Forsikringsvilkår FPB:N BÅTFORSIKRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsvilkår FPB:N 2015.01.01 BÅTFORSIKRING"

Transkript

1 Forsikringsvilkår FPB:N BÅTFORSIKRING

2 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Administrasjon Forsäkringsproduktion i Sverige AB (nedenfor Försäkringsproduktion) står for den løpende administrasjonen. Hos oss tegner du forsikring og får svar på spørsmål om premien, vår service og forsikringens innhold. Telefon (norsk nummer). Skadeoppgjør Skadeoppgjør skjer på oppdrag fra forsikringsselskapet og utføres av et frittstående og upartisk skadeoppgjørsselskap i Norge. Skade skal dog alltid meldes uten ugrunnet opphold til Forsäkringsproduktion. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Gjensidige Forsikring ASA, Norge, svensk filial Forsikringsformidler Forsikringen formidles av Försäkringsproduktion. Lover om forsikringsavtaler Dette vilkår er tilpasset Forsikringsavtaleloven. Forsikringens innhold Forsikringen er ment for privateide motor- og seilbåter som brukes mesteparten av sesongen i Norge og har norsk hjemmehavn om ikke annet framgår av ditt forsikringsbrev. Forsikringen omfatter følgende moment: Eiendomsforsikring Ansvarsforsikring Rettshjelpsforsikring Ulykkesforsikring Du kan også velge å tegne disse tilleggsforsikringer: Forsikring for registrert trailer/tilhenger. Maksimal erstatning er kr. Maskinskadeforsikring for motorer som er maksimalt 10 år gamle. Utleie- & Charterforsikring. Forsikringsbeløp og andra opplysninger Du velger selv forsikringsbeløpet. Dette skal motsvare markedsverdien på båten inklusivt utstyr både fast og løst. Med fast utstyr avses for eksempel tauverk (mantåg), beslag, mast, rigg, seil og kapell. Med løst utstyr for eksempel navigasjonsutstyr, puter, fendere og tau, men også jolle, hjelpemotor samt tetningsmateriale og støtter. Andre opplysninger som vi behøver for å tegne forsikring er bl.a. båttype, båtens lengde og bredde, byggemateriale, maksfart i knopp, antall hestekrefter, motor- og drevnummer.

3 Observer at farten du oppgir for båten skal være maksfart i følge fabrikantens eller forhandlerens opplysninger. Særskilt risikovurdering Særskilt risikovurdering gjøres på trebåter produsert før 1980 samt for halvfabrikat, egenprodusert båt samt båter som tidligere har vært brukt yrkesmessig, uansett alder. Vi forsikrer ikke båter tilvirket av ferrosement eller betong. Om du under båtens forsikringsperiode gjør forandringer, for eksempel bytter motor, skal dette meldes ifra om til Försäkringsproduktion. Om forandringen medfører at verdien høyes eller maksfarten øker kan det påvirke premien (se L 5.4 om tileggspremie). Begrensninger Vi ber deg nøye studere de unntak (rød tekst) og sikkerhetsforskrifter (kursiv stil) som finnes i vilkåret. Blant disse bør du være spesielt oppmerksom på låsekravene på utenbordsmotorer og oppbevaringskrav på endel elektronisk utstyr i C 3.4. Påvirk din premie! Du kan få rabatt på forsikringspremien gjennom å for eksempel tyverisikre din båt, kontakt Försäkringsproduktion for mer informasjon angående hvilke merker på tyverisikringer som rabatteres. Rabatt gis også om du hovedsakelig har din båt i nattovervåket hjemmehavn. Med nattovervåket havn menes kontinuerlig overvåkning nattetid, der havnens medlemmer eller vakter kontinuerlig overvåker havneområdet mellom kl under hele sesongen fra og med sjøsetning til tørrsetting. Avser vanlig hjemmehavn. Den aktuelle rabatten angis i forsikringsbrevet. Egenandeler Egenandel ved eiendomsskade som sjøskade, opplags- og transportskade, brannskade, tyveri og hærverk framgår av ditt forsikringsbrev, ansvarsskade kr og ved rettshjelpsskade 20 % av kostnadene, dog minst kr. En ekstra egenandel gjelder i enkelte tilfeller, dette oppgis da i respektive vilkårspunkt. Du kan også velge en høyere grunnleggende egenandel og på den måten senke din premie med opp til 15 %. Definisjoner Med markedsverdi menes den sannsynlige prisen ved et normalt salg. Kan dette ikke fastsettes består det av gjenanskaffelsesverdien med fradrag for avskrivninger gjennom bl.a. alder, slitasje, foreldelse, minsket brukbarhet. Med FG menes Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd og når vi i vilkåret angir at et produkt skal være godkjent og i følge en viss klassifisering er det FGs normer vi mener.

4 INNEHOLDSFORTEGNELSE Side A Hvem, hvor og når 5 B Generelle begrensninger 5 C Eiendomsforsikring 6 C 1 Hva som er forsikret 6 C 2 Hva som ikke er forsikret 7 C 3 Hva forsikringen gjelder for, og hva den ikke dekker 7 C 3.1 Sjøskade 8 C 3.2 Opplags- og transportskade 8 C 3.3 Brannskade 9 C 3.4 Tyveri og hærverk 10 C 4 Beregningsregler 10 C 5 Erstatningsregler 11 C 5.3 Egenandeler 12 D Ansvarsforsikring 15 E Rettshjelpsforsikring 17 F Ulykkesforsikring 20 G Utleie- & charterforsikring 23 H Forsikring for trailer/tilhenger 24 K Maskinskadeforsikring 29 L Generelle bestemmelser 31 M Annen informasjon 37 M1 Informasjon ved distanseavtale 37 M2 Informasjon om behandlingen av personopplysninger 38 M3 Om vi ikke blir enige 39

5 A HVEM, HVOR OG NÅR Bestemmelsene nedenfor gjelder også ved en eventuell tilleggsforsikring og gjelder med de begrensninger som eventuelt er angitt i de respektive avsnitt. A 1 Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for forsikringstakeren som eier av båten som er angitt i forsikringsbrevet forsikringstakerens ektefelle eller samboer samt øvrige familiemedlemmer (de forsikrede) den som med eierens tillatelse bruker båten eller dennes utstyr. A 2 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder ved opplag og transport innenfor Norden i fart til sjøs i Sverige, Danmark, Finland og Norge samt i disse landenes territorialfarvann, på Østersjøen med avgrensede havner, viker og hav samt på Skagerrak og Kattegat øst for en linje trukket mellom Hanstholm og Lindesnes A 3 Når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder for skade på forsikret eiendom som inntreffer under forsikringstiden ansvarsskade som skjer under forsikringstiden tvist, mål eller sak ifølge rettshjelpsforsikringen punkt E 3. Forsikringen gjelder året rundt uansett om båten står på land eller ligger i sjøen. Observer dog sikkerhetskravene i C 3.1 og C 3.4 angående sjøskade respektive tyveri og hærverk, samt ekstra egenandeler i C B GENERELLE BEGRENSNINGER Nedenfor angis noen av de viktigste unntakene som gjelder for hele forsikringen, inklusive eventuelle tilleggsforsikringer, men det finnes unntak også i de enkelte avsnittene hvilket da gjelder i tillegg til hva som angis nedenfor. Begrensningene er skrevet med rød tekst. Forsikringen gjelder ikke ved deltagelse i eller trening innfor hastighetskonkurranse for motorbåt når båten brukes i ervervsvirksomhet eller yrkesmessig når båten leies ut, om ikke tilleggsforsikring for utleie er tegnet ifølge G for skade som oppstår da båten er rekvirert av sivil eller militær myndighet eller for skade som direkte eller indirekte er forårsaket av kvarstad, beslag eller annet tiltak av norsk eller utenlandsk myndighet, med mindre ikke kvarstaden eller beslaget er årsaket av hendelse som omfattes av disse vilkår når båten er overført til ny eier for skade eller erstatningsskyldighet som direkte eller indirekte er årsaket av atomkjerneprosess, krig, opprør, terroristgjerning eller annen liknende hendelse 5

6 for skade på grunn av for høg fart, på andre vannområder enn de som omfattes av dette vilkår, eller som ellers blir brukt i strid med klassifisering, instrukser eller godkjenning for skader som består i nedsmussing, misfarging eller riper på båtens overflatelag for skade som består av eller er en følge av konstruksjons-, produksjons- eller materialfeil, oppsprukne limfuger, slitasje, alder, råte, korrosjon, mugg, skadedyr, manglende vedlikehold, vanskjøtsel eller annen tidligere defekt for skade som leverandør eller annen er ansvarlig for på grunn av garanti eller lignende forpliktelser, med mindre forsikringstakeren kan vise at den som har forpliktelsen ikke kan oppfylle denne for annen skade enn ansvarsskade forårsaket av den forsikrede, eller annen person som med forsikredes samtykke bruker båten eller dennes utstyr, med vilje, gjennom grov uaktsomhet eller under påvirkning av alkohol, narkotika eller andre rusmidler. C C 1 EIENDOMSFORSIKRING Hva som er forsikret C 1.1 Båt og utstyr Forsikringen gjelder for den sikrede båten som er angitt i forsikringsbeviset, og for innenbordsmotor eller påhengsmotor, samt fast utstyr som beslag, rekkestøtter, mast, rigg, seil, presenning/kapell/sprayhood, lanterner, vinsjer, trimklapper og anlegg for vann, varme og avløp. Forsikringen omfatter også Løst utstyr og tilbehør som anses som normalt båtutstyr for den type båt som forsikres, som for eksempel anker, tau, puter, fendere, sjøkart, reservedeler, livbøye, redningsflåte, redningsvester og annet sikkerhetsutstyr. Maksimal erstatning er kr. Slepejolle som er kortere enn 4 meter med maksimalt seilareal på 10 m 2 og maksimal motorkraft på 15 hk. Motor erstattes bare om fabrikat og motornummer er angitt i forsikringsbrevet. Maksimal erstatning er kr. Ekstra motor / booster på maksimalt 15 hk erstattes bare om fabrikat og motornummer er angitt i forsikringsbrevet. Maksimal erstatning er kr. Uregistrert båttrailer/båttilhenger designet for og primært brukt sammen med den forsikrede båten. Ekstra forsikring kan tegnes for registrert båttrailer/båttilhenger. For båttrailer/båttilhenger gjelder avsnitt H. Høyeste erstatning er kr. Bukker, vugger, støtter, tetningsmateriale, men bare mot brannskader. Maksimal erstatning er kr. Elektronisk utstyr og radioutstyr som plotter, GPS, VHF, radaranlegg, vindinstrument, ekkolodd, logg, kompass, radio / CD / DVD, PC og tablett. Maksimal erstatning er 10 % av båtens nåværende verdi, maksimalt kr. Summene ovenfor gjelder med mindre annet er angitt i forsikringsbeviset. 6

7 Dekningen skal være lik den samlede markedsverdien av eiendom som er nevnt ovenfor. Det er du som forsikringstaker som velger størrelsen på forsikringssummen, og du garanterer at denne er riktig. Dersom forsikringssummen ved skade er mindre enn markedsverdien av det som er forsikret foreligger det underforsikring, og skadelidte har bare rett til å få erstattet den del av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssum og forsikringsverdi i henhold til C 5.4. C 1.2 Personlig løsøre Forsikringen omfatter personlig løsøre til privat bruk, som tilhører personene som er forsikret, og som befinner seg ombord i den forsikrede båten. Dette inkluderer for eksempel klær, soveposer, dykkeutstyr, vannsportutstyr og fiskeredskaper, samt kikkert, verktøy og utstyr for personer med funksjonshemninger. Maksimal erstatning er kr, men maksimalt kr per gjenstand. Forsikring for løsøre kommer i tillegg til forsikringssummen som er angitt i forsikringsbeviset for båt og tilbehør, og gjelder førsterisiko, noe som betyr at erstatning betales for skadekostnaden opp til forsikringssummen, uavhengig av dagens verdi. C 2 Hva som ikke er forsikret Forsikringen omfatter ikke Mobiltelefoner / smarttelefoner med tilbehør Drivstoff og smøremidler Penger og verdisaker Våpen Mat, drikke, vin, sprit og tobakksvarer Smykker, kunstverk, pelser, gjenstander av edle metaller, ekte perler og edelstener Dyr Bøyer, bøyekjetting og andre permanente fortøyningsinnretninger Brygge, flytebrygge og båthus C 3 Hva forsikringen gjelder for, og hva den ikke dekker Forsikringen gjelder for deg som er juridisk eier av den forsikrede tingen, og innebærer at verdien av det forsikrede objektet ikke blir redusert eller går tapt. Med skade i denne seksjonen refereres det til fysisk skade og / eller tap av eiendom. Skade på både uregistrert og registrert båttrailer/båttilhenger reguleres i henhold til avsnitt H. Forsikringen gjelder med det omfang og begrensninger som beskrives nedenfor. Bukker, vugger, støtter, tetningsmateriale er bare forsikret mot brann. 7

8 C 3.1 Sjøskade Hendelser som gir rett til erstatning Forsikringen gjelder for skade som har oppstått direkte i sjøen gjennom: Grunnstøting, kollisjon, stranding eller kantring Tap av eller skade på mast, rigg og seil direkte forårsaket av uvær eller annen plutselig og uforutsett ekstern hendelse At båten plutselig og uventet begynner å lekke gjennom skroget, penetratorantenner eller tilkoblede rør / slanger til disse Annen plutselig og uforutsett hendelse som kommer utenfra. Unntak Utover de generelle begrensningene i avsnitt B ovenfor gjelder ikke forsikringen for skade forårsaket av is, snø eller frost på motor, jolle eller annet utstyr som mistes, løsner eller sklir av på motor, girkasse, drev eller annet maskinutstyr som skyldes Utelukkende vann i disse Feil håndtering, vedlikehold, reparasjon, montering eller kortslutning Feil drivstoff, mangelfull smøring, overoppheting og materialfeil. Sikkerhetsforskrifter Båten skal ha påkrevd bemanning og utrustning Mannskapet skal ha de nødvendige kvalifikasjoner, og båten skal drives på en sikker måte med hensyn til fart, utkikk, synlighet, vær og annen trafikk. Personer under påvirkning av alkohol, narkotika eller andre rusmidler skal ikke kjøre eller håndtere båten. Båten og utstyret må vedlikeholdes godt og holdes i sjødyktig stand. Båten skal holdes lenset, og være under rimelig og regelmessig tilsyn. Fortøyning og forankring skal være slik at det tåler vær, sjø og bølger som kan forventes med hensyn til sted, vær og årstid. Dersom båten ligger i opplag i sjøen hvor det foreligger fare for frost, skal - båten være sikret mot isskader og ha oppvarming over frysepunktet - landstrømsanlegget skal ha aktivert avbruddsalarm C 3.2 Opplags- og transportskader Hendelser som gir rett til erstatning Forsikringen gjelder for skade gjennom plutselig og uforutsett hendelse som kommer utenfra når båten står på land ved sjøsetting, tørrsetting eller løft med kran eller annen løfteanordning ved av- og pårigging ved flytting eller transport på land. Unntak Utover de generelle begrensningene i avsnitt B ovenfor gjelder ikke forsikringen for skade 8

9 forårsaket av is, snø eller frost på motor, jolle eller annet utstyr som mistes, løsner eller sklir av på motor, girkasse, drev eller annet maskinutstyr som skyldes Utelukkende vann i disse Feil håndtering, vedlikehold, reparasjon, montering eller kortslutning Feil drivstoff, mangelfull smøring, overoppheting og materialfeil Sikkerhetsforskrifter Båten skal være oppstilt på betryggende avstand fra sjøen med hensyn til bølger og variasjoner i vannstand, og den skal stå under normalt tilsyn. Båten skal, når den er oppstilt på land, være forsvarlig oppstøttet, festet og tildekket. Når båten og utstyret transporteres skal det være forsvarlig oppstøttet og festet, og transporten skal utføres med egnet båthenger eller tilhenger som er koblet til et egnet kjøretøy. Personer under påvirkning av alkohol, narkotika eller andre rusmidler skal ikke håndtere eller kjøre båten. C 3.3 Brannskader Hendelser som gir rett til erstatning Forsikringen gjelder for skade forårsaket av ild som har oppstått eksplosjon lynnedslag. Unntak Utover de generelle begrensningene i avsnitt B ovenfor gjelder ikke forsikringen for skade på motor eller eksosanlegg ved eksplosjon i disse på motor ved overoppheting bare forårsaket av kortslutning. Sikkerhetsforskrifter Båt med over 20 hk (14,71 kw), og båt som har utstyr for for eksempel matlaging eller oppvarming med åpen flamme skal ha godkjent og kontrollert håndbrannslukker med effektivitetsklasse 13A 70BC minimum (minst 2 kg pulver), og båter som er lengre enn 10 meter skal ha minst to slike håndbrannslukkere. Kjøkken-, varme- og kjøleanlegg skal installeres og håndteres i henhold til produsentens forskrifter. Brannfarlig væske skal ikke oppbevares ombord i annet enn godkjente beholdere. Løse drivstoffbeholdere skal ikke fylles på om bord. Varme arbeider skal kun utføres av en kvalifisert person, i samsvar med den Norske brannvernforeningens sikkerhetsregler. Landanlegget og fast batteriladeutstyr skal være godkjent og montert i samsvar med produsentens anvisninger. Landanlegg må være utstyrt med jordfeilbryter. Fastmonterte drivstofftanker skal ha påfyllingsbeslag på dekk eller på separat drenert sted. Forbindelsen til tanken skal være gasstett og jordet. Det skal finnes evakueringsrør som munner ut utenfor båten. 9

10 C 3.4 Tyveri og hærverk Hendelser som gir rett til erstatning Forsikringen gjelder for skade forårsaket av tyveri og forsøk på tyveri hærverk andre vinningsforbrytelser. Unntak Utover de generelle begrensningene i avsnitt B ovenfor gjelder ikke forsikringen for skade på grunn av ulovlig bruk, bedrageri eller underslag forårsaket av en annen forsikret person, eller en hvilken som helst person betrodd til å benytte båten. Sikkerhetsforskrifter Påhengsmotoren må låses fast i båten med FG godkjent båtmotorlås av minst klasse 3 eller 4, og dersom produsenten krever det skal påhengsmotoren også boltes fast i henhold til produsentens anvisninger. Hvis motor, utstyr og tilbehør ikke er fastmontert på båten, skal de forvares innlåst i et rom hvor forsikringstaker alene disponerer nøkkel. Dette kravet gjelder ikke for slepejolle eller redningsflåte. VHF, GPS, plotter, ekkolodd og lignende elektronisk utstyr og radioutstyr montert med brakett eller kassett i et låst rom anses ikke som fastmontert utstyr. Personlige eiendeler skal være innelåst i båten. Ved vinteropplag på land eller ved lengre oppstilling enn 14 dager på land skal utenbordsmotor med motorstyrke på under 50 hk, eller vekt på under 90 kg, ikkefastmonterte elektroniske instrumenter, alle slags radiosendere og mottakere, kikkerter, livbåt samt personlige eiendeler forvares innlåst i rom utenfor båten som kun den forsikrede alene har nøkkel til. Påhengsmotor på minst 50 hk eller vekt på minst 90 kg som er boltet fast i samsvar med produsentens instruksjoner kan forbli i båten, forutsatt at den er låst med FG godkjent båtmotorlås av minst klasse 3 eller 4. Når båten forvares på slepekjøretøy skal dette være låst med kulekoblingslås, alternativt fastlåst med lås og kjetting av klasse 3 eller 4 og innlåst i rom som bare båteieren disponerer. C 4 Beregningsregler Båtens og utstyrets markedsverdi før skaden blir lagt til grunn for beregningen av erstatningen. Beregning av forsikringsverdien gjøres via aldersfradrag i henhold til tabellen nedenfor. Avdraget beregnes fra det tidspunktet da båten eller utstyret ble tatt i bruk første gang, eller ble byttet ut. Fradraget kan ikke overstige 80 % for objekter som var funksjonsdyktige før skaden oppsto. Avskrivningene og fradragene kan være høyere, helt opp til 100%, for eiendom som allerede var skadet eller defekt på grunn av ikke utført vedlikehold eller unødvendig slitasje. Avvik fra avskrivingstabellen kan forekomme dersom avskriving i henhold til tabell får urimelige konsekvenser. 10

11 Verdiavskrivinger gjøres på materiale. Avskrivinger utføres også ved reparasjoner, men ikke i de tilfeller hvor reparasjonen utføres med brukte deler. Antall år uten avskriving Avskriving per startet år deretter Motor, drivverk, girkasse og propeller 2 år 5 % Mast og rigging 3 år 3 % Seil av normalmaterial 1 år 5 % Seil av kevlar, karbonfiber og lignende 1 år 20 % Kapell, kalesjer og sprayhood 1 år 10 % Seter, puter og tepper 1 år 10 % Elektronisk utstyr, radioutstyr 1 år 10 % Kjøleskap, ovn og komfyr 1 år 5 % Ankervinsj, bue og lignende 1 år 5 % Rigg av materialer i tre og aluminium (kun seilbåter) er ikke aktuelt for aldersreduksjon. For rigger av andre materialer, samt seil og kapeller, henvises til avskrivingstabellen ovenfor. Personlig utstyr erstattes med nypris, om gjenstandens verdi på skadetidspunktet er minst 2/3 av hva en ny, lignende gjenstand koster. Ellers utbetales erstatninger til markedsverdi. C 5 Erstatningsregler Denne forsikringen er ikke ment å gi forsikringstaker en fortjeneste, kun kompensasjon for skaden han lider, selv om forsikringssummen er høyere. Avsnitt L 7 inneholder regler om tiltak i forbindelse med skade. C 5.1 Hva vi betaler Vi betaler for skade målt i henhold til avsnitt C 4 eventuelle redningskostnader og liknende kostnader i henhold til avsnitt C 5.2, fratrukket egenandel i henhold til avsnitt C 5.3 eventuell reduksjon for underforsikring, unnlatelse av å følge sikkerhetsbestemmelser eller andre forpliktelser i henhold til lov eller disse vilkårene. Den totale kompensasjonen er, med unntak av kostnader som er beskrevet i C 5.2, begrenset til maksimal forsikringssum angitt i forsikringsbeviset eller annen kompensasjongrense angitt i disse vilkårene. 11

12 C 5.2 Refusjoner Utover forsikringsbeløpet erstattes kostnader som er nødvendig for å avverge overhengende fare, i henhold til avsnitt L 7.1, «Redningsplikt», for eksempel ved å taue båten til nærmeste skjermede sted for å unngå sjøskade, hvis det er åpenbart at skade dermed blir unngått uunngåelige reise- og oppholdskostnader for personene om bord på laveste tariff kostnad for provisorisk reparasjon, nødvendig for å redde båten fra åpenbart nødstilfelle kostnad for nødvendig berging og forflytning fra havaristed til et reparasjonssted og / eller havn godkjent av forsikringsgiveren kostnad ved totaltap for rydding og borttauing av vrak hvis det ved lov påligger forsikringstakeren å fjerne vraket. C 5.3 Egenandeler C Grunnleggende egenandel I ethvert skadetilfelle reduseres totalerstatningen for skade og eventuelle rednings- og liknende kostnader i henhold til avsnitt C 5.2 med grunnleggende egenandel slik det er angitt i forsikringsbrevet. Fritak for egenandel I det tilfellet hvor båt og / eller motor med Securmark tyveribeskyttelse blir funnet og kan identifiseres takket være merkingen, tilbakebetales egenandelen. Denne tilbakebetalingen skjer kun ved forutsetning av at båten og / eller motoren blir funnet og identifisert etter at erstatningen for tyveri og skade har blitt fullstendig utbetalt. C Særskilt egenandel I tillegg til den grunnleggende egenandelen trekkes også en særskilt egenandel på kr ved sjøskade, brann, tyveri eller hærverk som inntreffer om båten befinner seg på sjøen fra 1. november til 31. mars tyveri av motor alene. Det påløper ikke særskilt egenandel hvis det på skadetidspunktet er installert godkjent søkeutstyr og / eller godkjent startsperre som fungerer. Det tilkommer ikke særskilt egenandelved tyveri av bare motor, hvis motoren på tapstidspunktet har en markedsverdi på under kr. C Samtidig skade Dersom flere tap oppstår på samme tid, som eiendoms-, ansvars- eller annen skade, trekkes bare den høyeste egenandelen. C 5.4 Underforsikring Det foreligger underforsikring dersom forsikringsbeløpet på tidspunktet for skade er vesentlig mindre enn den sammenlagte markedsverdien på båten og utstyret. Erstatning utbetales da kun for den delen av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssummen og forsikringsverdien. 12

13 C 5.2 Utgifter som ikke refunderes Det gis ikke erstatning for verdifall som følge av reparasjon, for eksempel på grunn av ujevnheter i struktur eller mønstre på plastoverflater, avvik i farge eller ved annen skavank, og heller ikke for verdifall som skyldes ikke-fagmessig restaurering. merkostnader som oppstår på grunn av at reservedeler, tilbehør eller materialer ikke kan skaffes på grunn av importvansker eller fordi produksjonen har opphørt. merkostnad for forbedring eller forandring som er gjort i sammenheng med reparasjon av skade ekstra kostnader som tilkommer reparasjon som følge av konstruksjons- byggningseller materialfeil, sprukne limefuger, slitasje, alder, råte, rust, manglende vedlikehold, forsømmelse eller annen, tidligere defekt merkostnad for lakkering eller varemerkebeskyttet firmasymbol eller reklametekst som ikke tilsvarer vanlig seriemessig utførelse merkostnad som følge av tvangstiltak, som for eksempel overtidsarbeid, innkjøp til overpris, eller transport med annet enn vanlig transportmiddel. tap av tid, tap av fortjeneste, tap av inntekter, andre indirekte skader eller tap av affeksjonsverdi tap eller ulempe forårsaket av at båten eller utstyret ikke kunne brukes merverdiavgift dersom mottakeren er momspliktig kostnader for fremstilling av krav eller andre kostnader forårsaket av skadeutredningen (se L 7.3). C 5.6 Øvrige erstatningsregler Forsikringsgiver har rett til å avgjøre om gjenstander skal repareres, erstattes med ny eller brukt gjenstand, eller om skaden skal erstattes kontant. Ved utskifting eller reparasjon har vi rett til å bestemme hvor kjøp og reparasjon skal utføres. Eiendomsretten til erstattet eiendom tilfaller selskapet, med mindre annet er avtalt, og selskapet har rett - men ikke plikt - til å ta over slik eiendom. Forsikringstaker er forpliktet til å ta tilbake eiendeler som er stjålet og som kommer til rette i løpet av 30 dager etter at skriftlig melding om tyveriet har kommer forsikringsgiver i hende. Forsikringsgiveren har ikke ansvar for forpliktelser fra kjøpsted eller reparatør, og selv om det gis instruksjoner i denne retningen, er forsikringstaker alltid den som bestiller. Panthaver-/leasingdekning Forsikrinsgiverns forpliktelse Når skade er inntruffet, skal forsikringsgivern ikke utbetale kontanterstatning uten panthavers/utleiers samtyckke. Hvis skaden er utbedret eller det er stilt betryggende sikkerhet for at erstatningen vil bli utbedring av skaden, kan erstatningen likevel utbetales. Dersom forsikringen for kjøretøyet blir endret, oppsagt eller faller bort, skal forsikringsgivern gi panthaveren/utleieren en særskilt melding om dette med 1 måneds varsel. 13

14 I de tilfeller da forsikringsgivern helt eller delvis har avslått å erstatte skade på kjøretøyet under henvisning til Forsikringsavtaleloven, 8-1 eller 4-6 til 4-11, ersatter forsikringsgivern likevel det tap panthaveren/utleieren lider som følge av forsikringstakers manglende evne til selv å ersatte skaden. Det samme gjelder når forsikringsgivern har avslått under henvisning til forsikringsvillkårenes regler om hvor forsikringen gjelder. Rentetap, omkostninger og misligholdte avdrag dekkes ikke. Betingelse for rett til erstatning Som betingelse for rett til erstatning gjelder at - panthaver/utleier kan dokumentere at forsikringstaker ikke har evne til å erstatte skaden eller det tapet som er oppstått. Omkostninger i denne forbindelse erstattes ikke. - bestemmelsene i Lov om kredittkøp av med forskrifter, er overholdt når panteretten er stiftet som salgspant som går inn under denne loven. - panthaver/utleier ikke hadde kjennskap til eller burde ha kjennskap til forsømmelsen eller bruddet på forsikringsvilkårene som førte til forsikringsgiverns avslag overfor forsikringstakeren - skade på kjøretøyet ikke er erstattet av andre - forsikringsgivern har fått rikige og fullstendige opplysninger ved forsikringstegning/-fornyelse. Brudd på opplysningsplikt som forsikringsgivern kan påberope seg overfor forsikringstakeren etter Forsikringsavtaleloven, 4-2, kan også gjøres gjeldende overfor den som krever erstatning etter denne tilleggsdekningen. Forsikringsgiverns erstatningsplikt er begrenset til den erstatningsutbetalning som forsikringstakeren/leietakeren ville hatt krav på i samsvar med vilkårene som gjelder for forsikringen dersom vedkommende hadde vært berettiget til erstatning. Tillbakebetalningsplikt Hvis betingelsene ovenfor ikke følges plikter forsikringstaker/leietaker å betale tilbake til forsikringsgiver den erstatning som forsikringsgiver har utbetalt. Oppsigelse Forsikringsgiver kan si opp panthaverdekningen med 1 måneds varsel. 14

15 D D 1 ANSVARSFORSIKRING Omfang Forsikringen omfatter ansvar etter gjeldende erstatningsrett for personlige og materielle skader forårsaket utelukkende i forbindelse med bruk av båten. Ved erstatningskrav som omfattes av forsikringen og som overstiger egenandelen påtar vi oss å avgjøre om du er ansvarlig forhandle med den som krever erstatning forsvare saken ved en eventuell rettssak og betale rettskostnader som du har pådratt deg eller blir pålagt å betale og ikke kan få erstattet fra motparten eller andre betale erstatningen som du skylder. D 2 Unntak Utover de generelle begrensningene i avsnitt B ovenfor gjelder ikke forsikringen for skade som er forårsaket av den som benytter båten uten eiernes samtykke skader som du ut over gjeldende skaderett påtar deg å erstatte skader basert utelukkende på avtaler eller annen forpliktelse skade på andre forsikrede, eller person som på skadetidspunktet var medlem av mannskapet, passasjerene, engasjert i vannsport eller lignende skade på båten med utstyr og tilbehør, samt eiendom til personer om bord eller eiendom som du leier, låner eller på annet vis har i din varetekt erstatning som følge av unnlatelse av å rydde eller fjerne vrak skader som oppstår som følge av motordrevet kjøretøy som Trafikkskadeloven (TSL) eller tilsvarende utenlandsk lov gjelder, og hvor trafikkskadeerstatning er betalt eller hadde kunne blitt betalt skade som forårsakes av grov uaktsomhet. Unntaket gjelder ikke forhold til ofre som ikke kan få erstatning fra den ansvarlige part. I slike tilfeller vil betalingen kreves fra skadevolderen skade som skyldes forsettelig handling, unntaket gjelder ikke for personer i en slik sinnstilstand som er nevnt i kapillel 30, avsnitt 6 i Straffeloven, eller var under 12 på skadetidspunktet. D 3 Ved skade Reises erstatningskrav mot deg må du underrette oss uten ugrunnet opphold, og du er pålagt å følge våre instruksjoner om håndtering av det juridiske forløpet. Om du innrømmer ansvar, godkjenner erstatningsbeløpet eller betaler erstatning binder det ikke oss, såfremt kravet var åpenbart lovlig stiftet. 15

16 D 4 Sikkerhetsregler Personer under påvirkning av alkohol, narkotika eller andre rusmidler skal ikke håndtere båten. Ved skade, og dersom du har håndtert båten i påvirket tilstand, kan du holdes ansvarlig overfor oss for den kompensasjon som vi har betalt til skadelidte. D 5 Maksimal erstatning Selskapets høyeste ansvarssum ved én og samme hendelse er begrenset til 30 (tretti) millioner kr, hvorav maksimalt 20 (tyve) millioner kr ved personskade 10 (ti) millioner kr ved skade på ting. Disse erstatningsbeløpene gjelder selv om: flere av de forsikrede er erstatningsansvarlige flere skader oppstår av samme årsak og i samme hendelse. Erstatningen begrenses til ansvarsbeløpet i sjøfartsloven når lov om sjøfart gjelder, og beløpet kan ikke overstige denne grensen. D 6 Egenandel Ved ansvarskade gjelder en egenandel på kr for hvert skadetilfelle. I tillegg gjelder en egenandel på kr om føreren av motorbåt på skadetidspunktet var under 18 år. 16

17 E E 1 RETTSHJELPSFORSIKRING Omfang Forsikringen gjelder for de personer som omfattes av forsikringen ifølge A 1 ved tvist, som kan prøves av dispasjør eller offentlig domstol i Norge eller tilsvarende instans i annet nordisk land, eller ifølge norsk voldgiftsmetode hvis tvisten hadde blitt prøvd i offentlig domstol straffesak, som saksøker for de hendelser som ligger til grunn for den saken som har oppstått - innenfor båtforsikringens gyldighetsområde ifølge A 2, og - som følge av eierskap, bruk eller ytelse av forsikret båt eller utstyr. Om tilleggsforsikring tegnes for registrert trailer/tilhenger gjelder forsikringen også i tilfeller som har oppstått på grunn av at man er eier, bruker eller framførende av denne eiendom. E 2 Unntak Utover de generelle begrensningene i avsnitt B ovenfor, gjelder forsikringen ikke for tvist der den omtvistede verdien er mindre enn kr hvis du ikke kan betraktes å ha legitimt interesse for å få din sak behandlet der du er saksøker og tvisten skal behandles ifølge loven om gruppesøksmål som behandles ifølge Loven om rettsaker (tvisteloven) eller Konkursloven angående deleierskap eller mellom deleiere som har samband med utleie av båten som relaterer til patent eller annen opphavsrett som har samband med yrkes- eller tjenesteutøvelse eller kommersielle virksomheter som har samband med kausjon som du gjort eller avtale du har gjort for noen i dennes ervervsvirksomhet som avser krav eller annen påstand som er overført på deg, om det ikke er åpenbart at overføringen har skjedd før tvisten oppstod som gjelder økonomiske tiltak som er av uvanlig art for en privatperson som avser spørsmål om rettshjelp skal innvilges eller ikke. E 3 Når forsikringen gjelder Du kan få rettshjelp om forsikringen er i kraft når tvisten oppstår, under forutsetning at du har hatt en gjeldende rettshjelpsforsikring under en sammenhengende periode på minst to år. Om forsikringen har vært i kraft i kortere periode enn to år kan du likevel få rettshjelp, om forsikringen er i kraft når tvisten oppstår samt om de omstendigheter eller hendelser som ligger til grunn for tvisten har oppstått under forsikringens gyldighetstid. 17

18 Om forsikringen har opphørt derfor at forsikringsbehovet har opphørt, kan du tross dette få rettshjelp om forsikringen var i kraft når de omstendigheter eller hendelser som ligger til grunn for tvisten oppstod, og det deretter ikke har gått lengre tid enn 10 år. E 4 Fullmektig/forsvarer For at rettshjelpsforsikringen skal gjelde må forsikringstakeren være representert av en fullmektig/forsvarer, som skal velges med hensyn til ditt bosted, domstols plass og sakens art samt være advokat eller jurist ansatt i et advokatfirma, eller annen person som er egnet til oppdraget. I tvist som handlegges utenlands skal vi godkjenne fullmektig/forsvarer. E 5 E 5.1 Kostnader Kostnader som erstattes Forsikringen erstatter nødvendige og rimelige kostnader som du ikke kan få betalt av motpart eller staten. Med nødvendige og rimelige kostnader menes bl.a. at kostnadene må stå i forhold til verdien av saken som tvisten gjelder, sakens vanskelighetsgrad, omfang samt kvaliteten og omfanget av det utførte arbeidet. Forsikringen erstatter fullmektig/forsvarers honorar og omkostninger. Erstatning gis for et rimelig tidsforbruk og helt i samsvar med den timekostnadsnorm som regjeringen har bestemt for rettshjelp i henhold til retthjelpsloven kostnader til utredning før dispasje eller rettsak, forutsatt at utredningen er bestilt av forsikringstakerens fullmektig/forsvarer kostnader til bevisførsel i dispasje, rettergang og voldgiftssak saksomkostinger i domstolen saksomkostninger som du er pålagt å betale gjennom rettskraftig dom til motpart eller staten etter domstols, dispasjørs eller voldgiftsdommers prøving i domstol saksomkostninger som du i et forlik eller dispasje eller rettssak har påtatt deg å betale til motparten under forutsetning av at det er åpenbart at dispasjøren eller domstolen ville ha pålagt deg å betale saksomkostninger med et høyere beløp hvis tvisten hadde blitt prøvd. Av fullmektig/forsvarers regning skal det framgå hvilke tiltak fullmektig/forsvarer har gjort, tidsforbruket for disse tiltak samt motivering for kostnadene. Det skal opplyses om utfallet av målet og dom eller så skal forlikingsavtale vedlegges. 18

19 E 5.2 Kostnader som ikke erstattes Forsikringen erstatter ikke kostnader for eget arbeid, tapt inntekt, reiser og opphold eller andre omkostninger for deg eller annen forsikret kostnader for iverksettelse av dom, beslutning eller avtale kostnader som oppstår av at du benytter flere fullmektiger/forsvarere eller bytter fullmektig/forsvarer erstatning til voldgiftsmenn kostnader i tvister der prøving av tvisten kan vente til en annen lignende rettsak er avgjort (s.k. pilotmål) kostnader som oppstår gjennom at du i eller med unntak av rettsak avstår fra dine muligheter til å få erstatning av motparten erstatning til den del dette anses å inkludere kompensasjon for advokatkostnader og andre omkostninger kostnader for fullmektige/forsvarere som kan anses å være inkludert i erstatningen som er tildelt forsikrede indrivningskostnader. E 6 Maksimal erstatning Gjennom forsikringen utbetaler vi maksimalt kr ved hver tvist. Det anses som et og samme forsikringsærende når flere som er forsikret med samme forsikring står på samme side ved en tvist den forsikrede har flere ærende som i hovedsak baserer seg på samme grunn. E 7 Egenandel Egenandelen er, om ikke annet er oppgitt i forsikringsbrevet, 20 % av kostnadene, dog minst kr. 19

20 F ULYKKESFORSIKRING Forsikringen gjelder i samsvar med ovennevnte forhold og med følgende tillegg og endringer. Ord i kursiv er definert i avsnitt F 8. F 1 Omfang Forsikringen gjelder for de personer som er nevnt ovenfor i A 1, for ulykker på sjøen og ulykker i forbindelse med båttur som oppstår i løpet av forsikringsperioden, innenfor området som er angitt ovenfor i A 2. For passasjerer gjelder forsikringen kun ved ulykker på sjøen. Forsikringen gjelder det maksimalt antall personer båten er konstruert for ifølge båtprodusenten, eller antallet som vises med CE-skilt / sertifikat, «Blue Plate» eller lignende. Dersom slikt skilt eller slike opplysninger mangler, gjelder forsikringen opptil 8 personer. Selskapet kan i hvert tilfelle godkjenne et større antall personer, og dette skal da være angitt i forsikringsbeviset. Hvis forsikringstakeren er et selskap, gjelder forsikringen bare for personer som er navngitt i forsikringsbeviset. F 2 Unntak Utover de generelle begrensningene i avsnitt B ovenfor gjelder ikke forsikringen for skade som inntreffer når båten er leid ut i forbindelse med sjøsetting og dokking for andre enn forsikringstaker med familie i forbindelse med flytting eller transport på land som et resultat av det maksimalt tillatte antall personer om bord overskrides når båten blir stjålet eller utsatt for tyveri eller andre vinningsforbrytelser ved besøk i krigssoner eller ved deltakelse i krigslignende hendelser ved konkurranser, kappseiling eller annen særlig risikofylt virksomhet. F 3 Det forsikringen gjelder for F 3.1 Medisinske utgifter og ressurser Det betales erstatning for nødvendige og rimelige kostnader for legehjelp, sykehusbesøk, legemidler og hjelpemidler for skadens tilheling og som er foreskrevet av behandlende lege. For pleie på sykehus eller omsorginnretning som ikke eies av staten, kommunen eller fylket eller for pleie på utenlandsk sykehus av tilsvarende slag betales erstatning bare etter forhåndsavtale med forsikringsgiveren. Forsikringen dekker disse kostnadene bare hvis erstatningen ikke er betalt av andre frivillige eller lovbestemt forsikringer, som for eksempel forsikring betalt av arbeidsgivere, egen ansvarsforsikring eller lignende. 20

VANNSCOOTERFORSIKRING

VANNSCOOTERFORSIKRING VANNSCOOTERFORSIKRING Forsikringsvilkår AV. 2015.01.01 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Denne forsikring kan tegnes av eiere til vannscootere

Detaljer

MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring. Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01

MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring. Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 - 2 - Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som er

Detaljer

MERKEFORSIKRING Kasko

MERKEFORSIKRING Kasko MERKEFORSIKRING Kasko Forsikringsvilkår SLSV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som kjøpt en BRP-produkt.

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 4.

Detaljer

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 Båtforsikring INNHOLD 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for og når den gjelder... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader som erstattes

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR. for privateide personbiler og privat billeie. forsikrer Volvo og Land Rover

FORSIKRINGSVILKÅR. for privateide personbiler og privat billeie. forsikrer Volvo og Land Rover FORSIKRINGSVILKÅR for privateide personbiler og privat billeie forsikrer Volvo og Land Rover FORSIKRINGSVILKÅR for privateiede personbiler I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset med angitte

Detaljer

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE FRITIDSBÅT VILKÅR FOR FORSIKRINGEN Y01 Y11 F01 F02 F03 F10 FRITIDSBÅT Hvilken dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. ERSTATNINGSREGLER FOR FRITIDSBÅT

Detaljer

Fritidsbåt. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen

Fritidsbåt. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen for Sjøoffiserforsikringen Fritidsbåt Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Fritidsbåt Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis Prisen

Detaljer

Vilkår for Motorvognforsikring

Vilkår for Motorvognforsikring Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har i følge loven rett til denne informasjonen

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2013 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Erstaningsbestemelser

Erstaningsbestemelser 1 Erstaningsbestemelser Sykdom og transportutgifter Behandlingskostnader ved sykdom Nødvendige og rimelige kostnader i maksimalt 1 år Behandlingskostnader ved ulykke Nødvendige og rimelige kostnader i

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR MOTORVOGNFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 for Personbil inklusiv vare- /stasjonsbil og bobil, motorsykkel, snøscooter, traktor/ arbeidsmaskin og tilhenger/campingvogn. I tillegg til disse vilkår gjelder

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. februar 2013 Forsikring sammendrag Denne oversikten viser hva din forsikring kan omfatte, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid

Detaljer

Forsikringsvilkår Motorvogn I

Forsikringsvilkår Motorvogn I Forsikringsvilkår Motorvogn I Gjeldende fra 01.01.2015 Gjelder for: Person- og varebil for privat bruk med totalvekt inntil 3500 kg, tilhenger, campingvogn og bobil. Forsikringsvilkår Motorvogn I 01.01.2015

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Dekninger som gjelder skade på motorvognen (som gjelder når det fremgår

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. y Bil og Campingbil Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsvilkår Motorvogn III

Forsikringsvilkår Motorvogn III Forsikringsvilkår Motorvogn III Gjeldende fra 01.01.2015 Gjelder for: Moped, motorsykkel, snøscooter og ATV Forsikringsvilkår Motorvogn III 01.01.2015 INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Ansvar... 3 3 Kasko...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Hytteforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor

Detaljer