Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Fasadepersienner / utvendige persienner i utbyggsrullesjalusikasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Fasadepersienner / utvendige persienner i utbyggsrullesjalusikasse"

Transkript

1 Denne beskrivelsen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA Fasadepersienner / utvendige persienner i utbyggsrullesjalusikasse... Generelle henvisninger... 2 CE-merking... 3 Sikkerhetshenvisninger... Før montasjen... 5 Oversikt: verktøy for montasjen... 6 Oversikt: Fasadepersienne / utvendig persienne i utbyggsrullesjalusikasse... 7 Typeoversikt... 8 Montasje generelt... 9 Montasje innsats... 0 Igangsetting / funksjonskontroll... Demontering... 2 Utleveringsprotokoll (for montøren)... 3 Utleveringsprotokoll (for brukeren)... Fasadepersienner / utvendige persienner i utbyggsrullesjalusikasse Betjeningsanvisning Montasjeanvisning Innledende bemerkninger HELLA Fasadepersienner / utvendige persienner i utbyggsrullesjalusikasse Med dette HELLA produktet har du bestemt deg for et høyverdig kvalitetsprodukt med modernste teknikk som likevel er enkelt å montere og å betjene. Vi beskriver i denne anvisningen den prinsipielle montasjen, igangsettingen og betjeningen. For autorisert fagpersonell For sluttkunden (brukeren) For supplerede informasjon og henvisninger i forbindelse med HELLA fasadepersienner / utvendige persienner se den vedlagte montasje- og betjeningsanvisningen for fasadepersienner / utvendige persienner. Følgende symboler understøtter deg ved monteringen eller betjeningen og oppfordrer til en sikkerhetsbevisst handling: Dette symbolet kjennetegner henvisninger, hvor det består farer for brukeren hvis det ikke blir tatt hensyn til dem. Dette symbolet kjennetegner henvisninger, hvor det er mulig skader på produktet hvis det ikke blir tatt hensyn til dem. Dette symbolet kjennetegner anvendelseshenvisninger eller nyttig informasjon. Dette symbolet oppfordrer deg til å gjøre noe. Generelle henvisninger Spørsmål Skulle du ha ytterligere spørsmål om montasjen eller betjeningen av ditt produkt, vennligst ta kontakt med din autorisert fagforretning. Reservedeler / reparasjoner Får du fra din HELLA fagforretning. Det får bare brukes reservedeler som er godkjent av HELLA. Ansvar Ved å ikke ta hensyn til henvisningene og informasjonene som er gitt i denne anvisningen, ved ikke forskriftsmessig betjening eller ved en anvendelse utenfor det planlagte bruksområdet, gir produsenten avslag på garantien for skader på produktet. Ansvaret for følgeskader på elementer av all slag eller personer er utelukket. Rettslige henvisninger Grafikk- og tekstdelene i denne anvisningen ble fremstilt med omhu. For eventuell eksisterende feil og deres virkning kan det ikke overtas noe ansvar! Tekniske endringer på produktet samt i denne anvisningen er forbeholdt! Veiledningen inneholder opphavsrettslig beskyttet informasjon. Alle rettigheter er forbeholdt! De angitte produkt- eller merkenavn er sikrede varemerker. Dette symbolet kjennetegner skade- eller livsfare gjennom et strømstøt. Dette symbolet kjennetegner områder på produktet som du finner viktig informasjon om i denne montasjeanvisningen. Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203 2 Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203

2 CE-merking Sikkerhetshenvisninger HELLA fasadepersiennene / utvendige persiennene i forbindelse med utbyggsrullesjalusikasse, uten og med hurtig-sammentrekning, samt i vindstabil utførelse, er ytelseserklærte ifølge byggeproduktforordningen og samtidig, ved motordrift, konformitetserklærte ifølge maskin-retningslinjen hhv. ifølge retningslinjen for elektromagnetisk fordragelighet og oppfyller ved bestemmelsesmessig bruk de grunnleggende krav til den harmoniserte normen EN3659. De tilsvarende erklæringene oppbevares hos produsenten. For ytterligere informasjon herom, særlig om CE-merkingen, se den vedlagte montasje- og betjeningsanvisningen for fasadepersienner / utvendige persienner. I montert tilstand oppfyller produktet kravene bare hvis det ble tatt hensyn til henvisningene og angivelsene i denne anvisningen hhv. fra skrueprodusenten under montasjen. produktet er montert med den anbefalte feste- / skruetypen og det anbefalte antallet fester / skruer. Montasjeanvisningen henviser til ferdigelementer som fremstilles til 00% av våre definerte deler ved hjelp av våre definerte produksjonsmetoder, ellers fraskriver vi oss enhver form for garanti! Før montasjen og betjeningen må sikkerhetshenvisningene samt de tilsvarende anvisningene leses grundig gjennom. Ved å ikke ta hensyn til henvisningene og informasjonene som er gitt i denne anvisningen, ved ikke forskriftsmessig betjening eller ved en anvendelse utenfor det planlagte bruksområdet, gir produsenten avslag på garantien for skader på produktet. Ansvaret for følgeskader på elementer av all slag eller personer er utelukket. - Hold deg til de beskrevne montasjeskritt og ta hensyn til anbefalinger og henvisninger. - Oppbevar denne veiledningen omhyggelig. - Samtlige montasje- og demontasjearbeider, samt vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må bare gjennomføres av autorisert hhv. hertil utdannet fagpersonell. - Ved bruken av bryter-, automatikk- hhv. trådløse styringsapparater til betjeningen av anleggene må det legges merke til de respektive anvisningene til produsenten som ligger ved. - Ikke ta tak i eller ta på bevegelige deler under driften. - Forhindre at klesplagg eller kroppsdeler blir dratt inn av anlegget. - Ta hensyn til sikkerhetsforskriftene til yrkesforbundet! - Anlegget må kontrolleres for synlige skader før betjeningen. Anlegget får ikke bli brukt ved skader og det skal omgående tas kontakt med autorisert fagpersonell. - Skade- og ulykkesfare på grunn av produktvekten! - Treff sikkerhetstiltak mot klemmefare, særlig ved en drift av anlegget med automatikkapparater. Fare for kvelning! Folien fra forpakningsmaterialet må ikke komme i hendene til barn. Oppbevar folien på et sikkert sted. Vindbelastning: Økt belastning på kanalen ved sterk vind. Montasjeskruer skrues fast med passende kraftforbruk. For ytterligere informasjon og henvisninger, særlig om sikkerheten i omgang med og ved bruken / betjeningen av anlegget, se den vedlagte montasje- og betjeningsanvisningen for fasadepersienner / utvendige persienner. Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203 3 Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203 Før montasjen Oversikt: verktøy for montasjen Kontroller varen øyeblikkelig for eventuelle transportskader og på overensstemmelse med følgeseddelen. Skulle det mangle deler eller skulle deler være skadet, vennligst ta omgående kontakt med leverandøren. Monteringsundergrunnen kontrolleres og det skal sikres at festemateriellet som skal brukes, tilsvarer de foreliggende begivenheter for å sikre en fagmessig montasje. Vennligst spør en fagbedrift for festeteknikk i tvilstilfeller. Innpakningskartongen skulle ikke utsettes for fuktighet. Kartongen skulle beskyttes mot nedbør ved hjelp av en folie under transporten. batteridreven boremaskin Alt etter monteringsundergrunnen (bitinnsats AW 20, AW 25) bit-forlengelse bor boresett ift. undergrunn bitsholder SW 3/8 tomme Større anlegg skal transporteres ved hjelp av to personer. Anlegget transporteres og lagres forsiktig for å unngå skader. Fjern emballasjematerialet forsiktig og ta hensyn til at forpakningsinnholdet ikke blir skadet, hvis du bruker en kniv! Fjern emballasjematerialene ved å tilføre dem resirkuleringen. vaterpass rullmeter stift Advarsel! Feil montasje kan føre til alvorlige skader. Ta i hvert fall hensyn til montasjehenvisningene. Sikre montasjestedet. Ved arbeider i større høyder består fare for fall. Det skal benyttes egnede oppstigningshjelpemidler, stillaser og sikringer mot fall. Legg merke til at du har et fast ståsted og nok feste ved oppstigningshjelpemidlene. Torx-skrutrekker TX25 - også AW20 mulig imbusnøkkel mm blindnagletang for ø3,2mm nagler Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/ Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203

3 Oversikt: Fasadepersienne / utvendig persienne i utbyggsrullesjalusikasse Typeoversikt utbyggsrullesjalusikasse kantet 2 V 6 V 6XL 86 V 8 V / utbyggsrullesjalusikasse rund R 6 R 6XL R 8 R /30 utbyggsrullesjalusikasse kvadratisk 2 Q 6 Q utbyggsrullesjalusikasse med pussbærerelement 7 6 P 6 79 P 6XL 96 P 8 95 P rullesjalusikasse, lukket på baksiden vedlikeholdslokk endestykke tetningsleppe dekkappe for endekappe til underskinne underskinne lamell opptrekksbånd stigebånd innsats 0 30 dryppnese (5, 0, 5, 20 mm) 0 52 /30 76 Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/ Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203 Montasje generelt Montasje innsats Kontrollér målene på elementet og murverksåpningen hhv. vinduet. Bestem målet til utgangen for driften på kassen og lag en tilsvarende vegg- hhv. vindugjennomføring.. Skyv ne på støttene helt til stopperen. Ikke skad lamellstyringsnippelen. Legg merke til samme høyden på ne. 2. Skru inn senkeskruene for å feste kassen til ne. 3. Hold anlegget på monteringsundergrunnen, posisjonér det og marker boringene gjennom ne på monteringsundergrunnen. Borehullene lages i overensstemmelse med festemateriellet som brukes. Motorkabelen skyves gjennom den allerede fremstilte veggeller vindugjennomføringen og elementet festes på byggverket.. Dekkappene settes inn i boringene. Styreskinneinnsats trykkes inn i kammeret til n. Innsatsen skyves oppover over alle lamellstyringsnipler. (En liten nedbøyning av innsatsen gjør montasjen lettere) Alle lamellstyringsnipler må befinne seg innenfor lamellstyringsinnsatsen. Utsparingene i innsatsen må befinne seg på nedsiden. (Forrigling med tapper fra -dekkappe) senkehodeskrue M5 x 6 mm LL FB LB FB LB LL ferdigbredde lysåpning i bredde lamellengde Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/ Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203

4 Igangsetting / funksjonskontroll Demontering Kjør anlegget fullstendig inn og ut minst én gang. Under utkjøringen må ingen oppholde seg i kjøreområdet eller under anlegget. Forviss deg også ved senere drift at anleggene kan kjøre ut fritt og uten hindring. Ikke kjør ut anlegget hvis det befinner seg gjenstander eller personer i aksjonsradiusen til solbeskyttelsesproduktet. Legg dessuten merke til sikkerhetshenvisningene. Kontrollér festemidlene og byggeelementene med fokus på stabilitet etter første utkjøring. Ved anlegg med motordrift får det aldri brukes automatikkstyringer eller brytere til prøvekjøringer som ikke garanterer en direkte visuell kontakt til anlegget. Anlegget kobles spenningsløst og sikres mot gjeninnkopling. Demonteringen skjer i omvendt rekkefølge til førstemontasjen. Vi anbefaler bruken av en prøvekabel til foreløpig motorbetjening. Kontrollér samtlige innstillinger. Kontrollér alle skruforbindelser på stabilitet. Kontrollér enda en gang stabiliteten av persiennebærerne på montasjeundergrunnen. Ved utilstrekkelig montering av montasjebærerne kan dette føre til nedfalling av anlegget; det består skade- eller livsfare! Elementene renses (se pleietips). Utlevér denne beskrivelsen, samt veiledningene av motor-, bryter- og styringsprodusenten til brukeren. Instruer brukeren idet du informerer omfattende om sikkerhets- og brukshenvisninger. La deg bekrefte skriftlig den korrekte utførelsen av anlegget samt montasjen og instrueringen med sikkerhetshenvisningene (se utleveringsprotokoll). Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203 2 Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203 Utleveringsprotokoll (for montøren) Utleveringsprotokoll (for brukeren) Kjære kunde, vi gleder oss at du har bestemt deg for et HELLA merkeprodukt. Våre anlegg blir produsert med største omhu og langårig erfaring. Kjære kunde, vi gleder oss at du har bestemt deg for et HELLA merkeprodukt. Våre anlegg blir produsert med største omhu og langårig erfaring. Ditt produkt Fasadepersienne / utvendig persienne i utbyggsrullesjalusikasse ble fagmessig montert og utlevert den.... en har blitt utlevert og må leses før bruken av produktet. En instruksjon har funnet sted. Det ble henvist på sikkerhetsforskriftene. Ditt produkt Fasadepersienne / utvendig persienne i utbyggsrullesjalusikasse ble fagmessig montert og utlevert den.... en har blitt utlevert og må leses før bruken av produktet. En instruksjon har funnet sted. Det ble henvist på sikkerhetsforskriftene. Fagbedrift Kjøper Fagbedrift Kjøper Fornavn Fornavn Gate Husnummer Gate Husnummer Postnummer Postnummer Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203 3 Tekniske endringer forbeholdt Utgave 0/203

5 HELLA innepersienner regulerer lysinnfallet på høyst behagelig vis og rommet har mye mer atmosfære med en gang. HELLA insektsbeskyttelse og du avgjør hvem som får lov til å komme inn og hvem ikke. HELLA plissé folder seg veldig små sammen og beskytter på beste måte der mot sol og nysgjerrige blikk, hvor det er lite plass. HELLA fasadepersienne tjener til lysreguleringen, som innsyns-, refleksjons- og varmebeskyttelse. HELLA utbyggsrullesjalusi (rullesjalusi med sjalusikasse montert utvendig på husveggen) for mer sikkerhet og beskyttelses mot regn, vind, varme, kulde, støy, lys og nysgjerrige blikk, til senere innbygging. HELLA fasademarkise med svingbar mekanikk for en fin fasadeutforming med perfekt varme- og refleksjonsbeskyttelse. For spørsmål, ønsker og ideer: HELLA Infoline +3/(0)86/ HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH A-993 Abfaltersbach, Nr. 25 Tel.: +3/(0)86/ Faks: +3/(0)86/ E-post: Internett: / 0.3 / tekniske endringer forbeholdt

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Fasadepersienner / utvendige persienner - kanaler strengpresset

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Fasadepersienner / utvendige persienner - kanaler strengpresset Denne beskrivelsen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA Fasadepersienner / utvendige persienner - kanaler strengpresset... Generelle henvisninger... CE-merking...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Fasadepersienner / utvendige persienner - vinkelforblendinger kantet

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Fasadepersienner / utvendige persienner - vinkelforblendinger kantet Denne beskrivelsen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELL Fasadepersienner / utvendige persienner - vinkelforblendinger kantet... Generelle henvisninger... CE-merking...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledende bemerkinger HELLA pussforblendinger. Generelle henvisninger

Innholdsfortegnelse. Innledende bemerkinger HELLA pussforblendinger. Generelle henvisninger Innholdsfortegnelse Denne anvisningen må leses før bruken og montasjen! Innledende bemerkinger HELLA er... Generelle henvisninger... Sikkerhetshenvisninger... Lagring... Montasje PUBL type... Montasje

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Fasadepersienner / utvendige persienner - U- kanaler kantet

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Fasadepersienner / utvendige persienner - U- kanaler kantet Denne beskrivelsen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger ELL Fasadepersienner / utvendige persienner - U-kanaler kantet... Generelle henvisninger... CE-merking...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Forblendinger, beskyttelseskasser

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Forblendinger, beskyttelseskasser Denne anvisningen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA Forblendinger, beskyttelseskasser... Generelle henvisninger... CE-merking... Sikkerhetshenvisninger...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Insektbeskyttelse - rammesystemer - ferdigelementer

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Insektbeskyttelse - rammesystemer - ferdigelementer Denne beskrivelsen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA Insektbeskyttelse - rammesystemer - ferdigelementer... Generelle henvisninger... CE-merking... Sikkerhetshenvisninger...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Utbyggssolavskjerming VB 401

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Utbyggssolavskjerming VB 401 Denne beskrivelsen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA Utbyggssolavskjerming VB 40... Generelle henvisninger... CE-merking... Sikkerhetshenvisninger... 4

Detaljer

Innholdsfortegnelse INNLEDENDE BEMERKNINGER HELLA FASADEPERSIENNER. Allmenne henvisninger

Innholdsfortegnelse INNLEDENDE BEMERKNINGER HELLA FASADEPERSIENNER. Allmenne henvisninger Innholdsfortegnelse Denne beskrivelsen må bli lest før bruken og montasjen! INNLEDENDE BEMERKNINGER HELLA FASADEPERSIENNER... Allmenne henvisninger... CE merking... Sikkerhetshenvisninger... Bruksområde...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledende bemerkninger HELLA MARKISEBELYSNING HHV. VARME. Generelle henvisninger

Innholdsfortegnelse. Innledende bemerkninger HELLA MARKISEBELYSNING HHV. VARME. Generelle henvisninger Denne anvisningen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA MARKISEBELYSNING HHV. VARME... Generelle henvisninger... CE merking...... Markisebelysning Nightlight...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA VIND- OG INNSYNSBESKYTTELSE

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA VIND- OG INNSYNSBESKYTTELSE Denne anvisningen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA VIND- OG INNSYNSBESKYTTELSE... Generelle henvisninger... Sikkerhetshenvisninger... Produktbeskrivelse...

Detaljer

Innholdsfortegnelse INNLEDENDE BEMERKNINGER HELLA PLISSÉ. Generelle henvisninger

Innholdsfortegnelse INNLEDENDE BEMERKNINGER HELLA PLISSÉ. Generelle henvisninger Innholdsfortegnelse Denne beskrivelsen må bli lest før bruken og montasjen! INNLEDENDE BEMERKNINGER HELLA PLISSÉ... Generelle henvisninger... CE-merking... Sikkerhetshenvisninger... Bruksanvisning... Pleietips

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA storareal-rullegardin

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA storareal-rullegardin Denne beskrivelsen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA storareal-rullegardin... Generelle henvisninger... Bruksområde... CE-merking... Sikkerhetshenvisninger...

Detaljer

Innholdsfortegnelse INNLEDENDE BEMERKNINGER HELLA KASSETTMARKISE S2. Generelle henvisninger

Innholdsfortegnelse INNLEDENDE BEMERKNINGER HELLA KASSETTMARKISE S2. Generelle henvisninger Innholdsfortegnelse Denne beskrivelsen må bli lest før bruken og montasjen! INNLEDENDE BEMERKNINGER HELLA KASSETTMARKISE S... Generelle henvisninger... CE merking... Sikkerhetshenvisninger... Pleietips

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Innvendige persienner 50 / 60 / 80

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Innvendige persienner 50 / 60 / 80 Denne beskrivelsen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA Innvendige persienner 0 / 60 / 80... Generelle henvisninger... CE-merking... Sikkerhetshenvisninger...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA INNEPERSIENNE 16/25/35 mm

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA INNEPERSIENNE 16/25/35 mm Denne anvisningen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA INNEPERSIENNE 6/5/35 mm... Generelle henvisninger... CE merking...3 Sikkerhetshenvisninger...4 Rengjøring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. INNLEDENDE BEMERKNINGER HELLA UTEPERSIENNE ECONOMY 50 mm. Allmenne henvisninger

Innholdsfortegnelse. INNLEDENDE BEMERKNINGER HELLA UTEPERSIENNE ECONOMY 50 mm. Allmenne henvisninger nnholdsfortegnelse Denne beskrivelsen må bli lest før bruken og montasjen! NNLEDENDE BEMERKNNGER HELLA UTEPERSENNE ECONOMY 50 mm... Allmenne henvisninger... CE merking... Sikkerhetshenvisninger... Bruksområde...6

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA VERTIKALPERSIENNER

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA VERTIKALPERSIENNER Denne beskrivelsen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA VERTIKALPERSIENNER... Generelle henvisninger... CE-merking... Sikkerhetshenvisninger... Bruksanvisning...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Utbyggssolavskjerming VB 107 / 207

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Utbyggssolavskjerming VB 107 / 207 Denne beskrivelsen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA Utbyggssolavskjerming VB 07 / 07... Generelle henvisninger... CE-merking... Sikkerhetshenvisninger...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledende bemerkninger HELLA vertikalmarkise. Innledende bemerkninger HELLA Vertikal- hhv. loggiamarkise

Innholdsfortegnelse. Innledende bemerkninger HELLA vertikalmarkise. Innledende bemerkninger HELLA Vertikal- hhv. loggiamarkise Denne beskrivelsen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA Vertikal- hhv. loggiamarkise... Generelle henvisninger... CE-merking... Sikkerhetshenvisninger...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA LEDDARMMARKISE COMPACT

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA LEDDARMMARKISE COMPACT Denne anvisningen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA LEDDARMMARKISE COMPACT... Generelle henvisninger... CE-merking... Sikkerhetshenvisninger... Bruksområde...7

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger INNLEDENDE BEMERKNINGER HELLA SOLAVSKJERMING TIL UTBYGG

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger INNLEDENDE BEMERKNINGER HELLA SOLAVSKJERMING TIL UTBYGG Denne beskrivelsen må bli lest før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse INNLEDENDE BEMERKNINGER HELLA SOLAVSKJERMING TIL UTBYGG... Generelle henvisninger... CE merking... Sikkerhetshenvisninger...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA KASSETTMARKISE S2

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA KASSETTMARKISE S2 Denne anvisningen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA KASSETTMARKISE S... Generelle henvisninger... CE-merking... Sikkerhetshenvisninger... Pleietips og

Detaljer

Innholdsfortegnelse INNLEDENDE BEMERKNINGER HELLA RULLEGARDIN TIL INNEOMRÅDET. Generelle henvisninger

Innholdsfortegnelse INNLEDENDE BEMERKNINGER HELLA RULLEGARDIN TIL INNEOMRÅDET. Generelle henvisninger Innholdsfortegnelse Denne beskrivelsen må bli lest før bruken og montasjen! INNLEDENDE BEMERKNINGER HELLA RULLEGARDIN TIL INNEOMRÅDET... Generelle henvisninger... CE merking... Sikkerhetshenvisninger...

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA nova utbyggsrullesjalusi (rullesjalusi med sjalusikasse

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA nova utbyggsrullesjalusi (rullesjalusi med sjalusikasse Denne anvisningen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA nova utbyggsrullesjalusi (rullesjalusi med sjalusikasse som monteres utvendig på husveggen)... Generelle

Detaljer

Flammatex Røykgardin

Flammatex Røykgardin Branngardiner Montasjeanvisning Flammatex Branngardin Flammatex Røykgardin Før montering Før ankomst på byggeplass må rigg og drift avklares. Før ankomst må veggtype klareres med byggherre/tiltakshaver.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Kassettmarkise Discus

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Kassettmarkise Discus Denne anvisningen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA Kassettmarkise Discus... Generelle henvisninger... CE-merking... Sikkerhetshenvisninger... Bruksområde...8

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA TENDA SOLAVSKJERMING TIL VINTERHAGER

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA TENDA SOLAVSKJERMING TIL VINTERHAGER Denne anvisningen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA TENDA SOLAVSKJERMING TIL VINTERHAGER... Generelle henvisninger... CE merking... Sikkerhetshenvisninger...

Detaljer

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Monteringsanvisning Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Apparatbeskrivelse I den modulære funksjonssøylen kan flere enkeltapprater installeres på veggen i et enhetlig design. Ved hjelp av

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA V!VA LEDDARMMARKISE

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA V!VA LEDDARMMARKISE Denne anvisningen må leses før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA V!VA LEDDARMMARKISE... Generelle henvisninger... CE-merking... Sikkerhetshenvisninger... Bruksområde...7

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

CELCIUS SOLSKJERMING INNE OG UTE MARKISER SCREENS PERSIENNER PLISSEGARDINER LAMELLGARDINER LIFTGARDINER RULLEGARDINER

CELCIUS SOLSKJERMING INNE OG UTE MARKISER SCREENS PERSIENNER PLISSEGARDINER LAMELLGARDINER LIFTGARDINER RULLEGARDINER CELCIUS SOLSKJERMING INNE OG UTE MARKISER SCREENS PERSIENNER PLISSEGARDINER LAMELLGARDINER LIFTGARDINER RULLEGARDINER Lys og farger som fremhever rommets karakter! Gardiner er mye mer enn et stykke stoff

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256..

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256.. Best.nr. : 2256.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. :

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. : Best.-nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

siegenia-aubi informerer!

siegenia-aubi informerer! siegenia-aubi informerer! Vindusbesl ag Dørbesl ag På de følgende sidene kan du raskt og enkelt finne ut, om dine skyvedører eller skyvevinduer er berørt av vår advarsel. Skyvedørbesl ag Ventilasjons-

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 R Aluminium in Architecture Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 Bruksanvisning for skyvedør og skyvevindu Skyvedør, -vindu Låsestilling Skyvestilling Låsestilling

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Monteringsanvisning - Norsk. 1 Generell informasjon. Kjære kunde, Garanti

Monteringsanvisning - Norsk. 1 Generell informasjon. Kjære kunde, Garanti Monteringsanvisning - Norsk 1 Generell informasjon Kjære kunde, det gleder oss at du valgte hagehuset vårt! Les monteringsanvisningen grundig før du går i gang med å sette sammen huset! For å unngå problemer

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

BRUKSANVISNING. ProScreen. for sluttbruker

BRUKSANVISNING. ProScreen. for sluttbruker GENERELT BRUK Vindklasse 2 Betjening 6 Anmerkninger 3 Betjening med sveiv 6 Ansvar 4 Betjening med motor 7 Forklaring av symboler 5 Motor med bryter Sikkerhetsmerknad 5 ProScreen med sentralt kontrollsystem

Detaljer

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Brukergrupper Oppgaver Bruker Betjening Visuell kontroll Fagpersonale BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, demontering, reparasjon, vedlikehold Testing

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning Om denne veiledningen Denne veiledningen er en del av produktet Les igjennom veiledningen før utstyret tas i bruk Ta vare på veiledningen gjennom produktets

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO TDS 10 M NO BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data...

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

E-CLICK BRUKSANVISNING MDS AXIS. Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk. dokumentere bruks- og monteringsanvisningen

E-CLICK BRUKSANVISNING MDS AXIS. Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk. dokumentere bruks- og monteringsanvisningen BRUKSANVISNING AXIS MDS Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk Denne bruks- og monteringsanvisningen er en del av maskinen. Leverandører av nye og brukte maskiner plikter å dokumentere

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

Monteringsanvisning. Monteringsramme

Monteringsanvisning. Monteringsramme Monteringsanvisning Monteringsramme 1251 04 Apparatbeskrivelse I monteringsrammene installeres apparatmoduler eller komplettapparater, som f.eks. radio-dørmodulen Dialog fra systemet modulær funksjonssøyle,

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og bruksanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Hurtig-sammentreknings-styringsmodul

Innholdsfortegnelse. Generelle henvisninger. Innledende bemerkninger HELLA Hurtig-sammentreknings-styringsmodul Denne beskrivelsen må bli lest før bruken og montasjen! Innholdsfortegnelse Innledende bemerkninger HELLA Hurtig-sammentreknings-styringsmodul... Generelle henvisninger... CE-merking... Sikkerhetshenvisninger

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

C80. cube. C-formede lameller. Mulighet for å bruke en tau styreliste(c80l) Stort fargeutvalg. Manuell (sveiv) eller elektrisk drift

C80. cube. C-formede lameller. Mulighet for å bruke en tau styreliste(c80l) Stort fargeutvalg. Manuell (sveiv) eller elektrisk drift C80 cube C-formede lameller Mulighet for å bruke en tau styreliste(c80l) Stort fargeutvalg Manuell (sveiv) eller elektrisk drift Maksimal størrelse: bredde 4,5 m, høyde 5 m For utvendig bruk. 12 C80 Cube

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKSANVISNING. Persienner. for sluttbruker GENERELT BRUK

BRUKSANVISNING. Persienner. for sluttbruker GENERELT BRUK GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med sveiv 5 Betjening med motor 6 Motor med bryter med sentralt kontrollsystem

Detaljer

Sykkelfront Challenger Brukermanual

Sykkelfront Challenger Brukermanual Sykkelfront Challenger Brukermanual Innledning Gratulerer med Praschberger sykkelfront, modell "Challenger". Du har valgt en sykkel av høy kvalitet og en sporty utgave. For lengst mulig levetid og best

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer