ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune"

Transkript

1

2

3 ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Utsnitt av reinsflokk (fostringsflokk) under kalvetelling i Setesdal-Ryfylkeheiene. Bildet er publisert i boken Vandringer i Setesdals Vesthei utgitt i 2008, med støtte fra Vest-Agder fylkeskommune. Foto: Per Jordhøy

4 2008 ÅRSKAVALKADE Januar: Åpning av det nasjonale nettstedet Vest-Agder fylke er det sydligste fylket i Norge. Fylket er relativt lite, det dekker et areal på kvadratkilometer. Kystlinjen strekker seg fra Åna Sira (grensen mot Rogaland), til grensen mot Aust-Agder og er på hele 709 kilometer. Fylket har 15 kommuner. Bortimot 90 prosent av fylkets befolkning bor i kystkommunene. Innbyggertallet var ved utgangen av år 2007 på om lag Mars: Kulturkort for ungdom i Vest-Agder etableres. April: Grunnsteinnedleggelse for fortangen Videregående skole. skole. Juni: Etablering av ny tannhelseklinikk i Mandal. Juni: Åpning av besøksgruve på Knaben., Knaben, Kvinesdal Kvindesdal kommune. Vest-Agder fylkeskommune ledes politisk av fylkestinget, som velges gjennom fylkestingsvalget hvert fjerde år. Fylkesordføreren, som velges av fylkestinget, er øverste politiske leder i fylkeskommunen. Vest-Agder fylkeskommune er en betydelig arbeidsgiver med rundt 1600 ansatte. Fylkeskommunens hovedadministrasjon er samlet i Fylkeshuset som ligger i Kristiansand. Administrativ leder er fylkesrådmannen. Fylkeskommunen er i senere år gitt et forsterket ansvar for regional utvikling. Fylkeskommunen har ansvaret for de videregående skolene, fylkesveier, kollektivtrafikk og tannhelsetjenesten i tillegg til betydelige oppgaver innenfor næringsutvikling, kultur, samferdsel, samfunnsplanlegging, mv. For en mer detaljert presentasjon av mangfoldet anbefales et besøk på vår hjemmeside: September: Nasjonalt fyrmuseum åpnes på Lindesnes. R O G A L A N D A U S T - A G D E R SIRDAL September: Åpning av Likestillingssenter på Agder. ÅSERAL Desember: Prisutdeling av fylkeskulturprisen, frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge, arbeidsstipend for kunstnere, kunstnerstipend, utvekslingsstipend for kunstnere, idrettsstipend, kulturminnevernprisen, miljøprisen og fylkespris for universell utforming. KVINESDAL HÆGEBOSTAD AUDNEDAL FLEKKEFJORD VENNESLA SONGDALEN LYNGDAL MARNARDAL KRISTIANSAND FARSUND LINDESNES SØGNE MANDAL

5 Politisk organisering Fylkestinget Fylkestinget Kontrollutvalget Kontrollutvalget Fylkesutvalget Fylkesutvalget Hovedutvalg for Hovedutvalg for kultur og utdanning kultur og utdanning Hovedutvalg for Hovedutvalg for næring, samferdsel næring, samferdsel og miljø og miljø Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Sentraladministrasjon Sentraladministrasjon Regionale tjenester Regionale tjenester Allmennkultur Arkiv, bibliotek, museum Allmennkultur Arkiv, bibliotek, museum Næring og energi Samferdsel og forvaltning Næring og energi Samferdsel og forvaltning Plan og miljø Kulturminnevern Plan og miljø Kulturminnevern Utdanning Utdanning Fagopplæring / voksenopplæring Fagopplæring / voksenopplæring Inntak og formidling Inntak og formidling Skolefaglig utvikling Skolefaglig utvikling Enheter med budsjett- og ytelsesavtale Enheter med budsjett- og ytelsesavtale Agder Statens Agder kollektivtrafikk Statens vegvesen, kollektivtrafikk AS vegvesen, (Region sør) AS (Region sør) Administrativ organisering Fylkesrådmann/ Fylkesrådmann/ Assisterende fylkesrådmann Assisterende fylkesrådmann Driftsenheter Driftsenheter PP-tjenesten SMI-skolen Videregående PP-tjenesten SMI-skolen Videregående skoler (14) skoler (14) Vest-Agdermuseet IKS Vest-Agdermuseet IKS Fylkesrådmannens stab Fylkesrådmannens stab Bygg og innkjøp Bygg og innkjøp Informasjon og service Informasjon og service Administrativ ledelse IT IT Lønn og regnskap Lønn og regnskap Personal og organisasjon Personal og organisasjon Regionalutvikling Regionalutvikling Økonomi Økonomi EVA-senteret EVA-senteret IKS IKS Fylkesrådmann: Tine Sundtoft Assisterende fylkesrådmann: Tore Berntsen Økonomisjef: Lise Solgaard Utdanningssjef: Arly Hauge Regionalsjef: Kjell Abildsnes Personalsjef: Odd Joar Svensson Konstituert fylkesrevisor: Terje Osnes Fylkesrevisjonen Fylkesrevisjonen Fylkestannlegen Fylkestannlegen Tannklinikker Tannklinikker (19) (19) Tannklinikkene rapporterer Tannklinikkene direkte til rapporterer Fylkestannlegen direkte til Fylkestannlegen Andre Andre IKS / AS IKS / AS

6 4 I ÅRSBERETNING 2008 Innhold FORORD 5 Fylkesrådmannens forord POLITISK VIRKSOMHET 6 Samarbeid på flere områder preger året REGIONAL UTVIKLING 7 Plan og samhandling for regional utvikling 10 Næringsutvikling INTERNASJONALT ENGASJEMENT 12 Stort engasjement i de videregående skolene UTDANNING 13 Videregående opplæring 13 Kompetanse og utvikling 17 Opplæringstilbudet 19 Fagopplæring REGIONALE TJENESTER 20 Regional utvikling innen ulike sektorer 22 Samarbeidsavtaler med kommunene 22 Kultursektoren partnerskap, drift og mange tiltak 24 Kulturminnevern 26 ABM Arkiv, bibliotek og museum 27 Areal- og stedsutvikling 28 Samferdsel og universell utforming TANNHELSE 31 Tannhelse PERSONAL 32 Strategier og prosesser for å oppnå utvikling og resultater FELLESOMRÅDER 34 Fokusområder i sentraladministrasjonen INVESTERINGER 35 Videregående skoler 36 Fylkesveger 36 Tannhelse 36 Øvrige investeringer ØKONOMI HOVEDOVERSIKTER 38 Driftsregnskap Balanse 31. desember Investeringsregnskap Kontantstrøm 42 Finansieringsanalyse 42 Nøkkeltall resultat fortsatt positivt 43 Utvikling gjennom Driftsresultat for Økonomisk resultat i sektorene 53 Driftsutgifter per enhet 56 Regnskapsprinsipper og noter 57 Noter til regnskapet for 2008 FYLKESTINGETS MEDLEMMER 68 Oversikt

7 ÅRSBERETNING 2008 I 5 Fylkesrådmannens forord Konjunkturbarometeret for 2008 viser at etter flere år med sterk økonomisk vekst, er det nå mer pessimisme innen flere bransjer. Agders eksportverdi ble redusert med 22 prosent i 2008, og arbeidsledigheten er stigende innen industri samt bygg og anlegg. Positivt er det at den viktige prosessindustrien har samlet seg i Eydenettverket (oppkalt etter den store industrigründeren Sam Eyde). Målet for industrinettverket er å dele kompetanse og utvikle nye produkter for på den måten styrke sin markedsposisjon. NODE (Norwegian Offshore & Drilling Engineering)-bedriftene kan fremdeles vise til gode ordrereserver. Begge disse sterke næringsmiljøene er opptatt av å få til god samhandling med det offentlige, for å utvikle landsdelen videre og å gjøre det attraktivt å drive næringsvirksomhet. Den utfordringen vil Vest-Agder fylkeskommune ta. Landsdelens fremtid sikres gjennom at vi tilbyr barn og unge på Agder en best mulig skole. Det ble i 2008 etablert mer samhandling mellom kommunene og fylkeskommunene på Agder for å øke læringstrykket. Et godt faglig grunnlag fra grunnskolen er den beste garantien for å kunne fullføre videregående opplæring. Fjorårets Stortingsmelding nr 31 Kvalitet i skolen har klare mål for grunnleggende ferdigheter, inkludering og mestring samt bedre gjennomføring i videregående opplæring. Dette gir oss klare føringer som skoleeier. Arbeidet med regionplan Agder 2010 hadde stort trykk i Fem arbeidsgrupper arbeidet med temaene: Levekår, kultur, kompetanse, kommunikasjon og regional samordning og profilering. Klimautfordringer, likestilling og inkludering er gjennomgående temaer for alle arbeidsgruppene. Det var over 80 personer involvert i arbeidsgruppene, så det har vært en bred medvirkning fra mange parter for å identifisere sentrale utfordringer og hva man bør gjøre for å møte disse utfordringene. Vi fulgte i 2008 opp felles handlingsprogram for regional utvikling sammen med Aust-Agder fylkeskommune. Rammeprogrammet til 26 millioner kroner omhandler regionale utfordringer, digitale Agder, infrastruktur for nyskaping, styrking av kompetansen, bransjerettede tiltak og internasjonalt samarbeid. Den offentlige tannhelsetjenesten hadde i 2008 ikke vakante tannlegestillinger. Dette medvirket til at 3000 flere pasienter ble ferdigbehandlet i Bussene i Vest-Agder fylke hadde 11,53 millioner passasjerer i 2008, derav 2,85 millioner skolereiser. For ordinære passasjerer var det nedgang på passasjerer, en nedgang på 1,3 pst. Regnskapsmessig resultat ble på 34,3 millioner kroner. Netto mindreforbruk som søkes overført er om lag 22,3 millioner kroner. Det vil si at det kan settes av i alt 12 millioner kroner på vårt disposisjonsfond. Denne årsberetningen er en god dokumentasjon på fylkeskommunens omfattende virksomhet. Jeg vil takke ansatte for god innsats og politikere for godt samarbeid i året som gikk. 16. mars 2009 Tine Sundtoft, fylkesrådmann

8 6 I ÅRSBERETNING 2008 Politisk virksomhet Samarbeid på flere områder preget året En rekke av sakene som sto på den politiske dagsorden i fylkeskommunens politiske organer i 2008 omhandlet samarbeid. Samarbeid og folkestyre er to av fylkeskommunens kjerneverdier. Fylkeskommunen samarbeider på flere områder med kommunene i fylket, med andre fylkeskommuner og ulike partnere lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Avtaler med kommunene I 2007 ble det startet en prosess for å inngå fireårige samarbeidsavtaler med de enkelte kommunene i fylket for å styre oppmerksomhet og ressurser til de viktigste prosjektene samarbeidet omfatter. Fire slike avtaler kom på plass i Målet er å følge opp med flere avtaler i En annen viktig samarbeidssatsing i forhold til kommunene, var arbeidet med å bidra til å utarbeide en regionplan (fylkesdelplan) og et næringsfond for de fem kommunene i Lindesnesregionen. Stadig mer av fylkeskommunenes samarbeid med kommunene foregår i tilknytning til regionrådene og Agderrådet. Regionreformen Regjeringens forslag til regionreform medførte en beskjeden oppgaveoverføring til fylkeskommunene og ingen ny regioninndeling. Spørsmålet om Agderfylkene bør slås sammen var dermed like åpent. Fire kommuner i Aust-Agder vedtok imidlertid krav om en snarlig avklaring av fylkessammenslåing som forutsetning for ikke å søke overflytting til Vest-Agder. En arbeidsgruppe på politisk og administrativt ledelsesnivå i de to fylkeskommunene arbeidet i fellesskap ut et forslag til prosess for å komme frem til en løsning. Den innebærer at de to fylkestingene i april 2009, etter en bred diskusjon i blant annet de politiske partiene, skal ta stilling til om en vil fortsette med to fylker og samarbeid eller igangsette en prosess for sammenslåing til ett fylke. Samarbeidet med Aust-Agder fylkeskommune er stadig mer omfattende. Viktige saker i 2008 var blant annet regionplan 2010, felles energiplan, -reiselivsstrategi, folkehelsestrategi, likestillingssatsing og trafikksikkerhetsplan. Sørlandsbanen Det å få modernisert Sørlandsbanen og få den sammenkoblet med Vestfoldbanen er et sentralt politisk mål. Et godt samarbeid mellom Agder-fylkene, Rogaland, Telemark og Vestfold i Jernbaneforum Sør ser nå ut til å vinne frem overfor sentrale myndigheter. Utdanning Innen utdanning ble det i 2008 fokusert på økt innsats for å bedre læringsresultatene og at færre dropper ut av videregående skole. Et viktig tiltak er Skoledugnaden, hvis mål er å bedre kvaliteten i utdanningen. Det er mange elever som i dag avslutter utdanningen uten å fullføre eller uten å få bevis på den kompetansen de faktisk har fått med seg. Samarbeidsprosjektet med Kristiansand kommune om Mestring - Motivasjon og Måloppnåelse er et viktig tiltak i denne sammenhengen. Internasjonalt arbeid Vest-Agder fylkeskommune er partner i flere internasjonale samarbeidsprogrammer, hovedsakelig i EU-baserte interreg programmer og i Nordsjøkommisjonen. Dette innebærer samarbeid med regioner i flere land på flere fagområder knyttet til blant annet samferdsel, utdanning og næringsutvikling. Et eget internasjonalt sekretariat ble opprettet i 2008 og satsingen på Sørlandets Europakontor ble fornyet. Fylkesutvalgets medlemmer KrF KrF KrF AP AP AP Frp Frp H H SP Thore Westermoen fylkesordfører Åse Tønnessen Sæbø Oddny Omdal Toril Runden fylkesvaraordfører Gunnar Rostveit Silje Renathe Langøy Arild Birkenes Line Skøii Vennesland Irene M. Haugaa Svein Bringsjord Jon Grindland

9 ÅRSBERETNING 2008 I 7 Regional utvikling Plan og samhandling for regional utvikling Den regionale dimensjonen i fylkeskommunens aktiviteter innen utdanning, samferdsel, kultur og næringsutvikling er viktig for den regionale utvikling. Fylkeskommunen har ansvar for å drive et samordnet plan- og utviklingsarbeid i fylket. I en bredt anlagt prosess utarbeides Regionplan Agder 2010 som skal gi de overordnede mål og strategier for det regionale utviklingsarbeidet. Samhandling med regionale og lokale aktører gir en bred forankring og gjennomføring. Internasjonalisering er en viktig satsing for samfunns- og næringsliv på Agder og en viktig del av regionalt utviklingsarbeid. Regionplan Agder 2010 utarbeides I 2007 startet arbeidet med Regionplan Agder 2010, som skal erstatte fylkesplanene for Aust- og Vest-Agder. De to fylkeskommunene sammen med fylkeshovedstedene Kristiansand og Arendal er ansvarlig for arbeidet. I 2008 har fem temagrupper arbeidet med delrapporter om utfordringer, mål og strategier for temaene: levekår, kompetanse, kultur, kommunikasjon, regional samordning og profilering. Fire gjennomgående perspektiver vurderes: Klimautfordringer, likestilling, inkludering og internasjonalisering. Arbeidet har vært bredt forankret i kommuner, fagmiljøer og andre, og ca. 80 personer har sittet i temagruppene. Delrapportene gir grunnlaget for å utarbeide en samlet plan som skal vedtas høsten Regionplan Lindesnes Kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral har sammen med Vest-Agder fylkeskommune startet arbeidet med å lage en fylkesdelplan for Lindesnesregionen. Planen skal være en plattform for videre samarbeid i regionen, og peke ut de viktigste felles satsingsområdene. Fire arbeidsgrupper, med deltakere fra alle kommunene og VAF, leverte utkast til plankapitler i desember Planen skal vedtas av fylkestinget i juni Felles handlingsprogram Aust-Agder og Vest- Agder fylkeskommuner Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner utarbeidet et felles handlingsprogram for regional utvikling for Det inneholdt seks satsingsområder: Regionale utfordringer Digitale Agder Infrastruktur for nyskaping Styrke kompetansen Bransjerettede tiltak Internasjonalt samarbeid Programmet ble tildelt et rammebudsjett fra Vest-Agder på 13,5 mill. kr og fra Aust-Agder på 12,6 mill kr. Regionale utviklingsprosjekter i partnerskap I 2008 hadde fylkeskommunen 44 mill. kr spesifisert som regionale utviklingsmidler. I tillegg ble midler fra de ulike driftsområdene brukt i prosjekter og partnerskap innen regional utvikling. Av de spesifiserte midlene var 27,49 mill. kr øremerkede regionalutviklingsmidler overført fra staten, såkalte 551-midler. 16,7 mill kr var frie regionalutviklings-midler bevilget av fylkestinget. 551-midlene ble brukt til å følge opp fylkeskommunens næringsutviklingsarbeid og er omtalt under kapitlet om dette. De frie regionalutviklingsmidlene ble brukt til prosjekter i partnerskap med en rekke aktører. Partnerskapene har utløst midler slik at den økonomiske innsatsen i flere av prosjektene er mangedoblet i forhold til andelen fra regionalmidlene. Partnerskapene har også betydd en bred deltakelse i og forankring av utviklingsprosjektene (jf. oversikt i tabell s. 9). Folkehelse Vest-Agder fylkeskommune er en sentral partner i Folkehelse i Agder, hvor 25 av Agders 30 kommuner deltok i Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder har vedtatt å utarbeide en strategisk plan for folkehelse og levekår i de to fylkeskommunene. Planarbeidet ledes av en politisk styringsgruppe sammensatt fra de to fylkestingene. Kompetansebygging har vært fulgt opp gjennom Helse i plan-programmet som har gitt videreutdanning i prosess- og plankompetanse. Det ble også gjennomført et politikerprogram ved Nordiska Högskolan för folkehälsa med deltakere fra fem fylkeskommuner. I forbindelse med kommuneplanarbeidet i Lindesnes ble det gjennomført et eget utdanningsprogram for alle ledere og mellomledere i kommunen. Statlige stimuleringsmidler ga i mill. kr til videreutvikling av programmet Aktivitet på resept med fokus på tiltak som kan utjevne sosiale forskjeller i helse. Programmet har blitt etablert i kommunene i Knutepunkt Sørlandet og Lindesnesregionen.

10 8 I ÅRSBERETNING 2008 Programmet Sunne arbeidsplasser er nå etablert i 20 nye bedrifter. I URO-programmet hvor Vest-Agder fylkeskommune deltar i programrådet, ble driften i 2008 overført til Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus HF. Samlivsprogrammet LEVEL, som fylkeskommunen har deltatt i, ble i 2008 positivt evaluert og anbefalt ett års videre forsøksdrift med sikte på at alle kommunene i Vest-Agder skal bli deltagere. Det ble også tatt initiativ til å etablere programmet i Rogaland og Nordland som del av folkehelsearbeidet. Likestilling og likeverd I 2008 var det klart for oppstart av to banebrytende tiltak som skal løfte Agder på likestillingsfeltet: Fritt Valg, 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet startet opp på våren, og i september åpnet Senter for likestilling ved Universitetet i Agder. Vest-Agder fylkeskommune har vært en av flere pådrivere for begge disse satsingene, som finansieres av Barne- og likestillingsdepartementet og et bredt regionalt partnerskap. 10-årssatsingen drives av de to fylkeskommunene på oppdrag fra Agderrådet, og prosjektleder er tilsatt i VAF. Prosjektet har pilotenheter i fem kommuner og i fylkeskommunene. Det har hovedfokus på ungdom, og arbeider med langsiktig holdningsendring for å bedre kjønns-balansen i arbeidslivet. Senteret skal sikre at likestillingsarbeidet er kunnskapsbasert, og tilbyr en viktig møteplass for alle som jobber på dette feltet. Første runde av Global Future ble avsluttet i Dette er et pilotprogram som mobiliserer og videreutvikler talenter blant innvandrere med høyere utdanning. Prosjektet ble drevet av NHO Agder, sammen med et bredt partnerskap, og kan vise til gode resultater. Det har også blitt gitt tilskudd til produksjon av en film for å dokumentere prosjektet og gjøre resultatene kjent. Prosjektet skal evalueres og vurderes videreført. Snøskulptur Hovden. Foto gjengitt med tillatelse fra Kulturnett Aust-Agder

11 ÅRSBERETNING 2008 I 9 Prosjekter i 2008 finansiert ved fylkeskommunale regionalutviklingsmidler og partnerskap Beløp i kr. Prosjekt Samarbeidspartnere for Vest-Agder fylkeskommune Fylkeskommunale regionale utviklingsmidler ATP - Kristiansandsregionen Kommunene i Knutepunkt Sørlandet, Aust-Agder fk, fm. i Vest og Aust-Agder Kvalifiseringsbasen Søgne og Songdalen kommuner, NAV m.fl Neveragain.no Stiftelsen Arkivet, flere institusjoner og organisasjoner Etablering museum Odderøya Vest-Agder museet Snøskulpturprosjekt Hovden Aust-Agder fk., Agder kunstnersenter Kvinnebygg AS LO, Aust-Agder fylkeskommune Universell utforming Bragdøya Bragdøya kystlag, Kristiansand kommune, fm Vest-Agder, Husbanken Kompetansesenter for idrett Aust-Agder fk, Aust og Vest-Agder idrettskretser Kråkespelet, tilskudd til oppsetting 2008 Agder teater, Lindesnes kommune Wenneslandsamling, forskningsstilling Universitetet i Agder Lars Gulbrandsen, støtte til bokprosjekt Flekkefjord kommune Tilskudd opprettelse International Baccalaureate-linje (IB-linje) ved KKG Kristiansand katedralskole Gimle Samlivskurset LEVEL Kvinesdal kommune, Familiekontoret i Vest-Agder, Agder og Telemark bispedømmeråd Agdering (sammenslutning av Sydspissen og Kompetansering sør) Aust-Agder fk, Sørlandets kompetansefond, Aust-Agder kompetansefond, flere banker OECD-undersøkelse Aust-Agder fylkeskommune Voksenopplæring m. fleksible løsninger og partnerskap Videregående skoler Woman in business. ØKS-prosjekt Partnere i Norge, Sverige og Danmark Innovative Foresight Planning for Business Developement.Interreg IVB Partnere i Norge, Danmark, Tyskland, Nederland og Skottland Kreativ interaksjon i arbeidslivet (KIA) Partnere i Norge, Sverige og Danmark Sirdal vgs. - treningsarena Sirdal kommune, Tonstad IL Internasjonalisering av arbeidsmarkedet. Fou-prosjekt Kristiansand kommune Vannregion Sør-Vest. Tilskudd til overvåkingsaktiviteter Fm Vest-Agder og andre partnere Basistilskudd fagopplæring Kystkvinnenes bokprosjekt (mat) Kystkvinneprosjektet i Søgne SUM Felles handlingsprogram Aust og Vest-Agder fylkeskommuner. Prosjekter med støtte fra regionale utviklingsmidler og midler Regionplan Agder Samarbeidspartnere på Agder Eergiplan Agder Aust-Agder fk Likestilling/10-årssatsing Agderrådet, Barne og likestillings departementet, partnere på Agder Global future NHO Agder sammen med en rekke partnere på Agder Infrastruktur for nyskaping Coventure AS/FoU-inkubator Aust-Agder fk, SIVA Sørlandets kunnskapspark/fou-inkubator Aust-Agder fk, SIVA Næringshagenettverk Aust-Agder fk, Fylkesmannen i AA og VA, SIVA m.fl Styrke kompetansen i landsdelen Stipendprogram ph.d. HiA Universitetet i Agder Bidra til å styrke FoU. VRI Forskningsrådet, partnere på Agder Bransjerettede tiltak Marin verdiskaping Aust-Agder fk. m.fl Sørlandsreiser AS Aust-Agder fk, kommuner og reiseliv på Sørlandet Agder matforum Aust-Agder fk, Fylkesmannen i AA og VA, m.fl Internasjonalt samarbeid Felles sekretariat AA og VA, Sørlandets Europakontor Agderrådet, Aust-Agder fk, Kristiansand og Arendal kommuner Sum felles handlingsprogram Sum fylkeskommunale regionale utviklingsmuligheter

12 10 I ÅRSBERETNING 2008 Næringsutvikling Overordnet mål og strategi i gjeldende fylkesplan beskrives slik: Vest-Agder skal være et godt bo- og leveområde med god livskvalitet for innbyggerne. Et innsatsområde er verdiskaping gjennom lønnsom næringsutvikling. I 2008 avsatte fylkeskommunen samme ramme som i 2007 til formålet. Vest-Agder fylkeskommune fikk tildelt en ramme på 27,39 mill. kroner fra statsbudsjettets kapittel 551 post 60 for Rammen totalt ble dermed 5,95 mill. kroner høyere enn i Strategier Fylkesk. midler Midler Samlet innsats Innsats pri. i pst. Nyskaping ,9 Kompetanseutvikling ,1 Kommunikasjon ,8 Internasjonalisering ,6 Reiseliv ,4 Infrastruktur/ lokale fortrinn ,1 Energi ,1 Sum Samlet innsats i regionen Samlede fylkeskommunale tilsagn på vel 32 mill. kr svarte til 19 pst. av samlede prosjekt-/tiltakskostnader, som summerer seg til i underkant av 169 mill. kr, eller godt over fem ganger eget budsjett. Dette betyr en utløsning av annen partnerskapsmedvirkning på i overkant av 137 mill. kr. Sentrale finansielle partnere i prosjekter/ tiltak har vært: Kommuner Aust-Agder fylkeskommune Innovasjon Norge Agder SIVA Norges Forskningsråd Fylkesmannens landbruksavdeling Næringslivet Regionråd I tillegg har NAV, NHO og LO deltatt med kompetanse og delfinansiering i prosjekter/tiltak sammen med fylkeskommunen. Universitetet i Agder øker fortsatt andelene sine inn i fellesprosjekter/-tiltak fra egeninnsats. Dette gjelder også Agderforskning, Sørlandets Teknologisenter/Coventure og Sørlandet Kunnskapspark ved egeninnsats. Næringsstruktur og noen særskilte forhold Vest-Agders næringsliv preges av høy innovasjonsgrad med mange nyetableringer og stor eksport var Eksport av bearbeidede varer 2008 Beløp i mill. kr. Fylke (De største eksportfylkene) Eksport Vest-Agder Telemark Hordaland Møre og Romsdal Rogaland Kilde: SSB et rekordår med størst eksportvekst og eksportverdi (eksklusiv petroleumsprodukter) i landet. Norsk Industri har fremhevet industrien på Sørlandet som effektiv på grunn av vellykkede teknologiinvesteringer. I denne sammenheng vil vi trekke fram følgende som viktig for Agder: Norwegian Offshore Drilling Equipment (NODE) NODE representerer et godt eksempel på samarbeid mellom konkurrenter i et globalt marked. NODE er inne i ARENA-programmet og har vært der i tre år. Ved slutten av 2008 hadde NODE-bedriftene en samlet ordrereserve på ca. 75 milliarder kr i et krevende internasjonalt marked. NODE er kandidat til å bli et Norwegian Centre of Expertise. EYDE Dette er en industriklynge som ble etablert i 2007 og som omfatter prosess-/metallurgisk-/ kraftintensiv industri. Klyngen er kandidat til å danne et ARENA-prosjekt på Sørlandet. Lister Nyskaping Sørlandets Industrisenter, Lygna Næringshage og Signaler Næringshage. Våren 2008 bestemte de seks ordførerne i Lister seg for å undersøke mulighetene for dannelsen av et nyskapingsselskap i regionen. De baserte seg på utkast til næringsplan for regionen, der disse tankene ble lansert og utfordret fylkeskommunen til å bidra. På dette grunnlaget gjorde fylkestinget vedtak om å starte opp et arbeid for å samle og modernisere ressursinnsatsen til næringsutvikling i Listerregionen. Sørlandsbadet Sørlandsbadet i Lyngdal fortsatte gjennom 2008 å bygge et solid grunnlag for fremtiden. Dette er medvirkende til at styret har besluttet å videreutvikle opplevelsestilbudet i løpet av Spangereidkanalen Kanalen ble mye brukt fra første dag. Den har gjort Spangereid mer attraktiv og interessant for investorer, som nå ønsker å satse på moderne reiselivsanlegg i tilknytning til kanalen.

13 ÅRSBERETNING 2008 I 11 Oversikt over de viktigste regionale partnerskapsprosjektene innenfor næringskapitlets strategier i Alle beløp i hele kr. Navn Viktigste partnere Fylkeskommunal bevilgning Sørlandets Kunnskapspark Kristiansand kommune, SIVA, Agderforskning, Telenor, Agder energi Vennesla Næringshage Vennesla kommune, Kommunal- og regionaldepartementet Sjøsanden Næringshage Mandal og Lindesnes kommuner, SIVA Signaler Næringshage Flekkefjord kommune Lygna Næringshage Lyngdal kommune, SIVA + private Lister Næringshage Kvinesdal kommune, + andre private Sørlandets industrisenter AS (SIS) Sørlandets teknologisenter AS, SIVA, Farsund næringsselskap AS, næringslivet EVA-senteret Kristiansand kommune, Innovasjon Norge Norsk gassforum Andre medlemmer Etablererstipend og bedriftsrettet tilskudd i distriktene Innovasjon Norge Agder Skattejakt på Sørlandet Aust-Agder fk, Kristiansand dyrepark Kjevikrådet Aust-Agder fk, AVINOR, Kristiansand kommune, NHO-Agder Kjevik lufthavn Konsekvensutredning vei Aust-Agder fk m.fl Agder Gassforum Aust-Agder fylkeskommune, HiA, LO, NHO + private bedrifter Bruk av bioenergi Aust-Agder fk, Fylkesmannen i AA og VA Easier (forretningsutvikling av ideer fra FoU-miljø i EU) Aust-Agder fk, Fylkesmannen i AA og VA Ungt Entreprenørskap Aust-Agder fk, Fylkesmannen i AA og VA, m.fl Female Future - pris Aust-Agder fk m.fl Butikkutvikling Sør Merkur Aust-Agder fk, m.fl Connect (nasjonalt program tilpasset Agder for forretningsutvikling av Aust-Agder fk, m.fl gründerideer) SVR (Setesdal, Vesthei, Rogaland) Fra gråstein til gull Aust-Agder fk, Fylkesmannen i AA og VA, m.fl Kompetanseutvikling blåskjell Aust-Agder fk, Fylkesmannen i AA og VA, m.fl DIGIN (klyngeorganisasjon IKT i Agder) Aust-Agder fk, m.fl NBG (Norsk bygde og gardsturisme) Aust-Agder fk, Fylkemannen i AA og VA, m.fl Konjunkturbarometeret Aust-Agder fk, m.fl Kvinnegründerdagen 2008 Aust-Agder fk, m.fl Spinny (program for knoppskyting m.v.) - oppstart Aust-Agder fk, m.fl Landbrukets dag Aust-Agder fk, Fylkesmannen i AA og VA, m.fl Visningstur intern. studenter Aust-Agder fk, UiA, m.fl SUM

14 12 I ÅRSBERETNING 2008 Internasjonalt engasjement Vest-Agder fylkeskommune har hatt stor aktivitet på det internasjonale området i 2008 både hjemme og ute. Samordningen av den internasjonale virksomheten på Agder er blitt styrket gjennom opprettelse av et eget styre for Agderfylkenes felles internasjonale sekretariat, og videreføring av Sørlandets Europakontor på permanent basis. I 2008 ble felles lokaler for Internasjonalt sekretariat og Sørlandets Europakontor innredet i Sørlandets Kunnskapspark. Lokalene er ment å være en møteplass for det internasjonale engasjementet i landsdelen. I løpet av 2008 ble det også opprettet en egen internasjonal webportal på fylkeskommunens hjemmesider. Portalen har som formål å dokumentere og å drive løpende nyhetsformidling omkring internasjonale engasjementer. I juni vedtok fylkestinget i Vest-Agder reviderte mål og strategier for fylkeskommunens internasjonale engasjement. Saken oppdaterer målene og strategiene fra 2003 i lys av den utvikling som har skjedd siden den gang. Vest-Agder fylkeskommune har deltatt i CPMR (organisasjon for perifere maritime regioner i Europa) og Nordsjøkommisjonen på om lag samme nivå som tidligere. Vest-Agder har fortsatt sekretariatansvaret for Transportgruppen, og møter i den egenskap også i styret (3 møter pr. år). Vest-Agder fylkeskommune har representert Agderfylkene i den nasjonale koordineringskomiteen for Interreg B- og C-programmene sammen med andre landsdelsutvalg under ledelse av Kommunal- og regionaldepartementet. Deltakelse i denne komiteen gir godt innsyn i programmene og innflytelse på søknadsbehandlingen. Vest-Agder er også nasjonalt kontaktpunkt for Interreg IVC og er i den egenskap medlem av programmets overvåkingskomité som bl.a. velger ut hvilke prosjekter som skal få støtte. Fylkesordføreren er medlem av styringsgruppen for Interreg IVA Kattegat- Skagerrak-programmet (KASK), og fylkesvaraordføreren er stedfortreder i overvåkningskomiteen. Vest-Agder fylkeskommune deltar pr. januar 2009 i til sammen 5 prosjekter under Interreg IV. Stort engasjement i de videregående skolene De videregående skolene har fortsatt stort internasjonalt engasjement. Samarbeidet er både bilateralt og multilateralt, og dreier seg om entreprenørskap, elevinnflytelse og faglige, kulturelle og sosiale spørsmål. Mange skoler deltar i prosjekter innenfor EUs skoleprogram, mens andre arbeider innenfor Foreningen Nordens NordPlus og FNs Vennskap Nord-Sør. Følgende eksempler er representative for de ulike programmene som spenner fra forskingsprosjekt på nett til elev- og lærerutveksling. I 2008 startet Lista videregående skole et EU Comenius-prosjekt med 5 andre skoler i Østerrike, Luxembourg, Tyskland, Tsjekkia og Romania. Temaet er: Hvordan kartlegge og dokumentere den ikke-faglige kompetansen for elever og lærlinger i yrkesfaglig opplæring? Prosjektet bruker dataprogrammet Moodle som møtearena, og det er planlagt fem prosjektmøter i perioden Vennesla videregående skole har siden 1998 hatt et nettbasert samarbeid innenfor NordPlus Sprog- og kulturprosjekt. Nordit er initiert og styrt av lærere ved samarbeidsskolene i Sverige, Danmark. Finland og Norge. Elevene deltar i felles elevforskningsprosjekter, elev- og lærerutveksling og samarbeid over nett fra klasserom til klasserom. I 2008 har temaet: Unges forhold til magiske og religiøse forestillinger i populærkulturen stått sentralt. Våren 2008 ble det arrangert informasjonsmøter med oppdatering om EUs utdanningsprogram for skolene i samarbeid med Sørlandets Europakontor og Senter for Internasjonalisering i Utdanning i Bergen. Vest-Agder fylkeskommune deltar ellers i et prosjekt om kystsoneplanlegging under EØS-fondene, sammen med vårt vennskapsfylke i Estland, Vest-Viru, som ble godkjent høsten Vest-Agder fylkeskommune har i tillegg til ovennevnte også vært engasjert i ulike former for faglig samarbeid over landegrensene innenfor kulturminnevern, ABM (Arkiv Bibliotek Museum), allmennkultur, næringsutvikling, reiseliv, folkehelse og transport.

15 ÅRSBERETNING 2008 I 13 Utdanning Videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune har som mål å gi elever, lærlinger og voksne et opplæringstilbud av høy kvalitet. Opplæringen skal gi den nødvendige kompetanse slik at hver enkelt blir i stand til å møte de krav som stilles i arbeids- og samfunnsliv. Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for opplæring innenfor følgende områder: Videregående opplæring i skole og bedrift for ungdom mellom 16 og 24 år. Videregående opplæring for voksne, herunder vurdering og verdsetting av realkompetanse og vurdering av praksis for praksiskandidater. Opplæringstilbud på grunnskolenivå og videregående nivå for barn, unge og voksne i sosiale og medisinske institusjoner (SMI) Fagskoleutdanning innen tekniske og maritime fag, og innen helse- og sosialfag. 12 utdanningsprogram lærefag Vest-Agderskolen (alle fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder), med sine 14 videregående skoler, gir et bredt og variert tilbud innen både yrkesfaglig og studieforberedende utdanning. Samlet elevtall var 6275 per , som er tilnærmet likt Studenttallet på fagskolen ved Kvadraturen skolesenter er redusert med 8 til 162. Det ble i 2008 gitt tilbud innen alle de 12 utdanningsprogrammene. Samarbeid mellom skoler og tilbud om digital fjernundervisning har gjort det mulig å gi små elevgrupper opplæring i programfag som enkeltskoler ellers ikke ville hatt muligheter til å tilby. Kompetanse og utvikling Landsdelens samfunns- og yrkesliv trenger kompetente fagfolk og studenter, og utdanningssektoren arbeider aktivt for å utvikle og kvalitetssikre opplæringen av elever og lærlinger i Vest-Agder fylkeskommune, i henhold til nasjonale føringer og lokale behov. Kompetanseutvikling Stortingsmelding nr. 31 Kvalitet i skolen, som kom i 2008, peker på at læreres og instruktørers kompetanse har avgjørende betydning for elevers og lærlingers læring. Dette er bakgrunnen for den sentrale satsingen på kompetanseutvikling knyttet til implementeringen av Kunnskapsløftet i perioden Vest-Agder fylkeskommunes kompetansestrategi har tatt utgangpunkt i sentrale føringer, nedfelt bl.a. i dokumentet Kompetanse for utvikling, samt i fylkeskommunens egne satsingsområder. Strategien er beskrevet i Kompetanseplan Kunnskapsløftet, og konkretisert i årsplaner. Opplæring for instruktører i opplæringsbedriftene, vurdering, tilpasset opplæring, realfag og IKT hadde fokus i årsplanen for I tillegg valgte skolene sine egne satsingsområder, blant annet på grunnlag av resultatene i elevundersøkelsen. Elever ved Vennesla videregående skole. Foto: Tom Knudsen

16 14 I ÅRSBERETNING 2008 Ulike typer etterutdanning, som kurs, fagsamlinger og konferanser, var den mest brukte formen for kompetanseheving. Alle skolene har deltatt på slike tiltak, mens ansatte ved 6 skoler har tatt videreutdanning som gir studiepoeng. Nettverk og andre former for samarbeid mellom skoler og med eksterne kompetansemiljø, samt internt utviklingsarbeid på den enkelte skolen, har også vært sentrale arenaer for kompetanseutvikling. Fylkeskommunen har i samarbeid med UiA bl.a. arrangert 5 kurs for norsklærere og 6 for realfagslærere i I tillegg har flere skoler invitert lærere fra hele fylkeskommunen til kurs og fagdager innen ulike fagområder. De faglige kursene har i stor grad tatt opp emner som er nye i læreplanene for Kunnskapsløftet. Didaktisk kompetanse har også stått sentralt, blant annet i prosjekt Lær bedre matematikk, som er et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Mandal kommune og Universitetet i Agder. De fleste lærere og skoleledere i Vest-Agderskolen har deltatt på kompetansehevingstiltak i Skolene prioriterer tilbudene om kurs blant annet ut fra samsvar med skolens satsingsområder, og muligheten for å skaffe vikarer. Lærernes egne ønsker er imidlertid den enkeltfaktoren som har størst betydning. Obligatorisk deltakelse brukes bare i liten grad. Deltakere på kompetansetiltak, fordelt på emner Lærere Ledere Faglige emner og læreplan Organisasjonsutvikling og organisasjonsevaluering Tilpasset opplæring og læringsmiljø Pedagogisk bruk av IKT Elevvurdering Skoleledelse Kvalitet i utdanning har vært et viktig tema i flere arrangement for politikere og rektorer i En studietur for Hovedutvalg for kultur og utdanning og rektorer til Gøteborg tok for seg kvalitetsutvikling og nasjonal utdanningsinspeksjon i Sverige, der det nasjonale Skolverket, en kommune og en videregående skole belyste temaet. I tillegg har fylkestinget hatt to møter med utdanning og kvalitet som tema. PISA-undersøkelsen fra OECD ble presentert av professor ved UiO, Svein Lie, og elev- undersøkelsen ble satt inn i en samfunnssammenheng av Læringslaben. Kvalitet i utdanning betyr også dyktige lederteam på de videregående skolene. Mentor-opplegget for lederteamene har vært i sin sluttfase i 2008, og det har vært arrangert flere felles skoleledermøter for rektorer og avdelingslederne. Veiledning av nyutdannede lærere I 2008 satte fylkeskommunen som mål at alle nyutdannede lærere skal få veiledning det første året de er i arbeid. Dette er en oppfølging av Mentor-Agder, et nasjonalt mentorprosjekt med egen styringsgruppe for Agderfylkene. En felles arbeidsgruppe for videregående skole har utarbeidet retningslinjer og inngått avtale med UiA. Nyutdannede lærere får veiledning fra mentorer på egen skole. I tillegg får begge parter tre samlinger hver på UiA, betalt av nasjonale midler. I 2008 deltok 13 lærere og 13 mentorer fra Kvadraturen skolesenter, Lista vgs., Søgne vgs. og Tangen vgs. IKT Etter skolestart 2008 har 50 pst. av elevene i Vest-Agderskolen bærbar PC gjennom felles innkjøpsordning. I en evaluering av bruk av bærbar elevpc, som ble gjennomført høsten 2008, rapporterte elever, lærere og skoleledere om økt læringsutbytte og mer differensiert undervisning. På bakgrunn av dette vedtok Hovedutvalg for kultur og utdanning at det skal satses på full innføring av bærbare elevpcer i løpet av de neste tre årene. Bruk av IKT i undervisningen forutsetter at skoleledere og lærere har kjennskap til pedagogisk programvare og kompetanse i IKT. Det har i 2008 vært arrangert flere kurs for lærere med fokus på IKT i ulike fag. Flere skoler deltok i 2008 i prosjekter der bruk av IKT i faget står sentralt, f. eks. Lær Bedre Matematikk (LBM) og Lærende Nettverk. Prosjektene er basert på samarbeid mellom skoler på ulike trinn. I prosjekt LBM er også barnehager med. Nasjonal digital læringsarena, NDLA, fortsetter arbeidet med utvikling og formidling av digitale læremidler. Høsten 2008 ble flere fagredaksjoner opprettet, og Vest-Agder, ved Mandal vgs., fikk ansvar for matematikkredaksjonen. Et digitalt læreverk i matematikk for Vg1 studiespesialisering blir etter planen klart høsten Målinger gjort høsten 2008 viser at Vest-Agder har 4572 unike brukere av NDLAs læringsressurser. I gjennomsnitt er 77 brukere hver dag inne på fagnettstedene for norsk, naturfag og helse- og sosialfag, som ble ferdigstilt til skolestart.

17 ÅRSBERETNING 2008 I 15 Kvalitetsmåling Den nasjonale kvalitetsmålingen Elevundersøkelsen er obligatorisk for grunnskoler og Vg1 på videregående nivå. Vest-Agder fylkeskommune har valgt å gjennomføre undersøkelsen for alle trinn. Resultatene i 2008 viser at skolene i Vest-Agder kjennetegnes av et forholdsvis godt miljø med lite mobbing. Forholdet mellom lærer og elev er bra, og elevene jobber stort sett godt med fagene. Elevenes læringsstrategier er imidlertid ikke gode nok, og mange er lite fornøyd med skolens fysiske miljø. 60 pst. av elevene sier de er fornøyd med måten de arbeider på i programfagene, og 56 pst. sier det samme om prosjekt til fordypning. Det er elever på naturbruk som er mest fornøyd. I forhold til forrige års resultater hadde skolene fremgang på enkelte områder og tilbakegang på andre, men det var stor variasjon mellom skolene. Samlet sett var resultatene i Vest-Agder svakere i 2008 enn i Alle skolene fulgte opp resultatene, og de fleste valgte ut forbedringsområder de satte fokus på. Det ble arbeidet systematisk med bl.a. vurdering, elevsamtaler, tilpasset opplæring, læringstrykk og holdningsskapende arbeid for å heve kvaliteten på opplæringen. Tilpasset opplæring Når den ordinære opplæringen i skole og lærebedrift er fleksibel og tilpasset den enkelte elev og lærling, er det færre som har behov for spesialundervisning. Alle skolene har derfor fokus på dette. 3 av skolene rapporterer at de har jobbet spesielt godt med tilpasset opplæring i ordinære elevgrupper i 2008, mens 5 skoler sier de er gode på å se den enkelte elev. Stortingsmelding nr. 31 Kvalitet i skolen, fremhever systematisk kartlegging og oppfølging av grunnleggende ferdigheter som et viktig virkemiddel i kvalitetsarbeidet. Obligatoriske kartleggingsprøver i lesing og regning vil bli innført ved skolestart på Vg1 fra 2009 og av skolene i Vest-Agder fylkeskommune gjennomførte i 2008 systematisk kartlegging av elevene i lesing og skriving. 9 skoler gjennomførte kartlegging i regning. Det har også i 2008 vært et spesielt fokus på å kvalitetssikre rutiner og retningslinjer for å sikre at elevenes rett til spesialundervisning blir oppfylt. Det ble fattet i alt 478 enkeltvedtak om spesialundervisning ved de fylkeskommunale skolene (SMI-skolen kommer i tillegg). Tiltak mot bortvalg Oppfølgingstjenesten (OT) arbeider forebyggende mot bortvalg blant annet gjennom systemarbeid og kompetanseheving for kontaktlærere i grunnskole og videregående opplæring. Ungdommer registrert i OTs database Saker under arbeid Er i tiltak Trenger ikke tiltak (er i friskole, jobb e.l.) Er tilbake i vgs eller har fått læreplass MMM-prosjektet (Mestring, motivasjon og måloppnåelse) begynte i 2008 å utvikle planlagte løp mot grunnkompetanse som skal etableres som en prøveordning ved 3 skoler i Minoritetsspråklige elever Det er registrert til sammen 530 elever med annet morsmål enn de skandinaviske språkene, islandsk og engelsk. Dette er en liten økning i forhold De største språkgruppene er albansk (51), spansk (47), arabisk (45), vietnamesisk (38), kurdisk (37) og bosnisk (30). De fleste skolene tester minoritetsspråklige elevers norskkunnskaper ved skolestart. 10 skoler gir opplæring etter den nye læreplanen i Kunnskapsløftet, Grunnleggende norsk for språklige minoriteter. I tillegg legges det til rette bl.a. for jevnlige samtaler med minoritetsspråklige elever, lese- og skrivekurs, leksehjelp og assistent i timene. Antall minoritetsspråklige elever Region Totalt 2007 Pst Totalt 2008 Pst Kristiansand , ,2 Mandal og Lister 89 20, ,8 Sum Rådgivertjenesten Skolenes rådgivningstjeneste omfatter yrkes- og utdanningsveiledning og sosialpedagogisk rådgivning. Det er avholdt 5 samlinger for rådgivere i videregående skoler og grunnskolen, på grunnlag av plan for felles kompetanseutvikling. Skolene i Lindesnesregionen er piloter i et nytt nasjonalt prosjekt som skal utvikle og prøve ut digitale utdanningsplaner (karriereplaner). Karriereprosjektet i Vest-Agder, som ble etablert i 2007, har 4 satsingsområder; helhetlig karriereveiledning, systemutvikling, partnerskap og kompetanseheving. Prioriterte aktiviteter i 2008 har vært å få til helhetlig

18 16 I ÅRSBERETNING 2008 karriereveiledning, samt etablering av partnerskap/ samarbeidsavtaler med NAV Vest-Agder. I 2008 fikk fylket midler fra Utdanningsdirektoratet for å sette fokus på sosialpedagogisk rådgivning og systemarbeid i forhold til skolemiljø. Midlene ble brukt til en todagers samling der rådgiverne deltok i erfaringsutvikling og planarbeid. Kunnskapsdepartementet kom i 2008 med en ny forskrift for sosialpedagogisk rådgivning og yrkesog utdanningsrådgivning, samt veiledende krav til rådgivers kompetanse. Dette må følges opp i en oppdatert rådgiverplan. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) PPT har ansvar for elever og lærlinger i videregående opplæring, som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Tjenesten gir sakkyndige vurderinger som legges til grunn for skolenes og lærebedriftenes arbeid med tilrettelegging av opplæringen. PPT bistår også elever, foresatte og skoler med råd og veiledning, og arbeider systemrettet for å sikre at rettighetene til elever og lærlinger med spesielle behov ivaretas. Antall nye henvisninger Gutter Jenter Totalt Klagebehandling Klagenemnda i Vest-Agder fylkeskommune er oppnevnt av fylkestinget og behandler klager på karakterer ved muntlig og/eller praktisk eksamen, standpunktkarakter og karakter i orden og i atferd, i henhold til forskrift til opplæringsloven 5. Klagenemda hadde nye medlemmer i Disse har fått opplæring, og har deltatt på skoleledersamlinger med vurdering som tema. Antall klager var noe høyere i 2008 enn året før. En årsak til det er at enkeltelever klaget på mange fag. Av 54 klager på standpunktkarakter, gjaldt 10 kroppsøving, 7 naturfag og 5 norsk muntlig. De resterende fordelte seg på flere fag. De viktigste årsakene til at klager ble imøtekommet var manglende dokumentasjon på at elevsamtaler var gjennomført, og uklarheter rundt grunnlaget for karaktersettingen. Det er satt i gang en prosess for å kvalitetssikre arbeidet på disse områdene. Standpunktkarakterer og muntlig eksamen Antall klager Imøtekommet 27 36,5 % 22 21,5 % % 23 36,5 % Antall henvisninger er økt fordi grunnskolen i 2008 sendte dokumentasjon på langt flere elever enn tidligere. Fordeling på hovedvansker * Sensoriske vansker Motoriske vansker Kommunikasjonsvansker Fagvansker Psykososiale vansker Generelle lærevansker Annet Total * enkeltelever kan være registrert med flere vansker. Medieelever i kontrollrommet under TV-sending. Foto: Tom Knudsen

19 ÅRSBERETNING 2008 I 17 Standpunkt og eksamenskarakterer i VKII Studieforberedende utdanningsprogram Standpunkt 2006 Eksamen 2006 Standpunkt 2007 Eksamen 2007 Standpunkt 2008 Eksamen 2008 Eilert Sundt vgs 4,03 3,45 3,83 3,27 3,69 3,17 Flekkefjord vgs 3,80 3,36 4,07 3,45 3,76 3,34 Gimle vgs 4,15 3,57 4,01 3,55 4,03 3,53 Kr.sand katedralskole 4,13 3,80 4,22 3,72 Mandal vgs 4,10 3,47 3,98 3,41 4,10 3,27 Sirdal vgs 4,19 3,63 4,03 2,86 3,56 3,23 Vennesla vgs 3,83 3,65 3,72 3,18 3,38 3,19 Vågsbygd vgs 4,32 3,87 4,17 3,54 4,25 3,60 Yrkesfaglige utdanningsprogram* Kvadraturen skolesenter 3,54 3,27 3,20 2,92 3,75 3,33 Søgne vgs 3,18 2,42 3,59 3,09 3,52 3,15 Tangen vgs 3,80 3,34 4,07 3,33 Kvinesdal vgs 3,86 3,31 4,19 3,83 Gjennomsnitt Vest-Agder 4,02 3,55 3,97 3,42 3,94 3,41 *Omfatter medier og kommunikasjon, naturbruk og allmennfaglig påbygging (Tangen vgs og Kvinesdal vgs hadde ikke dette tilbudet i 2007) Opplæringstilbudet Opplæringstilbudet dimensjoneres på grunnlag av elevenes ønsker og bosted, skolenes kapasitet, næringslivets behov og tilgang på læreplasser. Det ble registrert 6523 primærsøkere til de videregående skolene i fylket for skoleåret Det er en reduksjon på 155 fra året før. Per 1. oktober var kapasitetsutnyttelsen 94,7 pst., en reduksjon på 1,5 prosentpoeng i forhold til Samtlige ungdommer med opplæringsrett fikk skoletilbud før skolestart. Oppfyllingsgraden i 2008 gikk noe ned på grunn av at flere elever enn beregnet sluttet etter skolestart. Antall avbrudd har økt med 0,8 prosentpoeng til 4,4 pst. Det er satt i gang et arbeid for å redusere frafallet og øke oppfyllingsgraden. Skolestruktur i Listerregionen I desember 2008 vedtok fylkestinget å organisere opplæringen i Listerregionen som én skole med fem opplæringssteder; Lista vgs., Eilert Sundt vgs., Lyngdal vgs., Kvinesdal vgs. og Flekkefjord vgs. Det vurderes om Sirdal vgs. skal bli en del av denne skolen. Samtidig vedtok fylkestinget å samle det enkelte utdanningsprogram på maksimalt to steder i regionen. Det ble gjort unntak for bilfagene. I det videre arbeidet med iverksetting skal det utarbeides løsninger for organisering av den sammenslåtte skolen, på grunnlag av klare mål i et mandat. Den partssammensatte styringsgruppen for skolestrukturen har vært i arbeid i hele Under prosessen har det vært møter med referansegruppen, med representanter for arbeidslivet i regionen og med de ansatte og elevrådsstyrene på alle skolene. Listerrådet har levert en høringsuttalelse i tillegg til møtet med arbeidsgruppen. Styringsgruppen leverte en sluttrapport med innstilling som ble behandlet i de politiske organene. Opplæring i institusjoner SMI-skolen i Vest-Agder gir opplæring til elever tilknyttet sosiale og medisinske institusjoner, dvs. helseinstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Tilbudet omfatter spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn, og undervisning på grunnskole- og videregående skoles nivå. Det gis opplæring i alle fag på grunnskolenivå og i alle fellesfag og enkelte programfag på videregående nivå. Antall elever varierer i løpet av året. Høsten 2008 var det 21 elever på Ungdomsavdelingen og 12 på Familieklinikken. På Lillebølgen hadde 10 elever et fast opplæringstilbud. Det gis i tillegg opplæring ved Barneposten (i alt 73 elever) og SSR-Kongsgaard (48 elever).

20 18 I ÅRSBERETNING 2008 Antall undervisningstimer Voksenopplæring De 5 ressurssentrene i fylket ivaretar realkompetansevurdering, og tilbyr tilrettelagt opplæring på videregående trinn for voksne. Opplæringen kan gjennomføres i samarbeid med andre videregående skoler og voksenopplæringssentra i enkelte kommuner. Opplæringsaktiviteten regnes i antall kursaktiviteter, som er en person på ett kurs. En person kan være registrert på flere kursaktiviteter gjennom året. Prosjektet Kvalifiseringsbasen, som er et samarbeid mellom Søgne kommune, Songdalen kommune, NAV og Vest-Agder fylkeskommune, ble avsluttet i 2008 og går over i ordinær drift. Prosjektet har utviklet og tilbyr et tilrettelagt, fleksibelt opplæringsprogram for voksne som mangler fullført videregående opplæring, og har 35 elever skoleåret 2008/2009. Aktivitet Ressurssentere Region Realkompetansevurdering Antall 2007 Antall 2008 Antall kursaktiviteter Fellesfag Yrkesfag Flekkefjord Gimle Kvadraturen Mandal Eilert Sundt Tangen* 17 Søgne* 2 Sum * Tallene inkluderer yrkesprøving Nøkkeltall for skolene Kapasitet Per 1. sep. 08 Søkere/elever Status Avbrudd Grupper Plasser Ledig Pst. Antall Pst. Kr.sand katedralskole Gimle ,1 40 3,0 Vågsbygd vgs 21, ,2 12 2,0 Vennesla vgs ,5 30 5,9 Kvadraturen skolesenter 67, ,2 51 5,6 Tangen vgs ,4 56 7,5 Søgne vgs ,9 10 6,6 Mandal vgs ,4 21 2,8 Byremo vgs ,9 5 5,2 Eilert Sundt vgs ,7 11 4,4 Lyngdal vgs 7, ,7 8 6,3 Lista vgs ,9 2 1,4 Sirdal vgs ,1 2 2,7 Kvinesdal vgs 15, ,1 13 7,4 Flekkefjord vgs ,0 15 3,6 Sum Vest-Agder , ,4 Nøkkeltall tidligere år Sum Vest-Agder , , ,6 Sum Vest-Agder , ,0 Sum Vest-Agder , , ,7

ÅRSBERETNING 2009 Vest-Agder fylkeskommune

ÅRSBERETNING 2009 Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2009 Vest-Agder fylkeskommune Illustrasjon fra vinnerutkastet for Tangen videregående skole prydet forsiden til årsberetning for 2005. I 2008 ble grunnsteinen lagt ned og ved skolestart i

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold Forankring... 2 Mål... 3 Kompetansestrategi for Vest-Agderskolen... 4 Etterutdanning...

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2017-2020 Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016 Bybru i Flekkefjord Bussanlegg I år 2020 har vi En ny region Agder? (Foto: Svein Sundsdal/NRK) Nådd målene

Detaljer

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse 1 av 7 Vår dato Vår referanse INNTAK- OG FORMIDLINGSSEKSJONEN 11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse Videregående skoler i Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder,

Detaljer

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå KRAFTTAK FOR LÆRING Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå Vi må tenke helhetlig ha et bredt spekter av tiltak Lik rett

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2008/350-3514/2009 / G10 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2006/306-3471/2009 / A43 Melding Saksbehandler: Karen Grundesen Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2007 1 ÅRSBERETNING 2007 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Ny hengebru over Fedafjorden åpnet i 2007. Foto: Statens Vegvesen ÅRSKAVALKADE 2007 j a n u a r Fylkeskommunen

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag Oslo, 26.1.2009 Høringsuttalelse NOU 2008:18 fra har lest og drøftet utredningen med stor interesse. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang av norsk fag- og yrkesopplæring og sekretariatet

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV PROSJEKTET "FRITT VALG - 10-ÅRSSATSING FOR LIKESTILLING PÅ SØRLANDET"

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV PROSJEKTET FRITT VALG - 10-ÅRSSATSING FOR LIKESTILLING PÅ SØRLANDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/2204-6031/2009 / 006 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV PROSJEKTET

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak:

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak: Arkivsak-dok. 09/01911-21 Saksbehandler Ann Kristin Grimsmo Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009 INNSØKNINGSREGLEMENT Fylkesrådmannen rår til at (aktuelt utvalg) treffer slikt

Detaljer

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe Ny GIV som et bidrag til skoleeiers forsvarlige kvalitetssystem 13. september 2013 Arly Hauge folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylkeskommune noen nøkkeltall Rundt 6.800 elever og 1.950 lærlinger

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf.

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf. Lindesnesregionen Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Vest-Agder fylkeskommune folkestyre - kompetanse - samarbeid Foto: Peder Austrud Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Innhold i presentasjonen

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 20.04.17 * Fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag. * Valgfag. Fremmedspråk Språklig fordypning Arbeidslivsfag Eleven skal ha vurdering med karakter. Karakteren teller ved inntak

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning:

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning: 2. Interpellasjon fra Oddleif Olavsen, Høyre Videregående skole i Nordland, faglige resultater og frafall Over mange år har man fått målt standpunktkarakter og eksamensresultater i Nordland. Resultatene

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd Regional planstrategi I dialog med kommuner og regionråd Plan og bygningsloven 7-1. Regional planstrategi Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017.

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2018 Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. FORMÅL MED HANDLINGSPROGRAMMET Ungdommens fylkesting ønsker å bli tatt på alvor. Handlingsprogrammet er

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan 2014-2017 Vest-Agder Fylkeskommune INNLEDNING I rammeplan 2014-2017 presenteres utdanningsavdelingens strategi for sektorens kompetanseutvikling i perioden. Planen suppleres

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/11740-12 Saksbehandler Inger Margrethe Braathu Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 - høring Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 06.06.2017 17/52 Fylkesutvalget har

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars.

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars. Funksjon som lærerspesialist Skoleeiere kan i perioden 1. februar til 15. mars søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer

SKOLEEIERS PLAN VURDERING FOR LÆRING VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

SKOLEEIERS PLAN VURDERING FOR LÆRING VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE SKOLEEIERS PLAN VURDERING FOR LÆRING VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE INNHOLD 0. Innledning... 2 1. Organisering... 2 2. Utviklingsområder... 4 3. Mål... 5 4. Tiltak... 5 5. Utfordringer... 7 6. Finansiering...

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra Kommune: Telemark fylkeskommune Prosjekt: 700034 Frafall i videregående opplæring Prosjektplan Bestilling Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 05.11.14, jf. sak

Detaljer

Hva er NDLA? Et innkjøpssamarbeid for fylkeskommuner

Hva er NDLA? Et innkjøpssamarbeid for fylkeskommuner Hva er NDLA? Et innkjøpssamarbeid for fylkeskommuner NDLAs visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Lindesnes Kommune. Til beste for innbyggerne

Lindesnes Kommune. Til beste for innbyggerne Lindesnes Kommune Til beste for innbyggerne Levekår Oppvekst Interkommunalt samarbeid Kompetansesenter Sør 27 (Marnardal, Audnedal, Hægebostad, Åseral og Lindesnes) Mandal deltar i ulike prosjekter Kvalifiseringsenheten

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap

Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Strategisk notat 2016-2020: Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap. Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap 1: Innledning Strategisk notat Utdanning er en operasjonalisering av utdanningsdelen «Verdiskapning

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 1 Hva er partnerskap/prosjekt? Samarbeid mellom institusjoner (partnere)

Detaljer

Plan for styrking 2014-2016

Plan for styrking 2014-2016 UTDANNING Plan for styrking Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober 2014 1. Planens forankring Planen er forankret i Kunnskapsskolen

Detaljer

Sak 03/16: Tilbakeblikk

Sak 03/16: Tilbakeblikk 1 Sak 03/16: Tilbakeblikk Felles mål for Sørlandet (2003) Regionalt samarbeid gjennom Agderrådet Kilden Universitet E 18 Kristiansand- Grimstad 10 års satsing på likestilling Forankring og samarbeid Vedtatt

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Vurdering for læring Skoleeiers plan. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Vurdering for læring Skoleeiers plan. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Vurdering for læring Skoleeiers plan Vest-Agder Fylkeskommune Innhold 0. Innledning... 3 1. Organisering... 4 2. Utviklingsområder... 6 3. Mål... 7 4. Tiltak... 8 5. Utfordringer...

Detaljer

Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms Av Renate Thomassen

Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms Av Renate Thomassen Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms 2010-2013 Av Renate Thomassen Grunnlag for strategiplan Fylkestinget behandlet i mars saken Tilstandsrapport for videregående opplæring

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Litt om trøndelagsprosessen Planprosesser Organisasjonsendringer Samarbeid fylkeskommunen - kommunene Hvordan bør vi gjøre det i Trøndelag?

Litt om trøndelagsprosessen Planprosesser Organisasjonsendringer Samarbeid fylkeskommunen - kommunene Hvordan bør vi gjøre det i Trøndelag? Litt om trøndelagsprosessen Planprosesser Organisasjonsendringer Samarbeid fylkeskommunen - kommunene Hvordan bør vi gjøre det i Trøndelag? www.trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke Selbu 22.mars 2017

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Strategisk plan Bjørnholt skole 2011

Strategisk plan Bjørnholt skole 2011 Strategisk plan Bjørnholt skole Forelagt driftsstyret 07.12.2010 og vedtatt i driftstyret 18.01. sist endret 18.01. side 1 av 7 Strategisk mål 1.1: Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig bedre

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer