Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 957 Nr. 68 Folkemengden i herreder og byer. januar 956 Population in rural districts and towns 69 Norges jernbaner 95-5 Chemins de fer norvégiens 70 Veterinærvesenet 95 Service vétérinaire 7 Folketellingen. desember 950 V Barnetallet i norske ekteskap Population census December, 950 V Fertility of marriages 7 Sinnssykehusenes virksomhet 955 Hospitals for mental disease 7 Norges elektrisitetsverker 955 Electricity plants 7 Husholdningsregnskaper for jordbrukerfamilier 95 Family budgets for farmers' families 75 Norges fiskerier 955 Fishery statistics of Norway 76 Jordbruksstatistikk 956 Agricultural statistics 77 Norges kommunale finanser 95-5 til Municipal finances 78 Norges industri 955 Industrial production statistics 79 Statistisk årbok 957 Statistical yearbook of Norway 80 Norges handel 956 Del I Foreign trade of Norway Part I 8 Kredittmarkedstatistikk 955 Credit market statistics 8 Folkemengdens bevegelse 955 Vital Statistics and migration statistics 8 Alkoholstatistikk 956 Alcohol statistics 8 Husholdningsregnskaper for alderstrygdede mai 955 april 956 Family budgets for old age pensioners Rekke XI Trykt 958 Nr. 85 Økonomisk utsyn over året 957 Economic survey 86 Skogavvirking 95-5 til Roundwood cut 87 Bedriftstelling i Norge. april 95 II Varehandel Census of establishments April, 95 II Wholesale and retail trade 88 Lonnsstatistikk 955 og 956 Wage statistics 89 Meieribruket i Noreg 955 Norway's dairy industry 90 Syketrygden 95 Health insurance 9 Veterinærvesenet 955 Service vétérinaire 9 Norges jernbaner Chemins de fer norvégiens 9 Norges fiskerier 956 Fishery statistics of Norway 9 Norges bergverksdrift 956 Norway's mining industry 95 Norges handel 956 Del II Foreign trade o Norway Part H

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 99 STORTINGSVALGET 957 Storting elections 957 STORTINGETS KONTOR OFFICE OF THE STORTING OSLO 958

4 AKTIETRYKKERIET- OSLO

5 INNHOLD Side Forord 5 Valgdistrikter. Endringer foretatt siden. oktober 95 med hensyn til jurisdiksjonsgrenser og navn 6 Antallet av stemmeberettigede : Tilvekst siden 99 6 Fordelingen på landdistrikter og kjøpsteder 6 Forholdet mellom stemmeberettigede menn og kvinner 6 Forhåndsstemmegivning 7 Godkjente og forkastede stemmer 7 Tabell I. Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, forkastede og godkjente stemmer i de enkelte herreder og byer 0» II. Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte forkastede og godkjente stemmer i landdistrikter og byer (herunder ladesteder) fylkesvis» III. Listestemmetall og stemmesedler for de forskjellige politiske partier i de enkelte herreder og byer 6 s IV. for de forskjellige politiske partier i bygder og byer fylkesvis 80» V. Representantenes og varamennenes fordeling på partier og kjønn fylkesvis.. 8» VI. Fordeling av stemmer og mandater på de enkelte partier Valglister og fordeling av mandatene på de enkelte partier etter listestemmene samt navnene på de valte representanter og varamenn 87 Antall kandidater Kvinnelige kandidater Gjenvalg og nyvalg Representantenes livsstilling 5 Representantene ordnet etter partier 6 Gjennomsnittlig velgertall bak hver representant 7 Navneregister for valglistene 8

6

7 Forord. Ved grunnlovsbestemmelse av 6. november 95 ble «Bondeparagrafen» opphevet. Valget i 95 var det forste hvor land og by valgte sammen. Valget 957 foregikk i alle valgdistrikter den 7. oktober 957. Folgende partier deltok: Bondepartiet = B. Det norske Arbeiderparti = A. Høyre H. Kristelig Folkeparti = Kr.F. Norges Kommunistiske Parti = K. Venstre V. Norsk Sosialdemokratisk Parti Sos. Det Liberale Folkeparti og Framstegspartiet. Ved avfattelsen av nærværende statistikk er etter Statistisk Sentralbyrås ønske tidligere tabeller til og med inntatt som tabell I og II. De statistiske opplysninger som er gitt i tabellene III til og med IV fremgår av innholdsfortegnelsen. De alminnelige statistiske opplysninger (tabell I II) er utarbeidet av kontorsjef i Stortinget, Gunnar Hoff og den politiske del av tidligere fullmektig ved Stortingets kontor, Karl Bjørnstad. Under arbeidet som er utført på grunnlag av de skjematiske oppgaver fra, valgstyrenes formenn har man i stor utstrekning måttet sammenholde og supplere med distriktsvalgstyrenes oppgjør og øvrige valgdokumenter som har vært innsendt til Stortingets kontor. Oslo i april 958. Gunnar Hoff. Karl Bj ornstad.

8 Valgdistrikter m. m. I tiden siden. oktober 95 har funnet sted følgende byutvidelser: Utvidelse av ladestedet Tvedestrand ved kongelig resolusjon av. september 95,» kjøpstaden Gjøvik ved Kronprinsregentens resolusjon av 9. juli 955, Tromso ved Kronprinsregentens resolusjon av 9. juli 955, Bergen ved Kronprinsregentens resolusjon av. august 955.» ladestedet Sandnes ved lov av 7. desember 956,» kjøpstaden Sarpsborg ved lov av 7. desember 956, Sammenslåing av kjøpstaden Haugesund med Skåre herred ved lov av 9. mars 957. Utvidelse av ladestedet Namsos ved lov av 9. mars 957. Etter det ovenstående er det en kommune som har opphørt å eksistere som sådan, nemlig Skåre. Siden det tidspunkt som er nevnt ovenfor har det funnet sted en navneendring, idet det ved Kronprinsregentens resolusjon av. august 956 ble bestemt at navnet på Vardø herredskommune i Finnmark fylke skulle endres til Båtsfjord. Antallet av stemmeberettigede hele riket utgjorde i alt 98 76, mens antallet i 95 var Tilveksten utgjorde således 8 6. Av det samlede antall stemmeberettigede var eller 5.0 % kvinner mot 56 8, eller 5,6 % i 95, altså en øking fra 95 på 6 97, mens antallet av stemmeberettigede menn er økt med 6 fra 0 6 til Av de stemmeberettigede velgere var i menn og 7 89 kvinner, tilsammen hjemmehørende i landdistrikter mens menn og 8 66 kvinner, tilsammen tilhørte kjøpstedene. I 95 var antallet av stemmeberettigede menn og kvinner på landet henholdsvis og 77 9 og i kjøpstedene henholdsvis 6 95 og Antallet stemmeberettigede menn er således økt på landet med 8 og i kjøpstedene med 0. Antallet av stemmeberettigede kvinner på landet er minket med 095 men økt med 0 9 i kjøpstedene. Kvinnene utgjorde ved valget % av velgerbefolkningen på landet og 5.58 % i byene mot ved valget i 95 henholdsvis 9,6 % og 5.6 'Yo.

9 7 Forhåndsstemmegivning. Ved Stortingets beslutning av 8. mars 99 ble grunnlovens 60 forandret således at den nå lyder : «Hvorvidt og under hvilke Former de stemmeberettigede kunne afgive sine uden personligt Fremmøte paa Valgthingene bestemmes ved Lov.» I henhold til denne grunnlovsbestemmelse har valgloven i 90 opphevet forfallsinstitusjonen og innført adgangen til forhåndsstemmegivning en viss tid før valget, idet velgerne ved personlig frammøte hos en offentlig stemmemottaker erklærer at han vil være hindret fra å møte på valgtinget enten ved fravær fra valgsognet i den for stemmegivningen bestemte tid eller på grunn av opphold på sykehus, eller ved offentlige gjøremål innen valgsognet. I sammenligning med den tidligere forallsinstitusjon med sine 6 57 forfallsanmeldelser ved valget i 97 (da den siste gang var gjeldende) utgjorde antallet av forhåndsstemmer ved valget i 90 i alt 89 stemmer, i 9 06, i , i , i , i og i , herav i landdistriktene 56. Av disse er igjen 6 87 avgitt av kvinner. I kjøpstedene ble i alt avgitt 85 forhåndsstemmer hvori fra kvinner 7. Av de avgitte forhåndsstemmer ble i alt forkastet 50 mot 056 i 95. Godkjente og forkastede stemmer. Av de i hele riket avgitte stemmer ble 79 8 godkjent. I 95 ble stemmer forkastet.

10

11 I Tabeller

12 Stortingsvalg Tabell I. Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, Valgsogn Folkemengde pr.. des. 956 Rett til å stemme etter manntallet Menn Kvinnerl I alt På forhånd Avgitte Menn Kvinnerl I alt Østfold fylke.. Hvaler Torsneg Borge Varteig Skjeberg Berg Idd Aremark Øymark Rødenes Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Mysen Skiptvet Rakkestad Degernes Tune Rolvsøy Glemmen Kråkerøy Onsøv Råde Rygge Våler Hobøl Halden Sarpsborg Fredrikstad Moss Tilsammen Akershus fylke.. Vestby. Kråks'tad. Ski. As 5. Frogn 6. Nesodden 7. Oppegård 8. Bærum 9. Asker Sondre 8 Holand Nordre Holand Setskog Aurskog Blaker

13 Stortingsvalg 957 forkastede og godkjente stemmer i de enkelte herreder og byer. stemmer Menn På valgtinget I alt Menn I alt Stemmer avgitt på valgtinget Kvinner Kvinner I pct. av de som hadde rett til å stemme I alt Menn Kvinner I alt Stemmer som ble forkastet Forhåndsstemmer I ail Tallet på godkjente stemmer ,5 8,00 65,8 80,88 66,5 8, ,0 8,6 8, ,95 69,5 7, ,77 79, 80, ,5 85,7 86, ,6 8,98 86, ,9 80,7 80, ,87 76, 8, ,9 77,85 80, ,0 68,78 7, ,08 7,07 78, ,5 85,7 8, , 8,6 8, ,6 80,5 8, ,5 86,5 86, ,0 75,5 79, ,87 8,0 8, ,6 80,75 8, ,9 8,5 8, $6,70 78,60 8, ,8 8, 8, ,6 8,8 86, ,6 80,07 79, ,6 80,7 80, ,0 8,96 8, ,07 67,9 80, , 80,8 8, ,98 85,78 87,, ,87 87,5 88, , 8,7 8, ,9 88,09 88, ,87 8,7 8, ,00 78,99 79, ,98 89,75 8, ,6 79,96 78, ,98 79,8 80, ,9 78,8 80, , 77, 77, , 8,57 8, ,77 8,09 8, ,56 79,6 80, ,9 75,00 80, , 7,7 75, ,8 7,8 80, ,6 79,09 8, ,8 77, 80,

14 Stortingsvalg 957 Tabell I (forts.). Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, Valgsogn Folkemengde pr.. des. 956 Rett til å stemme etter manntallet Menn Kvinnerl I alt På forhånd Avgitte Menn Kvinner I alt Akershus fylke (forts.). 5. Sørum 6. Fet 7. Rælingen 8. Enebakk 9. Lørenskog 0. Skedsmo. Lillestrøm. Nittedal. Gjerdrum. Ullensaker. 5. Nes 6. Eidsvoll 7. Nannestad 8. Hurdal 9. Feiring 0. Son. Drøbak Tilsammen Oslo Oslo Hedmark fylke.. Nes. Ringsaker. Fumes. Vang 5. Løten 6. Romedal 7. Stange 8. Nord-Odal 9. Sør-Odal 0. Eidskog. Vinger. Brandval. Grue. Hof. 5. Åsnes 6. Våler 7. Elverum 8. Trysil 9. Åmot 0. Stor-Elvdal. Sollia. Ytre Rendal. Ovre Rendal. Engerdal 5. Os 6. Tolga 7. Tynset 8. Alvdal

15 Stortingsvalg 957 forkastede og godkjente stemmer i de enkelte herreder og byer. stemmer På valgtinget Talt Menn I alt I alt Kvmner Kvin.- ner I pct. av de som hadde rett til stemme Kvin- Menn I alt ner Stemmer som ble forkastet Forhåndsstemmer Tallet IA godkjente stemmer Stemmer avgitt på valgtinget I alt S , 8,7 80, ,00 7,97 77, , 7,55 76, ,8 67,96 7, ,58 78,6 78, , 80,7 8, ,9 8,69 8, ,7 8,6 80, ,70 8, 85, ,0 77,9 77, ,57 7, 8, ,85 80,6 8, , 77,56 79, ,97 78,5 8, ,8 79,7 8, ,78 79,50 79, ,79 80,5 8, ,5 80,08 8, ,66 8,7 8, ,0 8,89 9,8 8,66 8,86 86,6 85,5 8,5 8,7 78,7 79,9 78,8 8,08 8, 79, 78,6 80,56 8,7 8,05 8,95 89,58 86,8 8, 86,08 8,0 8,0 86, 90,7 8,6 85, , 79, , 85, , 8, ,5 8, ,55 8, ,80 8, ,08 79, ,08 80, ,89 75, ,6 77, ,0 75, ,68 78, ,06 76, ,7 77,5 6 69,8 7, ,7 78, ,7 77,0 8 77,9 80, ,79 80, , 88, ,7 8,9 08 8,5 8, ,0 8, ,70 79, ,68 78, ,97 8, ,6 88,5 557

16 Stortingsvalg 957 Tabell I (forts.). Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, Valgsogn Folkemengde pr. I. des. 956 Rett til å stemme etter manntallet Menn Kvinner I alt På forhånd Avgitte Menn Kvinnerl I alt Hedmark fylke (forts.) Folldal Kvikne Hamar Kongsvinger Tilsammen Oppland fylke. 7. Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Heidal Sel Nord-Fron ør-Fron Ringebu Øyer Ostre Gausdal Vestre Gausdal Fåberg Biri Snertingdal Vardal Ostre Toten Vestre Toten Eina Kolbu Jevnaker Lunner Gran Brandbu Søndre Land Fluberg Nordre Land Torpa Sør-Aurdal Etnedal Nord-Aurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang Lillehammer Gjøvik Tilsammen Buskerud fylke.. Tyristrand. Hole. Norderhov

17 5 Stortingsvalg 957 forkastede og godkjente stemmer i de enkelte herreder og byer. stemmer På valgtinget Menn Kvin- ner I alt I alt livin- Menn I alt ner I pct. av de som hadde rett til å stemme Menn Kvin- I I alt ner Stemmer som ble forkastet Forhåndsstemmer Tallet på godkj ente stemmer Stemmer avgitt på valg- Unger I alt ,9 76,6 88,7 87,6 8,96 65,0 85,5 85,8 8,9 7,0 87,7 86, ,68 77,9 80, ,5 8, 7,5 8, 8,6 80, 80,0 8, 76,50 8,5 8,89 86, 89,6 8,7 86,60 8, 87, 75,85 8,89 8,6 8,65 86,65 77, 80,6 77,69 86,9 79,8 8,7 79,06 7,79 77,8 80,0 77,50 77, 78,7 86,6 87,8 77,9 75,08 6,6 68,9 76,6 69,8 75,00 77,9 75,7 7,55 76,70 78,66 8, 77,05 7,95 7,67 79,55 7,09 78,0 75,9 79,7 8, 8,0 7,0 75, 77,56 7,99 78,50 70,65 6,0 67,5 7,5 68,0 68,55 7,59 8, 85,8 78, 79,59 69,07 7,7 80,8 75,5 77,55 80,5 76, 78,8 80,8 8,5 85,79 79,5 80,85 77,6 8,8 7,5 80,57 79,6 8, 8,06 80, 75,70 76, 8,0 76, 8,0 75, 69,9 7,6 76, 7,8 7, 75,0 85,0 86, O ,8 76,00 78, , 8,86 8,76 8,06 76,58 79,7 8, 79,67 80,

18 Stortingsvalg Tabell I (forts.). Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, Valgsogn Folkemengde pr.. des. 956 Rett til å stemme etter manntallet På forhånd Avgitte Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Buskerud fylke (forts.).. Adal 5. FM, 6. Nes 7. Gol 8. Hemsedal 9. Al 0. Hol. Sigdal. Krødsherad. Modum. Ovre Eiker 5. Nedre Eiker 6. Lier 7. Røyken 8. Hurum 9. Ytre Sandsvær 0. Øvre Sandsvær. Flesberg. Rollag. Nore. Uvdal 5. Hønefoss 6. Drammen 7. Kongsberg Tilsammen Vestfold fylke. Strømm. Skoger. Sande. Hof. 5. Botne 6. Våle 7. Borre 8. Ramnes 9. Andebu 0. Stokke. Sem. Nøttero.. Tjøme. Sandar. 5. Tjølling 6. Brunlanes 7. Hedrum 8. Lardal 9. Svelvik 0. Holmestrand. Horten. Asgårdstrand. Tønsberg

19 Stortingsvalg 957 forkastede og godkjente stemmer i de enkelte herreder og byer. stemmer På valgtinget I alt Menn I Kvin- I alt Menn Kvin.- I alt I ner ner I pet. av de som hadde rett til å stemme Kvin- Menn I alt ner Stemmer som ble forkastet Forhåndsstemmer Stemmer avgitt på valgtinget I alt Tallet på, godkjente stemmer I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 8,8 79,79 7,79 70,6 69,55 7, 8,8 79, 80, 7,69 75,0 8,8 8,0 76, 75,9 86,5 8, 76,89 80,6 79, 69,76 86,99 86,5 79,8 8,97 80,50 79, 7,5 69,9 75, 80,6 8,07 8, 78,59 78,95 8, 8,5 77,5 8, 87,6 8, 80, 8,80 8, 7, 87,79 86, 8, O O O O 87 O 6 O ,6 80, 8, , , 66 8, , , , , , , , , , , , ,09 80,59 8,9 79,68 88,8 8,9 8,0 8,06 8,0 80,57 8,0 8, 8,0 8,6 7,6 8,5 78,07 8,0 85, 80,59 86,7 85,8 8,88 8,9 8,56 8,70 80, 8,09 8,7 8,56 79,5 8,6 O , 78, I , 8, 78, 90, 8,5 8,00 8,0 79,9 8,6 78,5 87,8 8,0 87,6 85,9 8,65 8,78 78, 88,85 8,76 85,8 8, Stortingsvalget 957.

20 Stortingsvalg Tabell I (forts.). Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, Valgsogn Folkemengde pr.. des. 956 Rett til å stemme etter manntallet På forhånd Avgitte Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Vestfold fylke (forts.).. Sandefjord 5. Larvik 6. Stavern Telemark fylke.. Siljan.. Gjerpen. Eidanger. Bamle 5. Skåtøy. 6. Sannidal 7. Drangedal 8. Solum 9. Holla 0. Lunde. Bø. Sauherad. Heddal. Gransherad 5. Hovin 6. Tinn 7. Hjartdal 8. Seljord 9. Kviteseid 0. Nissedal. Fyresdal. Mo. Lårdal. Vinje 5. Rauland 6. Kragerø 7. Langesund 8. Stathelle 9. Brevik 0. Porsgrunn. Skien. Notodden Aust -Agder fylke.. Gjerstad. Vegårshei. Søndeled. Holt 5. Dypvåg 6. Flosta 7. Stokken 8. Austre Moland 9. Froland Tilsammen Tilsammen H G

21 9 Stortingsvalg 957 forkastede og godkjente stemmer i de enkelte herreder og byer. stemmer På valgtinget Menn enn I Kvin- ner I I alt I alt Menn enn I Kvin- I ner I I alt I pet. av de som hadde rett til å stemme Menn Kvin- I I alt I ner I Stemmer som ble forkastet Forhåndsstemmer Stemmer avgitt på valgtinget I alt.. Tallet på godkjente stemmer , 8,7 88,0 8,6 8, 8,8 8, 8,86 86, ,89 8, 8, ,0 79, ,7 75, ,89 70, ,5 6, ,7 67, ,8 79, ,75 77, ,57 7, ,57 79, ,97 69, ,90 7, ,8 78, ,6 77, ,80 70, ,8 67, ,70 8, , 6, ,78 75, ,05 75, ,9 78, ,5 8, , 75, ,67 77, ,67 66, , 70, ,9 77, ,8 8, ,0 75, , 78, ,8 76, ,69 78, , 8,9 8,0 76,6 7,9 7,6 7,6 80,7 8,70 76,8 8,6 77,5 77, 80,6 8,08 78, 7,56 88, 7,7 78,77 79,8 8,8 86,0 79,0 8,00 7,87 7,98 78,7 8,97 78, 78,70 8,69 80, 85, O 86 O 6 7 O O O ,68 75,9 79, , 6, , 76, ,9 66, ,89 7, ,6 66, , 67, ,0 78, ,69 75, , 7,7 7,9 80,8 7,86 7,5 66,8 69,75 85,8 78,7 77,

22 Stortingsvalg Tabell I (forts.). Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, Valgsogn Folkemengde pr.. des. 956 Rett til å stemme etter manntallet På forhånd Avgitte Menn Kvinner I I alt Menn Kvinnerl I alt Aust-Agder fylke (forts.). 0. Øyestad Tromøy Hisøy. Fjære Landvik Eide Vestre Moland Høvåg Birkenes Åmli Gjøvdal Tovdal Mykland Herefoss Vegusdal Iveland Hornnes Evje Bygland Hylestad Valle Bykle Risør Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Tilsammen Vest -Agder fylke.. Randesund Oddernes Tveit Vennesla Hægeland Øvrebø Greipstad Søgne Halse og Harkmark Holum Øyslebø Laudal Finsland Bjelland Grindheim Åseral Konsmo Vigmostad Sør-Audnedal Spangereid Austad

23 Stortingsvalg 957 forkastede og godkjente stemmer i de enkelte herreder og byer. stemmer På valgtinget I alt I alt Stemmer avgitt på valgtinget Kvmner Kvin- Menn I alt ner I pet. av de som hadde rett til å stemme Kvin- Menn I alt ner Stemmer som ble forkastet Forhåndsstemmer I alt Tallet på godkj ente stemmer ,8 7,8 7, ,96 76,0 76, ,9 7,8 7, ,56 6,99 67, ,60 7,55 77, ,90 80,90 79, , 7,7 75, ,8 7,87 7, ,6 76,7 80, ,75 7, 77, , 68,80 77, ,8 76,9 78, ,77 7,6 76, ,7 77,0 8, , 78,87 8, , 8,60 85, ,69 77,8 8, ,7 79,5 8, ,99 77,68 8, ,0 8,5 8, ,87 69,8 7, ,9 7,9 77, , 80,55 8, ,0 79,8 80, ,6 7,09 7, ,56 80,09 80, ,0 8,7 8, ,5 7,5 75, ,69 68, 7, ,7 75,99 76, ,60 67, 70, ,7 8,7 8, , 88,70 88, , 75,65 86, ,80 79,06 80, , 7,76 76, ,0 7,0 76, ,76 80,06 8, , 77,5 8, ,66 68,5 75, ,9 80,0 8, ,96 70,59 76, , 69,6 78, ,67 80,6 8, ,89 8,67 8, , 79,65 8, ,90 7,80 65, ,75 76, 77, ,57 76,68 77, 0 6

24 Stortingsvalg 957 Tabell I (forts.). Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, Valgsogn Folkemengde pr.. des. 956 Rett til å stemme etter manntallet På forhånd Avgitte Menn Kvinner I alt Menn KvinnerlI alt Vest-Agder fylke (forts.).. Lyngdal Kvås Hægebostad Eiken Fjotland Kvinesdal Feda Herad Spiral Lista Hidra Nes Gyland Bakke Tonstad Ovre Sirdal Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Tilsammen Rogaland fylke.. Sokndal Lund Heskestad Bjerkreim Helleland Eigersund Ogna Varhaug Nærbo Klepp Time Gjestal Høyland Sola Madla 6, Hetland Randaberg Hole Forsand Strand Årdal Fister Hjelmeland Sulda Sauda Sand Erfjord Jelsa

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Første kolonne i denne tabellen tar utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960-tallet.

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune Vedlegg spørsmål nr. 206 til skriftlig besvarelse 0101 Halden 7 880 31 520 0104 Moss 7 995 31 980 0105 Sarpsborg 14 138 56 554 0106 Fredrikstad 19 733 78 930 0111 Hvaler 1 161 4 645 0118 Aremark 477 1

Detaljer

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012 0101 Halden 6 681 000 3 340 500 3 447 396 3 561 160 1 543 0104 Moss 6 753 000 3 376 500 3 484 548 3 599 538 1 560 0105 Sarpsborg 11 672 000 5 836 000 6 022 752 6 221 503 2 696 0106 Fredrikstad 16 583 000

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Midler til fordeling trinn

Midler til fordeling trinn Fordeling av midler til økt lærertetthet på 1.-4. trinn Midler til fordeling 1.-4. trinn 1 193 500 000 Økt lærertetthet 1.-4. trinn: 0101 Halden 6 746 817 0104 Moss 6 969 674 0105 Sarpsborg 12 480 539

Detaljer

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2 Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2009) 0101 Halden 39 0 0 0104 Moss 137 4 0 0105 Sarpsborg

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Totalt antall innbyggere

Totalt antall innbyggere Totalt antall innbyggere Innbyggere fordelt etter alder per 1.7.2014 0-1 år 0-17 år 2-5 år 6-15 år 16-22 år 18-49 år 23-66år 50-66 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0101 Halden 30 230 620 6 354 1 396 3 571 2 775 12

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr)

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr) budsjettet Aps 0101 Halden 2 092 18 3 399 32 0104 Moss 2 222 19 3 610 34 0105 Sarpsborg 3 689 31 5 994 56 0106 Fredrikstad 5 346 45 8 687 82 0111 Hvaler 260 2 422 4 0118 Aremark 90 1 146 1 0119 Marker

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt 0101 Halden 13 4 047 309 2 0105 Sarpsborg 28 6 633 985 2 0106 Fredrikstad 8 2 555 562 1 0118 Aremark 2 650 433-0119 Marker 7 2 347 388 1 0122 Trøgstad

Detaljer

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Spm: av økte frie kommunene. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 0104 Moss 21 045 0105 Sarpsborg 38 052 0106 Fredrikstad 52 832 0111 Hvaler 3 037 0118 Aremark 1 304 0119 Marker 2 769

Detaljer

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter innbyggertall 0101 Halden 18 920 5 785 24 705 6 086 0104 Moss 19 720 5 587 25 307 5 878 0105 Sarpsborg 34 456 10 332 44 788 10 870 0106 Fredrikstad 48 540 14 542 63 082 15 299 0111 Hvaler 2 679 866 3 546

Detaljer

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter avsetninger 101 HALDEN 0,4 72,6-13,2 104 MOSS 3,0 76,0 6,4 105 SARPSBORG -1,2 80,6 5,4 106 FREDRIKSTAD 2,7 81,7 6,0 111 HVALER 0,8 79,5 7,4 118 AREMARK 0,5 13,9 0,9 119 MARKER -2,1 51,4-2,1 121 RØMSKOG

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter avsetninger av 101 HALDEN 3,5 80,0-7,4 104 MOSS 4,2 72,9 11,5 105 SARPSBORG 3,2 82,7 9,1 106 FREDRIKSTAD 3,0 83,7 8,8 111 HVALER -0,5 90,8 4,8 118 AREMARK -0,3 83,5 0,9 119 MARKER 6,5 52,3 6,9 121 RØMSKOG

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper Tabell 3b 1 Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig. 30-39 40-49 50-59 0101 Halden 78 64 80 80 81 78 0104 Moss 79 71 83 79 81 77 0105 Sarpsborg 75 59 77 79 80 73 0106 Fredrikstad 76 60 78 79 80 77

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant 101 Halden 20170921 90 10 885 223 10 536 302 1 123 392 62 18 119 1 459 734 27 54 064 70 20 104 Moss 20170921 101 19 558 984 20 161 108 1 811 693 77 23 528 1 291 411 22 58 701 79 22 105 Sarpsborg 20170921

Detaljer

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /-

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /- 0101 HALDEN 3 5 8 0104 MOSS 1 4 5 0105 SARPSBORG 8 6 14 0106 FREDRIKSTAD 7 7 14 0111 HVALER 0 0 0 0118 AREMARK 0 0 0 0119 MARKER 0 0 0 0121 RØMSKOG 0 0 0 0122 TRØGSTAD 0 1 1 0123 SPYDEBERG 2 0 2 0124 ASKIM

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr , per aldersgruppe. (Prosent) 20 50-0101 HALDEN 75,0 43,3 38,7 65,3 78,9 79,7 78,6 76,5 0104 MOSS 79,0 56,9 56,9 71,9 78,5 81,7 82,0 78,8 0105 SARPSBORG 76,8 31,2 44,9 71,1 78,3 82,5 81,1 75,9 0106 FREDRIKSTAD

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571 St.prp. nr. 1 (2007-2008), kap 571 0101 Halden 236 172 0 0 3 200 16 425 255 797 0104 Moss 209 850 0 0 3 300 24 106 237 256 0105 Sarpsborg 384 324 0 0 5 500 32 505 422 329 0106 Fredrikstad 556 883 0 0 7

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks den nåværende en ikke kan sammenliknes direkte med verdiene i endringen i vil bety for den enkelte kommune dersom dagens for regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet ikke endres. 101 HALDEN 51,6 67,2

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer

Tabell C: Utenfor overgangsordningen og inndelingstilskudd. Kommunene 2004.

Tabell C: Utenfor overgangsordningen og inndelingstilskudd. Kommunene 2004. 0101 Halden 0 0 0 0 1 072 21 1 093 0104 Moss 0 0 0 0 1 025 20 1 045 0105 Sarpsborg 0 0 0 0 1 840 37 1 876 0106 Fredrikstad 0 0 0 0 2 672 52 2 725 0111 Hvaler 0 0 0 0 137 3 140 0118 Aremark 0 50 0 0 62

Detaljer

0301 Oslo

0301 Oslo 0101 Halden 169 517 12 945 3 322 1 093 186 877 0104 Moss 171 171-47 860-5 285 1 045 119 071 0105 Sarpsborg 305 055-22 969 12 531 1 876 296 494 0106 Fredrikstad 431 243-27 685 5 357 2 725 411 640 0111 Hvaler

Detaljer

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt Frie inntekter korrigert for variasjonar i utgiftsbehov for kommunane. Tabellen viser inntekt per innbyggjar i landsgjennomsnittet. Tal frå 2006 Kommune prosent 0101 Halden 92 93 0104 Moss 93 100 0105

Detaljer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Sametingsvalget 2013 Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Kommuner som er markert med fet skrift har 30 eller flere stemmeberettigede

Detaljer

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler 101 HALDEN 127 494 279 558 12 1 469 104 MOSS 139 598 293 591 12 1 632 105 SARPSBORG 235 975 520 1 048 23 2 802 106 FREDRIKSTAD 338 1 378 734 1 485 46 3 982 111 HVALER 15 52 39 70 0 176 118 AREMARK 5 15

Detaljer

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 22. august 2013 Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 Gave til 78% av Kommune- Norges informasjons- og kommunikasjonsansvarlige

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 - satser i øre pr. liter innveid melk Kommune Satser 101 Halden 19 104 Moss 15 105 Sarpsborg 15 106 Fredrikstad 19 111 Hvaler 34 118 Aremark 33 119 Marker

Detaljer

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune.

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune. Halden kommune Moss kommune Sarpsborg kommune Fredrikstad kommune Hvaler kommune Aremark kommune Marker kommune Rømskog kommune Trøgstad kommune Spydeberg kommune Askim kommune Eidsberg kommune Skiptvedt

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.2.2008 Kommune Satser Kommune Satser 101 Halden 19 101 Halden 17 104 Moss 15 104 Moss 15 105 Sarpsborg

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra

Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.2.2008 Kommune Satser Kommune Satser 101 Halden 19 101 Halden 17 104 Moss 15 104 Moss

Detaljer

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner Vedlegg 2: Endring i årsverk til. Alle kommuner (ordinær 0101 Halden 4,79-4,09 1,55-5,29 0104 Moss 0,24-3,41 1,15-5,78 0105 Sarpsborg -4,06-20,1-9,40-28,78 0106 Fredrikstad 4,41 8,69-1,41-4,14 0111 Hvaler

Detaljer

Administrasjon Undervisning Barnehager Helse pleie omsorg

Administrasjon Undervisning Barnehager Helse pleie omsorg ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 1.672 156 474 93 839 90 20. 0104 MOSS 31.802 1.795 102 498 227 798 102 67. 0105 SARPSBORG 54.192 3.299 367 857 222 1.574 197 82. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 4.962 588 1.204 367 2.310

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner Styrking - Kommuner Tabellforklaring: Kol. 1: Kol. 2: Kol. 3: Styrking av. Fordelt etter skatteandel 2014, framskrevet med bef.tall. per 1.1.15, inkl. skatteutjevning (1000 kr) Kompensasjon for endringer

Detaljer

Vedlegg 4: Andel undervisningspersonell med godkjent utdanning, andel uten godkjent utdannelse og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17)

Vedlegg 4: Andel undervisningspersonell med godkjent utdanning, andel uten godkjent utdannelse og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17) Vedlegg 4:, andel uten godkjent og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17) med godkjent Andel assistentårsverk Østfold 88,6 4,9 6,5 0101 Halden 91,3 5,1 3,6 0104 Moss 87,3 3,1 9,6 0105 Sarpsborg 89,2

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till. Ansatte etter fylke, gjennomsnittlig, grunnlønn, faste variable tillegg til grunnlønn variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2015 til 1. desember. pr. 1.12.. 0101 HALDEN 2.447 2.229 1.672 40.819 37.338

Detaljer

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken Tal l K-nummer Kommune Antall dagplasser oppgitt i søknad Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i 2012 Antall dager i uken Antall måneder Antall fulle plasser Søknadsbel øp/ Tilskuddsbe løp Antall

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 Medium løn+ løn + Løn + Årsverk innb. Noreg 1 5 109 056 686 1 072 352 135 568 26,53-2 % 1 207 920 236 1 % 0,35

Detaljer

Tabell HOVEDSTILLINGER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Turnover per kommune. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent

Tabell HOVEDSTILLINGER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER. Turnover per kommune. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent Turnover per. Gjennomsnitt over siste fire år. Prosent i i 0100 ØSTFOLD 87,7 4,8 7,5 0101 HALDEN 88,4 1,5 10,1 0104 MOSS 86,1 2,2 11,6 0105 SARPSBORG 89,0 1,8 9,2 0106 FREDRIKSTAD 88,0 1,6 10,4 0111 HVALER

Detaljer

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene Vedlegg 1, kommunene Tabellforklaring: Kol. 1: Prop. 1 S (2016-), (1 000 kr). Kol. 2: innbyggertilskudd pga. øremerking av midler til tidlig (1 000 kr). Kol. 3: innbyggertilskudd redusert spørsel pga.

Detaljer

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser inntekt per innbygger i prosent av lands. Tall fra 2008. 0101 Halden 92 92 0104 Moss 94 97 0105 Sarpsborg 92 94 0106

Detaljer

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 8. september 2017

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 8. september 2017 Side 1/10 Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 8. september 2017 Kommune-nummer Kommune Stemme-berettigede Totalt antall stemmer Prosent stemt 0101 Halden 23 247 3 221 13,9 % 0104 Moss

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 15482 35 128 2305 308 18258 1308 36 1627 1040 19 8946 31234 MOSS 14446 25 74 1558 201 16304 226 17 1647 889 22 5348 24453 SARPSBORG 27787 89 196 4219 592 32883 1630 43 2993 1927

Detaljer