Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F31, TI-&73 13/580 15/1660 Steinar Lund Bygg og anlegg til drift av asylmottak - ny behandling Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Rådmannens innstilling Kommunen går til innkjøp av 30 moduler fra JBM moduls AS. Disse fraktes til Hattfjelldal og monteres som tre småhus. I hvert hus monteres 10 moduler med 20 soverom og 4 moduler til fellesrom som oppholdsrom, kjøkken, vaskerom. Totalt 12 av modulene som står lagret ved bensinstasjon kan da brukes til dette formålet. Hattfjelldal kommune kjøper ikke Olsengården til landbrukstakst. Følgende budsjettendring foretas: kr mill kr. 7,500 mill. Budsjettendring i KS-sak 052/14 oppheves Formannskapet Møtebehandling: Tilleggspunkt: Det ta opp et lån på kr. 7,5 mill.kr. Lånet skal ha en nedbetalingstid på 3 år. Rådmannens innstilling med tilleggspunkt, enstemmig vedtatt. Formannskapet mente det var greit å utlyse anbud på gjennomføring allerede før k.styrets behandling, så lenge man tok forbehold om gjennomføring. FS-020/15 Innstilling: Kommunen går til innkjøp av 30 moduler fra JBM moduls AS. Disse fraktes til Hattfjelldal og monteres som tre småhus. I hvert hus monteres 10 moduler med 20 soverom og 4 moduler til fellesrom som oppholdsrom, kjøkken, vaskerom. Totalt 12 av modulene som står lagret ved bensinstasjon kan da brukes til dette formålet. Hattfjelldal kommune kjøper ikke Olsengården til landbrukstakst. Det ta opp et lån på kr. 7,5 mill.kr. Lånet skal ha en nedbetalingstid på 3 år. Følgende budsjettendring foretas: kr mill kr. 7,500 mill. Budsjettendring i KS-sak 052/14 oppheves.

2 Side 2 av Kommunestyret Møtebehandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-017/15 Vedtak: Kommunen går til innkjøp av 30 moduler fra JBM moduls AS. Disse fraktes til Hattfjelldal og monteres som tre småhus. I hvert hus monteres 10 moduler med 20 soverom og 4 moduler til fellesrom som oppholdsrom, kjøkken, vaskerom. Totalt 12 av modulene som står lagret ved bensinstasjon kan da brukes til dette formålet. Hattfjelldal kommune kjøper ikke Olsengården til landbrukstakst. Det ta opp et lån på kr. 7,5 mill.kr. Lånet skal ha en nedbetalingstid på 3 år. Følgende budsjettendring foretas: kr mill kr. 7,500 mill. Budsjettendring i KS-sak 052/14 oppheves. Rett utskrift bekreftes Hattfjelldal kommune, Marit Hatten formannskapssekretær

3 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet Side 3 av 6 Oppsummering av saken: Kommunestyret vedtok høsten 2014 revidert plan for bygg og anlegg til drift av asylmottak. UDI godkjente mange færre plasser enn det som kommunen hadde tenkt for valgte løsning. Dette medførte at man valgte å legge ut anbud både på leie og kjøp av moduler for videre drift av asylmottaket. Anbudene viser at kostnadsrammen som ble vedtatt i forbindelse med revidert plan for bygg og anlegg til drift av asylmottak, er for liten. Det må derfor gjøres en ny behandling av saken der kostnadsrammen vurderes på nytt. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 052/14 følgende: «1. Hattfjelldal kommunestyre legger til grunn at drift av asylmottak i kommunal regi må planlegges som et langsiktig prosjekt. Dette ut fra både aktuelt behov, og de positive effekter som drift av asylmottak har for hattfjelldalsamfunnet når det gjelder arbeidsplasser og verdiskapning. 2.Modulbygg som er lagret settes opp i to småhus. Begge husene plasseres på A2 ved riggen som er montert i 2013/2014. Oppstart med tomtearbeid og innheising brakker gjøres snarest. Olsenbyggets andre etasje omdisponeres til beboelsesrom for asylsøkere så snart det er funnet andre løsninger for dagens leietakere. Hotellrom brukes til beboelsesrom for asylsøkere. Åpent kontorlandskap etableres i den tidligere restauranten i hotellet. Det avklares med byggeier om leieavtale og ombygging. Investeringer finansieres ved bruk av næringsfond med slik kontering: Følgende budsjettregulering foretas: kr. 4,250 mill kr. 4,250 mill.» Formannskapet vedtok i sak 075/14 følgende: «Formannskapet beslutter følgende fremdrift i anskaffelse av alternative lokaler for innleid bygningsmasse: Det innhentes tilbud på både kjøp og leie av moduler med inntil 65 plasser. Bygg skal monteres som små hus med inntil 20 beboere pr. hus. Nye plasser skal være klar til innflytting medio 2015.» Konkurransegrunnlag ble utarbeidet og lagt ut på DOFFIN. Ved anbudsfristen var det kommet inn 4 anbud på leie/kjøp av moduler. Tabellen under viser tilbudene. Firma Kjøp Leiepris Transport Montasje/demontasje Brannalarm Tek10 Expandia , , , ,-/ ,- Ja Ja JMB Moduls , , ,- Ikke medtatt/ ,- Nei kr ,- Uniteam , , , ,-/ ,- Ja Ja Cramo Ikke tilbudt , , ,-/ ,- Nei Nei Prisene er uten mva som vil komme i tillegg ved kjøp av moduler og tilrettelegging til Tek 10 og brannalarm. Kostnadsrammen som ble vedtatt i KS-sak 052/14 vil da ikke være stor nok for å dekke eventuelt kjøp av moduler i henhold til mottatte tilbud. Videre vil kostnadene ved leie bli større pr. måned enn det kommunen mottar fra UDI til drift(husleie) av asylmottak. Nei kr ,-

4 Side 4 av 6 Forsikringsselskapet til Hattfjelldal kommune har gitt tilbakemelding om at de ikke vil forsikre bygg eid av Hågensen Eiendom AS. Hågensen Eiendom AS må derfor selv forsikre byggene og har stipulert en husleieøkning til kommunen på kr ,- pr. år for inngått kontrakt. Steinar Olsen har tilbudt Hattfjelldal kommune å kjøpe Olsengården. Eiendommen består av tre gårdsnummer og bruksnummer og er totalt på 232 daa. Landbrukstaksten er på kr ,- som inkluderer eiendom og bygninger. Hovedhuset på gården har 2 etasjer + kjeller og et bruksareal på 241 m2 og inneholder 10 soverom. I tillegg er det en fjøsbygning på 830 m2 på eiendommen samt en bygning som tidligere ble brukt som hangar med en størrelse på 83 m2.. Vurdering: Siden anbudene/tilbudene viser at kostnadsrammen som ble vedtatt i KS-sak 052/14 er for liten, må det vurderes på nytt hvilken løsning kommunen skal velge for videre drift av bygg og anlegg til asylmottak. JBM Moduls as og Cramo tilbyr brakker med Tek 07 standard. For å tilfredsstille kravene til Tek 10 må vegger utlektes, isoleres, gipskles og ny bordkledning. I tillegg er takene dimensjonert for 200 kg snølast pr/m2. Det må da bygges saltak over alle tre byggene. I tillegg må det monteres brannalarm/ledesystem i alle bygg. Det må også skiftes dører, gipskles innvendig for sikring mot brann etc. Erfaringspriser fra ombygging av rigg 2013/14 tilsier at vi må påregne en kostnad på minst kr mva for brannalarm og tilpassing til Tek 10. Dette for alle tre småhusene. Dersom dette tillegges månedsleien eksempelvis fordelt på 36 måneder vil dette utgjøre ca. kr ,- pr. måned. Da vil leieprisen fra JBM Moduls totalt bli kr ,- pr måned. Fra Cramo vil leieprisen totalt bli kr ,- pr. måned. Disse tilpasningene kan man ikke forvente å få noe igjen for ved leie. Velger man å kjøpe, kan disse tilpasningene øke gjenbruksverdien. Grunnarbeid er ikke tatt med i vurderingen, da dette forventes å bli liten forskjell på omfanget for de tre leverandørene. Leie Sammenlignes leiepris, transport og montasje gir det følgende regnestykke: Expandia leiepris kr ,- transport/montasje kr ,- JBM Moduls leiepris kr ,- transport/demontasje kr ,-. I tillegg kommer montasje av brakkene i Hattfjelldal. Uniteam leiepris kr ,- transport/montasje kr ,- Cramo leiepris kr ,-, transport/montasje kr ,- Dette oppsettet viser at det totalt sett er Uniteam sitt tilbud som er det beste for Hattfjelldal kommune, dersom man velger leie. Uniteam leverer nye moduler med Tek 10 standard, har med montering og en god oversikt hva som ikke er med i tilbudet. Kjøp Ved kjøp er det vel kun tilbudet fra JBM Moduls AS som er interessant. I tilbudet sitt har JBM medregnet 42 moduler for å tilfredsstille ønsket behov. Dersom man reduserer kjøpet til 30 moduler med to soverom i hver modul, og bruker 12 av brakkene som står lagret ved bensinstasjonen til fellesarealer vil man redusere kostnadene ved kjøp, transport, demontering og montering. Tilpassing til Tek 10 vil bli ganske lik om man velger å bruke 12 av brakkene som står lagret ved bensinstasjonen kontra kjøp av 12 ekstra brakker fra JBM til fellesrom. Dersom man regner med å kjøpe 30 moduler med demontering og transport vil prisen bli følgende:

5 Kjøp: kr ,-, demontering: kr ,-, transport til H.dal: kr ,- Side 5 av 6 Totalt: kr ,-. I tillegg kommer grunnarbeid og tilpassing til Tek 10. Kjøp eller leie: Kostnadsrammen i KS-sak 052/14 er på kr ,- inkludert mva. Dette skal også dekke kostnadene med ombygging av hotellet. Tilbudene over viser at det må tilføres mer midler dersom man skal kjøpe moduler og tilpassing til Tek 10. Dette kan gjøres ved å ta opp lån, eller en kombinasjon mellom lån og bruk av fond. Kommunen vil da sitte på en forholdsvis stor bygningsmasse tilrettelagt for asylsøkere/flyktninger totalt 140 plasser. I tillegg vil det bli tilrettelagt for beboelse i hotellet (ca. 30 stk). Fra UDI mottar Hattfjelldal kommune ca. kr ,- til drift (husleie) for asylmottaket i året. Nå betaler kommunen ca. kr ,- i året til Hågensen Eiendom As. Dette før økning i husleie pga. forsikringer. For å leie det tidligere hotellet fra Hattfjelldal Vekst AS betaler kommunen kr ,- i året. For å leie Steinslett betaler kommunen kr ,- i året. Beløpet fra UDI skal også dekke drift av kommunens bygg for tiden to boligrigger med til sammen 80 plasser og delvis 2. etasje på Olsenbygget. Billigste leiepris når man tar med tilpassing til Tek 10 blir kr ,- pr. måned. Totalt pr. år kr ,-. Dersom man sier opp avtalen med Hågensen Eiendom As vil man spare ca. kr ,-, men man må fortsatt leie hotellet til kr ,-. Totalt må man da betale mer i leie av bygg enn man får fra UDI til drift av asylmottaket. Det betyr at det ikke er driftsmidler til kommunens egne bygg. Legger man til grunn kommunestyrets vedtak fra sak 052/14 punkt 1, at asylmottak i kommunal regi må planlegges som et langsiktig prosjekt. Beste løsning vil da bli å kjøpe moduler og tilpasse disse Tek 10. Et lån kan nedbetales på forholdsvis kort tid dersom Hattfjelldal kommune får drive mottak i minst tre år til slik opsjonsavtalen med UDI nå foreligger. Investeringen består av følgende: Kjøp moduler Kr ,- Demontering Kr ,- Transport til Hattfjelldal Kr ,- Grunnarbeid/fundament Kr ,- Montering Kr ,- Tilpassing Tek 10 Kr ,- Ombygging hotell Kr ,- Mva Kr ,- Sum Kr ,- Total kostnadsramme for innkjøp moduler inkludert transport, demontering/montering, grunnarbeid og tilpasning til Tek 10 vil bli ca ,-. Inkludert mva. Dette inkluderer ombygging av hotell. Olsengården:

6 Side 6 av 6 Bolighuset med 10 soverom gjør at bygget er meget godt egnet til bosetting av asylsøkere. Her kan man uten tilrettelegging huse 10 asylsøkere. Både fjøsbygningen og den tidligere hangaren kan brukes til lager, noe det er behov for i de fleste kommunale avdelinger. Dersom kommunen kjøper eiendommen er det vel naturlig å selge landbruksareal og annen utmark og skille ut husene som en egen eiendom. Det virker som om taksten på eiendommen er høy. Bolighuset er satt til en markedsverdi på kr ,- noe som virker høyt for et bolighus oppsatt i Eiendommen for øvrig med uthus er i taksten satt til en markedsverdi på kr ,-. Dersom det er aktuelt å kjøpe eiendommen bør den besiktiges før man går i forhandlinger om kjøpesum. Ved kjøp av eiendommen kan man også vurdere å plassere ett av småhusene i tilknytting til tunet på gården. Det blir noe avstand mellom gården og resterende bebyggelse brukt til samme formål. Voksenopplæringen foregår på hotellet og administrasjonen er plassert på hotellet. Finansiering: I KS-sak 052/14 ble det vedtatt å bruke næringsfond til investeringene. Saksopplysningene viser at kostnadsrammen må økes. Velger man å øke bruken av næringsfond til kr ,-, vil næringsfondet så å si bli tomt. En løsning kan være å la budsjettendringen fra KS-sak 052/14 bli stående (bruke næringsfond på kr ,-) og ta opp lån på kr ,- for å fullfinansiere tiltaket. Det foreslås at hele summen lånefinansieres og at vedtak i KS-sak 052/14 ang budsjettendring oppheves. Renter og avdrag på lån dekkes av næringsfondet. Nedbetalingstid for lånet foreslås til 3 år. Det tas forbehold om at låneopptak godkjennes av Fylkesmannen. Administrative og økonomiske konsekvenser: Gjennomføre kjøp av moduler og få disse montert som tre småhus i Hattfjelldal. Tilpassing til Tek 10 må foretas i etterkant inkludert 12 moduler lagret ved bensinstasjon. Foreta låneopptak i henhold til vedtak. Kontering: kr. 7,500 mill kr. 7,500 mill. Konklusjon/anbefaling: Det anbefales at kommunen går til innkjøp av 30 moduler fra JBM moduls AS. Disse fraktes til Hattfjelldal og monteres som tre småhus. I hvert hus monteres 10 moduler med 20 soverom og 4 moduler til fellesrom som oppholdsrom, kjøkken, vaskerom. Totalt 12 av modulene som står lagret ved bensinstasjon kan da brukes til dette formålet. Det anbefales ikke å kjøpe Olsengården til landbrukstakst. Skisserte løsning vil gi en kapasitet på ca. 140 asylsøkere og i tillegg har kommunen hotellet med plass til ca. 30, deler av 2. etasje i Olsenhuset med 5-6 plasser og Steinslett med 10 plasser. Dette vil totalt gjøre at kommunen har plass til alle asylsøkere i kontrakt (150) og opsjon 1 (30). Til sammen 180 stk. Dersom opsjon 2 utløses, må dette håndteres i hvert tilfelle. Steinar Lund. plan- og prosjektkonsulent

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommune, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13 Hattfjelldal kommune Investerings- og opplæringsstøtte Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/739 13/5207 Sigridur Sigursveinsdottir 26.07.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE JANUAR 2005 Utført av Dag Findahl og Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER-------------------------------------------------

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer