Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015"

Transkript

1 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms viktigste styringsverktøy i all aktivitet og utadrettede virksomhet, både lokalt og sentralt.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE VISJON... 2 GRUNNPRINSIPPER... 2 NORGE OG VERDEN... 2 FLYKTNING OG ASYLPOLITIKK... 3 Det er en menneskerett å søke asyl... 3 Asylsøkerbarn er også barn... 4 Ureturnerbare asylsøkere og papirløse... 5 Standarder på mottak... 6 ANTIRASISME, DISKRIMINERING OG INKLUDERING... 8 Makt til å inkludere hviler på majoriteten... 8 Fra fiksjon til fakta... 8 Økt fleksibilitet i tolkningen av «det norske»... 9 INTERNASJONAL SOLIDARITET Demokratisk kontroll over naturressurser Global demokratisering og omfordeling Retten til deltakelse Palestina Pengestrøm fra Oljefondet til utlandet Solidaritet, ikke veldedighet HUMANITÆR NEDRUSTNING Miner og klaseammunisjon Atomvåpen Norge som våpeneksportør UNGDOMSMAKT ORDLISTE KILDER

3 VISJON Folk forandrer verden gjennom kampen for et fritt og inkluderende samfunn, der makt og ressurser er rettferdig fordelt, menneskeverdet står i sentrum og fordommer konfronteres. GRUNNPRINSIPPER Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon, og vi er deres samfunnspolitiske ungdom. Vi baserer vårt arbeid på Norsk Folkehjelps verdier og prinsipper. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom mener at verden ikke er fattig, men urettferdig. Derfor er det en hovedoppgave for oss å arbeide for en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser. Vi skal jobbe for å fremme internasjonal solidaritet i Norge, bekjempe rasisme og diskriminering, og fronte en human asyl- og flyktningpolitikk. Vårt arbeid bygger på solidaritet, ikke veldedighet. Solidaritet vil si å stå skulder til skulder med de marginaliserte i samfunnet og bidra til at de selv kan forme sine samfunn. Å vise solidaritet kan derfor innebære å ta standpunkt på de undertryktes side. I vårt arbeid med å utfordre makt og urett styres vi av prinsippet om å kun uttale oss i saker som vi, eller Norsk Folkehjelp, har erfaring fra gjennom vårt arbeid nasjonalt eller internasjonalt. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom sin rolle er: Å spre informasjon og kunnskap i befolkningen om internasjonale spørsmål. Å være en pådriver for endring av dagens skjeve makt- og fordelingspolitikk. Å støtte agendaen til Norsk Folkehjelps partnere overfor norske myndigheter og overfor den norske opinion. Å være en vaktbikkje og myteknuser når det kommer til diskriminerende atferd, rasisme og ekstremisme Å være en pådriver for en mer human asylpolitikk i Norge Å være fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon Å være den nærmeste samarbeidspartneren for ungdom i fagbevegelsen når det kommer til våre arbeidsområder NORGE OG VERDEN I slutten av november 1939 falt russiske bomber over Helsingfors, og finske flyktninger veltet inn over den svenske og den norske grensen. Få dager senere, den 7. desember 1939, ble Norsk Folkehjelp stiftet som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Tuftet på Arbeidersaniteten og Spaniahjelpen var fokuset allerede fra starten av på marginaliserte grupper i inn- og utland. I Norge satte Norsk Folkehjelp behovet for grunnleggende helse- og hygienetilbud på agendaen. På samme tid samlet Norsk Folkehjelp inn 1,7 millioner til Finlandshjelpen, den største innsamlingen hittil i norsk historie. 2

4 Selv om behovene har endret seg er kampen for demokratiske samfunn like sentral i dag som den var på 1930-tallet. I 2013 førte krig og konflikt til at rekordmange måtte flykte fra sine hjem (Flyktninghjelpen 2013). Svært få av disse menneskene kommer seg helt til Norge, og når de etter en lang og utrygg ferd krysser grensen møter mange på ny usikkerhet. De lever i uvisshet om fremtiden, og mange lever flere år i mottak mens de venter på svar på sin asylsøknad. Enkelte opplever etter lang tid å få avslag, men kan av ulike årsaker ikke reise tilbake og ender opp som papirløse. Andre får opphold i Norge, men møter fordommer og diskriminering som hindrer deres fulle deltakelse i samfunnet. Integreringsstrukturene er mangelfulle og vi kan ikke akseptere at det norske samfunn møter mennesker i nød på denne måten. Et inkluderende og demokratisk samfunn krever mer enn lange køer ved valgurnene. I et demokrati bestemmer folket over sine ledere og stiller dem jevnlig til ansvar for sine handlinger. Demokrati er folkestyre, og millioner av røster har gjennom tidene krevd sin rett og bevist at dersom vi roper sammen, kan folkemakta vinne. Dessverre kan folkemakt både forhindres og knebles. Et reelt demokrati krever godt fungerende institusjoner og innfrielse av universelle rettigheter, som en selvstendig presse, leseferdigheter i det brede lag, reell ytringsfrihet, organisasjons- og forsamlingsfrihet og beskyttelse av minoriteters rettigheter. Men institusjoner alene er ikke nok. Grasrota må få makt, rom og mulighet til å ta demokratiske institusjoner i bruk. Det er derfor Norsk Folkehjelp støtter opp om folkelige organisasjoner verden over. I mange land marginaliseres grupper og minoriteter gjennom statslederes undertrykkelse av demokratiske friheter. Det legger et ekstra ansvar hos dem hvis stemmer ikke kan knebles. For om ikke de frie stemmer reagerer mot maktmisbruk og påtvunget taushet, hvem kan da gjøre det? Vår stemme er fri, og vi vil bruke den til å støtte grasrotas kamp mot overmakta i land der folk bringes til taushet. Vi vil presse norske myndigheter til å adressere menneskerettighetsbrudd i relasjoner med disse landenes maktapparat. Vi skal aldri påberope oss retten til å diktere eller tro at vi vet best. I stedet skal vi stille oss på folkets side der de marginaliseres, og rope med dem i deres kamp. Vis solidaritet for verden er ikke fattig. Den er preget av urettferdig fordeling av makt og ressurser, og det kan vi gjøre noe med. FLYKTNING OG ASYLPOLITIKK Det er en menneskerett å søke asyl Mennesker på flukt fra krig og nød, eller mennesker forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller medlemskap i en sosial gruppe, har ofte rett til beskyttelse i Norge. Beskyttelse får de gjennom asyl eller opphold på humanitært grunnlag. De aller fleste må søke asyl før de kan få beskyttelse, og alle har rett til å søke asyl. Det gjelder også de som ankommer «ulovlig», som ved menneskesmugling, eller ikke har identitetspapirer (Ottesen 2008) (Ottesen 2008:18). En stadig strengere innvandringspolitikk fører til at retten til beskyttelse reduseres. Det er blitt vanlig å avvise og tvangsreturnere asylsøkere fra konfliktområder i strid med FNs anbefalinger. Innvandringsregulerende hensyn, med sikte på å redusere antall asylsøkere i Norge, gjør asylinstituttet mer utilgjengelig og svekker selve retten til å søke asyl. Men det er ikke kriminelt å 3

5 være asylsøker, det er en menneskerett (NF 2001:9-10). Norge er et av verdens rikeste land og har et særskilt ansvar for å gjøre asylinstituttet mer, ikke mindre, tilgjengelig. : At norske myndigheter må innføre en mer human asylpolitikk. At norske myndigheter til enhver tid følger FNs anbefalinger for hva som er en forsvarlig asylog innvandringspolitikk, særskilt i forhold som angår barns behov og rettigheter. At norske myndigheter reverserer strenge, innvandringsregulerende hensyn og i stedet fokuserer på å gjøre asylinstituttet mer tilgjengelig for mennesker på flukt. At norske myndigheter innfører arbeidstillatelse for asylsøkere under behandling av asylsøknad At klimaflyktningers situasjon skal løftes og anerkjennes som en sårbar gruppe Asylsøkerbarn er også barn Enslige mindreårige asylsøkere er i en spesielt sårbar posisjon og bør behandles med ekstra hensyn og omsorg. Grunnloven 110c kommer blant annet til uttrykk gjennom Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett. Dette betyr at bestemmelsen i konvensjoner og protokoller den norske stat har skrevet under på, slik som barnekonvensjonen, skal ha forrang foran annen lovgivning. Ansvar for barn mellom 15 og 18 år ligger i dag under UDI. Undersøkelser har vist at enslige barn mellom 15 og 18 år ofte forsvinner fra mottak og inn i en stadig voksende papirløs underklasse. Dette skjer fordi denne gruppen sårbare barn ikke ligger under barnevernet, en praksis som er lovstridig da alle barn i Norge som ikke har omsorgspersoner skal ligge under barnevernet. Dagens praksis med midlertidig oppholdstillatelse for enslige asylsøkerbarn over 16 år bryter artikkel 3 i barnekonvensjonen og fører til at mange barn får sitt liv satt på vent (NF 2011:14-15). Barn har rett til gratis grunnskoleopplæring. I Norge sier regelen at dersom det er sannsynlig at barnets opphold vil vare utover 3 måneder, eller barnet har oppholdt seg i Norge i mer enn 3 måneder, trer retten til grunnskoleopplæring inn (Ottesen 2008:17-18). Det er viktig at denne rettigheten blir overholdt, også når det gjelder papirløse barn. Barnehageloven 12a gir alle barn som er bosatt i en kommune rett til barnehageplass, i løpet av august måned det året de fyller ett år. Hvis asylbarn ikke har fått oppholdstillatelse, anses de ikke som bosatt i kommunen, og mister derfor retten til barnehageplass. Dette innebærer at det i dag er om lag 1000 barn i Norge som ikke har rett til barnehageplass. UDI har en tilskuddsordning som gir finansiering av barnehageplass til barn fra 4 år. Barn fra 2 til 4 år har rett på tilbud om barnebase på mottaket. Dette tilbudet er av variabel kvalitet, og har ikke det pedagogiske tilbudet som blant annet er viktig for språk og sosial utvikling som en barnehage kan gi. UDI ønsker en endring i loven for å kunne gi alle barn på asylmottak rett til barnehageplass, noe som vil viktig for å gi alle barn i Norge et godt og likeverdig utgangspunkt. : At enslige asylsøkerbarn regnes som barn inntil fylte 18 år som stipulert i norsk lov og at barnevernet overtar ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere i alderen år. 4

6 At den norske regjering oppfyller kravet om at alle enslige asylsøkerbarn får oppnevnt en hjelpeverge, at dette skjer i samsvar med ansvarlige retningslinjer, og så fort som mulig etter ankomst. At alle barn i Norge får skolegang, barnehageplass og helsetilbud, også mens asylsøknad og eventuell retur behandles eller forberedes. At barnehageloven 12a, rett til barnehageplass, endres slik at rettighetene inkluderer barn som er bosatt på asylmottak, på lik linje med barn som er bosatt i Norge. At barns liv ikke settes på vent og at praksisen med midlertidig opphold for enslige asylsøkerbarn over 16 år stoppes. At norske myndigheter avslutter praksisen med tvangsretur av barn til første ankomstland, inkludert mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år, selv når det foreligger vedtak på asylsøknad i første ankomstland. At barnets beste alltid går foran innvandringsregulerende hensyn, noe som betyr at familier med barn som har vært i Norge i tre år eller mer som hovedregel får varig oppholdstillatelse. FAKTA UDI har per i dag ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år, mens barnevernet har ansvar for de under 15 år. Alle skal i prinsippet få oppnevnt en hjelpeverge som skal sikre barnas rettssikkerhet. Hjelpevergen er stedfortreder for foreldrene når det gjelder den juridiske siden av foreldreansvaret, mens mottaket har ansvar for den daglige omsorgen. Etter transittfasen er oppnevnelse av kvalifiserte hjelpeverger imidlertid svært mangelfull og tilfeldig. I en studie om papirløse migranter stadfestes det at det fødes barn i Norge som aldri registreres eller blir lagt merke til ( ). Aftenposten poengterte i ( ) 2007 at papirløse barn ofte ikke hadde sosial omgang med andre barn, at ikke alle gikk på skole og at de ble sosialt isolert ( ). Ikke alle oppsøker skole og helsetilbud, da foreldrene er redde for at familien blir avslørt hvis barna viser seg for offentlige myndigheter. (Ottesen 2008:12-13) Ureturnerbare asylsøkere og papirløse Norge er i ferd med å utvikle en permanent papirløs underklasse, bestående av mennesker som har levd i Norge i opp mot 16 år uten grunnleggende rettigheter. Mange av disse er såkalt ureturnerbare asylsøkere; personer som har fått avslag på asylsøknaden, men som av ulike grunner ikke kan returneres til sine hjemland. Andre er returnerbare asylsøkere som lever i skjul for å unngå retur, eller irregulære immigranter som aldri har søkt asyl i Norge (NF 2011:24). Det er primært de to første kategoriene vi sikter til når vi omtaler papirløse. Dette er mennesker som kan presentere en troverdig identitet, men som mangler norske papirer. Det må være en politisk prioritet å motvirke etableringen av en permanent papirløs underklasse i Norge. Et demokratisk velferdssamfunn kan ikke være bekjent med at det utvikles parallelle samfunn hvor en økende gruppe mennesker lever utenfor storsamfunnets trygghet og forutsigbarhet. 5

7 Papirløse står helt uten forsvar og beskyttelse på arbeidsplassen og er dermed blant de mest sårbare i norsk arbeidsliv. Disse trenger vår støtte! De papirløse trenger inntekt til livsopphold. Derfor er det ikke et spørsmål om de kommer til å arbeide, det er et spørsmål om hvilke forhold vi skal akseptere at de jobber under. Det at det finnes en papirløs underklasse, helt uten rettigheter gjør det mulig for arbeidsgivere å velge sosial dumping. Vi kan ikke la arbeidsgiverne få dette valget. Vi må stå opp for retten til anstendige arbeidsforhold, for alle. : At ureturnerbare asylsøkere med avslag etter tre år må få sin sak gjenopptatt, og få varig opphold etter fem. At den papirløse befolkningens situasjon reguleres og at papirløse gis midlertidig identitetskort, skattekort og fri helsehjelp. At norske myndigheter stanser alle forhandlinger om retur, og trekker seg ut av inngåtte returavtaler, med land og regimer der hvor retur ikke er i tråd med FNs anbefalinger. At Norsk Folkehjelp og fagforbundene slutter opp om og sikrer opprettelsen av et faglig senter for papirløse, i henhold til vedtaket som ble fattet av LO-kongressen Standarder på mottak Når asylmottak etableres av private aktører kan søken etter profitt komme foran hensynet til det beste for beboerne. Det periodevis store presset fra UDI om etablering av flere asylmottak fører til at mange ser sitt snitt til å tjene raske penger, og resultatet blir billige løsninger, redusert sikkerhet for asylsøkere og ansatte, med dårligere arbeidsvilkår som for eksempel lavere lønn (NF 2011:17). Mennesker på mottak er også beskyttet av norsk lov, og skal ha tilgang på de samme rettighetene som andre i sin kommune. Asylmottak på isolerte steder fører til redusert mulighet for inkludering i samfunnet, og redusert kjennskap til norske lover og rettigheter. Det fører også til at mennesker i voldelige familieforhold vanskeligere kan bryte ut av disse, da de mangler nettverk og kunnskap om alternative løsninger utenfor mottaket (NF 2011:20). Til en hver tid er flere hundre av beboerne i asylmottak såkalte papirløse. Disse har ikke rett til helsehjelp eller økonomisk støtte på lik linje med asylsøkere. Dette skaper konflikt mellom beboere på mottak, noe som forverres av dårlig bemanning. Profittsøking skal derfor aldri gå på bekostning av menneskelige hensyn. Mennesker på flukt skal ikke settes på anbud! Selv for de få som får opphold i Norge er ikke alltid ventetiden over, i overkant av 5400 flyktninger venter i norske asylmottak på å bli bosatt i en kommune. De har fått opphold, men de får ikke noe sted å bo. De som skal bli i Norge må få komme i gang med livene sine, noe som er svært vanskelig når de må fortsette å bo i mottak. Det er også et problem for mottaket som ikke får frigjort plassen til andre som trenger den. Kommunene må bosette flere flyktninger, og bosetting må sees på som en varig oppgave for kommunene. Lang ventetid på bosetting har store menneskelige og økonomiske omkostninger. Ingen tjener på ventetiden. Det er viktig at flyktningene får komme raskt til en 6

8 kommune og kan begynne å leve normale liv. Staten og kommunene må ta ansvar og bosette flere og raskere enn før. : At norske myndigheter tar ansvar for å bedre rammevilkår for mottaksdrift i Norge. At det blir økt fokus på sikkerhet og kontroll i mottak, med flere ansatte, flere døgnbemannede mottak og sterkere faglig kompetanse. At det stilles strengere krav til aktivitetstilbud for barn i mottak, herunder en økning av den psykososiale innsatsen ovenfor barn med traumer. At det så langt det lar seg gjøre unngås at asylmottak etableres på isolerte steder der nettverksbygging i samfunnet for øvrig blir vanskelig. At regjeringen stopper sine planer om å innføre flere lukkede mottak. At flere kommuner tar ansvar og bosetter flyktninger FAKTA Det er flere problemer knyttet til asylsøkere og papirløses personlige sikkerhet. I rapporten av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo fra 2008, nevnes det blant annet at I Sverige ble det oppfattet som et problem at papirløse kvinner som var utsatt for vold ikke fikk plass på krisesenter, og at de var redde for å melde i fra om vold og overgrep, da de frykter for å selv bli oppdaget og sendt ut (Arwidsson, sitert i Ottesen 2008:12). AKTIVITET Påvirk i ditt lokalsamfunn! Ta kontakt med politiske partier i din kommune, og be kommunestyret åpne for bosetting i din kommune 7

9 ANTIRASISME, DISKRIMINERING OG INKLUDERING Makt til å inkludere hviler på majoriteten Vi ansetter Espen og kaster Eduardos jobbsøknad i søpla. Vi holder oss til det vi tror vi kjenner, og slik kommer våre holdninger til syne. De kommer også til syne i det vi dels ubevisst unngår den hivsmittede, fniser litt av den transseksuelle eller henvender oss til han bak skranken som ser ut som oss. Vi diskriminerer ikke, sier vi. Likevel må vi innse at våre felles fordommer leder til kollektive handlinger og stigmatisering av hele grupper basert på ytre faktorer, og det er diskriminering, selv når det «bare» er uvitenhet eller fremmedfrykt som ligger til grunn. Et viktig verktøy i kampen mot rasisme og diskriminering er derfor å se mennesker som individer, ikke grupper. I dag kontrollerer den etnisk norske majoriteten de aller fleste arbeidsplasser og boliger, og setter den politiske dagsorden. Integrering avhenger av inkludering av minoriteter i disse prosessene, og uten majoritetens aksept kan dette aldri skje. Majoritetsbefolkningens ansvar må belyses i vesentlig større grad enn hva den gjør i dag. At det innføres nulltoleranse mot all etnisk, religiøs og kulturell diskriminering på alle nivå i samfunnets fora. At hver og en i det norske samfunn ser sitt ansvar i å konfrontere fordommer, reflekterer over sine egne, og alltid søke å hindre fordommer i å bli ansett som etablerte sannheter. At norske politikere og myndigheter jobber ut ifra en forståelse av at integrering ikke bare handler om bakgrunn og vilje, men i stor grad også om sosiale strukturer og politikk. At norske myndigheter iverksetter konkrete tiltak for å bekjempe ekstremisme og voksende rasisme i Norge. At kommunale og fylkeskommunale arbeidsplasser signerer kontrakten for å bli en Rasismefri Sone. Fra fiksjon til fakta Den norske innvandringsdebatten er sterkt preget av myndighetenes økende fokus på kontroll, avskrekking og innskrenking av muligheten til å få asyl i Norge. Dette bidrar til negative holdninger til innvandring og innvandrere generelt i den norske befolkning. Den negative retorikken gjør mulighetene for integrering langt dårligere, og ofte baseres debatten på feilinformasjon. Media understreker myndighetenes skremselsretorikk når de overfokuserer på negative problemstillinger. Dette skaper et skeivt bilde av asylsøkere og innvandrere som skoletapere, kriminelle og lite integreringsvillige. Det verste med disse usannhetene, overdrivelsene og forenklingene, som i økende grad har fått prege den offentlige debatten, er at så få konfronterer dem. I kjølvannet av tragedien i Regjeringskvartalet og Utøya ser vi nå en utvikling hvor stadig flere involverer seg mot dumskap og 8

10 uvitenhet på nettet. Dette er en nødvendig og viktig utvikling når flere ekstreme grupperinger samtidig er blitt mer synlig for en bred offentlighet. Det skal være takhøyde i den politiske debatten i Norge, men det skal aldri være likegyldighet. Løgner må møtes med kunnskap, og likegyldighet må møtes med engasjement. At samfunnsdebatten alltid tar utgangspunkt i virkelige tall og statistikker, særlig vedrørende antall flyktninger og asylsøkere i Norge relativt til resten av verden. At politikere og myndighetene for øvrig bidrar til et mer riktig og nyansert fokus i asyl- og flyktningpolitikken, og tar ansvar for de fordommer og holdninger de er med på å skape gjennom et ensidig fokus på kontroll og avskrekking. At norske myndigheter, politikere og befolkningen generelt konfronterer usannheter, stereotypier og fordommer om utsatte grupper i samfunnet når de blir fremsatt, og at de aldri benytter dem selv. At media tar et spesielt ansvar for å belyse flere perspektiver ved verdens flyktningemønster, og spesielt flyktningens eget perspektiv. AKTIVITET Det finnes flere metoder for å drive holdningsrettet arbeid i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, deriblant Mangfold og Dialogkurs, Menneskebibliotek og etablering av rasismefri soner. I 2013 utga Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom håndboka Hvordan bekjempe rasisme i det offentlige rom. I håndboka kan du lese om eksempler, statistikk og hvordan du selv kan bidra til å gjøre Norge til et mer tolerant og inkluderende samfunn. Ta debatten! Bruk håndboka og fordommer.no til å lære fakta du trenger for å vinne debatten. Økt fleksibilitet i tolkningen av «det norske» Norsk samfunnsdebatt fokuserer ofte mye på de ytre egenskapene ved det å være norsk, som hvordan man ser ut i klesveien, hvilken hudfarge man har eller hvilke aktiviteter man driver med. Friheten til å kunne ytre sine meninger og sin religion, til å kunne kle seg som man selv ønsker og kunne forme sin egen identitet er de viktigste byggesteinene i et demokratisk samfunn. Rigide tolkninger av det å være norsk og hvem som omfavnes av det norske må forkastes. At politikere, myndighetene og befolkningen for øvrig konfronterer de ensporede perspektivene rundt det å være norsk og hva som utgjør det norske. 9

11 At alle medlemmer av det norske samfunn skal omfavnes av demokratiets grunnpilarer, av ytringsfriheten, organisasjonsfriheten og retten til å selv kunne forme sin identitet. INTERNASJONAL SOLIDARITET Demokratisk kontroll over naturressurser Knebling av organisasjons- og ytringsfrihet er en effektiv brekkstang for statsledere til å utnytte fellesskapets ressurser for egen vinning. Slik utnyttelse innebærer landtyveri eller salg av vannkilder, rismarker og mineraler til private selskaper. Dette er ressurser som bør komme hele befolkningen til gode. Rettferdig handel forutsetter demokratisk kontroll over naturressurser, goder, internasjonale standarder og lokal forvaltning. Demokratisk kontroll og rettferdig fordeling av fellesskapets verdier må utgjøre selve grunnlaget for all internasjonal handel med og investering i naturressurser. Dette vet Norge, hvor statlig eierskap og befolkningens krav om medbestemmelse og økonomiske andeler fra naturressurser har ført til økonomisk vekst og velferd for alle. Norske selskaper har i økende grad økonomiske forbindelser i land med demokratiske utfordringer, problemer med korrupsjon og mangel på anstendige arbeidsforhold. Flere av disse selskapene er delvis eid av den norske stat, noe som forplikter norske myndigheter til handling. At det etableres demokratisk kontroll over naturressurser i alle land. At norske myndigheter legger til rette for at offentlig eierskap kan tas i bruk som et viktig utviklingspolitisk virkemiddel i handel med naturressurser i udemokratiske land, og at disse selskapene ikke drives av rene profitthensyn. At Statens pensjonsfond utøver aktivt eierskap ut i fra etiske retningslinjer, og ved manglende gjennomslag trekker seg ut av alle direkte og indirekte investeringer i selskaper som bryter menneskerettighetene og FN konvensjonene. Global demokratisering og omfordeling Dagens globaliseringsprosesser har ført til tettere forbindelser og gjensidig avhengighet mellom land og organisasjoner. Samtidig har makt og ressurser blitt konsentrert på stadig færre hender. Dette fører til et urettferdig globalt handelssystem som forsterker avstanden mellom fattig og rik, både mellom stater og internt i land. Derfor trengs det økt demokratisering av internasjonale finansinstitusjoner, som Verdensbanken, Det internasjonale valutafondet (IMF) og Verdens handelsorganisasjon (WTO). Slik får også landene i sør styrket sine interesser internasjonalt, og slik får de økt politisk handlingsrom til å utvikle egen omfordelingspolitikk og eget næringsliv. Folket skal avgjøre sitt eget lands utvikling, ikke internasjonale finansinstitusjoner som presser statsledere til å overkjøre demokratiet og innføre markedsliberale mekanismer som lavere skatt, frihandel og privatisering. Norske myndigheter fører i dag en bistandspolitikk som er gjennomsyret av markedsliberal tenkning. Vi er kritiske til politikere som mener fattigdom utelukkende kan løses 10

12 gjennom økt handel og frihandel. Ofte kan en slik oppskrift ha motsatt effekt, som å undergrave næringsutviklingen og presse lønninger og arbeidsforhold ned. Økt internasjonal handel og nasjonal vekst kommer kun befolkningen til gode dersom man samtidig har et aktivt fokus på en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser nasjonalt og internasjonalt. At norske myndigheter og selskaper med offentlig eierskap har fokus på omfordeling av inntektene andre stater generer gjennom handel med Norge. At norske myndigheter arbeider for å skape internasjonale rammeverk som fremmer en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser mellom land. At norske myndigheter arbeider for at internasjonale finansinstitusjoner demokratiseres. Retten til deltakelse Organisasjons- og forsamlingsretten er viktige bærebjelker i ethvert demokratisk samfunn. Et demokratisk samfunn er et samfunn der alle blir hørt, lokalbefolkning og minoriteter skal ikke bli overkjørt av majoriteten. I mange land holdes marginaliserte grupper, som ungdom, kvinner, LHBTpersoner og urfolk, utenfor politiske beslutningsprosesser. Likestilling og styrking av deres rettigheter er en forutsetning for demokratiet. Urbefolkningen mange steder diskrimineres både politisk og økonomisk. I mange land har marginaliserte grupper organisert seg for sammen å kreve sin rett. Vi må støtte dem i deres kamp, spesielt der deres rett til å organisere seg for en sterkere stemme trues. At norske myndigheter og andre relevante aktører tar offentlig avstand fra brudd på folks rett til å organisere seg, spesielt der Norge har statlige eller private investeringer, og i land som mottar bistand fra Norge. At selskaper med internasjonal virksomhet eller internasjonale leverandørkjeder må legge ILO konvensjon 169 om urfolks rettigheter til grunn for sin virksomhet, og at spesielt retten til fri konsultasjon finner sted før det investeres på urfolks territorier. Palestina Mer enn 60 år etter opprettelsen av staten Israel lever fortsatt over fire millioner palestinere som statsløse flyktninger i Midtøsten. Selv om deres rett til å vende tilbake er slått fast av FN nektes de å returnere til sine hjem av Israel. De har heller ikke fått noen kompensasjon. I samfunnene der flyktningene har levd i mellomtiden har mange grunnleggende rettigheter uteblitt, som retten til deltakelse, organisering, statsborgerskap og retur. Det er derfor stort behov for økt fokus på de palestinske flyktningenes situasjon og rettigheter, og økt støtte til deres mobilisering for sin sak. 11

13 Siden opprettelsen av staten Israel har palestinerne på Gaza og Vestbredden blitt fordrevet fra stadig større deler av sitt tradisjonelle leveområde. Palestina har blitt oppgradert til observatørstat i FN, men undertrykkingen fortsetter. Israels manglende respekt for grensene vedtatt av FN og den stadig økende okkupasjonen, er folkerettsstridig. Den enorme uretten begått mot det palestinske folk kan ikke fortsette. Muren, som blir lengre for hver dag, sementerer Israels okkupasjon. Dette resulterer i enorme vanskeligheter for den palestinske befolkning som stenges ute fra sine olivenlunder, splittes fra sine familier og får innskrenket til det absolutte sin rett til å bevege seg fritt i eget land. En diplomatisk løsning kveles stadig av israelske politikeres uvilje. Vi må legge press på Israel slik at de etterkommer internasjonal lov og respekterer palestinske rettigheter. Et viktig virkemiddel for å skape dette presset er BDS; Boikott, Deinvestering og Sanksjoner. Gjennom Unified Palestinian Call for BDS har palestinerne selv uttrykt et ønske om boikott, og mener dette er det beste middelet vi har til rådighet i dag. Akademiske institusjoner er meningsbærere i samfunnet og forskning, særlig innen arkeologi og historie, og har blitt brukt aktivt i Israels rettferdiggjøring av den folkerettsstridige okkupasjonen av Palestina. Kulturell og akademisk boikott er som handelsboikott et verktøy for å oppnå press. Det handler om å tvinge israelere som ikke er engasjerte i konflikten til å forholde seg til palestinernes situasjon, om å gjøre det umulig å være likegyldig. Som ved økonomisk boikott er ikke akademisk og kulturell boikott noe mål i seg selv. Det er kun et middel og vil ta slutt i det okkupasjonen opphører. Byggingen av israelske bosettinger fortsetter hver dag på palestinsk land og Israels tyveri av palestinske ressurser stanser ikke. Palestinske statsansatte får ikke utbetalt lønn og strømmen kuttes stadig som en del av Israels okkupasjon. Reaksjonene fra det internasjonale samfunnet blir sterkere, men ingen handler. Tilstrekkelig press på Israel uteblir, og okkupasjonen fortsetter og forverres hver dag. Palestina må være øverst på dagsorden når Norge engasjerer seg i Midtøsten! At okkupasjonen av Palestina opphører umiddelbart, og muren rives! At norske myndigheter adresserer og viderefører presset på Israel ved enhver anledning, og går i bresjen for et økt press på Israel fra FN. At sanksjoner og boikott som virkemiddel mot okkupasjonen videreføres og forsterkes. LO, fagforbundene, norsk importnæring, kulturinstitusjoner, læringsinstitusjoner og den norske stat må bli med. At statens pensjonsfond utøver aktivt eierskap, og ved manglende gjennomslag trekker seg ut av alle direkte og indirekte investeringer i selskaper som bidrar til opprettholdelse av den ulovlige okkupasjonen av Palestina At den norske regjering anerkjenner en palestinsk samlingsregjering, støtter den økonomisk og jobber aktivt for at palestinerne kan stå samlet om sine krav. At norske myndigheter øker fokuset på de palestinske flyktningene i Midtøsten, og arbeider aktivt for at deres rettigheter blir ivaretatt i påvente av retur. 12

14 AKTIVITET Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom har lenge vært opptatt av å reagere mot den enorme uretten som blir begått mot den palestinske befolkning. Det har ved en rekke anledninger vært pengeinnsamlinger og solidaritetskonserter, debatter og konferanser om konflikten. Vil du være med? Arranger en debatt, en riv-muren-aksjon eller en demonstrasjon! Pengestrøm fra Oljefondet til utlandet Gjennom Oljefondet, eller Statens Pensjonsfond Utland (SPU), investerer Norge store summer internasjonalt som kan bidra til å sikre rettferdig fordeling av ressurser eller kan bidra til det motsatte. Til tross for at Oljefondet skal sikre avkastning til fremtidige generasjoner med lavest mulig risiko, er investeringene underlagt etiske retningslinjer som er enstemmig vedtatt av Stortinget. Til tross for disse etiske retningslinjene har man gang på gang blitt konfrontert med at fondet har investert i verstingselskaper som skader miljø, overkjører arbeiderrettigheter eller bidrar til økt korrupsjon. For å unngå dette er det er etablert et Etikkråd som fungerer som et rådgivende organ som kommer med anbefalinger om uttrekk og observasjon av selskap som kan tenkes å bryte retningslinjene. Men med få ressurser og mer enn 8000 selskap å kontrollere fungerer ikke rådet optimalt etter sin hensikt, også av mangel på makt og gjennomslagskraft. De siste årene har Oljefondets investeringer i statsobligasjoner økt kraftig, som i praksis betyr utlån til stater. Disse investeringene er imidlertid ikke underlagt etiske retningslinjer. Høsten 2013 foreslo et strategiråd nedsatt av Finansdepartementet at Etikkrådet i sin nåværende form legges ned og flyttes over til Norges Bank. Vi mener Etikkrådet må opprettholdes og være uavhengig av Norges Bank. At Oljefondet bør gå i spissen for ansvarlig investeringspraksis, og at investeringene i utviklingsland blir gjort på en måte som kan bidra til bedre fordeling. At Oljefondet fortsatt må utøve aktivt eierskap ut fra de etiske retningslinjene, og ved manglende gjennomslag trekke seg ut av alle investeringer i selskaper som bidrar til brudd på menneskerettighetene og FN-konvensjonene. At Oljefondets investeringer i statsobligasjoner også må underlegges etiske krav. At Etikkrådet opprettholdes som et organ uavhengig av Norges Bank, med ressurser store nok til klare anbefalinger om uttrekk av selskaper som bidrar til menneskerettighetsbrudd. 13

15 Solidaritet, ikke veldedighet Forskjellene mellom rik og fattig på verdensbasis har aldri vært større, og bistand er et viktig middel for å skape en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom mener at det ikke er tilfeldig at verden er urettferdig, men at folk er fattige fordi noen vil at det skal være sånn. Noen tjener på at ulikhetene er store. Vi mener derfor at fattigdom ikke handler om lite ressurser, dårlig vær, tørke eller latskap, men at det handler om urett, korrupsjon, undertrykking og griskhet rettferdiggjort gjennom diskriminering og klasseskille. Viktigere enn å diskutere hvor mye penger som skal gå til bistand, er å diskutere hva pengene skal gå til. Vi må være klare over at bistand ikke handler om veldedighet, om å være snill, eller om å døyve den rike delen av verdens samvittighet. Veldedighet medvirker til et skeivt forhold mellom giver og mottaker. Her må mottaker vise takknemlighet og giver stille krav. Slik skal det ikke være. Norsk Folkehjelp jobber i partnerskap med lokale organisasjoner, der organisering av motmakt er svært sentralt. Bistand er politikk, og vi mener at et langsiktig utviklingssamarbeid må bidra til en bedre fordeling ikke frita en ofte styrtrik elite for det ansvaret de har for å rette opp skeivhetene i sitt eget land. Vi er kritiske til bistand som kun baserer seg på tjenesteyting og som ikke driver endringsarbeid. Tar vi på oss den bunnløse tjenesteytende oppgaven kan dårlige regimer fortsette sin ansvarsfraskriving for viktige samfunnsoppgaver i eget land, som for eksempel finansiering av alles grunnleggende rett til utdanning og helsetjenester. Gjennom å støtte folkelige organisasjoner slik at de kan kjempe for sine egne rettigheter, jobber vi for strukturelle endringer som en gang vil gjøre bistand overflødig. At fokuset i internasjonal bistand må vris fra veldedighet og tjenesteleveranse til solidaritet og endringsarbeid. At norske myndigheter må passe på at bistand ikke subsidierer de rike i mottakerlandene, slik at skeivheten og forskjellene opprettholdes. At norske myndigheter tør å stille krav til sine bistandsmottakere og adresserer vitale menneskerettighetsbrudd i land der Norge er bistandsgiver. At norsk bistandspolitikk flytter fokus og mål fra fattigdomsreduksjon til rettferdig fordeling og økt demokratisering. At økonomisk støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner økes gjennom det norske bistandsbudsjettet. HUMANITÆR NEDRUSTNING Med «humanitær nedrustning» menes alle prosesser (operasjoner og påvirkningsarbeid) som reduserer og forhindrer sivile lidelser forårsaket av våpen og ammunisjon, og der sivilsamfunnsaktører spiller en avgjørende rolle. Dette er nedrustning som tar utgangspunkt i og 14

16 styres av humanitære krav og utviklingsmål, og ikke av hensyn til strategiske, nasjonale interesser og internasjonal stabilitet. Minekonvensjonen og Klaseammunisjonskonvensjonen er så langt de viktigste resultatene av dette arbeidet. Norsk Folkehjelp er en verdensledende aktør innen humanitær mine- og eksplosivrydding med nesten 20 års erfaring med å finne og ødelegge miner, blindgjengere fra klasebomber og andre eksplosive krigsetterlatenskaper. For at dette arbeidet skal ha en varig effekt, må man også arbeide proaktivt og forebyggende. Norsk Folkehjelp var en sentral sivilsamfunnsaktør i det internasjonale arbeidet som førte til et forbud mot miner og klaseammunisjon, og er fortsatt en viktig påvirkningsaktør i implementeringen av disse forbudene. Dette politiske påvirkningsarbeidet er også viktig når det gjelder andre typer våpen. Til tross for at internasjonal humanitærrett er tydelig på viktigheten av å skille mellom militære og sivile mål finnes det fortsatt våpen som ikke diskriminerer mellom bonde og soldat, eller skolebuss og beltevogn. Mens bruken av miner og klasevåpen har gått kraftig ned vokser atomtrusselen seg stadig større, og andre eksplosive våpen er stadig i utvikling. Vi må være våkne og presse myndighetene til å ta ansvar og arbeide for internasjonale forbud mot alle typer våpen som ikke diskriminerer mellom sivile og stridende. Miner og klaseammunisjon Landminer brukt i konflikt kan ta liv flere tiår etter at både våpenhvile og fredsavtaler er inngått. Uskyldige sivile blir rammet og deres livsgrunnlag blir ødelagt. Miner er på denne måten et stort hinder for utvikling og gjenoppbygging etter konflikt, og fører til brudd på menneskerettigheter og undergraver demokratisk deltakelse. Blir ikke områder ryddet for miner, kan ikke flyktninger vende hjem, barn gå til skolen eller jorden dyrkes. Vi tror på humanitær minerydding, hvor fokuset er at man skal rydde miner der lokalsamfunnet finner det mest nyttig. Gjennom å rydde områder for miner kan disse tas i bruk som skolegårder, jordbruksområder eller fotballbaner. Klaseammunisjon medfører på samme måte som miner vilkårlig drap og lemlestelse av sivile så vel som soldater. Mer enn hundre land har signert klaseammunisjonskonvensjonen (CCM), og mer enn femti land har ratifisert den. Men flertallet av de store brukerne og produsentene har ikke signert. Det er uakseptabelt. At norske myndigheter legger press på land som ikke har signert Minekonvensjonen og Klasevåpenkonvensjonen. Atomvåpen Atomvåpen er det eneste masseødeleggelsesvåpenet som fortsatt er lovlig. Nå er tiden inne for et forbud. Ni land har i dag tilsammen over atomvåpen. USA og Russland har omtrent 2000 av sine våpen i såkalt høy beredskap, hvilket vil si at de kan skytes ut i løpet av få minutter. De fleste av disse våpnene har mange ganger mer sprengkraft enn atombombene som ble sluppet over Japan i Ett enkelt atomstridshode vil kunne drepe millioner av mennesker, og bruk av slike våpen er i strid med folkerettens krav om distinksjon mellom sivile og stridende. Atomvåpenstatenes motvilje mot å ruste ned har økt sjansen for at andre land eller terrorister vil skaffe seg slike våpen. Jo flere 15

17 som har fingeren på utløserknappen, jo mer utrygg vil verden bli. Den eneste garantien mot spredning og bruk av atomvåpen er et absolutt forbud mot kjøp, salg, produksjon, bruk og lagring. Lederne i enkelte atomvåpenstater har nylig gitt uttrykk for en visjon om en atomvåpenfri verden. USA, Kina, India, Storbritannia og Russland snakker alle varmt om denne visjonen. Samtidig sier disse lederne at så lenge atomvåpen finnes, vil de forbeholde seg retten til å ha disse våpnene i sine arsenaler. Atomvåpenstatene fortsetter å bruke milliarder på å modernisere sine atomvåpen penger som kunne blitt brukt på helse, utdanning og andre livsviktige tjenester. Til tross for at de er juridisk forpliktet til å gjøre det, har atomvåpenstatene ennå ikke lagt en plan for hvordan de skal nå målet om en atomvåpenfri verden. Ingen stat vil ruste ned eller signere en konvensjon som forbyr atomvåpen uten å føle presset fra grasrota de potensielle ofrene for atombombens konsekvenser. Vi er grasrota. Vi skal skape presset. At alle atomvåpenstater starter nedrustning umiddelbart. At norske myndigheter støtter opp om internasjonale forhandlinger om en konvensjon som forbyr atomvåpen etter samme modell som mine- og klasevåpenkonvensjonene At forbud mot atomvåpen blir totalt og forbyr produksjon, transport, kjøp, salg, bruk og lagring. AKTIVITET Norsk Folkehjelp har utviklet presentasjonen «Face the facts» som er en innføring i de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Hvorfor ikke holde denne for en ungdoms- og/eller videregående skole i ditt nærområde? Norge som våpeneksportør Norge har hatt en svært sentral rolle i arbeidet som førte til et forbud mot miner og klaseammunisjon. Samtidig tjener Norge store penger på produksjon og eksport av våpen, noe som svekker vår troverdighet i forhandlinger med andre land om nedrustning. Vi kan ikke godta at «fredsnasjonen» Norge tjener penger på krig og vi må derfor stille våre politikere til ansvar. Det er uakseptabelt at Norge eksporterer våpen og våpenkomponenter til stater som igjen kan selge det videre til stater som bryter folkeretten. For å sikre at Norge ikke eksporterer våpen til land i krig må norske regler for eksport av våpen skjerpes, blant annet gjennom innføring av sluttbrukererklæring på våpenkjøp. En slik erklæring gjør at land som kjøper norske våpen og våpenkomponenter ikke kan selge disse videre uten Norges 16

18 samtykke. Disse eksportreglene må også gjelde for norske selskaper som produserer våpen i utlandet. I tillegg må norske myndigheter gå imot innføringen av handelsavtaler som kan føre til økt liberalisering av forsvarsrelaterte varer og gjøre det vanskeligere å holde oversikt over hvor norske våpenkomponenter ender opp. Norske våpen og våpenkomponenter skal ikke bidra til å bryte menneskerettigheter og ta sivile liv. At norske myndigheter krever sluttbrukererklæring fra alle land vi selger krigsmateriell til. At norske myndigheter etablerer kontrollrutiner og sanksjonsmekanismer for å sikre at sluttbrukererklæringene overholdes. At norske myndigheter går imot avtaler som kan føre til økt liberalisering av forsvarsrelaterte varer og gjøre det vanskeligere å holde oversikt over hvor norske våpenkomponenter ender opp. UNGDOMSMAKT Norge gir bistand til en rekke land i sør, og har dermed muligheten til å bidra til demokratiutvikling på barn og unges premisser i disse landene. Barn og unge er mer enn en målgruppe for bistand, de har også evnen til å skape endring i det sivile samfunn der de lever. Å kunne delta betyr å få ansvar, og er en skole i demokrati for unge som skal bli ledere i samfunnet i fremtiden. Å sikre barns rett til deltakelse er både en strukturell utfordring og et arbeid som må gjøres hver dag i møte med samarbeidsland og internasjonale institusjoner. I flere land er gjennomsnittlig levealder så lav at ungdom utgjør nærmere 50% av befolkningen. Da er det et demokratisk problem at store deler av verdens unge ikke har mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen og egen livssituasjon. Artikkel 12 i FNs Barnekonvensjon slår fast at barn og unge har rett til å gi uttrykk for sine meninger og få innflytelse i saker som angår dem. For at deltakelsen skal være reell, må den skje på barn og unges egne premisser. Manglende satsning på barn og unge er kortsiktig planlegging. For å skape en bærekraftig og fremtidsrettet samfunn må barn og unges rettigheter ivaretas, noe annet er et direkte hinder for utvikling. Ungdomsmakt handler ikke bare om retten til å bli hørt i de sakene som direkte angår ungdom, men også om retten til å få være med og forme samfunnet vi lever i. Det er vår fremtid og vi har rett til å være med å bestemme hvordan den skal se ut. Derfor må unge stemmer bli hørt når spørsmål om asylpolitikk, nedrusting og bistand diskuteres i Norge. Internasjonalt foregår det mange store omstillingsprosesser med regimeskifter og fredsprosesser. I disse landene er det viktig at ungdom blir hørt. Det er de unge som skal leve i fred med hverandre i årene som kommer, og det er avgjørende at de får spille en aktiv rolle i fredsforhandlingene. At norske myndigheter skal, i møter med myndighetene i samarbeidsland, stille spørsmål om barn og unge blir hørt i saker som angår dem. 17

19 At norske myndigheter stiller krav til alle mottakere av norsk bistand om at barn og unge får delta aktivt i utvikling og gjennomføring av prosjekter som angår dem. At Norge er en pådriver for å sikre barn og unges innflytelse i lokale, nasjonale og internasjonale fora, og arbeider for en finansieringsordning for å sikre deltakelse fra ungdom i sør på arenaer som angår dem. At norske myndigheter ratifiserer klageordningen til FNs barnekonvensjon. At norske myndigheter tar til orde for at ungdom skal inkluderes i fredsprosesser 18

20 ORDLISTE ASYLINSTITUTTET Fellesbetegnelse for det lov- og regelverket som omhandler hvordan staten Norge forholder seg til asylsøkere, og de organer i Norge som behandler og håndterer asylsøknader samt følger opp i ettertid. Utlendingsdirektoratet (UDI) er den delen av asylinstituttet som saksbehandler asylsaker og har ansvar for blant annet mottak, og Utlendingsnemnda (UNE) er et klageorgan for de som har fått avslag på sine asylsøknader. ASYLSØKER Alle som ankommer et land uten å være anerkjent som en flyktning på forhånd, og søker asyl, er asylsøkere (UDI 2009). ATOMVÅPEN Atomvåpen er de eneste våpnene som kan utslette hele den menneskelige sivilisasjon i løpet av få timer. Atomvåpen lages av anriket uran (U) og syntetisk fremstilt plutonium (Pu). Kraften i et atomvåpen ligger i evnen til å frigjøre energien som holder atomkjerner sammen. Denne frigjøringen kalles en kjernereaksjon og er én million ganger kraftigere enn vanlige, kjemiske våpen. Eksperter kaller ofte atomvåpen for kjernevåpen eller kjernefysiske våpen BISTAND Bistand er utviklingshjelp, ofte i form av økonomiske overføringer fra et land til et annet. Forbindes ofte med vestens økonomiske overføringer til land i sør. DISKRIMINERING Diskriminering referer til å behandle noen mindre gunstig enn andre. Brukes for å betegne en urimelig forskjellsbehandling av for eksempel individer og etniske grupper på bakgrunn av hudfarge, seksuell legning, politisk og religiøs overbevisning, nasjonalitet, kjønn, eller lignende (Stoltz m.fl. 2013). DUBLIN II Avtale som sier at det landet hvor personen først søkte asyl skal ta hånd om søkeren eller sende søkeren hjem. Personen kan som hovedregel ikke søke asyl i flere land innenfor samarbeidet. ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Enslige mindreårige asylsøkere er barn og ungdom under 18 år som kommer til Norge for å søke asyl, uten følge fra foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem (NF 2011:14). FORDOMMER Forhåndsantakelser vi gjør oss om andre menneskers karakter og egenskaper basert på disse personenes utseende, kulturelle særtrekk, nasjonalitet, religion, seksuelle legning eller annet. 19

HVORDAN BEKJEMPE RASISME I DET OFFENTLIGE ROM?

HVORDAN BEKJEMPE RASISME I DET OFFENTLIGE ROM? HVORDAN BEKJEMPE RASISME I DET OFFENTLIGE ROM? En håndbok til informasjon og inspirasjon for vaktbikkjer, i kampen for en offentlig debatt uten fordommer og rasisme INNHOLD Et flerkulturelt Norge s. 3

Detaljer

Tema: gjeld og kapitalflukt

Tema: gjeld og kapitalflukt Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: gjeld og kapitalflukt Først i dette dokumentet står kapittel 2 og 3, som omhandler gjeld og kapitalflukt i den politiske plattformen

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Tema: klima og miljø

Tema: klima og miljø Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: klima og miljø Først i dette dokumentet står kapittel 7, som omhandler klima og miljø i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Veronika Paulsen Hilde Michelsen Maria Brochmann Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Samfunnsforskning Veronika Paulsen, Hilde Michelsen

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

Først og fremst barn

Først og fremst barn NGOU med medvirkning fra Barneombudet Non-governmental organisations utredninger 2006:1 Først og fremst barn Overføring av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet Avgitt til

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG 1 Innsendte forslag fra kommunepartiene og AUF i Rogaland ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 I

Detaljer

Fra frykt til trygghet

Fra frykt til trygghet Fra frykt til trygghet Søknad om TV-aksjonen 2011 Hver dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av miner og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt. Dette er en uakseptabel og helt unødvendig

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

BISTAND OG UTVIKLING

BISTAND OG UTVIKLING BISTAND OG UTVIKLING Skrevet av AUF i Rogaland Skrevet av: Rebecca Hjelmervik, Andreas Tharaldsen, Caroline Marie Enoksen, Tiril Marie Espeland, Eirik Nøstvold, Christine Iversen og Eline Bruntveit Innholdsfortegnelse

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk Unge Høyres Landsforbund 2010 Grenser for politikk Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Unge Høyres verdigrunnlag og prinsipper... 3 Mennesket... 3 Samfunnet... 3 Politikken... 4 Privatlivet og det sivile

Detaljer

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 Rødt skiller seg fra de andre

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Papirløse migranter. En rapport fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Mangfold & Oppvekst. Av prosjektleder Solveig Holmedal Ottesen

Papirløse migranter. En rapport fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Mangfold & Oppvekst. Av prosjektleder Solveig Holmedal Ottesen Papirløse migranter En undersøkelse av situasjonen for mennesker uten lovlig opphold i Norge, og humanitære tiltak for denne gruppen i andre europeiske land En rapport fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo,

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

Felles trygghet - felles ansvar

Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering

Detaljer

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET FLYKTNING 2011 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 1 Foto: Flyktninghjelpen/Truls Brekke 43,7 millioner på flukt Høyeste antall siden årtusenskiftet. 6 Foto: Radu Sigheti/REUTERS/Scanpix 20

Detaljer

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land Innholdsfortegnelse Denne rapporten er skrevet av Kjetil Abildsnes, Kaare Bilden, Anne-Marie Helland, Harald

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. Med direkte diskriminering

Detaljer

2. NOAS, juli 2011. Ann-Magrit Austenå generalsekretær

2. NOAS, juli 2011. Ann-Magrit Austenå generalsekretær 1. Innhold 1. Innhold...2 2. NOAS, juli 2011...3 3. Asylpolitiske saker...4 A. Papirløse...4 Papirløskampanjen...4 Initiativer fra lokalpolitikere...4 Maria Amelie...5 Helse...5 B. Barn...6 Lengeværende

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 BOKMÅL INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TRE UTFORDRINGER UNGE VENSTRES LØSNINGER... 4 1. LIBERALISME... 6 1.1 LIBERALE RETTIGHETER... 7 1.1.1 Ytrings-,

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE Dette heftet er et sammendrag av Compendium of the Social Doctrine of the Church utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred. Den katolske kirkes sosiallære Dette

Detaljer