butikk dame

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-2- - -- 3- 1908 butikk dame"

Transkript

1

2 / - ' \ ~ - "') Gate A. l Jahnsen Osscian 1894 kjøpmann Valborg 18'92 husmor 4 Halvors-en Ander,s 1868 høvdmester - Harald 1898 høvelmester - Agnes 1899 husmor Bache Henman 1883 blikkenslager - Alma Elise 1886 husmor 5 J ohns,en Marthinius 1870 byggmester - Anna 1865 husmor 6 Hansen Lars Christian 1865 maskini&t Marthilde 1863 husmor - Oluf 1902 maskini,st - Harald 1904 matros 8 Utter Klara Anette 1880 husmor Jens en Mathias 1861 fiskehandler - Julie Katihinka 1868 husmor - Erling 1901 fisker Jonassen Hanna husmor Gustavson Nikolay 1898 pianist - Olga 1905 husmor lo Andresen Mathias 1882 vedhandler - Jenny 1885 husmor - Arne 1905 chauffør 11 Sunne Hansen Einar 1891 styrmann - Sofie 1891 husmor Himberg, Nils Nilsen 1899 arbeider 12 Jørgensen Sør,en 1877 matros - Marie Paulette 1880 husmor Svendsen H elga 1885 husmor 13 \V en111erø d! Hans Anton 1886 Slkibsbygger - Ellen Marie 1886 husmor 14 Johnsen Carl 1885 overmontør Pedersen Søren 1845 snekker Kvilhaug Leiv 1895 montør - Randi 1900 husmor 16 Davidsen Bjarne 1894 overlæær --- Olga Hansine 1895 husmor 18 Hauff-Olsen Arnt 1894 chauffør - Anna Olefine 1896 husmor

3 -2-20 Gurrik Newton Mart inius 1895 malermesrter - Alfa Signora 1893 husmor Hannestad Karl Oliver 1894 verkseier - Ruth 1900 husmor 24 Flaatten Anton 1889 tømmlermann - S ofia Nilie 1891 husmor Tvetan Caroline 1870 husmor - Sigur.d Walther 1903 postbud - Johanne Marie 1905 butikkdame - Cornelius 1907 hvalbng.starbeider Randi 6 / butikk dame Adlers gate. l Thim Robert Eugen 1891 fyrbøter - Edel Thordis 1896 hushjelp Myhre Anders 1891 reparatør - Olga Hdene 1888 husmor --:- H anna 1900 hushjelp 8 Rojahn Amunda 1878 husmor Birgitte 1900 kontordame Edith tmmtekniker Edgar Gottlieb 1903 o.r.sakfører Carl Schiintmlann 1905 sjømann 10 Sørsveen Johan 1889 opsyns1mann - Karen 1879 husmor Fredriksen Carl 1879 fullmektig - Anna Lovise 1880 husmor Johansen Einar Marinius 1886 stensliper 11 Undrum Hanna 1866 rentenist Andersen Hjalmar August 1878 arbei dler - Andersen Magda Pauline 1881 husmor - Martha Alette 1904 arbeider Firing Christ offer 1884 mekaniker - Maja 1885 husmor SaJI11udsen Karoline 1857 husmor Tufte Carl 1891 kontrollør 12 Jenssen Anton Marius 1879 stortingsmann - Else Marie 1881 husmor - Dagny 1905 kontordame Haraldsen Josef 1907 JS akfører - Else Bergliot 1906 husmor Olsen Dagfin 1899 tapetserer - Thordis Sofie 1902 husmor 13 Tollefsen Trine 1867 husmor Hvaal Bredine 1858 Andersen Julie Theodora 1871 sydame Magnussen Emil 1876 fyrbø t er - Elida 1882 husmor - Erling 1905 a 11beider Torger;slen Alf Kristian 1881 styrmann - - K:ristiane 1856 husmor 14 Berg Einar 1891 fullrrnektig - Sigrid Borghild 1894 husmor 16 Andreassen Marie 1887 husmor Døvk Inga AnettJe 1883 sykepleierske Løcke Olaf 1890 barber - Ester Aurora 1890 husmor 18 -Henriksen Ole 1883 hyreagent - Valborg Helene 1889 husmor Kristiansen Carol a 1889 Grim.Johan Hansen 1899 journalist - Mimi 1900 husmor 19 Melsom Jacob 1892 aktiemegler - Edith 1901 husm.br 21 Agerup Gerda 1868 husmor 23 Knudsen Peter 1863 o.r.sakfører _ Rysst Else Margrethe 1903 husmor.jensen Signe Katrine 1899 hushjelp 25 Mathisen Otto 1863 skibsfører - Agnes 1872 husmor Thorsen Thomas 1902 o.r.sakfører 27 Linnestad J Ør ga 1876 husmor Bondi Olaus 1843 p ensjonis t 29 Kadsen HanSl 1879 ark itekt - Hilma 1879 husmor 31 Mulda! Sylfest 1872 skoleinspektør - Josefine 1874 husmor - -- RagnhHd' 1907 kontordame 33 J ensen Karl 1890 f eier - Ragna Mathilde 1885 husmor - Rolf Kris tian 1907 fyrbøter Chri.stiansen Sigurd 1880 feier - Inga 1881 husimor - Petter Gustav 1907 arbeider And ersen Kristian Leonard 1898 f,eier - Bertha 1897 husmor Dahl Olaf 1883 opslager - Gun.da Marie 1883 husmor - Ingolf 6 / fyrbøter 39 Joh ansen Henry Jo han 1896 lagermann O~hilie 1901 husimor Paulsen Vilhelm Marinius 1884 fyrbøter - Karen 1888 husmor Hansen H erman 1885 anb eider - Aagot 1894 husmor

4 / Andebugaten. 1 Jørgensen Eyvind 1883 a:gent - Karoline Amalie 1891 husmor Aas Ole OHo Margit 1879 husmor - Haakon 1905 matros 2 Hansen Hans G rutebileier - Margit Karoline 1889 husmor Meyer Henry 1893 kontorist - Asta Emilie 1895 husmor 4 Langaas Otto 1892 kjøpmabtn - Gurine 1892 husmor ChriSitoffersen Bertha 1873 hushjelp Lauritzen Ludvig 1900 bokholder - Ellinor 1906 hu&mor Nyhus Thoresius Nilis en 1878 formann - Pauline 1880 husmor 6 Tømmeraas Olaus 1865 pensjonist - Bertha Jo hanne 1867 husmor - Marta 1891 lærerinne Eklund Signe Eugenie 1889 sekretær 7 Strøm Erling 1902 forstander - Johanne 1898 husmor Hansen Hans Olaf 1896 kjøpmann 12 Krug,e Mathias 1879 maskinist - Kri,Sitiane Nikoline 1883 husmor Holm, Ha11tS' Kristian 1844 fhv. baker 13 Gjevs Øe Nanna 1869 rentenist Brun Betsy 1893 husm\or 14 Stangeby Nils 1881 stuert - Gina 1878 husmor - Ingrid 1905 butikkdame 15 Fagelund-Gjersøe Herman 1875 disponen t N ora Mari,e 1878 husmor - Ragnhild 1901 kontordame Anders Larsens gate. 1 Landberg Carl Alfred 1859 formann Thekla Amanda 1865 husmor Thorleif 1902 bokhandler Eugen Aksel 1903 maskinti!st Dagmar 1899 Valborg 1906 sangerinne Eina 25 / butikkdame Olafsen Nils, 1895 maskini st - Gardi a 1896 husmor 2 Jakobsen Joh an Gerhart 1862 arbeider - Eli.se Kristine 1865 husmor Larsen Lars 1899 bankassistent - Nansy 1898 husmor 3 Ras:mussen Olaf Henrik 1871 gullsmed - Kristiane 1869 hus:mor - Eva Berg Carl 1890 verk>smester - Alf1hild Bergliot 1889 husmor Luhr Aksel 1892 grosserer - Anne El>ise 1897 husmbr Halum Karen 1893 butikkdame 5 Andersen Andreas Sverre 1880 kontorchef - Anl11a Mari.e 1881 husmor 6 Andersen Aksel 1889 murmester - Marie 1890 husmor Johansen Leonard 1883 snekkermester - Elise Katrine 1885 husmor 7 Svendsen Øivind Otmar 1888 kjøpmann - Karoline 1891 husmor - Andrine Lovise 1871 pens jonist Hoksnes Martine Larsen 1862 r entenist - Margit Ni:elsen Olaf Andreas 1874 skipsfører - Petra Gustava 1877 husmor - Erna.Johanne 1906 Seeberg Thorleif 1891 'bokholder - Laura Magdal ene 1893 husmor 9 Olsen Andreas 1857 fhv baker - Arnt Julius 1881 k ~ontorchef - Dagny Magdalene 1893 butikkdame - Hjalmar 1888 hvalfangs tal'bdd'er 10 Bøen Ludv:ig Oskar Ingvaldsen 1887 byggm - Josefine Marie 1891 husmor Borge Kristian 1893 murmester - H elga 1897 husmor 11 Marthinsen Kristian 1lhorval.d 1855 fabrikkeier 12 Eldre Gerhard 1886 bakermester - Kamilla 1885 husmor. - Rolf Gerhard 24 / dektriker 14 Rojahn Sofus Edgar 1887 kjøpmann - Gudrun 1895 husmor Hougen Bertha Marie 1860 pensjonist 16 Jaffe Samson 1887 he styrer - Ruth 1897 husmor Schulstock Ivar Nielsen 1869 blikkenslag.er -- Minda 1881 husmor 18 Akselsen Bredo Georg 1879 tdegrafbetjent - Emma Matilde 1888 husmor

5 Holst He:idar Fritjof 1897 postekspeditør - V alhorg 1899 husmor Andreassen Jo han Anton 1857 skri phandler ' Anders Madsens gate. 1 Thoresen Peder 1853 kjøpmann - Ebba 1893 r~entenis t Adrians en Olga 1895 hushjelp Schjøth Iversen Erik 1893 læge Gerda 1902 husmor Johannessen Eln:a 2 / hushjelp 2 Johans en Peder Gust av 1858 skomaker Kavoline Matilde 1859 husmor ~!!> - Andreas 1890 stuert - Jo han A.dolf 1879 arbeider - Hel ene 1872 husmor 3 Dragseth Ole 1869 lærer Ida Margrete 1874 husmor - - Mar ta Magdalene 1901 lærerinne Arvid 1906 stud. filolog Øhre Ivar Engelhart 1 / chauffør Jonas Ludvig 1900 blikkenslag.er Aksel 1898 blikkenslager - Asta Magdalene 1902 husmor 4 Johans.en Anette Lovis1e 1861 husmor Mathisen Marcus 1901 ar,beider - Astrid 1899 husmor Andersen Karoline 1870 husmor Gulliksen Marie Oth:ilie 1878 husmor - Fri'ts 1902 m uver - Erling 1906 maskinist Gustavsen Edvin 1863 handlende - Hapna Karine 1862 husmor Hollvedt Ludvig 1890 maskinist - Sofie 1885 husmor Nils en Hella Severine 1889 but,ikkdame HllniSen Hanna 1860 husmor Baglergaten. l Olsen Eilert 1883 kjøpmann Dagny 1900 husmor Kri,stiansen Magnhild 1905 hushjelp Hem Anders 1893 agent Rønning Maren Sofie 1902 husholderske 3 Braathen Borghild 1887 hanldlende Aslaksen Bredine 1860 husmor Anders,en J akoibin e 1884 serveringsd ame HjerpekjØnn Hans Kris.tian 1885 arbeider Sukke Inga Anette 1874 husholders1k e Andersen Elis e 1871 husmor - Rolf 1906 hva!lfangstarheider Karlsen Aagot Andrea 1896 husmor Thim S.ofie 1891 husmor Olsen Josefine 1875 sydame Gulbra>nldsen Gunnar 1885 arbe,ider Helene 1883 husmor - KolbjØrn 1906 arbeider Horn Edvavd 1889 handlende - Marie 1888 husmor 4a Olsen Andreas 1905 kaffebrenner 4 b Fugle Johan Bertelsen 1902 ohauffør - Gyda 1897 husmor 5 Hagberg Julius 1873 maler - Anna Bertine 1875 husmor - Mimi Hansine 1905 sydame Hermansen Anna 1873 huffillor Petersen Gudrun 1890 husmor Rønning Kristian Julius 1885 vognmann - Hanna Marie 1884 husmor 6 Gustavsen Martin Egedius 1875 arbeider - Ragnhild 1884 husmor Spetaas Marta Amalie 1896 arbeider Johansen Anny Leonore 1907 husmor Augensen Ole 1896 'båtsmann - Helene 1879 husmor Andersen Olaf Nikolai 1853 pensjonist Kristiansen Kds toff.er 1858 pensjonist - Thora Marie 1866 husmor - Ove Christoffer 1894 fyrbøter Gundersen Konsta>Il'Ce Emilie 1888 h usmor Andersen Anna Henriette 1896 hushjelp arl Olaf 1901 fyrbø,ter - Hans Rikard 1885 murer - Karen Elise 1879 husmor - Elefin e 1859 husmor Steffensen Stine 1858 sydame 7 Berg Ole F adum 1883 formlann - Anette l\..ari>ne 1883 hu&nor Olsen Ludvig 1868 kjører Mathilde Amalie 1870 husmor -- Marie Kristine 1900 sekretær - Martha Lovise 1904 kontordame - Mor ten Lorentz 17 / eksp editør J ørgens.en Johanne Marie 1865 husmor Eickstedt Gunhild Marie 1876 husmor Ols en. Nikoline Andrea 1846 husmor

6 ' -S- Hovlm1d Inger 1856 husmor 8 Bredes.en Albert 1873 baker - Hilma 1871 husmor - Arne 1901 bak er Alfhild 1903 butikkdame - Thorleif 1907 kjører Andresen Leif Grøn 1907 arbeider 9 Hansen Josef 1859 filer - Elisabet 1858 husmor - Hal1111!a Marie 1887 Aa s Niko1ine Matiassen 1839 husmor - Martina 1874 hushjelp 11 Jahnsen Søren Valdemar 1857 vognmann Kri stoffersen Kristoffer 1886 kjører - Anna Elisabeth 1883 husmor 12 Adrians-en Morten Dagfin 1894 brannkonstabe'l - Klara J oha.nrne 1896 husmor Kristoffersen Trygv.e Anker 1897 typograf - Gudlowna Karoline 1903 husmor 13 Andersen Nelly 1890 arbeider.ske - Harald 1893 kokk 14 Bøen Karl Vilhelm 1898 arbeider - Karin EmJilie 1893 husmor 15 Olsen Olaf Nikolai 1876 m:1beider - Klara 1878 husmor Kværne Hans Kristian 1899 conditor Peders1en Leif Ole 1899 hvalfangs tarbeider - Hulda Johanne 1906 husmor 16 Bjune Anlders 1880 vaktmest er - Anna 1886 husmo.r Birkebeinergaten Aamodt Matias 1880 s1tuert - Inga 1884 husmor: Holdlen Ole 1905 modellsnekker Hotv:edt Petr,ine 1861 husmor 2 Pedersen P e,der Julius 1889 arbeider - Klara Augusta 1891 husmor Johansen Dorthea 1855 husmor Jørgensen Rasmus August 1901 rørlegger Bisp Øystins gate. 2 a Berg Anton Odin 1886 arbeider - K aren Olava 1879 husmor Lauritsen Paul Arthur 1890 gullsmed - Alise Bergliot 1892 SJtrykerske Anldreassen Amalie 1853 husmor Henriksen Karoline Andrine 1880 husmor 9- Johansen Hans 1895 kjører - Astrid 1897 husmor 2 b Andersen Bertha J enrsine 1888 husmor Hegerstrøm Augusrt \V.egelius 1883 Stenhugger - Selma Marie 1892 husmor Johansen Anders Peder 1901 fyrbøter - Gus,tav August 1896 mlatros Gjertsen Anders Berg Bull 1891 maskinist - Olga J ose.fine 1899 husmor Aas Janus 1874 materialforvalter - Marie 1880 husmor Næsset Ol e Borgunld 1894 chauffør - Jørgine 1898 husmor Øberg Jenny Ludvikke 1877 husmor Nikolaisen Olaf Reinhart 1894 massør - J,da 1902 husmor Biancas gate. l Henriksen Peder 1871 smed - Josdine 1872 husmor - Borghild 1905 hushjdp - Alfhild 1905 hushjelp 2 Mathiassen. JØrgen 1864 tømmermann - Ivara 1860 hursmor Jørg ensen IngV"ahl! 1904 hvalfangstarbeider 3 Olav;es,en Maren 1865 husmor - Erling 1905 sjømanil1 - Otto Marens 1901 sjømann - A1strid 1902 husmor 4 'Verner Bredine Sofie 1851 husmor Olsen Martha Ma'tilde 1855 huseier Olsen \Valdine 1865 Hansen Olaf Eugen 1892 stuert - Alma Kristine 1894 husmor Fj.eld Karl 1897 tømmermann 5 Andresen Hanna P auline 1863 husmor - Martha Made 1902 hushj.elp 6 Hafalle.n Amanda 1866 husmor 7 Haagensen Ingeborg Magnhild 1852 husmor Aagesen Svanhild 1903 butikkdame 8 Chris t offers en Magnhild 1889 hus eier - A1smund KolbjØrn 1892 agent 9 Karlsen Augusrt: Sigvard 1856 arbeider Anna 1864 husmor Kristioan Anker 1905 chauffør Karl Johan 1890 arbeider Finn Henrik 1902 sjømann Olaf Sigvard 1888 arbeider Jenny Helene 1889 husmor

7 10 HaniSen J os efine Henl'iette 1862 huseier 11 Nilsen P.etra Martine 1885 husmor - Johannes Birger 1907 sjømann Jensen Jens Georg 1884 arbeider Sundman Inga Elise 1886 husmor 12 Bernhardsen Fer d:inand 1891 hvalskytter - Magda 1889 husmor Reine Birger Hesby 1898 fyvbøter - Alfhild Marie 1893 husmor 13 Olsen Karl Augusrt 1865 sadehnaker Hella Andrea 1868 husmor - Ellen Agathe 1899 arbeider 14 Larsen Aagot Agnete 1875 husmor - Arne Fjeld 1902 a~beider - Hans. Kris tian 1904 fyrbøter - Astrid Ingeborg 1898 pleierske 15 Johansen Ernst 1880 gårdskar - Marie Pauline 1865 husmbr - Karl Einar 1901 al'lheider 16 Fredriksen Olaf Fr-edrik 1867 sølvarbeider - Tora Henriette 1870 husmor - Fri tz Toralf 1900 ekspeditør - Asta Kamilla Olsen Linda Konstanse 1872 husmor - Lars Thorl.eif 1894 kjører - Signe Katrine 1904 hushjelp - John Einar 1906 rhvalfangstarheider Karlsen Eugen Fredrik 1901 brannkonstabel - Hella Amalie 1900 husmor Solberg Johan Vilhelm 1905 murer - HjØrdis Fredrikke 1906 husmor Borregaten. 1 Kristensen Markus 1892 bankbokhol der -- Annie 1890 husmor Heydemark-Lie Anna 1904 korrespondent Evensen Johan Carsten 1903 kontorist - Ingeborg 1906 husmor 2 Solberg Kasper Fr.edrik 1870 bokholder - Sefra 1871 husmor - Gunvor 24 l telef onistinne Johnsen Ragnvald 1902 arbeider 3 Kristiansen Constanse Marie 1 2 / hushjelp 4 Mellbye Andreas Dedekam 1894 kontorchef - Ragnhild 1900 husmor Hvittingsrud Gunhilde 1906 hushjelp 8 Karlsen Alf 1896 barbermester - Alvilde Otilie 1896 husmor ~teen-hansen David 1892 banksekretær - HjØrdis 1896!husmor 10 Nilsen Thora Margrete 1902 husmor Abrahamsen Kristian 1891 kranfører 12 Johansen Jørgen 1887 styrmann - Olga 1887 husmor. Jørgensen John Emil 30 / motormann 14 Hansn Harald 1893 SljØmann - Gustava Mari.e 1889 husmor Iversen Ludvig Iver 1847 pøns.joonist Saksv ik Anna 1853 husmor - Helga 1887 husholder;ske 16 Andresen Albert 1894 baker - Agnes Karoline 1892 husmor. "Wiik-Danielsen Jørgen 1903 sølvshper - Aurora 1903 husmor Johansen Olga 1899 husmor Botnegaten. 1 Stubben Anders.Kristensen 1885 snekker - Anna 1885 husimor Johansen Johanne 1868 husmor - Nanny 1892 nåtle rske LØstegård Christen 1887 kjøpmann - Petra 1886 husmor 2 Haraldsen Waldemar 1888 skipsmegler - Elisa 1886 husmor Hennum Reidar Martinsen 1904 gartner -- Sofie 1906 husmor 3 Johannessen Harald Frithjof 1889 kjøpmann - Paula 1891 husmor Andresen Betsy Kristine 8 / hushjelp Hansen Ole Ingvar 1884 ingeniør Olsen Liv 1894 husholder.sk e 4 Teiaen Haakon Hj verksmester ~ Pøtra Marie 1885 husmor Falkenberg Ludvig 1856 arbeider - Else Martine 1859 husiillior Andel'sen Hanna 1879 arbeider 5 Joh ansen Oskar 1885 inspektør - Ragnhild f888 husilllor 6 Ols el11 Olga Karoline 1872 handlende Ellefsen Louise Kristine 1868 handlende J.ohans en Haakon 1887 brannkonstabel - Hulda Otilie 1891 husmor Rasmussen Hanna 1849 husmor 7 RØed Niels Larsen 1891 farvehandler - Helga Josefine 1891 husmor

8 l ) { Foyn Olaf Magnus 1867 skipsfører - AneUe 1866 husmor - Bergliot 1901 massøs,e 9 Hvistendahl Yngvar 1892 o.r.sakfør,er - r,saibelle 1896 husmor 9 BjØnnes AlekS'andria 1869 husmor - Henrik 1902 styrmann - F:rithjof 1906 styrmann 10 Ekenes Kjell Hansen 1900 kjøpmann Hard'a Elise 1900 husmor Andersen Thorleif 1893,styrmann - Hilma 1899 husmor 11 Andersen Søre~ 1851 fhv. kjøpmann Johansen Ole 1905 ohauffør Haakon:sen Olaf 1872 skipsf,ører - Olga NikoUne 1881 husmor - Ragna 1902 ekspeditrise 12 Larsen Jens Julius 1883 bokholder - Hanna Marie 1885 husmor - Ingeborg 1840 husmor 13 Hanson Fredrik 1891 kjøpan/ann - Signe 1902 husmor - Rolf 1899 hvalfangstarbeider 14 J ohansen JohmJ Alfred 1852 murer - Josefine Amalie 1849 husmor - Gustav 1887 stuert Gjertsen Maren Theodora 1849 pensjonist 16 Larsen Hella 1863 husmor - Karl 1888 s ~jømann Mathiesen Berthe 1847 husmor - Anna Laurine 1880 direktrise Berg Thorstein 1898 murer - Astrid 1902 handlende Tufte Kristian Paulsen 1878 chauffør - Margit Helene 1892 husmor 20 Thorikelsen Inga Birgitte 1874 lærerinne Bugges gate. l Olsen Oskar 1893 telegrafist -- Margit Ingerta 1899 husmor Larsen Karl 1892 kjøpmann Bjellanld Josefine 1890 hushjelp 2 KjØlsrød Hanna 1854 rentenist - Sofie 1883 r entenist Pauli Dagny 1884 rentenist Asta 1896 handlende - Camilla 1897 handlende Bulls gate. 2 Skar Mathias 1891 chauffør - Anna 1892 husmor Andersen Karl Alfre ~ d 1871 maskinist - Marie Mati1d!e 1871 husmor 3 Jesper.sen Nils 1864 fhv. skipsfør:er - Hanna 1864 husmor - Hanna 1900 Johannessen Andreas Henry 1892 styrmann - Marie 1894 husmor Aas Emilie 1891 husmor Helgesen Otto Trygve 1882 blikkenslager 4 NieLse n Hans Ivar 1856 pensjonist - Harry 1894 kontorist Paulsen Alf Kjærbo 1893 styrmann - Gerda 1896 husm!or Arudersen Gudmund 1898 lakerer - lnga Olea 1901 husmor Firing Martinius 1852 pensjonis t Sæther Borghild Elvine 1888 husmor - Blenda Eugenia 1'906 hushjelp Eliassen Gina 1860 vertinne 5 Johannessen Laurits 1877 lagermann - Maren Johanne 1882 husmor Vibo Selmer 1898 maskinist - Noomi 1901 husmor Hansen Hilda 1878 husmor Samuelsen Agathe 1886 syerske - Sofie Alberta 1888 arbeiderske Hansen Hans Bernt 1885 maskinist - Agnes Matilde 1889 husmor 6 Haugseth Anna 1868 lærerinne - Aase 1903 lærerinlne - Trond 1907 s ~jømann Ekvald Helene 1888 hushjelp 7 Bull-Larsen Anders 1856 skipsfører - Ing~eho rg Laurentse 1866 husmor - Mathi,as 1890 bankbokh older - Joha!11na: 1897 husmor 8 Stranger Elis,' 1881 husmor 9 Falck Carl 1863 bokhandler Laura 1876 husmor - Trygve Einar 1905 fullmektig - Carl \Vilhelm 1907 student lo Bugge Hans A 1891 akif,iemegler - Gudrun 1897 husmor 11 Egenes Henrik 1857 skipsfører - F ernanda 1872 husmbr

9 Storm Nilsen Rolf 1897 styrmann - Astri.d 1901 husmor 12 Olsen Einar 1895 arkitekt - Ingeborg Oline 1900 husmor Riiber Ande11sen Hildur 1887 buikk dlame 13 Dannevig Alethe 1876 musikklær erinne 18 Jespe['lsen Rolf 1898 tannlæge Erna 1903 husmor Carsten Bruuns gate. 1 Andersen A1n1ton Emil 1871 styrmann - Anna Marie 1873 husmor Smedsrud Nils 1874 snekiker - Helene 1880 hus11nor 2 Helvig Sverre 1888 overlærer - Martha 1883 husmor Ryan AneUe 1857 husmor 3 Dahl Hans Adolf 1886 fabrikkmester - Asta Laur ine 1886 husmor Stensholt Anders 1895 agent - Helene 1899 husmor 4 Jacobsen Ole Arnt 1878 malermes t er - Constanse Olava husmor - Håkon Birug 1906 ekspeditør 6 Arneberg W1ilhelm 1904 tannlæge Christian Fredriks gate. 2 Kmgerud Einar 1893 læge - Ellinor 1899 hu!'"mor 6 H enriks1en Mimi Thora 1865 husmor Johansen Dagny Josefine 1905 hushjelp Conradis gate l Larsen Bergliot 20 / hushjelp - Sigurd Laridmark 1900 sjømann Olsen Olaf 1865 skomaker - Helga 1865 husmor Hotvedt Othilde Regine 1889 husmor Huse~by Ar111e 1906 matros 2 Pettersen Petter 1891 telefonarbeider - Anna 1897 husmor Johnsen Johan Alfred 1879 hovslager Andrea 1879 husmor - Anna Alfrida 1903 hushjel'p - Eise 4 / Kristoffers/en Peder 1849 seilmaker - Laura Mal'i e 1881 husmor Siljan Haavald 1906 ~P'~lager o Christiansen Ole Chnshan 1871 arbeider 1 - Lovise Anet 1 te 1876 husmor - Alvilde 1904 butikkdame Kristiansen Olav Langård 1906 baker - Ansgar Langård 21 / fyrbøter Hansen Hans Anton 1862 arbeider - Anne Marie 1865 husmor 5 Henriksen Henny 1900 sydame - Haakon 1901 lagemnann - Sigrid 1903 husmm G:vøn~i Oskar 1903 arbeider o Hvattum Nils' 1891 hvalfangstarbe1der 6 - Helga 1895 husmor Pettersen Adolf Markus 1855 vaktmester - Anna Marie 1859 husmor Olsen Olaf 1862 stuert Rye-Jørgensen Kristian 1900 arbeider - - Ruth Mairi e 1900 husmor Fl"'antzen Mathi,as 1859 pensjol1!ist - Sigvart Georg 1904 sjømann Gulbrandsen Thora 1895 husmor Dahlqvi.st Gustav 1859 pensjonist - Emma 1867 husmor - Eil ert 1902 fyrbø ter 7 Torgers1en Elise Marie 1854 huseier Carlsen Ram:lulf 1901 mekaniker - Eina Gunhilde 1906 husmor 8 Evensen Ingrid Fædrikke 1906 butikkdame Berg Hanna Olette 1906 hushjelp 9 o Sundseth Herman Julius 1873 mekamker Kiaroline 1877 husmor Dwwkleuen. 1 Eickstedt Thora Laurensius 1871 butikkchef - Inga Mal'ie 1876 husmor - Trygve 1902 kontorist 2 Da:hl Sev.erin 1859 skreddermester - Hi1da Martine 1863 husmor - Sigurd HaraM 1899 elektriker Andersen Berthi.n 1870 handlende - Kari Elisaheth 1887 husmor Kristiansen Lars 1862 snekker - Laura Otilie 1873 husmor Svendsen Hanna Karine 1858 husmor :Mathisen Monrad 1896 a'rbeider 3 A ndersen Anders 1360 vaktmann - Karen Marie 1861 husmor

10 -16-4 Martinsen. Georg 1885 boktrykker - Hele ne 1884 husilllbr Amundsen Dagmar 1903 hushjelp 5 Moe Carl Nicolai 1864 urmaker Mina Augusta 1861 husmor - Nora Mari,e 1896 Eckersbergsgaten. 6 OI ~S!en Thorvald 1868 anbeider - Olefine Sofie 1870 husmor - 'Dhorleif William 27 / maskinasisis:t 8 VennerØd M aren Andrea 1864 husmor. - Ellen Andrea 1888 Liverød Marie 1894 husmor Ødegår.d Abraham 1899 bankassis.ten t - Nelly 1902 husmor 10 Teien Mathias Edvard 1879 postpakkmester - Agnes Kon:stanse 1887 husmor 12 Mørk August Olaus 1867 meierist - Helga Agathe 1891 husmor Ols,en Erli1ng 1897 telefonarbeider Konstanse 1896 hus~nor Enggaten. 1 Kristiansen Edvard 1865 tømmermann - Betsy Vilhelmine 1876 hm -- Eina Borghild 1905 butikkdame - Richard 13 / smører Bergan Anton Kristensen 1876 klinker Sukke Hella Andrea 1864 hm Fjeldstad Erling Olaf 1906 mekaniker - Maien 30 / hm 2 Olsen H enry Osvald 1890 arbeider - - Olga Marie 1889 hm Josephsen Severin Julius 1879 maskinmester - Dorothea 1878 hm Sjøholm Alvilde Kaspara 1897 hm 3 Sørensen H erman 1871 arb - Laura Emilie 1874 hm Kaarud Frithjof 1899 blikkenslager - Maren Lovise 1897 hm Nilsen Nils Kristian 1902 arbeider - Alfhild 1903 hm 5 Løkke Paul Olsen 1879 assistent Anna Katrine 1877 hm Ragnhild 1906 lærerinne Esther 1907 kontordame Hansen Hans 1858 blikkenslager - Anna 1863 hm Johansen Oddvar Marinius 1907 bakersvenn Sjuve Edvard 1884 skreddersvenn -- Asta 1888 hm -7 Hansen Hans Ludvig 1900 typograf - Anna Olette 1863 hm Jensen Andreas 1887 hvalf.arb - ~1ary 1897 h1n Danielsen Reidar 1904 arbeider -- Astrid 1900 hm Balchen Rudolf Kaiser 1900 arbeider - Dagny 1895 hm 8 Mikkelsen Rudolf 1890 maskinist - Margit Dorothea 1889 hni Krohn Johannes 1875 tømmermann Olafsen Thomas 1889 maskinist - Nora 1890 hm Blom Pettersen Signe 1906 hm 9 Lilleby Algot Olsen 1890 arbeider - Julie Anette 1892 hm Pedersen Hilmar 1887 maler - Sofie 1895 hm Gulliksen Georg Solheim 1902 stasjonsbetj. - Marthine 1902 hm Joh ansen Karl Gunerius 1889 snekker - Dagny Elise 1894 hm 10 Kristiansen Hilma 1895 hm Johnsen Johan Kristian 1871 skredder Sørum Gulbrand 1887 arbeider - Marie Isabella 1888 hm Pedersen Nils Bernhard 1881 r epslager - Hulda Josefine 1888 hm Johansen Hans Arthur 1896 hovslager - Jo hanne 1896 hm 11 Gulliksen Georg Kristian 1867 kirketjen er - Mathilde 1868 hm 12 HØiland Kristoffer 1885 skredder - Aagot Kamilla 1894 hm 13 Steffensen Joakim 1877 arbeider - Dina 1859 hm Berntsen Bernt BiiJ "~N 1905 ekspeditør - Ester 1906 hm 14 Evensen Haakon Frithjof 1892 ingeniør - Margit 1892 hm Berntzen Berner 1899 kjøpmann

11 Paulsen Kari 1877 hm_ - Ingeborg 1906 hushj - Haldis 1903 avd.pike 16 Langemyhr Harald 1888 tømmermann -- Karen 1889 hm 17 Bjerkan Konrad 1884 klinker - Valborg 1893 hm Nilsen Karl -Winther 1900 haker 18 Steen-Hansen Karl 1889 verkseier - Valgerd 1892 hm 19 Larsen Alf Ludvig_ 1884 klinker - Inga Marie 1878 hm - Gunvor Antonie 1905 butikkdame 20 Ebenezerson Ebenezer 1876 kjøpmann Kristine Amalie 1877 hm - Erling 1902 kontorist -- Ebba 1904 butikkdame 21 - Aggie 2 G/ butikkdame Johnsen Ingehret 1876 stenhugger - Helene Susanne 1873 hm - Finn 17 / ekspeditør Olsen Sverre 1899 fvrbøter 23 Strand Kristian Olsen 1884 snekker - Inga Marie 1892 hm Ottersen Herbert 1887 maskinist - Barbra Elisahet 1890 hm 25 Sundseth Johan Lorentsen 1888 tømmerm 29 - Minora Lovise 1891 hm Dahl Isak Marinius 1885 murer -- Emma Josefine 1882 hm Seeberg Ole Kristiansen 1892 butikkchef - Emma 1893 hm Erlandsens gate. l Sørensen Ludvig 1880 maskinist - Linda Emilie 1880 hm - Rolf Nordahl 2 G/ fyrbøter Paulsen Oskar Einar 1897 hvalf.arbeider - Magda Karoline 1899 hm 2 Stuen Abraham 1885 konduktør - Laura 1889 hm Pedersen Karl Jo han 1894 kontorist -- Majore 1893 hm 3 Sverdrup Trygve marinekaptein - Edle 1896 hm.-;1 Lindqvist Carl Gustav 1891 montør - Martha 1891 hm Solstad Johan Olsen 1865 ekspeditør Bertha Louise 1870 hm - Elise 1891 disponent Ole ~Yioda l 1 DO Ohvalf.arbeider Horntvedt Jenny 1901 husbestyrerinne 6 Eriksen Aimar 1887 chauffør - Anna 1890 hm Johansen Niels 1903 kontormann - Lillian 1901 hm _ Karl \Vilhelm 1857 pensjonist - Otmar 1901 fyrbøter 8 Rønnino- Arnt 1883 skredder - Margrete Marie ?1~ 10 Kaspersen Oskar 1895 m.asklmst - Jenny 1895 hm Nilsen Ragna Marie 1870 hm. Arne Stanley 1906 ekspeditør Bjønness-Nilsen Anton Marius 1907 styrmann 12 Dinesen Nilie 1863 hm - Alma Konstanse 1897 hm Hansen Harald Alfred 1887 hvalf.arbeider Falckenbergs gate. 3 Skjeie Britta 1884 sykepleierske _ Andresen Linda Elise 1895 kokke W enneberg Sofie 1844 Aleksandersen Johan 1855 Gulliksen Julie 1863 Adriansen Morten 1859 Andersen Anton August J ohanue Marie 1843 BØe Hella Andrea 1853 Hansen Gustav Jenny 1882 Jensen Oskar 1854 Johansen Amalie Martina 1842 Juliussen Julius 1864 Kittilsen Inger 1f ~S Kristiansen Konrad 1882 Kristoffersen Gunhild 1836 Lange Olava 1860 Larsen Anette 1837 Moe Peder 1847 Myhre Anders 18~5. MØiland Hans Knshan 1839

12 -20- Nilsen Hanna Marie Nellv Amunda 1863 Olausen I~geborg 1854 Tufte Anne Olsen 1844 Olsen Maren 1831 Pedersen Andrea 1850 Røer Lina 1844 Olsen Mathias 1844 Simonsen Anne 1843 Dahl Marie Petronelle 1852 Aleksandersen Kornelius 1850 Larsen Svend Marthinsen Karl Aksel 1881 fabrikk-eier -- Fredrikke Marie 1881 hm - Frithjof 2 " / gullsmedlærling Johansen Edle 1904 hushjelp Farmandsueien. l Kamfjord Niels 1897 brandkonstabel - Dagmar Betsy 1902 hm Nilsen Josefine 1870 hm --- Kristine Jeanette 1873 direktrise Hansen Olga 1896 bokbinnerske - Karen Mathea 1857 hm Svendsen Henrik Hebbe 1876 arbeider Martine Olava 1878 hm Dagny 1903 butikkdame Bergliot 1904 butikkdame Olaf Hebbe 1907 baker Røed Sigrid Marie 1901 hm Olsen Ole Anton 1893 kontrollør - Borghild 1895 hm Liverød Nils Marinius 1889 brandkonstabel - Hanna 1886 hm Andersen Trygve 1903 arbeider - Emely 1906 hm Stubben Inga Kristensen 1886 hm 2 JØrgensen Gine Johanne 1856 hm Solveig 1900 arbeider Kieding Ruth 1896 hm 3 Johansen Anders Johan 1891 agent -- Hulda Marie 1890 hm Olsen Kristian 1879 Johansen Johan August 1857 arbeider 4 Gjertsen Anna Theodora 1892 hm Dyrsøe Adolf Kristian 1875 skredder - Hanna Anette 1877 hm - Arnold Henry 1904 arbeider Ollberg Anna Magdalene 1885 syerske Viik Malene 1885 syerske Pettersen Harald 1900 båtbygger -- Signe Magdalene 1905 hm Vikstrøm Harry Valdemar 1904 chauffør --Elna Marie 15 / hm Hansen Andreas 1854 pensjonist Severine Lovise 1857 hm 5 Berg Andreas 188t kjøpmann Nikoline Henriette 1887 hm Eide Anders O slakter Hjørdis 1900 hm Muller W al dine Marie 1849 hm - Cesilie Marie 1875 pensjonist Simonsen Anna 1883 rengj.kone Arnesen Mathilde Lovise 1873 hm Otilie Marie 190~ telegrafistinne - Elvira 1903 butikkdame - - Kristian 1904 agent Paulsen Karoline Matilde 1848 hm 6 Paulsen Abraham 18()6 huseier Karoline 1868 hm Haakon 1907 chauffør Thorstein 1905 arbeider Leif 1901 elektriker 8 Larsen Olga 1863 hm Vigulf Bjarne 1892 styrmann Hansen Aase Dyrsøe 1904 butikkdame 9 Haugli Hans A farvermester --.Josefine 1871 hm Olsen Anna Marie 1879 hm Ottesen Arthur 1902 sjømann lo Hvam Hilda Martine 1861 hm Gulbrandsen Jo han 1886 vulkanisør - Ambrosia 18&-:, hm Lin dqvist Ernst 1864 arb -- Sofie 1869 hm Nilsen Ingrid Johanne 1854 hm - Maren 1852 bm 11 Nordskov Karl Johansen 1866 huseier - Anna Joh ansen 1868 bm Hanserud Hans 1891 stasjonsformann - Anna Katrine 1894 bm Rønning Hilda Eliassen 1894 hm

13 Akselson Mannfried 1878 chauffør -- Anna Sofie 1877 hm - Margit 1907 butikkdame Hansen Arthur 1890 hvalf.arbeider - Kamilla Marie 1894 hm Hansen Anton Olaf 1893 hvalf.arbeider 12 Jakobsen Johanne 1870 hushjelp Andresen Katinka 1900 hm 13 Syvertsen Kristian Bernhard 1876 kjører -- Helga Kristiane 1883 hm - Sverre 1904 mekaniker - Reidar % 1908 fyrbøter Jensen Betsy 1864 hm - Karl Eugen 1903 samlagsbetjent Larsen Signe Marie 1893 hm Borge Asta Harriet 1888 telegrafistinne - Louise Alette 1854 hm Syv ertsen Josefine Marie 1865 hm Lund Julie Valborg 1849 hm Thim Petra 1865 hm Hansen Hans Anton 1881 hvalf.arbeider Jensine Johanne 1889 hm Andersen Anna 1855 hm Olsen Hans Anton 1863 arbeider 14 Hansen Anton 1854 vaktmann - Martha Margrethe 1870 hm Egeberg Thora 1854 rentenist 15 Svendsen Andreas Severin 1888 styrmann - Marie 1890 hm Nilsen Signe 1905 butikkdame 16 Karlsen Magnus 1865 huseier Harkjerr Karl Oskarsen 1882 malermester - Alvilde Gunelie 1886 hm Olsen Elise Sole 1872 hm 17 BruserØd Hans Nielsen 1883 snekker - Johanne Marie 1888 hm Andersen Sigrid 1899 hm Jakobsen Inga Sofie 1857 pensjonist Aamodt Even 1896 snekker - Judit Magdalene 1898 hm 18 Tovsen Wilhelmine Bredine 1851 hm - Aagot 1880 hushjelp Ditmann Gustav Adolf 1893 sekretær - Solveig 1894 hm Karlsvig Oskar 1899 kjøpmann - Magdalene 1904 hm 20 Paulsen Elise Olava 1884 hm Hansen Ivar 1896 typograf - Signe Margrete 1900 hm Larsen Hans 1867 ekspeditør - Nelly Albertine 1873 hm - Otilie 1858 hm Nilsen Nils 1884 kjøpmann - Agnes 1892 hm Hansen Amalie 1863 l::lm Røllander Olaf Kristian 1861 snekkermester _:_ Stine Britta 1858 hm - Karsten Villiam 1899 snekker Jakobsen Kristiane 1896 hushjelp Samuelsen Henrikke Olefine 1868 hm Andersen Aksel Emil 1883 arbeider - Olava 1857 hm Holtan Anna Hansen 1877 hm Eriksen Lars 1883 fyrbøter 24 La u en borg Laurits fhv. skibsfører - Rolf 1889 ekspeditør Aasgaard Rolf Sigurd 1892 hvalf.arbeider - _ Gundborg 1899 hm Eidissen Tinus Olai 1886 pensjonist Alma 1884 hm - Magnar ThorbjØrn 1905 kokk - Einar Magnus 23 / fyrbøter Knutsen Markus 1903 arbeider - V er a 1904 hm Johansen Anders Kristian 1885 arbeider 26 Johnsen Mathea Birgitte 1901 bestyrerinne 31 Bakke Peder Kristoffersen 1880 smed - Josefine 1879 hm 33 Ingebretsen Anders 1860 arbeider -- Bredine 1869 hm Wilhelmsen Mathias 1875 kjører - Martine Charlotte 1883 hm Halvorsen Anton 1877 arbeider - Klara Andrine 1886 hm - Harda Kristine 1 ~/ kontordame Nilsen Lars Johan 1877 kjører Klara Amalie 1880 hm - Wilhelm 1902 hvalf.arbeider - Ruth 20 / hushjelp 35 Andresen Hans 1854 arbeider - Amalie Andrea 1849 hm -- Agnes Ottilie 1884 hushjelp Jørgensen Helga 1890 handlende Tollefsen Karl Johan 1894 mekaniker -- Birgitte Marie 1890 hm Skaalvold Hans 1873 arbeider - Mathilde 1868 hm

14 l Christiansen Johan H enrik 1867 advokat - Clara 1868 hm - H elene 1897 hm - Knut Darre 1904 sakfører Johannessen Inga Marie 1895 kokke Haugene Marit 1899 hushjelp 40 Knutsen Kristen 1868 montør - H ella 1866 hm - Alf 1894 kjøpmann Erna 1901 hm Torgersen Magnus 1871 styrmann - Helene 1879 hm - Thorbjørn 1903 hvalf.arbeider - Magna 18 / butikkdame Jakobsen Astrid 1898 arbeider 42 Gulbrandsen Hans Anton 1870 typograf - Inga Marie 1877 hm Thorstensen Thorleif Gunnar 1901 formann - Alfrida 1903 hm 48 Melsom Haakon 1877 disponent - - Johanne 1887 hm Bull-Melsom N iels 1854 fhv. skipsfører - Hanna Dorthea 1852 hm 50 Egenes Mathias Oluf 1859 disponent - Berthe Andrea 1865 hm Abrahamsen Marie Martine 1886 hushjelp Egenes Karl Bertram 1892 fabrikkbestyrer - Ingeborg 1903 hm Aam?dt Ellen Marie 1902 hushjelp H ennksen Rolf 1893 gårdsbestyrer Borghild 1892 hm Carlsen John Erling 1901 kjernemester -- Agnes 1897 hm Fayes gate. l Stenberg Bjarne Eugen 1894 kjøpmann Serine Kristine 1897 hm H ermansen Asbjørn 1899 montør Mathisen Karoline Amunda 1881 hm Skrøding Kristoffer Mathisen 1907 student 2 Augensen Maren Andrine 1848 hm - Karen Elise 1883 butikkdame Nielsen Ole 1872 rammemaker Inga Marie 1877 hm Nora Elvira 1903 butikkdame Nils Henrik 1907 hvalf.arbeider Elsa 1905 butikkdame Fagerjord Leonhard Andreas 1871 ingeniør - Maren Dorthea 1876 hm Sukke Emma Olsen 1885 hm Damnæs Ove Anton 1882 maler - Asta 1878 hm Thorbjørnsen Bjarne 1900 styrmann - Freidis 1899 hm 4 Nyrerød Hans 1861 kjøpmann -- Ellen Marie 1868 hm - Marthe Henriksen Nissa 1874 rentenist -- Karen 1877 rentenist - Lina 1864 rentenist Kittelsen Kristine 1858 sydame Larsen Hanna 1877 hm 6 Larsen Ansgar Theodor 1875 fotograf - Jenny 1875 hm - Hjørdis 1902 massø~e Hansen Mimmi 1905 hushjelp Rabe Jacob Georg 1907 ekspeditør 7 Johansen Ferdinand 1890 pølsemaker - Alvilde 1892 hm Hansen Olga Amalie 1874 hm - Aagot 1894 Mathisen Magdal 1880 skomaker - Johanna 1884 hm 8 Aksland Bjarne 1893 disponent - Thordis 1899 hm Holmegaard Tomine 1903 mei~rske Firing Else Otilde 9 /I 1908 hushjelp 10 Borg Olga Amalie 1870 hm 11 Andresen Karl Leonard 1860 vognmann Anna Kristine 1858 hm - Johannes 1892 kjører - Marie 1894 butikkdame 12 HonerØd Søren 1887 snekker Josefine 1883 hm l Fjellveien. Carlsen Inga Marie 1885 hm Frimann Karl Jo han 1897 snekker Berg Hans Borgersen 1892 smed -- Andrea 1894 hm Johannessen Johan 1862 slakter - Fanny Katinka 1867 hm Johannessen Johan Alfred 1867 arbeider Julie 1877 hm - Marit 1904 hushjelp

15 Ludvig Emil 1888 formann Klara Sofie 1888 hm - Erling Edvard 1 / arbeider Nilsen Nils Adolf 1885 formann - Kristiane 1891 hm Daffinrud Josefine Emilie 1888 hm Frodegaten. la Hernæs Johan Herman 1880 pakkmester Hanna Matilde 1880 hm Olsen Andreas 1848 pensjonist Grande Peder Arne 1884 bokholder - Henny Johanna 1892 hm lb Strandhaug Nicolay Bergersen 1873 arbeider - Elfrida Ovidia 1872 hm Løvaas Randi Marie 1907 hushjelp le Gravdal Hans 1887 bestyrer - Syrine 1888 hm Tufte Teodor 1863 rentenist ld Øksendahl Tønnes 1883 adjunkt - Katrine 1881 hm 2 Mathillas Anton Jo han 1887 kobberslager - Debora 1890 hm Johnsen Sigurd 1\farinius 1883 hvalf.arbeider Grøtterud Ingvald 1904 handelslærer - Gerd 1905 hm 3 Nilsen Hanna 1879 hm - Nils Ingard 1904 opslager - Thomas Tlme 1899 hvalf.arbeider - Sofie 1907 hm 4 Hansen Ivar Marinius 1871 vaktmester - Karoline Kristine 1861 hm 5 Abrahamsen Hans Anton 1860 pensjonist - Jenny Marie 1869 hm - Ruth 1896 telegrafistinne - Sigrid 1902 kontordame 6 Herlin Olaf Johan 1869 typograf - Anne Henrikke 1872 hm 7 Abrahamsen Mathias 1868 urmaker - Oline Aashilde 1873 hm - Karen Elise Arnt 1904 arbeider 8 Hallenstvedt Josefine 1873 hm - Else 1906 butikkdame - Karen 1895 butikkdame 9 Johansen Nidolf 1859 tømmermann Holden Syver 1898 chauffør - Gundbjørg 1898 hm Teigen Olaf 1869 arbeider Helga 1882 hm 10 Andersen Henry Thorleif 1883 skredder - Olga Anette 1888 hm 11 Eldre Hans Helfred 1898 elektriker - Aslaug Lovise 1898 hm Dahlberg Kirsten Andrine 1868 hm 12 Raasles Ole bilforhandler -- Gunvor Langemyhr Hans 1885 arbeider - Anette Josefine 1893 hm Raade Hans A arbeider - Helga 1881 hm Danielsen Trygve 1900 arbeider - - Gunvor 1896 hm Sande Aage 1905 maskinist. - Borghild Marie i 906 hm Hansen Birgitte 1872 hm - Reidar Winter 1906 kokk Fredriksen Marie 1851 hm -- Thomas 1888 hvalf.arbeider - 14 Normann Karl August 1880 fyrbøter - - Ida Fredrikke 1882 hm Andersen Asta 1878 syerske Christiansen Katrine 1872 arbeiderske 15 J ohnson Martin 1871 arbeider Lian Leif 1904 arbeider Johansen Margit Anette 1907 arbeiderske Martinsen Hanna 1866 hm. - Margit Helene Mathias 1905 opslager Thorsen Martine 1852 hm Jørgensen Sofie 1893 hm Johannessen Thorvald 1877 formann Karsten Anker 1903 arbeider - Barbra 1904 hushjelp - Ragnhild Johanne 20 / gartnerelev Pettersen Agnes 1885 husmor 16 Nielsen Ivar 1868 typograf Nilsine 1873 hm Astrid 1902 kontordame Else 1905 butikkdame Kristiane 1844 hm 17 Vold Kristian Olsen 1862 snekker Olefine Anette 1886 hm Matsson Klara Marie 1880 hm

16 - 28- Olafsen Sverre Nikolai 1896 arbeider - Anna Elise 1894 hm Kjellsson Anders 1892 hvalf.arbeider - Agnes Birgitte 1880 hm Johansen Hans Anton 1870 arbeider - Olette Matilde 1873 hm - -- Jo han 1898 hvalf.arbeider JØrgensen Inger Marie Lund 1854 hm Magnussen Olaf 1897 arbeider --- Astrid 1902 hm 18 Egevald Johannes 1881 maskinsetter -- Olga Josefine 1884 hm Lundgren Karl Hilmer 1895 stensliper Olsen Matilde Marie 1868 hm - Fredrik 1907 sølvsmed 19 HjerpekjØn Aksel 1889 politikonstabel -- Magda 1892 hm Røed Hans J arbeider -- Martha 1890 hm Carlsen Sofie 1865 rentenist 20 Larsen Susanne 1850 hm.-- Olufine 1877 handlende 21 Jensen Jens Peter 1870 maler - Hilma Pauline 1876 hm - Haakon 1906 hvalf.arbeider Olsen John Nikolai 1905 arbeider Borghild 1905 hm Gråbrødregaten. 2 Hansen Samuel Engvald 1879 ferjefører Hedvig 1848 hm Andersen Maren 1859 hm - Signe 1897 hm Hansen Leontine 1882 hm Andresen Anna Lovise 1869 hm Johansen Karoline Emilie 1874 hm Eriksen Amanda Pauline 1856 hm 3 Thorsen Severin 1881 vognmann -- Petra 1883 hm Sørensen Kristen Anton 1864 maler - Julie Pauline 1858 hm Andreassen Lina Marie 1857 hm - Inga Alvilde 1894 arbeiderske Larsen Karl Johan 1892 fyrbøter - Johanne Matilde 1892 hm Sproh Kristian 1871 stensliper - Anna Marie 1870 hm Johansen Hanna Helene 1879 hm Gustavsen Augusta 1857 hm. 4 Paulsen Hans Martin 1880 hvalf.arbe1der - Agnes Konstanse 1881 hm Pettersen Ludvig 1884 stuert - Marv 1886 hm l Hansen K~rl Johan 1892 vognmann -- Margit Charlotte 1895 hm 5 KjØlner August 1864 brandkonstabel Magdalene 1862 hm Anna 1896 telegrafistinne - Reidar 1903 kontorchef - KollbjØrn Kjell 1905 disponent - Astrid Emilie 27 / Sæthre Marie 1859 hm Hovland Ludvig Halvorsen 1884 arbeider - Ellen Marie Halvorsen 1850 hm Kristiansen Karl 1880 murermester -- Alvilde Signe 1879 hm 6 Raastad Hans Edvard 1878 politibetjent -- Ragna 1885 hm -- Margot Amalie 1905 sykepl~ierske 7 Fredriksen Carl Jo han 1876 arbeider Hanna Elise 1878 hm -- Hans Thorleif 21 / volontør - Einar Karl 21 / hvalf.arbeider Karlsen Hanna 1865 hm Sørensen Kristiane 1872 hm - Gerda 1907 butikkdame Larsen Harald 1903 chauffør - Karen Johanne 1906 hm Dahl Hanna Vilhelmine 1852 hm Pedersen AsbjØrn 1903 hvalf.arbeider 8 Bøe Kristiane Henrikke 1873 hm - Borghild Elise 1901 kassererske - Sigrid 1904 hushjelp 9 Mathisen Morten Konrad 1883 reparatør - Klara Anette 1887 hm 10 Jørgensen Aksel Hjalm.ar 1874 postfullmektig - Kristine 1874 hm Bærulfsen Olaf Konrad 1885 glassmester - Signe Josefine 1888 hm Karlsen Marie 1865 hm -- Olga 1906 hushjelp Larsen Nikoline 1877 hm - Ida Viktoria 1905 hushjelp - Harry Ruud 1907 hvalf.arbeider -- Beda Kristine 1903 sydame Pedersen Ragnhild 1903 hm

17 Schjulstock Emilie 1859 hm 12 Andersen Johan Alfred 1858 fhv. vognmann Jo hann essen Inga Dorthea 1877 hm Nilsen Agnes 1885 hm 13 Abrahamsen Christian 1855 bankkasserer -- Karen Emilie 1884 husbestyrerinne - ~1arie 1888 telefonistinne 14 Knutsen Richard Gustav 1854 pensjonist.--.t osefine 1857 husbestyrerinne 15 F.Jeld Karl Olaf 1877 kabelmester Mina 1881 hm - Trygve 1907 montør Hallberg Johannes Jakobsen 1860 skredder - Pauline 1863 hm - Trygve 1902 fyrbøter -- Edel Bergliot 13 / hushjelp Hanche Svanhild 1904 hm 16 Hansen Nikoline 1875 hm GillstrØm Petter 1852 skomaker - Marie 1871 hm Jonassen Hans 1888 skomaker 17 Krohn Niels Kristoffer 1880 vaktmester - Otilie Anette 1884 hm 18 Olsen Jørgen 1862 brandmester - Karoline Amalie 1864 hm Jørgensen Klaus Emil 1899 bankassistent Jonassen Agnes 1864 rentenist Sjuve ~iels 1889 smed - Helene Marie 1899 hm Jacobsen Lovise Marie 1874 sydame 19 Andersen Thora Magdalene 1879 hm Ellefsen Ellef 1874 skomaker - Andrea Josefine 1871 hm Hansen Hans Olette Sofie 1873 hm Kristiansen Ole 1859 arbeider ---- Matilde 1858 hm Hovland Hanna Regine 1861 hm Gundersen Kristian 1878 arbeider - Hanna 1881 hm Johansen Theodor Edvard 1852 pensjonist - Sara 1856 hm Sørensen Henriette 1856 hm Kristiansen Sverre Hesby 1900 arbeider - Borghild Signora 1902 hm Hansen Karoline 1857 hm Henry 1897 fyrbøter - -- Emma Matilde 1877 hm Wiik Mina 1856 hm Martinsen Olga 1880 hm Jacobsen Severin 1857 skomaker - Marie 1868 hm Olafsen Oskar Emil 1898 fyrbøter -- Lovise Matilde 1902 hm Akselsen Alfhild Gustava 1885 hm Hette Maren Kristensen 1865 rengjøringskone 21 Olsen Olga Karoline 1885 bestyrerinne - 22 Stensholt Anton Andersen 1864 huseier - Inga Bredine 1879 hm Hasmussen HolL 1898 reisende - Agnes 1901 hm Halkinrud AsbjØrn 1894 agent Emilie 1899 hm Scott Sverre 1889 arbeider --- Augusta 1890 hm Mathisen Asta 1893 strykerske Olsen Ida Charlotte 1853 hm Gundersen Einar 1896 brandkonstabel - Olefine 1901 hm Johansen Carl Johan 1870 stuert Anna Marie 1875 hm - Sverre 1903 postbud - Jenny 7 / sy dame Olsen Hans Gj ersø 1895 arbeider -- Aslaug 1892 hm. Kristiansen Henrik 1900 hvalf.arbe1der - Signe 1904 hm 23 Thoresen Simon 1854 huseier -- Julie 1859 hm Hoxmark Signe Johanne 1902 hm Thomassen Carl 1892 urmaker Severinsen Harald 1907 hvalf.arbeider Liden Hulda Elise 1906 arbeiderske 24 Henriksen Oscar 1874 kjøpmann - Hanna Karoline 1873 hm - Margrete 1896 hushjelp Josefsen Kristine 1848 hm Klophmann Sverre 1899 bankassistent - Handi 1905 hm Hansen Harald 1895 barbernrester - Thoma 1898 hm Nilsen Johan 1891 cha uff Ør - Aagot 1895 hm Andreassen Alvilde 1891 arbeiderske 26 Gulbraar Thorvald 1866 kjøpmann - Marie 1868 hm

18 -32- Olsen Sofie 1870 hm - Janny Egenes 1902 butikkdame - Margit Egenes 1904 telefonistinne - Astrid Elisabeth 27 / butikkdame 27 Olafsen Anne Helene 1855 hm Carl Johan 1879 skipsfører Andreas Thom 1886 maskinist Berg Haakon 1884 maskinmester Ingeborg Marie 1884 hm. Grev W edels gate. l Chnstensen Ole 1878 kjøpmann Gina Sofie 1877 hm - Aslaug 1906 hushjelp Gulbrandsen Hans Anton 1883 vognmann Thora Mathilde 1894 hm 2 Barkaker Nils Hansen 1855 huseier - Inga Karine 1866 hm Olsen Marie Hannevig 1902 hm Andreassen Aagot 1883 hm Olsen Gjertrud Margrete 1906 butikkdame 3 La~sen Ole Edvard 1873 sjømann Knstoffersen Kristen 1871 arbeider Karlsen Sørine 1884 hm Johansen Kristian 1847 pensjonist - Anna Oline 1858 hm - Oskar 1899 pensjonist - Hans 1901 fyrbøter Andersen Mathias 1874 handlende - Ragnhild Alethe 1887 hm 4 Johansen Mathias 1860 vognfabrikant - Lars Johannes 1904 smed - Thordis 1900 telegrafassistent 6 Fevang Anders Eliassen 1882 snekkermester - Martine 1880 hm Jacobsen Emilie 1868 sydame Mathisen Kathinka 1866 hm Bøe Hulda Margrete 1866 sydame Svendsen Carl 1901 ciselør -- Borghild 1902 hm Olsen Olga 1878 hm - Astrid 1905 telefonistinne Presterud Vilhelm 1903 ekspeditør Forum Franck Jakobsen 1903 matros Kågstrøm Constanse 1881 hm 9-11 Blegen Marie Johanne 1858 hm Jo han Kristiansen 1890 arbeider Kaare Kristoffersen 1906 hvalf.arbeider Asta Kristiansen 1901 arbeiderske - 33 ~ 10 Olsen Paula 1886 vertinne 12 Halvorsen Markus 1892 arbeider - Mary Agathe 1895 hm. Berglund Gerda 1898 hm 13 BjØrndahl Hans Olsen 1840 urmaker - Johanne Am.alie 1852 hm - Bertha 1883 fotograf - Inga Ottilie 1873 hushjelp. 14 Kristoffersen Nils.Julius 1871 ekspeditør - Augusta 1873 hm. - Karsten Hjalmar 1904 arbe1der Ditmansen Thorvald 1895 sjømann Johannessen Tellander 1898 fyrbøter Olsen Sofie Nikoline 1900 hushjelp Karlsen Alf 1893 matros Pedersen Olaf Magnus Ingvald 1903 matros 15 Johnsen Josefine Amalie 1862 hm - Asta 1900 hushjelp Karlsen 'Gustav 1858 pensjonist 17 Larsen Hans 1867 stasjonsmester - Lina 1865 hm Pedersen Petter Olaf 1898 telegrafist Grevinne veien. la Hult Reidar 1899 elektriker - Ottilie 1898 hm 1 Glesne Hans 1874 byggmester -- Hilda Marie 1881 hm - Gunvor Petra 28 / butikkdame 2 Jo hann essen Einar 1889 lektor -- Aagot Dagny 1886 hm. Syvertsen Martha 1884 rentemst 2a Moe Sigmund 1888 lærer - Ragna 1888 hm.. Fagelund Kristian 1860 pensjomst - Anna Dorothea 1866 hm - Dorothea 1 / hushjelp 2b Vigeland Niels 1880 lærer - Gunhild Kristine 1887 hm 3 Nordkvist Karl Vilhelm 1895 snekker - Aagot 1890 hm Pedersen Peder August 1885 reisende - Kari 1886 hm 4a Eikrann Eirik Finn 1899 arkitekt -- Agnete Karoline 1906 hm 5 Nielsen Ivlagda 1885 handlende - Ellen 1889 handlende 6 Gulliksen Jo han 1848 huseier - Karoline 1851 hm

19 Palmstrøm H~nna 1896 lærerin:ge Augedahl Hilmer Abrahamsen 1882 fhv handl - Magda 1887 hm Karlsen Asta Ottilie 1897 hm 7 Ofstad ~sc:=tr Alfred 1879 ingeniør Knshane Marie 1876 hm 9 Aadne Matias Hansen 1866 kjøpmann - Helene Anette 1870 hm 11 Skustad Julius 1867 fylkesskoamester - Anna Karoline 1877 h~ Lund Dorrit 1871 lærerinne 12 Pedersen Signe 1884 lærerinne Gustavsen Erik 1855 pensjonist J{aren 1854 hm Ødegård Karl Birger 1896 gartner - Ester Abigael 1896 hm 13 Bruun Sverre 1886 lektor.- Synnøve Lovise 1883 hm 19 Simensen Sverre Magnus 1898 gårtner Petra 1901 hm S!ensholt Konstanse 1899 hushjelp Simensen Peder Johan 1886 arbeider 21 Dahl Hulda Gustavsen 1883 husmor Haakon Helge 24 / messegutt. Griffenfeldts gate. l S]ue Anton 1862 huseier - Sofie Petra 1889 hm Olsen Asbjørn Henrik 1899 ~kspeditør Johanne 1900 hm 2 Larsen Kjell Andreas 1853 rentenist - Regine Marie 1871 hm -. Ingrid Ness 21 / kontordame Carlmg Anny 1887 handlende. 3 Skotvedt Ingertha Laurentse 1897 hm Iversen Victor Emil 1901 typograf. 5 6 J~nsen Albert 1905 reparatør BJØnness Sigurd 1872 fhv. handlende - Helga Mathea 1888 hm Gusland Kri~tian. Samuelsen 1883 politisekret Inga h.arolme 1880 hm - - Johanne Andrea 1853 hm Olstad Kristian 1871 lærer - Ingeborg 1868 hm Bondi Karen 1871 rentenist 7 Detlie Christian Halvorsen 1883 politikonst - Rakel 1892 hm Fredriksen Randi 1901 hm Eriksen Erling Ludvig 1904 typograf -- Kaspara 1906 hm 9 Andresen Hans Monrad 1898 lagermann - Lucie Marie 1896 hm Trulsen Carl Thorvald 1891 ekspeditør - Margrete Sofie 1892 hm Olsen Frithjof Adelsten 1905 ekspeditør Klavenes Nils Nilsen 1874 rentenist Henriksen Sverre 1902 agent -- Elise 1904 hm 10 Henriksen Hans Edvard 1866 kjøpmann Anna 1870 hm - Einar 1899 hvalf.arbeider Morten 1904 student ' -- Svein 1903 kjøpmann 1l Hjelmtvedt Anton 1871 byggmester Elise 1874 hm Agnes 1906 kontordame - Thore 9 / ekspeditør Grønvolds gate. 3 Syvertsen Hagbart 1867 lokomotivfører Anette 1865 hm Gullik 1892 arbeider Lars 1893 styrmann Ragnhilcl 1895 hushjelp Thora 1899 kontordame Harda 1901 hushjelp Sørensen Einar Jørgen 1884 kjøpmann - Aagot 1888 hm 4 Askjem Christoffer 1875 urmaker - Amalie 1872 hm Holst Johannes Oskar 1879 bankchef Huseby Gudrun 1907 hushjelp 5 Andersen Ole 1886 r evisjonschef - Aagot 1882 hm Eide Jacob 1887 lærer -- Alfhild Marie 1891 hm 7 Johannessen Elise Johanne 1859 hm Jacobsen Hanna Karoline 1879 lærerinne 8 Bautz Henrik 1895 lektor Ingrid 1905 hm Gunnarsbøveien. 1 Hem Henrik Olav 1887 kjøpmann - Helga 1893 hm V ægten Mette Oline 1859 hm Bekken Nils Jørgen 1888 maskinist

20 Nordby Hilda Josefine 1867 rentenist 3 Pedersen Emil 1858 arbeider Olette Marie 1860 hm - Anton Oskar 1900 byggmester 4 Oseberg Petter Hansen 1865 vognmann Anne Helene 1865 hm - Karsten Hansen 1896 montør - Edle Hansen 1902 butikkdame - Eilert Hansen 1904 elektriker 5 Hansen Marta Marie 1897 hm Berntzen Hella Anette 1878 hm - Sverre 1901 maskinist - Harald 1907 hvalf.arbeider Maum Jo han n es Andresen 1907 gartner 6 Joh ansen Inger Marie 1844 hm Larsen Sigrid 1886 hm 7 Olsen Henriette 1879 hm 8 Heian Oleane Margrete 1891 hm Berg Harald Olausen 1891 stuert - Anna Karine 1892 hm 9 Birkeland Lars 1884 chauffør - Frida 1899 hm Paulsen Peder Hartman 1900 vaktmann 10 Edvardsen Nordahl Ludvig 1892 rørlegger - Jenny 1895 hm Jensen Hans Martin 1882 rørlegger - Gerda Pauline 1883 hm 11 Firing Kristen Kristensen 1892 chauffør - Juliane 1885 hm 12 Hansen Albert 1879 formann Bredine Josefine 1878 hm Alfhild Josefine 1906 butikkdame Alf Jo han 1900 arbeider Gudrun Andrea 17 / butikkdame Gustav Hansens gate. l Olausen Even Næss 1893 snekker - Ingertha Elisa 1891 hm Nilsen Nils Eugen 1906 hvalf.arbeider - Harda 1907 hm 2 Undrum H ans J arbeider Klara Josefine 1884 hm J of red Olaf 1906 Haakon 10 / arbeider Charlotte Christine 1904 hushjelp 3 Andreassen Lars Petter 1874 banevokter Selma 1881 hm - Esther Augusta 1906 kontordame Larsen Lauritz 1874 hvalf.arbeider Olsen Oskar Ernst 1873 stuert _ Helene Jo hanne 1877 hm.. Kate Christiane 1907 butikkdame Gate H. 1 Skilbred Olaf 1889 kjøpmann Kirsten 1901 hm 3 Christophersen Ragnvald 1897 tapetserer _ Edel 1902 hm Larsen Asgeir 1903 fotograf _ Alfhild 1904 hm Håkon Femtes gate. 3 Se~ner Anton L 1869 trela~t11andle r _ Finn Eugen 1899 kjøpmann. - Edel Paulinle 190-! husbestyrermne _ Olaf Christian 1906 student 5 Larsen Anton Marinrius 1862 bestyrer Martha Marie 1878 husm~,r. _ Hagennlann Christian Thomas 1811 byfogd _ Aagot 1886 husmor _ He dlda 1905 kontordame 7 Lindqvis t Oskar 1892 faktor _ Ingeborg 1890.husmor. _ Grinvoll Finn 1901 fullmektig _ Margit 1901 husm.or. 11 Bang Skjalm 1890 stads11ngemør _ Rachel Henriette 1897 husmor Sti Agnes Abrahamsen 1902 hushjelp 13 Bugg.e Einar 1887 grosserer _ Vera Marie 1900 husmor. Bjerkely Martine Larsen 1906 hushjelp Håkon Gamles gate. 1 Rabe Christian 1889 bakermest.er Larsen C1ara 1876 husibestyrermne Boroe 1I-lilda Marie 1874 husmor. :: Ernst Halfdan 1902 hvalfan.g.s1tarhø1der _ Reidar hvalfangstarbe1der _ Leif 1907 appre ntis e 2 Svendsen Svend 1875 baker _ Kathinka Ottilie 1883 husm.or Hansen Konstanse 1867 renten~s. t. Frønæs Ingeborg Marie 1906 butikkdame Thorsen Kawline 1860 husunor Margit 1891 husmo: Olaf Ludvig 1893 sjømann

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

2 Torp E. Ingeman stud. 2 Dahl Åsar furer. 2 Dyrkorn K. H. styrm. til høire. «Kveldstad» 1 Fossum Oliver gross. 2 Lie Eilert bygm.

2 Torp E. Ingeman stud. 2 Dahl Åsar furer. 2 Dyrkorn K. H. styrm. til høire. «Kveldstad» 1 Fossum Oliver gross. 2 Lie Eilert bygm. 618 s forretningsbanken Creditreformforeningen avdel.kontor Hytten & Solberg kontor 22a (Kreditbanken) ^Drotninghaug A. frugt- & cigarforr. Christiansen Søren agent. Heglie B. barberforr. 2 Rønne Kristine

Detaljer

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland.

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatert mars 2009: Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Ansvarlig: Leif Olsen. Oppdatert: Henry O Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Gardsnr. 20 Nedre Liknes.

Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Ny: september 2000 Oppdatert: juli 2014. Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Nedre Liknes. Ansvarlig for registrering: Leif R. Olsen Oppdatert av

Detaljer

Gardsnr. 15 Åkra. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 15 Åkra. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 15 Åkra. Oppdatert: april 2010. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted på Åkra. Ansvarlig: Arne Edvin Dahl og Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen

16/1 2012 Eva M Jensen Forord til stor-lista 2004: Etter å ha fått mange spørsmål: Navnene er samlet inn av Eva M Jensen. Jeg har ikke jobbet på kontoret, heller ikke hatt tilgang på Texacos egne lister. Navnene nedenfor er

Detaljer

Ulvik (GNR. 6) 2. Knut Ingvaldsen ca. 1681-1756 g. a) 1734 m. Kirsten Olsdtr ca. 1687-1749

Ulvik (GNR. 6) 2. Knut Ingvaldsen ca. 1681-1756 g. a) 1734 m. Kirsten Olsdtr ca. 1687-1749 Ulvik (GNR. 6) 1. Erik Pedersen ca. 1657 ca. 1700 g. 1692 m. Kari Haaversdtr (+3) 1. Ole 1693 2. Anders 1696 2. Knut Ingvaldsen ca. 1681-1756 g. a) 1734 m. Kirsten Olsdtr ca. 1687-1749 g. b) ca. 1750 m.

Detaljer

Knarvikmila 2012 Naturløyper

Knarvikmila 2012 Naturløyper 4309 A. Nesse, Torstein (NOR) 3:45:29 3249 Abbedissen, Kirsti (NOR) 2:15:00 2913 Abdul Rahim, Noor Atika Binti (MAS) 2:23:02 2501 Agasøster, Sissel (NOR) 3:03:33 2502 Ahmad, Siti Binti (MAS) 0:35:16 3225

Detaljer

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 11 Mannes. Ny: juni 2004 Oppdatert: april 2010 Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Mannes. Ansvarlig: Tor Inge Dahl og Henry Oskar Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

Resultat Coop Minimaraton

Resultat Coop Minimaraton Resultat Coop Minimaraton Damer 1 6203 00:17:18 Elvemo Ingvild Trondheim friidrett Norway 2 6493 00:17:33 Henriksen Ragni TIL Norway 3 6259 00:17:39 Bjørnenak Amanda Bardu il Norway 4 6459 00:17:41 Østvik

Detaljer

Barnemaraton Navn Klubb Startnr Totaltid Diff

Barnemaraton Navn Klubb Startnr Totaltid Diff Barnemaraton Navn Klubb Startnr Totaltid Diff Marie Bekkevik Laxå Spind IF 6 fullført Isabella Mathisen 12 fullført Guro Bekkevik Laxå Spind IF 23 fullført Karen Elise Malin 49 fullført Maria Ljosdal 95

Detaljer

Over Kölen rennet 2015

Over Kölen rennet 2015 G 16 år 1 Håvard Moseby Kjelsås IL - ski 74 12:17,3 00:00,0 2 Petter Stokkeland Tistedalen FL 56 12:21,0 00:03,7 3 Jan-Henrik Melbø Spydeberg IL 20 12:27,6 00:10,3 4 Emil Andre Wiig Skimt 49 12:35,5 00:18,2

Detaljer

Trimklasse 22km Navn Klubb Startnr Totaltid Diff

Trimklasse 22km Navn Klubb Startnr Totaltid Diff Sportsklubb RESULTATLISTE 23.05.2015 Trimklasse 22km Trim, 22km (Påmeldt: 52 - Startet: 46 - Fullført: 46 - Premier: 46) Henriette Røland 108 01:20:57 22:30 Øyvind Røland 109 01:20:57 22:30 Nina Merete

Detaljer

Holmenkollen Skimaraton 2010 Resultater: Klasser

Holmenkollen Skimaraton 2010 Resultater: Klasser Klasse: 41 km: Kvinner 16-17 år Påmeldte: 4 Startende: 4 Fullførende: 4 MaksTid: 1 9337 Maren Transet ROS 3:18:48 4:50 12.38 3:19:36 2 6243 Stina Elise Gjøen Simensen Oppegård IL 3:32:03 5:10 11.60 3:32:31

Detaljer

Color Line Setesdal Tour Resultater fordelt på klasser

Color Line Setesdal Tour Resultater fordelt på klasser Color Line Tour 210 km: Kvinner 17-19 år 1 2090 Trine Josdal 7:47:50 2 2107 Ellisiv Østrem KVS-Lyngdal 7:47:51 3 2110 Inga Radic KVS-Lyngdal 7:47:53 4 2116 Tone Juliane Fossdal KVS-Lyngdal 7:47:53 5 2088

Detaljer

Birkebeiner n Resultatliste Birkebeinerløpet 2009 Generalsponsor Hovedsamarbeidspartnere

Birkebeiner n Resultatliste Birkebeinerløpet 2009 Generalsponsor Hovedsamarbeidspartnere Birkebeiner n Resultatliste Birkebeinerløpet 2009 Generalsponsor Hovedsamarbeidspartnere 2 Birkebeinerløpet 2009 Birkebeinerløpet 2009 3 Statistikk Birkebeinerløpet 2009 Trippel Påmeldt Start Prosent Fullført

Detaljer

Amdal Jostein Gjensidige NOR Forsikring Amle Charlotte Fokus Bank Amundsen Haakon Handelsbanken Capital Markets Amundsen Rolf Amundsen & Partners as

Amdal Jostein Gjensidige NOR Forsikring Amle Charlotte Fokus Bank Amundsen Haakon Handelsbanken Capital Markets Amundsen Rolf Amundsen & Partners as Medlemsoversikt pr 31. desember 2007 navn fornavn firma afa Agerup Benedicte Bakke Wilh. Wilhelmsen Ltd AS Agerup Mads BSA Capital AS AFA Ahlgren Eskill Johan AFA Ahmad Mazhar Bashir Gjensidige NOR Forsikring

Detaljer

Plass Startnr Etternavn Fornavn Klubb Start Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen Tid Kode 1 40122 Sandaker Marianne Moss Cykle Klubb 08:30:08 00:35:51

Plass Startnr Etternavn Fornavn Klubb Start Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen Tid Kode 1 40122 Sandaker Marianne Moss Cykle Klubb 08:30:08 00:35:51 Plass Startnr Etternavn Fornavn Klubb Start Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen Tid Kode 1 40122 Sandaker Marianne Moss Cykle Klubb 08:30:08 00:35:51 01:15:38 02:07:37 03:01:36 03:43:33 K 2 41109 Viken

Detaljer

Navn Klubb Startnr Totaltid Diff

Navn Klubb Startnr Totaltid Diff Kort løype 23 km - M15 1 Ole Flatebø Mjøsski 23 01:19:25.9 00:00.0 2 Tobias Strøm Rustad IL 9 01:24:04.3 04:38.3 3 Jens Erling Bråten 27 01:28:51.2 09:25.3 Kort løype 23 km - K16-17 1 Ingvild Tangen Ottestad

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Mellomtid

Resultatliste. Plass Navn Klubb Mellomtid Damer 12km 1 Elin Uppstad Valle Il 35:18 23:38 57:56 2 Johanne Birkeland AbrahamsenHeming, Il 36:13 25:29 1:00:42 02:46 3 Tuva Eieland Team Flaxvatn 38:19 25:18 1:02:37 04:41 4 Solveig Granås Arendal Triathlon

Detaljer

Bokliste Sist oppdatert 11. april 2011

Bokliste Sist oppdatert 11. april 2011 Bokliste Sist oppdatert 11. april 2011 Nome Antikvariat www.nomeantikvariat.no Bokliste Oppdatert 11. april 2011. De ordinære katalogene vår inneholder bare en brøkdel av bøkene vi har i hyllene. Men registrering

Detaljer

Stoltzekleiven opp. Resultatliste. Bergen 27.09.2014

Stoltzekleiven opp. Resultatliste. Bergen 27.09.2014 Gutter 10-11 år Plass 1 Navn Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Utne Varegg - Fjellgeitene 32 11:06 2 Mathias Stenersen - 1214 11:11 00:05 3 Heine Legreid Viking T & IF 4105 12:04 00:58 4 Vetle Vikøyr RETAIL24

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

Maks antall løp er 26 (stafett + 25 p-løp). For å få deltagerpremie må man ha deltatt i minst 12 løp.

Maks antall løp er 26 (stafett + 25 p-løp). For å få deltagerpremie må man ha deltatt i minst 12 løp. Premieliste 2009 ANTALL LØP SOM INNGÅR I PREMIEGRUNNLAGET - sortert etter antall løp Maks antall løp er 26 (stafett + 25 p-løp). For å få deltagerpremie må man ha deltatt i minst 12 løp. NAVN KLUBB ANTALL

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

DLG NR ETTERNAVN VTKODE FORNAVN ETTERNAVN 1 Arbeidsutvalget LED Erna Solberg 2 Arbeidsutvalget NL1 Jan Tore Sanner 3 Arbeidsutvalget NL2 Erling Lae 4

DLG NR ETTERNAVN VTKODE FORNAVN ETTERNAVN 1 Arbeidsutvalget LED Erna Solberg 2 Arbeidsutvalget NL1 Jan Tore Sanner 3 Arbeidsutvalget NL2 Erling Lae 4 DLG NR ETTERNAVN VTKODE FORNAVN ETTERNAVN 1 Arbeidsutvalget LED Erna Solberg 2 Arbeidsutvalget NL1 Jan Tore Sanner 3 Arbeidsutvalget NL2 Erling Lae 4 Arbeidsutvalget KVL Linda Cathrine Hofstad Helleland

Detaljer