Sundolitt byggisolasjon Etterisolering av bygg lønnsomt og miljøvennlig rask inntjening av investering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sundolitt byggisolasjon Etterisolering av bygg lønnsomt og miljøvennlig rask inntjening av investering"

Transkript

1 Sundolitt byggisolasjon Etterisolering av bygg lønnsomt og miljøvennlig rask inntjening av investering

2 2 Etterisolering gir store miljøgevinster og redusert energiforbruk 40% av Europas energiforbruk er knyttet til bygg. Dette er mer enn både industri og transport. 60% av dette brukes til oppvarming. Pilotprosjekter viser at bedre isolasjon reduserer energiforbruket med 50-80%. 11 kg kgolje olje brukt til brukt til produksjon av produksjon av Sundolitt Sundolitt 200liter liter fyringsolje 200 fyringsolje spart i løpet av spart ilevetid løpet av byggets byggets levetid Det er bred enighet om at isolering er den mest effektive måten å redusere en bygnings energi forbruk, samt den mest lønnsomme måten å redusere utslipp av CO2. 80% av de bygninger som vi vil bruke om 20 år er allerede byg get. Det betyr at vi nå kan gjøre en gigantisk innsats for å redu sere energiforbruk og CO2 utslipp ved å bidra til en isolasjons dugnad, som vil gi umiddelbare resultater. Eksempelvis vil bruk av 1 kg olje til å fremstille Sundolitt byggisolasjon spare 200 liter fyringsolje i løpet av byggets 50-årige levetid. 200 liter fyrings olje s varer til litt over 700 kg spart CO2 utslipp. 700 i 700 kg kg i redusert redusert CO -utslipp 2 CO2-utslipp

3 3 Etterisolering gir store økonomiske gevinster Den billigste og mest miljøvennlige energien, er den som ikke blir brukt. Å spare kwh strøm tilsvarer reduksjon av utslipp, tilsvarende 1 års bilkjøring. Energibruk (kwh/m2/år) kwh/m2 år Økonomisk er etterisolering og andre tiltak for å hindre varme tap den mest lønnsomme måten å redusere utslipp av CO2 på. Dette er tiltak som umiddelbart reduserer utgiftene til oppvar ming, gir store besparelser og frigjør midler til andre formål. Det er ingen vedlikeholdsutgifter i forbindelse med Sundolitt isola sjonsmaterialer. På tabell 2 ser du et typisk eksempel der en boligblokk fra 60-tallet rehabiliteres til passivhus-standard. I en slik rehabilitering er det viktigste å hindre varmetap ved å isolere godt. Dette gir store reduksjoner i utgifter til oppvarming Normalhus Levenergibolig Oppvarming Varmtvann Passivhus Annen elektrisitet Store muligheter for å spare energi, miljø og penger! Totalt energiforbruk pr m2 pr år i norske bygg 500 Enova statistikk 450 Nye forskriftskrav Boligblokk Kontorbygg Skolebygg Universitet/ Høyskole Sykehus Sykehjem Hoteller Idrettsbygg Forretningsbygg Kulturbygg Enovas energistatistikk viser et betydelig potensial ved å oppgradere eksisterende bygningsmasse til dagens energikrav for nybygg. For eksempel vil oppgradering av 18 mill m2 utdanningsbygg til nye krav, medføre en besparelse på i overkant av 1 TWh (1 mrd. kwh). Med gjennomsnittlig strømpris på 80 øre, vil dette medføre en årlig besparelse på ca NOK, som kan benyttes til velferd i kommunene i Norge. (Kilde: Bygningsnettverkets energistatistikk 2006, Enova (undersøkelse av ca bygg)

4 4 Etterisolering av tak Sundolitt takprodukter egner seg svært godt til etterisolering av tak. Produktene er lette å håndtere og gir høy isolasjonsevne. Velg mellom vanlige hvite standard-produkter, orange XPS eller den nye grå Sundolitt Climate med 20% bedre isoleringsevne dersom det er trangt om plassen. Levetiden for disse produk tene er mer enn 50 år og innsparing av investeringen gjøres på svært få år. Etterisolering av tak er en svært rask og enkel metode for å redusere energiutgiftene. Som oftest kan eksisterende tak ligge, og en jobber videre oppå det gamle taket. Etterisolering av tak Ålesund sjukehus Sundolitt Takfall og Takkiler Sundolitt Climate Fallplater leveres i 1:40, 1:60 og 1:100 og er Sundolitt Climate gir 20% svært lette å legge. bedre isolering i forhold til Sundolitt S 80 og er et svært godt alternativ der høyden er viktig.

5 5 Etterisolert tak Eksisterende tak Rettvendt tak Taktekking Ev. migreringssperre Sundolitt EPS Dampsperre Bærekonstruksjon Duotak Ballast/slitelag Separasjonssjikt Sundolitt XPS Ev. migreringssperre Membran/tekking Ev. migreringssperre Sundolitt EPS Bærekonstruksjon Omvendt tak Ballast/slitelag Seperasjonssjikt/beskyttelsessjikt Sundolitt XPS Ev. migreringssperre Membran Ev. utjevningssjikt Bærekonstruksjon Sundolitt S-plater S-plater lagerføres i mange tykkelser og størrelser. Sundolitt XPS XPS kan benyttes i Duo-tak og omvendte tak.

6 6 Etterisolering av kjellervegger Nye løsninger med utvendig isolering av mur, både under og over bakkenivå, gir særdeles stor effekt på energibruk. I tillegg gir det bedre innemiljø, beskytter grunnmuren og forlenger levetiden på bygget. Skadeomfanget blir ofte stort ved fuktgjennomslag inn i bygg. Den beste måten å beskytte kjellervegg på, er å isolere utven dig. Grav opp der det er nødvendig for å få tørket opp muren og montert isolasjonen. Illustrasjonen på side 7 viser drensplate som går opp til bakke nivå. De kan med fordel legges helt opp til bord kled ningen, for å bedre isolasjonen ytterligere. Sundolitt Drensplate Sundolitt XPS Drensplater er drenering XPS er et svært robust produkt og isolering i ett, til bruk som trekker minimalt med vann og utvendig på grunnmur. tåler store trykklaster. I denne sam Platene er falset, trukket menheng brukes det mye til frost med fiber duk og fåes både sikring på utsiden av mur eller som i EPS og XPS. Drensplate.

7 7 Løsning 1 Sundolitt Drensplate m/fiberduk og topplist

8 8 Etterisolering av fasader er en effektiv måte å redusere forbruk av energi Sundolitt plateprodukter er lette å håndtere, festes enkelt med plugger og gir et svært godt underlag for utvendig kledning og puss-/murfasader. Effektene på energibruk og miljø er vesentlige og umiddelbare etter at tiltaket er gjennomført. Sundolitt plateprodukter med fiberarmert puss gir en pen f asade som er motstandsdyktig mot all slags vær. Levetiden på EPS er mer en 50 år. Etterisolerte fasader med Sundolitt EPS Boligblokk i Ålesund Sundolitt S-plater Sundolitt Climate S-plater lagerføres i mange Sundolitt Climate gir 20% tykkelser og størrelser. bedre isolering og er et svært godt alternativ der tykkelsen er viktig.

9 9 Bærende betong eller murverk med Sundolitt EPS som underlag for puss Betong/murverk Klebemørtel Sundolitt EPS - mekanisk festet til bæresystemet Festeplugg Armert puss Sluttpuss Bærende betong, Sundolitt EPS bak luftet teglvange skallmur Betong Sundolitt EPS Luftspalte Fasadestein Bærende lettklinker med Sundolitt EPS bak luftet teglvange skallmur Lettklinker Ekspandert polystyren (EPS) Luftspalte Fasadestein

10 10 40% av Europas energiforbruk er knyttet til bygg 60% av dette energiforbruket er knyttet til oppvarming. Re habilitering og etterisolering av bygg kan gi et redusert energiforbruk på 50-80%. Denne umiddelbare bespar elsen kan brukes til finansiering av tiltaket over få år. Ved renovering 6000 Når en likevel renoverer bygninger så er det stor lønnsomhet i 5000 å isolere ekstra i samme prosessen. Denne gevinsten i form av 4000 reduserte utgifter til oppvarming, bidrar til raskere nedbetaling 3000 av andre kostnader knyttet til renoveringen NOK Kostnad Sundolitt Årlig besparelse Tilleggsisolering tak 150 mm 100 m2 Lønnsomhet 6000 For å gi en pekepinn på hva det er mulig å spare så viser vi her 5000 en tabell basert på bygg med lite eller ingen isolasjon fra før Om en isolerer mer blir besparelsen også større. Beregningene 3000 er gjort ut fra en strømpris på 1 kr/kwh NOK Kostnad Sundolitt Årlig besparelse Tilleggsisolering vegg 100 mm 100 m2 Kilde: Enova Med andre ord kan en gjennomføre slike prosjekter uten å på dra seg større utgifter, investeringen blir raskt nedbetalt. Husk også at Sundolitt isolasjon har en levetid på over 50 år, og at det ikke finnes vedlikehold på disse produktene. I tillegg er det faktisk mer lønnsomt dess mer en isolerer, så en bør ikke nøye seg med dagens krav, men øke isolasjonsmengden til passiv hus-standard. Dette gir også merverdi på bygget og toppkarak ter på den obligatoriske energimerkeordningen som innføres av myndighetene i Sundolitt jobber i dag med å videreutvikle gode løsninger for å hindre varmetap i bygninger. Vi tar på alvor at markedet ønsker energieffektive løsninger som er miljøvenn lige, og jobber aktivt med dette for å utvikle fremtidens bygg. Det er et uttalt mål fra myndig hetene at det skal være passiv husstandard senest 2020.

11 11 Sundolitt utvikler Sundolitt Climate House Dette er et FoU prosjekt der Sundolitt produkter med svært gode isolerende egenskaper implementeres i bygget. På denne måten er Sundolitt med på å utvikle fremtidens passiv hus med ekstremt lavt energiforbruk. Til beste både for miljøet og energikostnadene. Sundolitt Climate House består av nyutviklede og tidligere anvendte EPS isoleringselementer og -materialer, som gjør det mulig å utføre hele isoleringen som et ubrudt skall av EPS isolering. Kub Elementerne i byggesystemet er byggeklossene Kub, Sundolitt Såleblokk samt det nye isoleringsproduktet Sundolitt Climate. Passivhus Sundolitt Climate House er oppført etter Passivhusstandard og lever dermed opp til fremtidens energisparemål.

12 12 Å forhindre varmetap er det mest lønnsomme klimatiltaket Det første en bør gjøre for å redusere energiforbruket i et bygg, er å sørge for at varmetapet blir minst mulig. Dette gjøres først og fremst ved å isolere vegger og tak godt og ved å sørge for gode vinduer. Dårlig isolering av tak smelter snøen fra undersiden. Noe som også medfører farlige istapper. Enova er myndighetenes redskap for å fremme miljøvennlig og rasjonell energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova inne har stor kompetanse og tilbyr en rekke støtteordninger for å bidra til at gode miljøprosjekter gjennomføres. Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energiforbruk og energiproduk sjon i Norge.

13 13 5. Velg energikilde (varmepumpe, biobrensel, fjernvarme, elektrisitet, gass...) 4. Vis og kontroller energiforbruket (forbruksfeedback, smarthusteknologi) 3. Utnytt solenergi (solrik orientering, solfanger for tappevann) 2. Reduser el-forbruket (energieffektive hvitevarer og belysning) 1. Reduser varmetapet (ekstra isolasjon, tett bygg, balansert ventilasjon) Kyotopyramiden sammenfatter tiltak som bør gjøres for å redusere energiforbruk i bygg. En starter nederst med å forhindre varmetap og avslutter på toppen med å velge varmekilde.

14 14 Energimerking av bygg nytt direktiv innføres Om energimerkesystemet Energimerkesystemet er grunnlaget for å gjennomføre energi Energimerkingen skjer på internett ved at en legger inn opp merking av boliger og yrkesbygg. Energimerkesystemet består lysninger om boligen eller yrkesbygget i en selvangivelse. av beregningskjerne, pre-prosessor og attestgenerator. I tillegg Energiattest for yrkesbygg skal lages av en ekspert. har systemet en database med ferdige energiattester og energi attester under arbeid. Obligatorisk energimerking av boliger og bygninger Energimerkeordningen er hjemlet i energiloven. Forskriften som regulerer energimerkeordningen for boliger og bygninger og de tilhørende ordningene for energivurdering av tekniske anlegg i bygninger trer i kraft 1. juli Fra 1. juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Energiattesten består av et energi For mer informasjon se energimerking.no merke som viser bygningens energistandard. Målet er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. Energiattesten forteller hvor energieffektiv bygget er. En god plassering på skalaen vil ha positiv innvirkning på verdien på bygget. Energiattest skal følge med alle boliger og yrkesbygg som omsettes eller leies ut fra 1/7-10. Alle yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest. Ordningen admini streres av NVE.

15 15 Tykkelse på isolasjonen er avgjørende Tabellen tar for seg isoleringstykkelse i byggets klimaskjerm i forhold til de krav som myndighetene stiller gjennom TEK -10 og de krav som NVE stiller i forbindelse med energimerking. Energimerking gjøres på bakgrunn av levert energi, mens oppfylling av TEK -10 kan gjøres på to måter, enten gjen nom ramme krav (samlet netto energibehov) eller gjennom energitiltak. Tabellen gir en oversikt over disse faktorene sett i sammen heng. Og en kan også se historikk og ikke minst hva som trolig kommer i nær fremtid. Energiklasser Levert energi/rammekrav (kwh/m2/år) A B Krav levert energi Passivhus 2020 Krav levert energi CA 2015 C D Krav TEK 2007 Krav levert energi 1997 levert Rammekrav energi E F G Krav levert energi Krav levert energi 1969 Krav levert energi 1949 Småhus * Boligblokker Barnehager Kontorbygg Skolebygg Universitets- og høyskoler Sykehus Sykehjem Hoteller Idrettsbygg Forretningsbygg Kulturbygg Lett industri, verksteder A B C D E F G Passivhus 2020 CA 2015 TEK Energiklasser Energitiltak U-verdikrav tak 0,08-0,1 ca 0,11 0,13 0,15 0,20-0,23 0,4-0,5 0,7-1,1 U-verdikrav vegg 0,1 ca 0,15 0,18 0,22 0,20-0,45 0,5-0,6 0,7-1,1 U-verdikrav gulv 0,1 ca 0,12 0,15 0,15 0,3 0,58 0,93 Energiklasser A B C D E F G Passivhus 2020 CA 2015 TEK Tykkelse S80** Tak mm Tykkelse C80*** Tak mm Tykkelse S80 Vegg mm Tykkelse C80 Vegg mm Tykkelse S80 Gulv mm Tykkelse C80 Gulv mm Isolasjonstykkelse Tabellen viser typisk sammenheng mellom energiklasser, U-verdikrav, rammekrav og isolasjonstykkelse. Vær oppmerksom på at forhold som for ekempel varmekilde og u-verdi på vinduene også er veldig viktig i forhold til hvilken energiklasse det enkelte bygg havner i. * 1600/oppvarmet BRA (bruksareal) ** S80 er hvit isolasjon (EPS) med lamdaklasse 38 *** C80 er grå isolasjon med lamdaklasse 31 (20% bedre isoleringsevne enn S80)

16 Isopor er et registrert varemerke for produkter som er basert på Sundolitt EPS, og eies av Brødr. Sunde as, Norge. Lisensnr ØST SØR/VEST Brødr. Sunde as P.b. 8115, Spjelkavik 6022 Ålesund Telefon: Telefax: e-post: Ordremottak: E-post: SVANEMERKET TRYKKSAK LISENSNR NORD/MIDT HAVNEVIK REGIONENE

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Egnet for passivhus. U-verdi 0,17 og 0,11. Fleksibelt system. Rask bygge prosess. Miljøvennlig komfort

Egnet for passivhus. U-verdi 0,17 og 0,11. Fleksibelt system. Rask bygge prosess. Miljøvennlig komfort I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 6 4 Egnet for passivhus U-verdi,7 og, Fleksibelt system Rask bygge prosess Miljøvennlig komfort E n e r g -i ibgrunnen e s p aer r e d e vi n best! b y g g i s o

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS 1013 2 3 Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Sundolitt lanserer nå en superfamilie innen isolering! Sundolitt XPS (ekstrudert polystyren) har ekstrem styrke,

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987 GAMMEL BOLIG bygd før 1987 Energisparing for deg som bor i en gammel bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med GAMMEL ENEBOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming Energiløsninger for framtiden Det nytter! Vi bruker energi hele tiden i våre daglige gjøremål. Og energibruk skader miljøet.

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311)

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Innspill fra VA og VVS produsentene VVP VA og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: VVP@vavvs.no www.vavvs.no Telefon:

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15)

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Oslo, 18. mai 2015 Deres ref.: 15/1311 Direktoratet for byggkvalitet post@dibk.no HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Innledning Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Rabben 6 Postnr 1657 Sted Andels- /leilighetsnr. TORP / Gnr. 611 Bnr. 2 Seksjonsnr. Festenr. 81 Bygn. nr. 193959784 Bolignr. H0101 Merkenr. A2015-545669 Dato 21.04.2015 Eier Innmeldt av Ole Christian

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne - Energieffektivisering i bygg - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Hallvard Surlien. Layout av Kristian Normand

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer