Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 957 Nr. 68 Folkemengden i herreder og byer. januar 956 Population in rural districts and towns 69 Norges jernbaner 95-5 Chemins de fer norvégiens 70 Veterinærvesenet 95 Service vétérinaire 7 Folketellingen. desember 950 V Barnetallet i norske ekteskap Population census December, 950 V Fertility of marriages 7 Sinnssykehusenes virksomhet 955 Hospitals for mental disease 7 Norges elektrisitetsverker 955 Electricity plants 7 Husholdningsregnskaper for jordbrukerfamilier 95 Family budgets for farmers' families 75 Norges fiskerier 955 Fishery statistics of Norway 76 Jordbruksstatistikk 956 Agricultural statistics 77 Norges kommunale finanser 95-5 til Municipal finances 78 Norges industri 955 Industrial production statistics 79 Statistisk årbok 957 Statistical yearbook of Norway 80 Norges handel 956 Del I Foreign trade of Norway Part I 8 Kredittmarkedstatistikk 955 Credit market statistics 8 Folkemengdens bevegelse 955 Vital Statistics and migration statistics 8 Alkoholstatistikk 956 Alcohol statistics 8 Husholdningsregnskaper for alderstrygdede mai 955 april 956 Family budgets for old age pensioners Rekke XI Trykt 958 Nr. 85 Økonomisk utsyn over året 957 Economic survey 86 Skogavvirking 95-5 til Roundwood cut 87 Bedriftstelling i Norge. april 95 II Varehandel Census of establishments April, 95 II Wholesale and retail trade 88 Lonnsstatistikk 955 og 956 Wage statistics 89 Meieribruket i Noreg 955 Norway's dairy industry 90 Syketrygden 95 Health insurance 9 Veterinærvesenet 955 Service vétérinaire 9 Norges jernbaner Chemins de fer norvégiens 9 Norges fiskerier 956 Fishery statistics of Norway 9 Norges bergverksdrift 956 Norway's mining industry 95 Norges handel 956 Del II Foreign trade o Norway Part H

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 99 STORTINGSVALGET 957 Storting elections 957 STORTINGETS KONTOR OFFICE OF THE STORTING OSLO 958

4 AKTIETRYKKERIET- OSLO

5 INNHOLD Side Forord 5 Valgdistrikter. Endringer foretatt siden. oktober 95 med hensyn til jurisdiksjonsgrenser og navn 6 Antallet av stemmeberettigede : Tilvekst siden 99 6 Fordelingen på landdistrikter og kjøpsteder 6 Forholdet mellom stemmeberettigede menn og kvinner 6 Forhåndsstemmegivning 7 Godkjente og forkastede stemmer 7 Tabell I. Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, forkastede og godkjente stemmer i de enkelte herreder og byer 0» II. Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte forkastede og godkjente stemmer i landdistrikter og byer (herunder ladesteder) fylkesvis» III. Listestemmetall og stemmesedler for de forskjellige politiske partier i de enkelte herreder og byer 6 s IV. for de forskjellige politiske partier i bygder og byer fylkesvis 80» V. Representantenes og varamennenes fordeling på partier og kjønn fylkesvis.. 8» VI. Fordeling av stemmer og mandater på de enkelte partier Valglister og fordeling av mandatene på de enkelte partier etter listestemmene samt navnene på de valte representanter og varamenn 87 Antall kandidater Kvinnelige kandidater Gjenvalg og nyvalg Representantenes livsstilling 5 Representantene ordnet etter partier 6 Gjennomsnittlig velgertall bak hver representant 7 Navneregister for valglistene 8

6

7 Forord. Ved grunnlovsbestemmelse av 6. november 95 ble «Bondeparagrafen» opphevet. Valget i 95 var det forste hvor land og by valgte sammen. Valget 957 foregikk i alle valgdistrikter den 7. oktober 957. Folgende partier deltok: Bondepartiet = B. Det norske Arbeiderparti = A. Høyre H. Kristelig Folkeparti = Kr.F. Norges Kommunistiske Parti = K. Venstre V. Norsk Sosialdemokratisk Parti Sos. Det Liberale Folkeparti og Framstegspartiet. Ved avfattelsen av nærværende statistikk er etter Statistisk Sentralbyrås ønske tidligere tabeller til og med inntatt som tabell I og II. De statistiske opplysninger som er gitt i tabellene III til og med IV fremgår av innholdsfortegnelsen. De alminnelige statistiske opplysninger (tabell I II) er utarbeidet av kontorsjef i Stortinget, Gunnar Hoff og den politiske del av tidligere fullmektig ved Stortingets kontor, Karl Bjørnstad. Under arbeidet som er utført på grunnlag av de skjematiske oppgaver fra, valgstyrenes formenn har man i stor utstrekning måttet sammenholde og supplere med distriktsvalgstyrenes oppgjør og øvrige valgdokumenter som har vært innsendt til Stortingets kontor. Oslo i april 958. Gunnar Hoff. Karl Bj ornstad.

8 Valgdistrikter m. m. I tiden siden. oktober 95 har funnet sted følgende byutvidelser: Utvidelse av ladestedet Tvedestrand ved kongelig resolusjon av. september 95,» kjøpstaden Gjøvik ved Kronprinsregentens resolusjon av 9. juli 955, Tromso ved Kronprinsregentens resolusjon av 9. juli 955, Bergen ved Kronprinsregentens resolusjon av. august 955.» ladestedet Sandnes ved lov av 7. desember 956,» kjøpstaden Sarpsborg ved lov av 7. desember 956, Sammenslåing av kjøpstaden Haugesund med Skåre herred ved lov av 9. mars 957. Utvidelse av ladestedet Namsos ved lov av 9. mars 957. Etter det ovenstående er det en kommune som har opphørt å eksistere som sådan, nemlig Skåre. Siden det tidspunkt som er nevnt ovenfor har det funnet sted en navneendring, idet det ved Kronprinsregentens resolusjon av. august 956 ble bestemt at navnet på Vardø herredskommune i Finnmark fylke skulle endres til Båtsfjord. Antallet av stemmeberettigede hele riket utgjorde i alt 98 76, mens antallet i 95 var Tilveksten utgjorde således 8 6. Av det samlede antall stemmeberettigede var eller 5.0 % kvinner mot 56 8, eller 5,6 % i 95, altså en øking fra 95 på 6 97, mens antallet av stemmeberettigede menn er økt med 6 fra 0 6 til Av de stemmeberettigede velgere var i menn og 7 89 kvinner, tilsammen hjemmehørende i landdistrikter mens menn og 8 66 kvinner, tilsammen tilhørte kjøpstedene. I 95 var antallet av stemmeberettigede menn og kvinner på landet henholdsvis og 77 9 og i kjøpstedene henholdsvis 6 95 og Antallet stemmeberettigede menn er således økt på landet med 8 og i kjøpstedene med 0. Antallet av stemmeberettigede kvinner på landet er minket med 095 men økt med 0 9 i kjøpstedene. Kvinnene utgjorde ved valget % av velgerbefolkningen på landet og 5.58 % i byene mot ved valget i 95 henholdsvis 9,6 % og 5.6 'Yo.

9 7 Forhåndsstemmegivning. Ved Stortingets beslutning av 8. mars 99 ble grunnlovens 60 forandret således at den nå lyder : «Hvorvidt og under hvilke Former de stemmeberettigede kunne afgive sine uden personligt Fremmøte paa Valgthingene bestemmes ved Lov.» I henhold til denne grunnlovsbestemmelse har valgloven i 90 opphevet forfallsinstitusjonen og innført adgangen til forhåndsstemmegivning en viss tid før valget, idet velgerne ved personlig frammøte hos en offentlig stemmemottaker erklærer at han vil være hindret fra å møte på valgtinget enten ved fravær fra valgsognet i den for stemmegivningen bestemte tid eller på grunn av opphold på sykehus, eller ved offentlige gjøremål innen valgsognet. I sammenligning med den tidligere forallsinstitusjon med sine 6 57 forfallsanmeldelser ved valget i 97 (da den siste gang var gjeldende) utgjorde antallet av forhåndsstemmer ved valget i 90 i alt 89 stemmer, i 9 06, i , i , i , i og i , herav i landdistriktene 56. Av disse er igjen 6 87 avgitt av kvinner. I kjøpstedene ble i alt avgitt 85 forhåndsstemmer hvori fra kvinner 7. Av de avgitte forhåndsstemmer ble i alt forkastet 50 mot 056 i 95. Godkjente og forkastede stemmer. Av de i hele riket avgitte stemmer ble 79 8 godkjent. I 95 ble stemmer forkastet.

10

11 I Tabeller

12 Stortingsvalg Tabell I. Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, Valgsogn Folkemengde pr.. des. 956 Rett til å stemme etter manntallet Menn Kvinnerl I alt På forhånd Avgitte Menn Kvinnerl I alt Østfold fylke.. Hvaler Torsneg Borge Varteig Skjeberg Berg Idd Aremark Øymark Rødenes Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Mysen Skiptvet Rakkestad Degernes Tune Rolvsøy Glemmen Kråkerøy Onsøv Råde Rygge Våler Hobøl Halden Sarpsborg Fredrikstad Moss Tilsammen Akershus fylke.. Vestby. Kråks'tad. Ski. As 5. Frogn 6. Nesodden 7. Oppegård 8. Bærum 9. Asker Sondre 8 Holand Nordre Holand Setskog Aurskog Blaker

13 Stortingsvalg 957 forkastede og godkjente stemmer i de enkelte herreder og byer. stemmer Menn På valgtinget I alt Menn I alt Stemmer avgitt på valgtinget Kvinner Kvinner I pct. av de som hadde rett til å stemme I alt Menn Kvinner I alt Stemmer som ble forkastet Forhåndsstemmer I ail Tallet på godkjente stemmer ,5 8,00 65,8 80,88 66,5 8, ,0 8,6 8, ,95 69,5 7, ,77 79, 80, ,5 85,7 86, ,6 8,98 86, ,9 80,7 80, ,87 76, 8, ,9 77,85 80, ,0 68,78 7, ,08 7,07 78, ,5 85,7 8, , 8,6 8, ,6 80,5 8, ,5 86,5 86, ,0 75,5 79, ,87 8,0 8, ,6 80,75 8, ,9 8,5 8, $6,70 78,60 8, ,8 8, 8, ,6 8,8 86, ,6 80,07 79, ,6 80,7 80, ,0 8,96 8, ,07 67,9 80, , 80,8 8, ,98 85,78 87,, ,87 87,5 88, , 8,7 8, ,9 88,09 88, ,87 8,7 8, ,00 78,99 79, ,98 89,75 8, ,6 79,96 78, ,98 79,8 80, ,9 78,8 80, , 77, 77, , 8,57 8, ,77 8,09 8, ,56 79,6 80, ,9 75,00 80, , 7,7 75, ,8 7,8 80, ,6 79,09 8, ,8 77, 80,

14 Stortingsvalg 957 Tabell I (forts.). Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, Valgsogn Folkemengde pr.. des. 956 Rett til å stemme etter manntallet Menn Kvinnerl I alt På forhånd Avgitte Menn Kvinner I alt Akershus fylke (forts.). 5. Sørum 6. Fet 7. Rælingen 8. Enebakk 9. Lørenskog 0. Skedsmo. Lillestrøm. Nittedal. Gjerdrum. Ullensaker. 5. Nes 6. Eidsvoll 7. Nannestad 8. Hurdal 9. Feiring 0. Son. Drøbak Tilsammen Oslo Oslo Hedmark fylke.. Nes. Ringsaker. Fumes. Vang 5. Løten 6. Romedal 7. Stange 8. Nord-Odal 9. Sør-Odal 0. Eidskog. Vinger. Brandval. Grue. Hof. 5. Åsnes 6. Våler 7. Elverum 8. Trysil 9. Åmot 0. Stor-Elvdal. Sollia. Ytre Rendal. Ovre Rendal. Engerdal 5. Os 6. Tolga 7. Tynset 8. Alvdal

15 Stortingsvalg 957 forkastede og godkjente stemmer i de enkelte herreder og byer. stemmer På valgtinget Talt Menn I alt I alt Kvmner Kvin.- ner I pct. av de som hadde rett til stemme Kvin- Menn I alt ner Stemmer som ble forkastet Forhåndsstemmer Tallet IA godkjente stemmer Stemmer avgitt på valgtinget I alt S , 8,7 80, ,00 7,97 77, , 7,55 76, ,8 67,96 7, ,58 78,6 78, , 80,7 8, ,9 8,69 8, ,7 8,6 80, ,70 8, 85, ,0 77,9 77, ,57 7, 8, ,85 80,6 8, , 77,56 79, ,97 78,5 8, ,8 79,7 8, ,78 79,50 79, ,79 80,5 8, ,5 80,08 8, ,66 8,7 8, ,0 8,89 9,8 8,66 8,86 86,6 85,5 8,5 8,7 78,7 79,9 78,8 8,08 8, 79, 78,6 80,56 8,7 8,05 8,95 89,58 86,8 8, 86,08 8,0 8,0 86, 90,7 8,6 85, , 79, , 85, , 8, ,5 8, ,55 8, ,80 8, ,08 79, ,08 80, ,89 75, ,6 77, ,0 75, ,68 78, ,06 76, ,7 77,5 6 69,8 7, ,7 78, ,7 77,0 8 77,9 80, ,79 80, , 88, ,7 8,9 08 8,5 8, ,0 8, ,70 79, ,68 78, ,97 8, ,6 88,5 557

16 Stortingsvalg 957 Tabell I (forts.). Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, Valgsogn Folkemengde pr. I. des. 956 Rett til å stemme etter manntallet Menn Kvinner I alt På forhånd Avgitte Menn Kvinnerl I alt Hedmark fylke (forts.) Folldal Kvikne Hamar Kongsvinger Tilsammen Oppland fylke. 7. Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Heidal Sel Nord-Fron ør-Fron Ringebu Øyer Ostre Gausdal Vestre Gausdal Fåberg Biri Snertingdal Vardal Ostre Toten Vestre Toten Eina Kolbu Jevnaker Lunner Gran Brandbu Søndre Land Fluberg Nordre Land Torpa Sør-Aurdal Etnedal Nord-Aurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang Lillehammer Gjøvik Tilsammen Buskerud fylke.. Tyristrand. Hole. Norderhov

17 5 Stortingsvalg 957 forkastede og godkjente stemmer i de enkelte herreder og byer. stemmer På valgtinget Menn Kvin- ner I alt I alt livin- Menn I alt ner I pct. av de som hadde rett til å stemme Menn Kvin- I I alt ner Stemmer som ble forkastet Forhåndsstemmer Tallet på godkj ente stemmer Stemmer avgitt på valg- Unger I alt ,9 76,6 88,7 87,6 8,96 65,0 85,5 85,8 8,9 7,0 87,7 86, ,68 77,9 80, ,5 8, 7,5 8, 8,6 80, 80,0 8, 76,50 8,5 8,89 86, 89,6 8,7 86,60 8, 87, 75,85 8,89 8,6 8,65 86,65 77, 80,6 77,69 86,9 79,8 8,7 79,06 7,79 77,8 80,0 77,50 77, 78,7 86,6 87,8 77,9 75,08 6,6 68,9 76,6 69,8 75,00 77,9 75,7 7,55 76,70 78,66 8, 77,05 7,95 7,67 79,55 7,09 78,0 75,9 79,7 8, 8,0 7,0 75, 77,56 7,99 78,50 70,65 6,0 67,5 7,5 68,0 68,55 7,59 8, 85,8 78, 79,59 69,07 7,7 80,8 75,5 77,55 80,5 76, 78,8 80,8 8,5 85,79 79,5 80,85 77,6 8,8 7,5 80,57 79,6 8, 8,06 80, 75,70 76, 8,0 76, 8,0 75, 69,9 7,6 76, 7,8 7, 75,0 85,0 86, O ,8 76,00 78, , 8,86 8,76 8,06 76,58 79,7 8, 79,67 80,

18 Stortingsvalg Tabell I (forts.). Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, Valgsogn Folkemengde pr.. des. 956 Rett til å stemme etter manntallet På forhånd Avgitte Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Buskerud fylke (forts.).. Adal 5. FM, 6. Nes 7. Gol 8. Hemsedal 9. Al 0. Hol. Sigdal. Krødsherad. Modum. Ovre Eiker 5. Nedre Eiker 6. Lier 7. Røyken 8. Hurum 9. Ytre Sandsvær 0. Øvre Sandsvær. Flesberg. Rollag. Nore. Uvdal 5. Hønefoss 6. Drammen 7. Kongsberg Tilsammen Vestfold fylke. Strømm. Skoger. Sande. Hof. 5. Botne 6. Våle 7. Borre 8. Ramnes 9. Andebu 0. Stokke. Sem. Nøttero.. Tjøme. Sandar. 5. Tjølling 6. Brunlanes 7. Hedrum 8. Lardal 9. Svelvik 0. Holmestrand. Horten. Asgårdstrand. Tønsberg

19 Stortingsvalg 957 forkastede og godkjente stemmer i de enkelte herreder og byer. stemmer På valgtinget I alt Menn I Kvin- I alt Menn Kvin.- I alt I ner ner I pet. av de som hadde rett til å stemme Kvin- Menn I alt ner Stemmer som ble forkastet Forhåndsstemmer Stemmer avgitt på valgtinget I alt Tallet på, godkjente stemmer I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 8,8 79,79 7,79 70,6 69,55 7, 8,8 79, 80, 7,69 75,0 8,8 8,0 76, 75,9 86,5 8, 76,89 80,6 79, 69,76 86,99 86,5 79,8 8,97 80,50 79, 7,5 69,9 75, 80,6 8,07 8, 78,59 78,95 8, 8,5 77,5 8, 87,6 8, 80, 8,80 8, 7, 87,79 86, 8, O O O O 87 O 6 O ,6 80, 8, , , 66 8, , , , , , , , , , , , ,09 80,59 8,9 79,68 88,8 8,9 8,0 8,06 8,0 80,57 8,0 8, 8,0 8,6 7,6 8,5 78,07 8,0 85, 80,59 86,7 85,8 8,88 8,9 8,56 8,70 80, 8,09 8,7 8,56 79,5 8,6 O , 78, I , 8, 78, 90, 8,5 8,00 8,0 79,9 8,6 78,5 87,8 8,0 87,6 85,9 8,65 8,78 78, 88,85 8,76 85,8 8, Stortingsvalget 957.

20 Stortingsvalg Tabell I (forts.). Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, Valgsogn Folkemengde pr.. des. 956 Rett til å stemme etter manntallet På forhånd Avgitte Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Vestfold fylke (forts.).. Sandefjord 5. Larvik 6. Stavern Telemark fylke.. Siljan.. Gjerpen. Eidanger. Bamle 5. Skåtøy. 6. Sannidal 7. Drangedal 8. Solum 9. Holla 0. Lunde. Bø. Sauherad. Heddal. Gransherad 5. Hovin 6. Tinn 7. Hjartdal 8. Seljord 9. Kviteseid 0. Nissedal. Fyresdal. Mo. Lårdal. Vinje 5. Rauland 6. Kragerø 7. Langesund 8. Stathelle 9. Brevik 0. Porsgrunn. Skien. Notodden Aust -Agder fylke.. Gjerstad. Vegårshei. Søndeled. Holt 5. Dypvåg 6. Flosta 7. Stokken 8. Austre Moland 9. Froland Tilsammen Tilsammen H G

21 9 Stortingsvalg 957 forkastede og godkjente stemmer i de enkelte herreder og byer. stemmer På valgtinget Menn enn I Kvin- ner I I alt I alt Menn enn I Kvin- I ner I I alt I pet. av de som hadde rett til å stemme Menn Kvin- I I alt I ner I Stemmer som ble forkastet Forhåndsstemmer Stemmer avgitt på valgtinget I alt.. Tallet på godkjente stemmer , 8,7 88,0 8,6 8, 8,8 8, 8,86 86, ,89 8, 8, ,0 79, ,7 75, ,89 70, ,5 6, ,7 67, ,8 79, ,75 77, ,57 7, ,57 79, ,97 69, ,90 7, ,8 78, ,6 77, ,80 70, ,8 67, ,70 8, , 6, ,78 75, ,05 75, ,9 78, ,5 8, , 75, ,67 77, ,67 66, , 70, ,9 77, ,8 8, ,0 75, , 78, ,8 76, ,69 78, , 8,9 8,0 76,6 7,9 7,6 7,6 80,7 8,70 76,8 8,6 77,5 77, 80,6 8,08 78, 7,56 88, 7,7 78,77 79,8 8,8 86,0 79,0 8,00 7,87 7,98 78,7 8,97 78, 78,70 8,69 80, 85, O 86 O 6 7 O O O ,68 75,9 79, , 6, , 76, ,9 66, ,89 7, ,6 66, , 67, ,0 78, ,69 75, , 7,7 7,9 80,8 7,86 7,5 66,8 69,75 85,8 78,7 77,

22 Stortingsvalg Tabell I (forts.). Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, Valgsogn Folkemengde pr.. des. 956 Rett til å stemme etter manntallet På forhånd Avgitte Menn Kvinner I I alt Menn Kvinnerl I alt Aust-Agder fylke (forts.). 0. Øyestad Tromøy Hisøy. Fjære Landvik Eide Vestre Moland Høvåg Birkenes Åmli Gjøvdal Tovdal Mykland Herefoss Vegusdal Iveland Hornnes Evje Bygland Hylestad Valle Bykle Risør Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Tilsammen Vest -Agder fylke.. Randesund Oddernes Tveit Vennesla Hægeland Øvrebø Greipstad Søgne Halse og Harkmark Holum Øyslebø Laudal Finsland Bjelland Grindheim Åseral Konsmo Vigmostad Sør-Audnedal Spangereid Austad

23 Stortingsvalg 957 forkastede og godkjente stemmer i de enkelte herreder og byer. stemmer På valgtinget I alt I alt Stemmer avgitt på valgtinget Kvmner Kvin- Menn I alt ner I pet. av de som hadde rett til å stemme Kvin- Menn I alt ner Stemmer som ble forkastet Forhåndsstemmer I alt Tallet på godkj ente stemmer ,8 7,8 7, ,96 76,0 76, ,9 7,8 7, ,56 6,99 67, ,60 7,55 77, ,90 80,90 79, , 7,7 75, ,8 7,87 7, ,6 76,7 80, ,75 7, 77, , 68,80 77, ,8 76,9 78, ,77 7,6 76, ,7 77,0 8, , 78,87 8, , 8,60 85, ,69 77,8 8, ,7 79,5 8, ,99 77,68 8, ,0 8,5 8, ,87 69,8 7, ,9 7,9 77, , 80,55 8, ,0 79,8 80, ,6 7,09 7, ,56 80,09 80, ,0 8,7 8, ,5 7,5 75, ,69 68, 7, ,7 75,99 76, ,60 67, 70, ,7 8,7 8, , 88,70 88, , 75,65 86, ,80 79,06 80, , 7,76 76, ,0 7,0 76, ,76 80,06 8, , 77,5 8, ,66 68,5 75, ,9 80,0 8, ,96 70,59 76, , 69,6 78, ,67 80,6 8, ,89 8,67 8, , 79,65 8, ,90 7,80 65, ,75 76, 77, ,57 76,68 77, 0 6

24 Stortingsvalg 957 Tabell I (forts.). Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, Valgsogn Folkemengde pr.. des. 956 Rett til å stemme etter manntallet På forhånd Avgitte Menn Kvinner I alt Menn KvinnerlI alt Vest-Agder fylke (forts.).. Lyngdal Kvås Hægebostad Eiken Fjotland Kvinesdal Feda Herad Spiral Lista Hidra Nes Gyland Bakke Tonstad Ovre Sirdal Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Tilsammen Rogaland fylke.. Sokndal Lund Heskestad Bjerkreim Helleland Eigersund Ogna Varhaug Nærbo Klepp Time Gjestal Høyland Sola Madla 6, Hetland Randaberg Hole Forsand Strand Årdal Fister Hjelmeland Sulda Sauda Sand Erfjord Jelsa

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Første kolonne i denne tabellen tar utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960-tallet.

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i %

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent Agdenes 4250 3325 3063 773 11410-5,6

Detaljer

Forslag fra Bygdeutvalget (NOU 984-2A): prøveordning for 2 kommuner Prøveprosjekt med fast bevilgning fra KRDs budsjett 987-99 Integrert del av det distriktspolitiske virkemiddelapparatet i 99 Øremerket

Detaljer

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol1: Kol2: Kol3: Kol4: Kol5: Kol6: Kol7: Kol8: Kol9: Rammetilskuddetter Prop.1. S(2014-2015) Fleksibeltbarnehageopptakog

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager.

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Bemanning kommunale barnehager 2011, angitt ved: «Antall alderskorrigerte barn pr basisårsverk».

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr Kommunenr Kommune Valgkrets Antall 0101 Halden Sør-Norge valgkrets 21 0104 Moss Sør-Norge valgkrets 11 0105 Sarpsborg Sør-Norge valgkrets 26 0106 Fredrikstad Sør-Norge valgkrets 29 0111 Hvaler Sør-Norge

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010 Leverandører* Gris Storfe Småfe antall antall antall antall antall antall antall antall 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 Østfold 0101 Halden 54

Detaljer

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Informasjon Netto driftsutgifter til funksjon 201, 211 og 221 per innbygger 1-5 år i kroner= (Netto driftsutgifter til barnehagesektoren)/(antall

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Østfold Henemark Aremark 3,0 - Alvdal Askim 3,0 - Eidskog 3,5 6,5 Eidsberg 3,0 - Elverum Fredrikstad 2,5 - Engerdal Halden 3,0 - - nær Trøndelag

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk Kommune Innbyggere 0-19 år Tildeling, kroner Antall budsjetterte helsesøsterår sverk 2013 Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014 Endring årsverk Kommentar Oslo kommune 135991 18778002 236,95 259,45

Detaljer

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, 2016. Kommunane Tabellforklaring Kolonne 1: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 2: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 3 Uttrekk i rammetilskotet

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/197 25.01.2016 Satsar for kommunal eigenbetaling i barneverntiltak 2016 Nedanfor følgjer satsar for den kommunale eigenbetalinga for barn og unge i barneverntiltak,

Detaljer

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla.

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla. Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Mandal Lindesnes Marnadal Audnedal Åseral Bygland Valle Bykle ndnes Bjerkreim Forsand Gjesdal Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord Strand Egersund Sokndal Lund Finnøy

Detaljer

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Informasjon Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i kroner per innbygger 20-66 år. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten (242 Råd,

Detaljer

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Fylke Kommune Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel som har tilsynsfører Antall plassert i fosterhjem i mer enn

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Innflyttingar Utflyttingar Folketalet 1. januar Fødde Døde Fødselsoverskot I alt Av dette fra utlandet I alt

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012 Antall jenter født 1997 Andel vaksinerte % (1 dose) Andel vaksinerte % (2 dose) Andel vaksinerte % (3 dose) Fylker Østfold 1832 68 % 67 % 65 % Akershus 3727 70 % 68 % 64 % Oslo 2684 68 % 67 % 64 % Hedmark

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR / 06:23 Option Innsamlete faste giver Innsamlete gaver Total innsamlete ADMINISTRASJON 57 400 199 352 256 752 FAGFORBUNDET AKERSHUS 170 825 216 040 386 865 FAGFORBUNDET AUST-AGDER

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr

Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdirektoratet 17.12.2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18, forskrift 19. desember 2008 nr. 1490 om pristilskudd

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 RAPORTY CENNIK NOK +MVA 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 2. Role w firmach w Norwegii *2) 1 osoba 450 każda kolejna

Detaljer

NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009

NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009 NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009 NAV Østfold Bokmål (Rømskog til Oslo og Akershus) 15 2 Aetat Moss Bokmål Moss, Rygge, Råde og Våler 3 1 Aetat Fredrikstad Bokmål Fredrikstad og Hvaler 2 Aetat Sarpsborg

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg

Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg Kommuner og fylkeskommuner Deres ref Vår ref Dato 200805733-/GIV 17.11.2008 Statsbudsjettet 2009 orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg I statsbudsjettet for 2009 har Regjeringen

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul.

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fylker og avgrensninger Østfold Vest-Agder (region Østlandet og region Agderkysten) Fisketid

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Kommunenavn Deltar i:

Kommunenavn Deltar i: Kommunenavn Deltar i: Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Aremark kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Audnedal kommune Aukra kommune Aure kommune Aurland kommune Aurskog-Høland

Detaljer

Journalført 19.10.10 Saksnr. 201000368-36 SARK-03

Journalført 19.10.10 Saksnr. 201000368-36 SARK-03 Journalført 19.10.10 Saksnr. 201000368-36 SARK-03 Fra: Informasjonsavdelingen Til: Postmottak byr. helse og omsorg Emne: VS: Invitasjon til nettbasert høring om innspill på utvalgte temaer til Nasjonal

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte næringer påvirkes Lavere etterspørsel

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015 RAPPORT NR. 1 2015 Juli 2015 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Hepatitt B, kronisk 571 30 - - 3 8 1 - - - 8-2 - - 6 - - - 1 1 Hepatitt C, akutt 32 2 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - HIV-infeksjon 219 10

Hepatitt B, kronisk 571 30 - - 3 8 1 - - - 8-2 - - 6 - - - 1 1 Hepatitt C, akutt 32 2 - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - HIV-infeksjon 219 10 MSIS - ÅRSSTATISTIKK 2005 (Gruppe A og B-sykdommer) ØSTFOLD FYLKE Aremark Askim Eidsberg Fredrikstad Halden Hobøl Hvaler Marker Moss Rakkestad Rygge Rømskog Råde Sarpsborg Skiptvet Spydeberg Trøgstad Våler

Detaljer

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 RAPPORT NR. 1 2012 Juli 2012 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

VEDLEGG 5 H-reseptavtalen 18.02.2015. 1 av 15. Akershus universitetssykehus HF v/regnskapsavdelingen Postboks 1000 1478 Lørenskog

VEDLEGG 5 H-reseptavtalen 18.02.2015. 1 av 15. Akershus universitetssykehus HF v/regnskapsavdelingen Postboks 1000 1478 Lørenskog Fakturaadresser og faktureringsnøkkel Faktura skal som hovedregel sendes ihht kommunenummer, jf pasientens bostedskommune For pasienter bosatt i Oslo kommune skal faktura sendes ihht postnummer, jf pasientens

Detaljer

In couples Total Total Married 1 Cohabiting. Persons, total 3 549 435 59.8 46.7 13.0 40.2

In couples Total Total Married 1 Cohabiting. Persons, total 3 549 435 59.8 46.7 13.0 40.2 A-Z Help Queries Contacts Norwegian Families and households 14 Persons 18 years and over in private households. Percentage living/not living as couples, by age, county, municipality and urban district.l.

Detaljer

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke

A- 8 Dans Elevplass er. G Fylke Navn År A- 8 Dans Elevplass er G Fylke Hele landet 2013-14 17999 Ikke satt Kulturskolen i Ås 2013-14 359 Akershus Fet Kulturskole 2013-14 155 Akershus Rælingen Kulturskole 2013-14 119 Akershus Vestby Kulturskole

Detaljer