Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet."

Transkript

1 Årsrapport 2013

2

3 INNHALD Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling Revisjonsmelding 3

4 Vekst og framgang 2013 var eit usedvanleg godt år for Fusa Kraftlag SA. Styret er godt nøgd med resultata på alle forretningsområda. Samla er 2013 nærast eit optimalt år med tanke på kraftlaget sitt føremål og ressursar. Drifta av morselskapet viser eit overskot for 2013 på 7,4 millioner kroner. Kraftlaget si hovudoppgåve er som før, å syta for stabil og sikker straumforsyning til konkurransedyktige prisar. Indikatoren om vi lukkast med dette er kundelojaliteten. Omlag 90 % av alle nettkundane våre vel å kjøpa kraft gjennom dei produkta som Fusa Kraftlag tilbyr. Styret kan ikkje sjå dette på anna måte enn at våre kundar er godt nøgde med selskapet. Det forpliktar til vidare innsats. Alle våre tre småkraftverk Hopselva, Eitro og Bratthus er no i full drift har vist at småkraftverk generelt er utsett for risiko, både når det gjeld kraftpris og produsert mengde. På landbasis har mange selskap måtta skrive ned verdien av sine småkraftverk. Vi har framleis god tru på at våre anlegg skal vise langsiktig god lønsemd både for eigarar og grunneigarar. Den nye regjeringa har varsla at dei ønskjer færre og meir robuste nettselskap. Kva dette eventuelt vil bety for Fusa Kraftlag er det for tidleg å ha ei sikker mening om. Vi må likevel vera førebudd på endringar i rammevilkåra. Det såkalla «Reiten-utvalet» som skal levera si innstilling i april/mai 2014, vil gje oss ein indikator på vegen vidare. Styret har hatt fokus på denne utviklinga gjennom heile Det skal bli spennande å følgje styresmaktene sine vidare føringar for strukturutviklinga i nettselskapa. Kapitalavkastninga har også vore svært god i Her er vi sjølvsagt avhengig av konjekturane generelt. Men gode tider gjer rom for å nytta vår kapitalbase til gode føremål. Fram til 2019 vil veiforskotteringar vera hovudsatsingsområde, men etter dette tidspunktet kan andre samfunnsnyttige prosjekt bli aktuelle. 4

5 Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Fleire og fleire verksemder og hushaldningar knyter seg no til vårt fibernett. Dette er svært gledelig. Fusa Kraftlag har over tid investert over 70 millionar kroner iåbyggje eige fibernett, som no dekkar mest heile kommunen. Det er sjølvsagt gjort med ønskje om flest mogeleg kundar. Økonomien peikar også i positiv retning. Styret vil på årsmøtet i mai føreslå eit kjøpsutbyte på 5% til våre medlemmer. Det er første gong vi gjer dette. Styret ønskjer å gje noko tilbake til våre medlemmer når økonomien tillet det. Samstundes håpar vi at eit slikt kjøpsutbyte vil rekruttera nye medlemmer. Takk til styret sine medlemmer og selskapet sine tilsette for flott innsats i 2013! Marianne Rød Konst. styreleiar 5

6 Styret Marianne Rød Konst. styreleiar Sigmund Sjursen Nestleiar Tor Johannes Hjertnes Styremedlem Else Helvik Styremedlem Anker M. Knutsen Styremedlem tilsett Varamedlemar: 1. vara: Torill Os Aadland Vara tilsette: Werner Skaathun 6

7 Styret si årsmelding Generelt Verksemda Fusa Kraftlag SA har forretningsadresse Stallabrotvegen 119, 5640 Eikelandsosen. Konsernet driv med utbygging av småkraftverk, produksjon, distribusjon og salg av elektrisk energi. I tillegg tilbyr selskapet breibandstenester i eige fibernett, og kapitalforvaltning av eigne kapitalresurssar. Morselskapet Fusa Kraftlag SA har områdekonsesjon for å distribuera elektrisk kraft i Fusa Kommune. Føremål Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirkelag med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet til selskapet, slik det framgår av vedtektene er; - Å fremja interessene til innbyggjarar og verksemder i konsesjonsområdet - Dette skal oppnåast gjennom; o Å eiga, byggja og driva anlegg for energiforsyning o Å omsetja elektrisk energi o Å produsera energi, eller delta som eigar i produksjonsanlegg o Å byggja og driva breibandsnett o Å forvalta kapitalfondet slik at det gjer ei langsiktig stabil inntekt o Å driva, yta midlar til, eller eiga anna verksemd med naturleg tilknyting til føremålet o Å delta aktivt i tiltak med ålmennyttig føremål i kraftlaget sitt konsesjonsområde Vidare drift Rekneskapen er sett opp under føresetnad av vidare drift. Styret stadfestar at føresetnaden for vidare drift er oppfylt. Arbeidsmiljø og personale Ved årsskifte har Fusa Kraftlag SA 20 fast tilsette medarbeidarar, med tilsaman 18,5 årsverk. I tillegg har vi 1 lærling og ein medarbeider er i morspermisjon. Fråværsprosenten er 4,95% der 2,43% er korttidsfråvær. Sjukefråværet utgjer 206 dagsverk. Fusa Kraftlag er IA-bedrift og samarbeider med NAV sitt arbeidslivssenter på Os. Bedriftshelsetenester vert levert av Grend Bedriftshelseteneste, som har eit fast oppfølgingsopplegg for tilsette i selskapet. Selskapet sitt elektronisk baserte HMS system fungerer etter hensikta, og gjer at uønskte hendingar vert følgd opp og at selskapet betrar rutinane med bakgrunn i innrapporterte hendingar. Arbeidsmiljøutvalet har hatt 6 møter i Det er ikkje registrert uhell med personskade i Bedrifta sa i 2013 opp medlemskapet i Kommunenes Sentralforbund (KS). AMU har vore med å utarbeidd ein lokal avtale med tanke på å byggje bru mellom KS og NHO sine tariffavtalar. NHO sin tariffavtale blir gjeldande for Fusa Kraftlag frå 1/ I 2013 vart det gjennomført ei selektiv arbeidshelseundersøking i regi av Grend. Denne viser at trivselen på arbeidsplassen er svært god. Likevel viser den at ein heil del medarbeidarar har muskel- og skjelettplager. Dette vil bli følgt opp i HMS-planen for

8 Likestilling Fusa Kraftlag SA har som målsetjing om likestilling av begge kjønn. Av selskapet sine totalt 20 medarbeidarar er 7 kvinner. Av styret sine 5 medlemmer er 2 kvinner. Ytre miljø Fusa Kraftlag SA er opptekne av å ta vare på det ytre miljøet. I samband med fornying og nybygging i distribusjonsnettet, prøver vi å finna løysingar som tek omsyn til natur og busetnad. I tettbygde områder går vi meir og meir over til å føra fram straum i kablar nedgravd i bakken. Ved utbygging av småkraftverk vert det lagt stor vekt på at boreslam eller oljehaldig væske ikke skal komma ut i vassdrag eller i naturen. Kraftlaget har etablert faste rutiner for avfallshandtering, med kjeldesortering av papir, tre, elektroteknisk utstyr, kabel og leidningsrestar, transformatorer, oljeavfall osv. Alle anleggsområde blir rydda for materiell når arbeidet er avslutta. Vi har ikkje hatt hendingar som har forureina det ytre miljø i Samarbeid med andre selskap Fusa Kraftlag er av styresmaktene pålagt å utføra det lokale eltilsyn (DLE). Det fysiske tilsynet ute hos kundane vert utført av BKK Elsikkerhet, mens vi plukkar ut tilsynsobjekt, og føl opp dei funn som blir gjort ved tilsynet. Fusa Kraftlag er tilknytt SKL Nett sin driftssentral som har tilsyn med høgspentnettet 24 timer/døgn. I arbeidstida har vi tilsyn med nettet sjølve, frå lokal sentral på kraftlaget, der vi også kan føreta koblingar i høgspentnettet. Gjennom eit fagleg samarbeid med dei andre kraftlaga i Sunnhordland, Hardanger og Nord-Rogaland er det i 2013 arbeidd med fleire fellesprosjekt for å imøtekomma nye reglar og forskrifter frå styresmaktene. Gjennom fagleg samarbeid klarer vi å halde kostnadane nede. Samarbeidet med SKL AS fungerer godt. Det ville vore mykje meir utfordrande for oss å gjennomføra småkraftsatsinga vi har gjort, dersom vi ikkje kunne nytta SKL sin tekniske kompetanse slik vi gjer no. I framtida ser vi for oss eit enno sterkere samarbeid med SKL for å utvikla vår tekniske kompetanse. Informasjon Vi har utvikla varslingsteneste på SMS. SMS er det raskaste og mest treffsikre mediet til å få ut informasjon om planlagt, så vel som ikkje planlagt straumstans til dei kundar det måtte gjelda. Heimesida vår, er godt besøkt av kundane våre. For å gjera den endå meir interessant å besøke, jobbar vi heile tida med å gjera den meir levande gjennom hyppigare oppdateringar. Etter gode tilbakemeldingar frå kundane, sende vi også ut kalendar i Kalendaren inneheld tips for elsikkerheit og råd om korleis kundane best kan gjera bruk av tenestene våre. 8

9 Vegforskotteringar Arbeidet med tunnel bak Tysse sentrum har pågått for fullt i 2013, og gjennomslag skjedde i 4. kvartal. Ein har «bomma» på massebalansen i prosjektet, noko som har ført til eit stort underskot på stein og auka kostnadar. Meirkostnaden vert dekka av fylket og påverkar ikkje vår forskottering. Vår forskottering på 30 mill. kroner er utbetalt. Tilbakebetalinga startar allereie i Samla uteståande forskotterte midlar til vegar utgjer ved årsskiftet 106 mill. kroner. Vi er blitt einig med Fusa kommune om at kraftlaget sitt bidrag til siste del av fylkesveg 122 Fusa Strandvik vil skje i form av bidrag til å dekka renter til lån Fusa kommune tar opp for å forskottere denne vegen. Vi ser derfor for oss at forskottert beløp vil stå uendra gjennom 2014 og 2015 for deretter å bli nedregulert vesentleg i perioden Rammevilkår Frå både politisk hald og offentlege organ, primært Norges Vassdrags- og Energidirektorat kjem det sterke signal om at det er behov for å endra strukturen i norsk energibransje. Styret føl nøye med i denne utviklinga, og det har vore eit hovudtema for styret sitt arbeid i For å vera førebudd på utspel frå styresmaktene, og å kunna posisjonera selskapet best mogeleg, har styret drøfta ulike modellar for korleis Fusa Kraftlag SA kan møta nye rammevilkår. Dei næraste åra ventar ein skal bli krevande med tanke på å finna løysingar som på best mogeleg måte ivaretar interessene til selskapet sine kundar og lokalsamfunnet. 9

10 Om drifta i 2013 Straumnettet I 2013 vart 4 nettstasjonar fornya, det gjenstår no 5 nettstasjonar i mast som må byggast om for å tilfredstilla dei nye reglane som trer i kraft frå Totalt har vi 231 nettstasjonar. Dei største arbeida som blei utført i 2013 er; 1. Mellom trafostasjon på Fusa og Frank Mohn Fusa er 630 meter 22 kv luftlinje erstatta med kabel i bakken meter 22 kv luftlinje frå Ådland til Dale er fornya. Samla er det lagt meter ny 22 kv kabel i bakken og fornya meter luftlinje. Arbeidet med oppgradering av lavspentnettet har halde fram, og er snart fullført i samsvar med behovet for å føra fram fiberkablar på lavspentnettet. I 2013 var det 12 større driftsavbrot. 7 av dei råka eit avgrensa antal kundar og skuldast feil i vårt 22 kv nett, 4 av desse var trafohavari grunna torever. 5 av driftsavbrota var i SKL sitt regionalnett, noko som førte til at heile Fusa kommune fall ut, 3 av dei kortvarige. Driftsavbrotet 5. mars varte i 1 time, og driftsavbrotet 5. desember varte i 3 timar og 13 minuttar. Vi har gått gjennom hendingane med SKL og funne fram til tiltak som i framtida skal redusera gjenopprettingstida. Det blei transportert 73,6 GWh straum til våre kundar i 2013, dette er ein auke på 2,7 GWh frå Nettleige Fusa Kraftlag SA sette i 2012 ned nettleiga med 2,5 øre/kwh for private og mindre næring, effekttariffen for større næring vart redusert med 80 kroner/kw. I 2013 såg vi oss dessverre nøydde til å setje opp nettleiga igjen med 4 øre/kwh for private og mindre næring. Effekttariffen for større næring er halde uendra. Nettleigeinntektene enda på 31,6 mill. kroner, 1,1 mill. kroner lavare enn i gav ei mindreinntekt på 5,2 mill. kroner. Dette er eit uttrykk for at vi har teke inn mindre nettleigeinntekt enn det NVE har gitt oss høve til. Dette var eit bevisst val, då vi venta ei lågare inntektsramme for Inntekt pr. levert kwh, er i samsvar med budsjett. På grunn av lågare effektuttak enn budsjettert for storindustri, er inntekta frå dette segmentet lågare enn budsjettert. Breiband Det vart investert for 7,6 mill. kroner i fibernettet i 2013, mot 7,4 mill. i Ved årsskiftet kunne vi tilby dei aller fleste innbyggjarane i Fusa kommune tilknyting til høghastigheits fiberkabel. Områder som står att no, ventar vi skal stå ferdige i Totalt er det til no investert 71,4 mill. kroner i breiband. Bokført verdi ved årsskiftet utgjer 46,7 mill. kroner. Inntektene frå breiband har vist ein positiv utvikling, og passerte i 2013 for første gang 10 mill. kroner. Framleis viser driftsresultatet etter avskriving raude tal, men drifta viser ein positiv kontantstraum på 2,7 mill. kroner. Talet på kundar auka i 2013 med 26 %. Nøyaktig marknadsdel er vanskeleg å anslå, men i alle bygder utanom Eikelandsosen snakkar vi om ein svært høg marknadsdel. Vi er optimistisk med omsyn til auken av marknadsdelen også i Eikelandsosen, når kundane blir bevisst fiberen sine framifrå eigenskaper. 10

11 Kraftomsetning Dei aller fleste kundane har valt vårt hovudprodukt, garantikraft, også etter at vi introduserte Kraft til fast pris og Kraft til innkjøpspris i Dette tar vi som eit teikn på at garantikraft er eit produkt som passar for «det breie lag» av kundane våre. Vi ser likevel på måtar å betra dette produktet på. Dette gjelder særskilt kostnaden vi pådrar oss ved sikring av pristaket. I lys av at kraftprisane er venta å liggja lavt dei neste åra, bør der vera rom for å hente ut noko på denne sikringa. Kraftprisen var i 2013 ca. 22 % høgre enn i Gjennomsnittleg realisert pris i 2013 var 35,1 øre/kwh inklusiv elsertifikat. Prisen på kraft for levering i 2015 og seinare, tyder på at kraftprisane dei næraste åra vil liggja på et lavt nivå. Fusa Kraftlag SA selde 66,38 GWh straum til sluttbrukarar, ein auke på 1,6 GWh frå Dette gjer ein marknadsandel på 90 % som er ein reduksjon på 1%frå Småkraft Hopselva Kraftverk, der Fusa Kraftlag SA eig 51 %, produserte i ,6 GWh. Dette er 3,2 GWh mindre enn venta i eit år med middels nedbør. Realisert gjennomsnittspris for selt mengde utgjorde 28 øre/kwh mot 21 øre/kwh i 2012, Drifta gav eit positivt resultat på 0,7 mill. kroner. Resultat etter finanskostnader viser eit underskott på 0,8 mill. kroner. Bratthus Kraftverk hadde sitt første heile driftsår i Produksjonen enda på 1,3 GWh som er 65% av budsjett i et normalnedbørsår. Driftsresultatet viser eit mindre underskot. Resultat etter finans viser eit underskot på 0,4 mill. kroner. Eitro Kraftverk med ein produksjonskapasitet på 13 GWh, starta normalproduksjonen i september Full produksjon nådde ein i 4. kvartal, det vart i dette kvartalet produsert 2,7 GWh som er noko over budsjett for kvartalet. Utbygging av Gjønaelva Kraftverk, med ein forventa produksjon på 10 GWh, starta opp hausten NVE har starta opp konsesjonsbehandling av 2 av våre søknader om utbygging av nye vasskraftverk. Det lokale eltilsyn, DLE Fusa Kraftlag SA har 3238 tilsynsobjekt som skal kontrollerast med ulik frekvens etter reglar frå Direktoratet for samfunnsberedskap og sikkerhet. Det vart utført 179 planlagde tilsyn i Det er 20 meir enn minimumskravet frå DLE. Det vart også utført 37 tilsyn på nyanlegg i samsvar med retningslinjer frå DLE. Det vart utført tilsyn med 87 bustader, 30 hytter samt 18 driftsbygningar. Vi har også i 2013 samarbeidd med Fusa Kommune om Aksjon boligbrann. Dette tiltaket tilbyr bustadeigarar ein gjennomgang av bygningen med sikte på å avdekka mogelege kjelder til brann. Resultatet vert oppsummert i ein rapport som bustadeigaren kan nytta ved bestilling av utbetring av bustaden. Som ein del av det forebyggjande arbeidet, dekker Fusa Kraftlag SA kostnaden ved å sende alle 9. klassingar på kurs i brannsikkerheit ved Vilvite-senteret i Bergen. 11

12 Kapitalforvaltning Selskapet har i 2013 inntektsført 1,1 mill. kroner i aksjeutbyte, 1,5 mill. i renteinntekt, og inntektsført 7,7 mill i realiserte og urealiserte gevinstar på aksjar og fondsandeler. Samla er det inntektsført på kapitalplasseringane 10,5 mill. kroner. Den største aktivaklassen er syndikerte eiendomselskaper som er ein type investering som har avgrensa likviditet og der ein ikkje rekneskapsmessig kan vise forteneste før denne er realisert. Det same gjeld for gruppa private Equity som er den nest største aktivaklassen. Rekneskapsmessig viser det lavaste av anskaffelsesverdi eller berekna verdijustert eigenkapital. Inntil denne typen investeringar blir realisert, vil bokførte inntekter frå kapitalforvaltinga vera beskjedne. Rekneskapen er belasta med 5,5 mill. kroner i renter. Dette er i hovudsak renter på lån teke opp for å finansiera vegforskoteringar. Framtidig utvikling Auka aktivitetsnivå hos Frank Mohn Fusa AS er venta å gje auka straumuttak. Det ser også ut til at OneSubsea AS vil utføra enkelte typar testar ved anlegget på Venjaneset, og ikkje flytta all testaktivitet til Askøy. Dette, saman med venta auke i hushaldningane sitt forbruk, vil betra økonomien i overføringsverksemda. I 2013 mottok Fusa Kraftlag 1,4 mill. kroner i utjamningstilskott frå NVE, for å halda nettariffane nede. For 2014 er dette redusert til 0,9 mill. kroner og vi ventar at dette fell heilt vekk frå Dette kan påverke nettleiga i negativ retning. Det vil i tida framover bli sett i drift fleire småkraftverk som skal koblast til vårt distribusjonsnett. Dette aukar kompleksiteten ved drifting av nettet, og ikkje minst gje nye utfordringar når feilsituasjonar oppstår. Småkraftverka bidrar lite til å dekka våre kostnader når dei nyttar vårt nett til å transportera ut eigen produksjon. Denne problemstillinga må løysast gjennom endringar i regelverket. Slike endringar vil vi arbeida aktivt for å få opp på dagsorden. Det ser ut til å ta tid før auka kapasitet til å transportera ut meir kraft frå nye kraftverk i Fusa er på plass. Den sannsynlege løysinga vil vera å forsterka SKL si 66 kv linje over Tysnes. Det gjenstår på noverande tidspunkt mykje arbeid før det praktiske arbeidet kan starta opp. For vidare utbygging av småkraft kan dette bli ein flaskehals i forhold til å nå fristen for å oppnå elsertifikat i Auke i utbyggingskostnader og lågare prisar, både på kraft og elsertifikat er utfordrande for vår satsing på kraftproduksjon. Prisprognosane tilseier låge prisar dei næreste åra. Der er eit stort utfallsrom ettersom låge prisar sannsynlegvis vil medføra at det blir bygd ut mindre ny kraft enn vi rekna med tidligare. Etterspurnaden er også avhengig av kor fort økonomien i Europa tar seg opp igjen. I tillegg kjem politisk usikkerheit knytt til elsertifikatmarknaden og overføringskablar til utlandet mv. Vi trur framleis at prisane over tid vil tilpassa seg marginalkostnadane ved ny produksjon, men er usikker på når dette vil skje. Dette tilseier at vi bør «ile langsomt» når ny utbygging skal vedtakast og eventuelt sjå på vilkåra i fallrettsleigeavtalane på nytt, for å oppnå akseptabel lønsemd. Finansiell risiko Morselskapet Fusa Kraftlag har plassert likvide midlar i ulike verdipapir. Desse er utsett for ordinær kursrisiko. Det er varierande grad av likviditetsrisiko knytt til verdipapir. Langsiktige fordringar er ytt til forskottsfinansiering av ulike vegprosjekt. Fordringane er knytt opp mot Nasjonal Transportplan, og reknast å ha liten kredittrisiko. Langsiktige lån til morselskapet er gitt som rammelån, og renta er flytande bunde til NIBOR. Øvrige langsiktige lån i konsernet er gitt med fastrente for ein periode på 20 år. Det er ikkje knytt valutarisiko til verksemda, utover den valutarisiko som påverkar prisane på elektrisk kraft i spot-marknaden som selskapa sel og kjøper. 12

13 Rekneskap Styret meiner det framlagde rekneskapet er dekkande for selskapet si stilling og resultat pr Rekneskapet for 2013 viser ein omsetnad på 78,6 mill. kroner for konsern, og 74,3 mill. kroner for morselskapet. Driftsresultatet er 7,9 mill. kroner for konsern og 7,4 mill. kroner for morselskapet. Resultatet etter skatt viser eit overskot på 10,6 mill. kroner for konsern og 11,7 mill. for morselskapet. Varige driftsmidlar er pr bokført med 190 mill. kroner for konsern og for morselskapet 126 mill. kroner. Selskapet sin eigenkapital er 259 mill. kroner for konsern og 261 mill. kroner for morselskapet. Styret føreslår at det vert avsett 1,0 mill. kroner til etterbetalingsfond for utdeling av kjøpsutbytte til medlemmene, og at 10,7 mill. kroner vert ført mot opptent eigenkapital. Eikelandsosen, 10 april 2014 Marianne Rød Konst. styreleiar Sigmund Sjursen Nestleiar Tor Johannes Hjertnes Styremedlem Else Helvik Styremedlem Anker M. Knutsen Styremedlem Bernt Grimstvedt Adm.dir. 13

14 Året 2013 Eit år med aukande politisk risiko Samfunn og politikarar har alltid hatt fokus på elektrisitetsforsyninga på grunn av den sentrale rolla sikker straumforsyning har for eit moderne samfunn. I seinare år har vi sett ei utvikling i retning av ei stadig meir detaljert regulering av bransjen. Sjølv om vi er einige i føremålet som ligg til grunn, nemleg å sikra stabil straumforsyning, er vi ikkje sikre på om verkemiddelbruken er rett for å sikra distrikta stabil straumforsyning. Dei detaljerte forskriftene vi er pålagt å følgja, er med på å auka kostnadane våre. Dette vert i neste omgang brukt mot oss for å fortelja at vi ikkje er effektive nok, og at det derfor må skje ei strukturendring i bransjen. Vi trur at ei sikker straumforsyning i distrikta avheng av å vera tilstades lokalt. Effektivisering som ikkje går ut over leveringssikkerheit er primært knytt til merkantile funksjonar. Det såkalla Reiten-utvalet som er utnemnd av Olje- og Energidepartementet for å sjå på strukturen i norsk kraftbransje, vil leggja fram si innstilling i april/mai Reitan utvalet si innstilling vil utan tvil påverke Fusa Kraftlag. I Fusa har vi analysert fleire måtar å møta ei slik utvikling på, og meiner vi har fleire alternative måtar å tilpassa oss, slik at selskapet framleis skal kunna levere ei god og sikker straumforsyning under nye rammevilkår. Bransjen er også i større grad blitt eit verkemiddel i klimapolitikken. Resultatet blir at politiske vedtak i stor grad påverkar både tilbod og etterspurnad av produkt og tenester vi leverer. Vedtak om utbygging av kraftanlegg er svært langsiktige. Når marknadssituasjonen vert påverka så strekt som no av svingande politiske vedtak, medfører det ein auka risiko som påverkar våre vedtak når ny kraftutbygging vert vurdert. Bilde no er at auka krav til anlegg, prisstigning på innsatsfaktorane ved utbygging, lågare kraftprisar og usikkerheit omkring politiske vedtak, gjer det vanskeleg å oppnå tilstrekkeleg lønnsemd i ny kraftutbygging. For å kunna forsvara utbygging, må det sannsynlegvis byggjast inn nye element i avtaleverket mellom grunneigar og utbyggjar, som på ein eller annan måte tek omsyn til den auka risikoen ved kraftutbygging. På lang sikt har vi tru på at vassproduksjon vil vera lønsam, men at vi må sikra oss at vi kan handtera dei store svingingane vi ser i rammevilkåra. Bernt Grimstvedt Adm.dir. 14

15 Tal frå verksemda Kundestatistikk Hushald/jordbruk o.l Hytter/fritidshus Næring Nettkundartotalt Kraftsalg GWh GWh Kraftsalg Fusa Kraftlag 66,38 64,76 Andre kraftleverandørar 7,19 6,12 Overføring av kraft GWh GWh Levert til vårt nett 79,73 76,24 Hushald 37,52 29,61 Hytter/fritidshus 7,10 6,57 Næring 28,24 33,78 Veglys 0,72 0,92 Sum levert nettbrukar 73,57 70,88 Samansetting av nettariffen i Fusa Diagrammet viser ei prosentvis fordeling av samansettinga av nettariffen i Fusa. Fakta om nettet Nettstasjon 231 stk Lågspent Kabel 102 km Lågspent Linje 362 km Høgspent Kabel 44 km Høgspent Linje 142 km Nettariff for hushaldskundar Tala er henta frå NVE sin Fylkesoversikt nettleige Det er lagt til grunn eit årsforbruk på kwh og er inkl. alle offentlege avgifter. 15

16 Tal Levert energi til sluttbrukar GWh 67,5 77,3 77,3 70,9 73,6 Nettap GWh 4,8 5,9 5,0 5,4 6,2 Nettap % 6,7 7,1 6,1 7,0 7,7 Sal av elektrisk energi Tkr Sal av nettenester Tkr Andre inntekter Tkr Brutto driftsinntekter Tkr Driftsresultat før avskrivningar Tkr Margin % 15,32 10,50 5,3 17,49 21,17 Avskrivningar Tkr Driftsresultat Tkr Årsresultat Tkr Årlege investeringar Tkr Totalkapital Tkr Eigenkapital Tkr Eigenkapitalprosent % 66,8 64,5 66,5 64,9 63,0 Tal nettkundar Tal breibandskundar Nettariffen i Fusa Tala er henta frå NVE sin nettleigestatistikk. Det er lagt til grunn eit årsforbruk på kwh og viser vår nettleige med og utan avgifter. 16

17 Resultatrekneskap MORSELSKAP NOTAR DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER KONSERN Energisal Inntekter overføring Andre driftsinntekter Sum driftsinntek ter Aktivering investeringsarbeid Energikjøp Overføringstenester , 9 Lønskostnader Ordinær avskriving Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt frå føretak i samme konsern Renteinntekt Motteke aksjeutbytte Gevinst sal verdipapir Urealisert verdiendring verdipapir Rentekostnad Tappåsalverdipapir Resultat av finanspos tar Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Resultat i året Minoritetsinteresser OVERFØRINGAR Overført frå annan eigenkapital Avsett til annan eigenkapital Avsett til annan eigenkapital Sum overføringar 17

18 Balanse pr. 31. desember MO RS ELSKAP NOTAR EIGA KONSERN Anleggsmidlar Varige driftsmidlar Utsett skattefordel Tomter og boligeigedomar, kraftanlegg Bygningar Fordelingsnett og breibandsnett Maskiner, transportmidlar og inventar Sum varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Investeringar i dotterselskap Lån til føretak i same konsern Investeringar i tilknytta selskap Lån til tilk nytta selskap og felles kontrollert verksemd Langsiktige krav Investeringar i aksjar og andelar Andre fordringar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Om løpsmidlar Materiallager Fordringar Kundefordringar Andre fordringar Sum fordringar Investeringar Markedsbaserte verdipapir Sum investeringar Bankinnskot, kontantar o.l Sum omløpsmidlar SUM EIGA

19 MORSELSKAP NOTAR EIGENKAPITAL OG GJELD KONSERN Ei genkapi tal Innskoten eigenkapital Medlemskapital Overkursfond Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Etterbetalingsfond Annen eigenkapital Sum opptent eigenkapital Minoritets interesser Sum eigenkapital Gjeld Avsetjing for forpliktingar Pensjonsforpliktingar Sum avsetjing for forpliktingar Anna langsiktig gjeld , 11 Gjeld til kredittinstitusjonar Anna langsiktig gjeld Sum anna langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldige offentlege avgifter Annen korts iktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Eikelandsosen, 10. april 2014 Marianne Rød Konst. styreleiar Sigmund Sjursen Nestleiar Tor Johannes Hjertnes Styremedlem Anker M. Knutsen Styremedlem Bernt Grimstvedt Adm. dir. Else Helvik Styremedlem 19

20 Notar til rekneskapen 2013 Rekneskapsprinsipp Konsernrekneskapen består av morselskapet Fusa Kraftlag SA samt dotterselskapa Hopselva Kraftverk AS, Ljotå Kraftverk AS, Gjønaelva Kraftverk AS og Bratthus kraftverk AS Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslov. Rekneskapsprinsippa som er nytta vert gjort greie for i det etterfølgjande Konsolideringsprinsipp Det er brukt einsarta rekneskapsprinsipp i rekneskapa til konsernet. Alle vesentlege transaksjonar og mellomverande mellom selskapa i konsernet er eliminert. Aksjar i dotterselskap er eliminert i konsernrekneskapen. Hovudregel for vurdering og klassifisering av eignelutar og gjeld Eignelutar for varig eige eller bruk er klassifiserte som anleggsmidlar. Andre eignelutar er klassifiserte som omløpsmidlar. Fordringar som skal attendebetalast innan eitt år er klassifiserte som omløpsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarande kriteriar lagt til grunn. Anleggsmidlar er vurderte til anskaffingskost, korrigert for nedskrivingar og avskrivingar. Nedskriving vert føreteke når skilnaden mellom verkeleg verdi og bokført verdi er vesentleg, og verdiendringa ikkje er venta å være av forbigåande art. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid vert avskrive planmessig. Langsiktig lån vert balanseført til nominelt motteke beløp på etableringstidspunktet. Aktiveringar på nett gjeld eigne investeringsarbeid. Arbeidet er aktivert til påkomne kostnader. Omlaupsmidlar vert vurderte til det lågaste av anskaffingskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld vert balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld vert ikkje oppskriven til verkeleg verdi som følgje av eventuell renteendring. 20

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 14 Året 2012 16 Tal frå verksemda 19 Resultatrekneskap 20 Balanse pr. 31.12.

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 14 Året 2012 16 Tal frå verksemda 19 Resultatrekneskap 20 Balanse pr. 31.12. Årsrapport 2012 INNHALD 4 6 14 16 19 20 22 38 39 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2012 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2012 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter:

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter: RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN (Beløp i 1000 kr.) 2014 2013 Driftsinntekter: Sal av kraft 782 893 971 088 Sal av overføringstenester 273 720 294 210 Andre driftsinntekter 56 326 49

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern Årsrekneskap 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår Årsrekneskap 2012 2012 2013 Note 2013 2012 2012 Driftsinntekter: 857 615 447 032 448 515 Sal

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsmelding frå styret Resultatrekneskap Balanse Noter Revisors melding Org.nr.: 913 301 439 RESULTATREKNESKAP SPAREBANKSTIFTINGA TIME OG HÅ DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Rekneskapsprinsipp Note 1

Rekneskapsprinsipp Note 1 Rekneskapsprinsipp Note 1 Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2005 er sett opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god skikk for rekneskap. Årsrekneskapen består av resultatrekneskap, balanse,

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern (Beløp i 1000 kr.) 2015 2014 Driftsinntekter: Sal av kraft 668 416 791 274 Verdiendringer energikontrakter 7 069 8 381 Sal av overføringstenester

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01-31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salsinntekter 1 3 619

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Netto renteinntekter: kr. 6,67 mill (kr 5,98 mill.) Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 0,51 mill (kr. 0,59 mill) Netto avkastning

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l 2 0 12 Resultatrekneskapen pr 30.06.2012 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.12 eit overskot på 17,634 mill. kroner mot 14,225 mill.

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-16 30-jun-15 2. kvart 16 2. kvart 15 2015 30-jun-16 30-jun-15

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS Generelt Det er av EU vedtatt at alle børsnoterte selskap innanfor EU området må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS) i konsernrekneskapet.

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 1 2014 REGNSKAP PR. 31.03.14 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 2013 31.03.2014 31.03.2013 2013 Renteinntekter

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2017 Resultat Banken har pr. første kvartal 2017 oppnådd ein rentenetto på 13,9 mill. kr. Rentenettoen utgjer i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Dill AS

Årsregnskap 2016 for Dill AS Årsregnskap 2016 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2016 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

REKNESKAP Generalforsamling 14.april 2010

REKNESKAP Generalforsamling 14.april 2010 REKNESKAP 2009 Generalforsamling 14.april 2010 RESULTATREKNESKAP 2009 2008 Netto renteinntekt i % av gj.sn. rådveldekapital (Rentemargin) 2,24 2,41 Resultat før tap i % av gj.sn. rådveldekapital 1,44 1,04

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-sep-17 30-sep-16 3. kvart 17 3. kvart 16 2016 30-sep-17 30-sep-16

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 2. kvartal 2010 Voss, 17. august 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

REKNESKAP Generalforsamling

REKNESKAP Generalforsamling REKNESKAP 2010 Generalforsamling 13.04.11 RESULTATREKNESKAP 2010 2009 Netto renteinntekt i % av gj.sn. rådveldekapital (Rentemargin) 2,03 2,24 Resultat før tap i % av gj.sn. rådveldekapital 1,35 1,44 Resultat

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

"The season is over" - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

The season is over - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "The season is over" - Agurtxane Concellon, 2008 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer