Styrets leder har ordet Formål, visjon, organisering og finansiering Styret 2002 og administrasjonen Fokus for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2002 og administrasjonen... 5. Fokus for 2002.."

Transkript

1

2 Styrets leder har ordet Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2002 og administrasjonen Fokus for Redegjørelse for fortsatt drift.. 7 PR- Informasjon Skolefrukt.. 14 Grønne kantiner MER-kampanjen 16 Markedsføring Balanse Resultatregnskap Bruk av midler Noter til regnskapet Revisjonsberetning. 25 2

3 OFG har vært igjennom flere praktiske endringer det siste året. I januar tiltrådte en ny daglig leder, kontoret flyttet i juni til Økern Torg 1 og arbeidsutvalget har tatt en del av styrearbeidet. Det har i løpet av året blitt utarbeidet en ny strategiplan for OFG for perioden Man har i dette arbeidet lagt grunnlaget for hvordan OFG skal være en aktiv medaktør for å øke forbruket av frukt og grønt i Norge i årene fremover. Det har vært en svært positiv innstilling og deltagelse fra markedsaktørene i det felles arbeidet som kontoret har gjort for øke forbruket av frukt og grønnsaker i løpet av Arbeidet med økt finansiering har foreløpig ikke gitt noe resultat, men arbeidet fortsetter. Det er av avgjørende betydning at man klarer å øke finansieringen for å kunne nå de målene som er satt. Det vi imidlertid har erfart er at det tar mye lenger tid enn det styret hadde regnet med. Arbeidet i styret fungerer godt og alle bidrar på en positiv måte. Kombinert med en dyktig og engasjert administrasjon er jeg sikker på at alt ligger til rette for at vi skal kunne løse de utfordringene og nå de målene som ligger foran oss. Amund Huseby 3

4 Formål OFG skal gjennom markedsførings- og informasjonsaktiviteter stimulere til økt totalforbruk av friske(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter i det daglige kostholdet i Norge. Visjon OFG skal være Norges viktigste pådriver, kompetansesenter, idéskaper og inspirator for å påvirke bruken av frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter. OFG skal være en konkurransenøytral medbygger av totalmarkedet for frukt og grønt i Norge. Organisering Stiftelsen Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) er en felles organisasjon for grøntbransjen i Norge, som er opprettet for å drive generisk (nøytral) informasjons- og markedsføringsarbeid til nytte for alle som produserer og selger friske grøntvarer. OFG skal rette sine aktiviteter mot handelsleddet og forbruker, for der i gjennom å øke forbruket og totalmarkedet av frukt og grønnsaker. OFG er organisert som en offentlig stiftelse med en urørlig kapital på kr Beløpet er fordelt i ti like deler på de organisasjonene som etablerte stiftelsen: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Gartnerforbund, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, Oikos - Økologisk Landslag, Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund, Bama- Gruppen, Coop, Norgesfrukt, Sosial- og helsedirektoratet. Finansiering OFG finansieres ved hjelp av midler fra den kollektive dekningen av omsetningsavgift på hagebruksprodukter, andre jordbruksavtalemidler, oppdragsmidler (bl.a. fra norske produsenter) og andre bidrag. 4

5 Styret 2002 Organisasjon: Medlem: Varamedlem: Norges Bondelag Hans Ellef Wettre (AU-medlem) Anne-Kari Hedlund Norsk Bonde- og Småbrukarlag Jostein Lutro Kristi Sollid Norges Gartnerforbund Amund Huseby (leder fra ) John Røine Grøntprodusentenes Samarbeidsråd Thor Graff Per Skjervold OIKOS Marius Egge Asbjørn Løvstad Norges Frukt- og Grønnsakgross. Forbund Oddmund Østebø (leder frem til ) Stein Jørgensen Bama-Gruppen AS Per Sommerstedt (nestleder fra ) Jens Strøm Coop Norge Øyvind Bergstrøm Geir Ødevarp Norgesfrukt AS Lars Wilhelmsen Tomm Søgaard Sosial- og helsedirektoratet Anniken Owren Aarum Lars Johanson Administrasjon Kontoret var i 2002 bemannet som følger. Direktør: Informasjonssjef: Guttorm Rebnes Britt Kåsin Markedskonsulent: Kari Evensen (til 01.11) Sekretær: Matkonsulent: Kari Jørgensen Toril Gulbrandsen Prosjektleder Skolefrukt: Glenn hole (fra 01.02) Prosjektleder Skolefrukt: Kari Bugge (til 01.03) Prosjektmedarbeider Skolefrukt: Line Nilsen (til 01.07) 5

6 OFG har fra januar 2002 fått ny ledelse. Den nye ledelsen startet opp, på initiativ fra arbeidsutvalg og styret, et strategiprosjekt i løpet av våren Arbeidet resulterte i OFGs nye strategiplan for Planen ble deretter styrebehandlet og godkjent i september Strategiplanen er basert på grundige markedsanalyser og bidrag fra OFGs markedsutvalg. Utgangspunktet for strategiarbeidet var at man identifiserte barrierene for et økt forbruk av frukt og grønnsaker i Norge. Videre utformet man strategiske prosjekter, som skal lede frem til målrettede virkemidler for å bidra til å rive ned barrierene. OFGs posisjon i verdikjeden er viktig. OFG er en nøytral stiftelse, som representerer hele verdikjeden, og skal konsentrere seg om ikke konkurransevridene aktiviteter for bransjen. Koordineringen av aktiviteter mellom de ulike aktørene i verdikjeden er avgjørende for å lykkes. OFG har i denne forbindelse nedfelt i sin strategiplan at en tett og kontinuerlig dialog og samarbeid med dagligvarekjedene, gjennom kjedegrossistene, er et av de aller viktigste suksesskriteriene for atmarkedsføringen rettet mot forbruker skal lede til salg og mersalg av frukt og grønnsaker. OFG har, som følge av dette, satt i gang en rekke prosjekter for effektivisere dette samarbeidet: digital mediabank, OFG Total (løpende forbrukerundersøkelser om frukt og grønnsaker), Frukt & Grønt Forum, etc. I strategiarbeidet la man som forutsetning at man skal få til en utvidet finansiering av OFG gjennom at importerte og norske frukt og grønnsaker bidrar likt. I dag har man kun bidrag fra norsk side, mens konsumet av importerte varer utgjør omtrent 60% av totalt konsum av frukt og grønnsaker i Norge. Det er satt opp konkrete handlingsplaner hvor prosjektene som forutsetter utvidet finansiering kommer klart frem. I påvente av et positivt utfall i arbeidet med en økt finansiering arbeider OFG aktivt med å tilpasse organisasjonen for å møte nye utfordringer. OFG skal bli et aktivt kompetansesenter og en tjenesteleverandør, som er i stand til å fylle posisjonen som generisk markedsfører av hele kategorien frukt og grønnsaker i tett samarbeid med sine samarbeidspartnere. OFG skal oppfattes av sine eiere og av sine samarbeidspartnere som en oppegående og sterk drivkraft, for å øke forbruket av frukt og grønt i Norge Forbruk av F&G i kilo pr. person pr. år Frukt/bær Poteter Grønnsaker Utvikling poteter Friske matpoteter Industribearb. poteter Utviklingen av forbruket fra

7 Redegjørelse for forutsetninger om fortsatt drift I årsregnskapet er fortsatt drift forutsetningen lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Videre drift av OFG forutsetter fortsatt bidrag fra norsk produksjon, i dag landbruksoppgjøret. Styret og administrasjonen i OFG har gjennom 2002, og vil fortsette i 2003, arbeidet for å få til en prosentvis lik finansiering fra importerte frukt og grønnsaker. En utvidet finansiering hvor import og norsk produksjon bidrar likt vil gi et solid grunnlag for å intensivere arbeidet med å øke den totale etterspørselen etter frisk(e) frukt, bær og grønnsaker i Norge. OFGs utarbeidede strategiplan for forutsetter at en økt finansiering kommer på plass. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i OFG anses tilfredsstillende. Det avholdes regelmessige internmøter hvor ledelse og ansatte har en åpen dialog. Man har i løpet av 2002 flyttet inn i trivelige, lyse og nyrenoverte lokaler. Sykefraværet i 2002 er på et tilfredsstillende svært lavt nivå. Det var i 2002 ikke noen personskader, ei heller hadde OFG skader eller ulykker på noe av sitt materiell. Ytre miljø Bedriftens virksomhet har begrenset forurensende effekt på det ytre miljø. Ekstern bistand fra styremedlemmer utover styrearbeid Frukt og Grønnsakgrossistenes Servicekontor har for 2002 fakturert NOK ,- for arbeid i forbindelse med finansieringsprosjektet for OFG, mens Baar & Co. har fakturert NOK ,- for arbeid i arbeidsutvalg, markedsutvalg og deltagelse i prosjekter for OFG i løpet av Disponering av resultat Disponering av ubrukte midler er overført i ny regning innenfor forskjellige aktivitetsområder. Amund Huseby Styreleder Hans Ellef Wettre Jostein Lutro Øyvind Bergstrøm Anniken Owren Aarum Oddmund Østebø Marius Egge Per Sommerstedt Nestleder Lars Wilhelmsen Per Odd Gjestvang Guttorm Rebnes Direktør 7

8 Pressesamarbeide Det har vært holdt et høyt nivå hva presseaktiviteter angår i Pressekonferanser, presseturer, matfaglige samarbeider med dags-, fag- og ukepresse, radio- og TV-opptak, utsendte pressemeldinger og innlagte artikler på frukt.no-/mat.no-nettsider i takt med årstidene er det mest sentrale. TV I anledning vår store MER-kampanje ble det tatt opp 3 lokale TV-programmer. Årets NRK Julenøtter v/programleder Roald Øyen hadde et helt program den 29. desember som var viet grønnsaker fra Rogaland, epler- og fruktproduksjon fra Hardanger og jordbær fra Ringsaker. Dette programmet var et resultat av vår pressetur til Rogaland. NRK-Oppland laget TV-program fra Peder Balkesenteret på Toten over tema potet. Totalt har vi vært synlige på TV i 5 programmer. Radio I de forskjellige radiokanaler har vi i sannhet vært å høre over budskapene om frukt, grønt, bær og poteter. Ofte er det oppfølging av utsendte pressemeldinger eller innlagte artikler på våre nettsider som gjør at de forskjellige radiokanalene tar kontakt for et intervju. Andre ganger er det et resultat av budskapet fra en pressekonferanser/presseturer. Totalt har vi deltatt i 165 radioprogrammer. Roald Øyen, NRK Rune Alstedt, NRK Nitimen 8

9 Pressemeldinger OFG har sendt ut pressemeldinger etter en fordelingsnøkkel med de øvrige opplysningskontorene i landbruket. Våre sesonger er da tatt hensyn til. De fleste pressemeldingene er sendt ut gjennom Waymaker, men vi har i tillegg i enkelte tilfeller brukt NTB. Samtlige pressemeldinger er sendt ut digitalt med fargebilder. Totalt har det blitt sendt ut 24 pressemeldinger. Frukt.no/mat.no Det har blitt lagt inn totalt 114 artikler på sidene i 2002.Mange av artiklene har resultert i at stoffet har kommet på videre både i dagspresse, i fagpresse og i radioprogrammer. Gartneryrket Fra OFGs grønne ståsted er fagbladet Gartneryrket i en særstilling. Vi har levert artikler til samtlige numre i Vi ser viktigheten av å komme i en jevn kontakt med produsenter av den grønne produktgruppe gjennom Gartneryrket. Totalt har vi levert 16 artikler med bilder. Dagspresse/fagpresse OFG har en kontinuerlig kontakt med et stort nettverk innen denne pressekategorien. Vi tar av henvendelser av alle slag, både på kort og på lengre sikt. Det sendes ut pressemeldinger, inviteres til pressekonferanser/turer og det tas kontakt med de enkelte medier alt etter hva vi ønsker å formidle. Pressetur til Rogaland 9

10 Ukepresse Dette er en type medie som fanger opp hovedgruppen av den handlende del av vår befolkning, nemlig kvinner i en alder fra år. Her møter vi kjøperne som i stor grad legger grunnlaget for matvaner for barn og ungdom. Matstoffet i de forskjellige ukebladene skårer svært høyt. Gjennom muligheten til å samarbeide matfaglig med disse mediene, kan OFG spre matglede og kunnskap om frukt, bær, grønnsaker og poteter på mange måter. Totalt har vi samarbeidet om hele 135 helsider i Matkultur OFG har alltid tatt vare på den norske matkulturarv, godt kombinert med å fange opp nye trender der den grønne produktgruppe har sitt potensial. I en 4 års periode har kontoret vært representert i Ressursgruppe Norsk Matkultur med den sittende kulturminister som leder. I 2002 har dette samarbeidet resultert i hele 35 helsider i matbladet Glad i Mat og i hel- og dobbeltsider i avisen Nationen, som begge er representert i Ressursgruppe Norsk Matkultur. Videre har det blitt svært mange oppslag i lokale medier. Det være seg avis, radio og TV der hvor gruppen har reist rundt og holdt pressekonferanser. Formålet med aktiviteten er å skape bevisstgjøring av vår norske matkulturarv som et konkurransefortrinn, både når det gjelder småskalaproduksjon og mot turistnæringen i landet vårt. Her har de tunge grønnsaker, poteten, norsk frukt og bær en viktig plass. Pressekonferanse på Tøyen Hovedgård i forbindelse med Halloween. 10

11 Presseturer: Det har vært et høyt aktivitetsnivå omkring presseturer i løpet av Følgende steder har blitt besøkt: Tema Nye Grønnsaker fra Rogalandsregionen sto på agendaen da OFG inviterte til pressetur den 6. juni. Orre, Wiig og Aase gartnerier ble besøkt og grønn lunsj ble kreert og servert på Jæren hotell. Nye tomatvarianter, gourmetagurk, paprika, fiolett blomkål og kinesisk hvitløk var blant de profilerte produktene. Den tradisjonelle tomat- og agurkproduksjonen ble også vektlagt. Tema Knaskerøtter sto på agendaen da OFG inviterte til pressetur til produsent Tor Fuglestein i Kvelde i Vestfold den 24. september. Tor Fuglestein dyrker knaskerøtter på 240 mål med hele landet som marked. Han startet opp i 1995 og har hele tiden hatt et økende marked. Tema Halloween/ Gresskar sto på agendaen da OFG inviterte til pressekonferanse til Tøyen Hovedgård, Tøyen Botaniske Hage i Oslo, den 28. oktober. Det viser seg at markeringen av Halloween har fått stor interesse her i Norge. For første gang blir det nå produsert norske Halloween gresskar. Dette var årsaken til at Tøyen Botaniske hage lagde en stor utstilling av norskproduserte gresskar. OFG så muligheten til et aktuelt samarbeide. Tema MER-kampanjen ble presentert på Fagerborg videregående skole den 6. november. Kampanjen hadde da pågått så lang tid at vi hadde fått erfaring nok til å kunne presentere dem på en pressekonferanse. Helseminister Dagfinn Høybråten sto sammen med vårt MER-team og poengterte viktigheten av å styrke utbudet av og interessen for den grønne produktgruppe mot ungdommen. Det har blitt mye pressestoff både i dags-, fag- og ukepresse, radio og også i TV i kjølvannet av disse presseturene. Forståelsen og interessen for både produksjonen og produktene vekkes i aller høyeste grad. Pressetur til Kvelde i Vestfold. 11

12 Andre tiltak Kinakål OFG har hatt et spesialoppdrag på kinakål i Vi valgte å samarbeide med Gastronomisk Institutt om utarbeidelse og fotografering av oppskrifter. Den 22. mai sto vi som arrangør av en pressetur til Lier, der ekteparet Kirsten og Hans Bernard Justad tok imot på sitt frodige kinakåljorde. De nye oppskriftene ble deretter servert. OFG utarbeidet fagstoff og oppskrifter til to pressemeldinger over temaene kinakål som ble sendt ut gjennom Waymaker og videre lagt ut på frukt.no- og mat.no-sidene. Videre ble det lagt ut en reportasjeartikkel fra besøket hos familien Justad til frukt.no- og mat.no-sidene. Det ble 6 radioprogrammer og mye pressestoff. Samarbeidet fortsetter i Kinakåloppskrifter utarbeidet i samarbeid med Gastronomisk Institutt. Samarbeid med Glad i Mat. 12

13 Potet OFG har vært aktive på potet i siste halvdel av Det har medført en samlet og stor oppmerksomhet rundt produktet. Det har blitt utarbeidet matrelatert spesialstoff til uke- og fagpresse og det har blitt avviklet presseturer og pressekonferanse som igjen har resultert i radio- og TV-opptak, oppslag i dags-, uke- og fagpresse. Vi har hatt to presseturer og en pressekonferanse med poteten i fokus. Tema: 227 potetsorter i Gausdal. Vi besøkte ekteparet Rita og Simen Volden, Volden gård i Gausdal, den 18. september. Ekteparet har samlet og foredlet gamle potetsorer. Totalt har de 227 forskjellige potetsorter. Mange av sortene er lagt inn i en genbank. Tema:Totenmeny med poteter. Den 14. november dro vi til Peder Balkesenteret på Toten hvor de over år har tatt hovedproduktet på Østre Toten, nemlig poteten, som et konkurransefortrinn på matbordet. Det har blitt utviklet en omfattende Totenmeny med varierte retter, bade gamle tradisjonsretter og nykreerte, alt basert på poteter. Tema: Potetpressekonferanse - kvalitet hele kjeden igjennom og hva med framtida.. Den 28. november avholdt vi pressekonferanse på restaurant Gamle Rådhus i Oslo. Vi samlet hele næringskjeden samt forskningen og landbruksdepartementet til et temasamvær sammen med pressen. Vi stilte spørsmål om en videre norsk potetproduksjon, hva med kvalitet, sortsutvalg og kommer den norske forbruker til å spise poteter framover? Pressekonferanse om og med poteter på Gamle Rådhus. 13

14 2002 var et omstruktureringsår for ordningen som helhet, det vil også 2003 være. I året som gikk har man jobbet med å finne frem til en mest mulig effektiv og rasjonell drift, kombinert med at man har arbeidet med å utvikle metoder for å kvalitetssikre ordningen som helhet. Ordningen er et samarbeid mellom Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker og Sosial- og helsedirektoratet. Oppstart i nye fylker Ordningen ble høsten 2002 implementert i Hordaland og i hele Møre & Romsdal fylke. Elev- og Skoledeltakelse elever deltok høsten 2002 i ordningen og 779 skoler. Skolefruktordningen hadde høsten 2002 et frafall i elevdeltakelsen på nærmere elever i etablerte fylker. Dette er elever som har vært påmeldt, og som har deltatt i ordningen i en stund, men som har meldt seg av i løpet av høsten Spørreundersøkelse I januar 2003 ble det gjennomført en telefonisk spørreundersøkelse til alle skoler som har meldt seg av ordningen i Hovedtrekkene ifra denne undersøkelsen viser at det først og fremst er kvalitet og et ensidig sortiment som har vært årsaken til frafallet i elev- og skoledeltakelsen. 81% av de spurte skolene oppgav at det var den fysiske kvaliteten som gjorde at de meldte seg av ordningen, mens 19% oppga ensidig sortiment. 66% mente at Skolefrukt-ordningen fungerte dårligere enn Skolemelk-ordningen. Distribusjon Ved årsskiftet var det totalt 150 leverandører (grossister og butikker) som leverte Skolefrukt. Samdistribusjon med Tine er utvidet og gjelder nå 11 av 18 fylker (Aust-Agder, Hedmark, Hordaland, Møre & Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms og Vest-Agder). Pris Høsten 2002 kostet et abonnement på frukt og grønnsaker kr. 2,50 pr. dag inkl. mva. 14

15 Gjennom prosjektet Grønne Kantiner samarbeider Sosial- og helsedirektoratet, avd. for ernæring (SHdir) og OFG om en rekke tiltak for å øke forbruket av frukt og grønnsaker på norske arbeidsplasser, i bedriftskantiner, i videregående skoler og som møtemat. Nærmere 1 million måltider serveres daglig i norske kantiner. Målet for Grønne Kantiner er å gjøre kantinematen både bedre og sunnere slik at flere kan velge et sunnere kosthold på arbeidsplassen, skoler og i møter. Mottoet er: Alle fortjener grønnere arbeidsplasser. Vi kan tilby inspirasjon, idébank, kompetanseheving, materiell og hjelpemidler. Gjennomførte tiltak i nummer av bladet Grøntsaken er produsert og utgitt gratis til landets vel kantiner. Tidligere evaluering av bladet viser at det blir meget godt mottatt Flere pressemeldinger, spesielt i forbindelse med aktivitetene ute i fylkene, har gitt god mediedekning Flott omtale i diverse fagblader (eks, Satus, Lederne, Kjøkkensjefen) Diverse kurs og samlinger i samarbeid med forebyggingsrådgiver hos Fylkeslegen i følgende fylker: Oslo, Troms, Nordland, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Buskerud og Oppland. Nærmere 200 deltagere, hovedsakelig fra videregående skolers kantiner. Evaluering i etterkant av kursene viser en positiv endring i forbruket av frukt og grønt i kantinene Kurslederpermen er pakket og solgt til bl.a. kantineoperatører og bedriftshelsetjenester 3 kantinekurs med ca. 60 deltagere fra hele landet er avholdt på OFG (et i samarbeid med BAMA) 2 kurs i samarbeid med Fruktringen Østfold (Sarpsborg og Mysen videregående skole) Egne sider på Diverse artikler/kantinestoff er lagt inn på disse Ny folder med Økonomi og ernæring på lag - Tips til deg som lager mat til andre ble produsert. Denne skal formidles hele storhusholdningsbransjen (bl.a. gjennom grossister, på messer osv.) Materiell (bordbrikker, forklær og T-skjorter) med tema Go bananas er laget spesielt med tanke på den videregående skole og matserveringen der. Materiell er annonsert i Grøntsaken og sendes stadig ut GK har deltatt på diverse arrangementer - bl.a. Storhusholdningsdagen på Oslo Plaza og ikke minst HMS-messen på Excporama, Hellerud hvor mange kontakter ble knyttet. Det ble servert frukt fra messens største møtefruktbord. Premie for 2. beste stand Konkurransen Årets Grønne kokk har startet. Dette er et samarbeid mellom Kokkenes mesterlaug, Oslo og OFG. En kokkekonkurranse som går av stabelen Kvalifiseringsrunden er avsluttet og 6 finalister er tatt ut til å konkurrere den dagen. Toril Gulbrandsen, OFG sitter i juryen Vinnermenyen fra Årets Grønne Kokk Vinneren av Årets Grønne Kokk: Henrik Sømo Solberg, Statholdergaarden Nye informasjonsfoldere for Grønne Kantiner 15

16 MER-kampanjen, et pilotprosjekt i Oslo og Akershus i samarbeid med Det Skandinaviske Kampanjebyrå, startet sommeren 2002 Hovedmål: få ungdommen i den videregående skolen til å spise mer frukt og grønnsaker slik at det blir en god vane resten av livet. Aldersgruppen år. Denne aldersgruppen har et for lavt inntak av frukt og grønnsaker (jmf. undersøkelser SHdir m.m.) Delmål: gjøre det kult og riktig for ungdommen å spise frukt og grønnsaker, bygge merkevarerelasjoner til MER-logoen Viktigste virkemiddel: påvirke kantinen til å gjøre frukt og grønnsaker lettere tilgjengelig slik at elevene blir fristet til å velge det rette hver dag Viktigste alliansepartnere: Kantineansatte Aktiviteter 2002: 1. Annonser med merkenavnet MER i Skoledagboka for elever i den videregående skole i hele landet som viser til Under MER-knappen finnes aktiviteter som konkurranser og spill med kule premier. Sidene har vært godt besøkt 2. Sommerturné: strender i Oslo og Akershus, Norway Cup, Offshore VM hadde besøk av MER-teamet, som delte ut gratis smaksprøver av frukt og grønt 3. Skoleturné: 49 videregående skoler i Oslo og Akershus, med til sammen elever mellom 15 og 20 år, har vært besøkt to ganger i løpet av høsten. Kantinene på disse skolene har vært besøkt samtidig. Disse har fått kokebok, en kasse med varer, plakater og tips, som starthjelp til å profilere mer av det grønne. Kantinene er en meget viktig ressurs i kampanjen 4. I forkant av skoleturnéen ble det arrangert et kick off for de kantineansatte i de videregående skolene i Oslo og Akershus. MER-teamet var tilstede og informerte om kampanjen 5. MER-teamet har delt ut over 3 tonn med frukt og grønnsaker oppdelt i nesten biter. Over alt er de blitt godt mottatt. Erfaring fra teamet er at ungdommen elsker frukt i biter 6. Merkenavnet MER er blitt profilert med riktige plakater, Magasinet M, som er tilgjengelig på kantiner og kule butikker, og ikke minst gjennom teamet, som har truffet ungdommen på ungdommens egne premisser 7. To presseaktiviteter har funnet sted i løpet av høsten. En med Helseminister Høybråten, som hilste tiltaket velkommen, og en med framtredende politikere i Follo. Begge ga verdifulle presseoppslag 8. Evaluering av prosjektet viser gjennom Gallup-undersøkelse følgende: målgruppen har noe kjennskap til MER navnet MER-logoen faller i smak hos målgruppen de benytter kantinene i større grad målgruppen er blitt klar over frukt og grønnsakstilbudet i kantinene det omsettes mer frukt og grønnsaker i kantinene Kampanje-plakater MER-teamet på skolebesøk 16 Pressekonferanse med Helseminister Høybråten

17 Mediekampanjer Poteter Styret besluttet, etter anmodning fra administrasjonen, og ikke sende den planlagte potetreklamefilmen fra Beslutningen ble tatt på grunnlag av en evaluering av filmen gjennom MMI. Som erstatning til denne reklamefilmen besluttet man å gjennomføre en kampanje med fire fargers helsider i VG hver fredag frem til Jul, t.o.m. 20. desember I alt 10 fredager. Kampanjen rettet seg mot unge mennesker i alderen år, som ikke spiser poteter til middag hver dag. Målet var å skape interesse for poteter i denne målgruppen ved å informere på en sprek og utradisjonell måte. Hensikten var å få frem enkle, spennende nye måter å bruke poteter på. Det ble i forkant produsert kampanjeinformasjon som ble sendt ut til grossistene. I tillegg ble det på satt opp en kampanje-web hvor det var mulig å hente ned relevant digitalt billedmateriale til bruk i kjedenes egne kampanjer. Kampanjen ble i etterkant målt av MMI og oppnådde en god evaluering opp i mot målgruppen. Kampanjeinformasjon som ble sendt til grossistene. Helsider i fra VG-kampanjen. 17

18 Epler Det ble produsert en reklamefilm for norske epler. Filmen var i utgangspunktet planlagt for 2001, men besluttet utsatt til Hensikten med filmen var å holde oppmerksomheten og etterspørselen oppe etter norske epler i oktober og inn i november. Reklamefilmen ble sendt i uke og uke Filmen skulle fortelle at de norske eplene var kommet i butikken. Man forutsatte at mange liker norske epler og at de bare trenger å bli minnet om at de er tilgjengelige. Det ble i forkant produsert kampanjeinformasjon som ble sendt ut til grossistene. I tillegg ble det på satt opp en kampanje-web hvor bilder og oppskrifter var digitalt tilgjengelig for nedlastning. Det digitale materiellet kunne fritt benyttes til produksjon av kjedenes eget materiell. Kampanjen ble i etterkant målt av MMI. Filmen testet positivt blant den unge målgruppen, år. Budskapet om at det var norske epler man ønsket å synliggjøre kom godt frem. Økologisk OFG deltok i diskusjons- og planleggingsarbeidet i Markedsalliansen, initiert av SLF. Administrasjonen i OFG besluttet imidlertid, ut i fra fokus for OFG og ut i fra tilgjengelige resurser, at man i fortsettelsen ikke ønsket å ha en like aktiv og utadrettet rolle i koordineringsarbeidet for økologiske markedsaktiviteter. Økologiske produkter er imidlertid fortsatt produkter som omfatter OFGs virksomhet og man er fortsatt positiv til å ha en dialog med Markedsalliansen. Brosjyrer og materiell OFG har en rekke brosjyrer som i hovedsak distribueres gjennom butikk. Forbruker kan også bestille brosjyrer gjennom (porto blir da belastet) eller laste brosjyrene ned via Internett. OFG selger også Frukt og Grønt leksikon hvor i alt 200 produkter er omtalt. Hovedmålgruppen for leksikonet er de som jobber med frukt og grønnsaker i dagligvarebutikker, men også for de som jobber innen storhusholdning, produksjon, distribusjon og import vil det kunne være et nyttig verktøy. Leksikonet selges til NOK 500,- + mva og porto. Kampanjeinfo som ble sendt til grossistene. OFGs Frukt og Grønt leksikon. 18

19 Den fine økningen vi så på statistikken for våre internettsider i 2001, fortsatte i I 2002 var det totalt besøkende innom utgjør hele sidevisninger. Dette understreker hvilke muligheter Internett gir for å spre vårt budskap ut til våre målgrupper. Også i 2002 var september den beste måneden, med besøk. Ca brukere har bestilt brosjyrene våre via nettet i I alt ble det i 2002 lagt ut 111 artikler med bilder på Dette er inkl. 24 pressemeldinger. OFG har i slutten av 2002 satt i gang arbeidet med neste generasjons nettsider for opplysningskontoret. Løsningen vil ferdigstilles i tredje kvartal som er en felles internettside for opplysningskontorene i landbruket, ble i 2002 besøkt av godt og vel Oktober var måneden med flest besøk, har en av Norges største elektroniske kokebok, med over oppskrifter. De fleste med bilde. Opplysningskontorene startet i fjerde kvartal 2002 opp arbeidet med nye som vil ferdigstilles i utgangen av andre kvartal

20 EIENDELER noter Anleggsmidler Transportmidler Sum Anleggsmidler Omløpsmidler VPS-konto Kundefordringer Fordring Fylkesskattesjefen Udekket ved Økologisk Landbruk Andre kortsiktige fordringer Kasse Bank Bank skattetrekk Sum Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Grunnkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Annen kortsiktig gjeld Avsatte feriepenger Billån Mva-reserve Ubenyttet ved Omsetningsrådet Ubenyttet ved Kvalitet og salgsfr.tiltak Ubenyttet ved Frukt og grønt i skolen Ubenyttet ved Økologisk Landbruk Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

21 noter Driftsinntekter Salgsinntekter Offentlig tilskudd Andre inntekter Driftsutgifter Kostnader ved arbeidskraft Driftskostnader (opplysningsvirksomhet) Driftsresultat Finansinntekter Årsresultat Overføringer Overført fra/til Omsetningsrådet Overført fra/til Kvalitet og salgsfremmende tiltak Overført fra/til Frukt og grønt i skolen Overført fra/til Økologisk Landbruk Overført/dekket Amund Huseby Styreleder Hans Ellef Wettre Jostein Lutro Øyvind Bergstrøm Anniken Owren Aarum Oddmund Østebø Marius Egge Per Sommerstedt Nestleder Lars Wilhelmsen Per Odd Gjestvang Guttorm Rebnes Direktør 21

22 Motatt Andre Finans Salgs- Forbruk Saldo tilskudd inntekter inn./kostn. inntekter midler Omsetningsavgiftens midler Ubenyttet pr Tilbakebetalt ubenyttet pr Mottatte midler Finansinntekter Langsiktige produktkampanjer Markedsundersøkelser Pressesamarbeid/informasjon Brosjyre/butikkplakater Diverse tiltak Reklamelager Administrasjon/driftsutgifter SUM Netto forbruk Overført til neste år Kvalitets- og salgsfremmende tiltak Mottatte midler Langsiktige holdningskampanjer Markedsundersøkelser Pressesamarbeid/informasjon Storhusholdning Skoletiltak/ernæring Diverse tiltak Poteter Administrasjon/driftsutgifter SUM Netto forbruk Overført til neste år

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2003 og administrasjonen... 5. Fokus for 2003..

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2003 og administrasjonen... 5. Fokus for 2003.. Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2003 og administrasjonen.... 5 Fokus for 2003.. 6 Redegjørelse for fortsatt drift.. 7 PR- Informasjon.... 8 Skolefrukt..

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2004 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2004 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2004 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Fokus for 2004.. 7 Frukt og Grønt Forum 2004....

Detaljer

Visjon: BAMA gjør Norge ferskere og sunnere

Visjon: BAMA gjør Norge ferskere og sunnere BAMA i korte trekk BAMA stiftet i 1886 Norsk produksjon siden 1970 BAMA Grønt etablert i 1986 1997 store markedsendringer Ny modell for verdikjedesamarbeid har skapt utvikling 1 Visjon: BAMA gjør Norge

Detaljer

Veien til 5 om dagen

Veien til 5 om dagen Veien til 5 om dagen Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Matglede, sammen med helse og ernæring, står sentralt i vårt budskap.

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2005 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2005 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2005 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr 31.12.2005.. 7 Resultatregnskap 2005.....

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Gartnerhallen og grøntbransjen

Gartnerhallen og grøntbransjen Gartnerhallen og grøntbransjen Pernille Rød Larsen Utviklingssjef Grønnsaker Gartnerhallen SA Grøntbransjen er i medvind Sunnhet og helse - 5 om dagen alle trender enige om mer grønnsaker, frukt og bær

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Mer frukt og grønt fra Østfold?

Mer frukt og grønt fra Østfold? Mer frukt og grønt fra Østfold? Espen Gultvedt Norskansvarlig Dec-13 1 Litt om Bama Litt om Gartnerhallen Hva har vi i dag fra Østfold Hvem samarbeider vi med i Østfold Krav som settes Konkrete ideer/prosjekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Årsberetning 2006 Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende hjerneskader

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Gartner 2015 Mattrender

Gartner 2015 Mattrender Gartner 2015 Mattrender OFG sett med nye øyne Oslo, 21. oktober 2015 Gerd Byermoen Opplysningskontoret for frukt og grønt Kort om Opplysningskontoret for frukt og grønt Mattrender i Norge Hvordan skal

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Revisjonsberetning 1 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Skolepenger 6 122 289 730

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

5 om dagen-barnehage et konsept fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG)

5 om dagen-barnehage et konsept fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) 5 om dagen-barnehage et konsept fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) Lillestrøm 9 mai. 2012 Toril Gulbrandsen Prosjektleder, 5 om dagen-barnehage OFG er en nøytral stiftelse med offentlige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer