Årsrapport sammen løfter vi verden 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1"

Transkript

1 Årsrapport 2011 sammen løfter vi verden 1

2 Årsrapport 2011 Innhold Innhold 2 KFUK-KFUM Global Sammen stopper vi fattigdom 3 Demokratisk Borgerskap 4 Vil si ifra! Unge erfaringer fra Zimbabwe 5 Klima- og miljørettferdighet 6 Klimakaravanen underveis 7 Økonomisk rettferdighet 8 Låne- og sparegrupper 9 Rettferdig fred 10 Oliventrekampanjen: Hvorfor ødelegges palestinernes trær? 11 Oversikt bistandspartnere og programmer 2011 med finansiering 12 Ungt lederskap 13 Stop poverty 14 Globalaksjonen 14 Styrets årsberetning Nøkkelposter i KFUK-KFUM Globals regnskap Regnskap Revisorberetning KFUK-KFUM Global 2011 Styreleder: Atle Aas Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes (fra 1.februar 2011) Besøksadresse: St.Olavs Gate 25, 6. etg. Postadresse: KFUK-KFUM Global, Pb St Olavs plass, 0130 Oslo E-post: Hjemmeside: Organisasjonsnummer: Kontonummer: KFUK-KFUM Global er miljøfyrtårnsertifisert. 2

3 Sammen stopper vi fattigdom 2011 har vært et innholdsrikt år for KFUK-KFUM Global. Året var det første i strategiperioden som løper fra Det har vært utskiftning i staben med ansettelse av Fredrik Glad-Gjernes som ny utenlandssjef etter Kjetil Østnor. Styret vil takke frivillige og ansatte for en stor innsats også i Styret går inn i 2012 med forventninger til videreutvikling av KFUK-KFUM Global som en resultatorientert, diakonal organisasjon. Ny strategi gir grunnlag for sterkere fokus på skolering av ungdom i forandringsarbeid. Holdnings- og beslutningspåvirkning har blitt mer sentralt i året som har gått. I 2011 har vi hatt fokus på klimarettferdighet, og karavanen fra Nairobi til Durban med 160 ungdommer ble en nyskapende markering av globalt fellesskap som påvirker global politikk. «We have faith! Act now for climate justice!» fikk god oppmerksomhet i media og i forbindelse med klimatoppmøtet COP17 i Durban. I Norge hadde vi aksjoner der utviklingsminister Erik Solheim møtte våre ungdommer og oppmuntret til mer press i slike saker. I 2011 har vi også styrket de frivilliges posisjon i organisasjonen, og er i dialog med kretser om tettere samarbeid. Vi fikk på plass en stor og viktig avtale med Buskerud krets av Norges KFUK-KFUM om støtte til skolering av ungdom i Bangladesh. Det er fantastisk hvor mye godt ungdomsarbeid dette omfattende partnerskapet skaper både i Norge og i Bangladesh. Gjennom Globalaksjonen har medlemmer i Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere samlet inn nesten en million kroner til Madagaskar i Vi ser at støtten til Madagaskar KFUK og KFUM gir barn og ungdommer nye framtidsutsikter. Stop Poverty kampanjen ble lansert sommeren Denne fokuserer på årsaker til fattigdom og gir ungdom handlingsalternativer som påvirker politiske beslutninger. I 2011 tok vi opp skatteurettferdighet med Sigbjørn Johnsen. Sammen med andre organisasjoner har vi klart å få Finansministeren til å arbeide for globale regler som hindrer skatteflukt fra fattige land. Vi tenker Stop Poverty kampanjen skal fortsette helt til ekstrem fattigdom er avskaffet. Den nye strategien legger vekt på styrking av religionsdialog. Vi har drøftet med nettverk og partnere hvordan programmene kan innrettes slik at de blir enda mer tilrettelagt for bevegelsesbygging på tvers av religioner. Klimakaravanen var et vellykket eksempel på hva tverreligiøst samarbeid kan bety. KFUK-KFUM Globals nye strategi søker å styrke kontakten mellom KFUK-KFUM Global, medlemmene i eierorganisasjonene og våre partnere. Denne kontakten skaper forandring både hos enkeltpersoner, i lokalsamfunn og i verden. Det er drømmen om å forandre verden som driver oss. Gjennom et tett samspill med våre enorme globale nettverk i KFUK og KFUM kan vi se drømmer gå i oppfyllelse. Takk for støtten i Sammen løfter vi verden! Atle Aas, Styreleder Fredrik Glad-Gjernes, Utenlandssjef sammen løfter vi verden 3

4 Årsrapport 2011 strategiske satsningsområder: Demokratisk borgerskap Dette strategiske satsingsområdet er inspirert av Afrikaalliansen av KFUM sitt program «From Subject to Citizen». Hovedambisjonen i arbeidet er å sette ungdom i stand til å ta ansvar og påvirke på alle samfunnsnivåer. KFUK-KFUM Global har støttet programmet med prosjekter på Madagaskar og i Zimbabwe siden Ett av målene med å nå definere dette som et av KFUK-KFUM Globals fire tematiske satsningsområder er å bruke innretningen og metoden fra programmet som inspirasjon også for prosjekter utover afrikanske KFUM-partnere. Aktivitetene innenfor temaområdet består av kapasitetsbygging og opplæring som er relevant og mobiliserende for ungdom. Ungdommene deltar selv i samfunnsanalysen som legges til grunn for prioritering av innsatsområder. På Madagaskar har dette skapt et sterkt fokus på jobbskaping, i Zimbabwe er kjønn og likestilling svært sentralt. Ungdom og unge voksne får økt kunnskap om mulighetene for å delta på ulike nivå i samfunnet, og styrket engasjement som samfunnsborgere. En viktig del av arbeidet er også å mobilisere ungdom både i Norge og i det globale sør i sentrale globale spørsmål som er viktige for ungdom. Eksempler her er utryddelse av fattigdom, klima-rettferdighet og brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Likestillingsperspektiver er en viktig og integrert del av dette programområdet, og likeverdig deltakelse av jenter sikres i alle prosjekter. I noen tilfeller betyr dette prosjekter rettet mot praksis som bryter rettighetene til kvinner, slik som kvinnelig kjønnslemlestelse. KFUK-KFUM Global støttet i 2011 fortsatt et omfattende prosjekt som jobber målrettet mot dette i regi av Kenya KFUK. I 2011 ble 273 jenter fulgt opp og fikk opplæring om skadelige konsekvenser av kjønnslemlesting gjennom prosjektet. Dette er nesten 100 mer enn det opprinnelige målet for dette prosjektet i Kenya KFUK har en bred tilnærming til temaet og har også i 2011 fortsatt å utvikle alternative leveveier for omskjærere, og opplæring av lokale ledere og nøkkelpersoner. En del av kjønnsperspektivet er også å jobbe grunnleggende med forståelser av maskulinitet som fører til holdninger og adferd som er kvinneundertrykkende. I Zimbabwe vektlegges dette i arbeid med ungdom av begge kjønn. I 2011 har ungdommer i Kadoma og Bulawayo blitt skolert. De har benyttet blant annet drama som folkeopplysning, og arrangert møter med lokale nøkkelpersoner for å skape holdningsendringer. Satsingsområdet utfordrer også oss som organisasjon internt, og i vår relasjon til partnere og medlemmer, med henblikk på å stadig styrke våre ambisjoner og praksis for å gi rom for ungdomsdeltakelse, ungt lederskap og å sikre likestilling. 4

5 Miriro er allerede i ferd med å realisere sin drøm. Gjennom Afrikaalliansen av KFUMs Subject to Citizen (S2C)- arbeid jobber hun med unge zimbabwere for å utruste dem med kompetansen som trengs for å kunne si ifra, og få innflytelse i sine lokalsamfunn. Miriro Chakauya arbeider frivillig i Zimbabwe som en av nitten S2C-ambassadører i afrikanske KFUMorganisasjoner. Hun har vært igjennom intensiv ledertrening med fokus på hvordan unge mennesker kan bli hørt og påvirke samfunnet på meningsfulle måter. Ambassadørene har ansvar for å lære videre det de selv har lært. Miriro underviser i S2C på skoler, i kirker og i lokale grupper. S2C gir unge mennesker en arena der de kan komme med sine innsigelser, identifisere viktige temaer som gjelder dem, og påvirke de som tar avgjørelser. Jeg har sett hvordan det allerede har endret liv, forteller hun. Fra Globalnytt nr. 2/11 FAKTA: Jeg har sett hvordan unge mennesker i Zimbabwe lider. Jeg er selv et offer for manglende oppfølging fra foreldre og dårlig styresett. Jeg er lidenskapelig opptatt av å endre undertrykkende holdninger og praksiser som de fleste unge mennesker i Zimbabwe erfarer hver dag. Min drøm er å få si ifra på vegne av unge mennesker - 22 år gamle Miriro Chakauya fra Zimbawe YMCA From S2C- arbeidet startet i afrikansk KFUM i 2008 som et svar på voldsutbruddet i Kenya. Det implementeres nå i 10 afrikanske land og skaper ringvirkninger i mange KFUM-organisasjoner også andre steder. KFUK-KFUM Global støtter den delen av arbeidet som gjøres i Zimbabwe og på Madagaskar sammen løfter vi verden 5

6 Årsrapport 2011 strategiske satsningsområder: Klima- og miljørettferdighet Klimaendringer er allerede i ferd med å undergrave utvikling globalt. De som rammes først og hardest av mer ekstremvær er verdens fattige. Særlig de som bor i de mest sårbare områdene, eller som er helt avhengige av å kunne høste av sin egen avling. KFUK-KFUM Globals mål for satsingsområdet er at unge mennesker er aktive samfunnsdeltakere i kampen for rettferdighet med hensyn til klima og miljø, fra lokalt til globalt nivå. Derfor vil KFUK-KFUM Global og partnere utfordre forbrukeres atferd og skape holdninger som understøtter bærekraftig utvikling. Vi arbeider for å styrke unge rettighetshavere slik at de har en politisk bevissthet som gjør at de kjenner til svakheter i miljøpolitiske rammeverk, og krever politiske endringer. Gjennom globalt talerørsarbeid skal vi å oppnå endringer i politiske retningslinjer for miljørettferdighet. KFUK-KFUM Global vil støtte partnere i deres arbeid med å sette unge mennesker i stand til å takle klimaendringer, stimulere ungdom og unge voksne til innovasjonsarbeid omkring miljøtiltak og utvikling av nye bærekraftige arbeidsplasser, og utfordre beslutningstakere til å legge til rette for klimatilpasning og bane vei for lavutslippssamfunn. Vi støtter miljøaktivisme og miljøengasjement i lokalsamfunn der forurensning truer verdige levekår og bærekraftig utvikling, og legger til rette for aktiv deltakelse i kampanjer og prosesser for miljø- og klimarettferdighet. Den største innsatsen på feltet i 2011 var arbeidet knyttet til COP-17, klimaforhandlingene Durban, under overskriften We Have Faith- Act Now For Climate Justice. I samarbeid med Afrikaalliansen av KFUM, Kirkens Nødhjelp og fler var vi sentrale i gjennomføringen av klimakaravane og påvirkningsarbeid i denne forbindelse. 160 ungdommer deltok på en måneds reise fra Nairobi til Durban, omlag halvparten av disse var sentrale norske og afrikanske KFUM-ungdommer. Karavanen samlet inn signaturer for en rettferdig klimaavtale. Den norske delegasjonen møtte miljø- og utviklingsminister Erik Solheim ved to anledninger og fikk bred pressedekning i tråd med ambisjonene. Tiltaket har tydelig styrket miljøengasjementet både i afrikansk KFUM og i KFUK-KFUM i Norge, og unge ledere i bevegelsen har skapt nettverk styrket sin kompetanse om klimarettferdighet. I 2011 har vi også startet arbeidet sammen med våre partnere for å utvikle bistandsprosjekter med tydelige miljøkomponenter. Dette arbeidet fortsetter i

7 Klimakaravanen underveis 160 ungdommer, blant dem nesten halvparten fra KFUK-KFUM i Norge og Afrika har startet sin mobilisering for en ny rettferdig og bindende klimaavtale. Søndag var gruppen del av en stor konsert i Nairobi, nå setter de kursen sørover gjennom seks afrikanske land på vei til klimatoppmøtet i Durban. Kreativt engasjement Målet med karavanen er å samle støtte til kravet om en ny rettferdig og bindende klimaavtale. Dette gjøres i rammen av kampanjen We Have Faith, act now for Climate Justice. Mobiliseringen skjer blant annet gjennom store konserter underveis. Ten Sing Norway, med flere kjente kenyanske artister var med på den første av flere konserter søndag. De holdt det gående i seks timer! Samtidig som konserten pågikk, bidro resten av karavanedeltakerne med innsamling av underskrifter til kampanjen. Status etter første stunt var 9514 underskrifter! Det er utrolig fint å møte så mange ungdommer som er opptatt av det samme som vi er!, sier Tora Bjørnøy Tora Bjørnøy Lalim og Fredrik Glad-Gjernes Lalim entusiastisk. KFUK-KFUM er stolte av å ha venner i Afrika, og det å kunne jobbe sammen mot et felles mål er fantastisk! Vi mener det er på tide at ungdom sier skikkelig ifra om at vi ikke kan vente lenger på en rettferdig klimaavtale. Det er supert å kunne gjøre det sammen med afrikansk ungdom på en kreativ måte! For oss er dette en riktig måte å vise hva vi tror på, og hva vi kjemper for! fortsetter Tora. Klimapolitikk står i veien for utvikling Utenlandssjef Fredrik Glad-Gjernes i KFUK-KFUM Global er opptatt av sammenhengen mellom utviklingspolitikk og klimapolitikk. Norge har en offensiv og til dels god utviklingspolitikk, men Norge fører en energi- og klimapolitikk som undergraver utviklingspolitikkens mål om å redusere fattigdom. Vi kan ikke stoppe fattigdommen dersom klimaendringer fortsetter å undergrave bestrebelsene for å sikre utvikling og menneskerettigheter for alle verdens borgere, sier han. Han fortsetter med å understreke at vi har de politiske virkemidlene som finnes for å utrydde ekstrem fattigdom, men mangler politisk vilje til å ta dem i bruk. Jens Stoltenberg, du må komme på banen for å skape samstemthet mellom klima- og utviklingspolitikken! er Fredrik Glad-Gjernes` tydelige utfordring til statsministeren. Fra november «Vi kan ikke stoppe fattigdommen dersom klimaendringene fortsetter å undergrave bestrebelsene for å sikre utvikling for alle!» - Tora Bjørnøy Lalim sammen løfter vi verden 7

8 Årsrapport 2011 strategiske satsningsområder: Økonomisk rettferdighet Urettferdig og skjev fordeling av ressurser fører til at svært mange mennesker lever i fattigdom. På tross av at verden har gode verktøy for fattigdomsbekjempelse lever fortsatt mer enn en milliard mennesker under verdensbankens grense for absolutt fattigdom. Enda fler lever i ekstrem usikkerhet og situasjoner der små endringer kan bli skjebnesvangre i lang tid. Fattigdom forverres av arbeidsløshet og korrupsjon, og av manglende, eller ikke tilstrekkelige, globale verktøy på områder som skattlegging og kontroll med multinasjonale selskaper, skatteparadiser, gjeld og handel. KFUK-KFUM Globals arbeid med dette satsingsområdet tar i betraktning at fattigdom må bekjempes både gjennom lokale tiltak særlig rettet mot ungdom og kvinner, programmer som skal sette ungdom i stand til å etterspørre ytelser og ressurser fra myndigheter lokalt og nasjonalt, og kombineres med globalt påvirkningsarbeid. På mikronivå er det ofte en hovedutfordring for familier at inntekten er uforutsigbar og varierer. Dette gjør det nesten umulig å planlegge framtida. Tilgang til ett lite lån eller trygg sparing kan være med og sikre hverdagen. Både sparing og lån kan gjøres i spare- og lånegrupper, dette er et felt som styrkes i ny strategi. Bangladesh KFUKs prosjekt «Women s Economic and Social Empowerment» ble i 2011 evaluert med svært gode resultater både med hensyn til effekt av økonomisk vekst, og med henblikk på økt innflytelse i familier og lokalsamfunn for deltakerne i programmet. Mens Bangladesh KFUK har drevet spare- og lånegrupper i mange år, er dette nytt for Madagaskar KFUM. En modell for ungt entreprenørskap er utviklet her i Modellen inkluderer partnerskap mellom ungdom og eldre mentorer. Nitti unge voksne er involvert i her. I 2010 sa FNs generalsekretær at korrupsjon er en trussel for utvikling, demokrati og stabilitet. Vi vet samtidig at dersom innbyggere vet hva de har krav på gjennom lokale budsjetter, kan de holde lokale styresmakter ansvarlige. Såkalt sosial revisjon og sporing av offentlig forbruk, er en metode man kan ta i bruk for å følge inntekter og utgifter i et lokalsamfunn. I 2011 har KFUK-KFUM Global jobbet aktivt med å utvikle nye programelementer hos flere partnere knyttet til arbeid med å sette ungdom i stand til å spore hvilke midler som skal brukes i deres lokalsamfunn. Stop Poverty - kampanjen har økonomisk rettferdighet som en sentral pilar. Kampanjen er en stor og langvarig satsing som ble utviklet og igangsatt i Vi har i 2011 styrket vårt engasjement for rettferdig skatt gjennom i Tax Justice Network og i kampanjearbeid på TT-11.Vi har også styrket vårt engasjement i Fairtrade Norge og videreført vårt medlemskap i Slett U-landsgjelda (SLUG). 8

9 Tekst og foto: Anja Elise Ø. Husebø, KFUK-KFUM Global Låne- og sparegrupper 25 kvinner sitter i en ring i skyggen av et tre. En etter en kommer de frem og legger pengene i en skål ved siden av en metallboks med hengelås. De sparer sammen. Og de låner fra boksen. Lån til betaling for skolegang. Kjøp av en stor melsekk. Kjøp av en geit. De bygger sin egen, lille sparebank. «Den fattige kan ikke spare. Alle penger går med til hverdagen.» Hundretusener av kvinner og menn som er såkalt fattige har bevist at dette er feil. Alle kan spare, og alle sparer. En geit, et gullsmykke, noen sedler i madrassen, penger i banken. Problemet er ikke egentlig å få til å spare. Problemet er heller at det er så mye man skulle brukt pengene til. En slektning som trenger dem. Ekstra mat. Det er vel ikke ukjent for noen av oss at penger i lommeboken forsvinner fortere enn dem som ligger på en låst sparegris. Noen ganger handler det om å finne et sikkert sted man faktisk får lov til å spare. Sparing og tilgangen til et lite lån gir muligheter til å gjøre små investeringer som gir ekstra inntekt. Kvinnene forteller om døtre som nå går på skolen. De forteller om aktivitet de har startet som de tjener penger fra. Om mennene som nå tar dem med på råd i familien. Drømmen om endring av hverdagen. En ring av kvinner og en liten metallboks. Det gir endring i menneskers liv. Endring i eiendeler. Endring i kunnskap. Endring i oppførsel. Endring i livet. Det setter en stopper for fattigdom. sammen løfter vi verden 9

10 Årsrapport 2011 strategiske satsningsområder: Rettferdig fred Mange av KFUK-KFUM Global sine partnere arbeider i områder der voldelig konflikt og uro truer trygghet, menneskerettigheter og utvikling. Fredsbygging har derfor lenge vært en viktig del av KFUK- KFUM Global sin strategi. Rettferdig fred må sikre rettferdig fordeling av ressurser, og fulle rettigheter til alle borgere. KFUK-KFUM Global ønsker å mobilisere ungdom til ikke-voldelig kamp mot okkupasjon og kjønnsbasert vold. Forsoning og fredsbygging er grunnleggende for å opprettholde menneskeverdet og skape rom for langsiktig bærekraftig utvikling. FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet er ett av områdene KFUK-KFUM Global arbeider med. KFUK spiller ei sentral rolle som talerør for kvinner i konfliktsituasjoner mange steder. Gjennom 1325-programmet støtter KFUK-KFUM Global organisasjonsbygging av Palestina KFUK, Sudan KFUK og Sri Lanka KFUK. Programmet styrker KFUK-organisasjonene som stemmer for kvinner i fredsprosesser, og som aktører for å forebygge krig og konflikt. I februar-mars 2011 deltok unge kvinner fra Palestina og Sri Lanka KFUK, sammen med representanter fra KFUK-KFUM Global og Verdens KFUK på CSW, FNs årlige kvinnekommisjon. Sammen arrangerte de ett side-arrangement med fokus på kvinner, utdanning, fredsbygging og implementering av resolusjon KFUK-KFUM Global ønsker å etablere en ny satsing på religionsdialog og diapraksis for å bygge rettferdig fred. Vi ønsker å etablere nettverk av unge religiøse ledere som kjemper for fredelig konfliktløsing og forsoning. Tros- og livssynssamfunn er relevante i alle deler av det sivile samfunn og har stort potensial som fredsbyggere. Innledende dialog med partnere er igangsatt i I 2011 var KFUK-KFUM Global tilstede under markeringen av avslutningen av Kirkenes Verdensråds tiår mot vold, og deltok i diskusjonen omkring «Rettferdig Fred» som begrep i denne forbindelse. Vi har fortsatt vårt engasjement for rettferdig fred i Palestina i 2011 og videreførte i tråd med dette vårt tette samarbeid med fire palestinske partnere, herunder Joint Advocacy Initiative (JAI) som også i 2011 tok imot unge norske deltakere på utveksling på gocy-programmet, Journey for Justice og Oliventreplanting. Vi fortsatte også vårt engasjement knyttet til norsk debatt om det palestinske Kairosdokumentet. Daglig leder i JAI deltok i 2011 på festivalen Korsvei, en sentral møteplass for mennesker med kirkelig tilknytning for å debattere dokumentet. Vi videreførte også vårt engasjement i Kirkenes Verdensråds ledsagerprogram. En av KFUK-KFUM Globals ansatte var i 2011 deltaker på ledsagerprogrammet, det samme var en av Norges KFUK-KFUMs sentrale tillitsvalgte. Den arabiske våren har inspirert unge kvinner i KFUK i Midtøsten. Under KFUKs generalforsamling sommeren 2011 møttes de unge delegatene og startet der planleggingen av et regionalt samarbeid med sikte på økt innflytelse for unge kvinner i regionen. KFUK-KFUM Global vil støtte dette initiativet videre. 10

11 Oliventrekampanjen: Hvorfor ødelegges palestinernes trær? - Det føltes som om hjertet mitt ble rykket ut med røttene, forteller den palestinske bonden Izzat Abu Latifa fra Jaba`a nær Betlehem. Tirsdag 22. februar opplevde han at israelske styrket hugget ned og forgiftet røttene til 150 trær som han har dyrket i 40 år. Izzat er blant dem som har fått støtte til nye trær gjennom oliventrekampanjen. Hvorfor ødelegges palestinernes trær, spør KFUK-KFUM Globals Midtøsten komité. "Hvert år plantet jeg så mange trær jeg kunne klare, og nå har de kommet for å ødelegge det jeg har arbeidet med. Oliventrær er hellige, hvilken tro, hvilken religion tillater at dette skjer. Hvordan har mennesker hjerte til å drepe trær på denne måten?" Bonden Izzat stiller spørsmålet til representantene fra Joint Advocacy Initiative som han møter i området. Han er full av sorg over tapet av mellom to og 40 år gamle trær som alle er plantet av ham selv, hans barn og barnebarn. Ber om svar fra den israelske ambassaden KFUK-KFUM Global har gjennom flere år støttet arbeidet som gjøres gjennom JAIs oliventrekampanje. Mange norske givere har bidratt til å plante trær på Vestbredden gjennom kampanjen. På dette grunnlaget stiller KFUK-KFUM Globals Midtøstenkomité i Vårt Land tirsdag 15.mars spørsmålet til den israelske ambassaden- hvorfor ødelegges palestinernes trær? Midtøstenkomiteen skriver: "På det okkuperte Vestbredden opplever palestinere stadig å få trærne sine med andre ord levebrødet sitt rykket opp med roten på denne måten. Bare i en femårsperiode mellom 2000 og 2005 rykket israelere opp 1,3 millioner trær på Vestbredden. Ofte brukes landet der trærne stod til å bygge bosetninger og tilhørende infrastruktur eller deler av muren. Som kjent bygges mesteparten av muren (85 %) på palestinsk land og ikke på grensen mellom Vestbredden og Israel.... Vi ber med dette Israels ambassade i Norge om å gi en forklaring på hvorfor disse trærne har blitt rykket opp, og å sørge for en erstatning til de personene som her er nevnt». Foto: Gjermund Granlund og JAI. Fra februar 2011 sammen løfter vi verden 11

12 Årsrapport 2011 Oversikt bistandspartnere og programmer 2011 med finansiering Prosjekt Partner Budsjett 2011 Økonomisk rettferdighet og jenters rettigheter Kjønnslemlestelse: Endring av eksisterende praksis og holdninger Program: Organisasjonsbygging KFUKorganisasjoner i land i konflikt Støttet av Bangladesh KFUK Fokus og givere Kenya KFUK Fokus og givere Sri Lanka KFUK Palestina KFUK Sudan KFUK Verdens KFUK Fokus og givere Revitalisering av Palestina KFUK Palestina KFUK Norad og givere Fremme barns rettigheter Gaza KFUM Norad og givere Ungdom som aktive samfunnsborgere Afrikaalliansen av KFUM Norad og givere og en ny mannsrolle (S2C) Savar KFUK utdanning Bangladesh KFUK Buskerud KFUK-KFUM Speiderprosjekt Sri Lanka KFUM KFUK-KFUM-speiderne Oliventrekampanjen Joint Advocay Intitative Private givere Førskole i Maridi Sør-Sudan KFUK Bauneveien barnehage Sør- Sudan KFUK - East Africa Cup Sør- Sudan KFUK Egne midler Koloina - lunsjprosjekt for sårbare barn Madagaskar KFUK Private givere Good God s children - gratisskole for Madagaskar KFUK Globalaksjonen fattige barn Støtte til sårbare barn Madagaskar KFUM Globalaksjonen Klimakaravanen- We Have Faith- Act Now for Climate Change Afrikaalliansen av KFUM Egne midler 12

13 Ungt lederskap KFUK-KFUM Global jobber for å fremme ungt lederskap. Dette gjør vi både gjennom egne ledertrenigsprogrammer, gjennom å integrere ledertrening i våre bistandsprosjekter og gjennom å bidra til at internasjonal skolering blir en sentral og integrert del av ledertreningen i medlemsorganisasjonene i Norge. I 2011 var gocy, finansiert av Fredskorpset Ung, og ukeskurset Global Week våre viktigste hovedprogrammer for ledertrening. Vi hadde også kursdeltakere på Journey for Justice i Palestina og deltakere på Y-Cares ledertreningskurs i London under overskriften Global Youth Work. gocy- intern styrker ungt lederskap gjennom økt forståelse for hvordan KFUK- og KFUMbevegelsene jobber i andre land, og gjennom aktiv deltakelse i arbeidet til våre partnere. Det var 16 deltakere på programmet våren 2011, og 17 deltakere på høsten. En større omlegging av dette programmet er planlagt fra På Global Week i 2011 var tematikken «Generation Y». Her deltok 60 unge voksne fra Norge og våre partnerland. For første gang inviterte vi Afrikaalliansen av KFUM inn som samarbeidspartner i planlegging av arrangementet. De bistod også med fasilitatorer i gjennomføringen. Det var to norske deltakere på Journey for Justice i I tillegg til egne programmer jobbet KFUK-KFUM Global i 2011 intensivt med å tilrettelegge for en bred involvering av ungdom til kamp mot fattigdom og klimaurettferdighet gjennom KFUK-KFUM bevegelsens folkehøgskoler og ledertreningsprogrammer. Gjennom klimakaravanen involverte vi totalt femti elever fra Rønningen folkehøgskole, Ten Sing Norway og deltakere fra Communication for Change til arbeid for klimarettferdighet. De brakte sitt engasjement videre gjennom mediearbeid og konserter i Dette arbeidet videreføres i «En kan velge å holde seg våken for å se hva som skjer rundt i verden. Det er ikke et mål å ende med ett svar, men å utvikle en forståelse for hva som skjer og ikke lukke øynene for urettferdigheten vi står overfor» - Linda Martinsen, gocy-intern fra Norge i Beit Sahour, Vestbredden 2011/12. sammen løfter vi verden 13

14 Årsrapport 2011 I 2011 innledet KFUK-KFUM Global arbeidet med kampanjen Stop Poverty. Kampanjen er bredt og langsiktig tenkt og fikk stort gjennomslag ved lansering på TT-festivalen på Gjøvik i Stop Poverty arbeidet var også vårt hovedfokus på sommerens og høstens øvrige arrangementer for ungdom slik som Ten Sing Seminar, Ferie for Alle og fler. Stop poverty kampanjen har utviklet politiske krav på tre områder: overordnet mål for utviklingspolitikk, klima- og miljørettferdighet og økonomisk rettferdighet. Sommeren 2011 ble det gitt særlig oppmerksomhet til skatterettferdighet og vi utviklet aktører som «Skatteskurken» og «Superstop», og handlingsalternativer rettet mot Finansminister Sigbjørn Johnsen knyttet til krav om Land-For-Land rapportering for mutinasjonale selskaper (Syng for Sigbjørn). Vi startet også arbeidet for at nye utviklingsmål etter 2015 må øke ambisjonsnivået med hensyn til fattigdomsbekjempelse. Vi mener norske og det internasjonale samfunns mål må være avskaffelse av absolutt fattigdom innen Arbeidet for en rettferdig klimaavtale knyttet til COP-17 i Durban var for KFUK-KFUM Global også en del av vårt strategiske arbeid omkring Stop Poverty. Vi har også innledningsvis arbeidet mye med å gjøre arbeidet og posisjoner kjent blant strategiske samarbeidspartnere i bevegelsen med tanke på en bred forankring av satsingen. I Globalaksjonen 2011/2012 ble det samlet inn penger til Madagaskar KFUK og Madagaskar KFUM. Aksjonen er felles for KFUK- KFUM- bevegelsen i Norge. I 2011 samlet medlemmene totalt inn kr. Pengene har hjulpet barn gjennom skolegang og gitt dem et trygt sted å være etter endt skoledag. Tojo, som nå er blitt 14 år, er en av jentene som har vært del av KFUM sitt program. Da Globalaksjonen møtte Tojo i 2010, var hun redd hun måtte slutte på skolen. Presset om å hjelpe til hjemme var stort. Tojo fikk rett i sin engstelse. Familien trengte hennes arbeidskraft i hjemmet for å overleve. Det ble tilslutt for mye for Tojo, og i en periode rømte hun hjemmefra. Fremdeles står hun opp klokken 0400 om morgenen for å hjelpe moren å vaske hus og offentlige toaletter. Men klokken syv om morgenen går hun til skolen og KFUM. Dyktige medarbeidere i KFUM fanget opp at Tojo hadde sluttet. Hun er tilbake, og får sjansen til å ta igjen sine venner. Dagene er lange, men drømmen er klar. Tojo talte på fingrene: Det er om 13 år. Hun skal bli lærer. 14

15 Styrets årsberetning 2011 Vår virksomhet KFUK-KFUM Global er en kristen, økumenisk, humanitær bistandsorganisasjon. Organisasjonen ivaretar solidaritets- og bistandsengasjementet i Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere. Virksomhetens kontor ligger i Oslo. Virksomheten skjer gjennom partnersamarbeid med KFUK- og KFUM- organisasjoner i Afrika, Asia og Midtøsten. Gjennom dette drives særlig utviklingstiltak, utvekslingsprogrammer og lederutvikling av ansatte og frivillige i KFUK- og KFUM-nettverkene. I Norge driver KFUK-KFUM Global i tillegg et holdningsskapende arbeid gjennom informasjonstiltak og kursvirksomhet. Styrets arbeid Styret avholdt 7 styremøter og behandlet 49 saker i Det ble i 2011 oppnevnt nytt styre, og Atle Aas overtok som leder etter Ingeborg Mongstad-Kvammen fra 1. januar Sunniva Gylver overtok som nestleder etter Ingeborg i april. Arbeidsmiljø og likestilling Det er ikke gjennomført noen spesifikke undersøkelser av arbeidsmiljøet i løpet av I 2011 var det gjennomsnittlig 9 årsverk. Sykefraværet var i 2011 på 2,1 %. Siden 1905 har det vært lovfestet at at alle styrer og komiteer i KFUK-KFUM skal ha representasjon av kvinner og menn, og dette etterstrebes. Blant de ansatte i KFUK-KFUM Global hadde kvinner 61% av stillingene og menn 39 % i Miljø Organisasjonen driver ingen form for produksjon eller virksomhet som påvirker det ytre miljø i Norge. Kontoret i Oslo er miljøsertifisert gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn. KFUK-KFUM Global har i alt sitt arbeid, også i arbeidet sammen med partnere, fokus på miljøperspektivet. Årets resultat Det framlagte regnskapet viser total inntekt på Dette er en økning på 17 % fra Kostandene er totalt , en økning på 14 % fra Regnskapet viser et underskudd på som dekkes av fri egenkapital. Nøkkeltall for KFUK-KFUM Globals prosentvise andel av kostnader er som følger: administrasjon 12%, innsamling 5 % og formål 83%. Fremtidig utvikling 2011 har vært et godt og innholdsrikt år for KFUK-KFUM Global. Året var det første i strategiperioden som løper fra I tillegg har det vært utskiftning i staben med blant annet bytte av utenlandssjef. Styret går inn i 2012 med forventninger til videre vekst og utvikling av organisasjonen. sammen løfter vi verden 15

16 Årsrapport 2011 Det gjenstår viktig arbeid før KFUK-KFUM Global oppnår de visjoner og ambisjoner vi har. Nye administrative rutiner er etablert og vil bidra til bedre kvalitetssikring av arbeidet. Prioriteringer og avgrensninger må gjøres for at staben skal ha bedre tid og ressurser til å sikre kvalitet og sammenheng i mange av de tiltak som gjennomføres. En betydelig utfordring er finansieringen av virksomheten i tråd med strategien. Det er likevel stor glede over den vekst som skjer i arbeidet. KFUK-KFUM Global har etter sammenslåingen i 2004 klart å bidra til en internasjonalisering av KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge og vil jobbe videre med dette i året som kommer. Konklusjon Styret er tilfreds med resultatet for 2011 som er innenfor vedtatte budsjettrammer. Det foreligger ingen opplysninger eller regnskapsmessige resultater som svekker organisasjonens fortsatte drift. 16

17 Nøkkelposter i KFUK-KFUM Globals regnskap 2011 KFUK-KFUM Globals resultat i 2011 var på kr i underskudd. Underskuddet var mindre enn budsjettert. Organisasjonen har hatt en økning i inntekter fra kr kr i 2010 til kr i Giverinntektene viser en svak økning sammenliknet med 2010, vi fikk også to store testamentariske gaver (samlet verdi kr ) i Fordeling inntekter 2011 Private gaver (inkludert arv) Aksjoner Offentlige tilskudd Andre inntekter Andre tilskudd SUM sammen løfter vi verden 17

18 Årsrapport 2011 Inntekter faste givere Alle private givere % av KFUK-KFUM Globals utgifter faller i kategorien formål i % av utgiftene brukes til administrasjon av midler og 5% til innsamling. KFUK-KFUM Global er medlem i Innsamlingskontrollen. Detaljer i vårt regnskap gjøres også tilgjengelig på deres hjemmesider, 18

19 Regnskap 2011 Driftsinntekter og driftskostnader Note Anskaffede midler Tilskudd offentlige Andre tilskudd Innsamlede midler, gaver med mer Andre inntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnad til innsamling av midler Kostnad formål Kostnad administrasjon Sum forbrukte midler 2,3, Netto finansresultat Årets aktivitetsresultat ( ) ( ) Tillegg/reduksjon egenkapital Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (37 039) Annen egenkapital 7 ( ) ( ) Sum tillegg/reduksjon av egenkapital ( ) ( ) Balanse Eiendeler Note Omløpsmidler Fordringer Likviditetsfond og aksjer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Skattetrekk og arbeidsgiveravgift Feriepenger Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld sammen løfter vi verden 19

20 20 Årsrapport 2011

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL. GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2010 Sekretariat Utenlandssjef: Kjetil Østnor Ass. Utenlandssjef og rådgiver Midtøsten: Kjersti Lindøe Prosjektrådgiver Asia og Afrika: Tor Kjetil Edland Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET FLYKTNING 2011 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 1 Foto: Flyktninghjelpen/Truls Brekke 43,7 millioner på flukt Høyeste antall siden årtusenskiftet. 6 Foto: Radu Sigheti/REUTERS/Scanpix 20

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995.

-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. PARTNER SIERRA LEONE -nytt NYTT FRA Nr 3-2013 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 8 Med langvarig forhold til FORUT

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

Norad Rapport 13/2011 Diskusjon. Kjønnslemlesting. Hva skjer, og hva gjør Norge?

Norad Rapport 13/2011 Diskusjon. Kjønnslemlesting. Hva skjer, og hva gjør Norge? Norad Rapport 13/2011 Diskusjon Kjønnslemlesting Hva skjer, og hva gjør Norge? Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Norwegian Agency for Development Cooperation Postboks 8034 Dep, NO-0030 OSLO Ruseløkkveien

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted

et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted nr. 1-2012 Av Ragnhild Olaussen Vennskap Nord/Sør Mulighetenes sted Betrakter vi menneskene på lang nok avstand

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 3: Kolleger konkurrerte i CAREs gå-kampanje Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 10: Flyktet fra vold i Syria, kjemper for å overleve nr. 2 2013 tema: vold mot kvinner hjelp til kvinner

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE ÅRSRAPPORT 2012 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

HVORDAN SKAL VI FINANSIERE FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI FINANSIERE FREMTIDEN? Innhold: 2: «The stars are aligned...» 3: Nyheter 4 5: og møter FNs nye utviklingsmål 6: «Last chance for good news» 8 10: Norges rolle på veien til Addis Ababa 11 12: Gjeldskriser på repeat 13 14: Zambias

Detaljer

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige CIVITA Senter for næringsliv og samfunn, 2005 Omslag og design: Therese Thomassen Foto:

Detaljer