Gulset IF Årsmøte 23/ Klubbhuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset"

Transkript

1 Gulset IF Årsmøte 23/ Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/

2 Årsmøte 23/ Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av dagsorden 4. Behandling av valg, regnskap og budsjett for gruppene a. Fotballgruppa b. Håndballgruppa c. Skigruppa d. Turngruppa e. Seniorgruppa 5. Årsberetning for hovedforeningen 6. Regnskap for Medlemskontingent 8. Budsjett Garasje 10. Organisasjonsplan 11. Hederstegn 12. Valg Gulset IF Årsmøte 23/

3 1: Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokoll Velges på Årsmøtet 2: Godkjenning av innkalling Årsmøtet er avertert i TA og Varden i uke 4. Det er også annonsert på våre hjemmesider. Innkalling godkjennes 3: Godkjenning av dagsorden Dagsorden godkjennes 4: Gruppenes årsberetninger: a. Fotballgruppa b. Håndballgruppa c. Skigruppa / friidrett d. Turngruppa e. Seniorgruppa Gruppenes årsberetning tas til orientering. 5: GULSET IF ÅRSBERETNING TIL ÅRSMØTE 2014 Leder Tord Auensen Nestleder Bjørn Halstvedt Sekretær Marit Magnes Kasserer Svein Erik Olesen Styremedlem Hallgeir Homme Styremedlem - Bente Øksnes På valg (leder velges for ett år) 1. år igjen på valg På valg på valg 1. år igjen Leder fotballgruppa: Leder håndballgruppa: Leder skigruppa: Leder turn-gruppa: Leder seniorgruppa: Einar Sanni Sverre Revhaug Fredrik Mydske Nilsen Jorun Bech Gunnleik Haugom Valgkomitéen: Valgkomitéen består av lederne i hver av gruppene eller den som gruppene utpeker. Gulset IF Årsmøte 23/

4 Hederskomiteen: Britta, Gry og Einar Revisor: Helén Lia, Gunstein Bjørgum (revisor på valg hvert år) Idrettsmerkeutvalg: Gunleik Haugom (leder) Ragnar Staulen Arne Malme Medlemsoversikt: Gulset IF har i årets idrettsregistrering 933 medlemmer. Årsaken til det noe høye tallet er at klubben har tatt i bruk KlubbAdmin for å registrere medlemmer. Det lå noen medlemmer fra tidligere i dette systemet. Vi er usikre på om disse skal slettes. Opprydningen vil skje når vi ser hvem som betaler kontingent og ikke. I flg. idrettsregistreringen har gruppene følgende antall aktive: M0-5 M6-12 M13-19 M20-25 M26- K0-5 K6-12 K13-19 K20-25 K26- MSum KSum Total Ski Håndball Turn Friidrett Fotballgruppe SUM aktive Reg Gulset IF Reg Gulset IF angir medlemstallet og tilsvarer alle medlemmer som pr står registrert i KlubbAdmin. SUM aktive skulle vært et høyere antall fordi enkeltmedlemmer kan være registrert i flere idretter. Aktiviteter og økonomi Styret i Gulset IF har hatt 11 styremøter denne perioden. Det har blitt behandlet 92 saker i Klubbhuset er nå ferdigstilt og vi har fått utbetalt resten av tilskuddet. Selv om klubbhuset er tatt i bruk, betyr det ikke at alt er ferdig. Dugnadsgjengen, med Hallgeir Homme i spissen, har hatt månedlige samlinger. Det er hele tiden behov for videreutvikling og utbedringer. Det har nå kommet opp skilt på klubbhuset, kjøkkenet har blitt utbedret og gruppene har jobbet med lagrene sine for å få disse funksjonelle. Arbeid som bør prioriteres er trapp utvendig ned til garderobeplanet, og området rundt inngangen til garderobene. Det jobbes også med å få på plass møbler i «peisestua» i 1. etasje. Gulset IF Årsmøte 23/

5 Fotballgruppa jobber aktivt med å videreutvikle fotballbanene. Nytt stativ for reklameskilt har kommet på plass. Det er også satt opp nytt ballnett mot parkeringsplassen, samt utbedret en del på nettet mellom banene. Det jobbes fortsatt med planene om nytt kunstgress og ny flombelysning på den gamle banen. Det blir også jobbet med planene om et garasjeanlegg for traktor og snøscooter. Dette blir derfor et samarbeid med skigruppa, som også ønsker seg en smørebod. Bjørn Halstvedt har i samarbeid med kommunen gjort en del utbedringer i lysløypa. Samtlige lysarmaturer er byttet ut med nye moderne som gir bedre lys og bruker mindre strøm. Det er også utbedret og kjørt på en del grus enkelte steder i lysløypa, men her kunne en selvsagt ønsket mer midler for å fullføre helt rundt. I 2013 sa vi opp avtalen med Skien kommune om tilsynsvakt i Gulsethallen. Tilbudet fra kommunen ble så dårlig at et enstemmig styre gikk inn for å takke nei. Det har ført til en del frustrasjon, spesielt fra håndballgruppa som bruker hallen mest. Vi vet fortsatt ikke hva som kommer til å skje med tilsynet i hallen. Skien kommune skal i 2015 vurdere alle hallene og vaktordningen. Våre hovedsponsorer i år har vært Sparebanken 1 Telemark, Meny Myren, TA og MX-sport på Myren. Avtalen med Meny utløp , men ble reforhandlet og vi er takknemlig for at Meny Myren i denne avtalen økte sin årlige betaling til klubben med 20 %. Styret i Gulset IF har vedtatt at den nye kommunikasjonskanalen i klubben skal være den nye klubb appen. Det er et firma som heter UpSport fra Kristiansand som har utviklet denne. Appen er reklamefinansiert og koster derfor ikke klubben noe, men hvis vi får mange brukere kan det generere inntekter fra reklamen. Oppfordringen er derfor at dette blir tatt i bruk og at så mange som mulig laster ned appen. I 2014 hadde vi en kampanje for å få folk til å registrere seg på «støttespillerandelen» som Sparebank 1 Telemark gikk ut med. Her gjorde vi det veldig bra, og fikk ut maksbeløp av det vi kunne få. Kommer denne muligheten igjen i år er dette en enkel måte å få inntekter til klubben på, samtidig som vi profilerer en av våre hovedsponsorer. Grasrotandelen er også blitt en viktig bidragsyter til klubben, og vi håper at flere registrerer Gulset IF som grasrotmottaker på sitt spillekort hos Norsk Tipping. Aktiviteter og økonomi: Vi har i flere år hatt streng økonomisk styring for å sikre ferdigstillelse av kunstgressbane og klubbhus. I 2014 var de største kostnadene knyttet til dette betalt og vi har nå fått utbetalt all støtte som vi kunne forvente. Det å eie kunstgressbane og klubbhus forplikter også i årene som kommer, både mht vedlikehold og utbedringer. Dette krever at Gulset IF har god kontroll på økonomien også de kommende årene for å dekke opp dette. I forbindelse med bygging av kunstgress og klubbhus vedtok årsmøtet at klubben kunne oppta lån fra Sparebanken Telemark. Dette var nødvendig for å få gjennomført prosjektene. Som konsekvens av dette har Gulset IF i dag lån som skal betales hver måned i tillegg til vask, strøm, vedlikehold m.m. Inntektene fra tilsynsvakt i Gulsethallen skulle dekke opp renter og avdrag til banken. Når denne avtalen nå er opphørt er det viktig at medlemmene forbereder seg på at vi må finne alternativ dugnad for å betjene våre forpliktelser. Alternativet er at vi må redusere aktivitetsnivået, noe som ikke er en ønsket situasjon. Vi vet også at det er ønsker om flere investeringer i årene som kommer, noe som er mulig dersom vi fortsetter med god økonomistyring og dugnadsinntekter. Gulset IF Årsmøte 23/

6 Våre hovedsponsorer i år har vært Sparebank1 Telemark, Meny Myren og TA. Gulset IF har også en utstyrsavtale med MX-sport på Myren. Klubben oppnår gode innkjøpspriser gjennom denne avtalen. Styret i Gulset IF oppfordrer alle våre medlemmer til å støtte opp om våre sponsorer, både gjennom bruk av disse, men også med positiv omtale som våre gode støttespillere. Andre viktige inntektskilder er bruk av Støttespillerandelen hos Sparebanken Telemark. Det er nå så enkelt at kunder i banken kan sende en SMS og sende «Gulset» til 02610, så får klubben 100 kroner. Dette er en ordning vi må bli flinkere til å profilere, og alle medlemmer oppfordres til å benytte denne muligheten. Grasrotandelen har også blitt en viktig inntektskilde for oss, og vi håper at flere registrerer Gulset IF som grasrotmottaker på sitt spillekort hos Norsk Tipping. Årsberetningen godkjennes Regnskap 2014 og budsjett 2015 Kommentarer til tallene: Arbeidet med å få inn medlemskontingent har fortsatt og vi ser positive resultater av dette. På årsmøtet i fjor ble det også laget en forenklet kontingentstruktur, noe som også gjør det enklere å holde oversikt over innbetalingene. For 2015 er det gjort en endring i innkreving av kontingenter. Dette skal nå gjøres gjennom Idrettsforbundet og minidrett.no. Dette er noe alle klubber vil bli pålagt. Driftsresultat før finans viser et overskudd på kr , mot budsjett på kr Etter at finans er tatt med viser resultatet et overskudd på kr , noe som er kr bedre enn budsjett. Tar vi høyde også for investeringer i klubbhus og kunstgress og de støttemidlene vi har fått inn i 2014 viser overskuddet kr mot et budsjett på kr Årsaken til det positive resultatet sett i forhold til budsjett er blant annet at vi ikke har benyttet så store midler som antatt i forbindelse med ferdigstillelse av klubbhuset, noe reduserte rentekostnader og videre momskompensasjon på ca kr som ikke var budsjettert. Økningen i grasrotandelen er i sin helhet utbetalt igjen internt i klubben. Styret er fornøyd med årets resultat og av de siste kr som kom inn fra Skien kommune er kr innbetalt på lånet. Balansen viser at Gulset IF har kontrollert likviditet med ca kr i likvide midler. Samtidig har foreningen en gjeld til Sparebanken Telemark på kr mot kr i fjor. Denne gjelden betjenes med månedlig betaling av renter og avdrag. Kr av lånet gjelder traktor som leies ut til fotballgruppen. Denne antas å bli kjøpt ut i Lån til klubbhus og kunstgress er således ca kr og vi har 10 års nedbetaling på dette. I budsjettet for 2015 antar vi omtrent drift som i 2014, men uten kiosksalg og tilsynsvakt. Videre er vi forsiktige med å budsjettere momskompensasjon og inntekter vi ikke ser som relativt sikre. På kostnadssiden så er det interne fordelinger som øker noe. Vi forventer ikke særlig med investeringer på kunstgress og klubbhus med unntak av en kjent sluttfaktura. Gulset IF Årsmøte 23/

7 Regnskap 2014 Budsjett 2015 KtoNr KontoNavn Regnskap Budsjett Avvik Budsjett RESULTATREGNSKAP UTEN INVESTERING KLUBBHUS OG KUNSTGRESS DriftsInntekter 3000 Medlemskontigent hovedforening Idrettsmidler fra Norges Idrettsforbund Bingo - inntekter Grasrotandelen Leieinntekter idrettsanlegg Leieinntekter traktor Leieinntekter klubbhus Salg kiosk Gaver Diverse inntekter Tilsynsvakt Sponsor-/samarbeidsavtaler Sum DriftsInntekter DriftsKostnader 4210 Trenings og instruksjonstiltak Halleie Gaver - + utmerkelser Idrettsmateriell Adm.utgifter (inkl. regnskapsføring) Markedsføring, annonseutgifter Drift klubbhus Investering anlegg, maskiner Strøm Forsikring Kopimaskin Leie skileikområde Kontingentutgifter Data - EDB - kostnader Driftsmidler Telefonutgifter Portoutgifter Transkostnad bedriftsnett Reklame og annonser Aksjonskostnader, dugnader Julekalenderutgifter Kiosk varekjøp Årsmøteutgifter Diverse driftsutgifter Interne overføringer Sum DriftsKostnader DRIFTSRESULTAT Gulset IF Årsmøte 23/

8 Finanskostnader Renteinntekter Rentekostnader Sum Finans Sum Resultat Anleggsmidler Skien kommune Investeringer klubbhus Investeringer kunstgressbane Sum total Likviditetsbudsjett 2015 Et overordnet likviditetsbudsjett for 2015 viser at den tilgjengelige likviditeten for Gulset IF reduseres med ca kr gjennom året. Dette er blant annet som følge av at dugnaden med tilsynsvakt er opphørt. Klubben antas likevel å ha god likviditet ved årets slutt, men for å opprettholde en sunn og god likviditet bør klubben som minimum ha et overskudd tilsvarende nedbetaling av renter og avdrag i det kommende året. Dette er ca kr pr år. Inngående likviditet Resultat Mva pr Nedbetaling lån Sum likviditet BALANSE KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor EIENDELER Anleggsmidler 1011 Kontanter kiosksalg 0, ,00 Sum Anleggsmidler 0, ,00 Omløpsmidler 1400 Varer på lager 0, , Kontanter 3 500, , Brukskonto bank , , Postgiroinnskudd 829,31 829, Sparekonto 1, , Kontingentkonto 1 581, , Klubbhuskonto , , Konto kiosk 39, ,75 Sum Omløpsmidler , ,88 SUM EIENDELER , ,88 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 2010 Egenkapital , , Årsresultat (Opptjent egenkapital) ,53 0,00 Sum Egenkapital , ,12 Gulset IF Årsmøte 23/

9 Langsiktig Gjeld 2110 Lån til banken , ,00 Sum Langsiktig Gjeld , ,00 Kortsiktig Gjeld 2740 Mva , ,00 Sum Kortsiktig Gjeld , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,88 Gulset IF Årsmøte 23/

10 Revisjonsrapport: 6. Regnskap 2014 Regnskapet for 2014 godkjennes. Gulset IF Årsmøte 23/

11 7. Medlemskontingent. Styret i Gulset IF foreslår ingen økning av medlemskontingenten for Gulset IF beholder dagens satser for medlemmer på henholdsvis 200 kroner for enkeltmedlemmer og 400 kroner for familiemedlemskap. 8. Budsjett 2015 Budsjett for 2015 godkjennes 9: Garasje Det har lenge vært planer om å sette opp en garasje i forbindelse med idrettsanlegget som har plass til både traktor, snøscooter og større utstyr. Planleggingsarbeidet er i gang, og i den forbindelse ønsker styret et årsmøtevedtak som gir fullmakt til å gå videre med planene. Årsmøtet i Gulset IF gir styret fullmakt til å lånefinansiere opp til kroner for finansiering av ny garasje. 10: Organisasjonsplan for Gulset IF På Norges idrettsforbund sitt ting 2011 ble det vedtatt en ny lov-norm. I denne normen er det lagt føringer for en del saker som skal behandles på hvert årsmøte. En av disse sakene er å behandle organisasjonsplanen. Organisasjonsplanen skal være et styrende dokument for klubben. Mens loven er generell vil organisasjonsplanen være mer konkret. Gulset IF har vedtatt organisasjonsplan Denne ble revidert på årsmøtet Vi har mange regler som er vedtatt på årsmøter og styremøter. Disse reglene, og måter og organisere seg på, skal komme fram av organisasjonsplanen. Ingen endringer i organisasjonsplanen i : Hederstegn 12: Valg: Valgkomiteen legger fram sin innstilling. Gulset IF Årsmøte 23/

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på Telemark Bilruter, Strømdaljordet 1, Skien, tirsdag 11. mars kl. 19:00. OBS! Parkering av biler skal

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen Generalforsamling Sakspapirer Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen 1 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 30. september 2014 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2:

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer