ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09

2 2 Årsrapport 2009

3 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Folldal, Tynset, Tolga og Elverum. Selskapet ble etablert den 1. juli Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har i dag ansvaret med å forvalte brann- og redningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver for eierkommunene. Administrasjonen for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er lagt til Elverum kommune. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er organisert i fire avdelinger, beredskap, 110, kompetanse og forebyggende. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har en felles brannordning som er dimensjonert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har et ansvarsområde som dekker ca km² og i overkant av innbyggere/brukere. I tillegg har vi vertskommune ansvar 110-sentral for Hedmark. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS vedtatte verdigrunnlag er tuftet på Brukerorientering - Redelighet - Respekt Engasjement. Styrets virksomhet Styret har i løpet av 2009 avholdt fire styremøter og behandlet 26 saker. Eksempel på saker som er blitt behandlet på styremøte: Strategi i forhold til stortingsmelding nr. 35 om brannvern. Nytt uniformsreglement. Styreevaluering med fokus på styrets roller og plikter. Investeringer. Virksomhetsplaner, budsjett, rammebetingelser og investeringsplan. Økonomi Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde i 2009 en omsetning på kr 49,9 millioner, herav kr 33,4 millioner i offentlig tilskudd. Driftsmessig har 2009 vært et godt år for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Driftsresultatet viser et overskudd på kr mot budsjettert kr Årsresultatet viser et overskudd på kr mot budsjettert kr Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetning om fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Årsregnskapet er derfor satt opp under denne forutsetning. Investeringer Samlede investeringer for 2009 ble kr ekskl. mva. Det er investert i ny ATV i Våler og Folldal. I tillegg er det kjøpt inn en brukt Nissan Pick Up i Alvdal og en ny administrasjonsbil i Elverum. Arbeidsmiljø Bedriftslegeordningen fungerer utmerket, noe som blir verdsatt av de ansatte. Det er også i 2009 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant de ansatte. Alle brannstasjonene har nå et overordnet felles system, som ivaretar selskapets strenge forpliktelser. Selskapet er pålagt strenge krav gjennom lover og forskrifter i forhold ÅRSRAPPORT

4 til dokumentasjon. Dagens system ivaretar dette på en kvalitativ god måte. Sykefraværet er gledelig lavt med 0,67 % egenmeldinger og 1,85 % sykemeldinger i Det er i 2009 ikke registrert alvorlige arbeidsulykker i selskapet. Framtidsutsikter Styret anser at selskapets drift ivaretaes på en god måte og ivaretar eiernes opprinnelige hensikt med selskapet. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er IA-bedrift. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er en godkjent opplæringsbedrift og hadde pr. 31. desember 2 ansatte feierlærlinger, en på stasjonen i Tynset og i Elverum. Ytre miljø Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS driver ikke en virksomhet som forurenser det ytre miljø. Selskapet har derfor ikke gjort spesielle tiltak i forhold til dette. Elverum, 22. mars 2010 I styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 4 Årsrapport 2009 Ansatte Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde pr. 31. desember 203 ansatte. Av den totale arbeidstokken er 45,5 heltidsansatte og 157 deltidsansatte på 2,07 % fast stilling. Siri Austeng Leder Jan Sævig Ivar Krekvik Roar Stormoen Likestilling Grethe Løken Bersvend Salbu Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er et mannsdominert selskap med et klart overskudd av menn. Selskapet forsøker gjennom rekruttering å være mer attraktive for kvinner, og oppfordrer kvinner til å søke på alle utlyste stillinger. Styresammensetningen i selskapet er iht. aksjelovens Selskapet praktiserer lønn og øvrige arbeidsbetingelser uavhengig av kjønn. Svein Ola Nygjelten Even Moen Helen S. Skarpsno Bjørn Riseng Ansatte representant Ole Gunnar Stenbrenden Ansatte representant Disponering av årets overskudd Styret foreslår at årets overskudd avsettes til opptjent egenkapital. Anita Tellebon Nils-Erik Haagenrud brannsjef

5 Resultatregnskap Regnskap 2009 Revidert budsjett 2009 Regnskap 2008 Note DRIFTSINNTEKTER SALGSINNTEKTER AVG.PL SALGSINNTEKTER AVG.FRITT SUM SALGSINNTEKT OFFENTLIG TILSKUDD/REFUSJON ANNEN DRIFTSRELATERT INNTEKT SUM ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER VAREKOSTNADER LØNNSKOSTNAD ,10 AVSKRIVNING ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,3,9 SUM DRIFTSKOSTNADER ÅRSRAPPORT DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER RENTEINNTEKT ANNEN FINANSINNTEKT SUM FINANSINNTEKT RENTEKOSTNAD ANNEN FINANSKOSTNAD SUM FINANSKOSTNAD RESULTAT AV FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT TIL OPPTJENT EGENKAPITAL

6 6 Årsrapport 2009 Balanse EIENDELER Rengnskap 2009 Regnskap 2008 Note ANLEGGSMIDLER BILER ,7 INVENTAR OG UTSTYR ,7 SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER SUM FORDRINGER BANKINNSKUDD SUM KONTANTER OG BANKINNSKUDD SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL SELSKAPSKAPITAL SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT FRI EGENKAPITAL SUM INNSKUTT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD GJELD TIL FINANSINSTITUSJONER SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD SKYLDIGE OFF. AVG ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Elverum, 22. mars 2010 I styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Siri Austeng Leder Jan Sævig Grethe Løken Svein Ola Nygjelten Even Moen Helen S. Skarpsno Anita Tellebon Ivar Krekvik Roar Stormoen Bersvend Salbu Bjørn Riseng Ansatte representant Ole Gunnar Stenbrenden Ansatte representant Nils-Erik Haagenrud brannsjef

7 Kontantstrømoppstilling Regnskap 2009 Regnskap 2008 Note KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER INNBETALINGER FRA SALG AV VARER OG TJENESTER UTBETALING FOR VARER OG TJENESTER UTBETALING TIL ANSATTE, ARB.G.AVG. MV INNBETALING RENTER UTBETALING RENTER KONTANTSTRØM OPERASJONELLE AKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER TILGANG VARIGE DRIFTSMIDLER VED KAPITALINNSKUDD UTBETALING KJØP AV VARIG DRIFTSMIDDEL ENDRING FORDRING MVA.KOMP. INVESTERING 0 0 INNBETALING VED SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER NETTO KONTANTSTRØM INVESTERINGSAKTIVITETER ÅRSRAPPORT KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER INNSKUDD EGENKAPITAL INNBETALING FRA NY LANGSIKTIG GJELD UTBETALING VED NEDBETALING LANGSIKTIG GJELD KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER NETTO ØKNING I BANKBEHOLDNING BANKBEHOLDNING I FJOR BANKBEHOLDNING I ÅR ØKNING I BEHOLDNING

8 8 Årsrapport 2009 Noter NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER, VESENTLIGE REGN- SKAPSPOSTER Selskapet er et interkommunalt selskap, som fører sitt regnskap etter regnskapsloven. Det er gjort nødvendige tilpasninger for å tilpasse regnskapet til lovens bestemmelser om interkommunale selskapers økonomiforvaltning og for å muliggjøre kostrarapportering til SSB. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifisering av eiendeler og gjeld som følger av regnskapsslovens bestemmelser. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler omfatter eiendeler til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris, og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Kundefordringer Kundefordringene er vurdert til nominelt beløp. Risikoen for tap anses liten på grunn av at selskapet har legalpant for en stor del av disse. Kundefordringene pr er gjennomgått mht. om fordringen er betalt før regnskapsavslutning. Pr er det avsatt kr til tap på krav. Avsetningen står uendret fra forrige år. Pensjoner Bedriftens pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom en pensjonsordning. Ordningen gir rett til en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Tjenestepensjonsordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidige pensjonsytelser blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket, og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningen til framtidige AFPpensjoner. Selskapet har pr ingen ansatte som har tatt ut AFP. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum kommunale pensjonskasse. Ved årsskiftet var 44 ansatte med i ordningen. Foretakets premiebetaling er å betrakte som pensjonskostnad klassifisert under lønnskostnad. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger, er ikke balanseført.

9 NOTE 2 LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER OG ANTALL ANSATTE Revidert Regnskap 2009 budsjett 2009 Regnskap 2008 Lønninger Refusjon sykelønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum lønnskostnad Godtgjørelse (i kroner) Revisor Daglig leder Styret Representantskap Lønn og vaktgodtgj./ubekvem arb.tid Møtegodtgjøring Pensjonspremie Annen godtgjøring Lån Revisjonshonorar Annen bistand revisor ÅRSRAPPORT Oversikt over antall ansatte pr Antall ansatte (inkl. lærlinger) Herav heltid Herav deltid 205 ansatte 46 ansatte 157 ansatte

10 NOTE 3 SAMMENSLÅTTE POSTER 1) Revidert Regnskap 2009 budsjett 2009 Regnskap 2008 Kjøp fra deltakerkommuner Kjøp fra andre kommuner Sum varekostnad Årsrapport 2009 Kostnader lokaler Leie/leasing Inventar og utstyr Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjeneste Rekvisita og materiell Telefon, porto mv Kostnader egne transportmidler Reiser og diett (oppg.pl.) Reiser og diett (ikke oppg.pl.) Salgskostn./representasjon Kontingenter/gaver Forsikringer Andre utgifter Avsetning tap på krav 0 0 Konstaterte tap Sum andre driftskostnader ) Posten omfatter ikke internt kjøp. Tilsvarende fremgår ikke internt salg i salgsinntekter

11 NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER Personbiler og biler med 10 års avskr Anskaffelseskost Tilgang biler Avgang biler Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Brannbiler/biler med 20 års avskr Anskaffelseskost Tilgang brannbiler Avgang brannbiler 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning NOTE 5 FORPLIKTELSER - GJELD OG GARANTI Alle selskapets fordringer, har forfall innen utgangen av neste regnskapsår. Selskapet har ingen garantiforpliktelser. Langsiktig gjeld (i kroner) DnBNOR Kommunalbanken Norge Sum langsiktig gjeld Lånet i DnBNOR ble tatt opp i 2005, og var opprinnelig på kr 3 mill. Lånet er et serielån og nedbetales over 20 år. Lånet er innvilget uten sikkerhet i selskapets eiendeler. Lånet i Kommunalbanken Norge ble tatt opp i 2008, og var opprinnelig på kr 3,6 mill. Lånet er et serielån og nedbetales over 20 år. Lånet er innvilget uten sikkerhet i selskapets eiendeler. NOTE 6 BUNDNE MIDLER Av likvide midler er kr bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto. Skyldig skattetrekk pr var kr ÅRSRAPPORT Inventar og utstyr Anskaffelseskost Tilgang inventar og utstyr Avgang inventar og utstyr 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Sum anskaffelseskost Sum bokført verdi Sum årets avskrivninger

12 NOTE 7 INVESTERINGER MED FINANSIERING Revidert 2009 Budsjett 2009 Revidert 2008 Investeringsutgifter Kjøp av biler Kjøp av ATV Kjøp av redningsverktøy MVA kompensasjonsutgift Sum investering Årsrapport 2009 Finansiering Bruk av lån Egenkap. (fra MVA.komp.) Annen egenkapital Sum finansiering Spesifikasjon av ubrukte lånemidler Låneopptak Bruk av lånemidler Ubrukte lånemidler pr Ubrukte midler MVA.komp Kompensasjon redningsverktøy Kompensasjon biler Korrigert kompensasjon biler f.å Kompensasjon ATV Bruk av egenkapital (MVA.komp) Ubrukte midler fra MVA.komp. pr

13 NOTE 8 OFFENTLIGE TILSKUDD Selskapet har mottatt til sammen kr i offentlige driftstilskudd og refusjoner. Offentlige driftstilskudd og refusjoner er bokført brutto. NOTE 9 TAP PÅ KRAV Kundefordringer pr Avsatt til tap på krav Netto kundefordringer iht. årsregnskap Utestående pr er gjennomgått. Utestående på feieog tilsynsgebyr er sikret med legalpant. En stor del av øvrige fordringer er innbetalt. Ved årsavslutningen var det avsatt til sammen kr til tap på krav. Pr er denne avsetningen ikke endret. Realiserte tap på fordringer utgjorde i 2008 kr som er ført under andre driftsutgifter. I 2009 er det tilbakeført som innbetalt på avskrevne fordringer kr ført som reduksjon av andre driftskostnader. NOTE 10 PENSJON Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum kommunale pensjonskasse. Ved årsskiftet var 44 ansatte med i ordningen. Disse fordeler seg slik: Oversikt over antall ansatte i pensjonsordning pr Antall innmeldte 44 Særaldergrense 60 år 29 Særaldersgrense 65 år 14 Aldersgrense 70 år 1 Oversikt over alderssammensetning pr. gruppe Aldersgruppe Særaldersgrense 60 år Særaldersgrense 65 år Aldersgrense 70 år 1 Sum Avtalefestet pensjon For ansatte med særaldersgrense 60 år, er AFP ikke aktuelt. Ansatte med særaldersgrense 65 år eller aldersgrense 70 år kan ta ut AFP. Dersom ansatte velger å gå av med AFP, må selskapet dekke 100% av kostnaden for perioden år mens Elverum kommunale pensjonskasse dekker 100 % av kostnaden fra 65 år. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført jfr. GRS 8 for små foretak. Selskapet har pr ingen ansatte som har tatt ut AFP. Pensjonsordningen dekker kravene til tjenestepensjon i lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE 11 EIERKOMMUNER Eiersammensetning og selskapskapital pr Kommune Eierandel Innskutt kapital Våler kommune 10,00 % 0 Engerdal kommune 4,70 % 0 Trysil kommune 14,90 % Elverum kommune 30,50 % Stor-Elvdal kommune 7,00 % Alvdal kommune 6,30 % Tynset kommune 10,80 % Tolga kommune 3,50 % Folldal kommune 5,30 % Rendalen kommune 7,00 % Sum 100,00 % Innskutt selskapskapital gjenspeiler ikke eierandel iht. selskapsavtalen. Eierandelen gjenspeiler kostnadsfordeling ved oppstart/inntreden i selskapet. ÅRSRAPPORT

14 NOTE 12 SELVKOSTKALKYLE Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Inntekter Driftskostnader Kapitalkostnader bf. i eierkommunene Drift- og vedlikeholdskostnader bf. I eierkommunene Kalk.rente fond (3,71%) Kalk.rente eiendeler (3,71%) Sum kostnader som gr.lag for selvkost Overskudd/underskudd Framførbart overskudd/underskudd Dekningsgrad 112,0 % 98,7 % 106,5 % 104,3 % 14 Årsrapport 2009 Noten omfatter de av selskapets inntekter som kan henføres til selvkostområdet feiing. Tilsvarende omfattes direkte og indirekte kostnader som kan henføres til feiing. Selskapets opptjente egenkapital pr inneholder fremførbart overskudd med kr fra selvkostområdet.

15 ÅRSRAPPORT

16 16 Årsrapport 2009 Årets virksomhet Administrasjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS bestod pr. 31. desember 2009 av brannsjef og saksbehandler. Lederteamet har bestått av varabrannsjef, avd.leder for Kompetanse, avd. leder for Beredskap, avd. leder for 110 Hedmark og avd.leder for Forebyggende. Vi har i 2009 hatt noen vakante stillinger har i stor grad vært preget av stor aktivitet og høyt tempo. Administrasjonen har hatt et spesielt fokus på at nåværende og ny ansatte skal ivaretas på en god måte. Det er arrangert sosiale tilstelninger med fokus på å skape team- og fellesskapsfølelse. Avstander er en utfordring i et så stort forvaltningsområde, men gjennom tilrettelegging av elektroniske hjelpemidler og felles møter og øvelser føler vi at vi greier å opprettholde et sosialt fellesskap og felles verdier. Vi har bidratt til risiko- og sårbarhetsanalyser og kommunal risikoplanlegging for noen av eierkommunene i løpet av året. Det er et lovpålagt tema for kommunene og vi besitter relevant kompetanse som vi kan bidra med. Sykefraværet i selskapet er gledelig lavt og er et godt tegn på at vi har motiverte og friske medarbeidere. Det er også i 2009 gjennomført en medarbeiderundersøkelse i regi av bedriftshelsetjenesten. Den viser at trivselen er stor blant de ansatte. Medarbeiderundersøkelsen er en god indikator på hvordan hver enkelt oppfatter arbeidsmiljøet, i tillegg avdekkes områder som krever korrigeringer. I Elverum er det ansatt nye brannkonstabler som gjør at vi har fått tilfredsstillende beredskap på dagtid. Det er fortsatt høy gjennomsnittsalder i beredskapsstyrken i noen av kommunene, og i enkelte kommuner er rekruttering en utfordring. De ansatte er motiverte og stiller ofte opp på frivillig basis på forskjellige aktiviteter, noe som er meget positivt. I løpet av året stod den nye brannstasjonen i Folldal klar til innflytning. Det gjenstår noe arbeid før lokalitetene er helt ferdige, men foreløpig er de ansatte godt fornøyd med det nye bygget. Eldreprosjektet er videreført i Det viser seg dessverre å være vanskelig å få til et like godt engasjement til prosjektet i alle eierkommunene. Hjemmesykepleien har en travel hverdag, men vi har avholdt et informasjonsmøte med lederne i hjemmetjenesten. I tillegg har vi fått tildelt røykvarslere og et vanntåkeanlegg, som vil bli montert hos brukerne etter den kartleggingen som er gjort. Det er dessverre en av eierkommunene som ikke deltar i prosjektet. I 1950 var ca. 8 % av befolkningen i Norge 67 år eller eldre. Fra 2010 vil andelen øke ytterligere. I 2020 antar man at opptil 19 % av befolkningen er i utvalget 67+. I 2050 kan dette øke til ca. 22 %. En klar indikasjon på at dette arbeidet er meget viktig og vil få høy prioritet. I tillegg viser dødsbrannstatistikken for 2009 negativ utvikling i forhold til denne gruppen. Høyt fokus på forebyggende og holdningsskapende arbeid er videreført, gjennom undervisning for over personer. I tillegg har vi gjennomført de nasjonale kampanjene rettet mot brukerne i alle kommunene. Åpen brannstasjon er populært og vi hadde over 900 besøkende på brannstasjonene. Elektronisk informasjonsarbeid blir stadig viktigere. Vi bruker hjemmesiden vår aktivt for å informere brukerne. Antall besøkende er stigende, og det resulterer i flere henvendelser av forebyggende art. Undervisning av sjetteklassetrinnet i grunnskolen er gjennomført i alle eierkommunene. Dette er meget motivert målgruppe, noe som har resultert i at mange har fått en lokalbrannsjef i hjemmet. Vi har som et hovedmål/nullvisjon i forhold til omkomne i brann og store branner i forvaltningsområdet. Vi hadde dessverre en tragisk dødsbrann i Rendalen kommune i

17 2009, hvor en person omkom. Kirkebrannen i Våler var den eneste storbrannen vi hadde i Brannen var et stort tap for lokalsamfunnet og skapte stor nasjonal oppmerksomhet. Antall utrykninger er svakt nedadgående i Antall boligbranner er redusert, mens antall trafikkulykker fortsatt er stigende. Unødige alarmer har hatt en negativ utvikling i 2009, mot foregående år, hvor det var en nedgang. Skogbrannsatsningen er blitt videreført i 2009 gjennom investeringer, øvelser og planverk. Vi har i 2009 vært teknisk arrangør for tre nasjonale skogbrannkurs for Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, med totalt 80 deltagere fra hele landet. To av kursene ble avholdt i Hedmark og et i Buskerud. I tillegg er det undervist og avholdt øvelse for egne mannskaper. Vi tegnet i 2009 en nasjonal avtale med DSB, som lederstøtteteam ved større skogbranner for brannvesenene i Norge. En fuktig sommer gjorde at aktiviteten ikke ble særlig høy etter juni. Det ble utført noe lederstøttebistand i Nord-Norge i skogbrannsesongen. I tillegg er vi representert i det nasjonale skogbrannutvalget, som gir oss en god mulighet til å komme med innspill til sentrale myndigheter. Enhetlig innsatsledelse er innført i Norge. Vi har deltatt i det nasjonale prosjektet med å utvikle systemet, gjennom en veiledning og avvikling av to pilot-kurs for Norges brannskole. Det har gitt oss anerkjennelse og ikke minst nyttig erfaring, som kommer ansatte og våre brukere til gode. Samfunnets forventninger til vår håndteringsevne av alvorlige hendelser er stor, og det betinger at vi har et system i Norge med felles terminologi slik at vi kan bistå hverandre uavhengig av kommunegrenser. Administrasjonen har gjennom hele året hatt fokus på økonomistyring. Det har resultert i et godt resultat for selskapet. Vi har hatt noen vakante stillinger i 2009, som selvfølgelig gjenspeiler seg i resultatet. I tillegg har vi hatt fokus på rasjonell drift i hele selskapet, som har gitt gode og raske resultater. ÅRSRAPPORT

18 18 Årsrapport 2009 Beredskap Beredskapsstyrken har gjennomført de oppgavene som selskapet har beskrevet i virksomhetsplanen for Dette omfatter blant annet: Teknisk vakt i noen av kommunene. Flagging på offentlige bygninger. Innbrudds-/brannalarmer Hafslund Sikkerhet AS og G4S. Vedlikehold og merking av brannkummer. Vedlikehold nøkkelsafer. Innsatsplaner. Tilsyn og vedlikehold av sivilforsvarsmateriell. Vedlikehold av biler og utstyr. Deltatt på aksjon boligbrann og i det brannforebyggende arbeidet. HMS Årlig fysisk test av røykdykkere. Evaluering etter store branner og ulykker. Årlig helsesjekk er gjennomført i samsvar med planen. Materiell, utstyr og vedlikehold Innkjøpssamarbeidet for blant annet brannmateriell og verneutstyr som omfatter drøyt 50 kommuner gir fortsatt god økonomisk gevinst. I løpet av 2009 er det investert i en del nytt skogbrannutstyr. Utstyret er mer tidsriktig og blitt brukt i Canada og USA i mange år. Det er investert i ny ATV til Folldal og Våler. Vi har også i år hatt store utgifter på sambandsutstyret. Hovedsaklig skyldes dette gamle personsøkere som vi har måttet bytte ut, samt noen reparasjoner på enkelte AKU stasjoner. Nødnettet som til stadighet er utsatt, gjør at vi må foreta en del investeringer som vi har utsatt i påvente av nytt samband. Utrykningsbekledning til deltidsmannskapene i Elverum er byttet ut. Det er også innkjøpt nye utrykningskjeledresser til mannskaper i de resterende kommunene, som ikke fikk i Vi har i 2009 hatt store utgifter på noen av de tyngre bilene, dette skyldes bl.a. pumpehavari på 2 av brannbilene. Vi er godt i gang med modernisering av bilparken, men etterslepet er stort med biler som er over 30 år i noen av kommunene. Vedlikeholdet er godt og alle utrykningsbilene blir EU kontrollert hvert år. Utskiftningsplan for kjøretøyer revideres og oppdateres kontinuerlig, for å sikre at kjøretøyene tilfredsstiller de krav som settes til utrykningskjøretøy Type utrykninger Antall utrykninger per kommune Husbrann Trafikkulykke Pipebrann Unødige alarmer Bilbrann Skogbrann Annen brann Annen assistanse 0 Våler Elverum Trysil Engerdal Stor-Elvdal Alvdal Tynset Tolga Folldal Rendalen

19 ÅRSRAPPORT Spesielle hendelser Brannen i Våler kirke og dødsbrann i Rendalen. Personell Det har også i 2009 vært noe utskifting av deltidsmannskaper i noen av kommunene, men ikke i samme omfang som tidligere. Det ble ansatt en nestleder på beredskapsavdelingen med hovedoppgave å til rette legge for deltidsmannskapene ute i kommunene. Det ble også ansatt 3 nye brannkonstabler (dagtid) medio mai, dette for at beredskapen i Elverum skulle være tilfredsstillende med minimum 4 mann på bilen på dagtid. Vi ser allerede at dette har en meget positiv effekt. IUA Denne tjenesten er endret gjennom en ny samarbeidsordning, som innbefatter flere kommuner. To IUA-regioner er slått sammen, Østerdal og Hedemarken region.

20 20 Årsrapport 2009 Forebyggende Avdelingens hovedmål er å gjennomføre lovpålagt tilsyn og brannforebyggende tiltak i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer fra DSB, og har som hovedmål å forebygge branner og redusere konsekvens/omfang gjennom målrettet informasjons- og tilsynsarbeide. Avdelingen skal være en serviceinstitusjon for publikum i vårt område. Avdelingen består av tilsyns- og en feier-/tilsynsdel, med stor aktivitet rettet mot brukere og virksomheter. Tilsynsavdelingen Tilsynsavdeling består av 5 ansatte, som er satt til å ivareta brannsynsobjektene i vår region, samtidig skal vi foreta brannvernopplæring og andre informasjons/ motivasjons tiltak. Det er pr. d.d branntilsynsobjekter. Disse objektene fordeler seg slik: A-objekter 256, B-objekter 56, C-objekter 17. Det er gjennomført tilnærmet 100 % tilsyn i de særskilte brannobjektene. Året 2009 har vi totalt kurset 2630 personer i brannvern innen skole, pleie og omsorg, helsevesenet og det private næringslivet. I tillegg er det satt i gang et prosjekt rettet mot brannvernopplæring i landbruket, som blir gjennomført i Det er avholdt informasjonsstand i noen av kjøpesentrene. Aksjon hyttebrann ble gjennomført i påsken med utdelning av informasjonsmateriell. Forebyggende avdeling er også aktivt inne i Eldreprosjektet med opplæring av hjemmebasert tjeneste og annen form for hjelp og veiledning til brukerne. Avdelingen er med på å bygge opp en samordningsgruppe hvor Arbeidstilsynet, Elsikkerhet Norge og SFTs miljøavdeling er med. Målsettingen er samordnet tilsyn. Avdelingen er med i en brannetterforskningsgruppe sammen med politiet og El Sikkerhet Norge i vår region. Elverum og Tynset er fyrtårnskommuner i Systematisk Sikkerhetsforvaltning av kommunale bygg. Avdelingen bistår i dette arbeidet. Sammen med Elsikkerhet Norge ble Brannvernuka gjennomført i september med et besøksantall på ca. 900 personer. Aksjon boligbrann ble gjennomført i desember med besøk av ca. 250 boenheter. Feiing og Tilsyn Feierseksjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS består av 2 feierinspektører, 7 feierformenn, 1 feiersvenn, 3 praksiskandidater (feier u/ fagbrev) og 4 lærlinger, og har som hovedmål å feie skorsteiner og føre tilsyn med ildsteder. Det er i alt ca skorsteinsløp og eiendommer hvor det skal feies og foretas tilsyn minimum en gang hvert 4. år i følge de nye feie- og tilsynsforskriftene fra I de 10 kommunene i vårt område er det registrert ca ildsteder. Feierseksjonen er i tillegg tillagt følgende tjenester: Registrere alle nedgravde oljetanker over 600 liter i hele regionen ved tilsyn. Brannforebyggende- og informasjonstiltak. Infoland- gi opplysninger til meglerfirmaer om boligen før salg. Den nye tilsyns- og feieordningen er godt mottatt ute hos brukerne. Tilsynet avdekker til stadighet feil ved fyringsanlegg og har uten tvil forhindret mange branner. I tillegg er brukerkontakten viktig i forhold til å veilede brukerne med hensyn til riktig fyring og ikke minst montering av ildsted. Undersøkelser i den senere tiden, viser at fyring med ved, er en av de største forurensningskildene i Norge. Tradisjonen med vedfyring og høye strømpriser er en vesentlig faktor. I løpet av 2009 har etterlevelse av kravene i den nye feieog tilsynsforskriften med hensyn til tilsyn og feiing, samt

ÅRSRAPPORT 2010 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2010 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2010 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 10 2 Årsrapport 2010 Styrets beretning 2010 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1 Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 1 Innhold 03 Styrets beretning 05 Resultatregnskap 06 Balanse 07 Kontantstrømoppstilling 08 Noter 13 Revisjonsberetning 14 Årets virksomhet 16 Administrasjonen 17 Beredskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 11 2 Årsrapport 2011 Styrets beretning 2011 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsrapport 2007 ÅRSRAPPORT 2007 1

Årsrapport 2007 ÅRSRAPPORT 2007 1 Årsrapport 2007 ÅRSRAPPORT 2007 1 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter 8 Revisjonsberetning 13 Årets virksomhet 15 2 Årsrapport 2007 Styrets beretning

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1

Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Årsrapport 2006 ÅRSRAPPORT 2006 1 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter 8 Revisjonsberetning 13 Årets virksomhet 14 Kort presentasjon av Midt-Hedmark

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer