3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 125"

Transkript

1 125 M e t t e - C a t h r l n e J a h r S t i g J o h a n s s o n B r i t i s k I n s t i t u t t U n i v e r s i t e t e t 1 O s l o G R A M M A T I S K M E R K I N G A V T H E L A N C A S T E R - O S L O / B E R G E N C O R P U S : O R D K L A S S E B E S T E M M E L S E V E D H J E L P A V O R D S L U T T 1 M å l s e t t i n g 1 f o r b i n d e l s e m e d p r o s j e k t e t " G r a m m a t i c a l T a g g i n g o f t h e L a n ~ c a s t e r - O s l o / B e r g e n C o r p u s " h a r vl 1 Oslo s p e s i e l t k o n s e n t r e r t o s s o m å r e v i d e r e G r e e n e o g R u b i n s s u f f l k s l l s t e o g o r d l i s t e for B r o w n C o r p u s. ^ V å r e r e v i d e r t e l i s t e r t ar h e n s y n t il b å d e B r o w n C o r p u s o g L a n c a s t e r - O s l o / B e r g e n LOB) C o r p u s, dvs. t i l s a m m e n ca. 2 m i l l i o n e r o r d l ø p e n d e t e kst. R i k t i g n o k e r d e t t e e t r e l a t i v t b e s k j e d e n t m a t e r i a l e 1 f o r h o l d t il a l t s o m f i n n e s a v e n g e l s k e t e k s t e r, m e n v l t r o r l i k e v e l a t d e r e s u l t a t e n e v l e r k o m m e t f r e m til, er g a n s k e a l l m e n n g y l d i g e. 2 P r o b l e m s t i l l i n g F o r d e n s o m ø n s k e r å u t f ø r e en a u t o m a t i s k g r a m m a t i s k analyse, b y r e n g e l s k på s p e s i e l l e p r o b l e m e r, b å d e f o r d i s p r å k e t I n n e h o l d e r e t u s e d v a n l i g s t o r t a n t a l l h o m o g r a f e r, o g f o r d i d e t så g o d t s o m f u l l s t e n d i g m a n g l e r d l s t l n k t l v e b ø y n i n g s e n d e l s e r. I k k e d e s t o m i n d r e v i s e r G r e e n e o g R u b i n s a r b e l d (1971) k l a r t a t d e t 1 s t o r u t s t r e k n i n g l a r s e g g j ø r e å b e s t e m m e o r d k l a s s e r u t fra a v l e d n i n g s e n d e l s e r o g a n d r e t y p e r s l u t t s e k v e n s e r. ( B e t e g n e l s e n e " s u f f i k s " o g " e n d e l s e r " v l l h e r b l l b r u k t 1 b e t y d n i n g e n o r d s l u t t e l l e r s l u t t s e k v e n s. ) 3 M a t e r i a l e o g m e t o d e D a G r e e n e o g R u b i n (1971) l a g e t s i n s u f f l k s l l s t e, b r u k t e d e f o r u t e n e n f I n a l - a l f a b e t l s k o r d l i s t e f or B r o w n C o r p u s (ca ordtyper), f I n a l - a l f a b e t l s k e o r d l i s t e r fra D o l b y o g R e s n l k o f f (1967). V I h a r b e n y t t e t en l i g n e n d e f r e m g a n g s m å t e 1 a r b e i d e t m e d å r e v i d e r e s u f f l k s l l s t e n. F ø l g e n d e m a t e r i a l e b l e b r u k t : A: E n f I n a l - a l f a b e t l s k o r d l i s t e o v e r d e t i l s a m m e n ca o r d t y p e n e ( g r a f i s k e ord) s o m f i n n e s 1 B r o w n C o r p u s o g L O B C o r p u s. B: E n f r e k v e n s l i s t e o v e r g r a m m a t i s k e k o d e r s o m f o r e k o m m e r v e d h y p p i g e e n d e l s e r (fra é n tll f e m b o k s t a v e r ), b a s e r t på d e n g r a m m a t i s k m e r k e d e v e r s j o n e n a v B r o w n C o r p u s ( h e r e t t e r k a l t s u f f i k s / k o d e - l l s t e n ). N o e n e k s e m p l e r : 3 125

2 126 IVE JJ (= adjektiv) 254 NN (= s u b stantiv, sg.) 50 NP ( = e g e n n a v n ) 25 V B (= verb. Infinitiv) 20 CD (= grunntall) 10 RIVE V B ( = verb. Infinitiv) 7 SIVE JJ (= adjektiv) 65 NN (= substantiv, sg.) 6 T I V E JJ (= adjektiv) 182 N N (= s u b stantiv, sg.) 36 NP ( = e g e n n a v n ) 16 N e d r e f r e k v e n s g r e n s e b l e satt til 5, dvs. e n g r a m m a t i s k k o d e m å t t e o p p t r e s a m m e n m e d et b e s t e m t s u f f i k s m i n s t fem g a n g e r for å b ll tatt Inn 1 listen. C; F l n a l - a l f a b e t l s k e o r d l i s t e r fra D o l b y o g R e s n l k o f f (1967), s o m b y g g e r på S h o r t e r O x f o r d E n g l i s h D i c t i o n a r y o g M e r r l a m W e b s t e r N e w I n t e r n a t i o n a l D i c t i o n a r y. ^ D: F o r s k j e l l i g e v e r k e r s o m b e h a n d l e r m o r f o l o g i o g o r d d a n n e l s e 1 engelsk, s p e s i e l t L j u n g (1974) o g M a r c h a n d (1969). V I tok v å r t u t g a n g s p u n k t 1 d e n f l n a l - a l f a b e t l s k e o r d l i s t e n b a s e r t på de to k o r p u s e n e (LOB o g Brown) o g b e g y n t e m e d å m e r k e o r d e n e e t t e r G r e e n e o g R u b i n s s u f f i k s r e g l e r o g s k i l l e u t alle unntak. V e d å s a m m e n l i g n e a n t a l l o r d s o m d e k k e s a v en r e g e l m e d.a n t a l l unntak, k u n n e vi b e d ø m m e h v o r e f f e k t i v h v e r e n k e l t regel var. b l e v i o p p m e r k s o m m e på fell o g u o v e r e n s s t e m m e l s e r. L i t e e f f e k t i v e r e g l e r b l e a v s l ø r t o g n y e r e g e l m e s s i g h e t e r b le oppdaget. S o m h j e l p e m i d l e r 1 a r b e i d e t m e d å finne frem til n ye r e g e l m e s s i g e e n d e lser, b e n y t t e t vi o g s å I l s t e n e n e v n t u n d e r p u n k t B, C o g D ovenfor. D e t t e s k u l l e gi a r b e i d e t v å r t s t ø r r e g e n e r e l l gyldighet. 4 Den reviderte s u f f Iksllsten R e s u l t a t e t av v å r t a r b e l d er e n r e v i d e r t og u t v i d e t s u f f l k s l l s t e o v e r vel 600 s u f f i k s e r m e d t i l h ø r e n d e g r a m m a t i s k e koder. I u t g a n g s p u n k t e t m e n e r vi at G r e e n e o g R u b i n s m e t o d e er god. V I har d e r f o r u t a r b e i d e t d e n r e v i d e r t e s u f f I k s l l s t e n e t t e r d e r e s p r i n sipper. De f o r a n d r i n g e n e vi h ar gjort, b e r ø r e r Ikke s e l v e s t r u k t u r e n 1 m e r k e p r o g r a m m e t deres. U n d e r p u n k t 6 n e d e n f o r v i l vi I m i d l e r t i d d i s k u t e r e n o e n m e r r a d i k a l e e n d r l n g e r s om k a n s k j e b u r d e o v e r v e i e s nøyere. 4.1 S t r y k i n g a v s u f f i k s r e g l e r Ca. 80 av G r e e n e og R u b i n s s u f f i k s r e g l e r er b l l t t tatt u t av listen. I e k s e m p l e n e n e d e n f o r er e n d e i s e n e s k r e v e t f o r f r a på 126

3 127 vanlig måte slik at de er lettere å identifisere og lese: LB > NN: Regelen dekker bare tre ord (D e k a l b, K o l b, b u l b ), hvorav to er egennavn som vi ikke behøver å ta hensyn til 1 suffikslisten. Det tredje ordet dekkes av en annen ek sisterende regel: B * NN-VB. leld» NN-VB: Regelen dekker bare fem ord (s h i e l d, w i n d s h i e l d, s u n s hleld, w i e l d, y i e l d ). VI lar en annen eksisterende regel behandle dem: LD NN-VB. 4 ZARO V NN: Det er bare fem vanlige ord som slutter på ZARD, hvorav to er unntak fra regelen. De to unntakene settes inn 1 ordlisten, de øvrige bllr Ivaretatt av en annen eksisterende regel: RD V NN. RDE > N N : Foruten egennavn er det bare ett vanlig ord som dekkes av denne regelen (h o r d e ). VI lager en ny, effektiv suffiksregel: DE» NN, som dekker 42 tilfeller og bare gir ett unntak. UGE V NN: Regelen dekker følgende vanlige ord: g a u g e, r e f u g e, centrifuge, h u g e, d e l u g e, g o u g e, r o u g e. Ett av disse er et adjektiv, de andre kan være bade substantiv_:og:.yerb. Vi setter huge inn 1 ordlisten og lar de øvrige bil tatt hånd o m av en annen eksisterende regel: GE > NN-VB. EPE V NN-VB'I OUPE k NN j: Disse regiene behandler bare tre vanlige ord (hvorav ett biir galt k o d e t ) : c r e p e, c a n t a l o u p e, t r o u p e. Vi Innfører en ny r e g e l : PE > NN som dekker 24 ord og gir ett unntak. GNE V NN: Det eneste vanlige ordet som ender på GNE er champagn Vi Innfører en ny regel: NE > NN. Denne regelen dekker 46 ord og gir ingen unntak. EFY > VB: To vanlige ord har denne sluttsekvensen, ett av dem et adjektiv: defy og b e e f y. Vi setter begge i ordlisten. Noen av Greene og Rubins suffiksregler er høyst merkelige, f.eks. LYE > JJ (adjektiv) og LOREN > NNS (substantiv, p l u r a l ). Sekvensen LYE finner vi bare 1 sitater fra eldre engelsk, og LOREN forekommer bare som et egennavn. De suffiksene vi har fjernet, dekker svært få ord og ville ofte ha ført til at ord var blitt galt kodet. Som eksemplene ovenfor viser, har vi latt de berørte ordene bli behandlet (1) av andre eksisterende regler, (2) ved å innføre nye og mer effektive regler, eller (3) ved å sette de relevante formene inn i or dlisten. 4.2 Endring av grammatiske koder I ca. 25 tilfeller der de opprinnelige suffiksreglene ble beholdt. 127

4 -128 endret vi de grammatiske kodene. Koder ble fjernet i ftfllgende tilfeller: _ Fjernet kode Effektivitet AD * NN-JJ JJ 67/ e SIDE» JJ-NN JJ 61/10 LE - + NN-VB VB 164/ 2 OLE» NN-VB VB 61/ 5 TIME» NN-JJ JJ 61/ 5 RNE - NN-VB VB 29/ 0 ITE» NN-VB-JJ VB 140/14 H» NN-VB VB 122/12 PH - * NN-VB VB 15/ 1 TEN - NN-VB NN 36/ 6 IN - * NN-VB VB 400/21 ON > NN-VB VB 393/ > NN-VB VB 879/44 ER» NN-VB-JJR-RBR RBR 453/17 IR * NN-VB VB 34/ 4 UENT» NN-JJ NN 15/ 3 EST * JJT-RBT RBT 267/61 Som vi ser av forholdet mellom antall behandlede ord og antall unntak, virker de reviderte reglene ganske godt.6 Etter mye n^ling bestemte vi oss for å stryke RBR (= adverb i komparativ form) og RBT (= adverb 1 superlativ form) fra kodesettet for ER og EST. Tallene i suffiks/kode-listen taler imidlertid for seg selv: ER NN (= substantiv, sg.) 913 VB (= verb, inf.) 123 JJR (= adjektiv 1 komparativ form) 140 RBR (= adverb i komparativ form) 24 EST JJT (= adjektiv i superlativ form) 143 RBT (= adverb i superlativ form) 9 I grammatikker (bl.a. Quirk et al. 1972:294) påpekes det dessuten at det bare er et lite antall adverb som kompareres med ER og EST. Komparativ- og superlativformer på ER og EST som kan være adverb, ble satt inn 1 ordlisten. I seks tilfeller føyde vi til koder: Tilføyet kode Effektivitet AID > VBN-VBD JJ 33/ 4 WARD > RB JJ 44/13 NINE > JJ NN 16/ 1 BORNE > VBN JJ 10/ 0 ESQUE > JJ NN SIZE V NN-JJ VB 11/ 1 20/ 1 En av våre hovedregler har vært ikke å sette til nye koder fordi dette innebærer at regiene biir mindre presise. VI har i stedet foretrukket å spesifisere unntak i ordlisten. For suffiksreglene nevnt ovenfor, ville antall unntak imidlertid ha blltt uakseptabelt høyt hvis vi ikke hadde satt inn de nye kodene. I to tilfel- 128

5 129 l er v a r v i i s t e r k tvil o m h v o r v i d t v i s k u l l e f ø y e t i l n y e k o d e r e l l e r ikke: ED I NG - * V B N - V B D - * V B G +JJ? + N N - J J? S i d e n o r d på E D o f t e er a d j e k t i v e r o g d e på I N G o f t e a d j e k t i v e r e l l e r s u b s t a n t i v e r, v a r d e t f r i s t e n d e å s e t t e t il d e k o d e n e vi h a r f ø r t o p p o v e n f o r m e d s p ø r s m å l s t e g n. N å r v i a l l i k e v e l b e s t e m t e o s s for i k k e å g j ø r e d e t her, v a r d e t d e l s p å g r u n n a v a t v e r b - f o r m e n e a v s l i k e o r d f o r e k o m m e r l a n g t h y p p i g e r e, d e l s f o r d i v i i k k e ø n s k e t å ø d e l e g g e m u l i g h e t e n e f or e n s a m m e n l i g n i n g m e l l o m L O B og B r o w n på d e t t e p u n k t e t. I f ø l g e n d e t r e t i l f e l l e r e n d r e t v i d e g r a m m a t i s k e k o d e n e helt: U N D * J J E D E - -» N N W H E R E V N N N y k o d e N N V B RB E f f e k t i v i t e t 16/3 13/2 7/1 V i f ø l t e o s s o g s å f r i s t e t t il å e n d r e k o d e n t il N P 1 e n d el t i l f e l l e r : E f f e k t i v i t e t m e d N P - k o d e W E I Z HR» N N - V B * N NS» N N - V B» NN 2 2 / / / 1 1 8/ 0 L a n g t d e f l e s t e o r d m e d d i s s e s l u t t s e k v e n s e n e er e g e n n a v n. M e n s i d e n e g e n n a v n b e h a n d l e s g j e n n o m e n s p e s i a l r u t l n e i m e r k e p r o g r a m m e t (se H o f l a n d s a r t i k k e l ), b e s t e m t e vi o s s for i k k e å e n d r e k o d e n e. T o a v d e o p p r i n n e l i g e s u f f i k s r e g i e n e b l e s l ø y f e t (for W E o g H R ), o g o r d s o m ikke e r e g e n n a v n, b l e s a t t i n n i o r d l i s t e n. R e g e l e n I - > N N S b l e b e h o l d t, s i d e n p l u r a l f o r m e r a v s u b s t a n t i v e r u t g j ø r e n g a n s k e s t o r g r u p p e a v o r d på I. V i b e h o l d t o g s å r e g e l e n Z * N N - V B. D e n n e r e g e l e n g i r i n g e n u n n t a k s e l v o m d e n b e h a n d l e r s v æ r t få v a n l i g e ord. M e n i n g e n er at r e k k e f ø l g e n av k o d e n e skal gi u t t r y k k for d e n r e l a t i v e f r e k v e n s e n, dvs. a t d e n h y p p i g s t e o g m e s t s a n n s y n l i g e k o d e n k o m m e r først. V i e n d r e t d e r f o r r e k k e f ø l g e n på k o d e n e i f ø l g e n d e t i l f e l l e r : R e t t e t til A C J J - N N N N - J J xd N N - J J J J - N N E ND N N - V B V B - N N ISE N N - V B V B - N N W I S E J J - R B R B - J J E R S E N N - V B - J J V B - J J - N N E T E N N - V B - J J J J - N N - V B TI V E N N - J J J J - N N 129

6 130 SH A S H IAN H U M A N L I E R N C T A N T N E N T RENT T E N T LY E RY A R R Y R e t t e t til V B - N N N N - V B» V B - N N N N - V B» N N - J J J J - N N» N N - J J J J - N N» N N - J J R J J R - N N * N N - J J J J - N N» N N - J J j j -Nn» N N - J J J J - N N» N N - J J J J - N N N N - J J J J - N N J J - R B R B - J J J J - N N N N - J J * N N - V B V B - N N F o r å b e s t e m m e r e k k e f ø l g e n på kodene, b r u k t e vi s u f f I k s / k o d e - l l s t e n for B r o w n C o r p u s o g d e n m e r k e d e f I n a l - a l f a b e t l s k e o r d l i s t e n for b å d e L O B C o r p u s o g B r o w n C o r p u s (jfr. p u n k t 3 A o g B ), D e n f ø r s t n e v n t e l i s t e n er Ikke t i l s t r e k k e l i g 1 s eg selv fordi d e n b a r e t ar h e n s y n til B r o w n Corpus, og f o r d i d e n g ir f r e k v e n s e n e for h v e r s l u t t s e k v e n s u t e n h e n s y n til s u f f I k s r e g l e n e, slik at a l l e o r d på f.eks. L E R Y o g N E R Y er i n k l u d e r t i s t a t i s t i k k e n " for o r d s om s l u t t e r på ERY. I s u f f i k s l i s t e n v i s e r "statistikken" b a r e d e f o r e k o m s t e n e på E R Y s om Ikke a l l e r e d e er b e h a n d l e t av r e g l e n e for L E R Y o g NERY. 4.3 I n n f ø r i n g a v n ye s u f f I k s r e g l e r D e n s t ø r s t e e n d r i n g e n i f o r h o l d til G r e e n e og R u b i n er at vi har i n n f ø r t ca. 240 n ye suffiksregler. I e k s e m p l e n e n e d e n f o r er nye s u f f i k s e r u n d e r s t r e k e t : E f f e k t i v i t e t 1C J J - N N 256/ 1 RIC JJ 0 1/ 7 ISTIC JJ 0 1/ 1 D N N - V B 165/ 23 HOOD N N 23/ 1 NE NN 46/ 0 INE N N - V B 222/20 NINE N N - J J 16/ 1 RINE N N - J J 27/ 1 TINE ^ N N - J J 30/ 1 ZINE» NN 0/ 0 TE NN 7 0/ 1 A TE V B - N N - J J 266/ 2 CATE V B - N N 34/ 4 DATE V B - N N 14/ 1 GATE V B - N N 4 6/ 2 P H A T E NN 9/ 2 late V B - N N 34/ 6 LATE V B - N N 60/ 4 T A T E V B - N N 4 0 / 0 V A T E > V B 12/ 1 130

7 131 A L I C A L io n a l U R E U R - * JJ- - * JJ JJ NN > N N - V B» N N E f f e k t i v i t e t 8 1 1/ / / 6 30/ 19/ D e f l e s t e av d e n y e s u f f i k s r e g l e n e g i r e n m e r p r e s i s o r d k l a s s e a n g i v e l s e. F o r R I C o g ISTIC, for e k s e m p e l, t r e n g e r v i b a r e 6n kode, m e n s d e v i l l e få to k o d e r h v i s d e s k u l l e b e h a n d l e s a v IC, s o m i G r e e n e o g R u b i n. I n n f ø r i n g e n a v N E o g T E i l l u s t r e r e r en a n n e n e n d r i n g i f o r h o l d til G r e e n e o g R u bin. A l l e o r d s o m s l u t t e r på N E o g T E m å d e e n t e n f ø r e o p p i o r d l i s t e n e l l e r m e r k e N N - V B - J J, dvs. d e t k o d e s e t t e t s o m b i i r g i t t til a l l e o r d s o m i k k e d e k k e s a v l i s t e n e e l l e r a n d r e r u t i n e r i m e r k e p r o g r a m m e t. E n d e l n y e s u f f i k s e r e r b l i t t t a t t inn i l i s t e n s o m f ø l g e a v at v i h ar f o r s ø k t å v æ r e m e r k o n s e k v e n t e e n n G r e e n e o g R u b i n (1971: 30) n år d e t g j e l d e r å gi så m a n g e o r d s o m m u l i g e n e n t y d i g g r a m m a t i s k k o d e så t i d l i g s o m m u l i g, s e l v o m d e t t e i k k e n ø d v e n d i g v i s b e t y r e n m e r n ø y a k t i g o r d k l a s s e - a n g i v e l s e. V i k a n gi n o e n e k s e m p l e r s o m i l l u s t r e r e r d e t t e (nye s e k v e n s e r er u n d e r s t r e k e t ) : E f f e k t i v i t e t E LY RB / 1 6 A T E L Y» RB 4 2/ 2 I V E L Y» RB 90/ 1 A L L Y» RB 98/ 3 C A L L Y - * RB 191/ 0 N A L L Y - * RB 54/ 0 R A L L Y - > RB 22/ 1 U A L L Y» RB 27/ 0 1ST» N N 58/ 7 C I S T» N N 11/ 0 O G I S T - # N N (G&R: GIST) 23/ 0 L I S T» NN 55/ 2 M I S T» NN 13/ 1 N I S T - * NN 53/ 0 R I S T» NN 33/ 2 O G Y - * NN 6/ 0 O L O G Y» N N 54/ 0 N y e s u f f i k s r e g l e r b l e i n k l u d e r t h v i s d e er s v æ r t e f f e k t i v e o g / e l l e r h v i s d e r e p r e s e n t e r e r p r o d u k t i v e e n d e l s e r. V i k a n ikke p å s t å at vi har v æ r t h u n d r e p r o s e n t k o n s e k v e n t e. N o e n a v v å r e s u f f i k s r e g l e r k u n n e g o d t u t e l a t e s o g a n d r e s e t t e s inn, m e n vi h a r ikke sett på d e t t e s o m så f o r f e r d e l i g v i k t i g, s i d e n s l i k e e n d r i n g e r i k k e h a r n o e n i n n v i r k n i n g på v a l g e t av g r a m m a t i s k k o d e. 131

8 132 5 D en r e v i d e r t e o r d l i s t e n V å r r e v i d e r t e s u f f i k s l i s t e er s u p p l e r t m e d en ny o r d l i s t e på noe u n d e r 5000 o r d m e d t i l h ø r e n d e g r a m m a t i s k e koder. O r d l i s t e n I n n e h o l d e r u n n t a k fra s u f f I k s r e g l e n e såvel s om a l l e o r d 1 L OB C o r p u s m e d en f r e k v e n s på 50 e l l e r høyere. V I h ar s e t t b o r t fra f ø l g e n d e unntak: u t e n l a n d s k e ord, a r k a i s k e former, f o r k o r t e l s e r o g o r d m e d u n o r m a l e s t avemåter. V i d e r e har vi Ikke t a t t h e n s y n til e g e n n a v n o g o r d m e d b i n d e s t r e k, f ordi d i s s e b e h a n d l e s v ed h j e l p a v s p e s i e l l e r u t i n e r 1 m e r k e p r o g r a m m e t. I a r b e i d e t m e d å s k i l l e ut u n n t a k o g b e s t e m m e g r a m m a t i s k e k o d e r h ar vi h o v e d s a k e l i g h o l d t oss til L o n g m a n D i c t i o n a r y o f C o n t e m p o r a r y E n g l i s h ( u t g a v e n ), s e l v o m vi også h ar b r u k t a n d r e o p p s l a g s v e r k e r, s p e s i e l t A G r a m m a r of C o n t e m p o r a r y E n g l i s h (1972). F o r å ø k e n y t t e n av d e n r e v i d e r t e o r d l i s t e n, h ar v i i t i l l e g g tatt med a l l e f o r m e r fra G r e e n e og R u b i n s o r d l i s t e s om e n t e n er u n n t a k fra v å r e s u f f i k s l i s t e r, e l l e r h ar e n f r e k v e n s på 50 e l l e r h ø y e r e (i B r o w n C o r p u s ). D e t t e s k u l l e g j ø r e a r b e i d e t v å r t m e r a n v e n d e l i g. Idet d e t g år u t o v e r g r e n s e n e for v å r t p r i m æ r e s i k t e mål, n e m l i g en g r a m m a t i s k m e r k i n g a v L O B Corpus. 6 D i s k u s j o n V å r e r e v i d e r t e ord- og s u f f i k s l i s t e r t ar h å n d o m e n b e t y d e l i g d e l av d e t i l s a m m e n ca o r d t y p e n e i L O B C o r p u s o g B r o w n Corpus. H v i s a n t a l l o rd s o m b e h a n d l e s av s u f f i k s r e g l e n e l e gges sammen m e d antall ord i ordlisten, ko m m e r vi opp i o v e r De a l l e r f l e s t e a v d i s s e får b a r e én g r a m m a t i s k kode. I m i d l e r t i d er d e t v a n s k e l i g å si h e l t n ø y a k t i g hvor e f f e k t i v e de nye l i s t e n e er. T a l l e t er for så v i d t for høyt, s i d e n d e t I n k l u d e r e r e g e n n a v n og o r d m e d b i n d e s t r e k, s o m b e h a n d l e s av s p e s l a l r u t l n e r i m e r k e p r o g r a m m e t (rutinen for o r d m e d b i n d e s t r e k gjør r i k t i g n o k også b r u k av I l s t e n e ) P å d e n a n n e n side b i i r et s t o r t a n t a l l a v d e r e s t e r e n d e ca o r d t y p e n e t a t t h å n d o m a v a n d r e s p e s l a l r u t l n e r i p r o g r a m m e t. D e t t e g j e l d e r s æ r l i g g r u n n t a l l og o r d e n s t a l l, o r d m e d a p o s t r o f o g de f l e s t e o r d på S (hvor s p e s i a l - r u t i n e n også a n v e n d e r o r d l i s t e n ). Ikke d e s t o mindre, h v a de n ø y a k t i g e t a l l e n e for " e f f e k t i v i t e t " e n n m å t t e være, er d e t h e l t k l a r t at d e er s v æ r t høye. R e s u l t a t e n e biir enda m e r i m p o n e r e n d e h v i s vi, i stedet for å se på a n t a l l o r d t y p e r s om b e h a n d l e s, ser på d e t t o t a l e a n t a l l l ø p e n d e ord 1 de to k o r p u s e n e s om biir t i l f r e d s s t i l l e n d e m e r k e t v e d h j e l p a v listene. D e t t e h a r vi ikke r e g n e t ut, m e n t a l l e t m å v æ r e e n o r m t høyt, f ordi o r d l i s t e n o m f a t t e r alle h ø y f r e k v e n t e o r d i b e g g e k o r p u s e n e, og v i v e t at d i s s e u t g j ø r en m e g e t stor del av en l ø p e n d e tekst. D et er i m i d l e r t i d ikke nok at d e r e v i d e r t e l i s t e n e k a n b e h a n d l e alle o r d i de to k o r p u s e n e. F or at de skal k u n n e ha s t ørre a l l m e n n interesse, må d e også k u n n e a n v e n d e s på a n d r e e n g e l s k e tekster. G r e e n e o g R u b i n (1971:41) h e v d e r at d e t er "almost c e r t a i n that a ny 'new' w o r d c o n t a i n e d in a sample of p r e s e n t - d a y 132

9 133 A m e r i c a n E n g l i s h w i l l be g i v e n its c o r r e c t tag(s) b y m a t c h i n g w i t h t h e S u f f i x L i st". V i b e s t e m t e o s s for å t e s t e v å r r e v i d e r t e s u f f i k s l i s t e på e t u t v a l g a v n y e ord. F e m t e n s i d e r a v A D i c t i o n a r y o f N e w E n g l i s h ( ) b l e v i l k å r l i g u t v a l g t, o g a l l e n y e f o r m e r på d i s s e s i d e n e b l e r e g i s t r e r t. E g e n n a v n, o r d m e d b i n d e s t r e k o g f o r k o r t e l s e r b l e h o l d t u t e n f o r testen. V i d e r e u n n l o t v i å ta m e d t i l f e l l e r d e r gamle, e t a b l e r t e o r d h a d d e f å t t n y e b e t y d n i n g e r, m e d m i n d r e d e t t e falt s a m m e n m e d n y e g r a m m a t i s k e f u n k s j o n e r. A v d e 94 o r d e n e v i r e g i s t r e r t e, fikk 52 6n enkelt, k o r r e k t kode, 33 fikk to k o d e r h v o r a v én v a r d e n r i k t i g e. E t t o r d f i k k t re k o d e r i n k l u s i v e d e n r i k t i g e, et a n n e t o r d b l e i k k e b e h a n d l e t i d e t h e l e tatt, o g s yv o r d b l e g a l t k o d e t. 8 D e t t e f ^ r e r o s s o v e r til en v u r d e r i n g a v v i s s e s v a k h e t e r v e d s u f f i k s l i s t e n vår, o g m u l i g e f o r b e d r i n g e r a v m e r k e p r o g r a m m e t. F i r e av d e syv o r d e n e s o m b l e g a l t k o det, v a r a d j e k t i v e r m e d p r e f i k s e t m u l t i -. S e l v o m p r e f i k s e r v a n l i g v i s i k k e e r s æ r l i g p å l i t e l i g e s o m o r d k l a s s e - i n d i k a t o r e r, er d e t å p e n b a r t n o e n s o m g a n s k e r e g e l m e s s i g o p p t r e r v e d s p e s i e l l e o r d k l a s s e r. F ø l g e n d e p r e f i k s e r i n n l e d e r for e k s e m p e l b a r e s u b s t a n t i v e r o g a d j e k t i v e r ; m i c r o m u l t i - n o n p r o t o - pseudos e m i u l t r a - v i c e - E n a v G r e e n e o g R u b i n s s p e s i a l r u t i n e r s er på en k o m b i n a s j o n av et p r e f i k s o g et s u f f i k s, n e m l i g U N... E D. D e t m å t t e v æ r e m u l i g å i n k o r p o r e r e en p r e f i k s r u t i n e v e d s e k v e n s e r s o m e r t y p i s k e for s p e s i e l l e o r d k l a s s e r. T o a v d e n y e o r d e n e s o m b l e g a l t kodet, er e k s e m p l e r på s u b s t a n t i v e r b r u k t s om v e r b (c o l l a g e o g n e t w o r k ). D e t er i k k e lett å s i k r e s e g r i k t i g k o d i n g a v s l i k e t i l f e l l e r b a r e v e d h j e l p av e n d r i n g e r i s u f f i k s l i s t e n e l l e r a n d r e d e l e r a v m e r k e p r o g r a m m e t. V i må i n n r O m m e a t d e t a l l t i d v i l v æ r e e n l i t e n g r u p p e o r d s o m ikke k a n b e h a n d l e s r i k t i g. D e t t e er p r i s e n v i m å b e t a l e for å o p p n å en m e r e k s a k t s p e s i f i s e r i n g i de a l l e r f l e s t e t i l f e l l e n e. E n a l v o r l i g i n n v e n d i n g m o t G r e e n e o g R u b i n s s u f f i k s l i s t e, s å v e l s o m v å r e g e n r e v i d e r t e liste, er at d e n ikke g j ø r b r u k av v i s s e o p p l a g t e r e g e l m e s s i g h e t e r i e n g e l s k o r d d a n n e l s e. V i v e t for e k s e m p e l a t o r d s o m e n d e r på E R er k o m p a r a t i v f o r m e r a v a d j e k t i v e r h v i s r e s t e n av o r d e t er et a d j e k t i v (o l d - e r ), o g a t d e er s u b s t a n t i v e r h v i s d e n ø v r i g e d e l e n a v o r d e t er et v e r b (s p e a k - e r ), etc. G r e e n e og R u b i n h a d d e en r e g e l s o m g a v d i s s e o r d e n e fire koder: E R ^ N N - V B - J J R - R B R. D e t t e b e t y r at s t o r e g r u p p e r a v v a n l i g e o r d får f l e r e k o der, n o e s o m vil f ø r e til p r o b l e m e r på et s e n e r e s t a d i u m n å r k o n t e k s t r e g l e n e skal t r e i f u n k s j o n. D e t er o g s å a n d r e v a n l i g e s u f f i k s e r s o m i k k e b i i r t i l f r e d s s t i l l e n d e b e h a n d l e t : E D > V B N - V B D : M a n u t n y t t e r ikke d e t f a k t u m at E D - f o r m e r er a d j e k t i v e r n å r d e t ikke er et v e r b s o m g å r f o r u t for ED ( w i c k - e d ). 133

10 134 E N ISH > JJ-NN: V i k l a r e r Ikke å f ange o p p at EN er en r e g e l m e s s i g a d j e k t i v - e n d e l s e h v i s d e t står et s u b s t a n t i v f o r a n (w o o d - e n, e a r t h - e n ) o g like r e g e l m e s s i g en v e r b - e n d e l s e h v i s d e t k o m m e r et a d j e k t i v f oran (b l a c k - e n, s t i f f - e n ). > JJ-VB: M a n k a n f a k t i s k si at h v i s d e t s o m s t å r f o r a n ISH er et ord, er k o m b i n a s j o n e n et a d j e k t i v (s e v e n - l s h, q r e y - i s h, b o y - i s h ). LY > R B - J J : V i g år g l l p p a v m u l i g h e t e n til å t r ekke d e n o p p lagte slutning at et a d j e k t i v fulgt av LY er et adverb. Y > JJ-NN: Vi kan ikke få frem at et substa n t i v fulgt av Y n o r m a l t er et a d j e k t i v (b e e f - y, h i l l - y ). V e d a l l e d i s s e vanlige, p r o d u k t i v e e n d e i s e n e fører v å r e r e g l e r til u n ø d i g tvetydighet, selv o m t v e t y d i g h e t e n i m a n g e t i l f e l l e r r e d u s e r e s v e d at vi innfører l e n g r e s e k v e n s e r m e d e n t y d i g e k o d e r (spesielt n å r d e t g j e l d e r o r d på L Y ). D e t v i l l e s a n n s y n l i g v i s v æ r e m y e b e d r e å i n n f ø r e f lere a v k o r t i n g s r u t l n e r s om s v a r e r til d e n for o r d som s l u t t e r på S (se H o f l a n d s a r t i k k e l ). V i h a r k o m m e t m e d n o e n f o r s l a g til h v o r d a n G r e e n e o g R u b i n s m e r k e p r o g r a m s k u l l e k u n n e f o r b e d r e s v e d å i n n f ø r e s p e s l a l r u t l n e r s o m i n n e b æ r e r a t p r o g r a m m e t ser på p r e f i k s e r o g k u t t e r a v s u f f i k ser. S e l v o m d e n n e d e l e n av m e r k e p r o g r a m m e t m u l i g e n s b l i r noe m e r k o m p l i s e r t enn nå,^ v i l d e t t e d e l v i s k u n n e k o m p e n s e r e s v ed a t m a n k a n e l i m i n e r e n o e n av de e k s i s t e r e n d e s p e s i a l r u t l n e n e (jfr. H o f l a n d s a r t i k k e l ). G r u n n t a l l og o r d e n s t a l l k u n n e for e k s e m p e l b e h a n d l e s a v et lite a n t a l l suffiksregler, o g m a n g e v a n l i g e former med apostrof kunne bare settes inn 1 ordlisten. L e g g også m e r k e til at s p e s l a l r u t l n e n for o r d s o m U N... E D v i l l e b li o v e r f l ø d i g hvis ED b le b e h a n d l e t på en m e r g e n e r e l l måte. V i d e r e v i l l e l e n g d e n på s u f f i k s l i s t e n k u n n e r e d u s e r e s b e t r a k t e l i g h v i s s u f f I k s a v k o r t i n g b l e b r u k t 1 s t ø r r e utstrekning. T il s l u t t v i l v i n e v n e at d e t er en m e n g d e s u f f i k s e r s o m n e s t e n u t e l u k k e n d e f o r e k o m m e r i e g e n n a v n (BURGH, SHIRE, FORD, SKI, etc.). D e t er k l a r t at et stort a n t a l l e g e n n a v n k u n n e b e h a n d l e s ved at m a n i n n f ø r e r N P - s u f f I k s r e g l e r. D e t t e v i l l e r e d u s e r e b e h o v e t for p r e - e d i t i n g (som d e n n å v æ r e n d e r u t i n e n forutsetter). 7 K o n k l u s j o n S e l v o m d e t f i nnes p r o b l e m e r i f o r b i n d e l s e m e d s u f f i k s l i s t e n (og m u l i g e f o r b e d r i n g e r er b l i t t f o r e s l å t t ), må v å r k o n k l u s j o n b li at d e n i d e t s t o r e o g h e l e f u n g e r e r m e g e t bra.^*^ V i h ar sett at l i s t e n g ir t i l f r e d s s t i l l e n d e b e h a n d l i n g av o r d e n e i d e to k o r p u s e n e s å v e l som a v d e "nye" o r d e n e 1 u t d r a g e n e fra A D i c t i o n a r y of N e w E n g l i s h. K a n d e t t e b e t y at d e t er s t ø r r e o v e r e n s s t e m m e l s e m e l l o m o r d f o r m og o r d k l a s s e i e n g e l s k enn d et vi h i ttil har a n t a t t? D et er helt o p p l a g t at vi finner en g a n s k e stor grad av r e g e l m e s s i g h e t så snart vi b e v e g e r o ss u t e n f o r d en s e n t r a l e k j e r n e n av h ø y f r e k v e n t e, f ørst og fremst g ermanske, ord. D et er i n t e r e s s a n t å o b s e r v e r e at d e n n e r e g e l m e s s i g h e t e n ikke b e g r e n s e r 134

11 135 s eg til s u f f i k s e r i l i n g v i s t i s k f o r s t a n d, m e n o g s å o m f a t t e r o r d s l u t t i sin a l m i n n e l i g h e t. B l a n t d e "nye" o r d e n e s o m f i k k én e n e s t e og r i k t i g kode, f i n n e r vi f o r m e r s o m d u e n d e, d u k a og d u m d u m. R e g e l m e s s i g h e t e r a v d e n n e a r t k u n n e b a r e o p p d a g e s v e d h j e l p av d a t a m a s k i n o g bør u t e n tvil u t n y t t e s m a k s i m a l t i a u t o m a t i s k g r a m m a t i s k analyse. F O T N O T E R 1 K n u t H o f l a n d s a r t i k k e l (i d e n n e p u b l i k a s j o n e n ) o m g r a m m a t i s k m e r k i n g av L O B C o r p u s tar o g s å for seg G r e e n e o g R u b i n s " A u t o m a t i c G r a m m a t i c a l T a g g i n g of E n g l i s h " (1971) b a s e r t på B r o w n Corpus. V i f o r u t s e t t e r d e r f o r at d e t t e e r k j e n t s t o f f o g h e n v i s e r h e r e t t e r til H o f l a n d s a r t i k k e l n å r d e t g j e l d e r s p e s i e l l e p u n k t e r i G r e e n e o g R u b i n s m e r k e p r o g r a m. 2 L i s t e n e n e v n t u n d e r p u n k t A o g B er l a g e t v e d N A V F ' s E D B - s e n t e r for h u m a n i s t i s k f o r s k n i n g i B e r g e n, N o r g e. P r o g r a m m e r e r : K n u t Hofland. 3 S u f f i k s e r o g g r a m m a t i s k e k o d e r vil b l i s k r e v e t m e d s t o r e b o k s t a v e r, s l i k at d e t er l e t t e r e å s k i l l e d e m u t fra d e n ø v r i g e t e ksten. 4 M e d " v a n l i g e o r d " m e n e r vi e n k e l t o r d (uten b i n d e s t r e k ) m e d n o r m a l s t a v e m å t e, u n n t a t t e g e n n a v n o g f o r k o r t e l s e r. E g e n n a v n o g o r d m e d b i n d e s t r e k b e h a n d l e s v e d e g n e r u t i n e r i p r o g r a m m e t (se H o f l a n d s a r t i k k e l ). 5 " S t a t i s t i k k e n " s o m er o p p f ø r t v e d h v e r r e g e l i d e n r e v i d e r t e s u f f i k s l i s t e n a n g i r h v o r " e f f e k t i v " h v e r r e g e l er. T a l l e n e 1 v e n s t r e k o l o n n e a n g i r d e t t o t a l e a n t a l l o r d m e d e n b e s t e m t s l u t t s e k v e n s (som i k k e a l l e r e d e er b e h a n d l e t av r e g l e r for l e n g r e s e k v e n s e r ), m e n s t a l l e t i h ø y r e k o l o n n e a n g i r a n t a l l u n n t a k fra regelen. 6 De o p p r i n n e l i g e s u f f i k s r e g l e n e v i l l e o g s å ha g i t t en g o d d e l unntak. 7 I n k l u d e r t i d e t t e t a l l e t er o g s å ca f o r e k o m s t e r av o r d på ED o g I NG s o m vi m e n e r ikke b l i r t i l f r e d s s t i l l e n d e kodet. 8 R e s u l t a t e n e a v d e n n e t e s t e n f i k k o s s til å f o r e t a n o e n m i n d r e e n d r i n g e r i s u f f i k s l i s t e n, s l i k at a n t a l l g a l t k o d e d e o r d d e r m e d er b l i t t r e d u s e r t fra s y v t il f e m (4 a d j e k t i v e r m e d p r e f i k s e t m u l t i - s a m t n e t w o r k b r u k t s om v e r b ). E n n y s u f f i k s r e g e l (É > NN-JJ) t ar s eg nå a v d e t o r d e t s o m ikke b l e b e h a n d l e t i d e t h e l e tatt. 9 En del av d i s s e r u t i n e n e v il m u l i g e n s f o r u t s e t t e en s t ø r r e o r d l i s t e. 10 D en f u l l s t e n d i g e s u f f i k s l i s t e n v il b li p u b l i s e r t i J o h a n s s o n og J a h r (under u t g i v e l s e ). 135

12 136 R E F E R A N S E R Barnhart, C l a r e n c e L., Stelnmetz, Sol og Robert K. Barnhart A D i c t i o n a r y of N e w E n g l i s h London: L o n g m a n. Dolby, J.L. og H.L. Resnikoff T h e E n g l i s h W o r d S p e c u l u m. B i n d III og V. Den Haag: Mouton. Greene, B a r b a r a B. og G e r a l d M. Rubin A u t o m a t i c G r a m m a t i cal T a g g i n g of English. P r o v i d e n c e, R.I.: D e p a r t m e n t of E nglish, B r o w n U n i versity. J o h a n s s o n, S t i g og M e t t e - C a t h r i n e Jahr. " G r a m m a t i c a l T a g g i n g of the L a n c a s t e r - O s l o / B e r g e n Corpus: P r e d i c t i n g W o r d C l a s s from W o r d E n d i ngs". I S t i g J o h a n s s o n, u t g., C o m p u t e r C o r p o r a in E n g l i s h L a n g u a g e R e s e a r c h. N A V F ' s E D B - s e n t e r for h u m a n i s tisk f orskning, Bergen, (under utglvelse) Ljung, Magnus A F r e q u e n c y D i c t i o n a r y of E n g l i s h M o r p h e m e s. Data l i n g u l s t l c a 9, U n i v e r s i t e t e t i Goteborg. S tockholm: A W E / G e b e r s. L o n g m a n D i c t i o n a r y of C o n t e m p o r a r y E n g l i s h. L o n g m a n London: M a r c h a n d, Hans The C a t e g o r i e s a n d T y p e s of P r e s e n t - D a y E n g l i s h W o r d - F o r m a t i o n. A n n e n utgave. M u nchen: C.H. B e c k ' s c h e V e r l a g s b u c h h a n d l u n g. Quirk, Randolph, Greenbaum, Sidney, Leech, G e o f f r e y N. og Jan Svartvik A G r a m m a r of C o n t e m p o r a r y E n g l i s h. London: L o n g m a n. 136

GRAMMATISK MERKING AV THE LANCASTER-OSLO/BERGEN CORPUS: ORDKLASSEBESTEMMELSE VED HJELP AV ORDSLUTT

GRAMMATISK MERKING AV THE LANCASTER-OSLO/BERGEN CORPUS: ORDKLASSEBESTEMMELSE VED HJELP AV ORDSLUTT 125 Mette-Cathrlne Jahr Stig Johansson Britisk Institutt Universitetet 1 Oslo GRAMMATISK MERKING AV THE LANCASTER-OSLO/BERGEN CORPUS: ORDKLASSEBESTEMMELSE VED HJELP AV ORDSLUTT 1 Målsetting 1 forbindelse

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 117

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 117 117 Knut Hofland NAVFs edb-senter for humanistisk forskning Postboks 53 N-5011) Bergen-Universitet GRAMMATISK MERKING AV LOB-KORPUS. Innledning Denne artikkelen omtaler det pågående arbeid med grammatisk

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137 137 Anne G olden N orsk u n d erv i sn in ijen fo r u te n la n d s k e s t u d e n te r U n i v e r s i t e t e t i O slo PRESENTASJON AV PROSJEKTET LÆREBOKSPRM N å r d e f r e n u nedspråkliye e l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 175

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 175 175 T o v e F j e l d v i g I n s t i t u t t for p r i v a t r e t t s a v d e l i n g f o r E D B - s p 0 r s m A l N i e l s d u e l s g a t e 16 - O s l o 2 U T V I K L I N G A V E N K L E M E T O

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune Rådmannen Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune 01.01.2008 Høringsutkast 2008 Denne kartoversikten inneholder alle eksisterende idrettsanlegg og alle planlagte idrettsanlegg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Norsk minigrammatikk bokmål

Norsk minigrammatikk bokmål Norsk minigrammatikk bokmål Ordklassene Substantiv Adjektiv Artikler Pronomen Tallord Verb Adverb Konjunksjoner Preposisjoner Interjeksjoner ORDKLASSENE Den norske grammatikken inneholder ti ordklasser:

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn riktig ord uten å

a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn riktig ord uten å Innhold Forord......................................................... 17 Om å bruke Nå begynner vi!.... 19 Om hele lærebokserien Nettressursene: www.norskfordeg.no gruppen Læreplanen som grunnlag for

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt.

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt. 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden 7426100 213 Grasbakke 238 Buskas 271 Trær,frittstående, 311 Sommerdrift av 312 Sommerdrift av asfalt 313 Sommerdrift av 322 Vinterdrift av asfalt 351 Trapp av

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Forord... 17. Om å bruke Nå begynner vi!... 19. 1 Hei!... 31. 2 Presentasjon av familien til Johanne... 36. 3 En vanlig dag... 41

Forord... 17. Om å bruke Nå begynner vi!... 19. 1 Hei!... 31. 2 Presentasjon av familien til Johanne... 36. 3 En vanlig dag... 41 Forord... 17 Om å bruke Nå begynner vi!... 19 Om hele lærebokserien Nettressursene: www.norskfordeg.no Læreplanen som grunnlag for Nå begynner vi! Trollmor Grunnboka: Innledningskapitlene Grunnboka: Grammatikken

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innhold. Forord Om å bruke Norsk for deg: Grammatikkoppgaver Hovedfokus: Substantiv... 17

Innhold. Forord Om å bruke Norsk for deg: Grammatikkoppgaver Hovedfokus: Substantiv... 17 Forord....11 Om å bruke Norsk for deg: Grammatikkoppgaver...13 Tematisk fokusering en grammatisk veiviser.................................... 13 Minigrammatikk før noen av kapitlene.........................................

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger Side 1 av 10 Tekst og filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 20. november 2003 Forteller oss noe nytt om ord eller setninger er navnet på en rekke småord i språket som forteller oss noe om

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

deler: Fig. 1 3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 64

deler: Fig. 1 3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 64 64 T o r S t å l h a n e R U N I T L E K S I K A L S K A N A L Y S E I M J U K E S Y S T E M 0. I N N L E D N I N G M j u k e S y s t e m e r et R U N I T - p r o s j e k t s o m b l i r f i n a n s i

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

7. trinn Målark Chapter 1 Bokmål

7. trinn Målark Chapter 1 Bokmål Målark Chapter 1 Bokmål Jeg kan lese en dialog sammen med andre. Jeg kan lese og lytte til nyheter og annonser. Jeg kan lese en enkel faktatekst med mange bilder. Jeg kan lese mer avanserte faktatekster

Detaljer

INF2820 Datalingvistikk V2011. Jan Tore Lønning & Stephan Oepen

INF2820 Datalingvistikk V2011. Jan Tore Lønning & Stephan Oepen INF2820 Datalingvistikk V2011 Jan Tore Lønning & Stephan Oepen FORMELLE OG NATURLIGE SPRÅK KONTEKSTFRIE GRAMMATIKKER 7. februar 2011 2 Naturlige språk som formelle språk Et formelt språk består av: En

Detaljer

Sommerrovegen BB1 +163,14. 3,2 daa +161, , ,00. Bolig/Næring 3,3 daa. Illustrasjonsplan TEGNFORKLARING D. 59/19 Sb-2 TU = 80% FRI AVG 59/5

Sommerrovegen BB1 +163,14. 3,2 daa +161, , ,00. Bolig/Næring 3,3 daa. Illustrasjonsplan TEGNFORKLARING D. 59/19 Sb-2 TU = 80% FRI AVG 59/5 ld ho ep las TEFORLRI F, 1 ad V. da a 9/ Re ns ev eg en 9/226,, ET R TO 9, 9 EL Y P- In-1 Y = % 9/169 E r eskrvelse gn ontr odkj 2816 JØVI In-2 Y = % 7 1, Illustrasjonsplan / 9, 1 66, Tegng I. daa Y=%

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord 9. Om å bruke Nå begynner vi! 11

Innholdsfortegnelse. Forord 9. Om å bruke Nå begynner vi! 11 Forord Innholdsfortegnelse Forord 9 Om å bruke Nå begynner vi! 11 Om hele lærebokserien 11 Nettressursene: www.norskfordeg.no 11 Læreplanen som grunnlag for Nå begynner vi! 12 Trollmor 12 Grunnboka: «Alfabetet

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

Jeg ka n s kri v e et pos t kort. Jeg ka n les e et oppslag på data (n ettress urs). Jeg ka n spør re og sva re.

Jeg ka n s kri v e et pos t kort. Jeg ka n les e et oppslag på data (n ettress urs). Jeg ka n spør re og sva re. Plan-1 Ukeplan eksempel Navn: C h r i s t o p h e r B r o w n Uke: 3 Emne: En van lig dag Ukeplan Ferdigheter Språkhandlinger Jeg kan Ja Delvis Nei Jeg ka n for stå klok ke s lett. Jeg ka n les e et oppslag

Detaljer

Vedlegg 7. Illustrasjoner fra arkitekt Link signatur Januar 2008 Situasjonsplan Snitt 3D illustrasjoner

Vedlegg 7. Illustrasjoner fra arkitekt Link signatur Januar 2008 Situasjonsplan Snitt 3D illustrasjoner Vedlegg 7 Illustrasjoner fra arkitekt Link signatur Januar 008 Situasjonsplan Snitt 3D illustrasjoner 13/39 /10 14 13/19 /331 10 C 6 13/330 13/410 Felles uteareale c + 3 c +31,3 c +30 16,3 m 1:6 c + 4,8

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

Læringsmål for trinnet: Kva skal elevane lære, kunne, mestre innanfor kompetansemålet Eleven Skal Kunne

Læringsmål for trinnet: Kva skal elevane lære, kunne, mestre innanfor kompetansemålet Eleven Skal Kunne FAGPLAN I ENGELSK FOR 7. ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. ÅRSTRINN Språklæring 1. Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. Kappitel Chapter 1 Tema:

Detaljer

Lesekurs i praksis. Oppgaver på «Nivå 2» Vigdis Refsahl

Lesekurs i praksis. Oppgaver på «Nivå 2» Vigdis Refsahl 1 Lesekurs i praksis Oppgaver på «Nivå 2» Vigdis Refsahl Dette heftet må brukes sammen med: Teori Når lesing er vanskelig» og Praksis oppgaver på «Nivå 1» Oppgavene på «Nivå 2» innføres gradvis når elevene

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ÅRSPRØVE I ENGELSK 7. KLASSE FREDAG 19. MAI 2017

FORBEREDELSE TIL ÅRSPRØVE I ENGELSK 7. KLASSE FREDAG 19. MAI 2017 FORBEREDELSE TIL ÅRSPRØVE I ENGELSK 7. KLASSE FREDAG 19. MAI 2017 Prøve består av følgende deler: Lyttetekst: Svar på spørsmål med fullstendige setninger Lesetekst: Les teksten og svar på spørsmålene med

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Lokal læreplan Engelsk 7. trinn

Lokal læreplan Engelsk 7. trinn Lokal læreplan Engelsk 7. trinn Lærebok: Stairs 7 Antall uker 6 uker ( fra Down under Australia Some/any Preteritum Nr. 5, 6, 7, 8, 12, 22, 23, Stairs 7 Nettsider (http://www.storynory.com/archives/fairy-tales/,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

Ark 644 UTSKRIFT AV MØTEBOKA FOR VERRAN FORMANNSKAP I MØTE DEN 4.MAI 1982. Sak nr. 218. Salg av tilleggsjord til Willy Vikan. ------------------------------------------------- Etter s økn ad fra Willy

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - DESTINASJON HAUGESUND OG HAUGALANDET AS

SAKSPROTOKOLL - DESTINASJON HAUGESUND OG HAUGALANDET AS SAKSPROTOKOLL - DESTINASJON HAUGESUND OG HAUGALANDET AS Formannskapet behandlet saken den 29.05.2017, saksnr. 62/17 Behandling: Ordfører foreslo at Simonsen (H) erklæres inhabil jf forvaltningslovens 6,

Detaljer

Utviklingen av arbeidet i Verdensarvkomiteen

Utviklingen av arbeidet i Verdensarvkomiteen Seksjonssjef Reidun Vea Riksantikvaren Utviklingen av arbeidet i Verdensarvkomiteen KAFF Lillehammer.-21.10.09 Verdensarvkonvensjonen Konvensjonen om verdens kultur- og naturarv ble vedtatt av Generalkonferansen

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser.

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser. Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige

Detaljer

Klasse. Uke 11 - Reise Mars Navn:

Klasse. Uke 11 - Reise Mars Navn: Klasse H Uke 11 - Reise 14. - 18. Mars - 2016 Navn: Arbeidsplan Mandag 1. Se supernytt 2. Repetisjon 3. Dele ut ukeplanen 4. Øveord/verb - tavleundervisning 5. Lese - Norsk start Tirsdag 1. Se supernytt

Detaljer

Blod. P3 Blodoverforing. Reaksjon. Blodpose. nedfrosset plasma. blodbanken. Blod. Blod. Kassert blod

Blod. P3 Blodoverforing. Reaksjon. Blodpose. nedfrosset plasma. blodbanken. Blod. Blod. Kassert blod Lsnngs fors lag t l Eks amen 45060 og 4560 Sys t e mer ng T r s dag 9. jun 992 Kl. 0900 { 300 5. jun 992 Oppge a) Pasenter D2 Tmergster D4 Pasentregster type, Rhesusverd Reaksjon P3 overforng Akutttlfelle

Detaljer

Musikkteoriprøve Lekseprøve fra Uke 41. Man. 13.okt. Tirs. 14.okt. Ons. 15.okt. Tors. 16.okt. Fred. 17.okt.

Musikkteoriprøve Lekseprøve fra Uke 41. Man. 13.okt. Tirs. 14.okt. Ons. 15.okt. Tors. 16.okt. Fred. 17.okt. rbeidsplan -42 nformasjon: tviklingssamtaler starter i uke 44. nnkalling kommer. an. 6.okt. irs. 7.okt. ns. 8.okt. ors. 9.okt. red. 10.okt. l.10.30 usikkteoriprøve Lekseprøve fra «Hva er frihet» Den kulturelle

Detaljer

Oppgave 2. Eksamen INF2820, 2015, oppgave 2. La gramatikk G være:

Oppgave 2. Eksamen INF2820, 2015, oppgave 2. La gramatikk G være: 2 Eksamen INF2820, 2015, oppgave 2 Oppgave 2 La gramatikk G være: S > NP VP VP > VI VP > VTV NP VP > VS CP CP > C S NP > 'dyret' 'barnet' 'Kari' 'Ola' VI > 'sov' 'smilte' 'danset' VTV > 'kjente' 'likte'

Detaljer

Martin Ødegaard. "Ein vanleg arbeidsmann"

Martin Ødegaard. Ein vanleg arbeidsmann Mrtn Ødegrd "En vnleg rbedsnn" ortrett v oeten Olv H. Hge (2011) or 9 steer (SSSAATTBB) og elektrokstkk rghet: 12' 30'' Bestlt v rnenborg oklenseble erornce notes; xnoteheds: whser the text, not s the

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 7. trinn 2014/15

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 7. trinn 2014/15 Obj109 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 7. trinn 2014/15 Læreverk: Stairs 7, Cappelen: Textbook, Workbook, Cd og Digital ressurssider. http://stairs.cappelen.no Elevene har tekstbok,

Detaljer

STRØMU NDER SØKEL S E PÅ L O KALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Herø y k o mmune. o F

STRØMU NDER SØKEL S E PÅ L O KALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Herø y k o mmune. o F s A d n la e lg e H n sjo ssta k rsø o F rd jo F STRØMU DER SØKEL S E PÅ L O KALITETE Lille Åsvær i Herø y k o mmune Tittel: Sammendrag: Fjord Seafood orway AS Strømmåling Lille Åsvær på lokaliteten Desember

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

25/394 25/392 25/276 25/275 5#000 5#000 5#000 5#000 5#000 25/332 25/196 FELLES#MELLOMROM###################################FELLES#GRØNTAREAL

25/394 25/392 25/276 25/275 5#000 5#000 5#000 5#000 5#000 25/332 25/196 FELLES#MELLOMROM###################################FELLES#GRØNTAREAL B / / A SSTUDIE#.0#KLOKKA#0:0 A / #00 I D DA G#S #00 #0 SSTUDIE#.0#KLOKKA#:0 0#000 / / UTSIKT /, 0 m / GRØNT #00 AREAL #00 / / ET TERM / / ÿvre Fyllingen #00 = 0 = 00 / / / / x x GRØNT AREAL ET TERM Jons

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

APPENDIKS D Geminittisk språk/grammatikk

APPENDIKS D Geminittisk språk/grammatikk 1 APPENDIKS D Geminittisk språk/grammatikk Jeg har latt overskriften på dette appendikset bli sående i sin opprinnelige form, selv om jeg kun har maktet å gi et nokså usystematisk og mangelfullt innblikk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

Fra effektive systemer til høyproduktive innbyggere

Fra effektive systemer til høyproduktive innbyggere DIGITALISERINGSKONFREANSEN 2017 Fra effektive systemer til høyproduktive innbyggere Lavrans Løvlie «82 % av offentlige virksomheter opplever manglende kultur og prosesser for å realisere gevinster som

Detaljer