ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE"

Transkript

1 ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT Innledning Formål Utfyllende bestemmelser og delegering Ikrafttreden ØKONOMIPLAN Innledning Hjemmel Formål Arbeidsform og prosess for utarbeidelse av økonomiplan Kommunestyrets vedtak om økonomiplanen ÅRSBUDSJETT Innledning Hjemmel Arbeidsform og prosess ved utarbeidelse av årsbudsjettet Stillingshjemler Fordeling og disponering av årsbudsjett Prinsipper for delegasjon av myndighet i budsjettsaker Fordelingsfullmakt Disponeringsfullmakt Andre fullmakter Vedtak om endring av årsbudsjett og endring av fordeling Kommunestyrets myndighet og kompetanse Formannskapets myndighet og kompetanse Driftsutvalgets myndighet og kompetanse Rådmannens myndighet og kompetanse Frist for endring av årsbudsjett Budsjettoverskridelser Tilleggsbevilgninger og omdisponeringer Budsjettoppfølging ÅRSREGNSKAPET Årsregnskap God kommunal regnskapsskikk Formål Myndighet Regnskapsavleggelse Strykningsbestemmelser Kompetanse til å gjennomføre fullstendige strykninger i driftsregnskapet Kompetanse til å gjennomføre delvise strykninger i driftsregnskapet Redusere overføringsposten fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Særskilte forhold ved årsavslutningen Udisponerte bevilgninger i investeringsregnskapet Fonds Virksomhetenes og seksjonenes over-/underskuddsfond (disposisjonsfond) Fullmakter til rådmannen Avsetning til bundne drifts- eller investeringsfond Særskilt om startlån DIVERSE BESTEMMELSER OM REGNSKAP MV Aktivering av eiendeler Avskriving av eiendeler Innbetalinger

3 5.4 Utbetalinger Kontantkasse Utgående fakturaer Refusjonskrav og tilsagnsbrev Korreksjonsbilag Inventarprotokoll OPPFØLGING OG RAPPORTERING Periodisk rapportering Årsberetning Nasjonal rapportering (Kostra) BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER Formål Definisjon av investeringsprosjekt Behovsutredning Politiske vedtak før igangsetting Oppfølging av investeringsprosjekt Prosjektansvarlig Forprosjekt Detaljprosjekt Prosjektregnskap Tilleggsbevilgning Overtakelse Sluttregnskap INNFORDRING KOMMUNALE KRAV Virkeområde Definisjoner Forsinkelsesrente Behandlingsgebyrer Betalingsfrister Innfordring Betalingsvarsel med varsel om inkasso/utleggsforretning/utkastelse/tvangssalg Fullmakter i forbindelse med innfordringen Betalingsavtale Gjeldsordning Fullmakter til rådmannen vedrørende utgiftsførsel og avskrivninger mv, skatteoppkrevers fullmakt til vurdering av tiltak og underskrift på dokumenter Fullmakter til formannskapet INNFORDRING AV STARTLÅN Virkeområde Definisjoner Formålsbestemmelser Forsinkelsesrente Behandlingsgebyr Rutiner ved mislighold av lån Utgiftsføring av uerholdelige lån Ettergivelse av lån Fullmakt til formannskapet KJØP AV VARER OG TJENESTER Hovedelementer i prosessen med kjøp av varer og tjenester Bestilling Varemottak/ mottak av tjenesteleveranse Fakturakontroll Attestasjon Anvisning Bruk av anvisningsmyndighet

4 10.7 Felles om anskaffelser Føring av anskaffelsesprotokoll Hovedregel ved tildeling av kontrakt Miljøhensyn i forhold til valg av leverandør Miljøhensyn i forhold til produktet/ varen Krav til Løten kommunes leverandører Rammeavtaler mv Begrep Kommunale rammeavtaler - fullmakter Interkommunale rammeavtaler - fullmakter Leieavtaler/leasingavtaler

5 1. GENERELT 1.1 Innledning Kommunestyret delegerer gjennom dette reglementet myndighet i økonomisaker. Til grunn for bestemmelsene i dette økonomireglementet ligger blant annet: lov om kommuner og fylkeskommuner av , med tilhørende forskrifter forskrift om årsbudsjett jf kommuneloven 46 nr 8 forskrift om årsregnskap og årsberetning jf kommuneloven 48 nr 6 forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner - jf kommuneloven 49 nr 2 forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier jf kommunelovens 51 nr 3 forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning jf kommunelovens 52 nr 2 lov om offentlige anskaffelser mv av forskrift til lov om offentlige anskaffelser jf lovens 11 politisk delegeringsreglement for Løten kommune administrativt delegeringsreglement for Løten kommune 1.2 Formål Økonomireglementet skal legge forholdene til rette for god økonomistyring og effektiv økonomiforvaltning i kommunen basert på prinsippene om mål- og rammestyring. Formålet med økonomireglementet er å sikre at kommunale midler brukes effektivt og i samsvar med forutsetninger og politiske vedtak slik at fastsatte mål og resultatkrav blir nådd. Økonomireglementet skal bidra til dette ved å: klargjøre arbeids- og ansvarsfordelingen i økonomisaker dokumentere hovedelementene i sentrale økonomirutiner sikre at økonomireglene i kommuneloven med tilhørende forskrifter og god kommunal regnskapsskikk (GKRS) følges sikre de folkevalgte tilfredsstillende beslutningsgrunnlag Økonomistyringen i kommunen bygger på følgende hovedelementer: årsbudsjett økonomiplan periodisk rapportering og oppfølging årsregnskap, årsmelding og nasjonal rapportering 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering Rådmannen kan gi nærmere bestemmelser om utøvelsen av reglementet og har anledning til å videredelegere de fullmakter som gjennom økonomireglementet er tillagt rådmannen; med unntak av de områder der det er presisert at myndigheten er tillagt rådmannen selv. 1.4 Ikrafttreden Dette reglementet trer i kraft fra

6 2. ØKONOMIPLAN 2.1 Innledning Kapitlet inneholder retningslinjer og fullmakter i tilknytning til økonomiplanarbeidet. 2.2 Hjemmel Arbeidet med økonomiplanen er hjemlet i: Plan- og bygningslovens 20-1 tredje avsnitt om at kommuneplanen skal ha en kortsiktig del som skal inneholde samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste årene. Kommunelovens 44 Økonomiplan som pålegger kommunene en gang i året å vedta en rullerende økonomiplan som skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet. Økonomiplanen skal minst omfatte de fire neste budsjettår. Årsbudsjettet skal være identisk med første året i økonomiplanen. 2.3 Formål Gjennom økonomiplanen skal kommunen oppfylle de mål og strategier som er vedtatt i kommuneplanens langsiktige del. Kommunen har innført et styringssystem som i større grad bidrar til bedre styringsmuligheter for politiske organer og den enkelte leder. Fra en ensidig fokusering på økonomiske data, skal også andre områder settes i fokus; Brukerresultater, medarbeider resultater og samfunnsresultater. For å sikre god samordning av planarbeidet har kommunen valgt å sammenstille kommuneplanens handlingsprogram og økonomiplanen i ett dokument Handlingsprogram med økonomiplan. Utarbeidelsen av planen er en viktig strategisk prosess med tanke på kommunens fremtidige produksjon av tjenester og tilhørende resultater. 2.4 Arbeidsform og prosess for utarbeidelse av økonomiplan I tilknytning til kommunestyrets møte i mai avholder kommunestyret den årlige økonomiplankonferansen I konferansen presenterer rådmannen resultater fra foregående år og gir innspill til sentrale/viktige utfordringer for kommunens tjenesteproduksjon og presenterer økonomiske rammebetingelser med bakgrunn i kommuneproposisjonen som legges fram av regjeringen medio mai. Med bakgrunn i dette materialet inviteres kommunestyret til prioriteringsdiskusjon om sentrale utfordringer i Løten-samfunnet. Kommunestyrets innspill og prioriteringer innarbeides i rådmannens forslag til foreløpig økonomiplan som legges fram til politisk behandling og vedtak i formannskap og kommunestyrets møte i juni. Foreløpig økonomiplan inneholder sentrale nøkkeltall som beskriver kommunens økonomiske situasjon og ressursbruk pr tjenesteområde med sammenligning mot andre kommuner eller andre relevante sammenligningsgrunnlag. I foreløpig økonomiplan gir rådmannen en overordnet vurdering av kommunens utfordringer og økonomiske rammebetingelser basert på virkninger av de prioriteringer kommunestyret ga i økonomiplankonferansen. Kommunestyrets vedtak om foreløpig økonomiplan er styrende for rådmannens arbeid med årsbudsjett og endelig økonomiplan på høsten. Vedtatt økonomiplan er styrende for kommunens interne forhold ved utarbeidelsen av budsjett for planens første år. Ved vesentlige endringer i kommunens økonomi bør økonomiplanen fremlegges til ny behandling. 5

7 Økonomiplanen skal bygge på kommuneplanens langsiktige del, de forutsetninger og økonomiske anslag som fremgår av Kommuneøkonomiproposisjonen og Revidert nasjonalbudsjett som legges fram i mai hvert år. Videre skal det foretas en drøfting av den økonomiske handlefriheten de ulike år i planperioden. 2.5 Kommunestyrets vedtak om økonomiplanen I henhold til kommuneloven 44 skal økonomiplanen omfatte hele kommunens virksomhet, være realistisk og settes opp på en oversiktlig måte. Økonomiplanens talldel skal så langt det vurderes som hensiktsmessig, vedtas på samme nivå som årsbudsjettet. 6

8 3. ÅRSBUDSJETT 3.1 Innledning Dette kapitlet inneholder retningslinjer og fullmakter i tilknytting til budsjettarbeidet og fordeling og disponering av de bevilgninger som kommunestyret gir i sitt budsjettvedtak og skal klargjøre innholdet i og fordelingen av de driftsrammer som kommunestyret bevilger i sitt vedtak om årsbudsjett og økonomiplan. Kapitlet klargjør også hvilke fullmakter kommunestyret delegerer til underordnede organer. 3.2 Hjemmel I henhold til kommunelovens 45 skal det årlig vedtas budsjett for det kommende kalenderår. 3.3 Arbeidsform og prosess ved utarbeidelse av årsbudsjettet Med grunnlag i foreløpig økonomiplan utarbeider rådmannen forslag til budsjett og økonomiplan Budsjettforslaget består av: Drifts- og investeringsbudsjett. Økonomiske driftsrammer presenteres på nettorammenivå pr. virksomhet og seksjon. Konsekvensjustert budsjett En beskrivelse av prioriterte tiltak med en redegjørelse for hvilke mål og resultater som søkes oppnådd. Målekart pr. virksomhet og seksjon (gule sider) Regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser Obligatoriske oppstillinger over drifts- og investeringsbudsjettet iht. Forskrift om årsbudsjett, budsjettskjema 1 og 2. Status for kommunens økonomiske stilling og oppnådde resultater foregående år. Rådmannens forslag til budsjett ferdigstilles innen 1. november. Innen medio november orienteres kommunestyret om budsjettforslaget i eget møte. Formålet med orienteringen er å gi kommunestyrets medlemmer et godt grunnlag for den formelle budsjettbehandlingen. I møtet orienterer rådmannen om budsjettforslagets innretning og forutsetninger og med mulighet for kommunestyrets medlemmer til stille oppklarende spørsmål. Påfølgende dag holdes Formannskapets budsjettkonferanse hvor budsjettforslaget gjennomgås mer detaljert og formannskapet bestiller utredning av alternative forslag til rådmannens eller ytterligere utredning av forslag som ligger i budsjettet. Formannskapets forslag til årsbudsjett og økonomiplan, samt bakgrunnsdokumenter, er offentlige fra det tidspunkt de foreligger i formannskapsmøtene eller sendes ut til medlemmene. Budsjettforslaget forelegges Driftsutvalget og Sentralt samarbeidsforum til orientering og Arbeidsmiljøutvalget til behandling og uttalelse Kommunestyret vedtar årsbudsjettet og økonomiplanen på grunnlag av innstilling fra formannskapet. I henhold til kommuneloven 46 skal årsbudsjettet omfatte hele kommunens virksomhet, være realistisk og settes opp på en oversiktlig måte. Det skal i tilknytning til budsjettvedtaket angis mål og premisser i den grad det er nødvendig for å klargjøre hva kommunestyret ønsker å oppnå med de ulike bevilgningene. Budsjettet vedtas etter de minimumskrav som følger av lov og forskrifter; 7

9 Inntektssiden i drifts- og investeringsbudsjettet spesifiseres i henhold til budsjettskjema 1A og 2A Bevilgningene i driftsbudsjettet gis som netto driftsrammer pr virksomhetsområde og seksjon og framgår av budsjettskjema 1B. Bevilgningene i investeringsbudsjettet fordeles på ulike prosjekter i henhold til kommunestyrets vedtak og framgår av Hovedoversikt Investeringsbudsjett (budsjettskjema 2B). Kommunestyret vedtar priser/ gebyrer for kommunale tjenester. Endringer i priser/ gebyrer kan kun gjøres av kommunestyret selv. 3.4 Stillingshjemler All opprettelse og inndragning av faste og midlertidige stillingshjemler er delegert til rådmannen. 3.5 Fordeling og disponering av årsbudsjett Prinsipper for delegasjon av myndighet i budsjettsaker Utgangspunktet for de fullmaktene som er gitt, er å gjennomføre det aktivitetsnivået og utnytte de rammene som er gitt av kommunestyret på en best mulig måte. For å sikre at delegasjonsreglementet ikke skal føre til at det kan utvikle seg en ustabil, ikke styrbar, økonomisk situasjon, er det avgjørende at fullmaktene utøves innenfor oppsatte rammer og forutsetninger. Fullmaktene gis under følgende forutsetninger: Virksomhetsledere, seksjonsledere og kommunalsjefer er, overfor rådmannen, ansvarlig for at en holder seg innenfor de gitte bevilgningene og spesielle forutsetninger som er gitt i budsjettvedtaket. Innenfor disse rammene kan omdisponeringer gjøres så lenge omdisponeringene ikke bryter med budsjettets intensjoner, spesielle forutsetninger trukket opp av overordnet politisk organ, eller gir konsekvenser for senere års budsjetter. Delegeringsmyndigheten gjelder ikke iverksettelse av nye varige tiltak eller betydelige utvidelser av eksisterende tiltak. Det påhviler formannskapet, driftsutvalget og rådmannen et særlig ansvar for å utrede de økonomiske konsekvensene av slike tiltak. Dersom det gjennom vedtak knyttet til budsjettet er forutsatt f.eks. en bestemt standard på en tjeneste, utføring av bestemte oppdrag eller bestemte fordelinger av tilskuddsposter, kan dette ikke fravikes gjennom bruk av delegasjonsfullmaktene. Når kommunestyret har vedtatt et kostnadsoverslag for et investeringsprosjekt, kan dette kostnadsoverslaget bare endres av kommunestyret selv. I samsvar med vedlegg 1B er virksomhetene tildelt rammer iht nettobudsjetteringsprinsippet. Det betyr at den enkelte virksomhet, når den får økte utgifter innenfor eget område, kan dekke dette inn med økte inntekter uten at netto budsjettbalansen for virksomhetsområdet endres. Vedtak om omdisponeringer må gjøres fortløpende og senest innen 31. desember i budsjettåret. Omdisponeringer skal betraktes som budsjettendringer og skal registreres i budsjettet Fordelingsfullmakt Kommunestyret foretar fordeling av budsjettrammer (netto) til stab og virksomhetsområder. Fordelingsfullmakter til andre organer enn kommunestyret tildeles ikke Disponeringsfullmakt Rådmannen har etter forskriften fullmakt til å disponere bevilgningene, og har ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak. Med disponeringsfullmakt (anvisningsmyndighet) menes her myndighet til å disponere de bevilgninger som er ført opp i årsbudsjettet. 8

10 3.5.4 Andre fullmakter Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre årets låneopptak i samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette leieinntekter for kommunens eiendommer. Rådmannen gis fullmakt til å inngå leie- og leasingavtaler i den grad det er økonomisk forsvarlig i forhold til kjøp.. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette egenandeler og priser ved salg av varer og tjenester i kommunen, der disse ikke er fastsatt av annen myndighet. Rådmannen gis fullmakt til å disponere kommunens bankkonti. 3.6 Vedtak om endring av årsbudsjett og endring av fordeling Kommunestyrets myndighet og kompetanse Kommunestyret selv har myndighet til å omprioritere ressursene mellom virksomhetsområder og seksjoner. Kommunestyret har selv myndighet til å disponere/ omprioritere bruk av skatteinntekter, rammetilskudd, andre generelle statstilskudd, renter og avdrag, budsjettert driftsreserve/overskudd, fond og nye bevilgninger. Slik omdisponering skal fortrinnsvis skje ved behandling av tertialrapportene og etter innstilling fra formannskapet. Kommunestyret selv foretar endringer av fordelinger innen det vedtatte budsjettet i den grad endringene er i strid med de mål, premisser og prioriteringer som ble lagt til grunn ved opprinnelig vedtak om budsjett. Det samme gjelder hvis endringene på annet vis må regnes for å være av prinsipiell betydning Formannskapets myndighet og kompetanse Formannskapet har fullmakt til å disponere budsjettposten til reserverte tilleggsbevilgninger. Fullmakten gjelder ikke bevilgningssaker innenfor kulturområdet Driftsutvalgets myndighet og kompetanse Driftsutvalget har fullmakt til å avgjøre bevilgningssaker innenfor kulturområdet. Myndigheten er begrenset til å gjelde saker der søknadsbeløpet overstiger kr ,- eller saker der administrasjonen ikke innstiller på full innvilgning av søknadsbeløpet Rådmannens myndighet og kompetanse Rådmannen har myndighet til å disponere/fordele budsjetterte midler til spesifikke formål under budsjettansvar 911 Felles reserver og ressurser på de virksomhetsområder og seksjoner kostnadene belastes med mindre kommunestyret uttrykkelig har gjort vedtak om annet eller myndigheten er tillagt andre etter dette reglementet Kostnadsdekningsprinsippet skal legges til grunn slik at fullmakten begrenses til budsjettramme og/eller faktisk kostnad. Rådmannen gis fullmakt til å bestemme at en bevilgning eller en andel av en bevilgning over driftsbudsjettet (netto rammer i budsjettskjema 1 B) innen samme tjeneste kan benyttes til å finansiere kjøp av maskiner, utstyr eller andre tiltak av investeringsmessig karakter. I slike tilfeller økes posten for overføring til investeringsbudsjettet mot at bevilgningen på driftsbudsjettet reduseres tilsvarende. Samtidig økes posten for overføring fra driftsbudsjettet og det aktuelle tiltaket. 9

11 Det er en forutsetning at videredelegert myndighet utøves i samråd og forståelse med den som har delegert myndigheten, og i tråd med de prinsipper som gjelder for delegering av myndighet. 3.7 Frist for endring av årsbudsjett Det kan ikke foretas endring av årsbudsjett etter utløpet av det året budsjettet gjelder for, jf budsjettforskriftens Budsjettoverskridelser Bevilgningene i drifts- og investeringsbudsjettet skal ikke overskrides før det i tilfellet er gitt tilleggsbevilgning. Rådmannen skal gjennom sin budsjettkontroll føre slikt tilsyn at budsjettoverskridelser unngås. Den som har myndighet til å disponere over en bevilgning står ansvarlig i forhold til overordnet myndighet. 3.9 Tilleggsbevilgninger og omdisponeringer Kommunelovens 47 inneholder bestemmelser om årsbudsjettets bindende virkning. De rammer som er angitt i årsbudsjettet for utgifter til bestemte formål, må ikke overskrides uten at det på forhånd er foretatt de nødvendige endringer i budsjettet. Unntatt herfra er utgifter som kommunen har en umiddelbar rettslig forpliktelse til å dekke eksempelvis kontraktsmessig, arbeidsrettslig, erstatningsrettslig, eller basert på rettighetsbestemmelse i lov. Skjer det vesentlige endringer i løpet av budsjettåret i forhold til utgifter og inntekter, skal Rådmannen informere kommunestyret, slik at arbeidet med budsjettendring kan komme i gang. Forslag om tilleggsbevilgninger og omdisponeringer på budsjettet fremmes i så god tid at de som senere skal behandle forslaget får rimelig tid til å vurdere nødvendigheten av den foreslåtte bevilgning og mulighetene for å dekke den. Når det er nødvendig med tilleggsbevilgninger, skal de forslag som fremmes omfatte hvilke muligheter som foreligger for at bevilgningen kan dekkes enten ved nedsettelse av andre bevilgninger eller forhøyelse av inntektsanslag. I balansert målstyring står resultater i fokus for en forbedring- og læringsprosess. Betydningen av klare målsettinger gjennom indikatorer og en klart definert ressursinnsats er grunnlaget for en god rapportering og evaluering Budsjettoppfølging For å muliggjøre en effektiv budsjettoppfølging, skal det i størst mulig grad foretas periodisering av budsjettets driftsdel etter at kommunestyret har vedtatt budsjettet. Rådmannen skal ved utgangen av hver måned gjøre nødvendige avviksvurderinger i forhold til budsjettet, og iverksette de eventuelle justeringer i driften som er nødvendig for å innarbeide avvikene. Ved fare for overskridelser på den budsjettrammen som det enkelte nivå har fått seg tildelt, skal det fremmes sak for det organ/enhet som kan ta stilling til den budsjettjusteringssak som fremmes. 10

12 4. ÅRSREGNSKAPET 4.1 Årsregnskap Rådmannen gis ansvaret for at det utarbeides årsregnskap for kommunen i henhold til bestemmelsene i kommuneloven med tilhørende forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret og være sluttbehandlet av kommunestyret senest 30. juni i året etter regnskapsåret, jf Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 10. Drift- og investeringsregnskapet skal blant annet vise regnskapstall på minst samme detaljeringsnivå som kommunestyret har vedtatt årsbudsjettet. Regnskapet skal føres etter anordningsprinsippet; dvs at så langt det er mulig skal alle kjente utgifter/ utbetalinger og inntekter/ innbetalinger i året tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes. Regnskapet skal føres brutto; dvs at det ikke skal gjøres fradrag for tilhørende inntekter/ innbetalinger ved føring av utgifter/ utbetalinger. Tilsvarende gjelder ved føring av inntekter/ innbetalinger. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler skal vises i årsregnskapet. Registrering kun i balansen er ikke tillatt God kommunal regnskapsskikk Regnskapsføringen skal innrettes i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. God kommunal regnskapsskikk vil være i kontinuerlig utvikling i regi av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk. Denne arbeider for å utvikle standarder/ normer innenfor regnskapsområdet. 4.2 Formål Kapitlet skal ivareta hvem som har kompetansen til å gjennomføre strykninger ved et merforbruk i driftsregnskapet samt å redusere netto merutgift i investeringsregnskapet. 4.3 Myndighet Formannskapet gis fullmakt til å bestemme tidsplanen for når regnskapet skal behandles i henholdsvis formannskapet og kommunestyret. Rådmannen gis myndighet til å bestemme fremdrift og opplegg for arbeidet med årsregnskapet, innenfor bestemmelsene i økonomireglementet. 4.4 Regnskapsavleggelse Regnskapet skal underskrives av rådmannen og seksjonsleder økonomi. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Kopi av uttalelsen skal sendes formannskapet før formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 4.5 Strykningsbestemmelser Kompetanse til å gjennomføre fullstendige strykninger i driftsregnskapet Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre fulle strykninger dersom driftsregnskapet gjøres opp med underskudd. 11

13 4.5.2 Kompetanse til å gjennomføre delvise strykninger i driftsregnskapet Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre delvise strykninger etter følgende prioritering Stryke budsjetterte overføringer til investeringsregnskapet vedtatt av kommunestyret selv Stryke avsetninger til fond budsjettert av kommunestyret selv. Stryke avsetninger til overskuddsfond. Rådmannen gis fullmakt til prioritere hvilke avsetninger som helt eller delvis skal strykes Stryke budsjettert avsetning til likviditetsreserve Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd Redusere overføringsposten fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet Rådmannen gis fullmakt til å redusere kommunestyrets budsjetterte overføringer til investeringsregnskapet dersom investeringsregnskapet ikke trenger det Investeringsregnskapet Rådmannen gis fullmakt til å redusere netto merutgift i investeringsregnskapet etter følgende prioritering: Å redusere budsjettert avsetning til ubundne investeringsfond Å redusere budsjettert avsetning til likviditetsreserve investering Å overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne investeringsfond til prosjekter med manglende finansiell dekning De to første kulepunktene må gjennomføres før det siste kan anvendes. 4.6 Særskilte forhold ved årsavslutningen Udisponerte bevilgninger i investeringsregnskapet Udisponerte bevilgninger til prosjekter innen investeringsregnskapet skal ved regnskapsavslutningen automatisk avsettes til fond. Bevilgningene er disponible for senere år uten ytterligere vedtak. 4.7 Fonds Kommunestyret har som eneste kommunale organ myndighet til å bruke av fondsmidler. Kommunestyret gir fullmakt til rådmannen å disponere fra seksjonenes og virksomhetenes disposisjonsfond de midler som tilføres disse etter vedtak i kommunestyret Virksomhetenes og seksjonenes over-/underskuddsfond (disposisjonsfond) I vedtatt organisasjonsmodell har den enkelte virksomhets- og seksjonsleder stor myndighet til å disponere ressurser knyttet til den produksjon av tjenester vedkommende har ansvar for. Samtidig stilles det definerte krav mht. resultater hos den enkelte virksomhet. For at den enkelte virksomhet skal ha mulighet til å planlegge disponeringen av økonomiske ressurser over en lengre periode enn ett år har Kommunestyret vedtatt innført regler for virksomhetenes/seksjonenes over-/underskuddsfond. Innføringen av over- og underskuddsfond er ment å være et incentiv til virksomheter for å oppnå en effektiv og rasjonell drift, i det overskudd i sin helhet kan beholdes av virksomheten til fri benyttelse. Prinsipper for over-/underskuddsfond på virksomhetsnivå: Virksomhetene får overført over- / underskudd med inntil 3% av revidert budsjettramme. For overskudd kan virksomhetens fond maksimalt utgjøre 10% av opprinnelig vedtatt budsjett for påfølgende år. For underskudd kan virksomhetens fond maksimalt utgjør 3% av opprinnelig vedtatt budsjett for påfølgende år. Virksomheter som har negativt fond skal utarbeide tiltaksplaner 12

14 slik at fondet går i null innen 2. årsavslutning. Tiltaksplanene følges opp i de løpende budsjettoppfølgingsmøtene mellom staben og virksomheten. For virksomheter som ønsker å spare til spesielle tiltak som overskrider 10% av budsjettrammen, skal dette fremmes som egen sak og vedtas av driftsutvalget Fullmakter til rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å bestemme at det innen driftsbudsjettets respektive bevilgninger (netto rammer i budsjettskjema 1 B) kan disponeres fra seksjonenes og virksomhetenes egne disposisjonsfond og bundne fonds i den grad bruken er i samsvar med midlenes formål og forutsetninger og bruken ellers ikke kan regnes for å være av prinsipiell betydning Avsetning til bundne drifts- eller investeringsfond I de tilfeller kommunen mottar øremerkede tilskudd hvor det ved tildelingen hefter rapporteringsplikt til annet forvaltningsorgan, samt i andre tilfeller hvor midlenes formål ikke kan endres av kommunen og disse ved budsjettårets slutt ikke benyttes fullt ut til det aktuelle formål, gis rådmannen fullmakt til å besørge at det udisponerte beløp avsettes til bundne drifts- eller investeringsfond ved regnskapsavslutningen Særskilt om startlån Dersom det ved regnskapsavslutningen er innbetalt mer enn det som er budsjettert på mottatte avdrag på startlån, skal det betales inn et ekstraordinært avdrag til Husbanken tilsvarende det overskytende beløpet. 13

15 5. DIVERSE BESTEMMELSER OM REGNSKAP MV 5.1 Aktivering av eiendeler Aktivering i balansen skal foretas for å gi et riktigst mulig uttrykk for verdien av kommunens eiendeler og dermed et mest mulig korrekt forhold mellom eiendeler og bokført egenkapital samt for å danne grunnlag for avskrivninger. Jfr. Forskrift om årsregnskap og årsberetning Avskriving av eiendeler Utgifter som vedrører anskaffelser av eiendeler for mer enn kr og med en levetid utover 3 år, skal føres i investeringsregnskapet og aktiveres i balanseregnskapet. Det samme gjelder for vesentlige vedlikeholdsarbeider som kan regnes som påkostninger, jfr. standard for god kommunal regnskapsskikk nr. 4 om skillet mellom drifts- og investeringsregnskapet. Rådmannen gis ansvaret for at det foretas årlige avskrivinger. Avskrivningene skal foretas maskinelt innen kommunens regnskaps- og budsjettsystem. Avskrivningene skal gjøres med like beløp årlig fordelt over eiendelens økonomiske levetid slik avskrivningsperiodene er bestemt gjennom forskriftene. Rådmannen gis fullmakt til å ta avgjørelsen i den grad det er tvil om hvilken anleggsmiddelgruppe anlegget skala henføres til. Dersom verdien åpenbart forringes raskere enn angitt hva avskrivningsperiodene i forskriftene tilsier gis rådmannen fullmakt til å foreta nedskrivning til virkelig verdi i balansen. Tomter, boligfelt, industriområder og jordbruks- og skogbruksområder er ikke gjenstand for avskrivninger. Den aktiverte verdien for slike eiendeler reduseres etter hvert som salg skjer. 5.3 Innbetalinger Alle innbetalinger til kommunen skal skje til bank eller kasse. Rådmannen skal legge til rette for at innbetalinger så langt det er hensiktsmessig kan gjøres på betalingsdokument (faktura, bankgiro etc) utstedt av kommunen. Elektroniske innbetalinger må kunne identifiseres, dvs felt med KID må benyttes. Alle krav på betaling for mottatte varer eller tjenester skal faktureres eller skje på bakgrunn av mottatt faktura. Utbetalingsanvisninger og sjekker som kommer i posten skal uten opphold leveres økonomiseksjonen. Utbetalingsanvisninger og sjekker til kommunen skal ikke kunne utbetales kontant, men godskrives bankkonto. Rådmannen gis myndighet til å bestemme nærmere retningslinjer for håndtering av verdipost og føring av verdipostjournal. 5.4 Utbetalinger Alle utbetalinger som gjelder utgifter i henhold til kommunens budsjett, foretas av leder av økonomiseksjonen. Før en slik utbetaling skjer, skal det foreligge en anvisning, dvs. en utbetalingsordre fra den som har anvisningsmyndighet Rådmannen gis myndighet til å bestemme nærmere retningslinjer for utbetalinger; herunder også om forhold vedrørende lønnsutbetalinger, reiseregninger, utlegg etc. 5.5 Kontantkasse Rådmannen gis fullmakt til å opprette nye kontantkasser og avslutte eksisterende kontantkasser med varierende beløp samt fastsette nærmere regler for bruk av kontantkasse. Ved opprettelse eller avvikling skal det alltid gis skriftlig melding til leder av økonomiseksjonen med 14

16 klar angivelse av hvordan kassen bokføringsmessig er opprettet/ avviklet. Kontantkasse skal brukes til mindre innkjøp når kredittkjøp ikke er mulig eller naturlig, eller ved behov for vekslepenger på steder med varesalg eller med mindre oppdrag eller tjenester som det kreves vederlag for. Kontantkasse kan ikke benyttes til å utbetale lønn eller godtgjørelser av noen art. Rådmannen har ansvaret for at følgende ivaretas: Det utpekes en ansvarlig person for hver kontantkasse. Det skal foreligge kvitterte bilag for hvert beløp som er utbetalt fra kontantkassen. Kvitterte bilag oversendes for attestasjon og anvisning før utbetalt beløp blir refundert kontantkassen. Kassen skal til enhver tid være ajourført slik at kontanter og bilag er avstemt mot tildelt beløp i kontantkassen. Kassen skal til enhver tid være tilgjengelig for kontroll fra revisjonen eller rådmannen. Ved avslutning av kontantkassen, eller ved skifte av ansvarlig person for kontantkassen må kassen avstemmes og gjøres opp i henhold til restbeløp. Restbeløp settes inn på kommunens foliokonto. 5.6 Utgående fakturaer Kommunal fakturering skal gjøres maskinelt via økonomisystemet. Alt faktureringsgrunnlag skal oppbevares systematisk i minst 10 år. Alle inntekter skal bokføres i kommunens regnskap i det fakturaene sendes ut til kunden. Fordringsmassen håndteres i henhold til bestemmelsene i kapittelet om innfordring av kommunale krav. 5.7 Refusjonskrav og tilsagnsbrev Mottatte tilsagnsbrev skal bokføres umiddelbart etter avsendelse og før innbetaling har skjedd. Kravene føres som utestående fordring inntil aktuelt beløp innbetales. Alle refusjonskrav skal faktureres over kommunens økonomisystem 5.8 Korreksjonsbilag Den som er videredelegert anvisningsmyndighet, samt leder av økonomiseksjonen, gis myndighet til å foreta korreksjoner av feilaktige bilag. Ved slike korreksjoner skal det være en gjensidig henvisning mellom det bilaget som blir korrigert og korrigeringsbilaget med referanse til de respektive bilagsnumre. 5.9 Inventarprotokoll Rådmannen har ansvaret for at det føres enkle og hensiktsmessige inventarprotokoller over kostbart og/ eller lett omsettelig inventar/ utstyr i kommunens eie. Hvis en gjenstand enten enkeltvis eller flere samlet utgjør en vesentlig verdi, bør dette være gjenstand for inventarføring. Det samme gjelder for attraktive gjenstander som har en viss egenverdi og som samtidig etter forholdene er enkel å fjerne; dvs at det er en tapsrisiko til stede. Det skal føres inventarprotokoll over PC-utstyr og kunstverk. Inventarprotokollene skal være innrettet slik at de bl.a. gir opplysninger om: type gjenstand dato for anskaffelse anskaffelsesbeløp bilag-/ fakturanr. hvem som har ansvaret for gjenstanden (administrativ enhet) 15

17 hvor gjenstanden befinner seg For kunstverk må verkets art, kunstnerens navn, verkets tittel og eventuelt registreringsnummer fremgå. Inventarprotokollene må innrettes slik at oppfølging og kontroll kan skje raskt og effektivt. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette nærmere bestemmelser om hvordan inventarprotokollene skal føres, om merking samt om kassasjon. 16

18 6. OPPFØLGING OG RAPPORTERING Rådmannen har ansvaret for løpende oppfølging og kontroll av ressursbruken innenfor budsjettet. Formannskapet skal underrettes om ekstraordinære forhold uavhengig av tertialrapporteringen. 6.1 Periodisk rapportering Kommunestyret skal hvert tertial få seg forelagt tilstandsrapport så langt i året som viser avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet. Rapportene skal også omfatte status på vedtatte utviklingsområder. Vesentlige avvik skal kommenteres særskilt med angivelse av hvilke tiltak som blir iverksatt for at måloppnåelsen skal finne sted. Prognoser for resten av året beskrives i rapporten. For investeringsprosjekter skal framdriften og økonomiske forhold kommenteres. Rådmannen skal fremlegge tertialrapportene til orientering i Driftsutvalget. 6.2 Årsberetning Rådmannen har ansvaret for at det utarbeides årsberetning i henhold til kommunelovens bestemmelser. Årsberetningen legges frem for formannskapet som igjen innstiller overfor kommunestyret. Årsberetningen skal være ferdigbehandlet av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet behandles. I årsberetningen skal kommunens økonomiske stilling og regnskapsresultat beskrives. Årsberetningen skal i tillegg inneholde opplysninger om forhold som er viktig for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet som ikke fremkommer av regnskapet. Også andre forhold av vesentlig betydning for kommunen skal beskrives i årsberetningen. Hovedvekten skal ellers legges på å sammenligne oppnådde resultater med de i budsjettet vedtatte mål. Her fokuseres på informasjon om kommunens tjenesteyting. Rådmannen utarbeider nærmere spesifikasjon for årsberetningens innhold. 6.3 Nasjonal rapportering (Kostra) Rådmannen har ansvaret for å ivareta kommunens forpliktelser etter kommuneloven med tilhørende forskrifter hva gjelder å gi departementet løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer. 17

19 7. BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER 7.1 Formål Kapitlet skal gi retningslinjer slik at alle investeringsprosjekter blir likt behandlet. 7.2 Definisjon av investeringsprosjekt Varige driftsmidler som fast eiendom, bygninger, anlegg, inventar, utstyr, transportmidler, maskiner mv. som forventes brukt mer enn en regnskapsperiode (1 år). Anskaffelseskosten må være på minimum kr , og ha en økonomisk levetid på minst 3 år regnet fra anskaffelsestidspunktet. Som investeringsprosjekt regnes også utgifter til påkostning. Som påkostning regnes tiltak som fører eiendelen til en høyere standard eller til en annen funksjonalitet eller endret bruksområde enn den har vært i tidligere. Ved klassifisering av en utgift som påkostning skal det derfor vurderes hvorvidt utgiften bidrar til å øke eiendelens økonomiske levetid i forhold til det som ble lagt til grunn ved anskaffelsen og/eller bidrar til å øke eiendelens kapasitet og funksjonalitet jmf. GKRS standard 4 avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 7.3 Behovsutredning Rådmannen har ansvaret for å ta initiativ til å legge fram påtrengte/ønskelige investeringsbehov. Det skal foreligge en utredning som inneholde: 1. Analyse med behov 2. Funksjonsbeskrivelse og romprogram med netto arealbehov 3. Alternativer om det enkelte arealbehov bør søkes realisert ved ombygging, tilbygg eller nybygg, eventuelt som del av et større investeringsprosjekt. Dette bør vurderes opp mot leie eller OPS (offentlig/privat samarbeid) 4. Lokalisering 5. Forventet kostnadsramme, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet (rente- og avdragsutgifter, drifts- og framtidige vedlikeholdsutgifter) 7.4 Politiske vedtak før igangsetting Utgifter til investeringsprosjekt skal tas med ved rullering av økonomiplan. Bare i unntakstilfelle kan utgifter til investeringsprosjekt fremmes som enkeltsak. I slike tilfeller kreves det ny behandling av økonomiplanen. Før investeringsprosjekt kan igangsettes må finansiering være i orden. Arbeid med forprosjekt og detaljprosjektering skal følge parallelt med prosessene. Der kommunestyret vedtar investeringsprosjekt som innebærer stor grad av usikkerhet, skal Rådmannen rapportere fortløpende til kommunestyret i tertialrapportene. Investeringsprosjektet skal som hovedregel igangsettes i det året det er budsjettert. Vedtaket skal inneholde: 1. Utgifter til forprosjektering der dette er påkrevd 2. Utgiftsramme for hele investeringsprosjektet basert på et realistisk utgiftsoverslag herunder konsekvenser for driftsbudsjettet inklusiv fremtidige forvaltnings, drifts- og vedlikeholdsutgifter. Det budsjetteres med total utgiftsramme i det året investeringsprosjektet skal starte 3. Netto budsjettering er ikke tillatt. Uforutsette tilskudd eller gaver kan ikke brukes til å øke investeringsrammen uten kommunestyret sin godkjenning. 4. Budsjettet (brutto utgifter og inntekter) skal være på prosjektnivå med unntak av sekkebevilgninger til vei og vann- og avløp. 18

20 7.5 Oppfølging av investeringsprosjekt For investeringsprosjekter som går over flere budsjettår, gjelder opprinnelig vedtak årsuavhengig. Budsjettet skal for slike prosjekter justeres for det som gjenstår som ubrukt. Investeringsprosjekter som ikke blir igangsatt i budsjettåret eller som drar uforholdsmessig langt ut i tid, skal vurderes på nytt i økonomiplan- og budsjettsammenheng. Ved rullering av økonomiplanen skal det vært år foretas en ny vurdering av det enkelte investeringsprosjekt med hensyn til lønns- og prisvekst og konsekvenser for driftsbudsjettet med hensyn til forvaltning, drift og vedlikehold. 7.6 Prosjektansvarlig Prosjektansvarlig (den som har tatt initiativet til investeringsprosjektet og utredet behovet) er ansvarlig for at prosjektet blir realisert Prosjektansvarlig er ansvarlig for: 1. Framdriftsplan 2. Økonomisk styring 3. Rapportering 4. Utarbeidelse av sluttregnskap 7.7 Forprosjekt Når det foreligger vedtak om forprosjekt skal den som er prosjektansvarlig utarbeide framlegg til spesifisert byggeprogram med overslag over totale utgifter. Med bakgrunn i dette byggeprogrammet og utgiftsanslaget blir det: 1. Engasjert arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse, alternativt tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 2. Opprettelse av prosjektgruppe som består av representanter fra den enheten som er involvert, samt en representant fra brukerne av den tjenesten som prosjektet vedkommer. Det endelige materialet til forprosjekt skal inneholde: 3. Saksutredning. 4. Forprosjekttegninger. 5. Beskrivelse av bygningsmessig standard og tekniske installasjoner. 6. Anslag over utgifter på grunnlag av erfaringstall, framlagt i samsvar med kommunens gjeldende kontoplan. Anslag over utgifter skal omfatte eventuelle tomteutgifter/gebyr, inventar, utenomhusanlegg, forventet lønns- og prisstigning i planleggings-/byggeperioden, samt beløp til kunstnersk utsmykking. 7. Konsekvens for forvaltning, drift og vedlikehold etter ferdigstilling med forventet driftsbudsjettmessige endringer. 8. Forventet framdriftsplan for den videre prosjektering og bygging. 9. I saksframlegget bør det fremgå på hvilken måte man skal innhente anbud/tilbud. 7.8 Detaljprosjekt Detaljprosjektering igangsettes når forprosjektering er vedtatt av kommunestyret. Dersom kommunestyrets utgiftsramme for hovedprosjektet er for lavt må saken legges fram for kommunestyret for ny politisk behandling før prosjektet igangsettes. Før saken legges fram for kommunestyret skal en forsøke å finne løsninger slik at man kan gjennomføre investeringsprosjektet innenfor den opprinnelige utgiftsrammen. Ved detaljprosjektering må en påse at: 1. Byggeløyve blir innhentet, herunder alle godkjenninger fra offentlige instanser 19

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42 Økonomireglement Side 1 av 42 1. MÅLSETNINGER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 2. SYSTEMBESKRIVELSER... 4 2.1 Kommunens plansystem... 4 2.2 Økonomimodell... 7 2.3 Regnskapsprinsipper... 9 2.4 Økonomiorganisasjonen...

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006.

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. HATTFJELLDAL KOMMUNE 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. Innhold: Økonomireglement for Hattfjelldal kommune 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2 KOMMUNENS

Detaljer

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 2.1 INNLEDNING 6 2.2. ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 8 2.2.1 UTARBEIDELSE 8 2.2.1.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA Vedtatt av Nordre Land kommunestyre den 11.12.01 Revidert 05.09.07, K-sak 048/07 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. UTARBEIDELSE,

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. KOMMUNENS PLANDOKUMENT 6 2.1. HANDLINGSPROGRAM 6 2.1.1 UTARBEIDELSE 7 2.1.2 TIDSPLAN 7 2.1.3 INNHOLD

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer

Økonomireglement for Berg kommune

Økonomireglement for Berg kommune Økonomireglement for Berg kommune Vedtatt av Berg kommunestyre den 16.12.2008 i sak 85/08. Vedtaks-/endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Kommunestyret 16.12.08 sak 85/08 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007 Økonomihåndbok Oppdater: 23.05.2008 Denne økonomihåndboka er laget med tanke på alle ansatte i NMS som på en eller annen måte arbeider med økonomi og regnskapsrelaterte oppgaver. Den er også ment som oppslagsverktøy

Detaljer