VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE"

Transkript

1 VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt Prosjektbeskrivelse PG Korrigert Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/ Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

2 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 2 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

3 INNHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse, arealberegninger (romprogram), framdriftsplan og kostnadskalkyle for alle fag - arkitekt (ARK) Espen Aursand Arkitektkontor AS, Namsos Beskrivelse og rapport fra grunnundersøkelser - byggteknisk konsulent (RIB) Trønder-Plan AS, Namsos Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag - brannteknisk konsulent (RIBR) Total Brannsikring AS, Alta. Beskrivelse og kostnadskalkyle,- VVS- konsulent (RIV) AS Plan Consult VVS, Namsos Beskrivelse og kostnadskalkyle,- El- konsulent (RIE) Svein Munkhaugen AS, Verdal. Tegningsliste og tegninger fra arkitekt og konsulenter i egen felles A3-perm. Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 3 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

4 BESKRIVELSE FRA ARKITEKT BAKGRUNN FOR PROSJEKTET. Dette forprosjekt datert september 2005 er et revidert forprosjekt som er utviklet i løpet av dette året ut fra politiske vedtak før jul Målet vårt har først og fremst vært å tilfredstille nye krav til læring som fremkommer i L97 og R04. For å få et mest mulig oppdatert prosjekt har brukergruppa, prosjektleder og undertegnede vært på en studiereise på fem skoler i og rundt Oslo i regi av Norsk Form og i tillegg på Råholt skole (feb.2005). Dette har utviklet prosjektet på en positiv måte. Det har ellers vært flere prosjektmøter med brukergruppa hvor prosjektleder Ulf Holsbø, Vadsø kommune, har ført referat og ledet møtene. I tillegg har det vært avholdt flere direkte møter arrangert av prosjektleder. De største endringene for dette reviderte forprosjektet har vært: Kulturskolen er tatt ut av prosjektet. (Vedtak Vadsø bystyre). Det er kommet inn to nye auditorier i prosjektet (erfaring studietur) Garderobeanleggene har fått en mer hensiktsmessig plassering (erfaring studietur) Lærerarbeidsplasser er plassert fysisk nærmere elevarealene Spesial rommene er blitt mer definert (klarere deling mellom almen-fleksibel og mer spesiell bruk, erfaring studietur) Bygget har videre fått skrått i stedet for flatt tak med utvendige nedløp og utvendige glass tak på flatt tak, er tatt helt ut av prosjektet. Dette mener vi på sikt gir mindre drift og vedlikeholdskostnader for skolen. Ute områder mot syd er klarere definert med to større i stedet for som tidligere et stort og tre mindre små tun. Barnehagen har tatt en del av ute områder mot syd-øst. Organiseringen av baser og fellesarenaer er videreutviklet i samsvar med ønske fra brukerne. Åpning mellom kantine og kroppsøvingssal/ballett gir fortsatt storstue -preg i bygget og eget treningsrom, hvilerom og dusj/bad med tak heis for rullestolavhengig elev er videreutviklet. Konseptet eller logistikken fra tidligere forprosjekt er i all hovedsak beholdt og skolen kan stenges på kveldstid slik at kantine/kjøkken og kroppsøvingssal med garderober kan fungere avlåst og uavhengig fra resten av skolen. Vi har i planprosessen erfart at møbleringsplaner har vært spesielt nyttige i utarbeidelsen av revidert forprosjekt, da dette har gitt en grei konkretisering av bruksarealer. Parallelt med utarbeidelsen av forprosjektet har det pågått arbeide med å utarbeide reguleringsplan for skoleområdet. Dette arbeidet har påvirket utomhusområdet. Bil og busstrafikk til og fra skoleområdet er også endret. Parkering av biler er flyttet fra nord for bygget til øst for bygget for å oppnå best mulig trafikksikkerhet. Eget møte og befaring med bussjåfører på tomta har vært en nyttig erfaring. Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 4 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

5 1.1.2 GENERELT OM DEN FORESLÅTTE LØSNINGEN Generelt utomhus: Tomta er åpen og bør skjermes mot sjenerende vind. Det er viktig å ta vare på tomtas naturlige muligheter ved plassering og utforming av bygningen(e). Dette gjelder både terrengformasjoner og vegetasjon. Tomta er flat og lite kupert, Derfor må en forme terrenget med overskuddsmasser fra byggegrop, øvrige gravearbeider på tomta og grøfter. Ute arealet og lekeområdene bør derfor bearbeides samtidig eller like forut for at det bygges. Ute lek er en viktig aktivitet på skolen, og utformingen av ute områdene betyr derfor mye for elevenes trivsel og muligheter for å utfolde seg. Ettersom klima- eller tomteforhold er klimautsatt, bør det om mulig søkes assistanse fra hagebrukskyndige folk lokalt fra stedet både i den videre planlegginga og den praktiske gjennomføringa av prosjektet. Skolegården, som er elevenes første møte med skolen, bør få en spennende utforming med mulighet for mange formål og aktiviteter. Skolens ute arealer bør gi rom for mange formål og aktiviteter, f.eks.: o fri lek og opphold o bygge lek, plantedyrking og naturfagundervisning o idrettsaktiviteter o samlingsplass o ute plass for personalet o trafikk- og parkeringsarealer Hvis det disponible arealet i praksis og mot formodning viser seg for lite eller uegnet, kan enkelte av disse formålene legges til områder utenom selve skoleanlegget. Det skal etableres gangbro og ca 80m gang- og sykkel vei til Varangerhallen. Erfa- publikasjon nr. 21/79 gir anbefalinger om arealbehov. Også for ungdommer i ungdomsskolen, kan det være ønskelig med en oppdeling av ute arealene i to områder med egne innganger. Leskur bør fordeles over hele skoleområdet. Overdekkede inngangspartier og relativt store tak utsikk fungerer også som leskur og tørre oppholdssoner rundt bygget. Behovet for dette er her størst for de eldste elevene. Planløsninger: Fra adkomst veien fra øst (Fosseveien) ledes man inn til parkering øst for skolen og man får et klart skille mellom gående og kjørende trafikk. Rullestolbilparkering er vist mot nord med kort avstand til inngang nord. Søppel containere er plassert nord for skolen med frittstående tak over. Som vist på perspektiv og utomhusplanen, er det plass for parkering av sykler ved adkomst til skoletomten både fra øst, vest, nord og syd. Det er benyttet rimelige utgravingsmasser fra tomta til å danne jordvoller som vist på frihånds perspektiv og utomhusplan. Disse vil fungere som tribuner for amfi syd for hovedinngang og foreslått håndball og ballbinge. De vil også skjerme mot vær og vind. I tillegg er det asfaltert og lagt grus, plen og belegningsstein som vist på utomhusplan, samt trær hvor to trær har sittebenker rundt seg i de to hovedtunene mot syd. Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 5 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

6 På utsiden av bygget er det foreslått kantstein som vist på utomhusplanen for å få en pen overgang fra bygget til utomhusarealene. Se perspektiv tg. AP-1 3D og funksjonsplan AF-1 for den videre beskrivelse av rommene i skolen. Skolen har en klar øst - vest gangtrafikksone som binder sammen de tre trinnene (8,9 og 10 trinnet) mot syd og gymsal, felleskantine, vaktmester, funksjonshemmet elev - rom, garderober, auditorium, mediatek og spesialrom mot nord. Langs denne øst - vest gangsonen er det god utsikt mot de sydvendte to hovedtunene og således blir det enkelt å orientere seg i bygget. Felleskantina med tilliggende skolekjøkken, som er det første en ser når en kommer inn hovedinngangen, danner et felles torg eller storstue i skolen. Denne opplevelsen av storstue blir forsterket når man ved spesielle anledninger åpner opp med foldevegger mellom kroppsøvings salen og felleskantina. Godt med vindu i 2 etasje i kantina mot syd og vest gir bra dagslys i dette rommet. I felleskantina blir amfiet også trapp opp til 2 etasjes tekniske rom. Det er også planlagt en tribune eller halvbuet balkong ved siden av amfiet i 2 etg. Vest for resepsjonen ved inngang nord ligger administrasjonen til skolen med kontorer og garderober for personale, helsesøster rom, felles møte rom osv. Vest for administrasjonen ligger personal og møte rom. Vest for dette igjen ligger metall, tekstil, tresløyd, keramikk, verksted, teknologi, naturfag, musikk osv. Elevenes læringsarealer med baser er delt opp i tre hovedtrinn, eller fingre mot syd, sammen med arbeidsplassene til lærerne. Nærhet elev - lærer har her vært et viktig valg, men nærheten er gjort slik at elevbesøkene ikke blir for påtrengende. Ellers er gruppe rom og felles læringsarealer planlagt i nært samråd med og etter forslag fra brukerne. Desentraliserte elev og lærergarderober med rent bygg løsning har vært viktig for å minske renholds ugifter og slitasje på skolen. Garderobene nåes ved først å ta av seg skitne sko ved inngangene og bære dem inn til garderobene i bygget. Ved at enhver nå står fritt med å velge hvilken inngang en vil benytte så minskes institusjonalseringspreget ved skolen. Elever skal som andre, ikke siles gjennom en bestemt inngang, men skal stå fritt velge hvor en går inn og ut av bygget. Slik garderobene nå er plassert, så minsker de ikke utsikten og lysinnslippet i bygget til andre rom. Det er videre lagt inn foldevegger mellom basene for å gi fleksibilitet og best mulig tilpassning til framtidige endringer i arbeidsformer/pedagogikk. Basene blir mer individuelle oppholds rom for elevene hvor de i utgangspunktet får sine faste selvstendige baser. Elevene kan gå fra basene og ut i fellesarenaene for å delta i mer felles aktiviteter eller de kan gå enda lengre til møte rom og spesial rom for diverse mer eller mindre selvstendige prosjekt/- gruppearbeider i samsvar med L97 og R94. Andre etasjes plan har to tekniske rom for ventilasjon, et fyr rom og rom for el- installasjoner. Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 6 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

7 1.1.3 MATERIALVALG Kap. 23 Yttervegger Yttervegger er oppbygget av følgende materialer fra ytterst til innerst: - 108mm Tegl - 30mm luftspalte - 50mm murplate - 0,2mm Diffusjonsåpen papp - 9mm GU - 150mm bindingsverk av tynnplateprofiler, isolert med 150mm A-kvalitet isolasjon - 0,2mm diffusjonssperre - 48mm Utlekting, isolert med 50mm mineralull - 13mm gipsplate x 2 lag Dører og vinduer: I de store glassfeltene benyttes aluminiums glassfasader. Vinduer for øvrig utføres glassfiber. Alle utvendige dører utføres i aluminium. Glass skal være av type KN 155 Cool Lite el. likeverdig. Alle glasflater i fasaden skal benytte samme type glass. Blindfelt i fasader skal ha bakenforliggende lakkert glass i RAL 7037, dette for å hindre gjennomsyn, og at glassoverflatene skal være så like som mulig. Glass vil få farge i viktige fellesarealer. Kap. 24 Innervegger I innervegger vil det i hovedsak bli benyttet stålstendere i så stor utstrekning dette lar seg gjøre. Ved de store høydene kan det bli aktuelt å benytte laminerte trestendere for å oppnå tilfredsstillende stivet i veggkonstruksjonene. Standard oppbyggin er som følger: - 13mm gipsplate x 2 lag mm Isolert stenderverk (beregnes fra lydkrav og vegghøyder) - 13mm gipsplater x 2 lag Som ekstra forsterkning kan det legges inn Robust gipsplate eller MDF/finèrplate som forsterkning bak gipsplatene isteden for et av lagene av gips. MDF/finèrplate er å foretrekke der det skal henges opp mye tungt utstyr på vegger som man ikke helt vet plasseringen på. Ellers monteres forsterkninger i vegger der innredninger skal henges opp. For gipsplatene skal det sparkles og legges strie av glasfiber/lavstruktur på vegg, inkludert betongvegger. Maling består av (Grunning + to strøk Akryl el. Alkyd - maling) av strie på vegger. For wc, bad og garderober er det beskrevet keramiske fliser. Dette med tanke på renhold og slitasje på sikt. Fliser har en stor motstandsstyrke mot hærverk og protting/nedriving av tapeter etc. som for eksempel i dusjsoner/våtrom som vil medføre vannlekkasjer. Det er også medtatt beskyttelsesbord som enten kan lakkeres eller males. Dette er ment å plasseres på strategiske viktige steder der det kan bli stor slitasje av for eksempel bak rygg på stoler. Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 7 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

8 Dører og vinduer: Det skal benyttes laminerte kompakt dører i de fleste innvendige dører. Og vinduene utføres i karmer av tre med lyd-/brannglass. Dører og vinduer følger brann- og lyd tekniske redegjørelse fra RIBR og tegninger. Kap. 25 Dekker I første etasje er det gulv på grunn. Og for andre etasje er det hulldekker med påstøp. Dette er beskrevet nærmere hos RIB. For overflate gulv benyttes i hovedsak homogent vinylbelegg på avrettede betonggolv for alle rom. Golvbelegget brettes ca 5-8cm opp på vegg for å danne sokkellist For wc, bad og garderober er det beskrevet keramiske fliser. Fliser på gulv har større slitasje egenskaper en gulvbelegg. Jfr. overflatebehandling fliser under innervegger. I gymsal er det medtatt parkett for sportsgulv. Denne er 31mm tykk totalt og består av 15mm parkettstaver og 16mm gummi på undersiden. I verksteder og utsatte steder med stor slitasje på gulv er det beregnet overflatebehandling med Epoksymaling. Dette er gjort med tanke på slitasje. Hvis noe faller ned, skrapes malingen opp, og dette kan reppareres med et nytt strøk epoksy. Hvis det benyttes gulvbelegg isteden for, får man sår som vanskelig kan fjernes. Det skal benyttes skifergulv på sterkt utsatte plasser som VF (hovedinnganger)og Hall/Kantine. Ellers kan parkett legges inn på spesielle plasser med tanke på utsmykking/opplevelse. Dette er ikke medtatt i prosjektet men satt opp som opsjonspriser. Himling og overflate i alle rom skal ha akustiske himlinger. Disse skal ha mønster integrert med ventiler og lysarmaturer. Det er beregnet ned senket synlige T-profilhimlinger i korridorer, hjemmebaser og kontordeler. I hallen vil det også bli benyttet materialer med akustisk demping. I auditoriene skal det særskilt beregnes etterklangstid for å oppnå ønsket resultat, og god lydbæring helt til de bakerste plassene. Det er her også medtatt lydplater på vegger for demping av etterklangstiden. Kap. 26 Yttertak Yttertaket skal utføres av isolerte lettakselementer, Jfr. Beskrivelse til RIB Det er medtatt listetekking for montering på folie på tak. Listetekking er ment å skal være med på å bryte ned takets overflate. Det er også medberegnet sikkerhetsutstyr som snøfangere og feieplattformer. Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 8 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

9 Kap. 27 Inventar Dette omfatter inventar som leveres med monteringskostnader. Inventar regnes som gardiner, kjøkken innredninger med hvitevarer, speil, såpedispensere, persienner/sol avskjerming, møbler, m.m. Sanitærutstyr for alle rom, inkl garderober. Komplett skilting, utvendig og innvendig. Kap. 28 Trapper og balkonger mm. Det er medtatt håndlister og rekkverk til trapp og balkong Kap. 77 Park og hage Arbeider utomhus, inkluderer opparbeiding av utearelaer i henhold til utomhus plan. Det er medtatt en del planting av trær på uteområde. Plenarealer belegges med vekstjordlag på min 100mm tykkelse, og sås med sports frø. Foran inngangssoner skal betongheller eller likeverdige materialer bygges opp slik at den danner en rampe opp til VF Det skal være asfalt på parkeringsplasser og øvrige adkomster. Jfr. RIB Som utstyr er det medtatt benker, sykkelstativ, trebeskyttere Kap. 91 Inventar og utstyr Dette omfatter inventar og utstyr som leveres uten monteringskostnader. Det er i prosjektet medtatt både komplet utvendig og innvendige utstyr til sports- og gymnastikkanlegg med alt nødvendig utstyr. Full møblering av aller rom med skap, benker, stoler og innredning i alle rom. og med bestykning med kopper, tallerker, kniver og skjeer med mer. Komplett renholdsutstyr, med alle nødvendige maskiner for renhold er medtatt. Sanitærutstyr for alle rom, inkl garderober. AV utstyr for Auditoriene, hall og alle base rom. Innredninger for spesial rom som laboratorium, verksteder. Det er ikke medtatt datautstyr i kostnadsoppsettet. Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 9 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

10 1.1.4 AREALBEREGNINGER Romprogram: Rom Rom Areal Gulv: NR Rom Navn perim areal A-101 Garderobe-vrimleareal 36,20 m 66,50 m² A-102 WC-Gutter 5,20 m 1,50 m² A-103 WC-Gutter 5,20 m 1,50 m² A-104 WC-Jenter 5,20 m 1,50 m² A-105 WC-Jenter 5,20 m 1,50 m² A-106 Gang 23,10 m 21,10 m² A-107 Grupperom A1 13,60 m 11,50 m² A-108 Grupperom A2 13,60 m 11,60 m² A-109 Arbeidsrom lærere 35,00 m 63,60 m² A-110 Telefonboks 3,50 m 0,80 m² A-111 Bøttekott 4,90 m 1,50 m² A-112 EL-fordeler 5,30 m 1,20 m² A-113 Lager 12,90 m 9,30 m² A-114 Læringsareal 53,10 m 157,20 m² A-115 Base A3 25,10 m 39,30 m² A-116 Base A2 25,10 m 39,50 m² A-117 Base A1 25,10 m 39,50 m² B-010 Veksthus 16,70 m 12,10 m² B-101 VF 13,90 m 11,90 m² B-102 Korridor 56,20 m 56,60 m² B-103 Møterom 17,70 m 18,00 m² B-104 RS-WC 9,00 m 4,90 m² B-105 Musikkrom 29,70 m 41,20 m² B-106 M-lager 14,80 m 10,20 m² B-107 Auditorium 35,30 m 76,30 m² B-108 Mediatek 35,70 m 77,70 m² B-109 Gang 33,40 m 30,50 m² B-110 EL-skap 4,80 m 1,10 m² B-111 Biologi/naturfag 30,90 m 56,40 m² B-112 Fysikk/Kjemi 30,50 m 54,70 m² B-113 Forberedelse 21,20 m 24,10 m² B-114 Lager 10,90 m 5,60 m² B-115 Verksted 31,90 m 61,20 m² B-116 Lager maskiner 20,60 m 19,70 m² B-117 Kopiering 8,30 m 4,10 m² B-118 Tre, metall, keramikk 33,60 m 64,10 m² B-119 Keramisk ovn 12,10 m 9,30 m² B-120 Auditorium 35,30 m 76,20 m² B-121 Metall, tekstil 30,80 m 58,40 m² B-122 Lager 20,20 m 21,10 m² C-101 Base C1 25,10 m 39,30 m² C-102 Base C2 25,10 m 39,50 m² C-103 Base C3 25,10 m 39,50 m² C-104 Læringsareal 53,00 m 158,60 m² C-105 Lager 13,00 m 9,50 m² C-106 EL-skap 5,30 m 1,20 m² C-107 Bøttekott 4,90 m 1,50 m² C-108 Gang 23,00 m 20,40 m² C-109 Grupperom C1 13,70 m 11,60 m² C-110 Grupperom C2 13,70 m 11,60 m² C-111 Arbeidsrom lærere 35,10 m 63,90 m² C-112 Telefonboks 3,50 m 0,80 m² Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 10 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

11 C-113 Korridor 51,00 m 51,90 m² C-114 Garderobe/vrimleareal 45,20 m 110,50 m² C-115 WC-jenter 4,30 m 1,10 m² C-116 WC-jenter 4,30 m 1,10 m² C-117 WC-gutter 4,30 m 1,10 m² C-118 WC-gutter 4,30 m 1,10 m² C-119 Møte og spiserom 23,50 m 34,20 m² C-120 Møte og spiserom 25,50 m 40,50 m² C-121 Kontor 1 13,30 m 10,30 m² C-122 Kontor 2 13,40 m 10,40 m² C-123 Kontor 3 13,40 m 10,40 m² C-124 Kontor 4 13,40 m 10,40 m² C-125 Kontor 5 13,40 m 10,40 m² C-126 Kontor 6 17,40 m 18,80 m² C-127 Kopi/rekvisita 10,00 m 6,20 m² C-128 Garderobe damer 18,00 m 14,20 m² C-129 WC damer 5,00 m 1,50 m² C-130 Dusj damer 7,20 m 3,10 m² C-131 Garderobe herrer 17,90 m 14,00 m² C-132 WC herrer 5,00 m 1,50 m² C-133 Dusj herrer 7,20 m 3,10 m² C-134 Korridor 49,60 m 40,80 m² C-135 Helsesøster 14,30 m 12,70 m² C-136 Helsesøster/møterom 14,70 m 13,40 m² C-137 Vaskesentral 20,00 m 19,40 m² C-138 EL-skap 5,20 m 1,20 m² C-139 Lager 9,60 m 5,00 m² C-140 Kostrom /underv./kantine 40,10 m 77,10 m² C-141 Vaskerom 7,80 m 3,70 m² C-142 Tørrlager 13,10 m 10,00 m² C-143 Kjølerom 8,20 m 4,10 m² C-144 Bad/WC 13,60 m 10,30 m² C-145 Trenningsrom 19,50 m 22,20 m² C-146 Hvilerom 15,30 m 14,60 m² C-147 Søppelrom 9,10 m 5,20 m² D-101 VF 13,90 m 11,90 m² D-102 Gang 54,20 m 54,90 m² D-103 Hall 59,70 m 161,40 m² D-104 Hall/resepsjon 33,50 m 46,10 m² D-105 WC-D 5,50 m 1,90 m² D-106 WC-H 5,60 m 2,00 m² D-107 VF 11,60 m 8,00 m² D-108 Kontor resepsjon 14,10 m 11,20 m² D-109 Garderobe Damer 20,30 m 19,40 m² D-110 Dusj damer 14,10 m 11,00 m² D-111 WC damer 8,20 m 4,10 m² D-112 Korridor 23,70 m 17,10 m² D-113 Garderobe Herrer 20,00 m 18,80 m² D-114 Dusj herrer 13,50 m 10,20 m² D-115 WC herrer 8,00 m 3,90 m² D-116 EL sjakt 6,50 m 1,00 m² D-117 Kontor vaktmester 15,30 m 14,60 m² D-118 Lager rengjøring 17,40 m 12,00 m² D-119 Gymsal 68,80 m 278,40 m² D-120 Apparater 25,90 m 29,90 m² D-121 Utelager 11,90 m 8,80 m² D-122 Verksted vaktmester 20,80 m 18,20 m² E-101 Garderobe/vrimleareal 36,60 m 65,00 m² E-102 RS WC 9,00 m 4,90 m² E-103 WC- gutter 5,50 m 1,60 m² E-104 WC- gutter 5,50 m 1,60 m² Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 11 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

12 E-105 WC- jenter 5,50 m 1,60 m² E-106 WC- jenter 5,50 m 1,60 m² E-107 Gang 19,60 m 17,50 m² E-108 Grupperom E1 13,60 m 11,50 m² E-109 Grupperom E2 13,60 m 11,60 m² E-110 Arbeidsrom lærere 35,10 m 63,90 m² E-111 Telefonboks 3,50 m 0,80 m² E-112 Bøttekott 4,90 m 1,50 m² E-113 Lager 12,90 m 9,30 m² E-114 EL-skap 5,30 m 1,20 m² E-115 Læringsareal 53,10 m 158,70 m² E-116 Base E1 25,10 m 39,50 m² E-117 Base E2 25,10 m 39,50 m² E-118 Base E3 25,10 m 39,30 m² D201 Balkong/anfi 100,00 m² D202 Vent rom 1 127,70 m² D203 Sluse 7,90 m² D204 Fyrrom 33,30 m² D205 Telematikk 6,00 m² D206 Sprinkler 3,40 m² D207 Elfordeling 14,80 m² D208 Elsjakt 1,00 m² D209 Vent rom 2 67,00 m² Usikkert areal 30,00 m² Sum Netto areal = 3863 m² Netto Areal = 3.863m² Nettoareal er areal av rom begrenset av bygningsdeler som vegger, søyler, ledningssjakter osv. For å beregne nettoareal tas mål fra innsiden av vegg eller annen begrensende bygningsdel. I nettoareal medregnes: - alle faste innredningsenheter (kjøkkeninnredning, skap o.l.) - frittliggende rør og ledninger - alle elementer for oppvarming (kjeler, radiatorer, ovner o.l.) I nettoareal medregnes ikke: - dør- og vindusåpninger i vegg - utsparing og nisjer mindre enn 0,5 m² i tilgrensende bygningsdeler - flyttbare mellomvegger Nettoareal for et rom er også benevnt romareal. BTA = Bruttoareal = 4.146m² Bruttoareal er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside Bruttoareal for en bygning er summen av bruttoarealene for bygningens etasjer, inklusive innskutte etasjer, gallerier, loft, kjeller og kulverter med høyde min. 1,9 m. BYA = Bebygd areal = 4.096m² Bebygd areal er det arealet som en bygning dekker av terrenget. NS 3940 gir detaljerte regler for hva som regnes med i bebygd areal: - åpent, overbygd areal som portrom, arkader, overbygde terrasser, svalganger, åpen garasje eller carport - overbygd gårdsplass eller glassgård. - utkragede bygningsdeler med fri høyde over terreng mindre enn 3 m, bygningsdeler som er utkraget mer enn 1,5 m og har fri høyde over terreng mellom 3 og 5 m - bygningsdeler utenfor fasadeliv som er understøttet fra terreng Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 12 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

13 1.1.5 FRAMDRIFTSPLAN FOR PROSJEKTET. Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 13 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

14 1.1.6 SAMLET KOSTNADSOVERSALG FRA PROSJETKERINGSGRUPPEN (PG) Konto oppsett på 1sifferet nivå: Konto Tekst Pris KONTOPLAN 1 FELLESKOSTNADER BYGNING VVS ELKRAFT TELE OG AUTOMATISERING ANDRE INSTALLASJONER SUM: 1-6 HUSKOSTNAD UTENDØRS SUM: 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD GENERELLE KOSTNADER SUM: 1-8 BYGGEKOSTNAD SPESIELLE KOSTNADER SUM: 1-9 PROSJEKTKOSTNAD Konto oppsett på 2sifferet nivå: Konto Tekst Pris KONTOPLAN 1 FELLESKOSTNADER 1.1 Rigg osv Drift byggeplass Entrepriseadministrasjon Andre kostnader Hjelpearbeider tekniske fag Diverse 0 SUM : 1 FELLESKOSTNADER Konto Tekst Pris KONTOPLAN 2 BYGNING ARK 2.0 Rivningsarbeider og forberedende arbeider Grunn og fundamenter Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger m.m Malerarbeider. Diverse SUM : 2 BYGNING ARK Konto Tekst Pris KONTOPLAN 2K BYGNING RIB 2K.1 Grunn og fundamenter K.2 Bæresystemer K.4 Innervegger K.5 Dekker K.6 Yttertak K.8 Trapper, balkonger mm SUM : 2K BYGNING RIB Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 14 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

15 Konto Tekst Pris KONTOPLAN 3 VVS 3.1 Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Kulde Luftbehandlingsanlegg Luftkjøling 0 SUM: 3 VVS Konto Tekst Pris KONTOPLAN 4 ELKRAFT 4.1 Generelle anlegg Høyspenning Fordeling Lys El varme Driftsteknisk Andre elkraftanlegg SUM : 4 ELKRAFT Konto Tekst Pris KONTOPLAN 5 TELE OG AUTOMATISERING 5.1 Generelle anlegg Datakommunikasjon Telefon Alarm og signal Lyd og bilde Automatisering Integrert kommunikasjon Andre 0 SUM : 5 TELE OG AUTOMATISERING Konto Tekst Pris KONTOPLAN 6 ANDRE INSTALLAS.JONER 6.1 Reservekraft Heiser Rulletrapper, rarpost mm Sammensatte enheter AvfaII og støvsuging Piper Skjerming 0 SUM : 6 ANDRE INSTALLASJONER Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 15 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

16 Konto Tekst Pris KONTOPLAN 7 UTENDØRS 7.1 Terrengbehandling Konstruksjoner Utendørs WS Utendørs elkraft Utendørs tele og automatisenng Veier og plasser Park. Hage SUM : 7 UTENDØRS Konto Tekst Pris KONTOPLAN 8 GENERELLE KOSTNADER 8.1 Program Prosjektering Administrasjon Bikostnader Forsiknnger, gebyrer Tilknytting Elkraft Tilknytting Teleanlegg Diverse SUM 8 GENERELLE KOSTNADER Konto Tekst Pris KONTOPLAN 9 SPESIELLE KOSTNADER 9.1 Inventar 09 utstyr Tomt Finansieringskostnader Salgskostnader Merverdiavgift inn Merverdiavgift Ut Investeringsavgift Utestâende 0 Diverse 0 SUM : 9 SPESIELLE KOSTNADER TOTALSUM:KONTOPLAN Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 16 Sivilarkitekter MNAL NPA Robrygga vestre havn Postboks NAMSOS Tlf: Fax: E-post:

17 Trønder-plan as 0434 VADSØ UNGDOMSSKOLE Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS REVIDERT FORPROSJEKT KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 00 GENERELT Dette kapitlet beskriver grunnarbeidene for bygget, betongarbeidene, stålkonstruksjonene, limtrekonstruksjonene (bæresystemet) og hovedtaket. I tillegg beskrives utomhusarbeidene med unntak av gartnerarbeidene i dette kapitlet. 21 GRUNN OG FUNDAMENTER 21.1 GRUNNARBEIDER Generelt Det er utført prøvegraving på tomta. Ved prøvegravinga ble det tatt 2 stk prøver som er analysert i laboratorium av geoteknisk firma Rambøll AS. Prøvegravinga ble avsluttet når man traff på fast grunn på dybde ca 2,0 4,0 m. Fjell ble ikke påtruffet ved gravinga (med unntak av område mot øst hvor dette er mer usikkert). Det vises til vedlagte rapport datert fra Trønder-plan og notat datert fra Rambøll. Det er tidligere utført grunnundersøkelser like sør for tomta (for fotballhall). Resultatene fra disse undersøkelsene inngår, sammen med prøvegravingen, i vurderingsgrunnlaget for fundamenteringen av skolebygget. Klargjøring av tomt Tomta er flat og ligger vest for Fosseveien like nord for Varangerhallen. Terrenget ligger i dag på kote ca + 24,50. Laveste nivå (tomtas sør-vestre del) ligger ca 0,5 m lavere. Tomta er fri for vegetasjon og har lett adkomst direkte fra sidevei til Fosseveien. Byggegrop Tomta er dekket av torv i ca 1 m dybde (ned til kote ca + 23,50). Under torva består grunnen av mineralske masser. Øverst ligger et sandlag i varierende tykkelse (0,2 0,5 m). Under sandlaget er det leire (stort sett fast, men noe bløtere i parti på tomtas vestre del). Under bygget fjernes torva ned til sandlaget. En del av torva skal deponeres på tomta for senere gjenbruk til jordvoller på utomhusanlegget. Resten av torva skal bortkjøres. Forsterkning av grunn Ny kvalitetsfylling av stein fylles opp til underkant fundamentene. På toppen av fyllinga legges et fortettingslag av pukk eller lignende. Over fortettingslaget legges et cm tykt drenerende gruslag som drenssjikt opp til UK isolasjon under golv på grunn (ca. 10 cm gruslag under fundament). 1

18 Trønder-plan as 0434 VADSØ UNGDOMSSKOLE Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS REVIDERT FORPROSJEKT Last fra bygget og fra fyllinga vil gi tilleggsspenninger i grunn og dermed gi setninger. Størrelsen på setningene vil avhenge av kvaliteten på massene i undergrunnen og av dybden til fast grunn. Beregninger som er utført viser at det kan oppstå setninger i størrelsesorden inntil 7 cm. Dette reduseres ved forbelastning av grunnen. Setningene forventes å bli størst i nordvestre del av bygget. Det forventes at setningene blir forholdsvis jevne og at de utvikles over lang tid, trolig flere år. For at en vesentlig del av setningene skal være unnagjort før byggearbeidene starter, er det valgt å forbelaste grunnen. Det er innhentet eget tilbud hvor beskrevet ny kvalitetsfylling av stein gjennomføres høsten Det fylles opp til underkant av fundamentene. På toppen av fyllinga er det beskrevet lagt et fortettingslag. Bærelag Over fortettingslaget legges det et tykt drenerende lag av grus under golv på grunn og under fundamentene. Drenering Det legges drensledninger rundt bygget, som føres via sandfangkum til overvannssystem BETONGARBEIDER Fundamenter, grunnmurer Fundamentene utføres i armert betong. Under vegger benyttes banketter og for søyler benyttes frittstående søylefundamenter. Generelt marktrykk som legges til grunn er 180 kn/m2 bruddlast. Bæreevnen for søylefundamentene reduseres til 150 kn/m2 bruddlast. Over fundamentene er det i yttervegger tenkt isolert plasstøpt ringmur opp til uk golv i 1. etg. Utenfor plasstøpt grunnmur mures vegg av lett-klinker, til bæring av overliggende tegl-vegg. Grunne fundamenter frostsikres med markisolasjon. 22 BÆREYSTEMER Generelt Hovedbæresystemet består av : - Bæring i yttervegger : stålsøyler og -bjelker i standard profiler. - bæring i møne : synlige søyler og bjelker av limtre. Bæresystemet antas oppført uten ytterligere brannisolering, da konstruksjonene er forutsatt å holde krav R15 (gjelder ikke hvor 2 etasjer). Til bæring av 2. etasje (og tak over) forutsettes stålkonstruksjoner brannisolert til klasse R /223 Søyler / bjelker I kantine ved hovedinngang er en betongsøyle plassert synlig. Ellers er søylene generelt sett plassert skjult i yttervegger, i korridorvegger og i vegger mellom læringsareal og baser. 2

19 Trønder-plan as 0434 VADSØ UNGDOMSSKOLE Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS REVIDERT FORPROSJEKT Stålbjelkene vil generelt bli skjult i vegg eller over himling. Enkelte limtredragere vil være synlig. Ved bæring av Lett-tak konstruksjon vil limtredragere skråskjæres, og stålbjelkene påføres stålplate i OK, tilpasset takfallet. Det benyttes fortrinnsvis valseprofiler som bjelker og hulprofiler som søyler. Dette gir optimale dimensjoner med hensyn til økonomi, samtidig som konstruksjonene enkelt kan skjules i vegg og over himling. 23 YTTERVEGGER 231 Primærkonstruksjoner Yttervegger bygges i lett konstruksjon og er beskrevet i arkitektens beskrivelse. 24 INNERVEGGER 241 Primærkonstruksjoner En del innervegger blir oppført i betong. Dette som horisontale avstivingsskiver til bygget, samt bæring av 2. etasje. Øvrige innervegger bygges i lett konstruksjon og er beskrevet i arkitektens beskrivelse. I 2. etasje bygges alle innervegger i lett konstruksjon og er beskrevet i arkitektens beskrivelse. 25 DEKKER 251 Primærkonstruksjoner Dekker mellom 1. og 2. etg. (golv i tekniske rom) utføres som pre-fabrikerte betongelementer. Ved dekke i balkongkonstruksjon benyttes plasstøpt betong. Dekkene legges opp på betongvegger rundt gymsal/garderobeanlegg, og stålramme. Dekkene påføres en tynnavretting for golvbelegg. 252 Golv på grunn Over drenssjiktet legges først 100 mm isolasjon, diffusjonssperre og ytterligere 50 mm isolasjon. Deretter plasstøpes 90 mm armert golv på grunn. Golvet påføres tynnavretting for golvbelegg. Det utspares for golv i våtrom som således kan etterstøpes for å sikre fallforhold til sluk. Alternative løsninger for golv på grunn vil bli vurdert i tilbudsfasen. 257 Utstyr Golvvarme-rør innstøpes i golv på grunn. Dette beskrives av VVS- konsulent. 3

20 Trønder-plan as 0434 VADSØ UNGDOMSSKOLE Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS REVIDERT FORPROSJEKT YTTERTAK 264 Takoppbygg Taket bygges opp som saltak av tak-elementer i stål, med ~12 helning. Taket har oppbygging som varmtak med folietekking. Isolasjonstykkelse varierer (29-36 cm). 28 TRAPPER, BALKONGER M.M. 281 Trapper Bygget får innvendig betongtrapp i kantineområdet. 70 UTENDØRS 71 Terrengbehandling Det er medtatt utgraving av torvmasser som kjøres bort til depot (inntil 3 km avstand). Områder som er planlagt til plenareal fylles opp med deler av de utgravde torvmassene til underkant matjordlag. 73 Utendørs VVS Her er medtatt vann og avløp til bygget samt eget overvannsystem med nødvendige sandfang og overvannskummer for alle utenomhusarealene. Det er medtatt avskjærende drensgrøft ovenfor nordre del av tomta, og mot vest. Alt overvann på tomta føres i lukket rør til Prestelva sør for tomta. 76 Veier. Plasser Det benyttes fiberduk i byggegrop. Arealene som skal benyttes til kjøre- og parkeringsareal fylles opp med steinmasser. For areal til grusbane og ballbinge benyttes grusmasser som toppdekke. Kjøre- og parkeringsareal, inkl. busslomme i Fosseveien, opparbeides med asfalt som toppdekke. Areal under betongheller avsluttes med settesand. 77 Park. Hage Er beskrevet i arkitektens beskrivelse. Namsos Trønder-plan as Reidar Klykken 4

VADSØ UNGDOMSKOLE BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET. Rev : 30.08.05. Side 1. www. totbrann.no.

VADSØ UNGDOMSKOLE BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET. Rev : 30.08.05. Side 1. www. totbrann.no. www. totbrann.no Boks 1189 9504 Alta Telefon 78440555 Mobil: 91636862 Telefax 78440119 alta@totbrann.no Utarbeidet av Bengt Slettli BRANNTEKNISK PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHET VADSØ

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Dusj Utslagsvask Håndvask i rustfritt stål HC vask HC WC med håndgrep WC Drikkefontene i rustfritt stål Håndvask med berøringsfritt

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

RB-Ve Rev_E. Flis glans i smyg 20x20cm våtrom. Grunningssjikt og Tynnpuss på betong/leca, forberedet for flislegging.

RB-Ve Rev_E. Flis glans i smyg 20x20cm våtrom. Grunningssjikt og Tynnpuss på betong/leca, forberedet for flislegging. Vegg av plater sparkling av gipsplater, forb underlag for glat strie, oppseting av glatt strie 2 s maling på gipsplateveg g 4,37 4,37 sparkling, 2str. Maling på gipsplater Vegg av betong sandsparkel valgfri

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1.

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1. FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember 2016 Versjon 1. Fosen Fjord Hotel Side 1 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Beskrivelse av bygningen

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv NOTAT Dato 2009-11-12 Oppdrag 8090305 Kunde Sandnes kommune Notat nr. 01 Til Magnor Birkeland Rambøll Vassbotnen 1 Pb 8058 NO-4068 STAVANGER T +47 97 42 80 00 F +47 51 80 12 19 www.ramboll.no Fra Kopi

Detaljer

REFERAT ARK_02-2 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT ARK_02-2 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-07-01 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812 NOTAT FAUSKE HELSETUN TITTEL Overordnet sammenstilling av branntekniske krav og tiltak DATO 6. nov 2014 TIL Prosjekteringsgruppen KOPI FRA KONTROLL OPPDRAGSNR. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT (REV.) Notat. fra prosjektmøte 22. juni 2005

ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT (REV.) Notat. fra prosjektmøte 22. juni 2005 ETABLERNG NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT (REV.) Notat fra prosjektmøte 22. juni 2005 Møtested: PLs kontor, Johan Grønvighs gt 10 Dato - tid: 22.6.2005 kl. 14.00 15.00 Til stede: Ulf A. Holsbø, prosjektleder

Detaljer

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging MEMO TITEL DATO 19. september 2017 SAKSBEHANDLER SIDEMANNSKONTROLL GODKJENT PROJEKTNR Jendem skole skisseprosjekt tilbygg/ombygging Tone Pedersen Pål A. Dahl Pål A. Dahl A087649 ADRESSE COWI AS Rennesøygata

Detaljer

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.07.2013 Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Innledning Dette kapitlet omfatter beregnings- og måleregler. Kapitlet

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr03 Til: Navn Oppdrag PLUS Arkitektur AS Boliger Manstad - Bergerhavna Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk strategi,

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.11.2015 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (1) Byggverk skal plasseres og utformes

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Glassrådgiver 2012-13

Glassrådgiver 2012-13 Glassrådgiver 2012-13 Brann Regelverk og klasser Martin Borg 13/2-13 Agenda Byggereglene Risikoklasser Brannklasser krav til bygg Brannklasser klassifisering av konstruksjoner Sertifisering/dokumentasjon

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert Til : P-gruppen Kopi til : Tiltakshaver Fra : Hjellnes Consult as, v/ Espen Lunde Dato : 10. november 2014 Rev.dato : 9. september 2015 Prosjekt : Emne : SKOGTUN BMB - Forprosjekt og kravspesifikasjon

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Forutsetninger. Regelverk. Beskrivelse av bygget SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Øren Driftsbygg DOKUMENTKODE 812663-Y-RIBr-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen Eiendom KF OPPDRAGSLEDER Andreas Ungersness KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEHANDLER Andreas

Detaljer

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-06-08 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE Beregnet til Nordland fylkeskommune Dokument type Tilstandsrapport Revisjon 0 Dato 2015-01-22 Oppdragsnummer 1350004162 SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI BRANNSIKKERHETSSTRATEGI Brannteknisk vurdering av Prosjekt Krøderen barnehage Krødsherad kommune Utarbeidet av: Steffen Lande SteG AS Storgata 8, 3611 Kongsberg Side 2 av 14 Prosjektdata Oppdragsgiver:

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

Fjerdum skole: Brannteknisk notat

Fjerdum skole: Brannteknisk notat Til: Fra: Dato/Rev: Gausdal kommune Norconsult v/karianne Ruud og Arne-Otto Bjerke (fagkontroll) 2016-02-24 / F01 Fjerdum skole: Brannteknisk notat Bakgrunn og forutsetninger Dette notat er vedlegg til

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming A 15.01.2016 Første utgave GH TE TE REV. DATE DESCRIPTION PREP. CHK`D APPR. OPPDRAGSGIVER LOGO ORIGINATOR DOCUMENT TITLE Brannteknisk hovedutforming. COMPANY

Detaljer

Utdrag fra byggeforskriften av 1985

Utdrag fra byggeforskriften av 1985 Utdrag fra byggeforskriften av 1985 Kap. 30 Brannvern, fellesbestemmelser :1 Innledning Bare departementet eller den departementet bemyndiger har adgang til å dispensere fra bestemmelsene i dette kapittel.

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.:

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.: Porsanger Kommune Brannkonsept Lakselv brannstasjon Ombygging 2013-09-19 / J01/ Brannkonsept Lakselv brannstasjon Dokument nr.: F001 Sammendrag Oppdraget gjelder utarbeidelse av brannkonsept til bruk i

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

Fliskonstruksjon Tegl Akustiske plater

Fliskonstruksjon Tegl Akustiske plater Rom Nr Rom Navn Post nr. beskrivelse Netto Vegg Vegg av plater Strimling og 2 s maling på sparkling av Glatt strie på gipsplater, gipsplatevegg forb underlag for glat strie, oppseting av glatt strie Strimling

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Oppdragsnr.: Dato: Oppdragsnavn: Gommerud skole. Brannteknisk prosjektering

Oppdragsnr.: Dato: Oppdragsnavn: Gommerud skole. Brannteknisk prosjektering Rapport: Brannteknisk prosjektering Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Utført av: Utarbeidelse av rapport: Gommerud skole Bærum kommune v/ Vidar Nyhus Mikael Blihovde A. L. Høyer as Hammersborg torg 3 0179 OSLO

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole

Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole Enerhaugen Arkitekt kontor AS Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole Dr. Dedichens vei 20, 0673 Oslo Rammesøknad 2014-04-11 Oppdragsnr.: 5131851 B01 2014-04-11 Til rammesøknad GBj SAN GBj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet

NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet NOTAT 01 Oscarsborg Havnefortet Sak nr.: 1200715 Dato: 25.5.2012 Sak: Oscarsborg 0002 Havnefortet Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av:

Detaljer

AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008. ing Vidar Aarnes

AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008. ing Vidar Aarnes AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008 3 sentrale dokumenter ved arealmåling NS 3940:2007 Retningslinjer ved arealmåling av bolig Veileder til NS 3940:2007 Ved byggesøknad: Grad av utnytting Grad av utnytting

Detaljer