Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap"

Transkript

1 Årsmelding 21 Vestfjorden Avløpsselskap en renere Oslofjord

2 Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens 27. Selskapet ble opprettet 26. september 1976, og eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo (8%, 21,5% og 7,5%). Overenskomst og vedtekter er vedtatt av kommunestyrene i de 3 eierkommunene og fastsatt av Kongen i statsråd. Ved endringer av overenskomst og vedtekter har hver av eierkommunene vetorett. Selskapet ledes av et styre på 9 personer, 3 oppnevnt fra Oslo og 2 fra hver av Asker, Bærum og de ansattes organisasjoner. Rådet er selskapets høyeste organ med 21 medlemmer. 11 er oppnevnt fra Oslo, 6 fra Bærum og 4 fra Asker. Medlemmer i styre og råd, se 3. omslagsside. VEAS historie 1967: NIVAs rapport «Oslofjorden og dens forurensnings-problemer», del 1. Basert på undersøkelser fra , finansiert av 1 kommuner med avrenning til indre Oslofjord. 197: NIVAs utredning, del 2 om tekniske løsninger, 48 alternativer. 1971: Etablering av Oslofjordkontoret. 1974: Alternativ for lokalisering av renseanlegg i fjell på vestsiden av fjorden velges. 1976: Det interkommunale selskapet VEAS opprettes av kommunene Oslo, Bærum og Asker, med eierandeler på henholdsvis 7,5%, 21,5% og 8%. Overenskomst og vedtekter stadfestet av Kongen i statsråd. 1977: Anleggsarbeider for byggingen av VEAS påbegynnes. Bygges som et mekanisk-kjemisk anlegg for fjerning av fosfor og organisk materiale. 1982: VEAS renseanlegg og Isi komposteringsanlegg i drift. Slemmestad, Løxa, Blakstad, Sandvika og Lysaker rense-anlegg tas ut av drift. 1983: Offisiell åpning av VEAS. Foretas av miljøvernminister Wenche Frogn Sellæg i nærvær av Kronprinsparet. Festningen og Skarpsno renseanlegg tas ut av drift. 1984: Fullskalaforsøk med sjøvannstilsetting for bedre renseresultat : Diverse optimaliseringsarbeide av eksisterende prosesser. Forsøk med bl.a biologisk fjerning av organisk materiale og nitrogen. 1992: Garantivedtak for lån fattet av alle eierkommunene slik at nitrogenbygging kunne påbegynnes. 1993: Driften av Isi komposteringsanlegg avvikles. 1995: Offisiell åpning av nitrogenrenseanlegget i oktober, ved miljøvernminister Thorbjørn Berntsen : Utbygging av anlegget med biologisk fjerning av nitrogen, utråtning og hygienisering av slam, utnyttelse av gass til el. produksjon og stripping av ammoniakk fra filtratvann : Utvikling av utstyr for termisk vakuumtørking av slam. 25-8: Utbygging av økt behandlingskapasitet for å redusere overløp på Lysaker. 2 Omslagsbilde: Tatt fra VEAS en vinterdag i 21 i retning Oslo og Nesoddlandet

3 Styrets årsmelding Innledning VEAS betjener i dag avløpsvannet fra en befolkning på over en halv million mennesker i Oslo, Bærum og Asker. Befolkningen og infrastrukturen VEAS skal betjene forventes å øke betydelig i årene som kommer. Kravene til rensing av avløpsvann kan også endres. Styret for VEAS må gjøre virksomheten klar til å møte denne utfordringen. Det kan kreve investeringer i nye løsninger og ny teknologi på dette samfunnsmessige og miljømessige viktige området. Den korte oppholdstiden avløpsvannet bruker gjennom anlegget gjør VEAS til et meget tidseffektivt anlegg. VEAS er også Norges største produsent av biogass. Ved hjelp av en gassdrevet generator produserer VEAS nær halvparten av sitt elektrisitetsforbruk ved hjelp av biogass. Rensing av avløpsvann er en viktig samfunnsoppgave med hensyn til å ivareta helse og miljø, og ved å bidra til effektiv infrastruktur i samfunnet. Hovedresultater Kravene til rensing med hensyn på fosfor og nitrogen ble nådd. Resultatet for fosforfjerning, inklusive overløp, ble 92,9 %, resultatkravet er 9 %. Resultatet for nitrogenfjerning, inklusive overløp, ble 72,7 %, resultatkravet er 7 %. Totalt ble det tilført 99,96 mill m 3 regnvann og avløpsvann til VEAS-systemet. 98,631 mill m 3 ble behandlet, herav 4,76 mill m 3 i det nye regnvannsrenseanlegget. Kun 1,33 mill m 3 regnvannsfortynnet avløpsvann gikk i overløp. Regnvannsrenseanlegget (RVR) er et viktig tiltak for å begrense overløp til fjorden. Det er produsert 14,35 GWh strøm av biogass. Dette tilsvarer 4, % av det totale strømforbruk. Styrets vurdering av selskapet Myndighetenes rensekrav er innfridd, og våre interne mål er i all hovedsak nådd for 21. For befolkningen og brukerne av Oslofjorden, er det meget viktig at VEAS drives på en slik måte at oppgavene løses, og at man kan glede seg over en ren fjord. Det er stort fokus på anleggets drift og tilstand. Det har derfor vært gjennomført betydelige oppgraderingsarbeider på anlegget i 21, samtidig som den daglige drift må gå sin gang. De mange prosjektene krever omfattende bruk av egne og eksterne krefter. 1-års plan for fremtidige investeringsbehov er gjenstand for årlig vurdering. Oversikten viser at det er omfattende arbeider som må gjøres hvert år fremover, for at anlegget skal holde ønsket standard. Det har vært foretatt en kompetansekartlegging av medarbeidere i 21. Det må arbeides videre med denne i fremtiden. Det er viktig at vi sørger for stadig å videreutvikle organisasjonen, og kompletterer kompetansen, slik at virksomhetens evne til å løse oppgavene til enhver tid er best mulig. Styret ser det som viktig, at VEAS holder seg godt orientert om utviklingen i nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Styrets virksomhet Styret har avholdt 4 møter i løpet av året. Styrets leder og nestleder har gjennomført lønnsforhandlinger på VEAS. I forkant av lønnsforhandlingene ble det 6.oktober enighet mellom KS og foreningene om ny særavtale for konkurranseutsatte bedrifter (SGS 171). Med den nye særavtalen som grunnlag, ble det gjennomført lønnsforhandlinger. Styrets leder har også gjennomgått mål og måloppnåelse med selskapets ledelse. HMS VEAS jobber systematisk med HMS gjennom blant annet vernerunder, avviksrapportering og risikovurderinger. Det er et økende fokus på bruk av prosedyrer og revisjoner. I 21 ble det gjennomført en risikovurdering av biologiske faktorer på VEAS. Det var et stort arbeid som involverte mange i organisasjonen. Det ble utarbeidet en handlingsplan og gjennomført opplæring av alle ansatte med fokus på biologisk helsefare. VEAS sikkerhetsinformasjonsfilm med tilhørende spørreskjema ble implementert i rutiner. HMS håndboken ble utarbeidet og ferdigstilt sommeren 21. Regnvannsrenseanlegget RVR I 21 er det kjørt 1,68 mill m 3 gjennom rister alene og 3,8 mill m 3 gjennom det kjemiske anlegget. Utbedringen av røropphenget i pumpestasjonen er nå ferdig. Akkreditering Prøvetakingen med tilhørende mengdemåling ble akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC Dette er en stor utvidelse av tidligere akkreditering. Kravet om akkreditering omfatter analyser av vann og VEAS-jord og prøvetaking av avløpsvann. Slik VEAS-anlegget er bygd, tas det ut prøver på 14 ulike punkt for å dokumentere rensegrad. Prøvetakerne styres av 15 mengdemålere. Dokumentasjonen og den daglige oppfølgingen er meget omfattende. VEAS laboratorium har vært akkreditert i 1 år og dette ble markert i sommer. VEAS har deltatt i sammenliknende laboratorieprøver for alle akkrediterte analyser. Testene viser at analysene er under god kontroll. VEAS-jord Det er god og stabil etterspørsel etter VEAS-jord. Det er knyttet spenning til forslag til revidert Gjødselvareforskrift, som blant annet er ventet 3

4 I 21 ble VEAS akkreditert for prøvetaking og mengdemåling. Her viser kvalitetsleder Pia Ryrfors og de tekniske lederne for prøvetaking, Jan Erik Eriksen, og mengdemåling, Marius K. Andersen, stolt frem akkrediteringsdiplomet. å medføre en reduksjon i tillatt spredemengde. Forskriften regulerer all organisk gjødsel, bl.a husdyrgjødsel og avløpsslam. Implementering av ny Vannforskrift medfører økt fokus på tiltak for å oppnå god tilstand i vassdragene. For å oppnå dette må tilførslene av næringsstoffer til vassdragene reduseres. Viktige kilder er utslipp fra kommunalt avløp, utslipp fra spredt bebyggelse og avrenning fra landbruket. Sammen med Norsk Vann er det avholdt møte med representanter for sentrale myndigheter fra landbruks- og miljøvernforvaltningen for å orientere om utfordringene knyttet til fosfor i avløpsslam og spredemengder. 4 Norsk Vann har tatt initiativ til etableringen av Vannforsk, en stiftelse som skal knytte sammen aktører med interesse og engasjement for vannrelaterte spørsmål. Siktemålet er å medvirke til å få fram gode søknader til Forskning og utviklings-prosjekt. VEAS har meldt seg inn i stiftelsen. Styret i Norges Bondelag behandlet en sak om avløpsslam, der resultatet av risikovurderingen fra Vitenskapskomitéen for Mattrygghet (VKM) drøftes. Selv om rapporten fra VKM slår fast lav eller neglisjerbar risiko for jordmiljø, matproduserende dyr og mennesker ved bruk av slam i jordbruket for de stoffene som er vurdert, pekes det på de stoffene som ikke er vurdert pga utilstrekkelig datamateriale. Bondelaget støtter en målsetting om en bærekraftig resirkulering av næringsstoffer og organisk materiale i avløpsslam, og ber samtidig om at myndighetene følger opp anbefalingene om videre tiltak fra VKM. Bl.a. med bakgrunn i dette ble ledelsen i Bondelaget invitert til et møte på VEAS, sammen med Norsk Vann. Her ble det bl.a. informert om etablering av Bransjenorm slam. Normen er utviklet av en arbeidsgruppe under Norsk Vann, og skal være et verktøy for renseanlegg og produsenter av avløpsslam for systematisk arbeid med kvalitetssikring og forbedring av alle prosesser i produksjon, behandling og bruk av avløpsslam. Miljøgiftutvalget leverte sin rapport NOU 21:9 Et Norge uten miljøgifter. Viktig for bransjen er at utvalget slår fast at avløpsslam er en ressurs og at avløpsnettet er sårbart. Dette siste gir viktige føringer for arbeidet med å redusere tilførsler av miljøgifter og potensielt skadelige stoffer til avløpsnettet. Påvirkning på ytre miljø Selskapet oppfyller de krav som er stilt fra forurensingsmyndighetene. Vannkvaliteten i indre Oslofjord har vært bra i Vestfjorden, med dypvannsfornyelser både vinteren 29-1 og høsten 21. Også dypvannet i Bunnefjorden ble fornyet vinteren Fagrådet for indre Oslofjord har gjennomført et omfattende arbeid med å kartlegge forventet befolkningsvekst og økt press på avløps-infrastrukturen fram til 23 og 25. Ikke uventet avdekkes betydelige utfordringer. Det gjenstår likevel mye arbeid før det kan trekkes sikre konklusjoner som kan gi grunnlag for beslutninger. Arbeidet med å etablere forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksplaner i forbindelse med innføring av ny Vannforskrift er nå startet. Blant annet skal det etableres forpliktende miljømål for indre Oslofjord. Kommunene og de store anleggene har en viktig rolle i dette arbeidet. Biogass og energi Strømproduksjonen ble 14,35 GWh, mot et snitt på 13,8 GWh i perioden 25-28, til tross for at motoren kom i normal drift etter overhalingen først ca 1. februar. Det er gjennomført en ekstern vurdering av VEAS utnyttelse av energien i biogassen. Konklusjonen er at VEAS har en svært god utnyttelse. Biogass brukes til å produsere strøm og skaffe nødvendig varme til prosessen. Biogassens totale virkningsgrad ligger på 75 %. Driftsforholdene til gassmotoren er blitt betydelig forbedret i 21. Arbeidet med å kartlegge alternativ bruk av biogassen starter i 211. Anleggets drift Det har vært høy aktivitet gjennom hele 21. Det har pågått flere prosjekter ved siden av den daglige driften av anlegget. Ristprosjektet har pågått gjennom hele 21. Avslutning av prosjektet vil bli tidlig i 211. Oppgradering av gassmotoren har vært et spennende og vellykket prosjekt. Etter oppgradering produseres nå nær 5 % av det totale strømforbruket av egenprodusert biogass. Utbedringsarbeidet av røroppheng i regnvanns-

5 renseanlegget har foregått gjennom store deler av 21. Rehabilitering av betongen i bassengene har begynt og vil foregå i flere år fremover. 48 basseng skal rehabiliteres. Det vil til enhver tid være ett eller flere basseng ute av drift. Ny blandestasjon for polymer er ferdigstilt i 21. Dette har gitt gevinster for driften. Styringssystemene byttes fortløpende, og dette vil foregå over flere år. Det arbeides også kontinuerlig med dokumentasjon og forbedring av drifts- og kontrollrutiner. Systematisk daglig oppfølging bidrar til færre feil, mer stabil drift og redusert utkalling av vakter. Administrasjon og ledelse Det ble på våren 21 inngått ny vaktavtale. Avtalen er ment å skulle motivere til bedre og mer stabil drift og dermed færre utkallinger utenom normal arbeidstid. Det er gjennomført lønnsforhandlinger og det er innført en ny lønnstabell for gruppe 1. I forkant av lønnsoppgjøret ble det gjennomført en kompetansekartlegging av mekanikere, elektrikere, automatikere og prosessoperatører. I 21 ble det inngått flere langtidskontrakter om levering av varer og tjenester. Det er gjennomført konkurranse for tjenestene vedlikeholdsassistanse (rørlegger, mekaniker, betongarbeid), tegnetjenester VVS/prosess og formidling elektrisk kraft. Etter åpen anbudskonkurranse er det inngått nye rammekontrakter på fellingsmidler, brent kalk og karbonkilde. Også revisjonstjenesten har vært ute på anbud. Det er ansatt en mekaniker og en prosessarbeider/mekaniker. En lærling i faget automasjon har bestått fagprøve i perioden og det er inngått kontrakt med ny lærling. 2 planlagte ansettelser ble ikke foretatt i 21 og er kompensert med innleie. Ledelsen i VEAS er representert i EUREAU og Norsk Vann. Likestilling VEAS er tradisjonelt en mannsdominert virksomhet. Det er ansatt totalt 13 kvinner og 32 menn. Det praktiseres ingen form for kvotering, men faktorer som kjønn tillegges vekt under ellers like forhold. Selskapets ledergruppe består av 4 kvinner og 3 menn Økonomi Driftsutgiftene i 21, eksklusive avskrivninger, ble 124,87 mill kroner, mot budsjett 13,74 mill kroner. I tillegg er det påbegynt drift- og vedlikeholdsarbeider for 2,84 mill kroner, som sluttføres i 211. Inntekter i 21 utenom fra eier kommunene, ble 9,88 mill. kroner, mot budsjett 6,49 mill. kroner. Utgift til investering, ble 13,64 mill kroner. I tillegg er det påbegynt investeringsarbeider for kr 3,19 mill kroner, som vil bli sluttført i 211. Budsjett var 27,2 mill kroner. Investeringsfond og driftsfond ble i 29 benyttet til å dekke utgifter knyttet til havarier og økte utgifter til store investeringsprosjekter. Spesielt var dette ekstra arbeider ifm regnvannsrenseanlegget og gassklokka. Fondene ble i 21 bygd opp igjen til et forsvarlig nivå. Utsiktene for 211 VEAS har vært igjennom to år med store, krevende prosjekter. Også i 211 vil det gjennomføres store prosjekter som vil kreve stor innsats fra hele organisasjonen. Transport-tunnelen for sand og ristgods skal oppgraderes og fornyes. Løsningen må være driftssikker og ivareta HMS. KLO(kloakkpumpestasjonen) skal nedlegges i løpet av 211/212. KLO er en egen pumpestasjon som tar avløpsvann fra deler av Røyken og deler av Asker. Pumpestasjonen er krevende både når det gjelder tilgjengelighet og arbeidsmiljø. Driftkontrollsystemet (DKS) skal oppdateres. Dette vil kombineres med innføring av en ny driftslogg integrert i DKS, ombygging av DKSbilder og oppfølging av alarmsystemet. Målene for 211 er ambisiøse og setter stort fokus på kvalitetsarbeid og HMS. Rutiner og prosedyrer skal gjennomgås og forbedres. Arbeidet med å identifisere flaskehalser og se nye muligheter vil starte i

6 driftsrapport TILFØRSLER Det ble i 21 behandlet 98,6 mill m 3 avløpsvann. Tilførselen av avløpsvann, regnvann og snøsmeltevann til tunnelsystemet var 1, mill m 3. Av dette gikk 1,33 mill m 3 urenset i overløp. 1,17 mill m 3 ble ledet ut via overløpstunnelen til Lysakerfjorden,,3 mill m 3 via overløp Bislettbekken under Festningskaia i Oslo og,15 mill m 3 via overløp KLO ved Bjerkåsholmen. 6 Vannmengder Gjennomsnitt Behandlet i hovedanlegget Mill m 3 93,9 97,1 15,2 Behandlet i RVR Mill m 3 4,8 8,4 2, - herav kun mekanisk behandlet i RVR Mill m 3 (1,68) (2,66) (1,2) - herav mekanisk og kjemisk behandlet i RVR Mill m 3 (3,8) (5,74) (,8) Sum behandlet Mill m 3 98,6 15,5 17,1 Overløp Mill m 3 1,33 1,9 4,2 Sum tilført Mill m 3 1, 16,6 111,3 I gjennomsnitt for de fem foregående årene, 25-29, ble det tilført 111,3 mill m 3, hvorav 17,1 mill m 3 ble behandlet og 4,2 mill m 3 gikk i overløp. Gjennomsnittsdata blir misvisende, i og med at regnvannsrenseanlegget (RVR) har vært i drift bare vel et år av de fem foregående. Mengde avløpsvann i overløp er vesentlig redusert etter at RVR ble tatt i bruk. Avløpsmengden fra eierkommunene fordeler seg som følger: Fordeling eierkommuner Oslo % 69,8 68, Bærum % 21,4 22,9 Asker % 8,8 9,2 Avløpsmengdene fra Røyken og Nesodden kommune: Tilførsler fra andre kommuner Røyken Mill m 3 1,11 1,14 Nesodden Mill m 3,25,28 Tabellen under viser vannmengder, fordelt på eierkommuner og fordelt på alle kommuner. Levert mengde, korrigert Fordelig mellom eierkommunene Fordeling mellom alle leverandører Avløp 21 mill m 3 % % Oslo 68,83 69,8 68,9 Bærum 21,8 21,4 21,1 Asker 8,7 8,8 8,7 Tot fra eierkommunene 98,61 1, Røyken 1,11 1,1 Nesodden,25,2 Total avløpsmengde 99,96 1, Overløp, inkl Røyken 1,33 Behandlet vannmengde 98,63 Samlet årsnedbør var litt under normalen og lavere enn snitt for foregående fem år. Dette gjenspeiler seg i samlet tilførsel. Januar, november og desember var uvanlig tørre, med nedbør omkring 3% av normalen, mens juli og august var nedbørrike. På Blindern var månedsnedbøren for august hele 177% av normalen. Nedbør 21 Gjennomsnitt Blindern mm Horni i Bærum mm Asker mm Tilførselen av nitrogen øker med om lag 2% i forhold til gjennomsnittet av foregående 5 år, mens tilførselen av fosfor er lavere. Stofftilførsel til tunnel 21 Gjennomsnitt Nitrogen Tonn Fosfor Tonn

7 Miljøgifter og andre uønskete tilførsler Siden VEAS-anlegget ble startet opp, har innog utløpsvann vært analysert mhp PCB og PAH. DEMP, nonylfenoler og bromerte flammehemmere er analysert siden 26. Innholdet av PCB har vært under deteksjonsgrensen siden prosess og drift Krav og rensegrad Alle rensekravene er oppnådd. Parameter Forskriftens krav (eks overløp) Utslippstillatelsens krav (inkl overløp) Resultat eks overløp Resultat inkl overløp % % % % Nitrogen , 72,7 Fosfor ,1 92,9 KOF 75 9 BOF Regnvannsrenseanlegget - RVR 21 var det andre hele året med det nye regnvannsrenseanlegget tilgjengelig. Anlegget har en kapasitet på inntil 4 m 3 /s regnvannsfortynnet avløpsvann, hvorav inntil 2 m 3 /s kan kjøres gjennom rister og kjemisk rensing i Actiflo-anlegget, og inntil 2 m 3 /s kan behandles gjennom rister hvor det fjernes avløpssøppel. I 21 er det er behandlet 1,68 mill m 3 gjennom rister alene og 3,8 mill m 3 gjennom det kjemiske anlegget, med Actiflo-prosessen. I første tertial, inkl snøsmelteperioden, var et av to pumpeløp til Actiflo-anlegget ute av drift, i påvente av reprosjektering og ombygging. Det er oppnådd gjennomsnittlig 93% fosforreduksjon i Actiflo. Forbehandlingen De fire nye innløpsristene ser ut til å fungere godt. Det er for stor usikkerhet i målingene til å si sikkert om mengden ristgods faktisk har økt. De tilhørende ristgodspressene ga de første månedene betydelige driftsproblemer og mye vann i utkjørt ristgods. Vannbehandlingen 6,5 % av vannmengden gjennom hovedanlegget har kun gjennomgått kjemisk rensing i SED5 og SED6, mot 7,5 % året før. Disse to linjene benyttes kun ved stor tilrenning. Det kjemiske rensetrinnet har fungert tilfredsstillende. Samlet forbruk av jernbasert fellingsmiddel er lavere enn budsjett, både fordi de rene kjemiske linjene har vært relativt lite i drift og fordi det brukes relativt mer av den aluminiumsbaserte PAX, som er spesielt utviklet for VEAS-prosessen. Et denitrifikasjonsfilter, DEN83, har vært ute av drift i påvente av prosjektering og utbedring av filterbunn og betong i vegger. De biologiske prosessene slipper ut noe N 2 O, lystgass, som er en klimagass. Utslippet belastes Asker kommune ut fra en sjablonverdi, som KLIF har definert. VEAS vil etterprøve denne verdien, som synes høy. Det er avtalt et måleprogram i samarbeid med Institutt for jordforskning ved UMB, som har utviklet praktiske og effektive målemetoder. Slambehandling og biogassproduksjon Gassproduksjonen i 21 ble 11,9 mill Nm 3, mot et gjennomsnitt for de fem foregående årene på 1,2 Nm 3. Strømproduksjonen ble 14,4 GWh, mot 13,8 GWH i perioden 25-28, til tross for at motoren kom i normal drift etter overhalingen først ca 1. februar. I tillegg til at gassmotoren er overhalt og kjølekapasiteten for motoren er forbedret, har tilgangen på gass vært god, også gjennom sommeren. Det er gjennomført en ekstern vurdering av VEAS utnyttelse av energien i biogassen. Konklusjonen er at VEAS har en svært god utnyttelse av energien. Første del av utredningen om biogassbruken på VEAS ble gjennomført høsten 21. Biogass brukes til å produsere strøm og skaffe nødvendig varme til prosessen. Etter års optimalisering av prosessen, inklusive tiltak i 21, er det ikke funnet noen store muligheter for å frigjøre mer biogass. Det betyr at prosessen nå er svært godt 7

8 termisk integrert. Biogassens totale virkningsgrad ligger på 75%. I 21 ble det håndtert tonn slamtørrstoff uten kalk, mot et gjennomsnitt for foregående fem år på tonn. Regulariteten på pressene har vært bra i 21. Gjennomsnittlig tørrstoffinnhold i VEAS-jord ble 51%, mot et gjennomsnitt de fem foregående årene på 54%. Det må igjen settes fokus på tørrstoff. Det har også i 21 vært perioder med skumming i råtnetankene. Det er etablert skumvarslere i samtlige råtnetanker og tiltak kan vurderes ved alarm. Bruk av skumdemper er god hjelp. VEAS-jord I 21 er det produsert i alt tonn VEASjord. Av dette er 82% levert direkte til mottakere i jordbruket, mens 17% er kjørt til mellomlager. I underkant av 1% er levert til Lindum for fullstendig behandling, i samband med unormal drift av råtnetankene i februar. Det er i alt kjørt ut fra lager 6.72 tonn. Innholdet av tungmetall er godt under gjeldende grenseverdier for bruk. Etterspørselen etter VEAS-jord er god, og det er ventelister for å motta. Endret praksis / anbefaling til spredemengde pga fosfor-nivå har ikke gitt merkbare negative reaksjoner i markedet, men mange kunder etterspør muligheten for å fordele mengden over to leveranser i 1-års perioden. Det er knyttet spenning til forslag til revidert Gjødselvareforskrift, som blant annet vil medføre innstramming i tillatt spredemengde. Dette pga økt fokus på balansert næringsforsyning. Sammen med Norsk Vann er det holdt møte med Norges Bondelag. Det ble informert om flere aktuelle tema, bl.a. om Norsk Vanns arbeid med å etablere Bransjenorm slam. Normen er etablert av en arbeidsgruppe under Norsk Vann. Etter initiativ fra VEAS var det 1. september et møte med KLIF (tidligere SFT), Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøverndepartmentet, Landbruks- og matdepartementet, Statens Landbruksforvaltning og Mattilsynet. Tema for møtet var utfordringer knyttet til fosfor i avløpsslam, sett opp mot spredemengder og fokus på balansegjødsling, samt oppfølging av risikovurderingen fra Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM). Det er fortsatt behov for mer kunnskap om bl.a. langtidsvirkningen av tilført fosfor med avløpsslam, og sammen med Norsk Vann og Bioforsk er det etablert et mer omfattende prosjekt for videreføring av vekst- og avrenningsforsøk med deltakelse fra 14 renseanlegg. Bransjens praksis blir utfordret i en slik grad at det er nødvendig med engasjement fra alle, slik at evt endringer i rammevilkår er fundert på et best mulig faktagrunnlag. Kvalitetssikring av måledata og akkreditering Kravet om akkreditering omfatter analyser av avløpsvann og VEAS-jord og prøvetaking av avløpsvann, inklusive mengdemålerne som styrer prøveuttaket. Kvalitetsarbeidet som omfatter akkreditert aktivitet, først og fremst prøvetaking og mengdemåling, har hatt prioritet i 21. I prinsippet dokumenteres rensegrad ved å måle vannmengde og analysere prøver fra inn- og utløp, dvs en mengdemåling og to prøvepunkt. Slik VEAS-anlegget er bygd, tas det ut prøver på 14 ulike punkt for å dokumentere rensegrad. Prøvetakerne styres av 15 mengdemålere. Daglige oppfølging og dokumentasjon av dette er omfattende. Prøvetakingen med tilhørende mengdemåling ble akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 1725 (25). Dette er en stor utvidelse av tidligere akkreditering, som omfattet kjemisk analyse av metaller, nitrogenforbindelser, fosfor, BOF5 og KOF i avløpsvann, og ph, glødetap, tørrstoff, nyttestoffer og metaller i slam. Det har bl.a. vært arbeidet med kvalitetssikring av vannmengdemåling på hovedvannstrømmen gjennom anlegget. Etter utført justering av hovedmengdemåleren, MTU-måleren, ble det gjennomført fullskala-kontroll ved å sammenlikne fire ulike målepunkt i anlegget. Dette har blitt mulig etter etablering av elektromagnetisk mengdemåling på fire av innløpspumpene. Forskjellen mellom målt mengde på innløpspumper og MTU-måler var mindre enn 1 %. Avviket mellom de to andre målepunktene og MTU-måler var mindre enn 2 %. Mengdemålingen av de store vannstrømmene er under god kontroll. Metoden for kontroll er beskrevet og utføres regelmessig. For å bli akkreditert var det nødvendig å for- 8

9 bedre prøvetaking og mengdemåling på den største returstrømmen i anlegget; vaskevann fra biologisk rensing som føres tilbake til innløpet før innløpsprøvetaking. Det er etablert automatisk prøvetaking. To mengdemålere, inklusive en rørstrekning, skal byttes ut. Utskiftingen av mengdemålerne er et omfattende prosjekt som er planlagt i 21 og er klart til utførelse tidlig i 211. VEAS laboratorium har vært akkreditert i 1 år og dette ble markert i sommer. VEAS har deltatt i sammenliknende laboratorietester (SLP) for alle akkrediterte analyser. Resultatene viser at analysene er under god kontroll. Instrumentet for analyse av kvikksølv i avløpsvann og slam er byttet ut. Det nye instrumentet har en lavere nedre bestemmelsesgrense og har vært i bruk siden august 21. Prøve- og analyseomfanget øker jevnt og trutt, som følge av økt dokumentasjon av returstrømmer og utløpsvann og andre produkter. I forbindelse med Fagrådets Strategi 21 har analyseprogrammet for utløpsvann blitt utvidet med flere analyser av ammonium. vedlikehold Fornyelse av gammelt utstyr og ombygging til bedre funksjon er fortsatt høyt prioritert. VEAS har teknisk utstyr som nærmer seg forventet levealder. Vi ser at driftstilgjengelighet øker og vakt-utkall reduseres på grunn av økt fokus på fornyelse. Elektroavdelingen med medaljer etter fullført opplæring i akkreditert mengdemåling I løpet av året er blant annet disse arbeidene gjennomført: Nytt polymeranlegg for slamfortykking etablert. Sjøvannspumpestasjon er totalrenovert Kapasitet på kjøling av gass til gassmotor økt. Nytt løfteutstyr montert PLSer skiftet ut Evakueringsanlegg utbedret Tegning av P&ID over gass-, slam- og hjelpesystemer Nytt tak på administrasjonsbygg Praktisk bruk av FDVØ har krevd stor innsats i hele 21. Programmet brukes til oppfølging av vedlikeholdsplaner, feil- og avviksmeldinger, arkiv og økonomioppfølging. Det er med tilfredshet vi ser at FDVØ systemet er på vei til å bli et funksjonelt verktøy. Det er gjennomført konkurranse og valgt leverandører for tjenestene vedlikeholds- assistanse (rørlegger, mekaniker, betongarbeid), tegnetjenester VVS/prosess og formidling elektrisk kraft. prosjekter Rehabilitering av betong i bassengene Utarbeidelse av anbudsgrunnlaget er sluttført. Arbeidet vil i første omgang omfatte utbedringen av filtrene i PHA8. Erfaringene etter denne utbedringen vil legge føringer for videre utbedringer av filtrene i prosesshallene. 9

10 Røroppheng IPUR Utbedringen av røropphenget er ferdig. Det gjenstår oppheng av duken i taket. Dette er påbegynt og vil være ferdig i månedsskiftet januar/februar 211. Oppgradering TTU (Ristgodshåndtering) Ristgodshåndteringen har ikke tilfredsstillende kapasitet. Ved store vann- og ristgodsmengder klarer ikke anlegget å behandle alt som kommer inn, med det resultat at riststasjonen oversvømmes med vann og avfall. Det er besluttet å oppgradere TTU (ristgodshåndtering). Kravet er et system som både ivaretar funksjon, kapasitet og HMS. Prosjektet startet opp i 21, men vil strekke seg inn i 211 og 212. Generell oppussing av tunneler Arbeidet med oppussingen av tunnelene vil pågå i flere år framover. Dette arbeidet samordnes med gjennomgang av sikkerheten i tunnelene og evt. sikringsarbeider. HMS/KVALITET Risikovurderinger I 1. tertial 21 ble det gjennomført en risikovurdering av biologiske faktorer på VEAS. Arbeidet involverte mange i organisasjonen. Det ble utarbeidet en handlingsplan, innført skitne og rene soner og gjennomført opplæring av alle ansatte med fokus på biologisk helsefare i det daglige arbeid på VEAS. Opplæring VEAS sikkerhetsinformasjonsfilm med tilhørende 1 Fornøyd vaktlag en tidlig søndagsmorgen. Frode Sørstrøm og Ruben Ottersen. spørreskjema ble implementert i rutinene. Alle ansatte har sett filmen. I tillegg har 145 innleide, inklusive sjåfører sett filmen. HMS-håndboken ble utarbeidet og ferdigstilt frem mot sommeren 21. Det har vært fokus på gasser i fjellanlegget i året som gikk og det har blitt gjennomført opplæring. Undersøkelser I mars gjorde STAMI målinger i VEAS renseanlegg for å se på mengde endotoksiner, bakterier og totalt støv. I enkelte områder lå det noe høyt. Dette blir det jobbet videre med i 211. Bedriftshelsetjenesten har gjennomført innemiljømålinger på ett av kontorene i administrasjonsbygget og støymålinger i ytre miljø. Støymålingene viste ingen overskridelser. Utstyr Bærbare gassmålere er byttet ut med en ny forbedret type. Førstehjelp - vernerunder I 2. tertial ble det kjøpt inn hjertestarter. HLRopplæring ble gjennomført. Det ble avholdt førstehjelpskurs med Eiker bedriftshelsetjeneste som også hadde fokus på hjertestarter og blødninger. Bedriftshelsetjenesten gjennomførte også en helseundersøkelse av ansatte. Det er etablert tre nye førstehjelpstasjoner i anlegget. Det ble gjennomført 17 vernerunder, 2 hovedvernerunder og 3 HMS-U møter i året som gikk. Forbedringsprosesser For å få satt fokus på rydding og renhold ble det igangsatt og gjennomført flere prosjekter i 21. Det er gjennomført en intern revisjon av kvalitetssystemet for VEAS-jord. Brannvern Øvelser Alarmsystem for «evakuer fjellanlegg» er blitt utbedret og det er gjennomført to evakueringsøvelser i løpet av året. Begge øvelsene gikk bra. Vi evakuerte fjellanlegget og hadde oversikt over alle ansatte, innleide og besøkende innen 1 minutter. Avvik I 21 ble det registrert 366 avvik. Per var 213 (58%) av avvikene lukket. ORGANISASJONEN Gjennomsnittsalderen på VEAS er relativt høy. Det er derfor et stadig behov for nyansettelser og opplæring av ansatte. Formann elektro og en elektriker gikk av med AFP i 29. Ved inngangen til 21 ble det ansatt to nye medarbeidere. Kompetansekartlegging er gjennomført med etterfølgende kompetansehevende kurs. De seniorpolitiske retningslinjene ble revidert i 21. Det totale sykefraværet ble 4,5% basert på gjennomsnittlig 45 ansatte.

11 Reduksjon av tilførte miljøgifter og miljøskadelige stoffer Tilførsel av miljøgifter til VEAS via avløpsnettet har over tid vist en klart synkende tendens. Som landets største renseanlegg, mottar VEAS brukt vann fra litt mer enn,5 millioner mennesker som er tilknyttet ledningsnettet i tilførselsområdet til VEAS. Dette brukte vannet er på mange måter samfunnets fingeravtrykk, der en i utgangspunktet må forvente å finne spor av alle de stoffer som er i bruk i husholdninger og næringsliv i et moderne velferdssamfunn. Dette gjelder både naturlige forekommende stoffer og fremstilte, syntetiske stoffer. Miljøgifter er stoffer som utgjør en trussel mot human helse og/ eller miljø. De siste tiårene har utfordringene ved miljøgifter endret karakter fra å redusere industrielle punktutslipp, til å redusere utslippene fra mange diffuse kilder. I VEAS rensedistrikt er mesteparten av den tradisjonelle industrien flyttet ut. De mest skadelige stoffene er blitt faset ut dvs forbudt å bruke og omsette. Et eksempel på dette er miljøgiften PCB, som ble forbudt i 198. I noen tilfeller har virksomheter fått krav om rensing av industriavløpsvannet før utslipp enten direkte til resipient (vassdrag eller fjord) eller til avløpsnettet. Et betydelig bidrag kommer fra ordinært husholdningsavløp som for noen miljøgifter utgjør den største enkeltkilde for miljøgifter til avløpsnettet. I husholdningene kan stoffene finnes i 11 kg/år Kadmium Kvikksølv tekstiler, møbler, overflatebehandling (maling, lakk etc), kosmetikk og personlig pleieprodukter, og i ulike hobbykjemikalier, som selvsagt ikke skal helles i avløpet Diagrammet viser hvor mange kg kvikksølv og kadmium som er målt i innkommende avløpsvann til VEAS pr. år. Det er en tydelig nedgang av metaller gjennom de siste 15 årene. VEAS samarbeider med eierkommunene om tiltak for å få enda bedre kontroll med tilførslene av miljøskadelige stoffer til avløpsnettet. Ved hjelp av etablerte rutiner for prøvetaking og analyse av avløpsvann og slam er det ved flere anledninger oppdaget ulovlige utslipp til 11

12 VEAS-tunnelen. Takket være godt samarbeid med eierkommunenes kildesporingsgrupper har en også klart å identifisere utslippskilden. Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) har utviklet metoder for å analysere spor av narkotiske stoffer i avløpsvannet inn til renseanleggene. Selv om stoffene finnes i svært små konsentrasjoner ned til,1 gram pr liter vann er analysemetodene avanserte nok til å påvise de ulike forbindelsene. Ved hjelp av slike analyser og med andre opplysninger som vannføring med mer, kan en regne seg tilbake til hvor mange brukerdoser som er tilført avløpsnettet. Forskerne finner også spor av medisiner og medisinrester både i avløpsvann og i fjorden. Dette kan være medisiner som er brukt, men der noe av virkestoffet ikke er tatt opp av kroppen. Det er viktig at ubrukte medisinrester ikke kastes i toalettet, men leveres tilbake til apoteket. Også mer harmløse stoffer som koffein, og søtningsstoffet sukralose påvises i avløpsvann og i fjorden. Det virkelig kompliserte spørsmålet for forskerne å svare på er hvilken betydning slike stoffer kan ha, på kort eller lang sikt. En kompliserende faktor er at i naturen vil disse stoffene ikke opptre enkeltvis, men gjerne i en «cocktail» sammen med mange andre stoffer. Det regjeringsoppnevnte Miljøgiftutvalget la i august fram sin rapport NOU 21:9 «Et Norge uten miljøgifter». Utvalgets mandat var å foreslå tiltak for å nå målet om å stanse utslippene av miljøgifter innen 22. Det blir foreslått mange tiltak, bl.a. kan nevnes en generell kunnskapsheving i virksomheter og i befolkningen om miljøgifter, tilstrekkelig forskning og overvåking, utfasing av miljøgifter i produkter, rensing av miljøgifter i sigevann fra deponi, og ikke minst rensing av miljøgiftsholdige påslipp til kommunalt avløpsnett. Utvalget slår fast det viktige prinsipp om at avløpsnettet må betraktes som en resipient; følgelig må tiltak først og fremst iverksettes før utslipp til avløpsnettet. Dette underbygges også av hensynet til gjenbruk av avløpsslam som jordforbedringsmiddel, som også utvalget vurderer som viktig. VEAS har, siden anlegget ble satt i drift, overvåket tilførselen av ulike miljøgifter i vann og slam. PCB og PAH er analysert i innløps- og utløpsvann siden anlegget ble åpnet i Det siste tiåret har nivået av PCB i alle prøver fra VEAS vært under deteksjonsgrensen. Alle miljødata rapporteres til det nasjonale systemet KOSTRA, og det er egne retningslinjer for hvordan slike data skal rapporteres. Disse angir for eksempel at når en parameter ikke er påvist i prøven, dvs at stoffet er under deteksjonsgrensen, skal det rapporteres halve deteksjonsgrensen. I det totale utslippsregnskapet for året multipliseres total vannmengde ut fra anlegget med den halve deteksjonsverdien. Paradoksalt nok framstår da VEAS, pga mengde avløpsvann (ca 1 mill. m³), som den største utslippskilden for PCB til indre Oslofjord, til tross for at PCB ikke er påvist. PCB er for øvrig spesielt interessant fordi det er årsaken til myndighetenes kostholdsråd for indre Oslofjord, der konsum av lever fra fisk fanget innenfor Horten og Jeløya frarådes pga innholdet av PCB. Nedgangen i tilførsel av miljøgifter til avløpssystemet gjenspeiles også i konsentrasjonen av tungmetaller i VEAS-jord. Særlig har reduksjonen vært tydelig for de to viktigste metallene kadmium og kvikksølv. Nivåene er betydelig under de fastsatte grenseverdiene i Gjødselvareforskriften. Sammenlignet med for eksempel kravene i økologisk landbruk, er nivået av kadmium i VEAS-jord under grenseverdien, mens kvikksølv er litt over. Utviklingen viser at tiltak nytter og at bidraget fra hver enkelt av oss betyr noe. Vi kan alle gjøre en forskjell ved å håndtere miljøskadelige kjemikalier og produkter slik at stoffene ikke havner i avløpet! 12

13 Hva koster det for ÉN person å få avløpsvannet behandlet* på VEAS?,84 kr pr. dag * Det vil si: bringe næringssaltene ut til jordbruket bringe rent vann ut på dypet i fjorden sørge for tilfredsstillende håndtering av avløps-søppel Til sammenlikning: 1 liter melk: 14, kr,5 liter Farris: 12, kr 1 eple: 5, kr 1 trikkebillett: 27 kr I løpet av én dag: Driftskostnader:,61 kr Totale kostnader (inkl avskrivninger):,84 kr I løpet av et år: Driftskostnader: 224 kr Totale kostnader (inkl avskrivninger): 35 kr Driftskostnader 29: 124,87 mill.kr. Totale kostnader (inkl. avskrivninger) 17 mill.kr. Antall personer tilknyttet VEAS via avløpssystemet:

14 Nøkkeltall for 21 Anlegget Tunnelsystemet lengde 42,3 km lagringsvolum v/4 m 3 /s 187. m 3 lagringsvolum v/7,5 m 3 /s 137. m 3 Transporttid fra Majorstuen til Slemmestad ca. 5 timer Hovedanlegget Pumper 8 stk hvorav 2 turtallsregulerte Kapasitet uten oppstuvning 8x92 l/s=7.36 l/s Kapasitet med 1m oppstuvning 8x15 l/s=8.4 l/s Rister 4 stk. 3mm spalteåpning Sandfang 4 stk. totalt volum 2.1 m 3 Flokkulering Ved hjelp av luft i sandfang Sedimenteringsbasseng* 2 stk. 15.7m x 91,2m x 3,6 m dype 1.3 m 3 Sedimenteringsbasseng** 6 stk. 15.7m x 17,7m x 1,5 m dype 17.5 m 3 Nitrifikasjonsfilter** 24 stk 87m 2, 4 m filterdybde Denitrifikasjonsfilter** 24 stk 65m 2, 3 m filterdybde Fortrykkere 2 stk fortrykketromler med 1 stk utjevningstank 1.5 m 3 Råtneanlegg 1 stk råtnetank 6 m 3 (6-2 m 3 volum benyttes) hvor alt slam surgjæres 3 stk etterfølgende råtnetanker á 6 m 3 hvor biogass produseres. Samlet oppholdstid for slam i råtneanlegget er ca 25 døgn. Slampresser 4 stk à 12 kammer 1,5 x 1,5 m Avrenningsfelt og tilførselssystem Oslo Bærum AskerRøyken*** Nesodden Totalt Nedbørfeltets areal km² ,5 167 Personer ant Tilknyttet ledningsnett km ,5 Gj.sn. vannforbruk i 2 våteste uker mill.m³ *1,75,16,16,2,13 Vannforbr. i året mill.m³ *1,4 15,7 8,17 1,12,25 Lev. avløp i gj.sn. pr. uke i 2 våteste uker mill.m³ 2,55 1,19,42,48,12 4,22 Lev. mengde avløp gj.sn. av 2 tørreste uker mill.m³ 1,23,25,12,1, 1,62 Gj.sn. vannforbr.i tørreste uker mill.m³ 2,15,15,16,3,33 Total avløpsmengde til tunnelsystemet mill.m³ 68,83 21,8 8,7 1,11,25 99,97 Septiktanker, tette tanker og slamavskillere pr. 31/12 stk Levert septikmengde m³ 6127 ** *) Gjelder hele Oslo **) Levert fra Røyken, Asker og Bærum til septikmottak Rud ***) Tall fra 29 Regnvannsrenseanlegget RVR Pumper 4 stk kapasitet ca 1. l/s Rister 2 stk. 3 mm spalteåpning Actiflo 1 stk 8m x 17m x 6,75 m dype ca 918 m³ Dyputslipp 5 difffusorer dybde 4-55 m Innlagringsdyp m *) Brukes kun til regnvannsfortynnet avløp. **) I kontinuerlig drift 14

15 Langtidsoversikt over tilførsler og utslipp Avløp behandlet mill m 3 115,9 14,2 19,6 15,5 98,6 Overløp mill m 3 5,6 5,6 6,6 1,9 1,33 Tot-P inn VEAS tonn Tot-P ut VEAS tonn ,2 24,3 24,9 Tot-P overløp tonn 5,7 5, 9,2 1,,9 Rensegr Tot-P eks. overløp % 92,6 92,4 93,7 94,3 93,1 Rensegr Tot-P inkl. overløp 94,1 92,9 Tot-N inn VEAS tonn Tot-N ut VEAS tonn Tot-N overløp tonn 52,4 47,6 76,9 9,8 1,2 Rensegr Tot-N eks. overløp % 7,1 69,1 71,3 72,8 73 Rensegr Tot-N inkl. overløp 72,5 72,7 Septikmengde m Avløpsfordeling: Oslo % 67,5 68, 67, ,8 Bærum % 23,1 22,7 23,8 21,7 21,4 Asker % 9,5 9,3 9,1 9,3 8,8 Nedbør: Blindern mm Dønski/Horni fra 23 mm Asker mm TOF dypvann inn VEAS* tonn O TOF dypvann ut VEAS** tonn O Tilførsler og utslipp 21 Rensegrad% Til VEAS fra VEAS Overløp eks overløp inkl overløp Avløpsmengde mill m 3 98,6 1,3 Fosformengde tonn ,9,9 93,1 92,9 Totalt organisk karbon tonn ,5 84,4 84,1 Totalt nitrogen tonn ,2 73, 72,7 Totalt oksygenforbruk, TOF dypvann tonn * 4 5** 83* *) I henhold til NIVAs formel TOF dypvann = 1,33 TOC + 3,8 Tot-N + 5,5 Tot-P **) I henhold til NIVAs formel TOF dypvann = 1,33 TOC + 4,11 NH4 -N + 5,5 Tot-P Gjennomsnittskloakken inn til/ut fra VEAS 21 Inn Ut ph*) 7,4 7,5 Suspendert stoff (SS) mg/l 236 8,3 Alkalitet*) mekv/l 3,3 2,2 Total organisk karbon (TOC) mg/l 9 14 Biologisk oksygenforbruk (BOF5) mg/l 164 9,3 Kjemisk oksygenforbruk (KOF) mg/l Total-fosfor (Tot-P) mg/l 3,7,25 Total nitrogen (TKN+NOX) mg/l 29 7,8 Ammonium*) mg/l 16,6 5, *) I henhold til inhold til NIVAs formel TOF dypvann = 1,33 TOC + 3,8 Tot-N + 5,5 Tot-P **) I henhold til NIVAs formel TOF dypvann = 1,33 TOC + 4,11 NH4 -N + 5,5 Tot-P *) Beregnet som middelverdi av ikke-korrigert innløpsprøve. 15

16 Langtidsoversikt over forbruk og produksjon Avløp behandlet mill m 3 115,9 14,2 19,6 15,5 98,6 -kjemisk og biologisk behandling i hovedanlegg mill m 3 1,4 91,7 94,2 9,9 87,8 -kjemisk behandling i hovedanlegg mill m 3 15,5 12,5 14, 6,2 6,1 -kjemisk behandling i RVR*** mill m 3,1 5,7 3,1 -mekanisk behandling i RVR*** mill m 3 1,3 2,7 1,7 Energi tunnel mill. kwh 4,3 4,3 4,4 4,98 4,2 Energi Veas mill. kwh 35,3 36,4 36,8 36,87 35,87 Energi pr. m³ Veas mill. kwh,3,35,34,35,36 Forbruk jernklorid (JKL) vann + slam tonn Forbruk PAX*) tonn Forbruk polymer til vann og fortykker tonn Økonomiske PAX-ekv** Forbruk polymer avvanning tonn Forbruk metanol tonn Forbruk brent kalk til vann og slam tonn Forbruk salpetersyre tonn Sand, bark o.l. m³ Rent vann m³ Sjøvann mill. m³,2,2,4,4,3 Utkjørt slam tonn Utkjørt ristgods tonn Utkjørt sand tonn Solgt ammoniumnitrat tonn *) Tom 2 PAX-XL1, fom 21 PAX-XL61 **) Økonomiske PAX-ekv = Kostnadene til (PAX XL-61 + JKL +polymer til vann og FOR) / (enhetspris PAX XL-1 aktuelt år) x vannmengde. ***) Regnvannsrenseanlegg (RVR) tatt i bruk høsten 28. Energiforbruk Innløpspumper mill. kwh 1,9 9,66 9,99 1,36 9,33 Vannbehandling mill. kwh 14,43 15,17 14,94 15,21 15,28 Slambehandling mill. kwh 9,22 9,78 1,1 9,47 9,43 Ventilasjon mill. kwh 1,59 1,73 1,86 1,83 1,83 Tot. forbruk Veas mill. kwh 35,33 36,34 36,79 36,87 35,87 Herav egenprodusert mill. kwh 13,15 14,54 13,1 9,41 14,35 Frognerparken mill. kwh 3,95 3,84 4,37 4,63 3,8 Tunnel mill. kwh,35,35,35,35,35 16 Egenprodusert energi Egenprodusert gass Nm Energi i egenprodusert gass GWh 63 69,2 69,5 68,7 72,1 Egenprodusert el-strøm GWh 13,15 14,54 13,1 9,4 14,4 Egenprodusert gass til term energi GWh 42,4 46, ,9 Utnyttelsesgrad egenprodusert energi % Slamdisponering Slammengde totalt tonn Tørrstoffinnhold (TS) % 55,8 55, 52, Kalktilsetning som Ca(OH)2 (% av TS før kalk) % Gløderest % 64,3 63,9 62,5 62,1 62,3 Tørrstoff uten kalk tonn Kjørt direkte til jordbruk % Kjørt via lagerplass % Annen disponering, grøntareal %,3 1 Utkjørt ristgods tonn Utkjørt sand tonn Tungmetaller i avløpsvannet 21 Til VEAS Fra VEAS Arsen (As) tonn,11,6 Bly (Pb) tonn,41,8 Kadmium (Cd) kg 16,7 5,12 Kopper (Cu) tonn 7, 1, Krom (Cr) tonn,44,7 Kvikksølv (Hg) kg 7,,53 Nikkel (Ni) tonn,45,27 Sink (Zn) tonn 7,6 2,2 Det er tatt i bruk et nytt instrument for analyse av kvikksølv, med lavere deteksjonsgrense enn det forrige. Analyseverdier under deteksjonsgrensen beregnes som halve deteksjonsgrensen.

17 Tungmetaller i slammet mg/kg tørrstoff Grenseverdier*) Bly (8)* Kadmium (2)*,87,82,73,69,62 Kopper (65)* Krom (1)* Kvikksølv (3)*,85,7,8,7,6 Nikkel (5)* Sink (8)* *) Gjødselvareforskriftens grenseverdi for spredning i jordbruk pr Totalkostnad for rensetjenester 21 i mill. kr. Avskrivninger Kontormaskiner Mobile maskiner, utstyr Renseanlegg, pumpestasjon 23,23 Ledningsnett 1,31 Tunnel, bygg og fjellanlegg 2,62 Driftskostnader 124,87 SUM 17,3 Langtidsoversikt over kostnadsutvikling Behandlet avløpsmengde mill. m³ 115,9 14,2 19,6 15,52 98,6 Kapitalkostnader mill. kroner 7,1 7, 5 3,4 3,1 Ordinære investeringer mill. kroner 2,5 9,2 17,5 35,52 13,6 Driftskostnader brutto mill. kroner 91,5 9, 14,94 12,18 124,87 Driftskostnader/m³ avløp behandlet kroner,79,86,96 1,14 1,27 Konsumprisindeks pr. 15/ ,4 117, ,7 128,1 Driftskostnader i mill. 21-kroner 99,8 97,8 19,3 122,5 124,87 Driftskostnader/m³ avløp 21-kroner,86,94 1, 1,16 1,27 Kostnad pr forurensningsmengde 21 Totale årlige kostnader/m³ avløp 172 øre Totale årlige kostnader/tonn P fjernet kr Totale årlige kostnader/tonn TOF dypv. fjernet kr Driftskostnader/m³ avløp 114 øre Driftskostnader/tonn P fjernet kr Driftskostnader/tonn TOF dypv. fjernet kr 1 m³ innlekket drikkevann koster 21-kroner 22 øre 1 m³ ekstra tørrværs-avløp koster 21-kroner 49 øre 1 m³ gjennomsnitts regnvann koster 21-kroner 32 øre 17

18 Regnskap og budsjett 21 Regnskap 21 Budsjett 21 Regnskap 29 DRIFTSINNTEKTER Salg ammoniumnitrat Avgift særlig forurenset avløp Inntekter septikslam Diverse driftsinntekter Refusjon varmeuttak Refusjoner (sykep./lærlinger/2% pensj/ou-trekk) Overføring fra Røyken til drift Overføringer fra Nesodden til drift Netto driftstilskudd fra eierkommunene Fra eierkommunene til lån og renter Sum driftsinntekter note 4 note 4 note 4 note 5 og 6 note 1 note DRIFTSUTGIFTER Lønn, godtgjøring og feriepenger Arbeidsgiveravgift og pensjonskostn. Apparater og annet utstyr Vedlikehold Kalkulatoriske avskrivninger note 5 note 6 note 8, 9 og Andre driftsutgifter Elektrisk kraft Kjemikalier Øvrig drift Til styrets disposisjon Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat note Finansinntekter Renteinntekter og andre finansinntekter Renteinntekter egne obl., pål. ikke forfalt Renteinntekter og finansoverskudd til likviditetsbuffer Sum note 1 og

19 Regnskap 21 Budsjett 21 Regnskap 29 Finansutgifter Renter og andre finansutgifter Avdrag lån Sum Motpost kalkulatoriske avskrivninger note 2 note 2 og 15 note 1 og Ordinært resultat note Interne finansieringstransaksjoner Bruk av midler avsatt på fritt fond Avsetning til fritt kap.fond ubrukte budsj.midler Avsetning til dekning av underskudd investeringer Avsetning til fritt kap.fond pensjon Avsetning til bundne kap.fond investering Sum Regnskapsmessig resultat note 1 og 12 note 6 og 12 note 1, 2 og KAPITALBUDSJETT/-REGNSKAP INVESTERINGER: Ordinære investeringer Erstatning fra byggeperioden Utbyggingsprosjektet Sum investeringer note 8 og FINANSIERING: Tilskudd og refusjoner vedr. investering Fra eierkommunene til investeringer Fra bundet kapital fond til utbyggingsprosjekt Bruk av bundne fond til ordnære investeringer Bruk av fond til erstatning Bruk av driftsmidler til investering Bruk av lånemidler til utbyggingsprosjektet Avsetning til bundet kapitalfond Mottatt avdrag på egne obligasjoner Avsatt/bruk av bundne kapitalfond Bruk av / avsetning til fritt investeringsfond Sum finansiering Årets finansielle over-/underskudd på investeringsvirksomheten note 8 note 13 note

20 Balanse pr EIENDELER ANLEGSMIDLER Pensjonsmidler Bedriftshytte Veas-anlegget Sum anleggsmidler note 6 note 9 Balanse pr Balanse pr OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Fordring på eierkommunene Netto premieavvik Til gode mva Andre fordringer Krav på komm.pål.renteutg.,ikke forfalt note 3 note 6 note 1 note 2 og Kasse, bankinnskudd Kontanter og bank (herav bundet i skattetrekkskto ) Sum omløpsmidler note SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Frie kapitalfond - fond pensjon - fond ubrukte budsj. Invest.midler - fond ubrukte budsjetterte driftsutgifter Sum frie kapitalfond note 11 og

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsmelding 2008 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2008 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 28 Vestfjorden Avløpsselskap en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 27 Vestfjorden Avløpsselskap Sammen for en renere oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i

Detaljer

Årsmelding 2011. en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2011. en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 211 en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap 2 Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Kjemisk rensing av flomtoppene på biologisk/kjemiske renseanlegg som alternativ til overløp

Kjemisk rensing av flomtoppene på biologisk/kjemiske renseanlegg som alternativ til overløp Kjemisk rensing av flomtoppene på biologisk/kjemiske renseanlegg som alternativ til overløp Vannforeningen 16 mars 2009 Kirsti Grundnes Berg Prosessjef, VEAS VEAS - tunnelsystemet Overløp VEAS tar i mot

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Asker kommune 12. juni 2012. Adm.dir. Ernst Petter Axelsen

Asker kommune 12. juni 2012. Adm.dir. Ernst Petter Axelsen Asker kommune 12. juni 2012 Adm.dir. Ernst Petter Axelsen Presentasjon Resultater 2011 Strategiske utfordringer Rammebetingelser Adm. dir. Marked Senior rådgiver Senior rådgiver Økonomi KVALITET Kval.sjef

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsmelding 2006 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2006 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 26 Vestfjorden Avløpsselskap Renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 147 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt selskap med hjemmel i kommunelovens 27.

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ÅRSMELDING 2001 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD

ÅRSMELDING 2001 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD ÅRSMELDING 2001 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD Vestfjorden Avløpsselskap Er et interkommunalt selskap med hjemmel i kommunelovens 27. Selskapet ble opprettet 26. september 1976, og eies av

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Utskriftsdato: 16.12.2017 08:28:34 Status: Gjeldende Dato: 8.10.2010 Utgiver: Foreningen for god kommunal

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Norsk Vannforening Juleseminar 12.12.2007

Norsk Vannforening Juleseminar 12.12.2007 Norsk Vannforening Juleseminar 12.12.2007 Kildesporing av miljøgifter - viktig arbeid for å forbedre avløpsslammets kvalitet. Ny håndbok i kildesporing er under utarbeidelse. Steinar Nybruket, NORVAR 1

Detaljer

ÅRSMELDING 2003 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD

ÅRSMELDING 2003 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD ÅRSMELDING 2003 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD Bjerkåsholmen 125, 3470 Slemmestad Tlf. 98 20 86 00 - www.veas.nu Vestfjorden Avløpsselskap Er et interkommunalt selskap med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

ÅRSMELDING 2002 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD

ÅRSMELDING 2002 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD ÅRSMELDING 2002 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD Bjerkåsholmen 125, 3470 Slemmestad Tlf. 98 20 86 00 - www.veas.nu Vestfjorden Avløpsselskap Er et interkommunalt selskap med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

En renere Oslofjord. [ også for Labrus mixtus ] ÅRSRAPPORT 2013 1 ]

En renere Oslofjord. [ også for Labrus mixtus ] ÅRSRAPPORT 2013 1 ] En renere Oslofjord [ også for Labrus mixtus ] ÅRSRAPPORT 213 1 ] Innhold 3 VEAS - en avansert prosessindustribedrift 4 Direktøren har ordet 5 Årsberetning 213 8 Driftsrapport 2 Nøkkeltall for 213 28 Regnskap

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld Utskriftsdato: 1.1.2018 05:49:47 Status: Gjeldende Dato: 23.6.2005 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD

ÅRSMELDING 2004 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD ÅRSMELDING 2004 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD Bjerkåsholmen 125, 3470 Slemmestad Tlf. 98 20 86 00 - www.veas.nu Vestfjorden Avløpsselskap Er et interkommunalt selskap med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer