Veileder for renovasjonsløsninger hos Follo Ren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for renovasjonsløsninger hos Follo Ren"

Transkript

1 i kommunene Frogn, Oppegård, Nesodden, Ski og Ås Veileder for arealplanleggere, byggesaksbehandlere, utbyggere, borettslag, velforeninger og enkeltabonnenter Versjon 4 - Gjeldende fra

2 Innhold 1 Innledning Renovasjonsløsninger i plan- og byggesaker Formål Angående eksisterende løsninger og veistandard 4 2 Kildesortering og ulike typer oppsamlingspunkter Krav om kildesortering Oppsamling utendørs Alternative løsninger for oppsamling 6 3 Krav til oppsamlingsenheten Krav til oppstillingsplass for beholderløsninger Viktige hensyn ved etablering av oppstillingsplass Krav til nedgravde løsninger Viktige hensyn ved etablering av nedgravde løsninger Tilskudd Forenklet byggesøknad Krav til avfallshus og avfallsrom Avfallshus Viktige hensyn ved etablering av avfallshus Avfallsrom Viktige hensyn ved etablering av avfallsrom Krav til veiløsning Vegnormaler Kjørbar vei/kjørevei Renovasjonskjøretøyet Viktige sikkerhetshensyn ved etablering av kjørbar vei / kjørevei Trillevei Viktige hensyn ved etablering av trillevei Krav til universell utforming 15 4 Beholdertekniske løsninger / dimensjonering Beholderløsninger Dimensjoneringskriterier Dimensjonering av utendørs oppstillingsplass Dimensjonering av avfallsmengder fra husholdninger Dimensjonering av beholdervolum Økning i avfallsmengde Dimensjonering av nedgravde løsninger Dimensjonering av avfallshus Takhøyde og åpning Dimensjonering av avfallsrom 20 5 Sjekkliste og veiledning 21 6 Ordforklaring 25 7 Notater 27 2

3 Kontaktinformasjon Follo Ren IKS Kveldroveien Vinterbro Telefon: ( ) Nettsider:

4 1 Innledning 1.1 Renovasjonsløsninger i plan- og byggesaker Ved planlegging, etablering og rehabilitering av bolig- og fritidsbebyggelse er det viktig å inkludere gode løsninger for kildesortering av avfall. Krav til renovasjonsløsningen bør fastsettes allerede på kommuneplan- eller reguleringsplannivå, slik at utbygger kan innarbeide gode løsninger tidlig i prosjektet. 1.3 Angående eksisterende løsninger og veistandard Kommunene og Follo Ren kan, i samarbeid fravike kravene i denne veilederen når det gjelder eksisterende renovasjonsløsninger og tilknyttede veier. Byggeselskapene og plan- og bygningsmyndighetene er hovedaktørene i boligbyggeprosjekter, mens kommunene vil besitte den formelle kompetansen om lovverk og fastsette krav til løsning. Innenfor kravene må utbyggere og boligforvaltere veie ulike løsninger med hensyn til prosjektets totaløkonomi. Et godt samspill mellom kommune og hovedaktører er nødvendig for å sikre gode renovasjonstekniske løsninger. 1.2 Formål Disse retningslinjene er et verktøy for kommunene i arbeidet med Renovasjonsspørsmål, både i arealplaner og i byggesaksbehandlingen. Retningslinjene vil også være et verktøy for arkitekter, utbyggere, gårdeiere og boligselskaper ved etablering av nye byggeprosjekter, ved rehabilitering og ved tomtefradeling. Kommunene skal med disse retningslinjene sikre at nødvendige krav stilles til avfallsløsningene og tilhørende veisystemer i planfasen. Videre skal retningslinjene være et hjelpemiddel i behandlingen av byggesøknader. Figur 1: Design og farge på de nye beholderne. Retningslinjene har primærfokus på felles oppsamlingsløsninger i bolig- og fritidsbebyggelse, og er i mindre grad rettet mot eneboliger med egen oppstillingsplass og standardløsning. 4

5 2 Kildesortering og ulike typer oppsamlingspunkter Figur 2: Eksempel på plassering og skjerming av beholdere. 2.1 Krav om kildesortering I Follo Rens eierkommuner (Frogn, Nesodden, Ski, Oppegård og Ås) plikter abonnentene å kildesortere avfallet. Dette gjelder også hytte- og fritidseiendommer. Follo Ren har lagt opp til kildesortering med oppsamling på flere nivåer: Ved husstanden: 2 beholdere. o 1 beholder til restavfall, våtorganisk (mat) avfall og plastemballasje; o 1 beholder til papir/papp/drikkekartong. I tillegg tilbyr Follo Ren å hente farlig avfall hos kunden etter gjeldene satser. På returpunkt kan abonnenten levere: o Glass- og metallemballasje; o Klær og sko. Figur 3: Eksempel på løsning for beholderskjerming. På gjenvinningsstasjon kan abonnenten levere: o Bildekk, drikkekartong, elektrisk og elektronisk avfall, farlig avfall (som spillolje, maling, lim, løsemidler, plantevernmidler, kvikksølvtermometer, o.l), glass, hageavfall, klær, metall, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje og sko, gratis. o Impregnert trevirke, restavfall og trevirke mot avgift. Til orientering tillater ikke Follo Rens eierkommuner bruk av avfallskverner for matavfall. En oppsamlingsenhet vil si beholdere eller containere for oppsamling av avfall utendørs. Follo Ren benytter standardløsninger for utendørs oppsamling som er tilpasset renovasjonskjøretøyene. Follo Ren eier oppsamlingsutstyret som abonnentene disponerer og vil 5 utbedre skader på disse forårsaket av normal slitasje.

6 2.2 Oppsamling utendørs Follo Ren setter ut oppsamlingsenheter til alle nye abonnenter. Der fellesløsninger er mulig, kan Follo Ren i samarbeid med kommunen, bestemme at slike løsninger skal anvendes. Dersom utbygger, eier eller abonnenter ønsker å anvende andre oppsamlingsenheter utendørs enn standardløsninger, må Follo Ren gi skriftlig samtykke til dette. Det må eventuelt også etableres en avtale som regulerer partenes ansvar og rettigheter. Kildesorteringsordning gjelder uansett type oppsamlingsenheter. Figur 4: Estetikk og areal krevd ved valg av beholdere fremfor en nedgravd løsning. Plass i beholderne: 5000 liter Alternative løsninger for oppsamling Nedgravde løsninger Nedgravde løsninger, eller dypoppsamlingsløsninger, er fellesbetegnelsen på oppsamlingsenheter som er helt eller delvis nedgravd. Enhetene leveres med størrelser opp til 5 m3. Dette egner seg spesielt til større fellesløsninger. Det finnes flere leverandører og varianter av denne løsningen. Fordeler med denne typen løsning: o o o o o o o Den fører til mindre nærkontakt mellom mennesker og avfall; Den har en kapasitet på opptil 5m3 mot dagens 0,1m3 sekkesystem eller 0,24 m3 som blir standardløsningen i beholdersystemet; Den gir eierne kontroll over bruken: Den delen som stikker opp fra bakken, innkastsøylen, kan ha digital lås. Det muliggjør en differensiering av renovasjonsavgiften; Elektronisk varsling i selve containeren gjør at Follo Ren kan holde oversikt over avfallsnivået. Renovasjonsbilenes kjørerute legges opp etter behov. Tomme eller halvfulle containere tømmes ikke; Den gir et mer estetisk bomiljø; Abonnenten skjermes fra avfallslukt: Temperaturen under bakkenivå er mer stabil året igjennom; Løsningen frigjør areal (se illustrasjon til venstre). Avfallshus/ avfallsrom Avfallshus er et separat bygg for plassering av felles oppsamlingsenheter, mens avfallsrom er et rom i en bygning med samme formål. Figur 5: Estetikk og areal krevd for en nedgravd løsning. Plass i den nedgravde løsningen: 5000 liter. 6

7 3 Krav til oppsamlingsenheten 3.1 Krav til oppstillingsplass for beholderløsninger Oppstillingsplassen skal utformes og plasseres: o Lett tilgjengelig, nær kjørbar vei iht. kommunal standard (jf. kap 3.6); o På bakkenivå; o Beholderne må plasseres på abonnentens private eiendom, eller annen privat eiendom der grunneier har gitt tillatelse. Beholderne kan ikke stå på kommunal grunn; o På et stabilt, plant og fast underlag, fritt for vannansamlinger; o Slik at det ikke oppstår hygieniske ulemper; o Slik at det ikke oppstår skader på andre gjenstander/innretninger; o Med hensyn til utforming og estetikk. Figur 7: Perspektiv Rampe med fast dekke Beholderareale Skjerming Fast dekke for tilgjengelighet året rundt Det kreves også at oppstillingsplassen er slik at en eventuell brann får små konsekvenser (for eksempel med tanke på avstand fra bolig). Areal, grunnforhold og brukervennlig plassering Oppstillingsplassens areal må ha god plass til: o Alle oppsamlingsenhetene; o Eventuell fremtidig økning i antall beholdere; o Tømming av oppsamlingsenhetene; o Rydding, renhold og snømåking Figur 6: Eksempel på beholderløsning i plan: 1 - Skjerming av beholdere. 2 - Beholderareale, med rom for innbytte til større, eventuelt flere, beholdere. 3 - Kjørevei, med mindre enn 7 meter trillevei. 4 - Rampe opptar nivåforskjell i terrenget, med fast dekke. 5 - Fast dekke i form av belegningsstein, for enkel tilgang til beholderne hele året. Foran oppsamlingsenheten må beholderne kunne trilles fram til renovasjonsbil, jf. kap Oppstillingsplassens beliggenhet må ta hensyn til både beboernes og renovatørens interesser: Beboerne vil ønske en oppstillingsplass nær utgangsdør eller naturlig gangvei fra bolig til hovedvei, busstopp, parkeringsplass e.l. For renovatør er det viktig at renovasjonsbilen kan kjøres nær opp til oppstillingsplassen uten å måtte rygge, dette av sikkerhetshensyn(jf. kap ). Å legge oppstillingsplassen til boligens parkeringsplass kan være en god løsning. Oppstillingsplassen skal ta hensyn til universell utforming, jf. kap I samarbeid med Follo Ren utarbeider kommunen kravene til oppstillingsplass. Dersom kravene ikke er tilfredstilt, kan Follo Ren kreve at oppsamlingsenhetene flyttes. 7

8 3.1.1 Viktige hensyn ved etablering av oppstillingsplass Sikkerhet i forhold til brann og påkjørsler En åpen, usikret oppstillingsplass bør enten plasseres med god avstand til bebyggelse (minst 8 meter), alternativt må fasade på nærliggende bygg ha brannteknisk beskyttelse (mur, tegl, gips eller lignende) for å hindre at en eventuell brann sprer seg fra oppsamlingsenhetene. Utforming, estetikk og sjenanse En stor felles oppstillingsplass kan bli et dominerende blikkfang i et boligområde og gi et skjemmende inntrykk. Dette forsterkes dersom løsningen er underdimensjonert eller beholderne av andre grunner blir overfylt. Oppstillingsplassen bør om mulig skjermes, for eksempel med et gjerde rundt oppsamlingsenhetene eller ved å plasseres bak naturlig skjerming. Ønskes ytterligere skjermingstiltak, kan eget avfallshus etableres, eller beholderne kan flyttes innendørs til et separat avfallsrom. Figur 8: avfallshus i boligområde. Åpen løsning med god ventilasjon, dessuten fast dekke for enkel adkomst og universell utforming. 8

9 3.2 Krav til nedgravde løsninger Nedgravde oppsamlingsenheter er ikke standardløsning i Follo Rens eierkommuner, og Follo Ren må gi samtykke til en slik løsning. Det stilles blant annet krav til heisesystem. Abonnenten vil ha ansvar for å kjøpe inn og foreta nødvendig vedlikehold av utstyret. Follo Ren sørger for tømming. Den aktuelle kommunen kan ha føringer for design. Nedgravde løsninger krever normalt byggemelding. For utfyllende informasjon, kontakt den aktuelle kommune Viktige hensyn Viktige hensyn ved etablering av nedgravde løsninger: o Sikring mot påkjørsler; o Avstand fra kjørbar vei for lastebil til senter av oppsamlingsenheten skal ikke overstige 3 meter; o Fri høyde over bakken skal minimum være 9 meter; o Løsningene bør også plasseres i god avstand fra bygninger og parkeringsfelt for å unngå at det oppstår skader ved tømming; o Grunnen må sjekkes for kabler, rør og lignende Tilskudd Tilskudd for nedgravde løsninger tilsvarer kostnadene Follo Ren normalt har i forbindelse med utsetting av beholdere for beboerne i borettslag/boligsameie. Per vil det si kr per nedgravde løsning Forenklet byggesøknad I både nye og eksisterende borettslag/sameier/vel kan nedgravde avfallsløsninger være et alternativ til store beholdere. For å sikre at disse løsningene blir plassert iht krav til kjørbar vei og tømming skal de byggemeldes. En skal benytte forenkelt byggesøknad, og følgende skjemaer skal vedlegges: 5154 nabovarsel og 5181 ansvarlig søker. Follo Ren skal godkjenne løsningen. 9

10 3.3 Krav til avfallshus og avfallsrom Follo Ren har ikke satt krav om etablering av avfallshus eller avfallsrom. Etablering og ettersyn av slike løsninger vil derfor være opp til utbygger i utbyggingsfasen og senere gårdeier eller borettslagets/sameiets styre. Krav: o o o o o o Avfallshus og avfallsrom skal tilfredsstille kravene til oppstillingsplass; Avfallshus/-rom må være tilstrekkelig stort for tilknyttede abonnenter; Lysåpning på dører må være tilstrekkelig stor for ut- og inntransport av anvendte oppsamlingsenheter; Atkomstveien må være plan, fast og uten hindringer; Ved nybygging skal terskler unngås; Terskler på eksisterende avfallshus/-rom skal utstyres med kjøreramper. Avfallshus eller avfallsrom er primært et tiltak som gjør det enklere for abonnentene å kildesortere avfallet, men kan også betraktes som forskjønnende. Follo Ren anbefaler at utbygger/boligforvalter etablerer avfallshus eller avfallsrom. 10

11 3.4 Avfallshus Viktige hensyn ved etablering av avfallshus Plassering og utforming Avfallshus bør plasseres med tanke på lett og praktisk atkomst for abonnent og renovatør. Ettersom avfallshuset representerer en mer estetisk løsning enn åpen utendørs oppstillingsplass, kan avfallshuset plasseres nærmere felles inngangsdør og kjørbar vei uten at dette virker skjemmende. Det må samtidig sikres kort gangavstand for renovatør slik at kravet til trillevei blir ivaretatt, jf. kap Abonnenter/utbygger står fritt til å utforme avfallshuset, men kravene til avfallshus må være ivaretatt, jf. kap Materialvalg og design bør tilpasses den øvrige bebyggelsen på eiendommen. Avfallshuset bør ha telesikret støpegulv med fall utover, dessuten asfalt eller annet fast dekke på trilleveien. Lys og luft Avfallshuset må ha god innvendig belysning, dessuten utstyres med automatisk inn-/utkobling. Døråpning/atkomstvei kan også med fordel være belyst. Det må sikres god ventilasjon i avfallshuset, for eksempel med store åpninger øverst på sideveggene, eller god avstand mellom panel i kledning. Brannbeskyttelse Avfallshus har samme krav til brannbeskyttelse som oppstillingsplass, jf. kap Figur 10: Avfallshus Hygiene og renhold Det må legges til rette for at avfallshuset ikke blir en dumpingplass for avfall som hører hjemme på returpunkt og gjenvinningsstasjon. God skilting med informasjon til abonnentene er svært viktig. Det bør legges til rette for rengjøring av gulv og eventuelt også beholderne. Overflater må være enkle å holde rene. Adgang Adgangen til avfallshus bør etableres uten dør. Åpningen vil bidra til utlufting av eventuell lukt samtidig som renovatørens tømmerutiner effektiviseres. Hvis det anses å være en risiko for hærverk eller for påtenning i avfallshuset, kan låsbar dør vurderes. Dersom avfallshuset etableres med dør, må denne slå utover, være terskelfri, selvlukkende og enkel å sette i åpen stilling. Utbygger/boligbyggerlag eller lignende 11 har ansvar for at renovatøren får nøkkel til avfallshuset.

12 3.5 Avfallsrom Viktige hensyn ved etablering av avfallsrom Hensyn omtalt i kap og 3.4. vil i stor grad også gjelde for avfallsrom. Det følgende berører i hovedsak forhold som er spesielt viktig for avfallsrom. Plassering Avfallsrom må plasseres på gateplan slik at trappebæring unngås, dessuten skal det være minimale høydeforskjeller mellom oppstillingsplass og der renovasjonsbilen stopper. Renovasjonsbilen må kunne parkere nær inngangsdøren til avfallsrommet for å minimalisere gangavstanden. Universell utforming Etablering av avfallsrom innebærer en mulighet for bedre tilrettelegging for rullestolbrukere, gamle og svaksynte. Dørvender og lysbrytere må ikke plasseres for høyt. Beholdere bør være uten lokk og de største beholdertypene bør unngås på grunn av stor høyde og dermed vanskelig tilgjengelighet for enkelte brukere. Dører Lysåpning i dører skal være minimum 1,2 meter bred og 2,0 meter høy. Dør må slå utover, være terskelfri, selvlukkende og enkel å sette i åpen stilling (dørstopper). Lys I avfallsrom og innvendig gangvei må belysningsstyrken være minst 100 lux. Brytere må plasseres naturlig ved inngang til avfallsrom og start av gangvei. Lys kan med fordel utstyres med automatisk inn-/utkobling ved åpning av dør eller lignende. Lys må stå på så lenge døra er åpen. Ventilasjon Avfallsrom må ha ventilasjonsanlegg med tilførsel av friskluft og avtrekk. Luftmengde på avtrekk bør være minst 5 l/s per m2 gulvflate. Det bør tilføres litt mindre luft enn det trekkes av for å unngå spredning av lukt når dører åpnes. Friskluftskanal bør plasseres ca. 0,4 meter over gulvnivå. Brannhensyn Ved etablering av avfallsrom må risiko for brannspredning vurderes nøye. Avfallsrommet med oppsamlingsenheter må utgjøre en egen branncelle med nødvendig brannmotstand i henhold til gjeldende regler. Renhold og hygiene Avfallsrom bør ha sluk og tappekran for spyling av gulv og eventuell rengjøring av beholdere. Støy Avfallsrom bør plasseres slik at beboere ikke blir sjenert av støy ved tømming av oppsamlingsenhetene. 12

13 3.6 Krav til veiløsning Vegnormaler Krav til utforming og dimensjonering av offentlige veier er gitt i Statens vegvesens vegnormaler. Håndbok 017 Veg- og gateutforming fastsetter krav til alle typer offentlige veier og stikkveier som gir atkomst til eiendom. Statens vegvesens vegnormaler gir også råd til utbyggere. Alle håndbøkene kan lastes ned fra vegnormaler Kjørbar vei Follo Ren legger opp innsamlingsrutene etter kjørbar vei som til enhver tid skal være i slik stand at standard lastebil/renovasjonsbil (se 3.6.3) kan komme fram til oppstillingsplass og snu på en forsvarlig måte. Kjørbar vei er derfor alle veier hvor det skal kunne kjøres en renovasjonsbil, herunder stikkvei fra hovedvei og fram til felles oppstillingsplass, avfallshus eller avfallsrom i et boligområde. Planlegging av et boligområde må derfor omfatte plan for utforming av veianlegg fram til oppstillingsplassen Renovasjonskjøretøyet Renovasjonskjøretøy kan variere betydelig i størrelse og nyttelast. Generelt har det vært en tendens til at bilene har blitt større etter innføring av kildesortering. Normal størrelse på renovasjonsbiler vil være ca. 2,5 meter i bredde og ca. 3,5-4 meter i høyde. Bilens lengde kan også variere en del, men vil normalt ligge på ca. 8 9m. For tømming av containere er det behov for en fri lengde på ca. 14 meter foran container. Figur 11: Renovasjonskjøretøy Viktige sikkerhetshensyn ved etablering av kjørbar vei / kjørevei Det bør i størst mulig grad unngås at renovasjonsbilen må kjøre inn i eller passere gjennom de områder i et bomiljø avsatt til lek og rekreasjon. I Follo Rens eierkommuner vil renovasjonsbilen komme minst hver 14. dag. Innsamling vil også måtte foretas på tider av dagen da beboerne er hjemme. Renovasjonsbilen utgjør derfor en risiko for påkjørsler, spesielt i forhold til lekende barn. Størst risiko oppstår der renovasjonsbilen må rygge for å komme fram til oppsamlingsenhetene. Løsninger der renovasjonsbilen må rygge bør derfor unngås. 13

14 3.7 Trillevei Trillevei er veien mellom oppstillingsplass og der renovasjonsbilen stanser. Det vil si gangavstanden for renovatøren. Trilleveien benyttes til manuell transport av oppsamlingsenheter (beholdere på hjul). For å oppnå en effektiv renovasjon og redusere det manuelle arbeidet for renovatørene, skal trilleveien være så kort som mulig. Maksimal lengde på trillevei er fastsatt til 7 meter, dette gjelder på hentedagen, ellers kan abonnenten selv plassere beholdere annet sted for å lette daglig bruk. Om man velger å trille beholderen ned til veien på hentedagen, er det viktig at den ikke plasseres til hinder for brøytebiler og annen trafikk. Mot et tillegg kan abonnentene plassere beholderne i lengre avstand fra hentested. Avstanden regnes fra kant av kjørebane på kjøreveien for renovasjonsbilen, eller fra kant av gang- sykkelsti som går parallelt med kjøreveien. Det vises til 8 i renovasjonsforskriften om plassering av oppsamlingsenheter Viktige hensyn ved etablering av trillevei Det skal være lett for renovatøren å trille beholderne. Trilleveien må derfor ha et flatt, fast og stabilt underlag. Det skal være færrest mulig hindringer i veien, fortauskanter og andre hinder må unngås. Eksisterende kanter må utstyres med kjørerampe på begge sider. Maksimal helling på kjørerampe skal være 1:4. Figur 12: Fast belegning gir lett tilgjengelighet. 14

15 3.8 Krav til universell utforming Universell utforming handler om å skape gode, inkluderende omgivelser. Det stilles krav til universell utforming ved etablering av avfallsløsningene. For å oppnå dette må man planlegge, bygge og vedlikeholde avfallsløsninger som er tilgjengelig for alle uavhengig av alder og grad av funksjonsevne, jf. Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10), kap 8, 8.2. Figur 14: Universell utforming av trillevei, med adskilte arealer for papir/papp og restavfall. Figur 13: Universell utforming av trillevei, som sikrer enkel adkomst for brukere og for renovasjonsarbeidere. 15

16 4 Beholdertekniske løsninger/dimensjonering 4.1 Beholderløsninger Follo Ren benytter normalt beholderløsninger for oppsamling av avfall både der abonnenten har egen oppstillingsplass og der flere abonnenter deler felles oppstillingsplass (fellesløsning). Beholderløsninger benyttes også for fritidsbebyggelse. Størrelse og mål på standard beholderløsningene som benyttes er vist nedenfor: Beholderstørrelse, utvendige mål: Beholder Antall Høyde Bredde* Dybde* Avfallstype Str. Hjul 140 l 2 Ca 107 cm Ca 50 cm Ca 55 cm Restavfall/ papir 240 l 2 Ca 110 cm Ca 60 cm Ca 75 cm Restavfall/papir 370 l 2 Ca 110 cm Ca 75 cm Ca 80 cm Restavfall/papir 660 l 4 Ca 121 cm Ca 127 cm Ca 80 cm Restavfall/papir Figur 15: Ulike beholderstørrelser. 16

17 4.2 Dimensjoneringskriterier Dimensjonering av utendørs oppstillingsplass Oppstillingsplassen skal ha plass til nødvendig antall beholdere iht. dimensjoneringstabellene under kap Ofte designes oppstillingsplassen med oppsamlingsenhetene oppstilt på rekke. Dette kan fungere bra for mindre løsninger eller dersom lokaliseringen er skjermet. Ved dimensjonering av areal for oppstillingsplass, må det legges inn minst 15 cm avstand mellom oppsamlingsenhetene. Det må også beregnes et fritt areal foran oppsamlingsenhetene på minst 1,3 meter slik at beholderne lett kan trilles fram til renovasjonsbilen Dimensjonering av avfallsmengder fra husholdninger Forhold som påvirker avfallsproduksjonen i en husstand er blant annet husstandsmedlemmenes alder og antall, og utsorteringsgrad av de ulike avfallstypene. Leiligheter med mange barnefamilier vil generere mer avfall enn leiligheter med mange eldre. Follo Rens dimensjoneringstabeller for fellesløsninger baserer seg på følgende veiledende minimums volumbehov per boenhet: Materiale Dimensjonerende minimumsvolum pr boenhet med fellesløsning Restavfall 200 l pr 14. dag Papir/drikkekartong/papp* 200 l pr måned *Større pappemballasje bringes til gjenvinningsstasjonen 17

18 4.2.3 Dimensjonering av beholdervolum Generelt Dimensjoneringstabellene nedenfor kan benyttes ved etablering av felles oppstillingsplasser for inntil 50 boenheter. I borettslag og sameier med mer enn 20 boenheter, bør det alltid vurderes om det skal etableres en eller flere oppstillingsplasser. Det understrekes dessuten at behovene kan variere og det er viktig å dimensjonere for en framtidig utvidelse. Som minimum må det avsettes plass til framtidig øking i antall beholdere. Dimensjoneringstabell for beholderløsninger: Antall Restavfall Papir/papp/drikkekartong boenheter Beholder Antall Volum totalt Beholder Antall Volum totalt 1minus 140 l l 140 l l 1 Standardab. 240 l l 240 l l 1 Pluss 370 l l 370 l l l l 370 l l l l 660 l l l l 660 l l 25 tømming 660 l l 660 l l hver uke * 370 l l 1 50 tømming 660 l l 660 l l hver uke * * Når 18 boenheter eller flere går sammen om en avfallsløsning, tømmes beholderne ukentlig. 18

19 4.2.4 Økning i avfallsmengde Erfaringsmessig vil det være fornuftig å dimensjonere anleggene for fremtidig økt avfallsmengde Dimensjonering av nedgravde løsninger Ettersom det oppnås komprimering av avfallet ved lagring i oppsamlingsenheten, vil volumbehovet være noe mindre enn for tradisjonelle beholdere. Ved dimensjonering av nedgravde løsninger er det også lagt til grunn at avfallet skal samles inn ukentlig for restavfall med våtorganisk avfall og hver 14. dag for papir/drikkekartong/papp mot standard hentefrekvens hver 14. dag for restavfall og månedlig for papir. Follo Ren vil kunne vurdere avvik fra frekvensen i særlige tilfeller. Semi-nedgravd løsning Semi-nedgravde løsninger som er aktuelle for oppsamling på husstandsnivå er for eksempel i størrelsene 1,3 m3, 3 m3 og 5 m3. Helt nedgravde løsninger Helt nedgravde løsninger leveres i størrelser på 3 m3, 4 m3 og 5 m3. Nedgravde løsninger kan utstyres med elektronisk adgangskontroll. Følgende kriterier kan legges til grunn ved dimensjonering av semi- nedgravde løsninger: Beholderstørrelse Restavfall Papir/papp/drikkekartong Ukestømming Månedlig tømming Veiledende antall boenheter 2000 l (2 m3) Ca. 16 ca l (3 m3) Ca. 25 Ca l (4 m3) Ca. 34 Ca l (5 m3) Ca. 42 Ca. 42 Figur 16: Semi- nedgravd løsning. Figur 17: Nedgravd løsning. 19

20 4.3 Dimensjonering av avfallshus Avfallshuset må dimensjoneres ut i fra abonnenter tilknyttet løsningen, antall avfallstyper som skal samles opp og innsamlingsfrekvens. Nye avfallshus skal dimensjoneres for standard innsamlingsfrekvens (14 dagers innsamling av restavfall og månedlig innsamling av papir, med mindre man er 18 abonnenter eller flere som går sammen om en løsning). Dersom abonnenter/utbyggere ønsker å bygge ut avfallshuset slik at det også kan benyttes for oppsamling av avfall som skal leveres til returpunkt og farlig avfall, må dette på forhånd avklares med Follo Ren. Dimensjoneringskriteriene her omfatter kun oppsamling av papir og restavfall Takhøyde og åpning Avfallshus må ha en høyde fra gulv til takbjelker på minst 2,20 m. Døråpninger skal ha en lysåpning på minst 1,20 meter i bredde og 2,00 meter i høyde Dimensjonering av avfallsrom Avfallsrommet må dimensjoneres etter antall boenheter tilknyttet rommet, tømmefrekvens og antall avfallstyper som skal samles opp. Rommet må være så stort at en oppsamlingsenhet kan flyttes uten at andre må flyttes. Høyde under taket bør være minimum 2,20 m. Figur 18: Avfallsrom/ avfallshus med mål. Døråpning i hver ende, og flatt, fast belegg for enkel adkomst, renhold og universell utforming. 20

21 5 Sjekkliste og veiledning Den veiledende sjekklisten nedenfor viser momenter som skal tas hensyn til ved ulike planer og skal benyttes for alle boligområder der kommunens husholdningsavfallsforskrifter gjelder, det vil si ved: o Planlegging av ny bolig og fritidsbebyggelse; o Planlegging av rehabilitering av eldre bolig- og fritidsbebyggelse; o Planlegging/omregulering av næringseiendom til boligformål; o Planlegging av tomteutskilling (fortetting av boligområder). Kommunale arealplanleggere Byggesaksbehandlere Utbyggere, arkitekter Borettslag, velforeninger, sameier Enkeltabonnenter Kode Hovedmoment Undermoment Adkomstveier Gjennomkjøring eller snuplass Boområder hvor kommunal renovasjon skal gjennomføres må ha gjennomkjøringsvei eller hver stikkvei må ha snuplass/vendhammer. Veibredde Kjørebane skal ha veibredde på min. 3,5 meter og fri høyde på 3,5 meter. Akseltrykk Kjøreveier for renovasjonsbil skal dimensjoneres i henhold til kommunalteknisk norm. Kurvatur, stigningsforhold iht Statens vegvesen, veg og gateutforming -håndbok 017. Fast dekke Alle kjøreveier for renovasjonsbil skal ha fast dekke. Grøfter- snørydding Atkomstveier skal ha grøfter som er tilstrekkelig for snølagring. Beplantning, biler, snø Beplantning skal ikke være til hinder for fremkommelighet og frisikt. Det samme gjelder for biler og snø. Renovasjonsbil skal ikke rygge for å hente avfall Rygging skal fortrinnsvis bare forekomme på snuplass/vendhammer. 21

22 Avstand fra kjørevei Uhindret atkomst til beholder Renovatør skal ha fri tilgang uten hindringer for å utføre sine arbeider. Trilleveien Avstanden regnes som den veien renovatøren fysisk må gå for å komme til oppsamlingsutstyret. Avstand Regnes fra kant av kjørebane på kjøreveien for renovasjonsbilen, eller fra kant av gang-sykkelsti som går parallelt med kjøreveien. Maks henteavstand for beholder 7 meter. Avstand fra kjørevei Sted for beholder til oppstillingsplass Abonnenten kan velge plass for beholder, men må på tømmedagen sørge for at beholder er plassert maksimalt 7 meter fra kjørevei for renovasjonsbilen. Avstander over 7 meter belastes med gangtillegg. Uhindret atkomst Renovatør skal ha fri tilgang uten hindringer for å utføre sitt arbeid. Fast dekke Oppstillingspass skal ha fast dekke hvor det er lett å trille beholdere. Trillebane for beholdere Skal være fri for hindringer som dørterskler, fortauskanter. Høydeforskjeller Alt utstyr plasseres på gateplan. Det skal være minimale høydeforskjeller mellom stoppested for renovasjonsbil og oppstillingsplass for beholder. Skjerming Oppstillingplassen kan skjermes mot innsyn såfremt dette ikke hindrer renovatørens arbeid. Frisikt Plasseringer skal ikke være til hinder for kommunens krav til frisikt. 22

23 Oppsamlingsutstyr Beholdere Beholdere finnes i 4 ulike størrelser størrelse er avgjørende for abonnementet 140 liter enkeltabonnent; 240 liter standard enkeltabonnent; 370 liter enkelt eller flere abonnenter; 660 liter flere abonnenter. Nedgravde Design/utforming/ plassering løsninger Sjekk eventuelle bestemmelser i kommunen vedrørerende design/utforming med mer. Follo Ren må godkjenne plassering for konstruksjon. Kjørevei for tømmebil Kjøreveier må dimensjoneres for lastebil (L) iht Statens Vegvesen håndbok 017 og med gjennomkjøring eller snuplass/vendhammer. Avstand fra kjørevei til senter beholder Avstand fra kjørbar vei for lastebil (L) til senter oppsamlingsenhet skal ikke overstige 3 meter. Dybde De fleste nedgravde systemer graves ned til ca 3 m dybde, semi-nedgravde til ca 1,6 m. Løftesystem Det benyttes 2-kroks løftesystem ved tømming. OBS Høyspentledninger, nedgravde kabler/rør Området må alltid sjekkes for eventuelle nedgravde rør og ledninger. Varsomhetssone til høyspentledning. Kontakt operatør og Follo Ren. Stoppested for abonnenter og tømmebil Det må avsettes tilstrekkelig areal slik at annen trafikk kan passere under tømming. Punktbelastningen fra støttelabbene under tømming krever en viss tykkelse på asfalten der bilen står under tømming. Løftehøyde Tømmestedet må ha fri løftehøyde på minst 9 meter. Monteringshenvisning Monteringshenvisning for løsningen skal etterfølges. Før overtagelse Follo Ren må godkjenne løsningen før overtagelse. Elektronikk Nivåovervåkning og abonnementsstyring. 23 Byggesøknad Forenkelt byggesøknad skal benyttes, og skjemaene vedlegges: 5154 nabovarsel og 5181 ansvarlig søker.

24 Avfallsrom Avfallsrom er innendørs, for eksempel i kjeller. Avfallsrom i nye bygg skal være på bakkeplan. Dersom avfallsrom er i kjeller, vil det gi relativt stort gangtillegg, enten som tillegg på renovasjonsavgiften eller som vaktmestertjeneste. Betongdekke Egnet for rengjøring, sklisikker overflate. Innlagt vann Anbefales slik at gulv og beholder enkelt kan rengjøres. Avløp Avløp i rom anbefales slik at beholdere kan rengjøres på stedet. Avtrekk Ventilasjon vurderes i hvert tilfelle, mekanisk ventilasjon med avtrekk over tak anbefales. Atkomstforhold Færrest mulig hindringer, eventuell lås bør ikke gi videre atkomst. Dørstopper For å holde dør åpen. Hindrer skader på beholdere og dørblad. Belysning Normal belysning. Dør med 100 cm lysåpning - terskelfri Åpningen skal være terskelfri eller med egnede ramper på hver side av terskel. God bredde på dør begrenser skader på dørkarm og beholdere ved inn- og uttransport av oppsamlingsutstyret. Karmbeskyttelse Begrenser skader på dørkarm og beholdere ved inn- og uttransport av oppsamlingsutstyret. Avstand mellom beholderrader Avstanden mellom beholderrader skal være min 1,3 meter. Avstand mellom beholdere og fra beholder til vegg - minimum 10 cm Avstand mellom beholderne og mellom beholder og vegg skal være min 10 cm for å lette arbeidet for renovatørene. Fremtidig fraksjon Erfaringsmessig vil det være fornuftig å dimensjonere anlegg for fremtidig økt avfallsmengde. Avfallsbod/-hus Som for avfallsrom, men uten krav til vann, avløp og mekanisk ventilasjon. Avfallsbod/-rom er ofte enkle, selvstendige bygg. 24

25 6 Ordforklaring Abonnementsplikt: Abonnementsplikt påhviler eiendom, herunder også hver enkelt seksjonerte del av bygning og hver enkelt selvstendige boenhet/bruksenhet i bygning. Abonnent: Abonnent er eier eller fester av eiendommen som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Avfall: Jf. forurensningslovens 27 forstås avfall i denne forskriften som kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall (farlig avfall og større gjenstander). Avfallshus: Med avfallshus menes separat bygning for plassering av oppsamlingsenheter for husholdningsavfall. Avfallsrom: Med avfallsrom menes separat innendørs rom for plassering av oppsamlingsenheter for husholdningsavfall. Boenhet/bruksenhet: Med boenhet/bruksenhet menes bolig, leilighet, eller hybel med kjøkken, sanitærrom og egen inngang. Som boenhet/bruksenhet regnes også to hybler, hver med egen inngang, med felles sanitærrom og tilknytning til felles kjøkken. Ved tvil avgjør Follo Ren/kommunen hva som er boenhet/bruksenhet. Bruksenhet / selvstendig boenhet: Se Selvstendig boenhet/bruksenhet Farlig avfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. Eksempelvis spillolje, maling, lim, løsemidler, plantevernmidler, kvikksølvtermometer m.v. Gjenvinningsstasjon: Med gjenvinningsstasjon menes et spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av separert grovavfall (fraksjoner som trevirke, metaller, plastemballasje, EE-avfall, farlig avfall, møbler, gips, osv.). Gjenvinningsstasjonen er bemannet i hele åpnings tiden. Husholdningsavfall: Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. Kjørbar vei: Med kjørbar vei regnes privat eller offentlig vei som til enhver tid er i slik stand at L/lastebil (renovasjonsbil) kan komme fram til oppstillingsplass og snu på en sikker og forsvarlig måte. Det henvises til Statens vegvesens vegnormal 017 og til hver enkelt kommunes norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg. Se også punkt

26 Oppsamlingsenhet: Oppstillingsplass: Renovasjonsbil: Med oppsamlingsenhet for avfall menes beholder på hjul, container, containerskap, nedgravde løsninger, herunder også sekk og avfallssuganlegg. Kommunen bestemmer valg av type og utforming ut fra hva kommunen finner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabelt. Med oppstillingsplass menes areal for plassering av oppsamlingsenheter på tømmedag. Oppsamlingsplass skal være på gateplan med fast dekke hvor det er lett å trille beholdere og med minimale høydeforskjeller. Lastebil Trillevei: Med trillevei menes vei for manuell transport av opp samlingsenheter mellom oppstillingsplass og renovasjonskjøretøy. Trillevei for trilling av beholdere skal ha fast, plant og terskelfritt dekke, og ikke helling over 1/30 (3,3 prosent). Virkeområde: Forskriften omfatter alle registrerte bebygde grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i kommunen. Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer. Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser. Returpunkt: Med returpunkt menes lokale, ubemannede mottak av ulike kildesorterte fraksjoner. På Follo Rens retur punkt skal følgende fraksjoner kunne leveres. Glassemballasje og metallemballasje; Klær og sko. Selvstendig boenhet/ Med selvstendig bruksenhet/boenhet i bygning som Bruksenhet ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt bolig med eget kjøkken. Likt med selvstendig bruksenhet/boenhet regnes inntil to hybler med felles kjøkken. Utover to hybler som deler felles kjøkken, regnes en bruksenhet per to hybler. Kommunen avgjør i tvilstilfelle hva som skal regnes som selvstendig bruksenhet/boenhet i bygning som ikke er seksjonert. 26

27 7 Notater 27

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*.

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*. Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN Det henvises til kapittel 3 i Renovasjonsforskriften for Farsund kommune og Lyngdal kommune.

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Veileder for renovasjonsteknisk planlegging. Mai 2017

Veileder for renovasjonsteknisk planlegging. Mai 2017 Veileder for renovasjonsteknisk planlegging Mai 2017 Veileder for renovasjonsteknisk planlegging Innhold Innledning... 3 Renovasjonsteknisk planlegging (jf. 4 renovasjonsforskriften)... 3 a) Plikt til

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE Fastsatt av styre 21. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR. NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling )

RETNINGSLINJER FOR. NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling ) RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling ) 1. Versjon: Januar 2008 1. HENSIKTEN MED RETNINGSLINJEN Det har den senere tid kommet flere forespørsler fra private

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla

Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla August 2013 Forord Det er utarbeidet en avfallsteknisk norm for kommunene i Avfall Sør; Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Revisjon november 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksframlegg. Avfallsteknisk norm og orientering om mål og strategier for nedgravde avfallsløsninger

Saksframlegg. Avfallsteknisk norm og orientering om mål og strategier for nedgravde avfallsløsninger Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2013/1163-9351/2013 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 05.03.2013 Saksframlegg Avfallsteknisk norm og orientering om mål og strategier for nedgravde avfallsløsninger

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Denne forskriften er vedtatt i xxxx kommunestyre den dd.mm.åååå Med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 «om vern mot forurensning og avfall», (forurensningsloven)

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

Vestfold Avfall og Ressurs AS. Renovasjon i plan- og byggesak Tekniske retningslinjer for kommunene Larvik og Sandefjord

Vestfold Avfall og Ressurs AS. Renovasjon i plan- og byggesak Tekniske retningslinjer for kommunene Larvik og Sandefjord Vestfold Avfall og Ressurs AS Renovasjon i plan- og byggesak Tekniske retningslinjer for kommunene Larvik og Sandefjord Mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING, FORMÅL OG DEFINISJONER... 4 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT For kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Forskriften gjelder fra 1. juli 2017 og avløser forskrift datert 1. juli 2014.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVET, TETTE TANKER M.V. OG FOR SLAMGEBYR I SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN Fastsatt av kommunestyret 21.03.91 med endringer av 14.12.94

Detaljer

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 15.04.1985 i medhold av lov av 13 mars 1981.

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Presisering blått Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Fastsatt av kommunestyret i

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Presisering blått Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Forskrift for kommunal renovasjon

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE ÅMOT - ELVERUM - TRYSIL Kap. 1 - Generelle bestemmelser 1. Definisjoner. Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i Vedlegg 2 fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende vedlegg.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i Vedlegg 2 fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende vedlegg. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Vedlegg 2 til Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Vedlegg 2 til Forskrift for kommunal

Detaljer

Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla

Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla Høringsutkast november 2015 Forord Dette er en revidert utgave av avfallsteknisk norm for kommunene i Avfall Sør; Kristiansand,

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall

Forskrift for husholdningsavfall Forskrift for husholdningsavfall For kommunene: Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Tilsluttet: Interkommunalt Renovasjonsselskap for Midt- og Aust-Telemark (IRMAT AS) Lovhjemmel: Fastsatt av kommunestyrene

Detaljer

Retningslinjer. for. nedgravde avfallscontainere

Retningslinjer. for. nedgravde avfallscontainere Retningslinjer for nedgravde avfallscontainere Revidert 04.04.2014 1. Hva retningslinjene omhandler Retningslinjene gjelder nedgravde containere for oppsamling av avfall fra husholdninger. Det forutsettes

Detaljer

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Avfallsforskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 28.11.13 Froland kommunestyre den 7.11.13 Grimstad kommunestyre den 28.10.13 Forskriften er

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 07/2545-3 1747/08 M52 29.02.2008 FORSLAG TIL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV HUSHOLDNINGSAVFALL FOR RINGERIKE

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Laget med bakgrunn i renovasjonsforskriftene til kommunene Måsøy, Nordkapp, Porsanger Karasjok, Lebesby og Gamvik RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Vedtatt av styret den 15.11.2000, sak 32/00.

Detaljer

Renovasjonsnorm 2016 For IRS kommunene:

Renovasjonsnorm 2016 For IRS kommunene: Renovasjonsnorm 2016 For IRS kommunene: Flekkefjord, Kvinesdal, Lund, Sirdal Innhold 1 Sentrale krav i forskriften... 2 1.1 Vedr. abonnentens plikter... 2 1.2 Kjøreveg... 2 1.3 Fellesløsninger... 3 2.

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN 1. Virkeområde 1.1 Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og innsamling av spesialavfall

Detaljer

nedgravde avfallscontainere

nedgravde avfallscontainere Foreløpige retningslinjer for nedgravde avfallscontainere i Stavanger kommune Ajourført: Oktober 2006 Side 1 av 7 1. Hva retningslinjene omhandler Retningslinjene gjelder nedgravde containere for oppsamling

Detaljer

Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen

Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen Renovasjonsforskriften er vedtatt likelydende i alle RfDs eierkommuner med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak.

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak. Forskrift for avfallsbehandling i Hemsedal kommune Versjonsdato: 19.10.2012 Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12 K-sak.: 148/12 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I HEMSEDAL KOMMUNE Fastsatt

Detaljer

Kildesortering og innsamling av husholdningsavfall i Drammensregionen. Retningslinjer til forskrift om husholdningsavfall

Kildesortering og innsamling av husholdningsavfall i Drammensregionen. Retningslinjer til forskrift om husholdningsavfall Kildesortering og innsamling av husholdningsavfall i Drammensregionen Retningslinjer til forskrift om husholdningsavfall 1 Forord Med virkning fra 1.7. 2004 ble forurensningsloven endret slik at kommunenes

Detaljer

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Fastsatt av Hemsedal kommunestyre den 01.07.04 k.sak 68/04 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER Renovasjonsforskrift vedtatt av kommunestyret i sak 94 Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Forskriften gjelder innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall/ næringsavfall, tømming

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 3. august 2017 kl. 13.25 PDF-versjon 29. august 2017 26.06.2017 nr. 1226 Forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK Fastsatt av kommunestyret den d. mmmm 201å med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Forskrift om husholdningsavfall i Larvik kommune Side 1 av 10 FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik den 15.06.2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om

Detaljer

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014 Forskrift gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79, 83 og 85. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1 Forskriftens formål og virkeområde

Detaljer

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL Denne forskrift er fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34 37, 79, 83 og 85 og i lov av 11.

Detaljer

Veileder for utendørs avfallsløsninger

Veileder for utendørs avfallsløsninger Veileder for utendørs avfallsløsninger Inkludert Avfallsdesign Utgave 2 Faggruppe avfall og gjenvinning Kommunalteknisk avdeling Asker kommune Sorter avfallet - skap verdier! 1 Innledning Dette er en veileder

Detaljer

Nedgravd containerløsning i Vesar

Nedgravd containerløsning i Vesar Nedgravd containerløsning i Vesar Innledning: Vesar har ansvaret for innsamling av avfall fra husholdningene på vegne av kommunene i Vestfold. Vesar har høye målsettinger i forhold til grad av kildesortering

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE Forskrift for husholdningsavfall for Sandefjord kommune Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat, den 01.06.2011 FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE Fastsatt av bystyret den 20.10.2011

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune Gjeldende fra 1.1.2016 Disse retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i Forskrift om avfall 2 vedtatt i Snåsa kommune.,

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre xxxx Songdalen kommunestyre xxxx Søgne kommunestyre xxxx Vennesla kommunestyre

Detaljer

Teknisk avfallsveileder Follo Ren IKS

Teknisk avfallsveileder Follo Ren IKS 2017 Teknisk avfallsveileder Follo Ren IKS Marie Hesselberg Simonsen Follo Ren IKS 06.09.2017 Godkjent av: Astri Ths. Ekroll Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Målsetning med avfallsveilederen... 1 1.2 Målgrupper

Detaljer

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE Denne forskrift erstatter tidligere vedtatt forskrift for tvungen renovasjon i RIR-kommunene. Forskriften

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten (forsalg til ny forskrift 2017)

Renovasjonsforskrifter i Salten (forsalg til ny forskrift 2017) På vegne av kommunene i Salten legger Iris Salten IKS forslag til ny renovasjonsforskrift ut på høring. Høringsfristen er satt til 21. september 2017. I forskriften foreslås det egen tvungen kildesortering

Detaljer

Renovasjonsforskrift Side 1

Renovasjonsforskrift Side 1 Renovasjonsforskrift Side 1 Felles forskrift for renovasjon (VESAR-kommunene) Fastsatt i Holmestrand kommunestyre 30.04.2003 i medhold av lov av 13. mars 1981, nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Retningslinjer til renovasjonsforskrift for Sarpsborg kommune sist oppdatert 29. januar 2014

Retningslinjer til renovasjonsforskrift for Sarpsborg kommune sist oppdatert 29. januar 2014 Retningslinjer til renovasjonsforskrift for Sarpsborg kommune sist oppdatert 29. januar 2014 Historikk Versjon Dato Vedtak Beskrivelse 1.0 01.12.2009 Sak 32/09 i Hovedutvalg for teknikk og miljø Første

Detaljer

Renovasjonsteknisk veileder (RTV)*

Renovasjonsteknisk veileder (RTV)* Renovasjonsteknisk veileder (RTV)* *Veilederen er under revisjon. Dette dokumentet er gjeldende inntil videre. 1 av 17 Innhold Renovasjonsteknisk veileder (RTV)... 1 Hjemmelsgrunnlag... 3 Forholdet til

Detaljer

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Arendal, Froland og Grimstad kommuner Vedtatt i Arendal bystyre den 24.11.16 Froland kommunestyre den 4.12.16 Grimstad kommunestyre

Detaljer

Retningslinjer ved etablering av nedgravde avfallsløsninger i Grenland

Retningslinjer ved etablering av nedgravde avfallsløsninger i Grenland Retningslinjer ved etablering av nedgravde avfallsløsninger i Grenland 30. oktober 2017 Innholdsfortengelse 1 INNLEDNING... 3 2 HENSIKT OG ANVENDELSE... 3 3 BESKRIVELSE AV NEDGRAVDE AVFALLSLØSNINGER (DYPOPPSAMLING)...

Detaljer

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning I kraft fra 1. mars 2014

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning I kraft fra 1. mars 2014 Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning I kraft fra 1. mars 2014 Forskrift gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79,

Detaljer

Renovasjonsforskrift for Overhalla kommune

Renovasjonsforskrift for Overhalla kommune Renovasjonsforskrift for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret den 16.3.2015 i sak 15/15. Side 1 av 9 FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I OVERHALLA KOMMUNE Fastsatt av Overhalla kommunestyre xx/xx/xx

Detaljer

Renovasjonsteknisk avfallsnorm

Renovasjonsteknisk avfallsnorm Forslag 06.10.2014 Renovasjonsteknisk avfallsnorm for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler kommune Vedtatt av: Kommunestyret i Moss den dd.mm.åååå Kommunestyret i Rygge den dd.mm.åååå Kommunestyret i Råde

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I OVERHALLA KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I OVERHALLA KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I OVERHALLA KOMMUNE Fastsatt av Overhalla kommunestyre 20.12.04 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Mulighet for nedgravde containerløsninger i Sandefjord Kommune tar utgangspunkt i;

Mulighet for nedgravde containerløsninger i Sandefjord Kommune tar utgangspunkt i; Kort informasjon om nedgravd containerløsninger. Mulighet for nedgravde containerløsninger i Sandefjord Kommune tar utgangspunkt i; Strategi for undergrunnsoppsamling (juni 2014) Renovasjon i plan- og

Detaljer

Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i. Harstad kommune

Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i. Harstad kommune Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i. Fastsatt av styre 23/02/06 i sak 07/2006 i medhold til lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensing

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE

RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE 24 september 2012 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT MED RETNINGSLINJENE 3 2 BESKRIVELSE AV NEDGRAVD AVFALLSCONTAINER 4 3 RETNINGSLINJER 4 3.1 Ansvarsforhold/

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: M50 &13 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ENDRING AV RENOVASJONSFORSKRIFTEN FOR DRAMMENSREGIONEN

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: M50 &13 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ENDRING AV RENOVASJONSFORSKRIFTEN FOR DRAMMENSREGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: M50 &13 Arkivsaksnr.: 05/3020-4 Dato: * ENDRING AV RENOVASJONSFORSKRIFTEN FOR DRAMMENSREGIONEN SAK TIL : Bystyrekomite for byutvikling og Bystyret

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv.

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift gitt med hjemmel i Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven) 30 33, 34, 37, 79, 85, jf 83. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble De endringene som gir innholdsmessige forskjeller i forhold til eksisterende forskrifter er listet i tabellene nedenfor. Ettersom den nye forskriften erstatter

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I TØNSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I TØNSBERG KOMMUNE Renovasjonsforskrift Tønsberg kommune gjeldende fra 01.07.06 1 FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I TØNSBERG KOMMUNE Fastsatt av Tønsberg bystyre den 15.03.06 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern

Detaljer

Innsamlingsløsninger for husholdninger Jarle Marthinsen Mepex Consult AS

Innsamlingsløsninger for husholdninger Jarle Marthinsen Mepex Consult AS Beholderløsningen tett eller luftet Seminar Avfall Norge 13 mars 2008 Workshop Innsamling av matavfall Innsamlingsløsninger for husholdninger Jarle Marthinsen Mepex Consult AS www.mepex.no Mest brukt løsning

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I

FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... TL-11795/11 Arkiv... 231 M51 Saksnr... 11/1169 Deres Ref... FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I SØNDRE LAND KOMMUNE I medhold av lov

Detaljer

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER EN VEILEDER PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER En veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger Innledning3 Definisjoner4 KAPITTEL 1 Valg av renovasjonsløsning5 11 Avfallssug 6 12 Dypoppsamler7

Detaljer

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt ...fra avfall til verdi Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt Avfallsbeholderne utenfor huset ditt setter preg på nærmiljøet. Med enkle løsninger kan du skjerme avfallsbeholderne dine

Detaljer

Informasjonsmøte ABBL 9. mai 2016 Haakon Braathu Forurensning og renovasjon

Informasjonsmøte ABBL 9. mai 2016 Haakon Braathu Forurensning og renovasjon Ny renovasjonsordning 2016 Informasjonsmøte ABBL 9. mai 2016 Haakon Braathu Forurensning og renovasjon Mer kildesortering i Bærum Fra sekk til beholder og utsortering av matavfall Utsortering av matavfall

Detaljer

Nedgravd containerløsning i Vesar

Nedgravd containerløsning i Vesar Nedgravd containerløsning i Vesar Innledning: Vesar har ansvaret for innsamling av avfall fra husholdningene på vegne av kommunene i Vestfold. Vesar har høye målsettinger i forhold til grad av kildesortering

Detaljer

Nedgravde containere for avfall

Nedgravde containere for avfall Nedgravde containere for avfall 20.04.2017 Holtekilen 4B, Oksenøyveien 37 Ramstad borettslag, Kokkerudåsen 152 Mariesvei 20, Høvik Helt nedgravde I de helt-nedgravde containerne oppbevares alt avfallet

Detaljer

Egen regi eller marked

Egen regi eller marked Egen regi eller marked Stavanger nedgravde løsninger for alle typer avfall? Tor Larsen, Stavanger kommune Bymiljø og Utbygging, Fagavdeling renovasjon Noen nøkkeltall om Stavanger Ca. 117.000 innbyggere,

Detaljer

Veileder for plassering av avfallsbeholdere

Veileder for plassering av avfallsbeholdere Veileder for plassering av avfallsbeholdere Til hjelp ved utforming og plassering av standplasser for Renovasjonsetatens avfallsbeholdere og -containere Innhold: Planlegging av standplassen....side 4 Abonnementsforhold...Side

Detaljer

Nedgravde containere for avfall

Nedgravde containere for avfall Nedgravde containere for avfall 05.07.2017 Holtekilen 4B, Oksenøyveien 37 Ramstad borettslag, Kokkerudåsen 152 Mariesvei 20, Høvik Helt nedgravde I de helt-nedgravde containerne oppbevares alt avfallet

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... MB-12029/11 Arkiv... M40 Saksnr... 11/1418 Deres Ref... FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. MELHUS KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Melhus kommunestyre den 19.11.2002, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Nedgravde containere for avfall

Nedgravde containere for avfall Nedgravde containere for avfall 11.10.2016 Holtekilen 4B, Oksenøyveien 37 Ramstad borettslag, Kokkerudåsen 152 Mariesvei 20, Høvik Nedgravde avfallscontainere Gir et estetisk fortrinn og minimerer forsøpling

Detaljer

Retningslinjer for nedgravde avfallsløsninger

Retningslinjer for nedgravde avfallsløsninger BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON Retningslinjer for nedgravde avfallsløsninger 14.01.2016 Bakgrunn Etter vedtak i Kommunestyret 25.2.2015 er det innsamlingsordninger for fire avfallstyper i Bærum

Detaljer

Moderne avfallsløsninger

Moderne avfallsløsninger Moderne avfallsløsninger Renslig, pent og ryddig - din miljøpartner Ny type avfallssystem Renslig og ryddig Innherred Renovasjon kan nå tilby en ny type avfallssystem under jorden! Det vil si at selve

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE Fastsatt av Halsa kommunestyre 23/06/2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Nedgravde containere for avfall

Nedgravde containere for avfall Nedgravde containere for avfall 12.07.2016 Holtekilen 4B, Oksenøyveien 37 Ramstad borettslag, Kokkerudåsen 152 Mariesvei 20, Høvik Nedgravde avfallscontainere Gir et estetisk fortrinn og minimerer forsøpling

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG SLAM I TYNSET KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG SLAM I TYNSET KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG SLAM I TYNSET KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 20.06.2006 Fastsatt av med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Vedlegg 2. Veileder til forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer.

Vedlegg 2. Veileder til forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Vedlegg 2. Veileder til forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Innhold 1. Adkomstforhold for renovasjonsbiler.... 1 2. Definisjon på kjørbar

Detaljer

Forskriften omfatter alle eiendommer, herunder også seksjonerte deler av bygning i Klæbu kommune.

Forskriften omfatter alle eiendommer, herunder også seksjonerte deler av bygning i Klæbu kommune. Forskrift om renovasjon, Klæbu kommune Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommunestyre.. 2017 med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr.6 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) kap. 5, 10 og 11.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE Vedlegg: FORSLAG TIL REVIDERT FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING Saksopplysninger:

Detaljer

Det grønne skiftet kommer stadig nærmere, og miljø blir et viktigere tema både for privatpersoner og bedrifter.

Det grønne skiftet kommer stadig nærmere, og miljø blir et viktigere tema både for privatpersoner og bedrifter. Det grønne skiftet kommer stadig nærmere, og miljø blir et viktigere tema både for privatpersoner og bedrifter. så mange som 9 av 10 produsenter jobber målrettet med å effektivisere emballasjebruken sin.

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /17. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /17. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte Hol kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/00082-2 Saksbehandler May Britt Vasby Forskrift for avfallsbehandling i Hol kommune Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.01.2017 16/17 Utvalg

Detaljer

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hytterenovasjon Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hvem er Innherred Renovasjon? Interkommunalt selskap eid av 9 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag Ansvar for husholdningsavfall fra 35 000 husstander og 10000

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR TROMSØ KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR TROMSØ KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR TROMSØ KOMMUNE Fastsatt av Tromsø kommunestyre 29.09.2004 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

Retningslinjer for avfallsgebyr

Retningslinjer for avfallsgebyr Retningslinjer for avfallsgebyr Retningslinjer for avfallsgebyr bygger på renovasjonsforskriften 11: 11 Avfallsgebyr 1. Avfallsgebyrets størrelse og eventuelle differensierte gebyrsatser fastsettes hvert

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I RE KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I RE KOMMUNE Renovasjonsforskrift Re kommune 1 FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I RE KOMMUNE Fastsatt av Re kommunestyre med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer