ber kommune Politisk sekretariat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ber kommune Politisk sekretariat"

Transkript

1 ber kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag K1 18:00 på Glitra Formannskapet skal, som styringsgruppe for omstillingsprosessen/strukturprosjektet, ha møte i tilknytning til møtet Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra kl 17:00. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller servicetorgglier.kommune.no Varamedlemmer moter etter nærmere avtale. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

2 SAKSLISTE: Saksnr 57/2010 Godkjenning av protokoll 58/2010 Meldinger 43/2010 Statusrapport Hovik skole mai-juli /2010 Vertskommuneavtale inne byggherreområdet opphorer; organisering av egen byggherrefunksjon 45/2010 Arbeidsledighet ved utgangen av juni /2010 Arbeidsledighet ved utgangen av juli /2010 Opprettelse av markaråd - forslag til sammensetning, oppgaver og mandat 48/2010 Status for helsetjenesten til beboerne på ventemottaket 49/2010 Månedsrapport regnskap pr. juni /2010 Unntatt fra offentlighet i hht. 15 Eidos AS - status (E) 59/2010 Overføringer av kommunestyremøtene via nett-tv 60/2010 Digitale løsninger for folkevalgte 61/2010 Evaluering av og forslag til politisk struktur, politiske arbeidsformer og reglement og folkevalgtes arbeidsvilkår/godtgjøringer, fra og med valgperioden /2010 Unges medvirkning - opprettelse av ungdomsråd 63/2010 Etterbruk Stoppen skole 64/2010 Heiahallen - revidert skisseprosjekt 65/2010 Eierandel i IKA Kongsberg "Forslag til saksframlegg" 66/2010 IKA Kongsberg - representantskapsmøte 23. september - etablering av Arkivsenter ostafjells (E) 67/2010 Drøffingssak som grunnlag for eierseminar med Lier Boligselskap AS (E)

3 57/2010 Godkjenning av protokoller Fra møtene og

4 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Lier everk Dato: Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Ulla Nævestad Søren Falch Zapffe Per Hægstad Terje Sagvolden Espen Lahnstein Nina E. Johnsen Brynhild Heitmann Arne Liudalen Bjørg Myran Tone Elisabeth Svendsen Tonje Kristin Evju Mathias B. Dannevig Anita Drevdal Funksjon Repr Vara Leder Medlem Medlem Medlem Varamedlem SP Kirsti Marie L. Lyngås (SP) Medlem V Medlem KRF Varamedlem FRP Knut Eilert Sørnes (FRP) Medlem FRP Varamedlem A Bård Strand (A) Medlem Medlem Medlem SV Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Hans-Petter Christensen Bjørn Harry Støle Einar Heitmann Stilling rådmann kommunalsjef kommunalsjef

5 Diverse tatt opp under møtet: Anne K. Olafsen Utvalgssekretær

6 SAKSLISTE: Saksnr 39/2010 Godkjenning av protokoll 40/2010 Meldinger 35/2010 Seniorpolitikk - evaluering 36/2010 Eierskap og selskapsstyring - oppfolging av kommunestyrets vedtak i sak 068/ /2010 Tilstandsrapport 2010 for kommunene i Buskerud 38/2010 Statusrapport Hovik skole april /2010 Arbeidsledighet ved utgangen av april /2010 Månedsrapport regnskap og skatteinngang pr. 31.mai /2010 Opprettelse av ungdomsråd 42/2010 Vinterdrift 2009/10 41/ tertialrapport /2010 Økonomisk omstilling Generelle kostnadsreduksjoner, strukturtiltak og inntektsøkning. 43/2010 Strukturtiltak i omsorgstjenestene 44/2010 Finansreglement 45/2010 Kommunalt eide selskaper - retningslinjer for styresammensetning 46/2010 Kommunalt eide selskaper - rutiner for evaluering (E) 47/2010 Hegg skole - videre oppfølging 48/2010 Utarbeidelse av felles areal-og transportplan for Buskerudbyen 49/2010 Forslag til tiltak i belønningsordningen 50/2010 Endring av gebyrregulativ for planseksjonen som følge av ny plan- og bygningslov (byggesaksdelen) 51/2010 Arbeider i Nordalbekken - oppfølging og avslutning. 52/2010 Kunstgressbane på Tranby idrettspark 53/2010 Rehabilitering av St. Hallvardhallen 54/2010 Rutiner ved private forslag om idrettsanlegg 55/2010 Fastsetting av godtgjøring

7 39/2010 Godkjenning av protokoll Formannskapets vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Formannskapets behandling: Protokoll fra møte ble godkjent enstemmig. 40/2010 Meldinger 35/2010 Seniorpolitikk - evaluering Formannskapets vedtak: Melding nr. 35: Seniorpolitikk evaluering, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 36/2010 Eierskap og selskapsstyring - oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 068/2009 Formannskapets vedtak: Melding nr. 36: Eierskap og selskapsstyring - oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 068/2009, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 37/2010 Tilstandsrapport 2010 for kommunene i Buskerud Formannskapets vedtak: Melding nr. 37: Tilstandsrapport 2010 for kommunene i Buskerud, utsettes for behandling og sees i sammenheng med KOSTRA-tallene når de foreligger. Fortnannskapets behandling: Tonje Evju (AP) fremmet forslag om å utsette behandling av meldingen. Forslaget ble vedtatt enstemmig og meldingen sees i sammenheng med KOSTRA-tallene når de foreligger. 38/2010 Statusrapport Hovik skole april 2010 Formannskapets vedtak: Melding nr. 38: Statusrapport Hovik skole april 2010, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 39/2010 Arbeidsledighet ved utgangen av april 2010 Formannskapets vedtak: Melding nr. 39: Arbeidsledighet ved utgangen av april 2010, tas til orientering.

8 Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 40/2010 Månedsrapport regnskap og skatteinngang pr. 31.mai 2010 Formannskapets vedtak: Melding nr. 40: Månedsrapport regnskap og skatteinngang pr. 31.mai 2010, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering Opprettelse av ungdomsråd Formannskapets vedtak: Melding nr. 41: Opprettelse av ungdomsråd, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 42/2010 Vinterdrifi 2009/10 Formannskapets vedtak: Melding nr. 42: Vinterdrift 2009/10, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 41/ tertialrapport 2010 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Det gjøres følgende budsjettjusteringer: Rådmannen foreslår ingen budsjettjusteringer ,7 mill kr. i ubrukte investeringsmidler fra 2009 overføres til 2010 Ubrukte midler 2009 overføres til 2010 og budsjetteres opp på de respektive investeringsprosjektene. Formannskapets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

9 42/2010 Økonomisk omstilling Generelle kostnadsreduksjoner, strukturtiltak og inntektsokning. Formannskapets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret viser til handlingsprogram/økonomiplan som forutsetter betydelig fremtidig kostnadsreduksjon. Til gnum for det videre arbeidet gjelder: 1. Økonomisk omstilling ved generell kostnadsreduksjon og strukturtiltak utgjør samlet 60 millioner kroner fordelt slik: Sum kr 27 mill kr 20 mill kr 13 mill kr 60 mill 2. Under henvisning til rådmannens saksutredning skal omstillingsprosjektets styringsgruppe (formannskapet) foreslå tiltak basert på utredninger innen flg. områder: a) Samordning av tjenester innen oppvekstområdet b) Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale eiendommer, anlegg og bygninger c) Driftsendringer og mulig sammenslutning/samorganisering av virksomhet innen kultur- og fritidsområdet d) Interkommunale løsninger. e) Kostnadsdekning gjennom egenbetalingssatser og gebyrer innen for områder med brukerbetaling. f) Vurdere konkurranseutsetting. g) Kostnader knyttet til politisk organisering og styring Oversikten er ikke uttømmende. Styringsgruppen avgjør ev. andre utredningstema som grunnlag for beslutninger. 3. Forslag til kostnadsreduksjon og strukturendringer skal konsekvensvurderes og fortrinnsvis inngå i tiltakspakker. 4. I forbindelse med handlingsprogram/økonomiplan legger styringsgruppen frem en oversikt over prinsipielle føringer og tiltak for kostnadsreduksjon av generell karakter herunder tiltak som kan medføre redusert omfang i tjenestene. 5. Styringsgruppen skal være spesielt oppmerksom på tiltak/endringer som kan føre til økonomisk gevinst på kort sikt og som ikke fordrer ytterligere utredninger eller konsekvensvurderinger. Formannskapets behandling: Søren Falch Zapffe (H) fremmet tjenesteutvalgets vedtak med unntak av pkt. 2g. sålydende: "Sammenslåing av anlegg og eiendom og Lier drift til en felles drift- og forvaltningsenhet." Tone E. Svendsen (AP) fremmet tjenesteutvalgets vedtak med følgende endringer: " Nytt pkt. 2: - Endret skolestruktur med spesiell vekt på nedleggelse av de minste skolene. - Samordning av tjenester inne oppvekstområdet

10 Pkt. 2 b. endres til : Forvaltning, drift og eierprioritering av kommunale eiendommer, anlegg og bygninger. Pkt. 4 endres slik: "Som rådmannens forslag til vedtak, men stryke ordene:.. og kvalitet" Mathias Dannevig (AP) fremmet slikt forslag som tillegg til pkt. 2: "Vurdering av planlagte, men ikke gjennomførte prosj ekter mht. identifikasjon av mulige kostnadsreduksjoner ved eventuell revurdering av prosjektene." Arne Liudalen (FRP) fremmet følgende forslag om tillegg til pkt. 2 : "Vurdere utsettelse av kulturhus." Punktvis votering: Pkt. 1: tjenesteutvalgets vedtak ble vedtatt enstemmig. Pkt. 2a: Tone Svendsens ble votert over først og falt da det fikk 4 stemmer (3AP,SV) mot 9 stemmer (4H,2FRP,KRF,SP,V). Tjenesteutvalgets vedtak ble så vedtatt enstemmig. Pkt. 2b: Tjenesteutvalgets vedtak ble vedtatt med 9 stemmer (4H,2FRP,KRF,SP,V) mot 4 stemmer (3AP,SV) avgitt for Tone Svendsens forslag. Pkt. 2c, d og e : Tjenesteutvalgets vedtak ble vedtatt enstemmig. Pkt. 2f: Tjenesteutvalgets vedtak ble vedtatt med 9 stemmer (4H,2FRP,KRF,SP,V) mot 4 stemmer (3AP,SV). Pkt. 2g: Tone Svendsens forslag (2f) fa1t da det fikk 4 stemmer (3AP,SV) mot 9 stemmer (4H,2FRP,KRF,SP,V) avgitt for Søren Falch Zapffes forslag (2g). Pkt. 2h: Tjenesteutvalgets vedtak ble vedtatt enstemmig, som pkt. 2g. Pkt. 3: Tjenesteutvalgets vedtak ble vedtatt enstemmig. Pkt. 4: Tone Svendsens forslag ble vedtatt enstemmig. Pkt. 5: Tjenesteutvalgets vedtak ble vedtatt enstemmig. Arne Liudalens forslag til nytt pkt 2 falt da det fikk 2 stemmer (FRP) mot 11 stemmer (4H,3AP,KRF,SP,SV,V). Mathias Dannevigs forslag til tillegg til pkt.2 falt da det fikk 6 stemmer (3AP,2FRP,SV) mot 7 stemmer (4H,KRF,SP,V).

11 43/2010 Strukturtiltak i omsorgstjenestene Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Arbeidet med å legge grunnlag for tiltak i omsorgstjenestene som bidrag til å oppnå de økonomiske mål i gjeldende Handlingsprogram, tas til etterretning. 2. Ved rulleringen av Handlingsprogrammet; vurderes egenbetalingene knyttet til praktisk bistand, BPA-ordningen, trygghetsalarm, samt prisene på middag fra kjøkkenvirksomheten. 3. Det skal ikke være egenandel for dem med inntekt under 1G. Formannskapets behandling: Tonje Evju (AP) fremmet slikt forslag: "Nytt punkt 3: Det skal ikke være egenandel for dem med inntekt under 1 G." Forslaget ble vedtatt med 7 stemmer (3AP,KRF,SP,SV,V) mot 6 stemmer (4H,2FRP). 44/2010 Finansreglement Formannskapets innstilling til kommunestyret: Utkast til finansreglement for Lier kommune, datert 18. mai 2010, vedtas. Reglementet trer i kraft 1. juli Formannskapets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. 45/2010 Kommunalt eide selskaper - retningslinjer for styresammensetning Formannskapets innstilling til kommunestyret: Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 068/2009 (møte 14. desember 2009) pkt. 2 c) og h) samt pkt. 5 fastsettes slike retningslinjer for sammensetning av styre i selskap eiet av Lier kommune: 1. Styrets sammensetning skal til enhver tid hensynta selskapets situasjon og utfordringer basert på en analyse foretatt av valgkomit&n. 2. Styrets egenevaluering vurderes av valgkomit&n og vektlegges i beskrivelsen av ønsket kompetanse og egenskaper hos styremedlemmene. 3. Ved rekruttering av styremedlemmer skal valgkomit&n alltid sikre at styrets samlede kompetanse innen flg. områder er vurdert: a) Økonomiforståelse og økonomistyring b) Selskapsrett og ev. særskilte juridiske emner ut fra selskapets egenart

12 c) Marked og konkurranseforhold d) Samfunnsansvar og omdømme 4. Valgkomit&n innhenter forslag til kandidater og foretar en individuell vurdering av dem basert på en beskrevet styreprofil. 5. Valgkomit&n sikrer at det ved behov gjennomføres samtaler med kandidater til styreverv for vurdering av kompetanse og egenskaper. Unntaksvis kan ekstem bistand benyttes ved slik vurdering. 6. Valgkomit&n skal sikre kjønnsbalanse i styrene gjennom sine forslag til kandidater. 7. Medlemmer av kommunestyret, utvalg eller råd skal ikke oppnevnes som kandidater til verv i selskapsstyrer. I den utstrekning det er formelt og praktisk mulig legges disse retningslinjene til grunn også ved rekruttering av styremedlemmer i selskaper der Lier kommune ikke er majoritetseier. Formannskapets behandling: Soren Falch Zapffe (H) fremmet slikt forslag: "Rådmannens forslag med følgende endring: Pkt. 7: ordet normalt - strykes." Arne Liudalen (FRP) fremmet følgende forslag: "Pkt. 6 endres slik: Valgkomit&n skal - om mulig - sikre..." Søren Falch Zapffes forslag ble vedtatt med 10 stemmer (4H,2FRP,KRF,SP,SV,V) mot 3 stemmer (AP). Arne Liudalens forslag falt da det fikk 2 stemmer (FRP) mot 11 stemmer (4H,3AP,KRF,SP,SV,V). 46/2010 Kommunalt eide selskaper - rutiner for evaluering (E) Formannskapets vedtak: Lier kommune fastsetter krav til egenevaluering for styrene i de heleide selskapene eller der kommunen er majoritetseier, slik: 1) Styret skal hvert år gjennomføre en egenevaluering av styrets sammensetning og arbeid i god tid før generalforsamling eller tilsvarende. 2) Evalueringen skal som et minimum inneholde vurdering av: a) Selskapets formål og mål, og forholdet til eierne b) Valgprosessen og styrets sammensetning c) Styrets oppgaver, styreutvikling og det enkelte styremedlems forutsetninger d) Styreleder e) Forholdet til daglig leder

13 3) Styret fastsetter selv metode og gjennomføringsform. Fullstendig evaluering kan skje hvert annet år, men det skal uansett foretas en oppdatering/vurdering årlig. 4) Styrets evalueringsrapport gjøres kjent for eierorganets (formannskapets) valgkomité som grunnlag for rekruttering til styret. For selskap der Lier kommune er mindretallseier anbefales tilsvarende egenevaluering for styret gjennomført på tilsvarende måte. Formannskapets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. 47/2010 Hegg skole - videre oppfølging Formannskapets vedtak: Hegg skole forutsettes rehabilitert i løpet av de nærmeste årene. På bakgrunn av tidligere vedtak og etterfølgende utredning, videreføres arbeidet slik: 1. Utarbeidet funksjons- og romprogram, datert 14. mai 2010, legges til grunn for det videre arbeid med bygging og opprusting av Hegg skole. 2. Det prekvalifiseres 4 5 arkitektfirma som inviteres til parallell konkurranse om den beste konseptløsningen for Hegg skole basert på funksjons- og romprogrammet. Valg av arkitekt og konseptløsning forutsettes å skje høsten Fremdriftsplan som grunnlag for inngåelse av avtaler om igangsetting av prosjektering og bygging legges frem som en del av handlingsprogrammet Formannskapets behandling: Tjenesteutvalgets vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. 48/2010 Utarbeidelse av felles areal-og transportplan for Buskerudbyen Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. I tråd med vedtatt femårig avtale mellom de 10 partene i Buskerudbyen, jfr. pkt 2.1, og fireårig avtale med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler, jfr. pkt 3.8 og pkt 4, igangsettes arbeidet med en felles areal- og transportplan. 2. Formell varsling av planoppstart gjennomføres høsten 2010, etter at alle by/kommunestyrene og fylkestinget har gjort vedtak om å sende planprogrammet ut på høring, jfr. plan og bygningslovens Det legges opp til medvirkning i arbeidet med forslag til planprogram, i tråd med anbefalinger gitt i saken, jfr. Plan og bygningslovens Følgende forutsetninger ligger til grunn for Lier kommunes deltagelse i Buskerudbyprosjektet og må synliggjøres i planprogrammet: Lier kommune vil understreke at arealdisponering innenfor egen kommune besluttes av vedkommende kommunestyre. Samarbeidet om Buskerudbyen må ikke

14 vanskeliggjøre kommunens rullerende planarbeid etter Plan- og bygningsloven (kommuneplanen). Fjordbyutvikling på Lierstranda er fullt ut i tråd med målsettingen for Buskerudbyen og utelukker derfor havnerelatert virksomhet og godsterminal i samme område. Lier kommune forutsetter at behovet for et effektivt og klimavennlig transportsystem østover mot Asker, Bærum og Oslo fokuseres i sterkere grad. Formannskapets behandling: Tone E. Svendsen (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak med følgende endringer i pkt. 4: 1. kulepunkt: ordene prinsippet om tas ut. 5, 2. kulepunkt: tillegg og godsterminal Forslaget ble vedtatt enstemmig. 49/2010 Forslag til tiltak i belønningsordningen Formannskapets vedtak: Lier kommune foreslår følgende tiltak for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk finansiert av belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk, den 4-årige avtalen ( ) mellom Samferdselsdepartementet, kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg og Buskerud: 1. Utredning av jernbanestasjon og kollektivknutepunkt ved Amtmannsvingen. 2. Bussrute mellom Lierbyen og Lier stasjon som korresponderer med de togavganger som er mest aktuelle for arbeidsreisende. 3. Bussrutene mellom hhv. Spikkestad og Lierbakkene/Reistad og Drammen går innom Lier stasjon og korresponderer med togene til og fra Oslo. 4. Ekspressruter til Drammen fra Lierbyen og fra Tranby. 5. Høystandard sykkelvei Lierbyen Drammen på den gamle jernbanetrasèen og sykkelvei Gullaug Drammen, gjerne i kombinasjon med kyststi (egen sak, jf. Kommunestyremøte 04. mai 2010). Manglende ledd i gang/sykkelveinettet langs Rv23 (Amtmannsvingen-Smetten) er også vesentlig for sykkelveiforbindelse Gullaug Drammen. 6. Tiltak for å etablere sykkelparkering med høy standard ved arbeidsplasser, serviceinstitusjoner og holdeplassene for kollektivtrafikk. 7. Pendlerparkeringer. 8. Utbedring og sikring av bussholdeplasser langs sterkt trafikkerte veier (jf. Trafikksikkerhetstiltak langs Rv23).

15 Formannskapets behandling: Tone E. Svendsen (AP) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig: "Miljøutvalgets innstilling med følgende endringer: Pkt. 5: Høystandard sykkelvei Lierbyen Drammen på den gamle jernbanetrasen og sykkelvei Gullaug Drammen, gjerne i kombinasjon med kyststi (egen sak, jf. Kommunestyremøte 04.mai 2010). Manglende ledd i gang/sykkelveinettet langs Rv23 (Amtmannssvingen Smetten) er også vesentlig for sykkelveiforbindelse Gullaug Drammen. Pkt. 8: Utbedring og sikring av bussholdeplasser langs sterkt trafikkerte veier (jf. Trafikksikkerhetstiltak langs Rv23). Brynhild Heitmann (KRF) fremmet slikt forslag: "Nytt pkt. Høystandard sykkelvei Gullaug Lierbyen Drammen på den gamle jernbanetrasèen." Forslaget falt da det fikk 1 stemme (KRF) mot 12 stemmer (4H,3AP,2FRP,SP,SV,V). 50/2010 Endring av gebyrregulativ for planseksjonen som følge av ny plan- og bygningslov (byggesaksdelen) Formannskapets innstilling til kommunestyret: Forslag til endringer i planseksjonens gebyrregulativ for saker etter plan- og bygningsloven vedtas med virkning fra Formannskapets behandling: Planutvalgets vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. 51/2010 Arbeider i Nordalbekken - oppfølging og avslutning. Formannskapets vedtak: Kommunen inngår avtale med Karl Brian Karlsen AS om delvis dekning av firmaets utestående krav for arbeider i Nordalbekken, med kr Det avsettes inntil kr fra investeringsfondet til dekning av kravet og til restarbeider i forbindelse med avvikling av steinlager på gnr. 148 bnr. 2. Formannskapets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

16 52/2010 Kunstgressbane på Tranby idrettspark Formannskapets vedtak: 1) Lier kommune inngår festeavtale for 40 år med Lier IL som får disponere grusbanen med nødvendig tilleggsarealer for full kunstgressbane på Tranby idrettspark. Avtalen løper fra kunstgressbanen er ferdigbygd. Det kreves ikke festeavgift så lenge banen brukes til allmenne formål. 2) Lier IL står som utbygger av kunstgressbane uten undervarme på festetomten og sørger for at nødvendige tillatelser og krav for bygging av slike baner oppfylles. 3) Lier kommune bidrar til finansieringen med inntil kr i direkte tilskudd over Kultur og fritids budsjett, med utbetaling fordelt over flere år, endelig fastsatt via årlige prioriteringer av tilskuddsmidler knyttet til kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. 4) Lier kommune forskutterer spillemiddeltilskudd og kommunalt tilskudd, til sammen opp til kr , for utbetaling i tilknytning til anleggsbyggingen. 5) Forskutteringen representerer et mertilskudd på kr i kommunal utgift utenfor kulturbudsjettet. Ved mva-refusjon for prosjektet overføres denne summen fra Lier IL til kommunen som dekning av rentekostnad. 6) Lier kommune stiller garanti for lån på inntil kr for Lier IL for finansiering av anleggsinvesteringen. Lånet betjenes i sin helhet av Lier IL. 7) Lier IL inngår en gjensidig forpliktende driftsavtale med Lier kommune. Avtalen skal sikre bruksretter for hhv. skolene/allmennheten (på dagtid) og idrettslaget (ettermiddagstid og helger/ferier) og avklare ansvarsforhold. Det forutsettes at Lier kommune kan redusere ressursbruk for anleggsdriften, og det tas forbehold om eventuelle endrede rammer fremover. Formannskapets behandling: Tjenesteutvalgets vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. 53/2010 Rehabilitering av St. Hallvardhallen Formannskapets vedtak: Lier kommune legger til grunn at St. Hallvardhallen videreføres som privateid idrettshall, tilgjengelig for skoler og idrettslag i Lier. Kommunens engasjement reguleres ved: 1. St. Hallvardhallen må rehabiliteres til dagens hallstandarder og utbygges slik at den framstår som en attraktiv hall for brukerne og leiemarkedet. 2. Lier kommune er orientert om at Reistad IL vil ha problem med å drifte en rehabilitert hall og ønsker reforhandling av avtalen med kommunen. En understreker videre det ansvar fylkeskommunen har for rehabilitering/drift i og med at de i dag er en stor bruker av hallen.

17 Rådmannen initierer hurtig dialog med St.Hallvard-hallens styre for gjennomgang av ønsker for rehabilitering og nybygg med tanke på en strengere prioritering av tiltak. 3. Ev. leieøkning som følge av rehabilitering av leieareal/-lokaler omfattet av avtalene mellom St. Halvardhallen og Lier kommune basert på reforhandling. Rådmannen er delegert myndighet til å gjennomføre slike forhandlinger. 4. Handlingsprogram/økonomiplan angir rammene for Lier kommunes økonomiske handlingsrom og danner basis for ev. reforhandlede avtaler. 5. Lier kommune forutsetter at St Hallvardhallen konfererer med kommunen og fylkeskommunen om omfang og gjennomføring av rehabilitering for å unngå misforhold mellom leietakernes økonomiske evne og rehabiliteringsplanene. Formannskapets behandling: Følgende omforenede forslag ble vedtatt: "Tjenesteutvalgets vedtak med nytt pkt. 2: Lier kommune er orientert om at Reistad IL vil ha problem med å drifte en rehabilitert hall og ønsker reforhandling av avtalen med kommunen. En understreker videre det ansvar fylkeskommunen har for rehabilitering/drift i og med at de i dag er en stor bruker av hallen. Rådmannen initierer hurtig dialog med St.Hallvard-hallens styre for gjennomgang av ønsker for rehabilitering og nybygg med tanke på en strengere prioritering av tiltak." 54/2010 Rutiner ved private forslag om idrettsanlegg Formannskapets vedtak: Forslag til utbedring eller utbygging av idrettsanlegg som forutsetter kommunale tilskudd ut over årets budsjettrammer, må sendes kommunen innen 1. mai hvert år for vurdering og evt. økonomisk prioritering i handlingsprogrammet som vedtas i desember hvert år. Formannskapets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. 55/2010 Fastsetting av godtgjøring Formannskapets innstilling til kommunestyret: Beregningsgrunnlaget økes med 3% til kr ,00 fra Formannskapets behandling: Følgende forslag fremmet av Soren Falch Zapffe (H) ble vedtatt enstemmig: "Beregningsgrunnlaget økes med 3% til kr ,00 fra "

18 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 15:45 16:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem H Per Hægstad Medlem H Terje Sagvolden Medlem H Kirsti Marie L. Lyngås Nestleder SP Nina E. Johnsen Medlem V Brynhild Heitmam) Medlem KRF Knut Eilert Sørnes Medlem FRP Bjørg Myran Medlem FRP Bård Strand Medlem A Tonje Kristin Evju Medlem A Tone Elisabeth Svendsen Varamedlem A Mathias B. Dannevig (A) Anita Drevdal Medlem SV Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Hans-Petter Christensen rådmann Bjørn Harry Støle kommunalsjef Synnøve Tovsrud kommunalsjef

19 Diverse tatt opp under møtet: Formannskapets sluttet seg til følgende bestillinger til rådmannen: Fra Tonje Evju (AP) Eierorganet innhenter info om situasjonen om utvikling av Lierstranda. Ønsker dette som en melding tidlig høst. Fra Bård Strand (AP): Rådmannen bes legge fram sak med oversikt over legater Lier kommune har ansvar for fordelingen og forvaltningen av. Terje Sagvolden (H): Rådmannen legger fram melding med status for ventemottaket på Lierskogen mht. salg av eiendommen, veiløsninger i området. Anita Drevdal (SV): Rådmannen legger fram melding med status for helsetjenesten til beboerne på ventemottaket. Nina Johnsen (V): Rådmannen legger fram en oppsummering etter formannskapets befaring til Malmø/København LL C;,_ Si2)) Anne K. Olafsen Utvalgssekretær

20 SAKSLISTE: Saksnr 56/2010 OPS-KONKURRANSE KULTURHUS, OPPNEVNING AV EVALUERINGSKOMITE

21 56/2010 OPS-KONKURRANSE KULTURHUS, OPPNEVNING AV EVALUERINGSKOMITE Formannskapets vedtak: For evaluering og innstilling av OPS-leverandør for Kulturhus Lierbyen oppnevnes administrativ komitè av rådmannen. Formannskapets behandling: Følgende omforende forslag ble vedtatt: "For evaluering og innstilling av OPS-leverandør for Kulturhus Lierbyen oppnevnes administrativ komitè av rådmannen."

22 58/2010 Meldinger

23 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: Saksbehandler: 2008/843 Einar F. Heitmann 45/2010 Tjenesteutvalget /2010 Formannskapet Statusrapport Hovik skole mai-juli 2010 Vedlagt følger: * Statusrapport nr. 19 for mai-juli 2010 * Økonomisk rapport

24 ~ Utarbeidet av Ingrid Gåsvik Eklund Dato:

25 Prosjekt 8440 Hovik Stoppen skoleanlegg: Ferdigstillelse Prosjektbudsjett kr. 467 millioner Prosjektleder: Ingrid Gåsvik Eklund 1. Status utførte arbeider 1.1 Prosjektering og byggesak Prosjektering er ferdig. Midlertidig brukstillatelse for hele bygget og deler av utomhusanlegget er ok nnkjøp Innvendig skilt og foliering blir levert av Nelstrøm Dekor AS. 2. Produksjon Bygget og utomhusanlegget er overlevert og midlertidig brukstillatelse gitt. Frist for oppretting av mangler etter overtakelse for bygget ble avtalt til og for utomhus Det er avdekket noen avvik mellom funksjonsbeskrivelser og faktisk levert SD anlegg. Det arbeides nå med å rette feil slik at underlaget er 100% omforent med utførende entreprenør og BH. Det pågår en prosess på dette. Ut over dette viser tester og logging av SD anlegg at vi har et velfungerende bygg. De siste manglene i mangellista etter overtakelse blir nå utkvittert. Bygget er delvis tatt i bruk og innflytting av skolen pågår. Det gjenstår noe møblering og innvendig skilting/merking. Disse arbeidene skal ferdigstilles i løpet av ferien. Arbeider kommende eriode: Eventuelt resterende utbedringer av bygningsmessig og teknisk art. Utbedring av mangler etter overtakelse for utomhusanlegget. Innvendig skilting/merking og foliering ferdigstilles. Resterende møblering ferdigstilles 3. økonomi Totalt for hele prosjektet ligger prognosen for prosjektkostnad på budsjett, men reservene i prosjektet er økt. Prosjektet er ferdig innkjøpt. Reserven i målsum er på ca. 35,4 mill inkl. mva. Alliansen melder at prognosen for prosjektkostnad vil komme under målsum, at ikke hele reserven blir benyttet. Alliansen rapporterer et behov for reserve på ca 9 mill inkl. mva. sluttfasen. Bakgrunnen for dette er at bygget er ferdigstilt og at det er mindre risiko for uventede hendelser, men at sluttoppgjør med underentreprenører ikke er ferdigstilt. Sluttoppgjør fra Alliansen er avtalt til 14. september. Først da vil den komplette økonomiske oversikten foreligge. Se for øvrig økonomisk rapport i vedlegg 1.

26 4. Fremdrift Prosjektet følger planlagt fremdrift. Følgende milepæler gjelder: Ferdigstillelse bygningsmessig 3. mai 2010 Ferdigstillelse utomhus 5. juli 2010 Overtakelse utomhus ble foretatt 12. juli. 5. HMS, kvalitet, miljø og risikostyring 5.1 HMS Det er ikke registrert skade på personell i perioden. Den overordnede status er at HMS arbeidet er godt ivaretatt. 5.2 Kvalitetsslyring Avvik som har konsekvenser for sluttproduktet og/eller har store økonomiske konsekvenser sendes byggherrens prosjektledelse for godkjenning/uttalelse. Det er i siste periode ikke forekommet slike avvik. Det er ikke oppstått andre kritiske avvik som ikke er utbedret i perioden, det er god kontroll og høy fokus på KS i prosjektet. Arbeidene som er gjennomført til nå preges i stor grad av høy kvalitet og det er registrert en ytterligere forbedring i antall KS-feil den siste perioden. 5.3 Miljø Det er utarbeidet sluttrapport for miljø. 5.4 Risikovurdering Risikovurderingen av sluttfasen med tiltaksliste ble fulgt opp jevnlig i sluttfasen. I forbindelse med transportstreik ble det noe forsinkelse på levering av møbler og deler til elektro (oppretting av mangler). 6. Vedlegg 1. Status økonomi

27 Prosjektering Rigg og drift Grunn og utomhus Betong og stål Tømmer Brannisolering, murerarbeider, blikkenslager, taktekking malerarbeider, fast inventar, lås og beslag Tekniske fag Byggherrekostnader Reserve LPS Garantiprovisjon, revisjon, Brønnøysundregisteret mm Tillegg til målsum Reduksjon i målsum pga økt byggetid Reservener økt i forhold til budsjett. Alliansen rapporterer at det vil være bruk for ca 9 mill av denne frem mot sluttoppgjør Tillegg til målsum, budsjett er redusert tilsvarende i andre budsjettposter. Påløpte kostnader inngår i prosjektkostnad under ulike fag. Kjøkken-, lab-, naturfagsinnredning og disker er med her Prognose prosjektkostnad inngår i de andre postene Målsum Riving Høvik skole inkl. asfalt Parkeringsplass nord Undergang Nøsteveien inkl. adkomst til Stoppen borettslag Riving musikkskolen Generelle kostnader LK, påløpte og budsjetterte Sum generelle kostnader Sum byggekostnad Spesielle kostnader løst inventar Spesielle kostnader fast inventar Spesielle kostnader utsmykning Mangler i garantitiden, fast avtalt beløp Oppgradering miljøambisjon Reserve utenfor målsum Avsluttet. Riving asfalt er gjennomført som tillegg til målsum Avsluttet Høvik-prosjektet blir belastet kostnader for undergang Nøsteveien vsluttet Ny prognose Fast inventar som tillegg til målsum, gjelder kjøkken, naturfag, lab, disker med mer.reserve gjenstår vsluttet bortsett fra en kunstvegg Avtalt Som tillegg til målsum.reserve gjenstår. Reserven er redusert fra forrige periode. Tilleggsarbeider som har kommet på er utvidet adkomst til St. Hallvard, tiltak mot nabo i øst, økt omfang skiltifoliering. Sum spesielle kostnader

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 18:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 18:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 09.12.2010 Tidspunkt: 18:00 18:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2008 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 18:00-19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 18:00-19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 18:10 18:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 18:10 18:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 18:10 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 20.01.2011 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 12.06.2008 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 18.03.2010 Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 18.03.2010 Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 18.03.2010 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 19:10 21:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 19:10 21:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 19:10 21:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 15:00 15:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 15:00 15:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 15.06.2010 Tidspunkt: 15:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 24.09.2009 Tidspunkt: 18:00 19:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 24.09.2009 Tidspunkt: 18:00 19:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 24.09.2009 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 19.02.2009 Tidspunkt: 18:00 19:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Varamedlem H Ulla Nævestad (H) Søren

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18:00 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.03.2009 Tidspunkt: 18:00 20:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.03.2009 Tidspunkt: 18:00 20:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.03.2009 Tidspunkt: 18:00 20:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Glitra Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Glitra Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Glitra Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 21:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 21:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 18:00 21:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 22.04.2010 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 18:00 20:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 19.08.2008 Tidspunkt: 18:00-19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 19.08.2008 Tidspunkt: 18:00-19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 19.08.2008 Tidspunkt: 18:00-19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Nina E. Johnsen Nestleder V Per Hægstad Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 07.04.2010 Tidspunkt: 18:00 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Per-Otto Olsen Varamedlem H Ulla Nævestad (H)

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00-18:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00-18:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.10.2008 Tidspunkt: 18:00-18:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 25.08.2010 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:10 20:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:10 20:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:10 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 18:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Nina E. Johnsen Nestleder V Søren Falch Zapffe

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.11.2009 Tidspunkt: 18:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 20:20-22:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 20:20-22:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 20:20-22:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Per Hægstad Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 15:00 16:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 15:00 16:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 15:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 19.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 18:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 02.06.2014 Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2 Kl. 15.00 16.00 Opplæring i bruk av Ipad I møtet

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Haugestad Dato: 23.01.2008 Tidspunkt: 18:00-20:25

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Haugestad Dato: 23.01.2008 Tidspunkt: 18:00-20:25 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Haugestad Dato: 23.01.2008 Tidspunkt: 18:00-20:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 03.12.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 03.12.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 03.12.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Jostein Spangen Hoset

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:25

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:25 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.11.2016 Tidspunkt: 18:00 19:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 22:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 22:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 28.01.2016 Tidspunkt: 18:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 20:00 21:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 20:00 21:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 16.11.2017 Tidspunkt: 20:00 21:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 27.04.2009 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen Enkel bespisning kl 16:00. Vennligst gi

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: 25.08.2016 Tidspunkt: 18:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:50 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:50 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 18:50 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Nina E. Johnsen Nestleder V Søren Falch Zapffe

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 05.04.2011 Tidspunkt: 18:00 20:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 03.03.2009 Tidspunkt: 18:00-20:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 03.03.2009 Tidspunkt: 18:00-20:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 03.03.2009 Tidspunkt: 18:00-20:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Juel Asmund Fuglerud

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Onsdag 15.06.2011 Haugestad, umiddelbart etter kommunestyrets møte Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: 18:00 19:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: 18:00 19:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: 18:00 19:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: 09.06.2016 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Søren Falch

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 21.08.2008 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:25

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:25 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 11.06.2009 Tidspunkt: 18:00 20:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Varamedlem H Ulla Nævestad (H) Søren

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Etter avtale med utvalgets leder starter møtet kl 17:00. Utvalgets hovedmedlemmer

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Lier ASVO AS Dato: Tidspunkt: 18:15 21:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Lier ASVO AS Dato: Tidspunkt: 18:15 21:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Lier ASVO AS Dato: 29.09.2016 Tidspunkt: 18:15 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Per Guthorm Vemork Nestleder FRP Adnan Afzal Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 19:10 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 19:10 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 09.06.2016 Tidspunkt: 19:10 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Søren Falch Zapffe

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 21.01.2010 Tidspunkt: 18:00-19:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 21.01.2010 Tidspunkt: 18:00-19:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 21.01.2010 Tidspunkt: 18:00-19:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 18:00-22:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 18:00-22:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 18:00-22:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

1. Politiske vedtak høring av planprogram og oppstart av planarbeid

1. Politiske vedtak høring av planprogram og oppstart av planarbeid Oppsummering av politiske vedtak om høring av planprogram, revidert handlingprogram/ biltrafikkreduserende tiltak og samordnet parkeringsstrategi desember 2010 februar 2011 Versjon 04.02.11jst 1. Politiske

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: 11.12.2013 Tidspunkt: 18:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder

Detaljer

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2010/4446-14382/2010 Arkiv: Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 18:00 20:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Bjørg Myran Nestleder FRP Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 18:00 19:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 18:00 19:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I

INNKALLING TIL MØTE I Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.11.2017 Kl 16:00 på Frivilligsentralen Bespisning kl 15:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: 16.11.2017 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:25

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:25 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 09.11.2016 Tidspunkt: 18:00 19:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet.

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet. Felles saksfremlegg om offentlig høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 og varsling av oppstart av planarbeidet. Saksutredning for høring av planprogram for

Detaljer

Befaring: Før møtet var utvalget på befaring på Lier voksenopplæring.

Befaring: Før møtet var utvalget på befaring på Lier voksenopplæring. Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Miljøverkstedet, Hennummarka skole Dato: 19.01.2011 Tidspunkt: 18:00 20:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Miljøverkstedet, Hennummarka skole Dato: 19.01.2011 Tidspunkt: 18:00 20:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Miljøverkstedet, Hennummarka skole Dato: 19.01.2011 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Onsdag 07.04.2010 Kl 16:00 på Haugestad Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller servicetorg@lier.kommune.no

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat. Enkel bevertning fra kl

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat. Enkel bevertning fra kl Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet 06.06.2016 Kl 13:00 på Fosshagen Enkel bevertning fra kl. 12.30. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller servicetorg@lier.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/7831-1 Dato: 27.05.10 FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN. UTARBEIDELSE AV PLANPROGRAM. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Bjørg Myran Nestleder FRP Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 19:10 22:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 19:10 22:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Haugestad Dato: 11.05.2017 Tidspunkt: 19:10 22:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Søren Falch Zapffe

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:25

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:25 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Nina E. Johnsen Nestleder V Søren Falch Zapffe

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 18:00 21:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 18:00 21:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 18:00 21:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ole Marius Evensen Leder H Mona Skaar Thorsrud

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Hilde Kristine Fossum Leder H Per Guthorm Vemork

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Foreløpig møteprotokoll

Foreløpig møteprotokoll Foreløpig møteprotokoll Styre: Sykehusinnkjøp HF Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Dato: Styremøte 24.august 2016 Tidspunkt: Kl. 09:30 14.30 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Per Karlsen

Detaljer