ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole"

Transkript

1 ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks Moss Telefon Faks E-post: 1

2 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor... 3 Skolens hovedoppdrag og mål... 4 Skolens verdiplattform. 5 Skolereglementet... 6 Reglement for studieturer. 11 Regler for bruk av bærbar PC Forpliktelser ved lån av PC.. 12 Elevsamfunnet Skoleruta for skoleåret 2009/ Organisering av opplæringen Oversikt over skolens opplæringstilbud Sosialpedagogiske tjenester Biblioteket Om eksamen og klagerett Forpliktelser ved lån av pc. 20 Forpliktelser ved lån av lærebøker 20 2

3 Velkommen til Malakoff videregående skole Du er nå elev på en stor videregående skole med 900 elever og over 170 ansatte. Malakoff videregående skole er en skole med tradisjoner både innenfor yrkesfag og allmennfag. Samtidig som vi bærer med oss disse tradisjonene, sørger vi for at opplæringen er tilpasset dagens krav og morgendagens behov. Skolen er Miljøfyrtårn-skole. Det betyr at vi alle tar vare på miljøet på best mulig måte. Vi tar vare på hverandre, og vi tar vare på omgivelsene våre. For deg som elev betyr det at du vil få noen oppgaver i løpet av året, og vi forventer at du er med på å holde orden ute og inne. Malakoff er en røykfri skole. Det betyr totalt røykeforbud, både på skolens inne- og uteområder. I tillegg er vi FOKUSSKOLE. Det innebærer at alle elevene skal ha et godt læringsmiljø og trives på skolen, og det flerkulturelle perspektivet skal prege skolens arbeid. Gjennom vårt felles verdigrunnlag som bygger på respekt, tillit, åpenhet, engasjement og endringsvilje, vil skolen tilby deg de beste muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi som arbeider her på skolen vil gjøre vårt ytterste for at du skal trives og få gode resultater. Ditt utbytte av skoleåret vil likevel være avhengig av din egen innsats. Alle har ansvar for å skape et godt læringsmiljø. Både den enkeltes hverdag på skolen og muligheter senere i livet kan bli ødelagt hvis konflikt og uorden får sette sitt preg på miljøet. Skolens reglement er en veiviser for hvordan vi vil ha det på skolen vår. Elevboka har informasjon om skolen og skolereglementet. Lykke til med skoleåret! Bente Lis Larsen Rektor 3

4 Vårt hovedoppdrag: «Kunnskapspolitikkens overordnede mål er at mennesket tøyer sine evner, utvikler overgripende forståelse og tar seg selv i bruk for å skape en rikere verden for hverandre.» «Det individuelle mål for videregående opplæring er å vekke den enkelte elevs interesse for eget talent og la hver enkelt få sjansen til å komme ut i sitt eget grenseland.» Hovedmål: Skolen skal ha et fremtidsrettet fagtilbud med høy kvalitet Skolen skal gi differensiert, tilpasset opplæring i tråd med intensjonene i opplæringslovens 1-2 Skolen skal være sosialt og kulturelt inkluderende Skolen skal være FOKUS-skole Skolens fysiske miljø skal stimulere elever og ansatte til økt ansvar og trivsel 4

5 Skolens verdiplattform Malakoff videregående skole arbeider for å skape: Høy faglig kvalitet Et utfordrende og trygt læringsmiljø Tilpasset opplæring for alle elever Malakoff videregående skole har disse kjerneverdiene: RESPEKT Det vil si at vi: Verdsetter mangfoldet og anerkjenner hverandre Aktivt motarbeider mobbing og diskriminering Har et fellesskap basert på toleranse og aksept for våre felles verdier TILLIT Det vil si at vi: Stoler på hverandre Gjør det som forventes av oss Er rause mot hverandre ENDRINGSVILJE Det vil si at vi: Strekker oss etter å bli bedre Våger å tenke nytt Er kreative og løsningsorienterte ÅPENHET Det vil si at vi: Kommuniserer redelig og hensynsfullt Gir hverandre støtte, ros og konstruktiv kritikk Deler med hverandre og viser interesse for hverandres arbeid ENGASJEMENT Det vil si at vi: Viser solidaritet Har pågangsmot, initiativ og arbeidsglede Gir oss aldri 5

6 Skolereglementet Forskrift om ordensreglement for Malakoff videregående skole Forskriften er vedtatt av skolerådet ved Malakoff videregående skole 16. juni 2010, med hjemmel i opplæringsloven 3-7 og delegasjon i henhold til forskrift av om ordensreglement for de fylkeskommunale videregående skolene i Østfold pkt 1.1, endret ved forskrift og jfr også brev av fra opplæringsavdelingen til de fylkeskommunale videregående skolene i Østfold. 1 FORMÅL Formålet med reglementet er å fremme gode arbeidsvaner og god orden, og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet skal bidra til et godt samarbeid mellom alle som er knyttet til skolen som elever, foresatte, lærere og annet personale. Det skal bidra til trivsel, respekt og medansvar. Denne forskrift inneholder regler om orden og adferd (oppførsel), regler om hvilke tiltak som skal kunne brukes mot elever som bryter skolereglementet, og regler om fremgangsmåten når slike saker behandles (jfr opplæringsloven 3-7). Forskriften omfatter forhold knyttet til elevenes atferd på skolen, på skoleveien, mot medelever utenom skoletid og ved ekskursjoner/studieturer og arrangementer i skolens regi. 2 GYLDIGHET Forskriften trer i kraft Forskriften erstatter forskriften av RETTIGHETER Elevene har krav på opplæring i overensstemmelse med læreplaner, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelsene som gjelder for videregående opplæring og innenfor de rammene skolen disponerer. Elevene har rett til medvirkning ved planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, i samarbeid med lærere. Elevene har rett til å få fortløpende muntlig og skriftlig tilbakemelding, oppfølging og veiledning i forhold til målene den enkelte arbeider mot. Karaktergrunnlaget skal som hovedregel bygge på deltakelse i formelle vurderingssituasjoner og elevene har på forhånd krav på å bli gjort kjent med når og hvordan dette foregår. Elevene skal hjelpes til å nå lengst mulig i deres faglige og personlige utvikling. Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen, har elevene rett til rådgivning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette, herunder tilgang til pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste. Elevene har rett til oppfølging, elevsamtaler m.v. gjennom sin egen kontaktlærer. Elever som på grunn av sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og av vurderingsgrunnlag. Elever som vet at de har kroniske plager eller andre forhold som medfører stort fravær, må gi dokumentert melding om dette til kontaktlærer senest 1. oktober. Se for øvrig paragraf 6 om fravær Elevene har rett og plikt til å danne elevråd, jfr. opplæringsloven Skolen skal legge til rette for gode arbeidsforhold for elevenes tillitsvalgte. Elevvirksomhet også utenom undervisningstiden er et aktivum for skolesamfunnet. Egnede lokaler på skolen kan disponeres til elevvirksomhet i samråd med skolens ledelse. Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jfr opplæringsloven 9 a-1. 4 UTLÅN AV BØKER OG BÆRBARE DATAMASKINER Elever som får låne bøker eller bærbar datamaskin på skolen, skal behandle disse med forsiktighet. Det regnes med normal slitasje, men eleven står i utlånsperioden ansvarlig for utlånte bøker og bærbar PC med programvare og tilhørende utstyr. Det skal settes bind på lånte bøker, og bøkene skal tas godt vare på. Eleven kan etter erstatningsrettslige regler bli erstatningsansvarlig for skade på og tap av utlånt utstyr. Det vises til Regler for bruk av bærbar PC i undervisningen, Forholdsregler for arbeid på internett samt forpliktelser ved lån av PC og bøker. Brudd på disse retningslinjene vil også kunne føre til reaksjoner etter ordensreglementets 8 6

7 5 REGLER OM ORDEN OG ATFERD Alle elever får særskilt karakter i orden og i atferd. Elevene plikter å rette seg etter de lover, regler og anvisninger fra skolens ansatte som gjelder til enhver tid. Brudd på disse vil kunne få konsekvenser for karakteren i orden og adferd (Forskrift til oppl.l. 3 5). Gjentatte eller grove brudd vil også føre til reaksjoner etter 8. Elever skal følge reglene for bruk av verneutstyr og/eller særskilte arbeidsklær, og de har plikt til å følge egne regler for bruk av verksteder og andre spesialrom. Elevene forplikter seg til å medvirke til et godt læringsmiljø og gode samarbeidsformer, vise høflighet og medansvar. Kontoret skal varsles dersom læreren ikke har kommet til opplæringsgruppen etter at undervisningen skulle ha startet. Elevene plikter å møte presis, være aktivt med i opplæringen og holde de tidsfrister som skolen setter. Elevene er forpliktet til å følge de normer som er beskrevet i skolens Husregler. Elevene forplikter seg til å ha det undervisningsmateriell og utstyr som kreves. Skolens eiendom og utstyr (inkl. bøker og pc) skal behandles med forsiktighet og omtanke både på skolen og ved hjemlån. Hærverk og skader kan i tillegg til reaksjoner etter 8, også medføre erstatningsansvar. Den som er skyld i at noe blir ødelagt eller borte, kan pålegges å yte erstatning dersom skaden skyldes skjødesløshet. Det er forbudt å bruke rulleskøyter eller lignende innendørs. Plaging, mobbing, vold, sjikane via sosiale medier eller andre brudd på allment aksepterte adferdsnormer aksepteres ikke, og vil kunne medføre reaksjoner etter 8. Det er ikke tillatt å røyke eller bruke snus i skolebygninger. På skolens utearealer kan det bare røykes på anviste steder. Det er ikke tillatt å ha med kniv, våpen eller andre farlige gjenstander på skolen. Bruk, besittelse, oppbevaring eller omsetning av alkohol eller andre rusmidler på skolens områder eller på arrangementer i skolens regi, er forbudt. Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen, i skoletiden eller ved andre arrangementer i skolens regi. Rusede elever vil bli bortvist fra skolens område. Skap som lånes ut til elever, kan åpnes av rektor for kontroll ved skjellig grunn. I alvorlige tilfeller vil skolen be om politiets bistand til å foreta kontroll. Dersom en elev i skolesituasjoner er i besittelse av gjenstander som forstyrrer undervisningen, eller den alminnelige ro og orden, eller besitter gjenstander som kan påføre andre skade eller ubehag, kan gjenstanden beslaglegges på stedet av skolens tilsatte. Beslaglagte gjenstander overleveres skolens ledelse. Mobiltelefoner er et eksempel på slike gjenstander. Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. Datamaskiner skal brukes slik det er beskrevet i reglene for bruk, og slik læreren bestemmer i timen. Mobiltelefoner og personsøkere skal ikke brukes i undervisningstiden. Det gjelder restriksjoner for bruk av mobiltelefoner med kamera. Elevene plikter å bære skolebevis/id-kort synlig, og kortet skal forevises ved oppfordring fra skolens personale. Russeaktiviteter og bruk av russedress på skolen skjer bare etter nærmere avtale med skolens ledelse. 6 FRAVÆR Elevene har fremmøteplikt til opplæringen. Dersom en elev blir syk eller av annen grunn må forlate skolen i opplæringstiden, skal eleven gi beskjed til kontaklæreren eller den faglæreren eleven skal ha i neste time. Når elever deltar i studieøktarbeid, plikter elevene å forholde seg til inngåtte avtaler om arbeidsform, sted og tilstedeværelse. Brudd på avtalen kan føre til nedsatt karakter i orden. Kontaktlæreren har krav på begrunnelse for elevens fravær, og alt fravær skal registreres. Ved lengre fravær må eleven/foresatte varsle skolen etter 3 dager. Dersom en elev eller en gruppe av elever har høyt fravær over lengre tid, og dette ikke kan forklares med sykdom eller tilsvarende grunner, kan eleven/gruppen pålegges å bruke meldingsbok. Vedtak om dette fattes av kontaktlærer i samråd med utdanningsleder. Dersom eleven kommer mer enn 15 minutter for sent til timen, kan fraværet regnes som timefravær. Inntil 15 minutter kan føres som forsentkomming. Elevene skal møte til og delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag for å vurdere eleven sin kompetanse i faget. Stort fravær, manglende deltagelse i planlagte vurderingssituasjoner eller andre særlige grunner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler (jf. Forskrift til oppl.l. 3 3). 7

8 I tvilstilfelle skal skolen gi tilbud om utsatte prøver, innlevering av arbeid eller lignende. Når det foreligger fare for manglende vurderingsgrunnlag for å kunne gi standpunktkarakter, skal elev/foresatte for elever under 18 år, uten ugrunnet opphold, gis skriftlig varsel. Eleven plikter å holde seg orientert om eget fravær via sin tilgang til OPPAD på internett. Dersom eleven ikke melder feil tilbake til kontaktlærer etter nærmere angitte tidsfrister, anses fraværet som akseptert. Alt fravær for elever føres på vitnemål og kompetansebevis. Fravær føres i dager og enkelttimer. For deltidselever føres fravær bare i timer. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet påføres vitnemål/kompetansebevis, men eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet. Om mulig skal eleven legge frem dokumentasjon om fraværet fra opplæringen på forhånd. Eleven kan etter søknad få slettet fraværet i inntil 10 skoledager i et skoleår uten at disse dagene føres som fravær på dokumentasjonen. Dette gjelder for eksempel i forbindelse med arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagte møter og fravær av helse- og vektige velferdsgrunner. Normalt skal eleven søke om fri fra opplæringen på forhånd. Elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke, har innenfor totalrammen på 10 skoledager rett til inntil to dager fri ved religiøse høytider (jf. Forskrift til opplæringsloven 3 47). Organisert eller selvstendig studiearbeid herunder skoleadministrative gjøremål, (for eksempel helsesøster, rådgiver eller PPT/OT og elevrådsarbeid) etter avtale med faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær (jf. Forskrift til opplæringsloven 3 47). Dette fraværet føres som organisert studiearbeid. Elever med stort fravær kan nektes studiedag dersom det er fare for manglende vurderingsgrunnlag 7 FUSK Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, og kommunikasjon under prøver og eksamener anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder innlevering av arbeid som ikke er elevens eget produkt. Eleven plikter å holde seg orientert om skolens tillatte hjelpemidler. Reaksjoner på fusk eller forsøk på fusk behandles etter 8 i dette reglementet, i tillegg vil det kunne få konsekvenser for karakteren i atferd. Ved fusk eller forsøk på fusk på eksamen og fag/svenneprøve vises det til forskriften til opplæringslovens 3-37/ 3-65, som sier at eksamen og fag/svenneprøven kan annulleres, og at eleven da tidligst kan gå opp til ny prøve 1 år etter at eksamen er annullert. 8 REAKSJONER VED BRUDD PÅ SKOLEREGLEMENTET Ved brudd på skolereglementet kan skolen benytte følgende refsingstiltak: Muntlig eller skriftlig påtale/anmerkning fra lærer eller skolens ledelse Muntlig eller skriftlig advarsel fra rektor Bortvisning for resten av timen/undervisningsøkten av faglærer Bortvisning fra skolen for resten av dagen av rektor Bortvisning fra skolen inntil fem skoledager av rektor. Bortvisning for resten av skoleåret, jfr. opplæringslovens 3-8. Tap av retten til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1, jfr opplæringsloven 3-8 annet ledd Krav om at eleven istandsetter, vasker, rydder i eller etter skoletid, eller betaler erstatning etter reglene i skadeerstatningsloven 1-2 nr 2 Beslaglegging av gjenstander som forstyrrer ro og orden eller kan påføre andre skade Anmerkninger for brudd på skolens reglement kan føre til nedsatt karakter i atferd eller orden Eksempler på ordens- og atferdsbrudd som medfører anmerkning er Forsentkomming Forstyrring av undervisning Mangel på folkeskikk Mobbing av medelever eller lærere Manglende lærebøker eller annet nødvendig materiell Røyking på skolens område utenfor anviste røykeplasser. 8

9 Mangelfull varsling av fravær til faglærer/kontaktlærer Bortvisning fra timen eller resten av dagen: Dersom du forstyrrer undervisningen, ikke følger anvisningene fra skolens ansatte, mangler helt nødvendig verneutstyr, bekledning eller undervisningsmateriell og lignende, kan du bortvises fra timen eller resten av økten. Dersom du mangler nødvendig verneutstyr og lignende i verksteder, kan du henvises til OASEN skolens alternative læringsarena, der det legges til rette for individuell oppfølging. Bortvisning fra skolen: Enkelte grove reglementsbrudd fører som hovedregel til bortvisning fra undervisningen i 1-5 dager, fremming av bortvisningssak for resten av skoleåret eller fremming av sak med krav om tap av skolerett. Eksempler på slike reglementsbrudd er: Stort udokumentert fravær Brudd på pålegg gitt av skolens ansatte. Voldsbruk, alvorlig trusler eller sjikane rettet mot medelever eller ansatte ved skolen, være seg direkte eller via f.eks SMS eller mail Sjikane via sosiale medier Deltaking i slagsmål Hærverk Å være påvirket av rusmidler Å være i besittelse av, bruke eller omsette rusmidler på skolens område Å være i besittelse av våpen (f.eks kniv) Rektor vil fremme bortvisningssak for resten av skoleåret eller bortvisningssak med krav om tap av skolerett dersom en elev omsetter rusmidler. I tillegg til refsingstiltak kan brudd på reglementet føre til følgende tiltak: Nedsatt halvårsvurdering og/eller standpunktkarakter i orden og/eller i atferd Begrenset adgang til spesielle aktiviteter Politianmeldelse av alle straffbare forhold som skjer på skolens område Overlevering av beslaglagte gjenstander til politiet Midlertidig, eller permanent gruppebytte. 9 SAKSBEHANDLING VED BRUK AV REAKSJONSMIDLER Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for brudd på skolereglementet, skal eleven ha mulighet til å forklare seg for den som skal ta avgjørelsen. Reaksjoner og begrunnelse for disse skal nedtegnes. Før særskilte tiltak tas i bruk, skal skolen vurdere om det er mulig å bruke hjelpetiltak eller mildere reaksjoner. Forvaltningslovens regler for enkeltvedtak følges når særskilte tiltak iverksettes. Ved forhold som kan føre til bortvisning utover resten av skoledagen, skal elever/foresatte til umyndige elever varsles om dette på forhånd, jfr. 16. Vedtaket skal være begrunnet I tillegg skal det opplyses om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage og om retten etter 18 til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven, før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes. Foranstående reglement er gjennomlest og akseptert av undertegnede: den 20 Underskrift av foreldre/foresatte (for elever under 18 år) Underskrift av eleven 9

10 REGLEMENT FOR STUDIETURER FOR ELEVER PÅ MALAKOFF VIDEREGÅENDE SKOLE Skolen ønsker at studieturen skal bli hyggelig, lærerik og minneverdig for elever og lærere. Hele turen er å regne som skoletid og er en del av opplæringen. Elevene er derfor bundet til skolens generelle reglement, det vil si de reglene som er satt opp i elevboken. Som deltager på skolens studietur gjelder følgende: Eleven forplikter seg til å delta på alle arrangement som er en del av studieturen. Reisen er også en del av studieturen. Skolens ordensreglement og ordensregler for båt/buss/fly gjelder. Hotellets ordensregler skal følges. Kommer eleven i skade for å ødelegge noe, skal det straks meldes fra til lærer/hotell. Eleven er Malakoff videregående skoles representant. Det er derfor en selvfølge at vanlige regler for god oppførsel skal gjelde. Eleven skal ta hensyn til de forhold (lover, regler og skikker) som er spesielle for landet som besøkes. Alkoholmisbruk og annen beruselse er strengt forbudt og kan medføre reaksjoner som nedsatt ordens- eller adferdskarakter og hjemsendelse på egen regning. Den enkelte elev får ikke gå ut alene. Hvis elevene (gruppevis) er med på aktiviteter uten lærer, skal det gjøres avtale med lærerne i forkant. Elevene må ha gyldig ulykkes- og reiseforsikring. Innenfor Europa må også elevene ha med gyldig Europeisk helsetrygdkort fra NAV. Brudd på reglementet vil føre til reaksjoner og kan resultere i hjemsendelse på egen regning. Ovennevnte reglement og tilleggsinformasjon om besøkslandet er gått gjennom sammen med elever og forsatte dato lærer/reiseleder lærer/reiseleder Jeg/vi har lest og akseptert ovennevnte reglement dato elev foresatte 10

11 Regler for bruk av bærbar PC i undervisningen! 1. Forlat aldri PC-en uten at den er låst inn 2. Berør aldri skjermen 3. Du må ikke spise og/eller drikke når du bruker PC-en 4. I timen må du ikke bruke andre programmer eller nettsteder enn dem som skal benyttes i opplæringen 5. Funksjoner som musikk og kommunikasjon med andre, for eksampel chat eller nettverk mellom maskiner, skal skrus av med mindre læreren tillater dette brukt i undervisningsøyemed. 6. Høyttalerlyd skal være skrudd av der det kan forstyrre andre på skolen 7. Lærer avgjør når PC-en skal være i bruk 8. Tekniske problemer skal løses i åpningstiden i servicebua 9. Fravær fra timen for å løse tekniske problemer skal avtales med lærer på forhånd 10. Du skal alltid ta sikkerhetskopi av skolearbeid til Fronter eller minnepenn 11. Du skal alltid ha med PC-en på skolen 12. Utskrifter skal bare tas når det er nødvendig i undervisningen Brudd på disse reglene vil bli behandlet som brudd på skolereglementet. Forholdsregler for arbeid på Internett (Hentet fra Redd Barna) 1. Husk at lover og regler også regulerer bruk av Internett. Åndsverkloven regulerer for eksempel strengt kopiering av bilder, tekster, programvare og annet. 2. Du må aldri fortelle noen du ikke kjenner på Internett hva du heter, hvor du bor eller hvilken skole du går på. 3. Ikke send bilder av deg selv. 4. Bruk en anonym e-postadresse når du surfer på Internett og chatter med folk du ikke kjenner. 5. Hvis du skal møte en person du har chattet med på Internett, må du ta med en voksen du stoler på. 6. Husk at personer du snakker med i en chattegruppe, ikke alltid snakker sant og lett kan lyve på alder. Hvis du opplever noe skummelt eller ubehagelig, meld fra til skolen eller en voksen du stoler på. Se også side 20: Forpliktelser ved lån av pc og forpliktelser ved lån av lærebøker. 11

12 Elevsamfunnet Post og beskjeder Ekstern post og beskjeder til elevene legges i klassens posthylle i gangen ved kantina. Tillitseleven plikter å sørge for å hente posten. Intern post og beskjeder gis elektronisk enten i Outlook (skole ) eller på Fronter. Elevrådet Elevrådet er elevenes høyeste organ på skolen og består av tillitseleven fra alle klasser på skolen. Elevrådet møtes vanligvis en gang pr. måned i midttimen mandag. Elevrådstyret Styret består av syv medlemmer som velges av og blant tillitselevene. Styret bør ha representanter for flere studieretninger. Styrets oppgave er å ivareta elevenes interesser i skolehverdagen, både praktiske saker og mer generelle skolepolitiske saker. Tillitselevene er pliktige til å møte i elevråd og elevrådstyre og gi klassen referat fra møtene. Det er også tillitselevens ansvar at saker klassen fremmer blir tatt opp i elevrådet. For å avgjøre en sak kan elevrådet innkalle til allmøte og/eller avholde uravstemning blant elevene. Allmøte holdes bare dersom en sak er så viktig at alle bør få anledning til å ta del i behandlingen av den. Ved uravstemning har alle elever stemmerett. Satsningsområder Elevrådet bestemmer selv sine satsingsområder. Elevorganisasjonen Elevene ved skolen er kollektivt tilknyttet Elevorganisasjonen. 12

13 Skolerute for Malakoff vgs skoleåret August Planleggingsdager mandag 16. og tirsdag 16. august. Første skoledag onsdag 18. august. 10 skoledager + 2 planleggingsdager September. 23 skoledager Oktober Høstferie uke 40. F.o.m. 4. t.o.m. 8. oktober 15 skoledager November torsdag 11. nov: felles studiedag 21 skoledager + 1 studiedag Desember Siste skoledag tirsdag 21. desember. 15 skoledager Januar Studiedag (Universitetets dag) fredag 7. januar for vg. skole.. Første skoledag for Malakoff videregående skole mandag 3. januar. januar. 20 skoledager + 1 studie / planleggingsdager for Malakoff vg.skole Februar Vinterferie i uke 8. Fom. mandag 21. februar tom fredag 25. februar. Mars 15 skoledager 23 skoledager for vg. skole April Mai Juni Sum Påskeferie f.o.m. mandag 18. t.o.m. 26. april Tirsdag 26. april planlegvgingsdag for lærerne Mandag 16. mai: undervisningsfri Tirsdag 17. mai: Grunnlovsdag Fri torsdag 2. juni Kristi himmelfartsdag Fri fredag 3. juni Mandag 13. juni 2. pinsedag fri Siste skoledag før sommerferien torsdag 23. juni. Høsthalvåret, Vårhalvåret Totalt for skoleåret 09/10 14 skoledager 1 planleggingsdag 20 skoledager 14 skoledager 84 skoledager 106 skoledager skoledager 13

14 Organisering av opplæringen Kontaktlærer - elevens nærmeste foresatte Kontaktlærer har det daglige ansvaret for gruppa og dens elever. Kontaktlæreren skal gi elevene råd og veiledning, bl.a. om læringsstiler og arbeidsmåter, og gjøre dem kjent med bestemmelsene i lov, forskrifter og regler som særlig vedkommer elevene. Han/hun skal i samråd med øvrige lærere påse at elevenes arbeidsforhold er best mulig, at deres arbeidsbyrde har et rimelig omfang og er høvelig fordelt på fagene. Det er også meningen at elevtillitsvalgte skal møte i kontaktlærermøte når temaet ikke er knyttet til enkeltelever. Kontaktlæreren er elevenes nærmeste foresatte på skolen. Foresatte som ønsker kontakt med kontaktlærer kan ringe skolen. Faglærer Faglærerne har plikt til å gi elevene undervisning, hjelp og rettledning i samsvar med gjeldende bestemmelser. Faglæreren er den som best kan vurdere den enkelte elevs faglige muligheter. Foresatte som ønsker kontakt med faglærer, kan ringe skolen. Faglærerne er ansvarlig for å sette standpunktkarakterer. Dersom en elev har for mye fravær i et fag, kan det bli umulig for faglærer å sette terminkarakter i faget. Dette kan i neste omgang føre til at eleven ikke får standpunktkarakter og derved ikke fullstendig vitnemål. Se bestemmelsene i skolereglementet. Heldagsprøver I skolens årsplan er det avsatt dager til heldagsprøver. Det kan også forekomme heldagsprøver utenom de som er nevnt. Kontaktlæreren gir beskjed om tider og fagfordeling. Det forutsettes også at elevene deltar aktivt når periodeplaner (arbeidsplaner i fagene) skal utarbeides. Kontakt hjem - skole, foreldremøter Det blir avholdt foreldremøter for alle Vg1- gruppene. I forbindelse med fagvalg til 2. årstrinn på Studiespesialiserende program holdes det også foreldremøter i begynnelsen av året I tillegg har skolen innført ordning med foreldresamtaler på Vg1 og Vg2 Oversikt over skolens opplæringstilbud 14

15 Ved vår skole har vi opplæring innenfor studiespesialiserende program og allmenne fag, salg/servicefag, elektrofag, teknisk- og industriell produksjon og mekaniske fag, program for bygg og anlegg, og helse-/sosialfag. Vi har også voksenopplæring på kveldstid, fengselsundervisning og et ressurssenter for byens næringsliv, offentlig forvaltning og privatpersoner. Vg1-kurs Studiespesialisering Service- og samferdsel Elektrofag Teknikk og industriell produksjon Bygg- og anleggsteknikk Helse-og sosialfag Vg2-kurs Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Elenergi Data og elektronikk Kulde- og varmepumpeteknikk Kjøretøy Produksjons- og industriteknikk Klima-, energi- og miljøteknikk Byggteknikk Helsearbeiderfag Helseservicefag Ambulansefag Barn-/ungdom Vg3-kurs Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Serviceelektroniker Tannhelsesekretær Allmennfaglig påbygning Sosialpedagogiske tjenester RÅDGIVERE Rådgiverne har til oppgave å veilede elevene ved valg av fag og linjer, om utdanning og yrker, veilede elever som har lese- og studietekniske problemer, gi råd og hjelp i spørsmål av mer personlig karakter, samarbeid med 15

16 elevenes foreldre m.m. Videre kan man få hjelp til utfylling av bl.a. lånesøknader o.l. Rådgiverne samarbeider med bl.a. skolens PP-tjeneste og oppfølgingstjeneste. Rådgiverne har som skolens øvrige personale, taushetsplikt når det gjelder opplysninger om elevene, om forhold i hjemmene, eller om andre spørsmål av privat karakter. Rådgiverne har kontor i 1. etasje i den nye D-fløyen. Treffetider vil være slått opp på kontordøra. OASEN Prosjekt Oasen samarbeider med enkeltelever (og foresatte) om alternative opplæringsarenaer. Elevens behov og ønsker prioriteres når målene settes for opplæringen. Gjennom planlagte løp får eleven tilbud om tilpasset opplæring i skolens regi. Opplæringen ivaretas av faglærere, men i enkelte tilfeller samarbeider skolen med det lokale næringsliv. Prosjektlederen treffes på mobiltelefon MILJØARBEIDER Skolen har en miljøarbeider som i særlig grad skal arbeide med elevsaker, dvs. tilrettelegging, bidrag til at elever deltar aktivt i skolesamfunnet, fokus på trivsel m.v. Miljøarbeideren er en voksenperson som alle elevene kan ta kontakt med. Du finner ham i kantina, på skolebiblioteket eller ute i skolegårdene. Miljøarbeideren er alltid tilstede i skoletiden. SKOLEHELSESØSTER Du kan oppsøke helsesøster når du trenger en samtale om vanskelige hjemmeforhold, helsemessige forhold eller når du trenger en samtale med en voksenperson. Helsesøster kan også bidra med: å gi en best mulig skolehverdag, hjelpe deg å ivareta din trivsel og helse, henvise deg til andre hjelpeinstanser, og å informere om kosthold, prevensjon, røykeslutt og egen seksualitet. Du kan gjøre timeavtale direkte, eller du kan legge en lapp i postkassa utenfor kontoret, så tar hun kontakt. Kontoret ligger i blokk B. Det er skolelege tilknyttet tjenesten. Helsesøster samarbeider med skolens lærere, rådgivere og PPT når dette er hensiktmessig. Helsesøsters telefonnumre er: eller mobil Hun treffes hver mandag klokken hver onsdag klokken hver torsdag klokken Helsesøster har taushetsplikt, og du får ikke fravær når du er hos helsesøster. PP-TJENESTEN OG OPPFØLGINGSTJENESTEN Skolen er tilknyttet den pedagogisk-psykologiske rådgivingstjenesten (PPT) og har faste møter med PPT, OT og helsesøster. Kontakt med PPT formidles gjennom klasseleder/kontaktlærer/rådgiver. PP-tjenesten har besøksadresse i Dronningensgt. 16. PPT kan kontaktes direkte. All kontakt med PPT er gratis. Malakoff v.g.s. er også med i Tverretatlig SamarbeidsForum (TSF) i Mosseregionen. Biblioteket Skolebiblioteket holder til i blokk A og er åpent fra k Det er utlånsrom, lesesal og grupperom. På biblioteket finner du stoff til stiler, gruppe- eller prosjektarbeid og til underholdning. F.eks.: * Aviser og tidsskrifter * Bøker (romaner, noveller, dikt og faglitteratur) * Avisutklipp, brosjyrer o.l. * Det er trådløs tilgang til Internett De fleste bøkene er til utlån i 4 uker. Trenger du hjelp er det bare å spørre en av bibliotekarene. Kom innom, gjør deg kjent, du er velkommen! Om eksamen og klagerett (Opplysninger om eksamen og om klagerett osv finner du på eget eksamensrom på Fronter) 16

17 EKSAMEN Før du går opp til eksamen, skal du ha gjort deg kjent med eksamensreglementet. Dette vil du få utlevert på skolen i god tid før eksamen starter. SPESIELLE TILTAK OG SÆRSKILT TILRETTELEGGING VED EKSAMEN: Elever, som ut fra en sakkyndig uttalelse kan dokumentere at de har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger, kan få særskilt tilrettelegging av arbeidsforholdene ved prøver og eksamen (Jfr. Forskrift til opplæringsloven 3-32) Det er rektor som avgjør om det er grunnlag for særskilte tiltak, og hvilke tiltak som skal settes i verk. Avgjørelsen til rektor er et enkeltvedtak som kan påklages. Rektor kan kreve uttalelse/dokumentasjon fra sakkyndig instans (lege, psykolog, logoped/spesialpedagog eller event. faglærer ved vurdering av språkferdigheter hos fremmedspråklige). I dokumentasjonen må det komme klart fram om behovet for tilrettelegging er av begrenset varighet eller om den er permanent. Tiltakene som settes i verk, må ikke føre til at eleven får fordeler fremfor andre som ikke får tilrettelegging. Tilretteleggingen må heller ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i fag i læreplanverket. Særskilt tilrettelegging ved eksamen kan være: forlenget eksamenstid (v/dokumentert vesentlig nedsatt arbeidshastighet) hjelp til å slå opp i ulike hjelpemidler og til føring av besvarelsen høytlesing av oppgavetekst og/eller forklaring av vanskelige ord kombinasjon av skriftlig og muntlig eksamen Du vil få informasjon hos kontaktlærer som også kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden. Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen i 2010/2011 er ca. 30.oktober Sjekk eksamensromm på fronter. Søknader innkommet etter denne dato vil bare bli behandlet i helt spesielle tilfeller og i saker der problemet har oppstått på et senere tidspunkt. Det må leveres ny søknad for hvert skoleår. NY EKSAMEN, UTSATT EKSAMEN OG SÆRSKILT EKSAMEN a) Ny eksamen Elev som får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget ved første etterfølgende eksamen. Eleven beholder sin standpunktkarakter i faget. b) Utsatt eksamen Elev/privatist som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen, eller har dokumentert fravær ved ny eksamen, har rett til å fremstille seg til utsatt eksamen ved første etterfølgende eksamen. Eleven beholder standpunktkarakteren i faget. Hvis eleven har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal trekkingen skje på nytt. c) Særskilt eksamen Elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i fag, har rett til særskilt eksamen i faget dersom: eleven ikke er trukket ut til eksamen i faget det gjelder et fag der eksamen ordinært ikke holdes. 17

18 Dette gjelder ikke elever som ikke får standpunktkarakter. Særskilt eksamen holdes normalt samtidig med utsatt og ny eksamen. Ny eksamen, utsatt eksamen og særskilt eksamen avholdes vanligvis i november/desember i eksamensåret. Elev som vil nytte adgang til ny eksamen, utsatt eksamen eller særskilt eksamen, må selv sørge for å melde seg til skolen innen fastsatt tid. Oppmeldingsfrister (sjekk eksamensrom på Fronter): "Høsteksamen": ca. 10. september 2010 "Våreksamen" : ca. 10. januar 2011 (Med forbehold - se avisannonser eller ta kontakt med skolen) Det er elevens eget ansvar å melde seg opp til ny, utsatt eller særskilt eksamen. Dersom man går opp til eksamen ved første fastsatte tidspunkt for slik eksamen (normalt "høsteksamen"), er eksamen gratis. Elever som ikke nytter denne retten, må gå opp som privatist. Privatisteksamen koster for tiden kr 345,- eller kr 707,- pr eksamen. KLAGERETT Du kan klage på standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og karakterer til fag-/svenneprøver. Før eksamen skal du ha fått gjennomgått klageforskriften. Husk at du må overholde klagefristen som er 10 dager. FORPLIKTELSER VED LÅN AV PC PC lånes ut gratis for skoleåret. 18

19 PC skal brukes i samsvar med undertegnet kontrakt. Brudd på kontraktens bestemmelser ansees som brudd på skolereglementet og vil medføre sanksjoner. Ved avbrutt skolegang skal PC med lader og sekk leveres inn samtidig med sluttmelding. PC skal være rengjort. Den sjekkes for feil og registreres innlevert av ITtekniker. Ved tap eller ødeleggelse av PC, lader eller sekk, er lånetager økonomisk ansvarlig. Før skoleavslutning blir det hvert år satt opp en plan for innlevering av PC-er for rensing og lagring av eventuell ny programvare. Dersom PC ikke innleveres ved skoleavslutning eller ved avbrutt skolegang, blir det umiddelbart sendt ut faktura som må betales. Dersom det ikke skjer vil vanlige inkassorutiner for Østfold Fylkeskommune følges. Grunnen er at PC-er skal lånes ut til nye elever i august og supplering/bestilling må skje umiddelbart etter skoleårets slutt. FORPLIKTELSER VED LÅN AV LÆREBØKER Lærebøker skal fra i år være gratis for alle elever i den videregående skolen. I Østfold fylkeskommune har Fylkestinget bestemt at det skal skje ved utlån av lærebøker. Av dette følger: Bøkene lånes ut gratis for skoleåret og leveres tilbake ved skoleårets slutt. Ved avbrutt skolegang må bøkene leveres tilbake sammen med sluttmelding og registreres innlevert av bibliotekar. Navn og klasse skrives med penn i permen foran i boka. Det må ellers ikke skrives med penn i boka. Lånte bøker skal behandles pent. Husk andre skal bruke dem etter deg. Det bør settes bokbind på bøkene. Ved innlevering skal bøkene klargjøres bokbind tas av og notater viskes ut. OBS! Husk at hver enkelt bok har sin egen strekkode og er registrert på én elev. Det er derfor meget viktig at dere elever beholder de eksemplarene som er registrert på dere! Du er ansvarlig for innlevering av det eksemplaret du opprinnelig lånte. Ved tap eller ødeleggelse av bøker er lånetager økonomisk ansvarlig Før skoleavslutning blir et satt opp en plan for innlevering av bøkene. Dersom bøkene ikke innleveres, blir det umiddelbart sendt ut faktura som må betales; ellers følges vanlige inkassorutiner for Østfold fylkeskommune. Grunner er at bøkene skal lånes ut til nye elever i august, og supplering/bestilling må skje tidligst mulig. Dette betyr at skolen ikke tar i mot bøker etter skoleavslutning. 19

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Velkommen til Arendal videregående skole

Velkommen til Arendal videregående skole Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet Studiespesialisering - Påbygning - IB Diploma Programme - Voksenopplæring Service og samferdsel Innhold Skolerute 2014/15... 4 Ringeplan...

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2014/2015. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Diverse info

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret.

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret. www.midtstuen.gs.oslo.no Arbeidsplanmetodikk Elevrådsarbeid Teamarbeid Faglig satsing Skolegårdsprosjekt Elevrådsnettverk Nobelprosjekt Prosjekt InnsIKT Antimobbeprogram Midtstuen skole ble åpnet 16. august

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 2 Innhold Skolens ledelse 5 Vel møtt til nytt skoleår 7 Husregler 8 Undervisningstilbudet på St. Olav vgs 11 Skolerute 2014-2015 12 St. Olav fra A til Å 14 BESØKSADRESSE:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DALE BARNESKOLE Forord av rektor Vi ved Dale barneskole ønsker gjennom en lokal handlingsplan å sette nulltoleranse i forhold til mobbing på dagsordenen. Handlingsplanen er bygget

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer