ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09

2 2 Årsrapport 2009

3 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Folldal, Tynset, Tolga og Elverum. Selskapet ble etablert den 1. juli Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har i dag ansvaret med å forvalte brann- og redningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver for eierkommunene. Administrasjonen for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er lagt til Elverum kommune. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er organisert i fire avdelinger, beredskap, 110, kompetanse og forebyggende. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har en felles brannordning som er dimensjonert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har et ansvarsområde som dekker ca km² og i overkant av innbyggere/brukere. I tillegg har vi vertskommune ansvar 110-sentral for Hedmark. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS vedtatte verdigrunnlag er tuftet på Brukerorientering - Redelighet - Respekt Engasjement. Styrets virksomhet Styret har i løpet av 2009 avholdt fire styremøter og behandlet 26 saker. Eksempel på saker som er blitt behandlet på styremøte: Strategi i forhold til stortingsmelding nr. 35 om brannvern. Nytt uniformsreglement. Styreevaluering med fokus på styrets roller og plikter. Investeringer. Virksomhetsplaner, budsjett, rammebetingelser og investeringsplan. Økonomi Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde i 2009 en omsetning på kr 49,9 millioner, herav kr 33,4 millioner i offentlig tilskudd. Driftsmessig har 2009 vært et godt år for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Driftsresultatet viser et overskudd på kr mot budsjettert kr Årsresultatet viser et overskudd på kr mot budsjettert kr Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetning om fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Årsregnskapet er derfor satt opp under denne forutsetning. Investeringer Samlede investeringer for 2009 ble kr ekskl. mva. Det er investert i ny ATV i Våler og Folldal. I tillegg er det kjøpt inn en brukt Nissan Pick Up i Alvdal og en ny administrasjonsbil i Elverum. Arbeidsmiljø Bedriftslegeordningen fungerer utmerket, noe som blir verdsatt av de ansatte. Det er også i 2009 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant de ansatte. Alle brannstasjonene har nå et overordnet felles system, som ivaretar selskapets strenge forpliktelser. Selskapet er pålagt strenge krav gjennom lover og forskrifter i forhold ÅRSRAPPORT

4 til dokumentasjon. Dagens system ivaretar dette på en kvalitativ god måte. Sykefraværet er gledelig lavt med 0,67 % egenmeldinger og 1,85 % sykemeldinger i Det er i 2009 ikke registrert alvorlige arbeidsulykker i selskapet. Framtidsutsikter Styret anser at selskapets drift ivaretaes på en god måte og ivaretar eiernes opprinnelige hensikt med selskapet. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er IA-bedrift. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er en godkjent opplæringsbedrift og hadde pr. 31. desember 2 ansatte feierlærlinger, en på stasjonen i Tynset og i Elverum. Ytre miljø Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS driver ikke en virksomhet som forurenser det ytre miljø. Selskapet har derfor ikke gjort spesielle tiltak i forhold til dette. Elverum, 22. mars 2010 I styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 4 Årsrapport 2009 Ansatte Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde pr. 31. desember 203 ansatte. Av den totale arbeidstokken er 45,5 heltidsansatte og 157 deltidsansatte på 2,07 % fast stilling. Siri Austeng Leder Jan Sævig Ivar Krekvik Roar Stormoen Likestilling Grethe Løken Bersvend Salbu Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er et mannsdominert selskap med et klart overskudd av menn. Selskapet forsøker gjennom rekruttering å være mer attraktive for kvinner, og oppfordrer kvinner til å søke på alle utlyste stillinger. Styresammensetningen i selskapet er iht. aksjelovens Selskapet praktiserer lønn og øvrige arbeidsbetingelser uavhengig av kjønn. Svein Ola Nygjelten Even Moen Helen S. Skarpsno Bjørn Riseng Ansatte representant Ole Gunnar Stenbrenden Ansatte representant Disponering av årets overskudd Styret foreslår at årets overskudd avsettes til opptjent egenkapital. Anita Tellebon Nils-Erik Haagenrud brannsjef

5 Resultatregnskap Regnskap 2009 Revidert budsjett 2009 Regnskap 2008 Note DRIFTSINNTEKTER SALGSINNTEKTER AVG.PL SALGSINNTEKTER AVG.FRITT SUM SALGSINNTEKT OFFENTLIG TILSKUDD/REFUSJON ANNEN DRIFTSRELATERT INNTEKT SUM ANNEN DRIFTSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER VAREKOSTNADER LØNNSKOSTNAD ,10 AVSKRIVNING ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,3,9 SUM DRIFTSKOSTNADER ÅRSRAPPORT DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER RENTEINNTEKT ANNEN FINANSINNTEKT SUM FINANSINNTEKT RENTEKOSTNAD ANNEN FINANSKOSTNAD SUM FINANSKOSTNAD RESULTAT AV FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT TIL OPPTJENT EGENKAPITAL

6 6 Årsrapport 2009 Balanse EIENDELER Rengnskap 2009 Regnskap 2008 Note ANLEGGSMIDLER BILER ,7 INVENTAR OG UTSTYR ,7 SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER SUM FORDRINGER BANKINNSKUDD SUM KONTANTER OG BANKINNSKUDD SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL SELSKAPSKAPITAL SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT FRI EGENKAPITAL SUM INNSKUTT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD GJELD TIL FINANSINSTITUSJONER SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD SKYLDIGE OFF. AVG ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Elverum, 22. mars 2010 I styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Siri Austeng Leder Jan Sævig Grethe Løken Svein Ola Nygjelten Even Moen Helen S. Skarpsno Anita Tellebon Ivar Krekvik Roar Stormoen Bersvend Salbu Bjørn Riseng Ansatte representant Ole Gunnar Stenbrenden Ansatte representant Nils-Erik Haagenrud brannsjef

7 Kontantstrømoppstilling Regnskap 2009 Regnskap 2008 Note KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER INNBETALINGER FRA SALG AV VARER OG TJENESTER UTBETALING FOR VARER OG TJENESTER UTBETALING TIL ANSATTE, ARB.G.AVG. MV INNBETALING RENTER UTBETALING RENTER KONTANTSTRØM OPERASJONELLE AKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER TILGANG VARIGE DRIFTSMIDLER VED KAPITALINNSKUDD UTBETALING KJØP AV VARIG DRIFTSMIDDEL ENDRING FORDRING MVA.KOMP. INVESTERING 0 0 INNBETALING VED SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER NETTO KONTANTSTRØM INVESTERINGSAKTIVITETER ÅRSRAPPORT KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER INNSKUDD EGENKAPITAL INNBETALING FRA NY LANGSIKTIG GJELD UTBETALING VED NEDBETALING LANGSIKTIG GJELD KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER NETTO ØKNING I BANKBEHOLDNING BANKBEHOLDNING I FJOR BANKBEHOLDNING I ÅR ØKNING I BEHOLDNING

8 8 Årsrapport 2009 Noter NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER, VESENTLIGE REGN- SKAPSPOSTER Selskapet er et interkommunalt selskap, som fører sitt regnskap etter regnskapsloven. Det er gjort nødvendige tilpasninger for å tilpasse regnskapet til lovens bestemmelser om interkommunale selskapers økonomiforvaltning og for å muliggjøre kostrarapportering til SSB. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifisering av eiendeler og gjeld som følger av regnskapsslovens bestemmelser. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler omfatter eiendeler til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris, og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Kundefordringer Kundefordringene er vurdert til nominelt beløp. Risikoen for tap anses liten på grunn av at selskapet har legalpant for en stor del av disse. Kundefordringene pr er gjennomgått mht. om fordringen er betalt før regnskapsavslutning. Pr er det avsatt kr til tap på krav. Avsetningen står uendret fra forrige år. Pensjoner Bedriftens pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom en pensjonsordning. Ordningen gir rett til en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Tjenestepensjonsordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidige pensjonsytelser blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket, og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningen til framtidige AFPpensjoner. Selskapet har pr ingen ansatte som har tatt ut AFP. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum kommunale pensjonskasse. Ved årsskiftet var 44 ansatte med i ordningen. Foretakets premiebetaling er å betrakte som pensjonskostnad klassifisert under lønnskostnad. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger, er ikke balanseført.

9 NOTE 2 LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER OG ANTALL ANSATTE Revidert Regnskap 2009 budsjett 2009 Regnskap 2008 Lønninger Refusjon sykelønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum lønnskostnad Godtgjørelse (i kroner) Revisor Daglig leder Styret Representantskap Lønn og vaktgodtgj./ubekvem arb.tid Møtegodtgjøring Pensjonspremie Annen godtgjøring Lån Revisjonshonorar Annen bistand revisor ÅRSRAPPORT Oversikt over antall ansatte pr Antall ansatte (inkl. lærlinger) Herav heltid Herav deltid 205 ansatte 46 ansatte 157 ansatte

10 NOTE 3 SAMMENSLÅTTE POSTER 1) Revidert Regnskap 2009 budsjett 2009 Regnskap 2008 Kjøp fra deltakerkommuner Kjøp fra andre kommuner Sum varekostnad Årsrapport 2009 Kostnader lokaler Leie/leasing Inventar og utstyr Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjeneste Rekvisita og materiell Telefon, porto mv Kostnader egne transportmidler Reiser og diett (oppg.pl.) Reiser og diett (ikke oppg.pl.) Salgskostn./representasjon Kontingenter/gaver Forsikringer Andre utgifter Avsetning tap på krav 0 0 Konstaterte tap Sum andre driftskostnader ) Posten omfatter ikke internt kjøp. Tilsvarende fremgår ikke internt salg i salgsinntekter

11 NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER Personbiler og biler med 10 års avskr Anskaffelseskost Tilgang biler Avgang biler Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Brannbiler/biler med 20 års avskr Anskaffelseskost Tilgang brannbiler Avgang brannbiler 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning NOTE 5 FORPLIKTELSER - GJELD OG GARANTI Alle selskapets fordringer, har forfall innen utgangen av neste regnskapsår. Selskapet har ingen garantiforpliktelser. Langsiktig gjeld (i kroner) DnBNOR Kommunalbanken Norge Sum langsiktig gjeld Lånet i DnBNOR ble tatt opp i 2005, og var opprinnelig på kr 3 mill. Lånet er et serielån og nedbetales over 20 år. Lånet er innvilget uten sikkerhet i selskapets eiendeler. Lånet i Kommunalbanken Norge ble tatt opp i 2008, og var opprinnelig på kr 3,6 mill. Lånet er et serielån og nedbetales over 20 år. Lånet er innvilget uten sikkerhet i selskapets eiendeler. NOTE 6 BUNDNE MIDLER Av likvide midler er kr bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto. Skyldig skattetrekk pr var kr ÅRSRAPPORT Inventar og utstyr Anskaffelseskost Tilgang inventar og utstyr Avgang inventar og utstyr 0 Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Sum anskaffelseskost Sum bokført verdi Sum årets avskrivninger

12 NOTE 7 INVESTERINGER MED FINANSIERING Revidert 2009 Budsjett 2009 Revidert 2008 Investeringsutgifter Kjøp av biler Kjøp av ATV Kjøp av redningsverktøy MVA kompensasjonsutgift Sum investering Årsrapport 2009 Finansiering Bruk av lån Egenkap. (fra MVA.komp.) Annen egenkapital Sum finansiering Spesifikasjon av ubrukte lånemidler Låneopptak Bruk av lånemidler Ubrukte lånemidler pr Ubrukte midler MVA.komp Kompensasjon redningsverktøy Kompensasjon biler Korrigert kompensasjon biler f.å Kompensasjon ATV Bruk av egenkapital (MVA.komp) Ubrukte midler fra MVA.komp. pr

13 NOTE 8 OFFENTLIGE TILSKUDD Selskapet har mottatt til sammen kr i offentlige driftstilskudd og refusjoner. Offentlige driftstilskudd og refusjoner er bokført brutto. NOTE 9 TAP PÅ KRAV Kundefordringer pr Avsatt til tap på krav Netto kundefordringer iht. årsregnskap Utestående pr er gjennomgått. Utestående på feieog tilsynsgebyr er sikret med legalpant. En stor del av øvrige fordringer er innbetalt. Ved årsavslutningen var det avsatt til sammen kr til tap på krav. Pr er denne avsetningen ikke endret. Realiserte tap på fordringer utgjorde i 2008 kr som er ført under andre driftsutgifter. I 2009 er det tilbakeført som innbetalt på avskrevne fordringer kr ført som reduksjon av andre driftskostnader. NOTE 10 PENSJON Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum kommunale pensjonskasse. Ved årsskiftet var 44 ansatte med i ordningen. Disse fordeler seg slik: Oversikt over antall ansatte i pensjonsordning pr Antall innmeldte 44 Særaldergrense 60 år 29 Særaldersgrense 65 år 14 Aldersgrense 70 år 1 Oversikt over alderssammensetning pr. gruppe Aldersgruppe Særaldersgrense 60 år Særaldersgrense 65 år Aldersgrense 70 år 1 Sum Avtalefestet pensjon For ansatte med særaldersgrense 60 år, er AFP ikke aktuelt. Ansatte med særaldersgrense 65 år eller aldersgrense 70 år kan ta ut AFP. Dersom ansatte velger å gå av med AFP, må selskapet dekke 100% av kostnaden for perioden år mens Elverum kommunale pensjonskasse dekker 100 % av kostnaden fra 65 år. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført jfr. GRS 8 for små foretak. Selskapet har pr ingen ansatte som har tatt ut AFP. Pensjonsordningen dekker kravene til tjenestepensjon i lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE 11 EIERKOMMUNER Eiersammensetning og selskapskapital pr Kommune Eierandel Innskutt kapital Våler kommune 10,00 % 0 Engerdal kommune 4,70 % 0 Trysil kommune 14,90 % Elverum kommune 30,50 % Stor-Elvdal kommune 7,00 % Alvdal kommune 6,30 % Tynset kommune 10,80 % Tolga kommune 3,50 % Folldal kommune 5,30 % Rendalen kommune 7,00 % Sum 100,00 % Innskutt selskapskapital gjenspeiler ikke eierandel iht. selskapsavtalen. Eierandelen gjenspeiler kostnadsfordeling ved oppstart/inntreden i selskapet. ÅRSRAPPORT

14 NOTE 12 SELVKOSTKALKYLE Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2008 Inntekter Driftskostnader Kapitalkostnader bf. i eierkommunene Drift- og vedlikeholdskostnader bf. I eierkommunene Kalk.rente fond (3,71%) Kalk.rente eiendeler (3,71%) Sum kostnader som gr.lag for selvkost Overskudd/underskudd Framførbart overskudd/underskudd Dekningsgrad 112,0 % 98,7 % 106,5 % 104,3 % 14 Årsrapport 2009 Noten omfatter de av selskapets inntekter som kan henføres til selvkostområdet feiing. Tilsvarende omfattes direkte og indirekte kostnader som kan henføres til feiing. Selskapets opptjente egenkapital pr inneholder fremførbart overskudd med kr fra selvkostområdet.

15 ÅRSRAPPORT

16 16 Årsrapport 2009 Årets virksomhet Administrasjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS bestod pr. 31. desember 2009 av brannsjef og saksbehandler. Lederteamet har bestått av varabrannsjef, avd.leder for Kompetanse, avd. leder for Beredskap, avd. leder for 110 Hedmark og avd.leder for Forebyggende. Vi har i 2009 hatt noen vakante stillinger har i stor grad vært preget av stor aktivitet og høyt tempo. Administrasjonen har hatt et spesielt fokus på at nåværende og ny ansatte skal ivaretas på en god måte. Det er arrangert sosiale tilstelninger med fokus på å skape team- og fellesskapsfølelse. Avstander er en utfordring i et så stort forvaltningsområde, men gjennom tilrettelegging av elektroniske hjelpemidler og felles møter og øvelser føler vi at vi greier å opprettholde et sosialt fellesskap og felles verdier. Vi har bidratt til risiko- og sårbarhetsanalyser og kommunal risikoplanlegging for noen av eierkommunene i løpet av året. Det er et lovpålagt tema for kommunene og vi besitter relevant kompetanse som vi kan bidra med. Sykefraværet i selskapet er gledelig lavt og er et godt tegn på at vi har motiverte og friske medarbeidere. Det er også i 2009 gjennomført en medarbeiderundersøkelse i regi av bedriftshelsetjenesten. Den viser at trivselen er stor blant de ansatte. Medarbeiderundersøkelsen er en god indikator på hvordan hver enkelt oppfatter arbeidsmiljøet, i tillegg avdekkes områder som krever korrigeringer. I Elverum er det ansatt nye brannkonstabler som gjør at vi har fått tilfredsstillende beredskap på dagtid. Det er fortsatt høy gjennomsnittsalder i beredskapsstyrken i noen av kommunene, og i enkelte kommuner er rekruttering en utfordring. De ansatte er motiverte og stiller ofte opp på frivillig basis på forskjellige aktiviteter, noe som er meget positivt. I løpet av året stod den nye brannstasjonen i Folldal klar til innflytning. Det gjenstår noe arbeid før lokalitetene er helt ferdige, men foreløpig er de ansatte godt fornøyd med det nye bygget. Eldreprosjektet er videreført i Det viser seg dessverre å være vanskelig å få til et like godt engasjement til prosjektet i alle eierkommunene. Hjemmesykepleien har en travel hverdag, men vi har avholdt et informasjonsmøte med lederne i hjemmetjenesten. I tillegg har vi fått tildelt røykvarslere og et vanntåkeanlegg, som vil bli montert hos brukerne etter den kartleggingen som er gjort. Det er dessverre en av eierkommunene som ikke deltar i prosjektet. I 1950 var ca. 8 % av befolkningen i Norge 67 år eller eldre. Fra 2010 vil andelen øke ytterligere. I 2020 antar man at opptil 19 % av befolkningen er i utvalget 67+. I 2050 kan dette øke til ca. 22 %. En klar indikasjon på at dette arbeidet er meget viktig og vil få høy prioritet. I tillegg viser dødsbrannstatistikken for 2009 negativ utvikling i forhold til denne gruppen. Høyt fokus på forebyggende og holdningsskapende arbeid er videreført, gjennom undervisning for over personer. I tillegg har vi gjennomført de nasjonale kampanjene rettet mot brukerne i alle kommunene. Åpen brannstasjon er populært og vi hadde over 900 besøkende på brannstasjonene. Elektronisk informasjonsarbeid blir stadig viktigere. Vi bruker hjemmesiden vår aktivt for å informere brukerne. Antall besøkende er stigende, og det resulterer i flere henvendelser av forebyggende art. Undervisning av sjetteklassetrinnet i grunnskolen er gjennomført i alle eierkommunene. Dette er meget motivert målgruppe, noe som har resultert i at mange har fått en lokalbrannsjef i hjemmet. Vi har som et hovedmål/nullvisjon i forhold til omkomne i brann og store branner i forvaltningsområdet. Vi hadde dessverre en tragisk dødsbrann i Rendalen kommune i

17 2009, hvor en person omkom. Kirkebrannen i Våler var den eneste storbrannen vi hadde i Brannen var et stort tap for lokalsamfunnet og skapte stor nasjonal oppmerksomhet. Antall utrykninger er svakt nedadgående i Antall boligbranner er redusert, mens antall trafikkulykker fortsatt er stigende. Unødige alarmer har hatt en negativ utvikling i 2009, mot foregående år, hvor det var en nedgang. Skogbrannsatsningen er blitt videreført i 2009 gjennom investeringer, øvelser og planverk. Vi har i 2009 vært teknisk arrangør for tre nasjonale skogbrannkurs for Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, med totalt 80 deltagere fra hele landet. To av kursene ble avholdt i Hedmark og et i Buskerud. I tillegg er det undervist og avholdt øvelse for egne mannskaper. Vi tegnet i 2009 en nasjonal avtale med DSB, som lederstøtteteam ved større skogbranner for brannvesenene i Norge. En fuktig sommer gjorde at aktiviteten ikke ble særlig høy etter juni. Det ble utført noe lederstøttebistand i Nord-Norge i skogbrannsesongen. I tillegg er vi representert i det nasjonale skogbrannutvalget, som gir oss en god mulighet til å komme med innspill til sentrale myndigheter. Enhetlig innsatsledelse er innført i Norge. Vi har deltatt i det nasjonale prosjektet med å utvikle systemet, gjennom en veiledning og avvikling av to pilot-kurs for Norges brannskole. Det har gitt oss anerkjennelse og ikke minst nyttig erfaring, som kommer ansatte og våre brukere til gode. Samfunnets forventninger til vår håndteringsevne av alvorlige hendelser er stor, og det betinger at vi har et system i Norge med felles terminologi slik at vi kan bistå hverandre uavhengig av kommunegrenser. Administrasjonen har gjennom hele året hatt fokus på økonomistyring. Det har resultert i et godt resultat for selskapet. Vi har hatt noen vakante stillinger i 2009, som selvfølgelig gjenspeiler seg i resultatet. I tillegg har vi hatt fokus på rasjonell drift i hele selskapet, som har gitt gode og raske resultater. ÅRSRAPPORT

18 18 Årsrapport 2009 Beredskap Beredskapsstyrken har gjennomført de oppgavene som selskapet har beskrevet i virksomhetsplanen for Dette omfatter blant annet: Teknisk vakt i noen av kommunene. Flagging på offentlige bygninger. Innbrudds-/brannalarmer Hafslund Sikkerhet AS og G4S. Vedlikehold og merking av brannkummer. Vedlikehold nøkkelsafer. Innsatsplaner. Tilsyn og vedlikehold av sivilforsvarsmateriell. Vedlikehold av biler og utstyr. Deltatt på aksjon boligbrann og i det brannforebyggende arbeidet. HMS Årlig fysisk test av røykdykkere. Evaluering etter store branner og ulykker. Årlig helsesjekk er gjennomført i samsvar med planen. Materiell, utstyr og vedlikehold Innkjøpssamarbeidet for blant annet brannmateriell og verneutstyr som omfatter drøyt 50 kommuner gir fortsatt god økonomisk gevinst. I løpet av 2009 er det investert i en del nytt skogbrannutstyr. Utstyret er mer tidsriktig og blitt brukt i Canada og USA i mange år. Det er investert i ny ATV til Folldal og Våler. Vi har også i år hatt store utgifter på sambandsutstyret. Hovedsaklig skyldes dette gamle personsøkere som vi har måttet bytte ut, samt noen reparasjoner på enkelte AKU stasjoner. Nødnettet som til stadighet er utsatt, gjør at vi må foreta en del investeringer som vi har utsatt i påvente av nytt samband. Utrykningsbekledning til deltidsmannskapene i Elverum er byttet ut. Det er også innkjøpt nye utrykningskjeledresser til mannskaper i de resterende kommunene, som ikke fikk i Vi har i 2009 hatt store utgifter på noen av de tyngre bilene, dette skyldes bl.a. pumpehavari på 2 av brannbilene. Vi er godt i gang med modernisering av bilparken, men etterslepet er stort med biler som er over 30 år i noen av kommunene. Vedlikeholdet er godt og alle utrykningsbilene blir EU kontrollert hvert år. Utskiftningsplan for kjøretøyer revideres og oppdateres kontinuerlig, for å sikre at kjøretøyene tilfredsstiller de krav som settes til utrykningskjøretøy Type utrykninger Antall utrykninger per kommune Husbrann Trafikkulykke Pipebrann Unødige alarmer Bilbrann Skogbrann Annen brann Annen assistanse 0 Våler Elverum Trysil Engerdal Stor-Elvdal Alvdal Tynset Tolga Folldal Rendalen

19 ÅRSRAPPORT Spesielle hendelser Brannen i Våler kirke og dødsbrann i Rendalen. Personell Det har også i 2009 vært noe utskifting av deltidsmannskaper i noen av kommunene, men ikke i samme omfang som tidligere. Det ble ansatt en nestleder på beredskapsavdelingen med hovedoppgave å til rette legge for deltidsmannskapene ute i kommunene. Det ble også ansatt 3 nye brannkonstabler (dagtid) medio mai, dette for at beredskapen i Elverum skulle være tilfredsstillende med minimum 4 mann på bilen på dagtid. Vi ser allerede at dette har en meget positiv effekt. IUA Denne tjenesten er endret gjennom en ny samarbeidsordning, som innbefatter flere kommuner. To IUA-regioner er slått sammen, Østerdal og Hedemarken region.

20 20 Årsrapport 2009 Forebyggende Avdelingens hovedmål er å gjennomføre lovpålagt tilsyn og brannforebyggende tiltak i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer fra DSB, og har som hovedmål å forebygge branner og redusere konsekvens/omfang gjennom målrettet informasjons- og tilsynsarbeide. Avdelingen skal være en serviceinstitusjon for publikum i vårt område. Avdelingen består av tilsyns- og en feier-/tilsynsdel, med stor aktivitet rettet mot brukere og virksomheter. Tilsynsavdelingen Tilsynsavdeling består av 5 ansatte, som er satt til å ivareta brannsynsobjektene i vår region, samtidig skal vi foreta brannvernopplæring og andre informasjons/ motivasjons tiltak. Det er pr. d.d branntilsynsobjekter. Disse objektene fordeler seg slik: A-objekter 256, B-objekter 56, C-objekter 17. Det er gjennomført tilnærmet 100 % tilsyn i de særskilte brannobjektene. Året 2009 har vi totalt kurset 2630 personer i brannvern innen skole, pleie og omsorg, helsevesenet og det private næringslivet. I tillegg er det satt i gang et prosjekt rettet mot brannvernopplæring i landbruket, som blir gjennomført i Det er avholdt informasjonsstand i noen av kjøpesentrene. Aksjon hyttebrann ble gjennomført i påsken med utdelning av informasjonsmateriell. Forebyggende avdeling er også aktivt inne i Eldreprosjektet med opplæring av hjemmebasert tjeneste og annen form for hjelp og veiledning til brukerne. Avdelingen er med på å bygge opp en samordningsgruppe hvor Arbeidstilsynet, Elsikkerhet Norge og SFTs miljøavdeling er med. Målsettingen er samordnet tilsyn. Avdelingen er med i en brannetterforskningsgruppe sammen med politiet og El Sikkerhet Norge i vår region. Elverum og Tynset er fyrtårnskommuner i Systematisk Sikkerhetsforvaltning av kommunale bygg. Avdelingen bistår i dette arbeidet. Sammen med Elsikkerhet Norge ble Brannvernuka gjennomført i september med et besøksantall på ca. 900 personer. Aksjon boligbrann ble gjennomført i desember med besøk av ca. 250 boenheter. Feiing og Tilsyn Feierseksjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS består av 2 feierinspektører, 7 feierformenn, 1 feiersvenn, 3 praksiskandidater (feier u/ fagbrev) og 4 lærlinger, og har som hovedmål å feie skorsteiner og føre tilsyn med ildsteder. Det er i alt ca skorsteinsløp og eiendommer hvor det skal feies og foretas tilsyn minimum en gang hvert 4. år i følge de nye feie- og tilsynsforskriftene fra I de 10 kommunene i vårt område er det registrert ca ildsteder. Feierseksjonen er i tillegg tillagt følgende tjenester: Registrere alle nedgravde oljetanker over 600 liter i hele regionen ved tilsyn. Brannforebyggende- og informasjonstiltak. Infoland- gi opplysninger til meglerfirmaer om boligen før salg. Den nye tilsyns- og feieordningen er godt mottatt ute hos brukerne. Tilsynet avdekker til stadighet feil ved fyringsanlegg og har uten tvil forhindret mange branner. I tillegg er brukerkontakten viktig i forhold til å veilede brukerne med hensyn til riktig fyring og ikke minst montering av ildsted. Undersøkelser i den senere tiden, viser at fyring med ved, er en av de største forurensningskildene i Norge. Tradisjonen med vedfyring og høye strømpriser er en vesentlig faktor. I løpet av 2009 har etterlevelse av kravene i den nye feieog tilsynsforskriften med hensyn til tilsyn og feiing, samt

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer