ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune"

Transkript

1

2

3 ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Utsnitt av reinsflokk (fostringsflokk) under kalvetelling i Setesdal-Ryfylkeheiene. Bildet er publisert i boken Vandringer i Setesdals Vesthei utgitt i 2008, med støtte fra Vest-Agder fylkeskommune. Foto: Per Jordhøy

4 2008 ÅRSKAVALKADE Januar: Åpning av det nasjonale nettstedet Vest-Agder fylke er det sydligste fylket i Norge. Fylket er relativt lite, det dekker et areal på kvadratkilometer. Kystlinjen strekker seg fra Åna Sira (grensen mot Rogaland), til grensen mot Aust-Agder og er på hele 709 kilometer. Fylket har 15 kommuner. Bortimot 90 prosent av fylkets befolkning bor i kystkommunene. Innbyggertallet var ved utgangen av år 2007 på om lag Mars: Kulturkort for ungdom i Vest-Agder etableres. April: Grunnsteinnedleggelse for fortangen Videregående skole. skole. Juni: Etablering av ny tannhelseklinikk i Mandal. Juni: Åpning av besøksgruve på Knaben., Knaben, Kvinesdal Kvindesdal kommune. Vest-Agder fylkeskommune ledes politisk av fylkestinget, som velges gjennom fylkestingsvalget hvert fjerde år. Fylkesordføreren, som velges av fylkestinget, er øverste politiske leder i fylkeskommunen. Vest-Agder fylkeskommune er en betydelig arbeidsgiver med rundt 1600 ansatte. Fylkeskommunens hovedadministrasjon er samlet i Fylkeshuset som ligger i Kristiansand. Administrativ leder er fylkesrådmannen. Fylkeskommunen er i senere år gitt et forsterket ansvar for regional utvikling. Fylkeskommunen har ansvaret for de videregående skolene, fylkesveier, kollektivtrafikk og tannhelsetjenesten i tillegg til betydelige oppgaver innenfor næringsutvikling, kultur, samferdsel, samfunnsplanlegging, mv. For en mer detaljert presentasjon av mangfoldet anbefales et besøk på vår hjemmeside: September: Nasjonalt fyrmuseum åpnes på Lindesnes. R O G A L A N D A U S T - A G D E R SIRDAL September: Åpning av Likestillingssenter på Agder. ÅSERAL Desember: Prisutdeling av fylkeskulturprisen, frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge, arbeidsstipend for kunstnere, kunstnerstipend, utvekslingsstipend for kunstnere, idrettsstipend, kulturminnevernprisen, miljøprisen og fylkespris for universell utforming. KVINESDAL HÆGEBOSTAD AUDNEDAL FLEKKEFJORD VENNESLA SONGDALEN LYNGDAL MARNARDAL KRISTIANSAND FARSUND LINDESNES SØGNE MANDAL

5 Politisk organisering Fylkestinget Fylkestinget Kontrollutvalget Kontrollutvalget Fylkesutvalget Fylkesutvalget Hovedutvalg for Hovedutvalg for kultur og utdanning kultur og utdanning Hovedutvalg for Hovedutvalg for næring, samferdsel næring, samferdsel og miljø og miljø Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Sentraladministrasjon Sentraladministrasjon Regionale tjenester Regionale tjenester Allmennkultur Arkiv, bibliotek, museum Allmennkultur Arkiv, bibliotek, museum Næring og energi Samferdsel og forvaltning Næring og energi Samferdsel og forvaltning Plan og miljø Kulturminnevern Plan og miljø Kulturminnevern Utdanning Utdanning Fagopplæring / voksenopplæring Fagopplæring / voksenopplæring Inntak og formidling Inntak og formidling Skolefaglig utvikling Skolefaglig utvikling Enheter med budsjett- og ytelsesavtale Enheter med budsjett- og ytelsesavtale Agder Statens Agder kollektivtrafikk Statens vegvesen, kollektivtrafikk AS vegvesen, (Region sør) AS (Region sør) Administrativ organisering Fylkesrådmann/ Fylkesrådmann/ Assisterende fylkesrådmann Assisterende fylkesrådmann Driftsenheter Driftsenheter PP-tjenesten SMI-skolen Videregående PP-tjenesten SMI-skolen Videregående skoler (14) skoler (14) Vest-Agdermuseet IKS Vest-Agdermuseet IKS Fylkesrådmannens stab Fylkesrådmannens stab Bygg og innkjøp Bygg og innkjøp Informasjon og service Informasjon og service Administrativ ledelse IT IT Lønn og regnskap Lønn og regnskap Personal og organisasjon Personal og organisasjon Regionalutvikling Regionalutvikling Økonomi Økonomi EVA-senteret EVA-senteret IKS IKS Fylkesrådmann: Tine Sundtoft Assisterende fylkesrådmann: Tore Berntsen Økonomisjef: Lise Solgaard Utdanningssjef: Arly Hauge Regionalsjef: Kjell Abildsnes Personalsjef: Odd Joar Svensson Konstituert fylkesrevisor: Terje Osnes Fylkesrevisjonen Fylkesrevisjonen Fylkestannlegen Fylkestannlegen Tannklinikker Tannklinikker (19) (19) Tannklinikkene rapporterer Tannklinikkene direkte til rapporterer Fylkestannlegen direkte til Fylkestannlegen Andre Andre IKS / AS IKS / AS

6 4 I ÅRSBERETNING 2008 Innhold FORORD 5 Fylkesrådmannens forord POLITISK VIRKSOMHET 6 Samarbeid på flere områder preger året REGIONAL UTVIKLING 7 Plan og samhandling for regional utvikling 10 Næringsutvikling INTERNASJONALT ENGASJEMENT 12 Stort engasjement i de videregående skolene UTDANNING 13 Videregående opplæring 13 Kompetanse og utvikling 17 Opplæringstilbudet 19 Fagopplæring REGIONALE TJENESTER 20 Regional utvikling innen ulike sektorer 22 Samarbeidsavtaler med kommunene 22 Kultursektoren partnerskap, drift og mange tiltak 24 Kulturminnevern 26 ABM Arkiv, bibliotek og museum 27 Areal- og stedsutvikling 28 Samferdsel og universell utforming TANNHELSE 31 Tannhelse PERSONAL 32 Strategier og prosesser for å oppnå utvikling og resultater FELLESOMRÅDER 34 Fokusområder i sentraladministrasjonen INVESTERINGER 35 Videregående skoler 36 Fylkesveger 36 Tannhelse 36 Øvrige investeringer ØKONOMI HOVEDOVERSIKTER 38 Driftsregnskap Balanse 31. desember Investeringsregnskap Kontantstrøm 42 Finansieringsanalyse 42 Nøkkeltall resultat fortsatt positivt 43 Utvikling gjennom Driftsresultat for Økonomisk resultat i sektorene 53 Driftsutgifter per enhet 56 Regnskapsprinsipper og noter 57 Noter til regnskapet for 2008 FYLKESTINGETS MEDLEMMER 68 Oversikt

7 ÅRSBERETNING 2008 I 5 Fylkesrådmannens forord Konjunkturbarometeret for 2008 viser at etter flere år med sterk økonomisk vekst, er det nå mer pessimisme innen flere bransjer. Agders eksportverdi ble redusert med 22 prosent i 2008, og arbeidsledigheten er stigende innen industri samt bygg og anlegg. Positivt er det at den viktige prosessindustrien har samlet seg i Eydenettverket (oppkalt etter den store industrigründeren Sam Eyde). Målet for industrinettverket er å dele kompetanse og utvikle nye produkter for på den måten styrke sin markedsposisjon. NODE (Norwegian Offshore & Drilling Engineering)-bedriftene kan fremdeles vise til gode ordrereserver. Begge disse sterke næringsmiljøene er opptatt av å få til god samhandling med det offentlige, for å utvikle landsdelen videre og å gjøre det attraktivt å drive næringsvirksomhet. Den utfordringen vil Vest-Agder fylkeskommune ta. Landsdelens fremtid sikres gjennom at vi tilbyr barn og unge på Agder en best mulig skole. Det ble i 2008 etablert mer samhandling mellom kommunene og fylkeskommunene på Agder for å øke læringstrykket. Et godt faglig grunnlag fra grunnskolen er den beste garantien for å kunne fullføre videregående opplæring. Fjorårets Stortingsmelding nr 31 Kvalitet i skolen har klare mål for grunnleggende ferdigheter, inkludering og mestring samt bedre gjennomføring i videregående opplæring. Dette gir oss klare føringer som skoleeier. Arbeidet med regionplan Agder 2010 hadde stort trykk i Fem arbeidsgrupper arbeidet med temaene: Levekår, kultur, kompetanse, kommunikasjon og regional samordning og profilering. Klimautfordringer, likestilling og inkludering er gjennomgående temaer for alle arbeidsgruppene. Det var over 80 personer involvert i arbeidsgruppene, så det har vært en bred medvirkning fra mange parter for å identifisere sentrale utfordringer og hva man bør gjøre for å møte disse utfordringene. Vi fulgte i 2008 opp felles handlingsprogram for regional utvikling sammen med Aust-Agder fylkeskommune. Rammeprogrammet til 26 millioner kroner omhandler regionale utfordringer, digitale Agder, infrastruktur for nyskaping, styrking av kompetansen, bransjerettede tiltak og internasjonalt samarbeid. Den offentlige tannhelsetjenesten hadde i 2008 ikke vakante tannlegestillinger. Dette medvirket til at 3000 flere pasienter ble ferdigbehandlet i Bussene i Vest-Agder fylke hadde 11,53 millioner passasjerer i 2008, derav 2,85 millioner skolereiser. For ordinære passasjerer var det nedgang på passasjerer, en nedgang på 1,3 pst. Regnskapsmessig resultat ble på 34,3 millioner kroner. Netto mindreforbruk som søkes overført er om lag 22,3 millioner kroner. Det vil si at det kan settes av i alt 12 millioner kroner på vårt disposisjonsfond. Denne årsberetningen er en god dokumentasjon på fylkeskommunens omfattende virksomhet. Jeg vil takke ansatte for god innsats og politikere for godt samarbeid i året som gikk. 16. mars 2009 Tine Sundtoft, fylkesrådmann

8 6 I ÅRSBERETNING 2008 Politisk virksomhet Samarbeid på flere områder preget året En rekke av sakene som sto på den politiske dagsorden i fylkeskommunens politiske organer i 2008 omhandlet samarbeid. Samarbeid og folkestyre er to av fylkeskommunens kjerneverdier. Fylkeskommunen samarbeider på flere områder med kommunene i fylket, med andre fylkeskommuner og ulike partnere lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Avtaler med kommunene I 2007 ble det startet en prosess for å inngå fireårige samarbeidsavtaler med de enkelte kommunene i fylket for å styre oppmerksomhet og ressurser til de viktigste prosjektene samarbeidet omfatter. Fire slike avtaler kom på plass i Målet er å følge opp med flere avtaler i En annen viktig samarbeidssatsing i forhold til kommunene, var arbeidet med å bidra til å utarbeide en regionplan (fylkesdelplan) og et næringsfond for de fem kommunene i Lindesnesregionen. Stadig mer av fylkeskommunenes samarbeid med kommunene foregår i tilknytning til regionrådene og Agderrådet. Regionreformen Regjeringens forslag til regionreform medførte en beskjeden oppgaveoverføring til fylkeskommunene og ingen ny regioninndeling. Spørsmålet om Agderfylkene bør slås sammen var dermed like åpent. Fire kommuner i Aust-Agder vedtok imidlertid krav om en snarlig avklaring av fylkessammenslåing som forutsetning for ikke å søke overflytting til Vest-Agder. En arbeidsgruppe på politisk og administrativt ledelsesnivå i de to fylkeskommunene arbeidet i fellesskap ut et forslag til prosess for å komme frem til en løsning. Den innebærer at de to fylkestingene i april 2009, etter en bred diskusjon i blant annet de politiske partiene, skal ta stilling til om en vil fortsette med to fylker og samarbeid eller igangsette en prosess for sammenslåing til ett fylke. Samarbeidet med Aust-Agder fylkeskommune er stadig mer omfattende. Viktige saker i 2008 var blant annet regionplan 2010, felles energiplan, -reiselivsstrategi, folkehelsestrategi, likestillingssatsing og trafikksikkerhetsplan. Sørlandsbanen Det å få modernisert Sørlandsbanen og få den sammenkoblet med Vestfoldbanen er et sentralt politisk mål. Et godt samarbeid mellom Agder-fylkene, Rogaland, Telemark og Vestfold i Jernbaneforum Sør ser nå ut til å vinne frem overfor sentrale myndigheter. Utdanning Innen utdanning ble det i 2008 fokusert på økt innsats for å bedre læringsresultatene og at færre dropper ut av videregående skole. Et viktig tiltak er Skoledugnaden, hvis mål er å bedre kvaliteten i utdanningen. Det er mange elever som i dag avslutter utdanningen uten å fullføre eller uten å få bevis på den kompetansen de faktisk har fått med seg. Samarbeidsprosjektet med Kristiansand kommune om Mestring - Motivasjon og Måloppnåelse er et viktig tiltak i denne sammenhengen. Internasjonalt arbeid Vest-Agder fylkeskommune er partner i flere internasjonale samarbeidsprogrammer, hovedsakelig i EU-baserte interreg programmer og i Nordsjøkommisjonen. Dette innebærer samarbeid med regioner i flere land på flere fagområder knyttet til blant annet samferdsel, utdanning og næringsutvikling. Et eget internasjonalt sekretariat ble opprettet i 2008 og satsingen på Sørlandets Europakontor ble fornyet. Fylkesutvalgets medlemmer KrF KrF KrF AP AP AP Frp Frp H H SP Thore Westermoen fylkesordfører Åse Tønnessen Sæbø Oddny Omdal Toril Runden fylkesvaraordfører Gunnar Rostveit Silje Renathe Langøy Arild Birkenes Line Skøii Vennesland Irene M. Haugaa Svein Bringsjord Jon Grindland

9 ÅRSBERETNING 2008 I 7 Regional utvikling Plan og samhandling for regional utvikling Den regionale dimensjonen i fylkeskommunens aktiviteter innen utdanning, samferdsel, kultur og næringsutvikling er viktig for den regionale utvikling. Fylkeskommunen har ansvar for å drive et samordnet plan- og utviklingsarbeid i fylket. I en bredt anlagt prosess utarbeides Regionplan Agder 2010 som skal gi de overordnede mål og strategier for det regionale utviklingsarbeidet. Samhandling med regionale og lokale aktører gir en bred forankring og gjennomføring. Internasjonalisering er en viktig satsing for samfunns- og næringsliv på Agder og en viktig del av regionalt utviklingsarbeid. Regionplan Agder 2010 utarbeides I 2007 startet arbeidet med Regionplan Agder 2010, som skal erstatte fylkesplanene for Aust- og Vest-Agder. De to fylkeskommunene sammen med fylkeshovedstedene Kristiansand og Arendal er ansvarlig for arbeidet. I 2008 har fem temagrupper arbeidet med delrapporter om utfordringer, mål og strategier for temaene: levekår, kompetanse, kultur, kommunikasjon, regional samordning og profilering. Fire gjennomgående perspektiver vurderes: Klimautfordringer, likestilling, inkludering og internasjonalisering. Arbeidet har vært bredt forankret i kommuner, fagmiljøer og andre, og ca. 80 personer har sittet i temagruppene. Delrapportene gir grunnlaget for å utarbeide en samlet plan som skal vedtas høsten Regionplan Lindesnes Kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral har sammen med Vest-Agder fylkeskommune startet arbeidet med å lage en fylkesdelplan for Lindesnesregionen. Planen skal være en plattform for videre samarbeid i regionen, og peke ut de viktigste felles satsingsområdene. Fire arbeidsgrupper, med deltakere fra alle kommunene og VAF, leverte utkast til plankapitler i desember Planen skal vedtas av fylkestinget i juni Felles handlingsprogram Aust-Agder og Vest- Agder fylkeskommuner Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner utarbeidet et felles handlingsprogram for regional utvikling for Det inneholdt seks satsingsområder: Regionale utfordringer Digitale Agder Infrastruktur for nyskaping Styrke kompetansen Bransjerettede tiltak Internasjonalt samarbeid Programmet ble tildelt et rammebudsjett fra Vest-Agder på 13,5 mill. kr og fra Aust-Agder på 12,6 mill kr. Regionale utviklingsprosjekter i partnerskap I 2008 hadde fylkeskommunen 44 mill. kr spesifisert som regionale utviklingsmidler. I tillegg ble midler fra de ulike driftsområdene brukt i prosjekter og partnerskap innen regional utvikling. Av de spesifiserte midlene var 27,49 mill. kr øremerkede regionalutviklingsmidler overført fra staten, såkalte 551-midler. 16,7 mill kr var frie regionalutviklings-midler bevilget av fylkestinget. 551-midlene ble brukt til å følge opp fylkeskommunens næringsutviklingsarbeid og er omtalt under kapitlet om dette. De frie regionalutviklingsmidlene ble brukt til prosjekter i partnerskap med en rekke aktører. Partnerskapene har utløst midler slik at den økonomiske innsatsen i flere av prosjektene er mangedoblet i forhold til andelen fra regionalmidlene. Partnerskapene har også betydd en bred deltakelse i og forankring av utviklingsprosjektene (jf. oversikt i tabell s. 9). Folkehelse Vest-Agder fylkeskommune er en sentral partner i Folkehelse i Agder, hvor 25 av Agders 30 kommuner deltok i Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder har vedtatt å utarbeide en strategisk plan for folkehelse og levekår i de to fylkeskommunene. Planarbeidet ledes av en politisk styringsgruppe sammensatt fra de to fylkestingene. Kompetansebygging har vært fulgt opp gjennom Helse i plan-programmet som har gitt videreutdanning i prosess- og plankompetanse. Det ble også gjennomført et politikerprogram ved Nordiska Högskolan för folkehälsa med deltakere fra fem fylkeskommuner. I forbindelse med kommuneplanarbeidet i Lindesnes ble det gjennomført et eget utdanningsprogram for alle ledere og mellomledere i kommunen. Statlige stimuleringsmidler ga i mill. kr til videreutvikling av programmet Aktivitet på resept med fokus på tiltak som kan utjevne sosiale forskjeller i helse. Programmet har blitt etablert i kommunene i Knutepunkt Sørlandet og Lindesnesregionen.

10 8 I ÅRSBERETNING 2008 Programmet Sunne arbeidsplasser er nå etablert i 20 nye bedrifter. I URO-programmet hvor Vest-Agder fylkeskommune deltar i programrådet, ble driften i 2008 overført til Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus HF. Samlivsprogrammet LEVEL, som fylkeskommunen har deltatt i, ble i 2008 positivt evaluert og anbefalt ett års videre forsøksdrift med sikte på at alle kommunene i Vest-Agder skal bli deltagere. Det ble også tatt initiativ til å etablere programmet i Rogaland og Nordland som del av folkehelsearbeidet. Likestilling og likeverd I 2008 var det klart for oppstart av to banebrytende tiltak som skal løfte Agder på likestillingsfeltet: Fritt Valg, 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet startet opp på våren, og i september åpnet Senter for likestilling ved Universitetet i Agder. Vest-Agder fylkeskommune har vært en av flere pådrivere for begge disse satsingene, som finansieres av Barne- og likestillingsdepartementet og et bredt regionalt partnerskap. 10-årssatsingen drives av de to fylkeskommunene på oppdrag fra Agderrådet, og prosjektleder er tilsatt i VAF. Prosjektet har pilotenheter i fem kommuner og i fylkeskommunene. Det har hovedfokus på ungdom, og arbeider med langsiktig holdningsendring for å bedre kjønns-balansen i arbeidslivet. Senteret skal sikre at likestillingsarbeidet er kunnskapsbasert, og tilbyr en viktig møteplass for alle som jobber på dette feltet. Første runde av Global Future ble avsluttet i Dette er et pilotprogram som mobiliserer og videreutvikler talenter blant innvandrere med høyere utdanning. Prosjektet ble drevet av NHO Agder, sammen med et bredt partnerskap, og kan vise til gode resultater. Det har også blitt gitt tilskudd til produksjon av en film for å dokumentere prosjektet og gjøre resultatene kjent. Prosjektet skal evalueres og vurderes videreført. Snøskulptur Hovden. Foto gjengitt med tillatelse fra Kulturnett Aust-Agder

11 ÅRSBERETNING 2008 I 9 Prosjekter i 2008 finansiert ved fylkeskommunale regionalutviklingsmidler og partnerskap Beløp i kr. Prosjekt Samarbeidspartnere for Vest-Agder fylkeskommune Fylkeskommunale regionale utviklingsmidler ATP - Kristiansandsregionen Kommunene i Knutepunkt Sørlandet, Aust-Agder fk, fm. i Vest og Aust-Agder Kvalifiseringsbasen Søgne og Songdalen kommuner, NAV m.fl Neveragain.no Stiftelsen Arkivet, flere institusjoner og organisasjoner Etablering museum Odderøya Vest-Agder museet Snøskulpturprosjekt Hovden Aust-Agder fk., Agder kunstnersenter Kvinnebygg AS LO, Aust-Agder fylkeskommune Universell utforming Bragdøya Bragdøya kystlag, Kristiansand kommune, fm Vest-Agder, Husbanken Kompetansesenter for idrett Aust-Agder fk, Aust og Vest-Agder idrettskretser Kråkespelet, tilskudd til oppsetting 2008 Agder teater, Lindesnes kommune Wenneslandsamling, forskningsstilling Universitetet i Agder Lars Gulbrandsen, støtte til bokprosjekt Flekkefjord kommune Tilskudd opprettelse International Baccalaureate-linje (IB-linje) ved KKG Kristiansand katedralskole Gimle Samlivskurset LEVEL Kvinesdal kommune, Familiekontoret i Vest-Agder, Agder og Telemark bispedømmeråd Agdering (sammenslutning av Sydspissen og Kompetansering sør) Aust-Agder fk, Sørlandets kompetansefond, Aust-Agder kompetansefond, flere banker OECD-undersøkelse Aust-Agder fylkeskommune Voksenopplæring m. fleksible løsninger og partnerskap Videregående skoler Woman in business. ØKS-prosjekt Partnere i Norge, Sverige og Danmark Innovative Foresight Planning for Business Developement.Interreg IVB Partnere i Norge, Danmark, Tyskland, Nederland og Skottland Kreativ interaksjon i arbeidslivet (KIA) Partnere i Norge, Sverige og Danmark Sirdal vgs. - treningsarena Sirdal kommune, Tonstad IL Internasjonalisering av arbeidsmarkedet. Fou-prosjekt Kristiansand kommune Vannregion Sør-Vest. Tilskudd til overvåkingsaktiviteter Fm Vest-Agder og andre partnere Basistilskudd fagopplæring Kystkvinnenes bokprosjekt (mat) Kystkvinneprosjektet i Søgne SUM Felles handlingsprogram Aust og Vest-Agder fylkeskommuner. Prosjekter med støtte fra regionale utviklingsmidler og midler Regionplan Agder Samarbeidspartnere på Agder Eergiplan Agder Aust-Agder fk Likestilling/10-årssatsing Agderrådet, Barne og likestillings departementet, partnere på Agder Global future NHO Agder sammen med en rekke partnere på Agder Infrastruktur for nyskaping Coventure AS/FoU-inkubator Aust-Agder fk, SIVA Sørlandets kunnskapspark/fou-inkubator Aust-Agder fk, SIVA Næringshagenettverk Aust-Agder fk, Fylkesmannen i AA og VA, SIVA m.fl Styrke kompetansen i landsdelen Stipendprogram ph.d. HiA Universitetet i Agder Bidra til å styrke FoU. VRI Forskningsrådet, partnere på Agder Bransjerettede tiltak Marin verdiskaping Aust-Agder fk. m.fl Sørlandsreiser AS Aust-Agder fk, kommuner og reiseliv på Sørlandet Agder matforum Aust-Agder fk, Fylkesmannen i AA og VA, m.fl Internasjonalt samarbeid Felles sekretariat AA og VA, Sørlandets Europakontor Agderrådet, Aust-Agder fk, Kristiansand og Arendal kommuner Sum felles handlingsprogram Sum fylkeskommunale regionale utviklingsmuligheter

12 10 I ÅRSBERETNING 2008 Næringsutvikling Overordnet mål og strategi i gjeldende fylkesplan beskrives slik: Vest-Agder skal være et godt bo- og leveområde med god livskvalitet for innbyggerne. Et innsatsområde er verdiskaping gjennom lønnsom næringsutvikling. I 2008 avsatte fylkeskommunen samme ramme som i 2007 til formålet. Vest-Agder fylkeskommune fikk tildelt en ramme på 27,39 mill. kroner fra statsbudsjettets kapittel 551 post 60 for Rammen totalt ble dermed 5,95 mill. kroner høyere enn i Strategier Fylkesk. midler Midler Samlet innsats Innsats pri. i pst. Nyskaping ,9 Kompetanseutvikling ,1 Kommunikasjon ,8 Internasjonalisering ,6 Reiseliv ,4 Infrastruktur/ lokale fortrinn ,1 Energi ,1 Sum Samlet innsats i regionen Samlede fylkeskommunale tilsagn på vel 32 mill. kr svarte til 19 pst. av samlede prosjekt-/tiltakskostnader, som summerer seg til i underkant av 169 mill. kr, eller godt over fem ganger eget budsjett. Dette betyr en utløsning av annen partnerskapsmedvirkning på i overkant av 137 mill. kr. Sentrale finansielle partnere i prosjekter/ tiltak har vært: Kommuner Aust-Agder fylkeskommune Innovasjon Norge Agder SIVA Norges Forskningsråd Fylkesmannens landbruksavdeling Næringslivet Regionråd I tillegg har NAV, NHO og LO deltatt med kompetanse og delfinansiering i prosjekter/tiltak sammen med fylkeskommunen. Universitetet i Agder øker fortsatt andelene sine inn i fellesprosjekter/-tiltak fra egeninnsats. Dette gjelder også Agderforskning, Sørlandets Teknologisenter/Coventure og Sørlandet Kunnskapspark ved egeninnsats. Næringsstruktur og noen særskilte forhold Vest-Agders næringsliv preges av høy innovasjonsgrad med mange nyetableringer og stor eksport var Eksport av bearbeidede varer 2008 Beløp i mill. kr. Fylke (De største eksportfylkene) Eksport Vest-Agder Telemark Hordaland Møre og Romsdal Rogaland Kilde: SSB et rekordår med størst eksportvekst og eksportverdi (eksklusiv petroleumsprodukter) i landet. Norsk Industri har fremhevet industrien på Sørlandet som effektiv på grunn av vellykkede teknologiinvesteringer. I denne sammenheng vil vi trekke fram følgende som viktig for Agder: Norwegian Offshore Drilling Equipment (NODE) NODE representerer et godt eksempel på samarbeid mellom konkurrenter i et globalt marked. NODE er inne i ARENA-programmet og har vært der i tre år. Ved slutten av 2008 hadde NODE-bedriftene en samlet ordrereserve på ca. 75 milliarder kr i et krevende internasjonalt marked. NODE er kandidat til å bli et Norwegian Centre of Expertise. EYDE Dette er en industriklynge som ble etablert i 2007 og som omfatter prosess-/metallurgisk-/ kraftintensiv industri. Klyngen er kandidat til å danne et ARENA-prosjekt på Sørlandet. Lister Nyskaping Sørlandets Industrisenter, Lygna Næringshage og Signaler Næringshage. Våren 2008 bestemte de seks ordførerne i Lister seg for å undersøke mulighetene for dannelsen av et nyskapingsselskap i regionen. De baserte seg på utkast til næringsplan for regionen, der disse tankene ble lansert og utfordret fylkeskommunen til å bidra. På dette grunnlaget gjorde fylkestinget vedtak om å starte opp et arbeid for å samle og modernisere ressursinnsatsen til næringsutvikling i Listerregionen. Sørlandsbadet Sørlandsbadet i Lyngdal fortsatte gjennom 2008 å bygge et solid grunnlag for fremtiden. Dette er medvirkende til at styret har besluttet å videreutvikle opplevelsestilbudet i løpet av Spangereidkanalen Kanalen ble mye brukt fra første dag. Den har gjort Spangereid mer attraktiv og interessant for investorer, som nå ønsker å satse på moderne reiselivsanlegg i tilknytning til kanalen.

13 ÅRSBERETNING 2008 I 11 Oversikt over de viktigste regionale partnerskapsprosjektene innenfor næringskapitlets strategier i Alle beløp i hele kr. Navn Viktigste partnere Fylkeskommunal bevilgning Sørlandets Kunnskapspark Kristiansand kommune, SIVA, Agderforskning, Telenor, Agder energi Vennesla Næringshage Vennesla kommune, Kommunal- og regionaldepartementet Sjøsanden Næringshage Mandal og Lindesnes kommuner, SIVA Signaler Næringshage Flekkefjord kommune Lygna Næringshage Lyngdal kommune, SIVA + private Lister Næringshage Kvinesdal kommune, + andre private Sørlandets industrisenter AS (SIS) Sørlandets teknologisenter AS, SIVA, Farsund næringsselskap AS, næringslivet EVA-senteret Kristiansand kommune, Innovasjon Norge Norsk gassforum Andre medlemmer Etablererstipend og bedriftsrettet tilskudd i distriktene Innovasjon Norge Agder Skattejakt på Sørlandet Aust-Agder fk, Kristiansand dyrepark Kjevikrådet Aust-Agder fk, AVINOR, Kristiansand kommune, NHO-Agder Kjevik lufthavn Konsekvensutredning vei Aust-Agder fk m.fl Agder Gassforum Aust-Agder fylkeskommune, HiA, LO, NHO + private bedrifter Bruk av bioenergi Aust-Agder fk, Fylkesmannen i AA og VA Easier (forretningsutvikling av ideer fra FoU-miljø i EU) Aust-Agder fk, Fylkesmannen i AA og VA Ungt Entreprenørskap Aust-Agder fk, Fylkesmannen i AA og VA, m.fl Female Future - pris Aust-Agder fk m.fl Butikkutvikling Sør Merkur Aust-Agder fk, m.fl Connect (nasjonalt program tilpasset Agder for forretningsutvikling av Aust-Agder fk, m.fl gründerideer) SVR (Setesdal, Vesthei, Rogaland) Fra gråstein til gull Aust-Agder fk, Fylkesmannen i AA og VA, m.fl Kompetanseutvikling blåskjell Aust-Agder fk, Fylkesmannen i AA og VA, m.fl DIGIN (klyngeorganisasjon IKT i Agder) Aust-Agder fk, m.fl NBG (Norsk bygde og gardsturisme) Aust-Agder fk, Fylkemannen i AA og VA, m.fl Konjunkturbarometeret Aust-Agder fk, m.fl Kvinnegründerdagen 2008 Aust-Agder fk, m.fl Spinny (program for knoppskyting m.v.) - oppstart Aust-Agder fk, m.fl Landbrukets dag Aust-Agder fk, Fylkesmannen i AA og VA, m.fl Visningstur intern. studenter Aust-Agder fk, UiA, m.fl SUM

14 12 I ÅRSBERETNING 2008 Internasjonalt engasjement Vest-Agder fylkeskommune har hatt stor aktivitet på det internasjonale området i 2008 både hjemme og ute. Samordningen av den internasjonale virksomheten på Agder er blitt styrket gjennom opprettelse av et eget styre for Agderfylkenes felles internasjonale sekretariat, og videreføring av Sørlandets Europakontor på permanent basis. I 2008 ble felles lokaler for Internasjonalt sekretariat og Sørlandets Europakontor innredet i Sørlandets Kunnskapspark. Lokalene er ment å være en møteplass for det internasjonale engasjementet i landsdelen. I løpet av 2008 ble det også opprettet en egen internasjonal webportal på fylkeskommunens hjemmesider. Portalen har som formål å dokumentere og å drive løpende nyhetsformidling omkring internasjonale engasjementer. I juni vedtok fylkestinget i Vest-Agder reviderte mål og strategier for fylkeskommunens internasjonale engasjement. Saken oppdaterer målene og strategiene fra 2003 i lys av den utvikling som har skjedd siden den gang. Vest-Agder fylkeskommune har deltatt i CPMR (organisasjon for perifere maritime regioner i Europa) og Nordsjøkommisjonen på om lag samme nivå som tidligere. Vest-Agder har fortsatt sekretariatansvaret for Transportgruppen, og møter i den egenskap også i styret (3 møter pr. år). Vest-Agder fylkeskommune har representert Agderfylkene i den nasjonale koordineringskomiteen for Interreg B- og C-programmene sammen med andre landsdelsutvalg under ledelse av Kommunal- og regionaldepartementet. Deltakelse i denne komiteen gir godt innsyn i programmene og innflytelse på søknadsbehandlingen. Vest-Agder er også nasjonalt kontaktpunkt for Interreg IVC og er i den egenskap medlem av programmets overvåkingskomité som bl.a. velger ut hvilke prosjekter som skal få støtte. Fylkesordføreren er medlem av styringsgruppen for Interreg IVA Kattegat- Skagerrak-programmet (KASK), og fylkesvaraordføreren er stedfortreder i overvåkningskomiteen. Vest-Agder fylkeskommune deltar pr. januar 2009 i til sammen 5 prosjekter under Interreg IV. Stort engasjement i de videregående skolene De videregående skolene har fortsatt stort internasjonalt engasjement. Samarbeidet er både bilateralt og multilateralt, og dreier seg om entreprenørskap, elevinnflytelse og faglige, kulturelle og sosiale spørsmål. Mange skoler deltar i prosjekter innenfor EUs skoleprogram, mens andre arbeider innenfor Foreningen Nordens NordPlus og FNs Vennskap Nord-Sør. Følgende eksempler er representative for de ulike programmene som spenner fra forskingsprosjekt på nett til elev- og lærerutveksling. I 2008 startet Lista videregående skole et EU Comenius-prosjekt med 5 andre skoler i Østerrike, Luxembourg, Tyskland, Tsjekkia og Romania. Temaet er: Hvordan kartlegge og dokumentere den ikke-faglige kompetansen for elever og lærlinger i yrkesfaglig opplæring? Prosjektet bruker dataprogrammet Moodle som møtearena, og det er planlagt fem prosjektmøter i perioden Vennesla videregående skole har siden 1998 hatt et nettbasert samarbeid innenfor NordPlus Sprog- og kulturprosjekt. Nordit er initiert og styrt av lærere ved samarbeidsskolene i Sverige, Danmark. Finland og Norge. Elevene deltar i felles elevforskningsprosjekter, elev- og lærerutveksling og samarbeid over nett fra klasserom til klasserom. I 2008 har temaet: Unges forhold til magiske og religiøse forestillinger i populærkulturen stått sentralt. Våren 2008 ble det arrangert informasjonsmøter med oppdatering om EUs utdanningsprogram for skolene i samarbeid med Sørlandets Europakontor og Senter for Internasjonalisering i Utdanning i Bergen. Vest-Agder fylkeskommune deltar ellers i et prosjekt om kystsoneplanlegging under EØS-fondene, sammen med vårt vennskapsfylke i Estland, Vest-Viru, som ble godkjent høsten Vest-Agder fylkeskommune har i tillegg til ovennevnte også vært engasjert i ulike former for faglig samarbeid over landegrensene innenfor kulturminnevern, ABM (Arkiv Bibliotek Museum), allmennkultur, næringsutvikling, reiseliv, folkehelse og transport.

15 ÅRSBERETNING 2008 I 13 Utdanning Videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune har som mål å gi elever, lærlinger og voksne et opplæringstilbud av høy kvalitet. Opplæringen skal gi den nødvendige kompetanse slik at hver enkelt blir i stand til å møte de krav som stilles i arbeids- og samfunnsliv. Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for opplæring innenfor følgende områder: Videregående opplæring i skole og bedrift for ungdom mellom 16 og 24 år. Videregående opplæring for voksne, herunder vurdering og verdsetting av realkompetanse og vurdering av praksis for praksiskandidater. Opplæringstilbud på grunnskolenivå og videregående nivå for barn, unge og voksne i sosiale og medisinske institusjoner (SMI) Fagskoleutdanning innen tekniske og maritime fag, og innen helse- og sosialfag. 12 utdanningsprogram lærefag Vest-Agderskolen (alle fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder), med sine 14 videregående skoler, gir et bredt og variert tilbud innen både yrkesfaglig og studieforberedende utdanning. Samlet elevtall var 6275 per , som er tilnærmet likt Studenttallet på fagskolen ved Kvadraturen skolesenter er redusert med 8 til 162. Det ble i 2008 gitt tilbud innen alle de 12 utdanningsprogrammene. Samarbeid mellom skoler og tilbud om digital fjernundervisning har gjort det mulig å gi små elevgrupper opplæring i programfag som enkeltskoler ellers ikke ville hatt muligheter til å tilby. Kompetanse og utvikling Landsdelens samfunns- og yrkesliv trenger kompetente fagfolk og studenter, og utdanningssektoren arbeider aktivt for å utvikle og kvalitetssikre opplæringen av elever og lærlinger i Vest-Agder fylkeskommune, i henhold til nasjonale føringer og lokale behov. Kompetanseutvikling Stortingsmelding nr. 31 Kvalitet i skolen, som kom i 2008, peker på at læreres og instruktørers kompetanse har avgjørende betydning for elevers og lærlingers læring. Dette er bakgrunnen for den sentrale satsingen på kompetanseutvikling knyttet til implementeringen av Kunnskapsløftet i perioden Vest-Agder fylkeskommunes kompetansestrategi har tatt utgangpunkt i sentrale føringer, nedfelt bl.a. i dokumentet Kompetanse for utvikling, samt i fylkeskommunens egne satsingsområder. Strategien er beskrevet i Kompetanseplan Kunnskapsløftet, og konkretisert i årsplaner. Opplæring for instruktører i opplæringsbedriftene, vurdering, tilpasset opplæring, realfag og IKT hadde fokus i årsplanen for I tillegg valgte skolene sine egne satsingsområder, blant annet på grunnlag av resultatene i elevundersøkelsen. Elever ved Vennesla videregående skole. Foto: Tom Knudsen

16 14 I ÅRSBERETNING 2008 Ulike typer etterutdanning, som kurs, fagsamlinger og konferanser, var den mest brukte formen for kompetanseheving. Alle skolene har deltatt på slike tiltak, mens ansatte ved 6 skoler har tatt videreutdanning som gir studiepoeng. Nettverk og andre former for samarbeid mellom skoler og med eksterne kompetansemiljø, samt internt utviklingsarbeid på den enkelte skolen, har også vært sentrale arenaer for kompetanseutvikling. Fylkeskommunen har i samarbeid med UiA bl.a. arrangert 5 kurs for norsklærere og 6 for realfagslærere i I tillegg har flere skoler invitert lærere fra hele fylkeskommunen til kurs og fagdager innen ulike fagområder. De faglige kursene har i stor grad tatt opp emner som er nye i læreplanene for Kunnskapsløftet. Didaktisk kompetanse har også stått sentralt, blant annet i prosjekt Lær bedre matematikk, som er et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Mandal kommune og Universitetet i Agder. De fleste lærere og skoleledere i Vest-Agderskolen har deltatt på kompetansehevingstiltak i Skolene prioriterer tilbudene om kurs blant annet ut fra samsvar med skolens satsingsområder, og muligheten for å skaffe vikarer. Lærernes egne ønsker er imidlertid den enkeltfaktoren som har størst betydning. Obligatorisk deltakelse brukes bare i liten grad. Deltakere på kompetansetiltak, fordelt på emner Lærere Ledere Faglige emner og læreplan Organisasjonsutvikling og organisasjonsevaluering Tilpasset opplæring og læringsmiljø Pedagogisk bruk av IKT Elevvurdering Skoleledelse Kvalitet i utdanning har vært et viktig tema i flere arrangement for politikere og rektorer i En studietur for Hovedutvalg for kultur og utdanning og rektorer til Gøteborg tok for seg kvalitetsutvikling og nasjonal utdanningsinspeksjon i Sverige, der det nasjonale Skolverket, en kommune og en videregående skole belyste temaet. I tillegg har fylkestinget hatt to møter med utdanning og kvalitet som tema. PISA-undersøkelsen fra OECD ble presentert av professor ved UiO, Svein Lie, og elev- undersøkelsen ble satt inn i en samfunnssammenheng av Læringslaben. Kvalitet i utdanning betyr også dyktige lederteam på de videregående skolene. Mentor-opplegget for lederteamene har vært i sin sluttfase i 2008, og det har vært arrangert flere felles skoleledermøter for rektorer og avdelingslederne. Veiledning av nyutdannede lærere I 2008 satte fylkeskommunen som mål at alle nyutdannede lærere skal få veiledning det første året de er i arbeid. Dette er en oppfølging av Mentor-Agder, et nasjonalt mentorprosjekt med egen styringsgruppe for Agderfylkene. En felles arbeidsgruppe for videregående skole har utarbeidet retningslinjer og inngått avtale med UiA. Nyutdannede lærere får veiledning fra mentorer på egen skole. I tillegg får begge parter tre samlinger hver på UiA, betalt av nasjonale midler. I 2008 deltok 13 lærere og 13 mentorer fra Kvadraturen skolesenter, Lista vgs., Søgne vgs. og Tangen vgs. IKT Etter skolestart 2008 har 50 pst. av elevene i Vest-Agderskolen bærbar PC gjennom felles innkjøpsordning. I en evaluering av bruk av bærbar elevpc, som ble gjennomført høsten 2008, rapporterte elever, lærere og skoleledere om økt læringsutbytte og mer differensiert undervisning. På bakgrunn av dette vedtok Hovedutvalg for kultur og utdanning at det skal satses på full innføring av bærbare elevpcer i løpet av de neste tre årene. Bruk av IKT i undervisningen forutsetter at skoleledere og lærere har kjennskap til pedagogisk programvare og kompetanse i IKT. Det har i 2008 vært arrangert flere kurs for lærere med fokus på IKT i ulike fag. Flere skoler deltok i 2008 i prosjekter der bruk av IKT i faget står sentralt, f. eks. Lær Bedre Matematikk (LBM) og Lærende Nettverk. Prosjektene er basert på samarbeid mellom skoler på ulike trinn. I prosjekt LBM er også barnehager med. Nasjonal digital læringsarena, NDLA, fortsetter arbeidet med utvikling og formidling av digitale læremidler. Høsten 2008 ble flere fagredaksjoner opprettet, og Vest-Agder, ved Mandal vgs., fikk ansvar for matematikkredaksjonen. Et digitalt læreverk i matematikk for Vg1 studiespesialisering blir etter planen klart høsten Målinger gjort høsten 2008 viser at Vest-Agder har 4572 unike brukere av NDLAs læringsressurser. I gjennomsnitt er 77 brukere hver dag inne på fagnettstedene for norsk, naturfag og helse- og sosialfag, som ble ferdigstilt til skolestart.

17 ÅRSBERETNING 2008 I 15 Kvalitetsmåling Den nasjonale kvalitetsmålingen Elevundersøkelsen er obligatorisk for grunnskoler og Vg1 på videregående nivå. Vest-Agder fylkeskommune har valgt å gjennomføre undersøkelsen for alle trinn. Resultatene i 2008 viser at skolene i Vest-Agder kjennetegnes av et forholdsvis godt miljø med lite mobbing. Forholdet mellom lærer og elev er bra, og elevene jobber stort sett godt med fagene. Elevenes læringsstrategier er imidlertid ikke gode nok, og mange er lite fornøyd med skolens fysiske miljø. 60 pst. av elevene sier de er fornøyd med måten de arbeider på i programfagene, og 56 pst. sier det samme om prosjekt til fordypning. Det er elever på naturbruk som er mest fornøyd. I forhold til forrige års resultater hadde skolene fremgang på enkelte områder og tilbakegang på andre, men det var stor variasjon mellom skolene. Samlet sett var resultatene i Vest-Agder svakere i 2008 enn i Alle skolene fulgte opp resultatene, og de fleste valgte ut forbedringsområder de satte fokus på. Det ble arbeidet systematisk med bl.a. vurdering, elevsamtaler, tilpasset opplæring, læringstrykk og holdningsskapende arbeid for å heve kvaliteten på opplæringen. Tilpasset opplæring Når den ordinære opplæringen i skole og lærebedrift er fleksibel og tilpasset den enkelte elev og lærling, er det færre som har behov for spesialundervisning. Alle skolene har derfor fokus på dette. 3 av skolene rapporterer at de har jobbet spesielt godt med tilpasset opplæring i ordinære elevgrupper i 2008, mens 5 skoler sier de er gode på å se den enkelte elev. Stortingsmelding nr. 31 Kvalitet i skolen, fremhever systematisk kartlegging og oppfølging av grunnleggende ferdigheter som et viktig virkemiddel i kvalitetsarbeidet. Obligatoriske kartleggingsprøver i lesing og regning vil bli innført ved skolestart på Vg1 fra 2009 og av skolene i Vest-Agder fylkeskommune gjennomførte i 2008 systematisk kartlegging av elevene i lesing og skriving. 9 skoler gjennomførte kartlegging i regning. Det har også i 2008 vært et spesielt fokus på å kvalitetssikre rutiner og retningslinjer for å sikre at elevenes rett til spesialundervisning blir oppfylt. Det ble fattet i alt 478 enkeltvedtak om spesialundervisning ved de fylkeskommunale skolene (SMI-skolen kommer i tillegg). Tiltak mot bortvalg Oppfølgingstjenesten (OT) arbeider forebyggende mot bortvalg blant annet gjennom systemarbeid og kompetanseheving for kontaktlærere i grunnskole og videregående opplæring. Ungdommer registrert i OTs database Saker under arbeid Er i tiltak Trenger ikke tiltak (er i friskole, jobb e.l.) Er tilbake i vgs eller har fått læreplass MMM-prosjektet (Mestring, motivasjon og måloppnåelse) begynte i 2008 å utvikle planlagte løp mot grunnkompetanse som skal etableres som en prøveordning ved 3 skoler i Minoritetsspråklige elever Det er registrert til sammen 530 elever med annet morsmål enn de skandinaviske språkene, islandsk og engelsk. Dette er en liten økning i forhold De største språkgruppene er albansk (51), spansk (47), arabisk (45), vietnamesisk (38), kurdisk (37) og bosnisk (30). De fleste skolene tester minoritetsspråklige elevers norskkunnskaper ved skolestart. 10 skoler gir opplæring etter den nye læreplanen i Kunnskapsløftet, Grunnleggende norsk for språklige minoriteter. I tillegg legges det til rette bl.a. for jevnlige samtaler med minoritetsspråklige elever, lese- og skrivekurs, leksehjelp og assistent i timene. Antall minoritetsspråklige elever Region Totalt 2007 Pst Totalt 2008 Pst Kristiansand , ,2 Mandal og Lister 89 20, ,8 Sum Rådgivertjenesten Skolenes rådgivningstjeneste omfatter yrkes- og utdanningsveiledning og sosialpedagogisk rådgivning. Det er avholdt 5 samlinger for rådgivere i videregående skoler og grunnskolen, på grunnlag av plan for felles kompetanseutvikling. Skolene i Lindesnesregionen er piloter i et nytt nasjonalt prosjekt som skal utvikle og prøve ut digitale utdanningsplaner (karriereplaner). Karriereprosjektet i Vest-Agder, som ble etablert i 2007, har 4 satsingsområder; helhetlig karriereveiledning, systemutvikling, partnerskap og kompetanseheving. Prioriterte aktiviteter i 2008 har vært å få til helhetlig

18 16 I ÅRSBERETNING 2008 karriereveiledning, samt etablering av partnerskap/ samarbeidsavtaler med NAV Vest-Agder. I 2008 fikk fylket midler fra Utdanningsdirektoratet for å sette fokus på sosialpedagogisk rådgivning og systemarbeid i forhold til skolemiljø. Midlene ble brukt til en todagers samling der rådgiverne deltok i erfaringsutvikling og planarbeid. Kunnskapsdepartementet kom i 2008 med en ny forskrift for sosialpedagogisk rådgivning og yrkesog utdanningsrådgivning, samt veiledende krav til rådgivers kompetanse. Dette må følges opp i en oppdatert rådgiverplan. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) PPT har ansvar for elever og lærlinger i videregående opplæring, som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Tjenesten gir sakkyndige vurderinger som legges til grunn for skolenes og lærebedriftenes arbeid med tilrettelegging av opplæringen. PPT bistår også elever, foresatte og skoler med råd og veiledning, og arbeider systemrettet for å sikre at rettighetene til elever og lærlinger med spesielle behov ivaretas. Antall nye henvisninger Gutter Jenter Totalt Klagebehandling Klagenemnda i Vest-Agder fylkeskommune er oppnevnt av fylkestinget og behandler klager på karakterer ved muntlig og/eller praktisk eksamen, standpunktkarakter og karakter i orden og i atferd, i henhold til forskrift til opplæringsloven 5. Klagenemda hadde nye medlemmer i Disse har fått opplæring, og har deltatt på skoleledersamlinger med vurdering som tema. Antall klager var noe høyere i 2008 enn året før. En årsak til det er at enkeltelever klaget på mange fag. Av 54 klager på standpunktkarakter, gjaldt 10 kroppsøving, 7 naturfag og 5 norsk muntlig. De resterende fordelte seg på flere fag. De viktigste årsakene til at klager ble imøtekommet var manglende dokumentasjon på at elevsamtaler var gjennomført, og uklarheter rundt grunnlaget for karaktersettingen. Det er satt i gang en prosess for å kvalitetssikre arbeidet på disse områdene. Standpunktkarakterer og muntlig eksamen Antall klager Imøtekommet 27 36,5 % 22 21,5 % % 23 36,5 % Antall henvisninger er økt fordi grunnskolen i 2008 sendte dokumentasjon på langt flere elever enn tidligere. Fordeling på hovedvansker * Sensoriske vansker Motoriske vansker Kommunikasjonsvansker Fagvansker Psykososiale vansker Generelle lærevansker Annet Total * enkeltelever kan være registrert med flere vansker. Medieelever i kontrollrommet under TV-sending. Foto: Tom Knudsen

19 ÅRSBERETNING 2008 I 17 Standpunkt og eksamenskarakterer i VKII Studieforberedende utdanningsprogram Standpunkt 2006 Eksamen 2006 Standpunkt 2007 Eksamen 2007 Standpunkt 2008 Eksamen 2008 Eilert Sundt vgs 4,03 3,45 3,83 3,27 3,69 3,17 Flekkefjord vgs 3,80 3,36 4,07 3,45 3,76 3,34 Gimle vgs 4,15 3,57 4,01 3,55 4,03 3,53 Kr.sand katedralskole 4,13 3,80 4,22 3,72 Mandal vgs 4,10 3,47 3,98 3,41 4,10 3,27 Sirdal vgs 4,19 3,63 4,03 2,86 3,56 3,23 Vennesla vgs 3,83 3,65 3,72 3,18 3,38 3,19 Vågsbygd vgs 4,32 3,87 4,17 3,54 4,25 3,60 Yrkesfaglige utdanningsprogram* Kvadraturen skolesenter 3,54 3,27 3,20 2,92 3,75 3,33 Søgne vgs 3,18 2,42 3,59 3,09 3,52 3,15 Tangen vgs 3,80 3,34 4,07 3,33 Kvinesdal vgs 3,86 3,31 4,19 3,83 Gjennomsnitt Vest-Agder 4,02 3,55 3,97 3,42 3,94 3,41 *Omfatter medier og kommunikasjon, naturbruk og allmennfaglig påbygging (Tangen vgs og Kvinesdal vgs hadde ikke dette tilbudet i 2007) Opplæringstilbudet Opplæringstilbudet dimensjoneres på grunnlag av elevenes ønsker og bosted, skolenes kapasitet, næringslivets behov og tilgang på læreplasser. Det ble registrert 6523 primærsøkere til de videregående skolene i fylket for skoleåret Det er en reduksjon på 155 fra året før. Per 1. oktober var kapasitetsutnyttelsen 94,7 pst., en reduksjon på 1,5 prosentpoeng i forhold til Samtlige ungdommer med opplæringsrett fikk skoletilbud før skolestart. Oppfyllingsgraden i 2008 gikk noe ned på grunn av at flere elever enn beregnet sluttet etter skolestart. Antall avbrudd har økt med 0,8 prosentpoeng til 4,4 pst. Det er satt i gang et arbeid for å redusere frafallet og øke oppfyllingsgraden. Skolestruktur i Listerregionen I desember 2008 vedtok fylkestinget å organisere opplæringen i Listerregionen som én skole med fem opplæringssteder; Lista vgs., Eilert Sundt vgs., Lyngdal vgs., Kvinesdal vgs. og Flekkefjord vgs. Det vurderes om Sirdal vgs. skal bli en del av denne skolen. Samtidig vedtok fylkestinget å samle det enkelte utdanningsprogram på maksimalt to steder i regionen. Det ble gjort unntak for bilfagene. I det videre arbeidet med iverksetting skal det utarbeides løsninger for organisering av den sammenslåtte skolen, på grunnlag av klare mål i et mandat. Den partssammensatte styringsgruppen for skolestrukturen har vært i arbeid i hele Under prosessen har det vært møter med referansegruppen, med representanter for arbeidslivet i regionen og med de ansatte og elevrådsstyrene på alle skolene. Listerrådet har levert en høringsuttalelse i tillegg til møtet med arbeidsgruppen. Styringsgruppen leverte en sluttrapport med innstilling som ble behandlet i de politiske organene. Opplæring i institusjoner SMI-skolen i Vest-Agder gir opplæring til elever tilknyttet sosiale og medisinske institusjoner, dvs. helseinstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Tilbudet omfatter spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn, og undervisning på grunnskole- og videregående skoles nivå. Det gis opplæring i alle fag på grunnskolenivå og i alle fellesfag og enkelte programfag på videregående nivå. Antall elever varierer i løpet av året. Høsten 2008 var det 21 elever på Ungdomsavdelingen og 12 på Familieklinikken. På Lillebølgen hadde 10 elever et fast opplæringstilbud. Det gis i tillegg opplæring ved Barneposten (i alt 73 elever) og SSR-Kongsgaard (48 elever).

20 18 I ÅRSBERETNING 2008 Antall undervisningstimer Voksenopplæring De 5 ressurssentrene i fylket ivaretar realkompetansevurdering, og tilbyr tilrettelagt opplæring på videregående trinn for voksne. Opplæringen kan gjennomføres i samarbeid med andre videregående skoler og voksenopplæringssentra i enkelte kommuner. Opplæringsaktiviteten regnes i antall kursaktiviteter, som er en person på ett kurs. En person kan være registrert på flere kursaktiviteter gjennom året. Prosjektet Kvalifiseringsbasen, som er et samarbeid mellom Søgne kommune, Songdalen kommune, NAV og Vest-Agder fylkeskommune, ble avsluttet i 2008 og går over i ordinær drift. Prosjektet har utviklet og tilbyr et tilrettelagt, fleksibelt opplæringsprogram for voksne som mangler fullført videregående opplæring, og har 35 elever skoleåret 2008/2009. Aktivitet Ressurssentere Region Realkompetansevurdering Antall 2007 Antall 2008 Antall kursaktiviteter Fellesfag Yrkesfag Flekkefjord Gimle Kvadraturen Mandal Eilert Sundt Tangen* 17 Søgne* 2 Sum * Tallene inkluderer yrkesprøving Nøkkeltall for skolene Kapasitet Per 1. sep. 08 Søkere/elever Status Avbrudd Grupper Plasser Ledig Pst. Antall Pst. Kr.sand katedralskole Gimle ,1 40 3,0 Vågsbygd vgs 21, ,2 12 2,0 Vennesla vgs ,5 30 5,9 Kvadraturen skolesenter 67, ,2 51 5,6 Tangen vgs ,4 56 7,5 Søgne vgs ,9 10 6,6 Mandal vgs ,4 21 2,8 Byremo vgs ,9 5 5,2 Eilert Sundt vgs ,7 11 4,4 Lyngdal vgs 7, ,7 8 6,3 Lista vgs ,9 2 1,4 Sirdal vgs ,1 2 2,7 Kvinesdal vgs 15, ,1 13 7,4 Flekkefjord vgs ,0 15 3,6 Sum Vest-Agder , ,4 Nøkkeltall tidligere år Sum Vest-Agder , , ,6 Sum Vest-Agder , ,0 Sum Vest-Agder , , ,7

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

RÅDMANN. Årsrapport 2010

RÅDMANN. Årsrapport 2010 RÅDMANN Årsrapport Forord Årsrapporten gir en oversikt over Kristiansand kommunes virksomhet i. Rapporten er konsentrert om følgende 3 hovedtemaer: resultatvurdering av måloppnåelse i forhold til vedtatt

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kortversjon

ÅRSRAPPORT. Kortversjon 2014 ÅRSRAPPORT Kortversjon SIDE 2 Årsrapport 2014 INNHOLD FYLKESRÅDMANNEN HAR ORDET 3 SAMFUNNSOPPDRAGET 4 HELHET, UTVIKLING OG BÆREKRAFT 4 REGIONALSEKTOREN 5 FOR HELE FYLKET 5 Kollektivtrafikk 5 Regional

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan 2007-2010 1 VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 14 Fylkesrådmannens

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Norsk landrapport til OECD OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Denne rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet som del av OECDs Review

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no ÅRSMELDING 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Rådmannens kommentar...4 VI VIL VI VÅGER... 4 Kommuneøkonomi... 4 Medarbeiderdag... 4 Anti korrupsjonsarbeid... 5 Lyngdal ungdomsskole... 5 Ordførerskifte...

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer