ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole"

Transkript

1 ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks Moss Telefon Faks E-post: 1

2 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor... 3 Skolens hovedoppdrag og mål... 4 Skolens verdiplattform. 5 Skolereglementet... 6 Reglement for studieturer. 11 Regler for bruk av bærbar PC Forpliktelser ved lån av PC.. 12 Elevsamfunnet Skoleruta for skoleåret 2009/ Organisering av opplæringen Oversikt over skolens opplæringstilbud Sosialpedagogiske tjenester Biblioteket Om eksamen og klagerett Forpliktelser ved lån av pc. 20 Forpliktelser ved lån av lærebøker 20 2

3 Velkommen til Malakoff videregående skole Du er nå elev på en stor videregående skole med 900 elever og over 170 ansatte. Malakoff videregående skole er en skole med tradisjoner både innenfor yrkesfag og allmennfag. Samtidig som vi bærer med oss disse tradisjonene, sørger vi for at opplæringen er tilpasset dagens krav og morgendagens behov. Skolen er Miljøfyrtårn-skole. Det betyr at vi alle tar vare på miljøet på best mulig måte. Vi tar vare på hverandre, og vi tar vare på omgivelsene våre. For deg som elev betyr det at du vil få noen oppgaver i løpet av året, og vi forventer at du er med på å holde orden ute og inne. Malakoff er en røykfri skole. Det betyr totalt røykeforbud, både på skolens inne- og uteområder. I tillegg er vi FOKUSSKOLE. Det innebærer at alle elevene skal ha et godt læringsmiljø og trives på skolen, og det flerkulturelle perspektivet skal prege skolens arbeid. Gjennom vårt felles verdigrunnlag som bygger på respekt, tillit, åpenhet, engasjement og endringsvilje, vil skolen tilby deg de beste muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi som arbeider her på skolen vil gjøre vårt ytterste for at du skal trives og få gode resultater. Ditt utbytte av skoleåret vil likevel være avhengig av din egen innsats. Alle har ansvar for å skape et godt læringsmiljø. Både den enkeltes hverdag på skolen og muligheter senere i livet kan bli ødelagt hvis konflikt og uorden får sette sitt preg på miljøet. Skolens reglement er en veiviser for hvordan vi vil ha det på skolen vår. Elevboka har informasjon om skolen og skolereglementet. Lykke til med skoleåret! Bente Lis Larsen Rektor 3

4 Vårt hovedoppdrag: «Kunnskapspolitikkens overordnede mål er at mennesket tøyer sine evner, utvikler overgripende forståelse og tar seg selv i bruk for å skape en rikere verden for hverandre.» «Det individuelle mål for videregående opplæring er å vekke den enkelte elevs interesse for eget talent og la hver enkelt få sjansen til å komme ut i sitt eget grenseland.» Hovedmål: Skolen skal ha et fremtidsrettet fagtilbud med høy kvalitet Skolen skal gi differensiert, tilpasset opplæring i tråd med intensjonene i opplæringslovens 1-2 Skolen skal være sosialt og kulturelt inkluderende Skolen skal være FOKUS-skole Skolens fysiske miljø skal stimulere elever og ansatte til økt ansvar og trivsel 4

5 Skolens verdiplattform Malakoff videregående skole arbeider for å skape: Høy faglig kvalitet Et utfordrende og trygt læringsmiljø Tilpasset opplæring for alle elever Malakoff videregående skole har disse kjerneverdiene: RESPEKT Det vil si at vi: Verdsetter mangfoldet og anerkjenner hverandre Aktivt motarbeider mobbing og diskriminering Har et fellesskap basert på toleranse og aksept for våre felles verdier TILLIT Det vil si at vi: Stoler på hverandre Gjør det som forventes av oss Er rause mot hverandre ENDRINGSVILJE Det vil si at vi: Strekker oss etter å bli bedre Våger å tenke nytt Er kreative og løsningsorienterte ÅPENHET Det vil si at vi: Kommuniserer redelig og hensynsfullt Gir hverandre støtte, ros og konstruktiv kritikk Deler med hverandre og viser interesse for hverandres arbeid ENGASJEMENT Det vil si at vi: Viser solidaritet Har pågangsmot, initiativ og arbeidsglede Gir oss aldri 5

6 Skolereglementet Forskrift om ordensreglement for Malakoff videregående skole Forskriften er vedtatt av skolerådet ved Malakoff videregående skole 16. juni 2010, med hjemmel i opplæringsloven 3-7 og delegasjon i henhold til forskrift av om ordensreglement for de fylkeskommunale videregående skolene i Østfold pkt 1.1, endret ved forskrift og jfr også brev av fra opplæringsavdelingen til de fylkeskommunale videregående skolene i Østfold. 1 FORMÅL Formålet med reglementet er å fremme gode arbeidsvaner og god orden, og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet skal bidra til et godt samarbeid mellom alle som er knyttet til skolen som elever, foresatte, lærere og annet personale. Det skal bidra til trivsel, respekt og medansvar. Denne forskrift inneholder regler om orden og adferd (oppførsel), regler om hvilke tiltak som skal kunne brukes mot elever som bryter skolereglementet, og regler om fremgangsmåten når slike saker behandles (jfr opplæringsloven 3-7). Forskriften omfatter forhold knyttet til elevenes atferd på skolen, på skoleveien, mot medelever utenom skoletid og ved ekskursjoner/studieturer og arrangementer i skolens regi. 2 GYLDIGHET Forskriften trer i kraft Forskriften erstatter forskriften av RETTIGHETER Elevene har krav på opplæring i overensstemmelse med læreplaner, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelsene som gjelder for videregående opplæring og innenfor de rammene skolen disponerer. Elevene har rett til medvirkning ved planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, i samarbeid med lærere. Elevene har rett til å få fortløpende muntlig og skriftlig tilbakemelding, oppfølging og veiledning i forhold til målene den enkelte arbeider mot. Karaktergrunnlaget skal som hovedregel bygge på deltakelse i formelle vurderingssituasjoner og elevene har på forhånd krav på å bli gjort kjent med når og hvordan dette foregår. Elevene skal hjelpes til å nå lengst mulig i deres faglige og personlige utvikling. Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen, har elevene rett til rådgivning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette, herunder tilgang til pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste. Elevene har rett til oppfølging, elevsamtaler m.v. gjennom sin egen kontaktlærer. Elever som på grunn av sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og av vurderingsgrunnlag. Elever som vet at de har kroniske plager eller andre forhold som medfører stort fravær, må gi dokumentert melding om dette til kontaktlærer senest 1. oktober. Se for øvrig paragraf 6 om fravær Elevene har rett og plikt til å danne elevråd, jfr. opplæringsloven Skolen skal legge til rette for gode arbeidsforhold for elevenes tillitsvalgte. Elevvirksomhet også utenom undervisningstiden er et aktivum for skolesamfunnet. Egnede lokaler på skolen kan disponeres til elevvirksomhet i samråd med skolens ledelse. Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jfr opplæringsloven 9 a-1. 4 UTLÅN AV BØKER OG BÆRBARE DATAMASKINER Elever som får låne bøker eller bærbar datamaskin på skolen, skal behandle disse med forsiktighet. Det regnes med normal slitasje, men eleven står i utlånsperioden ansvarlig for utlånte bøker og bærbar PC med programvare og tilhørende utstyr. Det skal settes bind på lånte bøker, og bøkene skal tas godt vare på. Eleven kan etter erstatningsrettslige regler bli erstatningsansvarlig for skade på og tap av utlånt utstyr. Det vises til Regler for bruk av bærbar PC i undervisningen, Forholdsregler for arbeid på internett samt forpliktelser ved lån av PC og bøker. Brudd på disse retningslinjene vil også kunne føre til reaksjoner etter ordensreglementets 8 6

7 5 REGLER OM ORDEN OG ATFERD Alle elever får særskilt karakter i orden og i atferd. Elevene plikter å rette seg etter de lover, regler og anvisninger fra skolens ansatte som gjelder til enhver tid. Brudd på disse vil kunne få konsekvenser for karakteren i orden og adferd (Forskrift til oppl.l. 3 5). Gjentatte eller grove brudd vil også føre til reaksjoner etter 8. Elever skal følge reglene for bruk av verneutstyr og/eller særskilte arbeidsklær, og de har plikt til å følge egne regler for bruk av verksteder og andre spesialrom. Elevene forplikter seg til å medvirke til et godt læringsmiljø og gode samarbeidsformer, vise høflighet og medansvar. Kontoret skal varsles dersom læreren ikke har kommet til opplæringsgruppen etter at undervisningen skulle ha startet. Elevene plikter å møte presis, være aktivt med i opplæringen og holde de tidsfrister som skolen setter. Elevene er forpliktet til å følge de normer som er beskrevet i skolens Husregler. Elevene forplikter seg til å ha det undervisningsmateriell og utstyr som kreves. Skolens eiendom og utstyr (inkl. bøker og pc) skal behandles med forsiktighet og omtanke både på skolen og ved hjemlån. Hærverk og skader kan i tillegg til reaksjoner etter 8, også medføre erstatningsansvar. Den som er skyld i at noe blir ødelagt eller borte, kan pålegges å yte erstatning dersom skaden skyldes skjødesløshet. Det er forbudt å bruke rulleskøyter eller lignende innendørs. Plaging, mobbing, vold, sjikane via sosiale medier eller andre brudd på allment aksepterte adferdsnormer aksepteres ikke, og vil kunne medføre reaksjoner etter 8. Det er ikke tillatt å røyke eller bruke snus i skolebygninger. På skolens utearealer kan det bare røykes på anviste steder. Det er ikke tillatt å ha med kniv, våpen eller andre farlige gjenstander på skolen. Bruk, besittelse, oppbevaring eller omsetning av alkohol eller andre rusmidler på skolens områder eller på arrangementer i skolens regi, er forbudt. Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen, i skoletiden eller ved andre arrangementer i skolens regi. Rusede elever vil bli bortvist fra skolens område. Skap som lånes ut til elever, kan åpnes av rektor for kontroll ved skjellig grunn. I alvorlige tilfeller vil skolen be om politiets bistand til å foreta kontroll. Dersom en elev i skolesituasjoner er i besittelse av gjenstander som forstyrrer undervisningen, eller den alminnelige ro og orden, eller besitter gjenstander som kan påføre andre skade eller ubehag, kan gjenstanden beslaglegges på stedet av skolens tilsatte. Beslaglagte gjenstander overleveres skolens ledelse. Mobiltelefoner er et eksempel på slike gjenstander. Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. Datamaskiner skal brukes slik det er beskrevet i reglene for bruk, og slik læreren bestemmer i timen. Mobiltelefoner og personsøkere skal ikke brukes i undervisningstiden. Det gjelder restriksjoner for bruk av mobiltelefoner med kamera. Elevene plikter å bære skolebevis/id-kort synlig, og kortet skal forevises ved oppfordring fra skolens personale. Russeaktiviteter og bruk av russedress på skolen skjer bare etter nærmere avtale med skolens ledelse. 6 FRAVÆR Elevene har fremmøteplikt til opplæringen. Dersom en elev blir syk eller av annen grunn må forlate skolen i opplæringstiden, skal eleven gi beskjed til kontaklæreren eller den faglæreren eleven skal ha i neste time. Når elever deltar i studieøktarbeid, plikter elevene å forholde seg til inngåtte avtaler om arbeidsform, sted og tilstedeværelse. Brudd på avtalen kan føre til nedsatt karakter i orden. Kontaktlæreren har krav på begrunnelse for elevens fravær, og alt fravær skal registreres. Ved lengre fravær må eleven/foresatte varsle skolen etter 3 dager. Dersom en elev eller en gruppe av elever har høyt fravær over lengre tid, og dette ikke kan forklares med sykdom eller tilsvarende grunner, kan eleven/gruppen pålegges å bruke meldingsbok. Vedtak om dette fattes av kontaktlærer i samråd med utdanningsleder. Dersom eleven kommer mer enn 15 minutter for sent til timen, kan fraværet regnes som timefravær. Inntil 15 minutter kan føres som forsentkomming. Elevene skal møte til og delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag for å vurdere eleven sin kompetanse i faget. Stort fravær, manglende deltagelse i planlagte vurderingssituasjoner eller andre særlige grunner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler (jf. Forskrift til oppl.l. 3 3). 7

8 I tvilstilfelle skal skolen gi tilbud om utsatte prøver, innlevering av arbeid eller lignende. Når det foreligger fare for manglende vurderingsgrunnlag for å kunne gi standpunktkarakter, skal elev/foresatte for elever under 18 år, uten ugrunnet opphold, gis skriftlig varsel. Eleven plikter å holde seg orientert om eget fravær via sin tilgang til OPPAD på internett. Dersom eleven ikke melder feil tilbake til kontaktlærer etter nærmere angitte tidsfrister, anses fraværet som akseptert. Alt fravær for elever føres på vitnemål og kompetansebevis. Fravær føres i dager og enkelttimer. For deltidselever føres fravær bare i timer. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet påføres vitnemål/kompetansebevis, men eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet. Om mulig skal eleven legge frem dokumentasjon om fraværet fra opplæringen på forhånd. Eleven kan etter søknad få slettet fraværet i inntil 10 skoledager i et skoleår uten at disse dagene føres som fravær på dokumentasjonen. Dette gjelder for eksempel i forbindelse med arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagte møter og fravær av helse- og vektige velferdsgrunner. Normalt skal eleven søke om fri fra opplæringen på forhånd. Elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke, har innenfor totalrammen på 10 skoledager rett til inntil to dager fri ved religiøse høytider (jf. Forskrift til opplæringsloven 3 47). Organisert eller selvstendig studiearbeid herunder skoleadministrative gjøremål, (for eksempel helsesøster, rådgiver eller PPT/OT og elevrådsarbeid) etter avtale med faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær (jf. Forskrift til opplæringsloven 3 47). Dette fraværet føres som organisert studiearbeid. Elever med stort fravær kan nektes studiedag dersom det er fare for manglende vurderingsgrunnlag 7 FUSK Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, og kommunikasjon under prøver og eksamener anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder innlevering av arbeid som ikke er elevens eget produkt. Eleven plikter å holde seg orientert om skolens tillatte hjelpemidler. Reaksjoner på fusk eller forsøk på fusk behandles etter 8 i dette reglementet, i tillegg vil det kunne få konsekvenser for karakteren i atferd. Ved fusk eller forsøk på fusk på eksamen og fag/svenneprøve vises det til forskriften til opplæringslovens 3-37/ 3-65, som sier at eksamen og fag/svenneprøven kan annulleres, og at eleven da tidligst kan gå opp til ny prøve 1 år etter at eksamen er annullert. 8 REAKSJONER VED BRUDD PÅ SKOLEREGLEMENTET Ved brudd på skolereglementet kan skolen benytte følgende refsingstiltak: Muntlig eller skriftlig påtale/anmerkning fra lærer eller skolens ledelse Muntlig eller skriftlig advarsel fra rektor Bortvisning for resten av timen/undervisningsøkten av faglærer Bortvisning fra skolen for resten av dagen av rektor Bortvisning fra skolen inntil fem skoledager av rektor. Bortvisning for resten av skoleåret, jfr. opplæringslovens 3-8. Tap av retten til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1, jfr opplæringsloven 3-8 annet ledd Krav om at eleven istandsetter, vasker, rydder i eller etter skoletid, eller betaler erstatning etter reglene i skadeerstatningsloven 1-2 nr 2 Beslaglegging av gjenstander som forstyrrer ro og orden eller kan påføre andre skade Anmerkninger for brudd på skolens reglement kan føre til nedsatt karakter i atferd eller orden Eksempler på ordens- og atferdsbrudd som medfører anmerkning er Forsentkomming Forstyrring av undervisning Mangel på folkeskikk Mobbing av medelever eller lærere Manglende lærebøker eller annet nødvendig materiell Røyking på skolens område utenfor anviste røykeplasser. 8

9 Mangelfull varsling av fravær til faglærer/kontaktlærer Bortvisning fra timen eller resten av dagen: Dersom du forstyrrer undervisningen, ikke følger anvisningene fra skolens ansatte, mangler helt nødvendig verneutstyr, bekledning eller undervisningsmateriell og lignende, kan du bortvises fra timen eller resten av økten. Dersom du mangler nødvendig verneutstyr og lignende i verksteder, kan du henvises til OASEN skolens alternative læringsarena, der det legges til rette for individuell oppfølging. Bortvisning fra skolen: Enkelte grove reglementsbrudd fører som hovedregel til bortvisning fra undervisningen i 1-5 dager, fremming av bortvisningssak for resten av skoleåret eller fremming av sak med krav om tap av skolerett. Eksempler på slike reglementsbrudd er: Stort udokumentert fravær Brudd på pålegg gitt av skolens ansatte. Voldsbruk, alvorlig trusler eller sjikane rettet mot medelever eller ansatte ved skolen, være seg direkte eller via f.eks SMS eller mail Sjikane via sosiale medier Deltaking i slagsmål Hærverk Å være påvirket av rusmidler Å være i besittelse av, bruke eller omsette rusmidler på skolens område Å være i besittelse av våpen (f.eks kniv) Rektor vil fremme bortvisningssak for resten av skoleåret eller bortvisningssak med krav om tap av skolerett dersom en elev omsetter rusmidler. I tillegg til refsingstiltak kan brudd på reglementet føre til følgende tiltak: Nedsatt halvårsvurdering og/eller standpunktkarakter i orden og/eller i atferd Begrenset adgang til spesielle aktiviteter Politianmeldelse av alle straffbare forhold som skjer på skolens område Overlevering av beslaglagte gjenstander til politiet Midlertidig, eller permanent gruppebytte. 9 SAKSBEHANDLING VED BRUK AV REAKSJONSMIDLER Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for brudd på skolereglementet, skal eleven ha mulighet til å forklare seg for den som skal ta avgjørelsen. Reaksjoner og begrunnelse for disse skal nedtegnes. Før særskilte tiltak tas i bruk, skal skolen vurdere om det er mulig å bruke hjelpetiltak eller mildere reaksjoner. Forvaltningslovens regler for enkeltvedtak følges når særskilte tiltak iverksettes. Ved forhold som kan føre til bortvisning utover resten av skoledagen, skal elever/foresatte til umyndige elever varsles om dette på forhånd, jfr. 16. Vedtaket skal være begrunnet I tillegg skal det opplyses om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage og om retten etter 18 til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven, før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes. Foranstående reglement er gjennomlest og akseptert av undertegnede: den 20 Underskrift av foreldre/foresatte (for elever under 18 år) Underskrift av eleven 9

10 REGLEMENT FOR STUDIETURER FOR ELEVER PÅ MALAKOFF VIDEREGÅENDE SKOLE Skolen ønsker at studieturen skal bli hyggelig, lærerik og minneverdig for elever og lærere. Hele turen er å regne som skoletid og er en del av opplæringen. Elevene er derfor bundet til skolens generelle reglement, det vil si de reglene som er satt opp i elevboken. Som deltager på skolens studietur gjelder følgende: Eleven forplikter seg til å delta på alle arrangement som er en del av studieturen. Reisen er også en del av studieturen. Skolens ordensreglement og ordensregler for båt/buss/fly gjelder. Hotellets ordensregler skal følges. Kommer eleven i skade for å ødelegge noe, skal det straks meldes fra til lærer/hotell. Eleven er Malakoff videregående skoles representant. Det er derfor en selvfølge at vanlige regler for god oppførsel skal gjelde. Eleven skal ta hensyn til de forhold (lover, regler og skikker) som er spesielle for landet som besøkes. Alkoholmisbruk og annen beruselse er strengt forbudt og kan medføre reaksjoner som nedsatt ordens- eller adferdskarakter og hjemsendelse på egen regning. Den enkelte elev får ikke gå ut alene. Hvis elevene (gruppevis) er med på aktiviteter uten lærer, skal det gjøres avtale med lærerne i forkant. Elevene må ha gyldig ulykkes- og reiseforsikring. Innenfor Europa må også elevene ha med gyldig Europeisk helsetrygdkort fra NAV. Brudd på reglementet vil føre til reaksjoner og kan resultere i hjemsendelse på egen regning. Ovennevnte reglement og tilleggsinformasjon om besøkslandet er gått gjennom sammen med elever og forsatte dato lærer/reiseleder lærer/reiseleder Jeg/vi har lest og akseptert ovennevnte reglement dato elev foresatte 10

11 Regler for bruk av bærbar PC i undervisningen! 1. Forlat aldri PC-en uten at den er låst inn 2. Berør aldri skjermen 3. Du må ikke spise og/eller drikke når du bruker PC-en 4. I timen må du ikke bruke andre programmer eller nettsteder enn dem som skal benyttes i opplæringen 5. Funksjoner som musikk og kommunikasjon med andre, for eksampel chat eller nettverk mellom maskiner, skal skrus av med mindre læreren tillater dette brukt i undervisningsøyemed. 6. Høyttalerlyd skal være skrudd av der det kan forstyrre andre på skolen 7. Lærer avgjør når PC-en skal være i bruk 8. Tekniske problemer skal løses i åpningstiden i servicebua 9. Fravær fra timen for å løse tekniske problemer skal avtales med lærer på forhånd 10. Du skal alltid ta sikkerhetskopi av skolearbeid til Fronter eller minnepenn 11. Du skal alltid ha med PC-en på skolen 12. Utskrifter skal bare tas når det er nødvendig i undervisningen Brudd på disse reglene vil bli behandlet som brudd på skolereglementet. Forholdsregler for arbeid på Internett (Hentet fra Redd Barna) 1. Husk at lover og regler også regulerer bruk av Internett. Åndsverkloven regulerer for eksempel strengt kopiering av bilder, tekster, programvare og annet. 2. Du må aldri fortelle noen du ikke kjenner på Internett hva du heter, hvor du bor eller hvilken skole du går på. 3. Ikke send bilder av deg selv. 4. Bruk en anonym e-postadresse når du surfer på Internett og chatter med folk du ikke kjenner. 5. Hvis du skal møte en person du har chattet med på Internett, må du ta med en voksen du stoler på. 6. Husk at personer du snakker med i en chattegruppe, ikke alltid snakker sant og lett kan lyve på alder. Hvis du opplever noe skummelt eller ubehagelig, meld fra til skolen eller en voksen du stoler på. Se også side 20: Forpliktelser ved lån av pc og forpliktelser ved lån av lærebøker. 11

12 Elevsamfunnet Post og beskjeder Ekstern post og beskjeder til elevene legges i klassens posthylle i gangen ved kantina. Tillitseleven plikter å sørge for å hente posten. Intern post og beskjeder gis elektronisk enten i Outlook (skole ) eller på Fronter. Elevrådet Elevrådet er elevenes høyeste organ på skolen og består av tillitseleven fra alle klasser på skolen. Elevrådet møtes vanligvis en gang pr. måned i midttimen mandag. Elevrådstyret Styret består av syv medlemmer som velges av og blant tillitselevene. Styret bør ha representanter for flere studieretninger. Styrets oppgave er å ivareta elevenes interesser i skolehverdagen, både praktiske saker og mer generelle skolepolitiske saker. Tillitselevene er pliktige til å møte i elevråd og elevrådstyre og gi klassen referat fra møtene. Det er også tillitselevens ansvar at saker klassen fremmer blir tatt opp i elevrådet. For å avgjøre en sak kan elevrådet innkalle til allmøte og/eller avholde uravstemning blant elevene. Allmøte holdes bare dersom en sak er så viktig at alle bør få anledning til å ta del i behandlingen av den. Ved uravstemning har alle elever stemmerett. Satsningsområder Elevrådet bestemmer selv sine satsingsområder. Elevorganisasjonen Elevene ved skolen er kollektivt tilknyttet Elevorganisasjonen. 12

13 Skolerute for Malakoff vgs skoleåret August Planleggingsdager mandag 16. og tirsdag 16. august. Første skoledag onsdag 18. august. 10 skoledager + 2 planleggingsdager September. 23 skoledager Oktober Høstferie uke 40. F.o.m. 4. t.o.m. 8. oktober 15 skoledager November torsdag 11. nov: felles studiedag 21 skoledager + 1 studiedag Desember Siste skoledag tirsdag 21. desember. 15 skoledager Januar Studiedag (Universitetets dag) fredag 7. januar for vg. skole.. Første skoledag for Malakoff videregående skole mandag 3. januar. januar. 20 skoledager + 1 studie / planleggingsdager for Malakoff vg.skole Februar Vinterferie i uke 8. Fom. mandag 21. februar tom fredag 25. februar. Mars 15 skoledager 23 skoledager for vg. skole April Mai Juni Sum Påskeferie f.o.m. mandag 18. t.o.m. 26. april Tirsdag 26. april planlegvgingsdag for lærerne Mandag 16. mai: undervisningsfri Tirsdag 17. mai: Grunnlovsdag Fri torsdag 2. juni Kristi himmelfartsdag Fri fredag 3. juni Mandag 13. juni 2. pinsedag fri Siste skoledag før sommerferien torsdag 23. juni. Høsthalvåret, Vårhalvåret Totalt for skoleåret 09/10 14 skoledager 1 planleggingsdag 20 skoledager 14 skoledager 84 skoledager 106 skoledager skoledager 13

14 Organisering av opplæringen Kontaktlærer - elevens nærmeste foresatte Kontaktlærer har det daglige ansvaret for gruppa og dens elever. Kontaktlæreren skal gi elevene råd og veiledning, bl.a. om læringsstiler og arbeidsmåter, og gjøre dem kjent med bestemmelsene i lov, forskrifter og regler som særlig vedkommer elevene. Han/hun skal i samråd med øvrige lærere påse at elevenes arbeidsforhold er best mulig, at deres arbeidsbyrde har et rimelig omfang og er høvelig fordelt på fagene. Det er også meningen at elevtillitsvalgte skal møte i kontaktlærermøte når temaet ikke er knyttet til enkeltelever. Kontaktlæreren er elevenes nærmeste foresatte på skolen. Foresatte som ønsker kontakt med kontaktlærer kan ringe skolen. Faglærer Faglærerne har plikt til å gi elevene undervisning, hjelp og rettledning i samsvar med gjeldende bestemmelser. Faglæreren er den som best kan vurdere den enkelte elevs faglige muligheter. Foresatte som ønsker kontakt med faglærer, kan ringe skolen. Faglærerne er ansvarlig for å sette standpunktkarakterer. Dersom en elev har for mye fravær i et fag, kan det bli umulig for faglærer å sette terminkarakter i faget. Dette kan i neste omgang føre til at eleven ikke får standpunktkarakter og derved ikke fullstendig vitnemål. Se bestemmelsene i skolereglementet. Heldagsprøver I skolens årsplan er det avsatt dager til heldagsprøver. Det kan også forekomme heldagsprøver utenom de som er nevnt. Kontaktlæreren gir beskjed om tider og fagfordeling. Det forutsettes også at elevene deltar aktivt når periodeplaner (arbeidsplaner i fagene) skal utarbeides. Kontakt hjem - skole, foreldremøter Det blir avholdt foreldremøter for alle Vg1- gruppene. I forbindelse med fagvalg til 2. årstrinn på Studiespesialiserende program holdes det også foreldremøter i begynnelsen av året I tillegg har skolen innført ordning med foreldresamtaler på Vg1 og Vg2 Oversikt over skolens opplæringstilbud 14

15 Ved vår skole har vi opplæring innenfor studiespesialiserende program og allmenne fag, salg/servicefag, elektrofag, teknisk- og industriell produksjon og mekaniske fag, program for bygg og anlegg, og helse-/sosialfag. Vi har også voksenopplæring på kveldstid, fengselsundervisning og et ressurssenter for byens næringsliv, offentlig forvaltning og privatpersoner. Vg1-kurs Studiespesialisering Service- og samferdsel Elektrofag Teknikk og industriell produksjon Bygg- og anleggsteknikk Helse-og sosialfag Vg2-kurs Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Elenergi Data og elektronikk Kulde- og varmepumpeteknikk Kjøretøy Produksjons- og industriteknikk Klima-, energi- og miljøteknikk Byggteknikk Helsearbeiderfag Helseservicefag Ambulansefag Barn-/ungdom Vg3-kurs Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Serviceelektroniker Tannhelsesekretær Allmennfaglig påbygning Sosialpedagogiske tjenester RÅDGIVERE Rådgiverne har til oppgave å veilede elevene ved valg av fag og linjer, om utdanning og yrker, veilede elever som har lese- og studietekniske problemer, gi råd og hjelp i spørsmål av mer personlig karakter, samarbeid med 15

16 elevenes foreldre m.m. Videre kan man få hjelp til utfylling av bl.a. lånesøknader o.l. Rådgiverne samarbeider med bl.a. skolens PP-tjeneste og oppfølgingstjeneste. Rådgiverne har som skolens øvrige personale, taushetsplikt når det gjelder opplysninger om elevene, om forhold i hjemmene, eller om andre spørsmål av privat karakter. Rådgiverne har kontor i 1. etasje i den nye D-fløyen. Treffetider vil være slått opp på kontordøra. OASEN Prosjekt Oasen samarbeider med enkeltelever (og foresatte) om alternative opplæringsarenaer. Elevens behov og ønsker prioriteres når målene settes for opplæringen. Gjennom planlagte løp får eleven tilbud om tilpasset opplæring i skolens regi. Opplæringen ivaretas av faglærere, men i enkelte tilfeller samarbeider skolen med det lokale næringsliv. Prosjektlederen treffes på mobiltelefon MILJØARBEIDER Skolen har en miljøarbeider som i særlig grad skal arbeide med elevsaker, dvs. tilrettelegging, bidrag til at elever deltar aktivt i skolesamfunnet, fokus på trivsel m.v. Miljøarbeideren er en voksenperson som alle elevene kan ta kontakt med. Du finner ham i kantina, på skolebiblioteket eller ute i skolegårdene. Miljøarbeideren er alltid tilstede i skoletiden. SKOLEHELSESØSTER Du kan oppsøke helsesøster når du trenger en samtale om vanskelige hjemmeforhold, helsemessige forhold eller når du trenger en samtale med en voksenperson. Helsesøster kan også bidra med: å gi en best mulig skolehverdag, hjelpe deg å ivareta din trivsel og helse, henvise deg til andre hjelpeinstanser, og å informere om kosthold, prevensjon, røykeslutt og egen seksualitet. Du kan gjøre timeavtale direkte, eller du kan legge en lapp i postkassa utenfor kontoret, så tar hun kontakt. Kontoret ligger i blokk B. Det er skolelege tilknyttet tjenesten. Helsesøster samarbeider med skolens lærere, rådgivere og PPT når dette er hensiktmessig. Helsesøsters telefonnumre er: eller mobil Hun treffes hver mandag klokken hver onsdag klokken hver torsdag klokken Helsesøster har taushetsplikt, og du får ikke fravær når du er hos helsesøster. PP-TJENESTEN OG OPPFØLGINGSTJENESTEN Skolen er tilknyttet den pedagogisk-psykologiske rådgivingstjenesten (PPT) og har faste møter med PPT, OT og helsesøster. Kontakt med PPT formidles gjennom klasseleder/kontaktlærer/rådgiver. PP-tjenesten har besøksadresse i Dronningensgt. 16. PPT kan kontaktes direkte. All kontakt med PPT er gratis. Malakoff v.g.s. er også med i Tverretatlig SamarbeidsForum (TSF) i Mosseregionen. Biblioteket Skolebiblioteket holder til i blokk A og er åpent fra k Det er utlånsrom, lesesal og grupperom. På biblioteket finner du stoff til stiler, gruppe- eller prosjektarbeid og til underholdning. F.eks.: * Aviser og tidsskrifter * Bøker (romaner, noveller, dikt og faglitteratur) * Avisutklipp, brosjyrer o.l. * Det er trådløs tilgang til Internett De fleste bøkene er til utlån i 4 uker. Trenger du hjelp er det bare å spørre en av bibliotekarene. Kom innom, gjør deg kjent, du er velkommen! Om eksamen og klagerett (Opplysninger om eksamen og om klagerett osv finner du på eget eksamensrom på Fronter) 16

17 EKSAMEN Før du går opp til eksamen, skal du ha gjort deg kjent med eksamensreglementet. Dette vil du få utlevert på skolen i god tid før eksamen starter. SPESIELLE TILTAK OG SÆRSKILT TILRETTELEGGING VED EKSAMEN: Elever, som ut fra en sakkyndig uttalelse kan dokumentere at de har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger, kan få særskilt tilrettelegging av arbeidsforholdene ved prøver og eksamen (Jfr. Forskrift til opplæringsloven 3-32) Det er rektor som avgjør om det er grunnlag for særskilte tiltak, og hvilke tiltak som skal settes i verk. Avgjørelsen til rektor er et enkeltvedtak som kan påklages. Rektor kan kreve uttalelse/dokumentasjon fra sakkyndig instans (lege, psykolog, logoped/spesialpedagog eller event. faglærer ved vurdering av språkferdigheter hos fremmedspråklige). I dokumentasjonen må det komme klart fram om behovet for tilrettelegging er av begrenset varighet eller om den er permanent. Tiltakene som settes i verk, må ikke føre til at eleven får fordeler fremfor andre som ikke får tilrettelegging. Tilretteleggingen må heller ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i fag i læreplanverket. Særskilt tilrettelegging ved eksamen kan være: forlenget eksamenstid (v/dokumentert vesentlig nedsatt arbeidshastighet) hjelp til å slå opp i ulike hjelpemidler og til føring av besvarelsen høytlesing av oppgavetekst og/eller forklaring av vanskelige ord kombinasjon av skriftlig og muntlig eksamen Du vil få informasjon hos kontaktlærer som også kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden. Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen i 2010/2011 er ca. 30.oktober Sjekk eksamensromm på fronter. Søknader innkommet etter denne dato vil bare bli behandlet i helt spesielle tilfeller og i saker der problemet har oppstått på et senere tidspunkt. Det må leveres ny søknad for hvert skoleår. NY EKSAMEN, UTSATT EKSAMEN OG SÆRSKILT EKSAMEN a) Ny eksamen Elev som får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget ved første etterfølgende eksamen. Eleven beholder sin standpunktkarakter i faget. b) Utsatt eksamen Elev/privatist som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen, eller har dokumentert fravær ved ny eksamen, har rett til å fremstille seg til utsatt eksamen ved første etterfølgende eksamen. Eleven beholder standpunktkarakteren i faget. Hvis eleven har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal trekkingen skje på nytt. c) Særskilt eksamen Elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i fag, har rett til særskilt eksamen i faget dersom: eleven ikke er trukket ut til eksamen i faget det gjelder et fag der eksamen ordinært ikke holdes. 17

18 Dette gjelder ikke elever som ikke får standpunktkarakter. Særskilt eksamen holdes normalt samtidig med utsatt og ny eksamen. Ny eksamen, utsatt eksamen og særskilt eksamen avholdes vanligvis i november/desember i eksamensåret. Elev som vil nytte adgang til ny eksamen, utsatt eksamen eller særskilt eksamen, må selv sørge for å melde seg til skolen innen fastsatt tid. Oppmeldingsfrister (sjekk eksamensrom på Fronter): "Høsteksamen": ca. 10. september 2010 "Våreksamen" : ca. 10. januar 2011 (Med forbehold - se avisannonser eller ta kontakt med skolen) Det er elevens eget ansvar å melde seg opp til ny, utsatt eller særskilt eksamen. Dersom man går opp til eksamen ved første fastsatte tidspunkt for slik eksamen (normalt "høsteksamen"), er eksamen gratis. Elever som ikke nytter denne retten, må gå opp som privatist. Privatisteksamen koster for tiden kr 345,- eller kr 707,- pr eksamen. KLAGERETT Du kan klage på standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og karakterer til fag-/svenneprøver. Før eksamen skal du ha fått gjennomgått klageforskriften. Husk at du må overholde klagefristen som er 10 dager. FORPLIKTELSER VED LÅN AV PC PC lånes ut gratis for skoleåret. 18

19 PC skal brukes i samsvar med undertegnet kontrakt. Brudd på kontraktens bestemmelser ansees som brudd på skolereglementet og vil medføre sanksjoner. Ved avbrutt skolegang skal PC med lader og sekk leveres inn samtidig med sluttmelding. PC skal være rengjort. Den sjekkes for feil og registreres innlevert av ITtekniker. Ved tap eller ødeleggelse av PC, lader eller sekk, er lånetager økonomisk ansvarlig. Før skoleavslutning blir det hvert år satt opp en plan for innlevering av PC-er for rensing og lagring av eventuell ny programvare. Dersom PC ikke innleveres ved skoleavslutning eller ved avbrutt skolegang, blir det umiddelbart sendt ut faktura som må betales. Dersom det ikke skjer vil vanlige inkassorutiner for Østfold Fylkeskommune følges. Grunnen er at PC-er skal lånes ut til nye elever i august og supplering/bestilling må skje umiddelbart etter skoleårets slutt. FORPLIKTELSER VED LÅN AV LÆREBØKER Lærebøker skal fra i år være gratis for alle elever i den videregående skolen. I Østfold fylkeskommune har Fylkestinget bestemt at det skal skje ved utlån av lærebøker. Av dette følger: Bøkene lånes ut gratis for skoleåret og leveres tilbake ved skoleårets slutt. Ved avbrutt skolegang må bøkene leveres tilbake sammen med sluttmelding og registreres innlevert av bibliotekar. Navn og klasse skrives med penn i permen foran i boka. Det må ellers ikke skrives med penn i boka. Lånte bøker skal behandles pent. Husk andre skal bruke dem etter deg. Det bør settes bokbind på bøkene. Ved innlevering skal bøkene klargjøres bokbind tas av og notater viskes ut. OBS! Husk at hver enkelt bok har sin egen strekkode og er registrert på én elev. Det er derfor meget viktig at dere elever beholder de eksemplarene som er registrert på dere! Du er ansvarlig for innlevering av det eksemplaret du opprinnelig lånte. Ved tap eller ødeleggelse av bøker er lånetager økonomisk ansvarlig Før skoleavslutning blir et satt opp en plan for innlevering av bøkene. Dersom bøkene ikke innleveres, blir det umiddelbart sendt ut faktura som må betales; ellers følges vanlige inkassorutiner for Østfold fylkeskommune. Grunner er at bøkene skal lånes ut til nye elever i august, og supplering/bestilling må skje tidligst mulig. Dette betyr at skolen ikke tar i mot bøker etter skoleavslutning. 19

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 06.02 Dokument nr: 05 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Ordensreglement Godkjent dato: Godkjent av: 01.06.11 Rektor Dokumentreferanser: http://www.vfk.no/qmplus/avd_for_utdanning/kvalitet/reglementer/06_01_03%20ordensreg

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.08.2017 2 Innhold Kapittel 1. Formål og virkeområde...3 1-1. Formål...3 1-2. Virkeområde...3 Kapittel 2. Elevenes

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement Oppdatert pr. 5.08.2014 Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven og forskrifter, samt Utdanningsdirektoratets rundskriv. Reglementet er

Detaljer

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN NB! Les gjennom reglementet, skriv under og lever svarslippen på siste side til kontaktlærer. STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN VEDTATT AV STYRET FOR FAGSKOLEUTDANNINGA PÅ NORDMØRE OG ROMSDAL

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo voksenopplæring Helsfyr Ordensreglement Oslo VO Helsfyr er et opplæringssted hvor elevens læring og utvikling står i sentrum. Vi skal være profesjonelle, inkluderende

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

GJELDENDE REGLEMENT SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

GJELDENDE REGLEMENT SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS GJELDENDE REGLEMENT SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. I GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Hjemmel Ordensreglement er hjemlet

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT om Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innhold 1 Formål... 3 2 Virkeområde...

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole SKOLENS REGLEMENT REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL I OSLOSKOLEN Ifølge opplæringsloven 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for offentlige

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd Ordensreglementet Ordensreglement for Den Norske Skolen, Malaga (DNS Malaga). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra skoleåret

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler ORDENSREGLER FOR TVILLINGSKOLENE OPPSAL og VETLAND Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen. Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf ORDENSREGLEMENT SKOLENE I NAMSSKOGAN Reglementet tar utgangspunkt i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 (heretter kalt opplæringsloven) med forskrifter av 23. juni 2006

Detaljer

Vår ref.: 16/ Deres ref.: Dato: Forskrift om Ordensreglement FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

Vår ref.: 16/ Deres ref.: Dato: Forskrift om Ordensreglement FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER Vår ref.: 16/07277-3 Deres ref.: Dato: 04.09.2017 KLIKK ELLER TRYKK HER FOR Å SKRIVE INN TEKST. Forskrift om Ordensreglement FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER Forskrift om

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 FORSKRIFT- Osen kommune Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 I INNLEDNING 1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juni 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa

Detaljer

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL KAPITTEL 1 INNLEDNING Skolen er en arbeidsplass for mange mennesker. Sammen har vi ansvar for hvordan vi har det på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt beste,

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

2. Virkeområde. Ordensreglementet gjelder grunnskole og videregående skole. Reglementet kan ikke fravikes.

2. Virkeområde. Ordensreglementet gjelder grunnskole og videregående skole. Reglementet kan ikke fravikes. Ordensreglement. Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen. Revidert og vedtatt i skolestyret 2.05.2017 Reglementet gjelder for skoleåret 2017-2018. Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2017/2018 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 17.08.2017. Vedtatt i SU 14.06.17. Til elever, foresatte

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

Foreldremøte Vg1 September 2016

Foreldremøte Vg1 September 2016 Foreldremøte Vg1 September 2016 Skolens kjerneverdier Åpenhet og mangfold, engasjement og mestring Åpenhet Vi vil at skolen vår skal være et åpent felleskap der den enkelte blir sett og ivaretatt Vi er

Detaljer

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer

Detaljer

Foreldremøte Vg1 september 2017

Foreldremøte Vg1 september 2017 Foreldremøte Vg1 september 2017 Agenda Informasjon fra rektor Skolemiljø IKO Fravær Informasjon fra Stangehjelpa, team barn og unge Informasjon fra politi Informasjon fra elevombud Klassevis informasjon

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Elevenes rettigheter og plikter

Elevenes rettigheter og plikter Vedlegg 12 Ordensreglement for Kristen Friskole Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 84: 3 9 og 3-10. Elevenes rettigheter og plikter 1. Holdninger Alle elevene i skolen må

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA.

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. TRIVSELSREGLER Mai 2010 Viser til Opplæringsloven 2-9. og Kommunal Forskrift 24.05.07 VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål:

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål: Fraværsreglement: Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember 2016. Formål: Hovedmålet med fraværsreglementet på er å sikre at elevene møter til undervisning. Det

Detaljer

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole SØRREISA KOMMUNE Sørreisa sentralskole Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole 1. Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen

Detaljer