Framtids scenario Dyrøy 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framtids scenario Dyrøy 2015"

Transkript

1 Framtids scenario Dyrøy 2015 Obligatorisk semesteroppgave i studiet Næringsutvikling og tiltaksstrategier i Nord-Norge ved institutt for samfunns- og markedsfag, Universitetet i Tromsø Skrevet av Magnar Selbervik

2 INNHOLDSLISTE Forord... 2 Innledning Bakgrunn Generell beskrivelse Demografi og utdanning Organisering/ samarbeid Situasjon år Alternativ 1: Markedsliberalisering Alternativ 2: Statlig regulering og samfunnsengasjement Hva hendte Alternativ 1: Markedsliberalisering Alternativ 2: Statlig regulering og samfunnsengasjement Litteraturliste

3 Forord Denne prosjektoppgaven inngår som en karaktergivende obligatorisk del av et deltidsstudium på 10 vekttall i»næringsutvikling og tiltaksstrategier i Nord-Norge» ved institutt for samfunns- og markedsfag ved Universitetet i Tromsø Studiet er arrangert ved i alt seks samlinger med tre til fire dagers varighet, hvorav to studieturer til henholdsvis Salten og Luleå. Kompetansesenter for lærerutdanning og etter- og videreutdanning (UNIKOM) er faglig ansvarlig for studiet, som er ledet av førsteamanuensis Peter Arbo. Undertegnede er og har vært ansatt som landbruksleder og miljøansvarlig i plan- og næringsavdelingen i Dyrøy kommune siden høsten Bakgrunnen for valg av oppgave er relevans for jobbsituasjonen og gjentatte spørsmål fra både lokalbefolkning og offentlig ansatte /politikere om fremtidsutsiktene for Dyrøy. Brøstadbotn 1. desember

4 Innledning Inspirasjonen til oppgaven ble vakt ved gjennomgang av Peter Arbos Nord Norsk utsyn en landsdelsstudie med tre scenarier, som tar for seg tre ulike fremtidsscenarier for Nord Norge frem mot Endringene i hele samfunnet og dermed også rammebetingelsene for et lite lokalsamfunn endres stadig raskere. Et scenario er et tenkt fremtidsbilde som viser hvordan utvalgte områder av samfunnet kan komme til å se ut i fremtiden, men vil aldri kunne gi en fasit på den fremtidige virkeligheten. Søkelyset rettes mot drivkrefter, aktører, handlinger og hendelser og vil kunne tydeliggjøre viktige vegvalg og reise debatt om ønskelige utviklingsretning. I dagens samfunn som preges av stadig raskere endringer er scenarier en stadig mer aktuelt planleggingsmetode. I denne oppgaven vil jeg skissere to mulige fremtidsalternativ for Dyrøy frem mot år 2015 ved å sett fokus på utviklingstrekk, drivkrefter, samt kritiske vegvalg og vendepunkt både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt som kan bli avgjørende for utviklingen fremover og mulige reaksjoner på disse vegvalgene. Den lokale konsekvensen av endra ytre rammebetingelser avhenger av nøkkelaktører og hvordan disse reagerer på indre og ytre endringer i forutsetningene. Reagerer nøkkelaktørene i lokalsamfunnet med en endogen eller eksogen tilnærming til endra rammebetingelser? Hva slags utvikling ønsker lokalsamfunnet og har kommunen de nødvendige forutsetninger og muligheter for å lykkes er videre sentrale spørsmål som vil avgjøre fremtidsutsiktene. De fokuseres på effektene utviklingen vil kunne få for utvikling i sysselsetting, bosetting og levekår. For å kunne sette de ulike scenariene i et sammenhengende perspektiv vil jeg også dra noen sammenhenger tilbake i tid til viktige vegvalg som allerede er gjort og som kan vise seg å bli sentrale for den fremtidige utviklingen eller er viktig for å trekke helhetlige linjer. Oppgaven starter for øvrig med et eget kapittel som beskriver dagens Dyrøy samfunn. Scenariene tar utgangspunkt i ulike hovedretninger i fremtidig konsentrasjon av maktfordeling mellom markedsliberalisering, statlig plankontroll og sivilt samfunn (figur 1). Staten var veldig sentral i gjenoppbygginga av Norge etter krigen og statlig planstyring og omfordelingsstrategi var hovedregelen helt frem til etter den såkalte motkonjunkturpolitikkens epoke på 70- tallet (Halvorsen 1995, Isaksen 1997). Siden da har staten inntatt en mer passiv rolle i næringsutviklingen og markedskreftene har i større grad blitt dominerende. Fokus ble 3

5 endra til en mer Schumpeteriansk forståelse av industriell utvikling i lys av teorier om entreprenørskap, teknologiske revolusjoner og lange bølger i økonomien (Arbo 2000). I følge Teigen (1999 i Hansen & Grønlund 1999) var regionalmeldingen St. meld 33 ( ) By og land hand i hand et historisk vendepunkt da den avvikla den særnorske distriktspolitikken. Distriktspolitikken mistet noe av sin legimitet og næringspolitikkens betydning for regional utvikling har siden blitt oppfattet som stadig viktigere (Hansen 1995). I de tynt befolkede nordnorske regionene er det nettopp forholdet mellom statlig styring og markedseksponering som i følge Eikeland (2000) danner hovedpremissene for utviklingen. Sivilt samfunn Marked Stat Figur 1: Mulig Utviklingsretning for fremtidig konsentrasjon av makt. Undersøkelser fra England konkluderer med at ulike kommuners tilpasninger til Thatchers store endringer på 80-tallet kunne deles i tre strategier; resignasjon-, motstand- eller reformstrategi (Halvorsen 1996). Fem utfordringer er i følge Arbo (1997) sentrale for nordnorsk næringsliv fremover; kampen om råvarene, kampen om markedene, kampen om kapitalen, kampen om ungdommen, kampen om infrastrukturen og det offentlige tjenestetilbudet På grunn av oppgavens begrensede omfang må innholdet begrenses og jeg vil ta for meg to mulige utviklingsretninger. Et scenario der hovedtrekket går i retning av mer markedsmakt og et som går i retning av en kombinasjon med statlig styring og økt makt til det sivile samfunn. Det må imidlertid presiseres at også ande kombinasjoner og klarere retninger kan være mulige fremtidige utviklingsretninger. Den store usikkerheten rundt fremtidig utvikling har kommet godt frem under arbeidet med oppgaven som har blitt skrevet i et tidsrommet med ny regjering med påfølgende forslag til endringer i stadsbudsjett og kabinettspørsmål, samt WTO- forhandlinger i Qatar. 4

6 Scenariene er basert på tilgjengelig statistikk, tilegnet kunnskap gjennom tidligere utdanning og erfaring, kjennskap til næringsliv og lokalsamfunnet gjennom arbeid i Dyrøy kommune, samtaler med sentrale nøkkelaktører, samt pensum og ny lærdom fra studium i næringsutvikling- og tiltaksstrategier. Som bakgrunn for scenariene brukes også en del innsamla og bearbeidd data fra min forrige oppgave befolknings- og næringsutvikling i Dyrøy og Sørreisa. 5

7 1. Bakgrunn 1.1 Generell beskrivelse Dyrøy kommune er en liten utkantkommune i Sør-Troms (se kart) med vel 1300 innbyggere. Næringslivet er dominert av primærnæringene, hjørnestensbedriften DEMAS og offentlig sektor, men også et betydelig antall av små og bittesmå enkeltbedrifter. Temmelig ensidig næringsstruktur med lav verdiskaping og stor offentlig sektor kjennetegner Nord Norge (Arbo 1997). Bosettingen er spredt og i stor grad knytta til de mange småbrukene og fraskilte spredt beliggende enkelttomter, som på enkelte steder også danner mindre husklynger. Figur 2: Kart over Dyrøy kommune og beliggenhet i landsdelen. Dyrøy har tradisjonelt et sterkt og aktivt idrett- og skytterlagsmiljø. Herrelaget i volleyball ble norgesmester inneværende år for tredje gang. Grunnlaget for utviklingen av det sterke 6

8 volleyballmiljøet tillegges en lærer som kom til bygda først på 70 tallet og var primus motor i starten. Senere har andre ildsjeler overtatt. I dag drives laget stort sett med spillere med base i Tromsø, men med lokale personer i støtte og arrangørapparatet. I motsetning til Båtsfjord som måtte trekke seg fra eliteserien i 1998 grunnet manglende nyrekruttering av tillitsmannsapparatet, har en i Dyrøy lykkes med kontinuitet og nyrekruttering av nødvendige ildskjeler rundt laget. Skyttermiljøet er også tradisjonelt sterkt med hele tre egne skytterlag. Aktiviteten innen skyttermiljøet har imidlertid gått kraftig nedover i den senere tid. Det er videre tradisjonelt sterke lokalkretser med stor dugnadskultur i Dyrøy der lag og foreninger er viktige samlingspunkt. Befolkningstallene i det ulike bygdelagene er imidlertid små og avtagende noe som naturlig har ført til at aktiviteten også har avtatt noe. Slike miljø er avhengige av ildskjeler med ståpåvilje. Uten dette sterke lokale engasjementet som preger bygda ville neppe Dyrøy kommune kunnet bygge verken ny moderne idrettshall eller nytt kommunehus begge reist med stor dugnadsinnsats. Beliggenheten ved Solbergfjorden har ga en relativ sentral plass i Nord Norge i historisk tid da hovedferdselsåren var havet. Kastnes sør i kommunen var tilbake på tallet fogdgård for hele Troms. Fogden som var øverste verdslige makthaver i regionen flyttet etter at gården brant ned i Selve Dyrøya var tidlig på tallet bosted for flere skuteeiere som tradisjonelt var relativt velstående familier. Klassedelingen var sterkere på Dyrøya, med skuteeiere, bønder (selveiere) og husmenn, enn på fastlandet som var et mer proletariatisk samfunn (Hansen pers med). En stor bedrift i kommunal målestokk, Dyrøy reke og fisk i Dyrøyhamn, med opptil 40 arbeidsplasser i høgsesongene ble nedlagt etter konkurs i 1997 og anlegget står i dag tomt. Kommunehuset var opprinnelig på Dyrøya, men ble flyttet over til Brøstad på 1960-tallet og siden til Finnlandsmoan der selve sentrumsområdet med alminnelige servicefunksjoner ligger i dag. Gjentatte flyttinger og lokaliseringsdebatter gjør at sentrum i dag er lite opparbeidd og knapt synlig for tilfeldig forbipasserende. Hurtigbåtkaia med avgang til Tromsø og Harstad 4 dager i uka ligger ca 2 km lengre sør, der rådhuset lå frem til Demas AS er kommunens største private enkeltstående arbeidsplass, med knapt 30 arbeidsplasser innen elektronikk. Hovedproduksjonen består av elektroniske styringssystemer. 7

9 Etter at Dyrøya fikk fastlandsforbindelse gjennom Dyrøybrua som ble åpnet i 1994 ble også aldershjemmet, samt post og bank flyttet over til Brøstadbotn. Siste nærbutikken på selve Dyrøya ble nedlagt i Arbeidsplassene utenom sentrumsområdet i Brøstadbotn er i dag hovedsakelig knytta til primærnæringene, med innslag av små enkeltmannsforetak, gjerne i kombinasjon. Et kraftverk, samt både en settefisk og matfiskkonsesjon for laks er lokalisert til kommunen. Nærmere 20 gårdsbruk, hvorav vel halvparten med melkeproduksjon fungerer som heltidsbruk for en eller to personer, mens tilsvarende antall gårdsbruk drives i kombinasjon med annet arbeid i større eller mindre grad. Det er store utmarksressurser og gode mulighet for jakt/ fiske og tradisjonelt friluftsliv. Kommunen er ikke hoved- gjennomfartsåre, men den indre delen av kommunen har gjennomgangstrafikk mellom nabokommunene Sørreisa og Salangen. 1.2 Demografi og utdanning Folketallet i Dyrøy har gått kraftig tilbake. I 1965 var det registrert 2281 innbyggere i kommunen etter at 382 personer ble overført fra Tranøy til Dyrøy i forbindelse med endring av kommunegrenser den (SSB 2000). Halvveis i år 2001 er innbyggertallet redusert til 1318 (figur 1). Grunnen til den generelle folketallsnedgangen i distriktskommunene i Nord Norge de seneste 10- årene er redusert fødselsoverskudd og langtidseffekt av skjev alderssammensetning grunnet langvarig stor netto utflytting, spesielt av ungdom. Lavere fødselstall også på bygdene gjør at det i fremtiden ikke vil være nok å bremse utflyttingen fra utkantene for å holde oppe bosettingsmønsteret, men at en må generere netto innflytting om en skal greie målsettingen om å opprettholde bosettingen (Hansen og Selstad 1999). Befolkningsutvikling i Dyrøy Antall innbyggere Figur 3 Befolkningsutvikling i Dyrøy kommune

10 Kvinneandelen i aldersgruppen i Dyrøy er imidlertid høgere enn fylkesgjennomsnittet med 97 mot 95 % for hele Troms fylke (SSB 2000) og bedrer utsiktene til befolkningsutvikling fremover noe. Prosenten må imidlertid sees i sammenheng med skjev alderssammensetning og få innbyggere, særlig i den yngste delen av aldersgruppen. Andelen eldre over 67 år er nesten dobbelt så høgt som fylkes- og landsgjennomsnittet samtidig som andelen unge (0-17 år) er noe lavere, noe som gir høg dødelighet per innbygger. Det finnes ingen høgere utdanningsinstitusjoner i regionen. Nærmeste er universitetet i Tromsø og høgskolene i Harstad og Narvik. Allerede som elever på videregående skole må ungdommene pendle ut av kommunen, de fleste velger nabokommunen Salangen. Mangelen på utdanningstilbud gjør at de er få ungdommer i alderen år som bor permanent i kommunen. Utdanningsnivået til innbyggerne i kommunen er generelt lavt. Andel av befolkningen over 16 år som har høyere utdanning er kun halvparten av landsgjennomsnittet, noe høyere blant kvinner enn menn. 1.3 Organisering/ samarbeid Dyrøy kommune er videre en del av Indre Sør-Troms regionen, som for øvrig består av kystkommunene Salangen, Lavangen, Gratangen og innlandskommunen Bardu. Disse kommunene er organisert i et interkommunalt regionråd som består av ordfører og rådmann i hver kommune. Regionrådet er heller løslig organisert. På enkelte områder har Dyrøy kommune etablert interkommunale samarbeidsordninger som feier, brann- og legevakt mot Sørreisa og felles skogbruksetat med Salangen. Befolkningen er nok vel så mye rettet mot Sørreisa og Lenvik som mot regionsenteret Sjøvegan. Ovesenbedriftene i Sørreisa antas for eksempel å være den nest største private enkeltstående arbeidsplassen for Dyrøy sine innbyggere. Finnsnes er nærmeste sted med bystatus. Bo-, service- og arbeids- markedsregion må betegnes på tvers av regiongrensene og utgjør for Dyrøyværingene både Salangen, Sørreisa, Lenvik, og Bardufoss-område. Dette er innen en kjøreavstand på knapt en time. Arbeidsledigheten er tilnærma normal med vel 4 %, men hele 34 % av den yrkesaktive befolkningen pendlet i følge tall fra SSB ut av kommunen i Samme statistikk viser at hele 48 % av de sysselsatte jobbet innen offentlig sektor, hvorav 37 % i kommunen. 9

11 Gjennomsnittlig lønnsinntekt per innbygger er forholdsvis lav og vesentlig lavere for kvinner enn menn. Dette gir igjen relativt lave skatteinntekter per innbygger og gjør kommunens økonomi avhengig av høyt rammetilskudd for å finansiere driftsutgiftene som er noe høyere per innbygger enn fylkes- og landsgjennomsnittet (SSB 2000). 10

12 2. Situasjon år Alternativ 1: Markedsliberalisering Artikkel på revestreken den : Opptellingsresultat klart: Dyrøy har valgt Sørreisa Opptellingen etter folkeavstemningen om tvungen kommunesammenslåing foreligger nå. Innbyggerne i Dyrøy har med 61,5 % mot 38,5 % gått i mot kommunestyrets anbefaling om sammenslåing med Salangen, praktisk talt på dagen fem år etter at Salangen gikk inn for tilsvarende sammenslåing med Lavangen. Dyrøy vil nå fra januar 2015 opphøre å eksistere som egen kommune og gå inn i storkommunen Sørreisa-Dyrøy. -Vi må innse at nærmere 130 år kommunal historie er kommet til veis ende og må vende blikket fremover. Historisk sett har vi dypere røtter vendt nordover mot Sørreisa enn mot Salangen, og vi vil nå gjøre hva vi kan både på administrativt og politisk nivå for å gjøre overgangen til storkommunen Sørreisa-Dyrøy så smertefri som mulig, uttaler ordfører N.N. i en kommentar til Revestreken. Revestreken kommenterer Dyrøy kommunestyre vedtok allerede for to år siden at kommunesammenslåing gjensto som eneste alternativ for å fortsatt kunne gi innbyggerne et forsvarlig tilbud etter at de statlige skjønnstilskuddet ble fjernet fra 2007 og kommuneøkonomien i stadig større grad måtte baseres på egne skatteinntekter. Siden dette vedtaket ble gjort, har arbeidet i Dyrøy hovedsakelig vært rettet mot å finne gode løsninger for de ansatte som mister jobben samt mulige alternative bruksområder for bygninger, utstyr og kompetanse. Befolkningsnedgangen for både Dyrøy og de andre utkantkommunene har pågått i lang tid. Allerede i 2008 passerte folketallet den symbolske grensen på 1000, og i dag har kommunen 872 innbyggere igjen. Folketallet i Sørreisa har også gått tilbake siden milleniumsskiftet, parallelt med den negative tendensen i Dyrøy og er i dag kun på knappe 3100 innbyggere. Når den utvidede Sørreisa formelt begynner å eksistere fra januar 2015, vil storkommunen ha et folketall på knapt Mange stiller allerede nå spørsmål om dette er stort nok eller om neste skritt vil være et ytterligere sammenslåing med storkommunen Senja, som siden 2007 har bestått av Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy. 11

13 2.2 Alternativ 2: Statlig regulering og samfunnsengasjement Artikkel på Revestreken : Høyteknologisk etablering i Dyrøy Det ser ut til at Dyrøy har lykkes igjen: Det nystiftede selskapet «Aquatek» skal nå etablere seg permanent i Dyrøy. Selskapet har i samarbeid med forskningsmiljøet i Tromsø utviklet en forbedra satellitt basert helhetlig kontroll-, betjenings- og overvåkingssystem for morgendagens oppdrettsanlegg, som grunnet arealknapphet i stadig større grad vil bli lokalisert langt til havs. Ordfører N.N kommenterer etableringen på følgende vis: - Det finnes ikke noe selvstendig universitet- eller høyskolemiljø i regionen, noe som kjennetegner de mest dynamiske og nyskapende regionene i dag. Men Dyrøy har lykkes med å rekruttere personer med høy kompetanse og faglige nettverk, noe som også har vært en bevisst strategi fra kommunen og det lokale næringsliv i lengre tid. Revestreken kommenterer Den bevisst holdning til betydningen av FoU-miljøene og spesialtilpasset etter- og videreutdanningstilbud, samt bevisst rekruttering av nøkkelpersoner, har gitt Dyrøy et spesielt kompetanserett miljø. Mange av nøkkelpersonene er høyt utdannede personer som ønsker en roligere tilværelse etter å ha jobbet i mer sentrale og hektiske miljø. Folketallet har siden 2003 vist en positiv utvikling og passerte i høst Parallelt med den positive befolkningsutviklingen har næringslivet opplevd et større oppsving og er i dag basert på kombinasjoner innen teknologi, primærnæringene, samt en i landsmålestokk unik underskog av små- og mikroforetak. 12

14 3. Hva hendte 3.1 Alternativ 1: Markedsliberalisering Dette scenariet tar utgangspunkt i at markedskreftene får dominere utviklingen fremover i stadig større grad. Kommunenes næringsmessige handlingsrom og de offentliges betydning som ivaretager av allmenne hensyn nedprioriteres til fordel for individuelle rettigheter og valgfrihet. Små kommuner i Nord Norge sitter stort sett igjen som rene ensidige reproduksjonskommuner der den økonomiske basis er knyttet til å ivareta nasjonalt vertskap for alt fra barnehager, skoler syke og eldre, asylsøkere og rusmisbrukere (Aasbrenn 2000). Det fleste utkantkommunene inklusiv Dyrøy forsøker samtidig i det lengste med en aktiv motstandsstrategi som innebærer at en prøver å bekjempe endringene i ytre rammebetingelser og argumenterer for kompensasjon fra nasjonalt hold for de negative konsekvensene endringene i rammebetingelser har for lokalsamfunnet (Halvorsen 1996). Det er en oppfatning av at det er lite en kan gjøre lokalt. Utviklingen i Dyrøy rundt tusenårsskifte var preget av befolkningsnedgang, høy andel eldre, få arbeidsplasser og stor avhengighet av offentlig sektor. Kommunen selv var den desidert største arbeidsplassen og var således en viktig forutsetning for bosettingen i kommunen. Veksten i offentlig sektor som økte til langt ut på 90- tallet hadde hatt en sterk utjevnende regional effekt (Hansen & Selstad 1999). Kommunen var med i kommunaldepartementets (KRD) pilotkommunesatsing satser på småsamfunn, noe som blant annet ga ekstra midler til kommunens næringsfond. En videreføring av prosjektet med satsning på bygging av et utviklingshus og arbeid mot nye lokale arbeidsplasser via telependling lykkes imidlertid ikke finansiert da den nye Samarbeidsregjeringen i 2001 halverte midlene til SND, noe som nok var med å utløsende en betydelig form for resignasjon i lokalsamfunnet. Den samme regjeringen strøk samtidig de statlige tilskuddene til kommunale næringsfond, som hadde hatt en avgjørende betydning for økningen i nyetableringer av små enkeltforetak siden fondet ble innført i Etablering av nye foretak bremset opp, da kommunestyret ikke lykkes i å avsette nye egne midler til stimulering av næringslivet til tross for økning i kommunens frie midler i prioritering mot nødvendige investeringer innen helse- og sosial og statens nye satsing på skole som også bandt opp store lokale midler i årene som følgte. 13

15 Kommunen utviklet seg mer og mer i retning av en ren velferdskommune og i mindre grad en tiltakskommune. Den tredje fasen av tiltaksarbeid i kommunen som var preget av strategisk næringsplan og kommunale næringsfond var over (jfr. Bukve 1995). En overkapasitet innen helsetjenester var bygd opp grunnet mange eldre rundt tusenårsskifte og Dyrøy tilbydde helsetjenester til nabokommunene etter hvert som andelen pleietrengende eldre i egen kommune gikk avtok. Flere tidligere statlige virksomheter som posten, Statskog, Telenor, Statoil, NRK, NSB og SND gjennomgikk out-sourcing og ble delvis privatisert i perioden 1990 til Økt markedsliberalisering ga behov for klarere ansvarsfordeling mellom politisk eier og virksomhetenes ledelse, færre bindinger og mer fleksible muligheter til å tilpasse seg markedets stadig raskere endra krav, forventninger om høyere effektivitet og bedre tjenester, samt behov for endring forårsaket av endringer i internasjonale regelverk og teknologisk utvikling som igjen medførte deregulering og økt konkurranse (Berg 2000). Selv om staten utformet omfattende konsesjonsvilkår som blant annet skulle ivareta hensynet til distriktene ble disse vilkårene kun i begrensa grad følgt opp. Nord-Norge var i større grad enn noen annen landsdel blitt gjenstand for en statlig initiert omforming, og hadde utviklet seg fra å være selvbergingsorientert til å bli den mest politisk avhengige delen av landet. Tankegangen både privat, i næringslivet og politikk dreide mot fokus på kortsiktig profitt. Raske penger ble status og kjennetegnet de som ble oppfattet som vellykka i samfunnet. Miljø- og etikk hensyn kom og gikk i et stadig raskere tempo, alt etter fokusen som ble skapt ved å sette konkrete enkeltsaker på dagsorden i media. Telematikk-utredningen fra 1983 (NOU 1983:32) var optimistisk og skulle skape grunnlag for nye, lokale arbeidsplasser og vekst i utkant- Norge. For sterk teknologiorientering, mangel på lokal forankring, for svak markedskunnskap og liten betalingsvillighet har i ettertid blitt trekt frem som forklaringer på at dette ikke lykkes. Evalueringen av telemedisin som i løpet av 2003 var etablert i tilknytning til de aller fleste legekontor må likevel sies å være vellykka. Etablering av fjernarbeidsplasser ved telependling har imidlertid i liten grad slått til, likedan etablering av telestuer og utvikling av nye informasjonstjenester. Telependling skjer hovedsakelig over kortere avstander som en kan reise flere ganger i uka og helst innenfor rammen av et etablert ansettelsesforhold. Telependlerne er hovedsakelig ressurssterke 14

16 personer med høy utdanning som er attraktive på arbeidsmarkedet (Jansen 1996). Liberalisering av telekommunikasjonsmarkedet førte videre til ulik tilgjengeligheten til teletjenester i ulike deler av landet. I utkantene som store deler av Nord Norge er ADSL, en moderat forbedring av ISDN, som på langt nær er så raskt som teknologien gir rom for, fortsatt dominerende ved inngangen til år Internett teknologien og den nye dreiningen mot økt kompetanse ble aktivt brukt som argument for sentralisering av offentlige tjenester rundt tusenårsskiftet. Trygdekontoret ble sentralisert til Finnsnes allerede i 2003, året etter fulgte legekontoret til Sørreisa og et felles regionalt landbrukskontor ble etablert på Sjøvegan. Kontordagsløsninger ble resultatet i Dyrøy kommune, noe som allerede var gjennomført for både lensmann og likningskontor/ folkeregister. Offentlig servicekontor tok av for ordinær kundeekspedering, men økt avstand til saksbehandler møtte liten forståelse og ga økt misnøye spesielt hos den eldre garde og uttynning av kompetansen i distriktene. Stortingsmelding nr. 34 ( ) pekte ut kursen mot satsing på større regionsentere som en buffer mot videre sentralisering. Kommunen måtte gjennom årlige nedskjæringer og kutt i service og tjenesteyting over for sine innbyggere. Gjennom åtte år med borgerlig regjering fra 2001 til 2007 ble kommunenes økonomi stadig mer innrettet mot egne skatteinntekter, samtidig som skjønnstilskuddet i rammeoverføringene ble redusert. Diskusjonen om behovet for kommunesammenslåing lå lenge i vannskorpa, men steget for å ta avgjørelsen ble gang på gang utsatt. Forskjellene i tjenestetilbud mellom ulike kommuner bare økte og de små kommunene som Dyrøy måtte erkjenne at de var for små til å tilfredsstille innbyggerne og næringslivet sine økte krav til tilrettelegging og service. Allerede i 1992 konkluderte en statlig rapport med at mange kommuner var for små til å gi et fullverdig tjenestetilbud (NOU 1992:15 i Hansen og Selstad 1999). Kommunalminister Erna Solberg uttalte rett etter regjeringsdannelsen høsten 2001 at små kommuner er for mye administrert og har et kompetanseproblem (Nationen ). Lokalt var en mest opptatt av den store betydningen kommunen selv hadde for lokale arbeidsplasser og håpet i det lengste at kravene om statlig kompensasjon for endra ytre rammebetingelser skulle nå frem, men nådde bare delvis frem. Etter lang kamp oppnådde Indre- sør Troms status som tiltakssone fra 2006 på lik linje med N-Troms og Finnmark som allerede i 1990 fikk fjernet arbeidsgiveravgiften, lettelse i personbeskatning og mulighet for nedskriving av studielån, grunnet vedvarende negativ 15

17 befolknings og næringsutvikling. Resultatet har imidlertid foreløpig uteblitt da en ikke har lykkes i lokal omstilling av et fra før beskjedent næringsliv. Det med høyere utdanning i som velger å bosette seg i landsdelen er fortsatt hovedsakelig sysselsatt innen offentlig sektor. Delprivatisering av tidligere statlige finansieringsinstitusjoner som SND og SIVA med større krav til inntjening og mindre risikokapital, har medført høye terskler for finansiering til nye foretak i distriktene. Gammelsæter og Bjarnar påpekte allerede i 2000 at statens innovasjonspolitikk var basert på en for mekanistisk forståelse av kunnskapsflyt og ikke i nødvendig grad klarte å bygge bro over kulturkløften mellom praktisk lokal kunnskap i små distriktsbedrifter og den teoretiske fundamenterte tilnærmingen til FoU- institusjonene. Kunnskap og kreativitet overtok for kapital og billig arbeidskraft som viktigste konkurransefaktorer, noe som ga store forskjeller i utvikling av regioner med og uten universitets og forskningsmiljø. Flere regionale forskningsstiftelser og kompetansesentere men hovedformål å fungere som oversettere mellom sentrale FoU- miljøer og distriktsbedrifter ble etablert på grunnlag av private initiativ og kapital rundt om i landet i årene mellom Intern krangel om lokalisering, arbeidsområde og mangel på kapitalsterke private entreprenører gjorde at Indre Sør Troms imidlertid aldri klarte å mobilisere. Gradvis reduksjon i de distriktsretta virkemidlene mot redusert bedriftsbeskatningen forverra også mulighetene for samordning av ulike sektormyndigheter og FoU-miljøenes innsats for næringslivet ytterligere. Næringslivet stilte stadig større krav og de små kommune kom ofte til kort. Etter en ny lokaliseringsdebatt ble det fra 2006 forsøkt med et felles interkommunalt næringskontor i Indre Sør Troms regionen, der også landbrukskontoret inngikk, for å formalisere og ansvarliggjøre regionrådet i større grad for utviklingen, uten at dette fikk noen målbare positive effekter. Etablering var også et middel for å oppnå større press mot fylkeskommunen som fra 2003 ble en mer sentral regional politiske næringsaktør. Interkommunalt samarbeid fungerer i praksis kun tilfredsstillende ved tiltak der ingen kommuner taper på slik organisering (Hansen og Selstad 1999). Dette kom blant annet klart frem i kampen mellom kommunen om lokalisering av nye laksekonsesjoner tilbake i Etter ny EU- debatt i forbindelse med valget i 2005 og folkeavstemming året etter leverte regjeringen søknad om EU- medlemskap senhøsten Selv om Norge ikke oppnådde på langt nær de samme gode overgangsordningene som Sverige og Finland fikk på 90- tallet var 16

18 folkets avgjørelse allerede bestemt og Norge gikk inn i EU som fullverdig medlem fra og med Næringslivets behov for å sikre seg fullgod tilgang til det de indre markedene dominerte mediabildet. EØS avtalen fra 1992 hadde regulerte handelen med Europa og påla Norge uansett å følge EU- direktivene, som ble stadig ble mer omfattende og inngripende. Ny frihandelsavtale (GATT) som ble inngått i 2004 var med på å snu motstanden i folket til det klare EU flertallet da frihandelsavtalen etter lang drakamp også omhandlet landbruksnæringen og fjernet i stor grad muligheten for nasjonale handlingsrom innenfor egen landbrukspolitikk. Kun produksjonsuavhengige miljøtilskudd (grønn boks) ble igjen som et mulig nasjonalt handlingsrom. EU s -utvidelse østover i perioden beslagla investeringsbudsjettet i årene som fulgte og EU s regionalpolitikk måtte revurderes. Blant annet måtte inngangsgrensen for må1 1 programmet som gjelder styrking av svakt utvikla regioner, endres til kun regioner med gjennomsnittlig brutto nasjonalprodukt (BNP) under 60 % av gjennomsnittet i EU mot tidligere 75 %. Med inkluderingen av flere nye fattigere øst europeiske land utelukket dette også de næringssvake distriktsregionene i Nord Norge. I Sverige mistet tilsvarende Søndre Skogslän og Norra Norrland strukturfondsmidlene gjennom mål 1 programmet som hadde gitt regionene en særstilling frem til Mål 6 programmet som tidligere gjaldt utvikling av områder med lav befolkningstetthet ble også fjernet og EU s regionalpolitikk måtte konsentreres om stimulering og omstrukturering i de nye medlemslandene i øst. I 2007 ble det siste statlige ekstraordinære skjønnstilskuddet til de små distriktskommunene fjernet etter å ha blitt gradvis redusert og den nye fordelingsnøkkelen som ble vedtatt allerede i 1996 fikk full effekt (Berg 2001). Kommuneøkonomien og dermed tjenestetilbudet i den enkelte kommune ble stadig mer avhengig egne skatteinntekter, noe som naturlig nok gikk hardest utover de små næringsfattige distriktskommunene. Store løslig organisert konsern som ble en stadig mer vanlig organisasjonsform for å møte økende usikkerhet, utnyttet kommunene i stadig større grad ved å sette dem opp mot hverandre for å få best mulig premisser. Reduserte avstandskostnader medførte at ressursbasert næringsvirksomhet ble mindre avhengig av nærhet til ressurskildene, samtidig som betydningen av nærhet til de viktigste markedene, hvor bedriftene måtte være for raskt å fange opp og møte skiftende kundebehov, økte (Arbo 1996). Lokale hjørnestensbedrifter på 17

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Stedsuavhengig stedsutvikling

Stedsuavhengig stedsutvikling FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Stedsuavhengig stedsutvikling En studie av handlingsrom for lokalsamfunnsutvikling

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning ØF-rapport nr. 10/2008 Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning av Tor Selstad og Per Kristian Alnes 1 Tittel: Ringsaker mot 2030. Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

By og land hand i hand Samfunnsanalyse

By og land hand i hand Samfunnsanalyse Foreløpig samfunnsanalyse By og land hand i hand Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd 28.02.2015 Ragnvald Storvoll Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd By og land hand i hand Samfunnsanalyse

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord Norge Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje-

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Velferd i nytt terreng

Velferd i nytt terreng KS Velferd i nytt terreng Hvordan kan kommunen som arbeidsgiver samarbeide med frivillig sektor og sosiale entreprenører innen pleie- og omsorgstjenestene? Oppdragsgiver: Rapportnummer: Rapportens tittel:

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen NFT 1/2003 BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Forsikringsundervisning i Norge 1950 2002 av Kristian Trosdahl Forsikringsakademiet feiret 50-års

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 Rapport 2010/25 fra Vista Analyse AS Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 H. Toftdahl og B. Jorde Vista Analyse AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling

Detaljer

Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland

Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland SALDO 2014 SAMFUNNSREGNSKAP FOR LIKESTILLING OG DISKRIMINERING I NORDLAND SALDO 2014 Utarbeidet av KUN senter for kunnskap og likestilling

Detaljer

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1016/2004 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 67 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Kompetanseoppbygging

Detaljer