Forsikringsvilkår FPB:N BÅTFORSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsvilkår FPB:N 2015.01.01 BÅTFORSIKRING"

Transkript

1 Forsikringsvilkår FPB:N BÅTFORSIKRING

2 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Administrasjon Forsäkringsproduktion i Sverige AB (nedenfor Försäkringsproduktion) står for den løpende administrasjonen. Hos oss tegner du forsikring og får svar på spørsmål om premien, vår service og forsikringens innhold. Telefon (norsk nummer). Skadeoppgjør Skadeoppgjør skjer på oppdrag fra forsikringsselskapet og utføres av et frittstående og upartisk skadeoppgjørsselskap i Norge. Skade skal dog alltid meldes uten ugrunnet opphold til Forsäkringsproduktion. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Gjensidige Forsikring ASA, Norge, svensk filial Forsikringsformidler Forsikringen formidles av Försäkringsproduktion. Lover om forsikringsavtaler Dette vilkår er tilpasset Forsikringsavtaleloven. Forsikringens innhold Forsikringen er ment for privateide motor- og seilbåter som brukes mesteparten av sesongen i Norge og har norsk hjemmehavn om ikke annet framgår av ditt forsikringsbrev. Forsikringen omfatter følgende moment: Eiendomsforsikring Ansvarsforsikring Rettshjelpsforsikring Ulykkesforsikring Du kan også velge å tegne disse tilleggsforsikringer: Forsikring for registrert trailer/tilhenger. Maksimal erstatning er kr. Maskinskadeforsikring for motorer som er maksimalt 10 år gamle. Utleie- & Charterforsikring. Forsikringsbeløp og andra opplysninger Du velger selv forsikringsbeløpet. Dette skal motsvare markedsverdien på båten inklusivt utstyr både fast og løst. Med fast utstyr avses for eksempel tauverk (mantåg), beslag, mast, rigg, seil og kapell. Med løst utstyr for eksempel navigasjonsutstyr, puter, fendere og tau, men også jolle, hjelpemotor samt tetningsmateriale og støtter. Andre opplysninger som vi behøver for å tegne forsikring er bl.a. båttype, båtens lengde og bredde, byggemateriale, maksfart i knopp, antall hestekrefter, motor- og drevnummer.

3 Observer at farten du oppgir for båten skal være maksfart i følge fabrikantens eller forhandlerens opplysninger. Særskilt risikovurdering Særskilt risikovurdering gjøres på trebåter produsert før 1980 samt for halvfabrikat, egenprodusert båt samt båter som tidligere har vært brukt yrkesmessig, uansett alder. Vi forsikrer ikke båter tilvirket av ferrosement eller betong. Om du under båtens forsikringsperiode gjør forandringer, for eksempel bytter motor, skal dette meldes ifra om til Försäkringsproduktion. Om forandringen medfører at verdien høyes eller maksfarten øker kan det påvirke premien (se L 5.4 om tileggspremie). Begrensninger Vi ber deg nøye studere de unntak (rød tekst) og sikkerhetsforskrifter (kursiv stil) som finnes i vilkåret. Blant disse bør du være spesielt oppmerksom på låsekravene på utenbordsmotorer og oppbevaringskrav på endel elektronisk utstyr i C 3.4. Påvirk din premie! Du kan få rabatt på forsikringspremien gjennom å for eksempel tyverisikre din båt, kontakt Försäkringsproduktion for mer informasjon angående hvilke merker på tyverisikringer som rabatteres. Rabatt gis også om du hovedsakelig har din båt i nattovervåket hjemmehavn. Med nattovervåket havn menes kontinuerlig overvåkning nattetid, der havnens medlemmer eller vakter kontinuerlig overvåker havneområdet mellom kl under hele sesongen fra og med sjøsetning til tørrsetting. Avser vanlig hjemmehavn. Den aktuelle rabatten angis i forsikringsbrevet. Egenandeler Egenandel ved eiendomsskade som sjøskade, opplags- og transportskade, brannskade, tyveri og hærverk framgår av ditt forsikringsbrev, ansvarsskade kr og ved rettshjelpsskade 20 % av kostnadene, dog minst kr. En ekstra egenandel gjelder i enkelte tilfeller, dette oppgis da i respektive vilkårspunkt. Du kan også velge en høyere grunnleggende egenandel og på den måten senke din premie med opp til 15 %. Definisjoner Med markedsverdi menes den sannsynlige prisen ved et normalt salg. Kan dette ikke fastsettes består det av gjenanskaffelsesverdien med fradrag for avskrivninger gjennom bl.a. alder, slitasje, foreldelse, minsket brukbarhet. Med FG menes Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd og når vi i vilkåret angir at et produkt skal være godkjent og i følge en viss klassifisering er det FGs normer vi mener.

4 INNEHOLDSFORTEGNELSE Side A Hvem, hvor og når 5 B Generelle begrensninger 5 C Eiendomsforsikring 6 C 1 Hva som er forsikret 6 C 2 Hva som ikke er forsikret 7 C 3 Hva forsikringen gjelder for, og hva den ikke dekker 7 C 3.1 Sjøskade 8 C 3.2 Opplags- og transportskade 8 C 3.3 Brannskade 9 C 3.4 Tyveri og hærverk 10 C 4 Beregningsregler 10 C 5 Erstatningsregler 11 C 5.3 Egenandeler 12 D Ansvarsforsikring 15 E Rettshjelpsforsikring 17 F Ulykkesforsikring 20 G Utleie- & charterforsikring 23 H Forsikring for trailer/tilhenger 24 K Maskinskadeforsikring 29 L Generelle bestemmelser 31 M Annen informasjon 37 M1 Informasjon ved distanseavtale 37 M2 Informasjon om behandlingen av personopplysninger 38 M3 Om vi ikke blir enige 39

5 A HVEM, HVOR OG NÅR Bestemmelsene nedenfor gjelder også ved en eventuell tilleggsforsikring og gjelder med de begrensninger som eventuelt er angitt i de respektive avsnitt. A 1 Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for forsikringstakeren som eier av båten som er angitt i forsikringsbrevet forsikringstakerens ektefelle eller samboer samt øvrige familiemedlemmer (de forsikrede) den som med eierens tillatelse bruker båten eller dennes utstyr. A 2 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder ved opplag og transport innenfor Norden i fart til sjøs i Sverige, Danmark, Finland og Norge samt i disse landenes territorialfarvann, på Østersjøen med avgrensede havner, viker og hav samt på Skagerrak og Kattegat øst for en linje trukket mellom Hanstholm og Lindesnes A 3 Når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder for skade på forsikret eiendom som inntreffer under forsikringstiden ansvarsskade som skjer under forsikringstiden tvist, mål eller sak ifølge rettshjelpsforsikringen punkt E 3. Forsikringen gjelder året rundt uansett om båten står på land eller ligger i sjøen. Observer dog sikkerhetskravene i C 3.1 og C 3.4 angående sjøskade respektive tyveri og hærverk, samt ekstra egenandeler i C B GENERELLE BEGRENSNINGER Nedenfor angis noen av de viktigste unntakene som gjelder for hele forsikringen, inklusive eventuelle tilleggsforsikringer, men det finnes unntak også i de enkelte avsnittene hvilket da gjelder i tillegg til hva som angis nedenfor. Begrensningene er skrevet med rød tekst. Forsikringen gjelder ikke ved deltagelse i eller trening innfor hastighetskonkurranse for motorbåt når båten brukes i ervervsvirksomhet eller yrkesmessig når båten leies ut, om ikke tilleggsforsikring for utleie er tegnet ifølge G for skade som oppstår da båten er rekvirert av sivil eller militær myndighet eller for skade som direkte eller indirekte er forårsaket av kvarstad, beslag eller annet tiltak av norsk eller utenlandsk myndighet, med mindre ikke kvarstaden eller beslaget er årsaket av hendelse som omfattes av disse vilkår når båten er overført til ny eier for skade eller erstatningsskyldighet som direkte eller indirekte er årsaket av atomkjerneprosess, krig, opprør, terroristgjerning eller annen liknende hendelse 5

6 for skade på grunn av for høg fart, på andre vannområder enn de som omfattes av dette vilkår, eller som ellers blir brukt i strid med klassifisering, instrukser eller godkjenning for skader som består i nedsmussing, misfarging eller riper på båtens overflatelag for skade som består av eller er en følge av konstruksjons-, produksjons- eller materialfeil, oppsprukne limfuger, slitasje, alder, råte, korrosjon, mugg, skadedyr, manglende vedlikehold, vanskjøtsel eller annen tidligere defekt for skade som leverandør eller annen er ansvarlig for på grunn av garanti eller lignende forpliktelser, med mindre forsikringstakeren kan vise at den som har forpliktelsen ikke kan oppfylle denne for annen skade enn ansvarsskade forårsaket av den forsikrede, eller annen person som med forsikredes samtykke bruker båten eller dennes utstyr, med vilje, gjennom grov uaktsomhet eller under påvirkning av alkohol, narkotika eller andre rusmidler. C C 1 EIENDOMSFORSIKRING Hva som er forsikret C 1.1 Båt og utstyr Forsikringen gjelder for den sikrede båten som er angitt i forsikringsbeviset, og for innenbordsmotor eller påhengsmotor, samt fast utstyr som beslag, rekkestøtter, mast, rigg, seil, presenning/kapell/sprayhood, lanterner, vinsjer, trimklapper og anlegg for vann, varme og avløp. Forsikringen omfatter også Løst utstyr og tilbehør som anses som normalt båtutstyr for den type båt som forsikres, som for eksempel anker, tau, puter, fendere, sjøkart, reservedeler, livbøye, redningsflåte, redningsvester og annet sikkerhetsutstyr. Maksimal erstatning er kr. Slepejolle som er kortere enn 4 meter med maksimalt seilareal på 10 m 2 og maksimal motorkraft på 15 hk. Motor erstattes bare om fabrikat og motornummer er angitt i forsikringsbrevet. Maksimal erstatning er kr. Ekstra motor / booster på maksimalt 15 hk erstattes bare om fabrikat og motornummer er angitt i forsikringsbrevet. Maksimal erstatning er kr. Uregistrert båttrailer/båttilhenger designet for og primært brukt sammen med den forsikrede båten. Ekstra forsikring kan tegnes for registrert båttrailer/båttilhenger. For båttrailer/båttilhenger gjelder avsnitt H. Høyeste erstatning er kr. Bukker, vugger, støtter, tetningsmateriale, men bare mot brannskader. Maksimal erstatning er kr. Elektronisk utstyr og radioutstyr som plotter, GPS, VHF, radaranlegg, vindinstrument, ekkolodd, logg, kompass, radio / CD / DVD, PC og tablett. Maksimal erstatning er 10 % av båtens nåværende verdi, maksimalt kr. Summene ovenfor gjelder med mindre annet er angitt i forsikringsbeviset. 6

7 Dekningen skal være lik den samlede markedsverdien av eiendom som er nevnt ovenfor. Det er du som forsikringstaker som velger størrelsen på forsikringssummen, og du garanterer at denne er riktig. Dersom forsikringssummen ved skade er mindre enn markedsverdien av det som er forsikret foreligger det underforsikring, og skadelidte har bare rett til å få erstattet den del av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssum og forsikringsverdi i henhold til C 5.4. C 1.2 Personlig løsøre Forsikringen omfatter personlig løsøre til privat bruk, som tilhører personene som er forsikret, og som befinner seg ombord i den forsikrede båten. Dette inkluderer for eksempel klær, soveposer, dykkeutstyr, vannsportutstyr og fiskeredskaper, samt kikkert, verktøy og utstyr for personer med funksjonshemninger. Maksimal erstatning er kr, men maksimalt kr per gjenstand. Forsikring for løsøre kommer i tillegg til forsikringssummen som er angitt i forsikringsbeviset for båt og tilbehør, og gjelder førsterisiko, noe som betyr at erstatning betales for skadekostnaden opp til forsikringssummen, uavhengig av dagens verdi. C 2 Hva som ikke er forsikret Forsikringen omfatter ikke Mobiltelefoner / smarttelefoner med tilbehør Drivstoff og smøremidler Penger og verdisaker Våpen Mat, drikke, vin, sprit og tobakksvarer Smykker, kunstverk, pelser, gjenstander av edle metaller, ekte perler og edelstener Dyr Bøyer, bøyekjetting og andre permanente fortøyningsinnretninger Brygge, flytebrygge og båthus C 3 Hva forsikringen gjelder for, og hva den ikke dekker Forsikringen gjelder for deg som er juridisk eier av den forsikrede tingen, og innebærer at verdien av det forsikrede objektet ikke blir redusert eller går tapt. Med skade i denne seksjonen refereres det til fysisk skade og / eller tap av eiendom. Skade på både uregistrert og registrert båttrailer/båttilhenger reguleres i henhold til avsnitt H. Forsikringen gjelder med det omfang og begrensninger som beskrives nedenfor. Bukker, vugger, støtter, tetningsmateriale er bare forsikret mot brann. 7

8 C 3.1 Sjøskade Hendelser som gir rett til erstatning Forsikringen gjelder for skade som har oppstått direkte i sjøen gjennom: Grunnstøting, kollisjon, stranding eller kantring Tap av eller skade på mast, rigg og seil direkte forårsaket av uvær eller annen plutselig og uforutsett ekstern hendelse At båten plutselig og uventet begynner å lekke gjennom skroget, penetratorantenner eller tilkoblede rør / slanger til disse Annen plutselig og uforutsett hendelse som kommer utenfra. Unntak Utover de generelle begrensningene i avsnitt B ovenfor gjelder ikke forsikringen for skade forårsaket av is, snø eller frost på motor, jolle eller annet utstyr som mistes, løsner eller sklir av på motor, girkasse, drev eller annet maskinutstyr som skyldes Utelukkende vann i disse Feil håndtering, vedlikehold, reparasjon, montering eller kortslutning Feil drivstoff, mangelfull smøring, overoppheting og materialfeil. Sikkerhetsforskrifter Båten skal ha påkrevd bemanning og utrustning Mannskapet skal ha de nødvendige kvalifikasjoner, og båten skal drives på en sikker måte med hensyn til fart, utkikk, synlighet, vær og annen trafikk. Personer under påvirkning av alkohol, narkotika eller andre rusmidler skal ikke kjøre eller håndtere båten. Båten og utstyret må vedlikeholdes godt og holdes i sjødyktig stand. Båten skal holdes lenset, og være under rimelig og regelmessig tilsyn. Fortøyning og forankring skal være slik at det tåler vær, sjø og bølger som kan forventes med hensyn til sted, vær og årstid. Dersom båten ligger i opplag i sjøen hvor det foreligger fare for frost, skal - båten være sikret mot isskader og ha oppvarming over frysepunktet - landstrømsanlegget skal ha aktivert avbruddsalarm C 3.2 Opplags- og transportskader Hendelser som gir rett til erstatning Forsikringen gjelder for skade gjennom plutselig og uforutsett hendelse som kommer utenfra når båten står på land ved sjøsetting, tørrsetting eller løft med kran eller annen løfteanordning ved av- og pårigging ved flytting eller transport på land. Unntak Utover de generelle begrensningene i avsnitt B ovenfor gjelder ikke forsikringen for skade 8

9 forårsaket av is, snø eller frost på motor, jolle eller annet utstyr som mistes, løsner eller sklir av på motor, girkasse, drev eller annet maskinutstyr som skyldes Utelukkende vann i disse Feil håndtering, vedlikehold, reparasjon, montering eller kortslutning Feil drivstoff, mangelfull smøring, overoppheting og materialfeil Sikkerhetsforskrifter Båten skal være oppstilt på betryggende avstand fra sjøen med hensyn til bølger og variasjoner i vannstand, og den skal stå under normalt tilsyn. Båten skal, når den er oppstilt på land, være forsvarlig oppstøttet, festet og tildekket. Når båten og utstyret transporteres skal det være forsvarlig oppstøttet og festet, og transporten skal utføres med egnet båthenger eller tilhenger som er koblet til et egnet kjøretøy. Personer under påvirkning av alkohol, narkotika eller andre rusmidler skal ikke håndtere eller kjøre båten. C 3.3 Brannskader Hendelser som gir rett til erstatning Forsikringen gjelder for skade forårsaket av ild som har oppstått eksplosjon lynnedslag. Unntak Utover de generelle begrensningene i avsnitt B ovenfor gjelder ikke forsikringen for skade på motor eller eksosanlegg ved eksplosjon i disse på motor ved overoppheting bare forårsaket av kortslutning. Sikkerhetsforskrifter Båt med over 20 hk (14,71 kw), og båt som har utstyr for for eksempel matlaging eller oppvarming med åpen flamme skal ha godkjent og kontrollert håndbrannslukker med effektivitetsklasse 13A 70BC minimum (minst 2 kg pulver), og båter som er lengre enn 10 meter skal ha minst to slike håndbrannslukkere. Kjøkken-, varme- og kjøleanlegg skal installeres og håndteres i henhold til produsentens forskrifter. Brannfarlig væske skal ikke oppbevares ombord i annet enn godkjente beholdere. Løse drivstoffbeholdere skal ikke fylles på om bord. Varme arbeider skal kun utføres av en kvalifisert person, i samsvar med den Norske brannvernforeningens sikkerhetsregler. Landanlegget og fast batteriladeutstyr skal være godkjent og montert i samsvar med produsentens anvisninger. Landanlegg må være utstyrt med jordfeilbryter. Fastmonterte drivstofftanker skal ha påfyllingsbeslag på dekk eller på separat drenert sted. Forbindelsen til tanken skal være gasstett og jordet. Det skal finnes evakueringsrør som munner ut utenfor båten. 9

10 C 3.4 Tyveri og hærverk Hendelser som gir rett til erstatning Forsikringen gjelder for skade forårsaket av tyveri og forsøk på tyveri hærverk andre vinningsforbrytelser. Unntak Utover de generelle begrensningene i avsnitt B ovenfor gjelder ikke forsikringen for skade på grunn av ulovlig bruk, bedrageri eller underslag forårsaket av en annen forsikret person, eller en hvilken som helst person betrodd til å benytte båten. Sikkerhetsforskrifter Påhengsmotoren må låses fast i båten med FG godkjent båtmotorlås av minst klasse 3 eller 4, og dersom produsenten krever det skal påhengsmotoren også boltes fast i henhold til produsentens anvisninger. Hvis motor, utstyr og tilbehør ikke er fastmontert på båten, skal de forvares innlåst i et rom hvor forsikringstaker alene disponerer nøkkel. Dette kravet gjelder ikke for slepejolle eller redningsflåte. VHF, GPS, plotter, ekkolodd og lignende elektronisk utstyr og radioutstyr montert med brakett eller kassett i et låst rom anses ikke som fastmontert utstyr. Personlige eiendeler skal være innelåst i båten. Ved vinteropplag på land eller ved lengre oppstilling enn 14 dager på land skal utenbordsmotor med motorstyrke på under 50 hk, eller vekt på under 90 kg, ikkefastmonterte elektroniske instrumenter, alle slags radiosendere og mottakere, kikkerter, livbåt samt personlige eiendeler forvares innlåst i rom utenfor båten som kun den forsikrede alene har nøkkel til. Påhengsmotor på minst 50 hk eller vekt på minst 90 kg som er boltet fast i samsvar med produsentens instruksjoner kan forbli i båten, forutsatt at den er låst med FG godkjent båtmotorlås av minst klasse 3 eller 4. Når båten forvares på slepekjøretøy skal dette være låst med kulekoblingslås, alternativt fastlåst med lås og kjetting av klasse 3 eller 4 og innlåst i rom som bare båteieren disponerer. C 4 Beregningsregler Båtens og utstyrets markedsverdi før skaden blir lagt til grunn for beregningen av erstatningen. Beregning av forsikringsverdien gjøres via aldersfradrag i henhold til tabellen nedenfor. Avdraget beregnes fra det tidspunktet da båten eller utstyret ble tatt i bruk første gang, eller ble byttet ut. Fradraget kan ikke overstige 80 % for objekter som var funksjonsdyktige før skaden oppsto. Avskrivningene og fradragene kan være høyere, helt opp til 100%, for eiendom som allerede var skadet eller defekt på grunn av ikke utført vedlikehold eller unødvendig slitasje. Avvik fra avskrivingstabellen kan forekomme dersom avskriving i henhold til tabell får urimelige konsekvenser. 10

11 Verdiavskrivinger gjøres på materiale. Avskrivinger utføres også ved reparasjoner, men ikke i de tilfeller hvor reparasjonen utføres med brukte deler. Antall år uten avskriving Avskriving per startet år deretter Motor, drivverk, girkasse og propeller 2 år 5 % Mast og rigging 3 år 3 % Seil av normalmaterial 1 år 5 % Seil av kevlar, karbonfiber og lignende 1 år 20 % Kapell, kalesjer og sprayhood 1 år 10 % Seter, puter og tepper 1 år 10 % Elektronisk utstyr, radioutstyr 1 år 10 % Kjøleskap, ovn og komfyr 1 år 5 % Ankervinsj, bue og lignende 1 år 5 % Rigg av materialer i tre og aluminium (kun seilbåter) er ikke aktuelt for aldersreduksjon. For rigger av andre materialer, samt seil og kapeller, henvises til avskrivingstabellen ovenfor. Personlig utstyr erstattes med nypris, om gjenstandens verdi på skadetidspunktet er minst 2/3 av hva en ny, lignende gjenstand koster. Ellers utbetales erstatninger til markedsverdi. C 5 Erstatningsregler Denne forsikringen er ikke ment å gi forsikringstaker en fortjeneste, kun kompensasjon for skaden han lider, selv om forsikringssummen er høyere. Avsnitt L 7 inneholder regler om tiltak i forbindelse med skade. C 5.1 Hva vi betaler Vi betaler for skade målt i henhold til avsnitt C 4 eventuelle redningskostnader og liknende kostnader i henhold til avsnitt C 5.2, fratrukket egenandel i henhold til avsnitt C 5.3 eventuell reduksjon for underforsikring, unnlatelse av å følge sikkerhetsbestemmelser eller andre forpliktelser i henhold til lov eller disse vilkårene. Den totale kompensasjonen er, med unntak av kostnader som er beskrevet i C 5.2, begrenset til maksimal forsikringssum angitt i forsikringsbeviset eller annen kompensasjongrense angitt i disse vilkårene. 11

12 C 5.2 Refusjoner Utover forsikringsbeløpet erstattes kostnader som er nødvendig for å avverge overhengende fare, i henhold til avsnitt L 7.1, «Redningsplikt», for eksempel ved å taue båten til nærmeste skjermede sted for å unngå sjøskade, hvis det er åpenbart at skade dermed blir unngått uunngåelige reise- og oppholdskostnader for personene om bord på laveste tariff kostnad for provisorisk reparasjon, nødvendig for å redde båten fra åpenbart nødstilfelle kostnad for nødvendig berging og forflytning fra havaristed til et reparasjonssted og / eller havn godkjent av forsikringsgiveren kostnad ved totaltap for rydding og borttauing av vrak hvis det ved lov påligger forsikringstakeren å fjerne vraket. C 5.3 Egenandeler C Grunnleggende egenandel I ethvert skadetilfelle reduseres totalerstatningen for skade og eventuelle rednings- og liknende kostnader i henhold til avsnitt C 5.2 med grunnleggende egenandel slik det er angitt i forsikringsbrevet. Fritak for egenandel I det tilfellet hvor båt og / eller motor med Securmark tyveribeskyttelse blir funnet og kan identifiseres takket være merkingen, tilbakebetales egenandelen. Denne tilbakebetalingen skjer kun ved forutsetning av at båten og / eller motoren blir funnet og identifisert etter at erstatningen for tyveri og skade har blitt fullstendig utbetalt. C Særskilt egenandel I tillegg til den grunnleggende egenandelen trekkes også en særskilt egenandel på kr ved sjøskade, brann, tyveri eller hærverk som inntreffer om båten befinner seg på sjøen fra 1. november til 31. mars tyveri av motor alene. Det påløper ikke særskilt egenandel hvis det på skadetidspunktet er installert godkjent søkeutstyr og / eller godkjent startsperre som fungerer. Det tilkommer ikke særskilt egenandelved tyveri av bare motor, hvis motoren på tapstidspunktet har en markedsverdi på under kr. C Samtidig skade Dersom flere tap oppstår på samme tid, som eiendoms-, ansvars- eller annen skade, trekkes bare den høyeste egenandelen. C 5.4 Underforsikring Det foreligger underforsikring dersom forsikringsbeløpet på tidspunktet for skade er vesentlig mindre enn den sammenlagte markedsverdien på båten og utstyret. Erstatning utbetales da kun for den delen av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssummen og forsikringsverdien. 12

13 C 5.2 Utgifter som ikke refunderes Det gis ikke erstatning for verdifall som følge av reparasjon, for eksempel på grunn av ujevnheter i struktur eller mønstre på plastoverflater, avvik i farge eller ved annen skavank, og heller ikke for verdifall som skyldes ikke-fagmessig restaurering. merkostnader som oppstår på grunn av at reservedeler, tilbehør eller materialer ikke kan skaffes på grunn av importvansker eller fordi produksjonen har opphørt. merkostnad for forbedring eller forandring som er gjort i sammenheng med reparasjon av skade ekstra kostnader som tilkommer reparasjon som følge av konstruksjons- byggningseller materialfeil, sprukne limefuger, slitasje, alder, råte, rust, manglende vedlikehold, forsømmelse eller annen, tidligere defekt merkostnad for lakkering eller varemerkebeskyttet firmasymbol eller reklametekst som ikke tilsvarer vanlig seriemessig utførelse merkostnad som følge av tvangstiltak, som for eksempel overtidsarbeid, innkjøp til overpris, eller transport med annet enn vanlig transportmiddel. tap av tid, tap av fortjeneste, tap av inntekter, andre indirekte skader eller tap av affeksjonsverdi tap eller ulempe forårsaket av at båten eller utstyret ikke kunne brukes merverdiavgift dersom mottakeren er momspliktig kostnader for fremstilling av krav eller andre kostnader forårsaket av skadeutredningen (se L 7.3). C 5.6 Øvrige erstatningsregler Forsikringsgiver har rett til å avgjøre om gjenstander skal repareres, erstattes med ny eller brukt gjenstand, eller om skaden skal erstattes kontant. Ved utskifting eller reparasjon har vi rett til å bestemme hvor kjøp og reparasjon skal utføres. Eiendomsretten til erstattet eiendom tilfaller selskapet, med mindre annet er avtalt, og selskapet har rett - men ikke plikt - til å ta over slik eiendom. Forsikringstaker er forpliktet til å ta tilbake eiendeler som er stjålet og som kommer til rette i løpet av 30 dager etter at skriftlig melding om tyveriet har kommer forsikringsgiver i hende. Forsikringsgiveren har ikke ansvar for forpliktelser fra kjøpsted eller reparatør, og selv om det gis instruksjoner i denne retningen, er forsikringstaker alltid den som bestiller. Panthaver-/leasingdekning Forsikrinsgiverns forpliktelse Når skade er inntruffet, skal forsikringsgivern ikke utbetale kontanterstatning uten panthavers/utleiers samtyckke. Hvis skaden er utbedret eller det er stilt betryggende sikkerhet for at erstatningen vil bli utbedring av skaden, kan erstatningen likevel utbetales. Dersom forsikringen for kjøretøyet blir endret, oppsagt eller faller bort, skal forsikringsgivern gi panthaveren/utleieren en særskilt melding om dette med 1 måneds varsel. 13

14 I de tilfeller da forsikringsgivern helt eller delvis har avslått å erstatte skade på kjøretøyet under henvisning til Forsikringsavtaleloven, 8-1 eller 4-6 til 4-11, ersatter forsikringsgivern likevel det tap panthaveren/utleieren lider som følge av forsikringstakers manglende evne til selv å ersatte skaden. Det samme gjelder når forsikringsgivern har avslått under henvisning til forsikringsvillkårenes regler om hvor forsikringen gjelder. Rentetap, omkostninger og misligholdte avdrag dekkes ikke. Betingelse for rett til erstatning Som betingelse for rett til erstatning gjelder at - panthaver/utleier kan dokumentere at forsikringstaker ikke har evne til å erstatte skaden eller det tapet som er oppstått. Omkostninger i denne forbindelse erstattes ikke. - bestemmelsene i Lov om kredittkøp av med forskrifter, er overholdt når panteretten er stiftet som salgspant som går inn under denne loven. - panthaver/utleier ikke hadde kjennskap til eller burde ha kjennskap til forsømmelsen eller bruddet på forsikringsvilkårene som førte til forsikringsgiverns avslag overfor forsikringstakeren - skade på kjøretøyet ikke er erstattet av andre - forsikringsgivern har fått rikige og fullstendige opplysninger ved forsikringstegning/-fornyelse. Brudd på opplysningsplikt som forsikringsgivern kan påberope seg overfor forsikringstakeren etter Forsikringsavtaleloven, 4-2, kan også gjøres gjeldende overfor den som krever erstatning etter denne tilleggsdekningen. Forsikringsgiverns erstatningsplikt er begrenset til den erstatningsutbetalning som forsikringstakeren/leietakeren ville hatt krav på i samsvar med vilkårene som gjelder for forsikringen dersom vedkommende hadde vært berettiget til erstatning. Tillbakebetalningsplikt Hvis betingelsene ovenfor ikke følges plikter forsikringstaker/leietaker å betale tilbake til forsikringsgiver den erstatning som forsikringsgiver har utbetalt. Oppsigelse Forsikringsgiver kan si opp panthaverdekningen med 1 måneds varsel. 14

15 D D 1 ANSVARSFORSIKRING Omfang Forsikringen omfatter ansvar etter gjeldende erstatningsrett for personlige og materielle skader forårsaket utelukkende i forbindelse med bruk av båten. Ved erstatningskrav som omfattes av forsikringen og som overstiger egenandelen påtar vi oss å avgjøre om du er ansvarlig forhandle med den som krever erstatning forsvare saken ved en eventuell rettssak og betale rettskostnader som du har pådratt deg eller blir pålagt å betale og ikke kan få erstattet fra motparten eller andre betale erstatningen som du skylder. D 2 Unntak Utover de generelle begrensningene i avsnitt B ovenfor gjelder ikke forsikringen for skade som er forårsaket av den som benytter båten uten eiernes samtykke skader som du ut over gjeldende skaderett påtar deg å erstatte skader basert utelukkende på avtaler eller annen forpliktelse skade på andre forsikrede, eller person som på skadetidspunktet var medlem av mannskapet, passasjerene, engasjert i vannsport eller lignende skade på båten med utstyr og tilbehør, samt eiendom til personer om bord eller eiendom som du leier, låner eller på annet vis har i din varetekt erstatning som følge av unnlatelse av å rydde eller fjerne vrak skader som oppstår som følge av motordrevet kjøretøy som Trafikkskadeloven (TSL) eller tilsvarende utenlandsk lov gjelder, og hvor trafikkskadeerstatning er betalt eller hadde kunne blitt betalt skade som forårsakes av grov uaktsomhet. Unntaket gjelder ikke forhold til ofre som ikke kan få erstatning fra den ansvarlige part. I slike tilfeller vil betalingen kreves fra skadevolderen skade som skyldes forsettelig handling, unntaket gjelder ikke for personer i en slik sinnstilstand som er nevnt i kapillel 30, avsnitt 6 i Straffeloven, eller var under 12 på skadetidspunktet. D 3 Ved skade Reises erstatningskrav mot deg må du underrette oss uten ugrunnet opphold, og du er pålagt å følge våre instruksjoner om håndtering av det juridiske forløpet. Om du innrømmer ansvar, godkjenner erstatningsbeløpet eller betaler erstatning binder det ikke oss, såfremt kravet var åpenbart lovlig stiftet. 15

16 D 4 Sikkerhetsregler Personer under påvirkning av alkohol, narkotika eller andre rusmidler skal ikke håndtere båten. Ved skade, og dersom du har håndtert båten i påvirket tilstand, kan du holdes ansvarlig overfor oss for den kompensasjon som vi har betalt til skadelidte. D 5 Maksimal erstatning Selskapets høyeste ansvarssum ved én og samme hendelse er begrenset til 30 (tretti) millioner kr, hvorav maksimalt 20 (tyve) millioner kr ved personskade 10 (ti) millioner kr ved skade på ting. Disse erstatningsbeløpene gjelder selv om: flere av de forsikrede er erstatningsansvarlige flere skader oppstår av samme årsak og i samme hendelse. Erstatningen begrenses til ansvarsbeløpet i sjøfartsloven når lov om sjøfart gjelder, og beløpet kan ikke overstige denne grensen. D 6 Egenandel Ved ansvarskade gjelder en egenandel på kr for hvert skadetilfelle. I tillegg gjelder en egenandel på kr om føreren av motorbåt på skadetidspunktet var under 18 år. 16

17 E E 1 RETTSHJELPSFORSIKRING Omfang Forsikringen gjelder for de personer som omfattes av forsikringen ifølge A 1 ved tvist, som kan prøves av dispasjør eller offentlig domstol i Norge eller tilsvarende instans i annet nordisk land, eller ifølge norsk voldgiftsmetode hvis tvisten hadde blitt prøvd i offentlig domstol straffesak, som saksøker for de hendelser som ligger til grunn for den saken som har oppstått - innenfor båtforsikringens gyldighetsområde ifølge A 2, og - som følge av eierskap, bruk eller ytelse av forsikret båt eller utstyr. Om tilleggsforsikring tegnes for registrert trailer/tilhenger gjelder forsikringen også i tilfeller som har oppstått på grunn av at man er eier, bruker eller framførende av denne eiendom. E 2 Unntak Utover de generelle begrensningene i avsnitt B ovenfor, gjelder forsikringen ikke for tvist der den omtvistede verdien er mindre enn kr hvis du ikke kan betraktes å ha legitimt interesse for å få din sak behandlet der du er saksøker og tvisten skal behandles ifølge loven om gruppesøksmål som behandles ifølge Loven om rettsaker (tvisteloven) eller Konkursloven angående deleierskap eller mellom deleiere som har samband med utleie av båten som relaterer til patent eller annen opphavsrett som har samband med yrkes- eller tjenesteutøvelse eller kommersielle virksomheter som har samband med kausjon som du gjort eller avtale du har gjort for noen i dennes ervervsvirksomhet som avser krav eller annen påstand som er overført på deg, om det ikke er åpenbart at overføringen har skjedd før tvisten oppstod som gjelder økonomiske tiltak som er av uvanlig art for en privatperson som avser spørsmål om rettshjelp skal innvilges eller ikke. E 3 Når forsikringen gjelder Du kan få rettshjelp om forsikringen er i kraft når tvisten oppstår, under forutsetning at du har hatt en gjeldende rettshjelpsforsikring under en sammenhengende periode på minst to år. Om forsikringen har vært i kraft i kortere periode enn to år kan du likevel få rettshjelp, om forsikringen er i kraft når tvisten oppstår samt om de omstendigheter eller hendelser som ligger til grunn for tvisten har oppstått under forsikringens gyldighetstid. 17

18 Om forsikringen har opphørt derfor at forsikringsbehovet har opphørt, kan du tross dette få rettshjelp om forsikringen var i kraft når de omstendigheter eller hendelser som ligger til grunn for tvisten oppstod, og det deretter ikke har gått lengre tid enn 10 år. E 4 Fullmektig/forsvarer For at rettshjelpsforsikringen skal gjelde må forsikringstakeren være representert av en fullmektig/forsvarer, som skal velges med hensyn til ditt bosted, domstols plass og sakens art samt være advokat eller jurist ansatt i et advokatfirma, eller annen person som er egnet til oppdraget. I tvist som handlegges utenlands skal vi godkjenne fullmektig/forsvarer. E 5 E 5.1 Kostnader Kostnader som erstattes Forsikringen erstatter nødvendige og rimelige kostnader som du ikke kan få betalt av motpart eller staten. Med nødvendige og rimelige kostnader menes bl.a. at kostnadene må stå i forhold til verdien av saken som tvisten gjelder, sakens vanskelighetsgrad, omfang samt kvaliteten og omfanget av det utførte arbeidet. Forsikringen erstatter fullmektig/forsvarers honorar og omkostninger. Erstatning gis for et rimelig tidsforbruk og helt i samsvar med den timekostnadsnorm som regjeringen har bestemt for rettshjelp i henhold til retthjelpsloven kostnader til utredning før dispasje eller rettsak, forutsatt at utredningen er bestilt av forsikringstakerens fullmektig/forsvarer kostnader til bevisførsel i dispasje, rettergang og voldgiftssak saksomkostinger i domstolen saksomkostninger som du er pålagt å betale gjennom rettskraftig dom til motpart eller staten etter domstols, dispasjørs eller voldgiftsdommers prøving i domstol saksomkostninger som du i et forlik eller dispasje eller rettssak har påtatt deg å betale til motparten under forutsetning av at det er åpenbart at dispasjøren eller domstolen ville ha pålagt deg å betale saksomkostninger med et høyere beløp hvis tvisten hadde blitt prøvd. Av fullmektig/forsvarers regning skal det framgå hvilke tiltak fullmektig/forsvarer har gjort, tidsforbruket for disse tiltak samt motivering for kostnadene. Det skal opplyses om utfallet av målet og dom eller så skal forlikingsavtale vedlegges. 18

19 E 5.2 Kostnader som ikke erstattes Forsikringen erstatter ikke kostnader for eget arbeid, tapt inntekt, reiser og opphold eller andre omkostninger for deg eller annen forsikret kostnader for iverksettelse av dom, beslutning eller avtale kostnader som oppstår av at du benytter flere fullmektiger/forsvarere eller bytter fullmektig/forsvarer erstatning til voldgiftsmenn kostnader i tvister der prøving av tvisten kan vente til en annen lignende rettsak er avgjort (s.k. pilotmål) kostnader som oppstår gjennom at du i eller med unntak av rettsak avstår fra dine muligheter til å få erstatning av motparten erstatning til den del dette anses å inkludere kompensasjon for advokatkostnader og andre omkostninger kostnader for fullmektige/forsvarere som kan anses å være inkludert i erstatningen som er tildelt forsikrede indrivningskostnader. E 6 Maksimal erstatning Gjennom forsikringen utbetaler vi maksimalt kr ved hver tvist. Det anses som et og samme forsikringsærende når flere som er forsikret med samme forsikring står på samme side ved en tvist den forsikrede har flere ærende som i hovedsak baserer seg på samme grunn. E 7 Egenandel Egenandelen er, om ikke annet er oppgitt i forsikringsbrevet, 20 % av kostnadene, dog minst kr. 19

20 F ULYKKESFORSIKRING Forsikringen gjelder i samsvar med ovennevnte forhold og med følgende tillegg og endringer. Ord i kursiv er definert i avsnitt F 8. F 1 Omfang Forsikringen gjelder for de personer som er nevnt ovenfor i A 1, for ulykker på sjøen og ulykker i forbindelse med båttur som oppstår i løpet av forsikringsperioden, innenfor området som er angitt ovenfor i A 2. For passasjerer gjelder forsikringen kun ved ulykker på sjøen. Forsikringen gjelder det maksimalt antall personer båten er konstruert for ifølge båtprodusenten, eller antallet som vises med CE-skilt / sertifikat, «Blue Plate» eller lignende. Dersom slikt skilt eller slike opplysninger mangler, gjelder forsikringen opptil 8 personer. Selskapet kan i hvert tilfelle godkjenne et større antall personer, og dette skal da være angitt i forsikringsbeviset. Hvis forsikringstakeren er et selskap, gjelder forsikringen bare for personer som er navngitt i forsikringsbeviset. F 2 Unntak Utover de generelle begrensningene i avsnitt B ovenfor gjelder ikke forsikringen for skade som inntreffer når båten er leid ut i forbindelse med sjøsetting og dokking for andre enn forsikringstaker med familie i forbindelse med flytting eller transport på land som et resultat av det maksimalt tillatte antall personer om bord overskrides når båten blir stjålet eller utsatt for tyveri eller andre vinningsforbrytelser ved besøk i krigssoner eller ved deltakelse i krigslignende hendelser ved konkurranser, kappseiling eller annen særlig risikofylt virksomhet. F 3 Det forsikringen gjelder for F 3.1 Medisinske utgifter og ressurser Det betales erstatning for nødvendige og rimelige kostnader for legehjelp, sykehusbesøk, legemidler og hjelpemidler for skadens tilheling og som er foreskrevet av behandlende lege. For pleie på sykehus eller omsorginnretning som ikke eies av staten, kommunen eller fylket eller for pleie på utenlandsk sykehus av tilsvarende slag betales erstatning bare etter forhåndsavtale med forsikringsgiveren. Forsikringen dekker disse kostnadene bare hvis erstatningen ikke er betalt av andre frivillige eller lovbestemt forsikringer, som for eksempel forsikring betalt av arbeidsgivere, egen ansvarsforsikring eller lignende. 20

VANNSCOOTERFORSIKRING

VANNSCOOTERFORSIKRING VANNSCOOTERFORSIKRING Forsikringsvilkår AV. 2015.01.01 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Denne forsikring kan tegnes av eiere til vannscootere

Detaljer

VANNSCOOTERFORSIKRING

VANNSCOOTERFORSIKRING VANNSCOOTERFORSIKRING Forsikringsvilkår AV. 2014-03-01 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1. mars 2014. Denne forsikring kan tegnes av eiere til vannscootere

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

2014-03-01. Forhåndsinformasjon

2014-03-01. Forhåndsinformasjon 2014-03-01 Forhåndsinformasjon Om oss Försäkringsproduktion i Sverige AB er et nichet forsikringsselskap, vår spesialitet er å forsikre våre kunders fritidsprodukter/fritidsinteresser. Vi er et registrert

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Snøscooter Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

MERKEFORSIKRING ATV. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring

MERKEFORSIKRING ATV. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring MERKEFORSIKRING ATV Forhåndsinformasjon Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for ATV. Du har i følge loven rett

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Rednings- og bergingsforsikring PS602

Rednings- og bergingsforsikring PS602 Rednings- og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Delkasko/Vognskadeforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Delkasko/Vognskadeforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Delkasko/Vognskadeforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Merk at det finnes begrensninger

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har i følge loven rett til denne informasjonen

Detaljer

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Bilforsikring PS601 i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Introduksjon Forsikringstaker er GoMore ApS, videre kalt GoMore, som driver nettsiden gomore.no Bileier er personen bilen

Detaljer

MERKEFORSIKRING. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring

MERKEFORSIKRING. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring MERKEFORSIKRING Forhåndsinformasjon Kaskoforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for Can-Am ATV Spyder. Du har i følge loven rett til denne informasjonen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Agria Felles forsikringsvilkår. Gjelder fra 1.4.2012

Agria Felles forsikringsvilkår. Gjelder fra 1.4.2012 Agria Felles forsikringsvilkår Gjelder fra 1.4.2012 Felles Forsikringsvilkår, gyldig fra mars 2007 Felles Forsikringsvilkår, gyldig fra mars 2007 2 1 Dette er våre felles forsikringsvilkår 3 2 Forsikringsavtalen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

PANTAENIUS. Dine fordeler med forsikring i Pantaenius

PANTAENIUS. Dine fordeler med forsikring i Pantaenius Dine fordeler med forsikring i Pantaenius Pantaenius tilbyr Vi arbeider hardt for å kunne tilby kvalitet og god service i alle ledd Verdensomspennende nettverk Skadetelefon Ingen skjulte kostnader Tilleggsfordeler

Detaljer

PANTAENIUS. Dine fordeler med forsikring i Pantaenius

PANTAENIUS. Dine fordeler med forsikring i Pantaenius Dine fordeler med forsikring i Pantaenius Pantaenius tilbyr Vi arbeider hardt for å kunne tilby kvalitet og god service i alle ledd Verdensomspennende nettverk Skadetelefon Ingen skjulte kostnader Tilleggsfordeler

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring. Forsikringsvilkår PASV:N 2015.01.01

MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring. Forsikringsvilkår PASV:N 2015.01.01 MERKEFORSIKRING Snøscooter Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forsikringsvilkår PASV:N 2015.01.01 Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N 2015.01.01

MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N 2015.01.01 MERKEFORSKRING ATV Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forsikringsvilkår PATV:N 2015.01.01 Produktinformasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som er eier av en Polaris.

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

Usikker på båtforsikring? Vi loser deg unna skjær i sjøen!

Usikker på båtforsikring? Vi loser deg unna skjær i sjøen! båt Usikker på båtforsikring? Vi loser deg unna skjær i sjøen! Vi kan det vi gjør og gjør det vi kan Norwegian Broker er Norges ledende megler innen fritidsbåtforsikring. Båtforsikring kan være et uoversiktlig

Detaljer

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring. Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01

MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring. Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 - 2 - Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som er

Detaljer

MERKEFORSIKRING Kasko

MERKEFORSIKRING Kasko MERKEFORSIKRING Kasko Forsikringsvilkår SLSV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som kjøpt en BRP-produkt.

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

båt USIKKER PÅ BÅTFORSIKRING? VI LOSER DEG UNNA SKJÆR I SJØEN!

båt USIKKER PÅ BÅTFORSIKRING? VI LOSER DEG UNNA SKJÆR I SJØEN! båt USIKKER PÅ BÅTFORSIKRING? VI LOSER DEG UNNA SKJÆR I SJØEN! HVORFOR BØR DU HA EN GOD BÅTFORSIKRING? Uten båtforsikring kan de økonomiske konsekvensene bli svært alvorlige om du skulle komme ut for en

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

MERKEFORSIKRING Kasko

MERKEFORSIKRING Kasko MERKEFORSIKRING Kasko Forsikringsvilkår SLSV:N 2012.07.15, SVM:N 2012.07.15 Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som kjøpt en BRP-produkt.

Detaljer

MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N 2012.07.15

MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N 2012.07.15 MERKEFORSKRING ATV Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forsikringsvilkår PATV:N 2012.07.15 Produktinformasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som er eier av en Polaris.

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER + Trygghet + Tilbehør + Flerforsikring 40+ 30+ 24+ Classica Basis Scooter MC-FORSIKRINGER Forsikringen er en årsforsikring. Det innebærer at den gjelder med samme omfang året rundt. Oppsigelse må skje

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING Vilkår av 18.10. 2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår

Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår Trygghetsavtale, side 1 av 6 Trygghetsavtale Forsikringsbevis Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter det eller de produkter (varer), som fremgår av ordrebekreftelse/faktura

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Redning og bergingsforsikring PS602

Redning og bergingsforsikring PS602 Redning og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Pantaenius FORDELER. Dine fordeler med forsikring hos Pantaenius. Få et uforpliktende. anfordern!

Pantaenius FORDELER. Dine fordeler med forsikring hos Pantaenius. Få et uforpliktende. anfordern! Pantaenius FORDELER Dine fordeler med forsikring hos Pantaenius Få et uforpliktende tilbud Jetzt Angebot i dag! anfordern! Pantaenius Ditt førstevalg på båtforsikring Vi tilbyd skreddersydde forsikringsløsninger

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Bedriftenes ansvar ved båtutleie

Bedriftenes ansvar ved båtutleie Bedriftenes ansvar ved båtutleie Nasjonal konferanse om fisketurisme 16. og 17. januar 2007 Mia Ebeltoft Hva er en forsikring? En risikooverføring Forsikringstaker/bedriften slipper å sitte med uvissheten

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Mobilforsikring. Vilkår for. Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen. NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for Mobilforsikring.

Mobilforsikring. Vilkår for. Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen. NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for Mobilforsikring. Vilkår for Mobilforsikring Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen Dinamo 05/2010 Trykkeri: Hauknes Grafisk Bl.nr. N9553549 Opplag 60 000 NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for

Detaljer

3. Hvor gjelder Trygghetsavtale? Trygghetsavtale gjelder i hele verden. Erstatningen gis i det landet produktet er kjøpt.

3. Hvor gjelder Trygghetsavtale? Trygghetsavtale gjelder i hele verden. Erstatningen gis i det landet produktet er kjøpt. Forsikringsvilkår Vilkår Trygghetsavtale NO2012:1 Gyldig fra og med den 01-05-2012 1. Hvilket produkt omfattes av Trygghetsavtale? Forsikringen kan kun tegnes samtidig med kjøp av et produkt i et av våre

Detaljer

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP 1. Om denne serviceavtalen Denne avtalen inneholder viktig informasjon om hva denne serviceavtalen dekker og eventuelle unntak. Denne serviceavtalen for feilfylling

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR ATEA FINANCE. Objektsforsikring for utleaset objekt 2011 INNHOLD. 1.1 Hvem forsikringen gjelder. 1.2 Når forsikringen gjelder

FORSIKRINGSVILKÅR ATEA FINANCE. Objektsforsikring for utleaset objekt 2011 INNHOLD. 1.1 Hvem forsikringen gjelder. 1.2 Når forsikringen gjelder FORSIKRINGSVILKÅR ATEA FINANCE Objektsforsikring for utleaset objekt 2011 INNHOLD 1.1 Hvem forsikringen gjelder 1.2 Når forsikringen gjelder 1.3 Hvor forsikringen gjelder 1.4 Forsikret interesse 1.5 Forsikret

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

bestevenn av viking hvis du har bil

bestevenn av viking hvis du har bil bestevenn av viking hvis du har bil Ingenting er verre enn å stå i veikanten og vente på hjelp som aldri kommer. Det er ikke bare irriterende, det kan også i noen tilfeller utgjøre fare for deg og andre

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Til bruk ved fremforhandling av forsikringsavtale i samarbeid med Quality Broker. Utarbeidet av Norsk Rockforbund og Quality Broker Forsikringstyper Det

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen og kan kun benyttes dersom du tegner forsikring gjennom Advokatforeningen

Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen og kan kun benyttes dersom du tegner forsikring gjennom Advokatforeningen 1. GENERELLE FORHOLD... 3 1.1. AVTALENS PARTER... 3 1.2. HVA AVTALEN OMFATTER... 3 1.3. REGLER FOR KOLLEKTIVAVTALEN. FAL 9-2... 3 1.4. OPPHØR, UTELUKKELSE ELLER ADGANGSNEKT... 3 1.5. OPPLYSNINGER VEDRØRENDE

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 01.07.2015 Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA SOM ER FORSIKRET... 3 4. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01

Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01 Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01 1. OM FORSIKRINGEN Forsikringen gjelder for deg som eier av produktet. Ved kjøp av hvitevarer gjelder forsikringen kun for privatpersoner. Dersom du selger eller gir

Detaljer

Hvorfor Trygghetsforsikring?

Hvorfor Trygghetsforsikring? Hvorfor Trygghetsforsikring? Dekker uhell Fall og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre plutselige uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd i ditt hjem, kontor eller fritidsbolig. Service eller tilsvarende

Detaljer

Bedrifts Gruppelivsforsikring

Bedrifts Gruppelivsforsikring Bedrifts Gruppelivsforsikring Vilkår B Medisinsk invaliditet og ervervsuførhet annen årsak samt uførekapital Forsikringsgiver Jubilee Life Insurance Representant i Norge SAGA Forsikring AS Vilkår av 01.

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Bilag 3 Avtale Atea Finance, AmTrust International Underwriters Ltd, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 2013-06-01

Bilag 3 Avtale Atea Finance, AmTrust International Underwriters Ltd, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 2013-06-01 FORSIKRINGSVILKÅR Eiendomsforsikring for utleaset eiendom INNHOLD 1.1 Hvem forsikringen gjelder 1.2 Når forsikringen gjelder 1.3 Hvor forsikringen gjelder 1.4 Interesse som er forsikret 1.5 Forsikret eiendom

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v.

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v. Laberget småbåthavns reglement Kapittel 1: Administrative forhold 1-1: Gyldighet Dette reglementet gjelder for Laberget småbåthavn 1-2 : Havnemyndigheter Grunneier av Laberget småbåthavn, Gro Elstad og

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2016 MPF01- K01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015

FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 FRITIDSBÅTFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 1 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 1 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 1 3.1 Ansvar... 1 3.2 Båtskade (brann,

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer