"Rasespesifikk"avlsstrategi) (RAS)) for) BOXER) Gyldig)t.o.m.) ) Versjon(2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Rasespesifikk"avlsstrategi) (RAS)) for) BOXER) Gyldig)t.o.m.)01.06.2019) Versjon(2"

Transkript

1 "Rasespesifikk"avlsstrategi RAS for BOXER Gyldigt.o.m Versjon2 a

2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Generelt...4 Rasenshistorie;bakgrunnogutvikling...4 Overordnetmålforrasen...8 Rasens populasjon...8 Populasjonsstørrelse...8 Gjennomsnittlig kullstørrelse...9 Effektiv populasjonsstørrelse...9 Innavlsgrad...9 Brukavavlsdyr...9 Innhentingavavlsmaterialefraandreland...Feil!Bokmerkeikkedefinert. Beskrivelseavkortsiktigeoglangsiktigemål...10 Prioriteringogstrategiforånåmålene...11 Helse...10 Generellbeskrivelseavhelsesituasjonen irasen...12 Forekomstavhelseproblemer,sykdommerog/ellerdefekter...12 Tilstandermedlavfrekvensirasen:...14 Forekomst avreproduksjonsproblemer...15 Beskrivelseavkortsiktigeoglangsiktigemål...15 Prioriteringogstrategiforånåmålene...16 Mentalitet og bruksegenskaper...17 Jaktprøver,bruksprøverogmentaltester...17 Mentalitetogbruksegenskaper iforholdtilrasestandarden...18 Beskrivelseavkortsiktigeoglangsiktigemål...18 Prioriteringogstrategiforånåmålene...19 Atferd...19 Atferdsproblemer...19 Beskrivelseavkortsiktigeoglangsiktigemål...20 Prioriteringogstrategiforånåmålene...20 Eksteriør...21 Eksteriørbedømmelser...21 Overdrevne eksteriørtrekk...21 Beskrivelseavkortsiktigeoglangsiktigemål...22 Prioriteringogstrategiforånåmålene...22 Oppsummering...23 Prioriteringavviktigekortsiktigeoglangsiktigemål...23 Planforviderearbeidiklubben...23

3 RA RASforBoxer Innledning Dadethøsten2012blevedtattiNKKavalleraseklubberskulleutarbeideen rasespesifikk avlsstrategiras,varnorskboxerklubbnbkalleredegodti gangmedgjennomføringav enhelsejogatferdsundersøkelsepåboxeri samarbeidmednorgesveterinærhøyskole,.ettersomenviktigdelavrasvar åbeskrivenåværendestatusforsååbeskrivekortjog langsiktigemål,vardette heltideelt. ItilleggtilselvehelseJogatferdsundersøkelsen, vedtoknbksårsmøteat resultatenefra helsejogatferdsundersøkelsenskullesesisammenhengmed resultaterinnhentetfraandre kildersomforeksempelforsikringsselskapog helseundersøkelseriandreland.detble fremhevetsompositivtathelsejog atferdsundersøkelsenvillegietdatagrunnlagsomogsåkunnebrukesav veterinærhøgskolentilvidereundersøkelserogikkeminstvilleboxerens resultaterkunnesammenliknesmedandrerasersresultater. DainstruksenomåutarbeideRASkom,vedtokstyretånedsetteengruppe somkunne arbeidefremetforslagtilstrategi.itrådmedanbefalingfrankkble detogsåvedtattå involvereklubbensoppdrettereiarbeidet. RASJgruppensomarbeidetfremforslagettilRASstrategiharbeståttav LineOrlund,leder CecilieStrømstad,veterinærogrepresentantfraavlsrådet WencheEikeseth,eksteriørdommerog historiker MaritAndersen,mangeårigerfaringfraavlsrådsarbeid,oppdretter SolveigSandgren,oppdretter KlubbensavlsJogbrukshundrådharogsåværtaktivemedspillereiarbeidet medålageet godtgrunnlagforras. Klubbensoppdretterebletidliginviterttilågiinnspilltilalleområderav strategien,disse innspillenebletattmedinniarbeidetmedålageetutkasttil RAS.Itrådmedårsmøtets vedtakbleutkastetlagtfrempået oppdretterseminaridesember.førstietterkantavdette utarbeidetgruppensitt endeligeforslagtilrasespesifikkavlsstrategi.strategienharværtpå høringhos klubbensoppdrettereogderetterlagtfremforstyretogvedtattavdem

4 RA RASforBoxer Generelt! Rasenshistorie;bakgrunnogutvikling! Doggeneer en av de eldste hundegruppermenneskeneved en planmessig og bevisstraseavlhardannet.gamleavbildningerdeeldstefraassyriaca.600 f.kr.,seill.viser forholdsvisstoreogtungehundermedetkraftigogdypt snuteparti.dissehundenes oppgavervarførstogfremstvaktjogkamphunder ikrig,ellerbruktiangrep påvilt. Tildenne oppgaven trengte manstore, utholdende hundermed et kraftighode og gode kjever, ogsom varmodigeoguredde. Molossere,somdesenereblekaltetterbyen Molossiofulgte med de mange hærtog, først fra Asia tilsydjeuropa, seneremeddenromerskehær nordovertilgermaniaogbritannia. Forutenatdeblebrukttilangreppåbådemennesker ogdyr,vardedyktige voktere.hærenmåttehamedmatforsyninger iformavlevendestorjog småfe,oghundeneblebruktbådetilådrivedyreflokkene samtat devoktet dyrenemotbåderovdyrogtyver. Vedromernestilbaketrekning fradebritiskeøyeridet2.århundree.kr.tokde endelavde oppblandete engelskehundenemedsegtilkontinentet.disse doggenebleholdtved hoffeneogbruktsomhetshunderpåstorviltjaktmot okse,bjørnogvillsvin. " Utvikling"mot"spesialisering Imiddelalderendeltedoggenesegitrehovedgrupper, ogdenminstetypenvarfaktisktysklandseneste jakthundsomblebrukttiloksejellerbjørnejakt: bullenbeisserellerbärenbeisser.friedrichvflemming beskriveri1719bullenbeisserensomenhundav middelsstørrelse,menkraftigbyggetmedkuperthale ogører.denlillebullenbeisserenbleogsåkalt brabanter,etterdistriktetavsammenavn.detfinnes flereavbildningavdennehundetypen,særligkjenteer Riedingerstegningerfraca1700. Somjakthundblebullenbeisseren brukttilåjakteviltetvedåhengesegidyrets muleeller ører. Ved å bli hengendeutenå slippetaket rakk jegernefrem for å drepebyttet.et forholdsviskortsnutepartimedunderbittogkraftige kjevergjordeathundenkunnebli hengendesamtidigsom den fikk puste. Pga sin spesialiserteoppgaveble typen bevart gjennomplanmessigavlog unngikkstørreforandringer somfølgeavdeskiftendemoterog

5 RA RASforBoxer smaksretninger. Fra England kom dyrekampene, en populær folkeforlystelse der en hund angrepokse.itysklandbruktemanbrabanteren,idet erfaringenevisteatdenmindre hundenhaddestørresjanserforåoverleve oksekampene. Etterhvertendretsamfunnsstrukturen seg,ogmedøketpopulasjonog innføringavgeværet blehundeneoverflødigepåjaktpådestorebyttedyrene sombjørn,okseogvillsvin.destore byttedyreneforsvantetterhvertogjakten opphørte.bullenbeisserengikketterhvertovertilå blienmerfolkelighund,og blestortsettholdtavkvegeiereogslaktereforåsamleogdrive kvegtilde størremarkeden. Detvarsærlig ibayern atbullenbeisseren/brabanterenoverlevde som type. Dajernbanen gjorde lange kvegtransporterlangs landeveien overflødig, fikk igjen hundetypennye oppgaver som vakthund, densåfarlig utogvarmeget modig. Men detvarførstogfremst tidens nye strømninger og ideer som skulle redde hundetypen fra å dø ut: nasjonalismen dette var rundt 1850 og i Bjørnson og bondefortellingenestidsalder!. I Norge fikk vi de norske rasenesomforeksempelnorskelghundogbuhunden. DetvarførstogfremstiEnglandathundeavlogavlpåraserblepopulært. Engelskehunder blepopulæreityskland,hvormanhaddetendenstilå verdsettedetutenlandskefremfordet hjemlige. En del hunder ble importerttil Tysklandfra England,blant annet bulldog, som hadde festnet seg som egen rase, samt bullterrier.disse hundeneble krysset inn i den lokale brabantertypen, ogdenhvitefargenblebraktinnforførstegang,bådefra bulldogog bullterrier. " Boxeren"blir"rase " Detvarsærligborgerskapetibyene som ved planmessig avltok vare på hundetypene.manlastørrevektpåhundenseksteriørogfikkvissegenerelle kravtilmentalitetogtemperament.konkurranseogutstilling begynte å bli populærtogstambøkerogpremiering førtetilstørreensartethet. Rasebegrepetblefestnet.Pådennemåtenoppstomangeraser,feksbulldog, mastiff,grand danoisogboxer. Forfedrenetildisserasene,molosserne,blebruktsomvaktJogkamphunder somskulle vokteeiendomogangripeinntrengere.itilleggskulledeogsådrive buskapkvegoverlange avstanderogvoktedisse.detvarviktigatdisse hundenekunnearbeidepåegenhåndogvise motogangrepsvilje.denne rasegruppenbeståridagavforutenboxertyskland,for eksempelbullmastiff England,bordeauxdoggeFrankrike,granddanoisTyskland, rottweiler Tyskland,engelskmastiffEngland.Fellesfordisseraseneerlojalitet,mot, høy smerteterskelogdenegenskapatdekanarbeideogvoktepåegetinitiativ. Egenskapentilå utføresinfunksjonuteninnblandingavførerfinnermanfor øvrigogsåhosmynderogflere terrierraser,samtnoenjakthunderfeks

6 RA München'1900 RASforBoxer elghund.dyktigeoppdretterei SydJTyskland,iMünchenJ området, lagrunnlagetfor dagensboxer.da den1. verdenskrigbrøtutbleboxeren anerkjentsomtjenestehundog blebruktunderkrigen som krigshundtilforskjellige oppgaver.manlaallerededen gangstorvektpåathunden var schneidig, temperamentsvollundmit grossemkampftrieb TitusJVogelsbergvRennplatz EdlervIsarstrad CarlovFels MircovTurmblick Utviklingen"i"Norge INorgebleboxerenintrodusert såtidligsomi1907medimporterfratyskland, ogalleredei 20Jårenehadde rasen fått stor utbredelseher i landet. Boxerener over hele verden en megetpopulærrase,takketværesittlivlige vesen,lojalitetoverforfamilien,vaktsomhetog modighet. Interesserteboxerentusiaster importertedeførstetiårenemangegodeboxere fratyskland, dissedannetgrunnlagetfordenvidereavlensomhøynetnivået pårasen KarolvDom GroavKerberos StrandborgKavaler ChDuchess Påsluttenav30JårenehaddeNorgeenmegethøystandardpårasen,men krigensatteen stopperfordette.etterkrigenvarnivåetsunketdrastisk,og detskullegåmangeårførman igjenfikketgodtnivå.strenge

7 RA RASforBoxer karantenereglersatteeneffektivstopperforimporterfra kontinentet.de førsteimporterfra Englandkomi 1964 man trengteikke karantenepå hunderderfraogengelskehunderskulleblitoneangivendemangeår fremover.noenfå amerikanske hunderbleogsåimportertpå70jtallet,og avkometterdisseogflereengelske importer dannet grunnlaget forden høye kvaliteten påboxerne på80jtallet. På 1990Jtallet blekarantenereglene endretslikatmanigjenfrittkunnefåimporterthunderfrakontinentet. Innflytelsenfrakontinentaleboxerepåavlenbleøkende. DeterdetsistetiåretimportertfleregodehundertilNorgefrakontinentet,samt atflere oppdrettere harbenyttetsegavkontinentale avlshunder tilsine tisper.dehøyestpremierte boxereidagholderinternasjonaltnivå. " " " NordVDHChRognerudsDieselNDKVDHChKvadratens IntChTeverica'sNoApology IntChCavajes Operah Klara " Standarden BoxerenbleiTysklandanerkjentsomegenrasei1905,selvomdenblestiltut somegen rase10årtidligerepåenutstillingimünchen.daboxerenerentysk raseerdetden tyskeboxerklubbensomeransvarligforstandarden,idagsom dengang,ogalleland somermedlemavfcimåforholdesegtildenne. Standardenfra1905sierbl.a.oversattfraBoxerStambuch1912: Den'tyske'boxer'er'en'middelsstor,'glatthåret,'kraftig'hund'med'kort,'kvadratisk' bygning'og' sterke'ekstremiteter.'muskulaturen'er'ganske'tørr'og'kraftig'utviklet,' den'viser'seg'plastisk' under'huden.'bevegelsene'er'ytterst'livlige,'faste'men' elastiske'med'frie,'lange'skritt,' holdningen'stolt'og'edel.'som'beskyttelseshund' for'person'og'eiendom'kan'den'ikke'mangle' en'viss'mengde'masse'kombinert' med'kraft,'som'utholdende'ledsager'ved'siden'av'hest,' sykkel'og'vogn'og'som' utmerket'hopper'må'den'ikke'mangle'eleganse.'disse'kombinerte' krav'kan'bare' tilfredsstilles'av'en'kropp'hvis'enkelte'deler'er'bygget'for'den'høyeste'yteevne' og' er'forenet'til'den'vakreste'harmoni.'derfor'må'boxeren,'tross'den'høyest'utviklete' kraft,' ikke'være'plump'eller'tung,'og'tross'sin'hurtighet'ikke'være'lett. ' Denførstestandardenav1905bleunderkastetetgrundiggjennomsyni1920, ogmed unntakavnoenfårevisjonererstandardenstortsettdensammei dag.idenopprinnelige standardenhaddeboxeren4farger,forutengulog tigretvardetogsåsorteoghviteboxere.i 1925blesorteoghviteboxere ekskludertfrastandarden,densortepågrunnavpersonlige motsetningerog hvitepågrunnavsøknadomåfågodkjentboxerensompolitihund.derimot varhvitspragletescheckentillatt,mendettebleimidlertidopphevetigjeni 1938,slikatkun tigretoggulfargemedinntil1/3hvitetegningervartillatt.i FCIstandardfra1967stårdet underfarger: Hvite'tegninger'skal'ikke'

8 RA RASforBoxer avvises,'de'kan'til'og'med'virke'meget'tiltalende.'dog' blir'boxere'hvor' grunnfargen'er'mer'enn'1/3'hvit,'likesom'sorte,'helt'hvite'eller'med'andre' farger,'ikke'opptatt'i'stamboken'eller'tillatt'utstilt.'uskjønne'hvite'tegninger' som'helt'eller'' halvt'hvitt'hode'etc'er'feil. 'FCIstandardenfra1985sier: Alle' boxere'med'annen'farge'eller' de'hvis'grunnfarve'er'erstattet'med'mer'enn'1/3' hvitt,'er'ikke'i'henhold'til'standarden. Dagens'FCI'standard'sier'under'feil:'Farger:'For'høy'maske,'for'tette'eller' for'få'striper'i' tigreringen.'skitten'sotet'bunnfarge.'urene'farger.' Uharmoniske'hvite'tegninger'som'helt' eller'halvsidig'hvitt'hode.'andre'enn' de'i'standarden'beskrevne'farger,'mer'enn'1/3'hvit' bunnfarge.' Mankehøydenblerundt1954endretfrahannhunder56J60cm,tisper54J58cm, tilhannhund57j63,tisper53j59cm.i1951komforbudetmotørekupering Norge,menførsti1988komstandardenmedanmerkningeromukuperteører. I2002endringomukuperthale Halen' bæres'naturlig.'feil:'haleknekk.i2008 bledetiboxerstandardenforførsteganginnførtdiskvalifiserendefeil:aggressiv ellerengstelig,stumphalemedfødtkorthale. IgjeldendeFCIstandard fra2008stårdetomrasenshelhetsinntrykk:middels' stor,'korthåret,' kraftig'med'kort,'kvadratisk'kroppsbygning'og'kraftig'benstamme.' Tørr,'meget'velutviklet' muskulatur'som'sees'plastisk'under'huden.'livlige,' kraftfulle'og'elegante'bevegelser.'skal' verken'være'klumpet'eller'tung,'heller' ikke'luftig'og'lett. ' ' Overordnetmålforrasen! PåseatavlavboxerskjeriønsketretningihenholdtilFCIstandarden, både nårdetgjelder rasestandard,bruksegenskaperogsunnhet,samtbidratilå fremmeutviklingenavfysiskog psykisksunneogsosialtveltilpassedeindivider. Rasens populasjon! Populasjonsstørrelse! Siden1980erdetregistrert10816boxereiNKK sregister.antallregistrerte boxerepr.år harværtganskeliktheletiden,medunntakavenlitennedgang deførsteåreneetterat halekuperingsforbudetbleinnført. Desiste10år2003J2012erdetregistrert382boxereisnittpr.år,avdetteer: 1898tisperfødtiNorge49,5%,og103tispererimportert 1938hannhunderfødtiNorge50,5%,og77hannhundererimportert

9 RA Gjennomsnittlig kullstørrelse! RASforBoxer Siste10år5,99basertpåallekullregistrertiNKKiårene2003J2012 Siste2 år5,88basertpåallekullregistrertinkk2011og2012tidligerehardetogså værtpraksishosflereoppdrettereåavlivehvitevalper.delsfordi disseharen fargefeiliforholdtilrasestandardenmerenn1/3hvitterregnetsomfeilog delsfordimantroddedissevarmersykeligeennsinesøskenmedfargetpels. Dessverre forekommerdetogsåatoppdrettereikkemelderinnhvitevalpertil NKK,noesommedfører atdeikkekommermedistatistikkeneoghellerikkefår papirer.deteristridmednkks regleråikkemeldeinnboxeremedmerenn 1/3hvitt. Effektiv populasjonsstørrelse! Effektivpopulasjonsstørrelse eretmålforhvormangeubeslektedehanndyrog hunndyrsom bidrarmedgenertilnestegenerasjon.viharvalgtåikkeberegne dette,dadetikkeernoevi kangjøreselv.vihar,etterrådfrankkistedetvalgt åberegnehvorstorandelav populasjonensombrukesiavl.basertpåtallfra DogWebfordesiste10årerandelenboxeresombrukesiavl13%. Innavlsgrad! Innavlsgradenfortellerosshvorstorgradavslektskapdetermellomforeldrene tilet valpekull,ogeretmålforhvorstorprosentandelavgenenederessomhar sammeopphav. Kombinasjoneravhelsøskenellerforeldreogavkomvilhaen innavlsgradpå25%,mens halvsøskenkombinasjoner harenninnavlsgradpå 12,5%.Kombinasjoneravsøskenbarngir eninnavlsgradpå6,25%forutsattat hundeneistamtavlenellerserubeslektet.tabellen undervisergjennomsnittlig innavlsgradpr.årforkullregistrertdesistetiår.gjennomsnittlig innavlsgradfor heleperiodener2,2. Årstall Kull Innavl , , , , , , , , , ,31

10 RA Brukavavlsdyr RASforBoxer NorskBoxerklubberopptattavatmatadoravlbørunngås. Matadoravlbetyratenhundfårformangevalperiforholdtilrasensstørrelse,noe somførertilredusertgenetiskvariasjon.dersomdeterengodogsunnhundsomgir sunneavkomsåkandetteumiddelbartvirkesomengodide,menproblemene kommeridenestegenerasjonenehvordetblirvanskeligåfinnehundersomikkeeri slektmedmatadoren.ienlitenpopulasjonvildetteføretilatstoredeleravhundene vilværeiganskenærslektmedhverandre.detkanvidereværesværtuheldighvis detsenerevisersegatdennehundenlikevelentenhaddeellervarbæreraven sjukdom,fordakandettehaspredtsegtilmangeførmanoppdagerdet. Redusertgenetiskvariasjonbetyratdetblirflereogflerelikegener,noesomkan føretilatdetblirøktforekomstavarveligesykdommergjennomdoblingav defektgener.itilleggkandethauspesifikkeeffekterpåf.eks.immunforsvarog fruktbarhet.storgenetiskvariasjonvilgistorvariasjonirasenoggenereltmindre risikoforsykdom. NKKsgrunnleggendeanbefalingeratenhundikkebørhaflereavkomenn tilsvarende5%avantallregistrertehunderienrasepopulasjonien5jårsperiode. Forboxerbetyrdettepr.mars2014atenavlshundikkebørblifartilmerenn92 avkomeller16kullbasertpåregistreringstallfor5årt.o.m2012.dissetallenemå oppdateresårligiaugust/septemberfordiantallregistrerteavkomvarierer. AvdehannhundenesomerregistrertiNKKdesiste20årene,er15hannhunderfar til15ellerflerekullog4hannhundererfartil20ellerflerekull. Hannhunderbruktiavl2012J2013: 54hannhunder.Avdisseer25importer/utelandskeog29norskfødte. Hannhundenesfedre: De54hannhundenehar47forskjelligefedre.Avdisseer34importer/utenlandskeog 13norskfødte Deteringentispersomfårsåmangeavkomatdekommerikategorienmatadorer. Totaltbleisnittde10sisteårene12%avboxereregistrertiNKKbruktiavl. Innhentingavavlsmaterialefraandreland! Iperioden erlittunder4%boxereregistrertiNKK sregisterer importer.detble importertca.1,5gangersåmangetispersomhannhunder, ogdetlandetdetkomallerflest importerfraersverige80,fulgtav Storbritannia19,Nederland15,Danmark12,Italia10ogTsjekkia10. Importeneerforeldretilca.30%avvalpenesomregistreresiNKKhvertår. Blantimporteneerdetfleresomerrøntgetibåderyggoghofterenndetsom ersnittetforalle boxere.hdstatusforimporteneerendeldårligereenndet somernormaltfornorskfødte boxere,mensspondylosestatusen erganskelik littfærreerfri,ogdeterensvakøkningav middelsogsterkgrad. Beskrivelseavkortsiktigeoglangsiktigemål! kortsiktigemål=5jårsperspektiv,langsiktigemål=20jårsperspektiv NorskBoxerklubbharvedtattsinegenavlsstrategiidenyeretningslinjenefor

11 RA RASforBoxer avlseretningslinjene.måleteratmanskalunngåmatadoravl,ogstimuleretil atflerehannhunderbrukesiavl,samtatflerenorskfødtehannhunderbrukesi avl. 1. Økeandelenhundersombrukesiavltil15%iløpetavdeneste5årene a. NorskBoxerklubbharsommålåforhindrematadoravl b. NorskBoxerklubbstimulerertilmervariasjonibrukavavlsdyr 2. Sikreatinnavlsgradisnittliggerunder1,7% a. NorskBoxerklubbharfokuspåinnavlogarbeiderforåbedre kunnskapen,særlighosoppdrettere,omnegativekonsekvenser av innavl. 3. Vieravhengigeavåbenyttegodeavlshunderfrautlandet. a. Deterviktigatdisseavlshundenekommerfrapopulasjonerder man hargodoversiktoverhelsetilstanden b. Foråsikregenetiskmangfoldogvariasjoniegenskapersomkangi avlsmessigframgang,måklubbenstimuleretilbrukavavlshunderfra forskjelligepopulasjoner. Prioriteringogstrategiforånåmålene Forånådissemåleneerfølgendetiltaknødvendig: 1. Påseatikkeenkelthunderfårforstorinnflytelseipopulasjonengjennom barnog barnebarn a. Holdningsskapendearbeid. b. Skriftligoppfordringtileiernårhundennærmerseggrensenfor antallavkom. c. Skriftliginformasjontilmedlemmergjennommedlemsbladetogpå websiden omhannhundersomnærmersegellerharpassert grensenforantallavkom d. Stoppeformidlingavvalperetterhannhundersomharfåttfor mangeavkom 2. Stimulerertilatflereindividerbrukesiavl bådetisperoghannhunder a. Holdningsskapendearbeid. b. Endringavretningslinjerslikatflereslippergjennom"nåløyet" 3. Stimuleretilatdetimporteres/brukeshunderfraforskjelligegenetiske populasjoner 4. Holdningsskapendearbeid Informasjonogholdningsskapendearbeid.Matadoravlvarettemapå rasejogoppdretterseminarenevårei2013. Pålengresiktharklubbenplanlagtatmanskalbidratilåfremmebrukav flerehannhunderiavl,disseplaneneerikkekonkretisertutover informasjonogholdningsskapendearbeid.

12 RA Helse! RASforBoxer Generellbeskrivelseavhelsesituasjonenirasen! Raseklubbenhargodoversiktoverforekomstavhelseproblemerirasen gjennom overvåkningsprogrammene somharvært,oggjennomhelse og atferdsundersøkelsen 2012/2013,somhaddestordeltakelse.Boxereiereer gjennomgåendeflinketilåfølgeopp raseklubbensanbefalingeroggjennomføre helsetester.raseklubbenerklaroveratdet finneshelseutfordringer irasen,og jobberderformålrettetforatflestmuligboxereskalvære friske,ogleveetlangt oggodtliv!dehelseproblemenesomharhøyfrekvensirasenharen arvelig bakgrunn.raseklubbenharhattovervåkningsprogramfordeviktigstearvelige lidelseneirasenienårrekke.påbakgrunnavresultatenefrahelse og atferdsundersøkelsenvildetbligjortjusteringeriovervåkningsprogrammene. Forekomstavhelseproblemer,sykdommerog/ellerdefekter! Kroniskehudlidelser Viserseggjennomkløe,ørebetennelseroghudbetennelsersomf.eks furunkulose. Tilstandenforekommerivarierendealvorlighetsgrad,ogforde somerhardestrammetkan detværeetalvorligproblem.informasjoninnhentet gjennomhelse og atferdsundersøkelsen,dr.baddakysomanalyserer blodprøverfrahundermedallergiog forsikringsselskapeneerentydigeogviser atfrekvensenerca20%ipopulasjonennå. Spondylose Klubbenharhattovervåkningsprogram fordettesidentidligpå1990jtalletr,og detharinngåtti avlsrestriksjonene. Deallerflesteboxeresomharspondylose vilaldrimerkedette,mennoen vilutviklesymptomer,ogfornoenavdisseblir detetalvorligproblem.desiste10århar44% avboxernesomerrutinerøntget engradavspondylose,deflesteharsvakgrad.iløpetav disseårenehardet værtlitenendringifrekvensogalvorlighetsgrad avspondyloseved rutinerøntgen.majoritetenavhundenesomerrutinerøntgeterunder2år.vihar derforliten kjennskaptilutviklingenhoshundersomereldreenndette. Spondyloseutviklerseggjennom hundensliv,deterderforvanskeligåmåle sammenhengmellomgradavspondyloseog symptomer,fordihundenenesten utelukkendeerrøntgetved1årsalder.helseog atferdsundersøkelsenviser allikevelatdehundenesomharsterkgradvedrutinerøntgenhar flereogmer alvorligesymptomer.spondyloseeroppgittsomavlivingsårsakfor11,5%av boxerneiundersøkelsen,oggjennomsnittsaldervedavlivingvarfordisse hundene5,8år. Andreleddlidelser: Hofteleddsdysplasi. Vedrutinerøntgendesiste10åreneharca.25%avboxernefåttenHD diagnose,majoriteten harsvakgrad.på1980jtalletvarfrekvensenavhdjfri boxererundt90%,på1990jtalletsank frekvensengradvistilhunder80%fri,og etterdetharfrekvensenhdjfrieboxereliggetmellom 65og80%.Detersjelden

13 RA RASforBoxer atboxereplagesavdette,ogdesomfårsymptomerharsomregel sterkere grader Artroseriknærogkorsbåndskade: Dethardesisteåreneværtmuligåfåavlestrøntgenbilderavknærgjennom NKKsammen medspondylosebilder.deterca22%avhundenesomblir røntgetiknær2008j2012,av disseer82,5%friforforkalkningerikneleddi helsejogatferdsundersøkelsen vardet5,7%av hundenesomhaddeartroseri kneledd,og5%avhundenehaddehattkorsbåndskadepåett ellerbeggeben. Densvenskehelseundersøkelsenavdekketogsåatdetvar5%med korsbåndskadeisverige,ogatogsåhundersomvaravlestsomfrived rutinerøntgenfikkkorsbåndskade,menatdetvarhøyerefrekvensav korsbåndskadehosdehundenesomhaddeanmerkningervedrutinerøntgen. Årsakentildisseproblemeneerikkefullstendig kartlagt.deterflerefaktorer somspillerinn,ogdårligknevinkelkanværemedpååforsterke problemet HjertelidelserAortaStenose,SubAortalStenoseog«Boxerkardiomyopati» INorge harovervåkningsprogrammetiraseklubbensregi,oghelse og atferdsundersøkelsenvistenlavforekomsthosnorskeboxereavdisse diagnosene.hjertelidelsererkjent sometstorthelseproblemirasen internasjonalt.deterderforenproblemstilling raseklubbenvilfortsetteåha fokuspå. Øyesykdommer Hornhinnesår:Detteharværtkjentsomethelseproblemirasenlenge,helse og atferdsundersøkelsenvisteat11%avhundenesominngikkiundersøkelsen haddehattett ellerfleretilfelleravhornhinnesår.helseundersøkelsenviserat rundthalvpartenaveiernetil dehundenesomharfåtthornhinnesåroppleverat hundenplagesavdette,menbare15% aveiereavaffisertehunderoppleverat deteretstortproblemforhunden. Andrearveligeøyelidelsersermansværtsjeldenhosboxer Kronisknyresvikt Detteerensjeldenmenalvorligtilstandderhundenfødesmedunderutviklete nyrer,detteførertilnyresviktogseneredød.tilstandenharfåttstor oppmerksomhetiboxermiljøer internasjonaltdesisteårene.hundeneersom regelundertoårnårdevisersymptomer førstegang. Kreft Imangesammenhengerhørermanatboxerenerenrasesomharhøyfrekvens av forskjelligekreftformer.helse ogatferdsundersøkelsenvisteat25,3%av boxernesom ikkelevdelengervardødepgakreft.gjennomsnittsalderveddød fordissehundenevar8,1 år,altsåmerennettårhøyereenngjennomsnittfor

14 RA RASforBoxer dødavalleårsaker.krefterførstog fremstensykdomvifinnerhosgamle boxere. Avallehundenesomdeltokiundersøkelsen,hadde21%hattkrefteller svulstdiagnose.de hyppigstekreftformenevarjursvulsterhostisperca8%av tispene,hudsvulsterca5%, hjernesvulst1,5%,kreftimagen1,4%og lymfekreft1,2%. Tilstandermedlavfrekvensirasen:! Helseundersøkelsenvisteattilstandersomharværtoppfattetsomtypiske boxersykdommer varsjeldnehosnorskeboxere: Hypothyreose Epilepsi AddisonsDisease Itilleggerdetenleddlidelsesomersjeldenirasen,mensomervanlighos mangerasermed sammestørrelse: AlbueleddsartroserrHarspesieltlavutbredelsehosboxer,avhundersom er rutineundersøkterdetkun1,4%gjennomårenesomharfåttdenne diagnosen

15 RA RASforBoxer Forekomst avreproduksjonsproblemer! Keisersnitt18%helseundersøkelsen 7%avtispenegårtommeetterparinghelseundersøkelsen Beskrivelseavkortsiktigeoglangsiktigemål! Kroniskehudlidelser: Langsiktig'mål:'Forekomstenavallergiskehudlidelserskalnedtilsammenivå som gjennomsnittshunden. Kortsiktig'mål:'Redusere'frekvensen'av'kroniske'hudproblemer'med'10%'fra'20%' til' 18%.'Økeoppdretterneskunnskapomallergiskehudlidelser,oghvordande kanarbeide foråredusereforekomstengjennommålrettetavlsarbeid.hunder somselvharallergi, ellersomharfåtthøyandelallergiskeavkom,skalikke brukesiavl. Spondylose: Langsiktig'mål:Frekvensenavspondyloseskalnedtilunder40%ved førstegangs røntgen. Kortsiktig'mål:'Merenn50%avboxerneskalrøntgesiryggen.Hundenebør røntges fleregangergjennomlivet.høynekunnskapsnivåetomlidelsenhos alleboxereiere. Hofteleddsdysplasi: Langsiktig'mål:'Frekvensenavhofteleddsdysplasiskalnedtilunder20%. Kortsiktig'mål:merenn50%avboxerneskalHDJrøntges,ogHDJindeksen skalbrukesaktivtforåvelgedebesteavlsdyrene. Kneledd: Langsiktig'mål:Forekomstenavkneproblemermåned,menforånådette måletmåvifåmerinformasjonomårsakentildette. Kortsiktig'mål:innhenteinformasjonomlidelsen! Forleddlidelsergenerelt: Langsiktig'mål:'Frekvensenavalleleddlidelserskalreduseres,ogdermed antallet hundermedhaltheter. Kortsiktig'mål:'Økeoppdretternesbevissthetogkunnskapomnormaleog avvikende bevegelsersamthvordanbelastningsskaderoppstårog forebygges.stimuleretilat hundersombrukesiavlervelbyggetogkorrekt vinklet!

16 RA Hjerte: RASforBoxer Fortsetteovervåkningenavhjertelidelserhosboxer.Kvalitetssikringavmetodene for rutineundersøkelserisamarbeidmednorskforeningforveterinær Kardiologi. Hornhinnesår: Langsiktig'mål:DetutviklesenDNA testsomkanbrukestilavlsdyr. ''Kortsiktig'mål:'Økeoppdretterneskunnskapomlidelsen. Nyresvikt: Langsiktig'mål:DetblirutvikletenDNAtest,somsåskalbrukestilavlsdyr. Kortsiktig'mål:Størreengasjementogåpenhetblantoppdrettereog valpekjøpereforå finneenløsningpåproblemet! Prioriteringogstrategiforånåmålene! Forallehelseaspektererdetviktigåhuskeatavlshundenskvalitetgjenspeilesi avkommene, atdetergjennomdetdenharprodusertdenvisersinverdisom avlshund.tiltakeneunderer sattoppiprioritertrekkefølge.detutarbeideset rapporteringsskjemasomhundeeierkan bruketilåsendemeldingtilavlsrådet dersomdereshundfårethelseproblemmedkjenteller mistenktarvelig bakgrunn.klubbenmåsørgeforatdetfinnesveterinærfagligkompetansei avlsrådet. Hudlidelser: Sidendetikkefinnesnoenmåteåtesteomhundenharallergiellerikke,er holdningsskapendearbeidoginformasjonsvirksomhetviktig.hundersomselvhar allergi, ellersomharfåttuvanlighøyandelallergiskeavkom,skalikkebrukesi avl.oppdrettereog eieremåfåkunnskapomhvordandegjenkjennerdettehos hundene,slikatdekanunngåå brukeaffisertehunderiavl.deterogsåviktigat oppdrettereoghannhundeierefår informasjondersomavkommenefårallergiske hudlidelser,slikathundersomfårmange avkommedslikeproblemerover20% kantasutavavl. Nyrer: FremtilenDNA testertilgjengelig:deterviktigmedholdningsskapendearbeid og informasjon.deterviktigateiereogoppdrettererapportererinnalletilfellerav nyresvikthos ungeboxere uansettårsak.deterønskeligathundeeiere donererblodprøveravsin nyresykehundforåhjelpeforskerneåutvikleendnaj test.boxeresomdørelleravlivespå grunnavnyresviktskalobduseresfremtilen DNAJtestertilgjengelig.Når/hvisenDNAJtest blirtilgjengelig,skalalledyrsom brukesiavlværetestet. Spondylose: NKKharutarbeidetnyttskjemaforstatussomviserstatusidetaljforheleryggen. Detnye skjemaetvilkommei2014.deterviktigåstimuleretilatflereboxereblir

17 RA RASforBoxer røntgenundersøkt ogsånårdeereldreenn1j2år.hundensspondylosestatus skalalltidoppgissammenmed aldervedrøntgenundersøkelsen.detvilfremover væremuligåfåregistrertflereresultati DogWeb.Fokusskalflyttesfra avlshundensstatustilavkommenesstatus.deterønskelig medenny spondyloseundersøkelse foråfåoversiktoverforekomsteniforskjellige aldersgrupper.endringavretningslinjerforavl.holdningsskapendearbeidog informasjon. HD: KlubbenmåsørgeforinformasjonomformåletmedHDJJ!indeksenslikat oppdretternekanbruke denne mermålrettet.retningslinjerforavlmågjenspeile brukavindeksmensamtidigsikre dyrevelferd.enstørreandelavkombør røntgesforåsikremestmuligkunnskapomutviklingenavhd samtdanne grunnlagforhdjj!indeks.deterviktigmedinformasjonogholdningsskapende arbeid Knær: Avlsrådetograseklubbenmåøkesinkompetansepåknær.Hvismulig,børNBK initiereog/eller bidratilatdetdrivesforskningpådetteområdetforåfinne årsakenetilproblemeneenkelte hunderfår. Hjerte: Klubbenbørbidratilkvalitetssikring avtestmetoden, auskultasjon/doppler,i avlsreglenebørdet værefokuspåavlsdyrenes avkom! Hornhinnesår: Holdningsskapendearbeidoginformasjonerviktigiforholdtilhornhinnesår.Klubben skalogsåbidramedblodprøvertilforskning slikatdetkanutviklesendnajtest. Mentalitet og bruksegenskaper! Jaktprøver,bruksprøverogmentaltester! Bruksprøver: DeterenøkendeinteresseforbruksarbeidiNorge.Flereboxerekonkurrererog trenernåi NBFbruks,IPO,redningshundene ogandrehundesporter. Deter viktigåmerkesegatdet ikkeerseparatebruksjellerutstillingslinjerhosboxer. Detkanværeforskjellermellom individerogmellomkull/oppdrettere. Mentaltester: Detstoreflertalletavboxeresomgjennomåreneharstiltpåulikementaltester, harhevdet segmegetbra. DetfinnesingenoversiktiNorgeoverhvordanboxereharskåretpådeulike egenskapene dissetestenemåler.deterderforvanskeligåviteomboxerei Norgeharendretmentale egenskaperovertid.

18 RA RASforBoxer Mentalitetogbruksegenskaper iforholdtilrasestandarden! Ihenholdtilstandardenskalrasenvære: nervesterk,'selvbevisst,'rolig'og'avbalansert.'gemyttet'er'meget'viktig.'rasens' ' lojalitet'og'trofasthet'overfor'eier'og'familie,'dens'vaktsomhet'og'store'mot'som' forsvarer'er'fra'gammelt'av'berømt.'tillitsfull'i'familien,'men'avventende' overfor' fremmede,'glad'og'vennlig'i'lek'og'fryktløs'når'det'gjelder.'lettlært,'intelligent'og' modig'med'naturlige'vaktsomhet'og'god'luktesans.'utmerket'familiez,'vaktz,'turz'og' tjenestehund.'ærlig'uten'falskhet,'også'i'høy'alder.'rasens'standard Nårmanskaltreneenboxer,erdetviktigåhuskepådensopprinnelige funksjonersommodig ogselvstendigjakt,vaktogbuskapshund.fordelenetil rasennårmanskaltrenedem,erat deerintelligenteoglettlærteogderfor trengerfårepetisjonerførdelærernoenytt,deerletteåbelønnemedlekeller mat,ogdeeraktive,mentaltsterkeogutholdende. Ulempeneeratdeogsålærer feiltingfort,sådetkanværevanskeligåstrømlinjeforme lydighetsøvelsene,deer sosialeognysgjerrigeogkanhaproblemermedåholdefokushvis deikkeer trenttildet.boxerenkreverenførersomernøyaktigogtarkontrollover læringssituasjonen.selvstendighetengjørogsåatdeikkekantrenespåsamme måtesom gjeterhunder.mankanikkeforlange oghellerikkeforvente aten boxerskaloppføreseg somengjeterhund,ogslettikkekunnearbeideellertrenes somdenne.medsinefortrinnog begrensningererboxerenenallsidigogrobust brukshund. Beskrivelseavkortsiktigeoglangsiktigemål! 1. NorskBoxerklubbanbefaleratalleboxeresombrukesiavlharkjentmental status,det vilsimh,funksjonsanalyseellerkaraktertest. a. Karaktertest:Åseomhundeneribesittelseavdenødvendige atferdstrekkforå kunnefungereiforholdtildedagligepåvirkninger hundenblirutsattfor. b. Mentalbeskrivelsehund:Beskrivehundensmentalitetinnenfor regelverkets momenter,slikatmanoppnåretbestmulig beslutningsgrunnlagmedtankepå avlogoppdrett. c. Funksjonsanalyse:Funksjonsanalysenstilsiktedemålerå beskrive/måleihvorsterkgradhundeneribesittelseavvisse egenskaperogatferdstrekksomhar storbetydningiavloginnlæring. 2. NorskBoxerklubboppfordreroppdretteretilåsikreatminst25%av avkommeneietkull harkjentmentalstatus. 3. NorskBoxerklubboppfordrerboxereieretilåtreneogaktivisereboxerensin 4. NorskBoxerklubboppfordrerflereboxereieretilåstarteiforskjellige konkurransermed sinboxer 5. Klubbenmålageoversikt/statistikk/sammenstilling overresultaterfra mentaltesterog presenteredisseformedlemmeneiboxernyttellerpå nettsidene.

19 RA Prioriteringogstrategiforånåmålene! RASforBoxer ForåbidratilflereboxeremedkjentmentalstatusskalNBKoppfordre lokalavdelingerog kontaktområdertilåarrangerementaltesterentenaleneelleri samarbeidmedandreklubber. NBKskalaktivtjobbeforåbevisstgjøreoppdretterne,slikatflestmuligboxerehar kjent mentalstatus. Atferd! Alleraserharsinegensværtrasetypiskeadferd. Nårdetgjelderboxerenmåmanhakjennskaptilboxerenshistorie.Denkan sporesineaner tilbake til de gamle kamphundeneav molosserj eller mastifftype,som kimbrerneerobret i krigenmotromerne.denvarmedforå passesinherreoghanseiendom,altsåsomvaktjog beskyttelseshund.i dag er boxerenen meget populærrase, først og fremst som familiej hund,fullav energioglivslystogmegetbarnevennlig. Boxerenskalværetrygg,vaktsom,intelligent,vennlig,ogmodignårdettrengs. Denmåikke værefeig,reddellermangletemperament. Denskalfortsattpasse sinflokkogeiendom.det erennaturligbeskyttelseshundogbeskyttersineier naturligvedbehov. Deterviktigåværeklaroveratboxerekanværereaktive iforholdtil andrehunder, dekreverderformersosialiseringennmangeraser,forå læreåkommuniseremed andrehunder! Deterogsåviktigåbruketidpåålæredemåværealenehjemme. Atferdsproblemer! HelseJogatferdsundersøkelsen visteatdetikkeerspesielleatferdsproblemeri rasen. Eierneiundersøkelsenvargodtfornøydmedatferdentilsinboxer.91% aveiernei undersøkelsenvargodtellermegetgodtfornøydmedsinhunds atferd,og92%svarteat hundensmentalitetsvartetildeforventningenede haddedadekjøpterasen. AtferdmedhøyfrekvensirasenfrahelseJogatferdsundersøkelsen: Nysgjerrighet Selvsikkerhet Glede Lettlærthet Roliginnenhuset Roersegfortetterstress a Pånyesteder b Etterlek

20 RA RASforBoxer AtferdmedmoderatfrekvensirasenfrahelseJogatferdsundersøkelsen: Jaktlyst Bærelyst Matlyst AtferdmedlavfrekvensirasenfrahelseJogatferdsundersøkelsen: W Ustabilttemperament W Knurrertilmennesker W Bitermennesker W Fryktformennesker W Stress W Redseliforskjelligesituasjoner W Fryktforlyder a Torden b Nyttårsraketter c" Skudd NorskBoxerklubbersværtfornøydemeddefunnenesomblegjortihelseJog atferdsundersøkelsennårdetgjelderatferd. Beskrivelseavkortsiktigeoglangsiktigemål! Opprettholderasensatferdogtemperament.Standardenbeskriverboxerens atferdog temperament. Prioriteringogstrategiforånåmålene! Deterviktigatoppdretteravboxerharfokuspåatdehundenesombrukesiavl harkorrekt temperamentoggemytt.foråbidratildette,erdetviktigåhafokus pågodtsamarbeid mellomklubbenogoppdrettereavboxer.sometleddi opplysningsarbeideterdetogså viktigåhafokuspåtemperamentoggemytt gjennomartikleriboxernyttsamtsetteoppdette somtemapåseminarerogkurs Deterviktigmedgodinformasjontilnyeboxereiereomhvadekanforventeavsin boxer.vedå bidratilgodinformasjonomrasenerdetsannsynligatboxereiere ogsåifremtidigehelsejog atferdsundersøkelserviluttrykkestortilfredshetmed sinboxer.

21 RA RASforBoxer Eksteriør! Eksteriørbedømmelser! FCIstandarden beskriverdenideelleboxeren,utstillinger erdenviktigste informasjonskilden for bådeoppdrettereog avlsrådfor å danneseg en meningomavlsmaterialetselvom lydighetsj og brukshundresultater indirekte også betyr mye. Det erviktig åhuske at dommerendømmer foregåendeårs avlsresultater,ikke avlshunder,det gjøres kun i avlsklasser. For å legge best mulig til rette for dette, må man på raseklubbensutstillinger brukedommeresomharspesiellkunnskapom rasen. Positivt: Størrelsen pådagens boxere erkorrekt ogbra,denharendret segtildet bedre.poter:gode tette kattepoter erdetvanligste! Dette ernoesom har blittbedre desisteårene.dagens norske boxere hargjennomgående gode farger, godt pigment og rene farger. Negativt: Mangeboxereidagharfremskutteskuldresomgirdårligfestefor skuldermuskulatur. Kombinertmedsteiloverarmfårhundenkorteog støtendeforbensbevegelser.dette, kombinertmedbakpartersomentener fordårligellerformyevinkletgirsuboptimale bevegelserogfunksjon.dette vilkunneføretilslitasjeskaderifrontensomkanginakkejog ryggsmerter. Deteritilleggendelhundersomikkeharkorrekteproporsjonerslikdeter beskreveti standarden.dettegjelderbådeforholdmellomhundens mankehøydeogbrystdybde,og proporsjonenemellomskallensogsnutens lengde. Overdrevneeksteriørtrekk! Detforekommereksteriørtrekksomnårdeoverdrivespåvirkerhundens helse.eksemplerer hodermedsnuteogskallederbrachycephale kortskalledetrekkoverdrives,dettekan påvirkehundenssunnhetog funksjonsevnegjennomådisponerefortrangeluftveierogfor langebløte ganer.mangeindividerharneseryggersomerforkorteiforholdtildetsom beskrivesistandarden,standardensier:"neseryggens'lengde:'skallelengde' ='1:2'målt'fra' nesezbrusken'til'indre'øyekrok,'hhv.'indre'øyekrok'til' nakkeknøl"'.'sammenmedliten nesebruskogtrangeneseborkanforkorte neseryggerbådehverforsegogsammendisponereforpusteproblemer. Avandreeksteriøretrekksomkanpåvirkehundenssunnheteravfallende kryssogsteile bakbeinmedknappvinkling.detteereksteriørtrekkhos mangeavdagensboxere,detgirlite effektivebevegelser,ogkanførertil

22 RA RASforBoxer storbelastningpåkneleddet,noesomkanværeen medvirkendeårsaktil korsbåndskade. Boxerenerenavrasenesomharfåttsærskiltedommeranvisninger.Deternaturlig atnorskboxerklubberspesieltoppmerksompådeproblemstillingenesomomtalesi BSIdokumentet. Fra'BSI'Breed'Specific'Instructions'som'gjelder'spesielt'for'boxer:' ' German'Boxer'Deutscher'Boxer' 'brachycephalic'and'molossoïd'type.'areas'of'risk' are:'' 1.'Breathing:'Problems'with'snoring'and'open'mouth'could'result'from'overly'short' muzzle,'insufficient'room'in'pharyngeal'cavities'and/or'pinched'nostrils.'' 2.'Skin:'Irritation'and'discoloration.'The'standard'prescribes'that' Length'of'nose' bridge'in'relation'to'skull'should'be'1:2 'and'muzzle'must'thus'not'be'overly'short.' Dentition'should'be'sound'and'according'to'the'breed'standard.Look'for'sound' breathing,'the'correct'proportions'in'head,'the'correct'teeth'and'skin.' Beskrivelseavkortsiktigeoglangsiktigemål! Deterviktigåbeholdedeeksteriørtrekkene somerbrahosdagensboxere, samtidigsom deterønskeligatfremtidensboxerefårenbedreogmer funksjonellanatomi,ogkorrekte proporsjonerihenholdtilstandardens beskrivelse. Kortsiktigmål:Bevisstgjøreoppdretterne Avholdekursogseminarerforoppdrettereslikatdefårstørrekunnskapom, ogbevisstheti forholdtilstandardensbeskrivelseavkorrektkonstruksjonog proporsjoner.bevisstgjøre oppdretternepåbestemmelseneibsi=breed SpecificInstructions/Rasespesifikke Domeranvisningerhvaoverdrevne eksteriørtrekker,hvadetinnebærerforhundeneog hvordanmankanunngå det. Avholdedommerkonferanserforåformidletildommeresom skal dømmeboxerhvaviharfokuspåiras.dekortsiktigemåleneermidlene forånåde langsiktigemålene. Langsiktigmål:Bedrekonstruksjon,korrekteproporsjoner,unngå overdrevneeksteriørtrekk. Itilleggtilbevisstgjøringenbeskrevetunder kortsiktigemål,vilenstimuleringtilogpremiering avavlsklasserkunnebidra tildette. Prioriteringogstrategiforånåmålene! Klubbenmåtilenhvertidsikreatmanharenbevisstholdningtilvalgav dommerebådepå egneogandresutstillinger.vedåikketillateformange utstillingerderboxerekandelta, søkermanåsamlesåmangesommuligpå

23 RA RASforBoxer noenfåutstillingerforåfåbreddenavutstilte hundersåstorsommulig. NorskBoxerklubb børutarbeide etnyttrasekompendium som både kanbenyttes av dommeresomskal dømmerasen og av oppdrettere. Det bør også tilstrebeså invitere dommeretilseminarerogkonferanser somtarforsegboxerenssærtrekk.konferansenebør avholdes hver5j6 årisamarbeid medautoriserte Hundedommeres Forening AHF. Seminarerogkonferanserfordommeremåarrangerespåukedager. Oppsummering! Prioriteringavviktigekortsiktigeoglangsiktigemål! Åbidratilatoppdrettereogmedlemmerhargodkompetanseom boxerenshelseogatferd blirenviktigoppgavefornorsk Boxerklubbiårenefremover.Kurs,seminarerogartiklerskal bidra tildette. NorskBoxerklubbskalvidereførekartleggingogovervåkingav helseutfordringerirasen. NorskBoxerklubbskalhafokuspåkompetansehevingavklubbens medlemmerog oppdrettereiforholdtilanatomi,eksteriørog funksjon. NorskBoxerklubbskalsikregodinformasjonomrasentil interesserte,slikatdeerbevisst hvadetinnebæreråhaenboxer. NorskBoxerklubbskalarbeideforåsynliggjøreboxerensmange kvaliteterogpositive egenskaper. Plan"for"videre"arbeid"i"klubben RASskaloppdateresårligogrevidereshvert5.år,nestegangi2018.Temafra RASog RASisegselvskalprofileresogbelyses.Dettekanskjegjennomartikleri Boxernytt, seminarer,påklubbensnettsider,vedålagegenerelleogspesielle

Norwegian Boxer Club Health Survey 2013

Norwegian Boxer Club Health Survey 2013 RESULTATER OG DISKUSJON CECILIE STRØMSTAD 2013 DEN NORSKE BOXERPOPULASJONEN År Reg. boxere 2003 352 2004 419 2005 335 2006 397 2007 470 2008 398 2009 447 2010 340 2011 316 2012 346 3,7 % av registrerte

Detaljer

Norsk Boxerklubb helse og atferdsundersøkelsen 2013. Resultater og diskusjon

Norsk Boxerklubb helse og atferdsundersøkelsen 2013. Resultater og diskusjon Norsk Boxerklubb helse og atferdsundersøkelsen 2013 Resultater og diskusjon Den norske boxerpopulasjonen År 2003 352 2004 419 2005 335 2006 397 2007 470 2008 398 2009 447 2010 340 2011 316 2012 346 Reg.

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for BOXER

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for BOXER Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for BOXER Gyldig t.o.m. 01.01.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet mål for rasen... 8 Rasens populasjon...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for GROSSER MÜNSTERLÄNDER Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.2020 Innholdsfortegnelse Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen... 3 Populasjonsstørrelse...

Detaljer

Retningslinjer for avl og oppdrett

Retningslinjer for avl og oppdrett Retningslinjer for avl og oppdrett Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken Innledning Retningslinjene for avl og oppdrett bygger på den rasespesifikke avlsstrategien RAS og må leses og forstås

Detaljer

Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken

Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken Generelt forslag: Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken Diskusjonsgrunnlag Det er oppdretters ansvar å drive sin avl i tråd med NKK s etiske retningslinjer. Oppdretter har satt seg inn i informasjonen

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Brasiliansk Terrier Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.10.2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie;; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for gammel dansk hønsehund

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for gammel dansk hønsehund Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for gammel dansk hønsehund Versjon 1 Gyldig 1.10.2021 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Retningslinjer for avl og oppdrett

Retningslinjer for avl og oppdrett Retningslinjer for avl og oppdrett Nye retningslinjer for avl og oppdrett ble vedtatt av styret i februar 2014 og trer i kraft fra 1. mai 2014 Det er senere gjort mindre endringer i retningslinjene som

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for engelsk springer spaniel

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for engelsk springer spaniel Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for engelsk springer spaniel Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.1.2020 Innhold Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen... 3 Rasens populasjon...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Beauceron

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Beauceron Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Beauceron [Sett inn bilde] Versjon 1 Gyldig 1.10.2021 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet mål for

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.10.2021 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Broholmer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Broholmer Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Broholmer Versjon 1 Gyldig 1.10.2021 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen... 3 Rasens

Detaljer

RAS RASESPESIFIKK AVLS STRATEGI

RAS RASESPESIFIKK AVLS STRATEGI RAS RASESPESIFIKK AVLS STRATEGI Målsetning: Funksjonelt friske hunder med rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. RAS Forvaltningen:

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Australsk Terrier

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Australsk Terrier Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Australsk Terrier Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.10.2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Amerikansk cocker spaniel

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Amerikansk cocker spaniel Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Amerikansk cocker spaniel Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.1.2020 Innhold Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen... 3 Rasens populasjon...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)-veileder

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)-veileder Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)-veileder Mange raser har allerede en avlsstrategi i en mer eller mindre gjennomarbeidet skriftlig versjon. Disse vil for noen raser kunne brukes som et utgangspunkt, med

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Bayersk Viltsporhund

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Bayersk Viltsporhund Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Bayersk Viltsporhund Versjon 1 Gyldig t.o.m 01.01.2018 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Generelt... 5 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 5 Overordnet mål

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Fox terrier ruhåret

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Fox terrier ruhåret Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Fox terrier ruhåret Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.10.2020 Innholdsfortegnelse Generelt... 3 Rasens populasjon:... 3 Gjennomsnittlig kullstørrelse:... 3 Innavlsgrad:...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Korthåret vorstehhund

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Korthåret vorstehhund Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Korthåret vorstehhund Versjon 1 Gyldig t.o.m. [Dato] Innholdsfortegnelse Innledning...3 Generelt...3 Korthåret Vorstehhund (Deutsch Kurzhaar) historie; bakgrunn og

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Strihåret vorstehhund

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Strihåret vorstehhund Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Strihåret vorstehhund Versjon 1 Gyldig t.o.m. [Dato] Innholdsfortegnelse Innledning...3 Generelt...3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling...3 Overordnet mål for rasen...4

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for WELSH SPRINGER SPANIEL

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for WELSH SPRINGER SPANIEL Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for WELSH SPRINGER SPANIEL Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.1.2020 Innhold Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for cocker spaniel

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for cocker spaniel Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for cocker spaniel Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.1.2020 Innhold Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen... 3 Rasens

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Chodsky Pes

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Chodsky Pes Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Chodsky Pes Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.4.2022 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

NEKF AVLSKONFERANSE. Gardermoen 23. mai 2015 JÄMTHUND

NEKF AVLSKONFERANSE. Gardermoen 23. mai 2015 JÄMTHUND NEKF AVLSKONFERANSE Gardermoen 23. mai 2015 JÄMTHUND Agenda RAS dokumentet Avlsutvalget 13:00-13:30 + 15 Eksteriør Jon Smedbakken 13:45-14:15 + 15 Pause 14:30-14.45 Jaktegenskaper Omar Trøen 14:45-15:15

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Picard

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Picard Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Picard Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Bedlington Terrier

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Bedlington Terrier Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Bedlington Terrier Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.10.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Dvergpinscher. Versjon 1

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Dvergpinscher. Versjon 1 Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Dvergpinscher Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.10.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) For Dandie Dinmont Terrier. Versjon 1

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) For Dandie Dinmont Terrier. Versjon 1 Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) For Dandie Dinmont Terrier Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.10.2010 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Schnauzer, sort & salt/pepper Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.10.2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Islandsk Fårehund. Versjon 2. Gyldig t.o.m

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Islandsk Fårehund. Versjon 2. Gyldig t.o.m Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Islandsk Fårehund Versjon 2 Gyldig t.o.m. 01.01.2023 Innhold Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet mål for rasen... 5

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Lakeland terrier

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Lakeland terrier Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Lakeland terrier Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.10.2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) For Tenterfield Terrier.

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) For Tenterfield Terrier. Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) For Tenterfield Terrier. Versjon 1 Gyldig t.o.m. [Dato] Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Rasens populasjon...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Skye Terrier Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.04.2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for ungarsk mynde

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for ungarsk mynde Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for ungarsk mynde Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.1.2021 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunnog utvikling... 3

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Lapsk Vallhund

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Lapsk Vallhund Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Lapsk Vallhund Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.1.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for finsk lapphund. Versjon 1

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for finsk lapphund. Versjon 1 Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for finsk lapphund Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1. 1.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... Feil! Bokmerke er ikke definert. Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for PINSCHER

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for PINSCHER Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for PINSCHER Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.2021 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Historikk:... 3 Popularitetsbølger.... 3

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) For Affenpinscher

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) For Affenpinscher Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) For Affenpinscher Versjon 1, Gyldig t.o.m. 01.04.2019 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Generelt...4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling...4 Overordnet mål for rasen...5

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Mudi

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Mudi Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Mudi Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.04.2019 Klubben for ungarsk vakt- og gjeterhundraser. Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Jack Russell Terrier

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Jack Russell Terrier Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Jack Russell Terrier Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.10.2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Parson Russell terrier Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.11.2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet mål

Detaljer

HELSEUNDERSØKELSEN PÅ WHEATEN TERRIER ER FERDIG

HELSEUNDERSØKELSEN PÅ WHEATEN TERRIER ER FERDIG HELSEUNDERSØKELSEN PÅ WHEATEN TERRIER ER FERDIG De aller fleste av dere er kjent med at det ble gjennomført en stor helseundersøkelse hos Wheaten terrier i 29, og i underkant av 5 eiere bidro med å sende

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for svensk lapphund

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for svensk lapphund Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for svensk lapphund Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.1.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Ungarsk vizsla, korthår og strihår 09.09.2015 Gyldig til 01.04.2020 Innhold Innledning... 4 Rasens historie, bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Spansk galgo

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Spansk galgo Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Spansk galgo Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.1.2022 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Generelt... 2 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 2 Overordnet mål

Detaljer

Avlsstrategi Wachtelhunden i Norge. Mål for avlen Midlertidige avlskriterier Erfaringer fra andre land Hvordan arbeider vi med dette i Norge

Avlsstrategi Wachtelhunden i Norge. Mål for avlen Midlertidige avlskriterier Erfaringer fra andre land Hvordan arbeider vi med dette i Norge Avlsstrategi Wachtelhunden i Norge Mål for avlen Midlertidige avlskriterier Erfaringer fra andre land Hvordan arbeider vi med dette i Norge Norsk wachtelhundklubbs mål for avlen er At oppdrettere kan avertere

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Tibetansk Terrier. Versjon 1

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Tibetansk Terrier. Versjon 1 Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Tibetansk Terrier Versjon 1 Gyldig 01.07.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Border terrier Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.10.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Stabyhoun

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Stabyhoun Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Stabyhoun Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1. januar 2019 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Generelt...4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling...4 Overordnet mål for rasen....5

Detaljer

Boxerens hvite tegniger

Boxerens hvite tegniger Boxerens hvite tegniger 1 «Arja» Boxer tispe, tigret/hvit «Benny» Boxer hannhund, tigret/hvit Hva er forskjellen på disse? 2 Genetisk sett er de like: De er tigret De har hvite tegninger S sw De har begge

Detaljer

Evaluering av RAS - Oppdrettermøtet 18. november 2017

Evaluering av RAS - Oppdrettermøtet 18. november 2017 Evaluering av RAS - Oppdrettermøtet 18. november 2017 Norsk Alaskan Malamute klubb Ved evalueringen bør følgende punkter diskuteres: Hvilke tiltak og strategier skulle vi ifølge RAS ha arbeidet med i det

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Østsibirsk Laika

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Østsibirsk Laika Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Østsibirsk Laika Vostotchno-Sibirskaia Laika Gyldig t.o.m. 1.4. 2022 Forord Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund har gitt avlsutvalg/kontaktutvalg for Laikarasene

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Irsk setter. Versjon 1

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Irsk setter. Versjon 1 Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Irsk setter Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.1.2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Kerry blue terrier. Versjon 1 Gyldig t.o.m

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Kerry blue terrier. Versjon 1 Gyldig t.o.m Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Kerry blue terrier Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.11.2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie;; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Vorstehhund korthåret

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Vorstehhund korthåret Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Vorstehhund korthåret 2020-2025 tredje utkast 23. januar 2019 Innholdsfortegnelse Innledning 5 Generelt 5 Rasens historie, bakgrunn og utvikling 5 Rasens populasjon

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Norfolk Terrier. CH Adorabel Underverk (Foto: Anne Johnsen)

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Norfolk Terrier. CH Adorabel Underverk (Foto: Anne Johnsen) Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Norfolk Terrier CH Adorabel Underverk (Foto: Anne Johnsen) CH Adorabel Little Miss Sunshine (Foto: Anne Johnsen) Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.10.2020 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Cairn Terrier. Versjon 1. Gyldig t.o.m

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Cairn Terrier. Versjon 1. Gyldig t.o.m Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Cairn Terrier Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.10.2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for VORSTEHHUND LANGHÅRET

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for VORSTEHHUND LANGHÅRET Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for VORSTEHHUND LANGHÅRET Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.04.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål

Detaljer

Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 2012

Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 2012 Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 2012 Denne avlsplanen erstatter avlsplan for NBK for perioden 2002 2007, og er vedtatt av Årsmøtet i 2007. Avlsplanen inneholder en vurdering av effekten

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Skotsk Hjortehund

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Skotsk Hjortehund Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Skotsk Hjortehund Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.1.2022 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 5 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 5 Overordnet mål for

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Dalmatiner

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Dalmatiner Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Dalmatiner Foto: K. Ravndal Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.19 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Bordeaux Dogge. Versjon 1

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Bordeaux Dogge. Versjon 1 Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Bordeaux Dogge Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.07.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Labrador Retriever

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Labrador Retriever Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Labrador Retriever Versjon 1 Gyldig t.o.m. 2018 [Sett inn raseklubbens logo] 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Generelt... 5 Rasens historie; bakgrunn og utvikling...

Detaljer

Avlstiltak. Amerikansk Cocker Spaniel. Forslag til Representantskapet 1. og 2. april 2006

Avlstiltak. Amerikansk Cocker Spaniel. Forslag til Representantskapet 1. og 2. april 2006 Amerikansk Cocker Spaniel Det er fremdeles lite problemer og så lav røntgings-frekvens på rasen, at det ikke er tilrådelig å benytte HD-avlesingsresultatene som entydig indikator på utbredelsen av HD.

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for grønlandshund

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for grønlandshund Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for grønlandshund Gyldig t.o.m. 31.12.2018 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet mål for rasen... 7 Rasens

Detaljer

Styremøte 6, og 7. Mai -2017

Styremøte 6, og 7. Mai -2017 Styremøte 6, og 7. Mai -2017 Tilstede: Cecilie Strømstad, Inger Beate V. Dyrstad, Line Orlund, Linda Acay, Solveig Strand og Sissel Bjørnli Forfall: Ine Furulund A - Godkjenning av saksliste Saksliste

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for rottweiler i Norge

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for rottweiler i Norge Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for rottweiler i Norge Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.07.2019 Side 1 av 16 1 Innhold Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for rottweiler i Norge... 1 2 Innledning til RAS... 3

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Briard

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Briard Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Briard Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Dalmatiner

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Dalmatiner Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Dalmatiner Foto: K. Ravndal Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.19 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for dansk/svensk gårdshund i Norge - 2015-

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for dansk/svensk gårdshund i Norge - 2015- Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for dansk/svensk gårdshund i Norge - 2015- Versjon 1 gyldig t.o.m 01.07.2020 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDET MED RASESPESIFIKK AVLSSTRATEGI (RAS)... 3 DEN DANSK/SVENSKE

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Eurasier. Versjon 1

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Eurasier. Versjon 1 Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Eurasier Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Korthåret vorstehhund. Versjon 1

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Korthåret vorstehhund. Versjon 1 Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Korthåret vorstehhund Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.04.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Korthåret Vorstehhund (Deutsch Kurzhaar) historie; bakgrunn

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for rhodesian ridgeback Versjon 1 Gyldig t.o.m. 31.12.2018 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Generelt... 2 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 2 Rasen i Norge...

Detaljer

Kort om engelsksetteren

Kort om engelsksetteren Jegerens førstevalg Kort om engelsksetteren Vi er den største rasen av de stående fuglehundene i Norge med over 800 registrerte hunder i året En av de 5 mest populære i landet på NKKs registreringsstatistikk.

Detaljer

Årsmelding 2016 Strihåret vorsteh

Årsmelding 2016 Strihåret vorsteh Årsmelding 2016 Strihåret vorsteh Registreringstall 2016 Ikke store endringer fra år til år 15 kull registrert i 2016 120 valper 9 hunder importert Henvendelser om paringer AR har godkjent 17 parringer,

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for VORSTEHHUND LANGHÅRET

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for VORSTEHHUND LANGHÅRET Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for VORSTEHHUND LANGHÅRET Versjon 1 Gyldig t.o.m. [Dato] Innholdsfortegnelse Innledning...3 Generelt...3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling...3 Overordnet mål for rasen...4

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Gyldig t.o.m. 01.05.2017 Australsk Kelpie Versjon 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens populasjon... 4 Helse... 8 Mentalitet og bruksegenskaper...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Staffordshire Bull Terrier Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.10.2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet

Detaljer

Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK

Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK + Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK AU Norsk Elghund Sort Gardermoen 29.08.15 Camilla Hartz Repshus og Anita Lie + Avlskonferanse 2015 Få deltakere fra NES

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) For Azawakh

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) For Azawakh Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) For Azawakh Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.1.2021 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen... 4

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Wachtelhund

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Wachtelhund Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Wachtelhund Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.07.19 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Strihåret vorstehhund]

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Strihåret vorstehhund] Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Strihåret vorstehhund] Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.04.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Irish softcoated wheaten terrier

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Irish softcoated wheaten terrier Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Irish softcoated wheaten terrier Versjon 1, gyldig t.o.m. 01.04.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet

Detaljer

3. Hvorfor er ikke Norges Veterinærhøyskole godkjent? De har hatt doppler i mange år og har dyktige veterinærer?

3. Hvorfor er ikke Norges Veterinærhøyskole godkjent? De har hatt doppler i mange år og har dyktige veterinærer? Aortastenose - og litt spondylose. Som kjent startet Norsk Boxerklubb sitt aortastenoseprosjekt i februar 1996 med hjelp fra den svenske kardiologen Clarense Kvart. Klubben ville kurse nok veterinærer

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for BRETON. Versjon 1 - vedtatt av styret desember 2013 Revidert av styret mars 2014 etter innspill fra NKK

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for BRETON. Versjon 1 - vedtatt av styret desember 2013 Revidert av styret mars 2014 etter innspill fra NKK Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for BRETON Versjon 1 - vedtatt av styret desember 2013 Revidert av styret mars 2014 etter innspill fra NKK Denne versjonen går parallelt med vedtatt avlsplan fram til årsmøtet

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for MITTELSPITZ Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.2024 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Islandsk Fårehund. Versjon 1

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Islandsk Fårehund. Versjon 1 Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Islandsk Fårehund Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.01.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet mål for

Detaljer

AVLSPLAN GROSSER MÜNSTERLÄNDER

AVLSPLAN GROSSER MÜNSTERLÄNDER AVLSPLAN GROSSER MÜNSTERLÄNDER 2017 2027 AVLSPLAN Grosser Münsterländer 2017-2027 Innledning 1. Rasens status, avlsmål og tiltak A. Jaktegenskaper B. Helse C. Gemytt D. Eksteriør 2. Praktisk avlsarbeid

Detaljer

Helseproblemer knyttet til eksteriøret:

Helseproblemer knyttet til eksteriøret: NKKs helseavdeling v/ Kristin Wear Prestrud Veterinær, leder Boxer er en rase som kan sies å ha helsemessige utfodringer. Dette gjelder både helseutfordringer knyttet til eksteriøre trekk, og utfodringer

Detaljer

AVLSPLAN GROSSER MÜNSTERLÄNDER

AVLSPLAN GROSSER MÜNSTERLÄNDER AVLSPLAN GROSSER MÜNSTERLÄNDER 2017 2027 AVLSPLAN Grosser Münsterländer 2017-2027 Innledning 1. Rasens status, avlsmål og tiltak A. Jaktegenskaper B. Helse C. Gemytt D. Eksteriør 2. Praktisk avlsarbeid

Detaljer

RASESPESIFIKK AVLSSTRATEGI (RAS) FOR SIBERIAN HUSKY

RASESPESIFIKK AVLSSTRATEGI (RAS) FOR SIBERIAN HUSKY RASESPESIFIKK AVLSSTRATEGI (RAS) FOR SIBERIAN HUSKY Foto: Rikke Bergendahl Versjon 1, gyldig til 1.4.2022 Innhold Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Welsh terrier Versjon 1 Gyldig t.o.m. 1.9.2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 4 Overordnet mål for rasen... 5 Populasjonsstørrelse...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Vorstehhund langhåret

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Vorstehhund langhåret Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Vorstehhund langhåret Versjon 1 Gyldig t.o.m. 01.04.2019 (utkast til ny versjon 2? fra 2020) Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 4 Rasens historie; bakgrunn

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Manchester terrier

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Manchester terrier Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Manchester terrier Gyldig t.o.m. 01.10.2019 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Generelt... 5 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 5 Manchester terrierens historie...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Chesapeake Bay Retriever

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for. Chesapeake Bay Retriever Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Chesapeake Bay Retriever Versjon 0.4 Gyldig t.o.m. [Dato] [Sett inn raseklubbens logo] 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Generelt... 5 Rasens historie; bakgrunn

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Strihåret vorsteh [Sett inn bilde] Versjon 1 Gyldig t.o.m. [Dato] vi må skrive til NKK og be om at den gjelder ut 2019? [Sett inn raseklubbens logo] Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Cavalier King Charles Spaniel 2013 Versjon 1.01 Gyldig t.o.m. 31.12.2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Generelt... 5 Rasens historie; bakgrunn og utvikling...

Detaljer