Styrets leder har ordet Formål, visjon, organisering og finansiering Styret 2002 og administrasjonen Fokus for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2002 og administrasjonen... 5. Fokus for 2002.."

Transkript

1

2 Styrets leder har ordet Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2002 og administrasjonen Fokus for Redegjørelse for fortsatt drift.. 7 PR- Informasjon Skolefrukt.. 14 Grønne kantiner MER-kampanjen 16 Markedsføring Balanse Resultatregnskap Bruk av midler Noter til regnskapet Revisjonsberetning. 25 2

3 OFG har vært igjennom flere praktiske endringer det siste året. I januar tiltrådte en ny daglig leder, kontoret flyttet i juni til Økern Torg 1 og arbeidsutvalget har tatt en del av styrearbeidet. Det har i løpet av året blitt utarbeidet en ny strategiplan for OFG for perioden Man har i dette arbeidet lagt grunnlaget for hvordan OFG skal være en aktiv medaktør for å øke forbruket av frukt og grønt i Norge i årene fremover. Det har vært en svært positiv innstilling og deltagelse fra markedsaktørene i det felles arbeidet som kontoret har gjort for øke forbruket av frukt og grønnsaker i løpet av Arbeidet med økt finansiering har foreløpig ikke gitt noe resultat, men arbeidet fortsetter. Det er av avgjørende betydning at man klarer å øke finansieringen for å kunne nå de målene som er satt. Det vi imidlertid har erfart er at det tar mye lenger tid enn det styret hadde regnet med. Arbeidet i styret fungerer godt og alle bidrar på en positiv måte. Kombinert med en dyktig og engasjert administrasjon er jeg sikker på at alt ligger til rette for at vi skal kunne løse de utfordringene og nå de målene som ligger foran oss. Amund Huseby 3

4 Formål OFG skal gjennom markedsførings- og informasjonsaktiviteter stimulere til økt totalforbruk av friske(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter i det daglige kostholdet i Norge. Visjon OFG skal være Norges viktigste pådriver, kompetansesenter, idéskaper og inspirator for å påvirke bruken av frisk(e) frukt, bær, grønnsaker og poteter. OFG skal være en konkurransenøytral medbygger av totalmarkedet for frukt og grønt i Norge. Organisering Stiftelsen Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) er en felles organisasjon for grøntbransjen i Norge, som er opprettet for å drive generisk (nøytral) informasjons- og markedsføringsarbeid til nytte for alle som produserer og selger friske grøntvarer. OFG skal rette sine aktiviteter mot handelsleddet og forbruker, for der i gjennom å øke forbruket og totalmarkedet av frukt og grønnsaker. OFG er organisert som en offentlig stiftelse med en urørlig kapital på kr Beløpet er fordelt i ti like deler på de organisasjonene som etablerte stiftelsen: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Gartnerforbund, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, Oikos - Økologisk Landslag, Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund, Bama- Gruppen, Coop, Norgesfrukt, Sosial- og helsedirektoratet. Finansiering OFG finansieres ved hjelp av midler fra den kollektive dekningen av omsetningsavgift på hagebruksprodukter, andre jordbruksavtalemidler, oppdragsmidler (bl.a. fra norske produsenter) og andre bidrag. 4

5 Styret 2002 Organisasjon: Medlem: Varamedlem: Norges Bondelag Hans Ellef Wettre (AU-medlem) Anne-Kari Hedlund Norsk Bonde- og Småbrukarlag Jostein Lutro Kristi Sollid Norges Gartnerforbund Amund Huseby (leder fra ) John Røine Grøntprodusentenes Samarbeidsråd Thor Graff Per Skjervold OIKOS Marius Egge Asbjørn Løvstad Norges Frukt- og Grønnsakgross. Forbund Oddmund Østebø (leder frem til ) Stein Jørgensen Bama-Gruppen AS Per Sommerstedt (nestleder fra ) Jens Strøm Coop Norge Øyvind Bergstrøm Geir Ødevarp Norgesfrukt AS Lars Wilhelmsen Tomm Søgaard Sosial- og helsedirektoratet Anniken Owren Aarum Lars Johanson Administrasjon Kontoret var i 2002 bemannet som følger. Direktør: Informasjonssjef: Guttorm Rebnes Britt Kåsin Markedskonsulent: Kari Evensen (til 01.11) Sekretær: Matkonsulent: Kari Jørgensen Toril Gulbrandsen Prosjektleder Skolefrukt: Glenn hole (fra 01.02) Prosjektleder Skolefrukt: Kari Bugge (til 01.03) Prosjektmedarbeider Skolefrukt: Line Nilsen (til 01.07) 5

6 OFG har fra januar 2002 fått ny ledelse. Den nye ledelsen startet opp, på initiativ fra arbeidsutvalg og styret, et strategiprosjekt i løpet av våren Arbeidet resulterte i OFGs nye strategiplan for Planen ble deretter styrebehandlet og godkjent i september Strategiplanen er basert på grundige markedsanalyser og bidrag fra OFGs markedsutvalg. Utgangspunktet for strategiarbeidet var at man identifiserte barrierene for et økt forbruk av frukt og grønnsaker i Norge. Videre utformet man strategiske prosjekter, som skal lede frem til målrettede virkemidler for å bidra til å rive ned barrierene. OFGs posisjon i verdikjeden er viktig. OFG er en nøytral stiftelse, som representerer hele verdikjeden, og skal konsentrere seg om ikke konkurransevridene aktiviteter for bransjen. Koordineringen av aktiviteter mellom de ulike aktørene i verdikjeden er avgjørende for å lykkes. OFG har i denne forbindelse nedfelt i sin strategiplan at en tett og kontinuerlig dialog og samarbeid med dagligvarekjedene, gjennom kjedegrossistene, er et av de aller viktigste suksesskriteriene for atmarkedsføringen rettet mot forbruker skal lede til salg og mersalg av frukt og grønnsaker. OFG har, som følge av dette, satt i gang en rekke prosjekter for effektivisere dette samarbeidet: digital mediabank, OFG Total (løpende forbrukerundersøkelser om frukt og grønnsaker), Frukt & Grønt Forum, etc. I strategiarbeidet la man som forutsetning at man skal få til en utvidet finansiering av OFG gjennom at importerte og norske frukt og grønnsaker bidrar likt. I dag har man kun bidrag fra norsk side, mens konsumet av importerte varer utgjør omtrent 60% av totalt konsum av frukt og grønnsaker i Norge. Det er satt opp konkrete handlingsplaner hvor prosjektene som forutsetter utvidet finansiering kommer klart frem. I påvente av et positivt utfall i arbeidet med en økt finansiering arbeider OFG aktivt med å tilpasse organisasjonen for å møte nye utfordringer. OFG skal bli et aktivt kompetansesenter og en tjenesteleverandør, som er i stand til å fylle posisjonen som generisk markedsfører av hele kategorien frukt og grønnsaker i tett samarbeid med sine samarbeidspartnere. OFG skal oppfattes av sine eiere og av sine samarbeidspartnere som en oppegående og sterk drivkraft, for å øke forbruket av frukt og grønt i Norge Forbruk av F&G i kilo pr. person pr. år Frukt/bær Poteter Grønnsaker Utvikling poteter Friske matpoteter Industribearb. poteter Utviklingen av forbruket fra

7 Redegjørelse for forutsetninger om fortsatt drift I årsregnskapet er fortsatt drift forutsetningen lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Videre drift av OFG forutsetter fortsatt bidrag fra norsk produksjon, i dag landbruksoppgjøret. Styret og administrasjonen i OFG har gjennom 2002, og vil fortsette i 2003, arbeidet for å få til en prosentvis lik finansiering fra importerte frukt og grønnsaker. En utvidet finansiering hvor import og norsk produksjon bidrar likt vil gi et solid grunnlag for å intensivere arbeidet med å øke den totale etterspørselen etter frisk(e) frukt, bær og grønnsaker i Norge. OFGs utarbeidede strategiplan for forutsetter at en økt finansiering kommer på plass. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i OFG anses tilfredsstillende. Det avholdes regelmessige internmøter hvor ledelse og ansatte har en åpen dialog. Man har i løpet av 2002 flyttet inn i trivelige, lyse og nyrenoverte lokaler. Sykefraværet i 2002 er på et tilfredsstillende svært lavt nivå. Det var i 2002 ikke noen personskader, ei heller hadde OFG skader eller ulykker på noe av sitt materiell. Ytre miljø Bedriftens virksomhet har begrenset forurensende effekt på det ytre miljø. Ekstern bistand fra styremedlemmer utover styrearbeid Frukt og Grønnsakgrossistenes Servicekontor har for 2002 fakturert NOK ,- for arbeid i forbindelse med finansieringsprosjektet for OFG, mens Baar & Co. har fakturert NOK ,- for arbeid i arbeidsutvalg, markedsutvalg og deltagelse i prosjekter for OFG i løpet av Disponering av resultat Disponering av ubrukte midler er overført i ny regning innenfor forskjellige aktivitetsområder. Amund Huseby Styreleder Hans Ellef Wettre Jostein Lutro Øyvind Bergstrøm Anniken Owren Aarum Oddmund Østebø Marius Egge Per Sommerstedt Nestleder Lars Wilhelmsen Per Odd Gjestvang Guttorm Rebnes Direktør 7

8 Pressesamarbeide Det har vært holdt et høyt nivå hva presseaktiviteter angår i Pressekonferanser, presseturer, matfaglige samarbeider med dags-, fag- og ukepresse, radio- og TV-opptak, utsendte pressemeldinger og innlagte artikler på frukt.no-/mat.no-nettsider i takt med årstidene er det mest sentrale. TV I anledning vår store MER-kampanje ble det tatt opp 3 lokale TV-programmer. Årets NRK Julenøtter v/programleder Roald Øyen hadde et helt program den 29. desember som var viet grønnsaker fra Rogaland, epler- og fruktproduksjon fra Hardanger og jordbær fra Ringsaker. Dette programmet var et resultat av vår pressetur til Rogaland. NRK-Oppland laget TV-program fra Peder Balkesenteret på Toten over tema potet. Totalt har vi vært synlige på TV i 5 programmer. Radio I de forskjellige radiokanaler har vi i sannhet vært å høre over budskapene om frukt, grønt, bær og poteter. Ofte er det oppfølging av utsendte pressemeldinger eller innlagte artikler på våre nettsider som gjør at de forskjellige radiokanalene tar kontakt for et intervju. Andre ganger er det et resultat av budskapet fra en pressekonferanser/presseturer. Totalt har vi deltatt i 165 radioprogrammer. Roald Øyen, NRK Rune Alstedt, NRK Nitimen 8

9 Pressemeldinger OFG har sendt ut pressemeldinger etter en fordelingsnøkkel med de øvrige opplysningskontorene i landbruket. Våre sesonger er da tatt hensyn til. De fleste pressemeldingene er sendt ut gjennom Waymaker, men vi har i tillegg i enkelte tilfeller brukt NTB. Samtlige pressemeldinger er sendt ut digitalt med fargebilder. Totalt har det blitt sendt ut 24 pressemeldinger. Frukt.no/mat.no Det har blitt lagt inn totalt 114 artikler på sidene i 2002.Mange av artiklene har resultert i at stoffet har kommet på videre både i dagspresse, i fagpresse og i radioprogrammer. Gartneryrket Fra OFGs grønne ståsted er fagbladet Gartneryrket i en særstilling. Vi har levert artikler til samtlige numre i Vi ser viktigheten av å komme i en jevn kontakt med produsenter av den grønne produktgruppe gjennom Gartneryrket. Totalt har vi levert 16 artikler med bilder. Dagspresse/fagpresse OFG har en kontinuerlig kontakt med et stort nettverk innen denne pressekategorien. Vi tar av henvendelser av alle slag, både på kort og på lengre sikt. Det sendes ut pressemeldinger, inviteres til pressekonferanser/turer og det tas kontakt med de enkelte medier alt etter hva vi ønsker å formidle. Pressetur til Rogaland 9

10 Ukepresse Dette er en type medie som fanger opp hovedgruppen av den handlende del av vår befolkning, nemlig kvinner i en alder fra år. Her møter vi kjøperne som i stor grad legger grunnlaget for matvaner for barn og ungdom. Matstoffet i de forskjellige ukebladene skårer svært høyt. Gjennom muligheten til å samarbeide matfaglig med disse mediene, kan OFG spre matglede og kunnskap om frukt, bær, grønnsaker og poteter på mange måter. Totalt har vi samarbeidet om hele 135 helsider i Matkultur OFG har alltid tatt vare på den norske matkulturarv, godt kombinert med å fange opp nye trender der den grønne produktgruppe har sitt potensial. I en 4 års periode har kontoret vært representert i Ressursgruppe Norsk Matkultur med den sittende kulturminister som leder. I 2002 har dette samarbeidet resultert i hele 35 helsider i matbladet Glad i Mat og i hel- og dobbeltsider i avisen Nationen, som begge er representert i Ressursgruppe Norsk Matkultur. Videre har det blitt svært mange oppslag i lokale medier. Det være seg avis, radio og TV der hvor gruppen har reist rundt og holdt pressekonferanser. Formålet med aktiviteten er å skape bevisstgjøring av vår norske matkulturarv som et konkurransefortrinn, både når det gjelder småskalaproduksjon og mot turistnæringen i landet vårt. Her har de tunge grønnsaker, poteten, norsk frukt og bær en viktig plass. Pressekonferanse på Tøyen Hovedgård i forbindelse med Halloween. 10

11 Presseturer: Det har vært et høyt aktivitetsnivå omkring presseturer i løpet av Følgende steder har blitt besøkt: Tema Nye Grønnsaker fra Rogalandsregionen sto på agendaen da OFG inviterte til pressetur den 6. juni. Orre, Wiig og Aase gartnerier ble besøkt og grønn lunsj ble kreert og servert på Jæren hotell. Nye tomatvarianter, gourmetagurk, paprika, fiolett blomkål og kinesisk hvitløk var blant de profilerte produktene. Den tradisjonelle tomat- og agurkproduksjonen ble også vektlagt. Tema Knaskerøtter sto på agendaen da OFG inviterte til pressetur til produsent Tor Fuglestein i Kvelde i Vestfold den 24. september. Tor Fuglestein dyrker knaskerøtter på 240 mål med hele landet som marked. Han startet opp i 1995 og har hele tiden hatt et økende marked. Tema Halloween/ Gresskar sto på agendaen da OFG inviterte til pressekonferanse til Tøyen Hovedgård, Tøyen Botaniske Hage i Oslo, den 28. oktober. Det viser seg at markeringen av Halloween har fått stor interesse her i Norge. For første gang blir det nå produsert norske Halloween gresskar. Dette var årsaken til at Tøyen Botaniske hage lagde en stor utstilling av norskproduserte gresskar. OFG så muligheten til et aktuelt samarbeide. Tema MER-kampanjen ble presentert på Fagerborg videregående skole den 6. november. Kampanjen hadde da pågått så lang tid at vi hadde fått erfaring nok til å kunne presentere dem på en pressekonferanse. Helseminister Dagfinn Høybråten sto sammen med vårt MER-team og poengterte viktigheten av å styrke utbudet av og interessen for den grønne produktgruppe mot ungdommen. Det har blitt mye pressestoff både i dags-, fag- og ukepresse, radio og også i TV i kjølvannet av disse presseturene. Forståelsen og interessen for både produksjonen og produktene vekkes i aller høyeste grad. Pressetur til Kvelde i Vestfold. 11

12 Andre tiltak Kinakål OFG har hatt et spesialoppdrag på kinakål i Vi valgte å samarbeide med Gastronomisk Institutt om utarbeidelse og fotografering av oppskrifter. Den 22. mai sto vi som arrangør av en pressetur til Lier, der ekteparet Kirsten og Hans Bernard Justad tok imot på sitt frodige kinakåljorde. De nye oppskriftene ble deretter servert. OFG utarbeidet fagstoff og oppskrifter til to pressemeldinger over temaene kinakål som ble sendt ut gjennom Waymaker og videre lagt ut på frukt.no- og mat.no-sidene. Videre ble det lagt ut en reportasjeartikkel fra besøket hos familien Justad til frukt.no- og mat.no-sidene. Det ble 6 radioprogrammer og mye pressestoff. Samarbeidet fortsetter i Kinakåloppskrifter utarbeidet i samarbeid med Gastronomisk Institutt. Samarbeid med Glad i Mat. 12

13 Potet OFG har vært aktive på potet i siste halvdel av Det har medført en samlet og stor oppmerksomhet rundt produktet. Det har blitt utarbeidet matrelatert spesialstoff til uke- og fagpresse og det har blitt avviklet presseturer og pressekonferanse som igjen har resultert i radio- og TV-opptak, oppslag i dags-, uke- og fagpresse. Vi har hatt to presseturer og en pressekonferanse med poteten i fokus. Tema: 227 potetsorter i Gausdal. Vi besøkte ekteparet Rita og Simen Volden, Volden gård i Gausdal, den 18. september. Ekteparet har samlet og foredlet gamle potetsorer. Totalt har de 227 forskjellige potetsorter. Mange av sortene er lagt inn i en genbank. Tema:Totenmeny med poteter. Den 14. november dro vi til Peder Balkesenteret på Toten hvor de over år har tatt hovedproduktet på Østre Toten, nemlig poteten, som et konkurransefortrinn på matbordet. Det har blitt utviklet en omfattende Totenmeny med varierte retter, bade gamle tradisjonsretter og nykreerte, alt basert på poteter. Tema: Potetpressekonferanse - kvalitet hele kjeden igjennom og hva med framtida.. Den 28. november avholdt vi pressekonferanse på restaurant Gamle Rådhus i Oslo. Vi samlet hele næringskjeden samt forskningen og landbruksdepartementet til et temasamvær sammen med pressen. Vi stilte spørsmål om en videre norsk potetproduksjon, hva med kvalitet, sortsutvalg og kommer den norske forbruker til å spise poteter framover? Pressekonferanse om og med poteter på Gamle Rådhus. 13

14 2002 var et omstruktureringsår for ordningen som helhet, det vil også 2003 være. I året som gikk har man jobbet med å finne frem til en mest mulig effektiv og rasjonell drift, kombinert med at man har arbeidet med å utvikle metoder for å kvalitetssikre ordningen som helhet. Ordningen er et samarbeid mellom Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker og Sosial- og helsedirektoratet. Oppstart i nye fylker Ordningen ble høsten 2002 implementert i Hordaland og i hele Møre & Romsdal fylke. Elev- og Skoledeltakelse elever deltok høsten 2002 i ordningen og 779 skoler. Skolefruktordningen hadde høsten 2002 et frafall i elevdeltakelsen på nærmere elever i etablerte fylker. Dette er elever som har vært påmeldt, og som har deltatt i ordningen i en stund, men som har meldt seg av i løpet av høsten Spørreundersøkelse I januar 2003 ble det gjennomført en telefonisk spørreundersøkelse til alle skoler som har meldt seg av ordningen i Hovedtrekkene ifra denne undersøkelsen viser at det først og fremst er kvalitet og et ensidig sortiment som har vært årsaken til frafallet i elev- og skoledeltakelsen. 81% av de spurte skolene oppgav at det var den fysiske kvaliteten som gjorde at de meldte seg av ordningen, mens 19% oppga ensidig sortiment. 66% mente at Skolefrukt-ordningen fungerte dårligere enn Skolemelk-ordningen. Distribusjon Ved årsskiftet var det totalt 150 leverandører (grossister og butikker) som leverte Skolefrukt. Samdistribusjon med Tine er utvidet og gjelder nå 11 av 18 fylker (Aust-Agder, Hedmark, Hordaland, Møre & Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms og Vest-Agder). Pris Høsten 2002 kostet et abonnement på frukt og grønnsaker kr. 2,50 pr. dag inkl. mva. 14

15 Gjennom prosjektet Grønne Kantiner samarbeider Sosial- og helsedirektoratet, avd. for ernæring (SHdir) og OFG om en rekke tiltak for å øke forbruket av frukt og grønnsaker på norske arbeidsplasser, i bedriftskantiner, i videregående skoler og som møtemat. Nærmere 1 million måltider serveres daglig i norske kantiner. Målet for Grønne Kantiner er å gjøre kantinematen både bedre og sunnere slik at flere kan velge et sunnere kosthold på arbeidsplassen, skoler og i møter. Mottoet er: Alle fortjener grønnere arbeidsplasser. Vi kan tilby inspirasjon, idébank, kompetanseheving, materiell og hjelpemidler. Gjennomførte tiltak i nummer av bladet Grøntsaken er produsert og utgitt gratis til landets vel kantiner. Tidligere evaluering av bladet viser at det blir meget godt mottatt Flere pressemeldinger, spesielt i forbindelse med aktivitetene ute i fylkene, har gitt god mediedekning Flott omtale i diverse fagblader (eks, Satus, Lederne, Kjøkkensjefen) Diverse kurs og samlinger i samarbeid med forebyggingsrådgiver hos Fylkeslegen i følgende fylker: Oslo, Troms, Nordland, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Buskerud og Oppland. Nærmere 200 deltagere, hovedsakelig fra videregående skolers kantiner. Evaluering i etterkant av kursene viser en positiv endring i forbruket av frukt og grønt i kantinene Kurslederpermen er pakket og solgt til bl.a. kantineoperatører og bedriftshelsetjenester 3 kantinekurs med ca. 60 deltagere fra hele landet er avholdt på OFG (et i samarbeid med BAMA) 2 kurs i samarbeid med Fruktringen Østfold (Sarpsborg og Mysen videregående skole) Egne sider på Diverse artikler/kantinestoff er lagt inn på disse Ny folder med Økonomi og ernæring på lag - Tips til deg som lager mat til andre ble produsert. Denne skal formidles hele storhusholdningsbransjen (bl.a. gjennom grossister, på messer osv.) Materiell (bordbrikker, forklær og T-skjorter) med tema Go bananas er laget spesielt med tanke på den videregående skole og matserveringen der. Materiell er annonsert i Grøntsaken og sendes stadig ut GK har deltatt på diverse arrangementer - bl.a. Storhusholdningsdagen på Oslo Plaza og ikke minst HMS-messen på Excporama, Hellerud hvor mange kontakter ble knyttet. Det ble servert frukt fra messens største møtefruktbord. Premie for 2. beste stand Konkurransen Årets Grønne kokk har startet. Dette er et samarbeid mellom Kokkenes mesterlaug, Oslo og OFG. En kokkekonkurranse som går av stabelen Kvalifiseringsrunden er avsluttet og 6 finalister er tatt ut til å konkurrere den dagen. Toril Gulbrandsen, OFG sitter i juryen Vinnermenyen fra Årets Grønne Kokk Vinneren av Årets Grønne Kokk: Henrik Sømo Solberg, Statholdergaarden Nye informasjonsfoldere for Grønne Kantiner 15

16 MER-kampanjen, et pilotprosjekt i Oslo og Akershus i samarbeid med Det Skandinaviske Kampanjebyrå, startet sommeren 2002 Hovedmål: få ungdommen i den videregående skolen til å spise mer frukt og grønnsaker slik at det blir en god vane resten av livet. Aldersgruppen år. Denne aldersgruppen har et for lavt inntak av frukt og grønnsaker (jmf. undersøkelser SHdir m.m.) Delmål: gjøre det kult og riktig for ungdommen å spise frukt og grønnsaker, bygge merkevarerelasjoner til MER-logoen Viktigste virkemiddel: påvirke kantinen til å gjøre frukt og grønnsaker lettere tilgjengelig slik at elevene blir fristet til å velge det rette hver dag Viktigste alliansepartnere: Kantineansatte Aktiviteter 2002: 1. Annonser med merkenavnet MER i Skoledagboka for elever i den videregående skole i hele landet som viser til Under MER-knappen finnes aktiviteter som konkurranser og spill med kule premier. Sidene har vært godt besøkt 2. Sommerturné: strender i Oslo og Akershus, Norway Cup, Offshore VM hadde besøk av MER-teamet, som delte ut gratis smaksprøver av frukt og grønt 3. Skoleturné: 49 videregående skoler i Oslo og Akershus, med til sammen elever mellom 15 og 20 år, har vært besøkt to ganger i løpet av høsten. Kantinene på disse skolene har vært besøkt samtidig. Disse har fått kokebok, en kasse med varer, plakater og tips, som starthjelp til å profilere mer av det grønne. Kantinene er en meget viktig ressurs i kampanjen 4. I forkant av skoleturnéen ble det arrangert et kick off for de kantineansatte i de videregående skolene i Oslo og Akershus. MER-teamet var tilstede og informerte om kampanjen 5. MER-teamet har delt ut over 3 tonn med frukt og grønnsaker oppdelt i nesten biter. Over alt er de blitt godt mottatt. Erfaring fra teamet er at ungdommen elsker frukt i biter 6. Merkenavnet MER er blitt profilert med riktige plakater, Magasinet M, som er tilgjengelig på kantiner og kule butikker, og ikke minst gjennom teamet, som har truffet ungdommen på ungdommens egne premisser 7. To presseaktiviteter har funnet sted i løpet av høsten. En med Helseminister Høybråten, som hilste tiltaket velkommen, og en med framtredende politikere i Follo. Begge ga verdifulle presseoppslag 8. Evaluering av prosjektet viser gjennom Gallup-undersøkelse følgende: målgruppen har noe kjennskap til MER navnet MER-logoen faller i smak hos målgruppen de benytter kantinene i større grad målgruppen er blitt klar over frukt og grønnsakstilbudet i kantinene det omsettes mer frukt og grønnsaker i kantinene Kampanje-plakater MER-teamet på skolebesøk 16 Pressekonferanse med Helseminister Høybråten

17 Mediekampanjer Poteter Styret besluttet, etter anmodning fra administrasjonen, og ikke sende den planlagte potetreklamefilmen fra Beslutningen ble tatt på grunnlag av en evaluering av filmen gjennom MMI. Som erstatning til denne reklamefilmen besluttet man å gjennomføre en kampanje med fire fargers helsider i VG hver fredag frem til Jul, t.o.m. 20. desember I alt 10 fredager. Kampanjen rettet seg mot unge mennesker i alderen år, som ikke spiser poteter til middag hver dag. Målet var å skape interesse for poteter i denne målgruppen ved å informere på en sprek og utradisjonell måte. Hensikten var å få frem enkle, spennende nye måter å bruke poteter på. Det ble i forkant produsert kampanjeinformasjon som ble sendt ut til grossistene. I tillegg ble det på satt opp en kampanje-web hvor det var mulig å hente ned relevant digitalt billedmateriale til bruk i kjedenes egne kampanjer. Kampanjen ble i etterkant målt av MMI og oppnådde en god evaluering opp i mot målgruppen. Kampanjeinformasjon som ble sendt til grossistene. Helsider i fra VG-kampanjen. 17

18 Epler Det ble produsert en reklamefilm for norske epler. Filmen var i utgangspunktet planlagt for 2001, men besluttet utsatt til Hensikten med filmen var å holde oppmerksomheten og etterspørselen oppe etter norske epler i oktober og inn i november. Reklamefilmen ble sendt i uke og uke Filmen skulle fortelle at de norske eplene var kommet i butikken. Man forutsatte at mange liker norske epler og at de bare trenger å bli minnet om at de er tilgjengelige. Det ble i forkant produsert kampanjeinformasjon som ble sendt ut til grossistene. I tillegg ble det på satt opp en kampanje-web hvor bilder og oppskrifter var digitalt tilgjengelig for nedlastning. Det digitale materiellet kunne fritt benyttes til produksjon av kjedenes eget materiell. Kampanjen ble i etterkant målt av MMI. Filmen testet positivt blant den unge målgruppen, år. Budskapet om at det var norske epler man ønsket å synliggjøre kom godt frem. Økologisk OFG deltok i diskusjons- og planleggingsarbeidet i Markedsalliansen, initiert av SLF. Administrasjonen i OFG besluttet imidlertid, ut i fra fokus for OFG og ut i fra tilgjengelige resurser, at man i fortsettelsen ikke ønsket å ha en like aktiv og utadrettet rolle i koordineringsarbeidet for økologiske markedsaktiviteter. Økologiske produkter er imidlertid fortsatt produkter som omfatter OFGs virksomhet og man er fortsatt positiv til å ha en dialog med Markedsalliansen. Brosjyrer og materiell OFG har en rekke brosjyrer som i hovedsak distribueres gjennom butikk. Forbruker kan også bestille brosjyrer gjennom (porto blir da belastet) eller laste brosjyrene ned via Internett. OFG selger også Frukt og Grønt leksikon hvor i alt 200 produkter er omtalt. Hovedmålgruppen for leksikonet er de som jobber med frukt og grønnsaker i dagligvarebutikker, men også for de som jobber innen storhusholdning, produksjon, distribusjon og import vil det kunne være et nyttig verktøy. Leksikonet selges til NOK 500,- + mva og porto. Kampanjeinfo som ble sendt til grossistene. OFGs Frukt og Grønt leksikon. 18

19 Den fine økningen vi så på statistikken for våre internettsider i 2001, fortsatte i I 2002 var det totalt besøkende innom utgjør hele sidevisninger. Dette understreker hvilke muligheter Internett gir for å spre vårt budskap ut til våre målgrupper. Også i 2002 var september den beste måneden, med besøk. Ca brukere har bestilt brosjyrene våre via nettet i I alt ble det i 2002 lagt ut 111 artikler med bilder på Dette er inkl. 24 pressemeldinger. OFG har i slutten av 2002 satt i gang arbeidet med neste generasjons nettsider for opplysningskontoret. Løsningen vil ferdigstilles i tredje kvartal som er en felles internettside for opplysningskontorene i landbruket, ble i 2002 besøkt av godt og vel Oktober var måneden med flest besøk, har en av Norges største elektroniske kokebok, med over oppskrifter. De fleste med bilde. Opplysningskontorene startet i fjerde kvartal 2002 opp arbeidet med nye som vil ferdigstilles i utgangen av andre kvartal

20 EIENDELER noter Anleggsmidler Transportmidler Sum Anleggsmidler Omløpsmidler VPS-konto Kundefordringer Fordring Fylkesskattesjefen Udekket ved Økologisk Landbruk Andre kortsiktige fordringer Kasse Bank Bank skattetrekk Sum Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Grunnkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Annen kortsiktig gjeld Avsatte feriepenger Billån Mva-reserve Ubenyttet ved Omsetningsrådet Ubenyttet ved Kvalitet og salgsfr.tiltak Ubenyttet ved Frukt og grønt i skolen Ubenyttet ved Økologisk Landbruk Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

21 noter Driftsinntekter Salgsinntekter Offentlig tilskudd Andre inntekter Driftsutgifter Kostnader ved arbeidskraft Driftskostnader (opplysningsvirksomhet) Driftsresultat Finansinntekter Årsresultat Overføringer Overført fra/til Omsetningsrådet Overført fra/til Kvalitet og salgsfremmende tiltak Overført fra/til Frukt og grønt i skolen Overført fra/til Økologisk Landbruk Overført/dekket Amund Huseby Styreleder Hans Ellef Wettre Jostein Lutro Øyvind Bergstrøm Anniken Owren Aarum Oddmund Østebø Marius Egge Per Sommerstedt Nestleder Lars Wilhelmsen Per Odd Gjestvang Guttorm Rebnes Direktør 21

22 Motatt Andre Finans Salgs- Forbruk Saldo tilskudd inntekter inn./kostn. inntekter midler Omsetningsavgiftens midler Ubenyttet pr Tilbakebetalt ubenyttet pr Mottatte midler Finansinntekter Langsiktige produktkampanjer Markedsundersøkelser Pressesamarbeid/informasjon Brosjyre/butikkplakater Diverse tiltak Reklamelager Administrasjon/driftsutgifter SUM Netto forbruk Overført til neste år Kvalitets- og salgsfremmende tiltak Mottatte midler Langsiktige holdningskampanjer Markedsundersøkelser Pressesamarbeid/informasjon Storhusholdning Skoletiltak/ernæring Diverse tiltak Poteter Administrasjon/driftsutgifter SUM Netto forbruk Overført til neste år

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2005 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2005 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2005 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr 31.12.2005.. 7 Resultatregnskap 2005.....

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Lokalmat i Trysil - Rapport

Lokalmat i Trysil - Rapport - Rapport Innhold INNLEDNING... 3 Organisering... 3 Prosjektgruppe... 3 Arbeidsgruppe/Referansegruppe... 4 Styringsgruppe... 4 Prosjektets aktiviteter... 5 Prosjektetablering... 5 Oppstartsmøte... 6 Identifisere

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer