Samvirket mellom ordbank og ordbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samvirket mellom ordbank og ordbok"

Transkript

1 Samvirket mellom ordbank og ordbok og spørsmålet om namn på delane Christian-Emil Ore og Oddrun Grønvik

2 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

3 Oppgradering, oppkopling og kvifor! Norsk ordbank (bokmål og nynorsk) har eksistert sidan 2001 Nynorskordboka (NOB) på nett frå 1994 ny nettside 2009, ny oppgradert versjon frå august Føremål med oppgradering og ny samankopling ordbank og ordbok: Å kunngjera den nye rettskrivinga for nynorsk At rettskrivinga for nynorsk skal kunne vedlikehaldast på ein stad i Ordbanken (dvs. gjeldande rettskriving som ferdig pakke) at ein derfrå kan generera opp toppdelen i ordbøker og ordlister At rettskrivinga skal vera fullstendig presentert og at alle paradigme skal vera fullt utskrivne At presentasjonen skal vera stringent og dekkja dei same kategoriane for alle oppslagsord 3

4 NOB: Omfang og innhald oppslagord fordelt på rundt innhaldsartiklar (normalartiklar) Ordbanken for nynorsk: om lag artiklar, opp mot fullformer etter 2012-rettskrivinga om lag fullformer i alt 518 paradigme etter 2012-rettskrivinga 1578 paradigme i alt Ordklassenemningar og -inndeling I samsvar med NRG (Norsk referansegrammatikk) I samsvar med retningslinjer frå Språkrådet /Utdaningsdirektoratet 4

5 Kva inneheld Ordbanken? 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

6 Ordbanken paradigmer og bøyingsmønster 6

7 Ordbanken leddanalyse Lemma -ident Grunnform Forledd Forleddgram Fuge Etterledd Etterledd-gram Oppslagsform Noun+M+Sg raudvin raud Adj vin +Indef raud*vin Noun+M+Sg raudvinstoddi raudvin Noun s toddi +Indef raudvins*toddi Noun+N+Sg+In trafikkaos trafikk Noun -k kaos def trafikkaos Noun+M+Sg trillebag trille- Føreledd bag Indef trille*bag 5

8 NOB - oppslagsdelens struktur Oppslagsdelen omfattar minst eitt av oppslagsord + ordklasse + bøying Eit oppslag kan ha fleire oppslagsord med formopplysningar NOB 2006: alle samansetningar utan ordklasse og bøying Ordbanken supplerer dette i nettutgåva av NOB

9 Oppslagsdelen skal svara til tydingsdelen Oppslagsdel = Tydingsdel [tyding 1, tyding 2.. Tyding n] inneber at 1. Alle oppslag har ein tydingsdel nei til tomme artiklar abonnementskonsert (NOB 2006) abonnementskort (NOB 2006) 1. Alle ordformer i oppslagsdelen kan brukast med referanse til alle tydingane 2. Eventuelle restriksjonar (i t.d. bruk av fleirtalsformer) er knytte til tyding og ikkje til oppslag 9

10 NOB 2012 nye krav til oppslagsdelen 1. Meir enn eitt oppslagsord som inngang til ordartikkelen - ok. 2. Eitt oppslagsord kan ha meir enn ei ordklasse. Men: 3. Samansette oppslagsord til same artikkel må ha same leddeling. babord el bak bord ikkje mogleg 4. Ulike oppslagsord til same artikkel må ha same ordklasse(r). sjuke f2 el. m1 el. sykje f2 ikkje mogleg 5. Ulike oppslagsord må ha same etymologiske opphav og forlikeleg normeringshistorie. II lege m1 el. lækjar m1 ikkje mogleg 10

11 Føresetnader for riktig generert oppslagsfelt I NOB: 1. Skilja normalartiklar frå tilvisingsartiklar (og andre typar) 2. Splitta artiklar med fleire oppslagsord der oppslaga ikkje er rettskrivingsvariantar I Ordbanken: 3. Få inn leddeling av alle samansetningar 4. Fjerna dublettar 5. Sørgja for at alle normerte ord har artikkel I sambandet mellom Ordbanken og NOB: 6. Fjerna overflødige koplingar 7. Kontrollera at alle koplingar er rette 11

12 Skilje tilvisingartikkelen frå normalartikkelen NOB 2006 har éin type artikkel Dvs at alle oppslagsformer vart førte i kvar artikkel, uavhengig av artikkelfunksjon forklare el forklåre v forklåre el forklare v NOB 2012 har fire artikkeltypar, og éin normalartikkel per oppslag 1. Normalartikkel med alle oppslagsformer 2. Tilvisingsartikkel med éi oppslagsform og kopling til normalartikkel forklare el forklåre v forklåre v sjå forklare 3. Førsteleddsartikkel (prefiks, førsteledd i samansetning, form xxx-) 4. Etterleddsartikkel (form xxx) 12

13 NOB 2006 oppslag med fleire ordformer Sterk og svak form like fleirtalsformer II blom el. I blome m1 Nyare og tradisjonell ordform II leie n1 el. I lægje n1 Kort og lang ordform ta v el. take v Importert og fornorska ordform clinch el. klinsj m1 Desse typane oppslag er uendra i NOB

14 Døme på oppslag som er splitta i NOB 2012 Før handsama som fullsynonym på oppslagsplass Avleiingar med ulik ordklasse sjuke f2 el. m1 el. sykje f2 skjekel -en, -klar el. I skjekle f2 ordformer med ulikt opphav II lege el. lækjar m1 ordformer med ulikt opphav og genus III verd n1 el. verdi m1 Ulike avleiingsendingar av slegen a5 el. ~slådd adj -tt, -dde el. ~slått a3 Samansetning og avleiing babord el. bak bord subst Før samanslåing av artiklar der etterledda har separate artiklar (utan ordklasse) åtselblom(e) el. åtselblomster 14

15 Ordbanken, ordboka og språket Ordlister føreset implisitt kunnskap om tyding Ein fullformgenerator utan band til ei definisjonsside er meiningslaus Ordbanken er tydingsberande av di han er knytt til ordartiklane i ei gjennomarbeidd ordbok Koplinga til Nynorskordboka ligg til grunn for at ein kan skilja mellom t.d. I glis m, II glis m1, n1 og III glis n1 I rett m og II rett m1 15

16 Verknader for Ordbanken Færre mange til mange-koplingar mellom ordbank og ordbok Oppslagsord på alfabetisk plass er kopla til éin ordboksartikkel - normalartikkelen Andre former av oppslagsordet er kopla til éin tilvisingsartikkel og til normalartikkelen 16

17 Tal på paradigme og leksem 2012 rettskrivinga alle tal ulike paradigme tal leksem tal ulike paradigme tal leksem Type Komplekse: eitt eller fleire alternativ på kvar line Enkle: Berre eitt alternativ på kvar linje Dei komplekse paradigmene er laga ved å setje saman enkle paradigme i Ordbanken: Til dømes 700 (m1) eller 700 og 800 (m1,n1). 18

18 Ordbanken og Nynorskkorpuset Ordbanken har ordtilfanget til NOB. NOB vart redigert før korpuset fanst. Korpuset er på om lag 96 millioner ord. Korleis kjem NOB ut i høve til korpuset og kva er det rimeleg å venta? Bruker den utagga korpusvarianten her. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

19 Oversikt over fullformer i Nynorskordbanken og ordformer i Nynorskkorpus rettskrivinga Ulike ordformer (tekststrenger) i korpuset alle Fullformer med morfosyntaktisk informasjon Fullformer utan omsyn til morfo-syntaks (ulike tekststrenger)* * Det vil seia at t.d. fiskar m1 ubunde eintal blir slegen saman med fiskar verb presens 19

20 Oversikt over fullformer i Ordbanken funne i korpus Fullformer frå Ordbank funne blant alle ordtypane i korpus Som ovanfor (linje 3), korpusfrekvens = 1 Som ovanfor (linje 3), korpusfrekvens >= 4 Som ovanfor (linje 3), korpusfrekvens >= rettskrivinga Alle Ulike ordformer (tekststrenger) i korpuset % funne normerte * % funne alle * Det vil seia at t.d. 12% av dei ulike ordformene i Nynorskkorpuset svarar til fullformer i Nynorskordbanken 20

21 Føremålet med terminologi Å ha eit strengt definert sett av tekniske termar som gjer det mogleg å operasjonalisera faget Termar må vera eintydige innarbeidde og gjennomførte I databasar ventar ein å finna termane som kategorititlar. Utfrå desse krava har ikkje leksikografien ein operasjonell terminologi, ikkje ein gong for kjerneomgrepa 21

22 Lemma, leksem og stamme Nordisk leksikografisk ordbok: lemma uttrykkssiden hos det språklige tegn som en ordboksartikkel innledes med oppslagsord eller inngangsord (fleirtydig i høve til eigenskapar ved oppslagsord) leksem - en mengde av grammatiske ord som inneholder den samme stamme og hører til det samme fleksjonsparadigme (termen fleksjonsparadigme har ikkje oppslag) stamme ord uten tillegg av bøyingsaffiks Stammen er det som alle bøyningsformer av ordet har felles. (abstrakt rot?) 11. april 2011 Ny Powerpoint mal

23 Lemma, leksem og ortoklump lemma dekkje, kome til dekt bord dekkje v leksem dekkje, dekkje, dekkjer dekte, dekt, dekk, dekt, dekt, dekte, dekte, dekkjande ortoklump dekkje v dekke v

24 Kreditering Ordbanken: Jan Engh, Kristin Hagen, Christian-Emil Smith Ore ++ Nynorskordboka 1. utgåve 1986: Marit Hovdenak, Laurits Killingbergtrø, Arne Lauvhjell, Sigurd Nordlie, Magne Rommetveit, Dagfinn Worren (+ 19 til, i ymse funksjonar) Nynorskordboka 4. utgåve 2006: Anne Engø, Kristin Bakken, Marit Hovdenak, Jostein Stokkeland, Andreas Tandberg, Dagfinn Worren, Christian-Emil Ore, Tone Bjørnstad, Lars Jørgen Tvedt Prosjektgruppe for oppgradering av Ordbanken for nynorsk og nettutgåva av Nynorskordboka 2012: Paal T. Eriksen, Oddrun Grønvik, Marit Hovdenak, Bjørghild Kjelsvik, Vemund Olstad, Christian-Emil Ore, Bror Strand, Urd Vindenes, Gunnhild Wenzel 24

25 Litteratur Atkins, B.T.Sue and Rundell, M. (2009): The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford University Press. Oxford Bergenholtz, H. et al (1997): Norsk leksikografisk ordbok (NLI) Bjorvand, Harald et al. (1982): Universitetsforlaget. Oslo. Collinge, N.E. (2002) ed.: An Encyclopedia of Language, Routledge Reference Hovdenak, Marit et al. (2006): Nynorskordboka. Samlaget. Oslo. 1. utg Svensén Bo, (2004): Handbok i lexikografi. Norstedts Akademiska Förlag. Stockholm. Fjeld, R. V. og Vikør, L. S. (2008): Ord og ordbøker. Høyskoleforlaget. Oslo. URL for Bokmålsordboka og Nynorskordboka på nett: Norsk ordbank: 25

Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3

Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3 Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3 Oppgåver til side 130 Oppgåve B Kommenter forholdet mellom omgrep. a) Morfem, leksikalsk morfem, grammatisk morfem, bøyingsmorfem og avleiingsmorfem.

Detaljer

Språknytt. Boblesnakket. s. 24

Språknytt. Boblesnakket. s. 24 Boblesnakket s. 24 Språknytt Utgitt av Språkrådet 38. årgang 3/2010 Lomheim går av, men «Sylfesten» er ikkje over, s. 6 Bokmålsordboka og Nynorskordboka i ny drakt, s. 10 Språkdetektivane i Tokke, s. 14

Detaljer

Los - teknisk oversikt og eksempel på bruk i praksis

Los - teknisk oversikt og eksempel på bruk i praksis Los - teknisk oversikt og eksempel på bruk i praksis Rapportnummer: 2008:8 Forord Denne rapporten viser den tekniske oppbygginga av systemet Los og korleis Los kan brukast i praksis på ein portal. Målgruppa

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Er sær skriving ny norsk?

Er sær skriving ny norsk? Er sær skriving ny norsk? Ei samanlikning av allmennlærarstudentar si rettskriving i båe målformer Irene Lohne Westad Rettleiar Elin Gunleifsen Masteroppgåva er gjennomførd som ledd i utdanninga ved Universitetet

Detaljer

Klamme former og sær skriving?

Klamme former og sær skriving? Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving? Språklege rettar, sidemål og rettskriving i ein ny skulealder Sigfrid Tvitekkja (red.) Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving?

Detaljer

Godt språk i lærebøker. Rettleiing i lærebokarbeid

Godt språk i lærebøker. Rettleiing i lærebokarbeid Godt språk i lærebøker Rettleiing i lærebokarbeid Norsk språkråd Oslo 1999 Norsk språkråd 1999 Omslag: Bentzen Bakken Trykk: Lobo Grafisk AS, Oslo Opplag: 1000 ISBN 82-990559-7-0 (ib.) ISBN 82-990559-8-9

Detaljer

Godt språk i nynorske fagtekstar

Godt språk i nynorske fagtekstar Godt språk i nynorske fagtekstar Pernille Fiskerstrand Presentasjon Namnet mitt er Pernille Fiskerstrand. Eg arbeider som stipendiat på Nynorsksenteret, og eg er inne i innspurten av ei doktorgradsavhandling

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Fråsegn om norskfaget og nynorsken

Fråsegn om norskfaget og nynorsken Fråsegn om norskfaget og nynorsken På landsstyremøtet i helga vedtok SV ei rekkje innspel til korleis ein kan styrkje nynorsken både som hovud- og sidemål i arbeidet med ny læreplan i norsk. Denne gjennomgangen

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Digitale mapper i norskfaget i lærarutdanninga

Digitale mapper i norskfaget i lærarutdanninga Digitale mapper i norskfaget i lærarutdanninga Sluttevaluering og læringsreiskap Digital skrivemappe på nynorsk frå studieåret 05/06 Nynorsk og bokmål som jamstilte målformer i norskfaget i lærarutdanninga

Detaljer

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 29. årgang 4 / 2001

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 29. årgang 4 / 2001 SPRÅKnytt UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 29. årgang 4 / 2001 Ungkarer og språkstyrking IUNIVERSITETSMILJØENE diskuteres nå en omfattende omlegging av studiene. Selv om en god del forhold ved den nye universitetsreformen

Detaljer

Ing-ord sin semantikk

Ing-ord sin semantikk Ing-ord sin semantikk Ein kvalitativ og kvantitativ studie av tydingar og tydingsutvikling hjå ing-ord i russiske aviser og i ordbøker (2000-20) Benedikte Fjellanger Vardøy Masteroppgåve i russisk Institutt

Detaljer

Ny nynorskrettskriving frå 2012

Ny nynorskrettskriving frå 2012 Språkrådet Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og er underlagt Kulturdepartementet. Målet for arbeidet i Språkrådet er at norsk skal vere i bruk i alle delar av samfunnslivet også i framtida

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

NOTAT. TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002

NOTAT. TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002 12/02 4.10.02 PROSJEKTTITTEL

Detaljer

Klasseromsvurdering og læring

Klasseromsvurdering og læring Klasseromsvurdering og læring av olga dysthe Vurdering i skulen blir ofte drøfta lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering først og fremst til eksamen og til prøver og testar. Men

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Eldar Heide og Jon Godal. Gammalnorsk handrif på skip - «Hand-rev» eller «rekkverk»

Eldar Heide og Jon Godal. Gammalnorsk handrif på skip - «Hand-rev» eller «rekkverk» Eldar Heide og Jon Godal Gammalnorsk handrif på skip - «Hand-rev» eller «rekkverk» Særtrykk av NORSK SJØFARTSMUSEUM Årbok 2000 ^l^ 1^^^ ^^^^^^^^ 1^ ^^^ ^^ ^ ^^^^^^ ^^0^^ GAMMALNORSK HANDRIF PÅ SKIP - «HAND-REV»

Detaljer

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 30. årgang 2/2002

SPRÅKnytt. UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 30. årgang 2/2002 SPRÅKnytt UTGITT AV NORSK SPRÅKRÅD 30. årgang 2/2002 Har vi språkpolitikk i Norge? De fleste av oss vil nok uten videre svare ja på dette spørsmålet. Noen vil kanskje til og med si at det er i Norge vi

Detaljer

Ivar Aasen nynorskens far

Ivar Aasen nynorskens far Nettopp norsk Ivar Aasen nynorskens far Av Lars Sigurdsson Vikør forkorta og tilrettelagt av Elisabeth Smith Bakgrunn og oppvekst Ivar Aasen (1813 1896) vart fødd den 5. august i Hovdebygda i Ørsta på

Detaljer

THE NORWEGIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE NORSK I DEN DIGITALE TIDSALDEREN NYNORSKVERSJON

THE NORWEGIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE NORSK I DEN DIGITALE TIDSALDEREN NYNORSKVERSJON White Paper Series Kvitbokserie THE NORWEGIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE NORSK I DEN DIGITALE TIDSALDEREN NYNORSKVERSJON Koenraad De Smedt Gunn Inger Lyse Anje Müller Gjesdal Gyri S. Losnegaard White

Detaljer

Nynorsk i staten. Reglar og råd

Nynorsk i staten. Reglar og råd Nynorsk i staten Reglar og råd Kjære statstilsett! Ei av dei faste oppgåvene til Språkrådet er å gje statstilsette informasjon om lov om målbruk i offentleg teneste (mållova). Lova skal sikre ei rimeleg

Detaljer

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Digitale tenester i staten statuskartlegging Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Føreord I 2012 lanserte Stoltenberg II eit digitaliseringsprogram frå regjeringa, der det vart varsla eit auka trykk på digitalisering

Detaljer

Språknytt. Orda folk slår opp, s. 22

Språknytt. Orda folk slår opp, s. 22 Orda folk slår opp, s. 22 Språknytt Utgitt av Språkrådet 38. årgang 1/2010 Datatermar på norsk, s. 10 Nynorskrettskrivinga under lupa, s. 14 Kva fortel eit stadnamn?, s. 18 Kor mange engelske ord bruker

Detaljer