Driftsinstruks VEGAFLEX 61

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsinstruks VEGAFLEX 61"

Transkript

1 Driftsinstruks VEGAFLEX ma/hart

2 Innhodsfortegnese Innhodsfortegnese 1 Informasjoner om dette dokumentet 1.1 Funksjon Mågruppe Anvendt symboikk For din egen sikkerhet 2.1 Autorisert personae Formåsmessig bruk Advarse mot ga bruk Generee sikkerhetsinformasjoner Sikkerhetsmerker og -informasjoner CE-samsvar Oppfyese av NAMUR-anbefainger SIL-samsvarserkæring Sikkerhetsinformasjoner for Ex-områder Produsenterkæring for sone Mijøinformasjoner Produktbeskrivese 3.1 Oppbygning Arbeidsmetode Betjening Embaasje, transport og agring Montering 4.1 Generee informasjoner Monteringsinformasjoner Tikoping ti spenningstiførseen 5.1 Forberedese av tikopingen Tikopingsskritt Kopingsskjema enkammerhus Kopingsskjema tokammerhus Kopingsskjema tokammerhus Ex d Kopingsskjema - mode IP 66/IP 68, 1 bar Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM 6.1 Kort beskrivese Innsetting av indikator- og betjeningsmoduen Betjeningssystem Igangsettingsskritt Menypan VEGAFLEX ma/hart

3 Innhodsfortegnese 7 Igangsetting med PACTware og andre betjeningsprogrammer 7.1 Tikoping av datamaskinen Parametrering med PACTware Parametrering med AMS og PDM Sikring av parametreringsdata Vedikehod og feiutbedring 8.1 Vedikehod Störungen beseitigen Utskifting eer forkortese av wire/stav Utskifting av eektronikkinnsatsen Reparasjon av apparatet Demontering 9.1 Demonteringsskritt Deponering Vedegg 10.1 Tekniske data Må Beskyttesesrettigheter for næringsvirksomheter Varemerke Suppementerede dokumentasjon Informasjon: Avhengig av bestit mode inngår en suppementerende dokumentasjon i everansen. Denne finner du i kapitteet "Produktbeskrivese". Instrukser for tibehør og reservedeer Tips: For en sikker bruk av VEGAFLEX 61tibyr vi tibehør og reservedeer. De tihørende dokumentasjonene er: VEGADIS Eektronikkinnsats VEGAFLEX serie Fenser iht. DIN-EN-ASME-JIS-GOST Sentreringsstjerne VEGAFLEX ma/hart 3

4 1 Informasjoner om dette dokumentet 1 Informasjoner om dette dokumentet 1.1 Funksjon Den foreiggende driftsinstruksen gir deg nødvendige informasjoner om montering, tikopinger og oppstart puss viktige informasjoner om vedikehod og feiutbedring. Les denne derfor før igangsettingen og oppbevar den som en de av produktet i nærheten av dette, sik at den atid er tigjengeig. 1.2 Mågruppe Denne driftsinstruksen henvender seg ti utdannet fagpersonae. Innhodet i instruksen må gjøres tigjengeig for fagpersonaet og må føges. 1.3 Anvendt symboikk Informasjon, tips, henvisninger Dette symboet henviser ti nyttige ekstrainformasjoner. OBS!Hvis denne advarseen ikke føges, kan det oppstå fei eer feifunksjoner. Advarse:Hvis denne advarseen ikke føges, kan det oppstå personskader og/eer avorige skader på produktet. Fare:Hvis denne advarseen ikke føges, kan det oppstå avorige skader på personer og/eer ødeeggese av produktet. Ex-anvendeser Dette symboet angir spesiee informasjoner for Ex-anvendeser. à Liste Punktet foran henviser ti en iste uten nødvendig rekkeføge. Aktivitetsskritt Denne pien henviser ti et enket aktivitetsskritt. 1 Aktivitetsrekkeføge Ta foran henviser ti påføgende aktivitetsskritt. 4 VEGAFLEX ma/hart

5 2 For din egen sikkerhet 2 For din egen sikkerhet 2.1 Autorisert personae Samtige aktiviteter som er beskrevet i denne driftsinstruksen må kun utføres av utdannet fagpersonae som er autorisert av aneggsoperatøren. Ved arbeid på og med produktet ska det atid brukes nødvendig personig beskyttesesutstyr. 2.2 Formåsmessig bruk VEGAFLEX 61er en sensor ti kontinuerig måing av påfyingsnivået. Detajerte informasjoner om bruksområdet finner du i kapitteet "Produktbeskrivese". Produktets driftssikkerhet er kun sikret ved en formåsmessig bruk i henhod ti informasjonene i driftsinstruksen og i eventuee suppementerende instrukser. Inngrep ut over det som er beskrevet i driftsinstruksen må av sikkerhets- og garantigrunner kun utføres av personae som er autorisert av produsenten. Ombygging eer endring på egen hånd er uttrykkeig forbudt. 2.3 Advarse mot ga bruk Ved en ikke sakkyndig eer ikke formåsmessig bruk kan dette apparatet medføre anvendesesspesifikke farer, f.eks. at behoderen renner over eer at aneggsdeer skades på grunn av ga montering eer innstiing. 2.4 Generee sikkerhetsinformasjoner Apparatet tisvarer den aktuee tekniske utvikingen i samsvar med de vanige forskriftene og retningsinjene. Brukeren må føge sikkerhetsinformasjonene i denne driftsinstruksen, de nasjonae instaasjonsstandardene og de gydige sikkerhetsbestemmesene og uheforebyggende forskriftene. Apparatet må kun brukes i en teknisk feifri og driftssikker tistand. Operatøren er ansvarig for en forstyrresesfri drift av apparatet. VEGAFLEX ma/hart 5

6 2 For din egen sikkerhet Operatøren er dessuten forpiktet ti å sørge for at de nødvendige arbeidssikkerhetstitakene atid stemmer overens med de aktuee gydige over og reger og at nye forskrifter føges. 2.5 Sikkerhetsmerker og -informasjoner Sikkerhetsmerkene og -informasjonene på apparatet må føges. 2.6 CE-samsvar Beskyttesesmåene ti EMC-direktivet 2004/108/EF og avspenningsdirektivet 2006/95/EF (LVD) oppfyes. Samsvaret be bedømt etter føgende standarder: EMC: EN : 2006 (Eektriske driftsmider for prosesstyringsteknikk og bruk i aboratorier - EMC-krav) Emisjon: Kasse B Immisjon: Industriee områder LVD: EN : 2001 (Sikkerhetsbestemmeser for eektriske måe-, styre-, reguerings- og aboratoriumsapparater - de 1: Generee krav) 2.7 Oppfyese av NAMUR-anbefainger Vedrørende støyfasthet og -emisjon oppfyes NAMUR-anbefaingen NE 21. Vedrørende kompatibiitet oppfyes NAMUR-anbefaingen NE 53. Dette gjeder også for de tihørende indikator- og betjeningskomponentene. VEGA-apparater er generet oppog nedoverkompatibe: Sensorprogramvare for DTM-VEGAFLEX 61HART, PA hhv. FF DTM-VEGAFLEX 61ti brukerprogramvare PACTware Indikator- og betjeningsmodu for sensorprogramvare Parametrering av grunnfunksjonene ti sensoren er muig uavhengig av programvareversjonen. Funksjonsomfanget retter seg etter den aktuee programvareversjonen ti enketkomponentene. Programvareversjonen ti VEGAFLEX 61kan aveses på føgende måte: 6 VEGAFLEX ma/hart

7 2 For din egen sikkerhet Med PACTware På typeskitet ti eektronikken Med indikator- og betjeningsmoduen På vårt nettstedwww.vega.comfinner du ae programvareangivesene. Bruk fordeen av å registrere deg for oppdateringsinformasjoner pr. e-post. 2.8 SIL-samsvarserkæring VEGAFLEX 61oppfyer kravene ti funksjone sikkerhet iht. IEC 61508/IEC Ytterigere informasjoner finner du i Safety Manua "VEGAFLEX serie ma/hart". 2.9 Sikkerhetsinformasjoner for Ex-områder Ved Ex-anvendeser må du føge de Ex-spesifikke sikkerhetsinformasjonene. Disse er en de av driftsinstruksen og er vedagt ae apparater med Ex-godkjenning Produsenterkæring for sone 2 VEGAFLEX 61er i overensstemmese med DIN EN / 2005 egnet ti bruk i sone 2. Operatøren må bruke apparatet på formåsmessig måte og overhode informasjonene i føgende dokumenter: Denne driftsinstruksen Produsenterkæring (nedasting under "www.vega. com") De vanige monteringsforskriftene 2.11 Mijøinformasjoner Beskyttese av de naturige ivsvikårene er en av de viktigste oppgavene. Derfor har vi innført et mijømanagementsystem med en kontinuerig forbedring av bedriftens mijøvern som må. Mijømanagementsystemet er sertifisert iht. DIN EN ISO Hjep oss med å oppfye disse kravene og føg mijøinformasjonene i denne driftsinstruksen: Kapitte "Embaasje, transport og agring" Kapitte "Deponering" VEGAFLEX ma/hart 7

8 3 Produktbeskrivese 3 Produktbeskrivese 3.1 Oppbygning Leveranseomfang Komponenter Leveransen består av: Nivåsensor VEGAFLEX 61 Dokumentasjon - Denne driftsinstruksen - Safety Manua "VEGAFLEX serie ma/hart" - Driftsinstruks "Indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM" (ekstrautstyr) - Ekstrainstruks "Oppvarming for indikator- og betjeningsmodu " (ekstrautstyr) - Ekstrainstruks "Stikkforbindese for kontinuerig mående sensorer" (ekstrautstyr) - Ex-spesifikke "sikkerhetsinformasjoner" (på Ex-modeer) - Eventuet ytterigere sertifikater VEGAFLEX 61består av komponentene: Prosesskoping med måesonde Hus med eektronikk Husdekse, som ekstrautstyr med indikator- og betjeningsmodu 8 VEGAFLEX ma/hart

9 3 Produktbeskrivese Typeskit Fig. 1: VEGAFLEX 61- Wiremode med kunststoffhus 1 Husdekse med indikator- og betjeningsmodu (ekstrautstyr) under 2 Hus med eektronikk 3 Prosesskoping Typeskitet innehoder de viktigste data ti identifikasjon og bruk av apparatet: Artikkenummer Serienummer Tekniske data Artikkenummer dokumentasjon Med serienummeret kan du på "www.vega.com", "VEGA Toos" og "seria number search" finne everansedataene ti apparatet. Du finner serienummeret ikke bare på typeskitet utvendig på apparatet, men også inne i apparatet. 3.2 Arbeidsmetode Bruksområde VEGAFLEX 61er en nivåsensor med wire- eer stavmåesonde ti kontinuerig måing av påfyingsnivåer. Den er beregnet for industrie bruk innen ae prosessteknikkområder og kan brukes både i væsker og styrtegods. Funksjon Spenningstiførse Høyfrekvente mikrobøgeimpuser føres angs en ståwire eer en stav. Mikrobøgeimpusene refekteres når de treffer på overfaten ti påfyingsmateriaet. Driftstiden evaueres av apparatet og angis som avstand. Toeder-eektronikk 4 20 ma/hart for spenningstiførse og måeverdioverføring på samme edning. VEGAFLEX ma/hart 9

10 3 Produktbeskrivese Spenningstiførsesområdet kan være forskjeig fra mode ti mode. Dataene for spenningstiførseen finner du i kapitteet "Tekniske data". Bakgrunnsbeysningen for indikator- og betjeningsmoduen mates av sensoren. Forutsetningen er da en viss høyde på tiførsesspenningen. De nøyaktige spenningsinformasjonene finner du i kapitteet "Tekniske data". Oppvarmingen (ekstrautstyr) krever en egen tiførsesspenning. Detajer finner du i den ekstra instruksen "Oppvarming for indikator- og betjeningsmodu". Denne funksjonen finnes generet ikke for godkjente apparater. 3.3 Betjening VEGAFLEX 61byr på forskjeige betjeningsteknikker: Med indikator- og betjeningsmoduen Med den passende VEGA-DTM i forbindese med en betjeningsprogramvare iht. FDT/DTM-standard, f. eks. PACTware og PC Med de produsentspesifikke betjeningsprogrammene AMS eer PDM Med et HART-håndbetjeningsapparat De angitte parametrene agres generet i VEGAFLEX 61, som ekstrautstyr også i indikator- og betjeningsmoduen eer i PACTware. 3.4 Embaasje, transport og agring Embaasje Apparatet be beskyttet av en embaasje på veien ti bruksstedet. De vanige transportbeastningene be sikret med en kontro iht. DIN EN På standardapparater består embaasjen av kartong, den er mijøvennig og kan gjenbrukes. På spesiamodeer brukes i tiegg PE-skum eer PE-foie. Lever embaasjematerieet ti spesiaiserte resirkueringsbedrifter. Transport Transporten må utføres sik det er angitt på transportembaasjen. Hvis dette ikke føges, kan det oppstå skader på apparatet. 10 VEGAFLEX ma/hart

11 3 Produktbeskrivese Transportinspeksjon Lagring Lager- og transporttemperatur Det må straks kontroeres om everansen er kompett og om det finnes eventuee transportskader. Registrerte transportskader eer skjute fei ska behandes på tisvarende måte. Pakkene ska oppbevares ukket frem ti monteringen, føg de utvendig angitte oppstiings- og agringsmarkeringene. Pakkene ska kun agres under føgende vikår, hvis intet annet er angitt: Må ikke oppbevares utendørs Må agres tørt og støvfritt Må ikke utsettes for aggressive medier Må beskyttes mot so Unngå mekanisk risting Lager- og transporttemperatur se "Vedegg - Tekniske data - Omgivesesvikår" Reativ uftfuktighet % VEGAFLEX ma/hart 11

12 4 Montering 4 Montering 4.1 Generee informasjoner Montasjeposisjon Sveisearbeider Håndtering Fuktighet Veg montasjeposisjonen hest sik at du kan nå godt frem ti apparatet ved montering og tikoping og ti en senere suppementering med en indikator- og betjeningsmodu. Herti kan apparatet dreies 330 uten verktøy. Ut over dette kan indikator- og betjeningsmoduen brukes dreid i 90 -skritt. Før sveisearbeid utføres på behoderen må du ta eektronikkinnsatsen ut av sensoren. Sik unngår du skader på eektronikken pga. induktive innkopinger. På gjengemodeer må huset ikke brukes ti innskruing! En fasttrekking kan forårsake skader på husets dreiemekanikk. Bruk den tisvarende sekskanten ti innskruing. Bruk de anbefate kabene (se kapitte "Tikoping ti spenningstiførseen") og trekk kabe-skrukopingen godt fast. Du beskytter apparatet ekstra mot inntrenging av fuktighet hvis du fører kopingskabeen ned før kabeen skrus sammen. Sik kan regn og kondensat dryppe ned. Dette gjeder fremfor at ved montering utendørs, i rom, der man må regne med fuktighet (f. eks. pga. rengjøringsprosesser) eer på kjøte hhv. oppvarmede behodere. Fig. 2: Titak mot inntrenging av fuktighet Måeområde Referansenivået for måeområdet ti sensorene er tetningsfaten ti innskruingsgjengene hhv. fensen. Husk på at det må overhodes en minimumsavstand under referansenivået og eventuet på måesondeenden, der en måing ikke er muig (dødområde). Husk på at spesiet 12 VEGAFLEX ma/hart

13 4 Montering wireengden ikke kan brukes het ti enden, for i strammevektområdet kan det ikke måes. Disse minimumsavstandene (dødområdene) finner du i kapitteet "Tekniske data". Trykk Ved over- eer undertrykk i behoderen må du tette prosesstisutningen. Før bruk må du sjekke om tetningsmateriaet er bestandig mot påfyingsmateriaet og prosesstemperaturen. Det maksimat godkjente trykket er angitt i kapitte "Tekniske data" eer på typeskitet ti sensoren. 4.2 Monteringsinformasjoner Montasjeposisjon Monter VEGAFLEX 61sik at avstanden ti behoderinnbygginger hhv. behoderveggen er min. 300 mm (12 in). Måesonden må ikke berøre innbygginger eer behoderveggen under drift. Om nødvendig fester du sondeenden. På behodere med konisk bunn kan det være en forde å montere sensoren i midten av behoderen, for måingen er da muig frem ti behoderbunnen. Husk på at det på wireutgaven ikke kan måes frem ti måesondespissen. Den nøyaktige verdien ti minimumsavstanden (nedre dødområde) finner du i kapitteet "Tekniske data". Fig. 3: Behoder med konisk bunn VEGAFLEX ma/hart 13

14 4 Montering Behodertype Kunststoffbehoder/gassbehoder Måeprinsippet ti edet mikrobøge trenger en metaisk fate på prosesskopingen. Bruk derfor en apparatutgave med fens (fra DN 50) i kunststoffbehodere eer egg en metapate (ø > 200 mm/8 in) under prosesskopingen ved innskruingen. Pass på at paten har direkte kontakt med prosesskopingen. I bypassrør av kunststoff må det festes en metaisk skjerming utenfra. Du kan da f. eks. ime en metafoie på utsiden over hee rørets engde. Diese metaische Schirmung muss mit dem Masseanschuss des Gerätes verbunden werden. Ved innbygging av stav- eer wiremåesonder uten metaisk behodervegg, f. eks. kunststoffbehoder kan måeverdien påvirkes av sterke eektromagnetiske fet (støyemisjon jf. EN 61326: kasse A). Bruk i sike tifeer en måesonde med koaksiautgave. 1 2 Fig. 4: Innbygging i kunststoffsio 1 Fens 2 Metapate Betongbehoder Ved innbygging i tykke betongtak ska VEGAFLEX 61monteres i kant med underkanten. I betongsioer ska veggavstanden være minst 500 mm (20 in). 14 VEGAFLEX ma/hart

15 4 Montering ø >160 mm ø >(6 19/ 64 ") Fig. 5: Innbygging i betongsio Stuss Om muig må du unngå behoderstusser. Monter sensoren hest i kant med behodertaket. Hvis dette ikke er muig må du bruke korte stusser med en iten diameter. Stusser som er høyere eer har en større diameter er generet muig. Men de kan forstørre det øvre dødområdet. Kontroer om dette er reevant for måingen. Utfør i sike tifeer atid en feisignaavbending etter innbyggingen. Ytterigere informasjoner finner du under "Igangsettingsskritt". VEGAFLEX ma/hart 15

16 h 4 Montering d DN40... DN > DN DN h d Fig. 6: Montasjestuss Ved innsveising av stussen på du passe på at stussen er kant i kant med behoderveggen. 1 2 Fig. 7: Innbygging av stussen kant i kant 1 ungunstig innbygging 2 Stuss kant i kant - optima innbygging Stand- eer bypassrør Stand- eer bypassrør er som rege metarør med en diameter på mm ( in). Måeteknisk tisvarer et sikt rør en koaksiamåesonde. Det spier da ingen roe om standrøret har huer eer sisser ti en bedre banding. Tiføring fra siden på bypassrør har heer ingen innfytese på måingen. Måesondene kan monteres i bypassrør opp ti DN 200. Hvis VEGAFLEX 61brukes i stand- eer bypassrør, må en berøring med rørveggen forhindres. Som tibehør tibyr vi derfor sentreringsstjerner ti festing av måesonden i midten av røret. 16 VEGAFLEX ma/hart

17 4 Montering Avhengig av rørets diameter eer engde kan det monteres en eer fere sentreringsstjerner. På wiremåesonder kan wiren også sakkes, for å forhindre en berøring med røret. Husk på at det eventuet oppstår aveiringer på sentreringsstjernen. Sterke aveiringer kan påvirke måingen. Standrør av kunststoff kan av prosesstekniske grunner generet brukes. Men de har måeteknisk ingen fordeer. Hvis bestandigheten ikke taer mot dette, anbefaer vi et standrør av meta. 1 Fig. 8: Posisjon ti sentreringsstjernen 1 Sentreringsstjerne Merk: I medier med tendens ti sterk hefting, anbefaes det ikke å måe i standrør. Innstrømmende påfyingsmateriae Pass på at måesonden ikke er utsatt for sterke sidekrefter. Monter VEGAFLEX 61derfor på et sted i behoderen der det ikke kan oppstå forstyrrende innfyteser, som f. eks. fra påfyingsåpninger, røreverk etc. VEGAFLEX ma/hart 17

18 4 Montering Fig. 9: Sidebeastning Fiksering Hvis det er fare for at måesonden berører behoderveggen i drift på grunn av påfyingsmateriaets bevegese eer røreverk etc., ska måesonden fikseres. I strammevekten finnes det gjenger (M12) ti festing av f. eks. en ringmaje (artikke-nr ). Pass på at måesondewiren ikke er sterkt strammet. Unngå strekkbeastninger på wiren. Unngå ubestemte wire-behoderforbindeser, d. v.s. forbindesen må enten være påiteig jordet eer påiteig isoert. Hvert skifte av denne forutsetningen fører ti måefei. 18 VEGAFLEX ma/hart

19 5 Tikoping ti spenningstiførseen 5.1 Forberedese av tikopingen 5 Tikoping ti spenningstiførseen Føg sikkerhetsinformasjonene Føg sikkerhetsinformasjonene for Exanvendeser Føg prinsipiet føgende sikkerhetsinformasjoner: Må kun tikopes i spenningsøs tistand Hvis overspenninger forventes, må det instaeres overspennings-beskyttesesapparater Tips: Vi anbefaer da VEGA-overspenningsbeskyttesesapparatene B63-48 og ÜSB 62-36G.X. I eksposjonsfarige områder må de tisvarende forskriftene, samsvars- og typesertifikatene for sensorene og tiførsesapparatene føges. Vag av spenningstiførse Vag av tikopingskabe Spenningstiførseen og strømsignaet edes via samme toeder-kabeen. Spenningstiførsesområdet kan være forskjeig fra mode ti mode. Dataene for spenningstiførseen finner du i kapitteet "Tekniske data". Sørg for en sikker adskiese av tiførseskretsen fra nettstrømkretsene iht. DIN VDE 0106 de 101. VEGAtiførsesapparatene VEGATRENN 149A Ex, VEGASTAB 690 og ae VEGAMET oppfyer dette kravet. Ta dessuten hensyn ti føgende ekstra påvirkninger på tiførsesspenningen: Utgangsspenningen ti tiførsesapparatet kan reduseres ved nomine ast (ved en sensorstrøm på 20,5 ma hhv. 22 ma ved feimeding) Påvirkning av ytterigere apparater i strømkretsen (se byrde-verdier i kapitteet "Tekniske data") Apparatet tikopes med en vanig to-eders kabe uten avskjerming. Hvis det forventes eektromagnetisk spredning, som igger over testverdiene i EN for industriee områder, ska det brukes en skjermet kabe. Bruk en kabe med rundt tverrsnitt. En utvendig kabediameter på 5 9 mm ( in) sikrer tetningsvirkningen ti kabeskrukopingen. Hvis du bruker en kabe med en annen diameter eer et annet tverrsnitt, må du skifte tetningen eer bruke en egnet kabe-skrukoping. VEGAFLEX ma/hart 19

20 5 Tikoping ti spenningstiførseen I HART-Mutidropdrift anbefaer vi å bruke en skjermet kabe. Kabeinnføring ½ NPT På apparatet med kabeinnføring ½ NPT og kunststoffhus er det sprøytet inn en meta ½"-gjengeinnsats i kunststoffhuset. OBS! Innskruing av NPT-kabekopingen hhv. stårøret i gjengeinnsatsen må utføres fettfritt. Vanig fett kan innehode additiver som angriper forbindesesstedet meom gjengeinnsats og hus. Dette vie innskrenke fastheten på forbindesen og tettheten på huset. Kabeskjerming og jording Vag av tikopingskabe for Ex-anvendeser Hvis det er nødvendig med en skjermet kabe, egger du kabeskjermen på jordpotensia på begge sider. I sensoren må skjermen kopes direkte ti den indre jordkemmen. Den ytre jordkemmen på apparatet må være avimpedant forbundet med potensiautigningen. Hvis det forventes potensiautikningsstrømninger, må forbindesen på prosessiden opprettes via en keramikk-kondensator (f. eks. 1 nf, 1500 V). De avfrekvente potensiautigningsstrømningene forhindres, men beskyttesesvirkningen for de høyfrekvente faske signaene oppretthodes. Ved Ex-anvendeser ska de tisvarende monteringsforskriftene føges. Spesiet må det sørges for ar det ikke finnes potensiautigningsstrømninger via kabeskjermen. Dette kan med beggesidig jording oppnås med den tidigere beskrevede bruken av en kondensator eer med en separat potensiautigning. 5.2 Tikopingsskritt Fremgangsmåte: 1 Skru av husdekseet 2 En eventue indikator- og betjeningsmodu tas ut med en svak dreining mot venstre 3 Løsne hettemutteren på kabeskrukopingen 4 Stripp tikopingskabeen ca. 10 cm (4 in), isoer trådendene ca. 1 cm (0.4 in) 5 Skyv kabeen gjennom kabeskrukopingen inn i sensoren 6 Løft opp åpningshendeen på kemmene med en skrutrekker (se nedenstående bide) 20 VEGAFLEX ma/hart

21 5 Tikoping ti spenningstiførseen 7 Sett trådendene inn i de åpne kemmene iht. kopingsskjemaet Fig. 10: Tikopingsskritt 6 og 7 8 Trykk åpningskemmene ned, kemmefjæren ukker hørbart 9 Sjekk om edningene sitter godt fast i kemmene ved å trekke itt i dem 10 Skjermen kopes ti indre jordkemme, den ytre jordkemmen forbindes med potensiautigningen 11 Trekk hettemutteren på kabeskrukopingen fast. Tetningsringen må igge kompett rundt kabeen 12 Skru på husdekseet Den eektriske tikopingen er da ferdig. 5.3 Kopingsskjema enkammerhus Die nachfogenden Abbidungen geten sowoh für die Nicht- Ex-, as auch für die Ex-ia-Ausführung. VEGAFLEX ma/hart 21

22 5 Tikoping ti spenningstiførseen Husoversikt Fig. 11: Materiatyper enkammer-hus 1 Kunststoff 2 Auminium 3 Edestå, finstøpegods 4 Edestå, eektropoert 5 Fitereement for ufttrykkutigning for ae materiatyper. Bindpugg på utføresen IP 66/IP 68, 1 bar for auminium og edestå Eektronikk- og kopingsrom Dispay I²C Fig. 12: Eektronikk- og kopingsrom enkammer-hus 1 Stikkforbindese for VEGACONNECT (I²C-grensesnitt) 2 Fjærkraftkemmer ti tikoping av den eksterne indikatoren VEGADIS 61 3 Jordkemme ti tikoping av kabeskjermen 4 Fjærkraftkemmer for spenningstiførseen 22 VEGAFLEX ma/hart

23 5 Tikoping ti spenningstiførseen Kopingsskjema Dispay I2C Fig. 13: Kopingsskjema enkammer-hus 1 Spenningstiførse/signautgang 5.4 Kopingsskjema tokammerhus De nedenstående bidene gjeder både for ikke-ex-, og for Exia-modeene. Ex-d-modeen beskrives i neste underkapitte. Husoversikt Fig. 14: Tokammerhus 1 Husdekse kopingsrom 2 Bindpugg eer kopingsstøpse M12 x 1 for VEGADIS 61 (ekstrautstyr) 3 Husdekse eektronikkrom 4 Fitereement for ufttrykkutigning 5 Kabeskrukoping VEGAFLEX ma/hart 23

24 5 Tikoping ti spenningstiførseen Eektronikkrom Dispay I²C Fig. 15: Eektronikkrom tokammerhus 1 Stikkforbindese for VEGACONNECT (I²C-grensesnitt) 2 Intern forbindesesedning ti kopingsrommet 3 Tikopingskemmer for VEGADIS 61 Kopingsrom Dispay I²C 2 Fig. 16: Kopingsrom tokammerhus 1 Stikkforbindese for VEGACONNECT (I²C-grensesnitt) 2 Jordkemme ti tikoping av kabeskjermen 3 Fjærkraftkemmer for spenningstiførseen 24 VEGAFLEX ma/hart

25 5 Tikoping ti spenningstiførseen Kopingsskjema I2C Fig. 17: Kopingsskjema tokammer-hus 1 Spenningstiførse/signautgang 5.5 Kopingsskjema tokammerhus Ex d Husoversikt Fig. 18: Tokammerhus 1 Husdekse kopingsrom 2 Bindpugg eer kopingsstøpse M12 x 1 for VEGADIS 61 (ekstrautstyr) 3 Husdekse eektronikkrom 4 Fitereement for ufttrykkutigning 5 Kabeskrukoping VEGAFLEX ma/hart 25

26 5 Tikoping ti spenningstiførseen Eektronikkrom Dispay I²C Fig. 19: Eektronikkrom tokammerhus 1 Stikkforbindese for VEGACONNECT (I²C-grensesnitt) 2 Intern forbindesesedning ti kopingsrommet 3 Tikopingskemmer for VEGADIS 61 Kopingsrom Fig. 20: Kopingsrom tokammerhus Ex d 1 Fjærkraftkemmer for spenningstiførseen og kabeskjermen 2 Jordkemme ti tikoping av kabeskjermen 26 VEGAFLEX ma/hart

27 5 Tikoping ti spenningstiførseen Kopingsskjema Fig. 21: Kopingsskjema tokammer-hus Ex d 1 Spenningstiførse/signautgang 5.6 Kopingsskjema - mode IP 66/IP 68, 1 bar Trådtiordning kopingskabe Fig. 22: Trådtiordning kopingskabe 1 Brun (+) og bå (-) ti spenningstiførse hhv. evaueringssystem 2 Skjerming VEGAFLEX ma/hart 27

28 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM 6.1 Kort beskrivese Funksjon/oppbygning Indikator- og betjeningsmoduen er ti anvisning av måeverdien, betjening og diagnose. Den kan brukes på føgende husmodeer og apparater: Ae sensorene ti pics -apparatfamiien, både på en- og tokammerhus (vagfritt i eektronikk- eer kopingsrommet) Ekstern indikator- og betjeningsenhet VEGADIS 61 Fra en maskinvareversjon - 01 eer høyere på indikator- og betjeningsmoduen og den aktuee sensoren kan det kopes ti en integrert bakgrunnsbeysning via betjeningsmenyen. Du finner maskinvareversjonen på typeskitet ti indikator- og betjeningsmoduen hhv. sensoreektronikken. Informasjon: Denne funksjonen foreigger først på et senere tidpunkt for apparater med StEx-, WHG- eer skipsgodkjenning og med nasjonae godkjenninger som f. eks. iht. FM eer CSA. Merk: Detajerte informasjoner om betjeningen finner du i driftsinstruksen "Indikator- og betjeningsmodu". 6.2 Innsetting av indikator- og betjeningsmoduen Montering/demontering av indikator- og betjeningsmoduen Indikator- og betjeningsmoduen kan settes inn og fjernes fra sensoren ti enhver tid. Det er da ikke nødvendig å avbryte spenningstiførseen. Fremgangsmåte: 1 Skru av husdekseet 2 Sett indikator- og betjeningsmoduen i ønsket posisjon på eektronikken (fire posisjoner i 90 -skritt kan veges) 3 Sett indikator- og betjeningsmoduen på eektronikken og drei svakt mot høyre ti den smekker i ås 4 Skru husdekseet med vinduet godt fast Demonteringen utføres i omvendt rekkeføge Indikator- og betjeningsmoduen forsynes av sensoren, en ytterigere tikoping er ikke nødvendig. 28 VEGAFLEX ma/hart

29 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM Fig. 23: Innbygging av indikator- og betjeningsmoduen Merk: Hvis du vi suppementere apparatet med en indikator- og betjeningsmodu ti kontinuerig måeverdianvisning, er det nødvendig med et høyere dekse med vindu. VEGAFLEX ma/hart 29

30 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM 6.3 Betjeningssystem Fig. 24: Indikator- og betjeningseementer 1 LC-dispay 2 Anvisning av menypunktnumrene 3 Betjeningtaster Tastefunksjoner Betjeningssystem [OK]-tast: - Skifte ti menyoversikten - Bekrefte vagt meny - Editere parameter - Lagre verdien [->]-tast ti vag av: - Menyvekse - Vege isteinnskrift - Vege editeringsposisjon [+]-tast: - Endre verdien ti et parameter [ESC]-tast: - Avbryte innskriften - Tibake ti overordnet meny Du betjener sensoren med de fire tastene på indikator- og betjeningsmoduen. På LC-dispayet anvises de enkete menypunktene. Funksjonen ti de enkete tastene er angitt på bidet. Ca. 10 minutter etter siste tastetrykk utøses et automatisk tibakesprang ti måeverdianvisningen. Verdiene som ikke er bekreftet med [OK]tapes. 30 VEGAFLEX ma/hart

31 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM 6.4 Igangsettingsskritt Innkopingsfase Adresseinnstiing HART-Mutidrop Etter tikoping av VEGAFLEX 61ti spenningstiførseen hhv. etter spenningstibakekomsten utfører apparatet først en sevtest i ca. 30 sekunder: Intern kontro av eektronikken Anvisning av apparattypen, firmwareversjonen og sensor- TAGs (sensorbetegnese) Utgangssignaet går ett øyebikk (ca. 10 sekunder) ti innstit støystrøm Deretter edes tihørende strøm ti edningen (verdien tisvarer aktuet påfyingsnivå og de aerede utførte innstiingene, f. eks. fabrikkavstemmingen). Ved HART-Mutidrop-drift (fere sensorer på en inngang) må adresseinnstiingen utføres før en ytterigere parametrering. En nærmere beskrivese om dette finner du i driftsinstruksen "Indikator- og betjeningsmodu" eer i onine-hjepen ti PACTware hhv. DTM. HART-driftstype Standard Adresse 0 Parametrering VEGAFLEX 61er en avstandsmåer; derfor måes avstanden meom sensoren og mediumoverfaten. For å anvise den egentige mediumhøyden, må måt avstand tiordnes ti prosentua høyde. Ti utførsesen av denne avstemmingen angis avstanden ved fu og tom behoder. Hvis disse verdiene ikke er kjent, kan det også avstemmes med avstandene på for eksempe 10 % og 90 %. Utgangspunktet for disse avstandsangivesene er atid tetningsfaten ti gjengene eer fensen. Med disse angivesene beregnes så den egentige påfyigshøyden. Samtidig begrenses arbeidsområdet ti sensoren fra maksimum ti nødvendig område. Det aktuee påfyingsnivået spier da ingen roe, for min.-/ maks.-avstemmingen utføres atid uten endringer av mediet. Sik kan innstiinger aerede utføres på forhånd, uten at apparatet er innebygd. I hovedmenypunktet "Grunninnstiing" ska de enkete undermenypunktene veges etter hverandre og utstyres med riktig parameter ti en optima innstiing av måingen. VEGAFLEX ma/hart 31

32 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM OBS! Hvis det i behoderen oppstår en skiing av forskjeige væsker, f. eks. på grunn av kondensatdannese, vi VEGA- FLEX 61atid detektere mediet med det høyere dieektrisitetstaet (ε r ). Husk på at grensesjikt kan medføre feimåinger. Hvis du vi måe den totae høyden på begge væskene på en sikker måte, må du ta kontakt med vår service eer bruke et apparat ti grensesjiktmåing. Begynn parametreringen med føgende menypunkter i grunninnstiingen: Utførese av min.-avstemmingen Fremgangsmåte: 1 Skift fra måeverdianvisningen ti hovedmenyen ved å trykke på [OK]. Grunninnstiing Dispay Diagnose Service Informasjon 2 Menypunktet "Grunninnstiing" veges med [->]og bekreftes med [OK]. Nå anvises menypunktet "Min.-avstemming". Min.-avstemming 0.00 % = m(d) m(d) Utførese av maks.-avstemmingen 3 Med [OK]forberedes prosentverdien ti editering, og markøren settes med [->]på ønsket sted. Ønsket prosentverdi innsties med [+]og agres med [OK]. Markøren springer nå ti avstandsverdien. 4 Passende ti prosentverdien oppgis den passende avstandsverdien i meter for den tomme behoderen (f. eks. avstanden meom sensor og behoderbunn). 5 Lagre innstiingene med [OK]og skift med [->]ti maks.- avstemming. Fremgangsmåte: 32 VEGAFLEX ma/hart

33 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM % = m(d) m(d) Anvendese 1 Med [OK]forberedes prosentverdien ti editering, og markøren settes med [->]på ønsket sted. Ønsket prosentverdi innsties med [+]og agres med [OK]. Markøren springer nå ti avstandsverdien. 2 Passende ti prosentverdien oppgis den passende avstandsverdien i meter for den fue behoderen. Husk på at det maksimae påfyingsnivået må igge under dødområdet. 3 Lagre innstiingene med [OK]. Hvert påfyingsmateriae har forskjeige refeksjonsegenskaper. For væsker er uroige påfyingsmateriaoverfater og skumdannese i tiegg forstyrrende faktorer. For styrtegods er det støvutviking og ekstra ekko gjennom behoderveggen. For å tipasse sensoren ti disse forskjeige måevikårene, ska det i dette menypunktet først veges "Væske" eer "Styrtegods" under "Medium". Anvendese Væske Standard (DK 2) Påfyingsmateriaer har forskjeige refeksjonsegenskaper avhengig av dieektrisitetstaet (DK-verdi eer ε r ). Derfor finnes det et ekstra vagmuighet. Under "Ømfindtighet" kan "Standard (DK 2)" eer "Økt ømfindtighet (DK < 2)" veges. Sik tipasses sensoren optimat ti produktet og måesikkerheten økes tydeig fremfor at for medier med dårige refeksjonsegenskaper. Oppgi ønskede parametre med de tisvarende tastene, agre innskriftene og gå med [->]-tasten ti neste menypunkt. Demping For å undertrykke svingninger i måeverdianvisningen, f. eks. på grunn av uroige påfyingsmateria-overfater, kan det innsties en integrasjonstid. Tiden kan være på meom 0 og 999 sekunder. Men husk da på at reaksjonstiden for hee måingen da også bir engre og sensoren kun reagerer VEGAFLEX ma/hart 33

34 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM forsinket på hurtige måeverdiendringer. Som rege er det tistrekkeig med en tid på noen få sekunder, for å beroige måeverdianvisningen. Demping 0 s Oppgi ønskede parametre med de tisvarende tastene, agre innskriftene og gå med [->]-tasten ti neste menypunkt. Lineariseringskurve En inearisering er nødvendig på ae behodere, der behodervoumet ikke stiger ineær med påfyingshøyden - f. eks. ved en iggende rundtank eer kuetank - og anvisning av voumet er ønsket. For disse behoderne finnes det tisvarende ineariseringskurver. De angir forhodet meom prosentuat påfyingshøyde og behodervoum. Ved aktivering av passende kurve anvises det prosentuae behodervoumet korrekt. Hvis voumet ikke ska anvises i prosent, men for eksempe i iter eer kio, kan det i tiegg innsties en skaering i menypunktet "Dispay". Lineariseringskurve ineær Oppgi ønskede parametre med de tisvarende tastene, agre innskriftene og gå med [->]-tasten ti neste menypunkt. OBS! Ved bruk av VEGAFLEX 61som de av overfomsikringen iht. WHG må du huske på føgende: Hvis det veges en ineariseringskurve, er måesignaet ikke enger tvingende ineær proporsjonat ti påfyingshøyden. Dette må brukeren ta hensyn ti spesiet ved innstiingen av kopingspunktet på grensesignagiveren. Sensor-TAG I dette menypunktet kan du gi sensoren en entydig betegnese, for eksempe måestednavnet eer tank- hhv. produktbetegnesen. I digitae systemer og i dokumentasjonen for større anegg bør det oppgis en fast betegnese ti nøyaktig identifisering av de enkete måestedene. 34 VEGAFLEX ma/hart

35 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM Sensor Med dette menypunktet er grunninnstiingen avsuttet og du kan nå med [ESC]-tasten gå tibake ti hovedmenyen. Utbending av faske signaer Høye stusser eer behoderinnbygginger, som f. eks. bjeker eer røreverk, heft eer sveisesømmer på behoderveggene forårsaker faske refeksjoner, som kan innskrenke måingen. En avbending av faske signaer registrerer, markerer og agrer disse faske signaene, sik at de ikke enger medregnes i måingen av påfyingsnivået. Dette ska gjøres ved tom behoder, sik at ae eventuet eksisterende faske refeksjoner kan registreres. Avbending av faske signaer Endre nå? Fremgangsmåte: 1 Skift fra måeverdianvisningen ti hovedmenyen ved å trykke på [OK]. 2 Menypunktet "Service" veges med [->]og bekreftes med [OK]. Nå anvises menypunktet "Utbending av faske signaer". 3 Bekreft "Utbending av faske signaer - endre nå " med [OK]og veg i menyen under "Opprette ny". Oppgi den virkeige avstanden meom sensor og overfate på påfyingsmateriaet. Ae eksisterende faske signaer i dette området registreres nå av sensoren etter bekreftese med [OK]og agres Merk: Kontroer avstanden ti overfaten på påfyingsmateriaet, for en ga (for stor) angivese av det aktuee påfyingsnivået agres som fask signa. Sik kan påfyingsnivået ikke enger registreres i dette området. Kopiering av sensordata Denne funksjonen muiggjør esing av parameterdata og skriving av parameterdata i sensoren med indikator- og betjeningsmoduen. En beskrivese av funksjonen finner du i driftsinstruksen "Indikator- og betjeningsmodu". Føgende data eses ut hhv. skrives med denne funksjonen: VEGAFLEX ma/hart 35

36 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM Måeverdifremstiing Avstemming Medium Behoderform Demping Lineariseringskurve Sensor-TAG Indikatorverdi Indikatorenhet Skaering Strømutgang Avstemmingsenhet Språk Ømfindtighet Føgende sikkerhetsreevante data eses hhv. skrives ikke : HART-driftstype PIN SIL Sensorengde/sensortype Feisignautbending Kopiering av sensordata Kopiere sensordata? Reset Grunninnstiing Når funksjonen "Reset" utføres, setter sensoren verdiene ti føgende menypunkter tibake på resetverdiene (se tabe): 1) Føgende verdier tibakesettes: Funksjon Resetverdi Maks.-avstemming Avstand, øvre dødområde Min.-avstemming- stav-/koaxutgave Avstand, evert sensorengde Min.-avstemming - wireutgave Avstand, nedre dødområde Integrasjonstid ti 0 s Linearisering Lineær Sensor-TAG Sensor Dispay Avstand Strømutgang - karakteristika 4 20 ma Strømutgang - maks.-strøm 20 ma 1) Sensorspesifikk grunninnstiing. 36 VEGAFLEX ma/hart

37 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM Funksjon Strømutgang - min.-strøm Strømutgang - fei Anvendese - stav-/koaxutgave Anvendese - wireutgave Resetverdi 4 ma < 3.6 ma Væske Styrtegods Verdiene ti føgende menypunkter settes ikke tibake på resetverdiene (se tabe) med "Reset": Menypunkt Beysning Språk SIL HART-driftstype Resetverdi Ingen reset Ingen reset Ingen reset Ingen reset Fabrikkinnstiing Som grunninnstiing, utover dette tibakesettes spesiaparametre på defautverdiene. 2) Sepeviser Min.- og maks.-verdiene settes tibake på den aktuee verdien. Ekstra innstiinger Ekstra innstiings- og diagnosemuigheter som f.eks. indikatorskaeringen, simuasjon eer trendkurvefremstiing er vist på nedenstående menypan. En nærmere beskrivese av disse menypunktene finner du i driftsinstruksen "Indikator- og betjeningsmodu". 2) Spesiaparameter er parameter, som innsties kundespesifikt med brukerprogramvaren PACTware på servicenivået. VEGAFLEX ma/hart 37

38 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM Grunninnstiing 6.5 Menypan Grunninnstiing Dispay Diagnose Service Informasjon 1 Min.-avstemming 0.00 % = m(d) m(d) 1.1 Maks.-avstemming % = m(d) m(d) 1.2 Demping 0 s 1.3 Lineariseringskurve Lineær 1.4 Sensor-TAG 1.5 Sensor Dispay Grunninnstiing Dispay Diagnose Service Informasjon 2 Indikatorverdi Skaert 2.1 Enhet Voum h 2.2 Skaering 0 % = h 100 % = h 2.3 Beysning Innkopet 2.4 Diagnose Grunninnstiing Dispay Diagnose Service Informasjon 3 Sepeviser 3.1 Apparatstatus 3.2 Kurvevag 3.3 Ekkokurve 3.4 Avstand min.: m(d) Avstand maks.: m(d) OK Ekkokurve Fremstiing av ekkokurven 38 VEGAFLEX ma/hart

39 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM Service Grunninnstiing Dispay Diagnose Service Informasjon 4 Sensor 5.00 m(d) Stav 4.1 Anvendese Væske Standard (DK 2) 4.2 Utbending av faske signaer 4.3 Endre nå? Strømutgang 4.4 Karakteristikk: 4-20 ma Forstyrresesmodus: 20.5 ma Min. strøm: 4 ma Maks.-strøm: 20.5 ma Simuasjon 4.5 Reset 4.6 Avstemmingsenhet 4.7 Språk 4.8 Starte simuasjon? Vege reset? m(d) Vege? Norsk SIL Aktivert! 4.9 HART-driftstype Standard Adresse Kopiering av sensordata 4.11 Kopiere sensordata? PIN Aktivere nå? 4.12 Informasjon Grunninnstiing Dispay Diagnose Service Informasjon 5 Apparattype Serienummer Kaibreringsdatum 12. Des Programvareversjon Siste endring med PC 04. Mars Sensordata Anvise nå? 5.4 VEGAFLEX ma/hart 39

40 7 Igangsetting med PACTware og andre betjeningsprogrammer Tikoping via I²C-grensesnitt 7 Igangsetting med PACTware og andre betjeningsprogrammer 7.1 Tikoping av datamaskinen VEGACONNECT 3 PACTware TM/ 3 >PA< 1 = 2 ~ Power suppy Fig. 25: Tikoping av datamaskinen via I²C-grensesnitt direkte på sensoren 1 RS232-koping 2 VEGAFLEX 61 3 I²C-adapterkabe for VEGACONNECT 3 Nødvendige komponenter: VEGAFLEX 61 Datamaskin med PACTware og passende VEGA-DTM VEGACONNECT 3 med I²C-adapterkabe (artikke-nr ) Tiførsesapparat 40 VEGAFLEX ma/hart

41 7 Igangsetting med PACTware og andre betjeningsprogrammer Tikoping via HART = ~ Power suppy PACTware TM/ VEGACONNECT 3 1 Fig. 26: Tikoping av datamaskinen via HART ti signaedningen 1 RS232-koping 2 VEGAFLEX 61 3 HART-adapterkabe for VEGACONNECT 3 4 HART-motstand 250 Ω Nødvendige komponenter: VEGAFLEX 61 Datamaskin med PACTware og passende VEGA-DTM VEGACONNECT 3 med HART-adapterkabe (artikke-nr ) HART-motstand ca. 250 Ω Tiførsesapparat Merk: På tiførsesapparater med integrert HART-motstand (innvendig motstand ca. 250 Ω) er det ikke nødvendig med en ekstra ekstern motstand. Dette gjeder f. eks. for VEGA-apparatene VEGATRENN 149A, VEGADIS 371, VEGAMET 381. Også vanige Ex-tiførsesskiere er som rege utstyrt med en tistrekkeig stor strømbegrensningsmotstand. I disse tifeene kan VEGACONNECT 3 tikopes paraet ti 4 20 maedningen. 7.2 Parametrering med PACTware Den ytterigere igangsettingen beskrives i driftsinstruksen "DTM-Coection/PACTware", som er vedagt hver CD og som kan astes ned på nettstedet. En mer detajert beskrivese finnes i onine-hjepen ti PACTware og VEGA-DTMs. VEGAFLEX ma/hart 41

42 7 Igangsetting med PACTware og andre betjeningsprogrammer Merk: Husk på at du må bruke DTM-Coection i aktue versjon ti igangsetting av VEGAFLEX 61. Ae aktuee disponibe VEGA-DTMer er sammenfattet i en DTM-Coection på CD og kan besties mot et ite gebyr hos den ansvarige VEGA-fiiaen. Den aktuee PACTware-versjonen finnes også på denne CDen. I tiegg kan denne DTM- Coection ink. PACTware i Basic versjonen astes gratis ned på internett. Gå da ti "Downoads" ti punktet "Software". 7.3 Parametrering med AMS og PDM For VEGA-sensorer står også apparatbeskriveser ti disposisjon som DD hhv. EDD for betjeningsprogrammene AMS og PDM. Apparatbeskrivesene finnes aerede i de aktuee versjonene ti AMS og PDM. For edre versjoner av AMS og PDM kan de astes gratis ned på internett. Gå da ti "Downoads" ti punktet "Software". 7.4 Sikring av parametreringsdata Det anbefaes å dokumentere hhv. agre parametreringsdataene. Sik kan de brukes fere ganger hhv. ti serviceformå. VEGA-DTM-Coection og PACTware i den isensierte, profesjonee versjonen gir deg de egnede verktøyene for en systematisk prosjektagring og -dokumentasjon. 42 VEGAFLEX ma/hart

43 8 Vedikehod og feiutbedring 8.1 Vedikehod Ved en formåsmessig bruk er det ikke nødvendig med spesiet vedikehod i norma drift. 8.2 Störungen beseitigen 8 Vedikehod og feiutbedring Fremgangsmåte ved fei Feiårsaker Feiutbedring 24 timers service-hotine Det er aneggsoperatørens ansvar å utføre egnede titak ti utbedring av oppståtte fei. Det garanteres en maksima funksjonssikkerhet. Likeve kan det oppstå fei i øpet av driften. Dette kan f. eks. ha føgende årsaker: Sensor Prosess Spenningstiførse Signaevauering De første titakene er kontro av utgangssignaet og evaueringen av feimedinger via indikator- og betjeningsmoduen. Fremgangsmåte som beskrevet nedenstående. Ytterigere omfattende diagnosemuigheter gir en datamaskin med programvaren PACTware og den passende DTM. I mange tifeer kan man på denne måten finne frem ti årsakene og fjerne feiene. Hvis disse titakene ikke fører ti et resutat, kan du i viktige tifeer ringe ti VEGA service-hotine under tf Hotinen står ti din disposisjon også utenom de vanige forretningstidene, døgnet rundt, 7 dager i uken. Da vi tibyr denne servicen over hee verden, får du hjep på engesk. Servicen er gratis, du betaer bare de vanige teefongebyrene. 4Kontro av 20 masigna Iht. kopingsskjemaet tikoper du en håndmutimeter i passende måeområde.? 4 20 ma-signa ikke stabit Påfyingsnivåsvingninger à Innstiing av integrasjonstiden via indikator- og betjeningsmoduen VEGAFLEX ma/hart 43

44 8 Vedikehod og feiutbedring? 4 20 ma-signa manger Ga tikobing à Sjekk tikopingen etter kapitteet "Tikopingsskritt" og korriger eventuet etter kapitteet "Kopingsskjema" Ingen spenningstiførse à Sjekk om edningene er avbrutt, reparer eventuet For av tiførsesspenning hhv. for høy byrdemotstand à Kontroer, tipass eventuet? Strømsigna større enn 22 ma eer mindre enn 3,6 ma Defekt eektronikkinnsats à Skift ut apparatet hhv. ever det inn ti reparasjon På Ex-appikasjoner må du huske på regene for sammenkoping av egensikre strømkretser. Feimedinger via indikator- og betjeningsmoduen? E013 Det finnes ingen måeverdi à Sensor i innøpsfasen à Sensoren finner intet ekko f. eks. på grunn av feiaktig innbygging eer ga parametrering à Ga sensorengde oppgitt? E017 For iten avstemmingstid à Utfør avstemmingen en gang ti, øk da avstanden meom min.- og maks.-avstemmingen? E036 Ingen driftsdyktig sensorprogramvare à Utfør en programvare-oppdatering hhv. ever apparatet inn ti reparasjon? E042/E043 Maskinvarefei, defekt eektronikk à Skift ut apparatet hhv. ever det inn ti reparasjon Fremgangsmåte etter feiutbedringen Avhengig av feiens årsak og titakene som utføres må eventuet skrittene som angis i kapitte "Igangsetting" utføres en gang ti. 44 VEGAFLEX ma/hart

45 8 Vedikehod og feiutbedring 8.3 Utskifting eer forkortese av wire/stav Utskifting av wire/stav Wiren eer staven (måede) ti måesonden kan skiftes ut etter behov. Ti øsning av måedeen trenger du to fastnøker med nøkkevidde 8. 1 Løsne måedeen med en fastnøkke (størrese 8) på tokantfatene, hod så mot med en ytterigere fastnøkke (størrese 8) 2 Skru øsnet måede av med hånden 3 Sett vedagt ny dobbeskive på gjengene. OBS! Pass på at de to deene ti dobbesikringsskiven er sammen. 4 Skru inn en ny måede med hånden 5 Hod mot med den andre fastnøkkeen og trekk måedeen fast på tokantfatene med et dreiemoment på 7 Nm (5.16 bf ft). Fig. 27: Utskifting av wire hhv. stav Informasjon: Overhod det angitte dreiemomentet, sik at den maksimae strekkfastheten ti forbindesen oppretthodes. Forkortese av wire/stav Wiren hhv. staven ti måesonden kan forkortes som du vi. 1 Wire: Løsne de tre gjengestiftene på strammevekten (innvendig sekskant 3) 2 Wire: Skru ut gjengestiftene VEGAFLEX ma/hart 45

Hvem bryr seg om valgmuligheter?

Hvem bryr seg om valgmuligheter? www.purmo.no Hvem bryr seg om vagmuigheter? Produktkataog Purmo Norge, Bondasåsen 9, 1400 Ski, Norge. Te +47 64 86 86 98, Faks +47 64 86 86 99, www.thewarmsociety.com Produktkataog 05.2007 / NO Vi bryr

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Utgave 12/2009 16880927 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator 2CDC550012D2101 04.2015 Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator Sensor / Bryteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig

Detaljer

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning NO B 1000 Gir Drifts- og monteringsanvisning Gir Drifts- og monteringsanvisning Generelle sikkerhets- og brukerinstruksjoner 1. Generelt Under drift kan enheten ha spenningsførende, blanke, eventuelt også

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

D 10 series. Wireless DECT headset system. Bruksveiledning

D 10 series. Wireless DECT headset system. Bruksveiledning D 10 series Wireless DECT headset system Bruksveiledning Innhold Innhold Viktige sikkerhetsanvisninger... 2 Leveranseomfang... 4 Basestasjoner med komponenter... 4 Hodesett med komponenter... 4 Produktoversikt...

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Lavspenningsmotorer for farlige områder

Lavspenningsmotorer for farlige områder Lavspenningsmotorer for farlige områder Håndbok Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk...no 3 2 ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer 2007-04 Lavspenningsmotorer for

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKSJONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Installasjons- og driftsinstruksjoner Norsk (NO) Norsk (NO) Installasjons- og driftsinstruksjoner Oversettelse av den originale engelske versjonen. INNHOLD

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Rekkeklemme Teknologi Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS - Din partner for innovativ

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer