Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. 5

6 Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje 6

7 tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert 7

8 f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Folketeljinga 1910 Krets: 001 Ramberg Prestegjeld: Hiterdal Herred/by: Hitterdal Ramberg Skogen 51 4 ( m, k) ( m, k) 001 Halvar Johannesen Skogen m g b hf Gaardbruger og til sæters om Hitterdal n s Sommeren 002 Anne Jørgensdatter k g b hm Kone, steller huset Hitterdal n s 003 Bergit Halvarsdatter k ug b d hjælper Moderen med Husstel Hitterdal n s og Fjøs 004 Anlaug Halvarsdatter k ug b d Datter Hitterdal n s 005 Thov Kittelsen Bingen m ug b el Tømmerhugger og Tømmerkjører Hjartdal n s Ramberg Skogen (plads) under 51 4 ( m, k) ( m, k) Merknad: Huseier 001 Halvar Stenersen m g b hf I Sommer paa Kraftanlæget Hitterdal n s paa Tinfors, i Vinter Skogsarbeide 002 Anne Jørgensdatter k g b hm Steller Huset og Fjoset Hitterdal n s 003 Ragnhild Halvardsdatter k ug b d Datter Hitterdal n s 004 Jørgen Halvarsen m ug b s Søn Hitterdal n s 005 Halvar Halvarsen m ug b s Søn Hitterdal n s Ramberg Skogen (plads) under 51 2 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Knutsen Skogen m e b hf Inderst Lidt maling og snekkerarbeide Hitterdal n s samt hjælp af fattigvæsenet Ramberg Skogen (plads) under 51 3 ( m, k) ( m, k) 001 Bergit Halvarsdatter Lyngdal k ug b hm Om Sommeren paa Sæteren Hitterdal n s Vinteren lidt Dagarbeiderske 002 Stener Stenersen m ug b s (uægte) Om Sommeren gjæter Hitterdal n s 003 Bergit Stenersdatter k ug b d (uægte) Datter Hitterdal n s Ramberg Lyngdal (plads) under 51 ( m, k) ( m, k) 001 Gunder K. Skogen m g b hf Veivogter om Sommeren om Saude Telemarken n s Vinteren Sted?? 002 Guro Anundsdatter k g b hm Kone, styrer Huset Siljord n s 003 Astrid Pedersen k ug b forsørges af sin Mosters Mand Kristiania n s Ramberg Kaasa (plads) under 51 2 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Jørgensen Kåsa m g b hf Dagarbeider paa Gårdene og Hitterdal n s Møller ved Hjukse Mølle 002 Margit Stenersdatter k g b hm Hustru Hitterdal n s 003 Jørgen Olsen m ug b s Søn Hitterdal n s 004 Steinar Olsen m ug b s Søn Hitterdal n s 005 Ingerid Olsdatter Aakaasa k ug b bortleiet af forsørges af Amt og Komune Hitterdal n s Fattigvæsenet Sjukdom: s 006 Ole Olsen Berg m e b el Dagarbeider mest Tømmerhugger Aal Hallingdal n s Ramberg Tvedtan 51 1 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Johannesen m g b hf Gaardbruger Hitterdal n 002 Ragnhild Hansdatter k g b hm Kone Fjøs og Husstel Hitterdal n 003 Johannes Olsen m ug b s Gaards- og Skovbrug for faderen Hitterdal n Ramberg Tvedtan 51 3 ( m, k) ( m, k) 001 Stener G. Tvedtan m e b hf Gaardsbrug og Skovdrift Hitterdal n s 002 Lars St. Tvedtan m ug b s Hjælper Faderen med Gaardsbruget Hitterdal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0823 Hitterdal 003 Halvar A. Haugen m ug b tj Gaardsarbeide og Saude Telemarken n s Tømmerkjøring 004 Ingeborg A. Høgstrud k ug b tj Hus- og Fjosstel Saude Telemarken n s 005 Helga H. Skogen k e mt DagarbeiderskeOm Sommeren paa Sæteren. Hitterdal n s Dagarbeiderske Sedvanleg bustad: Sollid Saude 006 Gunnild H. Aadalen k g mt DagarbeiderskeHusstel Fors. tømmerhugger Hitterdal n s og sarbeider Merknad: Fors. tømmerhugger og sarbeider ca E: Tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Velta Saude Ramberg Tveitan 51 2 ( m, k) ( m, k) 001 Gunlek Halvarsen m g b hf Gaardbruger og Skoveier Hitterdal n s 002 Anne Bjørnsdatter k g b hm Gaardbrugerkone Hitterdal n s 003 Kjettil Olsen Skogen m ug b tj Gaardsarbeider og Hitterdal n s Tømmerkjører Merknad: Drengestuebygningen 004 Margit Mattisdatter Røste k ug b tj Hus- og Fjosstel Saude Telemarken n s Ramberg Ramberg 50 6 ( m, k) ( m, k) 001 Halvar J. Ramberg m ug b hf Gaards- og Skovbrug Hitterdal n s 002 Lars S. Hegna m ug b tj Gaards- og Skovarbeide Saude Telemarken n s 003 Aslaug L. Ramberg k ug b tj Hus og Fjøsstel Hitterdal n s 004 Thora J. Ramberg k ug b fl Lever af sin Formue Hitterdal n s 005 Anne O. Aakaasa k ug b tj Husstel Hitterdal n s Ramberg Ramberg 50 7 ( m, k) ( m, k) 001 Gunlek J. Ramberg m g b hf Gaards- og Skovbrug Hitterdal n s 002 Aslaug Halvarsdatter k g b hm Hustru Husstel Saude Telemarken n s 003 Hans S. Hegna m ug b tj Gaards- og Skovarbeide Saude Telemarken n s 004 Anne J. Slettemo k ug b tj Fjøsstel Saude Telemarken n s 005 Johannes J. Ramberg m ug b Broder til hf. Lever af sin Formue Hitterdal n s Sjukdom: s Ramberg Ramberg 50 1 ( m, k) ( m, k) 001 Thov Larsen Ramberg m e b hf Gaardsbrug Hitterdal n s 002 Lars Thovsen m ug b s Agronom Gaardsbrug Hitterdal n s 003 Ragnhild Tovsdatter k ug b d Styrer Huset Hitterdal n s 004 Kjersti Tovsdatter k ug b d Hus og Fjøsstel Hitterdal n s 005 Leif Thovsen m ug b s Søn Hitterdal n s 006 Kari J. Slettemo k ug b Tjener Tjenestepige, Fjosstel Saude Telemarken n s 007 Erik E. Øvrebø m ug mt Arbeider Murer Saude Telemarken n s Sedvanleg bustad: Saude Telemarken 008 Ole E. Øvrebø m ug mt Arbeider Murer Saude Telemarken n s Sedvanleg bustad: Saude Telemarken Ramberg Ramberg 50 2 ( m, k) ( m, k) 001 Augen H. Leikvam m g b hf Folkeskolelærer og Saude Telemarken n s Gaardbruger 002 Aasta Nirisdatter k g b hm Hustru Husstellet Bøe Telemarken n s 003 Halvar Augensen m ug b s Agronom, arbeider med Hitterdal n s Gaardsbruget 004 Bergit Augensdatter k ug b d Hus- og Fjøsstel Hitterdal n s 005 Ingeborg Augensdatter k ug b d Hus- og Fjøsstel Hitterdal n s 006 Hans Augensen m ug b s Gaardsbruget Hitterdal n s 007 Torsten T. Heldal m g mt Dagarbeider Gaardbruger Tømmermand Bø Telemarken n s Sedvanleg bustad: Bøe Telemarken Ramberg Ramberg 50 4 ( m, k) ( m, k) 001 Thov Leifsen Ramberg m g b hf Gaards- og Skovbrug Hitterdal n s 002 Aslaug Aasmundsdatter k g b hm Hustru Husstel Hjartdal n s 003 Anlaug J. Kasin k ug b tj Hus- og Fjøsstel Øvre Sandsvær n s 004 Leif Th. Ramberg m e b Fader til hf Føderaadsmand Hitterdal n s 005!! Thov.* k ug b d Datter Hitterdal n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga 1910 Merknad: udøbt Pike 006 Gunnild A. Øvrebø k ug mt b %fl% Hus- og Fjøsstel Hjartdal n s Sedvanleg bustad: Sem Jarlsberg Ramberg Ramberg 49 2 ( m, k) ( m, k) 001 Anders H. Haugen m g b hf Inderst Gårdsarbeide og Saude Telemarken n s Tømmerhugst 002 Ingeborg Gundersdatter k g b hm Styrer Huset Saude Telemarken n s 003 Gunder Andersen m ug b ug Søn Saude Telemarken n s 004 Tone Andersdatter k ug b d Datter Saude Telemarken n s 005 Margit Andersdatter k ug b d Datter Saude Telemarken n s 006 Svennung Andersen m ug b s Søn Hitterdal n s 007 Anders Andersen m ug b s Søn Hitterdal n s 008!! Andersen* m ug b s Søn Hitterdal n s Merknad: udøbt Gut Ramberg Ramberg 49 1 ( m, k) ( m, k) 001 Halvar O. Ramberg m ug b hf Gaardsarbeide om Sommeren, Hitterdal n s Tømmerdrift om Vinteren 002 Anne O. Ramberg k ug b Søster til hf Styrer Huset Hitterdal n s 003 Helga St. Brattekaas k ug b tj Steller i Huset og Fjøset Hitterdal n s 004 Tone St. Brattekaas k ug b tj Steller i Huset og Fjøset Hitterdal n s Ramberg Ramberg 48 3 ( m, k) ( m, k) 001 Knut J. Ramberg m e b hf Gaardsbrug og Tømmerdrift Hitterdal n s %brug% Merknad: Hovedbygningen 002 John Knutsen m ug b s Gaardsbrug Hitterdal n s 003 Aaste Johnsdatter k ug b Søster til hf Styrer Huset Hitterdal n s 004 Ole O. Haukvik m ug b tj Arbeider med Gaar og Saude Telemarken n s Tømmerdrift 005 John O. Haukvik m ug b tj Arbeider med Gaards og Saude Telemarken n s Tømmerdrift 006 Bergit P. Dalen k ug b tj Fjosstel Saude Telemarken n s Merknad: Drengestuebygningen 007 Halvar O. Haukvik m ug mt Dagarbeider Arbeider med Gaardsbrug Saude Telemarken n s Sedvanleg bustad: Gaathaug Saude Ramberg Kaasa 50 8 ( m, k) ( m, k) 001 Truls E. Kaasa m g b hf Om Sommeren Veivogter Om Krødsherred n s Vinteren Tømmerkjører Merknad: Hovedbygningen 002 Anlaug Johnsdatter k g b hm Hustru Hus- og Fjøsstel Hitterdal n s 003 Ole Trulsen m ug b s Gaards- og Skovarbeide Hitterdal n s Merknad: Drengestuebygningen Ramberg Brattekås (plads) under 49 1 ( m, k) ( m, k) 001 Halvar H. Brattekås m g b hf Dagarbeider med Gårdarbeide Hitterdal n s og Tømmerdrift 002 Anne Kjetilsdatter k g b hm Styrer Huset og steller Hitterdal n s Kreaturene 003 Halvar Halvarsen m ug b s Søn Hitterdal n s 004 Kjettil Halvarsen m ug b s Søn Hitterdal n s 005 Olaf Halvarsen m ug b s Søn Hitterdal n s 006 John Halvarsen m ug b s Søn Hitterdal n s 007 Torgrim Halvarsen m ug b s Søn Hitterdal n s Ramberg Brattekaas (plads) under 50 6 ( m, k) ( m, k) 001 Stener H. Brattekås m g b hf Tømmermand Hitterdal n s 002 Thora Hansdatter k g b hm Kone Hus- og Fjøsstel Hitterdal n s 003 Thora Stenersdatter k ug b d Hus- og Fjøsstel Hitterdal n s 004 Bergit Stenersdatter k ug b d Datter Hitterdal n s 005 Hans Teodorsen m ug b ds Dattersøn Hitterdal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0823 Hitterdal 006 Kjettil Kjettilsen m ug b ds Dattersøn (uægte) Hitterdal n s 007 Hans Stenersen m g b hf Tømmermand Hitterdal n s 008 Anne Hansdatter k g b hm Hustru Hustel Hitterdal n s Ramberg Hagen (plads) under 49 2 ( m, k) ( m, k) 001 Torsten O. Hagen m g b hf Om Sommeren Lensearbeider Hitterdal n s Om Vinteren dagarbeider med Tømmerhugst og kjøring 002 Ingeborg Stenersdatter k g b hm Styrer Huset Hitterdal n s 003 Anne Torstensdatter k ug b d Datter Hitterdal n s Ramberg Gjestrud 47 1 ( m, k) ( m, k) 001 Lars Bj. Gjestrud m ug b hf Gaardsbruk og Skovdrift Hitterdal n s 002 Ragnhild Bjørnsdatter k ug f Søster til hf Husstel Hitterdal n s Sannsynleg opphaldstad: Flaathen Lilleherred Tl Halvar St. Brattekaas m ug b tj Tjener arbeider med Gårds- og Hitterdal n s Skowdrift 004 Ingeborg O. Skogen k ug b tj Fjøssellet Hitterdal n s 005 Ragnhild Hansdatter k e %ug % b Føderaadskone Moder til Husfaderen Hitterdal n s Ramberg Gjestrud 47 2 ( m, k) ( m, k) 001 Johannes H. Gjestrud m g b hf Gaardbruger og Elveinspektør Hitterdal n s 002 Anne Johnsdatter k g b hm Gaardbrugerkone Hitterdal n s 003 Tone Johannesdatter k ug b d Hus- og Fjosstel Hitterdal n s 004 Halvar Johannesen m ug b s Agronom Gaardsbruget Hitterdal n s 005 Ragnhild Johannesdatter k ug b d Husstel og 2 Timer om Dagen Hitterdal n s på Telefontj. 006 Helga Johannesdatter k ug b d Hus- og Fjøsstel Hitterdal n s 007 John Johannesen m ug b s Søn Hitterdal n s Ramberg Tungen 48 1 ( m, k) ( m, k) 001 Ola H. Holta m g f hf Groserer Fabrikeier Saude Telemarken n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Anna Holta k g b hm Frue Saude Telemarken n s 003 Astrid Holta k ug b d Datter Skien n s 004 Borghild Holta k ug f d Datter Skien n s Sannsynleg opphaldstad: Skien 005 Vigdis Holta k ug b d Datter Skien n s 006 Halvar Holta m ug b s Søn Skien n s 007 Torgun Holta k ug b d Datter Skien n s 008 Einar Olavson m ug b Huslærer stud. jur Sørum Romerike n s Merknad: Villabygning 009 Signe Vissestad k ug b tj Tjener, husligt arbeide Bamle n s 010 Lovise Jerstad k ug b tj Tjener, husligt arbeide Bamle n s 011 Ingeborg T. Vegheim k ug b tj Tjener, Fjøsstel Saude Telemarken n 012 Peder Pedersen m g b Gaardsgut Gaardsgut Løn for Ugen Kristiania n s 013 Marta Berge k ug b tj Husbetyrerinde Vestre Moland n s Ramberg Bentsrud 46 1 ( m, k) ( m, k) 001 John Svennungsen m g b hf Gaardbruger Hitterdal n s Merknad: Hovedbygningen 002 Ingerid Halvarsdatter k g b hm Gaardbrugerkone Hitterdal n s 003 Anlaug Johnsdatter k ug b d Hjælper med Husstellet Hitterdal n s 004 Halvar Johnsen m ug b s Ingeniør, driver mek. Verkstad Hitterdal n s Notodden 005 Ingerid Johnsdatter k ug b d Husstellet Hitterdal n s 006 Ole Johnsen m ug b s Gaardsarbeide og Hitterdal n s Tømmerkjøring 007 Tone Johnsdatter k ug b d Husstellet Hitterdal n s 008 Torgrim Johnsen m ug b s Gaardsarbeide og Hitterdal n s Tømmerkjøring 009 Mari Johnsdatter k ug b d Husstellet Hitterdal n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Ingeborg J. Slettemo k ug b tj Fjøsstellet Saude Telemarken n s Merknad: Drengestuebygningen 011 Anne O. Brudevolden k ug b tj Fjøsstellet Hjartdal n s Ramberg Kaasa (plads) under 46 1 ( m, k) ( m, k) 001 Johannes Halvorsen Kaasa m g b hf Dagarbeider for Husbonden Saude Telemarken n s med sarbeide 002 Kari Gregersdatter k g b hm Kone Hitterdal n s 003 Halvar Johannesen m ug b s Akordarbeider Tinfos Fabrik Hitterdal n s 004 Anne Johannesdatter k ug b d Hjælper Moderen med Husstel Hitterdal n s og Fjøs 005 Kjetil Halvarsen m ug b el Anlægsarbeider Tinfos Fabrik Siljord n Ramberg Tveiten 45 7 ( m, k) ( m, k) 001 Halvar Olsen m ug b hf Gaardbruger, om Vinteren Hitterdal n s Tømmerkjører 002 Ingerid Olsdatter k ug b d Styrer huset og Fjøset for Hitterdal n s Broderen 003 Ole Halvarsen m g b hf Føderaadsmand Hitterdal n s 004 Anne Ambrosdatter k g b hm Føderaadskone Hitterdal n s Ramberg Tveiten 45 6 ( m, k) ( m, k) 001 Halvar H. Tveiten m g b hf Gaardbruger Vinteren: Hitterdal n s Tømmerkjøring 002 Anne Bjørnsdatter k g b hm Husstel Gaardbrugerkone Hitterdal n s 003 Anne Halvarsdatter k ug b d Datter, Fjøsstel Hitterdal n s 004 Halvar Halvarsen m ug b s Søn Hitterdal n s 005 Ragnhild Halvarsdatter k ug b d Datter Hitterdal n s 006 Hans Halvarsen m ug b s Søn Hitterdal n s 007 Johannes Halvarsen m ug b s Søn Hitterdal n s 008 Leif Olsen Tveiten m ug b el Dagarbeider, om Sommeren med Gaardsarbeide, om Vinteren Tømmerhugst Hitterdal n s Ramberg Tveiten 45 1 ( m, k) ( m, k) 001 Anund O. Dalene m g b hf Kjører paa Tinfos Hitterdal n s Merknad: Bryggerhuset 002 Margit Gunleksdatter k g b hm Kone Hitterdal n s 003 Gunlek Anundsen m ug b s Søn Hitterdal n s 004 Svennung Anundsen m ug b s Søn Hitterdal n s 005 Anne Anundsdatter k ug b d Datter Hitterdal n s 006 Halvar Anundsen m ug b s Søn Hitterdal n s 007 Torkel Anundsen m ug b s Søn Hitterdal n s 008 Bergit Anundsdatter k ug b d Datter Hitterdal n s 009 Aksel Olsen m g b hf Dag arbeider på Salpeterfabr Kristiania n s Merknad: Hovedbygningen 010 Sigri Olsen k g b hm Kone Kristiania n s 011 Randi Olsen k ug b d Datter Kristiania n s 012 Chr. Heiberg m ug b hf Handelsgartner for egen Laardal Telemarken n s regning 013 Torbjørn Olaf Olsen m ug b tj Kjører for Gartner Heiberg Kristiania n s Ramberg Tveiten 45 2 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Johnsen Tveiten m g f hf Gaardbruger og Kjører Hitterdal n s Sannsynleg opphaldstad: Sløkedalen Tællingskreds Turi Kittilsdatter k g b hm Gaardbrugerkone Husstel Hitterdal n s 003 Halvor Olsen m ug b s Tømmerhugger Hitterdal n s 004 Tone Olsdatter k ug b d Datter Arbeider med vask paa Hitterdal n s Notodden 005 Anlaug Olsdatter k ug b d Datter Arbeider med vask paa Hitterdal n s Notodden 006 Anne Olsdatter k ug b d Datter, Fjøsstel Hitterdal n s 007 Gunnild Olsdatter k ug b d Datter, Hus og Fjøsstel Hitterdal n s 008 John Olsen m g b hf Kjører Tømmer Hitterdal n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0823 Hitterdal 009 Anne Olsdatter k g b hm Kone Husstel Hitterdal n s 010 Anlaug Johnsdatter k ug b d Datter Hitterdal n s 011 Turi Johnsdatter k ug b d Datter Hitterdal n s 012 Tomas G. Fostvedt m g b hf Arbeider paa Svelgfos Stasjon Drangedal n s 013 Anne Halvarsdatter k g b hm Kone, Husstel Bø Telemarken n s 014 Gunnar Thomassen m ug b s Søn Drangedal n s 015 Anna Pauline Thomassen k ug b d Datter Drangedal n s 016 Harald Thomassen m ug b s Søn Drangedal n s 017 Edmund Thomassen m ug b s Søn Drangedal n s 018 Gullek K. Vik m g b hf Arbeider Tinfos Gransherred n s 019 Gro Gjermundsdatter k g b hm Kone Husstel Hovind n s 020 Helga Gulleksdatter k ug b d Datter Gransherred n s 021 Aslaug Gulleksdatter k ug b d Datter Gransherred n s 022 Kjettil Gulleksen m ug b s Søn Gransherred n s 023 Gjermund Gulleksen m ug b s Søn Gransherred n s 024 Anne Gulleksdatter k ug b d Datter Gransherred n s Ramberg Dalen (plads) under 45 1 ( m, k) ( m, k) 001 Stener Johnsen Dalen m g b hf Opholdes af Fattigvæsenet Hitterdal n s 002 Tone Olsdatter k g b hm Kone Hitterdal n s 003 Stener Stenersen m ug b s Stenarbeider ved forskjellige Hitterdal n s Anlæg paa Notodden 004 Bergit Stenersdatter k ug b d Pleier Forældrene Hitterdal n s Ramberg Steinhaug 45 9 ( m, k) ( m, k) 001 John Johnsen Steinhaug m g b hf Dagarbeider og Skogsarbeider Hitterdal n s 002 Guro Sigurdsdatter k g b hm Kone Saude Telemarken n s 003 Anne O. Steinhaug k ug b el Lever af sine kontante penger Hitterdal n s Ramberg Skogheim (plads) under 45 6 ( m, k) ( m, k) Merknad: Huseier 001 Aleksander Andersen m g b hf Akordformand for Tinos Aamodt n s banen 002 Anna Andersen k g b hm Kone Svelvik n s 003 Agnar Andersen m ug b s Søn Kristiania n s 004 Aage Andersen m ug b s Søn Kristiania n s 005 Jørdis Andersen k ug b d Datter Hitterdal n s 006 Sølvei Andersen k ug b d Datter Svelvik n s 007 Marry Andersen k ug b d Datter Hitterdal n s 008 Sofie Bakkeløkken k ug b tjener tjenestepike Øier n s 009 Bernhardt Paulsen m g b hf Fabrikarbeider Salpeteren Nannestad n s %Dag% 010 Amanda Paulsen k g b hm Kone Bærum n s 011 Marit Paulsen k ug b d Datter Bærum n s 012 Sigrid Paulsen k ug b d Datter Bærum n s 013 Randi Paulsen k ug b d Datter Bærum n s Ramberg Grønli (plads) under 45 6 ( m, k) ( m, k) Merknad: Huseier 001 John Johnsen m g b hf Arbeider paa Syrefabrikken, Vold Solum n s Notodden 002 Bertea Johnsen k g b hm Kone, Husstellet Solum n s 003 Joakim Johnsen m ug b s Borte og gjæter om Sommeren Porsgrund n s 004 Bjarne Johnsen m ug b s Søn Solum n s 005 Emanuel Johnsen m ug b s Søn Solum n s 006 Bjergljot Johnsen k ug b d Datter Solum n s 007 Anker Johnsen m ug b s Son Solum n s 008!! Johnsen* k ug b d Datter Hitterdal n s Merknad: udøbt Pike 009 Olaf Knutsen Myrene m g b hf Arbeider paa Syrefabrikken Notodden Kviteseid n s 010 Ingeborg Svennungsdatter k g b hm Kone, husstel Laurdal n s 011 Torvald Olavsen m ug b s Søn Laurdal n s 012 Aslaug Olavsdatter k ug b d Datter Mo n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Ramberg Tveiten 45 2 ( m, k) ( m, k) Merknad: Nye husebygninger, men ikke faaet nyt bruksno. endnu 001 Kjettil Olsen Tveiten m g b hf Kjører paa Notodden samt Hitterdal n s Tømmerkjører 002 Tone Gulleksdatter k g b hm Kone Hitterdal n s 003 Turi Kjettilsdatter k ug b d Datter Hitterdal n s 004 Olav Kjettilsen m ug b s Søn Hitterdal n s 005 Anlaug Kjettilsdatter k ug b d Datter Hitterdal n s 006 Halvar Kjettilsen m ug b s Søn Hitterdal n s 007!! Kjettilsen* m ug b s Søn Hitterdal n s Merknad: udøbt Søn 008 Thomas Johnsen m g b hf Arbeider Tinfos, Klinker paa Rørene Vesheien n 009 Berte Johnsen k g b hm Kone Holte n 010 Helga Johnsen k ug b d Datter Vesh. n 011 John Thomassen m ug b s Son, Kjører Risør n 012 Anskar Thomassen m ug b s Søn, Fyrer i Ovne for Risør n snekkere 013 Thomas Thomassen m ug b s Søn Risør n 014 Peder Jørgensen m ug b el Arbeider paa Karbidfabrikken Holt n s Merknad: E: Slutt tellingskrets 1 Krets: 002a Heibø Prestegjeld: Hiterdal Herred/by: Hitterdal a Heibø Mogen ( m, k) ( m, k) 001 Christian Brun m g b hf overretssakfører Skien n s 002 Bertsy Brun k g b hm Skien n s 003 Nils Brun m ug b s Hitterdal n s 004 Bertsy Brun k ug b d Hitterdal n s 005 Thea Brun k ug b d Hitterdal n s 006 Lise Brun k ug b d Hitterdal n s 007 Hulda Nesmand k ug b tj Ulefos n s 008 Aagot Nilsen k ug b tj Skien n s a Heibø Marielyst ( m, k) ( m, k) 001 Johan Wangberg m b hf Fotograf Kr.sund N n s 002 Marie Wangberg k b hm Kr.sund N n s 003 Erna Kørner Wangberg k ug b d Hitterdal n s 004 Olaug Holm Wangberg k ug b d Hitterdal n s 005 Gunvor Wangberg k ug b d Hitterdal n s 006 Karl Kørner m b fl Volangtør Ved saltpeterfab. Tyskland Statsb.: Trusamf.: Merknad: Ved saltpeterfab. 1890, Tyskland E: Tilført med rød penn. Nærmere oplysninger ikke af faa. Bortreist 007 Ingvar Stenstad m b el Kjøbmand Hollen Statsb.: Trusamf.: Merknad: 1884, Hollen E: Tilført med rød penn. Nærmere oplysninger ikke af faa. Bortreist 008!! Bergland k b el Apotheker-dicipel Finnmarken Statsb.: Trusamf.: Merknad: 1884, Hollen E: Tilført med rød penn. Frk. Bergland, Nærmere oplysninger ikke af faa. Bortreist 009 Gullik Nilsen m b el Telegragbud!! Statsb.: Trusamf.: Merknad: ca.1890 E: Tilført med rød penn. Nærmere oplysninger ikke af faa. Bortreist a Heibø Grønnebyen ( m, k) ( m, k) 001 Aksel Due m g b hf elektriker saltpeteren Lillesand Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1881 Flytta attende til Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Kr.ania Siste bustad i Amerika: Illenoois Stilling i Amerika: telefonmand Merknad: 002 Elise Due k g b hm Tromsø s 003 Bergljot Due k ug b d Amerika s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Illenoois Stilling i Amerika: Merknad: født Am. 004 Liv Due k ug b d Amerika s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Illenoois Stilling i Amerika: Merknad: født Amerik 005 Edvard Due m ug b s Hitterdal n s 006 Margit Agjer k ug b tj tjenestepike Lunde Telemark n s 007 Ole Neegaa m g b hf mekaniker saltpeter Toten n s 008 Bergljot Negaa k g b hm Kr.ania n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0823 Hitterdal 009 Kaare Negaa m ug b s Hitterdal n s 010 Kolbjørn Pettersen m g b el mekaniker saltpet Kr.ania n s 011 Bendik Berg m g b el mekaniker saltpet Fredrikshald n s a Heibø Grønnebyen ( m, k) ( m, k) 001 Sigurd Kristoffersen m g b hf inspektør salpeteren Drøbak n s 002 Anna Kristoffersen k g f hm Kragerø n s Sannsynleg opphaldstad: Kragerø a Heibø Grønnebyen ( m, k) ( m, k) 001 Carl Døvle m g b hf elektriker (saltpet) Sem n s 002 Olga Døvle k g b hm Ringsaker n s 003 Gudrund Døvle k ug b d Kr.ania n s 004 Gunnvor Døvle k ug b d Kr.ania n s 005 Kristian Døvle m ug b fl elektrikere (saltpeterf.) Sem n s 006 Otmar Døvle m ug b fl elektrikere (saltpeterf.) Sem n s 007 Ole Henriksen m g b hf elektriker (saltpetere) Trondhjem n s 008 Marie Henriksen k g b hm Solum n s 009 Bjarne Henriksen m ug b s Hitterdal n s a Heibø Grønnebyen ( m, k) ( m, k) 001 Anton Larsen m g b hf arbeidsform (saltpet) Kr.ania n s 002 Tora Larsen k g b hm Kr.ania n s 003 Viljam Larsen m ug b s Gardemon n s 004 Toralv Larsen m ug b s Bygdø n s 005 Gustav Larsen m ug b s Stabæk n s 006 Margit Larsen k ug b d Hitterdal n s 007!! Larsen* m ug b s Hitterdal n s Merknad: Udøpt pike!! 008 Ellef Hegna m ug b el Kan ikke opgives Hitterdal n s Merknad: Kan ikke opgives E: Tilført med rød penn 009 Teodor Pedersen m g b hf arbeider salpet Frogn n s 010 Betti Pedersen k g b hm Vestmarken n s 011 Aksen Pedersen m ug b s hjemme Frogn n s 012 Torleiv Pedersen m ug b s hjemme Frogn n s a Heibø Grønnebyen ( m, k) ( m, k) 001 Peder O. Holte m ug b hf %el% Politibetjent Skogn n s 002 Halvor Lunde m g b el Politikonstabel Gjerstad n s 003 Lorentze Indolf k ug b tj tjenestepike Langesund n a Heibø Grønnebyen ( m, k) ( m, k) 001 Maurits Olsen m g b hf rørlægger (saltpeteren) Toten n s 002 Kirsten Olsen k g b hm Aamlid n s 003 Trygve Olsen m ug b s Notodden n s 004 Olav Enger m ug b el kontorist (salpeteren) Kr.ania n s 005 Olav Kjos m g b hf materialforv. (saltpet) Seljord n s 006 Marie Kjos k g b hm Kviteseid n s 007 Arnhild Kjos k ug b d Kviteseid n s 008 Svein Kjos m ug b s Kviteseid n s 009 Ingvald Kjos m ug b s Notodden n s 010 Gudrund Kjos k ug b d Notodden n s a Heibø Grønnebyen ( m, k) ( m, k) 001 Olav Iversen m g b hf mekaniker (salpeteren) Bygdø n s 002 Ida Iversen k g b hm Tønsberg n s 003 Olga Iversen k ug b d Kr.ania n s 004 Oskar Iversen m ug b s Bygdø n s 005 Lilli Iversen k ug b d Kristiania n s 006 Anna Iversen k ug b d Kr.ania n s 007 Solveig Iversen k ug b d Kr.ania n s 008 Einar Iversen m ug b s Bygdø n s 009 Ivar Iversen m ug b s Kr.ania n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Johan Iversen m ug b fl arbeider saltpeteren Bygdø n s 011 Olav Hansen m ug b el elektriker saltpeteren Kr.ania n s 012 Lars Løvstad m ug b el arbeider saltpeteren Skien n s 013 Gustav Anderson m g b hf murer ikke selvst Bærum n s 014 Anna Anderson k g b hm Hitterdal n s 015 Karoline Anderson k ug b d Hitterdal n s 016 Hartvik Anderson m ug b s Hitterdal n s 017 Knut Kittelsen m g b hf murer arbeider Krødsherred n s 018 Anna Kittelsen k g b hm Sverike n s 019 Karl Nilsen m ug b el mekaniker (saltpeteren) Kr.ania n s a Heibø Meieriet ( m, k) ( m, k) Merknad: gamle meierigård Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - bryggerhus 001 Martin Bratt m g b hf apotheker Kongsvinger n s 002 Marie Bratt k g b hm Kr.ania n s 003 Gina Kjølner k ug b tj tjener Tønsberg n s 004 Arne Rasmussen m g b hf arb. saltpeteren Mo Ranen n s Merknad: bakgård 005 Johanne Rasmussen k g b hm Saude Telem. n s 006 Trygve Høgemo m ug b fl Kan ikke opgis Hitterdal n s Merknad: Kan ikke opgis E: Tilført med rød penn a Heibø Grønnebyen ( m, k) ( m, k) 001 Bernhard Østdal m g b hf arb.form. (saltpeter) Kr.ania n s 002 Anna Østdal k g b hm Vang Hedemark n s 003 Kaare Østdal m ug b s Hitterdal n s 004 Rakel Andersen k ug b el telefondame Rjukan centralen Kr.sand n s 005 Ole Hundsfos m g b hf arbeidsform. saltpeteren Hundsfos Vennesland n s 006 Trine Hunsfos k g b hm Flekkefjord n s 007 Klara Hundsfos k ug b d Hundsfos Vennesland n s 008 Sigurd Hundsfos m ug b s Kr.sand n s 009 Fridolf Hunsfos m ug b s Hitterdal n s 010 L. Vennesgård m g b el inspektør (saltpeteren) Larvik n s a Heibø Grønnebyen ( m, k) ( m, k) 001 Erland Eide m g b hf maskinist salpeteren Sogndal n 002 Augusta Eide k g b hm Sverike n 003 Leonard Eide m ug b s verkstedet salpeteren Bamle n 004 Lars Eide m ug f s sjømand Bamle n Trusamf.: dissenter Sannsynleg opphaldstad: Rusland 005 Helene Eide k ug b d hjemme Skien n 006 Velhelm Eide m ug b s sjømand Skien n Trusamf.: dissenter Arbeidsledig: l 007 Robert Eide m ug b s Skien n 008 Ludvik Eide m ug b s Skien n 009 Lydia Eide k ug b d Hitterdal n 010 Johannes Hansen m g b hf blikkenslager (salpet) Porsgrund n s 011 Andrea Hansen k g b hm Skien n s 012 Ingvald Hansen m ug b s handelsbetj Skien n s 013 Minda Hansen k ug b d datter husstel Skien n s 014 Alvilde Hansen k ug b d Skien n s 015 Elisabet Hansen k ug b d Skien n s 016 Helga Hansen k ug b d Skien n s 017 Ninni Hansen k ug b d Skien n s a Heibø Lunde 44 6 ( m, k) ( m, k) Merknad: E: Bostedet har to huslister 13a og 13b. 001 Georg Rasmus Krogh m g b hf praktiserende læge Kr.sund N n s 002 Marit Krogh k g b hm Husmor Bodø n s 003 Gunvor Krogh k ug b d Fevik n s 004 Ingeborg Krogh k ug b d Fevik n s 005 Marit Krogh k ug b d Fevik n s 006 Mathilde Mærum k ug b tj tjenestetyende Gjerpen n 007 Marie Nielsen k ug b tj tjenestetyende Skien n s 008!! Hagen m ug b losjerende Ovnschef syrefabrikken Kr.sand n s Merknad: Ovnsschef Hagen Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0823 Hitterdal 009!! Conradi m ug b losjerende Matrialforv. salpeterfabr Guldalen n s Merknad: Forvalter Conradi 010 Kristine Gundersen k ug b hm huseier Odalen n s 011 Torvald Torgersen m ug b el arb. saltpeter Tønsberg n s Merknad: bortreist 012 Svend Andersen m ug b el arb. saltpeter!! n s Merknad: bortreist 013!! Geiersvold k e b hm pensionat Borøen n s Merknad: Fru Geiersvold 014!! Mogensen k ug b hm pensionat Borøen n s Merknad: Frk. Mogensen 015 Birgitte Røisland k ug b tj tjener Tvedestrand n s 016 Karen Strømhaug k ug b tj tjener Ulefos n s 017 Olav Svendsen m g b el kontorshef Tinfos Risør n s 018 Fredrik Finne m ug b el eletriker Tinfos Risør n s 019 Arnvid Geiersvold m ug b s Tvedestrand n s 020 Signe Lund k ug b el telgrafistinde Horten n s 021 Matilde Mogensen k ug b tj Tjenestepike Borøen n s 022 Karen Henriksen k ug b tj Tjenestepike Arendal n s a Heibø Nye meieri ( m, k) ( m, k) 001 Ingeborg Osen %Osenberg% k ug b hm husbestyrerinde Kr.sund n s 002 Marta Mo k ug b tj meierske Øystesø Hardanger n s 003 Jens Vaaje m ug b el meierist Moland n s 004 Kristian Grimstad m ug b hf meieribestyrer Kr.sund n s 005 Anne Haugen k ug b el butikdame Hitterdal n s 006 Laura Kanvik k ug b el meierske Agdenes n s 007 Gunhild Gjestrud k ug b el meierske Hitterdal n s 008 Henrik Nor m ug b el overretssakfører!! n s Merknad: ikke tilstede utgaar E: overstrøket i alle felt a Heibø Bruset (a) ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Øyen m g b hf ekspeditør dampsk. eksp Hitterdal n s 002 Mari Øyen k g b hm Hitterdal n s 003 John Øyen m ug b s husvert Hitterdal n s 004 Sveinung Øyen m ug b s tekniker saltpeter Hitterdal n s 005 Tone Øyen k ug b d Hitterdal n s 006 Halvor Øyen m ug b s Hitterdal n s 007 Anne Øyen k ug b d Hitterdal n s 008 Jens Høibø m g b hf lærer Bø Telemark n s 009 Ragnhild Høibø k g b hm Hitterdal n s 010 Eivind Høibø m ug b s Hitterdal n s 011 Arne Fliflet m ug b hf sakfører Seljord n s Merknad: bortreist 012 Jon Soli m ug b el kontorist paa sagførerkontor Hitterdal n s Merknad: paa sagførerkontor E: Tilført med rød penn, bortreist 013 Tone Hansen k ug b hm husholderske Brivik n s Merknad: bortreist 014 Aslaug Vale k ug b el strykerske Gjerpen n s Merknad: bortreist 015 Tea Dal k ug b el strykerske Løveid n s Merknad: bortreist 016 Halvor Nøsteru m ug b el kjøregut Hitterdal n s 017 Ole Svendsen m ug b el bryggearb. Gjerpen n s a Heibø Aaborg ( m, k) ( m, k) Merknad: E: Bostedet har to huslister 16a og 16b. Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - Bryggerhus, Vaaningshus 001 Aron Kristensen m g b hf bokholder karbidfb Skien n 002 Anna Kristensen k g b hm Porsgrund n s 003 Ragna Kristensen k ug b d Hitterdal n s 004 Ruth Kristensen k ug b d Hitterdal n s 005 Peder Melby m g b hf tekniker salpeteren Valdres n s 006 Kristine Melby k g b hm Risør n s 007 Valdemar Melby m ug b s Hitterdal n s 008 Gunleik Spockli m ug b el tekniker saltpet Fyrissdal n s 009 Haldor Asland m ug b el tekniker saltpet Holt n s 010 Bjarne Li m ug b el verkstedeier Ved trævarefab Porsgrund n s Merknad: Ved trævarefab. E: Tilført med rød penn Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Gunlek Smedstad m g b hf arbeider saltpeter Bø Telemarken n s 012 Bergit Smedstad k g b hm Lunde Telemarken n s 013 Gunulv Smedstad m ug b s Hitterdal n s 014 Kristian Sunsæt m g b hf arb. form. saltpeter Ramnæs n s 015 Josefine Sunsæt k g b hm Botne n s 016 Lars Sunsæt m ug b s Hitterdal n s 017 Anna Andersen k ug b el forretningsdame Ulefos n s 018!! Smylingsaas m ug b el handelsbetjent Hitterdal n s 019 Tone Hansen k ug b el tjenestepike Brevik n s 020 Gustav Olsen m g b el p.t. arbeidsledig (arbeider) Skien n s Bygning for nattopphald: Bryggerhus Arbeidsledig: l 021 Gustav Lover m ug b el arb. salpeter Sandsvær n s Bygning for nattopphald: Bryggerhus 022 Joakim Johanson m ug b el arb. salpeter Sarpsborg n s Bygning for nattopphald: Bryggerhus 023 Harbert Olsen m g b hf arb. salpeter Skien n s Bygning for nattopphald: Bryggerhus 024 Margit Olsen k g b hm arb. salpeter Hitterdal n s Bygning for nattopphald: Bryggerhus 025 Inger Olsen k ug b d d Hitterdal n s Bygning for nattopphald: Bryggerhus 026 Sigrid Olsen k ug b d Hitterdal n s Bygning for nattopphald: Bryggerhus 027 Andreas Olsen m ug b s Hitterdal n s Bygning for nattopphald: Bryggerhus 028 Ole Strand m ug b el skolegut middelskole Fors. Hitterdal n s gbr. Merknad: Fors. gbr. E: Tilført med rød penn. Vaaningshus, foreløbig reist 029 Tor Strand m ug b el skolegut middelskole Fors. Hitterdal n s gbr. Merknad: Fors. gbr. E: Tilført med rød penn, foreløbig reist a Heibø Furuheim ( m, k) ( m, k) 001 Christian Thomassen m g b hf Hotelbestyrer Hitterdal n s 002 Anna Schmidt k e b tj Bestyrerinde Gjerpen n s Merknad: Fru Anna Schmidt 003 Ida Asbjørnsen k ug b tj Salsjomfru Skien n s 004 Jenny Hansen k ug b tj Opvartningspige Solum n s 005 Anne Tinsand k ug b tj Stuepige Kviteseid n s 006 Dina Østensen k ug b tj Stuepige Langesund n s 007 Juliane Sagrud k ug b tj Kjøkkenjomfru Nittedal n s 008 Ingrid Testen k ug b tj Kokkepige Hitterdal n s 009 Wilhelmine Østensen k ug b tj Privatpige Langesund n s 010 Gunhild Briskemoen k ug b tj Vaskepige Sauland n s 011 Gisle Moen m ug b tj Hotelgut Hitterdal n s Merknad: Dengestuen 012 Jens Gjærum m ug b tj Skydsgut Mælum n s Merknad: Dengestuen 013 Gunda Thomassen k g mt b Fors. hoteleier Haugesund n s Merknad: Fors. hoteleier E: Tilført med rød penn. Fru Gunda Thomassen Sedvanleg bustad: Chr.ania 014 O. O. Kjerkedalen m mt Agent %Chr.ania% Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Chr.ania 015 E. Moe m mt Ingeniør!! Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Sandefjord 016 Joh. Sandberg m mt Handelsreisende!! Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Chr.ania 017 B. Thorstensen m mt Handelsreisende!! Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Skien 018 E. Lund m mt Fabrikinspektør!! Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Chr.ania a Heibø Rosenborg ( m, k) ( m, k) 001 Tomas Tomassen m g b hf kontormand Ved papirfabrik Hitterdal n s 002 Berta Tomassen k g b hm Solum n s 003 Sina Tomassen k ug b d Hitterdal n s 004 Andreas Bøydler m ug b s Hitterdal n s 005 Nelia Andersen k ug b tj tjenestepike Gjerstad n s 006 Martin Ludvig Fraas m ug f el ingeniør (elektro) (saltp.) Hafslo sogn n s Sannsynleg opphaldstad:!! Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0823 Hitterdal 007 Knut Schanke Vrigth m g b hf Kjøbmand Porsgrund n s 008 Hulda Schanke Vrigth k g b hm Gjerpen n s 009 Maren Schanke Vrigth k ug b d Hitterdal n s 010 Ebba Schanke Vrigth k ug b d Hitterdal n s 011!! Schanke Vrigth* m ug b s Hitterdal n s Merknad: udøpt gut 012 Hjørdis Myrhe k ug mt tj tjenestepike Laurvik n s Sedvanleg bustad: Tinfos 013 Karl Rinke m g b hf arberder (saltp) Tyskland n Trusamf.: katolik Merknad: Bryggerhus 014 Gunbjørg Rinke k g b hm Fyrresdal n s 015 Karoline Rinke k ug b d Skien n 016 Hjalmar Rinke m ug b s Skien n s 017 Tron Bakke m ug b el arbeider salpet Aamot Østerd. n s 018 Hans Pedersen m ug b el maler ikke selvst Skien n s a Heibø Breidablik ( m, k) ( m, k) Merknad: E: Bostedet har to huslister 19a og 19b. 001 Ragnvald Melsom m g b hf bødker saltpeteren Stokke n s 002 Anna Melsom k g b hm Sem n s 003 Racel Melsom k ug b d Sandefjord n s 004 Reidar Melsom m ug b s Sem n s 005 Arnold Melsom m ug b s t %Notodden% n s 006 Johan Schau m ug b fl Bødker S.p. frb Sem n s 007 Magnus Ormaasen m ug b fl Laborant S.p Kongsberg n s 008 Hartvig Skog m ug b fl Embalageabeider S.p. Sem n s 009 Halvor Kise m ug b losjerende Radaksjonssekretær Saude n s 010 Martin Hansen m g b hf Faktor Fredrikstad n s 011 Olga Hansen k g b hm Høllen pr. Kr.sand n s 012 Eva Hansen k ug b d Høllen pr. Kr.sand n s 013 Ingerid Hansen k ug b d Høllen pr. Kr.sand n s 014!! Hansen* k ug b d Høllen pr. Kr.sand n s Merknad: udøpt pike 015 Anton Hansen m g b hf Bakermester Sandefjord n s 016 Jenny Hansen k g b hm Sandefjord n s 017 Alfhild Hansen k ug b d Hitterdal %Notodden n s % 018 Ruth Hansen k ug b d Hitterdal %Notodden n s % 019 Margit Bjørnsen k ug b pige Hitterdal n s 020 Ole Johannessen m ug b el Stenarbeider Volden n s 021 Karl J. Johansen m ug b el Jerndreier Fredrikshal n s 022 Anton Arnesen m e b el Locometivfører Skesmo n s 023 E?? Skoglund m g b Sersjant Porsgrund n s 024 Anna Andersson k ug b el Blomsterhandel Rygge n s Merknad: 1874 E: Tilført med rød penn, ferie Otto Andersson m ug b el Handelsbetjent Rygge n s 026 Aksel Andersson m ug b el Gartner Rygge n s 027 Magnus Talgo m ug b el Tjener Stangvigs n s 028 Artur Andersen m ug b el Postexp Horten n s 029 Dorthea Kapstad k ug b el Modepynterske Sandefjor n s Merknad: 1885 E: Tilført med rød penn. Frk. Dorthea Kapstad a Heibø Helsebo 44 3 ( m, k) ( m, k) Merknad: Men Søn reiser efter Nytaar til Kristiania for at studere og de andre 5 til sommeren efter overstaaet Examen ved Seminaret Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - drengestubygning 001 Johannes A. Helmaas m e b hf Læge Bergen n s Merknad: Hovedbygningen 002 Fredrik Helmaas m ug mt s stud. philologue Hitterdal n s Sedvanleg bustad: Kristiania 003 Ingeborg Kaasa k ug b tj Husgjerning Hitterdal n s 004 Ingeborg Loner k ug b tj Husgjerning Sauland n s 005 Ole Skogen m ug b tj Gaardsgut - Havearbeider Hitterdal n s Merknad: Sidebygningen 006 Ingrid Klever k ug b el Kontordame ved Notodden!! n s Salpeterverker Merknad: 1885 E: Tilført med rød penn. Hovedbygningen, Gaardbruger Saude 007 Signe Synnæs k ug b el Kontordame ved Notodden Salpeterverker!! n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0833 Laardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0923 Fjære Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Notodden. Oversiktsbilde over husmannsplassane Notodden og Teksten og Hotell Victoria. F.v.: Victoria, Notodden, Teksten)

Notodden. Oversiktsbilde over husmannsplassane Notodden og Teksten og Hotell Victoria. F.v.: Victoria, Notodden, Teksten) Notodden Oversiktsbilde over husmannsplassane Notodden og Teksten og Hotell Victoria. F.v.: Victoria, Notodden, Teksten) Husmannsplassen Notodden var i bruk frå 1700-talet til ca. 1900. Plassen låg der

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0717 Borre. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0717 Borre. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0717 Borre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer