VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE"

Transkript

1 VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt Prosjektbeskrivelse PG Korrigert Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/ Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

2 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 2 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

3 INNHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse, arealberegninger (romprogram), framdriftsplan og kostnadskalkyle for alle fag - arkitekt (ARK) Espen Aursand Arkitektkontor AS, Namsos Beskrivelse og rapport fra grunnundersøkelser - byggteknisk konsulent (RIB) Trønder-Plan AS, Namsos Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag - brannteknisk konsulent (RIBR) Total Brannsikring AS, Alta. Beskrivelse og kostnadskalkyle,- VVS- konsulent (RIV) AS Plan Consult VVS, Namsos Beskrivelse og kostnadskalkyle,- El- konsulent (RIE) Svein Munkhaugen AS, Verdal. Tegningsliste og tegninger fra arkitekt og konsulenter i egen felles A3-perm. Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 3 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

4 BESKRIVELSE FRA ARKITEKT BAKGRUNN FOR PROSJEKTET. Dette forprosjekt datert september 2005 er et revidert forprosjekt som er utviklet i løpet av dette året ut fra politiske vedtak før jul Målet vårt har først og fremst vært å tilfredstille nye krav til læring som fremkommer i L97 og R04. For å få et mest mulig oppdatert prosjekt har brukergruppa, prosjektleder og undertegnede vært på en studiereise på fem skoler i og rundt Oslo i regi av Norsk Form og i tillegg på Råholt skole (feb.2005). Dette har utviklet prosjektet på en positiv måte. Det har ellers vært flere prosjektmøter med brukergruppa hvor prosjektleder Ulf Holsbø, Vadsø kommune, har ført referat og ledet møtene. I tillegg har det vært avholdt flere direkte møter arrangert av prosjektleder. De største endringene for dette reviderte forprosjektet har vært: Kulturskolen er tatt ut av prosjektet. (Vedtak Vadsø bystyre). Det er kommet inn to nye auditorier i prosjektet (erfaring studietur) Garderobeanleggene har fått en mer hensiktsmessig plassering (erfaring studietur) Lærerarbeidsplasser er plassert fysisk nærmere elevarealene Spesial rommene er blitt mer definert (klarere deling mellom almen-fleksibel og mer spesiell bruk, erfaring studietur) Bygget har videre fått skrått i stedet for flatt tak med utvendige nedløp og utvendige glass tak på flatt tak, er tatt helt ut av prosjektet. Dette mener vi på sikt gir mindre drift og vedlikeholdskostnader for skolen. Ute områder mot syd er klarere definert med to større i stedet for som tidligere et stort og tre mindre små tun. Barnehagen har tatt en del av ute områder mot syd-øst. Organiseringen av baser og fellesarenaer er videreutviklet i samsvar med ønske fra brukerne. Åpning mellom kantine og kroppsøvingssal/ballett gir fortsatt storstue -preg i bygget og eget treningsrom, hvilerom og dusj/bad med tak heis for rullestolavhengig elev er videreutviklet. Konseptet eller logistikken fra tidligere forprosjekt er i all hovedsak beholdt og skolen kan stenges på kveldstid slik at kantine/kjøkken og kroppsøvingssal med garderober kan fungere avlåst og uavhengig fra resten av skolen. Vi har i planprosessen erfart at møbleringsplaner har vært spesielt nyttige i utarbeidelsen av revidert forprosjekt, da dette har gitt en grei konkretisering av bruksarealer. Parallelt med utarbeidelsen av forprosjektet har det pågått arbeide med å utarbeide reguleringsplan for skoleområdet. Dette arbeidet har påvirket utomhusområdet. Bil og busstrafikk til og fra skoleområdet er også endret. Parkering av biler er flyttet fra nord for bygget til øst for bygget for å oppnå best mulig trafikksikkerhet. Eget møte og befaring med bussjåfører på tomta har vært en nyttig erfaring. Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 4 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

5 1.1.2 GENERELT OM DEN FORESLÅTTE LØSNINGEN Generelt utomhus: Tomta er åpen og bør skjermes mot sjenerende vind. Det er viktig å ta vare på tomtas naturlige muligheter ved plassering og utforming av bygningen(e). Dette gjelder både terrengformasjoner og vegetasjon. Tomta er flat og lite kupert, Derfor må en forme terrenget med overskuddsmasser fra byggegrop, øvrige gravearbeider på tomta og grøfter. Ute arealet og lekeområdene bør derfor bearbeides samtidig eller like forut for at det bygges. Ute lek er en viktig aktivitet på skolen, og utformingen av ute områdene betyr derfor mye for elevenes trivsel og muligheter for å utfolde seg. Ettersom klima- eller tomteforhold er klimautsatt, bør det om mulig søkes assistanse fra hagebrukskyndige folk lokalt fra stedet både i den videre planlegginga og den praktiske gjennomføringa av prosjektet. Skolegården, som er elevenes første møte med skolen, bør få en spennende utforming med mulighet for mange formål og aktiviteter. Skolens ute arealer bør gi rom for mange formål og aktiviteter, f.eks.: o fri lek og opphold o bygge lek, plantedyrking og naturfagundervisning o idrettsaktiviteter o samlingsplass o ute plass for personalet o trafikk- og parkeringsarealer Hvis det disponible arealet i praksis og mot formodning viser seg for lite eller uegnet, kan enkelte av disse formålene legges til områder utenom selve skoleanlegget. Det skal etableres gangbro og ca 80m gang- og sykkel vei til Varangerhallen. Erfa- publikasjon nr. 21/79 gir anbefalinger om arealbehov. Også for ungdommer i ungdomsskolen, kan det være ønskelig med en oppdeling av ute arealene i to områder med egne innganger. Leskur bør fordeles over hele skoleområdet. Overdekkede inngangspartier og relativt store tak utsikk fungerer også som leskur og tørre oppholdssoner rundt bygget. Behovet for dette er her størst for de eldste elevene. Planløsninger: Fra adkomst veien fra øst (Fosseveien) ledes man inn til parkering øst for skolen og man får et klart skille mellom gående og kjørende trafikk. Rullestolbilparkering er vist mot nord med kort avstand til inngang nord. Søppel containere er plassert nord for skolen med frittstående tak over. Som vist på perspektiv og utomhusplanen, er det plass for parkering av sykler ved adkomst til skoletomten både fra øst, vest, nord og syd. Det er benyttet rimelige utgravingsmasser fra tomta til å danne jordvoller som vist på frihånds perspektiv og utomhusplan. Disse vil fungere som tribuner for amfi syd for hovedinngang og foreslått håndball og ballbinge. De vil også skjerme mot vær og vind. I tillegg er det asfaltert og lagt grus, plen og belegningsstein som vist på utomhusplan, samt trær hvor to trær har sittebenker rundt seg i de to hovedtunene mot syd. Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 5 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

6 På utsiden av bygget er det foreslått kantstein som vist på utomhusplanen for å få en pen overgang fra bygget til utomhusarealene. Se perspektiv tg. AP-1 3D og funksjonsplan AF-1 for den videre beskrivelse av rommene i skolen. Skolen har en klar øst - vest gangtrafikksone som binder sammen de tre trinnene (8,9 og 10 trinnet) mot syd og gymsal, felleskantine, vaktmester, funksjonshemmet elev - rom, garderober, auditorium, mediatek og spesialrom mot nord. Langs denne øst - vest gangsonen er det god utsikt mot de sydvendte to hovedtunene og således blir det enkelt å orientere seg i bygget. Felleskantina med tilliggende skolekjøkken, som er det første en ser når en kommer inn hovedinngangen, danner et felles torg eller storstue i skolen. Denne opplevelsen av storstue blir forsterket når man ved spesielle anledninger åpner opp med foldevegger mellom kroppsøvings salen og felleskantina. Godt med vindu i 2 etasje i kantina mot syd og vest gir bra dagslys i dette rommet. I felleskantina blir amfiet også trapp opp til 2 etasjes tekniske rom. Det er også planlagt en tribune eller halvbuet balkong ved siden av amfiet i 2 etg. Vest for resepsjonen ved inngang nord ligger administrasjonen til skolen med kontorer og garderober for personale, helsesøster rom, felles møte rom osv. Vest for administrasjonen ligger personal og møte rom. Vest for dette igjen ligger metall, tekstil, tresløyd, keramikk, verksted, teknologi, naturfag, musikk osv. Elevenes læringsarealer med baser er delt opp i tre hovedtrinn, eller fingre mot syd, sammen med arbeidsplassene til lærerne. Nærhet elev - lærer har her vært et viktig valg, men nærheten er gjort slik at elevbesøkene ikke blir for påtrengende. Ellers er gruppe rom og felles læringsarealer planlagt i nært samråd med og etter forslag fra brukerne. Desentraliserte elev og lærergarderober med rent bygg løsning har vært viktig for å minske renholds ugifter og slitasje på skolen. Garderobene nåes ved først å ta av seg skitne sko ved inngangene og bære dem inn til garderobene i bygget. Ved at enhver nå står fritt med å velge hvilken inngang en vil benytte så minskes institusjonalseringspreget ved skolen. Elever skal som andre, ikke siles gjennom en bestemt inngang, men skal stå fritt velge hvor en går inn og ut av bygget. Slik garderobene nå er plassert, så minsker de ikke utsikten og lysinnslippet i bygget til andre rom. Det er videre lagt inn foldevegger mellom basene for å gi fleksibilitet og best mulig tilpassning til framtidige endringer i arbeidsformer/pedagogikk. Basene blir mer individuelle oppholds rom for elevene hvor de i utgangspunktet får sine faste selvstendige baser. Elevene kan gå fra basene og ut i fellesarenaene for å delta i mer felles aktiviteter eller de kan gå enda lengre til møte rom og spesial rom for diverse mer eller mindre selvstendige prosjekt/- gruppearbeider i samsvar med L97 og R94. Andre etasjes plan har to tekniske rom for ventilasjon, et fyr rom og rom for el- installasjoner. Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 6 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

7 1.1.3 MATERIALVALG Kap. 23 Yttervegger Yttervegger er oppbygget av følgende materialer fra ytterst til innerst: - 108mm Tegl - 30mm luftspalte - 50mm murplate - 0,2mm Diffusjonsåpen papp - 9mm GU - 150mm bindingsverk av tynnplateprofiler, isolert med 150mm A-kvalitet isolasjon - 0,2mm diffusjonssperre - 48mm Utlekting, isolert med 50mm mineralull - 13mm gipsplate x 2 lag Dører og vinduer: I de store glassfeltene benyttes aluminiums glassfasader. Vinduer for øvrig utføres glassfiber. Alle utvendige dører utføres i aluminium. Glass skal være av type KN 155 Cool Lite el. likeverdig. Alle glasflater i fasaden skal benytte samme type glass. Blindfelt i fasader skal ha bakenforliggende lakkert glass i RAL 7037, dette for å hindre gjennomsyn, og at glassoverflatene skal være så like som mulig. Glass vil få farge i viktige fellesarealer. Kap. 24 Innervegger I innervegger vil det i hovedsak bli benyttet stålstendere i så stor utstrekning dette lar seg gjøre. Ved de store høydene kan det bli aktuelt å benytte laminerte trestendere for å oppnå tilfredsstillende stivet i veggkonstruksjonene. Standard oppbyggin er som følger: - 13mm gipsplate x 2 lag mm Isolert stenderverk (beregnes fra lydkrav og vegghøyder) - 13mm gipsplater x 2 lag Som ekstra forsterkning kan det legges inn Robust gipsplate eller MDF/finèrplate som forsterkning bak gipsplatene isteden for et av lagene av gips. MDF/finèrplate er å foretrekke der det skal henges opp mye tungt utstyr på vegger som man ikke helt vet plasseringen på. Ellers monteres forsterkninger i vegger der innredninger skal henges opp. For gipsplatene skal det sparkles og legges strie av glasfiber/lavstruktur på vegg, inkludert betongvegger. Maling består av (Grunning + to strøk Akryl el. Alkyd - maling) av strie på vegger. For wc, bad og garderober er det beskrevet keramiske fliser. Dette med tanke på renhold og slitasje på sikt. Fliser har en stor motstandsstyrke mot hærverk og protting/nedriving av tapeter etc. som for eksempel i dusjsoner/våtrom som vil medføre vannlekkasjer. Det er også medtatt beskyttelsesbord som enten kan lakkeres eller males. Dette er ment å plasseres på strategiske viktige steder der det kan bli stor slitasje av for eksempel bak rygg på stoler. Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 7 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

8 Dører og vinduer: Det skal benyttes laminerte kompakt dører i de fleste innvendige dører. Og vinduene utføres i karmer av tre med lyd-/brannglass. Dører og vinduer følger brann- og lyd tekniske redegjørelse fra RIBR og tegninger. Kap. 25 Dekker I første etasje er det gulv på grunn. Og for andre etasje er det hulldekker med påstøp. Dette er beskrevet nærmere hos RIB. For overflate gulv benyttes i hovedsak homogent vinylbelegg på avrettede betonggolv for alle rom. Golvbelegget brettes ca 5-8cm opp på vegg for å danne sokkellist For wc, bad og garderober er det beskrevet keramiske fliser. Fliser på gulv har større slitasje egenskaper en gulvbelegg. Jfr. overflatebehandling fliser under innervegger. I gymsal er det medtatt parkett for sportsgulv. Denne er 31mm tykk totalt og består av 15mm parkettstaver og 16mm gummi på undersiden. I verksteder og utsatte steder med stor slitasje på gulv er det beregnet overflatebehandling med Epoksymaling. Dette er gjort med tanke på slitasje. Hvis noe faller ned, skrapes malingen opp, og dette kan reppareres med et nytt strøk epoksy. Hvis det benyttes gulvbelegg isteden for, får man sår som vanskelig kan fjernes. Det skal benyttes skifergulv på sterkt utsatte plasser som VF (hovedinnganger)og Hall/Kantine. Ellers kan parkett legges inn på spesielle plasser med tanke på utsmykking/opplevelse. Dette er ikke medtatt i prosjektet men satt opp som opsjonspriser. Himling og overflate i alle rom skal ha akustiske himlinger. Disse skal ha mønster integrert med ventiler og lysarmaturer. Det er beregnet ned senket synlige T-profilhimlinger i korridorer, hjemmebaser og kontordeler. I hallen vil det også bli benyttet materialer med akustisk demping. I auditoriene skal det særskilt beregnes etterklangstid for å oppnå ønsket resultat, og god lydbæring helt til de bakerste plassene. Det er her også medtatt lydplater på vegger for demping av etterklangstiden. Kap. 26 Yttertak Yttertaket skal utføres av isolerte lettakselementer, Jfr. Beskrivelse til RIB Det er medtatt listetekking for montering på folie på tak. Listetekking er ment å skal være med på å bryte ned takets overflate. Det er også medberegnet sikkerhetsutstyr som snøfangere og feieplattformer. Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 8 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

9 Kap. 27 Inventar Dette omfatter inventar som leveres med monteringskostnader. Inventar regnes som gardiner, kjøkken innredninger med hvitevarer, speil, såpedispensere, persienner/sol avskjerming, møbler, m.m. Sanitærutstyr for alle rom, inkl garderober. Komplett skilting, utvendig og innvendig. Kap. 28 Trapper og balkonger mm. Det er medtatt håndlister og rekkverk til trapp og balkong Kap. 77 Park og hage Arbeider utomhus, inkluderer opparbeiding av utearelaer i henhold til utomhus plan. Det er medtatt en del planting av trær på uteområde. Plenarealer belegges med vekstjordlag på min 100mm tykkelse, og sås med sports frø. Foran inngangssoner skal betongheller eller likeverdige materialer bygges opp slik at den danner en rampe opp til VF Det skal være asfalt på parkeringsplasser og øvrige adkomster. Jfr. RIB Som utstyr er det medtatt benker, sykkelstativ, trebeskyttere Kap. 91 Inventar og utstyr Dette omfatter inventar og utstyr som leveres uten monteringskostnader. Det er i prosjektet medtatt både komplet utvendig og innvendige utstyr til sports- og gymnastikkanlegg med alt nødvendig utstyr. Full møblering av aller rom med skap, benker, stoler og innredning i alle rom. og med bestykning med kopper, tallerker, kniver og skjeer med mer. Komplett renholdsutstyr, med alle nødvendige maskiner for renhold er medtatt. Sanitærutstyr for alle rom, inkl garderober. AV utstyr for Auditoriene, hall og alle base rom. Innredninger for spesial rom som laboratorium, verksteder. Det er ikke medtatt datautstyr i kostnadsoppsettet. Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 9 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

10 1.1.4 AREALBEREGNINGER Romprogram: Rom Rom Areal Gulv: NR Rom Navn perim areal A-101 Garderobe-vrimleareal 36,20 m 66,50 m² A-102 WC-Gutter 5,20 m 1,50 m² A-103 WC-Gutter 5,20 m 1,50 m² A-104 WC-Jenter 5,20 m 1,50 m² A-105 WC-Jenter 5,20 m 1,50 m² A-106 Gang 23,10 m 21,10 m² A-107 Grupperom A1 13,60 m 11,50 m² A-108 Grupperom A2 13,60 m 11,60 m² A-109 Arbeidsrom lærere 35,00 m 63,60 m² A-110 Telefonboks 3,50 m 0,80 m² A-111 Bøttekott 4,90 m 1,50 m² A-112 EL-fordeler 5,30 m 1,20 m² A-113 Lager 12,90 m 9,30 m² A-114 Læringsareal 53,10 m 157,20 m² A-115 Base A3 25,10 m 39,30 m² A-116 Base A2 25,10 m 39,50 m² A-117 Base A1 25,10 m 39,50 m² B-010 Veksthus 16,70 m 12,10 m² B-101 VF 13,90 m 11,90 m² B-102 Korridor 56,20 m 56,60 m² B-103 Møterom 17,70 m 18,00 m² B-104 RS-WC 9,00 m 4,90 m² B-105 Musikkrom 29,70 m 41,20 m² B-106 M-lager 14,80 m 10,20 m² B-107 Auditorium 35,30 m 76,30 m² B-108 Mediatek 35,70 m 77,70 m² B-109 Gang 33,40 m 30,50 m² B-110 EL-skap 4,80 m 1,10 m² B-111 Biologi/naturfag 30,90 m 56,40 m² B-112 Fysikk/Kjemi 30,50 m 54,70 m² B-113 Forberedelse 21,20 m 24,10 m² B-114 Lager 10,90 m 5,60 m² B-115 Verksted 31,90 m 61,20 m² B-116 Lager maskiner 20,60 m 19,70 m² B-117 Kopiering 8,30 m 4,10 m² B-118 Tre, metall, keramikk 33,60 m 64,10 m² B-119 Keramisk ovn 12,10 m 9,30 m² B-120 Auditorium 35,30 m 76,20 m² B-121 Metall, tekstil 30,80 m 58,40 m² B-122 Lager 20,20 m 21,10 m² C-101 Base C1 25,10 m 39,30 m² C-102 Base C2 25,10 m 39,50 m² C-103 Base C3 25,10 m 39,50 m² C-104 Læringsareal 53,00 m 158,60 m² C-105 Lager 13,00 m 9,50 m² C-106 EL-skap 5,30 m 1,20 m² C-107 Bøttekott 4,90 m 1,50 m² C-108 Gang 23,00 m 20,40 m² C-109 Grupperom C1 13,70 m 11,60 m² C-110 Grupperom C2 13,70 m 11,60 m² C-111 Arbeidsrom lærere 35,10 m 63,90 m² C-112 Telefonboks 3,50 m 0,80 m² Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 10 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

11 C-113 Korridor 51,00 m 51,90 m² C-114 Garderobe/vrimleareal 45,20 m 110,50 m² C-115 WC-jenter 4,30 m 1,10 m² C-116 WC-jenter 4,30 m 1,10 m² C-117 WC-gutter 4,30 m 1,10 m² C-118 WC-gutter 4,30 m 1,10 m² C-119 Møte og spiserom 23,50 m 34,20 m² C-120 Møte og spiserom 25,50 m 40,50 m² C-121 Kontor 1 13,30 m 10,30 m² C-122 Kontor 2 13,40 m 10,40 m² C-123 Kontor 3 13,40 m 10,40 m² C-124 Kontor 4 13,40 m 10,40 m² C-125 Kontor 5 13,40 m 10,40 m² C-126 Kontor 6 17,40 m 18,80 m² C-127 Kopi/rekvisita 10,00 m 6,20 m² C-128 Garderobe damer 18,00 m 14,20 m² C-129 WC damer 5,00 m 1,50 m² C-130 Dusj damer 7,20 m 3,10 m² C-131 Garderobe herrer 17,90 m 14,00 m² C-132 WC herrer 5,00 m 1,50 m² C-133 Dusj herrer 7,20 m 3,10 m² C-134 Korridor 49,60 m 40,80 m² C-135 Helsesøster 14,30 m 12,70 m² C-136 Helsesøster/møterom 14,70 m 13,40 m² C-137 Vaskesentral 20,00 m 19,40 m² C-138 EL-skap 5,20 m 1,20 m² C-139 Lager 9,60 m 5,00 m² C-140 Kostrom /underv./kantine 40,10 m 77,10 m² C-141 Vaskerom 7,80 m 3,70 m² C-142 Tørrlager 13,10 m 10,00 m² C-143 Kjølerom 8,20 m 4,10 m² C-144 Bad/WC 13,60 m 10,30 m² C-145 Trenningsrom 19,50 m 22,20 m² C-146 Hvilerom 15,30 m 14,60 m² C-147 Søppelrom 9,10 m 5,20 m² D-101 VF 13,90 m 11,90 m² D-102 Gang 54,20 m 54,90 m² D-103 Hall 59,70 m 161,40 m² D-104 Hall/resepsjon 33,50 m 46,10 m² D-105 WC-D 5,50 m 1,90 m² D-106 WC-H 5,60 m 2,00 m² D-107 VF 11,60 m 8,00 m² D-108 Kontor resepsjon 14,10 m 11,20 m² D-109 Garderobe Damer 20,30 m 19,40 m² D-110 Dusj damer 14,10 m 11,00 m² D-111 WC damer 8,20 m 4,10 m² D-112 Korridor 23,70 m 17,10 m² D-113 Garderobe Herrer 20,00 m 18,80 m² D-114 Dusj herrer 13,50 m 10,20 m² D-115 WC herrer 8,00 m 3,90 m² D-116 EL sjakt 6,50 m 1,00 m² D-117 Kontor vaktmester 15,30 m 14,60 m² D-118 Lager rengjøring 17,40 m 12,00 m² D-119 Gymsal 68,80 m 278,40 m² D-120 Apparater 25,90 m 29,90 m² D-121 Utelager 11,90 m 8,80 m² D-122 Verksted vaktmester 20,80 m 18,20 m² E-101 Garderobe/vrimleareal 36,60 m 65,00 m² E-102 RS WC 9,00 m 4,90 m² E-103 WC- gutter 5,50 m 1,60 m² E-104 WC- gutter 5,50 m 1,60 m² Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 11 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

12 E-105 WC- jenter 5,50 m 1,60 m² E-106 WC- jenter 5,50 m 1,60 m² E-107 Gang 19,60 m 17,50 m² E-108 Grupperom E1 13,60 m 11,50 m² E-109 Grupperom E2 13,60 m 11,60 m² E-110 Arbeidsrom lærere 35,10 m 63,90 m² E-111 Telefonboks 3,50 m 0,80 m² E-112 Bøttekott 4,90 m 1,50 m² E-113 Lager 12,90 m 9,30 m² E-114 EL-skap 5,30 m 1,20 m² E-115 Læringsareal 53,10 m 158,70 m² E-116 Base E1 25,10 m 39,50 m² E-117 Base E2 25,10 m 39,50 m² E-118 Base E3 25,10 m 39,30 m² D201 Balkong/anfi 100,00 m² D202 Vent rom 1 127,70 m² D203 Sluse 7,90 m² D204 Fyrrom 33,30 m² D205 Telematikk 6,00 m² D206 Sprinkler 3,40 m² D207 Elfordeling 14,80 m² D208 Elsjakt 1,00 m² D209 Vent rom 2 67,00 m² Usikkert areal 30,00 m² Sum Netto areal = 3863 m² Netto Areal = 3.863m² Nettoareal er areal av rom begrenset av bygningsdeler som vegger, søyler, ledningssjakter osv. For å beregne nettoareal tas mål fra innsiden av vegg eller annen begrensende bygningsdel. I nettoareal medregnes: - alle faste innredningsenheter (kjøkkeninnredning, skap o.l.) - frittliggende rør og ledninger - alle elementer for oppvarming (kjeler, radiatorer, ovner o.l.) I nettoareal medregnes ikke: - dør- og vindusåpninger i vegg - utsparing og nisjer mindre enn 0,5 m² i tilgrensende bygningsdeler - flyttbare mellomvegger Nettoareal for et rom er også benevnt romareal. BTA = Bruttoareal = 4.146m² Bruttoareal er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside Bruttoareal for en bygning er summen av bruttoarealene for bygningens etasjer, inklusive innskutte etasjer, gallerier, loft, kjeller og kulverter med høyde min. 1,9 m. BYA = Bebygd areal = 4.096m² Bebygd areal er det arealet som en bygning dekker av terrenget. NS 3940 gir detaljerte regler for hva som regnes med i bebygd areal: - åpent, overbygd areal som portrom, arkader, overbygde terrasser, svalganger, åpen garasje eller carport - overbygd gårdsplass eller glassgård. - utkragede bygningsdeler med fri høyde over terreng mindre enn 3 m, bygningsdeler som er utkraget mer enn 1,5 m og har fri høyde over terreng mellom 3 og 5 m - bygningsdeler utenfor fasadeliv som er understøttet fra terreng Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 12 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

13 1.1.5 FRAMDRIFTSPLAN FOR PROSJEKTET. Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 13 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

14 1.1.6 SAMLET KOSTNADSOVERSALG FRA PROSJETKERINGSGRUPPEN (PG) Konto oppsett på 1sifferet nivå: Konto Tekst Pris KONTOPLAN 1 FELLESKOSTNADER BYGNING VVS ELKRAFT TELE OG AUTOMATISERING ANDRE INSTALLASJONER SUM: 1-6 HUSKOSTNAD UTENDØRS SUM: 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD GENERELLE KOSTNADER SUM: 1-8 BYGGEKOSTNAD SPESIELLE KOSTNADER SUM: 1-9 PROSJEKTKOSTNAD Konto oppsett på 2sifferet nivå: Konto Tekst Pris KONTOPLAN 1 FELLESKOSTNADER 1.1 Rigg osv Drift byggeplass Entrepriseadministrasjon Andre kostnader Hjelpearbeider tekniske fag Diverse 0 SUM : 1 FELLESKOSTNADER Konto Tekst Pris KONTOPLAN 2 BYGNING ARK 2.0 Rivningsarbeider og forberedende arbeider Grunn og fundamenter Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger m.m Malerarbeider. Diverse SUM : 2 BYGNING ARK Konto Tekst Pris KONTOPLAN 2K BYGNING RIB 2K.1 Grunn og fundamenter K.2 Bæresystemer K.4 Innervegger K.5 Dekker K.6 Yttertak K.8 Trapper, balkonger mm SUM : 2K BYGNING RIB Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 14 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

15 Konto Tekst Pris KONTOPLAN 3 VVS 3.1 Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Kulde Luftbehandlingsanlegg Luftkjøling 0 SUM: 3 VVS Konto Tekst Pris KONTOPLAN 4 ELKRAFT 4.1 Generelle anlegg Høyspenning Fordeling Lys El varme Driftsteknisk Andre elkraftanlegg SUM : 4 ELKRAFT Konto Tekst Pris KONTOPLAN 5 TELE OG AUTOMATISERING 5.1 Generelle anlegg Datakommunikasjon Telefon Alarm og signal Lyd og bilde Automatisering Integrert kommunikasjon Andre 0 SUM : 5 TELE OG AUTOMATISERING Konto Tekst Pris KONTOPLAN 6 ANDRE INSTALLAS.JONER 6.1 Reservekraft Heiser Rulletrapper, rarpost mm Sammensatte enheter AvfaII og støvsuging Piper Skjerming 0 SUM : 6 ANDRE INSTALLASJONER Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 15 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

16 Konto Tekst Pris KONTOPLAN 7 UTENDØRS 7.1 Terrengbehandling Konstruksjoner Utendørs WS Utendørs elkraft Utendørs tele og automatisenng Veier og plasser Park. Hage SUM : 7 UTENDØRS Konto Tekst Pris KONTOPLAN 8 GENERELLE KOSTNADER 8.1 Program Prosjektering Administrasjon Bikostnader Forsiknnger, gebyrer Tilknytting Elkraft Tilknytting Teleanlegg Diverse SUM 8 GENERELLE KOSTNADER Konto Tekst Pris KONTOPLAN 9 SPESIELLE KOSTNADER 9.1 Inventar 09 utstyr Tomt Finansieringskostnader Salgskostnader Merverdiavgift inn Merverdiavgift Ut Investeringsavgift Utestâende 0 Diverse 0 SUM : 9 SPESIELLE KOSTNADER TOTALSUM:KONTOPLAN Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 16 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

17 Trønder-plan as 0434 VADSØ UNGDOMSSKOLE Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS REVIDERT FORPROSJEKT KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 00 GENERELT Dette kapitlet beskriver grunnarbeidene for bygget, betongarbeidene, stålkonstruksjonene, limtrekonstruksjonene (bæresystemet) og hovedtaket. I tillegg beskrives utomhusarbeidene med unntak av gartnerarbeidene i dette kapitlet. 21 GRUNN OG FUNDAMENTER 21.1 GRUNNARBEIDER Generelt Det er utført prøvegraving på tomta. Ved prøvegravinga ble det tatt 2 stk prøver som er analysert i laboratorium av geoteknisk firma Rambøll AS. Prøvegravinga ble avsluttet når man traff på fast grunn på dybde ca 2,0 4,0 m. Fjell ble ikke påtruffet ved gravinga (med unntak av område mot øst hvor dette er mer usikkert). Det vises til vedlagte rapport datert fra Trønder-plan og notat datert fra Rambøll. Det er tidligere utført grunnundersøkelser like sør for tomta (for fotballhall). Resultatene fra disse undersøkelsene inngår, sammen med prøvegravingen, i vurderingsgrunnlaget for fundamenteringen av skolebygget. Klargjøring av tomt Tomta er flat og ligger vest for Fosseveien like nord for Varangerhallen. Terrenget ligger i dag på kote ca + 24,50. Laveste nivå (tomtas sør-vestre del) ligger ca 0,5 m lavere. Tomta er fri for vegetasjon og har lett adkomst direkte fra sidevei til Fosseveien. Byggegrop Tomta er dekket av torv i ca 1 m dybde (ned til kote ca + 23,50). Under torva består grunnen av mineralske masser. Øverst ligger et sandlag i varierende tykkelse (0,2 0,5 m). Under sandlaget er det leire (stort sett fast, men noe bløtere i parti på tomtas vestre del). Under bygget fjernes torva ned til sandlaget. En del av torva skal deponeres på tomta for senere gjenbruk til jordvoller på utomhusanlegget. Resten av torva skal bortkjøres. Forsterkning av grunn Ny kvalitetsfylling av stein fylles opp til underkant fundamentene. På toppen av fyllinga legges et fortettingslag av pukk eller lignende. Over fortettingslaget legges et cm tykt drenerende gruslag som drenssjikt opp til UK isolasjon under golv på grunn (ca. 10 cm gruslag under fundament). 1

18 Trønder-plan as 0434 VADSØ UNGDOMSSKOLE Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS REVIDERT FORPROSJEKT Last fra bygget og fra fyllinga vil gi tilleggsspenninger i grunn og dermed gi setninger. Størrelsen på setningene vil avhenge av kvaliteten på massene i undergrunnen og av dybden til fast grunn. Beregninger som er utført viser at det kan oppstå setninger i størrelsesorden inntil 7 cm. Dette reduseres ved forbelastning av grunnen. Setningene forventes å bli størst i nordvestre del av bygget. Det forventes at setningene blir forholdsvis jevne og at de utvikles over lang tid, trolig flere år. For at en vesentlig del av setningene skal være unnagjort før byggearbeidene starter, er det valgt å forbelaste grunnen. Det er innhentet eget tilbud hvor beskrevet ny kvalitetsfylling av stein gjennomføres høsten Det fylles opp til underkant av fundamentene. På toppen av fyllinga er det beskrevet lagt et fortettingslag. Bærelag Over fortettingslaget legges det et tykt drenerende lag av grus under golv på grunn og under fundamentene. Drenering Det legges drensledninger rundt bygget, som føres via sandfangkum til overvannssystem BETONGARBEIDER Fundamenter, grunnmurer Fundamentene utføres i armert betong. Under vegger benyttes banketter og for søyler benyttes frittstående søylefundamenter. Generelt marktrykk som legges til grunn er 180 kn/m2 bruddlast. Bæreevnen for søylefundamentene reduseres til 150 kn/m2 bruddlast. Over fundamentene er det i yttervegger tenkt isolert plasstøpt ringmur opp til uk golv i 1. etg. Utenfor plasstøpt grunnmur mures vegg av lett-klinker, til bæring av overliggende tegl-vegg. Grunne fundamenter frostsikres med markisolasjon. 22 BÆREYSTEMER Generelt Hovedbæresystemet består av : - Bæring i yttervegger : stålsøyler og -bjelker i standard profiler. - bæring i møne : synlige søyler og bjelker av limtre. Bæresystemet antas oppført uten ytterligere brannisolering, da konstruksjonene er forutsatt å holde krav R15 (gjelder ikke hvor 2 etasjer). Til bæring av 2. etasje (og tak over) forutsettes stålkonstruksjoner brannisolert til klasse R /223 Søyler / bjelker I kantine ved hovedinngang er en betongsøyle plassert synlig. Ellers er søylene generelt sett plassert skjult i yttervegger, i korridorvegger og i vegger mellom læringsareal og baser. 2

19 Trønder-plan as 0434 VADSØ UNGDOMSSKOLE Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS REVIDERT FORPROSJEKT Stålbjelkene vil generelt bli skjult i vegg eller over himling. Enkelte limtredragere vil være synlig. Ved bæring av Lett-tak konstruksjon vil limtredragere skråskjæres, og stålbjelkene påføres stålplate i OK, tilpasset takfallet. Det benyttes fortrinnsvis valseprofiler som bjelker og hulprofiler som søyler. Dette gir optimale dimensjoner med hensyn til økonomi, samtidig som konstruksjonene enkelt kan skjules i vegg og over himling. 23 YTTERVEGGER 231 Primærkonstruksjoner Yttervegger bygges i lett konstruksjon og er beskrevet i arkitektens beskrivelse. 24 INNERVEGGER 241 Primærkonstruksjoner En del innervegger blir oppført i betong. Dette som horisontale avstivingsskiver til bygget, samt bæring av 2. etasje. Øvrige innervegger bygges i lett konstruksjon og er beskrevet i arkitektens beskrivelse. I 2. etasje bygges alle innervegger i lett konstruksjon og er beskrevet i arkitektens beskrivelse. 25 DEKKER 251 Primærkonstruksjoner Dekker mellom 1. og 2. etg. (golv i tekniske rom) utføres som pre-fabrikerte betongelementer. Ved dekke i balkongkonstruksjon benyttes plasstøpt betong. Dekkene legges opp på betongvegger rundt gymsal/garderobeanlegg, og stålramme. Dekkene påføres en tynnavretting for golvbelegg. 252 Golv på grunn Over drenssjiktet legges først 100 mm isolasjon, diffusjonssperre og ytterligere 50 mm isolasjon. Deretter plasstøpes 90 mm armert golv på grunn. Golvet påføres tynnavretting for golvbelegg. Det utspares for golv i våtrom som således kan etterstøpes for å sikre fallforhold til sluk. Alternative løsninger for golv på grunn vil bli vurdert i tilbudsfasen. 257 Utstyr Golvvarme-rør innstøpes i golv på grunn. Dette beskrives av VVS- konsulent. 3

20 Trønder-plan as 0434 VADSØ UNGDOMSSKOLE Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS REVIDERT FORPROSJEKT YTTERTAK 264 Takoppbygg Taket bygges opp som saltak av tak-elementer i stål, med ~12 helning. Taket har oppbygging som varmtak med folietekking. Isolasjonstykkelse varierer (29-36 cm). 28 TRAPPER, BALKONGER M.M. 281 Trapper Bygget får innvendig betongtrapp i kantineområdet. 70 UTENDØRS 71 Terrengbehandling Det er medtatt utgraving av torvmasser som kjøres bort til depot (inntil 3 km avstand). Områder som er planlagt til plenareal fylles opp med deler av de utgravde torvmassene til underkant matjordlag. 73 Utendørs VVS Her er medtatt vann og avløp til bygget samt eget overvannsystem med nødvendige sandfang og overvannskummer for alle utenomhusarealene. Det er medtatt avskjærende drensgrøft ovenfor nordre del av tomta, og mot vest. Alt overvann på tomta føres i lukket rør til Prestelva sør for tomta. 76 Veier. Plasser Det benyttes fiberduk i byggegrop. Arealene som skal benyttes til kjøre- og parkeringsareal fylles opp med steinmasser. For areal til grusbane og ballbinge benyttes grusmasser som toppdekke. Kjøre- og parkeringsareal, inkl. busslomme i Fosseveien, opparbeides med asfalt som toppdekke. Areal under betongheller avsluttes med settesand. 77 Park. Hage Er beskrevet i arkitektens beskrivelse. Namsos Trønder-plan as Reidar Klykken 4

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak-

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak- Brannsikker bygård -prioritering av sikringstiltak- Prosjektgruppa Brannsikker bygård Oslo brann- og redningsetat 2002 Brannsjefens ord Det har vært mange dramatiske branner i de gamle bygårdene opp gjennom

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan Øvrebyen Brannsikringsplan COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Rev Dato Tekst Saksb Kontr Godkj B 13122010 ENDRINGER OPPSETT/LAYOUT TOV TOV A 16112010 DIV ENDRINGER

Detaljer

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 1 INNHOLD 1 ORGANISASJON... 3 2 BAKGRUNN OG FREMDRIFT... 3 3 AREAL... 4 4 MÅLSETTING... 4 5 FOLKEBADETS INNHOLD... 4 6 UNIVERSELL UTFORMING... 6 7 TOMT OG SITUASJONSPLAN...

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Grønlandsleiret 44, Oslo Nybygg Ferdigmelding nr. 679/2008 Prosjektnr. TP10449/10757 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE

PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE Beregnet til Bodø kommune Dokument type Mulighetsstudie Revisjon Dato 2013-08-20 Oppdragsnummer 7120980 PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE Oppdragnummer 7120980

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Utgitt av Statens bygningstekniske etat (BE). Rett og slett er ajourført per 20. desember 1990. I denne elektroniske utgaven mangler enkelte figurer

Detaljer

SMÅ, RIMELIGE OG ROBUSTE BOLIGER

SMÅ, RIMELIGE OG ROBUSTE BOLIGER Vestlandske Boligbyggelag SMÅ, RIMELIGE OG ROBUSTE BOLIGER Rapport Bjørn-Frode Schjelderup og Sara Henriksen 2010 2 17. november 2008 ble det gitt tilsagn fra Husbanken Region Vest til Vestbo om igangsettelse

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer