Aktuell litteratur om ungdom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuell litteratur om ungdom"

Transkript

1 Aktuell litteratur om ungdom Bøker utgitt på forlag Buer, Liz (2000). Hvis vi dør, så dør vi sammen. Oslo: Cappelen. I denne boka får du vite hva som skjer med ungdom som lever livet sitt på gata. Hvem de er, hvor de kommer fra, hva de tenker. Du får møte unge mennesker som flørter med døden, som har vært i helvete. Her er deres historier. Den tøffe virkeligheten, slik vi kjenner den i Ungdom mot Vold. Frønes, Ivar og Ragnhild Brusdal (2000). På sporet av den nye tid. Kulturelle varsler for en nær fremtid. Bergen: Fagbokforlaget. Boka bruker forandring i generasjonene og organiseringen i livsløpene som utgangspunkt for å fange fremtiden. Hvilke livsmønstre kan vi forvente, hvilke tenkemåter og hvilken tidsånd vil prege kunnskapssamfunnets globale multimedieverden? Med begreper som blant annet «stikkordssamfunnet», «kundesamfunnet» og «kjønnsrevolusjon», og med beskrivelser av de nye «unge voksne» og de nye «unge eldre», av urbankultur og multietnisitet, tegner forfatterne bilder av kunnskapssamfunnets tidsånd og kulturelle landskap, av ny ungdomstid og nye samlivs- og familiemønstre. Grepperud, Gunnar (2000). Tre års kjedsomhet? Om å være elev i ungdomsskolen. Oslo: Gyldendal. Tre års kjedsomhet? er et bidrag i debatten om ungdomsskolen. I boka står elevenes opplevelse av egen situasjon i sentrum for oppmerksomheten, og flere undersøkelser foretatt blant elever i ungdomsskolen presenteres. For å utvikle en skole som elevene opplever som relevant og meningsfylt, hvilken vei bør reformarbeidet ta? Boka gir innspill om innhold, organisering av undervisningen, valg av metoder og samhandling i klasserommet. Helland, Håvard og Tormod Øia (2000). Forebyggende ungdomsarbeid. Oslo: Fagbokforlaget. Hva særpreger ungdom med problematferd? Hvordan kan de påvirkes slik at de ikke utvikler varige atferdsmønstre preget av asosialitet? I boka diskuteres forebyggingsbegrepet og hvordan utvikle en god og TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2001, 1 (1):

2 AKTUELL LITTERATUR 119 samlet oppvekstpolitikk for barn og unge som kan bidra til å forebygge rusmiddelbruk, kriminalitet, vold og mobbing. Henriksen, Øystein (2000). Ikke som jeg gjør, men som jeg sier. Om rus, kommunikasjon og oppdragelse. Oslo: Tano-Aschehoug. Boka omhandler hvilke faktorer som påvirker barns forhold til rus og rusmidler. Det er dokumentert en sammenheng mellom foreldrenes holdninger og atferd og det forholdet barna utvikler til rus, men mye tyder også på at ritualer, rutiner og kommunikasjon i familien virker inn på barnets forhold til rus. Boka er basert på en undersøkelse blant familier med barn i en norsk ungdomsskole. Husmo, Marit og Jahn P. Johnsen (red.) (2000). Fra bygd og fjord til kafebord? Trondheim: Tapir. Denne boka tegner et mangfoldig bilde av dagens kyst- og bygde-norge og spør hvordan lokalsamfunn i enda større grad kan bli steder som de unge knytter sin framtid til. Med bakgrunn fra ungdomsforskning, kvinneforskning, mobilitetsforskning og lokalsamfunnsforskning drøfter artikkelforfatterne viktige problemstillinger vi står overfor når det gjelder utdanning, næringsliv, fraflytting, likestilling og identitet i lokalsamfunnet. Imsen, Gunn (red.) (2000). Kjønn og likestilling i grunnskolen. Oslo: Gyldendal. Har forholdet mellom kjønnene forandret seg, og hvordan bør vi tenke om likestillingsarbeid i skole og oppdragelse? Boka presenterer resultater fra senere års forskning og utviklingsarbeid om kjønn og likestilling i skolen. Gjennom en rekke artikler gis et innblikk i nyere perspektiver på likestillingsarbeid. Artikkelforfatterne viser hvordan kjønn fortsatt gjør seg gjeldende i klasseromslivet og i en del sentrale skolefag, og hvilke erfaringer som er høstet med ulike former for likestillingsarbeid i skolen. Jacobsen, Henning (2000). Ungdomsarbeideren: om kultur og metode i fritidsklubber. Oslo: Kommuneforlaget. Boka setter søkelys på selve tilnærmingen til ungdomsarbeidet og fokuserer på de voksnes rolle i klubben, og ulike premisser for ungdomsarbeiderens hverdag. Boka er først og fremst skrevet for ledere i fritidsklubber og den kan ses som et viktig element i opplæring av nye ledere.

3 120 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING Storø, Jan (2001). På begge sider av atten. Om ungdom, barnevern og ettervern. Oslo: Universitetsforlaget. Boka handler om barnevernets arbeid i forbindelse med at ungdom skal flytte ut av fosterhjem og over i en selvstendig tilværelse. Forfatteren er opptatt av at den såkalte ettervernstiden er et meget viktig mellomspill i et ungt menneskes liv, og at godt ettervern kan bidra til at utsatt ungdom får en god start på voksenlivet. Boka diskuterer behovet for kunnskap innenfor dette feltet, og hvordan forskning kan gi grunnlag for nyutvikling. Aagre, Willy (2000). Arbeid med ungdom: (10 18 år). Oslo: Gyldendal. Boka tar for seg barn og unge mellom 10 og 18 år, og henter eksempler fra barne- og ungdomsarbeidet i fritidsklubbene. De unge blir skildret gjennom begreper som lek og kultur. Boka understreker de sammenhenger som finnes mellom barns kultur og ungdomskulturen. Rapporter og andre publikasjoner Bjørgo, Tore og Thomas Haaland (2001). Vold, konflikt og gjenger. En undersøkelse blant ungdomsskoleelever i Skedsmo kommune. NIBRnotat 2001:103. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Bratt, Christopher (2000). Ungdomsundersøkelse i Drammen NIBR prosjektrapport 2000:5. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Carlsson, Yngve (2001). «Et sted mellom Venezia og harry-by». En utredning om stedsidentitet, stedsimage og stedskvalitet i Drammen og Drammensregionen. NIBR prosjektrapport 2001:3. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Clausen, Sten-Erik (2000). Barnevern i Norge : en longitudinell studie basert på registerdata. NIBR prosjektrapport 2000:7. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Dyrøy, Nina (2001). Den uskyldige «bygda»? Et kriminelt ungdomsmiljø utenfor storbyen. Oslo: Kriminalitetsforebyggende råd. Egge, Marit og Annelise Jackbo (2001). Forlatt eller ivaretatt. En beretning om enslige mindreårige asylsøkere i tekst og bilder. Rapport nr Oslo: FAFO. Flekkøy, Ingunn Margrete Grude (2000). Unge jenter, status, rykte og konfliktløsning. Oslo: Kriminalitetsforebyggende råd.

4 AKTUELL LITTERATUR 121 Fyhn, Anders B. (2000). Evaluering av aktiviteter i grunnskolen under Handlingsprogram Oslo indre øst. Rapport nr Oslo: FAFO. Grue, Lars (2001). Motstand og mestring. Om funksjonshemning og livsvilkår. NOVA-rapport 1/01. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Guzmán, María A., Ellen Bjørkum og Unni Kjærnes (2000). Ungdommens måltider: en studie av livssituasjon, mat og kjønn. Rapport nr Oslo: Statens institutt for forbruksforskning. Hake, Karin (2001). Fjernsyn i fokus. Barn og ungdom år Rapport mars Oslo: NRK barn og ungdom. Hammer, Torild og Andy Fulong (2000). Youth unemployment and marginalisation in Northern Europe. NOVA-rapport 18/00. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Honkanen, Pirjo og Svein O. Olsen (2001). Norsk ungdoms preferanser og holdninger til fisk og fiskeprodukter. Rapport 2001:5. Tromsø: Fiskeriforskning. Hougen, Hanne C. (2000). Ung i Notodden. Fritidsmønstre, rusmiddelbruk, problematferd og framtidsplaner. NOVA-rapport 5/00. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Haaland, Thomas (2000). Vold konflikt og gjengdannelse. En undersøkelse blant ungdom i fire byer. NIBR prosjektrapport 2000:14. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Karlsen, Faltin (20001). Dataspill og vold. En kvalitativ analyse av voldselementer i dataspill. Rapport nr. 1/2001. Oslo: Statens Filmtilsyn. Kjørstad, Ingrid (2000). Barn og internett-reklame: en studie av 12-åringers forståelse og kunnskaper om reklame på internett. Rapport nr Oslo: Statens institutt for forbruksforskning. Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (2000): Ung+: barne- og ungdomsorganisasjonar i Noreg. Oslo: Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar. Lorentzen, Håkon og Krister Hoaas (2000). Offentlig styring av frivillige organisasjoner: med barne- og ungdomsorganisasjonene som case. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Lynne, Anita (2000). Nyansenes makt. En studie av ungdom, identitet og klær. Rapport nr Oslo: Statens institutt for forbruksforskning. Lødding, Berit (2001). «Norske får liksom førsterett.» Om tilgang til opplæring i bedrift for ungdom med innvandrerbakgrunn i Oslo og Akershus. Rapport 1/2001. Oslo: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.

5 122 TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING Markussen, Eifrid (2000). Særskilt tilrettelagt opplæring i videregående hjelper det? Om segregering, inkludering og kompetanseoppnåelse i det første Reform 94-kullet. Rapport nr Oslo: FAFO. Mjaavatn, Per E. (2000). Ungdom og skisport. Oslo: Norges Skiforbund. Nordahl, Thomas (2000). Samarbeid mellom hjem og skole. En kartleggingsundersøkelse. NOVA-rapport 8/00. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Nordahl, Thomas (2000). En skole to verdener. Et teoretisk og empirisk arbeid om problematferd og mistilpasning i et elev- og lærerperspektiv. Doktorgradsavhandling Universitetet i Oslo. NOVA-rapport 11/00. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Norges forskningsråd (2000). Til hvilken nytte? Rapport fra konferanse om ungdom og forebygging av tobakk-, alkohol- og narkotikabruk mars 2000, Oslo. Oslo: Norges forskningsråd, Området for medisin og helse. Norges forskningsråd (2000). Utenfra, men hjemme innvandrerungdom i storbyen. Konferanserapport: 30. og 31. mars 2000, Oslo. Norges forskningsråd, Området for kultur og samfunn. Næss, Elisabeth (2000). Raske penger og rykter om bråk. Norske gutter forteller. Oslo: Kriminalitetsforebyggende råd. Orderud, Geir I. (2001). Unge voksne i utkant-norge. Stedstilknytning og stedsoppfatning. NIBR-notat 2001:102. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Skretting, Astrid (2000). Ungdom og rusmidler: data fra SIFAs årlige spørreskjemaundersøkelse Oslo: Rusmiddeldirektoratet. Skutle, Arvid, Erik Iversen og Nina Sletteland (2000). Ungdom og rusmidler. Juni En undersøkelse i Bergen kommune om 8-. og 10. klassingers bruk av rusmidler. Foreløpig oversikt. Bergen: Stiftelsen Bergensklinikkene. Sletten, Mira A. (2001). Det skal ikke stå på viljen. Utdanningsplaner og yrkesønsker blant Osloungdom med innvandrerbakgrunn. NOVA-rapport 8/01. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Sletten, Mira A. (2000). Ung i Frogn: rusmiddelbruk, fritidsmønstre, selvbilde og nettverk. NOVA-Rapport 12/01. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Sletten, Mira A. (2000). Ung i Notodden. Tilleggsrapport. Seksualitet, kropp, psykisk helse og skoletilpasning. NOVA-skriftserie 1/01. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

6 AKTUELL LITTERATUR 123 Stavik, Trine og Torild Hammer (2000). Unemployment in a segmented labour market? A study of youth unemployment in Norway. NOVArapport 4/00. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Strandbu, Åse (2000). Storbyungdom og natur. En undersøkelse av Osloungdoms forhold til friluftsliv og miljøproblemer. NOVA-rapport 14/ 00. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Støren, Liv Anne (2000). Yrkesfag eller allmennfag? Om stabilitet og endring i de unges valg, og bakgrunnen for utdanningsvalg. NIFU skriftserie 9/2000. Oslo: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Støren, Liv Anne og Nina Sandberg (2001). Gjennomstrømning i videregående opplæring Videreføring av evalueringen av Reform 94. NIFU skriftserie 8/2001. Oslo: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. Try, Sverre (2000). Utdanning og arbeidsmarked. Oslo: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. Try, Sverre (2000). Veksten i høyere utdanning: Et vellykket arbeidsmarkedspolitisk tiltak? Rapport 2/2000. Oslo: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. Varang, Kjersti (2000). På kant med loven og seg selv: to guttegjenger i en bydel i Oslo. Oslo: Kriminalitetsforebyggende råd. Vaagland, Jorid (2000). Kulturpolitikken og de unge. Rapport nr. 19. Oslo: Norsk kulturråd. Wold, Bente mfl. (2000). Utviklingstrekk i helse og livsstil blant barn og unge fra Norge, Sverige, Ungarn og Wales. Resultater fra landsomfattende spørreskjema-undersøkelser tilknyttet prosjektet «Helsevaner blant skoleelever». En WHO-undersøkelse i flere land. Bergen: HEMIL-senteret. Ødegård, Guro (2001). Ungdomstid i Fredrikstad. Om skole, fritid, rus, samfunnsengasjement og verdiorienteringer. NOVA-rapport 6/01. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Øia, Tormod (2000). Innvandrerungdom: marginalisering og utvikling av problematferd. NOVA-rapport 3/00. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Østberg, Tina (2000). Mobil og omskiftelig. Ungdoms utdannings- og yrkesvalg sett fra industrien i Kongsbergregionen. Rapport 326. Oslo: FAFO.

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

15-åringer hvem drikker?

15-åringer hvem drikker? ISBN 978-82-7894-341-0 ISSN 0808-5013 En undersøkelse av tiendeklassinger i Oslo 2009 Tormod Øia Åse Strandbu 1/2010 Rapport nr 1/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt.

Detaljer

Notat. Forskningsrapportene er gruppert for å gjøre listen mer oversiktlig, men noen berører flere av temaene. Side 1

Notat. Forskningsrapportene er gruppert for å gjøre listen mer oversiktlig, men noen berører flere av temaene. Side 1 Notat Forskning om foreldrenes betydning for elevenes skolegang og resultater Offentlige dokumenter og ulike undersøkelser viser til at foreldrenes utdanning og sosioøkonomiske status har betydning for

Detaljer

Til god hjelp for mange

Til god hjelp for mange Til god hjelp for mange Evaluering av Losprosjektet ELISABETH BACKE-HANSEN (RED) METTE LØVGREN KRISTIN AARLAND HILDE ANETTE AAMODT AINA WINSVOLD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Den nordiske velferdsmodellen Den nordiske velferdsmodellen har vist seg mer levedyktig enn hva mange spådde, forteller

Den nordiske velferdsmodellen Den nordiske velferdsmodellen har vist seg mer levedyktig enn hva mange spådde, forteller i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Den nordiske velferdsmodellen under lupen NordForsk har bevilget 36 millioner kroner over 5 år til et nytt Nordic

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Omsorgssvikt. i offentlig regi. Barn i Norge 2009. Årsrapport om barn og unges psykiske helse

Omsorgssvikt. i offentlig regi. Barn i Norge 2009. Årsrapport om barn og unges psykiske helse Omsorgssvikt i offentlig regi Barn i Norge 2009 Årsrapport om barn og unges psykiske helse Referee for Barn i Norge 09: Hilchen Sommerschild, lege og professor emerita ved Universitetet i Oslo. Hun har

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Utenfor, men innenfor.

Utenfor, men innenfor. Høgskolen i Telemark Avdeling for helse- og sosialfag Utenfor, men innenfor. Marginalisert ungdom som viser alvorlige atferdsproblemer og deres opplevelse av sin egen situasjon. Jane Tove Gravklev og Anniken

Detaljer

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Tormod Øia notat nr 7/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ung i Oslo 2012: Nøkkeltall Tormod Øia Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv

Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv Trine Næss Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv Det Moderne Prosjekt: Å finne seg selv Bacheloroppgave i Sosiologi HØGSKOLEN I VESTFOLD AVDELING SAMFUNNSFAG Våren 2006 Nett-utgave: Tønsberg: Høgskolen

Detaljer

Språk, stimulans og læringslyst

Språk, stimulans og læringslyst er grunnlag for senere læring. Et annet funn er at det finnes relativt lite forskning om tiltak i ungdomsskolealder. Mye tyder på at det trengs mer forskning om tiltak i denne fasen for å forebygge motivasjonssvikt.

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring

Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring Tapte nettverk og svekket skoletrivsel? KRISTINN HEGNA Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Studien

Detaljer

Sosiale problemer. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4

Sosiale problemer. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4 Sosiale problemer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne definere begrepet sosiale problemer og bruke samfunnsvitenskapelige teorier

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

Mestring og sosialt nettverk

Mestring og sosialt nettverk Mestring og sosialt nettverk - betydningen av nettverk i enslige mindreårige flyktningers hverdag etter bosetting. Nina Borge Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Høgskolen i Telemark

Detaljer

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Av Ann Margareth Gustavsen og Thomas Nordahl To studier viser at atferdsproblemene i norsk skole er blitt redusert i tidsrommet 1995 2009. Når

Detaljer

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET SENTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS FORSKNINGSRAPPORT NR. 11/2014 Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET En forskningsbasert evaluering av Nøtterøy kommunes prosjekt for ungdom; God start på vei til egen bolig Ellen

Detaljer

Rapporten er skrevet av Roy Juvik

Rapporten er skrevet av Roy Juvik HVA KJENNETEGNER UNGDOM MED MINORITETSBAKGRUNN SOM OPPHOLDER SEG PÅ UTEKONTAKTENS ARENAER? En kartleggingsrapport om ungdommenes helse, fritid og skolehverdag Rapporten er skrevet av Roy Juvik 1 Innhold

Detaljer

Barn og unge i fosterhjem en kunnskapsstatus 1

Barn og unge i fosterhjem en kunnskapsstatus 1 Barn og unge i fosterhjem en kunnskapsstatus Elisabeth Backe-Hansen, NOVA Tine Egelund, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Toril Havik, Barnevernets Utviklingssenter på Vestlandet 2010 Barn

Detaljer

Aktuell litteratur. Ed vard Bef ring og Bjørg-Elin Moen Ungdom, læring og forebygging Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2011

Aktuell litteratur. Ed vard Bef ring og Bjørg-Elin Moen Ungdom, læring og forebygging Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2011 Aktuell litteratur Oversikten er utarbeidet på grunnlag av søk på stikkordet «ung dom» i NORART og BIBSYS på års tal le ne 2010 og 2011. Listen omfatter primært publikasjoner med relevans for Norge og

Detaljer