Felles akuttjeneste mellom barnevern, BUP og BUFetat i Kristiansandsregionen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles akuttjeneste mellom barnevern, BUP og BUFetat i Kristiansandsregionen."

Transkript

1 Felles akuttjeneste mellom barnevern, BUP og BUFetat i Kristiansandsregionen. Monica Brunner Barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen Arnstein Søyland ABUP Sørlandet Sykehus HF 6 desember Gardermoen

2 Bakgrunn En ide fra samarbeidsmøter mellom ledere på barnevernvakta (Kristiansand kommune), St.Hansgården (BUFetat) og den gang ungdomsklinikken, i dag kalt akutt ambulant enhet (Sørlandet Sykehus). Et faktum at man satt med samme klientgruppe i de akutte situasjonene. Ved flere tilfeller ble manglende samarbeid oppfattet som et hinder for å gi god og samkjørt hjelp. En erkjennelse av at en del barn og unge trenger hjelp fra ulike tjenester samtidig eller i sammenheng. Samle et offentlig tilbud, slik at barna får rett hjelp til rett tid Ha flere muligheter for å finne nye alternativer og felles løsninger i en akuttsituasjon.

3 En felles akuttjeneste Sendte første søknad i 2009 Sendte andre søknad i 2011 Fikk svar fra BLD og Kongen i statsråd mai 2013 Det var spesielt prosjektets vedtak 4, som gjorde prosessen lang: for informasjonsutveksling i enkeltsaker mellom de personer som er særskilt utpekt etter 3, gjøres det unntak fra lovbestemt taushetsplikt etter lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester 6-7, lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenester m.m 6-1 og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v 21. Unntaket gjelder også for personer ansatt i BV og SSU når person som er utpekt etter 3 ber om informasjon som er nødvendig for å ivareta det barnet henvendelsen til felles akuttmottak gjelder. Ny Prosjektperiode innvilget i 2016, løper nå frem til 2019 eller 2020.

4 Rammer Fått tillatelse etter barnevernloven Utveksle informasjon om klient/pasient vedr. den aktuelle situasjonen. - Opprette felles kartotek i prosjektperioden. Økonomisk støtte til gjennomføring og evaluering av prosjektet Ulikt lovverk: Lov om barneverntjenesten og lov om psykisk helsevern Målgruppe: 0-18 år som kommer i kontakt med AAE eller Barnevernstjenesten.

5 En felles akuttjeneste Første prosjektperiode Bostedsaddresse i Kristiansand Kommune Operative aktører: Barnevernvakta i Kristiansand Ungdomsavdelingen i barnevernstjenesten St.Hansgården (Bufetat) Akutt ambulant enhet Inneværenede prosjektperiode: Bostedsaddresse i Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Songdalen og Søgne. Operative aktører: Som før men i tillegg nesten alle avdelinger i barnevernstjenesten. Barnevernstjenesten håndterer mer øyeblikkelig hjelp.

6 Prosjektets målsetting Hovedmål: Prosjektet skal utvikle en samordnet, koordinert og behovstilpasset tjeneste til barn og unge og deres familier i akuttsituasjoner Delmål: Det er flere delmål innenfor samhandling, kompetanseutvikling og forsvarlighet. Det er en selvfølgelig målsetning å bevare flerfaglighet og motvirke pseudoflerfaglighet!

7 Hovedområder i prosjektdriften Samhandling 1 Formell prosjektstruktur, med styringsgruppe, referansegrupper, arbeidsgrupper, prosjektledelse. Forpliktende samarbeid! Kontinuerlig utvikling av prosjektstrukturen. Brukermedvirkning

8 Hovedområder Samhandling 2 Interaksjon mellom prosjektet og allerede eksisterende beslutningsstrukturer i alle etater. Delt prosjektledelse mellom BUP og kommune. Begge prosjektlederne har 50% stilling i linje.

9 Hovedområder Samhandling 3 Hvordan få endret på godt innarbeidede rutiner i enhetene? Hvordan legge til rette for at prosjektet blir anvendt i hverdagen? Ringerutine Drøfting av henvendelser Felles vurderingssamtaler Samlokalisering?

10 Hovedområder Samhandling 4 Hvordan bygge ned gamle, forutinntatte holdninger mellom etatene? Hvordan lage rammer som legger til rette for samhandling? Felles fagdager (med og uten faglig innhold) Gjennomgang og arbeid med case Hospiteringsordning Alle er kollegaer. Felles konfliktløsningssamtaler

11 Hovedområder Samhandling 5 Hvordan utvide prosjektet fra ca 50 personer til over 120? Hvordan drive prosjektet top down til forskjell fra bottom up? God organisasjonspsykologi? Felles fagdager? Tydelig og hyppig oppfølging av linjen?

12 Hovedområder Faglige 1 Kompetanseutvikling i alle enheter. Lov om psykisk helsevern Lov om barnevernstjenester Rettighetsforskriften for institusjoner. Hospitering og fagdager

13 Hovedområder Faglige 2 Hva er egentlig akutt? Når begynner en akutt fase og når er den slutt? Utarbeide egen definisjon Infofolder til bruk i akuttsituasjoner.

14 Hovedområder i prosjektdriften Faglige 3 Utkrystalliserte seg fort et behov for en felles, faglig plattform som kunne favne mandatet og lovverket til alle etatene i akuttsituasjoner. Forbausende lite uenighet om hva som er god akutthjelp både i teorien og i praksis. Moderne krisestøtte Trygghet og tilhørighet!

15 Hovedområder i prosjektdriften - 4 Noen nye konkrete samarbeidsformer mellom etatene. BUFetat: Hjemme hos. BUFetat: Akutt familieråd. BUFetat: Akuttarbeid faglig veileder. ABUP: Ambulant akutt. Barnevernstjenesten: Ambulant akutt. Men også mye skreddersøm tuftet på felles forståelse.

16 Samarbeidet så lang I første prosjektperiode, ca 150 anvendelser av prosjekthjemmelet årlig. Overvekt at henvendelsene blir løst samme dag. Enkelte saker som har gjentatte anvendelser av prosjektet. Noen som har lange forløp på institusjon.

17 Evaluering av prosjektet SINTEF har evaluert prosjektet Gruppeintervju med ansatte Individuelle intervju med ansatte Dybdeintervju med foreldre og ungdom i 2014 og 2015 Deltatt på fagdager

18 Funn fra SINTEF Stor grad har lykkes med å skape felles forståelse og godt samarbeid mellom ansatte innen akutt barnevern og psykisk helsevern. Økt antatt familier vi samarbeider om. Barn, unge og foreldre stort sett fornøyd. Foreldre mer enn barn. Barn i kontakt med barneverntjenesten har fått bedre tilgang til psykisk helse og omvendt. Offentlig finansiert PhD i ny prosjektperiode.

19 Veien videre mot nasjonale føringer Forlengelse Utvidelse Robust modell Sikre koordinert oppfølging i ettertid Lage en modell for forpliktende samhandling med kommunal helse Slå sammen enhetene? Slå sammen lovverk? Etablere enheter som kan forvalte begge lovverk samtidig?