Forstå plassverdisystemet for heile tal. Kunna plassera negative og positive heiltal på tallinja. Kunna gjera overslag og foreta avrunding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forstå plassverdisystemet for heile tal. Kunna plassera negative og positive heiltal på tallinja. Kunna gjera overslag og foreta avrunding"

Transkript

1 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN Hovudlæreverk: Multi Arbeidsform: Læresamtalar med lærevenn og i større grupper, prosessnotat, oppgåveløysing PERIODE TEMA MÅL (K06) LÆRINGSMÅL INNHALD (Lærebøker og andre ressursar) August September Gjennom heile året Dei fire rekneartane Beskriva og bruka plassverdisystemet for desimaltal, rekna med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent, og plassera dei ulike storleikane på tallinja Forstå plassverdisystemet for heile tal Kunna plassera negative og positive heiltal på tallinja Kunna gjera overslag og foreta avrunding Multi 6a s Oppgåveboka s Multi 6b s Oppgåveboka s ANNA (Vurdering og utstyr) Kartleggingsprøve Alle teller Gongeprøvar. Mål: 3 prøvar med alt rett på under 4 minutt. Lommereknar Utvikla, bruka og diskutera metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruka digitale verktøy i berekningar Beskriva referansesystemet og notasjonen som blir nytta for formlar i eit rekneark, og bruka rekneark til å utføra og presentera berekningar Finna informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stilla opp og forklara berekningar og framgangsmåtar, vurdera resultatet og presentera og diskutera løysinga Kunna anslå svar og arbeida med hovudrekning Kunna finna informasjon i tekstar og velja rett rekneart Kunna addera og subtrahera både positive og negative tal Bruka og forstå standardalgoritmen for multiplikasjon (hausten) og divisjon (våren) Utforska og skildra talmønster Vita kva primtal er, og kunna avgjera om tal under 100 er primtal eller ikkje Kunna bruka digitale verktøy i berekningar, t.d. lommereknar og Excel Alle teller s Laga eigne tekstoppgåver, med svar Grublisar Utforska og beskriva strukturar og forandringar i geometriske mønster og

2 talmønster med figurar, ord og formlar Stilla opp og løysa enkle likningar og løysa opp og rekna med parentesar i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av tal Oktober November Brøk Desimaltal Prosent Beskriva og bruka plassverdisystemet for desimaltal, rekna med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent, og plassera dei ulike storleikane på tallinja Finna samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføra addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar Utvikla, bruka og diskutera metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruka digitale verktøy i berekningar Finna informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stilla opp og forklara berekningar og framgangsmåtar, vurdera resultatet og presentera og diskutera løysinga Forstå plassverdisystemet for desimaltal (tidelar, hundredelar og tusendelar) Klara å plassera desimaltal på tallinja Forstå talmønster knytta til desimaltal Klara å runda av og utføra overslag med desimaltal Utføra addisjon og subtraksjon med desimaltal Utføra multiplikasjon med desimaltal Multiplikasjon med 10, 100 og 1000 Forstå brøk som del av noko heilt og som del av ei mengd, som forhold og som tal på tallinja Forkorta og utvida brøkar, og finna likeverdige brøkar Addera og subtrahera brøkar med ulik nemnar Klara å finna fellesnemnar av enkle brøkar, t.d. ½ + ¼ Multi 6a s Oppgåveboka s Alle teller s Multi 6b s Oppgåveboka s Alle teller s Cuisenairestavar og anna konkretiseringsmateriell frå matterommet Tallinje: plassera desimaltal, prosent og brøkar Undersøkja vekt på matvarer og gjera dei om frå gram til kg ved å bruka desimalar Lommereknar Ny Alle teller test før utviklingssamtalane Prøve i brøk, desimaltal og prosent.

3 Multiplisera heile tal med brøk Desember Grublisar Mønster Finna informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stilla opp og forklara berekningar og framgangsmåtar, vurdera resultatet og presentera og diskutera løysinga Løysa matemagisk julekalender (matematikk.org) Forskyva og spegla julemønster Beskriva og gjennomføra spegling, rotasjon og parallellforskyving Januar Sannsyn og statistikk Vurdera og samtala om sjansar i daglegdagse samanhengar, spel og eksperiment og berekna sannsyn i enkle situasjonar Planleggja og samla inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment Representera data i tabellar og diagram som er framstilte med og utan digitale verktøy, lesa og tolka framstillingane og vurdera kor nyttige dei er Vurdera sjansar i ulike samanhengar Vurdera om noko er mykje eller lite sannsynleg Skriva sannsyn som ein brøk mellom 0 og 1 Kunna registrera resultat frå spørjeundersøkingar i tabell og diagram Kunna lesa og forstå tabellar og diagram Kunna finna sentralmål som typetal, median og gjennomsnitt Multi 6a s Oppgåveboka s Matemagisk statistikk (app) Sannsyn i ulike spel og praktiske aktivitetar (forsøk) Samarbeidsoppgåver og refleksjon rundt omgrepet sannsyn Kapittelprøve Finna median, typetal og gjennomsnitt i enkle datasett og vurdera dei

4 ulike sentralmåla i forhold til kvarandre Februar Mars Måling: vekt, volum og tid Velja høvelege målereiskapar og gjera praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdera resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit Gjera overslag over og måla storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruka tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutera resultata og vurdera kor rimelege dei er Anslå mål, velja passande målereiskap og utføra praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdera resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit Velja passande måleining, og gjera om mellom måleiningar Forstå oppbygginga av mål for areal, kunna berekna arealet av rektangel og trekant og dermed kunna finna overflata av prisme Forstå oppbygginga av mål for volum og kunna berekna volum av prisme Multi 6b s Oppgåveboka s Læra å forstå ei vekt Centikubar Base 10 materiell Desiliter -/ litermål Rekneark (Multi s. 22) Kapittelprøve Matematikkens dag Velja høvelege måleiningar og rekna om mellom ulike måleiningar Rekna med tid, som å finna tida mellom to oppgitte årstal og mellom to klokkeslett Forklara oppbygginga av mål for lengd, areal og volum og berekna omkrins, areal, overflate og volum av to- og tredimensjonale figurar April Mai Geometri Analysera eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskriva fysiske gjenstandar innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep Byggja tredimensjonale figurar Klara å teikna tredimensjonale figurar Analysera ulike tredimensjonale figurar, bl.a. prisme og pyramide Multi 6a s Oppgåveboka s Origami (esker) Byggja tredimensjonale figurar med sugerøyr og pipereinsarar Byggja tårn eller heisekran vha papir og splittbinders

5 Byggja tredimensjonale modellar, teikna perspektiv med eitt forsvinningspunkt og diskutera prosessane og produkta Beskriva plassering og flytting i rutenett, på kart og i koordinatsystem, med og utan digitale hjelpemiddel, og bruka koordinat til å berekna avstandar parallelt med aksane i eit koordinatsystem Analysera likskapar og ulikskapar mellom todimensjonale og tredimensjonale figurar m.a. ved å sjå på diagonalane til figurane Klara å rekna ut overflata av enkle figurar Laga enkle perspektivteikningar med eit forsvinningspunkt av enkle tredimensjonale modellar Klara å kjenna igjen trekantane: rettvinkla, likebeina, og likesida trekant Vita at summen i trekantar er 180 grader Prikkark til å teikna på Centikubar Laga bilete med ulike geometriske figurar med utgangspunkt i eit bilete (Bortnyik). Gradskive Kapittelprøve Klara å teikna trekantar og firkantar vha gradskive og linjal Analysera eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar, t.d. ved å sjå på diagonalane til ulike todimensjonale figurar, og ved å sjå på likskapar og forskjellar mellom prisme og pyramide Beskriva fysiske gjenstandar innanfor teknologi og daglegliv ved hjelp av geometriske omgrep Juni Lokalisering og forholdsrekning Koordinatsystem Bruka målestokk til å berekna avstandar og laga og samtala om kart og arbeidsteikningar, med og utan digitale verktøy Bruka koordinatar til å beskriva plassering og flytting i eit koordinatsystem på papiret og digitalt Multi 6b s Oppgåveboka s Atlas Heilårsprøve

6 Bruka forhold i praktiske samanhengar, rekna med fart og rekna om mellom valutaer Bruka koordinatar til å berekna avstandar parallelt med aksane i eit koordinatsystem Bruka forhold i praktiske samanhengar, rekna med fart og rekna om mellom valutaer Forstå proporsjonalitet i praktiske samanhengar, t.d. knytta til framand valuta og kilopris Bruka målestokk til å berekna avstandar og laga enkle kart og arbeidsteikningar Me arbeider med fleire emne samtidig i løpet av året. Årsplanen viser kva emne me har mest vekt på i dei ulike periodane.