Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet."

Transkript

1 Årsrapport 2013

2

3 INNHALD Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling Revisjonsmelding 3

4 Vekst og framgang 2013 var eit usedvanleg godt år for Fusa Kraftlag SA. Styret er godt nøgd med resultata på alle forretningsområda. Samla er 2013 nærast eit optimalt år med tanke på kraftlaget sitt føremål og ressursar. Drifta av morselskapet viser eit overskot for 2013 på 7,4 millioner kroner. Kraftlaget si hovudoppgåve er som før, å syta for stabil og sikker straumforsyning til konkurransedyktige prisar. Indikatoren om vi lukkast med dette er kundelojaliteten. Omlag 90 % av alle nettkundane våre vel å kjøpa kraft gjennom dei produkta som Fusa Kraftlag tilbyr. Styret kan ikkje sjå dette på anna måte enn at våre kundar er godt nøgde med selskapet. Det forpliktar til vidare innsats. Alle våre tre småkraftverk Hopselva, Eitro og Bratthus er no i full drift har vist at småkraftverk generelt er utsett for risiko, både når det gjeld kraftpris og produsert mengde. På landbasis har mange selskap måtta skrive ned verdien av sine småkraftverk. Vi har framleis god tru på at våre anlegg skal vise langsiktig god lønsemd både for eigarar og grunneigarar. Den nye regjeringa har varsla at dei ønskjer færre og meir robuste nettselskap. Kva dette eventuelt vil bety for Fusa Kraftlag er det for tidleg å ha ei sikker mening om. Vi må likevel vera førebudd på endringar i rammevilkåra. Det såkalla «Reiten-utvalet» som skal levera si innstilling i april/mai 2014, vil gje oss ein indikator på vegen vidare. Styret har hatt fokus på denne utviklinga gjennom heile Det skal bli spennande å følgje styresmaktene sine vidare føringar for strukturutviklinga i nettselskapa. Kapitalavkastninga har også vore svært god i Her er vi sjølvsagt avhengig av konjekturane generelt. Men gode tider gjer rom for å nytta vår kapitalbase til gode føremål. Fram til 2019 vil veiforskotteringar vera hovudsatsingsområde, men etter dette tidspunktet kan andre samfunnsnyttige prosjekt bli aktuelle. 4

5 Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Fleire og fleire verksemder og hushaldningar knyter seg no til vårt fibernett. Dette er svært gledelig. Fusa Kraftlag har over tid investert over 70 millionar kroner iåbyggje eige fibernett, som no dekkar mest heile kommunen. Det er sjølvsagt gjort med ønskje om flest mogeleg kundar. Økonomien peikar også i positiv retning. Styret vil på årsmøtet i mai føreslå eit kjøpsutbyte på 5% til våre medlemmer. Det er første gong vi gjer dette. Styret ønskjer å gje noko tilbake til våre medlemmer når økonomien tillet det. Samstundes håpar vi at eit slikt kjøpsutbyte vil rekruttera nye medlemmer. Takk til styret sine medlemmer og selskapet sine tilsette for flott innsats i 2013! Marianne Rød Konst. styreleiar 5

6 Styret Marianne Rød Konst. styreleiar Sigmund Sjursen Nestleiar Tor Johannes Hjertnes Styremedlem Else Helvik Styremedlem Anker M. Knutsen Styremedlem tilsett Varamedlemar: 1. vara: Torill Os Aadland Vara tilsette: Werner Skaathun 6

7 Styret si årsmelding Generelt Verksemda Fusa Kraftlag SA har forretningsadresse Stallabrotvegen 119, 5640 Eikelandsosen. Konsernet driv med utbygging av småkraftverk, produksjon, distribusjon og salg av elektrisk energi. I tillegg tilbyr selskapet breibandstenester i eige fibernett, og kapitalforvaltning av eigne kapitalresurssar. Morselskapet Fusa Kraftlag SA har områdekonsesjon for å distribuera elektrisk kraft i Fusa Kommune. Føremål Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirkelag med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet til selskapet, slik det framgår av vedtektene er; - Å fremja interessene til innbyggjarar og verksemder i konsesjonsområdet - Dette skal oppnåast gjennom; o Å eiga, byggja og driva anlegg for energiforsyning o Å omsetja elektrisk energi o Å produsera energi, eller delta som eigar i produksjonsanlegg o Å byggja og driva breibandsnett o Å forvalta kapitalfondet slik at det gjer ei langsiktig stabil inntekt o Å driva, yta midlar til, eller eiga anna verksemd med naturleg tilknyting til føremålet o Å delta aktivt i tiltak med ålmennyttig føremål i kraftlaget sitt konsesjonsområde Vidare drift Rekneskapen er sett opp under føresetnad av vidare drift. Styret stadfestar at føresetnaden for vidare drift er oppfylt. Arbeidsmiljø og personale Ved årsskifte har Fusa Kraftlag SA 20 fast tilsette medarbeidarar, med tilsaman 18,5 årsverk. I tillegg har vi 1 lærling og ein medarbeider er i morspermisjon. Fråværsprosenten er 4,95% der 2,43% er korttidsfråvær. Sjukefråværet utgjer 206 dagsverk. Fusa Kraftlag er IA-bedrift og samarbeider med NAV sitt arbeidslivssenter på Os. Bedriftshelsetenester vert levert av Grend Bedriftshelseteneste, som har eit fast oppfølgingsopplegg for tilsette i selskapet. Selskapet sitt elektronisk baserte HMS system fungerer etter hensikta, og gjer at uønskte hendingar vert følgd opp og at selskapet betrar rutinane med bakgrunn i innrapporterte hendingar. Arbeidsmiljøutvalet har hatt 6 møter i Det er ikkje registrert uhell med personskade i Bedrifta sa i 2013 opp medlemskapet i Kommunenes Sentralforbund (KS). AMU har vore med å utarbeidd ein lokal avtale med tanke på å byggje bru mellom KS og NHO sine tariffavtalar. NHO sin tariffavtale blir gjeldande for Fusa Kraftlag frå 1/ I 2013 vart det gjennomført ei selektiv arbeidshelseundersøking i regi av Grend. Denne viser at trivselen på arbeidsplassen er svært god. Likevel viser den at ein heil del medarbeidarar har muskel- og skjelettplager. Dette vil bli følgt opp i HMS-planen for

8 Likestilling Fusa Kraftlag SA har som målsetjing om likestilling av begge kjønn. Av selskapet sine totalt 20 medarbeidarar er 7 kvinner. Av styret sine 5 medlemmer er 2 kvinner. Ytre miljø Fusa Kraftlag SA er opptekne av å ta vare på det ytre miljøet. I samband med fornying og nybygging i distribusjonsnettet, prøver vi å finna løysingar som tek omsyn til natur og busetnad. I tettbygde områder går vi meir og meir over til å føra fram straum i kablar nedgravd i bakken. Ved utbygging av småkraftverk vert det lagt stor vekt på at boreslam eller oljehaldig væske ikke skal komma ut i vassdrag eller i naturen. Kraftlaget har etablert faste rutiner for avfallshandtering, med kjeldesortering av papir, tre, elektroteknisk utstyr, kabel og leidningsrestar, transformatorer, oljeavfall osv. Alle anleggsområde blir rydda for materiell når arbeidet er avslutta. Vi har ikkje hatt hendingar som har forureina det ytre miljø i Samarbeid med andre selskap Fusa Kraftlag er av styresmaktene pålagt å utføra det lokale eltilsyn (DLE). Det fysiske tilsynet ute hos kundane vert utført av BKK Elsikkerhet, mens vi plukkar ut tilsynsobjekt, og føl opp dei funn som blir gjort ved tilsynet. Fusa Kraftlag er tilknytt SKL Nett sin driftssentral som har tilsyn med høgspentnettet 24 timer/døgn. I arbeidstida har vi tilsyn med nettet sjølve, frå lokal sentral på kraftlaget, der vi også kan føreta koblingar i høgspentnettet. Gjennom eit fagleg samarbeid med dei andre kraftlaga i Sunnhordland, Hardanger og Nord-Rogaland er det i 2013 arbeidd med fleire fellesprosjekt for å imøtekomma nye reglar og forskrifter frå styresmaktene. Gjennom fagleg samarbeid klarer vi å halde kostnadane nede. Samarbeidet med SKL AS fungerer godt. Det ville vore mykje meir utfordrande for oss å gjennomføra småkraftsatsinga vi har gjort, dersom vi ikkje kunne nytta SKL sin tekniske kompetanse slik vi gjer no. I framtida ser vi for oss eit enno sterkere samarbeid med SKL for å utvikla vår tekniske kompetanse. Informasjon Vi har utvikla varslingsteneste på SMS. SMS er det raskaste og mest treffsikre mediet til å få ut informasjon om planlagt, så vel som ikkje planlagt straumstans til dei kundar det måtte gjelda. Heimesida vår, er godt besøkt av kundane våre. For å gjera den endå meir interessant å besøke, jobbar vi heile tida med å gjera den meir levande gjennom hyppigare oppdateringar. Etter gode tilbakemeldingar frå kundane, sende vi også ut kalendar i Kalendaren inneheld tips for elsikkerheit og råd om korleis kundane best kan gjera bruk av tenestene våre. 8

9 Vegforskotteringar Arbeidet med tunnel bak Tysse sentrum har pågått for fullt i 2013, og gjennomslag skjedde i 4. kvartal. Ein har «bomma» på massebalansen i prosjektet, noko som har ført til eit stort underskot på stein og auka kostnadar. Meirkostnaden vert dekka av fylket og påverkar ikkje vår forskottering. Vår forskottering på 30 mill. kroner er utbetalt. Tilbakebetalinga startar allereie i Samla uteståande forskotterte midlar til vegar utgjer ved årsskiftet 106 mill. kroner. Vi er blitt einig med Fusa kommune om at kraftlaget sitt bidrag til siste del av fylkesveg 122 Fusa Strandvik vil skje i form av bidrag til å dekka renter til lån Fusa kommune tar opp for å forskottere denne vegen. Vi ser derfor for oss at forskottert beløp vil stå uendra gjennom 2014 og 2015 for deretter å bli nedregulert vesentleg i perioden Rammevilkår Frå både politisk hald og offentlege organ, primært Norges Vassdrags- og Energidirektorat kjem det sterke signal om at det er behov for å endra strukturen i norsk energibransje. Styret føl nøye med i denne utviklinga, og det har vore eit hovudtema for styret sitt arbeid i For å vera førebudd på utspel frå styresmaktene, og å kunna posisjonera selskapet best mogeleg, har styret drøfta ulike modellar for korleis Fusa Kraftlag SA kan møta nye rammevilkår. Dei næraste åra ventar ein skal bli krevande med tanke på å finna løysingar som på best mogeleg måte ivaretar interessene til selskapet sine kundar og lokalsamfunnet. 9

10 Om drifta i 2013 Straumnettet I 2013 vart 4 nettstasjonar fornya, det gjenstår no 5 nettstasjonar i mast som må byggast om for å tilfredstilla dei nye reglane som trer i kraft frå Totalt har vi 231 nettstasjonar. Dei største arbeida som blei utført i 2013 er; 1. Mellom trafostasjon på Fusa og Frank Mohn Fusa er 630 meter 22 kv luftlinje erstatta med kabel i bakken meter 22 kv luftlinje frå Ådland til Dale er fornya. Samla er det lagt meter ny 22 kv kabel i bakken og fornya meter luftlinje. Arbeidet med oppgradering av lavspentnettet har halde fram, og er snart fullført i samsvar med behovet for å føra fram fiberkablar på lavspentnettet. I 2013 var det 12 større driftsavbrot. 7 av dei råka eit avgrensa antal kundar og skuldast feil i vårt 22 kv nett, 4 av desse var trafohavari grunna torever. 5 av driftsavbrota var i SKL sitt regionalnett, noko som førte til at heile Fusa kommune fall ut, 3 av dei kortvarige. Driftsavbrotet 5. mars varte i 1 time, og driftsavbrotet 5. desember varte i 3 timar og 13 minuttar. Vi har gått gjennom hendingane med SKL og funne fram til tiltak som i framtida skal redusera gjenopprettingstida. Det blei transportert 73,6 GWh straum til våre kundar i 2013, dette er ein auke på 2,7 GWh frå Nettleige Fusa Kraftlag SA sette i 2012 ned nettleiga med 2,5 øre/kwh for private og mindre næring, effekttariffen for større næring vart redusert med 80 kroner/kw. I 2013 såg vi oss dessverre nøydde til å setje opp nettleiga igjen med 4 øre/kwh for private og mindre næring. Effekttariffen for større næring er halde uendra. Nettleigeinntektene enda på 31,6 mill. kroner, 1,1 mill. kroner lavare enn i gav ei mindreinntekt på 5,2 mill. kroner. Dette er eit uttrykk for at vi har teke inn mindre nettleigeinntekt enn det NVE har gitt oss høve til. Dette var eit bevisst val, då vi venta ei lågare inntektsramme for Inntekt pr. levert kwh, er i samsvar med budsjett. På grunn av lågare effektuttak enn budsjettert for storindustri, er inntekta frå dette segmentet lågare enn budsjettert. Breiband Det vart investert for 7,6 mill. kroner i fibernettet i 2013, mot 7,4 mill. i Ved årsskiftet kunne vi tilby dei aller fleste innbyggjarane i Fusa kommune tilknyting til høghastigheits fiberkabel. Områder som står att no, ventar vi skal stå ferdige i Totalt er det til no investert 71,4 mill. kroner i breiband. Bokført verdi ved årsskiftet utgjer 46,7 mill. kroner. Inntektene frå breiband har vist ein positiv utvikling, og passerte i 2013 for første gang 10 mill. kroner. Framleis viser driftsresultatet etter avskriving raude tal, men drifta viser ein positiv kontantstraum på 2,7 mill. kroner. Talet på kundar auka i 2013 med 26 %. Nøyaktig marknadsdel er vanskeleg å anslå, men i alle bygder utanom Eikelandsosen snakkar vi om ein svært høg marknadsdel. Vi er optimistisk med omsyn til auken av marknadsdelen også i Eikelandsosen, når kundane blir bevisst fiberen sine framifrå eigenskaper. 10

11 Kraftomsetning Dei aller fleste kundane har valt vårt hovudprodukt, garantikraft, også etter at vi introduserte Kraft til fast pris og Kraft til innkjøpspris i Dette tar vi som eit teikn på at garantikraft er eit produkt som passar for «det breie lag» av kundane våre. Vi ser likevel på måtar å betra dette produktet på. Dette gjelder særskilt kostnaden vi pådrar oss ved sikring av pristaket. I lys av at kraftprisane er venta å liggja lavt dei neste åra, bør der vera rom for å hente ut noko på denne sikringa. Kraftprisen var i 2013 ca. 22 % høgre enn i Gjennomsnittleg realisert pris i 2013 var 35,1 øre/kwh inklusiv elsertifikat. Prisen på kraft for levering i 2015 og seinare, tyder på at kraftprisane dei næraste åra vil liggja på et lavt nivå. Fusa Kraftlag SA selde 66,38 GWh straum til sluttbrukarar, ein auke på 1,6 GWh frå Dette gjer ein marknadsandel på 90 % som er ein reduksjon på 1%frå Småkraft Hopselva Kraftverk, der Fusa Kraftlag SA eig 51 %, produserte i ,6 GWh. Dette er 3,2 GWh mindre enn venta i eit år med middels nedbør. Realisert gjennomsnittspris for selt mengde utgjorde 28 øre/kwh mot 21 øre/kwh i 2012, Drifta gav eit positivt resultat på 0,7 mill. kroner. Resultat etter finanskostnader viser eit underskott på 0,8 mill. kroner. Bratthus Kraftverk hadde sitt første heile driftsår i Produksjonen enda på 1,3 GWh som er 65% av budsjett i et normalnedbørsår. Driftsresultatet viser eit mindre underskot. Resultat etter finans viser eit underskot på 0,4 mill. kroner. Eitro Kraftverk med ein produksjonskapasitet på 13 GWh, starta normalproduksjonen i september Full produksjon nådde ein i 4. kvartal, det vart i dette kvartalet produsert 2,7 GWh som er noko over budsjett for kvartalet. Utbygging av Gjønaelva Kraftverk, med ein forventa produksjon på 10 GWh, starta opp hausten NVE har starta opp konsesjonsbehandling av 2 av våre søknader om utbygging av nye vasskraftverk. Det lokale eltilsyn, DLE Fusa Kraftlag SA har 3238 tilsynsobjekt som skal kontrollerast med ulik frekvens etter reglar frå Direktoratet for samfunnsberedskap og sikkerhet. Det vart utført 179 planlagde tilsyn i Det er 20 meir enn minimumskravet frå DLE. Det vart også utført 37 tilsyn på nyanlegg i samsvar med retningslinjer frå DLE. Det vart utført tilsyn med 87 bustader, 30 hytter samt 18 driftsbygningar. Vi har også i 2013 samarbeidd med Fusa Kommune om Aksjon boligbrann. Dette tiltaket tilbyr bustadeigarar ein gjennomgang av bygningen med sikte på å avdekka mogelege kjelder til brann. Resultatet vert oppsummert i ein rapport som bustadeigaren kan nytta ved bestilling av utbetring av bustaden. Som ein del av det forebyggjande arbeidet, dekker Fusa Kraftlag SA kostnaden ved å sende alle 9. klassingar på kurs i brannsikkerheit ved Vilvite-senteret i Bergen. 11

12 Kapitalforvaltning Selskapet har i 2013 inntektsført 1,1 mill. kroner i aksjeutbyte, 1,5 mill. i renteinntekt, og inntektsført 7,7 mill i realiserte og urealiserte gevinstar på aksjar og fondsandeler. Samla er det inntektsført på kapitalplasseringane 10,5 mill. kroner. Den største aktivaklassen er syndikerte eiendomselskaper som er ein type investering som har avgrensa likviditet og der ein ikkje rekneskapsmessig kan vise forteneste før denne er realisert. Det same gjeld for gruppa private Equity som er den nest største aktivaklassen. Rekneskapsmessig viser det lavaste av anskaffelsesverdi eller berekna verdijustert eigenkapital. Inntil denne typen investeringar blir realisert, vil bokførte inntekter frå kapitalforvaltinga vera beskjedne. Rekneskapen er belasta med 5,5 mill. kroner i renter. Dette er i hovudsak renter på lån teke opp for å finansiera vegforskoteringar. Framtidig utvikling Auka aktivitetsnivå hos Frank Mohn Fusa AS er venta å gje auka straumuttak. Det ser også ut til at OneSubsea AS vil utføra enkelte typar testar ved anlegget på Venjaneset, og ikkje flytta all testaktivitet til Askøy. Dette, saman med venta auke i hushaldningane sitt forbruk, vil betra økonomien i overføringsverksemda. I 2013 mottok Fusa Kraftlag 1,4 mill. kroner i utjamningstilskott frå NVE, for å halda nettariffane nede. For 2014 er dette redusert til 0,9 mill. kroner og vi ventar at dette fell heilt vekk frå Dette kan påverke nettleiga i negativ retning. Det vil i tida framover bli sett i drift fleire småkraftverk som skal koblast til vårt distribusjonsnett. Dette aukar kompleksiteten ved drifting av nettet, og ikkje minst gje nye utfordringar når feilsituasjonar oppstår. Småkraftverka bidrar lite til å dekka våre kostnader når dei nyttar vårt nett til å transportera ut eigen produksjon. Denne problemstillinga må løysast gjennom endringar i regelverket. Slike endringar vil vi arbeida aktivt for å få opp på dagsorden. Det ser ut til å ta tid før auka kapasitet til å transportera ut meir kraft frå nye kraftverk i Fusa er på plass. Den sannsynlege løysinga vil vera å forsterka SKL si 66 kv linje over Tysnes. Det gjenstår på noverande tidspunkt mykje arbeid før det praktiske arbeidet kan starta opp. For vidare utbygging av småkraft kan dette bli ein flaskehals i forhold til å nå fristen for å oppnå elsertifikat i Auke i utbyggingskostnader og lågare prisar, både på kraft og elsertifikat er utfordrande for vår satsing på kraftproduksjon. Prisprognosane tilseier låge prisar dei næreste åra. Der er eit stort utfallsrom ettersom låge prisar sannsynlegvis vil medføra at det blir bygd ut mindre ny kraft enn vi rekna med tidligare. Etterspurnaden er også avhengig av kor fort økonomien i Europa tar seg opp igjen. I tillegg kjem politisk usikkerheit knytt til elsertifikatmarknaden og overføringskablar til utlandet mv. Vi trur framleis at prisane over tid vil tilpassa seg marginalkostnadane ved ny produksjon, men er usikker på når dette vil skje. Dette tilseier at vi bør «ile langsomt» når ny utbygging skal vedtakast og eventuelt sjå på vilkåra i fallrettsleigeavtalane på nytt, for å oppnå akseptabel lønsemd. Finansiell risiko Morselskapet Fusa Kraftlag har plassert likvide midlar i ulike verdipapir. Desse er utsett for ordinær kursrisiko. Det er varierande grad av likviditetsrisiko knytt til verdipapir. Langsiktige fordringar er ytt til forskottsfinansiering av ulike vegprosjekt. Fordringane er knytt opp mot Nasjonal Transportplan, og reknast å ha liten kredittrisiko. Langsiktige lån til morselskapet er gitt som rammelån, og renta er flytande bunde til NIBOR. Øvrige langsiktige lån i konsernet er gitt med fastrente for ein periode på 20 år. Det er ikkje knytt valutarisiko til verksemda, utover den valutarisiko som påverkar prisane på elektrisk kraft i spot-marknaden som selskapa sel og kjøper. 12

13 Rekneskap Styret meiner det framlagde rekneskapet er dekkande for selskapet si stilling og resultat pr Rekneskapet for 2013 viser ein omsetnad på 78,6 mill. kroner for konsern, og 74,3 mill. kroner for morselskapet. Driftsresultatet er 7,9 mill. kroner for konsern og 7,4 mill. kroner for morselskapet. Resultatet etter skatt viser eit overskot på 10,6 mill. kroner for konsern og 11,7 mill. for morselskapet. Varige driftsmidlar er pr bokført med 190 mill. kroner for konsern og for morselskapet 126 mill. kroner. Selskapet sin eigenkapital er 259 mill. kroner for konsern og 261 mill. kroner for morselskapet. Styret føreslår at det vert avsett 1,0 mill. kroner til etterbetalingsfond for utdeling av kjøpsutbytte til medlemmene, og at 10,7 mill. kroner vert ført mot opptent eigenkapital. Eikelandsosen, 10 april 2014 Marianne Rød Konst. styreleiar Sigmund Sjursen Nestleiar Tor Johannes Hjertnes Styremedlem Else Helvik Styremedlem Anker M. Knutsen Styremedlem Bernt Grimstvedt Adm.dir. 13

14 Året 2013 Eit år med aukande politisk risiko Samfunn og politikarar har alltid hatt fokus på elektrisitetsforsyninga på grunn av den sentrale rolla sikker straumforsyning har for eit moderne samfunn. I seinare år har vi sett ei utvikling i retning av ei stadig meir detaljert regulering av bransjen. Sjølv om vi er einige i føremålet som ligg til grunn, nemleg å sikra stabil straumforsyning, er vi ikkje sikre på om verkemiddelbruken er rett for å sikra distrikta stabil straumforsyning. Dei detaljerte forskriftene vi er pålagt å følgja, er med på å auka kostnadane våre. Dette vert i neste omgang brukt mot oss for å fortelja at vi ikkje er effektive nok, og at det derfor må skje ei strukturendring i bransjen. Vi trur at ei sikker straumforsyning i distrikta avheng av å vera tilstades lokalt. Effektivisering som ikkje går ut over leveringssikkerheit er primært knytt til merkantile funksjonar. Det såkalla Reiten-utvalet som er utnemnd av Olje- og Energidepartementet for å sjå på strukturen i norsk kraftbransje, vil leggja fram si innstilling i april/mai Reitan utvalet si innstilling vil utan tvil påverke Fusa Kraftlag. I Fusa har vi analysert fleire måtar å møta ei slik utvikling på, og meiner vi har fleire alternative måtar å tilpassa oss, slik at selskapet framleis skal kunna levere ei god og sikker straumforsyning under nye rammevilkår. Bransjen er også i større grad blitt eit verkemiddel i klimapolitikken. Resultatet blir at politiske vedtak i stor grad påverkar både tilbod og etterspurnad av produkt og tenester vi leverer. Vedtak om utbygging av kraftanlegg er svært langsiktige. Når marknadssituasjonen vert påverka så strekt som no av svingande politiske vedtak, medfører det ein auka risiko som påverkar våre vedtak når ny kraftutbygging vert vurdert. Bilde no er at auka krav til anlegg, prisstigning på innsatsfaktorane ved utbygging, lågare kraftprisar og usikkerheit omkring politiske vedtak, gjer det vanskeleg å oppnå tilstrekkeleg lønnsemd i ny kraftutbygging. For å kunna forsvara utbygging, må det sannsynlegvis byggjast inn nye element i avtaleverket mellom grunneigar og utbyggjar, som på ein eller annan måte tek omsyn til den auka risikoen ved kraftutbygging. På lang sikt har vi tru på at vassproduksjon vil vera lønsam, men at vi må sikra oss at vi kan handtera dei store svingingane vi ser i rammevilkåra. Bernt Grimstvedt Adm.dir. 14

15 Tal frå verksemda Kundestatistikk Hushald/jordbruk o.l Hytter/fritidshus Næring Nettkundartotalt Kraftsalg GWh GWh Kraftsalg Fusa Kraftlag 66,38 64,76 Andre kraftleverandørar 7,19 6,12 Overføring av kraft GWh GWh Levert til vårt nett 79,73 76,24 Hushald 37,52 29,61 Hytter/fritidshus 7,10 6,57 Næring 28,24 33,78 Veglys 0,72 0,92 Sum levert nettbrukar 73,57 70,88 Samansetting av nettariffen i Fusa Diagrammet viser ei prosentvis fordeling av samansettinga av nettariffen i Fusa. Fakta om nettet Nettstasjon 231 stk Lågspent Kabel 102 km Lågspent Linje 362 km Høgspent Kabel 44 km Høgspent Linje 142 km Nettariff for hushaldskundar Tala er henta frå NVE sin Fylkesoversikt nettleige Det er lagt til grunn eit årsforbruk på kwh og er inkl. alle offentlege avgifter. 15

16 Tal Levert energi til sluttbrukar GWh 67,5 77,3 77,3 70,9 73,6 Nettap GWh 4,8 5,9 5,0 5,4 6,2 Nettap % 6,7 7,1 6,1 7,0 7,7 Sal av elektrisk energi Tkr Sal av nettenester Tkr Andre inntekter Tkr Brutto driftsinntekter Tkr Driftsresultat før avskrivningar Tkr Margin % 15,32 10,50 5,3 17,49 21,17 Avskrivningar Tkr Driftsresultat Tkr Årsresultat Tkr Årlege investeringar Tkr Totalkapital Tkr Eigenkapital Tkr Eigenkapitalprosent % 66,8 64,5 66,5 64,9 63,0 Tal nettkundar Tal breibandskundar Nettariffen i Fusa Tala er henta frå NVE sin nettleigestatistikk. Det er lagt til grunn eit årsforbruk på kwh og viser vår nettleige med og utan avgifter. 16

17 Resultatrekneskap MORSELSKAP NOTAR DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER KONSERN Energisal Inntekter overføring Andre driftsinntekter Sum driftsinntek ter Aktivering investeringsarbeid Energikjøp Overføringstenester , 9 Lønskostnader Ordinær avskriving Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt frå føretak i samme konsern Renteinntekt Motteke aksjeutbytte Gevinst sal verdipapir Urealisert verdiendring verdipapir Rentekostnad Tappåsalverdipapir Resultat av finanspos tar Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Resultat i året Minoritetsinteresser OVERFØRINGAR Overført frå annan eigenkapital Avsett til annan eigenkapital Avsett til annan eigenkapital Sum overføringar 17

18 Balanse pr. 31. desember MO RS ELSKAP NOTAR EIGA KONSERN Anleggsmidlar Varige driftsmidlar Utsett skattefordel Tomter og boligeigedomar, kraftanlegg Bygningar Fordelingsnett og breibandsnett Maskiner, transportmidlar og inventar Sum varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Investeringar i dotterselskap Lån til føretak i same konsern Investeringar i tilknytta selskap Lån til tilk nytta selskap og felles kontrollert verksemd Langsiktige krav Investeringar i aksjar og andelar Andre fordringar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Om løpsmidlar Materiallager Fordringar Kundefordringar Andre fordringar Sum fordringar Investeringar Markedsbaserte verdipapir Sum investeringar Bankinnskot, kontantar o.l Sum omløpsmidlar SUM EIGA

19 MORSELSKAP NOTAR EIGENKAPITAL OG GJELD KONSERN Ei genkapi tal Innskoten eigenkapital Medlemskapital Overkursfond Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Etterbetalingsfond Annen eigenkapital Sum opptent eigenkapital Minoritets interesser Sum eigenkapital Gjeld Avsetjing for forpliktingar Pensjonsforpliktingar Sum avsetjing for forpliktingar Anna langsiktig gjeld , 11 Gjeld til kredittinstitusjonar Anna langsiktig gjeld Sum anna langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldige offentlege avgifter Annen korts iktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Eikelandsosen, 10. april 2014 Marianne Rød Konst. styreleiar Sigmund Sjursen Nestleiar Tor Johannes Hjertnes Styremedlem Anker M. Knutsen Styremedlem Bernt Grimstvedt Adm. dir. Else Helvik Styremedlem 19

20 Notar til rekneskapen 2013 Rekneskapsprinsipp Konsernrekneskapen består av morselskapet Fusa Kraftlag SA samt dotterselskapa Hopselva Kraftverk AS, Ljotå Kraftverk AS, Gjønaelva Kraftverk AS og Bratthus kraftverk AS Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslov. Rekneskapsprinsippa som er nytta vert gjort greie for i det etterfølgjande Konsolideringsprinsipp Det er brukt einsarta rekneskapsprinsipp i rekneskapa til konsernet. Alle vesentlege transaksjonar og mellomverande mellom selskapa i konsernet er eliminert. Aksjar i dotterselskap er eliminert i konsernrekneskapen. Hovudregel for vurdering og klassifisering av eignelutar og gjeld Eignelutar for varig eige eller bruk er klassifiserte som anleggsmidlar. Andre eignelutar er klassifiserte som omløpsmidlar. Fordringar som skal attendebetalast innan eitt år er klassifiserte som omløpsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarande kriteriar lagt til grunn. Anleggsmidlar er vurderte til anskaffingskost, korrigert for nedskrivingar og avskrivingar. Nedskriving vert føreteke når skilnaden mellom verkeleg verdi og bokført verdi er vesentleg, og verdiendringa ikkje er venta å være av forbigåande art. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid vert avskrive planmessig. Langsiktig lån vert balanseført til nominelt motteke beløp på etableringstidspunktet. Aktiveringar på nett gjeld eigne investeringsarbeid. Arbeidet er aktivert til påkomne kostnader. Omlaupsmidlar vert vurderte til det lågaste av anskaffingskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld vert balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld vert ikkje oppskriven til verkeleg verdi som følgje av eventuell renteendring. 20

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 14 Året 2012 16 Tal frå verksemda 19 Resultatrekneskap 20 Balanse pr. 31.12.

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 14 Året 2012 16 Tal frå verksemda 19 Resultatrekneskap 20 Balanse pr. 31.12. Årsrapport 2012 INNHALD 4 6 14 16 19 20 22 38 39 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2012 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2012 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Rekneskapsprinsipp Note 1

Rekneskapsprinsipp Note 1 Rekneskapsprinsipp Note 1 Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2005 er sett opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god skikk for rekneskap. Årsrekneskapen består av resultatrekneskap, balanse,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern (Beløp i 1000 kr.) 2015 2014 Driftsinntekter: Sal av kraft 668 416 791 274 Verdiendringer energikontrakter 7 069 8 381 Sal av overføringstenester

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS Generelt Det er av EU vedtatt at alle børsnoterte selskap innanfor EU området må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS) i konsernrekneskapet.

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 2013 2012 Note: Driftsinntekter 3 1.028.661 895.201 Kommunal underskotsgaranti Sum inntekter 1.028.661 895.201 Vederlag drift 29.572 18.733

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 2014 2013 Note: Driftsinntekter 3 452.372 1.028.661 Kommunal underskotsgaranti 84.164 Sum inntekter 536.536 1.028.661 Vederlag drift 14.287

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Grunnlag: Rapport av 20. oktober 2010 Eirik Jørum, ECgroup Trondheim Innhald 1. Innleiing 2. Hovudpunkt frå strategiarbeid våren 2010 3. Utfordringar

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow. Delårsrekneskap 2.kvartal 2015 Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse-Sunnmøre HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr verksemdområde

Årsregnskap 2008 - Helse-Sunnmøre HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr verksemdområde Årsregnskap 2008 - Helse-Sunnmøre HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr verksemdområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 618 432 1 328 156 Psykisk helsevern 352 309 300 132 Anna 201

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2010

Delårsrapport 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.06.2010 Rekneskapen for 2. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.09.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.09.11 eit overskot på 15,868 mill. kroner mot 19,850

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 Voss, 28. oktober 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer