Per Arne Tufte. Gjeldsordning som fortjent? En studie av oppfatninger om rettferdige levekår under gjeldsordning. Per Arne Tufte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Per Arne Tufte. Gjeldsordning som fortjent? En studie av oppfatninger om rettferdige levekår under gjeldsordning. Per Arne Tufte."

Transkript

1 Per Arne Tufte Cover illustration: Inger Sandved Anfinsen Per Arne Tufte En studie av oppfatninger om rettferdige levekår under gjeldsordning KOBOLT DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 2005 ISSN: En studie av oppfatninger om rettferdige levekår under gjeldsordning Avhandling for graden dr. polit Per Arne Tufte Gjeldsordning som fortjent? En studie av oppfatninger om rettferdige levekår under gjeldsordning Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo 2005

2 En studie av oppfatninger om rettferdige levekår under gjeldsordning av Per Arne Tufte Februar 2005 Avhandling for dr.polit-graden Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Oslo

3 Per Arne Tufte, 2005 Doktoravhandlinger forsvart ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Nr. 12 ISSN Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Omslag: Inger Sandved Anfinsen. Trykk og innbinding: AiT e-dit AS, Oslo, Produsert i samarbeid med Unipub AS, Oslo. Avhandlingen blir kun produsert av Unipub AS i forbindelse med disputas. Alle henvendelser vedrørende avhandlingen skal rettes til rettighetshaver eller enheten der doktorgrad er forsvart. Unipub AS er et heleid datterselskap av Akademika AS, som eies av Studentsamskipnaden i Oslo.

4 Forord Denne avhandlingen er resultat av et doktorgradprosjekt under Velferdsprogrammet, finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet startet vinteren Det mest av arbeidet har foregått på Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). I perioden august 2002 juli 2003 hadde jeg permisjon fra prosjektet for å fungere som universitetslektor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS). Det er mange jeg skylder en takk for at denne avhandlingen har kunnet bli fullført. Professor Gunn Elisabeth Birkelund ved ISS har vært hovedveileder på prosjektet. At dette prosjektet har kommet i havn omtrent innenfor fristen skyldes hennes evne til å være målrettet, inspirerende og ikke minst evnen til å tilpasse veiledningen til den fase prosjektet har befunnet seg i. Elling Borgeraas ved SIFO har vært prosjektleder og har i praksis fungert som biveileder på prosjektet. Både som faglig mentor og som kollega har han hatt stor betydning. Jeg vil videre takke ledelsen ved Statens institutt for forbruksforskning for å ha lagt forholdene til rette på en slik måte at det har vært mulig å gjennomføre dette prosjektet. Kolleger ved SIFO, spesielt de som tilhører «økonomigruppa», har bidratt med faglige tilbakemeldinger og ikke minst med oppmuntring og inspirasjon. Christian Poppe må takkes spesielt for uvurderlige innspill tidlig i prosjektet og for mange faglig relevante samtaler under prosessen. Jeg vil også takke Lisbeth Berg, som har vært gruppeleder under siste del av doktorarbeidet, og Tove Mordal for mange nyttige innspill. Mange andre fortjener også en takk for å ha vært til stor hjelp. Inger Lise Solvang i Intera as gjorde en utmerket jobb som moderator ved fokusgruppeintervjuene. Torkild Hovde Lyngstad har bistått med å konvertere datafilen fra et gammelt SAS-format. Egil Rokhaug har gitt kommentarer til et tidligere utkast av kapittel 3 og 4. Erling H. Albrechtsen har bidratt med lengre innspill

5 4 om «Weber-hypotesen», selv om jeg nok ikke har maktet å ta hensyn til alle. Sist men ikke minst vil jeg takke Berit Nyborg Fjeldheim og Thea Leivestad for hjelp til sluttstilling av avhandlingen. Takk også til deltakere på et fellesnordisk seminar om «Hushållens överskuldsättning i Norden» på Hansaari kultursenter januar 2003 for kommentarer til et tidlig utkast av kapittel 13 i avhandlingen. Jeg vil også takke to anonyme fagfeller for kommentarer på et utkast til en artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning som danner utgangspunktet for kapittel 9. Alle større prosjekter har sine opp- og nedturer. Mange kolleger ved SIFO, ISS og andre steder har nok uten å vite det fungert som «samtaleterapeuter». Det gjelder spesielt Elin Bye, Victoria I Einagel, Silje N. Fekjær, Astrid Skatvedt, Ardis Storm-Mathiesen og Anne Margrethe Sønneland. For familie og venner har nok dette prosjektet vært en belastning. Jeg må bare takke for at de har holdt ut de verste «lunene». En spesiell takk til Erik Robert for tålmodighet og oppmuntring underveis. Det må være slitsomt å forholde seg til en som, selv om han er fysisk tilstede, ikke alltid like mentalt tilstedeværende. Oslo, 31. januar 2005 Per Arne Tufte

6 Innhold Forord... 3 Innhold Forskningsspørsmål To fortellinger om gjeldsproblemer Første fortelling Andre fortelling Tema og forskningsspørsmål Grenseproblematikken og den moralske dimensjon Levekårsproblematikken og den moralske dimensjon Problemstilling Opplegg for avhandlingen Forhistorie: gjeldskrisen Begrepet som forandret mening Gjeldskrise eller forskningskrise? Årsaker til gjeldsproblemer Individorientert forklaringsposisjon Strukturorientert forklaringsposisjon Individ eller struktur? Gjeldsordningsloven Etablering av gjeldsordningsloven Beskrivelse av gjeldsordningsprosessen Ikke lovregulert, frivillig forhandlingsfase Forberedende fase Vilkår for å innlede frivillige gjeldsforhandlinger Lovregulert frivillig forhandlingsfase Innholdet i en frivillig gjeldsordning Rettslig forhandlingsfase Gjeldsordningsperioden Etterperioden... 56

7 6 3.9 Saksmengde Den moralske dimensjon Tvetydighet, skjønn og «local legal cultures» Konklusjon Gjeldsordning og forbrukerkonkurs i andre land Litt historikk To regimer: frisk start versus livslangt ansvar for gjeld Ny frisk i USA og Canada England og Wales Europas liberale gjøkerede? Dansk «gældsanering» Finsk gjeldsordning Svensk «skuldsanering» Fransk betalingsplan Tysk gjeldslettelse Forbrukerkonkurs i komparativt perspektiv Klassifisering etter funksjon Forbrukerkonkurs versus gjeldsordning Klassifisering ut fra materialet ovenfor En global klassifisering av forbrukerkonkurs Forklaringer på forskjeller i lovgivning Konklusjon Perspektiver på kreditt Kreditt og penger Tradisjonell kreditt: Tillit og betalingsmoralen «Viktoriansk» moral Kreditt som bytte Låneforholdets institusjonelle forankring Betalingsmoralen og normen om gjensidighet Tillit Moderne kreditt: Risiko og markedsmoral Kredittliberalisering og ekspansjon Demokratisering av kreditt kredittkortenes rolle Årsaker til kredittveksten Upersonlige lånerelasjoner: Risikovurderinger erstatter tillit Slutten på betalingsmoralen? Velferdsmessige aspekter ved kreditt Kulturelle forestillinger om et normalt forbruk Positive og negative velferdskonsekvenser av forbrukerkreditt Gjeldsordning og forbrukerkonkurs som «velferdsordning» Konklusjon Rettferdighetsvurderinger Begrepsavklaring Nivåer for analyse av rettferdighet...130

8 Innhold Globale rettferdighetsteorier Utilitarisme Differensprinsippet (Rawls) Autonomi (Kilpi) Berettigelse (Nozick) Evner og muligheter (Sen og Nussbaum) Rettferdighetssfærer (Walzer) Rettferdighetsprinsipper Klassifisering av rettferdighetsprinsipper Likevekt Fordelingsrettferdighet Likefordeling Velferd og behov Fortjeneste og belønning Rettigheter Nytte og produktivitet Status Kontekstavhengighet Sammendrag Sosial posisjon, moral og rettferdighetsoppfatninger Sosial posisjon og klasser Verdiorienteringer Middelklassens og arbeiderklassens forhold til gjeld Tesen om den protestantiske etikk Askese, livsnytelse og nødvendighet Utsatt behovstilfredsstillelse Klassesosialisering Klassespesifikke standardpakker og livsstil Oppsummering Sosial distanse og interesser Gjeldsproblemer et middelklassefenomen? Sosial nærhet og distanse Relativ deprivasjon Oppsummering Sammenheng mellom sosial posisjon og rettferdighetsoppfatninger Konklusjon Data og metode Kvantitativt datamateriale Kvalitativt datamateriale Bakgrunn for fokusgruppemetoden Begrunnelser for å velge fokusgrupper Sammensetning og utvelgelse av fokusgruppene Grad av moderatorengasjement Analyse av fokusgruppedata

9 Komparasjon Koding Plan for de empiriske analysene Oppfatninger om rettferdige levekår under gjeldsordning Innledning Teori og tidligere forskning Data og variabler Operasjonalisering av levekårsholdninger Operasjonalisering av individorienterte og strukturorienterte forklaringer Resultater Drøfting Konklusjon Fokusgruppene: Er gjeldsproblemer selvforskyldte eller uforskyldte? Middelklasseinformantene Eldre middelklasseinformanter: «Dårlig økonomisk sans» Yngre middelklasseinformanter: «Vi kjenner dem ikke» Arbeiderklasseinformantene Eldre arbeiderklasseinformanter: «Bankene har et ansvar» Unge arbeiderklasseinformanter: «Vanskelig å tenke langsiktig i en ukontrollerbar verden» Konklusjon Forklaringsformer Sosial distanse Gruppeintervjuene: Perspektiver på gjeldsordning Eldre middelklasseinformanter: fare for misbruk Holdninger til loven Yngre middelklasseinformanter: opplæring Holdninger til loven Eldre arbeiderklasseinformanter: bankenes ansvar Holdning til loven Yngre arbeiderklasseinformanter: fengsel Holdninger til loven Konklusjon Levekårsproblematikken i gruppeintervjuene Levekårsnormer i gruppediskusjonene Eldre middelklasseinformanter: minimum Hva dekker minimumsnormen? Begrunnelse for levekårsnormen Yngre middelklasseinformanter: moderasjon...294

10 Innhold Hva dekker moderasjonsnormen? Begrunnelser for levekårsnormen Eldre arbeiderklasseinformanter: et sosialt liv Hva er et moderat normalforbruk? Begrunnelser for levekårsoppfatningene Yngre arbeiderklasseinformanter: normalt liv Hva er et normalt liv? Begrunnelser for normalnormen Analyse Levekårsnormer Sammenlikning av levekårsnormer i fokusgruppene Den moralske dimensjon Oppfatninger om barns levekår under gjeldsordning Bakgrunn Barna - de moralsk verdige? Fokusgruppeintervjuene Konklusjon: barns motsetningsfylte moralske status Rettferdige levekår Begrepsavklaring Analytisk strategi: generalisering Gjeldsordningslovens moralske dimensjon Levekårsnormer og rettferdighetsprinsipper Levekårsnormer i det kvantitative materialet Levekårsnormer i fokusgruppesamtalene Levekårsnormene og forestillinger om det normale liv «Mekanismer» som kopler levekårsnormer til rettferdighetsoppfatninger Tilslutning til betalingsmoralen og prinsippet om «lavere attraksjon» Sosial nærhet og sosiale typifiseringer Gjeldens sosiale mening: «bra» og «dårlig» gjeld Skyld og moralsk verdighet Relativ deprivasjon Retten til et normalt liv Risiko Oppsummering Litteratur Vedlegg 1: Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Vedlegg 2: Spørreskjema våren Vedlegg 3: Intervjuguide fokusgruppeintervjuer

11 10

12 1 Forskningsspørsmål 1.1 To fortellinger om gjeldsproblemer Jeg innleder med to fortellinger hentet fra presseoppslag. De gir en antydning om hvordan omtalen av privatpersoners gjeldsproblemer har endret seg fra midten av 1980-tallet til i dag Første fortelling I Aftenpostens morgenutgave, 14. juni 1986 stod følgende fortelling under overskriften «Vi låner oss fra gård og grunn»: «HUN skjønte ingenting da den pent antrukne mannen en dag stod utenfor døren. Huset solgt på tvangsauksjon? Ikke overholdt låneforpliktelsene? Hva i all verden mumlet mannen om? For selvfølgelig hadde han ikke nevnt problemene for sin livsledsager gjennom nesten 15 år. Det var nok at han hadde økonomiske mareritt, om han ikke skulle uroe henne også. Og til å begynne med hadde han jo taket på det. Lånet på huset tok han seg iallfall av nesten presis, selv om det hendte en gang iblant at det kom annen gangs varsel om renter og avdrag før han fikk somlet seg i banken. Litt tregere gikk det med betalingene da de skaffet seg den hyggelige hytta på Geilo, som de så lenge hadde ønsket seg. Da dumpet det rett som det var inn noen illrøde inkassovarsler som fikk blodet til å bruse innenfor dressjakken med den slunkne lommeboken. Rent ille ble det først da han skaffet seg drømmebilen. Han hadde ikke klart å stå imot, han hadde jo alltid villet ha en slik bil i stjerneklassen. Og banken sa jo ikke nei. Tvert imot. Banken sa at jo visst skal du få lån, det var bare å undertegne, så ville bilen bli hans. På gode vilkår, sa banken. Og det hadde han regnet på hjemme, også. Alle regnestykkene gikk opp, lekende lett. BMWen ble hans. Men regnestykkene på kjøkkenbordet før alle giroene kom, var en ting. Noe ganske annet var den skremmende summen det ble til sammen da de kom som en ubrutt strøm i postkassen. Da var det ingen ting som stemte. Ikke et eneste regnestykke gikk opp med noe i mente. Det ble minus, alt sammen.

13 12 Derfor hadde han gitt opp. Og slengt kravbrevene og varslene om rekommanderte sendinger direkte i papirkurven. Og, altså, ikke nevnt det for konen, heller» Det er interessant å merke seg de moralske overtonene i oppslagene om gjeldsproblemer fra tiden før gjeldskrisen som begrep ble knyttet til privathusholdningenes økonomi. Personen som framstilles her er ikke ondsinnet og spekulativ, men snarere naiv. Alt fra starten av forstår vi at det må gå galt. Selv om det går bra med boliglånet, kommer det i ny og ne et annen gangs varsel før han får somlet seg ned til banken. Til tross for at det er bare så vidt han klarer å betjene boliglånet, tar han opp ytterligere nye lån for å finansiere hytta på Geilo og den dyre drømmebilen av en BMW. Helhetsinntrykket er en person uten forstand på penger og økonomisk ordenssans, samt en som har levd over evne. I tillegg beskrives en person med utpreget evne til å stikke hodet i sanden: regninger og varsler kastes i papirkurven og han har i tillegg holdt problemene skjult for sin kone. Selv om vedkommende ikke direkte er en bedrager, er han heller ikke en person som holder en høy moralsk standard. I den grad han skulle få behov for økonomisk støtte fra velferdsstaten, ville han definitivt ikke tilhøre gruppen av de såkalt «verdig trengende». En kan naturligvis også stille spørsmål ved det bankmessige håndverket som er utøvd dersom denne kunden virkelig hadde vært i stand til å få så mye lån, men artikkelen tar ikke opp dette Andre fortelling 18 år etter oppslaget i Aftenposten, 13. september 2004, intervjuer Dagbladet en ung kvinne på 27 år under overskriften «Hjelp meg ut av gjeldskrisa». Hennes fortelling er en annen. De siste tre årene har hun slitt med å betale renter og avdrag på en gjeld som bare øker. Situasjonen forut for dette blir karakterisert som trygg og god. Kvinnen hadde en godt betalt jobb, egen bolig og kunne skaffe seg de materielle godene hun hadde behov for. Hun hadde kredittkort og forbrukslån, men hadde ikke problemer med å betjene gjelden. Så ble hun ble syk og arbeidsufør, noe som endret livssituasjonen dramatisk. Hun tok kontakt med økonomirådgiveren i kommunen og forsøkte å få til en betalingsordning med kreditorene, men dette førte ikke fram. Resultatet var at gjelden økte og at hun var tvunget til å selge boligen. I dag er gjelden på kroner. Hun har bodd seks forskjellige steder i ulike kommuner. Ansvaret

14 Forskningsspørsmål 13 for sønnen har hun overlatt til sin farmor fordi hun ikke vil at han skal se at hun lider. Inntekten er 7000 kroner i måneden og skal, foruten mat, klær og boutgifter, dekke utgifter til legebehandling og medisiner. Hennes erfaring med den kommunale rådgivningstjenesten er ikke god. I følge henne selv har hun opplevd å bli sendt mellom ulike offentlige kontorer på grunn av uenighet om hvem som har ansvaret. Erfaringene har knekt henne psykisk: «Underveis er jeg blitt psykisk syk. Dette tar fullstendig knekken på meg. I dag føler jeg meg helt ødelagt. Jeg får dårlig samvittighet bare jeg kjøper tannkrem, og tenker at «nå bruker jeg penger igjen»». Gjentatte forsøk på å få kontakt med og få til en betalingsordning med kreditorene har mislykkes. Ofte har hun ikke fått svar. Nå får hun imidlertid hjelp fra Gjeldsoffer-Alliansen og håper å få til en frivillig gjeldsordning gjennom namsmannen. Et viktig tilleggsmoment hun mener har hatt betydning for behandlingen hun har fått er hennes etniske bakgrunn. Hun er halvt spansk og føler at hun har møtt mange fordommer på grunn av dette: «Jeg føler at jeg blir dømt etter utseendet. Det har til og med blitt sagt at jeg ser ut som en satanist. Men ingen skal dømmes på et slikt grunnlag. Jeg blir sett på som en taper. Men jeg har ikke valgt dette selv!» Historien til denne kvinnen skiller seg fra de tradisjonelle sakene fra gjeldskrisen på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet ved at problemgjelden ikke er boliggjeld, men forbruksgjeld. Gjeldsproblemene skyldes heller ikke kombinasjon av arbeidsledighet og renteoppgang som knekte økonomien for en rekke hushold under gjeldskrisen. Samtidig har historien klare likhetstrekk med mange andre tilfeller av gjeldsproblemer: Dramatiske livshendelser som sykdom og arbeidsuførhet kan velte om på det som i utgangspunktet var en trygg økonomisk situasjon. Historien forteller noe om hvordan kreditt gjør husholdninger mer risikoutsatt og at omstendigheter som låntakeren ikke har kontroll over kan føre husholdningen ut i et økonomisk uføre. Et likhetstrekk med sakene fra slutten av 1980-tallet er problemene med å få til fruktbar kommunikasjon mellom kreditor og debitor når sistnevnte har gjeldsproblemer. Historien gir også en indikasjon på at den kommunale gjeldsrådgivningstjenesten ikke fungerer like godt i alle kommuner.

15 14 Et siste aspekt er betydningen av låntakerens kulturelle bakgrunn. Det er ikke urimelig å anta at gjeldsproblemer er nok et felt hvor personer med fremmedkulturell bakgrunn opplever fordommer, misforståelser og forskjellsbehandling. 1.2 Tema og forskningsspørsmål Denne avhandlingen omhandler rettferdighetsoppfatninger i tilknytning til gjeldsordningsloven som trådte i kraft i Loven gir privatpersoner med uoverkommelige gjeldsproblemer en mulighet til gjennom rettsapparatet å få slettet hele eller deler av gjelden. Det stilles strenge krav for å få en gjeldsordning, og skyldneren må gå med på at det i en lengre periode, normalt fem år, avsettes til dekning av långivernes krav den delen av inntekten som overstiger rimelige utgifter til livsopphold. Loven kan ikke karakteriseres som en velferdsstatlig ordning i tradisjonell forstand siden en gjeldsordning ikke innebærer direkte økonomisk støtte fra det offentlige. 1 Utgiftene til livsopphold reduserer det beløp som går til dekning av kreditorenes krav i gjeldsordningsperioden. Livsoppholdssatsene skal dekke «nødvendige og rimelige» forbruksutgifter til mat, klær, transport, lege og helsestell og personlig pleie, samt nødvendige dagligvarer og husholdsartikler. Satsene skal også dekke ekstrautgifter i forbindelse med ferie, fritid og høytidsdager. 2 I tillegg kan det settes av et beløp til dekning av boutgifter. 3 Størrelsen på livsoppholdssatsen har følgelig stor betydning for skyldnerens velferd i denne perioden. Det er også fastsatt egne livsoppholdssatser for barn i husholdningen. Gjeldsordningsloven representerer en form for sosial kontraktslovgivning (Reifner 1988) hvor det er innbakt en sosial sikkerhetsmekanisme i de tilfeller låntakeren ikke er i stand til å gjøre opp sine forpliktelser. Loven har økonomiske fordelingsvirkninger ved at långiverne må bære tapet av den gjelden som skyldneren får slettet og ved at livsoppholdssatsene er fastsatt under hensyntaking til nivået for tradisjonelle velferds- og sosialhjelpsordninger. Der- 1 Det offentlige kan likevel være direkte involvert i en gjeldsordningssak som kreditor ved husbanklån, studielån, skatte- og avgiftsgjeld, etc. 2 Rundskriv Q 08/2004: «Gjeldsordningsloven regulering av veiledende livsoppholdssatser m.v.». 3 Boutgifter er i melding fra Skattedirektoratet juni 1999 om «Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven» definert som «husleie, renter på boliglån, forsikring, offentlige avgifter, eiendomsskatt samt eventuelle fellesutgifter».

16 Forskningsspørsmål 15 med stilles en overfor rettferdighetsavveininger som er beslektet med dem vi finner i tilknytning til ordinære velferdsordninger. Det moderne forbrukersamfunnet, kredittsamfunnet, risikosamfunnet og nedbyggingen av velferdsstaten legitimerer at forbrukeren beskyttes gjennom sosial kontraktslovgivning, slik blant annet gjeldsordningsloven er uttrykk for. Det legger opp til et syn der tradisjonelle moralske forestillinger i tilknytning til kreditt spiller mindre rolle. Avhandlingen tilstreber imidlertid å undersøke hvorvidt tradisjonelle moralforestillinger likevel spiller en rolle for oppfatninger om rimelige levekår under gjeldsordning. Hans Petter Graver (1997) peker på at gjeldsordningsloven reiser tre vesentlige spørsmål. Det første gjelder lovens rekkevidde, det vil si hvem som skal regnes som tilstrekkelig forgjeldet til å få gjeldsordning. Jeg vil kalle dette for grenseproblematikken. Det andre spørsmålet gjelder hvor mye den som får gjeldsordning skal få beholde av inntekt og eiendeler. Jeg vil kalle dette for levekårsproblematikken. Det tredje spørsmålet er hvorvidt gjeldsordning og ettergivelse av gjeld skal betraktes som en rettighet for personer med uoverkommelig gjeldsbyrde eller som et privilegium som tilbys moralsk verdige søkere. Dette siste spørsmålet dreier seg om lovens moralske dimensjon Grenseproblematikken og den moralske dimensjon Grenseproblematikken har jeg tidligere behandlet i en analyse av publikums holdninger til gjeldsordningsloven basert på en spørreundersøkelse i et tilfeldig utvalg av den norske befolkningen. (Tufte 1993, 1992). Analysen avdekket at det i første rekke var to hovedgrupper av mennesker som av mange ble ansett som legitime mottakere av gjeldsordning (se Tabell 1-1). Disse to hovedgruppene antyder også to ulike legitimeringsgrunnlag for å komme inn under gjeldsordningsloven. Det første grunnlaget er å tilhøre grupper som allerede er betraktet som støtteverdige i velferdsstaten. Dette gjelder først og fremst syke og uføre samt arbeidsledige. Det siste henger antakelig sammen med at arbeidsledigheten hadde steget brått på slutten av 1980-tallet og ført til økonomiske problemer, inkludert gjeldsproblemer, for mange husholdninger. Oppslutningen om disse gruppene er antakelig uttrykk for noe mer enn en teknisk forståelse av at sykdom og arbeidsledighet kan føre til økonomiske problemer. Det er trolig i tillegg slik at dette betraktes som en moralsk legitim forklaring på økonomiske problemer. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet anses som uforskyldte forhold som forklarer hvorfor gjeldsproblemene har oppstått. Og dette gjelder sykdom og uførhet mer enn arbeidsledighet. Arbeidsledige har ikke alltid blitt betrak-

17 16 tet som en like moralsk verdig gruppe (jf. Midré 1995; Seip 1981; 1983; 1984; Terum 1998; Bauman 1998). Tabell 1-1: Andel som mener følgende grupper bør kunne få gjeldsordning (N=947) Syke og uføre 73 Arbeidsledige 62 De som prøver, men likevel ikke klarer 47 Pensjonister 36 Enslige forsørgere 32 Lavinntektsgrupper 30 Sosialklienter 15 De som bankene vurderer aldri vil kunne betale 12 De som har høy gjeld 7 De som har mer enn tre ganger inntekten 5 Det andre grunnlaget er at man har forsøkt så godt man kunne på egen hånd å komme ut av gjeldsproblemene. Her ser man at mangel på moralsk verdighet kan kompenseres gjennom egeninnsats. Ved å ha forsøkt så godt man kan å gjøre opp for seg, gis det en sikkerhet for at intet har vært uprøvd. Det finnes ikke andre løsninger. Men viktigere er at det gjennom egeninnsatsen demonstreres en moralsk vilje til å gjøre opp for seg, slik at man ikke kan mistenkes for å spekulere i loven. Det gir et sterkt signal om at man har den moralske verdighet som skal til for å få gjeldsordning. 4 Den lave oppslutningen om rent økonomiske kriterier, for eksempel at bankene vurderer at man aldri vil kunne betale gjelden, at man har høy gjeld eller høy gjeld i forhold til inntekten, viser hvor viktig det er å kunne vise til et legitimeringsgrunnlag. Det å ha gjeldsproblemer er i seg selv ikke tilstrekkelig for å ha krav på hjelp. 4 Det er imidlertid viktig å være klar over at mange av de spurte heller ikke regnet egeninnsats som et tilstrekkelig legitimt grunnlag for å få gjeldsordning. Litt over halvparten av de spurte slutter ikke opp om dette prinsippet.

18 Forskningsspørsmål 17 Resultatene gir uttrykk for en rettferdighetsoppfatning om at gjeldsordning kun skal gis til skyldnere som har fortjent en slik ordning. 5 For det første tillegges låntakerens egeninnsats for å løse problemene vekt av en forholdsvis stor andel av de spurte. For det andre at spørsmålet om hvordan problemene har oppstått ser ut til å være svært viktig. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet gir støtteverdighet fordi det er allment akseptert at dette ikke er selvforskyldt. Ut fra disse resultatene er det rimelig å anta at oppfatninger om hva som kjennetegner personer med gjeldsproblemer spiller en ikke uvesentlig rolle for folks oppfatninger om hvordan de skal ha det under en gjeldsordning. Det er med andre ord en kopling mellom grenseproblematikken og levekårsproblematikken. I analysene av publikums holdninger til levekårsproblematikken vil jeg fokusere på to slike kjennetegn: skyldspørsmålet og lånetakerens levestandard forut for gjeldsordningen. Spiller det noen rolle for publikums holdninger til levekårsproblematikken hvorvidt man mener gjeldsproblemer er selvforskyldte eller skyldes strukturelle forhold? Og i hvilken grad spiller levestandarden forut for gjeldsordningen noen rolle for hvilken levestandard det oppfattes som rimelig at man har under en gjeldsordning Levekårsproblematikken og den moralske dimensjon Spørsmålet om hvor mye som skal settes av til skyldnerens underhold i gjeldsordningsperioden har vært gjenstand for politisk debatt de siste årene. Da gjeldsordningsloven ble innført i 1992 ble livsoppholdssatsen for voksne husholdsmedlemmer fastsatt til 85 prosent av Folketrygdens minstepensjon (jf. Ot.prp. nr. 81 ( )). I 1997 vedtok Stortinget, med virkning fra 1. mai 1998, en ekstraordinær økning av minstepensjonen. Samtidig fattet Barne- og familiedepartementet beslutning om å endre den opprinnelige koplingen mellom gjeldsordningssatsene og minstepensjonen. Man ønsket ikke at personer og familier med gjeldsordning skulle ha den samme velferdsøkningen som mistepensjonistene fikk og at «gjeldsofre, som får gjeld slettet, skulle ha et tilnærmet normalt forbruk». 6 Fra departementets side ble endringen begrunnet med hensynet til betalingsmoralen: «For å unngå at den alminnelige betalingsmoral i samfunnet svekkes, er det viktig at gjeldsordningsloven oppfattes som rettferdig av andre skyldnere og av samfunnet forøvrig. Barne- og familiedepartementet har derfor kommet til at det ikke 5 Innen rettferdighetsforskningen kalles dette prinsippet for fortjenesteprinsippet, jamfør kapittel seks. 6 «Ny lov fritar tusener for barnebidrag» i 28. mai 2004.

19 18 lenger er grunnlag for å opprettholde den tidligere anbefalingen om å knytte livsoppholdssatsene etter gjeldsordningsloven til 85 % av minstepensjon.» 7 Justeringen av livsoppholdssatsene førte til at de fra mai 1998 ble liggende rundt 75 prosent av minstepensjon og indeksjustert i samsvar med endringene i Folketrygdens grunnbeløp. 8 I desember 2002 leverte imidlertid finanskomiteen sin innstilling til Odelstinget om endring i gjeldsordningsloven. Komiteens flertall, bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kystpartiet, bemerket her at: «...ingen skyldnere bør ha mindre å leve av enn om lag 85 pst. av minstepensjon. Dette bør departementet innarbeide i fremtidige veiledende satser.» (Innst. O. nr. 15 ( ):11) Mindretallet bestående av regjeringspartiene Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre mente at det ikke var behov for veiledende satser, men at det skulle gjøres en individuell vurdering i de ulike sakene, slik at beløpet til livsopphold ble tilpasset lokale forhold. Det var følgelig flertall på Stortinget for at livsoppholdssatsene skulle oppjusteres, men Barne- og familiedepartementet fulgte ikke opp dette i revisjonen av livsoppholdssatsene sommeren Dette vakte sterke reaksjoner, i første omgang fra interesseorganisasjonen for gjeldsofre, Gjeldsoffer-Alliansen, 9 og i neste omgang fra representanter fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet. 10 Barne- og familiedepartementet motsatte seg fortsatt å justere livsoppholdssatsene, og statsråden Laila Dåvøy engasjerte seg sterkt for å unngå at satsene ble oppjustert. I et brev fra statsråden til Stortinget la hun vekt på at en oppjustering av gjeldsordningssatsene ville bryte med lovens grunnprinsipp om at skyldneren skal leve enkelt og sparsommelig under gjeldsordningen: «- Økningen i minstepensjonen har ført til at 85-prosentsatsen etter min mening ikke lenger kan sies å være nøktern, slik gjeldsordningsloven forutsetter, skriver Dåvøy i et brev til Stortinget der hun også påpeker at en slik økning vil kunne føre 7 Melding fra Skattedirektoratet, juni 1999: «Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven». 8 Jamfør pressemelding nr fra Barne- og familiedepartementet, 1. juli 2003: «Gjeldsordning: Nye satser for livsopphold fra 1. juli». 9 «Regjeringen gir blaffen i stortingsflertallet» i Klassekampen 1. juli «Krever full retrett» i Klassekampen 3. juli 2003.

20 Forskningsspørsmål 19 til at hushold under gjeldsordning gis anledning til et høyst normalt forbruk og i noen tilfeller mer enn det.» 11 Etter Dåvøys og Regjeringens mening var de daværende satsene tilstrekkelige til å sikre skyldneren et forsvarlig forbruksnivå. En økning ville kunne oppleves som urettferdig, bidra til å stigmatisere dem som får gjeldsordning og gi kreditorene et større tap enn nødvendig. 12 Opposisjonen tok ikke innvendingene til følge. 14. mai 2004 vedtok Stortinget å be Regjeringen sette de veiledende satser for livsopphold under gjeldsordning slik at ingen får mindre enn 85 prosent av minstepensjon å leve av i gjeldsordningsperioden. Den politiske debatten om oppjusteringen av livsoppholdssatsene viser at levekårsproblematikken er beheftet med moralske vurderinger. Argumentet for å ikke ville oppjustere satsene er at skyldneren skal leve nøkternt og sparsommelig i gjeldsordningsperioden, at vedkommende ikke skal ha anledning til et normalt forbruk. Begrunnelsen er at for gode økonomiske betingelser under gjeldsordning kan virke urettferdig og svekke befolkningens betalingsmoral, det vil si den alminnelige normen om at gjeld skal betales. I stortingsdebatten hevdet Afshan Rafiq fra Høyre at en gjeninnføring av 85 prosentsatsen «vil kunne sette respekten for gjeldsordningsloven i fare, ved at levestandarden under ordningen blir for høy i forhold til mange hushold som tross anstrengelser betaler sin gjeld». 1.3 Problemstilling Det sterke innslaget av moralske betraktninger og rettferdighetsvurderinger i forbindelse med spørsmålet om levekår for skyldnere som får gjeldsordning gjør det interessant å gå nærmere inn på koplingen mellom moral og rettferdighet på den ene siden og spørsmålet om levekår under gjeldsordning på den andre siden. Dette er temaet for denne avhandlingen. Gjennom analyse av kvantitative og kvalitative data vil jeg avdekke hvilke faktorer som påvirker folks oppfatninger om hva som er rimelige levekår i gjeldsordningsperioden. Analysen vil ta utgangspunkt i tradisjonelle og nyere moraloppfatninger knyttet til kreditt og rettferdighetsprinsipper. Dette vil igjen bli knyttet til forskjeller i sosial posisjon. Forskningsspørsmålet for denne avhandlingen er å undersøke om og hvordan individers sosiale posisjon, forstått som klasseposisjon i 11 «Gjeldsofre får mer å rutte med» i Aftenposten 23. mai Statsråd Dåvøys innlegg i Stortinget 14. mai 2004.

Låneopptak og betalingsproblemer husholdningenes risiko-eksponering under høykonjunkturen 1995-98

Låneopptak og betalingsproblemer husholdningenes risiko-eksponering under høykonjunkturen 1995-98 Arbeidsnotat nr. 6-1999 Christian Poppe Låneopptak og betalingsproblemer husholdningenes risiko-eksponering under høykonjunkturen 1995-98 SIFO 1999 Arbeidsnotat nr. 6 1999 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Betalingsproblemer i et sosialt perspektiv

Betalingsproblemer i et sosialt perspektiv Oppdragsrapport nr. 10-2006 Christian Poppe Betalingsproblemer i et sosialt perspektiv SIFO 2006 Oppdragsrapport nr. 10-2006 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

Kort vei til lykke eller ruin? Kredittvekst, betalingsvilje og betalingsevne LARS GULBRANDSEN

Kort vei til lykke eller ruin? Kredittvekst, betalingsvilje og betalingsevne LARS GULBRANDSEN Kort vei til lykke eller ruin? Kredittvekst, betalingsvilje og betalingsevne LARS GULBRANDSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 14/2005 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Ny start med fullført gjeldsordning

Ny start med fullført gjeldsordning Oppdragsrapport nr. 11-2010 Christian Poppe Ny start med fullført gjeldsordning SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 11 2010 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Bankenes frarådningsplikt overfor låntakere blir formålet oppfylt? av Stine Eliassen

Bankenes frarådningsplikt overfor låntakere blir formålet oppfylt? av Stine Eliassen Bankenes frarådningsplikt overfor låntakere blir formålet oppfylt? av Stine Eliassen Liten masteroppgave i rettsvitenskap Ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse Prosjektnotat nr. 6-2009 Per Arne Tufte Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse SIFO 2009 Prosjektnotat nr. 6-2009 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Det håndgripelige gjort uforståelig

Det håndgripelige gjort uforståelig Oslo Juli 2011 Forbrukerpolitisk Avdeling Faggruppe Finans Det håndgripelige gjort uforståelig En prosjektrapport fra Forbrukerrådet om gjeldsproblematikk i Norge og kommunikasjonen mellom inkassobyråene

Detaljer

Hva sier loven - hva tror folk?

Hva sier loven - hva tror folk? Hva sier loven - hva tror folk? En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven ÅSMUND LANGSETHER HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport

Detaljer

Unge voksne og lånefinansiert forbruk

Unge voksne og lånefinansiert forbruk Oppdragsrapport nr. 4-2011 Ragnhild Brusdal & Lisbet Berg SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 4 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

Husholdningenes økonomiske situasjon 2011 Betalingsproblemer i etterkant av finanskrisen

Husholdningenes økonomiske situasjon 2011 Betalingsproblemer i etterkant av finanskrisen Prosjektnotat nr. 12-2011 Randi Lavik & Per Arne Tufte Betalingsproblemer i etterkant av finanskrisen SIFO 2011 Prosjektnotat nr. 12 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen Høyt og lavt En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. 26 Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen INNHOLD Innledning 3 Sammendrag 4. Bakgrunn og antakelser om

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Husholdningens økonomiske situasjon 2007 SIFO survey

Husholdningens økonomiske situasjon 2007 SIFO survey Prosjektnotat nr. 3-2007 Per Arne Tufte Husholdningens økonomiske situasjon 2007 SIFO survey SIFO 2007 Prosjektnotat nr.3 2007 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån Oppdragsrapport nr. 1-2012 Elling Borgeraas og Ragnhild Brusdal Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån SIFO 2012 Oppdragsrapport nr. 1 2012 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige I. INNLEDNING... 3 II. BAKGRUNN... 4 III. NORGE... 5 1. BEGJÆRINGER OG UTKASTELSER ET STORBYPROBLEM... 5 1.1. Situasjonen

Detaljer

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Luksusfellen Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Rapport 11/2000 Tilbakebetaling av studielån En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Vibeke Opheim ISBN 82-7218-436-2 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo - 2000 NIFU Norsk institutt

Detaljer

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Schiøll Skjefstad Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt Arbeidsrapport nr, 6-1998 Maria A. Guzmán og Unni Kjærnes En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt SIFO 1998 Arbeidsrapport nr. 6 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Psykologiske virkemidler ved reklame for forbrukslån

Psykologiske virkemidler ved reklame for forbrukslån Psykologiske virkemidler ved reklame for forbrukslån En studie av individuelle forskjeller i personlige egenskaper som påvirker forbrukerne i valget mellom ulike kredittilbud Caroline Hansen og Monica

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer