Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Sporveien AS, tankanlegget ved Ryen verksted, Oslo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Sporveien AS, tankanlegget ved Ryen verksted, Oslo."

Transkript

1 INSPEKSJONSRAPPORT Sporveien AS, Ryen verksted Postboks 2857 Tøyen N Oslo Oslo, 27. juni 2018 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Tone Høibakk 2018/7130 Saksbehandler: Ole Stian Bockelie, Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Sporveien AS, tankanlegget ved Ryen verksted, Oslo. Kontrollnummer: U.miljodir Kontaktpersoner ved inspeksjonen: Fra virksomheten: Tone Høibakk Fra Miljødirektoratet: Ole Stian Bockelie Bent Bolstad Resultater fra inspeksjonen Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Sporveien AS sitt verksted på Ryen den 12. juni Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. Miljødirektoratet avdekket 4 avvik under inspeksjonen. Miljødirektoratet ser alvorlig på avvikene. Avvik: - Det har vært et stort utslipp til grunn og vann av fyringsolje fra Sporveien Oslo AS sitt tankanlegg på Ryen - Påfyllingsrøret fra Sporveiens tank 1 og tanken har ikke vært inspisert og tankanlegget som helhet har ikke vært underlagt et dokumentert forbyggende inspeksjons- og vedlikeholdsprogram - Sporveiens miljørisikovurdering er mangelfull og inkluderer ikke rørsystemet tilknyttet tankanlegget - Ansvar og rutiner for etterlevelse av tankforskriftens krav er ikke implementert i virksomhetens dokumenterte internkontroll Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Postadresse: postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Tel: / Faks: Org.nr: Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim E-post: Internett:

2 Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side juni 2018 Ole Stian Bockelie Einar Knutsen dato kontrollør Miljødirektoratet seksjonssjef Kopi av rapporten sendes til: - Fylkesmannen i Oslo ved miljøvernavdelingen - Oslo kommune ved Bymiljøetaten - Kystverket Inspeksjonsrapport U.miljodir Side 2 av 7

3 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten Ansvarlig enhet Navn: Sporveien AS Organisasjonsnr.: Eies av: Bransjenr. (NACE-kode): Kontrollert enhet Navn: Sporveien AS, Ryen verksted Anleggsnr.: Kommune: Oslo Fylke: Oslo Anleggsaktivitet: Tillatelse gitt: Sist endret: 2. Bakgrunn for inspeksjonen I forbindelse med at Sporveien AS skulle sanere og fjerne sitt oljefyringsanlegg inkl. anleggets tre tanker, ble det 30. mai 2018 under tømmeoperasjonen av den ene tanken sluppet ut ca liter med standard fyringsolje. Utslippet spredte seg både til grunn og vann. Via et nærliggende overvannsnett rant en del av utslippet ut i Alnaelva og videre ut i sjøen nær Sørenga. Miljødirektoratet gjennomførte tilsynet for å følge opp ulovlig forurensning etter forurensningslovens 7 og for å sjekke om virksomheten oppfyller kravene som gjelder i forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Miljødirektoratet har ikke sett på gjennomføring av aksjonen mot den akutte forurensningen, da Kystverket har ført tilsyn med denne. Tilsynet ble gjennomført i medhold av Forurensningsloven 48. Inspeksjonstema - Utslippshendelsen 30. mai, med vekt på årsaksforhold - Virksomhetens oppfølging av tankanlegget for fyringsolje med vekt på driftsrutiner, overvåking, barrierer og forebyggende vedlikehold - Virksomhetens internkontroll knyttet til tanklagringen Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Inspeksjonsrapport U.miljodir Side 3 av 7

4 Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. 3. Oppfølging etter inspeksjonen Sporveien AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Sporveien AS innen 1. september 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ser alvorlig på avvikene som ble avdekket i denne inspeksjonen og gjennomføringen av tiltakene kan derfor bli fulgt opp ved ny kontroll. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post til Miljødirektoratet v/ole Stian Bockelie 4. Vedtak om gebyr Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 12. juni Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften 39-7 og På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Sporveien AS bli ilagt et gebyr på kr ,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen. Klageadgang Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert. 5. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på (jf. offentleglova). 6. Avvik Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: Avvik 1 Det har vært et stort utslipp til grunn og vann av fyringsolje fra Sporveien AS sitt tankanlegg på Ryen Inspeksjonsrapport U.miljodir Side 4 av 7

5 Avvik fra: - Forurensningsloven, 7 første ledd (forbudet mot å forurense) I forbindelse med at Sporveien AS (Sporveien) skulle sanere og fjerne sitt oljefyringsanlegg inkl. anleggets tre tanker, ble det 30. mai 2018 under tømmeoperasjonen av den ene tanken (tank 1) sluppet ut ca liter med standard fyringsolje (Casnr.: og produktnr.: , ifølge sikkerhetsdatabladet for dette fyringsoljeproduktet). Utslippet spredte seg både til grunn og vann. Via et nærliggende overvannsnett rant en del av utslippet ut i Alnaelva og videre ut i sjøen nær Sørenga. Den direkte årsaken til utslippet var en sprekk/hull i tankens påfyllingsrør. Påfyllingsrøret har en lengde på ca. 60 meter og hoveddelen av røret ligger over bakken, men ca. 1 meter av røret er lagt under bakken (rundt en kum) før det går opp igjen og det var på denne nedgravde delen av røret at sprekken/bruddet var, jf. forøvrig avvik 2 under. Sporveien opplyser at de eier tankene og at tankene har maks. kapasitet på hhv , og liter. Tankene (ståltanker) står innendørs i en kjeller i et felles oppsamlingsbasseng. Sporveien hadde engasjert NSO for å foreta tømmeoperasjonen (NSO var også kjøper av fyringsoljen). Under inspeksjonen ble tømmeoperasjonen gjennomgått, hvordan den var planlagt og tilrettelagt av Sporveien og NSO, samt hvordan NSO overvåket underveis mens tømmingen pågikk (NSO var til stede under inspeksjonen). I følge begge parter var det under overvåkingen av tømmingene ingen indikasjoner på at noe var galt før mot den siste fasen av overføringen av olje fra tanken til NSO sin tankbil. NSO opplyser under inspeksjonen at den delen av det aktuelle rørstrekket som ligger over bakken, ble befart før tømmingen/ overføringen ble startet opp. Videre opplyser NSO at nivået i tankbilen ble sjekket regelmessig under overføringen. Det ble ifølge NSO ikke observert noe uregelmessig fra ovennevnte. Olje kom inn i bilen med forventet flow og nivå. NSO sin rolle under hendelsen var forøvrig ikke tema under inspeksjonen. Under tilsynet opplyste Sporveien at de ut i fra oppdaterte tall har beregnet utslippsmengden til å utgjøre ca liter. Av dette har mesteparten ifølge Sporveien blitt samlet opp. Utslippet er av betydelig størrelse og selv om Sporveien opplyser at hovedandelen av utslippet ble samlet opp, så ser Miljødirektoratet alvorlig på utslippshendelsen Avvik 2 Påfyllingsrøret fra Sporveiens tank 1 og tanken har ikke vært inspisert og tankanlegget som helhet har ikke vært underlagt et dokumentert forbyggende inspeksjons- og vedlikeholdsprogram Avvik fra: - Forurensningsforskriften, Kap. 18 om tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall (Tankforskiften), 18-6 pkt. d, Teknisk tilstand og vedlikehold - Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), 5 pkt. 7 Miljødirektoratet vil påpeke at fyringsoljetank 1 med tilhørende rørstrekk (ca. 60 meter langt påfyllingsrør hvorav ca. 1 meter er nedgravd), ikke har vært inspisert/tilstandskontrollert. Det var Inspeksjonsrapport U.miljodir Side 5 av 7

6 en sprekk i dette røret som var den direkte årsaken til utslippet 30. mai i år. Både tanken og rørstrekket hadde dermed ukjent teknisk tilstand da utslippet skjedde. Sporveien har forøvrig på samme lokalitet to andre tanker med fyringsolje, tank 2 og 3, med hver sine påfyllingsrør også på ca. 60 meter. Alle tre tankene er utstyrt med overfyllingsvern og står i et felles oppsamlingsbasseng. I etterkant av Miljødirektoratets inspeksjon har Sporveien oversendt rapporter fra tilstandskontroll av to av tankene, hhv. tank 2 og 3, men ikke for tank 1 og påfyllingsrøret fra denne tanken, som var det aktuelle rørstrekket der lekkasjen og utslippet oppstod 30. mai. I rapportene fra tank 2 og 3 som er fra 1998 er det konkludert med at tankene er brukbare (kategoriene i rapportene er: God, Brukbar, Dårlig, Hull). Rapportene har forøvrig ingen anbefaling e.l. om når neste inspeksjon av tankene bør gjøres, dvs. hvor lenge de forventes å være "brukbare". Sporveien har heller ikke vurdert dette. Sporveien opplyser at de ikke har funnet dokumentasjon (rapporter etc.) fra eventuelle inspeksjoner av tankene og/eller rørsystemene, etter Miljødirektoratet viser til ovennevnte og vil påpeke at Sporveiens tankpark på Ryen (alle 3 tankene), inkl. tankenes påfyllingsrør og annet tilhørende utslippsrelaterte utstyr, ikke har vært omfattet av et dokumentert, forebyggende (systematisk og periodisk) inspeksjons- og vedlikeholdsprogram. På bakgrunn av at tankanlegget (inkl. tank 1 med sitt påfyllingsrør hvor utslippet skjedde) er ca. 50 år gammelt (ifølge Sporveien) og at det lagres store mengder med fyringsolje i alle tankene, ser Miljødirektoratet alvorlig på at tank 1 og det tilhørende påfyllingsrøret ikke har vært tilstandskontrollert. Både tanken og røret har dermed hatt ukjent teknisk tilstandsstatus. Tankene er tilknyttet et felles oppsamlingsbasseng, som er bra. Ca. 1 meter av det ca. 60 meter lange rørstrekket fra tank 1 var nedgravd (jf. ovenfor). Nedgravde rør tilsier etter Miljødirektoratets vurdering at det må rettes særlig fokus på å etablere forebyggende rutiner for inspeksjon, for å sikre at rørene til enhver tid er i tilfredsstillende teknisk stand. Begrunnelsen for å utøve særlig aktsomhet ved bruk av nedgravde rør er bla. at slike rør ikke er synlige og at de kan være mer utsatt under bakkenivå. Avvik 3 Sporveiens miljørisikovurdering er mangelfull og inkluderer ikke rørsystemet tilknyttet tankanlegget Avvik fra: - Tankforskiften, 18-4 Miljørisiko - Internkontrollforskriften 5 pkt. 6 Under inspeksjonen redegjorde Sporveien for sitt Miljøaspektregister (eget dokument). Det er blant annet ført opp miljøaspektet "påfylling av fyringsolje på de tre overgrunnstankene" (som nå skal saneres, jf. ovenfor om utslippet). Her er det nevnt, som tiltak, at ansatte skal være til stede ved fylling. Videre er det ført opp "Utslipp eller brann ved drift eller tømming av tanker og rør" og her er tilstandskontroll av nedgravde tanker ført opp som et tiltak. Dette miljøaspektet er imidlertid kun nevnt for nedgravde tanker, samt for oljeutskillere og dieseltanker for kjøretøy, men ikke for tankanlegget og rørsystemet hvor utslippet nå skjedde (jf. avvik 1). Tankforskiften (jf. forskiftens 18-4 og 18-5) stiller krav om at tanklagringen skal gjennomgås i en miljørisikovurdering, ved at både sannsynlighet og miljøkonsekvens skal vurderes, og at det skal settes akseptkriterier for hva som er forsvarlig miljørisiko. Ovennevnte vurderinger som Sporveien Inspeksjonsrapport U.miljodir Side 6 av 7

7 har gjort av sine miljøaspekter er ikke en fullstendig miljørisikovurdering, men en miljøkonsekvensvurdering. I følge virksomheten er det ikke foretatt andre type risikovurderinger av fyringsoljetanklageret og rørsystemene. Vi viser til ovennevnte og vil påpeke at Sporveien ikke har utført en miljørisikovurdering av tanklagringen for fyringsolje. Avvik 4 Ansvar og rutiner for etterlevelse av tankforskriftens krav er ikke implementert i virksomhetens dokumenterte internkontroll Avvik fra: - Tankforskiften 18-8; "Dokumentasjonskrav" - Internkontrollforskriften 5 pkt. 1 Virksomheten har utarbeidet en samsvarsvurdering som vurderer om den oppfyller kravene til regelverket den til enhver tid er underlagt. Samsvarsvurderingen inkluderte imidlertid ikke forurensningsforskriftens kapittel 18 Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall (tankforskriften). Under inspeksjonen ble det videre avdekket at Sporveien AS ikke hadde kjennskap til kravene i tankforskriften. Ansvar og rutiner for å etterleve forskriftens krav er følgelig ikke nedfelt og implementert i virksomhetens dokumenterte internkontroll. 7. Dokumentunderlag Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: - Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) - Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), Kap. 18. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall (Tankforskriften) - Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Inspeksjonsrapport U.miljodir Side 7 av 7