Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet."

Transkript

1 Årsrapport 2013

2

3 INNHALD Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling Revisjonsmelding 3

4 Vekst og framgang 2013 var eit usedvanleg godt år for Fusa Kraftlag SA. Styret er godt nøgd med resultata på alle forretningsområda. Samla er 2013 nærast eit optimalt år med tanke på kraftlaget sitt føremål og ressursar. Drifta av morselskapet viser eit overskot for 2013 på 7,4 millioner kroner. Kraftlaget si hovudoppgåve er som før, å syta for stabil og sikker straumforsyning til konkurransedyktige prisar. Indikatoren om vi lukkast med dette er kundelojaliteten. Omlag 90 % av alle nettkundane våre vel å kjøpa kraft gjennom dei produkta som Fusa Kraftlag tilbyr. Styret kan ikkje sjå dette på anna måte enn at våre kundar er godt nøgde med selskapet. Det forpliktar til vidare innsats. Alle våre tre småkraftverk Hopselva, Eitro og Bratthus er no i full drift har vist at småkraftverk generelt er utsett for risiko, både når det gjeld kraftpris og produsert mengde. På landbasis har mange selskap måtta skrive ned verdien av sine småkraftverk. Vi har framleis god tru på at våre anlegg skal vise langsiktig god lønsemd både for eigarar og grunneigarar. Den nye regjeringa har varsla at dei ønskjer færre og meir robuste nettselskap. Kva dette eventuelt vil bety for Fusa Kraftlag er det for tidleg å ha ei sikker mening om. Vi må likevel vera førebudd på endringar i rammevilkåra. Det såkalla «Reiten-utvalet» som skal levera si innstilling i april/mai 2014, vil gje oss ein indikator på vegen vidare. Styret har hatt fokus på denne utviklinga gjennom heile Det skal bli spennande å følgje styresmaktene sine vidare føringar for strukturutviklinga i nettselskapa. Kapitalavkastninga har også vore svært god i Her er vi sjølvsagt avhengig av konjekturane generelt. Men gode tider gjer rom for å nytta vår kapitalbase til gode føremål. Fram til 2019 vil veiforskotteringar vera hovudsatsingsområde, men etter dette tidspunktet kan andre samfunnsnyttige prosjekt bli aktuelle. 4

5 Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Fleire og fleire verksemder og hushaldningar knyter seg no til vårt fibernett. Dette er svært gledelig. Fusa Kraftlag har over tid investert over 70 millionar kroner iåbyggje eige fibernett, som no dekkar mest heile kommunen. Det er sjølvsagt gjort med ønskje om flest mogeleg kundar. Økonomien peikar også i positiv retning. Styret vil på årsmøtet i mai føreslå eit kjøpsutbyte på 5% til våre medlemmer. Det er første gong vi gjer dette. Styret ønskjer å gje noko tilbake til våre medlemmer når økonomien tillet det. Samstundes håpar vi at eit slikt kjøpsutbyte vil rekruttera nye medlemmer. Takk til styret sine medlemmer og selskapet sine tilsette for flott innsats i 2013! Marianne Rød Konst. styreleiar 5

6 Styret Marianne Rød Konst. styreleiar Sigmund Sjursen Nestleiar Tor Johannes Hjertnes Styremedlem Else Helvik Styremedlem Anker M. Knutsen Styremedlem tilsett Varamedlemar: 1. vara: Torill Os Aadland Vara tilsette: Werner Skaathun 6

7 Styret si årsmelding Generelt Verksemda Fusa Kraftlag SA har forretningsadresse Stallabrotvegen 119, 5640 Eikelandsosen. Konsernet driv med utbygging av småkraftverk, produksjon, distribusjon og salg av elektrisk energi. I tillegg tilbyr selskapet breibandstenester i eige fibernett, og kapitalforvaltning av eigne kapitalresurssar. Morselskapet Fusa Kraftlag SA har områdekonsesjon for å distribuera elektrisk kraft i Fusa Kommune. Føremål Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirkelag med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet til selskapet, slik det framgår av vedtektene er; - Å fremja interessene til innbyggjarar og verksemder i konsesjonsområdet - Dette skal oppnåast gjennom; o Å eiga, byggja og driva anlegg for energiforsyning o Å omsetja elektrisk energi o Å produsera energi, eller delta som eigar i produksjonsanlegg o Å byggja og driva breibandsnett o Å forvalta kapitalfondet slik at det gjer ei langsiktig stabil inntekt o Å driva, yta midlar til, eller eiga anna verksemd med naturleg tilknyting til føremålet o Å delta aktivt i tiltak med ålmennyttig føremål i kraftlaget sitt konsesjonsområde Vidare drift Rekneskapen er sett opp under føresetnad av vidare drift. Styret stadfestar at føresetnaden for vidare drift er oppfylt. Arbeidsmiljø og personale Ved årsskifte har Fusa Kraftlag SA 20 fast tilsette medarbeidarar, med tilsaman 18,5 årsverk. I tillegg har vi 1 lærling og ein medarbeider er i morspermisjon. Fråværsprosenten er 4,95% der 2,43% er korttidsfråvær. Sjukefråværet utgjer 206 dagsverk. Fusa Kraftlag er IA-bedrift og samarbeider med NAV sitt arbeidslivssenter på Os. Bedriftshelsetenester vert levert av Grend Bedriftshelseteneste, som har eit fast oppfølgingsopplegg for tilsette i selskapet. Selskapet sitt elektronisk baserte HMS system fungerer etter hensikta, og gjer at uønskte hendingar vert følgd opp og at selskapet betrar rutinane med bakgrunn i innrapporterte hendingar. Arbeidsmiljøutvalet har hatt 6 møter i Det er ikkje registrert uhell med personskade i Bedrifta sa i 2013 opp medlemskapet i Kommunenes Sentralforbund (KS). AMU har vore med å utarbeidd ein lokal avtale med tanke på å byggje bru mellom KS og NHO sine tariffavtalar. NHO sin tariffavtale blir gjeldande for Fusa Kraftlag frå 1/ I 2013 vart det gjennomført ei selektiv arbeidshelseundersøking i regi av Grend. Denne viser at trivselen på arbeidsplassen er svært god. Likevel viser den at ein heil del medarbeidarar har muskel- og skjelettplager. Dette vil bli følgt opp i HMS-planen for

8 Likestilling Fusa Kraftlag SA har som målsetjing om likestilling av begge kjønn. Av selskapet sine totalt 20 medarbeidarar er 7 kvinner. Av styret sine 5 medlemmer er 2 kvinner. Ytre miljø Fusa Kraftlag SA er opptekne av å ta vare på det ytre miljøet. I samband med fornying og nybygging i distribusjonsnettet, prøver vi å finna løysingar som tek omsyn til natur og busetnad. I tettbygde områder går vi meir og meir over til å føra fram straum i kablar nedgravd i bakken. Ved utbygging av småkraftverk vert det lagt stor vekt på at boreslam eller oljehaldig væske ikke skal komma ut i vassdrag eller i naturen. Kraftlaget har etablert faste rutiner for avfallshandtering, med kjeldesortering av papir, tre, elektroteknisk utstyr, kabel og leidningsrestar, transformatorer, oljeavfall osv. Alle anleggsområde blir rydda for materiell når arbeidet er avslutta. Vi har ikkje hatt hendingar som har forureina det ytre miljø i Samarbeid med andre selskap Fusa Kraftlag er av styresmaktene pålagt å utføra det lokale eltilsyn (DLE). Det fysiske tilsynet ute hos kundane vert utført av BKK Elsikkerhet, mens vi plukkar ut tilsynsobjekt, og føl opp dei funn som blir gjort ved tilsynet. Fusa Kraftlag er tilknytt SKL Nett sin driftssentral som har tilsyn med høgspentnettet 24 timer/døgn. I arbeidstida har vi tilsyn med nettet sjølve, frå lokal sentral på kraftlaget, der vi også kan føreta koblingar i høgspentnettet. Gjennom eit fagleg samarbeid med dei andre kraftlaga i Sunnhordland, Hardanger og Nord-Rogaland er det i 2013 arbeidd med fleire fellesprosjekt for å imøtekomma nye reglar og forskrifter frå styresmaktene. Gjennom fagleg samarbeid klarer vi å halde kostnadane nede. Samarbeidet med SKL AS fungerer godt. Det ville vore mykje meir utfordrande for oss å gjennomføra småkraftsatsinga vi har gjort, dersom vi ikkje kunne nytta SKL sin tekniske kompetanse slik vi gjer no. I framtida ser vi for oss eit enno sterkere samarbeid med SKL for å utvikla vår tekniske kompetanse. Informasjon Vi har utvikla varslingsteneste på SMS. SMS er det raskaste og mest treffsikre mediet til å få ut informasjon om planlagt, så vel som ikkje planlagt straumstans til dei kundar det måtte gjelda. Heimesida vår, er godt besøkt av kundane våre. For å gjera den endå meir interessant å besøke, jobbar vi heile tida med å gjera den meir levande gjennom hyppigare oppdateringar. Etter gode tilbakemeldingar frå kundane, sende vi også ut kalendar i Kalendaren inneheld tips for elsikkerheit og råd om korleis kundane best kan gjera bruk av tenestene våre. 8

9 Vegforskotteringar Arbeidet med tunnel bak Tysse sentrum har pågått for fullt i 2013, og gjennomslag skjedde i 4. kvartal. Ein har «bomma» på massebalansen i prosjektet, noko som har ført til eit stort underskot på stein og auka kostnadar. Meirkostnaden vert dekka av fylket og påverkar ikkje vår forskottering. Vår forskottering på 30 mill. kroner er utbetalt. Tilbakebetalinga startar allereie i Samla uteståande forskotterte midlar til vegar utgjer ved årsskiftet 106 mill. kroner. Vi er blitt einig med Fusa kommune om at kraftlaget sitt bidrag til siste del av fylkesveg 122 Fusa Strandvik vil skje i form av bidrag til å dekka renter til lån Fusa kommune tar opp for å forskottere denne vegen. Vi ser derfor for oss at forskottert beløp vil stå uendra gjennom 2014 og 2015 for deretter å bli nedregulert vesentleg i perioden Rammevilkår Frå både politisk hald og offentlege organ, primært Norges Vassdrags- og Energidirektorat kjem det sterke signal om at det er behov for å endra strukturen i norsk energibransje. Styret føl nøye med i denne utviklinga, og det har vore eit hovudtema for styret sitt arbeid i For å vera førebudd på utspel frå styresmaktene, og å kunna posisjonera selskapet best mogeleg, har styret drøfta ulike modellar for korleis Fusa Kraftlag SA kan møta nye rammevilkår. Dei næraste åra ventar ein skal bli krevande med tanke på å finna løysingar som på best mogeleg måte ivaretar interessene til selskapet sine kundar og lokalsamfunnet. 9

10 Om drifta i 2013 Straumnettet I 2013 vart 4 nettstasjonar fornya, det gjenstår no 5 nettstasjonar i mast som må byggast om for å tilfredstilla dei nye reglane som trer i kraft frå Totalt har vi 231 nettstasjonar. Dei største arbeida som blei utført i 2013 er; 1. Mellom trafostasjon på Fusa og Frank Mohn Fusa er 630 meter 22 kv luftlinje erstatta med kabel i bakken meter 22 kv luftlinje frå Ådland til Dale er fornya. Samla er det lagt meter ny 22 kv kabel i bakken og fornya meter luftlinje. Arbeidet med oppgradering av lavspentnettet har halde fram, og er snart fullført i samsvar med behovet for å føra fram fiberkablar på lavspentnettet. I 2013 var det 12 større driftsavbrot. 7 av dei råka eit avgrensa antal kundar og skuldast feil i vårt 22 kv nett, 4 av desse var trafohavari grunna torever. 5 av driftsavbrota var i SKL sitt regionalnett, noko som førte til at heile Fusa kommune fall ut, 3 av dei kortvarige. Driftsavbrotet 5. mars varte i 1 time, og driftsavbrotet 5. desember varte i 3 timar og 13 minuttar. Vi har gått gjennom hendingane med SKL og funne fram til tiltak som i framtida skal redusera gjenopprettingstida. Det blei transportert 73,6 GWh straum til våre kundar i 2013, dette er ein auke på 2,7 GWh frå Nettleige Fusa Kraftlag SA sette i 2012 ned nettleiga med 2,5 øre/kwh for private og mindre næring, effekttariffen for større næring vart redusert med 80 kroner/kw. I 2013 såg vi oss dessverre nøydde til å setje opp nettleiga igjen med 4 øre/kwh for private og mindre næring. Effekttariffen for større næring er halde uendra. Nettleigeinntektene enda på 31,6 mill. kroner, 1,1 mill. kroner lavare enn i gav ei mindreinntekt på 5,2 mill. kroner. Dette er eit uttrykk for at vi har teke inn mindre nettleigeinntekt enn det NVE har gitt oss høve til. Dette var eit bevisst val, då vi venta ei lågare inntektsramme for Inntekt pr. levert kwh, er i samsvar med budsjett. På grunn av lågare effektuttak enn budsjettert for storindustri, er inntekta frå dette segmentet lågare enn budsjettert. Breiband Det vart investert for 7,6 mill. kroner i fibernettet i 2013, mot 7,4 mill. i Ved årsskiftet kunne vi tilby dei aller fleste innbyggjarane i Fusa kommune tilknyting til høghastigheits fiberkabel. Områder som står att no, ventar vi skal stå ferdige i Totalt er det til no investert 71,4 mill. kroner i breiband. Bokført verdi ved årsskiftet utgjer 46,7 mill. kroner. Inntektene frå breiband har vist ein positiv utvikling, og passerte i 2013 for første gang 10 mill. kroner. Framleis viser driftsresultatet etter avskriving raude tal, men drifta viser ein positiv kontantstraum på 2,7 mill. kroner. Talet på kundar auka i 2013 med 26 %. Nøyaktig marknadsdel er vanskeleg å anslå, men i alle bygder utanom Eikelandsosen snakkar vi om ein svært høg marknadsdel. Vi er optimistisk med omsyn til auken av marknadsdelen også i Eikelandsosen, når kundane blir bevisst fiberen sine framifrå eigenskaper. 10

11 Kraftomsetning Dei aller fleste kundane har valt vårt hovudprodukt, garantikraft, også etter at vi introduserte Kraft til fast pris og Kraft til innkjøpspris i Dette tar vi som eit teikn på at garantikraft er eit produkt som passar for «det breie lag» av kundane våre. Vi ser likevel på måtar å betra dette produktet på. Dette gjelder særskilt kostnaden vi pådrar oss ved sikring av pristaket. I lys av at kraftprisane er venta å liggja lavt dei neste åra, bør der vera rom for å hente ut noko på denne sikringa. Kraftprisen var i 2013 ca. 22 % høgre enn i Gjennomsnittleg realisert pris i 2013 var 35,1 øre/kwh inklusiv elsertifikat. Prisen på kraft for levering i 2015 og seinare, tyder på at kraftprisane dei næraste åra vil liggja på et lavt nivå. Fusa Kraftlag SA selde 66,38 GWh straum til sluttbrukarar, ein auke på 1,6 GWh frå Dette gjer ein marknadsandel på 90 % som er ein reduksjon på 1%frå Småkraft Hopselva Kraftverk, der Fusa Kraftlag SA eig 51 %, produserte i ,6 GWh. Dette er 3,2 GWh mindre enn venta i eit år med middels nedbør. Realisert gjennomsnittspris for selt mengde utgjorde 28 øre/kwh mot 21 øre/kwh i 2012, Drifta gav eit positivt resultat på 0,7 mill. kroner. Resultat etter finanskostnader viser eit underskott på 0,8 mill. kroner. Bratthus Kraftverk hadde sitt første heile driftsår i Produksjonen enda på 1,3 GWh som er 65% av budsjett i et normalnedbørsår. Driftsresultatet viser eit mindre underskot. Resultat etter finans viser eit underskot på 0,4 mill. kroner. Eitro Kraftverk med ein produksjonskapasitet på 13 GWh, starta normalproduksjonen i september Full produksjon nådde ein i 4. kvartal, det vart i dette kvartalet produsert 2,7 GWh som er noko over budsjett for kvartalet. Utbygging av Gjønaelva Kraftverk, med ein forventa produksjon på 10 GWh, starta opp hausten NVE har starta opp konsesjonsbehandling av 2 av våre søknader om utbygging av nye vasskraftverk. Det lokale eltilsyn, DLE Fusa Kraftlag SA har 3238 tilsynsobjekt som skal kontrollerast med ulik frekvens etter reglar frå Direktoratet for samfunnsberedskap og sikkerhet. Det vart utført 179 planlagde tilsyn i Det er 20 meir enn minimumskravet frå DLE. Det vart også utført 37 tilsyn på nyanlegg i samsvar med retningslinjer frå DLE. Det vart utført tilsyn med 87 bustader, 30 hytter samt 18 driftsbygningar. Vi har også i 2013 samarbeidd med Fusa Kommune om Aksjon boligbrann. Dette tiltaket tilbyr bustadeigarar ein gjennomgang av bygningen med sikte på å avdekka mogelege kjelder til brann. Resultatet vert oppsummert i ein rapport som bustadeigaren kan nytta ved bestilling av utbetring av bustaden. Som ein del av det forebyggjande arbeidet, dekker Fusa Kraftlag SA kostnaden ved å sende alle 9. klassingar på kurs i brannsikkerheit ved Vilvite-senteret i Bergen. 11

12 Kapitalforvaltning Selskapet har i 2013 inntektsført 1,1 mill. kroner i aksjeutbyte, 1,5 mill. i renteinntekt, og inntektsført 7,7 mill i realiserte og urealiserte gevinstar på aksjar og fondsandeler. Samla er det inntektsført på kapitalplasseringane 10,5 mill. kroner. Den største aktivaklassen er syndikerte eiendomselskaper som er ein type investering som har avgrensa likviditet og der ein ikkje rekneskapsmessig kan vise forteneste før denne er realisert. Det same gjeld for gruppa private Equity som er den nest største aktivaklassen. Rekneskapsmessig viser det lavaste av anskaffelsesverdi eller berekna verdijustert eigenkapital. Inntil denne typen investeringar blir realisert, vil bokførte inntekter frå kapitalforvaltinga vera beskjedne. Rekneskapen er belasta med 5,5 mill. kroner i renter. Dette er i hovudsak renter på lån teke opp for å finansiera vegforskoteringar. Framtidig utvikling Auka aktivitetsnivå hos Frank Mohn Fusa AS er venta å gje auka straumuttak. Det ser også ut til at OneSubsea AS vil utføra enkelte typar testar ved anlegget på Venjaneset, og ikkje flytta all testaktivitet til Askøy. Dette, saman med venta auke i hushaldningane sitt forbruk, vil betra økonomien i overføringsverksemda. I 2013 mottok Fusa Kraftlag 1,4 mill. kroner i utjamningstilskott frå NVE, for å halda nettariffane nede. For 2014 er dette redusert til 0,9 mill. kroner og vi ventar at dette fell heilt vekk frå Dette kan påverke nettleiga i negativ retning. Det vil i tida framover bli sett i drift fleire småkraftverk som skal koblast til vårt distribusjonsnett. Dette aukar kompleksiteten ved drifting av nettet, og ikkje minst gje nye utfordringar når feilsituasjonar oppstår. Småkraftverka bidrar lite til å dekka våre kostnader når dei nyttar vårt nett til å transportera ut eigen produksjon. Denne problemstillinga må løysast gjennom endringar i regelverket. Slike endringar vil vi arbeida aktivt for å få opp på dagsorden. Det ser ut til å ta tid før auka kapasitet til å transportera ut meir kraft frå nye kraftverk i Fusa er på plass. Den sannsynlege løysinga vil vera å forsterka SKL si 66 kv linje over Tysnes. Det gjenstår på noverande tidspunkt mykje arbeid før det praktiske arbeidet kan starta opp. For vidare utbygging av småkraft kan dette bli ein flaskehals i forhold til å nå fristen for å oppnå elsertifikat i Auke i utbyggingskostnader og lågare prisar, både på kraft og elsertifikat er utfordrande for vår satsing på kraftproduksjon. Prisprognosane tilseier låge prisar dei næreste åra. Der er eit stort utfallsrom ettersom låge prisar sannsynlegvis vil medføra at det blir bygd ut mindre ny kraft enn vi rekna med tidligare. Etterspurnaden er også avhengig av kor fort økonomien i Europa tar seg opp igjen. I tillegg kjem politisk usikkerheit knytt til elsertifikatmarknaden og overføringskablar til utlandet mv. Vi trur framleis at prisane over tid vil tilpassa seg marginalkostnadane ved ny produksjon, men er usikker på når dette vil skje. Dette tilseier at vi bør «ile langsomt» når ny utbygging skal vedtakast og eventuelt sjå på vilkåra i fallrettsleigeavtalane på nytt, for å oppnå akseptabel lønsemd. Finansiell risiko Morselskapet Fusa Kraftlag har plassert likvide midlar i ulike verdipapir. Desse er utsett for ordinær kursrisiko. Det er varierande grad av likviditetsrisiko knytt til verdipapir. Langsiktige fordringar er ytt til forskottsfinansiering av ulike vegprosjekt. Fordringane er knytt opp mot Nasjonal Transportplan, og reknast å ha liten kredittrisiko. Langsiktige lån til morselskapet er gitt som rammelån, og renta er flytande bunde til NIBOR. Øvrige langsiktige lån i konsernet er gitt med fastrente for ein periode på 20 år. Det er ikkje knytt valutarisiko til verksemda, utover den valutarisiko som påverkar prisane på elektrisk kraft i spot-marknaden som selskapa sel og kjøper. 12

13 Rekneskap Styret meiner det framlagde rekneskapet er dekkande for selskapet si stilling og resultat pr Rekneskapet for 2013 viser ein omsetnad på 78,6 mill. kroner for konsern, og 74,3 mill. kroner for morselskapet. Driftsresultatet er 7,9 mill. kroner for konsern og 7,4 mill. kroner for morselskapet. Resultatet etter skatt viser eit overskot på 10,6 mill. kroner for konsern og 11,7 mill. for morselskapet. Varige driftsmidlar er pr bokført med 190 mill. kroner for konsern og for morselskapet 126 mill. kroner. Selskapet sin eigenkapital er 259 mill. kroner for konsern og 261 mill. kroner for morselskapet. Styret føreslår at det vert avsett 1,0 mill. kroner til etterbetalingsfond for utdeling av kjøpsutbytte til medlemmene, og at 10,7 mill. kroner vert ført mot opptent eigenkapital. Eikelandsosen, 10 april 2014 Marianne Rød Konst. styreleiar Sigmund Sjursen Nestleiar Tor Johannes Hjertnes Styremedlem Else Helvik Styremedlem Anker M. Knutsen Styremedlem Bernt Grimstvedt Adm.dir. 13

14 Året 2013 Eit år med aukande politisk risiko Samfunn og politikarar har alltid hatt fokus på elektrisitetsforsyninga på grunn av den sentrale rolla sikker straumforsyning har for eit moderne samfunn. I seinare år har vi sett ei utvikling i retning av ei stadig meir detaljert regulering av bransjen. Sjølv om vi er einige i føremålet som ligg til grunn, nemleg å sikra stabil straumforsyning, er vi ikkje sikre på om verkemiddelbruken er rett for å sikra distrikta stabil straumforsyning. Dei detaljerte forskriftene vi er pålagt å følgja, er med på å auka kostnadane våre. Dette vert i neste omgang brukt mot oss for å fortelja at vi ikkje er effektive nok, og at det derfor må skje ei strukturendring i bransjen. Vi trur at ei sikker straumforsyning i distrikta avheng av å vera tilstades lokalt. Effektivisering som ikkje går ut over leveringssikkerheit er primært knytt til merkantile funksjonar. Det såkalla Reiten-utvalet som er utnemnd av Olje- og Energidepartementet for å sjå på strukturen i norsk kraftbransje, vil leggja fram si innstilling i april/mai Reitan utvalet si innstilling vil utan tvil påverke Fusa Kraftlag. I Fusa har vi analysert fleire måtar å møta ei slik utvikling på, og meiner vi har fleire alternative måtar å tilpassa oss, slik at selskapet framleis skal kunna levere ei god og sikker straumforsyning under nye rammevilkår. Bransjen er også i større grad blitt eit verkemiddel i klimapolitikken. Resultatet blir at politiske vedtak i stor grad påverkar både tilbod og etterspurnad av produkt og tenester vi leverer. Vedtak om utbygging av kraftanlegg er svært langsiktige. Når marknadssituasjonen vert påverka så strekt som no av svingande politiske vedtak, medfører det ein auka risiko som påverkar våre vedtak når ny kraftutbygging vert vurdert. Bilde no er at auka krav til anlegg, prisstigning på innsatsfaktorane ved utbygging, lågare kraftprisar og usikkerheit omkring politiske vedtak, gjer det vanskeleg å oppnå tilstrekkeleg lønnsemd i ny kraftutbygging. For å kunna forsvara utbygging, må det sannsynlegvis byggjast inn nye element i avtaleverket mellom grunneigar og utbyggjar, som på ein eller annan måte tek omsyn til den auka risikoen ved kraftutbygging. På lang sikt har vi tru på at vassproduksjon vil vera lønsam, men at vi må sikra oss at vi kan handtera dei store svingingane vi ser i rammevilkåra. Bernt Grimstvedt Adm.dir. 14

15 Tal frå verksemda Kundestatistikk Hushald/jordbruk o.l Hytter/fritidshus Næring Nettkundartotalt Kraftsalg GWh GWh Kraftsalg Fusa Kraftlag 66,38 64,76 Andre kraftleverandørar 7,19 6,12 Overføring av kraft GWh GWh Levert til vårt nett 79,73 76,24 Hushald 37,52 29,61 Hytter/fritidshus 7,10 6,57 Næring 28,24 33,78 Veglys 0,72 0,92 Sum levert nettbrukar 73,57 70,88 Samansetting av nettariffen i Fusa Diagrammet viser ei prosentvis fordeling av samansettinga av nettariffen i Fusa. Fakta om nettet Nettstasjon 231 stk Lågspent Kabel 102 km Lågspent Linje 362 km Høgspent Kabel 44 km Høgspent Linje 142 km Nettariff for hushaldskundar Tala er henta frå NVE sin Fylkesoversikt nettleige Det er lagt til grunn eit årsforbruk på kwh og er inkl. alle offentlege avgifter. 15

16 Tal Levert energi til sluttbrukar GWh 67,5 77,3 77,3 70,9 73,6 Nettap GWh 4,8 5,9 5,0 5,4 6,2 Nettap % 6,7 7,1 6,1 7,0 7,7 Sal av elektrisk energi Tkr Sal av nettenester Tkr Andre inntekter Tkr Brutto driftsinntekter Tkr Driftsresultat før avskrivningar Tkr Margin % 15,32 10,50 5,3 17,49 21,17 Avskrivningar Tkr Driftsresultat Tkr Årsresultat Tkr Årlege investeringar Tkr Totalkapital Tkr Eigenkapital Tkr Eigenkapitalprosent % 66,8 64,5 66,5 64,9 63,0 Tal nettkundar Tal breibandskundar Nettariffen i Fusa Tala er henta frå NVE sin nettleigestatistikk. Det er lagt til grunn eit årsforbruk på kwh og viser vår nettleige med og utan avgifter. 16

17 Resultatrekneskap MORSELSKAP NOTAR DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER KONSERN Energisal Inntekter overføring Andre driftsinntekter Sum driftsinntek ter Aktivering investeringsarbeid Energikjøp Overføringstenester , 9 Lønskostnader Ordinær avskriving Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt frå føretak i samme konsern Renteinntekt Motteke aksjeutbytte Gevinst sal verdipapir Urealisert verdiendring verdipapir Rentekostnad Tappåsalverdipapir Resultat av finanspos tar Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Resultat i året Minoritetsinteresser OVERFØRINGAR Overført frå annan eigenkapital Avsett til annan eigenkapital Avsett til annan eigenkapital Sum overføringar 17

18 Balanse pr. 31. desember MO RS ELSKAP NOTAR EIGA KONSERN Anleggsmidlar Varige driftsmidlar Utsett skattefordel Tomter og boligeigedomar, kraftanlegg Bygningar Fordelingsnett og breibandsnett Maskiner, transportmidlar og inventar Sum varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Investeringar i dotterselskap Lån til føretak i same konsern Investeringar i tilknytta selskap Lån til tilk nytta selskap og felles kontrollert verksemd Langsiktige krav Investeringar i aksjar og andelar Andre fordringar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Om løpsmidlar Materiallager Fordringar Kundefordringar Andre fordringar Sum fordringar Investeringar Markedsbaserte verdipapir Sum investeringar Bankinnskot, kontantar o.l Sum omløpsmidlar SUM EIGA

19 MORSELSKAP NOTAR EIGENKAPITAL OG GJELD KONSERN Ei genkapi tal Innskoten eigenkapital Medlemskapital Overkursfond Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Etterbetalingsfond Annen eigenkapital Sum opptent eigenkapital Minoritets interesser Sum eigenkapital Gjeld Avsetjing for forpliktingar Pensjonsforpliktingar Sum avsetjing for forpliktingar Anna langsiktig gjeld , 11 Gjeld til kredittinstitusjonar Anna langsiktig gjeld Sum anna langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldige offentlege avgifter Annen korts iktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Eikelandsosen, 10. april 2014 Marianne Rød Konst. styreleiar Sigmund Sjursen Nestleiar Tor Johannes Hjertnes Styremedlem Anker M. Knutsen Styremedlem Bernt Grimstvedt Adm. dir. Else Helvik Styremedlem 19

20 Notar til rekneskapen 2013 Rekneskapsprinsipp Konsernrekneskapen består av morselskapet Fusa Kraftlag SA samt dotterselskapa Hopselva Kraftverk AS, Ljotå Kraftverk AS, Gjønaelva Kraftverk AS og Bratthus kraftverk AS Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslov. Rekneskapsprinsippa som er nytta vert gjort greie for i det etterfølgjande Konsolideringsprinsipp Det er brukt einsarta rekneskapsprinsipp i rekneskapa til konsernet. Alle vesentlege transaksjonar og mellomverande mellom selskapa i konsernet er eliminert. Aksjar i dotterselskap er eliminert i konsernrekneskapen. Hovudregel for vurdering og klassifisering av eignelutar og gjeld Eignelutar for varig eige eller bruk er klassifiserte som anleggsmidlar. Andre eignelutar er klassifiserte som omløpsmidlar. Fordringar som skal attendebetalast innan eitt år er klassifiserte som omløpsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarande kriteriar lagt til grunn. Anleggsmidlar er vurderte til anskaffingskost, korrigert for nedskrivingar og avskrivingar. Nedskriving vert føreteke når skilnaden mellom verkeleg verdi og bokført verdi er vesentleg, og verdiendringa ikkje er venta å være av forbigåande art. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid vert avskrive planmessig. Langsiktig lån vert balanseført til nominelt motteke beløp på etableringstidspunktet. Aktiveringar på nett gjeld eigne investeringsarbeid. Arbeidet er aktivert til påkomne kostnader. Omlaupsmidlar vert vurderte til det lågaste av anskaffingskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld vert balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld vert ikkje oppskriven til verkeleg verdi som følgje av eventuell renteendring. 20

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 75. DRIFTSÅR 1940 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

ÅRSMELDING. For året 2012 34. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

ÅRSMELDING. For året 2012 34. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - ÅRSMELDING For året 2012 34. driftsår S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid,

Detaljer

Truverdig Nær Tilgjengeleg

Truverdig Nær Tilgjengeleg 20 0 Truverdig Nær Tilgjengeleg årsrapport Leiar Historie, samspel og utvikling Bø Sparebank si historie strekk seg tilbake til ei stormnatt i februar 1849. Da bles kornmagasinet ned. Til da hadde dette

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F IMEBANKEN UNGDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN F NKEN GRÜNDERBANKEN FJORDBANKEN SPAREBANKEN BYGG N SENIORBANKEN BYGDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEB GDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN UST FJORDBANKEN

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2014 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013

Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2013 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten Knytta til rettleiaren Periodisert virksomhetsregnskap i staten Rettleiar Veileder Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten DFØ 1/212, 1. versjon Innhald 1 Rekneskapen som fundament

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014 Voss, 27. januar 2015 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer