Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni."

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested:, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed, somgis pr. telefon. Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni. Det blir lagt opptil befaringi Dyrøy barnehagepåsluttenav møtet.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS7/12 Innhold Lukket Arkiv - Saksnr Sakertil behandling Referatsaker RS12/12 ÅrsmeldingPPTDLS 2007/489 RS13/12 Innkalling til menighetsrådsmøte torsdag29.mars /62 RS14/12 Kirkeøkonomi /61 RS15/12 Møtereferatfra styremøtei Midt-Tromsfriluftsråd 8.februar 2007/114 RS16/12 Referatfra årsmøtei Midt-Tromsfriluftsråd /40 RS17/12 Referatfra polititrådsmøtet /574 RS18/12 Møtereferatfra møtei Midt-Tromsregionsråd 2012/74 RS19/12 Elvetunskole- rapportettereksternvurdering 2012/298 RS20/12 Varselom tilsyn medtvungenhelsehjelpi sykehjem- Dyrøykommune 2012/265 RS21/12 Situasjoneni Dyrøy og Sørreisabarneverntjeneste X 2007/208 Sakertil behandling PS8/12 Søknadom refusjonav barnehageavgift X 2012/277 PS9/12 Kulturprisen /478 PS10/12 VedtekterDyrøyNærmiljøsentral 2012/320 PS11/12 Aktivitetsstøtte /64 PS12/12 Aldersgrenseri ungdomsklubbenog ungdomsbasen. 2012/319 PS13/12 PS14/12 PS15/12 Forslagtil endringi ordensreglementet for Elvetunskole 2008/692 Elvetunskole-skoleeiersvurdering/tilstandsrapport /251 Interkommunaltsamarbeidom samfunnsmedisinske oppgaver 2012/191 utvalgsleder

4

5 Saker til behandling

6 PS 7/12 Referatsaker

7 DYRØY KOMMUNE Saksnr.: nok.nr.: S.beh.: Kopi: ÅRSMELDING Labenr.: - 2 MAR 2012 Rel. PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR DYRØY, LAVANGEN, SALANGEN OG TROMS FYLKESKOMMUNE ARBEIDSÅRET 2010/ DRIFTSÅR

8 INNLEDNING Perioden som omtales er skoleåret fra til Økonomiavsnirtet følger regnskapsåret Dette er det første driftsåret etter at fylkeskommunen gikk ut og dannet sin egen tjeneste Rent konkret har dette resultert i at vår tjeneste skiftet navn til PPT for DLS (PPT for Dyrøy, Lavangen og Salangen). Vi har samtidig blitt en svært liten tjeneste med 2 fagstillinger og 1/2 merkantil stilling. STYRET Sammensetnin : Dyrøy: Randi Lillegård vara Karl Johan Olsen Lavangen: Edith Hansen vara Geir Johnsen Salangen: Lars Georg Nordhus vara Gry Paulsen Troms fylke: Jon Myrmel vara Jostein Sagerup Tilsatte: Marit Fjeldstad vara Jorunn Indseth Randi Lillegård er leder i styret, Jon Myrmel har vært nestleder. Etter at fylket gikk ut ved årsskiftet 2010/2011, har vi ikke hatt valgt nestleder. Virksomhet: I årsmeldingsperioden har styret hatt 3 møter og behandlet 18 saker. PERSONALET Bemannin a denne erioden: Marit Fjeldstad 1/2 stilling Harriet Eriksen Jorunn Indseth Elisabeth Huske Strømseth (fram til ) ORGANISERING AV ARBEIDET Uke lan o arbeidsdelin I utgangspunktet har arbeidet blitt organisert som tidligere med hovedansvarlig for årstrinn/område og med 2 rådgivere for hver skole. Kurs o møtevirksomhet utenfor e et distrikt Jorunn Indseth 12 dager Harriet Eriksen 21 dager SUM 33 dager Jorunn Indseth har vært engasjert som regionkontakt for Zippys venner av "Voksne for barn" i 20 % stilling og har deltatt på møte- og kursvirksomhet i den forbindelse. Hun har også deltatt i nettverksarbeid i kursregionen med prosjektet "Tidlig innsats". Harriet Eriksen har vært på ledermøter for PP-tjenesten i Troms. Hun har også vært kontaktperson i Troms for medlemsgruppa FAS i Utdanningsforbundet og vært medlem av fylkesstyret i Utdanningsforbundet Troms. ØKONOMI Vedtatte budsjett sak 17/09 beløp seg til kr Samlet forbruk var kr ,97 Driftsutgifter til fordeling på partene ble kr ,54. Vi kommer samlet ut med en besparelse. Dette henger sammen med at vi har hatt sykemeldinger. Vi har også hatt ei viss besparing på kurs, innkjøp og forbruk av tjenester. 2

9 SYNLIGGJØRING AV AKTIVITET Tabell for perioden Tall for forrige periode i parentes. Dyrøy Synsv Hørs. Mot Spesif. Komm. Psyk. Gener. Fagv. Samsp. Andre SUM vans vans vans vans SOS vans vans Førskole 1 (1) 4 (2) 5 (3) Barnetrinn 1(2) (1) 1(1) 1 (2) 6 (8) 9 (14) Un d.trinn 1(1) (1) 1 (2) 1(1) 3 (3) 6 (8) Voksne m.afasi Voksne (1) (1) (2) m.andre v Min.s råkl. Sum 2(4) 1 (2) 1(3) 2(2) 1(3) 13(13) 20(27) Lavangen SynsvHørs. Mot.Spesif. Komm. Psyk. Gener. Fagv. Samsp. Andre SUM vans vansvans vans sos vans vans Førskole 2 (5) 2 (2) (1) 4 (7) Barnetrinn 4 (3) 2 (1) 1 (1) 4(2) 3 (1) (2) 14 (8) Ungd.trinn (1) 1 4(4) 3 (4) 8 (9) Voksne (1) (1) m.afasi Voksne m.andre v Min.s råkl. 1 1 Sum 4 (3) 4 (8) 1 3 (3) 8(6) 6 (5) 1 (3) 27( 25) Salangen Synsv Hors. Mot. Spesif. Komm. Psyk. Gen er. Fagv. Samsp. Andr SUM vans vans Vans vans sos vans vans Førskole 7(8) 1 2 (1) 1 11 (9) Barnetrinn 1(1) 7(11) 3(4) 2(2) 4(4) 14(11) 13(9) 1(1) 45(42) Ungd.trin 1(2) 5(1) 3(2) 2(4) 6(5) 2 (2) 1(1) 20(16) Voksne (1) (1) m.afasi Voksne (1) (1) (1) (1) (3) m.andre v Min.s råk (1) (1) (2) Sum 1(1) 1(2) 10(13) 10(13) 5(4) 7(10) 19(18) 17(12) 3(2) 76(73) Fylket Synsv Hers. Mot. Spesif. Komm. Psyk. Gener. Fagv. Samsp. Andre SUM vans vans vans vans SOS valls vans SVS 1(2) 2(3) (1) 5 (4) 11(5) 6 (7) 5 (5) 30(27) SVS (2) (2) 2(1) (1) (1) 2 (7) 3

10 min.språk Lamo OT Andre vg.skoler lærling Sum 1(2) 2(3) (1) 3 (2) (1) 1 (1) 9(10) 1 (2) (1) 12 ( (8 1(2) (1) 1(1) 7(10) 1(2) 1(3) 8 (8) (3) 4(2) 44(46) Vi har inneværende år behandlet i alt 167 saker. Det er i alt avsluttet 98 saker. Kommunevis fordelin av f Ikets un dommer: Dyrøy Lavangen Salangen Bardu Gratangen Harstad Lenvik Tromsø Ibestad Nordreisa Målselv 1 Balsfjord Skjervøy Sørreisa 3 1 Kvæfjord 1 1 Karlsøy 1 Mo i Rana - 1 Vestvågøy Sortland Lyngen Drammen 1 sum

11 Fordelin å k'ønn: Av våre 167 rådsøkere er fordelinga slik: Jenter 40,5% 39,4 % 41,0 % 41,3 % 38,7 % Gutter 59,5% 60,6 % 59,0 % 58,7 % 61,3 % Fordelin av rådsøkere å fa erson: Jorunn Harriet SUM D rø Lavan en Salan en Troms f lke Fra gikk alle som er oppført under Troms fylke over til en egen tjeneste. Dette betyr at Harriet fra årsskiftet hadde ansvaret for 72 saker. Det er samtidig viktig å understreke at arbeidsmengden for den enkelte fagperson ikke er sammenfallende med antall saker hun har ansvaret for. Vi har saker som innebærer mye utredningsarbeid, koordineringsinnsats og faglig ajourføring. Andre saker innebærer mer begrensete oppgaver. N henvisnin ene- fordelin å artene D rø Lavan en Salan en Troms f 1ke SUM Noen betraktnin er til tabellene: Vi har i år behandlet 167 enkeltsaker mot 170 i forrige periode. Antallet nyhenviste er i år 46, mens det var 51 forrige år. Samtidig har vi avsluttet i alt 98 saker der det ikke har vært registrert noen aktivitet i løpet av skoleåret 2010/2011. Tallene er små, og det vil naturlig nok være noe variasjon fra år til år. Samlet sett vurderes dette arbeidsåret som et år som ikke skiller seg ut når det gjelder aktivitet. Fylket startet opp sin tjeneste Dette innebærer at alle rådsøkere fra videregående opplæring og fra Lamo fra denne datoen ikke lenger var vårt ansvar. Overgangen itmebar en god del arbeid med informasjonsmøter, overføring av sakspapirer og rydding i arkivene. Det har også vært en ikke ubetydelig mengde henvendelser fra den nye PPT for videregående der behovet har vært ytterligere opplysninger om elever som har vært i vårt system tidligere. 5

12 Elever som avslutter sitt grunnskoleløp vil for framtida avsluttes hos oss det skoleåret de går ut 10.klasse. Når det gjelder rene logopediutfordringer er det ingen endring fra tidligere. Vi har inneværende periode hatt 2 henvendelser som gjelder voksne. Dette ble tidligere løst ved at kommunene avviste utfordringene på grunn av at de ikke har tilsatt logopeder. Klientene har deretter måttet henvende seg til privatpraktiserende logoped. Dette arbeidsåret har det ikke vært mulig å finne noen logoped som kunne ta oppdraget. Retten til logopedisk behandling omfatter også barn. PPT kan i begrenset grad følge opp behandlingen i PP-jobben. Vi ser derfor at kommunene har ei stor utfordring som de må løse. MÅLOPPNÅELSE I FORHOLD TIL VIRKSOMHETSPLAN: Tjenestens virksomhetsplan er vår veiviser gjennom året. Arbeidet i PP-tjenesten kan i hovedsak deles i to: Arbeid med enkeltelever. Dette består blant annet i prøving og utredning, observasjon i klasse/gruppe, samtaler med eleven, foreldre og lærere. Vi har samarbeid med andre kommunale og fylkeskommunale instanser, lager skrifilige tilrådinger til kommunal/fylkeskommunal administrasjon, deltar i ansvarsgrupper/samarbeidsmøter vedrørende den enkelte elev. Vi formidler og henter også hjelp utenfra hos eksteme tjenester. Arbeid som ikke direkte sikter mot enkeltelever. Dette er mer generelle drøftinger i skoleibarnehage, deltaking på foreldremøter/foreldreveiledninger, kurs og møter for lærere, plangrupper og lignende. Dette kalles ofte for systemarbeid. Nå er det ikke så lett å skille systemarbeid fra arbeid med enkeltsaker. Ofte vil samarbeid om enkeltsaker med rådgiving til ulike instanser gi den beste systemeffekten. Statistikken som ligger i årsmeldinga vår er over arbeidet med enkeltsaker. Dette arbeidet har følgelig i stor grad elementer i seg både av individretta arbeid og systemretta tiltak. Den største aktiviteten er knyttet til bamehager, skoler og Lamo (før årsskiftet). Vi opplever at vi har hatt gode dialoger med våre samarbeidsparter. En god del av arbeidet er regelmessige, avtalte nettverksmøter eller samarbeidsmøter. Mye sarnarbeid er organisert gjennom tverretatlige fora for barn og unge i våre samarbeidskomrnuner: TEFBUD, TEFBUL og TEFBUS. Vi har i tillegg individuelt utredningsarbeid og sakkyndighetsarbeid med oppmeldte barn. Gjennom dette arbeidet og gjennom deltakelse i ansvarsgrupper, søker vi i størst mulig grad å komme fram til samordnende og gode tiltak for våre rådsøkere. Vi har nå startet opp med å sette fokus på Riksrevisjonens rapport som viser at Troms fylke har større økning i spesialundervisning enn resten av landet. Dette er det viktig å stoppe opp ved. Spesialundervisning er et gode for de som trenger det, men ei ulykke for de som ikke trenger det! I rapporten bemerkes det at: PPT har lang behandlingstid Mangelfull konkretisering av opplæringsmålene i den sakkyndige vurderinga Enkeltvedtakene er lite konkrete IOP og halvårsrapporter er lite konkrete når det gjelder opplæringsmål og dokumenterer i varierende grad gjennomført undervisning. 6

13 Det er ikke slik at alle disse punktene gjelder vår tjeneste, men vi ser tendenser og vi ønsker å bli bedre. Vi har planer om å starte opp et systematisk arbeid sammen med skolene og barnehagene om dette ved oppstart høst-11. Ønsket er at vi sammen med foreldre og skole/barnehage skal kunne komme fram til tiltak som gjør at vi alle far brukt våre ressurser på best mulig måte. Kontoret har fast tid ukentlig avsatt til internt samarbeid. Våre daglige, kjappe morgenmøter ivaretar arbeidsmiljøet samtidig som de gir mulighet for orientering om dagens gjøremål. Klimaet internt på kontoret og i forhold til samarbeidende parter er meget godt. ARBEIDSTRYKKET OG VEIEN VIDERE Som det framgår av tabellen over fordeling av rådsøkere på fagperson, har arbeidstrykket vært som tidligere år. Vi har hatt ei noe ujevn fordeling av arbeidet. Vi har fremdeles ei halv stilling som har stått i vakanse siden høsten Jorunn 1ndseth har våren 2011 hatt 20 % tilsetting i "Voksne for barn" som regionkontakt for "Zippys venner", noe som har medført begrensninger i hvor mange enkeltsaker det kunne legges på henne. Hun har også vært med i et prosj ekt "Tidlig innsats" som Region Indre Midt-Troms har arbeidet med. Det har vært et travelt arbeidsår, noe som også kan leses ut fra datoen for når årsmeldinga var ferdigskrevet! Vi er en svært liten tjeneste med kun 2 fagstillinger, noe som gjør at vi blir sårbare. Samtidig prøver vi å utnytte det faktum at vi har et meget godt samarbeidsklima innad og et godt forhold til foreldre, barnehager, skoler og øvrig kommunalt og fylkeskommunalt hjelpeapparat. Vi har opplevd stor vilje til å gå løs på viktige og vanskelige arbeidsoppgaver. Fokuset er hele tida at vi ønsker å komme fram tii gode løsninger for barn og unge i skole og barnehage, Det blir en stor og prioritert oppgave for tjenesten, styret og våre eiere å arbeide for å styrke tjenesten og gjøre den mer robust. LEDERS SLUTTKOMMENTAR: Leder vil benytte anledningen til å berømme ti1satte i tjenesten for deres innsats. Det samme gjelder for alle de andre som er med og bidrar til løsningen av den viktige oppgaven det er å utvikle gode læringsvilkår for barn og unge som trenger særskilt hjelp. Vi har startet på et utviklingsarbeid sammen med våre nære samarbeidspartnere, vi har høye mål og et stort ønske om å få det til! Sjøvegan, Harriet Eriksen leder 7

14 Den norske kirke a,r*-; Dyrøy menighetsråd se. Coknr,.1_ BrøStaabtn 21/ Innkalling til menighetsrådsmøt tid: torsdag 29.mars -12 kl. Sted: Menighetskontoret.02 P 2 2 MAR 2012 Rel : Innkalling blir sendt varamedlemmene til orientering. Disse møter kun etter spesiell innkalling. Forfall meldes til menighetskontoret tlf , eller memghetsrådets leder, Anne Larsen, mob Prosten skal ha oppfølging av visitaset fra mars 2011, og dersom det høver vil han delta i møtet 29.mars, men det er ikke avklart klokkeslett. Sak 9/2012: Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 10/2012: Godkjenning av referat fra møte Sak 11/2012: Referatsaker. Kopi av høringssvar fra Prosten i Senja til kirkedep.vedr. elektronisk registrering av kirkelige handlinger, datert Kirkedep., Rundskriv-Den norske kirke-statsbudsjettet 2012-kirkeregnskapene 2010, datert Årsstatistikk - Dyrøy menighet 2011,sendt SSB, datert Kirkedep., Høring-Bokføringsregler for kirkelige fellesråd og menighetsråd, datert Myraunet Consulting, E-post , vedr. registrering av kirkegårdsinformasjon og tilbakemelding fra kirkevergen samme dag. Dyrøy blomsterfond, Ref. fra møte Dyrøy menighets budsjettregulering nr. 1/2011/justert, reg Hefte om forebygging av kirkebranner Sak 12/2012: Godkjenning av årsme1ding Saksdok.: Forslag til årsmelding, trykkes Saksbeh.: rvh Arkiv: 046 Bakgrunn: Menighetsrådet skal hvert år avlegge en melding om drift, bemanning, økonomi mv.. Vurderinger: Meldingen fremkommer som årsmelding og knyttes opp mot regnskapstall, aktiviteter, bemanning og en gjennomgang av driften det siste året. Det er også valgt å sette inn en kort statistikk som viser litt om ofringer, altergang, antall deltakere på gudstjenester osv.. Årsmeldingen har hatt denne formen over flere år, men kan gjerne endres hvis noen finner det tjenlig. AU har ikke gjennomgått detaljene og meldingen legges fram for drøfting med følgende kommentarer; - økonomiavsnittet kan utdypes eller kortes ned - Det kan skrives mer om dugnadsarbeid og forklare de økonomisk besparelsene - Det kan skrives mer om bygg, anlegg og sparetiltak.

15 Dyrøy menighetsråd - møteinnkalling side 2 Det har vært ønskelig å holde meldingen på 2 sider med tanke på at folk skal orke å lese den og at den skal trykkes i menighetsbladet. Dette tilsier at det er mange avveininger som legges til grunn for at meldingen har den form og det innhold den har. Kan det kuttes på noe til fordel for noe annet? Innstilling til vedtak: Dyrøy menighetsråd godkjenner årsmelding for 2011 med de endringer som fremkommer i møtet. Sak 13/2012: Nytt regnskapssystem Saksdok.: Pristilbud fra (vi)tari, trykkes ikke Saksbeh.: rvh Arkiv: 130 Bakgrunn: Dyrøy menighetsråd har ført regnskap i excell i en årrekke. Det har vært en god og tjenlig ordning, men i hht. Rundskriv fra depatementet er slike løsninger ikke godkjent fra juli Saken er drøftet med revisor som bekrefter at det må legges om, og det antas at det må søkes dispensasjon for å ha nåværende ordning ut året. Vurderinger Nytt regnskapssystem koster penger i form av investering og opplæring, vedlikehold/ oppgraderinger og serving. Kirkevergen har undersøkt omkringliggende kirkekontor og det er mange forskjellige løsninger, og noen kjøper tjenesten hos kommunen. Det antas å være en god løsning å kjøpe et program som en ellere fiere av kirkekontorene i nærheten bruker, eller å kjøpe en delvis tjeneste hos kommunen der bilagsføring og rapporteringer føres av sekretæren slik som i dag, men at kommunens regnskapsprogram brukes. Pris på nytt regskapssystem inkl, opplæring er ca. kr ( pristilbud fra «(vi)tari» i Tromsø). Pris på regnskapstjeneste levert fra kommunen med punsjing, rapportering, regnskapsavsluting m.v. utført av sekretæren ved menighetskontoret foreligger ikke, men antas å være billigere. Sørreisa menighetsråd har gått på denne løsningen, og kjøper deler av regnskapstjenesten fra Sørreisa kommune. Prisen er ikke avklart i Sørreisa, men det forventes å bli langt billigere enn kjøp av eget program. Det er vanskelig å si noe om hva som kan være en klok og farbar vei for menighetsrådet, men erfaringer fra Senja er at de viderefører regnskapstjenestene levert fra Torsken kommune. Agresso har mulighet for at man kan være bruker på web., og det gir tilgang på regnskapet hele tiden, og over alt der det er dekning, dog må man være på kommunehuset for å føre i regnskapet. Dersom Dyrøy menighetsråd går inn for å spørre Dyrøy kommune om å få være bruker i deres regnskapstjenester i tillegg til det som leveres av lønnstjenester pr i dag, betyr det at sekretæren må fysisk forflytte seg noen timer pr uke for å føre regnskapet på en kommunal maskin. Dersom menighetsrådet velger å kjøre regnskapet lokalt og kjøpe eget program, må det søkes tilleggsbevilgning til formålet, jfr. tidligere drøftinger. Kirkevergen klarerer med dep. om nåværende ordning kan videreføres ut Saken legges fram til drøfting uten innstilling til vedtak da det ikke er gjennomført AUmøte på saken.

16 Dyrøy menighetsråd - møteinnkalling side 3 Sak 14/2012: Godkjenning av kirkegårdsporter ved Faksfjord, Moen og Holm kirkegårder. Saksdok.:Tegning over port Brøstad kirkegård, trykkes Saksbh.: RVH Arkiv: 511 Bagrunn: Dyrøy menighetsråd har tidligere drøftet at det er ønskelig å få til lik port ved alle kirkegårdene i Dyrøy kommune. Vurderinger: Arbeidet med avklaring av port til Brøstad kirkegård var omfattende. Porten tegnet av Geir Skoglund og laget av lokal leverandør. Det er tenkt at de tre andre portene til Moen, Dyrøy og Faksfjord kirkegårder skal se lik ut og produseres samme sted. Kostnadene dekkes av Blomsterfondet og evt. med innsamlede midler. Leder vil orientere fra møtet i styret for Blomsterfondet. Saken legges fram til drøfting uten innstilling til vedtak. Sak 15/2012: Godkjenning av regnskap Saksdok.: Regnskap 2011, trykkes Saksbeh.: rvh Arkiv: 133 Bakgrunn: Rådet skal hvert år godkjenne regnskap, og vedtak skal si noe om hvordan man tenker å behandle merforbruk evt. mindreforbruk. Dette skal kommenteres i årsmeldingen og vedtak skal følge regnskapet til revisjon. Når revisjonsberetning foreligger vil regnskapet legges fram for rådet for endelig godkjenning. Vurderinger: Regnskapet viser et mindreforbruk på kr , men kommunens bevilgning til dekning av underskudd for 2010 på kr er tatt med på inntektsiden og uten det vil1e det vær et renskapsmessig mer forbruk på kr Følgelig føres dette merforbruket ut av regnskapet for 2011 og legges til rest av underskudd for 2010, og utgjør da kr ,37. Regnskapet viser at en rekke poster er overforbrukt, men det foreligger vedtak om bruk av fond for til sammen kr inkl. kr til dekning av underskudd for Underskudd Underskudd for 2010, kr er delvis nedbetalt ved hjelp av kr fra Dyrøy kommune og kr fra menighetsfondet. Kr er dratt med over til driften. I 2012 skal underksudd fra 2010 og 2011 forsøkes å dekkes inn. Det er satt av ca. kr til Blomsterfondet, kr til kjøp av kirkegårdsprogram, noen renter og ca. kr til ungdom ( gave) og rest fra menighetsbladsamarbeid. Overforbrukte poster uten dekning av fond er utgifter tilknyttet til bl.a. visitaset i mars Driften for 2011 har vært svært disiplinert, og takket være mye dugnadsarbeid er ikke alle vikarmidlene ei heller fastlønnsmidlene oppbrukt. Det er hyggelig at strømkostnadene er redusert fra 2010 til 2011, noe skyldes redusert drift ved byggene i vintermånedene og kanskje kan ny strømanordning ved Dyrøy kirke gi utslag. Hovedoversikten gjennomgås i møtet.

17 Dyrøy rinenighetsråd - møteinnkalling side 4 Innstilling til vedtak: Dyrøy menighetsråd godkjenner regnskap for 2011 med et merforbruk på kr ,41. Merforbruket legges til rest av underskudd for 2010, kr, ,96. Det gir et samlet merforbruk på kr ,37 som skal dekkes inn over drift/fond for 2012 og Sak 16/2012: Orienteringer. Nytt stoff til kneleputer ved Brøstad kirk ankommet / div. arbeid ved Brøstad kirke. Møbler til møterom bestilt Finnsnesnatta Ref. personalmøte; nye valg Oppfølgingsak ved kirkegård Div. møter ved Dyrøy kommune Dugnadsarbeid ved kirkegårdene før 20. juni 75-årsjubileum Brøstad kirke Trosopplæringsmidler Ny kirkeordning Menighetens årsmøte torsdag 12.april -12 k i Brøstad kirke. innstilling til vedtak Dyrøy menighetsråd tar orienteringene til orientering. Sak 17/2012: Valg av 5. representant til styre for Blomsterfond. Saksdok: Statutter-Dyrøy blomsterfond, Saksbeh.: rvh Arkiv: 519 trykkes ikke. Blomsterfondet ledes av et styre på 5 medlemmer. Hver av de 4 kirkegårdene skal ha sin representant. Kirkegårdsarbeider er 5. medlem. Jiinsrilhing til vedtalc Leif Hermod Jensen foreslås som 5. representant til blomsterfondet. Sak 18/2012: Menighetssaker. Givertjeneste Gudstjenesteliste fram til 1.juli 2012 Sak 19/2012: Søknad om tilleggsbevilgning-kirkegårdsprogram Saksdok.: Søknad til Dyrøy kommune, trykkes ikke. Saksbeh.: rvh Arkiv: 513 Bakgrunn: Det vises til tidligere drøftinger, og søknad sendt Dyrøy kommune første del av mars. Arbeidet med å få Dyrøys kirkegårder, finne festere, få på plass gravregister og gravene i kartverkene ble adskillig mer arbeidskrevende enn først anslått. I dialog med kommunen ble det klart at rådet kunne sende søkand om tilleggsbevilgning. Sekretæren har etterlyst kr til kursing i kirkegårdsprogrammet, bevilget av kommunen i Disse pengene mener kommunen var innbakt i kr til kirkegårdsprogrammet. Denne forutsetningen har ikke vært kjent for kirkevergen, og det medfører at utgifter til kurset må bæres over driften, søkes støtte fra kommunen eller dekkes av fond. Kurset koster totalt inkl, reise, kost, undervisning ca. kr Sørreisa vil delta noen timer den ene dagen og vil betale kr samt at kirkevergen har tilbudt privat overnatting da det er krevende og kostbart å legge overnattingen til Finnsnes uten at kurshodler har bil. Kursmidler er ikke tatt med i søknad om tilleggesbevilgning. Det kan gjøres i neste søknad, der hele driften skal gjennomgås.

18 Dyrøy menighetsråd - møteinnkalling side 5 Dette vedtaket er formelt behadlet tidligere i eget møte v/ leder. Innstilling til vedtak: Dyrøy menighetsråd vedtar å søke kommunen om tilleggsbevilgning på kr til investering i kirkegårdsprogram. Sak 20/2012: Kjøp av rømningsbeslag til Dyrøy kirke. Saksdok.: Faktura fra Låsesmeden as, trykkes ikke Saksbeh.: rvh Arkiv: Bakgrunn: Menighetsrådet vedtok at pålegg fra brannsyn skulle følges opp og rømningsbeslag ved Brøstad kirke er kjøp og montert ved bruk av kirkefondet. Beslag til Dyrøy kirke er kjøp, men ikke montert, da arbeidet bel svært dyrt. Etter drøftinge med teknisk etat er det klart at de ikke kan ta på seg arbeidet og anbefaler at arbeidet utføres av leverandør. Vurderinger: Det viser seg med nærmere gjennomgang at det ikke foreligger konkret vedtak i rådet om at det skal brukes av fond til å kjøpe og montere rømningsbeslagene i Dyrøy kirke. Saken er drøftet i AU med vedtak om at det skal bestilles, men ikke finansiering. Menighetsrådet må fatte vedtak om hvordan beslagene og monteringen skal finansieres, og AU har forutsatt at det skal brukes av fond også til Dyrøy kirke. vedtak: Dyrøy menighetsråd vedtar at rømningsbeslag og montering av disse ved Dyrøy kirke, kr ,38 + mva 4.428,84, skal dekkes av kirkefondet. Sak 21/2012: Organisering av trosopplæringsarbeidet i Dyrøy menighet. Saksdok.: Referat fra møte på Finnsnes 7.april, trykkes Forslag til alternative fordelingsnøkler, trykkes Saksbeh.: rvh Arkiv: 331 Bakgrunn: Menighetsrådemedlemmer, kirkeverger og prester var invitert til første gjennomgang av organsiering av trosopplæringsreformen for hele prostiet, Finnsnes kirke 7.april. Dessverre møtte bare kirkevergen fra Dyrøy. Oppdraget/ hjemmeleksa til 26.april er å si noe om hvordan man tenker å gjennomføre arbeidet, tilsette folk, lønne frivillige på timer, kjøpe tjenerster av Lenvik eller andre? Dette, sammen med hvordan pengene tenkes fordelt, ble drøftet på møtet. Vurderinger: Menighetsrådet skal så snart som mulig avklare om det er aktuelt å kjøpe trosopplæringstjenester fra Lenvik. Dette med tanke på at Lenvik får mindre penger fra 1. juli 2012 og står overfor oppsigelser dersom det ikke blir aktuelt å selge tjenester til andre menigheter. Det foreligger alternative løsnigner for fordeling av trosopplæringsmidlene i Senja prosti, se vedlegg. Her går det fram at Dyrøy skal beholde sin kateketstilling på 40 % og avhengig av hvilken fordeling som velges vil Dyrøy motta kr og til trosopplæring. Menighetsrådet er bedt om å vurdere alternativ 3 og 4, alternativ 1 og 2 er varslet at de utgår. Kort skissert legger alternativ 3 opp til at det skal fordeles 90% av kronebeløpet på kr. 320 pr barn 0-18 år, og alternativ 4 legger opp til at 75% av kronebeløpet på kr. 320 pr barn 0-18 år skal fordeles. Resterende kroner skal vurderes opp mot kriteriene som er skissert foran alternativene, og det er her kriterie nr. 2, bemanning av stillinger med

19 Dyrøy menighetsråd - møteinnkalling side 6 direkte tilskudd fra statsbudsjettet innen undervisning(kateketstillinger) kommer inn. Berg, Torsken og Tranøy har ikke slike midler, men Sørreisa, Dyrøy og Lenvik har det. Det kan derfor synes mest rettferdig å gå for alternativ 4 slik at Senjakommunene får noe mer midler og kan bygge en undervisningsstilling. Differansen for Dyrøy ved å fordele 90% av kr-beløpet og 75% av kr-beløpet utgjør kr Det blir man verken rik eller fattig av, men for Lenvik utgjør det en forskjell på ca. kr Dyrøy menighetsråd kan derfor ut fra eget stå sted konstatere at det ikke er stor forskjell mellom alternativ 3 og 4, men at det er en svært positiv forskjell for Senja å gå for alternativ 4 og en negativ forskjell for Lenvik dersom det velges alternativ 4. Det er derfor drøftet en mulighet for å gå for en %-sats midt mellom, ca. 83%. Det er ikke laget utregninger for dette, men det utgjør svært lite for Dyrøy. Dog er det slik at dersom menighetene ikke kommer til enighet vil bispedømmerådet gjøre vedtak og bestemme hvordan fordelingen blir. Kirkevergen har for sikkerhetsskyld sendt mail til bdr. ang. kateketstillingen i Dyrøy og bedt om tilbakemelding på om stillingen kan lyses ut evt. om disse kateketmidelene kan påregnes som før. Det forventes svar før menighetsrådsmøte 29.mars. Det er lagt strenge føringer på midlene, og det skal sendes rapporter for hver krone. Menighetsrådet må svare for gjennomføring og bruk i hht. vedtatte planer. Ubrukte midler går i retur. Saken er ikke drøftet i AU før innkallingen sendes, og den legges derfor fram til drøfting uten innstilling til vedtak. Sak 22/2012: Gudstjenestereformen Saksdok.: Skriv fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd,dat Saksbeh.: PGN Arkiv: 310 Saken legges fram i møtet av soknepresten. Ta med matpakke! Vel møtt! Vennlig hilsen Rachel Vangen HoholmAnne Kirkevergeleder Larsen OrlAott.. Kirsti S. Ottesen sekretær

20 Årsmeldin for D rø meni het Dyrøy menighetsråd har ifølge den nye kirkeloven og gravferdsloven fra 1996, personalansvar, økonomiansvar, ansvar for drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder og ansvar for det menighetsbyggende arbeidet i Den norske kirke i Dyrøy. Ansatte Kirkeverge: Rachel Vangen Hoholm: 40 % stilling. Kateket: 40% stilling. Stillingen har stått ledig etter flere utlysninger. Oppgavene ivaretatt med bruk av prester, frivillige og innleide folk på timelønn, samt 20% adm. lagt til sekretær. Organist: Michel Martin: 40% stilling. Kirketjener: Boye Skoglund: 20% stilling fram til 12.april 2011.Deretter er oppgavene utført på dugnad. Renholder: Lill Sigrid Bergheim: 20 % stilling. Kirke årdsarbeider: Oppgavene lagt inn i tjenesteytingsavtalen. Sekretcer: Kirsti S. Ottesen: 30% sekretærstilling og 20% stilling tilknyttet administrasjon på faseog konfirmantarbeidet. Ansatt av Nord Hålogaland bispedømmeråd: Sokneprest Per Gustav Nilsen. Utvalg Dyrøy menighet har to utvalg som steller med aspekter ved det menighetsbyggende arbeidet. Utvalget for undervisnin o udst. enesteliv arbeider bl.a. med fasearbeidet, der 4-åringene får tilbud om tre samlinger i barnehagetida i forbindelse med utdeling av «Min egen kirkebok», 6-åringene inviteres til dåpsskole med 3 samlinger i SFO-tiden før boka «Tre i et tre» deles ut og 11-åringene får utdelt Bibel på høsten og senere inviteres til Bibelkurs med overnatting i Brøstad kirke. (LysVåken) Utval et for diakoni o mis'on arrangerer månedlige formiddagstreff i Brøstad kirke. Menigheten samler inn penger til støtte til NMS-U Crew. Det er oppnevnt kirkegårdsnemnd for hver kirkegård som har ansvar for dugnad og beplantning. Lederen fra hver nemnd samt kirkegårdsarbeideren utgjør styret i D ro Blomsterfond. Aktiviteter I 2011 har det vært 170 små og store arrangement i Dyrøy menighet, alt fra korøvelse, skolelag, fasearbeid til gudstjenester, vigsler og begravelser. 133 av disse arrangementene har foregått i egne bygg. I tillegg til gudstjenester og kirkelige handlinger kan følgende aktiviteter nevnes: Søndagsskoler : Har pause. Brøstadbotn Barnegospel - hovedkor/b-tweens 49 stk.. Dyrøy Kristelige Skolelag.12 samlinger, totalt 86, snitt på møtene 9,5 stk.. Konfirmantene deltok på Finnsnesnatta i februar og BrostadCamp utgikk i november. Andakter på Dyrøy Omsorgssenter hver 14. dag, inkl. 2 gudstjenester minattverd pr. halvår Samtalefellesskap for voksne gjennom hele året. med internasjonal fest. 12 samlinger med 15 i snitt pr kveld. Julekonsert i Dyrøy kirke i desember med lokale aktører. Konfirmantjubileumstreff på sommeren Friluftsgudstjenester på Kastnes bygdetun og Båthamna og en mørketidsgudstjeneste i desember v/uteplass Dyrøy Omsorgssenter. Bibelgruppe for voksne gjennom hele året Div. besøk på Moen bedehus og Brøstad kirke av predikanter og Frelsesarmeen. Bispevisitas i mars. 1

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET

REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET Dato: 20.01.15 Vår ref: RR-protokoll-2015-01-20 Tid: Tirsdag 20. januar kl. 12.30-15.00 Sted: Kunnskapsparken, Finnsnes, møterom 221 Til stede: Ordførere: Rådmenn: Sekretariat:

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Vår ref.: RR-2013-06-17 Dato: 18.06.2013 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 17. juni kl. 09.00 11.30 Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård,

Detaljer

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak)

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak) Vår ref.: RR-2012-03-19 Dato: 19.03.2012 Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no PROTOKOLL FRA MØTE MIDT-TROMS REGIONRÅD

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011 Årsmelding 2010 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virksomhet i råd og administrasjon... 3 1.1. Medlemmer... 3 1.2. Administrasjonen... 3 1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser...

Detaljer

Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK

Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Dato: 15.01.15 Deres ref: Vår ref: RR-innkalling-2015-01-20

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Randi Lillegård Tunstad. Karl Johan Olsen Nestleder SV Grethe Skollevoll Medlem KRF Nina Bolle Gabrielsen Medlem AP

Randi Lillegård Tunstad. Karl Johan Olsen Nestleder SV Grethe Skollevoll Medlem KRF Nina Bolle Gabrielsen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.12.2007 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 25.04.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Ronny Nordahl, Per Gunnar Cruickshank,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.10. og 22.10.2014 Tidspunkt: 11:00 16:00 og 11:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

ÅRSMELDING MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD 2009

ÅRSMELDING MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD 2009 ÅRSMELDING 2008 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virksomhet i råd og administrasjon...3 1.1. Medlemmer...3 1.2. Administrasjonen...3 1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser...3 1.4. Friluftsrådenes

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Ivar Mortensen Økonomisjef Synnøve Eriksen Sekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Ivar Mortensen Økonomisjef Synnøve Eriksen Sekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 28.09.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Sørensen NESTL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Sørensen NESTL AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 08:00-10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Vår ref.: rs Saksbehandler: Arkiv: adm/m/s Deres ref.: Dato:

Vår ref.: rs Saksbehandler: Arkiv: adm/m/s Deres ref.: Dato: Årsmøte 2016 Protokoll Vår ref.: rs Saksbehandler: Arkiv: adm/m/s Deres ref.: Dato: 11.5.2016 Til stede: Delegater Helge Hveding, Ballangen kommune Per Anders Robertsen, Evenes kommune, etter kl. 14.10

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 10/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 16. desember kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 16.12.2014 Møtetid kl.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd

Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Dato: 17.2013 Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 16. desember 2013 kl. 09.00-15.00 Sted: Kulturhuset, Til stede: Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård (til 13.30), Randi Lillegård,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder Erling Sandnes, nestleder Ragnhild Myklebust Bergljot Rørtveit (meldt forfall) Martha Samuelsen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 28.01.2015 Møtetid: kl. 18:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Anne Janet Rygh Bjørneli, Robert Van Den Hooven, Christa Van Den Hooven,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Randi Vaeng Nestleder FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Randi Vaeng Nestleder FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 22.03.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-03-21-RRprotokoll Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 21. mars

Detaljer

Enebakk menighetsråd. Protokoll for Enebakk menighetsråd 24. januar 2017 på Enebakk kirkekontor kl

Enebakk menighetsråd. Protokoll for Enebakk menighetsråd 24. januar 2017 på Enebakk kirkekontor kl Enebakk menighetsråd Protokoll for Enebakk menighetsråd 24. januar 2017 på Enebakk kirkekontor kl. 1900-2030 Behandlede saker: EMR Sak 1.17 Menighetsrådsmedlemmer inn i ett trosopplæringstiltak EMR Sak

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 12. FEBRUAR 2010 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES - STJØRDAL RÅDHUS NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I MIDT-TROMSTINGET 27. april 2015

REFERAT FRA MØTE I MIDT-TROMSTINGET 27. april 2015 Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 609, 9306 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Dato: 29.04.2015 REFERAT FRA MØTE I MIDT-TROMSTINGET 27. april 2015 Midt-Tromstingets

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Er det eventuelt saker må det komme inn før vi godkjenner sakslista. Dette for å disponere tiden vår.

Er det eventuelt saker må det komme inn før vi godkjenner sakslista. Dette for å disponere tiden vår. Møtebok for sråd Møtedato: 17 mars Møtetid: 1930-2200 Møtested: Ræge kirke Ord for kvelden Linn Elisabeth Aase Noe å bite i vi spiser iskaker fra medarbeiderfesten Tilstede: Owe Lie Bjelland, Geir Frafjord

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører MØTEREFERAT Interkommunalt kystsoneplanutvalg Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 20.1.2014 Vår ref. Antall sider Kl 12.30 14.20 Trine-Lise W. Fossland 4 + vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Roan kommunehus Dato: 15.11.2016 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 24.01.2017 på kirkekontoret, kl. 18.30 Til stede: John Olav Hodne, Haldis Flakne, Øyvind Løvås, Ingeborg Eli Nideng, Bernt Føttum, Jan Fredrik Sagdahl Forfall:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Randi Lillegård LEDER AP Grete Moan MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Randi Lillegård LEDER AP Grete Moan MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ellen

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Berit Jakobsen Ronny Nordahl AP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Berit Jakobsen Ronny Nordahl AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Grete Moan MEDL TV Karl Johan Olsen MEDL SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Grete Moan MEDL TV Karl Johan Olsen MEDL SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Referat fra møte i Midt-Troms regionråd 7. april 2014 Tid: Mandag 7. april 2014 kl. 10.00-15.45 Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn, Dyrøy kommune Til stede: Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhuset Møtedato: 07.04.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 13:15 17:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg.

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. Herredshuset NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2011

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2011 DEN NORSKE KIRKE OLSVIK MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2011 Vår ref. Deres ref. Dato: 11/159-2/OLSVBJAN 25.02.2011 Møtedato: Torsdag 24.2.2011 Møtetid: Kl. 19.00-22.30 Møtested: Kjøkkelvik barnehage

Detaljer

Møteprotokoll. Den norske kirke Hinna menighet. unna meniglietsråd. Saksilste

Møteprotokoll. Den norske kirke Hinna menighet. unna meniglietsråd. Saksilste Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll unna meniglietsråd Dato Sid Joumal Arkiv Saksbehandler 11.05.2016 16/295-23 998/16 012.1 Katrine Pedersen, 5t 905772 Møtested: Hinna kirke, undervisningsrom

Detaljer

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Tid: 18. juni 2013 kl. 19:00 Sted: Stokkøy Sjøsenter, Fremmøtte: GISLE HERFJORD MARIANNE O. S. BUTLI ODD MARTIN GRØTTING TONE BÅRDLI KRISTIAN KJENES EINAR

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd

Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Vår ref.: RR-2012-08-21 Dato: 21. august 2012 Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Tirsdag 21. august 2012 kl. 09.30-13.30 Sted: Kommunehuset i Bardu, Setermoen Til stede: Ordførere: Liv Marit

Detaljer

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Anne Hammer, Ingvar Jostein Svegården, Trine Nickoline Rogne Møller, Gunvor Støle Melsom,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Jeanette Johnsen Mildrid Olsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

OMBYGGING AV SMÅSKOLEN VED EIDSVÅG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE. BYGGEREGNSKAP OMBYGGING AV KOMMUNEHUSET I NESSET. BYGGEREGNSKAP

OMBYGGING AV SMÅSKOLEN VED EIDSVÅG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE. BYGGEREGNSKAP OMBYGGING AV KOMMUNEHUSET I NESSET. BYGGEREGNSKAP KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/12 Møtedato: 03.05.2012 Tid: kl 13.00 kl 16.20 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 10/12 17/12 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 09.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:00 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 18/08-20/08

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: kl på Tranby menighetshus.

Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: kl på Tranby menighetshus. Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: 9.2.17 kl. 19.00 på Tranby menighetshus. Møtedeltakere: (X=Tilstede. F=Forfall) Berit Baasmo Kvidaland Kjell Håkon Brurberg Ruth Ingeborg Opsahl Elisabeth

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.30 STED: ÅPNING: TIL: Sakristiet i Tananger kirke Knut Erik Siv Elin Mæland Nelly Margrethe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Venke Heide Medlem FLD Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Venke Heide Medlem FLD Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Menighetskontoret.

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Menighetskontoret. Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Menighetskontoret. Møtedato: Tirsdag 03.05.16 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 05/2016 Tilstede (1.vara) Daglig leder

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 14.09.2015 2015/3830-2 331.2 Deres dato Deres ref. 29.06.2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer