Forelesning 5 STK3100/4100

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forelesning 5 STK3100/4100"

Transkript

1 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 1/4 Forelesning 5 STK3100/ september 2012 Presentasjon laget av S. O. Samuelsen (modifisert av Geir H12) Plan for forelesning: 1. Poissonfordeling 2. Overspredning 3. Kvasi-likelihood

2 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 2/4 Telle data Dødelighetsstudier: Forklare antall døde ved alder, kjønn, livsstil Helseforsikring: Forklare antall krav ved alder, kjønn, yrke Årsakssforsikring: Forklare antall krav på bilforsikring ved biltype, motor kapasitet, tidligere krav Mail: Antall spam mail

3 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 3/4 Poissonfordelingen Y er Poissonfordelt med forventning µ (Y Po(µ)) dersom P(Y = y) = µy y! exp( µ) for y = 0, 1, 2,... Poissonfordeling tilhører en eksponensiell fordelingsklasse siden P(Y = y) = exp(y log(µ) µ log(y!)) = exp(θy a(θ))c(y)) med θ = log(µ) som kanonisk parameter og a(θ) = exp(θ) = µ. Dermed blir E[Y ] = a (θ) = exp(θ) = µ og Var[Y ] = a (θ) = exp(θ) = µ = V (µ)

4 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 4/4 Poissonfordelingen: Poissonfordelingen kan oppstå ved at Tilnærmelse til binomisk fordeling: Y Bin(n,π) når π er liten Poissonprosess: Y = antall hendelser i intervall [0, t] Po(λt) med Rate λ for hendelser Antall hendelser i disjunkte subintervaller av [0,t] er uavhengige Kun en hendelse ved et gitt tidspunkt

5 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 5/4 Binomisk tilnærmelse til Poissonfordelingen: Poisson Binomisk Binomisk Binomisk y EY=0.5 n=500 n=50 n=5 p=0.001 p=0.01 p= Har generelt, med Y Bin(n, π) og µ = nπ, P(Y = y) µy y! exp( µ) nπ2

6 Sjekk av Poissonfordeling Generelt kan vi ha telledata på Y = 0, 1, 2,..., som ikke passer med Poissonfordelingen. Vi kan sjekke Poissonantagelsen ved å beregne Spredningskoeffisient = CD = s2 Ȳ der s 2 er empirisk varians for observerte Y i. Hvis Y i Poisson(µ) vil CD 1. Hvis CD > 1 has overspredning i forhold til Poissonmodellen. Poissonmodellen testes formelt ved Pearson kjikvadrat X 2 = m 1 y=0 (O y E y ) 2 E y χ 2 m 2 når modellen holder der O y er antall Y i = y og E y = n ˆµy y! exp( ˆµ). Forelesning 5 STK3100/4100 p. 6/4

7 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 7/4 Eksempler på telledata: Number of Frequency events Horesekick deaths Ammunition accidents Bomb hits Observed Expected Observed Expected Observed Expected Total CD X df p-value 0.86 <

8 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 8/4 Poissonregresjon: GLM for Poissondata Y i Po(µ i ) er uavhengige g(µ i ) = η i for linkfunksjon g() Lineær prediktor η i = β x i Vanlige linkfunksjoner: Kanonisk link: g 0 (µ i ) = log(µ i ) Kvadratrotlink: g 0.5 (µ i ) = µ i Identitetslink: g 1 (µ i ) = µ i Powerlink g ρ (µ i ) = µ ρ i

9 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 9/4 Parameterfortolkning Fortolkningen av µ i er raten i en Poissonprosess over et gitt tidsintervall. La x = (x 1,...,x p ) og x = (x 1,...,x p) slik at x j = x j for j = 1, 2,...,p 1 x p = x p + 1 for j = p Med log-link fortolkes β p som log-rate-ratio eller som rate-ratio. exp(β p ) = µ µ = exp(β (x x) = RR Tilsv. med identitetslink fås fortolkning rate-differanse (RD) β p = µ µ = RD

10 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 10/4 Box-Cox-transformasjon Bakgrunn for at vi kan betegne log-linken med g 0 (): Vi kan redefinere linkene ved Box-Cox-transformasjon µ ρ 1 ρ 0 ρ g ρ (µ i ) = log(µ) ρ = 0 Merk at når ρ 0 vil g ρ (µ) log(µ) = g 0 (µ) Det er altså mulig å utvide den generaliserte modellen med "link-parameteren" ρ og teste om f.eks. log- eller identitetslink passer med data.

11 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 11/4 Eksempel: Mottatt spam Y i = antall spam time nr. i fra 10. juni til 10. oktober Kovariater: Mnd, Ukedag (og Klokkeslett) > glm(anttime ukedag+mnd,family=poisson) Call: glm(formula=anttime ukedag+mnd,family=poisson,data=timedata) Coefficients: (Intercept) ukedagmon ukedagsat ukedagsun ukedagthu ukedagwed mndjul mndjun mndoct mndsep Degrees of Freedom: 2926 Total (i.e. Null); Null Deviance: 3754 Residual Deviance: 3710 AIC: Residual

12 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 12/4 Null deviance: on 2926 degrees of freedom Residual deviance: on 2916 degrees of freedom AIC: 8049 Eksempel: Mottatt spam, forts. > summary(glm(anttime ukedag+mnd,family=poisson)) Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(> z ) (Intercept) ukedagmon * ukedagsat ukedagsun ukedagthu ukedagtue ukedagwed mndjul ** mndjun mndoct e-08 *** mndsep * --- (Dispersion parameter for poisson family taken to be 1)

13 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 13/4 Anova > M2<-glm(anttime ukedag+mnd,family=poisson,data=timedata) > anova(m2,test="chisq") Analysis of Deviance Table Model: poisson, link: log Response: anttime Terms added sequentially (first to last) Df Deviance Resid. Df Resid. Dev NULL ukedag mnd e-07 ***

14 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 14/4 Anova > M22<-glm(anttime mnd+ukedag,family=poisson,data=timedata) > anova(m22,test="chisq") Analysis of Deviance Table Model: poisson, link: log Response: anttime Terms added sequentially (first to last) Df Deviance Resid. Df Resid. Dev NULL mnd e-07 *** ukedag

15 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 15/4 Funksjon for rate-ratio (RR) med 95% KI RRCItab<-function(glmfit){ sumglm<-summary(glmfit)$coef RR<-exp(sumglm[,1]) RRL<-exp(sumglm[,1]-1.96*sumglm[,2]) RRU<-exp(sumglm[,1]+1.96*sumglm[,2]) cbind(rr,rrl,rru) } glmfit skal være en tilpasset GLM summary(glmfit)$coef inneholder ˆβ j i 1. kolonne og standardfeil se j for ˆβ j i annen kolonne Funksjonen beregner exp(ˆβ j ) og exp(ˆβ j ± 1.96se)

16 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 16/4 Anvendelse: Funksjon for RR med 95% KI > poisspam<-glm(anttime ukedag+mnd,family=poisson) > round(rrcitab(poisspam),2) RR RRL RRU (Intercept) ukedagmon ukedagsat ukedagsun ukedagthu ukedagtue ukedagwed mndjul mndjun mndoct mndsep

17 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 17/4 Spam: ANOVA-tabell M0<-glm(anttime 1,family=poisson,data=timedata) M1<-glm(anttime mnd,family=poisson,data=timedata) M2<-glm(anttime ukedag+mnd,family=poisson,data=timedata) M3<-glm(anttime time+ukedag+mnd,family=poisson,data=timedata) anova(m0,m1,m2,m3,test="chi") Analysis of Deviance Table Model 1: anttime 1 Model 2: anttime mnd Model 3: anttime ukedag + mnd Model 4: anttime time + ukedag + mnd Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(> Chi ) e-07 *** **

18 Spam: Døgnvariasjon Faktor time (kl.24.00=ref) log(rr) time Glattet versjon time Forelesning 5 STK3100/4100 p. 18/4 s(time)

19 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 19/4 Eksempel: Lungekreft i danske byer ( ) Tabell 1. Observert antall lungekreft tilfeller By Alder Fredericia Horsens Kolding Vejle Totalt > Totalt Tabell 2. Antall innbyggere i de fire byene fordelt på aldersgrupper. By Alder Fredericia Horsens Kolding Vejle Totalt >

20 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 20/4 Lungekrefteksempel,forts Vi skal benytte følgende modell: Med n ij = Antall innbyggere i by i og aldersgruppe j er Y ij = Ant. lungekrefttilf. by i aldersgr. j Po(µ ij ) der µ ij = n ij exp(η 0 + α i + β j ). Begrunnelse Rimelig at antall tilfeller avhenger av antall innbyggere Kunne antatt Y ij Bin(n ij,π ij ) der π ij små (men noen problemer med dette)

21 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 21/4 Lungekrefteksempel: offset Poeng: Siden µ ij avhenger av befolkningstørrelse n ij må denne spesifiseres i modellen. Merk at log(µ ij ) = log(n ij exp(η 0 +α i +β j )) = 1 log(n ij )+η 0 +α i +β j dvs. log(n ij ) inngår i den lineære prediktoren som en kovariat der regresjonsparameteren er satt lik 1. I R kan vi spesifisere en konstant ved offset.

22 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 22/4 Lungekrefteksempel: R lungekreft <- read.table("../data/lungekreft", col.names=c("by","ald","lkreft","bef")) lungekreft$by = as.factor(lungekreft$by) levels(lungekreft$by) = c("fredericia","horsens","kolding","vejle") lungekreft$ald = as.factor(lungekreft$ald) levels(lungekreft$ald) = c("40-54","55-59","60-64","65-69", "70-74",">75") glm(lkreft By+Ald+offset(log(Bef)), family=poisson,data=lungekreft) Coefficients: (Intercept) ByHorsens ByKolding ByVejle Ald55-59 Ald60-64 Ald65-69 Ald70-74 Ald> Degrees of Freedom: 23 Total (i.e. Null); Null Deviance: Residual Deviance: AIC: Residual

23 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 23/4 Lungekrefteksempel: Mer R > mainmod = glm(lkreft By+Ald+offset(log(Bef)), family=poisson,data=lungekreft) > summary(mainmod) Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(> z ) (Intercept) < 2e-16 *** ByHorsens ByKolding * ByVejle Ald e-06 *** Ald e-11 *** Ald e-14 *** Ald e-15 *** Ald> e-08 *** --- Null deviance: on 23 degrees of freedom Residual deviance: on 15 degrees of freedom AIC:

24 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 24/4 Lungekrefteks.: Rate-ratioer med konfidensintervall > round(rrcitab(mainmod),3) RR RRL RRU (Intercept) ByHorsens ByKolding ByVejle Ald Ald Ald Ald Ald>

25 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 25/4 Overspredning: Eks. Antall seksualpartnere Fra Folkhelsa s seksualvanestudier i -87 og -92: n = 8553 ind. Respons: Y i = totalt antall sex-partnere Kovariater: Kjønn (1=M, 2=K), Sivilstatus (1=Ugift, 2=Gift/Sambo), HIVtest (1=Nei, 2=Ja, 3=Vet ikke), Debutalder (1 hvis < 19, 2 hvis 19 år), Aldersgr (=1 hvis < 20 år, 2 hvis 20-24, 3 hvis 25-29, 4 hvis og 5 hvis år) Siden Y i er en tellevariabel kan det virke rimelig å modellere med Poisson-regresjon

26 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 26/4 Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max Estimate Std. Error z value Pr(> z ) (Intercept) < 2e-16 *** Kjonn < 2e-16 *** Sivstat < 2e-16 *** factor(hivtest) < 2e-16 *** factor(hivtest) e-11 *** I(Debald < 19)TRUE < 2e-16 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** (Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) Null deviance: on 8553 degrees of freedom Residual deviance: on 8544 degrees of freedom Antall seksualpartnere, Poissonregresjon > main<-glm(antpart Kjonn+Sivstat+factor(HIVtest)+I(Debald<19) +factor(aldgr),family=poisson(link=log),data=part) > summary(main)

27 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 27/4 Ant. sexpartnere, Sammendrag av Poissonregresjon Mange meget signifikante kovariater Men også noen veldig store residualer Dessuten Pearson X 2 = som er stort sammenlignet residualt antall frihetsgrader = 8544 Overspredning i forhold til Poissonmodell på X 2 /8544 = 6.08 > X2<-sum(residuals(main,type="pearson")ˆ2) > X2/8544 [1] Pga. betydelig overspredningen skal man være forsiktig med legge for mye i signifikansene!

28 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 28/4 Overspredning generelt To forslag til forbedring av modellen Anta at Y i θ i Po(θ i exp(β x i )) der θ i er en latent stokastisk variabel Anta at E[Y i ] = µ i = exp(β x i )), men at Var[Y i ] = φµ i der φ er et spredningsledd

29 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 29/4 Dobbeltforventning Generelt for stokastiske variabel X og Y gjelder lov om dobbeltforventning E[Y ] = E{E[Y X]} Tilsvarende regel for varianser er Var[Y ] = E{Var[Y X]} + Var{E[Y X]}

30 Overspredning med latent variabel Med Y i θ i Po(θ i exp(β x i )) der θ i er en latent stokastisk variabel finner vi µ i = E[Y i ] = E[E[Y i θ i ]] = E[θ i exp(β x i )] = exp(β x i ) hvis vi setter E[θ i ] = 1 (som vi kan gjøre når β x i inneholder et konstantledd). Dessuten får vi, pga. betinget Poissonfordeling, Var[Y i ] = E[Var[Y i θ i ]] + Var[E[Y i θ i ]] = E[θ i exp(β x i )] + Var[θ i exp(β x i )] = exp(β x i ) + exp(2β x i )Var[θ i ] dvs. overspredning! = µ i + µ 2 i Var[θ i ] > µ i Forelesning 5 STK3100/4100 p. 30/4

31 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 31/4 Overspredning med latent gammafordelt variabel Hvis θ i er gammafordelt blir, fra de Jong & Heller, s. 32, Y i marginalt negativt binomisk fordelt. Spesielt hvis θ i har tetthet f(θ;ν) = νν θ ν 1 Γ(ν) E[θ i ] = 1 og Var[θ i ] = 1 og ν exp( νθ) blir P(Y i = y) = Γ(ν + y) y!γ(ν) ( µ i µ i + ν )y ( ν µ i + ν )ν med forventning E[Y i ] = µ i = exp(β x i ) og Var[Y i ] = µ i + µ 2 i Var[θ i ] = µ i + µ2 i ν

32 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 32/4 GLM med negativ binomisk respons Siden negative binomiske fordelinger er med i eksponensiell klasser er det rett fram å definere en GLM basert på dem. Dette er faktisk implementert i R under "biblioteket" MASS. Default-linken for negativ binomisk familie er log, så parameterestimatene ˆβ vil svare til Poisson-regresjonen. Vi kan både spesifisere og estimere parameteren ν, men virker som om korrekt spesifikasjon ikke er kritisk.

33 (Intercept) < 2e-16 *** Kjonn < 2e-16 *** Sivstat < 2e-16 *** factor(hivtest) < 2e-16 *** factor(hivtest) ** I(Debald < 19)TRUE < 2e-16 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** (Dispersion parameter for Negative Binomial(1) family taken to be ) Null deviance: on 8553 degrees of freedom Residual deviance: on 8544 degrees of freedom Forelesning 5 STK3100/4100 p. 33/4 Ant. sexpartnere, GLM neg. bin. fam., spesifisert ν = 1 > library(mass) > summary(glm(antpart Kjonn+Sivstat+factor(HIVtest)+I(Debald<19) +factor(aldgr),family=negative.binomial(1),data=part)) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max Estimate Std. Error t value Pr(> t )

34 > summary(glm.nb(antpart Kjonn+Sivstat+factor(HIVtest)+I(Debald<19) (Dispersion par. for Negative Binomial(1.7137) family taken to be 1 Ant. sexpartnere, GLM med neg. bin. fam., estimerer ν +factor(aldgr),data=part)) Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(> z ) (Intercept) < 2e-16 *** Kjonn < 2e-16 *** Sivstat < 2e-16 *** factor(hivtest) < 2e-16 *** factor(hivtest) *** I(Debald < 19)TRUE < 2e-16 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** --- Null deviance: on 8553 degrees of freedom Residual deviance: 8503 on 8544 degrees of freedom AIC: Theta: Std. Err.: x log-likelihood: Forelesning 5 STK3100/4100 p. 34/4

35 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 35/4 Sammendrag: Eks. med neg.bin-familie Parameterestimatene ˆβ tilnærmet like som for Poissonregresjon Standardfeil betydelig større i forhold til Poissonregresjon Derav blir t-verdier mindre og p-verdier større Residualene er nå vesentlig mindre Testobservatorene tilnærmet like om parameteren ν spesifiseres eller estimeres

36 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 36/4 Utvidelse av Poissonmodell til Var[Y i ] = φµ i Problem: Ingen (kjent) eksponensiell klasse med Var[Y i ] = φµ i = φe[y i ] Likevel mulig å tilpasse en modell som kun spesifiserer momenter g(µ i ) = g(e[y i ]) = β x i og Var[Y i ] = φµ i med bakgrunn i Quasilikelihood

37 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 37/4 Bakgrunn for Quasi-likelihood De fleste egenskaper ved minste kvadraters estimatorer krever ikke normalfordelte responser, kun Korrekt forventningstruktur E[Y i ] = β x i Konstant varians Var[Y i ] = σ 2 Uavhengighet Uten normalfordeling har vi ikke eksakt t-fordelinger og F-fordelinger for test-observatorer, men disse er konservative i forhold til asymptotiske tilnærminger som ikke tar hensyn til usikkerheten i ˆσ 2.

38 Bakgrunn for Quasi-likelihood Estimeringsligninger for GLM: Scorefunksjonen settes lik 0 s(β) = n i=1 x i Y i µ i g (µ i )φv (µ i ) = 0, dvs. estimering krever kun spesifikasjon av linkfunskjon g(µ i ) og variansstruktur Var[Y i ] = φv (µ i ). Med samme antagelser has at kovariansmatrisen til s(β): Var[s(β)] = J (β) = n i=1 dvs. ved Fisher-informasjonen. x i x i g (µ i ) 2 φv (µ i ) = E [ ] s(β), β NB. Denne identiteten trenger altså ikke antagelse av eksponensiell klasse, kun spesifikasjon av forventning og variansstruktur. Forelesning 5 STK3100/4100 p. 38/4

39 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 39/4 Modell for Quasi-likelihood Korrekt forventningstruktur g(e[y i ]) = β x i Variansstruktur Var[Y i ] = φv (µ i ) Uavhengighet mellom Y i -ene Da vil ved vanlig 1. ordens Taylor-utvikling (og noen regularitetsantagelser) ˆβ β + J (β) 1 s(β) for ˆβ løsning av s(ˆβ) = 0. Men ved sentralgrenseteoremet blir og dermed s(β) N(0, J (β)) ˆβ N(β, J (β) 1 ) som ved vanlig MLE.

40 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 40/4 Estimering av spredningsledd x i x i g (µ i ) 2 V (µ i ) I Fisher-informasjonen J (β) = 1 n φ i=1 ukjente spredningsparameteren φ. Men vi har at inngår den E[ (Y i µ i ) 2 V (µ i ) Derfor kan φ estimeres konsistent ved ] = φ ˆφ = 1 n p 1 n i=1 (Y i ˆµ i ) 2 V (ˆµ i ) = X 2 n p 1 der X 2 er Pearson-kjikvadrat. Merk at ˆφ = ˆσ 2 når V (µ i ) = 1.

41 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 41/4 Quasilikelihood Strengt tatt har vi bare sett på estimeringsligninger s(β) = n i=1 x i Y i µ i g (µ i )φv (µ i ) = 0, Men man kan konstruere en funksjon Q(µ) = n i=1 Q i(µ i ) som maksimeres ved å løse disse, der Med V (µ) = µ får vi Q i (µ i ) = µi y i Y i µ φv (µ) dµ Q i (µ i ) = 1 φ µi y i Y i µ µ dµ = 1 φ [Y i log(µ i /Y i ) (µ i Y i )] som er proporsjonal med deviansbidrag for Poissonfordeling

42 (Intercept) < 2e-16 *** Kjonn < 2e-16 *** Sivstat < 2e-16 *** factor(hivtest) < 2e-16 *** factor(hivtest) ** I(Debald < 19)TRUE < 2e-16 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** --- (Dispersion parameter for quasi family taken to be ) Null deviance: on 8553 degrees of freedom Residual deviance: on 8544 degrees of freedom Forelesning 5 STK3100/4100 p. 42/4 Antall sexpartnere, GLM med quasi-likelihood > summary(glm(antpart Kjonn+Sivstat+factor(HIVtest)+I(Debald<19) +factor(aldgr),family=quasi(link=log,var="mu"),data=part)) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max Estimate Std. Error t value Pr(> t )

43 mu Forelesning 5 STK3100/4100 p. 43/4 Hvilken variansfunksjon passer best Beregner estimert forventning ˆµ i for alle individer Beregn for j = 1, 2,...,15 empirisk varians ˆv j for Y i slik at j ˆµ i < j + 1 Plotter (j, ˆv j ) sammen med ˆφµ og µ + µ 2 /ˆν Empirisk varians for antall partnere varians Quasilikelihood Negativt binomisk

44 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 44/4 Sammendrag: Eks. med quasi-likelihood Parameterestimatene er eksakt de samme som for Poissonregresjon Standardfeil er skalert med ˆφ = = 2.46 i forhold til Poissonregresjon Derav blir t-verdier mindre og p-verdier større Oppgitte residualer er de samme som for Poisson-regresjon, tydeligvis ikke skalert med ˆφ Essensielt samme resultater som for Negativ binomisk familie

45 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 45/4 GLM med gamma-familie Anta Y i er gamma-fordelt med tetthet ( ) ν f(y) = 1 ν Γ(ν) µ i y ν 1 exp( ν µ i y) der c(y,ν) = y (ν 1) ν ν /Γ(ν). = exp( ( 1/µ i)y log(µ i ) 1/ν )c(y, ν)) Dermed blir kanonisk parameter θ = 1/µ, spredningsledd φ = 1/ν og funksjonen a(θ) = log( 1/θ). Dette gir variansfunksjon V (µ) = a (θ) = 1 θ 2 = µ2

46 Null deviance: on 8553 degrees of freedom Residual deviance: on 8544 degrees of freedom Forelesning 5 STK3100/4100 p. 46/4 Ant. sexpartnere, GLM med Gammafamilie og log-link > summary(glm(antpart Kjonn+Sivstat+factor(HIVtest)+I(Debald<19) +factor(aldgr),family=gamma(link=log),data=part)) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max Estimate Std. Error t value Pr(> t ) (Intercept) < 2e-16 *** Kjonn < 2e-16 *** Sivstat < 2e-16 *** factor(hivtest) < 2e-16 *** factor(hivtest) ** I(Debald < 19)TRUE < 2e-16 *** factor(aldgr) e-16 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** --- (Dispersion parameter for Gamma family taken to be )

47 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 47/4 Invers gaussisk familile En ytterliger eksponensiell klasse er de invers gaussiske fordelingene med tetthet } (2πσ 2 y 3 ) 1/2 exp { (y µ)2 hvis y > 0, 2µ 2 σ 2 y f Y (y) = 0 hvis y 0, for µ,σ 2 > 0. Det kan vises at hvis Y f Y (y) så er E[Y ] = µ og Var[Y ] = σ 2 µ 3, dvs. spredningsleddet er φ = σ 2 og V (µ) = µ 3

48 Null deviance: on 8553 degrees of freedom Residual deviance: on 8544 degrees of freedom Forelesning 5 STK3100/4100 p. 48/4 Sexpartnere, GLM med Invers gaussisk fam. og log-link > summary(glm(antpart Kjonn+Sivstat+factor(HIVtest)+I(Debald<19) +factor(aldgr),family=inverse.gaussian(link=log),data=part)) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max Estimate Std. Error t value Pr(> t ) (Dispersion parameter for inverse.gaussian family taken to be (Intercept) < 2e-16 *** Kjonn < 2e-16 *** Sivstat < 2e-16 *** factor(hivtest) e-14 *** factor(hivtest) ** I(Debald < 19)TRUE < 2e-16 *** factor(aldgr) e-11 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** factor(aldgr) < 2e-16 *** ---

49 Forelesning 5 STK3100/4100 p. 49/4 Sammendrag Poisson-fordeling var ikke akseptabelt for partnerdataen fordi den ikke inneholder spredningsledd som tar hensyn til overspredningen Negativ binomisk fordeling, Quasi-likelihood med spredningsledd og variansfunksjon V (µ) = µ, Gammafordeling og Invers Gaussisk fordeling ga lignende resultater på dette datasettet Generelt kan feilaktig representasjon av variansen gi feilaktig inferens

Forelesning 9 STK3100

Forelesning 9 STK3100 Poissonfordelingen: Forelesning 9 STK3100 20. oktober 2007 S. O. Samuelsen Plan for forelesning: 1. Poissonregresjon 2. Overspredning 3. Quasi-likelihood 4. Andre GLM-er Poissonfordelingen kan oppstå ved

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Eksamen i STK3100 Innføring i generaliserte lineære modeller Eksamensdag: Mandag 6. desember 2010 Tid for eksamen: 14.30 18.30 Oppgavesettet

Detaljer

Generaliserte Lineære Modeller

Generaliserte Lineære Modeller Eksponensiell klasse Generaliserte Lineære Modeller Y i f(y i ;θ i ) = c(y i ;φ) exp((θ i y i a(θ i ))/φ) µ i = E[Y i ] = a (θ i ) σ 2 i = Var[Y i ] = φa (θ i ) = φv (µ i ) STK3100-4. september 2011 Geir

Detaljer

Forelesning 7 STK3100/4100

Forelesning 7 STK3100/4100 Gamma regresjon Forelesning 7 STK3100/4100 26. september 2008 Geir Storvik Plan for forelesning: 1. Kontinuerlige positive responser 2. Gamma regresjon 3. Invers Gaussisk regresjon Modell: Har y Gamma(µ,ν),

Detaljer

Eksponensielle klasser

Eksponensielle klasser Eksponensielle klasser, de Jong & Heller, Kap. 3 Eksponensielle klasser STK3100-1. september 2008 Sven Ove Samuelsen En stokastisk variabel Y sies å ha fordeling i den eksponensielle fordelingsklasse dersom

Detaljer

Prøveeksamen i STK3100/4100 høsten 2011.

Prøveeksamen i STK3100/4100 høsten 2011. Prøveeksamen i STK3100/4100 høsten 2011. Oppgave 1 (a) Angi tetthet/punktsannsynlighet for eksponensielle klasser med og uten sprednings(dispersjons)ledd. Nevn alle fordelingsklassene du kjenner som kan

Detaljer

Generaliserte Lineære Modeller

Generaliserte Lineære Modeller Lineær regresjon er en GLM Generaliserte Lineære Modeller Responser (Y i -er) fra normalfordelinger Lineær komponent η i = β 0 + β 1 x i1 + + β p x ip E[Y i ] = µ i = η i, dvs. linkfunksjonen g(µ i ) =

Detaljer

Forelesning 10 STK3100

Forelesning 10 STK3100 Momenter i multinomisk fordeling Forelesning 0 STK300 3. november 2008 S. O. Samuelsen Plan for forelesning:. Multinomisk fordeling 2. Multinomisk regresjon - ikke-ordnede kategorier 3. Multinomisk regresjon

Detaljer

Forelesning 8 STK3100

Forelesning 8 STK3100 $ $ $ # Fortolkning av Dermed blir -ene Vi får variasjonen i '& '& $ Dermed har fortolkning som andel av variasjonen forklart av regresjonen Alternativt: pga identiteten Forelesning 8 STK3100 p3/3 Multippel

Detaljer

Introduksjon til Generaliserte Lineære Modeller (GLM)

Introduksjon til Generaliserte Lineære Modeller (GLM) Introduksjon til Generaliserte Lineære Modeller (GLM) p. 1/25 Introduksjon til Generaliserte Lineære Modeller (GLM) STK3100-23. august 2010 Sven Ove Samuelsen/Anders Rygh Swensen Plan for første forelesning:

Detaljer

Forelesning 11 STK3100/4100

Forelesning 11 STK3100/4100 Forelesning STK300/400 Plan for forelesning: 3. oktober 20 Geir Storvik. Generaliserte lineære blandede modeller Eksempler R-kode - generell formulering av modell Tillater innbygging av avhengigheter mellom

Detaljer

Forelesning 6 STK3100

Forelesning 6 STK3100 Scorefunksjon og estimeringsligninger for GLM Forelesning 6 STK3100 29. september 2008 S. O. Samuelsen Plan for forelesning: 1. Observert og forventet informasjon 2. Optimeringsrutiner 3. Iterative revektede

Detaljer

Introduksjon til Generaliserte Lineære Modeller (GLM) og blandede modeller

Introduksjon til Generaliserte Lineære Modeller (GLM) og blandede modeller Introduksjon til Generaliserte Lineære Modeller (GLM) og blandede modeller p. 1/34 Introduksjon til Generaliserte Lineære Modeller (GLM) og blandede modeller STK3100/4100-23. august 2011 Geir Storvik (Oppdatert

Detaljer

Forelesning 6 STK3100/4100

Forelesning 6 STK3100/4100 Forelesning 6 STK3100/4100 p. 1/4 Forelesning 6 STK3100/4100 4. oktober 2012 Presentasjon av S. O. Samuelsen (modifisert av Geir H12) Plan for forelesning: 1. GLM Binære data 2. Link-funksjoner 3. Parameterfortolkning

Detaljer

Eksponensielle klasser og GLM

Eksponensielle klasser og GLM !! 3 ksponensielle klasser, Dobson, Kap 3 ksponensielle klasser GLM n stokastisk variabel sies å ha fordeling i den eksponensielle fordelingsklasse som tettheten pktsannsh til kan skrives på formen STK3-3

Detaljer

Forelesning STK september 2011

Forelesning STK september 2011 Forelesning STK3100 12. setember 2011 Geir Storvik (S. O. Samuelsen) Plan for forelesning: 1. Mer om evians 2. Devians og Gooness-of-fit tester 3. GLM og resiualer En Mettet (saturate) moell er en moell

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. B154 «Tabeller og formler i statistikk» av Kvaløy og Tjelmeland. To A4-ark (4 sider) med egne notater. Godkjent kalkulator.

EKSAMENSOPPGAVE. B154 «Tabeller og formler i statistikk» av Kvaløy og Tjelmeland. To A4-ark (4 sider) med egne notater. Godkjent kalkulator. Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: STA-2004 Dato: 29.september 2016 Klokkeslett: 09 13 Sted: Tillatte hjelpemidler: B154 «Tabeller og formler i statistikk» av Kvaløy og

Detaljer

Eksamen i: STA-1002 Statistikk og sannsynlighet 2 Dato: Fredag 31. mai 2013 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Administrasjonsbygget

Eksamen i: STA-1002 Statistikk og sannsynlighet 2 Dato: Fredag 31. mai 2013 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Administrasjonsbygget FA K U L T E T FO R NA T U R V I T E N S K A P O G TE K N O L O G I EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: STA-1002 Statistikk og sannsynlighet 2 Dato: Fredag 31. mai 2013 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Administrasjonsbygget

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 9: Inferens om én populasjon

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 9: Inferens om én populasjon ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 9: Inferens om én populasjon Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Kap. 9: Inferens om én populasjon Statistisk inferens har som mål å tolke/analysere

Detaljer

Forelesning 6 STK3100

Forelesning 6 STK3100 Forelesning STK3 september 7 S O Samuelsen Plan for forelesning: Mer om evians GLM resiualer 3 Test for H : Offset Observert forventet informasjon Optimeringsrutiner Iterative revektee minste kvarater

Detaljer

Forelesning 11 STK3100/4100

Forelesning 11 STK3100/4100 Forelesning 11 STK3100/4100 Plan for forelesning: 1. november 2012 Geir Storvik 1. Generaliserte lineære blandede modeller Eksempler R-kode GLMM - generell formulering av modell Likelihood og estimering

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1110 Statistiske metoder og dataanalyse 1. Eksamensdag: Tirsdag 11. desember 2012. Tid for eksamen: 14.30 18.30. Oppgavesettet

Detaljer

Forelesning 3 STK3100

Forelesning 3 STK3100 Eks. Fødselsvekt mot svangerskapslengde og kjønn Forelesning 3 STK3100 8. september 2008 S. O. Samuelsen Plan for forelesning: 1. Generelt om lineære modeller 2. Variansanalyse - Kategoriske kovariater

Detaljer

Forelesning 7 STK3100

Forelesning 7 STK3100 ( % - -! " stimering: MK = ML Forelesning 7 STK3100 1 oktober 2007 S O Samuelsen Plan for forelesning: 1 Generelt om lineære modeller 2 Variansanalyse - Kategoriske kovariater 3 Koding av kategoriske kovariater

Detaljer

Forelesning 6 STK3100/4100

Forelesning 6 STK3100/4100 Binomiske eller binære responser Forelesning 6 STK3100/4100 26. september 2008 Geir Storvik (S. O. Samuelsen) Plan for forelesning: 1. GLM Binære data 2. Link-funksjoner 3. Parameterfortolkning logistisk

Detaljer

Introduksjon Lineære blanda modellar Generaliserte lineære blanda modellar Analyser av modellar Eit randproblem Oppsummering. Blanda modellar i R

Introduksjon Lineære blanda modellar Generaliserte lineære blanda modellar Analyser av modellar Eit randproblem Oppsummering. Blanda modellar i R Blanda modellar i R Jorunn Slagstad Universitetet i Bergen 20. desember 2006 1 Introduksjon 2 Lineære blanda modellar 3 Generaliserte lineære blanda modellar 4 Analyser av modellar 5 Eit randproblem 6

Detaljer

Oppgave 1. T = 9 Hypotesetest for å teste om kolesterolnivået har endret seg etter dietten: T observert = 2.16 0

Oppgave 1. T = 9 Hypotesetest for å teste om kolesterolnivået har endret seg etter dietten: T observert = 2.16 0 Løsningsforslag til eksamen i MOT310 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 08. mai 2008 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator: HP30S, Casio FX82 eller TI-30 Tabeller og formler i statistikk (Tapir

Detaljer

Forelesning 8 STK3100/4100

Forelesning 8 STK3100/4100 Forelesning STK300/400 Plan for forelesning: 0. oktober 0 Geir Storvik. Lineære blandede modeller. Eksempler - data og modeller 3. lme 4. Indusert korrelasjonsstruktur. Marginale modeller. Estimering -

Detaljer

Forelesning 7 STK3100

Forelesning 7 STK3100 Parameterfortolkning logistisk regresjon Forelesning 7 STK3100 6. oktober 2008 S. O. Samuelsen Plan for forelesning: 1. Parameterfortolkning logistisk regresjon 2. Parameterfortolkning andre linkfunksjoner

Detaljer

Eksamen i : STA-1002 Statistikk og. Eksamensdato : 26. september 2011. Sted : Administrasjonsbygget. Tillatte hjelpemidler : - Godkjent kalkulator

Eksamen i : STA-1002 Statistikk og. Eksamensdato : 26. september 2011. Sted : Administrasjonsbygget. Tillatte hjelpemidler : - Godkjent kalkulator Side 1 av 11 sider EKSAMENSOPPGAVE I STA-1002 Eksamen i : STA-1002 Statistikk og sannsynlighet 2 Eksamensdato : 26. september 2011. Tid : 09-13. Sted : Administrasjonsbygget. Tillatte hjelpemidler : -

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1110 Løsningsforslag: Statistiske metoder og dataanalys Eksamensdag: Fredag 9. desember 2011 Tid for eksamen: 14.30 18.30

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1120 Statistiske metoder og dataanalyse 2. Eksamensdag: Tirsdag 2. juni 2009. Tid for eksamen: 14.30 17.30. Oppgavesettet

Detaljer

Tilleggsoppgaver for STK1110 Høst 2015

Tilleggsoppgaver for STK1110 Høst 2015 Tilleggsoppgaver for STK0 Høst 205 Geir Storvik 22. november 205 Tilleggsoppgave Anta X,..., X n N(µ, σ) der σ er kjent. Vi ønsker å teste H 0 : µ = µ 0 mot H a : µ µ 0 (a) Formuler hypotesene som H 0

Detaljer

Løsningsforslag øving 9, ST1301

Løsningsforslag øving 9, ST1301 Løsningsforslag øving 9, ST1301 Oppgave 1 Regresjon. Estimering av arvbarhet. a) Legg inn din egen høyde, din mors høyde, din fars høyde, og ditt kjønn via linken på fagets hjemmeside 1. Last så ned dataene

Detaljer

EKSAMEN I TMA4315 GENERALISERTE LINEÆRE MODELLER

EKSAMEN I TMA4315 GENERALISERTE LINEÆRE MODELLER Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av?? Bokmål Kontakt under eksamen: Thiago G. Martins 46 93 74 29 EKSAMEN I TMA4315 GENERALISERTE LINEÆRE MODELLER Torsdag

Detaljer

7. november 2011 Geir Storvik

7. november 2011 Geir Storvik Forelesning 13 STK3100/4100 Plan for forelesning: 7. november 2011 Geir Storvik Generaliserte lineære blandede modeller 1. Sammenlikning ulike estimeringsmetoder 2. Tolkning parametre 3. Inferens Konfidensintervaller

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: Bio 2150A Biostatistikk og studiedesign Eksamensdag: 6. desember 2013 Tid for eksamen: 14:30-17:30 (3 timer) Oppgavesettet er

Detaljer

Oppgave 1. X 1 B(n 1, p 1 ) X 2. Vi er interessert i forskjellen i andeler p 1 p 2, som vi estimerer med. p 1 p 2 = X 1. n 1 n 2.

Oppgave 1. X 1 B(n 1, p 1 ) X 2. Vi er interessert i forskjellen i andeler p 1 p 2, som vi estimerer med. p 1 p 2 = X 1. n 1 n 2. Løsningsforslag til eksamen i MOT310 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 17 november 2008 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator: HP30S, Casio FX82 eller TI-30 Tabeller og formler i statistikk Tapir

Detaljer

Inferens i regresjon

Inferens i regresjon Strategi som er fulgt hittil: Inferens i regresjon Deskriptiv analyse og dataanalyse først. Analyse av en variabel før studie av samvariasjon. Emne for dette kapittel er inferens når det er en respons

Detaljer

Løsningsforslag til andre sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2010

Løsningsforslag til andre sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2010 Løsningsforslag til andre sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2010 Oppgave 1 a Forventet antall dødsulykker i år i er E(X i λ i. Dermed er θ i λ i E(X i forventet antall dødsulykker per 100

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1110 Statistiske metoder og dataanalyse 1. Eksamensdag: Mandag 1. desember 2014. Tid for eksamen: 14.30 18.30. Oppgavesettet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Eksamen i: UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet STK2120 Skisse til løsning/fasit. Eksamensdag: Torsdag 5. juni 2014. Tid for eksamen: 14.30 18.30. Oppgavesettet er på 5 sider.

Detaljer

år i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 alder x i 37 38 39 40 41 42 43 44 45 tid y i 45.54 41.38 42.50 38.80 41.26 37.20 38.19 38.05 37.45 i=1 (x i x) 2 = 60, 9

år i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 alder x i 37 38 39 40 41 42 43 44 45 tid y i 45.54 41.38 42.50 38.80 41.26 37.20 38.19 38.05 37.45 i=1 (x i x) 2 = 60, 9 TMA424 Statistikk Vår 214 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Øving nummer 11, blokk II Oppgave 1 Matlabkoden linearreg.m, tilgjengelig fra emnets hjemmeside, utfører

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2016

TMA4240 Statistikk Høst 2016 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Anbefalt øving 9 Løsningsskisse Oppgave 1 a) Vi lar her Y være antall fugler som kolliderer med vindmølla i løpet av den gitte

Detaljer

Løsningsforslag STK1110-h11: Andre obligatoriske oppgave.

Løsningsforslag STK1110-h11: Andre obligatoriske oppgave. Løsningsforslag STK1110-h11: Andre obligatoriske oppgave. Oppgave 1 a) Legg merke til at X er gamma-fordelt med formparameter 1 og skalaparameter λ. Da er E[X] = 1/λ. Små verdier av X tyder derfor på at

Detaljer

TMA4240 Statistikk 2014

TMA4240 Statistikk 2014 TMA4240 Statistikk 2014 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Øving nummer 12, blokk II Oppgave 1 På ein av vegane inn til Trondheim er UP interessert i å måle effekten

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE STA «Tabeller og formler i statistikk» av Kvaløy og Tjelmeland. To A4-ark/ 4 sider med egne notater. Godkjent kalkulator. Rute.

EKSAMENSOPPGAVE STA «Tabeller og formler i statistikk» av Kvaløy og Tjelmeland. To A4-ark/ 4 sider med egne notater. Godkjent kalkulator. Rute. Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: STA-1001. Dato: Tirsdag 26. september 2017. Klokkeslett: 09 13. Sted: Åsgårdvegen 9. Tillatte hjelpemidler: «Tabeller og formler i statistikk»

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE STA-2004.

EKSAMENSOPPGAVE STA-2004. Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: STA-2004. Dato: Torsdag 28. september 2017. Klokkeslett: 09 13. Sted: Tillatte hjelpemidler: Teorifagsbygget. «Tabeller og formler i

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 13: Lineær regresjon og korrelasjon

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 13: Lineær regresjon og korrelasjon ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kapittel 13: Lineær regresjon og korrelasjon Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag http://wiki.math.ntnu.no/st0202/2012h/start 2 Kap. 13: Lineær korrelasjons-

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1110 Statistiske metoder og dataanalyse 1 Eksamensdag: Mandag 30. november 2015. Tid for eksamen: 14.30 18.00. Oppgavesettet

Detaljer

Løsningsforsalg til andre sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2015

Løsningsforsalg til andre sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2015 Løsningsforsalg til andre sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2015 R-kode for alle oppgaver er gitt bakerst. Oppgave 1 (a) Boksplottet antyder at verdiene er høyere for kvinner enn for menn.

Detaljer

Løsningsforslag. n X. n X 1 i=1 (X i X) 2 og SY 2 = 1 ny S 2 X + S2 Y

Løsningsforslag. n X. n X 1 i=1 (X i X) 2 og SY 2 = 1 ny S 2 X + S2 Y Statistiske metoder 1 høsten 004. Løsningsforslag Oppgave 1: a) Begge normalplottene gir punkter som ligger omtrent på ei rett linje så antagelsen om normalfordeling ser ut til å holde. Konfidensintervall

Detaljer

STK juni 2016

STK juni 2016 Løsningsforslag til eksamen i STK220 3 juni 206 Oppgave a N i er binomisk fordelt og EN i np i, der n 204 Hvis H 0 er sann, er forventningen lik E i n 204/6 34 for i, 2,, 6 6 Hvis H 0 er sann er χ 2 6

Detaljer

Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.

Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. Dekkes av kap. 6 og deler av kap. 8.5 i boka. Husk: f(x er sannsynlighetstettheten til en kontinuerlig X dersom:. f(x 0 for alle x R 2. f(xdx = 3. P (a

Detaljer

Kort overblikk over kurset sålangt

Kort overblikk over kurset sålangt Kort overblikk over kurset sålangt Kapittel 1: Deskriptiv statististikk for en variabel Kapittel 2: Deskriptiv statistikk for samvariasjon mellom to variable (regresjon) Kapittel 3: Metoder for å innhente

Detaljer

STK Oppsummering

STK Oppsummering STK1100 - Oppsummering Geir Storvik 6. Mai 2014 STK1100 Tre temaer Deskriptiv/beskrivende statistikk Sannsynlighetsteori Statistisk inferens Sannsynlighetsregning Hva Matematisk verktøy for å studere tilfeldigheter

Detaljer

Krysstabellanalyse (forts.) SOS1120 Kvantitativ metode. 4. Statistisk generalisering. Forelesningsnotater 9. forelesning høsten 2005.

Krysstabellanalyse (forts.) SOS1120 Kvantitativ metode. 4. Statistisk generalisering. Forelesningsnotater 9. forelesning høsten 2005. SOS112 Kvantitativ metode Krysstabellanalyse (forts.) Forelesningsnotater 9. forelesning høsten 25 4. Statistisk generalisering Per Arne Tufte Eksempel: Hypoteser Eksempel: observerte frekvenser (O) Hvordan

Detaljer

Logistisk regresjon 2

Logistisk regresjon 2 Logistisk regresjon 2 SPSS Utskrift: Trivariat regresjon a KJONN UTDAAR Constant Variables in the Equation B S.E. Wald df Sig. Exp(B) -,536,3 84,56,000,25,84,08 09,956,000,202 -,469,083 35,7,000,230 a.

Detaljer

+ S2 Y ) 2. = 6.737 6 (avrundet nedover til nærmeste heltall) n Y 1

+ S2 Y ) 2. = 6.737 6 (avrundet nedover til nærmeste heltall) n Y 1 Løsningsforslag for: MOT10 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 6. november 007 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator: HP0S, Casio FX8 eller TI-0 Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag) MERKNADER:

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4267 Lineære statistiske modeller

Eksamensoppgave i TMA4267 Lineære statistiske modeller Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA4267 Lineære statistiske modeller Faglig kontakt under eksamen: Tlf: Eksamensdato: August 2014 Eksamenstid (fra til): Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Ekstraoppgaver STK3100 h10

Ekstraoppgaver STK3100 h10 Ekstraoppgaver STK3100 h10 Oppgave 1 En-veis variansanalyse modellen kan formuleres som Y ij = µ + α i + ɛ ij (1) der α i = 0 og ɛ ij er i.i.d N(0, σ 2 ). Her representerer er Y ij j te observasjon fra

Detaljer

Analyse av kontinuerlige data. Intro til hypotesetesting. 21. april 2005. Seksjon for medisinsk statistikk, UIO. Tron Anders Moger

Analyse av kontinuerlige data. Intro til hypotesetesting. 21. april 2005. Seksjon for medisinsk statistikk, UIO. Tron Anders Moger Intro til hypotesetesting Analyse av kontinuerlige data 21. april 2005 Tron Anders Moger Seksjon for medisinsk statistikk, UIO 1 Repetisjon fra i går: Normalfordelingen Variasjon i målinger kan ofte beskrives

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1120 Statistiske metoder og dataanalyse 2. Eksamensdag: Mandag 30. mai 2005. Tid for eksamen: 14.30 17.30. Oppgavesettet er

Detaljer

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Eksempel. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Eksempel. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kap. 10: Inferens om to populasjoner Situasjon: Vi ønsker å sammenligne to populasjoner med populasjonsgjennomsnitt henholdsvis μ 1 og μ. Vi trekker da ett utvalg fra hver populasjon. ST00 Statistikk for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Matematisk Institutt

UNIVERSITETET I OSLO Matematisk Institutt UNIVERSITETET I OSLO Matematisk Institutt Eksamen i: STK 1110 Statistiske metoder og dataanalyse 1 Tid for eksamen: Mandag 28. november 2016, kl. 14:30 18:30 Hjelpemidler: Formelsamling til STK 1100 og

Detaljer

Fordelinger, mer om sentralmål og variasjonsmål. Tron Anders Moger

Fordelinger, mer om sentralmål og variasjonsmål. Tron Anders Moger Fordelinger, mer om sentralmål og variasjonsmål Tron Anders Moger 20. april 2005 1 Forrige gang: Så på et eksempel med data over medisinerstudenter Lærte hvordan man skulle få oversikt over dataene ved

Detaljer

Inferens. STK Repetisjon av relevant stoff fra STK1100. Eksempler. Punktestimering - "Fornuftig verdi"

Inferens. STK Repetisjon av relevant stoff fra STK1100. Eksempler. Punktestimering - Fornuftig verdi Inferens STK1110 - Repetisjon av relevant stoff fra STK1100 Geir Storvik 12. august 2015 Data x 1,..., x n evt også y 1,..., y n Ukjente parametre θ kan være flere Vi ønsker å si noe om θ basert på data.

Detaljer

MOT310 Statistiske metoder 1, høsten 2006 Løsninger til regneøving nr. 8 (s. 1) Oppgaver fra boka:

MOT310 Statistiske metoder 1, høsten 2006 Løsninger til regneøving nr. 8 (s. 1) Oppgaver fra boka: MOT30 Statistiske metoder, høsten 2006 Løsninger til regneøving nr. 8 (s. ) Oppgaver fra boka: Oppgave.5 (.3:5) ) Først om tolking av datautskriften. Sammendrag gir følgende informasjon: Multippel R =R,

Detaljer

Supplement til power-point presentasjonen i medisinsk statistikk, forelesning 7 januar 2013. Skrevet av Stian Lydersen 16 januar 2013

Supplement til power-point presentasjonen i medisinsk statistikk, forelesning 7 januar 2013. Skrevet av Stian Lydersen 16 januar 2013 1 Supplement til power-point presentasjonen i medisinsk statistikk, forelesning 7 januar 013. Skrevet av Stian Lydersen 16 januar 013 Vi antar at vårt utvalg er et tilfeldig og representativt utvalg for

Detaljer

7.2 Sammenligning av to forventinger

7.2 Sammenligning av to forventinger 7.2 Sammenligning av to forventinger To-utvalgs z-observator To-utvalgs t-prosedyrer To-utvalgs t-tester To-utvalgs t-konfidensintervall Robusthet To-utvalgs t-prosedyrerår variansene er like Sammenlikning

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2009

TMA4240 Statistikk Høst 2009 TMA4240 Statistikk Høst 2009 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Øving nummer b6 Oppgave 1 Oppgave 11.5 fra læreboka. Oppgave 2 Oppgave 11.21 fra læreboka. Oppgave

Detaljer

Kap. 6, Kontinuerlege Sannsynsfordelingar

Kap. 6, Kontinuerlege Sannsynsfordelingar Kapittel 6, Kontinuerlege Sannsynsfordelingar Sjå på eit utval av ofte brukte kontinuerlege sannsynsfordelingar Uniform I går Normal I går Eksponensial I dag Gamma I dag Kji-kvadrat I dag Nokre eigenskapar

Detaljer

Multippel regresjon. Her utvider vi perspektivet for enkel lineær regresjon til også å omfatte flere forklaringsvariable x 1, x 2,, x p.

Multippel regresjon. Her utvider vi perspektivet for enkel lineær regresjon til også å omfatte flere forklaringsvariable x 1, x 2,, x p. Multippel regresjon Her utvider vi perspektivet for enkel lineær regresjon til også å omfatte flere forklaringsvariable x 1, x 2,, x p. Det er fortsatt en responsvariabel y. Måten dette gjøre på er nokså

Detaljer

HØGSKOLEN I STAVANGER

HØGSKOLEN I STAVANGER EKSAMEN I: MOT0 STATISTISKE METODER VARIGHET: TIMER DATO:. NOVEMBER 00 TILLATTE HJELPEMIDLER: KALKULATOR, TABELLER OG FORMLER I STATISTIKK (TAPIR FORLAG) OPPGAVESETTET BESTÅR AV OPPGAVER PÅ 7 SIDER HØGSKOLEN

Detaljer

Kapittel 2: Hendelser

Kapittel 2: Hendelser Kapittel 2: Hendelser FENOMEN Eksperiment Utfall Utfallsrom Eksperiment. Utfall. Eksperiment Utfall Hendelse Sannsynlighet: egenskaper, gunstige vs. mulige, relativ frekvens Sannsynlighet for mer enn en

Detaljer

STK Oppsummering

STK Oppsummering STK1110 - Oppsummering Geir Storvik 11. November 2015 STK1110 To hovedtemaer Introduksjon til inferensmetoder Punktestimering Konfidensintervall Hypotesetesting Inferens innen spesifikke modeller/problemer

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Kap. 10: Inferens om to populasjoner Situasjon: Vi ønsker å sammenligne to populasjoner med populasjonsgjennomsnitt henholdsvis

Detaljer

10.1 Enkel lineær regresjon Multippel regresjon

10.1 Enkel lineær regresjon Multippel regresjon Inferens for regresjon 10.1 Enkel lineær regresjon 11.1-11.2 Multippel regresjon 2012 W.H. Freeman and Company Denne uken: Enkel lineær regresjon Litt repetisjon fra kapittel 2 Statistisk modell for enkel

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. «Tabeller og formler i statistikk» av Kvaløy og Tjelmeland. To A4-ark (4 sider) med egne notater. Godkjent kalkulator.

EKSAMENSOPPGAVE. «Tabeller og formler i statistikk» av Kvaløy og Tjelmeland. To A4-ark (4 sider) med egne notater. Godkjent kalkulator. Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: STA-2004. Dato: Fredag 26. mai 2017. Klokkeslett: 09 13. Sted: Åsgårdvegen 9. Tillatte hjelpemidler: «Tabeller og formler i statistikk»

Detaljer

Kapittel 3: Studieopplegg

Kapittel 3: Studieopplegg Oversikt over pensum Kapittel 1: Empirisk fordeling for en variabel o Begrepet fordeling o Mål for senter (gj.snitt, median) + persentiler/kvartiler o Mål for spredning (Standardavvik s, IQR) o Outliere

Detaljer

EKSAMEN I FAG TMA4275 LEVETIDSANALYSE Mandag 27. mai 2013 Tid: 09:00 13:00

EKSAMEN I FAG TMA4275 LEVETIDSANALYSE Mandag 27. mai 2013 Tid: 09:00 13:00 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 10 Faglig kontakt under eksamen: Bo Lindqvist 975 89 418 EKSAMEN I FAG TMA4275 LEVETIDSANALYSE Mandag 27. mai 2013

Detaljer

Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.

Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. Dekkes av kap. 6 og deler av kap. 8.5 i boka. Husk: f(x) er sannsynlighetstettheten til en kontinuerlig X dersom: 1. f(x) 0 for alle x R 2. f(x)dx =1 3. P (a

Detaljer

Medisinsk statistikk Del I høsten 2009:

Medisinsk statistikk Del I høsten 2009: Medisinsk statistikk Del I høsten 2009: Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger Pål Romundstad Beregning av sannsynlighet i en binomisk forsøksrekke generelt Sannsynligheten for at suksess intreffer X

Detaljer

Oppfriskning av blokk 1 i TMA4240

Oppfriskning av blokk 1 i TMA4240 Oppfriskning av blokk 1 i TMA4240 Geir-Arne Fuglstad November 21, 2016 2 Hva har vi gjort i dette kurset? Vi har studert to sterkt relaterte grener av matematikk Sannsynlighetsteori: matematisk teori for

Detaljer

Bioberegninger, ST1301 Onsdag 1. juni 2005 Løsningsforslag

Bioberegninger, ST1301 Onsdag 1. juni 2005 Løsningsforslag Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Bioberegninger, ST1301 Onsdag 1. juni 2005 Løsningsforslag Oppgave 1 a) Verdien av uttrykkene blir som følger: >

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4240 STATISTIKK Mandag 12. desember 2011

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4240 STATISTIKK Mandag 12. desember 2011 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 10 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4240 STATISTIKK Mandag 12. desember 2011 Oppgave 1 Oljeleting a) Siden P(A

Detaljer

vekt. vol bruk

vekt. vol bruk UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1110 Statistiske metoder og dataanalyse 1. Eksamensdag: 10. desember 2010. Tid for eksamen: 14.30 18.30. Oppgavesettet er

Detaljer

Løsningskisse for oppgaver til undervisningsfri uke 14 (6.-9. april)

Løsningskisse for oppgaver til undervisningsfri uke 14 (6.-9. april) HG April 010 Løsningskisse for oppgaver til undervisningsfri uke 14 (6.-9. april) Innledende merknad. De fleste oppgavene denne uka er øvelser i bruk av den viktige regel 5.0, som er sentral i dette kurset,

Detaljer

Andre sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2010

Andre sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2010 Andre sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2010 Dette er det andre settet med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2010. Oppgavesettet består av fire oppgaver. Det er valgfritt om du vil

Detaljer

Eksamen i : STA-1002 Statistikk og. Eksamensdato : 3. juni Sted : Administrasjonsbygget. Tillatte hjelpemidler : - Godkjent kalkulator

Eksamen i : STA-1002 Statistikk og. Eksamensdato : 3. juni Sted : Administrasjonsbygget. Tillatte hjelpemidler : - Godkjent kalkulator Side 1 av 11 sider EKSAMENSOPPGAVE I STA-1002 Eksamen i : STA-1002 Statistikk og sannsynlighet 2 Eksamensdato : 3. juni 2011. Tid : 09-13. Sted : Administrasjonsbygget. Tillatte hjelpemidler : - Godkjent

Detaljer

Fra boka: 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.3 og (alle er basert på samme datasett).

Fra boka: 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.3 og (alle er basert på samme datasett). Fra boka: 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.3 og 10.37 (alle er basert på samme datasett). ############ OPPGAVE 10.32 # Vannkvalitet. n=49 målinger i ulike områder. # Forutsetter at datasettene til boka (i

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Eksamen i: UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet STK1110 FASIT. Eksamensdag: Tirsdag 11. desember 2012. Tid for eksamen: 14.30 18.30. Oppgavesettet er på 5 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

Kap. 6, Kontinuerlege Sannsynsfordelingar

Kap. 6, Kontinuerlege Sannsynsfordelingar Kapittel 6, Kontinuerlege Sannsynsfordelingar Sjå på eit utval av ofte brukte kontinuerlege sannsynsfordelingar Uniform I går Normal I går Eksponensial I dag Gamma I dag Kji-kvadrat I dag Nokre eigenskapar

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1100 Statistiske metoder og dataanalyse 1 - Løsningsforslag Eksamensdag: Mandag 30. november 2015. Tid for eksamen: 14.30

Detaljer

Inferens i fordelinger

Inferens i fordelinger Inferens i fordelinger Modifiserer antagelsen om at standardavviket i populasjonen σ er kjent Mer kompleks systematisk del ( her forventningen i populasjonen). Skal se på en situasjon der populasjonsfordelingen

Detaljer

Lineære modeller i praksis

Lineære modeller i praksis Lineære modeller Regresjonsmodeller med Forskjellige spesialtilfeller Uavhengige variabler Én binær variabel Analysen omtales som Toutvalgs t-test én responsvariabel: Y én eller flere uavhengige variabler:

Detaljer

Eksamensoppgåve i TMA4267 Lineære statistiske modellar

Eksamensoppgåve i TMA4267 Lineære statistiske modellar Institutt for matematiske fag Eksamensoppgåve i TMA4267 Lineære statistiske modellar Fagleg kontakt under eksamen: Øyvind Bakke Tlf: 73 59 81 26, 990 41 673 Eksamensdato: 22. mai 2015 Eksamenstid (frå

Detaljer

Forelesning 9 STK3100/4100

Forelesning 9 STK3100/4100 p. 1/3 Forelesning 9 STK3100/4100 Plan for forelesning: 18. oktober 2012 Geir Storvik 1. Lineære blandede modeller 2. Marginale modeller 3. Estimering - ML og REML 4. Modell seleksjon p. 2/3 Modell med

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4275 Levetidsanalyse

Eksamensoppgave i TMA4275 Levetidsanalyse Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA4275 Levetidsanalyse Faglig kontakt under eksamen: Bo Lindqvist Tlf: 975 89 418 Eksamensdato: Lørdag 31. mai 2014 Eksamenstid (fra til): 09:00-13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Kapittel 6: Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger 6.4-5.7: Normalfordelingen, normalapproksimasjon, eksponensial og gamma.

Kapittel 6: Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger 6.4-5.7: Normalfordelingen, normalapproksimasjon, eksponensial og gamma. TMA4240 Statistikk H2010 Kapittel 6: Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger 6.4-5.7: Normalfordelingen, normalapproksimasjon, eksponensial og gamma. Mette Langaas Foreleses mandag 27. september 2010 2

Detaljer