Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 957 Nr. 68 Folkemengden i herreder og byer. januar 956 Population in rural districts and towns 69 Norges jernbaner 95-5 Chemins de fer norvégiens 70 Veterinærvesenet 95 Service vétérinaire 7 Folketellingen. desember 950 V Barnetallet i norske ekteskap Population census December, 950 V Fertility of marriages 7 Sinnssykehusenes virksomhet 955 Hospitals for mental disease 7 Norges elektrisitetsverker 955 Electricity plants 7 Husholdningsregnskaper for jordbrukerfamilier 95 Family budgets for farmers' families 75 Norges fiskerier 955 Fishery statistics of Norway 76 Jordbruksstatistikk 956 Agricultural statistics 77 Norges kommunale finanser 95-5 til Municipal finances 78 Norges industri 955 Industrial production statistics 79 Statistisk årbok 957 Statistical yearbook of Norway 80 Norges handel 956 Del I Foreign trade of Norway Part I 8 Kredittmarkedstatistikk 955 Credit market statistics 8 Folkemengdens bevegelse 955 Vital Statistics and migration statistics 8 Alkoholstatistikk 956 Alcohol statistics 8 Husholdningsregnskaper for alderstrygdede mai 955 april 956 Family budgets for old age pensioners Rekke XI Trykt 958 Nr. 85 Økonomisk utsyn over året 957 Economic survey 86 Skogavvirking 95-5 til Roundwood cut 87 Bedriftstelling i Norge. april 95 II Varehandel Census of establishments April, 95 II Wholesale and retail trade 88 Lonnsstatistikk 955 og 956 Wage statistics 89 Meieribruket i Noreg 955 Norway's dairy industry 90 Syketrygden 95 Health insurance 9 Veterinærvesenet 955 Service vétérinaire 9 Norges jernbaner Chemins de fer norvégiens 9 Norges fiskerier 956 Fishery statistics of Norway 9 Norges bergverksdrift 956 Norway's mining industry 95 Norges handel 956 Del II Foreign trade o Norway Part H

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 99 STORTINGSVALGET 957 Storting elections 957 STORTINGETS KONTOR OFFICE OF THE STORTING OSLO 958

4 AKTIETRYKKERIET- OSLO

5 INNHOLD Side Forord 5 Valgdistrikter. Endringer foretatt siden. oktober 95 med hensyn til jurisdiksjonsgrenser og navn 6 Antallet av stemmeberettigede : Tilvekst siden 99 6 Fordelingen på landdistrikter og kjøpsteder 6 Forholdet mellom stemmeberettigede menn og kvinner 6 Forhåndsstemmegivning 7 Godkjente og forkastede stemmer 7 Tabell I. Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, forkastede og godkjente stemmer i de enkelte herreder og byer 0» II. Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte forkastede og godkjente stemmer i landdistrikter og byer (herunder ladesteder) fylkesvis» III. Listestemmetall og stemmesedler for de forskjellige politiske partier i de enkelte herreder og byer 6 s IV. for de forskjellige politiske partier i bygder og byer fylkesvis 80» V. Representantenes og varamennenes fordeling på partier og kjønn fylkesvis.. 8» VI. Fordeling av stemmer og mandater på de enkelte partier Valglister og fordeling av mandatene på de enkelte partier etter listestemmene samt navnene på de valte representanter og varamenn 87 Antall kandidater Kvinnelige kandidater Gjenvalg og nyvalg Representantenes livsstilling 5 Representantene ordnet etter partier 6 Gjennomsnittlig velgertall bak hver representant 7 Navneregister for valglistene 8

6

7 Forord. Ved grunnlovsbestemmelse av 6. november 95 ble «Bondeparagrafen» opphevet. Valget i 95 var det forste hvor land og by valgte sammen. Valget 957 foregikk i alle valgdistrikter den 7. oktober 957. Folgende partier deltok: Bondepartiet = B. Det norske Arbeiderparti = A. Høyre H. Kristelig Folkeparti = Kr.F. Norges Kommunistiske Parti = K. Venstre V. Norsk Sosialdemokratisk Parti Sos. Det Liberale Folkeparti og Framstegspartiet. Ved avfattelsen av nærværende statistikk er etter Statistisk Sentralbyrås ønske tidligere tabeller til og med inntatt som tabell I og II. De statistiske opplysninger som er gitt i tabellene III til og med IV fremgår av innholdsfortegnelsen. De alminnelige statistiske opplysninger (tabell I II) er utarbeidet av kontorsjef i Stortinget, Gunnar Hoff og den politiske del av tidligere fullmektig ved Stortingets kontor, Karl Bjørnstad. Under arbeidet som er utført på grunnlag av de skjematiske oppgaver fra, valgstyrenes formenn har man i stor utstrekning måttet sammenholde og supplere med distriktsvalgstyrenes oppgjør og øvrige valgdokumenter som har vært innsendt til Stortingets kontor. Oslo i april 958. Gunnar Hoff. Karl Bj ornstad.

8 Valgdistrikter m. m. I tiden siden. oktober 95 har funnet sted følgende byutvidelser: Utvidelse av ladestedet Tvedestrand ved kongelig resolusjon av. september 95,» kjøpstaden Gjøvik ved Kronprinsregentens resolusjon av 9. juli 955, Tromso ved Kronprinsregentens resolusjon av 9. juli 955, Bergen ved Kronprinsregentens resolusjon av. august 955.» ladestedet Sandnes ved lov av 7. desember 956,» kjøpstaden Sarpsborg ved lov av 7. desember 956, Sammenslåing av kjøpstaden Haugesund med Skåre herred ved lov av 9. mars 957. Utvidelse av ladestedet Namsos ved lov av 9. mars 957. Etter det ovenstående er det en kommune som har opphørt å eksistere som sådan, nemlig Skåre. Siden det tidspunkt som er nevnt ovenfor har det funnet sted en navneendring, idet det ved Kronprinsregentens resolusjon av. august 956 ble bestemt at navnet på Vardø herredskommune i Finnmark fylke skulle endres til Båtsfjord. Antallet av stemmeberettigede hele riket utgjorde i alt 98 76, mens antallet i 95 var Tilveksten utgjorde således 8 6. Av det samlede antall stemmeberettigede var eller 5.0 % kvinner mot 56 8, eller 5,6 % i 95, altså en øking fra 95 på 6 97, mens antallet av stemmeberettigede menn er økt med 6 fra 0 6 til Av de stemmeberettigede velgere var i menn og 7 89 kvinner, tilsammen hjemmehørende i landdistrikter mens menn og 8 66 kvinner, tilsammen tilhørte kjøpstedene. I 95 var antallet av stemmeberettigede menn og kvinner på landet henholdsvis og 77 9 og i kjøpstedene henholdsvis 6 95 og Antallet stemmeberettigede menn er således økt på landet med 8 og i kjøpstedene med 0. Antallet av stemmeberettigede kvinner på landet er minket med 095 men økt med 0 9 i kjøpstedene. Kvinnene utgjorde ved valget % av velgerbefolkningen på landet og 5.58 % i byene mot ved valget i 95 henholdsvis 9,6 % og 5.6 'Yo.

9 7 Forhåndsstemmegivning. Ved Stortingets beslutning av 8. mars 99 ble grunnlovens 60 forandret således at den nå lyder : «Hvorvidt og under hvilke Former de stemmeberettigede kunne afgive sine uden personligt Fremmøte paa Valgthingene bestemmes ved Lov.» I henhold til denne grunnlovsbestemmelse har valgloven i 90 opphevet forfallsinstitusjonen og innført adgangen til forhåndsstemmegivning en viss tid før valget, idet velgerne ved personlig frammøte hos en offentlig stemmemottaker erklærer at han vil være hindret fra å møte på valgtinget enten ved fravær fra valgsognet i den for stemmegivningen bestemte tid eller på grunn av opphold på sykehus, eller ved offentlige gjøremål innen valgsognet. I sammenligning med den tidligere forallsinstitusjon med sine 6 57 forfallsanmeldelser ved valget i 97 (da den siste gang var gjeldende) utgjorde antallet av forhåndsstemmer ved valget i 90 i alt 89 stemmer, i 9 06, i , i , i , i og i , herav i landdistriktene 56. Av disse er igjen 6 87 avgitt av kvinner. I kjøpstedene ble i alt avgitt 85 forhåndsstemmer hvori fra kvinner 7. Av de avgitte forhåndsstemmer ble i alt forkastet 50 mot 056 i 95. Godkjente og forkastede stemmer. Av de i hele riket avgitte stemmer ble 79 8 godkjent. I 95 ble stemmer forkastet.

10

11 I Tabeller

12 Stortingsvalg Tabell I. Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, Valgsogn Folkemengde pr.. des. 956 Rett til å stemme etter manntallet Menn Kvinnerl I alt På forhånd Avgitte Menn Kvinnerl I alt Østfold fylke.. Hvaler Torsneg Borge Varteig Skjeberg Berg Idd Aremark Øymark Rødenes Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Mysen Skiptvet Rakkestad Degernes Tune Rolvsøy Glemmen Kråkerøy Onsøv Råde Rygge Våler Hobøl Halden Sarpsborg Fredrikstad Moss Tilsammen Akershus fylke.. Vestby. Kråks'tad. Ski. As 5. Frogn 6. Nesodden 7. Oppegård 8. Bærum 9. Asker Sondre 8 Holand Nordre Holand Setskog Aurskog Blaker

13 Stortingsvalg 957 forkastede og godkjente stemmer i de enkelte herreder og byer. stemmer Menn På valgtinget I alt Menn I alt Stemmer avgitt på valgtinget Kvinner Kvinner I pct. av de som hadde rett til å stemme I alt Menn Kvinner I alt Stemmer som ble forkastet Forhåndsstemmer I ail Tallet på godkjente stemmer ,5 8,00 65,8 80,88 66,5 8, ,0 8,6 8, ,95 69,5 7, ,77 79, 80, ,5 85,7 86, ,6 8,98 86, ,9 80,7 80, ,87 76, 8, ,9 77,85 80, ,0 68,78 7, ,08 7,07 78, ,5 85,7 8, , 8,6 8, ,6 80,5 8, ,5 86,5 86, ,0 75,5 79, ,87 8,0 8, ,6 80,75 8, ,9 8,5 8, $6,70 78,60 8, ,8 8, 8, ,6 8,8 86, ,6 80,07 79, ,6 80,7 80, ,0 8,96 8, ,07 67,9 80, , 80,8 8, ,98 85,78 87,, ,87 87,5 88, , 8,7 8, ,9 88,09 88, ,87 8,7 8, ,00 78,99 79, ,98 89,75 8, ,6 79,96 78, ,98 79,8 80, ,9 78,8 80, , 77, 77, , 8,57 8, ,77 8,09 8, ,56 79,6 80, ,9 75,00 80, , 7,7 75, ,8 7,8 80, ,6 79,09 8, ,8 77, 80,

14 Stortingsvalg 957 Tabell I (forts.). Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, Valgsogn Folkemengde pr.. des. 956 Rett til å stemme etter manntallet Menn Kvinnerl I alt På forhånd Avgitte Menn Kvinner I alt Akershus fylke (forts.). 5. Sørum 6. Fet 7. Rælingen 8. Enebakk 9. Lørenskog 0. Skedsmo. Lillestrøm. Nittedal. Gjerdrum. Ullensaker. 5. Nes 6. Eidsvoll 7. Nannestad 8. Hurdal 9. Feiring 0. Son. Drøbak Tilsammen Oslo Oslo Hedmark fylke.. Nes. Ringsaker. Fumes. Vang 5. Løten 6. Romedal 7. Stange 8. Nord-Odal 9. Sør-Odal 0. Eidskog. Vinger. Brandval. Grue. Hof. 5. Åsnes 6. Våler 7. Elverum 8. Trysil 9. Åmot 0. Stor-Elvdal. Sollia. Ytre Rendal. Ovre Rendal. Engerdal 5. Os 6. Tolga 7. Tynset 8. Alvdal

15 Stortingsvalg 957 forkastede og godkjente stemmer i de enkelte herreder og byer. stemmer På valgtinget Talt Menn I alt I alt Kvmner Kvin.- ner I pct. av de som hadde rett til stemme Kvin- Menn I alt ner Stemmer som ble forkastet Forhåndsstemmer Tallet IA godkjente stemmer Stemmer avgitt på valgtinget I alt S , 8,7 80, ,00 7,97 77, , 7,55 76, ,8 67,96 7, ,58 78,6 78, , 80,7 8, ,9 8,69 8, ,7 8,6 80, ,70 8, 85, ,0 77,9 77, ,57 7, 8, ,85 80,6 8, , 77,56 79, ,97 78,5 8, ,8 79,7 8, ,78 79,50 79, ,79 80,5 8, ,5 80,08 8, ,66 8,7 8, ,0 8,89 9,8 8,66 8,86 86,6 85,5 8,5 8,7 78,7 79,9 78,8 8,08 8, 79, 78,6 80,56 8,7 8,05 8,95 89,58 86,8 8, 86,08 8,0 8,0 86, 90,7 8,6 85, , 79, , 85, , 8, ,5 8, ,55 8, ,80 8, ,08 79, ,08 80, ,89 75, ,6 77, ,0 75, ,68 78, ,06 76, ,7 77,5 6 69,8 7, ,7 78, ,7 77,0 8 77,9 80, ,79 80, , 88, ,7 8,9 08 8,5 8, ,0 8, ,70 79, ,68 78, ,97 8, ,6 88,5 557

16 Stortingsvalg 957 Tabell I (forts.). Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, Valgsogn Folkemengde pr. I. des. 956 Rett til å stemme etter manntallet Menn Kvinner I alt På forhånd Avgitte Menn Kvinnerl I alt Hedmark fylke (forts.) Folldal Kvikne Hamar Kongsvinger Tilsammen Oppland fylke. 7. Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Heidal Sel Nord-Fron ør-Fron Ringebu Øyer Ostre Gausdal Vestre Gausdal Fåberg Biri Snertingdal Vardal Ostre Toten Vestre Toten Eina Kolbu Jevnaker Lunner Gran Brandbu Søndre Land Fluberg Nordre Land Torpa Sør-Aurdal Etnedal Nord-Aurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang Lillehammer Gjøvik Tilsammen Buskerud fylke.. Tyristrand. Hole. Norderhov

17 5 Stortingsvalg 957 forkastede og godkjente stemmer i de enkelte herreder og byer. stemmer På valgtinget Menn Kvin- ner I alt I alt livin- Menn I alt ner I pct. av de som hadde rett til å stemme Menn Kvin- I I alt ner Stemmer som ble forkastet Forhåndsstemmer Tallet på godkj ente stemmer Stemmer avgitt på valg- Unger I alt ,9 76,6 88,7 87,6 8,96 65,0 85,5 85,8 8,9 7,0 87,7 86, ,68 77,9 80, ,5 8, 7,5 8, 8,6 80, 80,0 8, 76,50 8,5 8,89 86, 89,6 8,7 86,60 8, 87, 75,85 8,89 8,6 8,65 86,65 77, 80,6 77,69 86,9 79,8 8,7 79,06 7,79 77,8 80,0 77,50 77, 78,7 86,6 87,8 77,9 75,08 6,6 68,9 76,6 69,8 75,00 77,9 75,7 7,55 76,70 78,66 8, 77,05 7,95 7,67 79,55 7,09 78,0 75,9 79,7 8, 8,0 7,0 75, 77,56 7,99 78,50 70,65 6,0 67,5 7,5 68,0 68,55 7,59 8, 85,8 78, 79,59 69,07 7,7 80,8 75,5 77,55 80,5 76, 78,8 80,8 8,5 85,79 79,5 80,85 77,6 8,8 7,5 80,57 79,6 8, 8,06 80, 75,70 76, 8,0 76, 8,0 75, 69,9 7,6 76, 7,8 7, 75,0 85,0 86, O ,8 76,00 78, , 8,86 8,76 8,06 76,58 79,7 8, 79,67 80,

18 Stortingsvalg Tabell I (forts.). Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, Valgsogn Folkemengde pr.. des. 956 Rett til å stemme etter manntallet På forhånd Avgitte Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Buskerud fylke (forts.).. Adal 5. FM, 6. Nes 7. Gol 8. Hemsedal 9. Al 0. Hol. Sigdal. Krødsherad. Modum. Ovre Eiker 5. Nedre Eiker 6. Lier 7. Røyken 8. Hurum 9. Ytre Sandsvær 0. Øvre Sandsvær. Flesberg. Rollag. Nore. Uvdal 5. Hønefoss 6. Drammen 7. Kongsberg Tilsammen Vestfold fylke. Strømm. Skoger. Sande. Hof. 5. Botne 6. Våle 7. Borre 8. Ramnes 9. Andebu 0. Stokke. Sem. Nøttero.. Tjøme. Sandar. 5. Tjølling 6. Brunlanes 7. Hedrum 8. Lardal 9. Svelvik 0. Holmestrand. Horten. Asgårdstrand. Tønsberg

19 Stortingsvalg 957 forkastede og godkjente stemmer i de enkelte herreder og byer. stemmer På valgtinget I alt Menn I Kvin- I alt Menn Kvin.- I alt I ner ner I pet. av de som hadde rett til å stemme Kvin- Menn I alt ner Stemmer som ble forkastet Forhåndsstemmer Stemmer avgitt på valgtinget I alt Tallet på, godkjente stemmer I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 8,8 79,79 7,79 70,6 69,55 7, 8,8 79, 80, 7,69 75,0 8,8 8,0 76, 75,9 86,5 8, 76,89 80,6 79, 69,76 86,99 86,5 79,8 8,97 80,50 79, 7,5 69,9 75, 80,6 8,07 8, 78,59 78,95 8, 8,5 77,5 8, 87,6 8, 80, 8,80 8, 7, 87,79 86, 8, O O O O 87 O 6 O ,6 80, 8, , , 66 8, , , , , , , , , , , , ,09 80,59 8,9 79,68 88,8 8,9 8,0 8,06 8,0 80,57 8,0 8, 8,0 8,6 7,6 8,5 78,07 8,0 85, 80,59 86,7 85,8 8,88 8,9 8,56 8,70 80, 8,09 8,7 8,56 79,5 8,6 O , 78, I , 8, 78, 90, 8,5 8,00 8,0 79,9 8,6 78,5 87,8 8,0 87,6 85,9 8,65 8,78 78, 88,85 8,76 85,8 8, Stortingsvalget 957.

20 Stortingsvalg Tabell I (forts.). Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, Valgsogn Folkemengde pr.. des. 956 Rett til å stemme etter manntallet På forhånd Avgitte Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Vestfold fylke (forts.).. Sandefjord 5. Larvik 6. Stavern Telemark fylke.. Siljan.. Gjerpen. Eidanger. Bamle 5. Skåtøy. 6. Sannidal 7. Drangedal 8. Solum 9. Holla 0. Lunde. Bø. Sauherad. Heddal. Gransherad 5. Hovin 6. Tinn 7. Hjartdal 8. Seljord 9. Kviteseid 0. Nissedal. Fyresdal. Mo. Lårdal. Vinje 5. Rauland 6. Kragerø 7. Langesund 8. Stathelle 9. Brevik 0. Porsgrunn. Skien. Notodden Aust -Agder fylke.. Gjerstad. Vegårshei. Søndeled. Holt 5. Dypvåg 6. Flosta 7. Stokken 8. Austre Moland 9. Froland Tilsammen Tilsammen H G

21 9 Stortingsvalg 957 forkastede og godkjente stemmer i de enkelte herreder og byer. stemmer På valgtinget Menn enn I Kvin- ner I I alt I alt Menn enn I Kvin- I ner I I alt I pet. av de som hadde rett til å stemme Menn Kvin- I I alt I ner I Stemmer som ble forkastet Forhåndsstemmer Stemmer avgitt på valgtinget I alt.. Tallet på godkjente stemmer , 8,7 88,0 8,6 8, 8,8 8, 8,86 86, ,89 8, 8, ,0 79, ,7 75, ,89 70, ,5 6, ,7 67, ,8 79, ,75 77, ,57 7, ,57 79, ,97 69, ,90 7, ,8 78, ,6 77, ,80 70, ,8 67, ,70 8, , 6, ,78 75, ,05 75, ,9 78, ,5 8, , 75, ,67 77, ,67 66, , 70, ,9 77, ,8 8, ,0 75, , 78, ,8 76, ,69 78, , 8,9 8,0 76,6 7,9 7,6 7,6 80,7 8,70 76,8 8,6 77,5 77, 80,6 8,08 78, 7,56 88, 7,7 78,77 79,8 8,8 86,0 79,0 8,00 7,87 7,98 78,7 8,97 78, 78,70 8,69 80, 85, O 86 O 6 7 O O O ,68 75,9 79, , 6, , 76, ,9 66, ,89 7, ,6 66, , 67, ,0 78, ,69 75, , 7,7 7,9 80,8 7,86 7,5 66,8 69,75 85,8 78,7 77,

22 Stortingsvalg Tabell I (forts.). Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, Valgsogn Folkemengde pr.. des. 956 Rett til å stemme etter manntallet På forhånd Avgitte Menn Kvinner I I alt Menn Kvinnerl I alt Aust-Agder fylke (forts.). 0. Øyestad Tromøy Hisøy. Fjære Landvik Eide Vestre Moland Høvåg Birkenes Åmli Gjøvdal Tovdal Mykland Herefoss Vegusdal Iveland Hornnes Evje Bygland Hylestad Valle Bykle Risør Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Tilsammen Vest -Agder fylke.. Randesund Oddernes Tveit Vennesla Hægeland Øvrebø Greipstad Søgne Halse og Harkmark Holum Øyslebø Laudal Finsland Bjelland Grindheim Åseral Konsmo Vigmostad Sør-Audnedal Spangereid Austad

23 Stortingsvalg 957 forkastede og godkjente stemmer i de enkelte herreder og byer. stemmer På valgtinget I alt I alt Stemmer avgitt på valgtinget Kvmner Kvin- Menn I alt ner I pet. av de som hadde rett til å stemme Kvin- Menn I alt ner Stemmer som ble forkastet Forhåndsstemmer I alt Tallet på godkj ente stemmer ,8 7,8 7, ,96 76,0 76, ,9 7,8 7, ,56 6,99 67, ,60 7,55 77, ,90 80,90 79, , 7,7 75, ,8 7,87 7, ,6 76,7 80, ,75 7, 77, , 68,80 77, ,8 76,9 78, ,77 7,6 76, ,7 77,0 8, , 78,87 8, , 8,60 85, ,69 77,8 8, ,7 79,5 8, ,99 77,68 8, ,0 8,5 8, ,87 69,8 7, ,9 7,9 77, , 80,55 8, ,0 79,8 80, ,6 7,09 7, ,56 80,09 80, ,0 8,7 8, ,5 7,5 75, ,69 68, 7, ,7 75,99 76, ,60 67, 70, ,7 8,7 8, , 88,70 88, , 75,65 86, ,80 79,06 80, , 7,76 76, ,0 7,0 76, ,76 80,06 8, , 77,5 8, ,66 68,5 75, ,9 80,0 8, ,96 70,59 76, , 69,6 78, ,67 80,6 8, ,89 8,67 8, , 79,65 8, ,90 7,80 65, ,75 76, 77, ,57 76,68 77, 0 6

24 Stortingsvalg 957 Tabell I (forts.). Tallet på de som hadde stemmerett, avgitte, Valgsogn Folkemengde pr.. des. 956 Rett til å stemme etter manntallet På forhånd Avgitte Menn Kvinner I alt Menn KvinnerlI alt Vest-Agder fylke (forts.).. Lyngdal Kvås Hægebostad Eiken Fjotland Kvinesdal Feda Herad Spiral Lista Hidra Nes Gyland Bakke Tonstad Ovre Sirdal Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Tilsammen Rogaland fylke.. Sokndal Lund Heskestad Bjerkreim Helleland Eigersund Ogna Varhaug Nærbo Klepp Time Gjestal Høyland Sola Madla 6, Hetland Randaberg Hole Forsand Strand Årdal Fister Hjelmeland Sulda Sauda Sand Erfjord Jelsa

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1947. Nr. 122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistique de la crirninalité.) 123. StatistiskØkonomisk

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Annet hefte. Trossamfund. ( ) (llecensement du er décembre 0 : H. Population de droit classée par culte.) Utgitt av Det Statistiske

Detaljer

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports 99/13 Rapporter Reports Dag Juvkam Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer

NORGES ELEKTRISITETSVERKER

NORGES ELEKTRISITETSVERKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 40 NORGES ELEKTRISITETSVERKER 954 Electricity Plants 954. STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 956 Tidligere utkommet: Norges elektrisitetsverker

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1.

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1. Tabell 6 ANSATTE INNEN FORVALTNING I PRIMÆR, LøNN. Arbeidstakere etter antaii,, pr, tusen innbyggere, gjennomsnittlig gnunnlønn pr, månedsverk, relativ grunnlønn og kommune pr'. 1. 12.2013 Nr Kommune still

Detaljer

Classification of Economic Regions

Classification of Economic Regions C 634 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Classification of Economic Regions Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger, Norway Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

HOD tildeling 2.runde 2011

HOD tildeling 2.runde 2011 Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden, 0118 Aremark, Sykehuset Østfold - Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Mosseregionen: 0104 Moss, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler,

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Kodehefte Autosys. Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy

Kodehefte Autosys. Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy 1 Kodehefte Autosys Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy Denne versjon er oppdatert pr. oktober 2010 Endringer fra forrige oppdatering er markert med rød tekst Kap. 01 Bostedskommune

Detaljer

Kapittel 01 Bostedskommune med tilhørende registreringsdistrikt 3. Kapittel 02 Yrke/næring, kjøringens art 13

Kapittel 01 Bostedskommune med tilhørende registreringsdistrikt 3. Kapittel 02 Yrke/næring, kjøringens art 13 Kodehefte Autosys Kodehefte Autosys Koder som benyttes ved godkjenning og registrering av kjøretøy Denne versjon er oppdatert pr. februar 2014. Endringer fra forrige oppdatering er markert med orange Innhold

Detaljer

Skyttercampen Landsskytterstevnet

Skyttercampen Landsskytterstevnet CampPlass Samlag Agder skyttersamlag Skyttercampen Landsskytterstevnet Skytterlag Vogn m/strøm Bobil m/ strøm Telt m/strøm Vogn u/strøm bobil u/strøm Telt u/strøm Rad nr Plass nr Rad Nr Plass nr Rad Plass

Detaljer

Håndbok Restverdiredning

Håndbok Restverdiredning Håndbok Restverdiredning VEILEDER FOR RVR-TJENESTEN Ove Brandt, Fagsjef Restverdiredning Telefon: 23 28 44 27/959 22 115, E-post: ove.brandt@fno.no restverdiredning håndbok 3 innhold RESTVERDIREDNING...5

Detaljer

Opoints nettkilder i Norge

Opoints nettkilder i Norge Opoints nettkilder i Norge 3440 nettsteder 15. juli 2015 730.no (4) 8000 Bbodo (4) A hint of peppermint (1) A Portable Package (1) A Portable Package (1) A/S Norske Shell (2) Aalesunds Fotballklubb (5)

Detaljer

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Sekretariatet Institutt for historiske studier, NTNU 7491 Trondheim E-post: sekretariat@landslaget.org Internett: www.landslaget.org Tlf. 73 59 63 95 Fax 73 59 64 41 Bankgiro

Detaljer

Taubanetilsynet Fortegnelse over tilsynspliktige kabelbaner, taubaner og skitrekk i Norge pr. 14.01.2013

Taubanetilsynet Fortegnelse over tilsynspliktige kabelbaner, taubaner og skitrekk i Norge pr. 14.01.2013 Taubanetilsynet Fortegnelse over tilsynspliktige kabelbaner, taubaner og skitrekk i Norge pr. 14.01.2013 Anleggene er ordnet etter følgende kriterier: 1. Fylkesvis 2. Kommunevis 3. Innenfor hver kommune

Detaljer

Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen 189495 NOS III 303 Fagskolestatistikk 189596 NOS III 343, 189697 til 189899 IV 40, 18991900 til 190102 IV 85, 190205 V 6, 190506 til 190708 V 101, 190809

Detaljer

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka

MET info. Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka MET info no. 04/2015 ISSN 1894-759X KLIMA Oslo, 05.05.2015 Været i Norge Klimatologisk månedsoversikt April 2015 Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka Kombinasjonen nordlys og skumring

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERET NING 2014 4 Lederen har ordet 6 Aktuelle saker 13 Organisasjonen og organisasjonssaker 20 Regnskap 28 Rammebudsjett 29 Dette er LVK LVK Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave

Detaljer

Kristiania. 5.f.m. angaaende fredede bygninger i Sand sorenskriveri tillater man sig herved at meddele.

Kristiania. 5.f.m. angaaende fredede bygninger i Sand sorenskriveri tillater man sig herved at meddele. Kristiania. 5.f.m. angaaende fredede bygninger i Sand sorenskriveri tillater man sig herved at meddele. I Ved. Fjære herred. 1. Reder Andersens hus paa Hesnesøen eies nu av hans arvinger som er : Hans

Detaljer