Alternativ 1 Renovering av skolene Renovere og oppgradere Heggen, Rå og Stangnes videregående skoler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alternativ 1 Renovering av skolene Renovere og oppgradere Heggen, Rå og Stangnes videregående skoler."

Transkript

1 2018

2 Innhold Mandat... 3 Fylkesrådens innstilling og høring av denne... 3 Sakens bakgrunn og historikk... 4 Fra fylkesrådets politiske plattform «Et sterkere nord», kap. 2, Kunnskap i nord... 4 Fra Fylkesplan for Troms , kap. 4.2, Videregående opplæring... 4 Kvalitetsstrategien «Samspill for læring»... 4 Beskrivelse av noen forhold som berører skolestrukturen i Sør-Troms... 5 Demografiske forhold... 5 Vurdering av alternativene... 5 Økonomiske og administrative konsekvenser... 8 Kostnader ved renovering av skolebyggene... 8 Kostnader ved leie av midlertidige lokaler... 8 Kostnad for inventar og utstyr for skolebyggene... 9 Kostnad til forvaltning og drift av skolene Innsparinger på administrasjons- og driftsressurser Oppsummering økonomisk konsekvens Konsekvenser for elevene Personalmessige konsekvenser Risikovurdering Fylkesrådens vurderinger og prinsipper til forbedring av læringsmiljøet og styrking av skolestrukturen i Sør-Troms Side 2

3 Mandat Fylkesrådet skal fremme en sak for fylkestinget i juni 2018 for bedre skolebygg og styrking av skolestrukturen i Sør-Troms. Det som skal utredes er kostnader og gevinster ved fire alternativer, slik fylkestinget vedtok i desember Alle fire alternativene skal sikre at skolestedene har skolebygg som er egnet til å møte opplæringsbehov i et fremtidsperspektiv. Alternativet «renovere og oppgradere» betyr ikke å tilbakeføre skolene til en standard de en gang hadde som nybygg, men å fremtidsrette dem. Å renovere og oppgradere kan derfor også medføre nybygg. Side 3 Alternativ 1 Renovering av skolene Renovere og oppgradere Heggen, Rå og Stangnes videregående skoler. Alternativ 2 Ny skole for én skole Bygge nytt skolebygg for Heggen videregående skole. Stangnes videregående skoler renoveres og oppgraderes. Rå videregående skole renoveres og oppgraderes, og fortsetter enten som egen skole eller som skolested under Stangnes videregående skole. Alternativ 3 Ny skole for to skoler - Heggen og Stangnes Heggen og Stangnes videregående skoler slås sammen og samlokaliseres i nytt skolebygg. Rå videregående skole fortsetter som egen skole. Alternativ 4 Ny skole for Heggen og Stangnes med skolested i Kvæfjord Rå videregående skole som skolested under sammenslått og samlokalisert Heggen og Stangnes. Fylkesrådens innstilling og høring av denne Fylkesråd for utdanning vurderer det slik at opplæringsstrukturen i Sør-Troms best kan forbedres ved at antall skoler reduseres fra tre til én, med opplæring på to skolesteder. Dette kan skje ved at: 1. Heggen og Stangnes videregående skoler slås sammen til én skole og samlokaliseres i nytt bygg på en bynær tomt i Harstad. Skolestedene Heggen og Stangnes skal bestå som egne enheter frem til fysisk samlokalisering i nybygg skjer. 2. Rå videregående skole organiseres som et skolested under Stangnes videregående skole fra , og som et skolested under den nye skolen i Harstad når den er bygd. 3. Konseptvalget setter hovedrammen for oppstart av finansieringssak for ny videregående skole i Harstad der også leie av skolebygg skal vurderes, og for renovering/nybygg på skolested Rå.

4 Sakens bakgrunn og historikk Fylkestinget har i flere omganger gjort vedtak om endringer i skole- og tilbudsstrukturen i den videregående opplæringen. Den første samlede gjennomgangen av skolestrukturen i Troms var i fylkestingsmelding , "Det kunnskapsrike nord." Etter denne meldingen har det vært fremmet en rekke skolestruktursaker for fylkestinget. I Sør-Troms ble Skånland videregående skole slått administrativt sammen med Heggen videregående skole til regionskolen Vågsfjord videregående skole. Skånland ble imidlertid kort tid etter lagt ned (2009), og Vågsfjord ble igjen til Heggen videregående skole. Side 4 Fra fylkesrådets politiske plattform «Et sterkere nord», kap. 2, Kunnskap i nord Av den gjeldende politiske plattformen for de samarbeidende partiene i fylkesrådet fremgår følgende ambisjoner for den videregående opplæringen: «Samarbeidspartiene skal utvikle en desentralisert skolestruktur slik at flest mulig får et godt tilbud i nærheten av der de bor. Vi vil oppdatere grenseavtaler i forhold til sentralt gitte søkeordninger og fylkene i nord. Et viktig moment for å kunne tilby et godt, desentralisert tilbud er elevhybler/internat nært skolene. Vi vil fortsatt arbeide aktivt opp mot nasjonale myndigheter for å få likebehandling i Husbankens finansieringsordning mellom elev- og studenthybler. Vi vil også utrede en ny videregående skole i Harstad.» Fra Fylkesplan for Troms , kap. 4.2, Videregående opplæring I gjeldende fylkesplan uttrykkes følgende politiske forventninger til den videregående opplæringen: «Skolestedstrukturen må være gjenstand for tilpasning til fylkeskommunens økonomiske situasjon og demografiske og samfunnsmessige endringer. Fylkeskommunen skal også utnytte muligheter til å bruke digitale læringstilbud som kan utligne geografiske avstander og økonomiske begrensninger. Dette gjelder særlig innenfor utdanningsprogrammet Studiespesialisering, hvor digitale læringsressurser og fjernundervisning kan utnytte bredden i det nasjonale fagtilbudet optimalt. Fagopplæringen er avhengig av god tilgang på læreplasser i bedrifter, og et stadig mer kunnskapsintensivt nærings- og arbeidsliv krever spesialiserte fagopplæringstilbud. Samspillet mellom opplæring i skole og i bedrift vil derfor stå sentralt i kvalitetsarbeidet innen videregående opplæring i planperioden. Også innen fagopplæringen kan man ta lokale ressurser i bruk, ved at større deler av yrkesopplæringen gis i bedrift gjennom vekslingsmodeller som er beskrevet i kapittel 6 av Meld. St. 20 ( ) På rett vei.» Kvalitetsstrategien «Samspill for læring» Den reviderte strategien «Samspill for læring» (2017) ligger til grunn for kvalitetsarbeidet i videregående opplæring i Troms. Gjennom strategien blir sentrale forventninger i så vel nasjonale som lokale planer og meldinger ivaretatt. Dette kvalitetsarbeidet står i en helhetlig

5 og kunnskapsbasert sammenheng, slik at den enkelte elev og lærling får utviklet hele sitt potensial gjennom læringsprosessene mot en planlagt sluttkompetanse. Beskrivelse av noen forhold som berører skolestrukturen i Sør-Troms Demografiske forhold Side 5 Sør-Troms år fremskriving SSB Også Sør-Troms har opplevd nedgang i størrelsen på ungdomskullene, der regionen frem mot 2020 vil nå bunnen. Det forventes omtrent 380 søkere fra grunnskolen per år fremover. Effekten av denne nedgangen i ungdomskullene kan ytterligere forsterkes når Hålogalandsbrua over Rombakfjorden blir åpnet. Dette kan medføre at elever fra grensekommunene i nordre Nordland i større grad velger Narvik som skolested. Men søkningen kan også gå andre vegen. Inneværende skoleår er det 81 gjesteelever fra Nordland i regionen, mot 75 foregående år. Det totale tallet på gjesteelever i regionen er 92 mot 93 foregående år. Vurdering av alternativene Ved renovering vil vi fortsatt stå igjen med bygg med mindre grad av fleksible lokaliteter tilpasset dagens og fremtidens opplæringsbehov. Gamle bygg er i svært liten grad tilpasset fremtidens læringssituasjon, og langt mindre arealeffektiv. Samfunnets behov for kompetanse krever en læringssituasjon med langt høyere grad av fleksibilitet for å kunne møte behovene. Heggen er et gammelt bygg med store utfordringer. Stangnes har bygg som i liten grad er hensiktsmessig i forhold til dagens klassestørrelser og behov for fleksibilitet. Det vil kreve

6 store investeringer dersom vi skal legge til rette for de romløsninger som trengs i forhold til å ta i bruk nye undervisningsmetoder og fleksibilitet mht klassestørrelser. Det er begrensninger i byggene som vil redusere mulighetene. Et nybygg vil bedre kunne tilfredsstille dagens og morgendagens krav til en moderne skole, og kan bygges med en fleksibilitet som kan takle pedagogiske nyvinninger og behov for fleksibilitet i driften av skolen. Alle skolebyggene er gjennomgått av et eksternt selskap for utredning av behov for universell utforming, og rapporter for alle bygg foreligger. Det er også foretatt ny verditakst for alle eiendommene. Side 6 Grunnlagsberegningene er presentert senere i høringsdokumentet. De økonomiske konsekvensene av de fire alternativene presenteres i to figurer nedenfor. Alternativ 1 Renovering av skolene Alternativ 2 Ny skole for en skole Alternativ 1 omfatter renovering av alle de tre skolene i Sør-Troms. Alternativ 2 bygging av nytt skolebygg for Heggen, og der Stangnes og Rå renoveres og oppgraderes. I figuren presenteres netto årlig konsekvens ved å renovere eller bygge nytt for alle tre skolene i Sør-Troms, samt summen for de to alternativene. Nybygg av alle skoler er tatt med for å illustrere at nybygg vil være økonomisk mer gunstig enn å renovere. Dette fordi byggenes beskaffenhet er slik at renoveringskostnaden per kvadratmeter vil bli høy samtidig som renoverte bygg ikke vil bli like arealeffektive som nye. De blå søylene i figuren viser netto årlige kostnader ved renovering av alle skolene samt summen av disse. De røde søylene er engangskostnader knyttet til leie av midlertidige lokaler. Disse kostnadene vil påløpe ved renovering av skolene.

7 Anslagvis vil det koste 19 mill. kroner i netto årlige utgifter ved å renovere Heggen. I tillegg vil det påløpe 34 mill. kroner til midlertige lokaler. Netto årlige kostnader ved nybygg er 18,2 mill. kroner. Anslagvis vil det koste 26 mill. kroner i netto årlige utgifter ved å renovere Stangnes. I tillegg vil det påløpe 42 mill. kroner til midlertige lokaler. Netto årlige kostnader ved nybygg er 24,4 mill. kroner. Anslagvis vil det koste 11 mill. kroner i netto årlige utgifter ved å renovere Rå. I tillegg vil det påløpe 5,5 mill. kroner til midlertige lokaler. Netto årlige kostnader ved nybygg er 11 mill. kroner. Netto årlige kostnader ved alternativ 1 renovering versus nybygg alle skolene vil være anslagvis 56 mill. kroner. I tillegg kommer engangskostnader til midlertidige lokaler på 81,5 mill. kroner. Netto årlige kostnader ved Alternativ 2 bygging av nytt skolebygg for Heggen, og der Stangnes og Rå renoveres og oppgraderes vil være anslagvis 55,2 mill. kroner. I tillegg kommer også her engangskostnader til midlertidige lokaler på 81,5 mill. kroner. Merk at den blå søylen helt til høyre «sum alternativ 2» inkluderer nybygg Heggen og renovering av Stangnes og Rå. Side 7 Alternativ 3 Ny skole for to skoler - Heggen og Stangnes Alternativ 4 Ny skole for Heggen og Stangnes med skolested i Kvæfjord I denne figuren presenteres netto årlig konsekvens ved å bygge en skole for to, det vil si at Heggen og Stangnes slås sammen. I alternativ 3 fortsetter Rå som egen skole. I alternativ 4 er Rå vgs skolested, under sammenslått og samlokalisert Heggen og Stangnes. Den økonomiske konsekvensen ved å bygge én skole for Heggen og Stangnes og ny skole Rå som fortsetter som eget skolested er årlig netto utgift på anslagvis 33,6 mill. kroner. Dette er illustrert i søylen til venstre. I alternativ 4, illustrert med søylen til høyre, er det den samme investeringen som er lagt til grunn. I dette alternativet er Rå vgs skolested, sammenslått med samlokalisert Heggen og Stangnes. Netto årlig kostnad ved dette alternativet er anslagvis 30,1 mill. kroner. Årsaken til forskjellen er lavere kostnader til administrasjon og drift av skolene.

8 Oppsummering/konklusjon økonomi Beregninger som er gjort i forbindelse med dette notatet viser at det koster om lag det samme i årlige netto utgifter å bygge nye skoler som å renovere de gamle. Behovet for midlertidige lokaler ved renovering gjør imidlertid dette alternativet betydelig dyrere enn å bygge nytt. Dette i tillegg til at ved å bygge nytt vil det være muligheter for å forme bygningene på mer hensiktsmessig måte. Netto årlig kostnad ved å bygge én skole for Heggen og Stangnes er anslagsvis 23,7 mill. kroner. Dersom det skulle bygges nytt for både Heggen og Stangnes er netto årlig kostnad anslagvis 42,6 mill. kroner. Ved også å slå skolested Rå sammen med én skole for Heggen og Stangnes vil årlig netto kostnad kunne reduseres med ytterligere 3,5 mill. kroner til 20,2 mill. kroner. Dette er om lag samme netto årlige kostnad som ved kun nybygg for Heggen, 18,2 mill. kroner. Av de fire alternativene som er utredet er alternativ 4 én ny skole for Heggen og Stangnes og renovering/nybygg på Rå, som skolested under Heggen/Stangnes, det mest gunstige økonomiske alternativet. Side 8 Økonomiske og administrative konsekvenser En endring av skolestrukturen for å oppnå de ønskede målsettinger vil medføre investerings - behov i nye arealer og renovering av eksisterende. Alle arealberegninger og arealeffektiviseringer er basert på siste versjon av «FEF-modellen» (Fylkeskommunenes eiendomsforum), som er en dynamisk og felles erfaringsbasert modell for alle fylkeskommunene. Kostnader ved renovering av skolebyggene Det er lagt til grunn at renoveringen skal gi bygg som er tilnærmet samme kvalitet som nybygg, det vil si at bygg som tilfredsstiller dagens regelverk fullt ut og har lavt energibruk. Det legges opp til passivhus standard. Det vil medføre at alle byggene tas ned slik at det tilnærmet er bare bærekonstruksjonen som gjenstår. All infrastruktur i bygget fornyes. Det samme gjelder installasjoner i grunnen. Kostnaden for så omfattende oppgradering antas å være omlag 85 prosent av kostnadene ved nybygg. En ombygd skole vil ikke bli like funksjonell og arealeffektiv som en ny skole da bygningsstrukturen ligger fast. Kostnader ved leie av midlertidige lokaler Ved renovering av skolene må det etableres løsninger for midlertidige lokaler. Det er innhentet erfaringspris fra Nordland fylkeskommune som leier midlertidig bygg i forbindelse med oppføring av nybygg for omkring 350 elever og 40 ansatte ved Vest-Lofoten vgs. Denne erfaringsprisen er lagt til grunn for beregning av midlertidige kostnader for prosjektene.

9 Heggen vgs Heggen vgs har 512 elever og 90 ansatte skoleåret 2017/2018. Alle elevene er på fagområdet studieforberedende. Det forutsettes at midlertidig skolebygning sattes opp på skoletomten. Grovt anslått leie av modulbygg i 30 måneder: Leie av moduler kr 20,5 mill. inkl. mva. Opp- og nedrigging inkl transport: kr 13,5 mill. inkl. mva Sum midlertidig bygg: kr 34,0 mill. inkl. mva Side 9 Alternativ plassering av det midlertidige bygget er på skoletomten til Stangnes vgs. Dette vil medføre at eventuell ledig kapasitet kan utnyttes og at sambruk av felles tjenester vil medføre et mindre arealbehov for den midlertidige skolen. Stangnes vgs Stangnes vgs har 456 elever og omkring 110 ansatte skoleåret 2017/2018. Fordelingen er 97 elever på studieforberedende og 359 elever på yrkesforberedende utdanningsprogram. Det antas at midlertidig skolebygning kan være av tilnærmet samme størrelse som for Heggen vgs. Leietiden må økes fordi prosjektet er betydelig større. Utfordringen vil være å skaffe midlertidige lokaler for de yrkesforberedende utdanningsprogrammene. Det kan vurderes å legge disse fagene inn i det midlertidige bygget med totalt arealbehov anslått til netto 1150 m². For Bygg- og anleggsteknikk og Transport og industriell produksjon tilrås det leie av areal utenom den midlertidige skolen. Grovt anslått leie av modulbygg i 42 måneder: Leie av moduler kr 28,5 mill. inkl. mva. Opp- og nedrigging inkl transport: kr 13,5 mill. inkl. mva Sum midlertidig bygg: kr 42,0 mill. inkl. mva Nybygg Heggen og Stangnes vgs eller sammenslåing av skolene Nybygg for hver av skolene eller en sammenslåing av skolene vil medføre at driften av skolene kan fortsette uten at det må leies inn midlertidige lokaler. Kostnadene som påløper vil dermed bli nybyggkostnaden. Rå vgs Ved ombygging av Laskenveien og Undervisningsbygget må det leies midlertidig bygg. Det antas at renoveringen kan gjennomføres i to faser. Grovt anslått leie av modulbygg for inntil 150 elever i 24 måneder: Leie av moduler kr 3,5 mill. inkl.mva. Opp- og nedrigging inkl transport: kr 2,0 mill. inkl. mva Sum midlertidig bygg: kr 5,5 mill. inkl. mva Kostnad for inventar og utstyr for skolebyggene I tillegg til byggekostnadene må det avsettes midler til inventar og utstyr ved både ombygd og nybygd areal. Dette utgjør anslagsvis 15 prosent av investeringssummen.

10 Kostnad til forvaltning og drift av skolene Både nybygg og totalrenoveringsalternativene vil medføre reduserte kostnader på driftssiden. Dette skyldes at nye/ombygde lokaler vil være mer energieffektive. Størst effekt oppnås ved en sammenslåing av Heggen og Stangnes vgs til en skole. Det skyldes arealeffektivisering. Innsparinger på administrasjons- og driftsressurser Ved renovering og nybygg av Heggen, Stangnes og Rå som egne skoler vil det ikke være noen endringer i ressursbehovet som følge av investeringen. Dersom det bygges én skole for Heggen og Stangnes vil det være innsparingspotensial for administrasjons- og driftsressurser. Hvis Rå slås sammen med en sammenslått skole for Heggen og Stangnes vil det være ytterligere innsparingspotensial. Det er gjort beregninger på innsparingspotensial på basis av dagens personalressurser innenfor drift (ikke pedagogisk) på de tre skolene, fylkeskommunens erfaring fra prosessene ved Senja vgs og Bardufoss vgs, samt erfaringer fra øvrige fylkeskommuner. a) Heggen/Stangnes sammenslått til en skole med Rå som egen selvstendig skole 6 mill. kroner i lønnskostnader inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift. b) Heggen/Stangnes sammenslått til en skole med Rå som et skolested i Kvæfjord henholdsvis 6 og 3,5 mill. kroner til sammen 9,5 mill. kroner i lønnskostnader inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift. I begge løsningene er gjennomsnitt av faktisk lønnskostnad innen administrasjon og drift for de forskjellige skolene brukt. Innsparingspotensial innen pedagogisk virksomhet (lærere osv) er ikke beregnet, da det i hovedsak er avhengig av tilbudsstruktur. Det er likevel grunn til å anta at større skoler har bedre forutsetninger for å utnytte en samlet lærerstab enn en liten. Side 10

11 Dagens personalressurser i de tre skolene Årsverk Stilling Heggen vgs. Stangnes vgs. Rå vgs. Sum Lærer 62,37 63,06 35,70 161,13 Rådgiver 1,07 1,00 0,50 2,57 Ass/miljøarb 1,80 5,34 8,20 15,34 Bibliotek 1,00 1,25 0,50 2,75 Teknisk 2,00 3,50 2,00 7,50 Renhold 5,45 7,00 3,47 15,92 Kontor 2,80 4,20 3,00 10,00 Kantine 0,00 0,00 1,44 1,44 Rektor 1,00 1,00 1,00 3,00 Ass. Rektor 1,00 1,00 1,00 3,00 Avd. leder ped 3,59 4,00 2,00 9,59 Avd. leder økonomi 1,00 1,00 1,00 3,00 IKT/andre 1,80 2,00 2,97 6,77 Fagskolen 0,00 5,10 0,00 5,10 Sum årsverk 84,88 99,45 62,79 247,12 Side 11 Med utgangspunkt i dagens personalressurser innenfor drift (ikke pedagogisk) på de tre skolene, fylkeskommunens erfaring fra prosessene ved Senja vgs og Bardufoss vgs, samt erfaringer fra øvrige fylkeskommuner, er det gjort et anslag på innsparingspotensial for administrasjons- og driftsressurser. Konsept Innsparingsanslag Heggen/Stangnes sammenslått, Rå egen selvstendig skole Heggen/Stangnes sammenslått, med Rå som skolested Lønnskostnader inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift. Oppsummering økonomisk konsekvens De økonomiske konsekvensene er oppsummert i to tabeller med tilhørende figur(er). Begge tabellene er såkalte øyeblikksbilder. Det vil si at beregningene er basert på den forutsetning om at alle utgifter og inntekter kommer simultant. Ved realisering vil både utgifter og inntekter påløpe over flere år. Eventuelt salg av Heggen og/eller Stangnes vil først kunne realiseres etter at ny skole er tatt i bruk.

12 Alle tall med unntak av kjøp av tomt og salg av eksisterende skoler ved bygging av én ny skole for Heggen og Stangnes er redegjort for i avsnittene over. I anslaget på tomtepris er det lagt til grunn erfaringstall fra området. Det er gjort verdivurderinger av eksisterende skolebygg. Det er ikke lagt inn utgifter til kjøp av tomt eller salg ved nybygg Stangnes. Dette skyldes at det kan være flere aktuelle alternativer da tomten er stor nok til å kunne bygge en ny skole på tomten uten å rive den eksisterende skolen. I tabellen nedenfor er anslag økonomiske konsekvenser ved ulike alternativer for nybygg presentert både nybygg for hver av de tre skolene i Sør-Troms og ved én skole for Heggen og Stangnes med og uten sammenslåing med Rå. I de to kolonnene helt til venstre, det vil si de to alternativene med én skole for Heggen og Stangnes, er ikke investeringsutgiften ved nybygg Rå tatt med da den vil være lik uavhengig av alternativ. I figurene nedenfor er netto utgift visualisert. Tabell. Anslag økonomiske konsekvenser av nybygg ulike alternativer. Øyeblikksbilde. Side 12 Heggen Stangnes Rå Heggen og Stangnes sammenslått Heggen og Stangnes sammenslått med Rå som filial Areal p.t Fremtidig areal (beregnet ved bygging av nye skoler) Arealreduksjon i m² Investeringskostnad (nybygg) Investeringskostnad inventar og utstyr Investeringskostnad ex mva Investeringskostnad inventar og utstyr ex mva Tomt ? Innteker fra salg ? Låneopptak ved investering Renter og avdrag. Rente: 4 pst. (første år - synkende hver år forutsatt samme rentenivå) Reduksjon vedlikeholdskostnader. 150 kr per m² Reduksjon av driftsutgifter, bygninger, 750 kr per m² Reduksjon av dagens personalkostnader Netto utgifter ved investeringer og innsparinger Dersom det skal bygges nye skoler for Heggen, Stangnes og Rå vil det basert på de forutsetninger som er lagt til grunn i denne høringen, være kostnader på henholdsvis 18,2 mill. kroner, 24,4 mill. kroner og 9,9 mill. kroner. Dersom det i stedet bygges én skole for Heggen og Stangnes med og uten sammenslåing med Rå, vil nettokostnaden være anslagsvis 23,7 mill. kroner og 20,2 mill. kroner.

13 Side 13 Dersom det skal bygges tre nye skoler i Sør-Troms vil netto årlig kostnad være anslagsvis 52,5 mill. kroner (øyeblikksbilde). Dersom det i stedet for å bygge nye skoler for både Heggen og Stangnes, bygges én skole for Heggen og Stangnes, blir samlet investeringskostnad henholdsvis 33,6 mill. kroner eller 30,1 mill. Kroner. Dette basert på om også Rå slås sammen med den nye skolen er eller ikke. Dette er presentert i figuren nedenfor. I tabellen nedenfor er anslag økonomiske konsekvenser dersom de tre skolene i Sør-Troms renoveres. Dette er visualisert i figuren nedenfor tabellen.

14 Tabell. Anslag økonomiske konsekvenser renovering av Heggen, Stangnes og Rå vgs. Øyeblikksbilde. Heggen (renovert) Stangnes (renovert) Rå (renovert) Areal p.t Fremtidig areal (beregnet ved bygging av renovert skole, den sammenslåtte skolen ny) Arealreduksjon i m² Investeringskostnad Investeringskostnad inventar og utstyr Investeringskostnad ex mva Investeringskostnad inventar og utstyr ex mva Tomt Innteker fra salg Låneopptak ved investering Renter og avdrag. Rente: 4 pst. (første år - synkende hver år forutsatt samme rentenivå) Reduksjon vedlikeholdskostnader. 100 kr per m² Reduksjon av driftsutgifter, bygninger, 700 kr per m² Reduksjon av dagens personalkostnader 0 0 Netto utgifter ved investeringer og innsparinger Side 14 Leie midlertidige lokaler Dersom Heggen, Stangnes og Rå renoveres vil det basert på de forutsetninger som er lagt til grunn i denne høringen, være kostnader på henholdsvis 19 mill. kroner, 26 mill. kroner og 11 mill. kroner per år. Samlet anslag er 56 mill. kroner per år (øyeblikksbilde). I tillegg vil det anslagsvis påløpe 61 mill. kroner i engangsutgifter til midlertidige lokaler.

15 Konsekvenser for elevene De foreslåtte endringene i tilbuds- og skolestrukturen i Sør-Troms vil få konsekvenser for elevene og de ansatte. Det handler imidlertid ikke bare om antall skoler og opplæringstilbud, men om at endringene bidrar til konsentrasjon og styrking av kvalitet og bredde i fagtilbudet. En konsentrasjon av tilbud vil kunne føre til endrede transport- og miljøkostnader. Endringene avhenger av hvilke valg elevene gjør. Generelt kan en si at en samling av skoler i sentra er økonomisk besparende for transport av elever og miljøet, fordi flere kan gå eller sykle til og fra skolen, og at man i større grad vil kunne samkjøre transporten for skole- og arbeidsreiser. Personalmessige konsekvenser Forslaget om samlokalisering av Heggen og Stangnes videregående skoler og organisatorisk samordning av Stangnes og Rå videregående skoler har personalmessige konsekvenser. Dette vil berøre både pedagogisk personale og driftspersonell. Nedbemanning vil skje blant administrasjons- og driftspersonell, og vil bygge på Troms fylkeskommunes retningslinjer for omstilling. Tillitsvalgte, verneombud og AMU skal involveres i de ulike trinnene av prosessen. Prosessen skal også i tråd med slike prosesser risikovurderes. For å unngå uro og negative konsekvenser av vedtak om sammenslåing av Heggen og Stangnes videregående skoler, utsettes de organisatoriske endringene inntil nybygget er påbegynt. Arbeidet med organiseringen av Rå videregående skole som skolested under Stangnes videregående skole kan iverksettes fra Risikovurdering Arbeidsmiljøloven stiller krav om at arbeidsgiver har ansvar for, under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, å vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette nødvendige tiltak. Troms fylkeskommunes retningslinjer for omstilling sier at det skal foretas en risikovurdering av alle faser av omorganiserings - prosesser, for å sikre at arbeidsmiljølovens krav til et forsvarlig arbeidsmiljø etterleves. Risikovurderingen av omstillingsprosessen har som formål å komme gjennom prosessen på en måte som; fører til minst mulig fysiske og psykiske problemer for dem som blir berørt har vært minst mulig belastende for de gjenværende, og slik at disse ikke sitter igjen med et altfor negativt syn på organisasjonens kultur, vitalitet og personalomsorg har vært minst mulig ødeleggende for arbeidsmiljøet, slik at det blir mulig å videreutvikle et psykososialt arbeidsmiljø som gir grobunn for vekst og utvikling. Risikovurderingen har med andre ord en forebyggende hensikt, og skal gjennomføres tidligst mulig i prosessen og gjentas i hver fase det er naturlig å dele omstillingen inn i. Risikovurderingen består av en kartlegging av aktuelle risikoforhold, og gradering av disse etter en vurdering av konsekvens og sannsynlighet. Videre i risikovurderingen arbeides det med forslag til og vurdering av tiltak som skal bidra til å redusere sannsynligheten for at uønskede tilstander eller hendelser oppstår/utvikler seg. Det skal gjennomføres risiko - vurderinger på etatsnivå og også lokalt på den enkelte skole som rammes av omstillingen. Side 15

16 Fylkesrådens vurderinger og prinsipper til forbedring av læringsmiljøet og styrking av skolestrukturen i Sør-Troms Den fysiske tilstanden til skolene i Sør-Troms tilsier at vi er kommet til et veivalg. Skal vi renovere de skolene vi har, eller skal vi satse på nybygg? Vi snakker ikke bare om en renovering for bedre inneklima, men om en utforming som svarer til dagens og framtidas behov for rominndelinger og romstørrelser, et fysisk læringsmiljø som gir trivsel og fremmer læring. Skolens innretning avgjør også muligheten for å følge opp enkeltelever slik Opplæringsloven krever. Målet er at elevene skal få bedre muligheter til å fullføre og bestå videregående opplæring. Side 16 Samorganisering og samlokalisering av skoler bereder også grunnen for sterkere fagmiljø, høyere kvalitet i undervisningen og større fleksibilitet for opplæringstilbudet i skoleregionen. Det bidrar også til optimal ressursutnyttelse og langt bedre utstyrskvalitet. Styrkingen av skolestrukturen i Sør-Troms skjer primært i forhold til skoleeiers økonomiske muligheter, faglige retningslinjer og kriterier og politiske veivalg. Den videregående opplæringen har en viktig samfunnsfunksjon, og særlig stor betydning for små samfunn. Dette forholdet, i samsyn med regionale planstrategier, har fylkesråden hatt med seg i forslaget til konseptvalg. Tilbudene i Sør-Troms kan samles på færre skolesteder for at skolene skal få et mer forsvarlig driftsgrunnlag og større fagmiljøer ved at: strukturforbedringen vil samle ressurser til sterke fagmiljøer med mulighet for samordning av ressurser og samspill mellom ulike aktører strukturforbedringen vil legge til rette for en optimal oppfyllingsgrad og sikre større bredde i fagtilbudet gjennom samling av utdanningsprogrammene strukturforbedringen vil ivareta et inkluderende opplæringstilbud med valgfrihet for alle elever i Sør-Troms strukturforbedringen vil sikre fremtidsforberedte skolebygg med en optimal arealutnyttelse i forhold til aktiviteten Fylkesrådens overordnede vurdering er at muligheten for å skape sterke fagmiljøer og å styrke kvalitet og bredde i fagtilbudet til elevene, betinges av skolestrukturens samlede økonomiske bæreevne. Denne er uløselig forbundet med den totale arealbruken til opplæring. Når det gjelder størrelse på skoler, målt i elevantall, er det fylkesrådens vurdering at det også i et større perspektiv vil være langt flere positive enn negative følger av å øke skolestørrelsen i Sør-Troms. For dette tilfellet snakker vi heller om en ideell skolestørrelse i Harstad. Elevene vil få et bredere fagtilbud å velge i, og lærerne vil kunne danne sterkere fagmiljø samtidig som økonomiske ressurser kan forskyves over til skolens innhold etter en reduksjon av de totale bygningsmessige kostnadene. På lang sikt gir færre skolesteder lavere utgifter til drift og administrasjon, og frigjør midler til å sikre og heve kvaliteten på det samlede opplæringstilbudet i Sør-Troms. Fylkesråden ser en verdi ved å bevare Rå som skolested som går ut over det lokale perspektivet. For det første kan vi slå fast at Rå i mange år har vært viktig for elever fra flere kommuner, særlig når det gjelder hverdagslivstrening. Med en større urban skole i Harstad, med Rå innenfor samme organisasjon, vil landlige Rå med omgivelser og tilliggende

17 fasiliteter også kunne benyttes av hele byskolen for samordnet undervisning, prosjekter og arrangementer som gir byskolens elever en ekstra dimensjon i skoleløpet. Oppsummert vurderer fylkesråden det slik at opplæringsstrukturen i Sør-Troms best kan forbedres ved at antall skoler reduseres fra tre til én, med opplæring på to skolesteder. Dette kan skje ved at: Side Heggen og Stangnes videregående skoler slås sammen til én skole og samlokaliseres i nytt bygg på en bynær tomt i Harstad. Skolestedene Heggen og Stangnes skal bestå som egne enheter frem til fysisk samlokalisering i nybygg skjer. 2. Rå videregående skole organiseres som et skolested under Stangnes videregående skole fra , og som et skolested under den nye skolen i Harstad når den er bygd. 3. Konseptvalget setter hovedrammen for oppstart av finansieringssak for ny videregående skole i Harstad der også leie av skolebygg skal vurderes, og for renovering/nybygg på skolested Rå.