Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn"

Transkript

1 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Schous plass Prosjektperiode (maksimalt 3 år) Søker Institusjon/bydel/kommune/organisasjon Deichmanske bibliotek, avdeling Grünerløkka og Bydel Grünerløkka, seksjon for kultur og fritid og seksjon for kvalifisering og miljø Adresse Bydel Grünerløkka Postboks 2128 Grünerløkka 0505 Oslo Start Slutt Telefon/mobil/e-post / mmune.no Tlf.: Ansvarlig person: Hanna Knoff, seksjonssjef kultur og fritid Kenneth Korstad, leder Deichmanske bibliotek, avdeling Grünerløkka

2 Aktivitet Beskrivelse av tiltaket: Deichmanske biblioteket brukes av svært mange beboere på Grünerløkka. Årlig har biblioteket ca besøk, Deichmanske er åpent alle dager, og alle aldersgrupper og sosiale lag er representert blant bibliotekets brukere. Med sentral beliggenhet i hjerte av Grünerløkka og et tilbud som når ut til mange er Deichmanske bibliotek en viktig møteplass i bydelen. I 2012 søkte Deichmanske bibliotek i samarbeid med Bydel Grünerløkka om støtte fra BLD til å etablere biblioteket som mestringsarena med ulike aktiviteter og tiltak for ungdom. Bakgrunnen var at ungdom i alderen 12 til 20 år som ikke deltok i organiserte aktiviteter brukte biblioteket som møteplass. Tilbudet på biblioteket var i liten grad rettet mot denne målgruppen, en ønsket derfor å etablere et tilbud på ungdoms egne premisser. Prosjektmidlene ble brukt til å etablere en ungdomskafè med storkjøkken for produksjon og servering av mat, en kultur- og konsertarena med profesjonell konsertsal for ungdom, og gruppe- og kursaktiviteter for barn og unge i bibliotekets lokaler. Tilbudene har også vært base for ungdom som har kvalifiseringstiltak gjennom bydelen. Bydel Grünerløkka og Deichmanske bibliotek søker nå om å støtte til å videreutvikle Deichmanske som åpen møteplass for barn og ungdom under navnet Schous plass. Prosjektet er et tverretatlig samarbeid mellom Deichmanske bibliotek, Kulturetaten og Bydel Grünerløkka ved fritidstilbudene Dragen juniorklubb, Sinsen kulturhus, X-Ray ungdomskulturhus, bydelens utekontakt og seksjon for kvalifisering og miljø. Utvikling av ungdomskafeen som møteplass Ungdomskafeen driftes av ungdom som har deltidsjobb/praksisplass under veiledning av ansatte i bydelens fritidstilbud og seksjon for kvalifisering og miljø. Det søkes om midler til å videreføre og utvikle følgende tilbud i 2013: Åpen ungdomskafè fire dager i uka mellom kl. 16. og 19. Ungdomskafeen skal være en uformell møteplass der det ikke stilles krav om deltakelse i spesielle aktiviteter. I kafèområdet er det fri bruk av internett, pc-er og spillkonsoller. Ungdom kan låne bøker, spill og tegneserier, spille fussball og møtes over en kopp kakao. Produksjon og salg av sunn og rimelig mat. Det er viktig at barn og unge som bruker biblioteket har råd til å kjøpe seg et måltid på kafeen. Kafeen skal servere næringsrik mat som bidrar til gode kostholdsvaner, tilbudet subsidieres for å holde prisene lave og sikre at også barn og unge med få økonomiske ressurser har tilgang til møteplassen. Etablering av drop-in veiledningstjeneste for ungdom. En dag i uken vil bydelens utekontakter være til stede på kafeen med tilbud om veiledning i forhold til skole, jobb, hjemmesituasjon, relasjoner og helse, med mer. De vil følge opp ungdom som har behov for tett voksenkontakt, og som utfordrer nettverk og omgivelser. Utekontakten vil også veilede ansatte i biblioteket og ledere for kulturaktiviteter i forhold til arbeid med ungdom. Kultur- og fritidsaktiviteter på biblioteket i kafètiden. Planlagte aktiviteter i 2013 er teaterkurs for ungdom, serieskaperkurs der unge lærer å lage tegneserier, rapkurs der ungdom lærer å skrive egne tekster, velge beats, spille inn musikk og stå på scenen, og standup-kurs for ungdom i alderen 16 til 20 år. I samarbeid med brukerne av kafeen vil det også arrangeres events som turneringer i dataspill og filmkvelder, samt en barne- og ungdomsfestival for tegneserier der Manga, Anime og japansk tegneseriekunst står sentralt. Raske penger - Medvirkning og kulturentreprenørskap for ungdom Etter modell fra Stockholm vil en opprette en støtteordning for mikrofinansiering av prosjekter gjennomført av ungdom. Gjennom Raske penger skal ungdom kunne levere en enkel søknad om penger til å gjennomføre en aktivitet eller et prosjekt innen kulturfeltet. Eksempel på aktiviteter kan være utstillinger, konserter, workshops, events, eller produksjon av film og musikk. Det kan søkes om inntil kroner, søknader skal behandles i løpet av en uke. Ansatte i ungdomskafeen vil tilby hjelp til å søke om penger og realisere prosjektet, samt hjelp til enkel rapportskriving og regnskap. Deichmanske bibliotek stiller lokaler til disposisjon for aktiviteter. Muligheten til å realisere egne ideer skal stimulere deltakelse og egeninitiativ blant unge, og bidra til et bredere kulturtilbud. Gjennom Raske penger kan ungdom få økt kompetanse i kulturentreprenørskap og prosjektarbeid.

3 Konsertarena for ungdom Det er etablert en scene for konsert- og kulturarrangement i tilknytning til ungdomskafeen i biblioteket. Schous plass ønsker å utvikle en konsertarena for ungdom i aldersgruppen 13 til 20 år på denne scenen. Oslo kommune har en uttalt målsetting om å etablere flere åpne, rusfrie konsertforum for ungdom under 18 år. Scenen på Schous plass skal gi unge artister og band anledning til å opptre for andre ungdommer. Ungdom skal også være arrangører i samarbeid med profesjonelle aktører. Det planlegges å ha konsertserier innen ulike sjangere hele året, med en konsert i uka. Konsertene blir åpne for ungdom fra hele byen. Tilbudet gir ungdom under 18 år større tilgang til musikk- og konsertopplevelser, gir unge band og musikere muligheten til å presentere sitt arbeid, og skaper en øvingsarena for unge arrangører. Samarbeidspartnere er Oslo musikk- og kulturskole og Sinsen kulturstasjon, Ungdommens kulturmønstring, Oslo musikkråd, Nordisk institutt for scene og studio og andre øvingsmiljøer i Oslo. Leselyst for barn og ungdom Gjennom Schous plass vil det etableres et tilbud om lesesirkler og stimulering av leselyst på biblioteket. Tilbudet retter seg mot barn og unge som trenger hjelp til forbedring av leseferdigheter og økt motivasjon for lesing. Aktivitetene ledes av bibliotekarer og ekstern kompetanse knyttet til formidling av litteratur. Leselyst skal gi barn og ungdom hjelp til å finne spennende og lettleste bøker, invitere til høytlesning og diskusjoner i etterkant av lesing, arrangere bokbad med forfattertreff, og la barn og unge skrive anmeldelser av bøker og tegneserier for biblioteket. Gjennom lesesirkelen skal deltakerne også få individuell hjelp til å bedre sine leseferdigheter. Mange barn og unge på Grünerløkka bor i hjem med liten tilgang på bøker og elektroniske hjelpemidler. Gjennom tilgang på bøker, tegneserier og bibliotekfaglig kompetanse kan Schous plass gi nye muligheter til læring, litteraturformidling og stimulering av leseglede. Biblioteket er også godt tilrettelagt for læring via elektroniske plattformer med tilgang på Pc og gratis nett. Rekruttering vil gjøres gjennom skoler og fritidsklubber, og gjennom henvisninger fra sosialtjenesten og barnevernet. Målsetning Beskriv formål med tiltaket. Hva ønskes oppnådd? Jf. formål a-g i Rundskriv Q- 10/2012. Satsingen Schous plass er forankret i bydelens strategiske plan ( ) som trekker frem tidlig innsats, egenmestring, møteplasser og samarbeid som bydelens innsatsområder. Schous plass er også et tiltak i bydelens handlingsplan for trygghetsskapende tiltak ( ). Den overordnede målsettingen er å skape en inkluderende barne- og ungdomsarena med lav terskel for deltakelse. Biblioteket har unike kvaliteter som møteplass og kulturformidler. Mange ungdommer kjenner Deichmanske og opplever at det er enklere å ta en tur innom biblioteket enn å delta i mer organiserte idretts- og kulturaktiviteter. Et tverrfaglig samarbeid mellom bydelens kultur- og fritidstilbud og Deichmanske vil gi gode synergieffekter i forhold til å se, møte og samhandle med barn og unge gjennom aktiviteter. Konkrete målsettinger for tiltakene er: Å skape en inkluderende drop-in møteplass for ungdom som ikke oppsøker de organiserte fritids- og kulturtilbudene i bydelen. Å gi ungdom som bruker møteplassen mulighet til å realisere ideer og prosjekter, og på denne måten stimulere medbestemmelse og kulturentreprenørskap. Å utvikle et kvalitativt godt kulturtilbud til ungdom som et resultat av tettere samarbeid mellom bibliotekfaglig miljø, kulturarbeidere og fritidspedagoger Å sikre at barn og unge med spesielle behov og utsatte ungdomsgrupper inkluderes i en viktig kulturarena i nærmiljøet, og på denne måten bidra til sosial utjevning gjennom økt tilgang til kulturell kapital Gi ungdom et lavterskeltilbud om veiledning i forhold til skole, jobb, helse og livsutfordringer på en nøytral møteplass Skape en alternativ mestringsarena for barn som har behov for særlig oppfølging i forhold til lesing, og på denne måten forebygge marginalisering Skape en aktivitetsarena der utsatte barn og unge kan styrke sin sosiale kompetanse gjennom samspill med jevnaldrende og trygge voksne. Styrke tidlig intervensjon og identifisering av barn og unge som trenger bistand gjennom tilstedeværelse av fritidspedagoger og utekontakt.

4 Målgruppe Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Det er en målsetting å nå ut til den generelle barne- og ungdomsbefolkningen i bydelen i aldersgruppen 10 til 20 år, med særlig vekt på ungdom som ikke deltar i organiserte fritidstilbud. Bydelens fritidstilbud og Deichmanske bibliotek brukes i dag av svært mange barn og ungdom, mange fra minoritetsspråklige familier. Bydel Grünerløkka har mange kommunale boliger og et høyt antall familier med sosiale og økonomiske utfordringer. Schous plass skal rekruttere og tilrettelegge for barn og unge som lever i familier med fattigdom, psykisk sykdom, rusmisbruk, lav omsorgsevne og vold. Arenaen vil også tilrettelegges for barn og ungdom som har særlige behov på bakgrunn av utfordringer i skolesituasjonen, egen psykisk helse, rusmisbruk eller kriminalitet. Bydelens fritidstilbud og utekontakt har lang erfaring i å samarbeide tett med skoler, barneverntjenesten og Nav sosialtjenesten i forhold til å rekruttere barn med særlige behov. Bydelen har en modell for samarbeid mellom fritidstilbudene og barnevernet som sikrer at barn og unge under tiltak i barnevernet får tilgang på kultur- og fritidstilbud i bydelen. Gjennom Oslo kommunes SaLTo-modell er det etablert et tett samarbeid mellom skoler, forebyggende politi og bydelens tjenester. Gode samarbeidsstrukturer i bydelen er en forutsetning for å nå målgruppen. Omtrent hvor mange nås av tiltaket? 2000 Hvem som nås av tiltaket (kryss av) Jenter Gutter Jenter og gutter X Alder år X år X Andre? år X år X

5 Budsjett for hele prosjektperioden Første år Andre år Siste år Plan for videreføring De neste to år vil Schous plass arbeide med å videreutvikle de tilbud som skisseres i søknaden. I løpet av prosjektperioden foreligger det planer om å utvikle uteområdene rundt biblioteket som et ledd i møteplass-satsningen. Bydelen og Deichmanske bibliotek vil videreføre det tverretatlige samarbeidet rundt Schous plass som åpen møteplass etter endt prosjektperiode. Bemanning og ressurser som fremgår av egenandelen planlegges videreført. I løpet av prosjektperioden vil det jobbes for at ansvaret for en del aktiviteter kan overføres til brukergrupper, slik at flere aktiviteter og arenaer blir ungdomsdrevet. Det vil også søkes om eksterne midler til å opprettholde aktiviteter der det er formålstjenelig. Kommunene/bydelene sender prosjektskjema samlet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo, innen 10. januar 2013.

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2012 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

4.9 Kultur (VO nr 55)

4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9.1 Innledning Kulturenheten tilrettelegger for ulike typer kulturaktivitet hvor mange gis mulighet til å delta og oppleve et mangfold av kulturinntrykk. Enhetens tjenesteproduksjon

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Har vi råd til å la være?

Har vi råd til å la være? Har vi råd til å la være? Et informasjonshefte om fritidsklubber, ungdomshus og lignende tilbud Fritidsklubber og ungdomshus er ofte spydspissen i kommunenes generelle forebyggende arbeid. Det er i alle

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Tiltak som har fått innvilget midler gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i 2015

Tiltak som har fått innvilget midler gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i 2015 1 Tiltak som har fått innvilget midler gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i 2015 Innhold AKERSHUS... 5 ASKER KOMMUNE... 6 FET KOMMUNE... 7 FROGN KOMMUNE... 8 GJERDRUM KOMMUNE... 8 LØRENSKOG

Detaljer

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM Kirkens Ungdomsprosjekt 1 INNLEDNING Dette notatet er utarbeidet av daglig leder for Kirkens Ungdomsprosjekt i Kristiansand

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 30. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring i kommunale dokumenter side 3 2. Nasjonale

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ Østensjø SVs bydelsprogram 2015-2019 Rettferdig fordeling, lokaldemokrati og miljø er sentrale saker for SV. Vi ønsker et samfunn der markedskrefter erstattes

Detaljer