MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra til 21.30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2003 Tid : fra 19.00 til 21.30"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra til Til stede på møtet: Arbeiderpartiet: 1. Nils Ingar Aabol 2. Veslemøy Lindgren 3. Torstein Luth-Hanssen 4. Ingrid Overaae 5. Jan Frigge Lindgren 6. Stein Knut Hansen 7. Clas Jøran Hirsch 8. Astrid Helene Olsrød 9. Sissel Snefrid Pedersen Forfall:/Varamedlemmer: Sosialistisk venstreparti: 10. Siv Randi Ursin Breitve Frederikke Møller 11. Ole Jan Gavelstad 12. Rikard Romtveit Senterpartiet: 13. Elisabeth Larsen 14. Håkon Fadum Kristelig Folkeparti: 15. Kristin Sanna Kihle 16. Rannveig H. Finnseth Aunan Einar Sætre Venstre: 17. Signe Torhild K. Sørhaug Høyre: 18. Walter W. A. Brynhildsen 19. Berit Solveig Holmèn 20. Erlend Larsen 21. Tore Simonsen 22. Anita Langaas Tverberg 23. Vera Nordmark Olsen Fremskrittspartiet: 24. Roy Anders Standal 25. Jon Johansen 26. Sten Viktor Haugerud 27. Leif Christian Larsen 28. Nina Vigdal 29. Bjørn Sverre Karlsen

2 Fra adm. (evt. andre): Rådmann Kjell A. Hansen, kommuneadvokat Finn Rasmussen, Kommunalsjefer, virksomhetsledere og stab. Underskrifter: Foruten ordfører og varaordfører skal følgende skrive under protokollen: Ap: Stein Knut Hansen Sp: Håkon Fadum H: Anita Langaas Tverberg Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Nils Ingar Aabol ordfører Elisabeth Larsen varaordfører Stein Knut Hansen Håkon Fadum Anita Langaas Tverberg Side 2 av 11

3 Behandlede saker: Saknr. 0073/03 KRISESENTERET FOR KVINNER I VESTFOLD - DRIFTSTILSKUDD 2004 Stokke kommune fortsetter å støtte Krisesenteret for kvinner i Vestfold og bevilger driftstøtte for 2004 med kr ,-. Behandling: Ordføreren foreslo å stryke tilleggsforslaget fra formannskapet: under forutsetning av at de øvrige kommunene oppfyller sine økonomiske forpliktelser. Stokke kommune fortsetter å støtte Krisesenteret for kvinner i Vestfold og bevilger driftstøtte for 2004 med kr ,-. Saknr. 0074/03 INCESTSENTERET I VESTFOLD - DRIFTSTILSKUDD 2004 Stokke kommune fortsetter å støtte Incestsenteret i Vestfold og bevilger driftstøtte for 2004 med kr ,-. Behandling: Ordføreren foreslo å stryke tilleggsforslaget fra formannskapet: under forutsetning av at de øvrige kommunene oppfyller sine økonomiske forpliktelser. Stokke kommune fortsetter å støtte Incestsenteret for kvinner i Vestfold og bevilger driftstøtte for 2004 med kr ,- Enstemmig vedtatt. (29-0). Side 3 av 11

4 Saknr. 0075/03 HØRINGSUTTALELSE TIL VERN AV VIKTIGE NATUROMRÅDER RUNDT OSLOFJORDEN Stokke kommune gir sin tilsutning til Høringsforslag juni 2003: Vern av viktige naturområder rundt Oslofjorden og Telemarkskysten. Delplan for Vestfold fylke, med følgende kommentarer i forhold til foreslåtte verneområder i Stokke kommune: Langø: Fylkesmannen bør avklare avgrensing av foreslått verneområde i henhold til verdikategori svært viktig naturområde på temakart Natur. Mulig konflikt i forhold til behov for mudring må avklares. Dette vil være et krav fra Stokke kommune. Melsomskogen: Det bør avholdes befaring med fylkesmannen, grunneier, velforening og kommune for å avklare avgrensninger av foreslått verneområde i Melsomskogen. Det må tas hensyn til bruken av deler av foreslått område som utfartsområde, badeplass og festplass. Stokke kommune gir sin tilsutning til Høringsforslag juni 2003: Vern av viktige naturområder rundt Oslofjorden og Telemarkskysten. Delplan for Vestfold fylke, med følgende kommentarer i forhold til foreslåtte verneområder i Stokke kommune: Langø: Fylkesmannen bør avklare avgrensing av foreslått verneområde i henhold til verdikategori svært viktig naturområde på temakart Natur. Mulig konflikt i forhold til behov for mudring må avklares. Dette vil være et krav fra Stokke kommune. Melsomskogen: Det bør avholdes befaring med fylkesmannen, grunneier, velforening og kommune for å avklare avgrensninger av foreslått verneområde i Melsomskogen. Det må tas hensyn til bruken av deler av foreslått område som utfartsområde, badeplass og festplass. Saknr. 0076/03 BUDSJETTKONTROLL PR Budsjettkontrollen tas til orientering. 2. Budsjett 2003 endres i henhold til tabellen Prognose for regnskapet, spesifisert i skjemaene for budsjettendringer i saksmappen. 3. Bruk av fritt driftsfond i 2003 økes med 3,6 mill. kr til kr til dekning av underskuddet for Side 4 av 11

5 4. Kommunen betjener løpende renter og avdrag på lånet på 14,3 mill. kr opptatt av TBBL til senterdelen på Engveien i stedet for å innbetale 9,8 mill.kr til innfrielse av lån kommunen har garantert for. 5. Kommunens selvkostberegning for kommunale avgifter endres iht. nye regler. Påslaget for andel av støttefunksjoner settes til 6,6% av driftsutgiften ekskl. renter og avskrivninger for henholdsvis vann, avløp, renovasjon og feiing. 1. Budsjettkontrollen tas til orientering. 2. Budsjett 2003 endres i henhold til tabellen Prognose for regnskapet, spesifisert i skjemaene for budsjettendringer i saksmappen. 3. Bruk av fritt driftsfond i 2003 økes med 3,6 mill. kr til kr til dekning av underskuddet for Kommunen betjener løpende renter og avdrag på lånet på 14,3 mill. kr opptatt av TBBL til senterdelen på Engveien i stedet for å innbetale 9,8 mill.kr til innfrielse av lån kommunen har garantert for. 5. Kommunens selvkostberegning for kommunale avgifter endres iht. nye regler. Påslaget for andel av støttefunksjoner settes til 6,6% av driftsutgiften ekskl. renter og avskrivninger for henholdsvis vann, avløp, renovasjon og feiing. Saknr. 0077/03 ØKONOMIMODELL OG SELSKAPSRETTSLIGE REGLER FOR BREDBÅNDSELSKAPET GIGAFIB AS. Kommunestyret slutter seg til de forslag til økonomimodell og selskapsrettslige regler som framkommer i saksframlegget Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å undertegne vedlagte aksjonæravtale på vegne av kommunen. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å eventuelt utpeke styremedlem, jf. aksjonæravtalens bestemmelser. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å representere aksjonæren på ekstraordinær generalforsamling i GigaFib AS, herunder å vedta vedtektsendringer, å velge styremedlemmer, å tegne (sett inn antall som fremkommer av tabellen) aksjer i GigaFib pålydende kr. 1,- til en kurs av kr. 10,- pr. aksje, total tegningskurs (antall aksjer ganger 10), å innbetale aksjer ved tings- eller kapitalinnskudd, eller det justerte antall aksjer og innbetaling som fremkommer ved den endelige beregning. Det forutsettes at nødvendige vedtak om finansiering foreligger. Side 5 av 11

6 Behandling: Representanten Ole Jan Gavelstad (Sv) foreslo følgende: Saken utsettes. Det legges frem alternative modeller for videre utbygging og drift av bredbånd innenfor 9-K samarbeidet Saken utsettes. Det legges frem alternative modeller for videre utbygging og drift av bredbånd innenfor 9-K samarbeidet Saknr. 0078/03 REVIDERING AV STOKKE KOMMUNENS REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING. Finansreglementet får ny aktivaklasse i avsnittet aktivaallokering : Inntil 60 mill.kr av forvaltet kapital kan plasseres i fond som benytter kombinasjoner av aksjer, renter og obligasjoner, kjøps- og salgsrettigheter til aksjer og renter i hele verden. Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre finansforvaltningen innenfor rammene. Endringen i finansstrategi oversendes revisjonen til kvalitetssikring. Ekstern instans skal kvalitetssikre at reglementet ikke tar vesentlig finansiell risiko. Behandling: Representanten Jan Frigge Lindgren (Ap) foreslo på vegne av Ap, Sv, Sp og V følgende: Vi går imot rådmannens forslag om å plassere inntil 60 mill. kr. av forvaltet kapital i fond som benytter kombinasjoner av aksjer, renter og obligasjoner. Ved alternativ votering fikk forslaget fra Jan Frigge Lindgren 15 stemmer og formannskapets innstilling 14 stemmer. Vi går imot rådmannens forslag om å plassere inntil 60 mill. kr. av forvaltet kapital i fond som benytter kombinasjoner av aksjer, renter og obligasjoner. Side 6 av 11

7 Saknr. 0079/03 BYGGEREGNSKAP BOKEMOA SKOLE 1. Det fremlagte regnskap for de tre prosjektene ved Bokemoa skole godkjennes i henhold til fremlegg med totalutgift. kr ,91 2. Dette finansieres slik: Bruk av ubundet kapitalfond kr ,00 Lån til investeringer kr ,91 Refusjon fra forsikringsselskap kr ,00 Sum kr ,91 3 Overfinansiert beløp kr ,00 + tilgodehavende kr ,00 = kr ,00 tilbakeføres fritt kapitalfond etter utbetaling av tilskudd. Saken overføres kontrollutvalget. Kontrollutvalgets merknader / innstillinger vedlegges. Saken trekkes. Saknr. 0080/03 BYGGEREGNSKAP FOR VEAR IDRETTSHALL 1. Regnskapet fra idrettshallen på Vear med en totalutgift på kr ,37 godkjennes. 2. Den finansieres slik : Andre statlige overføringer kr ,00 Refusjon fra andre ,00 Overføring fra fylkeskommunen ,00 Lån til investeringer ,09 Bruk av ubundet kapitalfond ,24 Totalt kr ,33 3. Avsettes til ubundet kapitalfond kr ,96. Side 7 av 11

8 4. Budsjettet endres slik : Kto kr ,00 Kto kr ,00 Kto kr ,00 Kto kr ,00 Saken trekkes. Saknr. 0081/03 BARNEHAGE ARNE GARBORGSVEI, FINANSIERING VARMEANLEGG. Merutgiftene til vannbåren varme ved ny barnehage Arne Garborgsvei kr ,- tilføres byggebudsjettet kto investering barnehager. Midlene belastes fritt kapitalfond kto Merutgiftene til vannbåren varme ved ny barnehage Arne Garborgsvei kr ,- tilføres byggebudsjettet kto investering barnehager. Midlene belastes fritt kapitalfond kto Saknr. 0082/03 ANDEBU KOMMUNE - MEDLEMSKAP I V.I.V. Stokke kommune anbefaler at Andebu godkjennes som medlem i Vestfold Interkommunale Vannverk på de foreslåtte betingelser. Stokke kommune anbefaler at Andebu godkjennes som medlem i Vestfold Interkommunale Vannverk på de foreslåtte betingelser.. Side 8 av 11

9 Saknr. 0083/03 NY BEHANDLING: VESTFOLD INTERKOMMUNALE VANNVERK-VIV'S "SELSKAPSAVTALE" OG "SÆRBESTEMMELSER" Revidert forslag til Selskapsavtale med særbestemmelser for Vestfold Interkommunale Vannverk IKS godkjennes. Behandling: Representanten Ole Jan Gavelstad (Sv) foreslo på vegne av Ap, Sv og Sp: Saken utsettes. Kommunestyret ber om en konsekvensutredning av ulike eierskapsformer i VIV, herunder stiftelse, andelslag og IKS, der disse vurderes opp mot dagens organisasjonsform. Ved alternativ votering fikk forslaget fra Ole Jan Gavelstad 23 stemmer og formannskapets innstilling 6 stemmer. Saken utsettes. Kommunestyret ber om en konsekvensutredning av ulike eierskapsformer i VIV, herunder stiftelse, andelslag og IKS, der disse vurderes opp mot dagens organisasjonsform. Saknr. 0084/03 VALG: STRATEGISK NÆRINGSPLAN STOKKE VALGNEMNDAS ENSTEMMIGE INNSTILLING: Det velges blant formannskapets medlemmer, i tillegg til ordfører, 2 medlemmer til styringsgruppa for SNP Stokke for perioden høst høst 2007: MEDLEMMER: 1. Nils Ingar Aabol 2. Elisabeth Larsen 3. Roy Standal Det velges blant formannskapets medlemmer, i tillegg til ordfører, 2 medlemmer til styringsgruppa for SNP Stokke for perioden høst høst 2007: MEDLEMMER: 1. Nils Ingar Aabol 2. Elisabeth Larsen 3. Roy Standal Side 9 av 11

10 Saknr. 0085/03 TILLEGGSVALG: OVERFORMYNDERI - 2. VARAMEDLEM Følgende velges som 2. varamedlem til overformynderiet for perioden : Sissel Pedersen (Ap) Følgende velges som 2. varamedlem til overformynderiet for perioden : Sissel Pedersen (Ap). Saknr. 0086/03 FRITAK FOR KOMMUNALE VERV - SUPPLERINGSVALG RANNVEIG AUNAN 1. Med hjemmel i kl. 15 nr.2 fritas Rannveig Aunan fra sitt verv som medlem i kommunestyret. 2. Med hjemmel i kl. 16 nr.2 trer varamedlem Einar Sætre inn som medlem. Øvrige varamedlemmer rykker en plass opp. 1. Med hjemmel i kl. 15 nr. 2 fritas Rannveig Aunan fra sitt verv som medlem i kommunestyret. 2. Med hjemmel i kl. 16 nr. 2 trer varamedlem Einar Sætre inn som medlem. Øvrige varamedlemmer rykker en plass opp. Side 10 av 11

11 Saknr. 0087/03 EVENTUELT Representanten Sten Viktor Haugerud (Frp) fremmet ønske om en debatt om morsmålsopplæring for innvandrere i kommunen, med det formål å redusere kostnadene for morsmålsundervisningen Veslemøy Lindgren (Ap): Påpekte behovet for fremkommelighet på fortau i Stokke sentrum og sentrumsnære områder. Jan Frigge Lindgren (Ap) ga uttrykk for et ønske om at det utarbeides en plan for hageavfall og annet spesialavfall. Walter Brynhildsen (H) støttet forslaget om strømkjøp for innbyggerne i Stokke. Jon Johansen (Frp) ønsket retningslinjer fra VESAR på ordningen med bioavfall og tilhørende avfallsdunke. Ordfører informerte om at kommunestyremøte den starter kl Ordfører informerte om at førstkommende møte i AMU flyttes fra den 17. til den 18. november. Side 11 av 11

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35 Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.04.99 Tid : fra 19.00 til 20.15. Forfall:/Varamedlemmer:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.04.99 Tid : fra 19.00 til 20.15. Forfall:/Varamedlemmer: STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.04.99 Tid : fra 19.00 til 20.15 Til stede på møtet Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Rigmor B. Haugan 3. Berit Solveig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 19.11.2008 Sakliste FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-81/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI FSK-82/08 FRITAK

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15 MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad (tiltrådte kl. 09:45), Salve Kildahl,

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 03.12.2014 Sak: 95/14 Resultat: Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Behandling: Laila Irene Johansen

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer