Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Fasadepersienner / utvendige persienner i utbyggsrullesjalusikasse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Fasadepersienner / utvendige persienner i utbyggsrullesjalusikasse"

Transkript

1 Denne beskrivelsen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA Fasadepersienner / utvendige persienner i utbyggsrullesjalusikasse... Generelle henvisninger... 2 CE-merking... 3 Sikkerhetshenvisninger... Før montasjen... 5 Oversikt: verktøy for montasjen... 6 Oversikt: Fasadepersienne / utvendig persienne i utbyggsrullesjalusikasse... 7 Typeoversikt... 8 Montasje generelt... 9 Montasje innsats... 0 Igangsetting / funksjonskontroll... Demontering... 2 Utleveringsprotokoll (for montøren)... 3 Utleveringsprotokoll (for brukeren)... Fasadepersienner / utvendige persienner i utbyggsrullesjalusikasse Betjeningsanvisning Montasjeanvisning Innledende bemerkninger HELLA Fasadepersienner / utvendige persienner i utbyggsrullesjalusikasse Med dette HELLA produktet har du bestemt deg for et høyverdig kvalitetsprodukt med modernste teknikk som likevel er enkelt å montere og å betjene. Vi beskriver i denne anvisningen den prinsipielle montasjen, igangsettingen og betjeningen. For autorisert fagpersonell For sluttkunden (brukeren) For supplerede informasjon og henvisninger i forbindelse med HELLA fasadepersienner / utvendige persienner se den vedlagte montasje- og betjeningsanvisningen for fasadepersienner / utvendige persienner. Følgende symboler understøtter deg ved monteringen eller betjeningen og oppfordrer til en sikkerhetsbevisst handling: Dette symbolet kjennetegner henvisninger, hvor det består farer for brukeren hvis det ikke blir tatt hensyn til dem. Dette symbolet kjennetegner henvisninger, hvor det er mulig skader på produktet hvis det ikke blir tatt hensyn til dem. Dette symbolet kjennetegner anvendelseshenvisninger eller nyttig informasjon. Dette symbolet oppfordrer deg til å gjøre noe. Generelle henvisninger Spørsmål Skulle du ha ytterligere spørsmål om montasjen eller betjeningen av ditt produkt, vennligst ta kontakt med din autorisert fagforretning. Reservedeler / reparasjoner Får du fra din HELLA fagforretning. Det får bare brukes reservedeler som er godkjent av HELLA. Ansvar Ved å ikke ta hensyn til henvisningene og informasjonene som er gitt i denne anvisningen, ved ikke forskriftsmessig betjening eller ved en anvendelse utenfor det planlagte bruksområdet, gir produsenten avslag på garantien for skader på produktet. Ansvaret for følgeskader på elementer av all slag eller personer er utelukket. Rettslige henvisninger Grafikk- og tekstdelene i denne anvisningen ble fremstilt med omhu. For eventuell eksisterende feil og deres virkning kan det ikke overtas noe ansvar! Tekniske endringer på produktet samt i denne anvisningen er forbeholdt! Veiledningen inneholder opphavsrettslig beskyttet informasjon. Alle rettigheter er forbeholdt! De angitte produkt- eller merkenavn er sikrede varemerker. Dette symbolet kjennetegner skade- eller livsfare gjennom et strømstøt. Dette symbolet kjennetegner områder på produktet som du finner viktig informasjon om i denne montasjeanvisningen. Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203 2 Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203

2 CE-merking Sikkerhetshenvisninger HELLA fasadepersiennene / utvendige persiennene i forbindelse med utbyggsrullesjalusikasse, uten og med hurtig-sammentrekning, samt i vindstabil utførelse, er ytelseserklærte ifølge byggeproduktforordningen og samtidig, ved motordrift, konformitetserklærte ifølge maskin-retningslinjen hhv. ifølge retningslinjen for elektromagnetisk fordragelighet og oppfyller ved bestemmelsesmessig bruk de grunnleggende krav til den harmoniserte normen EN3659. De tilsvarende erklæringene oppbevares hos produsenten. For ytterligere informasjon herom, særlig om CE-merkingen, se den vedlagte montasje- og betjeningsanvisningen for fasadepersienner / utvendige persienner. I montert tilstand oppfyller produktet kravene bare hvis det ble tatt hensyn til henvisningene og angivelsene i denne anvisningen hhv. fra skrueprodusenten under montasjen. produktet er montert med den anbefalte feste- / skruetypen og det anbefalte antallet fester / skruer. Montasjeanvisningen henviser til ferdigelementer som fremstilles til 00% av våre definerte deler ved hjelp av våre definerte produksjonsmetoder, ellers fraskriver vi oss enhver form for garanti! Før montasjen og betjeningen må sikkerhetshenvisningene samt de tilsvarende anvisningene leses grundig gjennom. Ved å ikke ta hensyn til henvisningene og informasjonene som er gitt i denne anvisningen, ved ikke forskriftsmessig betjening eller ved en anvendelse utenfor det planlagte bruksområdet, gir produsenten avslag på garantien for skader på produktet. Ansvaret for følgeskader på elementer av all slag eller personer er utelukket. - Hold deg til de beskrevne montasjeskritt og ta hensyn til anbefalinger og henvisninger. - Oppbevar denne veiledningen omhyggelig. - Samtlige montasje- og demontasjearbeider, samt vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må bare gjennomføres av autorisert hhv. hertil utdannet fagpersonell. - Ved bruken av bryter-, automatikk- hhv. trådløse styringsapparater til betjeningen av anleggene må det legges merke til de respektive anvisningene til produsenten som ligger ved. - Ikke ta tak i eller ta på bevegelige deler under driften. - Forhindre at klesplagg eller kroppsdeler blir dratt inn av anlegget. - Ta hensyn til sikkerhetsforskriftene til yrkesforbundet! - Anlegget må kontrolleres for synlige skader før betjeningen. Anlegget får ikke bli brukt ved skader og det skal omgående tas kontakt med autorisert fagpersonell. - Skade- og ulykkesfare på grunn av produktvekten! - Treff sikkerhetstiltak mot klemmefare, særlig ved en drift av anlegget med automatikkapparater. Fare for kvelning! Folien fra forpakningsmaterialet må ikke komme i hendene til barn. Oppbevar folien på et sikkert sted. Vindbelastning: Økt belastning på kanalen ved sterk vind. Montasjeskruer skrues fast med passende kraftforbruk. For ytterligere informasjon og henvisninger, særlig om sikkerheten i omgang med og ved bruken / betjeningen av anlegget, se den vedlagte montasje- og betjeningsanvisningen for fasadepersienner / utvendige persienner. Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203 3 Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203 Før montasjen Oversikt: verktøy for montasjen Kontroller varen øyeblikkelig for eventuelle transportskader og på overensstemmelse med følgeseddelen. Skulle det mangle deler eller skulle deler være skadet, vennligst ta omgående kontakt med leverandøren. Monteringsundergrunnen kontrolleres og det skal sikres at festemateriellet som skal brukes, tilsvarer de foreliggende begivenheter for å sikre en fagmessig montasje. Vennligst spør en fagbedrift for festeteknikk i tvilstilfeller. Innpakningskartongen skulle ikke utsettes for fuktighet. Kartongen skulle beskyttes mot nedbør ved hjelp av en folie under transporten. batteridreven boremaskin Alt etter monteringsundergrunnen (bitinnsats AW 20, AW 25) bit-forlengelse bor boresett ift. undergrunn bitsholder SW 3/8 tomme Større anlegg skal transporteres ved hjelp av to personer. Anlegget transporteres og lagres forsiktig for å unngå skader. Fjern emballasjematerialet forsiktig og ta hensyn til at forpakningsinnholdet ikke blir skadet, hvis du bruker en kniv! Fjern emballasjematerialene ved å tilføre dem resirkuleringen. vaterpass rullmeter stift Advarsel! Feil montasje kan føre til alvorlige skader. Ta i hvert fall hensyn til montasjehenvisningene. Sikre montasjestedet. Ved arbeider i større høyder består fare for fall. Det skal benyttes egnede oppstigningshjelpemidler, stillaser og sikringer mot fall. Legg merke til at du har et fast ståsted og nok feste ved oppstigningshjelpemidlene. Torx-skrutrekker TX25 - også AW20 mulig imbusnøkkel mm blindnagletang for ø3,2mm nagler Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/ Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203

3 Oversikt: Fasadepersienne / utvendig persienne i utbyggsrullesjalusikasse Typeoversikt utbyggsrullesjalusikasse kantet 2 V 6 V 6XL 86 V 8 V / utbyggsrullesjalusikasse rund R 6 R 6XL R 8 R /30 utbyggsrullesjalusikasse kvadratisk 2 Q 6 Q utbyggsrullesjalusikasse med pussbærerelement 7 6 P 6 79 P 6XL 96 P 8 95 P rullesjalusikasse, lukket på baksiden vedlikeholdslokk endestykke tetningsleppe dekkappe for endekappe til underskinne underskinne lamell opptrekksbånd stigebånd innsats 0 30 dryppnese (5, 0, 5, 20 mm) 0 52 /30 76 Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/ Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203 Montasje generelt Montasje innsats Kontrollér målene på elementet og murverksåpningen hhv. vinduet. Bestem målet til utgangen for driften på kassen og lag en tilsvarende vegg- hhv. vindugjennomføring.. Skyv ne på støttene helt til stopperen. Ikke skad lamellstyringsnippelen. Legg merke til samme høyden på ne. 2. Skru inn senkeskruene for å feste kassen til ne. 3. Hold anlegget på monteringsundergrunnen, posisjonér det og marker boringene gjennom ne på monteringsundergrunnen. Borehullene lages i overensstemmelse med festemateriellet som brukes. Motorkabelen skyves gjennom den allerede fremstilte veggeller vindugjennomføringen og elementet festes på byggverket.. Dekkappene settes inn i boringene. Styreskinneinnsats trykkes inn i kammeret til n. Innsatsen skyves oppover over alle lamellstyringsnipler. (En liten nedbøyning av innsatsen gjør montasjen lettere) Alle lamellstyringsnipler må befinne seg innenfor lamellstyringsinnsatsen. Utsparingene i innsatsen må befinne seg på nedsiden. (Forrigling med tapper fra -dekkappe) senkehodeskrue M5 x 6 mm LL FB LB FB LB LL ferdigbredde lysåpning i bredde lamellengde Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/ Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203

4 Igangsetting / funksjonskontroll Demontering Kjør anlegget fullstendig inn og ut minst én gang. Under utkjøringen må ingen oppholde seg i kjøreområdet eller under anlegget. Forviss deg også ved senere drift at anleggene kan kjøre ut fritt og uten hindring. Ikke kjør ut anlegget hvis det befinner seg gjenstander eller personer i aksjonsradiusen til solbeskyttelsesproduktet. Legg dessuten merke til sikkerhetshenvisningene. Kontrollér festemidlene og byggeelementene med fokus på stabilitet etter første utkjøring. Ved anlegg med motordrift får det aldri brukes automatikkstyringer eller brytere til prøvekjøringer som ikke garanterer en direkte visuell kontakt til anlegget. Anlegget kobles spenningsløst og sikres mot gjeninnkopling. Demonteringen skjer i omvendt rekkefølge til førstemontasjen. Vi anbefaler bruken av en prøvekabel til foreløpig motorbetjening. Kontrollér samtlige innstillinger. Kontrollér alle skruforbindelser på stabilitet. Kontrollér enda en gang stabiliteten av persiennebærerne på montasjeundergrunnen. Ved utilstrekkelig montering av montasjebærerne kan dette føre til nedfalling av anlegget; det består skade- eller livsfare! Elementene renses (se pleietips). Utlevér denne beskrivelsen, samt veiledningene av motor-, bryter- og styringsprodusenten til brukeren. Instruer brukeren idet du informerer omfattende om sikkerhets- og brukshenvisninger. La deg bekrefte skriftlig den korrekte utførelsen av anlegget samt montasjen og instrueringen med sikkerhetshenvisningene (se utleveringsprotokoll). Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203 2 Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203 Utleveringsprotokoll (for montøren) Utleveringsprotokoll (for brukeren) Kjære kunde, vi gleder oss at du har bestemt deg for et HELLA merkeprodukt. Våre anlegg blir produsert med største omhu og langårig erfaring. Kjære kunde, vi gleder oss at du har bestemt deg for et HELLA merkeprodukt. Våre anlegg blir produsert med største omhu og langårig erfaring. Ditt produkt Fasadepersienne / utvendig persienne i utbyggsrullesjalusikasse ble fagmessig montert og utlevert den.... en har blitt utlevert og må leses før bruken av produktet. En instruksjon har funnet sted. Det ble henvist på sikkerhetsforskriftene. Ditt produkt Fasadepersienne / utvendig persienne i utbyggsrullesjalusikasse ble fagmessig montert og utlevert den.... en har blitt utlevert og må leses før bruken av produktet. En instruksjon har funnet sted. Det ble henvist på sikkerhetsforskriftene. Fagbedrift Kjøper Fagbedrift Kjøper Fornavn Fornavn Gate Husnummer Gate Husnummer Postnummer Postnummer Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203 3 Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203

5 HELLA innepersienner regulerer lysinnfallet på høyst behagelig vis og rommet har mye mer atmosfære med en gang. HELLA insektsbeskyttelse og du avgjør hvem som får lov til å komme inn og hvem ikke. HELLA plissé folder seg veldig små sammen og beskytter på beste måte der mot sol og nysgjerrige blikk, hvor det er lite plass. HELLA fasadepersienne tjener til lysreguleringen, som innsyns-, refleksjons- og varmebeskyttelse. HELLA utbyggsrullesjalusi (rullesjalusi med sjalusikasse montert utvendig på husveggen) for mer sikkerhet og beskyttelses mot regn, vind, varme, kulde, støy, lys og nysgjerrige blikk, til senere innbygging. HELLA fasademarkise med svingbar mekanikk for en fin fasadeutforming med perfekt varme- og refleksjonsbeskyttelse. For spørsmål, ønsker og ideer: HELLA Infoline +3/(0)86/ HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH A-993 Abfaltersbach, Nr. 25 Tel.: +3/(0)86/ Faks: +3/(0)86/ E-post: Internett: / 0.3 / tekniske endringer forbeholdt

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator 2CDC550012D2101 04.2015 Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator Sensor / Bryteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3 Bruksanvisning Kjære kunde! Med anskaffelse av denne multifunksjonsmaskinen har du valgt et kvalitetsprodukt fra PHILIPS. Din maskin oppfyller de est forskjellige kravene som et moderne hjemmekontor (home

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet.

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet. FORORD Denne instruksjonsboken gjør deg kjent med bruk og vedlikehold av din nye bil. Den inneholder også viktig sikkerhetsinformasjon. Les den nøye, og følg anbefalingene for komfortabel, sikker og problemfri

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer