Driftsinstruks VEGAFLEX 61

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsinstruks VEGAFLEX 61"

Transkript

1 Driftsinstruks VEGAFLEX ma/hart

2 Innhodsfortegnese Innhodsfortegnese 1 Informasjoner om dette dokumentet 1.1 Funksjon Mågruppe Anvendt symboikk For din egen sikkerhet 2.1 Autorisert personae Formåsmessig bruk Advarse mot ga bruk Generee sikkerhetsinformasjoner Sikkerhetsmerker og -informasjoner CE-samsvar Oppfyese av NAMUR-anbefainger SIL-samsvarserkæring Sikkerhetsinformasjoner for Ex-områder Produsenterkæring for sone Mijøinformasjoner Produktbeskrivese 3.1 Oppbygning Arbeidsmetode Betjening Embaasje, transport og agring Montering 4.1 Generee informasjoner Monteringsinformasjoner Tikoping ti spenningstiførseen 5.1 Forberedese av tikopingen Tikopingsskritt Kopingsskjema enkammerhus Kopingsskjema tokammerhus Kopingsskjema tokammerhus Ex d Kopingsskjema - mode IP 66/IP 68, 1 bar Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM 6.1 Kort beskrivese Innsetting av indikator- og betjeningsmoduen Betjeningssystem Igangsettingsskritt Menypan VEGAFLEX ma/hart

3 Innhodsfortegnese 7 Igangsetting med PACTware og andre betjeningsprogrammer 7.1 Tikoping av datamaskinen Parametrering med PACTware Parametrering med AMS og PDM Sikring av parametreringsdata Vedikehod og feiutbedring 8.1 Vedikehod Störungen beseitigen Utskifting eer forkortese av wire/stav Utskifting av eektronikkinnsatsen Reparasjon av apparatet Demontering 9.1 Demonteringsskritt Deponering Vedegg 10.1 Tekniske data Må Beskyttesesrettigheter for næringsvirksomheter Varemerke Suppementerede dokumentasjon Informasjon: Avhengig av bestit mode inngår en suppementerende dokumentasjon i everansen. Denne finner du i kapitteet "Produktbeskrivese". Instrukser for tibehør og reservedeer Tips: For en sikker bruk av VEGAFLEX 61tibyr vi tibehør og reservedeer. De tihørende dokumentasjonene er: VEGADIS Eektronikkinnsats VEGAFLEX serie Fenser iht. DIN-EN-ASME-JIS-GOST Sentreringsstjerne VEGAFLEX ma/hart 3

4 1 Informasjoner om dette dokumentet 1 Informasjoner om dette dokumentet 1.1 Funksjon Den foreiggende driftsinstruksen gir deg nødvendige informasjoner om montering, tikopinger og oppstart puss viktige informasjoner om vedikehod og feiutbedring. Les denne derfor før igangsettingen og oppbevar den som en de av produktet i nærheten av dette, sik at den atid er tigjengeig. 1.2 Mågruppe Denne driftsinstruksen henvender seg ti utdannet fagpersonae. Innhodet i instruksen må gjøres tigjengeig for fagpersonaet og må føges. 1.3 Anvendt symboikk Informasjon, tips, henvisninger Dette symboet henviser ti nyttige ekstrainformasjoner. OBS!Hvis denne advarseen ikke føges, kan det oppstå fei eer feifunksjoner. Advarse:Hvis denne advarseen ikke føges, kan det oppstå personskader og/eer avorige skader på produktet. Fare:Hvis denne advarseen ikke føges, kan det oppstå avorige skader på personer og/eer ødeeggese av produktet. Ex-anvendeser Dette symboet angir spesiee informasjoner for Ex-anvendeser. à Liste Punktet foran henviser ti en iste uten nødvendig rekkeføge. Aktivitetsskritt Denne pien henviser ti et enket aktivitetsskritt. 1 Aktivitetsrekkeføge Ta foran henviser ti påføgende aktivitetsskritt. 4 VEGAFLEX ma/hart

5 2 For din egen sikkerhet 2 For din egen sikkerhet 2.1 Autorisert personae Samtige aktiviteter som er beskrevet i denne driftsinstruksen må kun utføres av utdannet fagpersonae som er autorisert av aneggsoperatøren. Ved arbeid på og med produktet ska det atid brukes nødvendig personig beskyttesesutstyr. 2.2 Formåsmessig bruk VEGAFLEX 61er en sensor ti kontinuerig måing av påfyingsnivået. Detajerte informasjoner om bruksområdet finner du i kapitteet "Produktbeskrivese". Produktets driftssikkerhet er kun sikret ved en formåsmessig bruk i henhod ti informasjonene i driftsinstruksen og i eventuee suppementerende instrukser. Inngrep ut over det som er beskrevet i driftsinstruksen må av sikkerhets- og garantigrunner kun utføres av personae som er autorisert av produsenten. Ombygging eer endring på egen hånd er uttrykkeig forbudt. 2.3 Advarse mot ga bruk Ved en ikke sakkyndig eer ikke formåsmessig bruk kan dette apparatet medføre anvendesesspesifikke farer, f.eks. at behoderen renner over eer at aneggsdeer skades på grunn av ga montering eer innstiing. 2.4 Generee sikkerhetsinformasjoner Apparatet tisvarer den aktuee tekniske utvikingen i samsvar med de vanige forskriftene og retningsinjene. Brukeren må føge sikkerhetsinformasjonene i denne driftsinstruksen, de nasjonae instaasjonsstandardene og de gydige sikkerhetsbestemmesene og uheforebyggende forskriftene. Apparatet må kun brukes i en teknisk feifri og driftssikker tistand. Operatøren er ansvarig for en forstyrresesfri drift av apparatet. VEGAFLEX ma/hart 5

6 2 For din egen sikkerhet Operatøren er dessuten forpiktet ti å sørge for at de nødvendige arbeidssikkerhetstitakene atid stemmer overens med de aktuee gydige over og reger og at nye forskrifter føges. 2.5 Sikkerhetsmerker og -informasjoner Sikkerhetsmerkene og -informasjonene på apparatet må føges. 2.6 CE-samsvar Beskyttesesmåene ti EMC-direktivet 2004/108/EF og avspenningsdirektivet 2006/95/EF (LVD) oppfyes. Samsvaret be bedømt etter føgende standarder: EMC: EN : 2006 (Eektriske driftsmider for prosesstyringsteknikk og bruk i aboratorier - EMC-krav) Emisjon: Kasse B Immisjon: Industriee områder LVD: EN : 2001 (Sikkerhetsbestemmeser for eektriske måe-, styre-, reguerings- og aboratoriumsapparater - de 1: Generee krav) 2.7 Oppfyese av NAMUR-anbefainger Vedrørende støyfasthet og -emisjon oppfyes NAMUR-anbefaingen NE 21. Vedrørende kompatibiitet oppfyes NAMUR-anbefaingen NE 53. Dette gjeder også for de tihørende indikator- og betjeningskomponentene. VEGA-apparater er generet oppog nedoverkompatibe: Sensorprogramvare for DTM-VEGAFLEX 61HART, PA hhv. FF DTM-VEGAFLEX 61ti brukerprogramvare PACTware Indikator- og betjeningsmodu for sensorprogramvare Parametrering av grunnfunksjonene ti sensoren er muig uavhengig av programvareversjonen. Funksjonsomfanget retter seg etter den aktuee programvareversjonen ti enketkomponentene. Programvareversjonen ti VEGAFLEX 61kan aveses på føgende måte: 6 VEGAFLEX ma/hart

7 2 For din egen sikkerhet Med PACTware På typeskitet ti eektronikken Med indikator- og betjeningsmoduen På vårt nettstedwww.vega.comfinner du ae programvareangivesene. Bruk fordeen av å registrere deg for oppdateringsinformasjoner pr. e-post. 2.8 SIL-samsvarserkæring VEGAFLEX 61oppfyer kravene ti funksjone sikkerhet iht. IEC 61508/IEC Ytterigere informasjoner finner du i Safety Manua "VEGAFLEX serie ma/hart". 2.9 Sikkerhetsinformasjoner for Ex-områder Ved Ex-anvendeser må du føge de Ex-spesifikke sikkerhetsinformasjonene. Disse er en de av driftsinstruksen og er vedagt ae apparater med Ex-godkjenning Produsenterkæring for sone 2 VEGAFLEX 61er i overensstemmese med DIN EN / 2005 egnet ti bruk i sone 2. Operatøren må bruke apparatet på formåsmessig måte og overhode informasjonene i føgende dokumenter: Denne driftsinstruksen Produsenterkæring (nedasting under "www.vega. com") De vanige monteringsforskriftene 2.11 Mijøinformasjoner Beskyttese av de naturige ivsvikårene er en av de viktigste oppgavene. Derfor har vi innført et mijømanagementsystem med en kontinuerig forbedring av bedriftens mijøvern som må. Mijømanagementsystemet er sertifisert iht. DIN EN ISO Hjep oss med å oppfye disse kravene og føg mijøinformasjonene i denne driftsinstruksen: Kapitte "Embaasje, transport og agring" Kapitte "Deponering" VEGAFLEX ma/hart 7

8 3 Produktbeskrivese 3 Produktbeskrivese 3.1 Oppbygning Leveranseomfang Komponenter Leveransen består av: Nivåsensor VEGAFLEX 61 Dokumentasjon - Denne driftsinstruksen - Safety Manua "VEGAFLEX serie ma/hart" - Driftsinstruks "Indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM" (ekstrautstyr) - Ekstrainstruks "Oppvarming for indikator- og betjeningsmodu " (ekstrautstyr) - Ekstrainstruks "Stikkforbindese for kontinuerig mående sensorer" (ekstrautstyr) - Ex-spesifikke "sikkerhetsinformasjoner" (på Ex-modeer) - Eventuet ytterigere sertifikater VEGAFLEX 61består av komponentene: Prosesskoping med måesonde Hus med eektronikk Husdekse, som ekstrautstyr med indikator- og betjeningsmodu 8 VEGAFLEX ma/hart

9 3 Produktbeskrivese Typeskit Fig. 1: VEGAFLEX 61- Wiremode med kunststoffhus 1 Husdekse med indikator- og betjeningsmodu (ekstrautstyr) under 2 Hus med eektronikk 3 Prosesskoping Typeskitet innehoder de viktigste data ti identifikasjon og bruk av apparatet: Artikkenummer Serienummer Tekniske data Artikkenummer dokumentasjon Med serienummeret kan du på "www.vega.com", "VEGA Toos" og "seria number search" finne everansedataene ti apparatet. Du finner serienummeret ikke bare på typeskitet utvendig på apparatet, men også inne i apparatet. 3.2 Arbeidsmetode Bruksområde VEGAFLEX 61er en nivåsensor med wire- eer stavmåesonde ti kontinuerig måing av påfyingsnivåer. Den er beregnet for industrie bruk innen ae prosessteknikkområder og kan brukes både i væsker og styrtegods. Funksjon Spenningstiførse Høyfrekvente mikrobøgeimpuser føres angs en ståwire eer en stav. Mikrobøgeimpusene refekteres når de treffer på overfaten ti påfyingsmateriaet. Driftstiden evaueres av apparatet og angis som avstand. Toeder-eektronikk 4 20 ma/hart for spenningstiførse og måeverdioverføring på samme edning. VEGAFLEX ma/hart 9

10 3 Produktbeskrivese Spenningstiførsesområdet kan være forskjeig fra mode ti mode. Dataene for spenningstiførseen finner du i kapitteet "Tekniske data". Bakgrunnsbeysningen for indikator- og betjeningsmoduen mates av sensoren. Forutsetningen er da en viss høyde på tiførsesspenningen. De nøyaktige spenningsinformasjonene finner du i kapitteet "Tekniske data". Oppvarmingen (ekstrautstyr) krever en egen tiførsesspenning. Detajer finner du i den ekstra instruksen "Oppvarming for indikator- og betjeningsmodu". Denne funksjonen finnes generet ikke for godkjente apparater. 3.3 Betjening VEGAFLEX 61byr på forskjeige betjeningsteknikker: Med indikator- og betjeningsmoduen Med den passende VEGA-DTM i forbindese med en betjeningsprogramvare iht. FDT/DTM-standard, f. eks. PACTware og PC Med de produsentspesifikke betjeningsprogrammene AMS eer PDM Med et HART-håndbetjeningsapparat De angitte parametrene agres generet i VEGAFLEX 61, som ekstrautstyr også i indikator- og betjeningsmoduen eer i PACTware. 3.4 Embaasje, transport og agring Embaasje Apparatet be beskyttet av en embaasje på veien ti bruksstedet. De vanige transportbeastningene be sikret med en kontro iht. DIN EN På standardapparater består embaasjen av kartong, den er mijøvennig og kan gjenbrukes. På spesiamodeer brukes i tiegg PE-skum eer PE-foie. Lever embaasjematerieet ti spesiaiserte resirkueringsbedrifter. Transport Transporten må utføres sik det er angitt på transportembaasjen. Hvis dette ikke føges, kan det oppstå skader på apparatet. 10 VEGAFLEX ma/hart

11 3 Produktbeskrivese Transportinspeksjon Lagring Lager- og transporttemperatur Det må straks kontroeres om everansen er kompett og om det finnes eventuee transportskader. Registrerte transportskader eer skjute fei ska behandes på tisvarende måte. Pakkene ska oppbevares ukket frem ti monteringen, føg de utvendig angitte oppstiings- og agringsmarkeringene. Pakkene ska kun agres under føgende vikår, hvis intet annet er angitt: Må ikke oppbevares utendørs Må agres tørt og støvfritt Må ikke utsettes for aggressive medier Må beskyttes mot so Unngå mekanisk risting Lager- og transporttemperatur se "Vedegg - Tekniske data - Omgivesesvikår" Reativ uftfuktighet % VEGAFLEX ma/hart 11

12 4 Montering 4 Montering 4.1 Generee informasjoner Montasjeposisjon Sveisearbeider Håndtering Fuktighet Veg montasjeposisjonen hest sik at du kan nå godt frem ti apparatet ved montering og tikoping og ti en senere suppementering med en indikator- og betjeningsmodu. Herti kan apparatet dreies 330 uten verktøy. Ut over dette kan indikator- og betjeningsmoduen brukes dreid i 90 -skritt. Før sveisearbeid utføres på behoderen må du ta eektronikkinnsatsen ut av sensoren. Sik unngår du skader på eektronikken pga. induktive innkopinger. På gjengemodeer må huset ikke brukes ti innskruing! En fasttrekking kan forårsake skader på husets dreiemekanikk. Bruk den tisvarende sekskanten ti innskruing. Bruk de anbefate kabene (se kapitte "Tikoping ti spenningstiførseen") og trekk kabe-skrukopingen godt fast. Du beskytter apparatet ekstra mot inntrenging av fuktighet hvis du fører kopingskabeen ned før kabeen skrus sammen. Sik kan regn og kondensat dryppe ned. Dette gjeder fremfor at ved montering utendørs, i rom, der man må regne med fuktighet (f. eks. pga. rengjøringsprosesser) eer på kjøte hhv. oppvarmede behodere. Fig. 2: Titak mot inntrenging av fuktighet Måeområde Referansenivået for måeområdet ti sensorene er tetningsfaten ti innskruingsgjengene hhv. fensen. Husk på at det må overhodes en minimumsavstand under referansenivået og eventuet på måesondeenden, der en måing ikke er muig (dødområde). Husk på at spesiet 12 VEGAFLEX ma/hart

13 4 Montering wireengden ikke kan brukes het ti enden, for i strammevektområdet kan det ikke måes. Disse minimumsavstandene (dødområdene) finner du i kapitteet "Tekniske data". Trykk Ved over- eer undertrykk i behoderen må du tette prosesstisutningen. Før bruk må du sjekke om tetningsmateriaet er bestandig mot påfyingsmateriaet og prosesstemperaturen. Det maksimat godkjente trykket er angitt i kapitte "Tekniske data" eer på typeskitet ti sensoren. 4.2 Monteringsinformasjoner Montasjeposisjon Monter VEGAFLEX 61sik at avstanden ti behoderinnbygginger hhv. behoderveggen er min. 300 mm (12 in). Måesonden må ikke berøre innbygginger eer behoderveggen under drift. Om nødvendig fester du sondeenden. På behodere med konisk bunn kan det være en forde å montere sensoren i midten av behoderen, for måingen er da muig frem ti behoderbunnen. Husk på at det på wireutgaven ikke kan måes frem ti måesondespissen. Den nøyaktige verdien ti minimumsavstanden (nedre dødområde) finner du i kapitteet "Tekniske data". Fig. 3: Behoder med konisk bunn VEGAFLEX ma/hart 13

14 4 Montering Behodertype Kunststoffbehoder/gassbehoder Måeprinsippet ti edet mikrobøge trenger en metaisk fate på prosesskopingen. Bruk derfor en apparatutgave med fens (fra DN 50) i kunststoffbehodere eer egg en metapate (ø > 200 mm/8 in) under prosesskopingen ved innskruingen. Pass på at paten har direkte kontakt med prosesskopingen. I bypassrør av kunststoff må det festes en metaisk skjerming utenfra. Du kan da f. eks. ime en metafoie på utsiden over hee rørets engde. Diese metaische Schirmung muss mit dem Masseanschuss des Gerätes verbunden werden. Ved innbygging av stav- eer wiremåesonder uten metaisk behodervegg, f. eks. kunststoffbehoder kan måeverdien påvirkes av sterke eektromagnetiske fet (støyemisjon jf. EN 61326: kasse A). Bruk i sike tifeer en måesonde med koaksiautgave. 1 2 Fig. 4: Innbygging i kunststoffsio 1 Fens 2 Metapate Betongbehoder Ved innbygging i tykke betongtak ska VEGAFLEX 61monteres i kant med underkanten. I betongsioer ska veggavstanden være minst 500 mm (20 in). 14 VEGAFLEX ma/hart

15 4 Montering ø >160 mm ø >(6 19/ 64 ") Fig. 5: Innbygging i betongsio Stuss Om muig må du unngå behoderstusser. Monter sensoren hest i kant med behodertaket. Hvis dette ikke er muig må du bruke korte stusser med en iten diameter. Stusser som er høyere eer har en større diameter er generet muig. Men de kan forstørre det øvre dødområdet. Kontroer om dette er reevant for måingen. Utfør i sike tifeer atid en feisignaavbending etter innbyggingen. Ytterigere informasjoner finner du under "Igangsettingsskritt". VEGAFLEX ma/hart 15

16 h 4 Montering d DN40... DN > DN DN h d Fig. 6: Montasjestuss Ved innsveising av stussen på du passe på at stussen er kant i kant med behoderveggen. 1 2 Fig. 7: Innbygging av stussen kant i kant 1 ungunstig innbygging 2 Stuss kant i kant - optima innbygging Stand- eer bypassrør Stand- eer bypassrør er som rege metarør med en diameter på mm ( in). Måeteknisk tisvarer et sikt rør en koaksiamåesonde. Det spier da ingen roe om standrøret har huer eer sisser ti en bedre banding. Tiføring fra siden på bypassrør har heer ingen innfytese på måingen. Måesondene kan monteres i bypassrør opp ti DN 200. Hvis VEGAFLEX 61brukes i stand- eer bypassrør, må en berøring med rørveggen forhindres. Som tibehør tibyr vi derfor sentreringsstjerner ti festing av måesonden i midten av røret. 16 VEGAFLEX ma/hart

17 4 Montering Avhengig av rørets diameter eer engde kan det monteres en eer fere sentreringsstjerner. På wiremåesonder kan wiren også sakkes, for å forhindre en berøring med røret. Husk på at det eventuet oppstår aveiringer på sentreringsstjernen. Sterke aveiringer kan påvirke måingen. Standrør av kunststoff kan av prosesstekniske grunner generet brukes. Men de har måeteknisk ingen fordeer. Hvis bestandigheten ikke taer mot dette, anbefaer vi et standrør av meta. 1 Fig. 8: Posisjon ti sentreringsstjernen 1 Sentreringsstjerne Merk: I medier med tendens ti sterk hefting, anbefaes det ikke å måe i standrør. Innstrømmende påfyingsmateriae Pass på at måesonden ikke er utsatt for sterke sidekrefter. Monter VEGAFLEX 61derfor på et sted i behoderen der det ikke kan oppstå forstyrrende innfyteser, som f. eks. fra påfyingsåpninger, røreverk etc. VEGAFLEX ma/hart 17

18 4 Montering Fig. 9: Sidebeastning Fiksering Hvis det er fare for at måesonden berører behoderveggen i drift på grunn av påfyingsmateriaets bevegese eer røreverk etc., ska måesonden fikseres. I strammevekten finnes det gjenger (M12) ti festing av f. eks. en ringmaje (artikke-nr ). Pass på at måesondewiren ikke er sterkt strammet. Unngå strekkbeastninger på wiren. Unngå ubestemte wire-behoderforbindeser, d. v.s. forbindesen må enten være påiteig jordet eer påiteig isoert. Hvert skifte av denne forutsetningen fører ti måefei. 18 VEGAFLEX ma/hart

19 5 Tikoping ti spenningstiførseen 5.1 Forberedese av tikopingen 5 Tikoping ti spenningstiførseen Føg sikkerhetsinformasjonene Føg sikkerhetsinformasjonene for Exanvendeser Føg prinsipiet føgende sikkerhetsinformasjoner: Må kun tikopes i spenningsøs tistand Hvis overspenninger forventes, må det instaeres overspennings-beskyttesesapparater Tips: Vi anbefaer da VEGA-overspenningsbeskyttesesapparatene B63-48 og ÜSB 62-36G.X. I eksposjonsfarige områder må de tisvarende forskriftene, samsvars- og typesertifikatene for sensorene og tiførsesapparatene føges. Vag av spenningstiførse Vag av tikopingskabe Spenningstiførseen og strømsignaet edes via samme toeder-kabeen. Spenningstiførsesområdet kan være forskjeig fra mode ti mode. Dataene for spenningstiførseen finner du i kapitteet "Tekniske data". Sørg for en sikker adskiese av tiførseskretsen fra nettstrømkretsene iht. DIN VDE 0106 de 101. VEGAtiførsesapparatene VEGATRENN 149A Ex, VEGASTAB 690 og ae VEGAMET oppfyer dette kravet. Ta dessuten hensyn ti føgende ekstra påvirkninger på tiførsesspenningen: Utgangsspenningen ti tiførsesapparatet kan reduseres ved nomine ast (ved en sensorstrøm på 20,5 ma hhv. 22 ma ved feimeding) Påvirkning av ytterigere apparater i strømkretsen (se byrde-verdier i kapitteet "Tekniske data") Apparatet tikopes med en vanig to-eders kabe uten avskjerming. Hvis det forventes eektromagnetisk spredning, som igger over testverdiene i EN for industriee områder, ska det brukes en skjermet kabe. Bruk en kabe med rundt tverrsnitt. En utvendig kabediameter på 5 9 mm ( in) sikrer tetningsvirkningen ti kabeskrukopingen. Hvis du bruker en kabe med en annen diameter eer et annet tverrsnitt, må du skifte tetningen eer bruke en egnet kabe-skrukoping. VEGAFLEX ma/hart 19

20 5 Tikoping ti spenningstiførseen I HART-Mutidropdrift anbefaer vi å bruke en skjermet kabe. Kabeinnføring ½ NPT På apparatet med kabeinnføring ½ NPT og kunststoffhus er det sprøytet inn en meta ½"-gjengeinnsats i kunststoffhuset. OBS! Innskruing av NPT-kabekopingen hhv. stårøret i gjengeinnsatsen må utføres fettfritt. Vanig fett kan innehode additiver som angriper forbindesesstedet meom gjengeinnsats og hus. Dette vie innskrenke fastheten på forbindesen og tettheten på huset. Kabeskjerming og jording Vag av tikopingskabe for Ex-anvendeser Hvis det er nødvendig med en skjermet kabe, egger du kabeskjermen på jordpotensia på begge sider. I sensoren må skjermen kopes direkte ti den indre jordkemmen. Den ytre jordkemmen på apparatet må være avimpedant forbundet med potensiautigningen. Hvis det forventes potensiautikningsstrømninger, må forbindesen på prosessiden opprettes via en keramikk-kondensator (f. eks. 1 nf, 1500 V). De avfrekvente potensiautigningsstrømningene forhindres, men beskyttesesvirkningen for de høyfrekvente faske signaene oppretthodes. Ved Ex-anvendeser ska de tisvarende monteringsforskriftene føges. Spesiet må det sørges for ar det ikke finnes potensiautigningsstrømninger via kabeskjermen. Dette kan med beggesidig jording oppnås med den tidigere beskrevede bruken av en kondensator eer med en separat potensiautigning. 5.2 Tikopingsskritt Fremgangsmåte: 1 Skru av husdekseet 2 En eventue indikator- og betjeningsmodu tas ut med en svak dreining mot venstre 3 Løsne hettemutteren på kabeskrukopingen 4 Stripp tikopingskabeen ca. 10 cm (4 in), isoer trådendene ca. 1 cm (0.4 in) 5 Skyv kabeen gjennom kabeskrukopingen inn i sensoren 6 Løft opp åpningshendeen på kemmene med en skrutrekker (se nedenstående bide) 20 VEGAFLEX ma/hart

21 5 Tikoping ti spenningstiførseen 7 Sett trådendene inn i de åpne kemmene iht. kopingsskjemaet Fig. 10: Tikopingsskritt 6 og 7 8 Trykk åpningskemmene ned, kemmefjæren ukker hørbart 9 Sjekk om edningene sitter godt fast i kemmene ved å trekke itt i dem 10 Skjermen kopes ti indre jordkemme, den ytre jordkemmen forbindes med potensiautigningen 11 Trekk hettemutteren på kabeskrukopingen fast. Tetningsringen må igge kompett rundt kabeen 12 Skru på husdekseet Den eektriske tikopingen er da ferdig. 5.3 Kopingsskjema enkammerhus Die nachfogenden Abbidungen geten sowoh für die Nicht- Ex-, as auch für die Ex-ia-Ausführung. VEGAFLEX ma/hart 21

22 5 Tikoping ti spenningstiførseen Husoversikt Fig. 11: Materiatyper enkammer-hus 1 Kunststoff 2 Auminium 3 Edestå, finstøpegods 4 Edestå, eektropoert 5 Fitereement for ufttrykkutigning for ae materiatyper. Bindpugg på utføresen IP 66/IP 68, 1 bar for auminium og edestå Eektronikk- og kopingsrom Dispay I²C Fig. 12: Eektronikk- og kopingsrom enkammer-hus 1 Stikkforbindese for VEGACONNECT (I²C-grensesnitt) 2 Fjærkraftkemmer ti tikoping av den eksterne indikatoren VEGADIS 61 3 Jordkemme ti tikoping av kabeskjermen 4 Fjærkraftkemmer for spenningstiførseen 22 VEGAFLEX ma/hart

23 5 Tikoping ti spenningstiførseen Kopingsskjema Dispay I2C Fig. 13: Kopingsskjema enkammer-hus 1 Spenningstiførse/signautgang 5.4 Kopingsskjema tokammerhus De nedenstående bidene gjeder både for ikke-ex-, og for Exia-modeene. Ex-d-modeen beskrives i neste underkapitte. Husoversikt Fig. 14: Tokammerhus 1 Husdekse kopingsrom 2 Bindpugg eer kopingsstøpse M12 x 1 for VEGADIS 61 (ekstrautstyr) 3 Husdekse eektronikkrom 4 Fitereement for ufttrykkutigning 5 Kabeskrukoping VEGAFLEX ma/hart 23

24 5 Tikoping ti spenningstiførseen Eektronikkrom Dispay I²C Fig. 15: Eektronikkrom tokammerhus 1 Stikkforbindese for VEGACONNECT (I²C-grensesnitt) 2 Intern forbindesesedning ti kopingsrommet 3 Tikopingskemmer for VEGADIS 61 Kopingsrom Dispay I²C 2 Fig. 16: Kopingsrom tokammerhus 1 Stikkforbindese for VEGACONNECT (I²C-grensesnitt) 2 Jordkemme ti tikoping av kabeskjermen 3 Fjærkraftkemmer for spenningstiførseen 24 VEGAFLEX ma/hart

25 5 Tikoping ti spenningstiførseen Kopingsskjema I2C Fig. 17: Kopingsskjema tokammer-hus 1 Spenningstiførse/signautgang 5.5 Kopingsskjema tokammerhus Ex d Husoversikt Fig. 18: Tokammerhus 1 Husdekse kopingsrom 2 Bindpugg eer kopingsstøpse M12 x 1 for VEGADIS 61 (ekstrautstyr) 3 Husdekse eektronikkrom 4 Fitereement for ufttrykkutigning 5 Kabeskrukoping VEGAFLEX ma/hart 25

26 5 Tikoping ti spenningstiførseen Eektronikkrom Dispay I²C Fig. 19: Eektronikkrom tokammerhus 1 Stikkforbindese for VEGACONNECT (I²C-grensesnitt) 2 Intern forbindesesedning ti kopingsrommet 3 Tikopingskemmer for VEGADIS 61 Kopingsrom Fig. 20: Kopingsrom tokammerhus Ex d 1 Fjærkraftkemmer for spenningstiførseen og kabeskjermen 2 Jordkemme ti tikoping av kabeskjermen 26 VEGAFLEX ma/hart

27 5 Tikoping ti spenningstiførseen Kopingsskjema Fig. 21: Kopingsskjema tokammer-hus Ex d 1 Spenningstiførse/signautgang 5.6 Kopingsskjema - mode IP 66/IP 68, 1 bar Trådtiordning kopingskabe Fig. 22: Trådtiordning kopingskabe 1 Brun (+) og bå (-) ti spenningstiførse hhv. evaueringssystem 2 Skjerming VEGAFLEX ma/hart 27

28 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM 6.1 Kort beskrivese Funksjon/oppbygning Indikator- og betjeningsmoduen er ti anvisning av måeverdien, betjening og diagnose. Den kan brukes på føgende husmodeer og apparater: Ae sensorene ti pics -apparatfamiien, både på en- og tokammerhus (vagfritt i eektronikk- eer kopingsrommet) Ekstern indikator- og betjeningsenhet VEGADIS 61 Fra en maskinvareversjon - 01 eer høyere på indikator- og betjeningsmoduen og den aktuee sensoren kan det kopes ti en integrert bakgrunnsbeysning via betjeningsmenyen. Du finner maskinvareversjonen på typeskitet ti indikator- og betjeningsmoduen hhv. sensoreektronikken. Informasjon: Denne funksjonen foreigger først på et senere tidpunkt for apparater med StEx-, WHG- eer skipsgodkjenning og med nasjonae godkjenninger som f. eks. iht. FM eer CSA. Merk: Detajerte informasjoner om betjeningen finner du i driftsinstruksen "Indikator- og betjeningsmodu". 6.2 Innsetting av indikator- og betjeningsmoduen Montering/demontering av indikator- og betjeningsmoduen Indikator- og betjeningsmoduen kan settes inn og fjernes fra sensoren ti enhver tid. Det er da ikke nødvendig å avbryte spenningstiførseen. Fremgangsmåte: 1 Skru av husdekseet 2 Sett indikator- og betjeningsmoduen i ønsket posisjon på eektronikken (fire posisjoner i 90 -skritt kan veges) 3 Sett indikator- og betjeningsmoduen på eektronikken og drei svakt mot høyre ti den smekker i ås 4 Skru husdekseet med vinduet godt fast Demonteringen utføres i omvendt rekkeføge Indikator- og betjeningsmoduen forsynes av sensoren, en ytterigere tikoping er ikke nødvendig. 28 VEGAFLEX ma/hart

29 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM Fig. 23: Innbygging av indikator- og betjeningsmoduen Merk: Hvis du vi suppementere apparatet med en indikator- og betjeningsmodu ti kontinuerig måeverdianvisning, er det nødvendig med et høyere dekse med vindu. VEGAFLEX ma/hart 29

30 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM 6.3 Betjeningssystem Fig. 24: Indikator- og betjeningseementer 1 LC-dispay 2 Anvisning av menypunktnumrene 3 Betjeningtaster Tastefunksjoner Betjeningssystem [OK]-tast: - Skifte ti menyoversikten - Bekrefte vagt meny - Editere parameter - Lagre verdien [->]-tast ti vag av: - Menyvekse - Vege isteinnskrift - Vege editeringsposisjon [+]-tast: - Endre verdien ti et parameter [ESC]-tast: - Avbryte innskriften - Tibake ti overordnet meny Du betjener sensoren med de fire tastene på indikator- og betjeningsmoduen. På LC-dispayet anvises de enkete menypunktene. Funksjonen ti de enkete tastene er angitt på bidet. Ca. 10 minutter etter siste tastetrykk utøses et automatisk tibakesprang ti måeverdianvisningen. Verdiene som ikke er bekreftet med [OK]tapes. 30 VEGAFLEX ma/hart

31 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM 6.4 Igangsettingsskritt Innkopingsfase Adresseinnstiing HART-Mutidrop Etter tikoping av VEGAFLEX 61ti spenningstiførseen hhv. etter spenningstibakekomsten utfører apparatet først en sevtest i ca. 30 sekunder: Intern kontro av eektronikken Anvisning av apparattypen, firmwareversjonen og sensor- TAGs (sensorbetegnese) Utgangssignaet går ett øyebikk (ca. 10 sekunder) ti innstit støystrøm Deretter edes tihørende strøm ti edningen (verdien tisvarer aktuet påfyingsnivå og de aerede utførte innstiingene, f. eks. fabrikkavstemmingen). Ved HART-Mutidrop-drift (fere sensorer på en inngang) må adresseinnstiingen utføres før en ytterigere parametrering. En nærmere beskrivese om dette finner du i driftsinstruksen "Indikator- og betjeningsmodu" eer i onine-hjepen ti PACTware hhv. DTM. HART-driftstype Standard Adresse 0 Parametrering VEGAFLEX 61er en avstandsmåer; derfor måes avstanden meom sensoren og mediumoverfaten. For å anvise den egentige mediumhøyden, må måt avstand tiordnes ti prosentua høyde. Ti utførsesen av denne avstemmingen angis avstanden ved fu og tom behoder. Hvis disse verdiene ikke er kjent, kan det også avstemmes med avstandene på for eksempe 10 % og 90 %. Utgangspunktet for disse avstandsangivesene er atid tetningsfaten ti gjengene eer fensen. Med disse angivesene beregnes så den egentige påfyigshøyden. Samtidig begrenses arbeidsområdet ti sensoren fra maksimum ti nødvendig område. Det aktuee påfyingsnivået spier da ingen roe, for min.-/ maks.-avstemmingen utføres atid uten endringer av mediet. Sik kan innstiinger aerede utføres på forhånd, uten at apparatet er innebygd. I hovedmenypunktet "Grunninnstiing" ska de enkete undermenypunktene veges etter hverandre og utstyres med riktig parameter ti en optima innstiing av måingen. VEGAFLEX ma/hart 31

32 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM OBS! Hvis det i behoderen oppstår en skiing av forskjeige væsker, f. eks. på grunn av kondensatdannese, vi VEGA- FLEX 61atid detektere mediet med det høyere dieektrisitetstaet (ε r ). Husk på at grensesjikt kan medføre feimåinger. Hvis du vi måe den totae høyden på begge væskene på en sikker måte, må du ta kontakt med vår service eer bruke et apparat ti grensesjiktmåing. Begynn parametreringen med føgende menypunkter i grunninnstiingen: Utførese av min.-avstemmingen Fremgangsmåte: 1 Skift fra måeverdianvisningen ti hovedmenyen ved å trykke på [OK]. Grunninnstiing Dispay Diagnose Service Informasjon 2 Menypunktet "Grunninnstiing" veges med [->]og bekreftes med [OK]. Nå anvises menypunktet "Min.-avstemming". Min.-avstemming 0.00 % = m(d) m(d) Utførese av maks.-avstemmingen 3 Med [OK]forberedes prosentverdien ti editering, og markøren settes med [->]på ønsket sted. Ønsket prosentverdi innsties med [+]og agres med [OK]. Markøren springer nå ti avstandsverdien. 4 Passende ti prosentverdien oppgis den passende avstandsverdien i meter for den tomme behoderen (f. eks. avstanden meom sensor og behoderbunn). 5 Lagre innstiingene med [OK]og skift med [->]ti maks.- avstemming. Fremgangsmåte: 32 VEGAFLEX ma/hart

33 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM % = m(d) m(d) Anvendese 1 Med [OK]forberedes prosentverdien ti editering, og markøren settes med [->]på ønsket sted. Ønsket prosentverdi innsties med [+]og agres med [OK]. Markøren springer nå ti avstandsverdien. 2 Passende ti prosentverdien oppgis den passende avstandsverdien i meter for den fue behoderen. Husk på at det maksimae påfyingsnivået må igge under dødområdet. 3 Lagre innstiingene med [OK]. Hvert påfyingsmateriae har forskjeige refeksjonsegenskaper. For væsker er uroige påfyingsmateriaoverfater og skumdannese i tiegg forstyrrende faktorer. For styrtegods er det støvutviking og ekstra ekko gjennom behoderveggen. For å tipasse sensoren ti disse forskjeige måevikårene, ska det i dette menypunktet først veges "Væske" eer "Styrtegods" under "Medium". Anvendese Væske Standard (DK 2) Påfyingsmateriaer har forskjeige refeksjonsegenskaper avhengig av dieektrisitetstaet (DK-verdi eer ε r ). Derfor finnes det et ekstra vagmuighet. Under "Ømfindtighet" kan "Standard (DK 2)" eer "Økt ømfindtighet (DK < 2)" veges. Sik tipasses sensoren optimat ti produktet og måesikkerheten økes tydeig fremfor at for medier med dårige refeksjonsegenskaper. Oppgi ønskede parametre med de tisvarende tastene, agre innskriftene og gå med [->]-tasten ti neste menypunkt. Demping For å undertrykke svingninger i måeverdianvisningen, f. eks. på grunn av uroige påfyingsmateria-overfater, kan det innsties en integrasjonstid. Tiden kan være på meom 0 og 999 sekunder. Men husk da på at reaksjonstiden for hee måingen da også bir engre og sensoren kun reagerer VEGAFLEX ma/hart 33

34 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM forsinket på hurtige måeverdiendringer. Som rege er det tistrekkeig med en tid på noen få sekunder, for å beroige måeverdianvisningen. Demping 0 s Oppgi ønskede parametre med de tisvarende tastene, agre innskriftene og gå med [->]-tasten ti neste menypunkt. Lineariseringskurve En inearisering er nødvendig på ae behodere, der behodervoumet ikke stiger ineær med påfyingshøyden - f. eks. ved en iggende rundtank eer kuetank - og anvisning av voumet er ønsket. For disse behoderne finnes det tisvarende ineariseringskurver. De angir forhodet meom prosentuat påfyingshøyde og behodervoum. Ved aktivering av passende kurve anvises det prosentuae behodervoumet korrekt. Hvis voumet ikke ska anvises i prosent, men for eksempe i iter eer kio, kan det i tiegg innsties en skaering i menypunktet "Dispay". Lineariseringskurve ineær Oppgi ønskede parametre med de tisvarende tastene, agre innskriftene og gå med [->]-tasten ti neste menypunkt. OBS! Ved bruk av VEGAFLEX 61som de av overfomsikringen iht. WHG må du huske på føgende: Hvis det veges en ineariseringskurve, er måesignaet ikke enger tvingende ineær proporsjonat ti påfyingshøyden. Dette må brukeren ta hensyn ti spesiet ved innstiingen av kopingspunktet på grensesignagiveren. Sensor-TAG I dette menypunktet kan du gi sensoren en entydig betegnese, for eksempe måestednavnet eer tank- hhv. produktbetegnesen. I digitae systemer og i dokumentasjonen for større anegg bør det oppgis en fast betegnese ti nøyaktig identifisering av de enkete måestedene. 34 VEGAFLEX ma/hart

35 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM Sensor Med dette menypunktet er grunninnstiingen avsuttet og du kan nå med [ESC]-tasten gå tibake ti hovedmenyen. Utbending av faske signaer Høye stusser eer behoderinnbygginger, som f. eks. bjeker eer røreverk, heft eer sveisesømmer på behoderveggene forårsaker faske refeksjoner, som kan innskrenke måingen. En avbending av faske signaer registrerer, markerer og agrer disse faske signaene, sik at de ikke enger medregnes i måingen av påfyingsnivået. Dette ska gjøres ved tom behoder, sik at ae eventuet eksisterende faske refeksjoner kan registreres. Avbending av faske signaer Endre nå? Fremgangsmåte: 1 Skift fra måeverdianvisningen ti hovedmenyen ved å trykke på [OK]. 2 Menypunktet "Service" veges med [->]og bekreftes med [OK]. Nå anvises menypunktet "Utbending av faske signaer". 3 Bekreft "Utbending av faske signaer - endre nå " med [OK]og veg i menyen under "Opprette ny". Oppgi den virkeige avstanden meom sensor og overfate på påfyingsmateriaet. Ae eksisterende faske signaer i dette området registreres nå av sensoren etter bekreftese med [OK]og agres Merk: Kontroer avstanden ti overfaten på påfyingsmateriaet, for en ga (for stor) angivese av det aktuee påfyingsnivået agres som fask signa. Sik kan påfyingsnivået ikke enger registreres i dette området. Kopiering av sensordata Denne funksjonen muiggjør esing av parameterdata og skriving av parameterdata i sensoren med indikator- og betjeningsmoduen. En beskrivese av funksjonen finner du i driftsinstruksen "Indikator- og betjeningsmodu". Føgende data eses ut hhv. skrives med denne funksjonen: VEGAFLEX ma/hart 35

36 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM Måeverdifremstiing Avstemming Medium Behoderform Demping Lineariseringskurve Sensor-TAG Indikatorverdi Indikatorenhet Skaering Strømutgang Avstemmingsenhet Språk Ømfindtighet Føgende sikkerhetsreevante data eses hhv. skrives ikke : HART-driftstype PIN SIL Sensorengde/sensortype Feisignautbending Kopiering av sensordata Kopiere sensordata? Reset Grunninnstiing Når funksjonen "Reset" utføres, setter sensoren verdiene ti føgende menypunkter tibake på resetverdiene (se tabe): 1) Føgende verdier tibakesettes: Funksjon Resetverdi Maks.-avstemming Avstand, øvre dødområde Min.-avstemming- stav-/koaxutgave Avstand, evert sensorengde Min.-avstemming - wireutgave Avstand, nedre dødområde Integrasjonstid ti 0 s Linearisering Lineær Sensor-TAG Sensor Dispay Avstand Strømutgang - karakteristika 4 20 ma Strømutgang - maks.-strøm 20 ma 1) Sensorspesifikk grunninnstiing. 36 VEGAFLEX ma/hart

37 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM Funksjon Strømutgang - min.-strøm Strømutgang - fei Anvendese - stav-/koaxutgave Anvendese - wireutgave Resetverdi 4 ma < 3.6 ma Væske Styrtegods Verdiene ti føgende menypunkter settes ikke tibake på resetverdiene (se tabe) med "Reset": Menypunkt Beysning Språk SIL HART-driftstype Resetverdi Ingen reset Ingen reset Ingen reset Ingen reset Fabrikkinnstiing Som grunninnstiing, utover dette tibakesettes spesiaparametre på defautverdiene. 2) Sepeviser Min.- og maks.-verdiene settes tibake på den aktuee verdien. Ekstra innstiinger Ekstra innstiings- og diagnosemuigheter som f.eks. indikatorskaeringen, simuasjon eer trendkurvefremstiing er vist på nedenstående menypan. En nærmere beskrivese av disse menypunktene finner du i driftsinstruksen "Indikator- og betjeningsmodu". 2) Spesiaparameter er parameter, som innsties kundespesifikt med brukerprogramvaren PACTware på servicenivået. VEGAFLEX ma/hart 37

38 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM Grunninnstiing 6.5 Menypan Grunninnstiing Dispay Diagnose Service Informasjon 1 Min.-avstemming 0.00 % = m(d) m(d) 1.1 Maks.-avstemming % = m(d) m(d) 1.2 Demping 0 s 1.3 Lineariseringskurve Lineær 1.4 Sensor-TAG 1.5 Sensor Dispay Grunninnstiing Dispay Diagnose Service Informasjon 2 Indikatorverdi Skaert 2.1 Enhet Voum h 2.2 Skaering 0 % = h 100 % = h 2.3 Beysning Innkopet 2.4 Diagnose Grunninnstiing Dispay Diagnose Service Informasjon 3 Sepeviser 3.1 Apparatstatus 3.2 Kurvevag 3.3 Ekkokurve 3.4 Avstand min.: m(d) Avstand maks.: m(d) OK Ekkokurve Fremstiing av ekkokurven 38 VEGAFLEX ma/hart

39 6 Igangsetting med indikator- og betjeningsmodu PLICSCOM Service Grunninnstiing Dispay Diagnose Service Informasjon 4 Sensor 5.00 m(d) Stav 4.1 Anvendese Væske Standard (DK 2) 4.2 Utbending av faske signaer 4.3 Endre nå? Strømutgang 4.4 Karakteristikk: 4-20 ma Forstyrresesmodus: 20.5 ma Min. strøm: 4 ma Maks.-strøm: 20.5 ma Simuasjon 4.5 Reset 4.6 Avstemmingsenhet 4.7 Språk 4.8 Starte simuasjon? Vege reset? m(d) Vege? Norsk SIL Aktivert! 4.9 HART-driftstype Standard Adresse Kopiering av sensordata 4.11 Kopiere sensordata? PIN Aktivere nå? 4.12 Informasjon Grunninnstiing Dispay Diagnose Service Informasjon 5 Apparattype Serienummer Kaibreringsdatum 12. Des Programvareversjon Siste endring med PC 04. Mars Sensordata Anvise nå? 5.4 VEGAFLEX ma/hart 39

40 7 Igangsetting med PACTware og andre betjeningsprogrammer Tikoping via I²C-grensesnitt 7 Igangsetting med PACTware og andre betjeningsprogrammer 7.1 Tikoping av datamaskinen VEGACONNECT 3 PACTware TM/ 3 >PA< 1 = 2 ~ Power suppy Fig. 25: Tikoping av datamaskinen via I²C-grensesnitt direkte på sensoren 1 RS232-koping 2 VEGAFLEX 61 3 I²C-adapterkabe for VEGACONNECT 3 Nødvendige komponenter: VEGAFLEX 61 Datamaskin med PACTware og passende VEGA-DTM VEGACONNECT 3 med I²C-adapterkabe (artikke-nr ) Tiførsesapparat 40 VEGAFLEX ma/hart

41 7 Igangsetting med PACTware og andre betjeningsprogrammer Tikoping via HART = ~ Power suppy PACTware TM/ VEGACONNECT 3 1 Fig. 26: Tikoping av datamaskinen via HART ti signaedningen 1 RS232-koping 2 VEGAFLEX 61 3 HART-adapterkabe for VEGACONNECT 3 4 HART-motstand 250 Ω Nødvendige komponenter: VEGAFLEX 61 Datamaskin med PACTware og passende VEGA-DTM VEGACONNECT 3 med HART-adapterkabe (artikke-nr ) HART-motstand ca. 250 Ω Tiførsesapparat Merk: På tiførsesapparater med integrert HART-motstand (innvendig motstand ca. 250 Ω) er det ikke nødvendig med en ekstra ekstern motstand. Dette gjeder f. eks. for VEGA-apparatene VEGATRENN 149A, VEGADIS 371, VEGAMET 381. Også vanige Ex-tiførsesskiere er som rege utstyrt med en tistrekkeig stor strømbegrensningsmotstand. I disse tifeene kan VEGACONNECT 3 tikopes paraet ti 4 20 maedningen. 7.2 Parametrering med PACTware Den ytterigere igangsettingen beskrives i driftsinstruksen "DTM-Coection/PACTware", som er vedagt hver CD og som kan astes ned på nettstedet. En mer detajert beskrivese finnes i onine-hjepen ti PACTware og VEGA-DTMs. VEGAFLEX ma/hart 41

42 7 Igangsetting med PACTware og andre betjeningsprogrammer Merk: Husk på at du må bruke DTM-Coection i aktue versjon ti igangsetting av VEGAFLEX 61. Ae aktuee disponibe VEGA-DTMer er sammenfattet i en DTM-Coection på CD og kan besties mot et ite gebyr hos den ansvarige VEGA-fiiaen. Den aktuee PACTware-versjonen finnes også på denne CDen. I tiegg kan denne DTM- Coection ink. PACTware i Basic versjonen astes gratis ned på internett. Gå da ti "Downoads" ti punktet "Software". 7.3 Parametrering med AMS og PDM For VEGA-sensorer står også apparatbeskriveser ti disposisjon som DD hhv. EDD for betjeningsprogrammene AMS og PDM. Apparatbeskrivesene finnes aerede i de aktuee versjonene ti AMS og PDM. For edre versjoner av AMS og PDM kan de astes gratis ned på internett. Gå da ti "Downoads" ti punktet "Software". 7.4 Sikring av parametreringsdata Det anbefaes å dokumentere hhv. agre parametreringsdataene. Sik kan de brukes fere ganger hhv. ti serviceformå. VEGA-DTM-Coection og PACTware i den isensierte, profesjonee versjonen gir deg de egnede verktøyene for en systematisk prosjektagring og -dokumentasjon. 42 VEGAFLEX ma/hart

43 8 Vedikehod og feiutbedring 8.1 Vedikehod Ved en formåsmessig bruk er det ikke nødvendig med spesiet vedikehod i norma drift. 8.2 Störungen beseitigen 8 Vedikehod og feiutbedring Fremgangsmåte ved fei Feiårsaker Feiutbedring 24 timers service-hotine Det er aneggsoperatørens ansvar å utføre egnede titak ti utbedring av oppståtte fei. Det garanteres en maksima funksjonssikkerhet. Likeve kan det oppstå fei i øpet av driften. Dette kan f. eks. ha føgende årsaker: Sensor Prosess Spenningstiførse Signaevauering De første titakene er kontro av utgangssignaet og evaueringen av feimedinger via indikator- og betjeningsmoduen. Fremgangsmåte som beskrevet nedenstående. Ytterigere omfattende diagnosemuigheter gir en datamaskin med programvaren PACTware og den passende DTM. I mange tifeer kan man på denne måten finne frem ti årsakene og fjerne feiene. Hvis disse titakene ikke fører ti et resutat, kan du i viktige tifeer ringe ti VEGA service-hotine under tf Hotinen står ti din disposisjon også utenom de vanige forretningstidene, døgnet rundt, 7 dager i uken. Da vi tibyr denne servicen over hee verden, får du hjep på engesk. Servicen er gratis, du betaer bare de vanige teefongebyrene. 4Kontro av 20 masigna Iht. kopingsskjemaet tikoper du en håndmutimeter i passende måeområde.? 4 20 ma-signa ikke stabit Påfyingsnivåsvingninger à Innstiing av integrasjonstiden via indikator- og betjeningsmoduen VEGAFLEX ma/hart 43

44 8 Vedikehod og feiutbedring? 4 20 ma-signa manger Ga tikobing à Sjekk tikopingen etter kapitteet "Tikopingsskritt" og korriger eventuet etter kapitteet "Kopingsskjema" Ingen spenningstiførse à Sjekk om edningene er avbrutt, reparer eventuet For av tiførsesspenning hhv. for høy byrdemotstand à Kontroer, tipass eventuet? Strømsigna større enn 22 ma eer mindre enn 3,6 ma Defekt eektronikkinnsats à Skift ut apparatet hhv. ever det inn ti reparasjon På Ex-appikasjoner må du huske på regene for sammenkoping av egensikre strømkretser. Feimedinger via indikator- og betjeningsmoduen? E013 Det finnes ingen måeverdi à Sensor i innøpsfasen à Sensoren finner intet ekko f. eks. på grunn av feiaktig innbygging eer ga parametrering à Ga sensorengde oppgitt? E017 For iten avstemmingstid à Utfør avstemmingen en gang ti, øk da avstanden meom min.- og maks.-avstemmingen? E036 Ingen driftsdyktig sensorprogramvare à Utfør en programvare-oppdatering hhv. ever apparatet inn ti reparasjon? E042/E043 Maskinvarefei, defekt eektronikk à Skift ut apparatet hhv. ever det inn ti reparasjon Fremgangsmåte etter feiutbedringen Avhengig av feiens årsak og titakene som utføres må eventuet skrittene som angis i kapitte "Igangsetting" utføres en gang ti. 44 VEGAFLEX ma/hart

45 8 Vedikehod og feiutbedring 8.3 Utskifting eer forkortese av wire/stav Utskifting av wire/stav Wiren eer staven (måede) ti måesonden kan skiftes ut etter behov. Ti øsning av måedeen trenger du to fastnøker med nøkkevidde 8. 1 Løsne måedeen med en fastnøkke (størrese 8) på tokantfatene, hod så mot med en ytterigere fastnøkke (størrese 8) 2 Skru øsnet måede av med hånden 3 Sett vedagt ny dobbeskive på gjengene. OBS! Pass på at de to deene ti dobbesikringsskiven er sammen. 4 Skru inn en ny måede med hånden 5 Hod mot med den andre fastnøkkeen og trekk måedeen fast på tokantfatene med et dreiemoment på 7 Nm (5.16 bf ft). Fig. 27: Utskifting av wire hhv. stav Informasjon: Overhod det angitte dreiemomentet, sik at den maksimae strekkfastheten ti forbindesen oppretthodes. Forkortese av wire/stav Wiren hhv. staven ti måesonden kan forkortes som du vi. 1 Wire: Løsne de tre gjengestiftene på strammevekten (innvendig sekskant 3) 2 Wire: Skru ut gjengestiftene VEGAFLEX ma/hart 45

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Teknisk håndbok JRG CleanLine

Teknisk håndbok JRG CleanLine Teknisk håndbok JRG CeanLine Innhod Den nye generasjonen tibekspyende fitre Nomogram Montering JRG CeanLine Kombi Unioner Tibehør 4 5 6 6 9 12 Den nye generasjonen tibakespyende fitre 10 11 EPDM - + 2

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Globo D. Kuleventiler Kuleventil i rødgods, beregnet for bruk i tappevannsanlegg

Globo D. Kuleventiler Kuleventil i rødgods, beregnet for bruk i tappevannsanlegg Gobo D Kueventier Kueventi i rødgods, beregnet for bruk i tappevannsanegg IMI EIMEIER / Stengeventier / Gobo D Gobo D Gobo D er en mutifunksjone avstengingsventi for tappevann. Takket være åndtakets kompakte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no Wihemi Byggevarer Overvannshåndtering Tanker Wihemi Byggevarer te. +47/405 65 431 info@wihemi.no Produksjonsanegg i Dachstein (Frankrike) Produksjonsanegg i Teningen (Tyskand) i nærheten av Freiburg GRAF

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger.

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger. Side 1 av 8 Mekanisk spenning i materiaer Tenk på et tungt egeme som ska bæres av en konstruksjon. Konstruksjonens må tåe kraften som går fra asten ti underaget. Denne kraften virker på konstruksjonen

Detaljer

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA Prosjekttitte: OSL Utvidese Sentraageret Titte: Risikovrdering Grovanayse SHA E02 11.06.13 For impementering GMSNG GMKNI GMAMA A01 01.06.13 For kommentar JES JES GMSNG Revisjon Dato Tekst Laget Kontroert

Detaljer

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform Lexmark Soutions Patform Programvareøsninger for Lexmark Soutions Patform Lexmark Soutions Patform er et rammeverk av programmer som er utformet av Lexmark med tanke på effektive og rimeige serverbaserte

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

DAB/DAB+ adapter med Bluetooth

DAB/DAB+ adapter med Bluetooth DAB/DAB+ adapter med Buetooth Takk for at du vagte DAB-03, en DAB/DAB+ mottaker med buetooth. Denne enheten vi hjepe deg å høre på DAB/DAB+ radio, teefon, musikk eer ringe med teefon fra din biradio. For

Detaljer

Lexmarks utskriftsadministrasjon

Lexmarks utskriftsadministrasjon Lexmarks utskriftsadministrasjon Optimaiser nettverksutskrift og opprett det nyeste innen informasjon med en øsning for utskriftsadministrasjon som du kan distribuere okat eer via nettskyen. Sikker og

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Bruksanvisning SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne veiedning omhander egging av underguv ved bruk av SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S.

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse)

MEK Stabilitet og knekning av konstruksjoner. Høst Prosjektoppgave: Forslag til løsning (skisse) EK 50 tabiitet og knekning a konstruksjoner Høst 005 Prosjektoppgae: Forsag ti øsning (skisse). Hayman 0..005 - - Innedning Dette er kun en skisse ikke en fustendig rapport. Inndeingen i asnitt er bare

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene,

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene, 112 B12 SKIVESYSTEM Oppsummering av punkt 12.3 Enke, reguære bygg kan håndregnes etter former som er utedet. Føgende betingeser må være oppfyt. - Ae vertikae avstivende deer må ha hovedaksene i - og y-retning

Detaljer

Oppgave 1: Blanda drops

Oppgave 1: Blanda drops Fysikkprøve-0402-f.nb Oppgave : Banda drops a) En avgrenset mengde oksygen-gass HO 2 L ar temperaturen T = 300 K, trykket p = 0 kpa og voum V =0,00 m 3. Beregn massen ti den avgrensede gassen. Vi bruker

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1

Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1 Godkjent i hee Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsveiedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1 SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne monteringsveiedningen omhander egging

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune Why. MW f;.i i vi * - = ;=,d kommune 25 MA! 2338 I...,... c- r--, «*» = «' v,...,...j>.~.. --. "» i ~..._- : -' Å,..,...\.i. I...,. '». '. v. - '! - - za. t L du,, - ".-.i - - - ----' ' "" AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP

Detaljer

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma).

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma). FY1303 Eektrisitet og magnetisme nstitutt for fysikk, NTNU FY1303 Eektrisitet og magnetisme, høst 007 Laboratorieøvese 1 a effekt ensikt ensikten med øvesen er å gjøre seg kjent med a-effekten og måe denne

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn:

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Statens forurensningstisyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oso Besøksadresse: Strømsveien 96 : Inspeksjonsra pport Teefon: 22 57 34 00 Teefaks: 22 67 67 06 E-post: postrnottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon

Detaljer

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen:

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen: Obigasjonsavtae Inngått: 18. juni 2012 meom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tiitsmannen: Norsk Tiitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obigasjonseierne i: FRN Hønefoss

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

DRIVLINJE 2 VT2009B: VT2214B VTO2214B VT2514B VTO2514B. I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E. Bakaksler med enkelutveksling

DRIVLINJE 2 VT2009B: VT2214B VTO2214B VT2514B VTO2514B. I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E. Bakaksler med enkelutveksling DRIVLINJE 2 DRIVLINJEKOMBINASJONER Manue girkasse D11K330 D11K370 D11K410 VT2009B: D11K450 DK420 DK4 VT2214B VTO2214B DK500 VT2514B VTO2514B I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E RSS44C/D RSS56 RSS RTS2370B

Detaljer

Snordrag i pendel. Carl Angell Øyvind Guldahl Ellen. K. Henriksen UNIVERSITETET I OSLO. Skolelaboratoriet Gruppen for fysikkdidaktikk Fysisk institutt

Snordrag i pendel. Carl Angell Øyvind Guldahl Ellen. K. Henriksen UNIVERSITETET I OSLO. Skolelaboratoriet Gruppen for fysikkdidaktikk Fysisk institutt 1 UNIVERSITETET I OSLO Skoeaboratoriet Gruppen for fysikkdidaktikk Fysisk institutt Boks 1048 Bindern N-0316 Oso Teefon: 85 64 43 / 85 78 86 Teefaks: 85 64 e-mai: skoeab@fys.uio.no Snordrag i pende Car

Detaljer

Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren en veileder. Struktur og hovedinnhold Høringsseminar 15. september 2011 Kjartan Sælensminde

Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren en veileder. Struktur og hovedinnhold Høringsseminar 15. september 2011 Kjartan Sælensminde Samfunnsøkonomiske anayser i hesesektoren en veieder Struktur og hovedinnhod Høringsseminar 15. september 2011 Kjartan Sæensminde Divisjon heseøkonomi og finansiering Veiederens struktur og hovedinnhod

Detaljer

Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim

Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim Vekommen som utstier på Martnan i Trondheim Martnan er åpen 23. - 25. juni, kokken 11.00-20.00 ae dager. Vekommen ti triveige sagsdager på Torvet! Praktisk informasjon Opprigg/nedrigg Opprigg kan starte

Detaljer

MO1006-EA BRUKSANVISNING MODUL 3173/3246. (Lys) Ladetider. Belysningsnivå (lysstyrke) 60 til 70 minutter (displayhvilemodus)

MO1006-EA BRUKSANVISNING MODUL 3173/3246. (Lys) Ladetider. Belysningsnivå (lysstyrke) 60 til 70 minutter (displayhvilemodus) MO1006-EA BRUKSAVISIG MODUL 3173/3246 Gratuerer med nytt ur! Funksjonene Sensoren i dette uret måer retning, barometrisk trykk, temperatur og høyde. Måeresutatene kommer frem i dispayet. Måefunksjonene

Detaljer

Imponerende ytelse. Lexmark M1145 og M3150 Sort/hvitt-laserskrivere. Sort/hvitt Tosidig utskrift Opptil 47 spm

Imponerende ytelse. Lexmark M1145 og M3150 Sort/hvitt-laserskrivere. Sort/hvitt Tosidig utskrift Opptil 47 spm Lexmark M1145 og M3150 Sort/hvitt-aserskrivere Modeen som vises har fere aternativer Imponerende ytese Sort/hvitt Tosidig utskrift Oppti 47 spm Sikkerhet 6 cm (2,4 tommers) LCD-skjerm eer 10,9 cm (4,3

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Merkesystem for VVS. ventus. Formål og bruksområder:

Merkesystem for VVS. ventus. Formål og bruksområder: Tf: 22507080 Teefaks: 22143799 Mob: 92868797 www.ventus.no 2005/T. ndersen Merkesystem for VVS Ventus Merkesystem gir bedre forståese av aneggene og forenker vedikehod for ventiasjon, røranegg, tifuktsrom

Detaljer

Lexmarks funksjoner og fordeler

Lexmarks funksjoner og fordeler Lexmarks funksjoner og fordeer Vaue in the box Vår strategi er å vinne kunder for ivet I dagens konkurranseutsatte forretningsiv, forventer forretningskunder mer enn bare produkter og tekniske spesifikasjoner.

Detaljer

Revidert av: Vidar Støyva Dato: små tekst endringer under "DAK koordinator og håndtering av problemer"

Revidert av: Vidar Støyva Dato: små tekst endringer under DAK koordinator og håndtering av problemer Dagens dato: 16.10.2008 _Retningsine 10.2.2 Utføring og utveksing av DAKtegninger Dokument-ID: 8580 Versjon: 2 Gydig Dokumentstatus: Gydig Utarbeidet av: Vidar Støyva Dato: 07.10.2008 Revidert av: Vidar

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter

Søknad om: Ny grunnskole etter Søknad om: Ny grunnskoe etter privatskoeoven Generet om skoen Geografisk passering Oppgi hvor skoen ska etaberes. Fyke: Nord-Trøndeag Kommune: Steinkjer (1702) Organisasjonsform Skoen må være registrert

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030 Skannede høringsuttaeser ti boigbyggeprogram for Uensaker 2016-2030 Nr. Avsender Dato Offentige myndigheter 1 Jernbaneverket 4.1.16 2 Statens vegvesen region øst 1.2.16 3 Fykesmannen i Oso og Akershus

Detaljer

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN 4.4 BEREGNING AV HORISONTAKREFTER I BJEKER OG DEKKER FRA TEMPERATUR, KRYP OG SVINN Summen av bevegeser fra temperaturendringer, kryp og svinn kaes kort for voumendringer. I dette kapitteet beregnes horisontae

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Musikkens fysikk. Johannes Skaar, NTNU. 9. januar 2010

Musikkens fysikk. Johannes Skaar, NTNU. 9. januar 2010 Musikkens fysikk Johannes Skaar, NTNU 9. januar 2010 I aboppgavene i TFE40 Eektromagnetisme ager du en eektrisk gitar, der den vibrerende strengen setter i gang vibrasjoner på en magnet, som videre induserer

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

Brosjyrer standard. Ergonomiske arbeidsforhold 2-3 Kundetilpassede produkter 4-5

Brosjyrer standard. Ergonomiske arbeidsforhold 2-3 Kundetilpassede produkter 4-5 Brosjyrer standard Ergonomiske arbeidsforhod 2-3 Kundetipassede produkter 4-5 Stabere: Logifex LF / ELF 6-7 Logifex LFS / ELFS 8-9 Logifex SELF 10-11 Logifex SELFS 12-13 Logifex SELF MINI AC 14-15 Logifex

Detaljer

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby Godkjenningsprogram Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Af Daby Innhod Godkjenningsprogram Norske Redningshunder Innhod 1. Genere de 6 1.1.

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 619K. ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 619K. ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K RÅD OG VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Dipomat D 619K ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K Vi har skrevet denne bruksanvisningen for at du ska bi kjent med den nye komfyren så

Detaljer

GRENDIA - en sterk, pålitelig og god investering

GRENDIA - en sterk, pålitelig og god investering - og LPG-motvektstruk 4-hjus med pneumatiske dekk 1.5 3.5 tonn FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N GRENDIA - en sterk, påiteig og god investering GRENDIA ES er utviket for å

Detaljer

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983 Rapport om 0-skjeprosjekt på Domøy - 1983 - utprøving og kartegging av forekomstene - vurdering av høstemetoder og utstyr - mottak og foreding - markedstest. Domøy Titaksag Forord Fra 0-skjeprosjektet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Skreddersy din Volvo FL.

Skreddersy din Volvo FL. SPESIFIKASJONER Skreddersy din Vovo FL. Det finnes ikke én astebi som passer for ae. Og derfor gir nye Vovo FL deg uendeige muigheter. Med det feksibe chassisoppsettet og påbyggeranvisningene fra Vovo

Detaljer

Kjøleskap og frysere 2004/2005

Kjøleskap og frysere 2004/2005 tid ti din tjeneste s Internet Vekommen ti vår hjemmeside www.siemenshvitevarer.com, der kan du få vite mer om det nyeste fra Siemens. Der finner du informasjon om mye mer enn våre produkter. Prøv sev!

Detaljer

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver Avansert teknoogi for grunneggende oppgaver www.oex.no Oppmåing Visuaisering Navigering Potting Posisjonering Hardhetsberegning Oppmåing og visuaisering Koektiv kartegging siden 1997 Kartegging av havbunnen

Detaljer

Globo D. Kuleventiler Kuleventil i rødgods, beregnet for bruk i tappevannsanlegg

Globo D. Kuleventiler Kuleventil i rødgods, beregnet for bruk i tappevannsanlegg Gobo D Kueventier Kueventi i røgos, beregnet for bruk i tappevannsanegg IMI EIMEIER / Stengeventier / Gobo D Gobo D Gobo D er en mutifunksjone avstengingsventi for tappevann. Takket være åntakets kompakte

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

PRODUKTVEILEDNING. batteriladere og tilbehør 2013/14

PRODUKTVEILEDNING. batteriladere og tilbehør 2013/14 PRODUKTVEILEDNING batteriadere og tibehør 2013/14 EASy CHARGING ENKEL LADING step trinnby forstep trinn CTEK-adere maksimerer batteriets evetid gjennom en serie på 4 ti 8 trinn i en unik adeprosess. aderne

Detaljer

Transportable kompressorer MOBILAIR M52 / M64 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 5,2 / 6,4 m³/min

Transportable kompressorer MOBILAIR M52 / M64 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde 5,2 / 6,4 m³/min www.kaeser.com Transportabe kompressorer MOBILAIR M52 / M64 Med den verdenskjente SIGMA PROFIL Leveringsmengde / 6,4 m³/min Made in Germany Kompressorene i Mobiair-serien bir produsert i Coburg med en

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

Eksamen FY8104 Symmetri i fysikken Fredag 7. desember 2007 Løsninger

Eksamen FY8104 Symmetri i fysikken Fredag 7. desember 2007 Løsninger Eksamen FY8104 Symmetri i fysikken Fredag 7. desember 007 Løsninger 1a En konjugasjonskasse i SO(3 består av ae rotasjoner med en gitt rotasjonsvinke α og vikårig rotasjonsakse. En konjugasjonskasse i

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Liebherr Salgskatalog 2008. Liebherr kjøle-/fryseskap Innovative ideer til kjøkkenet. Større glede over ferskvarer.

Liebherr Salgskatalog 2008. Liebherr kjøle-/fryseskap Innovative ideer til kjøkkenet. Større glede over ferskvarer. Liebherr kjøe-/fryseskap Innovative ideer ti kjøkkenet Liebherr Sagskataog 008 Kjø & Frys 008 Design, Kvaitet og Innovation Oppysninger o frittstående odeer finnes i Kjø & Frys 008. Vi tar forbehod o produktendringer,

Detaljer

Smart utskrift. Strålende farger. Lexmark C950de-fargeskriver

Smart utskrift. Strålende farger. Lexmark C950de-fargeskriver Lexmark C950de-fargeskriver Smart utskrift. Strående farger. Lexmark C950de-fargeskriver Lexmark C950de er utformet for trave arbeidsgrupper og har A3-fargeutskrift av profesjone kvaitet, feksibe funksjoner,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 Tastsensor 3 basis 1-kanal Best.nr. : 5111 00 Tastsensor 3 basis, 2-kanal (1+1) Best.nr. : 5112 00 Tastsensor 3 basis 3-kanal Best.nr. : 5113 00 Tastsensor 3 komfort 1-kanal Best.nr. : 5131 00 Tastsensor

Detaljer

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO Handingspan for barnehage, skoe og SFO 2013 2022 «Barn og eever ska ha et godt æringsmijø, som bidrar ti at de får reaisert sitt potensia for æring og utviking og tiegner seg grunneggende ferdigheter i

Detaljer

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. :

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. : 4-kanal 230 V Best.nr. : 1067 00 8-kanal 230 V Best.nr. : 1069 00 6-kanal 24 V Best.nr. : 1068 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Innbyggingsprodukter 2008

Innbyggingsprodukter 2008 Innbyggingsprodukter 2008 Oppev det nye kjøkkenet Bosch åpner en het ny kjøkkenverden med bedre funksjoner, topp moderne teknikk og høy kvaitet som gir deg et mer praktisk og triveig kjøkken. Et kjøkken

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 6 5. Vedlikehold... 7 6. Ytterligere informasjon... 8 7. Tekniske

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: Best. nr.:

Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: Best. nr.: Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop PIR 900 Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: 189346 Best. nr.: 2223285 INNHOLD Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor...

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. KNX Aktuator 3 Best.-nr. : 2176 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer