Endringer i akuttberedskap innen generell kirurgi (bløtdelskirurgi) ved Kongsberg sykehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer i akuttberedskap innen generell kirurgi (bløtdelskirurgi) ved Kongsberg sykehus"

Transkript

1 Dato Saksbehandler Halfdan Aass Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Endringer i akuttberedskap innen generell kirurgi (bløtdelskirurgi) ved Kongsberg sykehus Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering av endringer i akuttberedskap innen generell kirurgi 2. Risikovurdering vurdert ved etablering av utrykningsvakt 3. Drøftingsprotokoll av Ingress Styret er tidligere orientert om at kirurgisk klinikk har arbeidet med mulige endringer i akuttfunksjonen innen generell kirurgi (bløtdelskirurgi) ved Kongsberg sykehus. Adm. direktør anbefaler at akuttberedskapen innen generell kirurgi for befolkningen som sokner til Kongsberg og Drammen sykehus samles i Drammen. Planlagt kirurgisk virksomhet ved Kongsberg sykehus videreføres. Endringen vil gi de kirurgiske pasientene som sokner til Kongsberg sykehus et faglig bredere, sikrere og mer robust tilbud enn i dag.. Forslag til vedtak 1. Akuttberedskapen innen generell kirurgi (bløtdelskirurgi) for befolkningen som sokner til Kongsberg og Drammen sykehus samles ved Drammen sykehus innen 1. september Planlagt kirurgisk operativ virksomhet videreføres. 3. Styret holdes løpende informert om utviklingen i forbindelse med den ordinære driftsrapporteringen Drammen, 20. juni 2011 Marit Lund Hamkoll Fung. administrerende direktør

2 Bakgrunn Generell utvikling innen kirurgiske fag: Spesialiseringen av kirurgiske fag har pågått over noen tiår. Tidligere dekket generelle kirurger både generell kirurgi (også kalt bløtdelskirurgi) og for eksempel bruddskader. Ortopedisk kirurgi ble først en grenspesialitet innen generell kirurgi og så skilt ut som egen hovedspesialitet. Ortopedene tar seg av skader og lidelser knyttet til skjelett/ muskelapparatet. Den generelle kirurgen tok seg lenge av alle de vanlige bløtdelkirurgiske problemstilingene i akuttsituasjoner. Fortsatt har en del kirurger god generell kirurgisk erfaring. Men spesialiseringen gjør at generell kirurgi nå er en plattform for grenspesialisering innen mage/tarm(gastro)-kirurgi, urologi, karkirurgi og bryst/endokrinkirurgi. Dette utgjør en drivkraft for en sentralisering av den kirurgiske vaktberedskapen. Ved større sykehus, som Drammen, er det vaktlinjer både innen gastrokirurgi, urologi og karkirurgi. Da de fleste akutte tilfeller innen bløtdelskirurgi skyldes lidelser i mage/tarm, utgjør gastrokirurgi hovedtyngden av vaktarbeid. Spesialiseringen innen de operative fag er bakgrunnen for at Helse Sør-Øst ved etablering av sykehusområder har lagt føringer for konsentrering av akuttkirurgisk beredskap innen sykehusområdene (Styresak 108/2008 i Helse Sør-Øst). I forslag til Nasjonal Helse- og Omsorgsplan legges til grunn at lokalsykehus kan ha begrensede akuttkirurgiske funksjoner. En rekke sykehus i landet driftes i dag med andre akuttfunksjoner, f. eks. innen indremedisin, uten akuttberedskap innen bløtdelskirurgi. Spesielt om situasjonen for generell kirurgi på Kongsberg: Virksomheten innen generell kirurgi (bløtdelskirurgi) ved Kongsberg og Drammen sykehus er samlet i en kirurgisk avdeling etter aksemodellen. Det har over flere år vært en vanskelig driftssituasjon ved kirurgisk avdeling på Kongsberg sykehus. Det har spesielt vært problemer med å rekruttere kvalifiserte generelle kirurger. Kongsberg sykehus har 3 hjemler for kirurgiske overleger og 2 hjemler for leger i spesialisering (LIS). I de siste årene har det kun vært 2 faste overleger innen generell kirurgi ved avdelingen med unntak av noen få måneder i begynnelsen av 2010 hvor det var tre. Pr. dato er det kun én fast ansatt overlege ved avdelingen. Overlegene har vakt gjennomsnittlig hvert 5. døgn. Vaktene tilsvarende 3 vakt-turnuser dekkes av faste svenske vikarer som arbeider på ukesbasis. Slik har de gjort i en periode på ca. 10 år. Dette har vært en stabil vikarordning, som har fungert bra. Den er imidlertid maksimalt utnyttet. Det er også et driftsproblem ikke å ha fast ansatte leger som bidrar til kontinuitet. Det faglige miljøet blir sårbart, hvilket er et problem i forhold til god pasientbehandling.

3 Det har vært forsøkt rekruttert nye spesialister innen generell kirurgi uten hell. Endinger i vaktordninger og begrenset spesialiseringskapasitet gjør at det for tiden er mangel på ferdige spesialister innen kirurgi, slik at andre, større sykehus også har rekrutteringsproblemer. Kongsberg har definitivt hatt det over lengre tid. Det er behov for flere velkvalifiserte overleger for å bygge et robust miljø. Det er således en meget vanskelig driftssituasjon innen generell kirurgi ved Kongsberg sykehus, hvor det er problemer med å opprettholde en faglig forsvarlig drift også på kort sikt. Prosess for vurdering av endring Styret har tidligere vedtatt at den pågående strategiprosessen i Vestre Viken HF ikke er til hinder for at man gjør nødvendige driftstilpasninger uavhengig av denne. I styresak 007/2011, Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF, heter det således: Samtidig er det viktig å presisere at vi i hele strategiperioden må ivareta et løpende ansvar for kvalitet og god ressursutnyttelse i våre pasienttilbud, og gjøre nødvendige endringer og tilpasninger av driften for å sikre dette. Endringer av større karakter vil legges fram for styret og første gang gjennom egen sak om budsjett og drift for 2011 i styremøtet i mars. Et forslag om endringer i akuttfunksjoner vil som regel være kontroversielt. Adm. direktør har derfor ansett det som viktig å være åpen og tydelig om pågående prosesser. Det ble redegjort for at man ville gjøre en utredning av akuttfunksjoner innen generell kirurgi ved Kongsberg sykehus uavhengig av strategiprosessen i styreseminar og styremøte 27. januar Det ble også omtalt i sak for styret om budsjett 2011 i møte 4. mars Det er avholdt flere informasjons- og dialogmøter med berørte kommuner. Det har vært møte med ordførere i de berørte kommuner 6. april, møter med kommunene i Numedalsområdet 26. april, møte med formannskapet i Kongsberg 27. april, møte med Sigdal kommune 10. mai og møte i fylkesutvalget i Buskerud 25. mai. Styret ble orientert om arbeidet i styremøte 28. april Utredning På bakgrunn av det ovenstående, har Kirurgisk klinikk sett behov for å vurdere en avvikling av akuttberedskapen innen generell kirurgi ved Kongsberg sykehus som ledd i en løpende driftstilpasning, uavhengig av den pågående strategiprosess. Adm. direktør gav klarsignal til en slik vurdering slik det fremgår over. En bredt sammensatt arbeidsgruppe oppnevnt av klinikkdirektør for kirurgisk klinikk har i løpet av våren 2011 utredet hvordan en avvikling av generell kirurgisk (bløtdelskirurgisk) akuttberedskap ved Kongsberg sykehus og samling av denne i Drammen, kan gjennomføres. Konsekvenser både for drift innen egen avdeling og samarbeidende avdelinger er vurdert. Herunder er gruppen bedt om å redegjøre for konsekvenser for behandlingskvalitet og pasientsikkerhet, konsekvenser for utdanningen av legespesialister og økonomiske konsekvenser. Arbeidsgruppen er ledet av avdelingssjef Anders Bjørneboe ved kir. avd. Drammen/Kongsberg. Gruppen har vært bredt sammensatt med lokale ledere, tillitsvalgte og verneombud. Det er innhentet vurderinger fra samarbeidende avdelinger.

4 Vurderingene i saken baseres på gruppens arbeid med tilleggsvurderinger fra klinikkdirektør ved kirurgisk klinikk. Analyse av aktiviteten En avvikling av akuttberedskapen innen generell kirurgi vil bety et endret pasientforløp for ca. 900 pasienter årlig (ca. 2,5 pasienter pr døgn). Disse vil da bli behandlet ved kirurgisk avdeling ved Drammen sykehus. Gjennomgang av operasjonsprotokoll viser at disse pasientene har behov for ca. 100 operasjonsstuekrevende inngrep årlig, de fleste mindre omfattende inngrep. Eksempler på sykdomstilstander i aktuell pasientgruppe er akutt blindtarmbetennelse, stein i urinleder, passasjehindring i tarm, akutte magesmerter og gallestein. Gjennomsnittlig liggetid for pasientgruppen er ca 3,0 døgn, dvs. at de har et antall liggedøgn tilsvarende forbruk av ca. 7 senger. Konsekvensvurderinger Pasientsikkerhet og behandlingskvalitet Det er i all hovedsak faglige grunner til at det foreslås å samle akuttberedskapen i bløtdelskirurgi ved Drammen sykehus. Som det er redegjort for over, er det vanskelig å opprettholde en faglig forsvarlig akuttberedskap ved Kongsberg sykehus. Det er svært krevende å yte sikre og gode helsetjenester når driften er helt avhengig av vikarer som ikke har noen lengrevarende forpliktelse overfor avdelingen. Driften fremover vil måtte baseres på dette hvis beredskapen skal opprettholdes. Ved samling av akuttberedskapen vil pasientene møte et bredere faglig miljø ved kirurgisk avdeling i Drammen. Ved Kongsberg sykehus får leger i spesialisering i dag kun godkjent to år av tjenesten i spesialistutdanningen, hvilket medfører at de har relativt begrenset erfaring. Videre er leger i spesialisering til stede kun 3-4 kvelder/netter i uken. De øvrige dagene går overlege vakt hjemme direkte bak turnuslegen. En slik vaktordning er lite bærekraftig, da det i dag forventes høyere kompetanse enn vurdering av turnuslege når pasienter legges inn akutt på en kirurgisk avdeling. Ved sykehuset i Drammen er både turnuslege og lege i spesialisering til stede hele døgnet, og med grenspesialisert vakt av overleger hjemme innen gastrokirurgi, urologi og karkirurgi. En sentralisering av kirurgisk aktivitet vurderes derfor å styrke både pasientsikkerhet og behandlingskvalitet. Videre bløtkirurgisk drift ved Kongsberg sykehus dersom akuttberedskap avvikles Den planlagte pasientbehandling innen bløtdelskirurgi vil fortsette som i dag ved Kongsberg sykehus dersom akuttberedskapen avvikles. Det vil gjelde både poliklinikk, dagkirurgi og kirurgi som krever døgnopphold. Grensen for hvilke kirurgiske inngrep som krever døgninnleggelse vil settes ved inngrep som krever 1-2 overnattinger og skje i ukens første dager, slik at man ikke trenger døgnsenger i helgen. I dag ambulerer kirurger fra Drammen til Kongsberg som en frivillig ordning da avtaleverket ikke gjør det mulig å pålegge en slik ambulant virksomhet. Således har gastrokirurger, karkirurger og urolog hver sin faste ukentlige operasjonsdag. Denne virksomheten utgjør ca. 400 inngrep på årsbasis.

5 Samdriften med kirurger fra Drammen har således allerede medført en styrking av det faglige tilbudet til pasienter som opereres ved Kongsberg sykehus, da de nå møter grenspesialister innen sitt fagfelt. Vi mener at det vil være mulig å rekruttere grenspesialister innen bløtdelskirurgi under forutsetning av at de skal arbeide noen dager i uka ved Kongsberg sykehus og noen dager i Drammen. De vil således inngå i det faglige fellesskapet ved Drammen sykehus og gå spesialistvakter der. Reisevei Endringen vil medføre økt reisevei for innbyggere i Kongsberg, Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg, mens pasienter i Øvre Eiker og Sigdal har omtrent samme reiseavstand til de to sykehusene. Akuttinnleggelser fra Sigdal fordeler seg allerede i dag på både Ringerike, Kongsberg og Drammen, mens Øvre Eikers befolkning benytter både Kongsberg og Drammen. Den økte reiseavstanden er på knapt 40 km på vei med god standard og med en kjøretid på under 30 minutter i ambulanse ved hast. Økt reisevei vurderes således ikke å være av større betydning. Konsekvenser for sengebehov innen kirurgisk avdeling Kongsberg og Drammen Endring i pasientstrøm vil gi et økt sengebehov på ca. 7 senger i Drammen, og en tilsvarende reduksjon i Kongsberg. Den planlagte kirurgiske aktivitet ved Kongsberg sykehus vil i noen, men begrenset grad kunne kompensere for dette. En detaljvurdering av omlegging av sengekapasitet vil gjøres etter et eventuelt vedtak om å samle akuttberedskapen. Omleggingen av senger vil bli gjort sammen med de øvrige omleggingene av sengekapasitet som er under utredning ved alle sykehus i Vestre Viken. Vår vurdering er at det vil vær mulig å finne plass til dette ved Drammen sykehus. Konsekvenser for andre avdelinger Medisinsk avdeling har uttrykt sin skepsis til hva en slik driftsendring kan bety for deres indremedisinske akuttfunksjon idet en del indremedisinske pasienter vil trenge tilsyn og eventuell behandling av kirurg. Det vil være slik kirurgisk kompetanse til stede på dagtid. Det er også flere sykehus som har akuttfunksjoner innen indremedisin uten bløtkirugisk kompetanse, og tilbakemeldinger fra slike sykehus er at det fungerer bra. Medisinsk avdeling anser også behov utenom dagtid å være sporadisk. For å imøtekomme medisinsk avdeling, vil kirurgisk avdeling imidlertid etablere en vaktordning hvor bløtdelskirurgisk kompetanse kan tilkalles dersom pasienten ikke kan flyttes, se nedenfor. I forhold til det totale pasientvolumet ved Drammen sykehus, vil en økning på ca. 2,5 innleggelser pr. døgn bety relativt lite. Kirurgisk avdeling i Drammen har årlig ca innleggelser, hvorav ca. 45 % er øyeblikkelig hjelp. Det vil imidlertid bety flere pasienter gjennom akuttmottaket. Planer for håndtering av denne pasientstrømmen vil også bli detaljert etter et eventuelt vedtak om samling av akuttfunksjonen. De øvrige avdelinger vil ikke bli berørt i noen særlig grad av omleggingen. Det vises til omtale nedenfor.

6 Prehospitale tjenester Som anført over, vil det bli en begrenset økning i pasienttransport. Noe av denne vil foregå med ambulanse. Det foreligger ikke noen eksakt statistikk over hvor mange ambulansetransporter som er knyttet til akutte innleggelser i kirurgisk avdeling, men dreier seg om et relativt begrenset antall pr. døgn hvorav de fra Øvre Eiker og Sigdal ikke medfører noen lengre reisetid. Risiko for samtidighetskonflikter er således lav. Utdanning av leger i spesialisering/lis-leger Flere sykehus med turnusleger er allerede i samme situasjon som Kongsberg sykehus vil bli dersom endringen gjennomføres. Det er alle steder løst ved at turnuslegene får delt tjeneste, dvs. mellom Kongsberg og Drammen. Det må søkes om en slik ordning. Leger i spesialisering vil ikke lenger få godkjent tjeneste til spesialiteten. Det kan imidlertid løses ved at det lages en rotasjonsordning. Andre sykehus har tilsvarende ordninger og avtaleverket åpner for det. Dette må godkjennes av spesialistkomitéen i generell kirurgi. Slike ordninger vil bli utarbeidet ved et eventuelt vedtak om samling av akuttberedskapen. Økonomiske konsekvenser Kostnader ved selve vaktordningen av den typen som eksisterer i dag er beregnet til ca. 3,5 MNOK årlig forutsatt fast bemanning i 5 stillinger. I tillegg vil komme en forventet effektivisering av driften ved samling av akuttfunksjonen. En rendyrking av planlagt operativ virksomhet på Kongsberg gir grunnlag for en effektiv behandlingskjede, som vil kunne bli mer kostnadseffektiv enn dagens drift. På den annen side vil etablering av en enklere utrykningsvakt samt ambulerende tjeneste medføre noe kostnad. Dersom akuttfunksjonen skal videreføres, må man imidlertid i overskuelig fremtid basere seg ytterligere på eksterne vikarer, noe som vil medføre kostnadsøkning. Dersom avdelingen må bruke 2 ytterligere to eksterne vikarer forholdsvis fast i tiden fremover, innebærer det en økt årskostnad på ca 6 MNOK. Prehospitale tjenester har beregnet økte kostnader til pasienttransport til kr. pr. år. Endringen vil således føre til mer kostnadseffektiv drift. Den medfører også at legearbeidskraft kan flyttes fra passiv beredskap til aktiv pasientbehandling. Risikovurdering Det er som ledd i utredningen gjort en risikovurdering av endringene. Risikovurdering fremgår av vedlegg 2. Det som særlig kom frem i risikoanalysen var en bekymring ved medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus for hva en fjerning av generell bløtdelskirurgisk vakt vil innebære for dem. I sin vurdering har medisinsk avdeling bedt om en vaktordning, eventuelt beredskapsordning for å ivareta beredskapen for medisinske pasienter. Det må her påpekes at både Lovisenberg og Moss sykehus har akutt indremedisin med et nedslagsfelt som til dels er dobbelt så stort som Kongsberg, uten at slik vaktordning er etablert/kun delvis etablert. Dette er vurdert av aktuelle sykehus til å fungere greit. Flere andre sykehus drifter også akutt indremedisin uten akutt bløtdelskirurgi med tilfredsstillende resultat. Det er således erfaringer som tilsier at risikoen for indremedisinske pasienter ikke er høy selv om akuttfunksjon innen generell kirurgi avvikles.

7 Før det gjøres en endring i det kirurgiske tilbudet er det viktig at gode seleksjonskriterier etableres, slik at pasienter med eksempelvis uklare abdominaltilstander sendes direkte til Drammen sykehus. I øvrig vil medisinsk avdeling henvende seg til vakthavende bløtdelskirurg i Drammen på kveld/natt. Hovedprinsippet vil være at pasienten overflyttes til Drammen sykehus for vurdering hvis det finnes nødvendig. Kirurgisk avdeling mener at dette ut fra erfaringene ved andre sykehus er tilstrekkelig. For å imøtekomme indremedisinernes bekymring vil man likevel etablere en vaktordning ved at urologene i Drammen, som er generelle kirurger, kan inngå i en bakvaktsordning for Kongsberg og eventuelt rykke ut til Kongsberg i særlige tilfeller. Denne tilkallingsvakten vil ytterst sjelden kunne havne i en samtidighetskonflikt, og vil i tillegg kunne trekke på øvrige subspesialister ved avdelingen. Medisinsk avdeling er enig i at denne ordningen vil medføre at risikoen for de indremedisinske pasientene da er redusert til helt akseptabelt nivå. Både vaktteam, gråsonepasienter og omdømme/tillit vil bringes tilbake til omtrentlig dagens nivå. Det er illustrert ved å sette ny vurdering av risiko inn i det opprinnelige risikodiagrammet, jfr. vedlegg 3. Analysen anfører risiko for svekket rekruttering og utdannelse, tap av fagpersonell og omstillingsrisiko. Omleggingen kan imidlertid føre til at man kan bygge et fagmiljø for planlagt kirurgisk virksomhet, som kan bli et attraktivt og velfungerende miljø, slik man har sett ved andre sykehus. Intern involvering og drøftinger med tillitsvalgte Arbeidsgruppen som ble nedsatt har vært bredt sammensatt. Informasjon om arbeidet har vært gitt i lokale møter med ledere og i allmøter i kirurgisk klinikk, hvor ulike synspunkter har kommet fram. Det har vært avholdt formelt drøftingsmøte med de tillitsvalgte 9. juni Delta, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund støtter ikke at endringen gjøres, og at den i hvert fall ses i sammenheng med det øvrige strategiarbeidet. Overlegeforeningen finner at det kan være hensiktsmessig ut fra faglige grunner å samle akuttberedskapen. Brukerutvalgets representant har ingen prinsipielle innvendinger mot at akuttberedskap innen bløtdelskirurgi tas ned på Kongsberg som foreslått. Han forventer at den omlegging som her gjøres ikke svekker den generelle pasientsikkerhet og kvalitet som VV HF er pliktig til å levere brukerne i foretakets opptaksområde. De innvendinger som er kommet ved drøftingene, er i alt vesentlig omtalt i saksfremlegget over, da dette er forhold som har vært utredet i arbeidsgruppen. Legeforeningen og brukerutvalgets representant støtter altså at man samler den bløtdelskirurgiske akuttberedskap. Pasienttilbudet ved Kongsberg sykehus dersom akuttberedskap innen bløtkirurgi samles i Drammen sammenliknet med i dag I dag er det akuttberedskap innen generell kirurgi (unntatt for pasienter som klart har behov for urologisk eller karkirurgisk kompetanse som går rett til Drammen sykehus), ortopedi, indremedisin og gyn/føde ved Kongsberg sykehus. Det er operasjonsberedskap og intensivbehandling hele døgnet. På vakttid er det lege i spesialisering eller turnuslege til stede for å dekke primærvakt innen generell kirurgi og ortopedi med overlege i generell kirurgi og i ortopedi i hjemmevakt. Det er anestesioverlege i tilstedevakt hele døgnet.

8 Ved den foreslåtte endring vil det fortsatt være lege i spesialisering/turnuslege i tilstedevakt primært for å ta seg av ortopediske akuttpasienter, anestesioverlege døgnkontinuerlig til stede, spesialist i ortopedi i hjemmevakt foruten vakt i indremedisin og gyn/føde. Den planlagte kirurgiske virksomhet med poliklinikk, dagkirurgi og kirurgi som krever kortvarig døgninnleggelse vil fortsette som i dag. Konklusjon Administrerende direktør vurderer det slik at det er svært gode faglige argumenter for ikke lenger å ha akuttfunksjon generell kirurgi (bløtdelskirurgi) ved Kongsberg sykehus. Det begrunnes i den generelle utviklingen med økende spesialisering innen de bløtdelskirugiske fag. Det er også i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst ved etablering av sykehusområdene. Med de korte avstandene som det her dreier seg om, er det også i tråd med føringer i Nasjonal helse- og omsorgsplan. Den vanskelige driftssituasjonen ved kirurgisk avdeling, Kongsberg sykehus gjennom lengre tid, gjør at endringen bør gjennomføres nå. Det vil i tillegg bidra til mer kostnadseffektiv drift. Mindre legeressurser vil bli brukt på passiv beredskap, ressurser som kan frigjøres til aktiv pasientbehandling. Ved dette vil de kirurgiske pasientene i området få et faglig bredere, sikrere og mer robust tilbud enn i dag. Det understøtter Vestre Vikens målsetting om et likeverdig faglig tilbud til pasientene innen sykehusområdet. Konsentrasjon om et godt tilbud innen planlagt kirurgisk virksomhet ved Kongsberg sykehus vil gi en fremtidsrettet funksjon for sykehuset. En endring i akuttfunksjoner vil som regel være kontroversiell. Det er utvilsomt tilfelle i denne saken. Administrerende direktør mener likevel at det er tungtveiende grunner for å gjennomføre dette nå, og anbefaler styret å slutte seg til den vurderingen.

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 27/07: Helse Midt-Norge 2010 Framtidig organisering av akuttkirurgisk/ortopedisk tilbud

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 27/07: Helse Midt-Norge 2010 Framtidig organisering av akuttkirurgisk/ortopedisk tilbud HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 27/07: Helse Midt-Norge 2010 Framtidig organisering av akuttkirurgisk/ortopedisk tilbud Saken behandles i: Møtedato 16. februar 2007 Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen Dato Saksbehandler 20.06.11 Runar Nygård Saksfremlegg Status for iverksettelse av tiltak Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 062/2011 27.06.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan UNN Narvik sykehus i lys av føringene i Nasjonal helse- og sjukehusplan (2016-2019) UNN Narvik Prosjektgruppemøte 18. okt 2016 Informasjonsmøte tilsette Sykehus

Detaljer

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond M. Elsbak, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 84-2013/3 Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Formål Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Sign. Støren, den

Sign. Støren, den Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Vedlegg 2. Rapport arbeidsgruppe 2: Akuttfunksjoner og prehospitale tjenester

Vedlegg 2. Rapport arbeidsgruppe 2: Akuttfunksjoner og prehospitale tjenester Vedlegg 2 Rapport arbeidsgruppe 2: Akuttfunksjoner og prehospitale tjenester Versjon: 1.0 Status: Godkjent Dato: 26. september 2009 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Bakgrunn og rammebetingelser... 1 1.2 Arbeidsgruppens

Detaljer

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St.

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs hospital» Mandat fra styret «Utrede en framtidig driftsmodell for Orkdal

Detaljer

Døgnkontinuerlig. vaktberedskap. døgnkontinuerlig. Døgnkontinuerlig. Døgnkontinuerlig. vaktberedskap. Døgnkontinuerlig. vaktberedskap.

Døgnkontinuerlig. vaktberedskap. døgnkontinuerlig. Døgnkontinuerlig. Døgnkontinuerlig. vaktberedskap. Døgnkontinuerlig. vaktberedskap. Enkeltfødsler Vaktordninger Fødselsår Fødeinstitusjon Befolkning Type fødeenhet Antall fødsler Antall enkeltfødsler Para 0 Para 1+ Ikke keisersnitt Akutt keisersnitt Elektivt keisersnitt Uspes. keisersnitt

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Styreseminar for Helse Midt-Norge 5. mai 2010 Daniel Haga Direktør for samhandlig Disposisjon Hovedutfordringer Behov for omstilling De vanskelige spørsmålene De vanskelige

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015 SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden Styremøte SSHF 18.06.2015 Velkommen til Flekkefjord 2 Agenda 1. Bakgrunn og mandat 2. Arbeidsgruppens innfallsvinkel 3. Noen aktivitetsdata

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Evaluering av etablert vaktsamarbeid mellom sykehusene i Ålesund og Volda, og sykehusene i Molde og Kristiansund

Evaluering av etablert vaktsamarbeid mellom sykehusene i Ålesund og Volda, og sykehusene i Molde og Kristiansund Helse Møre og Romsdal Evaluering av etablert vaktsamarbeid mellom sykehusene i Ålesund og Volda, og sykehusene i Molde og Kristiansund 2012-11-26 Oppdragsnr.: 5124639 Innhold Innhold 3 1 Introduksjon

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv:

SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv: SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 10/994-39 Arkiv: 022 Innstilling 1. Styret for

Detaljer

Strategiprosessen i Vestre Viken

Strategiprosessen i Vestre Viken Strategiprosessen i Vestre Viken Kongsberg 31. mars 2011 Nils Fr. Wisløff Adm. direktør Innhold 1. Fakta om Vestre Viken HF 2. Vårt oppdrag - Styresak 108/2008 i HSØ 3. Vårt strategiarbeid fram mot 2025

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/17 Utviklingsplaner - avklaring kirurgisk akuttberedskap Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2017/4 Dag Helge Hårstad Jan Eirik Thoresen Dato for styremøte 9.

Detaljer

Styresak 07/2010: Forslag til lokalsykehusstrategi

Styresak 07/2010: Forslag til lokalsykehusstrategi Styresak 07/2010: Forslag til lokalsykehusstrategi 2010-2020 Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen Det vises til rapporten Forslag til lokalsykehusstrategi 2010 2020, som er sendt på høring 22.12.2009 med

Detaljer

Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak

Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak Styresak 72/2014: Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak Møtedato: 23.09.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Bakgrunn Helsedirektoratet fikk i 2011 i oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret 29. januar 2007 04/2007 Saksbeh.: Spesialrådgiver Kristian Eldnes og informasjonssjef Trond Skillingstad Arkivkode: 012 Arkivsaksnr.:

Detaljer

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler Strategi 2020 - Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler Styreseminar HNR 18.06.2010 Daniel Haga Innkomne høringssvar Ca 220 høringsinstanser fikk invitasjon Per 27.05.2010

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens

Detaljer

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Arbeidsgruppemøte

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Arbeidsgruppemøte SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden Arbeidsgruppemøte 4 26.03.2015 Agenda 1. Innledning 2. Supplerende aktivitetsdata 3. Ny spesialitet i akuttmedisin konsekvenser for SSF 4.

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING HØRINGSSVAR STRATEGI 2020 HELSE*** MIDT-NORGE PS sak : Utvalg ' Møtedato 71/10 Formannskapet --' --. 18.05.2010 Motta,t: Arkivsak : 1012637 Saksbehandler: Trond

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Notat 2.3.9 Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Orkdal Sjukehus er i dag et lokalsykehus med akuttmottak innenfor indremedisin og kirurgi og fødeavdeling.

Detaljer

Høringssvar fra Gratangen kommune angående utredning av akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder ved UNN Narvik

Høringssvar fra Gratangen kommune angående utredning av akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder ved UNN Narvik GRATANGEN KOMMUNE Vår dato 1 av 5 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Hege Olsen Richardsen, tlf. UNN - Universitetssykehuset i Nord Norge Høringssvar fra Gratangen kommune angående utredning

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets endelige vedtak

Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets endelige vedtak Møtedato: 18. - 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kristian Fanghol/Geir Tollåli Bodø, 13.5.2016 Styresak 60-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets

Detaljer

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning Arkivsaknr: 2017/886 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.09.2017 Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Detaljer

VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering.

VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 019 2015 SOMMERFERIEAVVIKLING 2015 - SAMARBEIDSTILTAK Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 19.04.10 Saknr. Tittel: 26/10 Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge - Høringsuttalelse Endringsforlag fra Ole

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Risikovurdering og mulighetsstudie Nasjonal helse- og sykehusplan.

Risikovurdering og mulighetsstudie Nasjonal helse- og sykehusplan. Risikovurdering og mulighetsstudie Nasjonal helse- og sykehusplan. Klinikk/stabsavdeling: Område for risikovurdering: Område for mulighetsstudie: Utarbeidet av: Dato: NLSH Lofoten Kirurgisk akuttberedskap

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: HØRING OM Utredning om spesialistutdanningen av leger Fra Norsk kirurgisk forening.

Deres ref.: Vår ref.: Dato: HØRING OM Utredning om spesialistutdanningen av leger Fra Norsk kirurgisk forening. Den norske legeforening Medisinsk fagavdeling Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15.06.08 HØRING OM Utredning om spesialistutdanningen av leger Fra Norsk kirurgisk forening. Sammenfatning Alle kirurgiske grenspesialiteter

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 107/ Trykte vedlegg: 1. Innspill fra Brukerutvalget og foretakstillitsvalgte

Styret ved Vestre Viken HF 107/ Trykte vedlegg: 1. Innspill fra Brukerutvalget og foretakstillitsvalgte Saksfremlegg Navn på enheter i VestreViken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 21.09.10 Jo Heldaas 905 71 700 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 107/2010 30.09.10 Trykte

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan oppfølging i Helse Nord

Nasjonal helse- og sykehusplan oppfølging i Helse Nord Nasjonal helse- og sykehusplan oppfølging i Helse Nord Helse i nord, der vi bor Tjenester nært der folk bor Selvforsynt med tjenester Planlegge på grunnlag av kunnskap om helsetilstand og fordeling til

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Orienteringssak 090-2015 Klinikksjef Nina Hope Iversen 19.11.2015 Bakgrunn Styret for SSHF 29.10.2010 Pasienter med hjerneslag mottas ved alle tre sykehus

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

revidert funksjonsfordeling

revidert funksjonsfordeling Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd, 75 51 29 81 Dato: 11.11.2011 Styresak 135-2011 Elektiv ortopedi i Helse Nord revidert funksjonsfordeling Formål/sammendrag I denne styresaken

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom. - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom. - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Tema i orienteringen: Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene

Detaljer

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Lisbeth Annie Nymo Saksmappe: 2017/3905-33031/2017 Arkiv: G21 Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 142/17 Kommunestyret

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma Strategi 2020 - Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma Styremøte 02.06.2010 Daniel Haga Innkomne høringssvar Ca 220 høringsinstanser fikk invitasjon Per 27.05.2010 har 135 svart: 69 av 85

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sykehusplan avklaring av akuttfunksjoner

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sykehusplan avklaring av akuttfunksjoner Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF www.helse-nord.no Foretaksmøte 24. april 2017 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF Oppfølging av Nasjonal helseog sykehusplan avklaring av akuttfunksjoner

Detaljer

Dette er nå utredet og resultatet av gjennomgangen foreligger i følgende rapporter som med dette sendes ut på høring:

Dette er nå utredet og resultatet av gjennomgangen foreligger i følgende rapporter som med dette sendes ut på høring: v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 14/6213-1 Saksbehandler: Irene Sørås Dato: 18.06.2014 Høring- legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak Bakgrunn Helsedirektoratet skal bidra

Detaljer

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Styremøte Per Engstrand /Nina Føreland Flekkefjord fredag 15.september 2017 Foretaksprotokollen 3.5.17 Innledning med dagens akuttfunksjoner innarbeides i U2035

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Akuttdagene 2010 Stiklestad 20. oktober 2010 Daniel Haga Direktør for samhandling Disposisjon Generelt om strategiarbeidet Strategiprosessen Hovedutfordringer Behov

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 99/10 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Gjennomføring av ROSanalyse og konsekvensutredning

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 99/10 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Gjennomføring av ROSanalyse og konsekvensutredning HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 99/10 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Gjennomføring av ROSanalyse og konsekvensutredning Saksbeh: Lars Magnussen Arkivkode: Saksmappe: 09/466 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 074/

Styret ved Vestre Viken HF 074/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 18.08.11 Harald Noddeland 974 02 040 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 074/2011 25.08.11

Detaljer

Til Arbeidsgruppa i rehabilitering Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF

Til Arbeidsgruppa i rehabilitering Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF Til Arbeidsgruppa i rehabilitering Ålesund, 10.10.11 Helse Møre og Romsdal HF Framtidig tilbud innen rehabilitering -uttalelse frå legegruppen ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering og Nevrologisk

Detaljer

Tilnærmingen skulle være helhetlige strukturelle tiltak i tråd med overordnete føringer med særlig vekt på:

Tilnærmingen skulle være helhetlige strukturelle tiltak i tråd med overordnete føringer med særlig vekt på: NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Fagdirektør Toril Kolås Dato: 05.12.2013 Tema: Omstilling somatikk Bakgrunn Vurderingene av tiltak i ØLP-perioden har vært tema på en rekke ulike

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Tabell 1 oppfølging av styresaker i 2011

Tabell 1 oppfølging av styresaker i 2011 Tabell 1 oppfølging av styresaker i Styremøte Sak Oppfølging Sak avsluttet Merknad 27. januar 001/ Orienteringer Ikke påkrevet 002/ Overføring av oppgaver 003/ Medarbeiderundersøkelse 2010 004/ Oppfølging

Detaljer

SAK NR OMSTILLING SOMATIKK TILLEGGSRAPPORT OG VIDERE PROSESS

SAK NR OMSTILLING SOMATIKK TILLEGGSRAPPORT OG VIDERE PROSESS Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 039 2015 OMSTILLING SOMATIKK TILLEGGSRAPPORT OG VIDERE PROSESS Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsrapporten fra utredningsarbeidet i somatikk til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhetved Orkdal sjukehus

SAKSFREMLEGG. Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhetved Orkdal sjukehus SAKSFREMLEGG Sak 18/09 Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhetved Orkdal sjukehus Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Roar Arntzen/Nils Eriksson Arkivsak: 09/1555-4 Arkiv:

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Disposisjon Oppfølging etter innspill i styremøte 22.02.2010 Hovedbudskap i strategidokumentet Videre prosess Oppfølging etter innspill i styremøte

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Strategi des Informasjon til styrene i HMN

Strategi des Informasjon til styrene i HMN Strategi 2020-10.des 2009 Informasjon til styrene i HMN Styrets vedtak (okt -09) Organisering av arbeidet med Strategi 2020 Arbeidet organiseres som et prosjekt Prosjekteier: Dir. for samhandling Daniel

Detaljer

Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for bakgrunnen, status og videre oppfølging av organisering av ledernivåene til orientering.

Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for bakgrunnen, status og videre oppfølging av organisering av ledernivåene til orientering. Dato 20.06.11 Saksbehandler Saksfremlegg Ansvarsavklaring for ledernivåene Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 059/2011 27.06.11 Trykte vedlegg: 1. Protokoll

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 61/09 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 04.06.2009 61/09 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:0

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Høringsuttalelser K

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Høringsuttalelser K Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Kommunestyre SYKEHUSTILKNYTNING FOR VESTBY KOMMUNE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Høringsuttalelser HOM

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 102/ Trykte vedlegg: 1. Notat av 26, oktober 2011 til styret i VV HF

Styret ved Vestre Viken HF 102/ Trykte vedlegg: 1. Notat av 26, oktober 2011 til styret i VV HF Dato Saksbehandler 17.11.11 Per Meinich Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Virksomhetsregistrering ved ortopedisk avdeling, Drammen Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 102/2011

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 10.12.12 Karin Ask-Henriksen Evaluering av hovedferieavvikling 2012 - Overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen 2013 Saksnr.

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE Deres dato: Saksbehandler: Trond Elsbak, Tove Skjelvik og Kristian Iversen Fanghol Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2005 200400327-32 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Notat til styremøte 26. januar 2010

Notat til styremøte 26. januar 2010 Notat til styremøte 26. januar 2010 Strategi Helse Sunnmøre 2015 Akuttfunksjonar oppgåvefordeling mellom sjukehusa med vekt på framtidig utvikling av Volda sjukehus Augeblikkeleg hjelp innleggingar Medisin

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Prosjektdirektør Ingen SAK 27/2010 VIDERE PROSESS MED AREALTILPASNINGER, TILRETTELEGGING OG

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 089/

Styret ved Vestre Viken HF 089/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.1.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 53 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 89/

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

SØ Omlegging av akuttberedskapen i Sykehuset Østfold

SØ Omlegging av akuttberedskapen i Sykehuset Østfold STYREMØTE 12. desember 2011 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/492 SØ 2015 - Omlegging av akuttberedskapen i Sykehuset Østfold Sammendrag: Et ledd i planlegging og gjennomføring av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG KONGSBERG KOMMUNE. Utvalg: Utvalg for helse og sosial. Dato: Trykte vedlegg: I) 2)

SAKSFRAMLEGG KONGSBERG KOMMUNE. Utvalg: Utvalg for helse og sosial. Dato: Trykte vedlegg: I) 2) Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Ole Bjørn Herland 1lI5504 SAKSFRAMLEGG Arkiv: 026 GOO &13 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Utvalg for helse og sosial Dato: FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2025 FOR VESTRE

Detaljer