Asker kommunes eierdag 28. mai Adm.dir. Ernst Petter Axelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asker kommunes eierdag 28. mai 2013. Adm.dir. Ernst Petter Axelsen"

Transkript

1 Asker kommunes eierdag 28. mai 2013 Adm.dir. Ernst Petter Axelsen

2 Ernst Petter Axelsen Administrerende direktør Øystein Moursund Seniorrådgiver Kirsti G. Berg Seniorrådgiver Terje Tonning Økonomisjef Anne Svestad Hoff Kontorleder Nada Syvertsen Regnskapsansvarlig Rolf Karlsen Adm. assistent PROSJEKTAVDELING Per Øystein Funderud Prosjektsjef KVALITETSAVDELING Lisbet Fagerbakk Kvalitetssjef PRODUKSJONSAVDELING Hilde Johansen Produksjonssjef VEDLIKEHOLDSAVDELING Ståle Lybekk Vedlikeholdssjef Øystein Rastad Prosjektleder Pia Ryrfors Prosessingeniør Kjell Ivar Gran Ass. Produksjonssjef Jan Erik Eriksen Ass. Produksjonssjef HSYS LÆRLINGER PLAN Vemund Isachsen Prosjektleder PRØVETAKING LABORATORIUM Ida Skaar Kontrollromstekniker Anne Kari Marsteng Prosessingeniør Morten Grøndal Mekaniker Magnus N. Wallem Automasjon Freddy Kittilsen Prosjektleder Knut Vågsæther Prosjektleder Ruben Ottersen Driftsoperatør Thorbjørg Skryseth Lab.leder LÆRLINGER SERVICE VANNBEHANDLING SLAMBEHANDLING AVVANNING Per Wilhelmsen Driftsoperatør Didrik Vidala Automasjon Sigurd E Andersen Prosjektleder Trond Bergvatn Driftsoperatør Mette Førde Lab.ingeniør Amy A. S. Janik Prosess Ingar R. Johansen Driftsoperatør Arnold Fuglstad Mekaniker Simon Cederholm Driftsoperatør Jonas Bråten Driftsoperatør Ingar Thorud Mekaniker Steinar Skogbrott Prosjektleder Rune Haukenes Driftsoperatør Per Øyvind Engelberg Lab.ingeniør Leif Gran Driftsoperatør Arve Johansen Mekaniker Arnfinn Furuvald Mekaniker Frode Sørstrøm Mekaniker Odd Hjermundrud Elektriker Terje Valaker Prosjektleder Eli Tjønnås Lab.ingeniør Thor-Ivar Østby Driftsoperatør Jonas Pettersen Automatiker Magne Nyhus Mekaniker Espen Walgren Mekaniker Tove Emanuelsen Lab.assistent Roger Nilsen Elektriker Simen Jensen Automatiker 52 ansatte utfører 48 årsverk, inkludert 3 lærlinger

3 Resultater 2012

4 VEAS en avansert produksjonsbedrift Råvare VEASprosessen Produkter Avløpsvann (105,6 mill m 3 * ) - Oslo 68,8 % - Bærum 22,1 % - Asker 9,1 % personer Volumstrøm 2 11 m 3 /s Parameter Prosessindustri Høy kompetanse 8 prosesslinjer Regnvannsrenseanlegg m 3 magasin Konsesjonskrav, inkludert overløp Renset vann (104,6 mill m 3 ) VEAS-jord ( tonn) Biogass (71,8 GWh) Ammoniumnitrat (4 018 tonn) Ristgods (2 304 tonn) Sand (507 tonn) *) Med normal tilførsel av avløpsvann fra Oslo kommune, ville tilført vannmengde i 2012 vært ca 107,7 mill m 3. Resultat 2012 Nitrogen 70 % 70,1 % Fosfor 90 % 91,8 %

5 Drift 2012 Parameter Krav Resultat Avløpsforskriften eksklusive overløp Utslippstillatelsen inklusive overløp Eksklusive overløp Inklusive overløp Nitrogen 70 % 70 % 70,3 % 70,1 % Fosfor 70 % 90 % 91,8 % 91,8 % KOF 75 % 90 % BOF 5 70 % 95 % Behandlet i hovedanlegget (mill m³) 99,02 100,27 93,87 97,33 108,19 Behandlet i RVR (mill m³) 5,61 6,42 4,76 8,4 1,43 Sum behandlet 104,63 106,69 98,63 105,73 109,62 Overløp (mill m³) 0,93 1,67 1,33 1,09 6,56 Sum tilført (mill m³) 105,56*) 108,36 99,96 106,83 116,17 *) Med normal tilførsel av avløpsvann fra Oslo kommune, ville tilført vannmengde i 2012 vært ca 107,7 mill m 3.

6 Drift 2012 Strømproduksjon var 16,8 GWh i 2012 mot 16,9 GWh i 2011 Tørrstoff slam uten kalk tonn i 2012 mot tonn i 2011 Det er gjennomført en overordnet risikovurdering og utarbeidet en konsekvensvurdering for ytre miljø av klimaendring og befolkningsvekst Ingen hendelser med uakseptabel risiko; 14 hendelser krever fokus på styring for minst ett av følgende tema: mennesker, ytre miljø, materielle verdier, omdømme; Øvrige hendelser er vurdert til å innebære akseptabel risiko. Det er etablert Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Sykefraværet for 2012 var 6,3 %, hvor langtids- og korttidsykdom utgjorde hhv. 5,0 % og 1,3 %

7 Miljøovervåking Indre Oslofjord Kilde: Fagrådets Årsberetning 2012

8 Regnskap 2012 Vesentligste endringer i forhold til budsjett: Endringer i driftsinntekter og - utgifter Inntekter (høyere) Lønnsutgifter (lavere) Ordinært resultat kr 4,7 mill kr 1,78 mill kr - 0,24 mill Prosesskjemikalier (høyere) kr 2,46 mill Kjøp av elektrisk kraft (lavere) kr - 4,64 mill Kalkulatoriske avskrivninger (høyere) kr 8,82 mill Interne finansieringstransaksjoner Bundet investeringsfond Frie investeringsfond Frie driftsfond Sum fondsavsetning kr 12,46 mill kr 10,79 mill kr 22,76 mill kr 46,02 mill Planlagte og påbegynte arbeider i 2012 som skal sluttføres i 2013, forventes å belaste fondsavsetningen med kr 30 mill.

9 Rammebetingelser

10 Positiv vekst i region!

11 Arbeidsform Behov Valg Kapasitetsstudien (Aquateam) Betongrehabilitering (Norconsult) Strategi 2010 (Fagrådet for indre Oslofjord) Risiko- og konsekvensvurdering av VEAS (Norconsult) Dispensasjon fra konsesjon (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) Teknologi => eksisterende forutsetninger => Kapasitetsstudien Fremdrift => Kapasitetsstudien + Betongrehabilitering + VEAS Drift Økonomi => estimatanalyse => konkurransegrunnlag (Norconsult, Aquateam, COWI, Multiconsult, WSP, TS Impro, VEAS) Selskapets prosedyrer for risikostyring og kvalitetssikring Metode Styrebehandling Rådets årlige godkjenning av budsjett, og eventuelle låneopptak

12 Gjennomføringsplan

13 Kvalitetssikring Oslo kommune, MOS, legger til grunn: - Ekstern kvalitetssikring av betongrehabilitering og SED 5/6 - Øvrige prosjekter: «at en intern kvalitetssikring er tilstrekkelig som grunnlag for garanti-stillelse. Her sees VEAS langt på vei å ha gjennomført en slik kvalitetssikring.»

14 Millioner Kapital fra eierkommunene til dekning av drift, vedlikehold, renter, avdrag og ordinære investeringer. Alle tall i 2014 kroner. Forutsetninger: 20 års; 5,6 % rentesnitt; kr 864,5 mill. Finansiering kr 300 kr 450 kr 250 kr 398 kr 402 kr kr 363 kr 364 kr 400 kr 343 kr 321 kr 350 kr 200 kr 289 kr 300 kr 150 kr 250 kr 200 kr 100 kr 150 kr 50 kr 100 kr 50 kr Rammebudsjett 2014 og langtidsbudjsett (venstre akse) [mill. kr] Realisert drift , samt Budsjett 2013 (venstre akse) [mill. kr] Årlig overføring fra eierkommunene per tilknyttet innbygger (høyre akse) [kr] kr 0

15 Prioriteringer innenfor budsjett Med bakgrunn i godkjenning av budsjett 2013 gjenstår nødvendig lånegaranti. Styresak S behandlet prioritering av oppgaver innenfor budsjett. Avslutning av pågående oppgaver med forpliktende avtaler: Nedleggelse av kloakkpumpestasjon (KLO) Fjellrehabilitering og sikring Oppstart av prosjekter som er særlig viktig for å oppnå rensegrad: Øke kapasitet og redundans blåsemaskiner biologisk rensetrinn Etablere hygienisering ved termofil utråtning for avlastning av pressene

16 Strategiske utfordringer

17 Hovedutfordring Vareta kommende krav og forventninger til blant annet befolkningsøkning, klimautfordring og ressursutnyttelse Dagens anlegg er i ferd med å nå sin kapasitetsbegrensning I følge Fagrådet for indre Oslofjord,Strategi 2010, får VEAS: % økning i 2020 (stoffmengde rel. til 2009) % økning i 2030 (stoffmengde rel. til 2009) 58 % økning i 2050 (stoffmengde rel. til 2009) Den hydrauliske belastningen vil øke i størrelsesorden 19 % frem mot 2050 Trygg og sikker arbeidsplass i et driftssikkert, effektivt og tidsmessig anlegg

18 Frem mot år 2080

19 Energi Termisk energi Utnyttelse fra avløpsvann Spillvarme til nær-/fjernvarme Hensyn til kvalitetskrav på avløpsvannet Biogass Øke produksjon Forbedre utnyttelsesgraden Utfordrende logistikk LCA vurdering må inngå som beslutningsgrunnlag

20 Regionalt samarbeid Avløpsrenseanleggene er i ferd med å nå sin kapasitetsbegrensninger Befolkningsøkning, klimautfordring og ressursutnyttelse må varetas i en helhetstenkning Omdømme for vannindustrien styrkes Økt behov for kompetanse Økt behov for ressurser Krevende rekruttering

21 Internkontroll

22 Internkontroll Systematisk HMS arbeid Dokumentstyringssystemet (TQM) gir lett tilgang til lover og forskrifter som gjelder for VEAS Det er nedfelt i kvalitetspolitikken, HMS film og HMS håndbok at HMS skal være en integrert del av de daglige arbeidsoppgaver som utføres på VEAS HMS plan HMS plan med mål revideres årlig, og inneholder: Vernearbeid vernerunder AMU møter Risikovurderinger Bruk av bedriftshelsetjenesten Brannvern/beredskap Opplæring Revisjoner Oppfølging av HMS plan Administrasjons- og ledergruppemøter Ledelsens årlige gjennomgang av kvalitetssystemet Status oppsummeres i tertial rapporter og årsrapport

23 Hendelsesbehandling Systematisk oppfølging av avvik, observasjoner og forbedringer via hendelsesbehandlingssystemet hvor type hendelser er definert som: Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav. Uønsket hendelse/forhold som ikke er i overenstemmelse med lover, forskrifter, prosedyrer og retningslinjer innenfor HMS/arbeidsmiljø og andre interne rutiner og instrukser. Observasjoner: Potensielle farer eller avvik Forbedringer: Forslag til forbedringer og forenklinger Hendelsesbehandling følges opp via ledergruppemøter og egne avviksmøter Status på hendelsesbehandlingen rapporteres via tertial rapporter og årsrapport. Hendelsesbehandling er tema på ledelsens gjennomgang og vil være en medvirkende faktor innen prioritering av arbeidsoppgaver, ressurser og budsjetter

24 Takk for oppmerksomheten!

25 Sammenlikning av større renseanlegg i Norden Basert på informasjon fra selskapenes års- og miljørapporter for 2011

26 Totalkostnad pr person NOK pr person tilknyttet VEAS Bekkelaget Rya-verket Kappala Himmerfjarden Avedøre Lynettefellesskapet

27 Totalkostnad pr m 3 behandlet avløpsvann 6,00 NOK pr m3 behandlet avløpsvann 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 VEAS Bekkelaget Rya-verket Kappala Himmerfjarden Avedøre Lynettefellesskapet

28 Totalkostnad pr kg nitrogen fjernet NOK pr kilo nitrogen fjernet VEAS Bekkelaget Rya-verket Kappala Himmerfjarden Avedøre Lynettefellesskapet

29 Totalkostnad pr kg fosfor fjernet NOK pr kilo fosfor fjernet VEAS Bekkelaget Rya-verket Kappala Himmerfjarden Avedøre Lynettefellesskapet

30 Oppsummering Det er det lagt opp til en fremdrift for gjennomføring av investeringer som skal sikre at selskapet holder følge med forventet vekst frem mot 2020, og gjennomfører kritisk viktig rehabilitering. Dersom det ikke gjøres tiltak, forventes det at både stoffmengden i VEAS utløp og hyppigheten av overløp vil øke. Dette vil i så fall føre til brudd på utslippstillatelsen og negativ virkning på resipienten. Med bakgrunn i godkjenning av budsjett 2013 gjenstår det fortsatt for eierkommunene Bærum og Oslo å behandle nødvendig lånegaranti. Det tas forbehold om fremdriftsforskyvninger grunnet nødvendig lånegaranti ved høstens budsjettbehandling.

31 Kan ikke igangsettes! Betongrehabilitering, bassenger år 1 kr Transporttunnel (TTU) kr Sandfangsgrop foran rister kr Pumpestasjon Sollerud kr IPU pumper (motorer og styring) kr Ventilutskiftninger i prosesshaller kr Fjellduk i prosesshallene kr Kontroll av tilførselstunnel/inspeksjonsfarkost kr Råtnetanker, utvendig utbedring kr RÅT utskifting av ventiler kr Belysning SAN kr Nye TS-målere i SED 5/6 og BUF 5 kr PLS - SATT BUS erstatter kr PLS'er utskiftning kr Polymerstasjon/-oppløser AVV kr Kjemikalieanlegg kr Kameraovervåking kr Hydraulikkaggregat slamsiloer kr Prosjektreserve kr Tunnel Holmen (prosjektering) kr Avvanning (prosjektering) Kr Ventilasjon fjellanlegg (prosjektering) kr Driftsvann kr Generell prosjektering og planlegging Kr Løfteutstyr kr Heis kr Generell FDVØ, instrument og bygg kr SUM kr

32

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 27 Vestfjorden Avløpsselskap Sammen for en renere oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 ÅRSRAPPORT 21 INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 DRIFTSRAPPORT 21 Markedstiltak og merkevarebygging 1 Kvalitet og HMS 12 Vann 14 Avløp 15 Renovasjon 18 STYRETS BERETNING

Detaljer

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste Årsrapport 2014 Innovative løsninger for miljøets beste 2 Innhold Direktøren 3 Avfallshåndteringen 4 Vannverket 6 Energigjenvinning 8 Renseanleggene 10 Biogassanlegget 12 Forretningsområder 13 Åpne FREVAR

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - OVERHALLA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-19 Eierstyring og selskapsledelse.. side 20-33 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 34 Resultatregnskap.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

Årsmelding 2011. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2011. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2011 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no Forside: Frostrøyk ved Udenes kirke Foto: Thor Albertsen 2 Innholdsfortegnelse 1 Forord...

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer