lyspunktet Tunga til salgs side 18 Vi må tåle litt pepper i media side 8 eid av trøndere 1_2011 bedriftsblad for trønderenergi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lyspunktet Tunga til salgs side 18 Vi må tåle litt pepper i media side 8 eid av trøndere 1_2011 bedriftsblad for trønderenergi"

Transkript

1 lyspunktet 1_2011 bedriftsblad for trønderenergi Tunga til salgs side 18 Vi må tåle litt pepper i media side 8 eid av trøndere

2 2 INNHOLD s. 3 Redaktørens spalte s. 4 Konsernsjefens spalte s. 5 Arbeidsmiljø i TrønderEnergi s. 6 Ligger langt foran rundeskjema s. 8 Vi må tåle litt pepper i media s. 10 Gledesstunder i hundespann s. 12 Entreprenørselskapene fusjonerer s. 13 Åge Aleksandersen. Ren TrønderEnergi s. 14 Tar dere strømmen? På alvor? s. 16 På trafoturné i Helgeland s. 18 Værsågo neste s. 19 Et blivende sted, like ved Byporten 1/2011 Mars 2011_24. årgang Organ for TrønderEnergi Postadresse Postboks 9480 Sluppen, 7496 Trondheim Tlf Nett: Redaksjonsmedlemmer Ole Jørgen Frostad (red.) Cathrine Berger Steen Steve Halsetrønning Siv N. Ingebrigtsvoll Charlotte Wulff Tore Wuttudal Hanne Afseth Kjell Dahle Eli Flakne Bladet sendes til ansatte, eiere, pensjonister, styremedlemmer, media, selskapets forbindelser samt øvrige interesserte. Grafisk formgiving HK Reklamebyrå Omslagsfoto Tore Wuttudal Trykk TrykkPartner Grytting s. 20 Marit satser i høyden s. 21 Rekruttering av håndballspillere s. 22 Nyansatte Artikler signert av andre enn redaksjonens medlemmer står for artikkelforfatterens regning, og samsvarer ikke nødvendigvis med redaksjonens eller utgiverens syn. s. 26 Sponsorarbeid s. 28 Faglig fusjonstreff ga samling s. 29 Glimt fra...

3 REDAKTØRENS SPALTE 3 Målbilde 2020 Som vi tidligere har beskrevet, blant annet i en artikkel i forrige nummer av Lyspunktet, gjennomførte vi i løpet av siste halvår i fjor en omfattende strategiprosess som resulterte i dokumentet Målbilde Dokumentet beskriver de overordnede konklusjonene fra det grundige arbeidet som ble utført både av prosjektgruppen, med så vel interne og eksterne ressurser og gjennom de oppsummerende arbeidsmøtene med utvidet konsernledelse. Selv om selve dokumentet er et internt styringsdokument, som i utgangspunktet har eiere, styremedlemmer og ansatte som målgruppe, kommuniserer vi også hovedkonklusjonene i det offentlige rom. TrønderEnergi skal fortsatt være et energikonsern med hovedvirksomhet innen produksjon av vind- og vannkraft og distribusjon av energi, og selskapet ønsker derfor å styrke kjerneområdene gjennom en hovedsatsing innenfor energi og nett. Dette skal være basis for videre utvikling og vekst innen nye energiformer og energirelaterte arenaer kompetansemessig, finansielt og industrielt. Utviklingen av TrønderEnergi skjer i en ramme med store eksterne endringer, med tilhørende forretningsmuligheter og usikkerhet. Det har derfor vært et behov for å trekke opp de lange linjene for konsernets utvikling, og Målbilde 2020 vil således legge føringer for de overordnede strategiske valg som skal skape endring og utvikling av de mål som er definert gjennom prosessen. All vår virksomhet skal ha forankring i prinsippene for den gode drift, gjennom fokus på kontinuerlig resultatforbedring og utvikling av organisasjonen. Vi skal også vedlikeholde og utvikle kompetansen hos våre ansatte og gi karrieremuligheter i hele organisasjonen. Samtidig skal vi være miljøbevisste og ha løpende prosesser for interne kvalitetsforbedringer. Konsernet skal fortsatt være en pådriver for utvikling i regionen og i eierkommunene gjennom aktiv påvirkning og alliansebygging mellom sentrale og regionale myndigheter og industri- og finansmiljøer med sammenfallende målsettinger regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Markedsmulighetene som ligger i kontakten med markedet og kundene er et suksesskriterium for å lykkes som en offensiv og tydelig markedsaktør. Fornøyde kunder er derfor en viktig investering for konsernets vekstambisjoner. For å lykkes må vi være proaktive og arbeide for at omgivelsene og våre kunder opplever oss i samsvar med våre kundeløfter og i tråd med våre viktigste etiske verdier, som er ansvarlighet, respekt, integritet og lojalitet.

4 4 konsernsjefens spalte Får TrønderEnergi landets laveste nettleie? TrønderEnergi har fått betydelig medieoppmerksomhet etter oppkjøpet av nettselskapet Trondheim Energi Nett. Vi er i full gang med bokstavelig talt å strømlinjeforme det nye fusjonerte nettselskapet TrønderEnergi Nett. Målet er å kjempe om å ha landets laveste nettleie gjennom å eie og drive landets mest effektive nettselskap! Vi har allerede lavest nettleie i Midt- Norge. Det er et viktig delmål. Nettleia i Trondheim og Klæbu har gått opp noen øre i forbindelse med fusjonen. Nettleia i øvrige kommuner vi har nettansvar for, har gått betydelig ned. Vi har fått nettariffer på det nivå vi kunne forutse for et par år siden. Noen avvik har det vært, og de største avvikene har naturlig nok fått størst medieoppmerksomhet. Samtidig er det gjort endringer i nettariffstrukturen i Trondheim, slik at kostnadene speiles på riktig sted. En del år har det vært slik at næringslivet i Trondheim har subsidiert nettleia i husholdningsmarkedet og til de såkalte blokkundene spesielt. Dette har medført både medieoppslag og politiske reaksjoner som vi selvsagt tar inn over oss. Vi har forståelse for at politikere i våre eierkommuner ser at det er mulig å la det gå politikk i dette, selv om vi helst hadde sett at våre eieres politiske representanter også i større grad hadde sluttet opp om selskapet de selv eier. Komplisert Nettvirksomhet er monopolvirksomhet underlagt streng kontroll fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Ønsket om effektiv nettdrift til lave kostnader og utjevning av nettleia over landet er viktige drivere for NVE. NVE fastsetter en inntektsramme for hvert enkelt selskap basert på de kostnader selskapet har hatt, kostnader sammenlignbare selskaper har hatt, i tillegg rentenivå, lønns- og kostnadsutvikling, transportert energi og energitap i nettet. Også NVEs effektivitetsberegninger er en del av grunnlaget for fastsettelse av inntektsrammen. Ineffektive nettselskaper får en lavere inntektsramme enn de ville ha fått som effektive selskaper. NVE gir en ramme for året basert på anslag av kostnadsdriverne ved årets begynnelse og beslutter endelig inntektsrammen etter at året er omme og alle variabler er kjent. Tillatt inntekt for et nettselskap er egen inntektsramme, kostnader for overliggende nett (sentral- og regionalnett som er hovedveiene i systemet), eiendomsskatt som nettselskapet betaler og offentlige avgifter. NVE kontrollerer etter hvert år om de faktiske inntektene til et nettselskap har vært høyere eller lavere enn foreskrevet. Har kundene betalt for lite, kan nettselskapene kompensere for mindreinntekten ved en noe forhøyet nettleie i kommende år. Er situasjonen motsatt, at kundene betalte mer enn tillatt inntekt, tilbakeføres dette gjennom redusert nettleie i kommende år. Tariffer Fastsetting av tariffer er fordeling av kostnader mellom kundegrupper. De to største hovedgruppene er næringsliv og husholdning. Nettselskapene fastsetter tariffene for forbrukerne, og de skal være objektive og ikke-diskriminerende og skal avspeile de kostnadene som kundegruppene belaster nettet med. Dette gir lite rom for sosial fordeling mellom, eller subsidiering av kundegrupper. Eierne av et nettselskap kan beslutte at de ikke ønsker at selskapet skal ta ut hele den inntektsrammen selskapet er tildelt. I TrønderEnergis tilfelle har eierne besluttet at selskapet skal ta ut hele inntektsrammen. Dermed får eierne en rimelig avkastning av kapitalen i selskapet. Effektivisering i nettselskapet Arbeidet med effektivisering av nett har foregått i begge selskaper gjennom mange år. Nettet i Trondheim og Klæbu har vært blant de mest effektive i landet, og nettet i landdistriktene har gjennomgått særdeles gode effektiviseringsprosesser de siste årene, med gode resultater. Arbeidet med effektivisering har formet holdningene til driften i begge selskaper, og jeg kan garantere for kundene og politikerne i fylket at dette arbeidet føres videre. Synergieffektene fra fusjonen skal tas ut, og effektiviseringsarbeidet bli ført videre med uforminsket kraft.

5 ARBEIDSMILJØ I TRØNDERENERGI 5 Å skape et trygt og godt arbeidsmiljø er et lederansvar i henhold til arbeidsmiljøloven. I TrønderEnergi har vi mange ledere som har stort fokus på dette og løser denne oppgaven på en god måte. Systematisk HMS-arbeid blir imidlertid mer og mer krevende, og ledernes hverdag er fylt med mange oppgaver. Det er derfor viktig at nødvendige HMS-ressurser er lett tilgjengelige i vår daglige drift. Videre er det ønskelig at alle enheter i konsernet bidrar til å nå felles overordnede målsettinger, og at vi har en felles forståelse av hvordan vi jobber med dette. TEKST: TOR DUESTEN FOTO: TORE WUTTUDAL / TOR DUESTEN Arbeidsmiljø i TrønderEnergi For å få dette til vil vi nå peke ut en HMS-koordinator i alle datterselskap. Dette er en rolle som skal bistå lederne i den daglige driften med kompetanse og tid til å jobbe systematisk med HMS for å skape et trygt og godt arbeidsmiljø. Rollens omfang skal tilpasses selskapenes størrelse og behov. Det skal etableres et HMS-forum hvor alle koordinatorene deltar sammen med HMS-sjef i konsernet. Forumet skal være en arena for diskusjoner, problemløsninger, anbefaling av tiltak som HMS-koordinatorene kan ta med tilbake til sin virksomhet ved behov. Videre ønsker vi at arbeidet i forumet medvirker til en felles forståelse for HMS i konsernet, og at koordinatorene får innsikt i hvordan arbeidsmiljøet ivaretas i de andre datterselskapene. Ved å lære av og bistå hverandre kan vi bli enda bedre i arbeidet med å skape et trygt og godt arbeidsmiljø i TrønderEnergi. Felles konsern-amu (arbeidsmiljøutvalg) er oppløst, og det skal etableres AMU i hvert datterselskap hvor arbeidsmiljøloven krever dette på grunn av selskapets størrelse. Alle virksomheter med over 50 ansatte skal ha egne AMU, mens virksomheter mellom 20 og 50 ansatte skal etablere AMU hvis en av partene krever det. Denne endringen er i tråd med arbeidsmiljølovens krav og riktig i forhold til daglige lederes plikt til å involvere de ansatte i arbeid for å skape et godt arbeidsmiljø. Organiseringen av verneombud skal også revurderes slik at dette blir tilpasset endringer i enkelte datterselskap og nytt hovedkontor. Godt arbeidsmiljø er så mangt. Trygge arbeidsmetoder og oppfølging av sykefravær en del av dette. Med disse endringene har TrønderEnergi bedre forutsetninger for å lykkes med det kontinuerlige arbeidet for å skape trivelige, sunne og trygge arbeidsplasser hvor hver og en blir tatt vare på og føler seg verdsatt.

6 6 ligger langt foran rundeskjema Målet var å nå kunder i løpet av Det greide man ett år før tiden ble markert med bløtkake allerede tidlig i desember TrønderEnergis bredbåndselskap regner med å gå med overskudd allerede i 2011, selskapet begynner altså å tjene penger. Det er også godt foran skjema! TEKST: STURE LIAN OLSEN FOTO: TORE WUTTUDAL / STURE LIAN OLSEN Her jobbes det med piggsko! TrønderEnergi loqal bredbånd ligger langt foran Alf Egil Husby, daglig leder i Trønder- Energi loqal bredbånd, har mye å glede seg over. Kundeveksten har vært formidabel, fra knapt 5000 ved årsskiftet 2007/ 2008, til godt og vel i dag. Hvordan forklarer du suksessen, Husby? En entusiastisk medarbeiderstab og et veltrimmet salgsapparat som virkelig står på. Her jobbes det med piggsko hver dag, for i bredbåndbransjen handler det om å utnytte first mover-effekten ; å gripe sjansen når den byr seg. Vi fikk innlemmet AS Kabel-TV, Stjørdal i selskapet, og ikke minst vi har et konsern i ryggen som legger det finansielle til rette for bredbåndsatsingen. Ligger det ikke en risiko i så rask vekst? Fiberutbygging er kostbart? Vi kalkulerer ethvert utbyggingsprosjekt nøye, og setter ikke i gang før et gitt antall kontrakter er i boks og en forsvarlig inntjening er på plass. Da først trykker vi på startknappen. Massiv salgsinnsats i nøye definerte satsingsområder, fortrinnsvis i tett befolkede områder, som Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal som har vært en nøkkel til suksess. Vi har dessuten jobbet tett opp mot større utbyggere, og sitter nå med ordrebøker som gir oss mye å gjøre i tiden framover. Hvilke prosjekter? TrønderEnergi skal stå for bredbåndutbyggingen blant annet ved Grilstad Park med 350 boliger, Lundåsen Østre, flere av Majas nye boligprosjekter, Ilsvika, Ranheim, Miljøbyen ved Granåsen, samt et par større boligfelt i Stjørdal, sier Husby. IKT-konsulent Arne Bøen sjekker utstyret ved Granåsen, hvor TrønderEnergi loqal bredbånd har en av sine sentraler. TV-signaler hentes inn via parabolantenner og fibernett, for videreformidling til kundene. Som backup ved eventuelle strømbrudd har sentralen eget strømaggregat på 60 kw. Aggregatet har aldri vært innkoblet, el-nettet i området er svært stabilt. Granåsen sentral har i tillegg batteripakker, og TV-signaler kan om nødvendig overføres fra Stjørdal.

7 ligger langt foran rundeskjema 7 TrønderEnergi loqal bredbånd bringer fiber til folket rundeskjema I tillegg leverer vi bredbånd til offentlig virksomhet/kommuner og privat næringsliv. Her er det fortsatt mye å hente. I samarbeid med flere alliansepartnere kan vi tilby komplette løsninger med en desentral oppbygging, fremholder han. Jeg vil også nevne prosjekter som ligger litt utenfor allfarvei: Sør-Trøndelag fylkeskommune har gått inn som økonomisk bidragsyter ved bredbåndutbygging i utkantområder, blant annet i Orkdalsføret. Raskt, effektivt bredbånd kan styrke bosetting og næringsutvikling i utkantkommunene, legger han til. Når møter man metningspunktet for bredbåndutbygging? Vi regner med 3000 nye kunder i året i overskuelig framtid. Vi ser også at inntjeningspotensialet er større enn man trodde for bare noen få år siden. TrønderEnergi kommer til å tjene på bredbåndsatsingen allerede i år, i alle fall slik det ser ut pr. idag. Hvorfor? Vi har nådd det vi kaller kritisk kunde-masse, altså Kundegrunnlaget er på plass. Og kundene bruker bredbånd med internett og TV-kanaler stadig mer aktivt. Folk ønsker økt kapasitet på nettet, og er villig til å betale for det. Folk ønsker også tilgang til mer variert TV-underholdning fotball og ulike nisjekanaler er eksempler på dette, og Get-løsningen med filmleie via fjernkontrollen har blitt veldig populær, sier han. Bredbånd er etablert som en hygienefaktor blant folk flest det er noe man må ha, akkurat som strøm og vann. Hvis internett er borte en time eller to, blir det telefonstorm. Nå vokser det opp en ny generasjon som er flasket opp med internett, som laster opp og laster ned med liv og lyst. Vår utfordring er å legge til rette og sørge for tilstrekkelig kapasitet. TrønderEnergi må, for å si det folkelig, tilby stadig større rør. Bredbånd er ikke nok kundene vil ha skikkelig båndbredde, for både nedlasting og opplasting.

8 8 Vi må tåle litt pepper i media Knut Ivar Nyhaug fikk relativt raskt nye jobbutfordringer i livet. Fra sin tilværelse som produksjonssjef i TrønderEnergi Kraft ble han i januar flyttet over i stillingen som nettdirektør i det nye fusjonerte selskapet TrønderEnergi Nett AS. TEKST: Sture Lian Olsen FOTO: Tore Wuttudal Knut Ivar Nyhaug vår nye nettsjef: Vi må tåle litt pepper i media Han var godt vant med å håndtere mange hundre millioner kroner i året, og heller ikke ukjent med administrasjon av mange ansatte. Likevel ble det en hurtig omstilling. - Jeg fikk en ny jobb nærmest over natta, sier Knut Ivar Nyhaug som ser positivt på de utfordringene han går til. Uheldig med timingen Plutselig sto Nyhaug midt i mediestormen, etter etableringen av det nye nettselskapet. Økte nettleiepriser i Trondheim og noe økning i fastavgiften for såkalte blokk-kunder vakte sterke reaksjoner. Ekstra sterke, ettersom lange perioder med vinterkulde og svært høye strømpriser hadde pisket opp stemningen på forhånd. TrønderEnergi hadde uflaks med timingen, fastslår Nyhaug; men jeg tror ikke det lå noen form for kampanjejournalistikk bak, eller at kritikken var en slags takk for sist -hilsen, etter at TrønderEnergi trakk det lengste strå i fusjonsstriden. Veldig tabloid Medias vinkling var veldig tabloid. Det ble framstilt som om TrønderEnergi hadde en slapp nærmest likegyldig holdning til nettleia. TrønderEnergi fokuserte ikke på effektivisering, ble det hevdet. Mediestormen lærte oss flere ting: For det første har TrønderEnergi etter nettfusjonen blitt en tung og sentral aktør i Midt-Norge vi er ikke lenger noen lillebror. Med ca nettkunder i Trondheim og Sør-Trøndelag for øvrig kommer både publikum, media og politikere til å følge oss med argusøyne i årene framover. Vi må tåle litt pepper, men oppstyret rundt nettleia kunne vi gjerne vært foruten, sier Knut Ivar Nyhaug. Ned og opp Det var varslet på forhånd at nettleia ville gå ned i distriktene, og noe opp i Trondheim. Stigningen i Trondheim ble imidlertid litt større enn bebudet, fordi forutsetningene endret seg underveis; det gikk over halvannet år fra prosessen startet, til fusjonen trådte i kraft fra 1. januar De nye forutsetningene skulle vært kommunisert underveis, men her handler det om forhold som ikke inviterer til enkle, tabloide forklaringer. Dessuten arvet man en gammel feil knyttet til nettleieberegning for blokk-kunder. Svekket omdømme? TrønderEnergi har gjort mye bra det siste året; selskapet er bedre profilert og det har styrket sitt omdømme blant folk flest. Frykter du at aviskritikken ødelegger? Negativ mediekritikk er uheldig, ikke minst i en periode der to organisasjoner skal smelte sammen til én, da skal man helst dyrke det positive. Faktum er at TrønderEnergi Nett etter fusjonen har den desidert laveste nettleia i Midt-Norge, og vi ligger i akkurat samme sjikt som Hafslund i Oslo og BKK i Bergen. TrønderEnergi Nett har definitivt ingen slapp holdning til effektivisering og nettleie-nivå, om noen skulle tro det; Vi skal være et av de mest kostnadseffektive nettselskapene i Norge, det ligger i vår målsetting. Fusjonen brukes til å oppnå dette. Trondheim Energi Nett var kjent som et meget veldrevet bynett-selskap. Mens TrønderEnergi Nett har ført strømmen til den ytterste øy i Froan, til spredte bosettinger i tøff geografi. Det er en kjensgjerning at det koster mer å forsyne kunder utpå øyene, enn kunder i samme kategori i Trondheim. Det kreves for eksempel samme antall nettstasjoner for å betjene kunder i landdistriktene, som i Trondheim, sier Nyhaug. Politisk beslutning Nå har vi, gjennom fusjonen, fått en nettleie-utjamning i Sør-Trøndelag. Dette ligger det politiske beslutninger bak. Vår oppgave er levere strømmen på en sikker og rasjonell måte, til

9 nytt telefonnummer for TEN 9 lavest mulig nettleie. Det styrer vi bare delvis selv gjennom effektiv drift. For eksempel står sentralnettet overfor svære utbygninger, med kostnader som skal fordeles over hele kongeriket. Så nettleia kan komme til å øke i årene framover, uten at verken Trønder- Energi, eller andre nettselskaper, nødvendigvis skal klandres for det. Her ligger det en kommunikasjonsmessig utfordring, legger han til. Hele 2011 To nettselskaper smeltes sammen. Når er jobben gjort? Vi trenger nok hele 2011 på å fullføre fusjonen. Nettselskapet er inne i en gedigen endringsprosess. Du kan nesten si at vi tar et oppgjør med oss selv, vi bedriver selvkritikk, henter fram det beste fra to ulike miljøer og resultatet skal bli vår måte å gjøre tingene på. Det snakkes om to ulike bedriftskulturer? Det kan godt være ulikheter i måten ting løses på. Men kulturforskjellene er overkommelige; dette handler mest om praktisk organisering, involvering, tydelighet og trygghet for den enkelte medarbeider. Det finnes mange flinke folk i begge leire. Vi blir et bra lag, avslutter den nye nettdirektøren. Knut Ivar Nyhaug: Nettfusjonen handler om å bedrive selvkritikk. Vi tar det beste fra to ulike miljøer og utvikler vår felles måte å gjøre tingene på. Knut Ivar Nyhaug (45) * Ny nettdirektør for TrønderEnergi Nett AS. * Kommer fra stillingen som produksjonssjef i TrønderEnergi Kraft AS. * Sivilingeniør, utdannet ved Institutt for elkraftteknikk, NTH (1990). Diverse videreutdanning, som Master of Technology Management ved Massachusetts Institute of Technology i Boston (2007/2008). Ansatt i TrønderEnergi siden * Oppdaling, bosatt i Rennebu. Kone og tre døtre. Dagpendler mellom Rennebu og Rosten. * Fritid: Trener fotballag (jenter) i Rennebu IL. Sykkel, ski og friluftsliv. Nytt tlf.nr. for TrønderEnergi Nett AS TrønderEnergi Nett AS fikk i januar nytt telefonnummer, Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som krever at nettselskapene skal ha et eget telefonnummer hvor det er bare nettselskapet som treffes. Drift av nettselskapet er monopolvirksomhet regulert av NVE, mens strømmarkedet er et konkurranseutsatt marked hvor kunden fritt kan velge strømleverandør. Oversikt over kraftleverandørene man kan velge i TrønderEnergi Nett sitt område finnes på Vi treffes nå på følgende telefonnumre: TrønderEnergi loqal bredbånd TrønderEnergi Nett AS (netteier) TrønderEnergi Marked AS (strømleverandør) og TrønderEnergi forøvrig

10 10 Gledesstunder i hundespann Gledesstunder i hundespann MELHUS: Oppe på et av Melhus sine tak, nærmere bestemt Nordgrenda, finner vi elektrikeren Egil Østerlie. Til daglig å finne i TrønderEnergi Elektromontasje, men utleid til nettselskapet for gatelysoppdrag i Trondheim. På fritida har han en hobby utenom det vanlige.

11 11 Tekst: Kjell Dahle I Foto: JOHN OLAV VINGE / MILDRI EIDE / KJELL DAHLE muskelsmerter, men det visste jeg ikke da, forteller 32-åringen og tar oss med bak huset sitt der det bokstavelig talt er et yrende hundeliv. Viltre krabater Elektrikeren har ingen kontaktvansker, der han blir hilst med viltre bevegelser og hvor alle sier sitt på sitt eget språk. Så det høres! månedene, forteller den ivrige hundekjøreren. - Blir det Femundløpet igjen neste år? - Det tviler jeg på, men vi statser på å begrense omfangen av hunder til 8-10 stabile hunder slik at vi har ett spann, sier han. Han har hele ni hunder som han kan kjøre med. I tillegg spretter et par fuglehunder rundt på eiendommen. Egil Østerlie Mange i TrønderEnergi har hund, men Egil Østerlie er alene om å drive konkurransekjøring. Femundløpet I år skulle Egil for første gang forsøke seg på selveste Femundløpet, med sitt store hundespann. Dessverre ble det verken seier eller fullføring i år. - Jeg måtte gi meg da jeg fikk store brystsmerter underveis. Det var veldig synd, men det var lite å gjøre med. Heldigvis viste det seg at det bare var - Det tar veldig mye tid, men dette er en veldig artig hobby. Og det er absolutt sunt for ungene, sier han om sine to barn på henholdsvis halvannet og fire år gamle. - Hva sier kona til dette hundeholdet? - Det var kona, Mildrid, som fikk meg inn i dette miljøet, smiler han. Kostbart Noen billig sport er ikke dette. - Nei, det skal være sikkert. Bare siden juni i fjor har det blitt kroner bare i veterinærutgifter, og 700 kilo med kjøtt varer ikke mange Hundene viser glede når Egil kommer innom.

12 12 Entreprenørselskapene fusjonerer TrønderEnergi Elektromontasje AS skal innfusjoneres i TrønderEnergi Nett, der de kommer sammen med avdeling entreprenør. Hver av de to enhetene har rundt 75 ansatte, slik at den nye enheten i TrønderEnergi netts entreprenøravdeling vil telle 150 personer i starten. Tekst: Kjell Dahle I Foto: TORE WUTTUDAL Entreprenørselskapene fusjonerer Og starten blir i løpet av første halvår i Forskjellige lokasjoner Entreprenøravdelingen i Trønder- Energi Nett er lokalisert på Sluppen, mens TrønderEnergi Elektromontasje er lokalisert på disse stedene: Agdenes, Bessaker, Frøya, Meldal, Melhus, Orkanger og Åfjord. Arbeidsoppgavene for de to enhetene er stort sett like, men et par viktige forskjeller er det. Entreprenøravdelingen på Sluppen har blant annet målertjenester og gatelys på sin agenda, mens TrønderEnergi Elektromontasje har ekstern satsing, installasjon og fiber høyt flagget. Beholder organisering Nå jobbes det effektivt for å få til fusjonen så raskt som mulig. Det som synes å være klart er at den nye fusjonerte enheten fortsatt vil skille mellom bestiller- og utførerrollene. Men foreløpig er ikke så mye blitt endelig spikret. Tilbake TrønderEnergi Elektromontasje ble skilt ut fra det gamle TrønderEnergi nett 1. januar I første omgang under navnet TrønderEnergi Entreprenør, senere skiftet selskapet navn til TrønderEnergi Elektromontasje. I forbindelse med oppkjøpsavtalen med Statkraft da Trondheim Energi Nett ble kjøpt i fjor sommer, ble det nedfelt en pasus om at entreprenørbiten i de to selskapene skulle behandles likt. Senere er det besluttet at dette skal gjøres ved at TrønderEnergi Elektromontasje fusjoneres tilbake til nettselskapet. Overtallighet I forbindelse med denne fusjonen er det reist mange spørsmål om organisering, lokalisering og ikke minst dimensjonering av det nye entreprenørselskapet. - Det er enda ikke tatt stilling til dimensjoneringen av selskapet. Sannsynligheten for at det nedbemannes mye fra dag en, er liten, sier daglig leder Hilmar Cato Fredriksen i TrønderEnergi Elektromontasje AS. - Eventuelle sluttpakker blir det tatt stilling til tidligst i mai, men dette vil være basert på behov. Det vil ikke være slik at har du passert 60 har du pakke, sier avdelingssjef Målfrid Rustad i entreprenøravdelingen i Trønder- Energi Nett AS. - I tillegg må vi huske at vi nå er en IAbedrift og har et spesielt ansvar for at folk skal få stå lengst mulig i stilling om de ønsker det, avslutter Fredriksen. Fusjonsprosjektet blir ferdigstilt om kort tid. Deretter skal det gjennom de formelle beslutningsprosessene med blant annet styrevedtak i begge selskap. Ansettelsesforholdene til de i TrønderEnergi Enlektromontasje vil bli overført til TrønderEnergi Nett sammen med balansen i selskapet. Avdelingssjef Målfrid Rustad i TrønderEnergi Netts entreprenøravdeling og daglig leder Hilmar Cato Fredriksen i TrønderEnergi Elektromontasje leder det daglige arbeidet med fusjonen av entreprenørselskapene.

13 Åge med musikere vartet opp med kjente og kjære låter til en fullsatt sal da TrønderEnergi Nett hadde samling på Rica Hell torsdag 3. og fredag 4. mars. 13 TEKST: ELI FLAKNE FOTO: TORE WUTTUDAL Åge Aleksandersen. Ren TrønderEnergi Åge Aleksandersen er en av TrønderEnergi sine stolte trøndere. Åge er den ultimate trønder som speiler den trønderske folkesjela og som er forbundet med det ekte og det ukompliserte. Å ha Åge Aleksandersen med på laget er en styrke og et viktig bidrag når vi skal fortsette å bygge bro mellom TrønderEnergi og alle våre relasjoner. Indremedisin Åge er blitt felleseie for hele Norge. Men han er først og fremst trønder, og han er stolt av det. Vi tror også at de ansatte i TrønderEnergi føler seg stolt over å komme litt nærmere trønderrockens far. I møtet med Åge og i vissheten om at han ser verdien av å assosiere seg med oss. Oppmerksomhet Samarbeidsavtalen er med å gi Trønder- Energi positiv oppmerksomhet. De som kjenner litt til den integriteten som Åge har, vet at han velger sine samarbeidspartnere med omhu. Likedan vet vi at det kommersielle aspektet aldri vil ta fullstendig overhånd, men at det vil balansere på et troverdig nivå. Motivere Under stolpen KULTUR i vår sponsorstrategi skal vi søke å motivere unge talenter rundt om i eierkommunene våre. At vi har vært så heldige å få Åge til å representere det solide inn mot dette arbeidet vil gi oss en god plattform i å stå på. Å bruke lokale helter for å motivere unge talenter er også filosofien vår når det gjelder å bidra på grasrotnivå innenfor kultur. Ny CD kommer 1. april Og på platecoveret finner vi selvfølgelig TrønderEnergi sin stolte logo. Vi gleder oss stort til nye låter, nye sanger med mening i og nye strofer som skal følge oss i lang, lang tid framover.

14 14 spenningen stiger på frøya TEKST OG FOTO: Sture Lian Olsen Stengeteam på tøffe oppdrag: Tar dere strømmen? På alvor? Folk reagerer veldig forskjellig. Noen blir rasende, de får seg ikke til å tro at strømmen virkelig kan kobles ut. Andre er gjengangere, de tar situasjonen med fatning de har vært gjennom dette flere ganger før. TrønderEnergi Nett har flere stengeteam som oppsøker de dårligste betalerne blant strømkundene, de som roter bort fakturaen, som ikke reagerer verken på purringer eller inkassovarsler og som heller ikke betaler når de får telefon med en siste varsel før avstengning. Da er det ingen bønn. Da kommer stengeteamet på døra for å kutte strømmen. Stengeteamet opptrer med diskresjon, de er tilnærmet sivil i bekledningen, TrønderEnergi-bilen parkeres gjerne et stykke unna og man opptrer anonymt, med ID-kort uten navn. Vi har møtt teamet Randi og Ronny. De har en tøff jobb, forteller Trine Nicolaisen, sjef ved TrønderEnergi Netts kundeavdeling: Derfor er de alltid to på stengeoppdrag. Det siste halvåret har vi hatt en kvinne med i dette teamet. Det har virket veldig positivt. I Trondheim/ Klæbu har vi rundt regnet tusen stengesaker i året, blant ca nettkunder. I distriktet er tallet ca. 300, av nettkunder. Ronny har vært avstenger siden 1992:

15 Tar dere strømmen? På alvor? 15 I starten hadde jeg den mer pretensiøse tittelen Restansefullmektig. Vi tar kontakt med kunden før vi drar ut på oppdrag. Er ikke vedkommende hjemme, kuttes strømmen likevel, så sant vi kommer til i koblingsskap, boks, kiosk eller stolpe. Reaksjoner i form av fysisk vold har forekommet, men det er lenge siden sist. Det kan rives kjeft og enkelte ganger blir vi utsatt for alvorlige trusler, noe som alltid meldes til politiet. Det hender også at vi får politiassistanse på stengeoppdrag; da vet vi av gammel erfaring at det kan oppstå trøbbel. Andre ganger blir namsfogden med, fordi strømkunden har barrikadert seg. Vår policy er klar: Vi går ikke i forhandlinger med kunden, vi er bare ute for å gjøre jobben, sier han. Det verste er å møte småbarn som lider. Før jul sendte vi en bekymringsmelding til Barnevernvakten. I et annet tilfelle tok vi kontakt med NAV vi sto overfor en person som var i psykisk ubalanse og ute av stand til å ta vare på seg selv. Rolf Bakken, personalleder ved TrønderEnergi Nett: De som får strømmen stengt er kunder i alle kategorier. De fleste er i en situasjon med betalingsproblemer, men vi har også kunder på en helt annen skala når det gjelder økonomi. Det finnes enkelte notoriske ikkebetalere. Trine Nicolaisen: Vi vil helst unngå stenging, og prøver å få kunden til å ta kontakt, slik at det kan ordnes en betalingsavtale. Vårt mål er å få kundene til å betale, ikke å stenge. For hvis det ender med stenging, påløper det stor ekstrakostnader for kunden, i form av purre-, inkasso- og stengegebyr. Disse kan koste atskillig mer enn selve strømregningen. Ny tilkobling innebærer dessuten 3800 kroner i ekstra gebyr. det, og i forhold til brannsikkerhet. Slike saker anmeldes, og det vanker en bot på 5000 kroner. Derfor tar vi hyppige etterkontroller hos de som er frakoblet. Vi hadde forresten en historie med en gammel tjuvkobler-kjenning: Jaja, sa han, da vi hadde stengt strømmen: Så får vi leke katt og mus enda en gang. I neste runde plukket vi ned selve måleren. Det finnes nemlig et alternativ; installering av nye fjernstenge-målere. Slike er allerede tatt i bruk. Trine Nicolaisen: Det går bortimot tre måneder fra kunden mottar faktura til eventuell stenging på grunn av mislighold. Både Trønder- Energi og inkassobyråene gjør mye for å bistå kundene underveis. Men vi kan ikke opptre som en slags sosialetat. Det blir helt feil, ikke minst i forhold til det store flertall av kunder som alltid betaler i rett tid. Randi, som er utdannet barne- og ungdomsarbeider, ser at mange sliter, både økonomisk og med rusrelaterte problemer: Det finnes også bedrifter, både små og store, blant kunder som får strømmen frakoblet. Uten strøm ender det fort med konkurs og kroken på døra, så nettselskapet gjør mye for å få til ordninger med betalingsavtale, depositum eller forskuddsbetaling på strømleveransen. Ronny : I forbindelse med arbeidet avslører vi også noen tjuvkoblinger. Det kan være folk som stjeler strøm fra E-verket, eller fra naboen. Vi har også sett tilfeller der folk som har fått strømmen avstengt, tilbakekobler strømmen sjøl. Det er farlig, både for den som gjør Stengeteamet gjør jobben. Frakobling skjer slik at kunden kan ordne betalingen og få strømmen tilbakekoblet igjen allerede dagen etter. Høytider som jul og påske er fredningstid.

16 16 vikavassdraget ga utbyggingsminner for livet

17 PÅ TRAFOTURNÉ I HELGELAND 17 Jobben besto i modernisering og omlegging av trafoer i mast. Teamet fra TrønderEnergi Elektromontasje (TEE) tok et syttitall trafopunkter, stort sett greide man ett punkt om dagen. Det ble mye farting og lange arbeidsdager. Men guttene i TEE-teamet gjorde en flott innsats, og oppdragsgiveren, HelgelandsKraft, har gitt svært gode tilbakemeldinger. TEKST: Sture Lian Olsen I FOTO: Marius Sæther TrønderEnergi Elektromontasje (TEE): På trafoturné i Helgeland Montørformann Arne Sæther oppsummerer jobben: * Ombygging av mastearrangementer, med innleide montører fra TEE. * Totalt ca arbeidstimer i perioden juni-november * TrønderEnergi Elektromontasje stilte med et team på fem mann. Foruten basen selv, Arne Sæther, besto TEE-teamet av Marius Sæther, Henry Brunes, Vegard Borten og Tom Øverby. I tillegg var Kurt Leif Bær innleid i en periode. Vi jobbet 12 dager på, etterfulgt av 9 fridager hjemme. I jobbperiodene kjørte vi med timers arbeidsdager. Vi leide hus utenfor både Sandnessjøen og Brønnøysund, og ordnet maten selv. Jeg må rose guttene, de holdt en veldig fin tone; det er ingen selvfølge når man både jobber og bor sammen, døgnet rundt, sier Sæther. Utgangspunktet for oppdraget var NVEs krav om utskifting av gamle trafopunkter med plattform innen HelgelandsKraft trengte montørbistand ved ombygging av mastearrangementer i henhold til REN-standard. Stort sett beholdt man stasjonen oppe i mast med kabelskap i stolpe. Det ble også etablert/utbedret jordinger til innledningsvern (gnistgap), arrangementsjordinger og nøytralpunktsjordinger. Dere tilbrakte mye tid oppe i mastene. Fikk dere anledning til å nyte den storslåtte Helgelandsnaturen? Ikke mens vi jobbet. Men vi hadde noen flotte bilturer til og fra oppdragsstedene. Og på søndagene tok vi oss fri. Vi dro blant annet på fjelltur og besteg en av De syv søstre. Utsikten var fantastisk! Lyst må mer jobbing i Helgeland? Gjerne for meg. Nå foregår prosessen rundt et eventuelt nytt oppdrag til våren kanskje blir det en enda lengre jobbperiode enn sist.

18 18 Væresågo neste TrønderEnergis gamle hovedsete på Tunga selges. Prisen anslås til millioner kroner for totalt ca kvm, stort sett kontorarealer. Bygningsmassen er godt vedlikeholdt, beliggenheten gunstig. Tekst OG Foto: STURE LIAN OLSEN Tunga er lagt ut til salgs: Værsågo neste Flere interessenter har vært og kikket, allerede før DnB Næringsmegling legger ut salgsprospektet, forteller logistikksjef Kjell A. Kvalvik. Lettsolgt? Det vil vise seg. Markedet for kontorlokaler i Trondheim er ikke på topp akkurat nå, det står en del ledig, og investorene nøler. Men vi tror beliggenheten trekker opp, og den tekniske standarden er god omtrent som en veldig bra bruktbil. Det følger en god del møbler og utstyr på kjøpet. Kantina, for eksempel, er komplett med alt fra krustøy til kasseroller og kaffetraktere. Her kan det serveres fra dag én. Bygningene på Tunga står nå fullstendig folketomme, etter at markedselskapet flyttet til Rosten i uke 2. Det driftes fortsatt ved noen datarom med servere og annet IT-utstyr, men disse fjernstyres. Her vil TrønderEnergi se på mulighetene for en framtidig tilbakeleie av lokaler. Har dere flyttet mye av inventaret til Rosten? En del. Og enkelte har selvfølgelig fraktet med seg den gode, gamle favorittstolen fra Tunga. Men vi har arvet mye møbler og annet inventar fra Sparebank 1. Den nye tomanns resepsjonsdisken overlates til kjøperen. Det finnes knapt noe marked for brukte kontormøbler. I fjor forsøkte vi å selge den gamle resepsjonsdisken. Ingen brukthandler, heller ikke Fretex eller Stavne arbeidssenter, var interessert. Og dette var faktisk en disk til tusen kroner, god som ny. Kjell Kvalvik TrønderEnergis gamle hovedkvarter på Tunga ble bygd i to etapper, i 1974 og Også den gang var det heftig diskusjon om lokaliseringen. Sør-Trøndelag Elektrisitetsverk fristet en trangbodd tilværelse i Bøndernes Hus, og hadde sikret seg tomten på Tunga. Men en rekke kommuner ønsket å være vertskap; det ble tilbudt alternative tomter, og et internt utvalgt ble satt til å utrede den framtidige lokalisering. Det ble ingen utflytting fra Trondheim, kraftselskapet landet på Tunga slik som det store flertall av ansatte ønsket. Ved innflyttingen i mars 1974 (bygget kostet den smånette sum av 3,85 millioner kroner), var staben økt til godt over femti. Plassproblemene meldte seg snart og byggetrinn nr. 2 sto ferdig på ettersommeren i Stusselig på Tunga: TrønderEnergis gamle hovedkontor står folketomt, i påvente av nye eiere.

19 Slik blir TrønderEnergis nye hovedkvarter på Lerkendal. De tre blokkene bak TE-bygget skal etter planene huse studentboliger. I bakgrunnen skimtes Lerkendal Stadion, og nederst til venstre ser man Byporten i Holtermannsveien. ET BLIVENDE STED, LIKE VED BYPORTEN 19 TrønderEnergis medarbeidere får om ikke så lenge sitt permanente hovedsete. Det blir så absolutt et blivende sted; TrønderEnergi blir godt synlig ved hovedfartsåren inn sørfra inn til Trondheim (Holtermannsveien), Byporten og Lerkendal Stadion. Byggestart skjer nå i mars, innflytting er planlagt til oktober Tekst OG Foto: STURE LIAN OLSEN / ILLUSTRASJON: BYGGTEKNIKK AS Etter mellomlandingen på Rosten: Et blivende sted, like ved Byporten Det er satt ned en prosjektgruppe, ledet av Torbjørn Aadal, som vurderer ulike løsninger for bygget. Mye har kommet på plass: TrønderEnergi skal ha ca. 80 % av arealene i bygget, som er på totalt kvm. Det regnes med ca. 270 TrønderEnergi-medarbeidere ved innflyttingen, men man ser for seg en vekst opp mot 320. Innredning er mye opp til hvert enkelt selskap, men man ser for seg både åpent landskap og cellekonto (supplert med møterom/stillerom). De kunderettede funksjoner legges til gateplan/ 1. etasje (Resepsjon, Loqals kundesenter med mer). Anlegget får relativt få P-plasser, de ansatte må i stor grad belage seg på å reise kollektivt, sykle eller gå. Det blir 65 P-plasser totalt, TrønderEnergi skal disponere av disse, hvorav blir for tjenestebiler. I tillegg settes det av en del plasser for besøkende. Reinertsen/Tegn 3 har planlagt bygget, Byggteknikk AS er byggherre. TrønderEnergi går inn som leietaker for 10 år, med opsjon på videre leie, og kjøpsrett etter fem år. Lerkendal var ett av tre alternativer i finalerunden for stedsvalg. De øvrige to var Brattøra og et planlagt kontorbygg (KLP) ved Moholtkirka.

20 20 Marit satser i høyden FRØYA: Marit Riiber på Frøya eier ikke høydeskrekk og satser på en jobb i høyden. Nærmere bestemt i høyspentmaster. Spennende og utfordrende synes hun selv. Tekst OG FOTO: Kjell Dahle Ute på Frøya, nærmere bestemt på Nordhammer, finner vi 19 år gamle Marit Riiber. Hun jobber også i TrønderEnergi. Som montørlærling, hun blir det som før het linjemontør. At en ung kvinne satser på et slikt yrke er uvanlig, selv i verdensmålestokk. - Hva er artigst i et slikt yrke, Marit? - Feilretting! Når strømmen er borte og vi må tenke raskt for at folk skal få strømmen tilbake. Det er spennende, smiler 19-åringen som flyttet hjemmefra den dagen hun begynte som lærlig. Ikke høydeskrekk Marit Riiber har blitt vant til høyder. Men hun kan også godt tenke seg et enda bredere erfaringsgrunnlag. - Høydeskrekk? - Stolpene på Frøya er ikke så høye, de høyeste er vel 20 meter. Og høydeskrekk har jeg ikke, men vi må så klart ha tunga rett i munnen når vi jobber i høyden, sier hun. Marit Riiber satser som linjemontør på Frøya. Hva med framtida? - Jeg kan godt tenke meg å jobbe videre i TrønderEnergi, men vil gjerne skaffe meg mer erfaring fra andre typer oppdrag. Her er det stort sett linjer og noen sjøkabler. I Trondheim er det jo nesten ikke linjer, men kabler og kiosker. Det kunne vært artig å få prøvd litt mer etter hvert, avslutter Marit Riiber.

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS?

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? Agenda Bedriftskultur i forskjellige selskap HMS arbeid organisert hos TrønderEnergi / TrønderEnergi Entreprenør

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon

Tilsynsrapport - revisjon Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon Revidert enhet: TrønderEnergi Nett AS, TrønderEnergi Marked AS. Revis'onsdato: 28. o 29. mars 2011 Sted: Trondheim Medvirkende fra revidert

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010 Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag NTE NETT Nett AS ENERGI Østersund 17.02.2010 Konsernsjef i NTE og styreleder i Torbjørn R. Skjerve Nett NTEs fire pilarer Energi Marked Forr.utvikl.

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Løsninger og nytteverdi?

Løsninger og nytteverdi? 1 Løsninger og nytteverdi? Vi har ikke fasit på spørsmålene som stilles, men vi har i dag en løsning som fungerer godt for Hafslund Vi har gått en lang og brokete vei fram mot dagens organisering av nettvirksomheten

Detaljer

BEGRENSET. må bilde 2020 INFORMASJON TIL EIERE OG ANSATTE I TRØNDERENERGI. TrønderEnergi eid av trøndere

BEGRENSET. må bilde 2020 INFORMASJON TIL EIERE OG ANSATTE I TRØNDERENERGI. TrønderEnergi eid av trøndere BEGRENSET INFORMASJON TIL EIERE OG ANSATTE I TRØNDERENERGI må bilde 2020 TrønderEnergi eid av trøndere - INNLEDNING Innledning Dette dokumentet beskriver de overordnede konklusjonene fra strategiprosessen

Detaljer

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet Ombygging av transformatorarrangement i mast Forventninger til markedet Tekna 5.janunar 2010 Arild Borge Markedssjef i Infratek Entreprenør Utdannelse: Ingeniørhøgskole (ØIH) og markedsøkonom (BI) Tidligere

Detaljer

Bo godt og trivelig mens du er i Dalsbygda - 2015

Bo godt og trivelig mens du er i Dalsbygda - 2015 Du tar sjøl kontakt med aktuell utleier. Det er bare å slå på tråden! 1 Setrer og hytter til leie (ta kontakt med utleier): Vangrøftdalen (Vestfeltet og Østfeltet): Steinar Ytterhaug, seter i Mastukåsa...

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

Fosen Vind besluttet TE er med og baner vei for fornybarsamfunnet. Eiermøte TrønderEnergi 14. mars 2016

Fosen Vind besluttet TE er med og baner vei for fornybarsamfunnet. Eiermøte TrønderEnergi 14. mars 2016 Fosen Vind besluttet TE er med og baner vei for fornybarsamfunnet Eiermøte TrønderEnergi 14. mars 2016 Vi satte oss ambisiøse mål forankret hos eierne Vi har en stolt fortid en god posisjon i bransjen

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo 1 2 Kort om TrønderEnergi Etablert i 1950 da halvparten av innbyggerne i Trøndelag var uten strøm Hovedkontor

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/ DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT ( a3 Bjørn Koll-Hansen Krabyskogen 2850 LENA Deres ref Vår ref Dato 03/01988-6 05.02.2007 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra Bjørn Koll-Hansen Det vises

Detaljer

Effektiv drift og sparte kostnader ved gode analyser og planlegging

Effektiv drift og sparte kostnader ved gode analyser og planlegging Effektiv drift og sparte kostnader ved gode analyser og planlegging Tore Morten Wetterhus Adm. Dir EB Nett September 2014 Agenda Ouverture Intermesso Finale Agenda Ouverture Viktigheten av effektivitet

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no TNS Gallups Energibarometer nr. 37 En analyse av nordmenns holdninger og atferd i et konkurranseutsatt kraftmarked

Detaljer

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Mesterskap grovfelt: 1 Roger Hals Fosna 39 Med E.o. 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 39 Stj E.o. 3 Dagfinn Rolfseng

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49

Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49 Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49 46 46 95 100 336 9* 4 Hanne Rasch Ørlendingen 5 50 45

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

LK-møte 2 Nordland skikrets

LK-møte 2 Nordland skikrets Tid/sted: Deltakere: 17.9.2013 kl. 18.00 21.00 - SKYPEMØTE Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske) Fraværende: Lena Cecilie Pedersen Kopi til: Deltagere, fraværende

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket

Månedsbrev fra Elgtråkket Månedsbrev fra Elgtråkket VIKTIGE DATOER: 5.oktober: elgjakta starter 12.oktober: markere Verdensdagen for psykisk helse. Hipp hurra for: Hans Christian som blir 5 år 11/10 og Geir som blir 63 år 19/10

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014 Trondheim 18. desember 2013 Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Olve Morken, Frode Geving, Bjørn Åge Berntsen, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum og Sigrid Bratsberg Forfall: Berit

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/1624-18.12.2015 Klage på NVEs vedtak om kostnader ved endring av nettanlegg av 5. juni 2015 Det vises til Deres

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

VESTFOSSEN - HALLINGDAL

VESTFOSSEN - HALLINGDAL VIF 2 11 Vestfossen Fotball VESTFOSSEN - HALLINGDAL Fredag 8. April 2011 Dagens dommere: Geir Forsberg, Drammens BK Assistentdommer 1: Even Åmot, Skrim, IL Assistentdommer 2: Arild Berg, Skiold, SBK F

Detaljer

Nettleien Oppdatert august 2016

Nettleien Oppdatert august 2016 Nettleien 2016 Oppdatert august 2016 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling NVEs inntektsrammer NVE fastsetter

Detaljer

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 1 2009 O Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nesset trafostasjon i Moss bygges om I forrige nummer av Nett-Nytt fortalte vi om nettleien hva den er, hva den brukes til, hva den består av,

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen Resultatlister K-ritt 0.0.08, Temporitt Borgbanen Arrangør: ABB Antall deltagere: Rittype: Landevei Lengde: 0 km Info: Flere har observert at enkelte har ligget på hjul og hjulpet hverandre. De dette gjelder

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne 11007

Resultatliste for Feltskyting stevne 11007 Resultatliste for skyting stevne 11007 Greven 2009 26.04.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Bjørn Berven-Hansen Sola pistolklubb 100 2 Arne Johnny Gill 99 3 Dag Liestøl 99 4 Erik Karlson Tønsberg og Omegn

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Sponsorstrategi 2012 2013

Sponsorstrategi 2012 2013 Sponsorstrategi 2012 2013 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 3 2. MÅLGRUPPER... 3 3. SPONSORHIERARKI... 4 4. FULLMAKTER... 4 5. FORVENTNINGER OM GJENYTELSER... 4 6. ANSVARLIG FOR AKTIVERING AV AVTALEN... 4

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

REN Blad Oversikt 4000 serien

REN Blad Oversikt 4000 serien REN Blad Oversikt 4000 serien Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet

Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet hvor vi skulle møte Einar. Han hadde bedt oss om å treffes der. Avtalen hans med "Ollendorfgruppen"

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Sømmelig adferd 31.10.2012. Markedskonferansen 2012 Øystein Moberg Kundeombud BKK og Fjordkraft

Sømmelig adferd 31.10.2012. Markedskonferansen 2012 Øystein Moberg Kundeombud BKK og Fjordkraft Sømmelig adferd 31.10.2012 1 Markedskonferansen 2012 Øystein Moberg Kundeombud BKK og Fjordkraft «Sømmelig adferd» - regler for god kundebehandling.» Regler for god kundebehandling» Erfaringer og innspill

Detaljer