nr 45/ NO årgang 103 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 45/ NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /13 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Rettskraftige avgjørelser fra Klagenemnda i innsigelsessaker Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Rettskraftige avgjørelser fra Klagenemnda etter krav om administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 45/13 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (554) Merket er et tre-dimensjonal Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest Avenue, NJ07936, EAST HANOVER, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO Klasse 30 Iskrem, frossen konfekt og konditorvarer, kaker. (450) Kunngjøringsdato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen C WATER Sundsservice AB, Galoppgatan 4, SE MALMÖ, Sverige Murgitroyd & Co, Mannerheimintie 12 B 5th floor, FI HELSINGFORS, Finland Klasse 32 Mineralvann og karbonisert vann som ikke er tilsatt næringsstoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FRØYARINGEN Aqualine AS, Postboks 2200 Sentrum, 7412 TRONDHEIM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); metallrør; deler og tilbehør av metall til fiskeoppdrettsringer; ankere; flytebrygger av metall; fortøyningspåler av metall; deler og tilbehør til foregående varer; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); flyteelementer for flytebrygger; flyteelementer for fiskeoppdrettsanlegg. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; transportable hus (ikke av metall); flytebrygger, ikke av metall; landganger for flytebrygger og fiskeoppdrettsanlegg; deler og tilbehør til fiskeoppdrettsanlegg, ikke av metall; deler og tilbehør til foregående varer. Klasse 22 Tau, reip, hyssing, nett, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale; fiskegarn; fiskenett; nøter til oppdrettsanlegg. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon, reparasjon og vedlikehold av utstyr brukt i fiskeoppdrettsnæringen; installasjon, reparasjon og vedlikehold av rørkonstruksjoner; installasjon, reparasjon og vedlikehold av nøter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; ingeniørtjenester; prosjektledelse vedrørende montering, idriftsettelse, vedlikehold og reparasjon av fiskeoppdrettsanlegg. 3

4 registrerte varemerker nr 45/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Morning Dew The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 3 Tepperensepreparater til bruk sammen med en tepperensemaskin og med en flekkfjerner ved flekker og skjolder på tepper; preparater for pleie, behandling og forskjønnelse av tekstiler; potpurri (parfyme); røkelse; oljer for parfyme og for luktevann; luktevann for husholdningsbruk og for bruk på tekstiler; velluktende tre; aromatiske stoffer (eteriske oljer); eteriske oljer; desinfeksjonspreparater som sendes ut i luften, atmosfæren eller på tekstiler i form av røyk, damp eller gass; preparater for parfymering eller luktforbedring av luften; velluktende aromaterapioljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GOLCIMA Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Eva Mia Interiør EVA MIA INTERIØR AS, c/o Marianne W Firing, Toftesgate 56b, 0552 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Armbånd (smykker); halskjeder (smykker); nøkkelringer (bijouteri); perler til smykker; ringer (smykker). Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Kunstgjenstander av tre, voks, gips eller plastmaterialer; kurver (ikke av metall); kurvvarer; speil. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Blomsterpotter; boller [husholdning]; brødfjeler; keramikkprodukter for husholdning; krukker, ikke av edelmetall; kurver for husbruk; leirgryter; lysestaker; potter; potteskjulere for blomsterpotter, ikke av papir; salatboller; serveringsbrett; skjærebrett for kjøkken; skåler; spatel (kjøkkenredskap) [kniv-eller spadeformet redskap]; stekeredskaper, ikke elektriske; vaser. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Bordbrikker, ikke av papir; bordløpere; bordservietter av tekstiler; pledd; putetrekk; sengetepper; tekstilhåndklær. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Juledekorasjoner unntatt lys og konfektyrer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Salg av interiørartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fantic Motor Haf Grenland AS, Helleveien 15, 3770 KRAGERØ, Klasse 12 Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller vannet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NOISY MAY Aktieselskabet af 21. november 2001, Fredskovvej 5, DK-7330 BRANDE, Danmark Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 14 Juvelervarer og smykker av edle metaller og edelstener, uekte smykker, mansjettknapper, slipsnåler, edelstener, imiterte edelstener, armbåndsur, klokker. Klasse 18 Bokser og esker av lær, konvolutter av lær for innpakningsformål; reisekofferter, kofferter, reisevesker, reisemapper (lærvarer), garderobeposer for klær (for reiseformål), kosmetikkofferter, ryggsekker, vesker, håndvesker, strandvesker, handlevesker, skuldervesker, skoleransler, skolesekker, skolevesker, håndkofferter, reisevesker av lerret, reisekister, attachekofferter, kasser av lær eller kunstlær, dokumentmapper, belter av lær eller lærimitasjoner; poser for emballasje (av lær), lommebøker, pengepunger, nøkkelpunger (lærvarer), kortholdere av 4

5 registrerte varemerker nr 45/13 lær; paraplyer, parasoller, spaserstokker, spaserstokkseter. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Samling (ikke transport) av et utvalg varer, slik at andre får mulighet for, på en enkel måte, å se og kjøpe disse varer gjennom detaljforretninger, engros salgssteder eller via elektroniske medier, nemlig alle de forannevnte varer i klassene 14, 18 og 25. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JUNAROSE Aktieselskabet af 21. november 2001, Fredskovvej 5, DK-7330 BRANDE, Danmark Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 14 Juvelervarer og smykker av edle metaller og edelstener, uekte smykker, mansjettknapper, slipsnåler, edelstener, imiterte edelstener, armbåndsur, klokker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen vedlikehold av dataprogrammer og software; utarbeidelse av dataprogrammer; EDB-programmering; utleie av software (EDB); utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; faglige konsultasjoner; rådgivning vedrørende EDB. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JOTUN REVEAL BASE Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD, Klasse 1 Klasse 2 Kjemiske produkter til industriell bruk i form av temperaturherdende pulver på polyester-, epoxy-, polymer-, fluorpolymer-, polyurethan-basis for beskyttende og dekorativ overflatebehandling av metalldeler og metallkonstruksjoner samt kjemiske herdemidler for maling og lakk. Kjemiske produkter til industriell bruk i form av temperaturherdende pulver på polyester-, epoxy-, polymer-, fluorpolymer-, polyurethan-basis for beskyttende og dekorativ overflatebehandling av plast- MDF- og tre-produkter. Maling, fernisser, lakker (herunder pulverlakk), rustog korrosjonsbeskyttelsesmidler for beskyttelse av overflater av metall og tre. Maling, fernisser, lakker (herunder pulverlakk), rust- og korrosjonsbeskyttelsesmidler for beskyttelse av overflater av MDF og plast. Safran Software Solutions AS, Postboks 8034, Rogaland Kunnskapspark, 4003 STAVANGER, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Databehandlingsapparater og -innretninger; innregistrerte programmer for datamaskiner; dataprogrammer (innregistrerte på databærere); programmer (innregistrerte EDB-programmer); databærere; vitenskapelige, elektriske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter, unntatt deler og tilbehør for motorkjøretøyer; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. Klasse 42 Programmering for datamaskiner; ajourføring og (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DEVOLD Devold of Norway AS, Molværsvegen 12, 6030 LANGEVÅG, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; Klasse 9 tannpussemidler. Bekledningsgjenstander for beskyttelse mot ulykker, stråling og brann; klær for beskyttelse mot brann. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, tilbehør til klær, fottøy og hodeplagg, vaskemidler, parfymevarer, sportsutstyr, vesker og bager; netthandel med tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, tilbehør til klær, fottøy og hodeplagg, vaskemidler, parfymevarer, 5

6 registrerte varemerker nr 45/13 sportsutstyr, vesker og bager. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; forskning og utvikling av tekstiler med beskyttende egenskaper; industriell formgivning; design av tekstilvarer, bekledningsgjenstander, sportsutstyr, vesker og bager. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HYBEN VITAL Erik Farmers Hyben Vital ApS, Klavsebøllevej 2, DK TRANEKÆR, Danmark Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære præparater, antiinflammatoriske preparater til medisinsk bruk, dietetiske preparater til medisinsk bruk, nyper og pulverisert frukt af nyper til medisinsk bruk som kosttilskudd til mennesker og dyr. Klasse 31 Jordbruks- og hagebruksprodukter, naturlige planter og blomster, friske nyper, næringsmidler til dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TIBOCINA Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 5 Farmasøytiske preparater. NORGESBAKERIENE HOLDING AS, Postboks 293 Nesttun, 5853 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORGESBAKERIENE HOLDING AS, Postboks 293 Nesttun, 5853 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. 6

7 registrerte varemerker nr 45/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIVELTA BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, DE LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, Tyskland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 1 Kjemikalier til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, spesielt planteforsterkende preparater, kjemikalier og/eller biologiske preparater for stresshåndtering i planter, plantevektstilpasningspreparater, kjemiske preparater for behandling av frø, surfaktanter (overflateaktivt stoff), naturlige eller kunstige kjemikalier for bruk som seksuelt agn eller middel for å forvirre insekter. Klasse 5 Preparater til utryddelse av skadedyr, insekticid, fungicider, herbicider, pesticider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VERIFACTA VERICO AS, Postboks 8034, 4068 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 9 Dataprogramvare. Klasse 35 Administrasjon av dataarkiver; innsamling av informasjon for bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; datasøk i datafiler for andre; dokumentkopiering; økonomiske beregninger. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; kopiering av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; vedlikehold av software; digitalisering av dokumenter; fjernovervåking av datasystemer; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; konvertering av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering); utleie av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (554) Merket er et tre-dimensjonal (521) Bruk / Innarbeidelse Ja (521) Detaljer om bruk/innarbeidelse Beslutningen om å registrere merket i er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket. Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 30 Sennep og ketchup. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bingos y Complementos Electrónicos SA, C/Loeches 1, ES MADRID, Spania Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Elektronisk utstyr for bingohaller, nemlig video- og lydutstyr, optiske apparater samt apparater til måling, signalering og kontroll, apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder, kassaapparater, regnemaskiner og databehandlingsutstyr; magnetiske kort, chipkort. Klasse 28 Bingokort, bingospill, brettspill, lekeballer og leker, automatiske spilleautomater, spilleautomater, videospillmaskiner, herunder maskiner for 7

8 registrerte varemerker nr 45/13 underholdningshaller og spillehaller; spillmaskiner for mynter, sjetonger eller andre former for forhåndsbetaling; automatiske underholdningsmaskiner; videospillmaskiner; elektroniske håndholdte spillenheter; spillutstyr for casinoer, bingohaller og andre spillehaller. omfattende alle forannevnte varer i klasse 29, 30 og 32. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; konsulenttjenester innen området for utvikling av matvarer og drikkeprodukter for andre. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restauranter, kafeer og serveringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Vannmester AS, Postboks 77, 3476 SÆTRE, Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 40 Vannbehandling; rensing av vann og avløpsvann. Klasse 42 Vannanalyser, ingeniørvirksomhet; konstruksjon av vannbehandlingsanlegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SCANDINATIVE Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk, melkeprodukter, melkedrikker; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; ost; ferdigretter, måltider, mellommåltider, snacks, desserter og drikker hovedsakelig laget av varer i denne klasse. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning samt ferdiglagde drikker basert på disse varer; iskaffe; iste; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; krydderier; is; ferdigretter, måltider, mellommåltider, snacks, desserter og drikker hovedsakelig laget av varer i denne klasse. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; sportsdrikker; energidrikker. Klasse 35 Butikkvirksomhet samt detalj- og engroshandel Unilamp Norden AS, Industriveien 11, 1481 HAGAN, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Lamper, lyspærer, lysrør og lysarmaturer. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 8

9 registrerte varemerker nr 45/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Flogas Ireland Ltd, Knockbrack House, Matthews Lane, Donore Road, Drogheda, IE- COUNTY LOUTH, Irland Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 4 Gassholdig brennstoff, gass og naturgass. Klasse 11 Apparater og innretninger for oppvarming, belysning, koking, dampproduksjon, tørking, kjøling og ventilasjon, - alle gassdrevne. Klasse 39 Forsyning og distribusjon av gassholdig brennstoff, gass og naturgass; organisering av transport og levering av gass, gassholdig brennstoff og naturgass; lagring av gass, naturgass og gassholdig brennstoff. (551) Fellesmerkebestemmelser: Enhver variant av logoen kan kun benyttes av rørleggerbedrifter som er medlemmer avrørentreprenørene. Et medlem som overtrer lover, beslutninger som er lovlig fattet, ellergjeldende overenskomst/hovedavtale, kan av Styret i Rørentreprenørene, samlet ogenstemmig, bli ilagt en mulkt eller bli ekskludert av organisasjonen. Mulkten tilfallerrørentreprenørene. Medlemskap kan strykes med øyeblikkelig virkning ved restanse avkontingent eller andre uoppgjorte økonomiske forpliktelser overfor Rørentreprenørene eldreenn 3 måneder. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS, Fridtjof Nansens vei 19, 0369 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål Klasse 17 Bøyelige rør (ikke av metall); gummi, samt varer laget av gummi; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og Isolasjonsmateriale; koblingsforinger; rør av tekstiler; rørmuffer Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet: rørleggervirksomhet 9

10 registrerte varemerker nr 45/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (551) Fellesmerkebestemmelser: Enhver variant av logoen kan kun benyttes av rørleggerbedrifter som er medlemmer av Rørentreprenørene. Et medlem som overtrer lover, beslutninger som er lovlig fattet, eller gjeldende overenskomst/hovedavtale, kan av Styret i Rørentreprenørene, samlet og enstemmig, bli ilagt en mulkt eller bli ekskludert av organisasjonen. Mulkten tilfaller Rørentreprenørene. Medlemskap kan strykes med øyeblikkelig virkning ved restanse av kontingent eller andre uoppgjorte økonomiske forpliktelser overfor Rørentreprenørene eldre enn 3 måneder. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS, Fridtjof Nansens vei 19, 0369 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål Klasse 17 Bøyelige rør (ikke av metall); gummi, samt varer laget av gummi; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; koblingsforinger; rør av tekstiler; rørmuffer Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet: rørleggervirksomhet". (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PETS Pet-Food Fodertjänst i Piteå AB, Bygelvägen 2, SE NORRFJÄRDEN, Sverige Klasse 31 Dyrefôr samt hunde- og kattegodterier, hundekjeks, tyggeben samt næringsmidler for dyr. Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk, melkeprodukter, melkedrikker; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; ost; ferdigretter, måltider, mellommåltider, snacks, desserter og drikker hovedsakelig laget av varer i denne klasse. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning samt ferdiglagde drikker basert på disse varer; iskaffe; iste; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; krydderier; is; ferdigretter, måltider, mellommåltider, snacks, desserter og drikker hovedsakelig laget av varer i denne klasse. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; sportsdrikker; energidrikker. Klasse 35 Butikkvirksomhet samt detalj- og engroshandel omfattende alle forannevnte varer i klasse 29, 30 og 32. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; konsulenttjenester innen området for utvikling av matvarer og drikkeprodukter for andre. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restauranter, kafeer og serveringstjenester. 10

11 registrerte varemerker nr 45/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PETNATION Pet-Food Fodertjänst i Piteå AB, Bygelvägen 2, SE NORRFJÄRDEN, Sverige Klasse 5 Farmasøytiske, veterinærmedisinske og hygieniske preparater for medisinske formål for selskapsdyr; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, plaster og forbindingsstoffer; dietetiske næringsmidler for veterinær bruk. Klasse 18 Dyrehalsbånd, kobbel- og kobbelkroker (ikke av metall); seler; halsbånd for selskapsdyr; seler; lærkobbel; munnkurver; bånd av lær; halsbånd med innebygget eller avtagbart anheng, for husdyr; tispebeskyttere; hunde- og kattesko samt andre beskyttelsesklær for hund og katt; reisegods beregnet for selskapsdyr; reisevesker beregnet for selskapsdyr, fremstilt av materialer tilhørende denne klassen; bæreanordninger for dyr; deler og komponenter til alle nevnte varer; samtlige av ovennevnte er fremstilt av materialer tilhørende denne klassen. Klasse 21 Materialer for børstebinding; transportable bur og reisebur beregnet for selskapsdyr; gjenstander til rengjøringsformål; tilhørende denne klassen. Klasse 31 Dyrefôr samt hunde- og kattegodterier, hundekjeks, tyggeben samt næringsmidler for dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Time Export A/S, Søndervang 3, DK-9640 FARSØ, Danmark Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 7 Løfte- og heiseapparater, hydrauliske heiser og hydrauliske arbeidsplattformer; forannevnte varer også til montering på trailere, chassis og kjøretøyer, deler og tilbehør til forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 12 Verktøysbiler; tilpassede transportbeholdere og verktøysbeholdere; verktøyskap og verktøyskur; verktøysbiler, tilpasset transportbeholdere og verktøysbeholdere, verktøyskap og verktøyskur til montering på trailere, chassis og kjøretøyer. Klasse 35 Salg av løfte- og heiseapparater, hydrauliske heiser og hydrauliske arbeidsplattformer, selvkjørende løfteog heiseapparater, selvkjørende hydrauliske heiser og selvkjørende hydrauliske arbeidsplattformer, kjøretøyer med hydrauliske heiser, hydrauliske arbeidsplattformer, løfte- eller heiseapparater samt deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse 37 Konstruksjon, inspeksjon, vedlikehold, reparasjon og installasjon av hydrauliske heiser, hydrauliske arbeidsplattformer, løfte- og heiseapparater, herunder montering av hydrauliske heiser, hydrauliske arbeidsplattformer, løfte- og heiseapparatur på trailere, chassis og kjøretøyer, konstruksjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av selvkjørende løfte- og heiseapparater, selvkjørende hydrauliske heiser og selvkjørende hydrauliske arbeidsplattformer; konstruksjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer, herunder konstruksjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer med hydrauliske heiser, hydrauliske arbeidsplattformer, løfte- eller heiseapparater, informasjon og rådgivning vedrørende forannevnte tjenesteytelser. Klasse 42 Ingeniørvirksomhet; design og utvikling av løfte- og heiseapparater, hydrauliske heiser, hydrauliske arbeidsplattformer og kurver, utvikling, design, innretning og oppbygging av kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KVD-TESTEN KVD Kvarndammen AB, Ellesbovägen 150, SE KUNGÄLV, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Auksjonsvirksomhet; auksjonsvirksomhet i globale nettverk; annonsering i globale nettverk; formidling av varer (for annens regning); formidling av løsøre; markedsføring av varer og tjenester for annens regning; tilveiebringelse av online markedsplasser for selgere og kjøpere av varer og tjenester; videresalg av kjøretøy. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; bilforsikring; finansieringstjenester; utlånsvirksomhet mot sikkerhet; finansielle vurderinger (forsikring, bank, eiendom). Klasse 42 Test av kjøretøy (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FINDUS GASTRO Findus Sverige AB, SE BJUV, Sverige Klasse 29 Kjøtt, fjærkre og vilt; fisk og andre næringsmidler med opphav fra sjøen; charcuterier; patéer og posteier, pølser, kjøttboller og hamburgere, inkludert også vegetarvarianter til slike produkter; falafel; konserverte, frosne, tørkede og kokte frukter, grønnsaker og 11

12 registrerte varemerker nr 45/13 rotgrønnsaker; ferdiglagede matretter og snackprodukter i frossen, kjølig eller vakumpakket form hovedsakelig basert på en eller flere av de forannevnte varene; preparater bestående hovedsakelig av tørket/frysetørket kjøtt, tørket/frysetørket fjærkre og/eller tørkede/frysetørkede grønnsaker til fremstilling av ferdiglagede retter og for fremstilling av snackprodoukter; ferdiglagede vegetarretter i form av kimchi eller med vegetarpølser og andre vegetarkjøtterstatninger som hovedingrediens; bakte potetprodukter; pomme frites, supper; preparater for fremstilling av supper; ferdiglagede salater; fruktsauser; desserter basert på frukt og/eller meieriprodukter. Klasse 30 Melbaserte retter; ferdiglagede retter og snackprodukter i frossen, kjølig eller vakumpakket form hovedsakelig bestående av ris, pasta, nudler, bulgur, kuskus (couscous) og/eller andre ligende kornprodukter; pannekaker, crêpe (crepes); vafler; pizzaer; piroshki; ravioli; paier; vårruller; shushi; sauser (krydderier/smakstilsetninger); konditorvarer, brød; smørbrød; puddinger. Klasse 43 Fremskaffelse av mat og drikke; restaurantvirksomhet, snackbarvirksomhet, koking og fremstilling av næringsmidler, cateringvirksomhet; informasjons- og rådgivningstjenester relatert til matlaging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Foreningen til Ski-Idrettens fremme, Kongeveien 5, 0787 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner; elektroniske kart; dataprogramvare; apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier (forhåndsinnspilte eller blanke); databehandlingsutstyr. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; trykte publikasjoner; tidsskrifter; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester for tredjemann; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; tilveiebringelse av sponsorer; utsendelse av reklamemateriell. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige ogkulturelle aktiviteter og arrangementer; treningssamlinger; skiskoler; klubbvirksomhet; veiledningstjenester; museumsdrift; drift av idretts- og fritidsanlegg; informasjonstjenester vedrørende forannevnte tjenester; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare, elektroniske publikasjoner, herunder nyhetsbrev, tidsskrifter og en hjemmeside via internett; nyhetsreportasjetjenester. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; barnehager; kafeer; kafeteriaer; turisthytter; selvbetjeningsrestauranter; formidling og reservering av innkvartering og midlertidig losji, hotellreservering; utleie av møterom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LOTUS Group Lotus Plc, Potash Lane, Hethel, GB-NR148EZ NORWICH, NORFOLK, Storbritannia Klasse 3 Midler til polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; Klasse 8 tannpussemidler, Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21 Kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. 12

13 registrerte varemerker nr 45/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Group Lotus Plc, Potash Lane, Hethel, GB-NR148EZ NORWICH, NORFOLK, Storbritannia Klasse 3 Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, Klasse 8 hårvann; tannpussemidler, Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21 Kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. GRILSTAD AS, Postboks 6242 Sluppen, 7488 TRONDHEIM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; hamburgere; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 13

14 registrerte varemerker nr 45/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/413,432 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BEATS Beats Electronics LLC, 1601 Cloverfield Blvd Suite 5000N, US-CA90404 SANTA MONICA, USA Klasse 6 Nøkkelkjeder og nøkkelringer. Klasse 11 Lys for kjøretøyer, nemlig hovedlys, baklys, tåkelys, lys for race, off-roadlys, interiørlys og lys for dekorative formål. Klasse 12 Kjøretøyer og deres strukturelle deler; tilleggspakker for kjøretøyer; griller for kjøretøyer; deler til kjøretøyer, nemlig interiørpolstring, ratt, setebelter, forkrommet tilbehør, spaker og knotter, hjul og tilbehør dertil, hjulkapsler, stigbøyler, takstativ, bremser, støtdempere, støtabsorberende fjærer, stag for å motvirke krenging, støtter for hjulopphengsavstivere (braces for suspension struts), utvendig metalldekorasjon og pynt og listverk (trim) for beskyttelsesformål, utvendig ekstrudert dekorativ og beskyttende plast for dekorasjonsformål og beskyttende formål, differensialer, girvelgere, pansere, dashbord, ratt, setetilbehør (seat trim), parkeringsbremser, hjul, skivebremser, bremsekalipere, bremsebelegg, motorer, instrumentpaneler, utvendige insigniermerker, solskjermer for vindbeskyttelse (windshield sunshades); beskyttelsesinnretninger for beskyttelse mot insekter (bug shields), skvettlapper, deksler for tilhengerfester, deksler for bilnummerskilt, alle de forannevnte varer for kjøretøyer. Klasse 27 Gulvmatter og tepper for kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PLENO Pleno AS, Nordahl Bruns gate 7, 5014 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogramvare; dataprogramvare for tidsplanlegging; dataprogramvare for å lage, redigere, administrere og vise oppgavelister og automatiserte påminnelser; dataprogramvare for bilderedigering og bildevisning; dataprogramvare for styring av personlig og arbeidsrelatert informasjon for enkeltpersoner og grupper; dataprogramvare for overføring og deling av data og informasjon, elektronisk post, datapost; fildelingsprogrammer; dataprogramvare for å tilrettelegge for publisering av informasjon på et nettsted; dataprogramvare for bruk i sosiale nettverk; dataprogramvare for salg av varer og tjenester; dataprogramvare for e-handel; elektroniske planleggere, elektroniske notatblokker; dataprogramvare for tekstbehandling. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design og utvikling av applikasjoner og nettsider på Internett; dataprogrammering; informasjon relatert til dataprogramvare tilveiebrakt online fra et globalt datanettverk eller Internett; opprettelse og vedlikehold av nettsider; informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SE OG HØR ROYAL Aller Holding A/S, Havneholmen 33, DK-1561 KØBENHAVN V, Danmark Klasse 9 Elektroniske publikasjoner; apparater og instrumenter til undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferiutstyr; dataprogrammer; dataspillprogrammer; internettbaserte undervisningsprogrammer; elektroniske publikasjoner; nedlastbare programvarer; DVDer; CDer; videofilmer. Klasse 16 Trykksaker; bøker; magasiner; tidsskrifter; aviser; brosjyrer, herunder brosjyrer med veiledning og instruksjoner; plakater; reklamemateriell; papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet i magasiner, tidsskrifter og aviser, inkludert i magasiner, tidsskrifter og aviser i elektronisk form; salgsfremmende tjenester (for tredjemann), publisering av reklametekster; demonstrasjon av varer. Klasse 38 Informasjonsbyråer (nyheter); pressebyråer; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; sending av fjernsynsprogram; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; telefonisk meddelelse; telegrafisk meddelelse; mobiltelefontjenester; telegramoverføring; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester (radio, telefon eller andre typer elektronisk kommunikasjon); pressebyråer; radiokommunikasjon; radiokringkasting; sending av radioprogram; radiosendinger; satellittoverføring; sending av fjernsynsprogram; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester; telegramekspedering; telegramforsendelse; telegramoverføring; informasjon om telekommunikasjon; utleie av faksimileapparater; utleie av telefoner; utleie av telekommunikasjonsutstyr. Klasse 41 Forlagsvirksomhet; utgivelse av trykksaker, 14

15 registrerte varemerker nr 45/13 magasiner, bøker, tekster og aviser, også inkludert slike tjenester via internett og elektroniske nettverk; redigering av trykksaker, magasiner og aviser; undervisning og opplæringsvirksomhet, også tilbudt via internett og elektroniske nettverk; underholdningsvirksomhet; fotografering; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VERSPECT Dainippon Sumitomo Pharma Co Ltd, 6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, JP- OSAKA-SHI, OSAKA, Japan Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LUMIE Outside In (Cambridge) Ltd, 3 The Links Trafalgar Way, GB-CB238UD BAR HILL, CAMBRIDGE, Storbritannia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 10 Medisinske apparater og instrumenter. Klasse 11 Apparater for belysning. Klasse 14 Ur og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nikon Corp, 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, JP- TOKYO, Japan Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); tanntråd [tråd for tannhygieniske formål]; ubearbeidet eller halvbearbeidet glass [unntatt bygningsglass]; matkopper for dyr [trau til husdyr]; ringer for fjærkre; elektriske tannbørster; kosmetikk- og toalettredskaper [annet enn elektriske tannbørster]; karbørster; børster av metall; børster til rør; børster til industriell bruk; skrubbebørster til skip; hansker for husholdningsbruk; emballasjebeholdere av glass til industriell bruk [unntatt glasspropper, -lokk og -deksler]; emballasjebeholdere av keramikk til industriell bruk; glasspropper [til emballasjebeholdere for industriell bruk]; glassdeksler og -lokk [til emballasjebeholdere for industrielle bruk]; kjeler og gryter til matlagning [ikke elektriske]; kaffekanner [ikke elektriske]; japanske støpejernskjeler, ikke elektriske [Tetsubin]; kjeler [ikke elektriske]; bordservise, annet enn kniver, gafler og skjeer; bærbare kjølebokser [ikke elektriske]; riskasser; matkonserveringskrukker av glass; kokekar; isbøtter; pepperbøsser; sukkerskål; dørslag; saltkar; sleiver av japansk type for kokt ris [Shamoji]; trakter for matlagning; sugerør; personlige spisebrett eller - stativer av japansk type [Zen]; flaskeåpnere; eggeglass; tertespader; serviettholdere; serviettringer; gryteunderlag; spisepinner; etuier til spisepinner; sleiver og øsekar til kjøkkenbruk; siler og sikter til matlagning; brett; tannstikkere; beholdere for tannstikkere; rengjørings- og vaskeredskaper; strykebrett; sprayflasker til stryking; strykebrett [Kotedai]; markeringsbrett for bruk med et pregekniv [Hera-dai]; rørere for varmt badekarvann [Yukakibo]; baderomskrakker; baderomsbøtter; lyseslukkere; lysestaker; askesålder for husholdningsbruk; Gotoku [stativer for japanske trekullovner for husholdningsbruk]; kullbokser; japanske slukkere for bruk til slukking av trekull [Hikeshi-tsubo]; muse- og rottefeller; fluesmekker; blomsterpotter; hydroponiske apparater til hagedyrkning på hjemmebasis; vanningskanner; foringstrau for kjæledyr; børster for kjæledyr; tyggeprodukter for kjælehunder; fuglebur; bad for fugler; klesbørster; nattpotter; sparegriser; lykkeamuletter [Omamori]; metallbokser for fordeling av papirhåndklær; såpedispensere; akvarier [innendørs] og deres tilbehør; toalettrullholder; vaser; blomsterskål; stående oppslagstavler av glass eller keramikk; parfymebrennere; skobørster; skohorn; skopussekluter; hendige skopusseanordninger; skotøylester [former]; bærbare kokesett for utendørsbruk; kuhår for børster, vaskebjørnhår for børster, grisebust for børster og hestehår for børster; drikkeglass uten stett; krus; drikkeflasker; vannflaske; termo- og vakuumflasker; drikkeglass; drikkebeholdere; lunsjbokser. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker; vevde stoffer [unntatt kantbånd for tatamimatter]; stoff til kantbånd for tatamimatter; trikotasje [stoffer]; filt og ikke-vevde tekstilstoffer; voksduker; vanntett gummiert lerret; gummibelagt stoff; filtreringsmaterialer av tekstil; vevde tekstilvarer for personlig bruk; myggnett; lakener; dyner til futoner; trekk til futoner og dyner [sengetøy]; futontrekk [futoner uten fyllstoff]; putevar [putetrekk]; sengedekker, bordservietter av tekstiler; glasshåndklær til tørking; dusjforheng; faner og flagg [ikke av papir]; toalettsetetrekk [av tekstiler]; setetrekk av tekstiler; veggtapeter av tekstiler; gardiner; bordduker [ikke av papir]; tykke gardiner; liklakener [lakener til innsvøpning av lik]; liklakener for å pynte et lik til begravelse [Kyokatabira kimono]; japanske tøyskjermer med røde og hvite striper [Kohaku-maku]; japanske tøyskjermer med sorte og hvite striper [Kuroshiro-maku]; biljardduk [vevd ullstoff]; kunstlær; vinyl-belagt stoff; etiketter av stoff; håndklær av tekstilstoff; lommetørklær av tekstilstoff. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; yttertøy av ikke-japansk type; kåper og frakker; gensere, ulljakker, - gensere og - vester, tøyvester og ermeløse jakker; skjorter; skjorter med åpen hals; mansjetter; kraver (for klær); 15

16 registrerte varemerker nr 45/13 sportsskjorter; bluser; poloskjorter; dresskjorter ; nattøy; undertøy [underklær]; badetøy [badedrakter]; badehetter; underliv; T-skjorter; tradisjonelle japanske klesplagg; sovemasker; kravebeskyttere [bekledning]; sokker og strømper; puttiser og gamasjer; stolaer [pelsverk]; sjal; skjerf; sokker av japansk type [Tabi]; sokketrekk av japansk type [Tabi-trekk]; hansker og votter [klær]; slips; halstørklær; bandanas [halstørklær]; termostøttetøy [klær]; ullskjerf; øreklaffer [klær]; nattluer; strømpebånd; strømpeholdere; bukseseler; linninger; belter for klær; sko og støvler [unntatt skoplugger, skopinner, pløs eller trekkstropp for sko og støvler, beskyttende metalldeler for sko og støvler]; skoplugger; skopinner; pløs eller trekkstropp for sko og støvler; skobesparere; beskyttende metalldeler for sko og støvler; tresko av japansk type [Geta]; sandaler av japansk type [Zori]; maskeradekostymer; sportsklær [annet enn klær til vannsport]; klær til vannsport; spesielle fottøy til sportsbruk [annet enn ridestøvler og sko for brettseiling]; ridestøvler; sko for brettseiling; undertrøyer; vester; jakker [klær]; regnfrakker; skyggeluer, hatter; hodeplagg [bekledning]; mansjetter; overtrekksuniformer til sportsbruk; forklær [klær]; T- skjorter; livreer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/848,037 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Railway RAILWAY AS, Anders Sandvigs gate 54 B, 2609 LILLEHAMMER, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Grafisk formgiving; rådgivning ved design av webtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Belkin International Inc, East Waterfront Drive, US-CA PLAYA VISTA, USA Klasse 9 Elektriske og elektroniske styreenheter og monitorer for å styre og overvåke elektriske apparater og utstyr til boligen, nemlig spedbarnsmonitorer, AVmediesystemer, HVAC-systemer (klimasystemer/ventilasjon), belysning, vannsystemer, sikkerhetssystemer, alarmer, og bevegelsessensorer; enheter(komponenter) til spedbarnsmonitorer; computerbrukerprogramvare for smarttelefoner, nettbrettcomputere, PCer, bærbare computere (laptops), og PDAer, nemlig software for fjernaktivering og - sjekking av operativ status for elektriske og elektroniske styreenheter og monitorer som styrer og overvåker forannevnte hjemmeanordninger; elektriske og elektroniske styreenheter og monitorer for å styre og overvåke elektriske apparater og utstyr til boligen, nemlig garasjedører, elektrisk aktiverte dørlåser; computerbrukerprogramvare for smarttelefoner, nettbrettcomputere, PCer, bærbare computere (laptops), og PDAer, nemlig software for fjernaktivering av elektrisk og elektroniske styreenheter og monitorer som styrer og overvåker forannevnte anordninger. Vestfold idrettskrets, Postboks 1225, 3205 SANDEFJORD, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 16

17 registrerte varemerker nr 45/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MasterCard International Incorporated, 2000 Purchase Street, US-NY PURCHASE, USA Klasse 9 Datamaskinvare og programvareplattform for muliggjøring og administrasjon av betaling, bankvirksomhet, kredittkort, debetkort, betalingskort, bankautomat, lagret verdi, elektronisk betalingsformidling, elektroniske betalinger, elektronisk behandling og oversendelse av data for regningsbetaling, kontantutbetaling, transaksjonsautentisering, ruting, autorisasjons- og oppgjørstjenester, svindeldeteksjon og -kontroll, katastroferedningsog krypteringstjenester; dataprogramvare og maskinvare som muliggjør identifisering og autentisering av nærfeltkommunikasjons (NFC)- og radiofrekvensidentifiserings (RFID)- enheter; datamaskinvare og -programvare som omfatter en digital lommebok hvor det lagres kundekontoinformasjon for å få tilgang til kuponger, verdikort, koder til verdikort og rabatter hos detaljhandlere og for å få lojalitets- eller pengebonuser som kan godskrives deres kontoer; vitenskapelige apparater og instrumenter; magnetiske databærere, opptaksplater; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater; databehandlingsutstyr, datamaskiner, datamaskinvare, programvare og dataprogrammer; telekommunikasjons- og elektriske apparater og instrumenter, nemlig apparater for registrering, overføring og gjengivelse av data, herunder lyd og bilder; regnskapsmaskiner; apparater for registrering, overføring og gjengivelse av data, herunder lyd og bilder; magnetiske registreringssystemstøtter; apparater for sporing, håndtering og analysering av regnskap via et globalt datanettverk; datamaskin- og programvare, spesielt for utvikling, vedlikehold og bruk av lokalnett og fjernnett; apparater og instrumenter for å lese minnekort og apparater og instrumenter for å lese data i lagerenheter herunder integrerte kretsminner og bankkortminner; nedlastbare elektroniske publikasjoner; skriveapparater, herunder skriveapparater for databehandlingssystemer og finanstransaksjonssystemer; bankautomater og pengeautomater for banketablissementer; kodere og dekodere; modemer; datamaskinvare og programvare for muliggjøring av betalingstransaksjoner ved hjelp av elektroniske midler over trådløse nettverk, globale datanettverk og/eller mobile telekommunikasjonsenheter; datamaskinvare og krypteringsprogramvare, krypteringsnøkler, digitale sertifikater, digitale signaturer, programvare for sikker datalagring og -gjenfinning og overføring av konfidensiell kundeinformasjon som brukes av individer, bank- og finansinstitusjoner; nedlastbare dataprogrammer og applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner og andre digitale enheter som gjør det mulig for brukere å få tilgang til kuponger, verdikort, koder til verdikort, rabatter, prissammenligningsinformasjon, produktanmeldelser, lenker til andres detaljhandelswebsteder, og informasjon om prisavslag; nedlastbare dataprogrammer og applikasjonsprogramvare som gjør det mulig for brukere å få tilgang til salgsfremmende tilbud og få pengebonuser som kan godskrives deres kontoer; programvareapplikasjon for bruk i forbindelse med kontaktløse betalingsterminaler for å gjøre det mulig for kjøpmenn å godta kontaktløse mobilhandelstransaksjoner, kontaktløs presentasjon av lojalitetsbevis, og kontaktløs innløsning av kuponger, rabatter, prisavslag, verdikort og spesielle tilbud; programvareapplikasjon som gjør det mulig for kjøpmenn å levere kuponger, rabatter, prisavslag, verdikort og spesielle tilbud direkte til forbrukeres mobile telekommunikasjonsenheter levert via kontaktløse RFID- eller NFC-kommunikasjon; programvareapplikasjon som gjør det mulig for kjøpmenn å plassere smartplakater i butikklokaler for detalj- og grossisthandel som forbrukere kan tappe med deres mobile telekommunikasjonsenheter for å få tilgang til kuponger, rabatter, prisavslag, verdikort og spesielle tilbud levert via kontaktløse RFID- eller NFCkommunikasjon; integrerte kretsbrikker for bruk i mobiltelefoner og NFC- og RFID-enheter; magnetisk kodete kort og kort som inneholder en integrert kretsbrikke (smartkort); sikkerhetskodete kort; kort kodet med sikkerhetstrekk for autentiseringsformål; kort kodet med sikkerhetstrekk for identifiseringsformål; kort impregnert med hologrammer; kjøpekort, bankkort, kredittkort, debetkort, chipkort, kort med lagret verdi, elektroniske databærerkort, betalingskort og betalingskort, alle krypterte; bankkort inkludert trykte bankkort og bankkort som bruker magnetiske minner og integrerte kretsminner; kortlesere; lesere for magnetisk kodete kort, elektroniske databærerkort, lesere for magnetisk kodete kort, elektroniske databærerkortlesere, elektroniske krypteringsenheter, datamaskinvare, dataterminaler, dataprogramvare for bruk i finanstjeneste-, bank- og telekommunikasjonsbransjen; dataprogramvare utformet for å gjøre smartkort i stand til å samhandle med terminaler og lesere; nedlastbar og forhåndslastet programvare som gjør det mulig for brukere å få tilgang til kuponger, rabatter, prisavslag, verdikort og spesielle tilbud online via websteder, ved å skanne kuponger, rabatter, prisavslag, verdikort og spesielle tilbud fra trykte materialer og ved å tappe på mobiltelefoner og andre mobile enheter for NFC-klare trykkskrift eller plakater og sende slike kuponger, prisavslag, rabatter, verdikort og spesielle tilbud til mobiltelefoner og andre mobile telekomunikasjonsenheter for innløsning i detaljist- eller grossistlokaler eller virtuelle salgssteder; databrikker innlagt i telefoner og andre kommunikasjonsinnretninger; telekommunikasjonsutstyr; elektronisk POStransaksjonsterminaler og programvare for overføring, fremvisning og lagring av transaksjons-, identifikasjonsog finansinformasjon for bruk i finanstjeneste-, bank- og telekommunikasjonsbransjen; radiofrekvensidentifikasjonsinnretninger (transpondere); elektroniske verifiseringsapparater for å verifisere autentisering av kjøpekort, bankkort, kredittkort, debetkort og betalingskort; pengeautomater; salgsautomater; periferiutstyr til datamaskiner og elektroniske varer, nemlig regnemaskiner, lommeplanleggere, mobiltelefoner, håndapparater til mobiltelefoner, nettbrett, lesebrett og personlige digitale assistenter (PDAer). Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; bokbindingsmaterialer; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer eller husholdningsbruk; materiell for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykkerityper; klisjeer; trykte publikasjoner; 17

18 registrerte varemerker nr 45/13 pamfletter, brosjyrer, aviser, tidsskrifter og magasiner, håndbøker, trykksaker, alle relatert til bankvirksomhet; kredittkort, debetkort, online-detaljhandel, telekommunikasjon, mobiltelefoner og mobile digitale elektroniske enheter; magasiner. Klasse 35 Tjenester innen bedriftsledelse og bedriftsrådgivning; konsulenttjenester innen markedsføring; markedsundersøkelser; sporing, analyse, prognose og rapportering av kortinnehaveres innkjøpsvaner; tiltak for å fremme salg av andres varer og tjenester ved hjelp av bonuser og insentiver generert i forbindelse med bruk av kreditt-, debet- og betalingskort via trådløse nettverk, mobile telekommunikasjonsenheter eller globalt datanettverk; administrasjon av lojalitetsog bonusprogrammer via trådløse nettverk, mobile telekommunikasjonsenheter eller globalt datanettverk; reklamevirksomhet for andre via trådløse nettverk, mobile telekommunikasjonsenheter eller globalt datanettverk; bedriftsadministrasjon; kontorfunksjoner; bistand for ledelse av handels-, industri- og forretningsbedrifter; forretningsevaluering; rådgivningstjenester for forretningsledelse; markedsstudier; statistiske opplysninger (forretningsvirksomhet); utarbeidelse av regnskapsanalyser; bokholderi; bedriftsundersøkelser; PR-virksomhet; publisering av reklametekster; utsendelse av reklamehefter; detaljsalgstjenester tilveiebrakt via mobile telekommunikasjonsmidler i forbindelse med fremskaffelse av kreditt- og debetkort; detaljsalgstjenester tilveiebrakt online, gjennom nettverk eller andre elektroniske midler ved bruk av elektronisk digitaliserte opplysninger tilknyttet fremskaffelsen av kreditt- og debetkort; styring av datamaskindatabaser; databehandlings- og dataverifiseringstjenester; datalagrings- og - gjenfinningstjenester; promotering av andres konserter og kulturelle evenementer, organisering av utstillinger med handels- eller reklameformål; reklamevirksomhet for transport, reiseliv, hoteller, losji, mat og måltider, sport, underholdning og sightseeing, for turistbyråtjenester, og for opplysninger relatert til priser, rutetabeller og transportmetoder og reisearrangementer via trådløse nettverk, mobile telekommunikasjonsenheter eller globalt datanettverk; tilveiebringelse av opplysninger vedrørende innkjøp av varer og tjenester online via internett og andre datanettverk; tjenester i forbindelses med dataoppbevaring og kundeprofilinformasjon; tilveiebringelse av en online og mobil katalog med informasjon angående kjøpmenn som godtar kontaktløse mobile betalinger og markedsfører varer og tjenester gjennom denne kanalen; tilveiebringelse av informasjon og rådgivningstjenester relatert til alle de foranstående. Klasse 36 Finansielle tjenester, nemlig bankvirksomhet, kredittkorttjenester, debetkorttjenester, kjøpekorttjenester, forhåndsbetalte korttjenester tilbudt gjennom kort med lagret verdi, elektroniske kreditt- og debettransaksjoner, regningsbetalings- og presentasjonstjenester, kontantutbetaling, verifisering av sjekker, innløsning av sjekker, tilgang til bankinnskudd og bankautomattjenester, autorisasjonsog oppgjørstjenester for transaksjoner, transaksjonsavregning, likviditetsstyring, konsolideringsfondsoppgjør, konsolidert tvistebehandling, tjenester vedrørende dataoppbevaring og kundeprofilinformasjon, og tilknyttet svitsjing, gateway, oppgjør/avregning, og tjenester i forbindelse med bevegelse av penger innen området betalingskort, tjenester for behandling av elektronisk betaling, autentiserings- og verifiseringstjenester i forbindelse med betalingstransaksjoner, verdivekslingstjenester, nemlig sikre elektroniske kontanttransaksjoner og elektroniske pengeoverføringer via offentlige datanettverk for å muliggjøre elektronisk handel, elektronisk betalingsformidling, tilveiebringelse av finansinformasjon, nemlig kreditt- og debetkortdata og - rapporter, regnskapsstyring, elektronisk betalingsformidlings- og valutavekslingstjenester, finansvurderings- og risikohåndteringstjenester for andre i området forbrukerkreditt; utsendelse av finansinformasjon via et globalt datanettverk, finansinformasjon fremstilt på datamaskiner ved hjelp av et sikkert informasjonsdatanettverk og rådgivningstjenester angående alle de foranstående tjenester; tilveiebringelse av finansielle tjenester til støtte for detaljhandelstjenester tilveiebrakt gjennom mobile telekommunikasjonsmidler, nemlig betalingstjenester gjennom trådløse innretninger; tilveiebringelse av finansielle tjenester til støtte for detaljhandelstjenester tilveiebrakt online, gjennom elektroniske nettverk; finansanalyser og -rådgiving; forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, monetær virksomhet; finanstjenester; bankvirksomhet og kredittjenester; tilveiebringelse av tjenester vedrørende kredittkort, debetkort, kjøpekort og forhåndsbetalte kort med lagret verdi; tjenester innen bankvirksomhet, betaling, kreditt, debet, belastning, kontantutbetaling samt tilgang til innskudd med lagret verdi; regningsbetalingstjenester; tjenester vedrørende kredittkort, debetkort, betalingskort, forhåndsbetalte kort og kort med lagret verdi; sjekkverifiserings- og sjekkinnløsningstjenester; bankautomattjenester; behandling av finansielle transaksjoner både online via en datamaskindatabase eller via telekommunikasjon og ved salgssteder; behandling av finansielle transaksjoner foretatt av kortinnehavere via bankautomater; tilveiebringelse av detaljer vedrørende saldo, innskudd og uttak av penger til kortinnehavere via bankautomater; finansielle oppgjørs- og autorisasjonstjenester i forbindelse med behandlingen av finansielle betalingstransaksjoner; reiseforsikringstjenester; utstedelse og innløsning av reisesjekker og reisekuponger; autentiseringstjenester i forbindelse med betaling; verifisering av finansinformasjon; vedlikehold av regnskap; tjenester innen elektronisk betalingsformidling og valutaveksling; fjernbetalingstjenester; tjenester i forbindelse med elektroniske pengepunger med lagret verdi, tilveiebringelse av elektroniske betalingsformidlings- og valutaoverføringstjenester, elektroniske betalingstjenester, tjenester i forbindelse med forhåndsbetalte telefonkort, kontantutbetalingstjenester, og tjenester i forbindelse med transaksjonsautorisasjon og -oppgjør; tilveiebringelse av debet- og kredittjenester ved hjelp av radiofrekvensidentifikasjonsinnretninger (transpondere); tilveiebringelse av debet- og kredittjenester ved hjelp av kommunikasjons- og telekommunikasjonsinnretninger; sjekkverifiseringstjenester; utstedelses- og innløsningstjenester, alle relatert til reisesjekker og reisekuponger; tilveiebringelse av finansielle tjenester til støtte for detaljhandelstjenester tilveiebrakt gjennom mobile telekommunikasjonsmidler, inkludert betalingstjenester gjennom trådløse innretninger; behandling av kreditt- og debettransaksjoner ved telefon og telekommunikasjonsforbindelse; tilveiebringelse av finansielle tjenester til støtte for detaljhandelstjenester tilveiebrakt online, gjennom nettverk eller andre elektroniske midler ved bruk av elektronisk digitalisert informasjon; verdivekslingstjenester, nemlig sikker utveksling av verdier, herunder elektroniske kontanter, over datanettverk tilgjengelig ved hjelp av smartkort; regningsbetalingstjenester tilveiebrakt gjennom et websted; online bankvirksomhet; finansielle tjenester tilveiebrakt via telefon og ved hjelp av et globalt datanettverk eller internett; tilveiebringelse av finansielle tjenester ved hjelp av et globalt datanettverk eller internett; finansielle tjenester, nemlig tilveiebringelse av kontaktløse mobile betalinger via kjøpmenn ved detaljist-, online- eller grossistlokaler; finansielle tjenester, nemlig tilveiebringelse av en cloudbasert digital lommebok hvor det lagres kundekontoinformasjon for å få tilgang til kuponger, verdikort, koder til verdikort og rabatter hos 18

19 registrerte varemerker nr 45/13 detaljhandlere og for å få lojalitets- eller pengebonuser som kan godskrives deres kontoer via et cashback - system; tjenester i forbindelse med fast eiendom; eiendomstjenester i forbindelse med fast eiendom; verdiansettelse av fast eiendom; forvaltning av investeringer i fast eiendom; tjenester i forbindelse med investering i fast eiendom; forsikringstjenester i forbindelse med fast eiendom; forsikring for eiendomsinnehavere; forsikringstjenester relatert til eiendom; finansiering for fast eiendom; eiendomsmegling for fast eiendom; taksering av fast eiendom; eiendomsmeglertjenester; evaluering av fast eiendom; forvaltning av fast eiendom; forvaltning av finansielle forretninger relatert til fast eiendom; tilveiebringelse av lån for fast eiendom; finansieringstjenester relatert til utvikling av fast eiendom; finansielle meglingstjenester for fast eiendom; finansielle tjenester relatert til fast eiendom og bygninger; finansielle tjenester for kjøp av fast eiendom; arrangering av låneavtaler sikret i fast eiendom; arrangering av delt eierskap i fast eiendom; arrangering av anskaffelse av finansiering for kjøp av fast eiendom; bistand i ervervelse av og interesser i fast eiendom; kapitalinvestering i fast eiendom; investeringstjenester for næringseiendom; finansielle tjenester relatert til ervervelse av eiendom; finansielle tjenester relatert til salg av eiendom; finansiell vurdering av selveiereiendom; finansiell vurdering av forpaktet eller festet eiendom; arrangering av utleie av fast eiendom; arrangering av leieavtaler for fast eiendom; utleie av eiendom; utleie av fast eiendom; utleie av selveiereiendom; tjenester i forbindelse med bestyrelse av eiendom relatert til transaksjoner i fast eiendom; verdiansettelse av eiendom; eiendomsporteføljeforvaltning; bestyrelse av eiendom; rådgivingstjenester relatert til eierskap av fast eiendom; rådgivingstjenester relatert til verdiansettelse av fast eiendom; rådgivingstjenester for bedriftseiendom; datastyrt informasjonstjenester relatert til fast eiendom; konsultasjonstjenester relatert til fast eiendom; tilveiebringelse av informasjon relatert til fast eiendom; tilveiebringelse av informasjon relatert til eiendomsmarkedet; undersøkelsestjenester relatert til ervervelse av fast eiendom; undersøkelsestjenester relatert til utvelgelse av fast eiendom; pantelånsfinansiering og verdipapirisering av aktiva; konsultasjonstjenester angående betalingsløsninger, bankvirksomhet, kredittkort-, debetkort-, betalingskortog bankautomattjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester; tjenester vedrørende mobil telekommunikasjon; internett-basert telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; elektronisk overføring av data i form av maskin-lesbar kode som fremvises på skjermen til en mobil enhet og overføres over et globalt fjerndatabehandlingsnettverk, inkludert internett; tjenester for overføring, tilveiebringelse eller fremvisning av informasjon fra en datamaskinlagret databank eller via internett innen området finansielle tjenester; overføring av data gjennom bruk av elektronisk bildebehandling ved mobiltelefonforbindelse; elektronisk post, tjenester for sending og mottak av meldinger; kringkastingstjenester; tilveiebringelse av flerbrukertilgang til et sikkert datorisert informasjonsnettverk for overføring og utsendelse av en rekke informasjon innen området finansielle tjenester; leasing av tilgangstid til en database. Klasse 39 Transport; emballasje og lagring av varer; organisering av reiser; turistinformasjonsog reisetjenester, organisering og administrering av turer og tilveiebringelse av transportinformasjon; byråtjenester for reservasjoner; billettbestillingstjenester; byråtjenester for organisering av bilutleie; tilveiebringelse av informasjon vedrørende reiser og transport; organisering og reservering av ferier, ekskursjoner og turistbesøk; tjenester innen lufttransport og billettering for lufttransport; organisering av fly-, cruise- og togbilletter; eskorte av reisende og deres bagasje; turistkontorer; reisebyråtjenester, nemlig reserveringer og bestillinger av transport; lufttransport; turguidetjenester; bilutleietjenester; rådgivnings- og konsulentvirksomhet vedrørende alle de forannevnte; organisering av reiser og informasjon om dette, alt tilveiebrakt online fra en datamaskindatabase eller internett; datoriserte reserveringstjenester for reiser; tilveiebringelse av reiseinformasjon via datamaskin; samordning av data vedrørende reiser. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil; tjenester vedrørende industrianalyse og -forskning; design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av datamaskinvare og programvare; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikkenedlastbar programvare og applikasjoner for håndtering, lokalisering, aktivisering og annullering av autentisering og digitale akkreditiver til nærfeltskommunikasjons (NFC)- enheter; design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av datamaskinvare og applikasjonsprogramvare for mobile digitale enheter; design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av nedlastbare dataprogrammer og applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner og andre digitale enheter som gjør det mulig for brukere å få tilgang til kuponger, verdikort, koder til verdikort, rabatter, prissammenligningsinformasjon, produktanmeldelser, lenker til andres detaljhandelswebsteder, og informasjon om prisavslag; design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av nedlastbare dataprogrammer og applikasjonsprogramvare som gjør det mulig for brukere å få tilgang til salgsfremmende tilbud og få pengebonuser som kan godskrives deres kontoer via et "cashback"-system; konsulenttjenester i forbindelse med datamaskinvare og programvare; dataprogrammering; støtte og konsulenttjenester for administrasjon av datasystemer, databaser og applikasjoner; ASP-tjenester (Application Service Provider), ASP (Application Software Provider) med fokus på programvare for mottak, sending og visning av verdikort, kuponger, koder til verdikort, spesielle tilbud, anmeldelser, produktinformasjon, prissammenligningsinformasjon, lenker til websteder, samt mottak og sending av data for kjøp av varer og tjenester; ASP (Application Service Provider) med fokus på programvare som gir forbrukere informasjon angående prisavslag, verdikort og spesielle tilbud for andres varer og tjenester; ASP-tjenester vedrørende programvare for sosiale nettverk; grafisk design for kompilering av nettsider på internett; informasjon relatert til datamaskinvare eller programvare tilveiebrakt online fra et globalt datanettverk eller internett; opprettelse og vedlikehold av websteder; vertskap for andres websteder; opprettelse av websider; design, opprettelse og vertskap for handelswebsteder; design, opprettelse og vertskap for websteder for regningsbetaling; data- og internett-relaterte tjenester, nemlig tilveiebringelse av online elektronisk databaser via et globalt datanettverk innen området identitetsautentisering og verifisering; tjenester for gjenfinning av lagrede data; datalagringstjenester; datakryptering og dekryptering av finansinformasjon; tjenester for autentisering av digitale signaturer for autentisering av andre, nemlig datakryptering og dataintegritet; tilveiebringelse for andre av krypterte og digitalt underskrevne og autentiserte data til bruk ved utstedelse og validering av digitale sertifikater innen området dokumentautentisering; verifisering, autentisering, utstedelse, fordeling og administrasjon av digitale sertifikater; tekniske konsultasjonstjenester innen områdene dataprogrammering; finansielle datanettverk, databehandling, sikker kommunikasjon, datakryptering og - dekryptering og lokalnettssikkerhet; utsendelse av informasjon over et globalt datanettverk innen områdene dataprogramvare, datamaskinvare, finansielle datanettverk og lokalnett. 19

20 registrerte varemerker nr 45/13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Foreningen til Ski-Idrettens fremme, Kongeveien 5, 0787 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner; elektroniske kart; dataprogramvare; apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier (forhåndsinnspilte eller blanke); databehandlingsutstyr. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; trykte publikasjoner; tidsskrifter; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester for tredjemann; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; tilveiebringelse av sponsorer; utsendelse av reklamemateriell. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Foreningen til Ski-Idrettens fremme, Kongeveien 5, 0787 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner; elektroniske kart; dataprogramvare; apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier (forhåndsinnspilte eller blanke); databehandlingsutstyr. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; trykte publikasjoner; tidsskrifter; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester for tredjemann; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; tilveiebringelse av sponsorer; utsendelse av reklamemateriell. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter og arrangementer; treningssamlinger; skiskoler; klubbvirksomhet; veiledningstjenester; museumsdrift; drift av idretts- og fritidsanlegg; informasjonstjenester vedrørende forannevnte tjenester; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare, elektroniske publikasjoner, herunder nyhetsbrev, tidsskrifter og en hjemmeside via internett; nyhetsreportasjetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Foreningen til Ski-Idrettens fremme, Kongeveien 5, 0787 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 41 Sportslige aktiviteter og arrangementer; treningsveiledning; treningssamlinger; skiskoler; klubbvirksomhet; veiledningstjenester; informasjonstjenester vedrørende forannevnte tjenester; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare, elektroniske publikasjoner, herunder nyhetsbrev, tidsskrifter og en hjemmeside via internett;

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/15-2015.11.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 48/15-2015.11.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 48/15-2015.11.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 22/07-2007.05.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 28/08-2008.07.07 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer