TIDSSKRIFT INNHOLD. ESPEN KVILEKVAL, KJELL VAAGE OG ERLING VARDAL Sammenhengen mellom pengemengdevekst og inflasj on i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIDSSKRIFT INNHOLD. ESPEN KVILEKVAL, KJELL VAAGE OG ERLING VARDAL Sammenhengen mellom pengemengdevekst og inflasj on i Norge 1960 1996 185"

Transkript

1 NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT INNHOLD Side Artikler: HANS JARLE KIND, KAREN HELENE MIDELFART KNARVIK OG GUTTORM SCHJELDERUP: Mot en ny økonomisk geografi? Implikasjoner av økonomisk integrasjon for velferd og næringsstruktur i et lite land 127 JAN MORTEN DYRSTAD OG NINA LYSO: Økonomiske faktorer bak sykefraværet 155 ESPEN KVILEKVAL, KJELL VAAGE OG ERLING VARDAL Sammenhengen mellom pengemengdevekst og inflasj on i Norge BRITA BYE: Optimal miljøbeskatning teori og empiri 213 Artikkelfotfattere i dette nummer 235 English Summary 236 Rettelse 238 Innhold Melding fra redaksjonen ÅRGANG HEFTE Tidligere STATSØKONOMISK TIDSSKRIFT

2 NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT Redaktør: Jon Vislie Redaksjon: Torstein Bye, Jan Morten Dyrstad,, Nils-Henrik M. von der Fehr. Bertil Tungodden og Kjell Vaage Produksjonskonsulent Inger Kurås Utgitt av: Sosialøkonomenes Forening Leder Stein B. Hauglid Generalsekretær: Birgit Laudal Tidsskriftets Postboks 8872 Youngstorget adresse: 0028 OSLO Telefon: Telefax: Postgiro: Bankgiro: Abonnementspris kr 175, Studentabonnement kr 100, Enkeltnr. kr 100, inkl. porto Annonsepriser (ekskl. mva.) gjeldende fra 1. januar side kr 4.700, 3/4 side kr 4.200,- 112 side kr 3.700, Abonnement Loper til oppsigelse foreligger.

3 Norsk økonomisk Tidsskrift (NOT) 112 (1998), MOT EN NY ØKONOMISK GEOGRAFI? IMPLIKASJONER AV ØKONOMISK INTEGRASJON FOR VELFERD OG NÆRINGSSTRUKTUR I ET LITE LAND av Hans Jarle Kind, Karen Helene Midelfart Knarvik og Guttorm Schjelderup* I denne artikkelen analyserer vi hvordan Økonomisk integrasjon påvirker nceringsstruktur, handel og velferd, og fokuserer spesielt på konsekvensene for små land. Det illustreres hvorledes såvel graden av internasjonal faktormobilitet som nærværet av selvforsterkende klyngemekanismer er avgjørende for virkningene av tettere internasjonal integrasjon. Hensikten med artikkelen er todelt: For det første ønsker vi å gi en oversiktlig og analytisk innføring i grunnteorien om ufullkommen konkurranse, næringsklynger og integrasjon. For det andre ønsker vi å belyse betydningen av imperfekt kapitalmobilitet, noe som i liten grad tidligere har blitt gjort i denne typen modeller. 1 INTRODUKSJON Økonomisk-politiske konstruksjoner som EUs indre marked, EOS, NAFTA og WTO har medført en stadig tettere integrasjon av verdensøkonomien. Handelsbarrierer reduseres, og varer og innsatsfaktorer beveger seg stadig friere mellom land og regioner. Det knytter seg imidlertid mange spørsmål til hvilke konsekvenser økt internasjonal integrasjon vil ha for nasjonal næringsstruktur, handel og velferd. Tradisjonell handelsteori predikerer at økonomisk integrasjon fører til at de enkelte land spesialiserer seg i henhold til sine komparative fortrinn, dvs. på bakgrunn av forskjeller i faktortilgang, teknologi og etterspørsel. Ikke desto mindre observerer vi ofte at like land kan ha svært ulike næringsstrukturer, og at likeartet økonomisk aktivitet er sterkt geografisk * Takk til Jan I. Haaland og to anonyme konsulenter for gode kommentarer.

4 128 konsentrert. Tar vi utgangspunkt i klassiske modeller med konstant skalautbytte og perfekt konkurranse, kan denne geografiske konsentrasjonen vanskelig forklares. Tvert i mot; hvis fordelingen av immobile ressurser er uniform, vil vi i utgangspunktet forvente at all økonomisk aktivitet spres i forhold til befolkningsmønstret. Nyere handelsteori introduserte på begynnelsen av 80-tallet stigende skalautbytte og imperfekt konkurranse som ekstra variabler til å forklare internasjonal spesialisering. Eksistensen av stordriftsfordeler gjør at forskjeller i «markedsstørrelse» får betydning for lokalisering av økonomisk aktivitet internasjonalt. De siste 5-10 årene har det videre vokst frem en teoriretning, populært kalt ny økonomisk geografi, hvor modellene er karakterisert ved imperfekt konkurranse, interne stordriftsfordeler, og handelskostnader. 1 Det empiriske utgangspunktet for denne teoriretningen er at økonomisk aktivitet tenderer til å være geografisk konsentrert i såkalte klynger. Eksistensen av klynger er i «geografimodellene» forklart ved hjelp av pekuniære eksternaliteter ofte omtalt som positive markedsmessige koblinger. De markedsmessige koblingene kan gå via faktor-, innsatsvare- og ferdigvaremarkedet. Effekten av dem er imidlertid den samme de er selvforsterkende, og kan forårsake geografiske klyngedannelser hvis det er positive handelskostnader. I denne artikkelen vil vi se på koblinger mellom leverandører av innsatsvarer og ferdigvarer. For å forklare koblingene skal vi benytte en modell med to land, et hjemland (h) og et utland (u). Anta at bedriftene har interne skalafordeler i produksjonen, og at land u av en eller annen grunn har et større marked for industrivarer enn land h. Alt annet likt, vil det da kunne være profitabelt for underleverandører å flytte fra h til u (etterspørselskobling). Hvis det produseres et større utvalg av innsatsvarer i u enn i h, vil det samtidig kunne bety at produksjonskostnadene er lavest i u (kostnadskobling) og følgelig virke tiltrekkende på fer- Scotchmer og Thisse (1992) er blant de som har hevdet at økonomisk forskning har vært for lite opptatt av romdimensjonen (fysisk avstand), og at når denne inkluderes sammen, med transportkostnader vil det være umulig å forstå så vel lokale som globale spesialiserings- og konsentrasjonsmønstre uten å anta imperfekt konkurranse. Utviklingen av den såkalte nye økonomiske geografien innebar på sett og vis en renessanse for tradisjonell Økonomisk geografi og lokaliseringsteori. Kreftene man er opptatt av å modellere og forstå innen ny økonomisk geografi er i stor grad de samme som det har vært fokusert på innen de to nevnte feltene. Tilnærmingen såvel som problemstillingene er imidlertid forskjellige.

5 129 digvareleverandører. Således kan det bli satt i gang en prosess som medfører at hele industrisektoren til slutt blir konsentrert i land u. 2 I artikkelen analyserer vi hvordan økonomisk integrasjon påvirker næringsstruktur, handel og velferd. Fokus er spesielt rettet mot små land, men vi benytter en modellramme med generell likevekt hvor alle priser er endogene (til forskjell fra typiske partielle likevektsmodeller hvor små land står overfor «gitte» verdensmarkedspriser). Videre illustreres det hvorledes såvel graden av internasjonal kapitalmobilitet som nærværet av selvforsterkende klyngemekanismer er avgjørende for virkningene av tettere internasjonal integrasjon. Hensikten med artikkelen er todelt. For det første ønsker vi å gi en oversiktlig og analytisk innføring i grunnteorien om ufullkommen konkurranse, næringsklynger og økonomisk integrasjon. Med et par unntak preges litteraturen foreløpig av en rekke enkeltstående bidrag. 3 Dernest ønsker vi eksplisitt å belyse betydningen av imperfekt kapitalmobilitet, noe som i liten grad har blitt gjort tidligere i denne typen modeller. 4 Det formelle utgangspunktet for modellen er Krugman og Venables (1995); den viktigste forskjellen er at vi inkluderer kapital som en 2 Det er også mulig å forestille seg at «klynger» oppstår på grunn av rene eksternaliteter, slik som kunnskapslekkasjer (Silicon Valley). I skjæringsfeltet internasjonal handel, endogen vekst og økonomisk geografi har det i løpet av de siste par årene blitt publisert arbeider hvor såvel rene som pekuniære eksternaliteter inngår i modellene (se f.eks. Martin og Ottaviano (1996a) og (1996b) og Baldwin, Martin og Ottaviano (1997)). Forskjellen mellom pekuniære eksternaliteter og rene ekstemaliteter ligger i hvordan, og gjennom hvilke kanaler, aktørene i et marked påvirker hverandre: Rene ekstemaliteter innebærer at en bedrifts produktivitet avhenger direkte av andre bedrifters produksjon eller faktor- og vareinnsats. Pekuniære eksternaliteter virker derimot via markedet, og innebærer at en bedrifts profitt påvirkes av de andre aktørene i markedet uten at disse via sin produksjon, faktor- eller vareinnsats endrer dennes produktivitet som sådann (Scitovsky (1954)). I et frikonkurransemarked kan ingen enkeltaktør påvirke de øvrige aktørenes inntekter og kostnader, og pekuniære eksternaliteter har følgelig betydning kun i tilfeller med imperfekt konkurranse. Fujita og Thisse (1996), Ottaviano og Puga (1997), Venables (1995), samt Knarvik og Orvedal (1997) gir oversikt og beskrivelse av ulike typer eksternaliteter og koblinger som kilder til klyngedannelser. 3 Ottaviano og Puga (1997), Venables (1995) er et par av disse unntakene. 4 Virkningen av kapitalmobilitet på varestrømmer og produksjonsmønstre har blant annet vært analysert av Mundell (1957), Norman og Venables (1995) og Venables (1997). En gjennomgang av litteraturen gjør det klart at antagelser om teknologi og markedsstruktur er avgjørende for konklusjonen. Eksempelvis forutsatte Mundell konstant skalautbytte, og viser hvordan høyere varemobilitet gir mindre faktorstrømmer og vice versa. I geografilitteraturen finner en imidlertid typisk at lavere handelskostnader på varer gir økte faktorstrømmer mellom landene. Vi takker en av konsulentene for å ha gjort oss oppmerksom på denne interessante forskjellen fra Mundells modellprediksjon.

6 130 innsatsfaktor. Vår modell har videre visse likhetstrekk med Krugman (1981). Måten stordriftsfordelene modelleres på er imidlertid forskjellig, samtidig som Krugman har en annen fokus og ikke foretar noen velferdsanalyse eller vurderinger av ufullstendig handelsliberalisering. Artikkelen er organisert som Niger. Basismodellen utledes i kapittel 2. I kapittel 3 ser vi på en verden hvor det kun handles i varer, og innsatsfaktorene er internasjonalt immobile. I kapittel 4 antar vi at kapitalen er perfekt internasjonalt mobil, mens tilfellet med imperfekt kapitalmobilitet behandles i kapittel 5. Appendikset viser i detalj hvordan formler og ligninger i hovedteksten fremkommer. 5 2 BASISMODELL I modellen betraktes en verden som består av to land, ett lite (h hjemme) og ett stort (u utlandet). Det er to produksjonssektorer, sektor 1 og 2, og to primære innsatsfaktorer, arbeid (L) og kapital (K). Arbeidskraften antas å være homogen og internasjonalt immobil, men den kan bevege seg fritt mellom sektorene. Kapital benyttes kun i sektor 2, og i utgangspunktet vil vi la den være internasjonalt immobil. Denne forutsetningen forlates senere i artikkelen. Siden formålet med artikkelen er å studere betydningen av relativ markedsstørrelse snarere enn betydningen av komparative fortrinn, forutsetter vi at landene har den samme relative faktortilgang, dvs. Kh Lh Lu 2.1 Ettersporselssiden Vi skal anta at konsumentene er identiske på tvers av landegrensene, og har en nyttefunksjon som er gitt ved U(C1, C2) CrIC12Y, 0 < 7 < 1, (1) hvor C 1 betegner konsum av goder fra sektor 1, og C2 konsum av et aggregat av goder fra sektor 2. Aggregatet C2 er gitt ved 5 Vi har valgt hovedsakelig å illustrere resultatene ved hjelp av simuleringer. For den teknisk interesserte leser henvises det i forste rekke til Fujita, Krugman og Venables (under utgivelse), Krugman og Venables (1995) samt Puga og Venables (1996) og Puga (1997).

7 131 c, = k > 1. k (2) CES-formuleringen gjenspeiler at produktene fra sektor 2 er differensierte; jo lavere substitusjonselastisiteten a er, jo mer differensierte oppfattes produktene å være. Restriksjonen a > 1 innebærer at goder innenfor sektor 2 er nærmere substitutter til hverandre enn til godet fra sektor 1, og at ingen av de differensierte godene er essensielle. Det siste er en nødvendig forutsetning for at likevekt skal eksistere i vår modell, siden nivået på. handelskostnader og landstørrelse vil påvirke antallet varianter som produseres. 2.2 Tilbudssiden Sektor 1 produserer gode 1 under konstant skalautbytte, og det antas å være fullkommen konkurranse i varemarkedet. Det er en sentral forutsetning at denne sektoren benytter relativt lite kapital i forhold til hva sektor 2 gjør (t < -.), og som en forenkling skal vi anta at kapitalintensiteten i sektor 1 er lik null. Det er verdt å merke seg at denne forenklingen kun har nivå-effekter, og påvirker ikke de kvalitative resultatene. Ved å normalisere slik at én enhet arbeidskraft produserer én enhet av konsumgodet fremstilt i sektor 1, kan vi la produktfunksjonen for gode 1 være gitt ved Xii = f(l 1 ) = Lli, (3) hvor Xli angir produksjon og L 1i innsatsen av arbeidskraft i land i. Eksport av gode 1 antas å være kostnadsfri, og følgelig må prisen være den samme i h og u. Dette gir likevektsbetingelsen wi > (4) hvor wi betegner lønn og p prisen på gode 1. Lønnen i land i er lik p l dersom det produserer gode 1. Siden vi skal fokusere på konsekvenser av handelsliberalisering for h det lille landet er det hensiktsmessig å la wu være uavhengig av handelskostnader. Vi står fritt i valg av numeraire, og velger derfor w u = 1 i simuleringene (og beregner størrelsene på w h og pl).

8 132 Sektor 2 er kapitalintensiv. Modelleringen av denne baserer seg på Dixit-Stiglitz (1977) monopolistisk konkurranse: Faste kostnader medfører at produktene fremstilles under stigende skalautbytte, og dermed ufullkommen konkurranse. Produktdifferensiering impliserer på sin side næringsintern handel, det vil si handel i relativt like produkter. 6 Vi vil åpne for at det i sektor 2 blir fremstilt både ferdigvarer og mellomprodukter som blir brukt som innsatsvarer i den samme sektor. Det eksisterer med andre ord vertikale koblinger mellom bedriftene innen denne næringen. Slike markedsmessige koblinger mellom underleverandører og ferdigvareleverandører kan generelt føre til klyngedannelser dersom internasjonal handel i varer ikke er kostnadsfri. Årsaken til klyngedannelser er at underleverandører, alt annet likt, vil foretrekke å etablere seg i et stort marked med mange ferdigvareprodusenter. Ferdigvareprodusentene vil på sin side ønske å etablere seg i et marked hvor de har tilgang til et stort antall lokale underleverandører, siden det (alt annet likt) vil medføre at kostnadene forbundet med innkjøp av innsatsvarer blir lavere. Etterspørsels- og kostnadskoblinger av denne art fungerer som selvforsterkende klyngemekanismer og kan føre til geografisk konsentrasjon av en næring. Venables (1996) modellerer vertikale koblinger ved å spesifisere separate ferdigvareprodusenter (oppstrømsbedrifter) og underleverandører (nedstrømsbedrifter). I denne artikkelen vil vi imidlertid følge Krugman og Venables (1995), og anta at bedriftene benytter et aggregat (Z) av produksjonen fra egen sektor som innsatsvarer i produksjon av den enkelte variant. 7 Det er rimelig å anta at produktiviteten til Z er høyere jo mer spe- 6 Generelt kunne man tenke seg at økonomien er oppdelt i tre hovedsektorer; én med skalafordeler, og de to andre med henholdsvis konstant og avtagende utbytte i fornybare ressurser. Sektorspesifikasjonene avhenger av hvilke typer spørsmål man ønsker å belyse. Krugman og Venables (1996) formulerer en to-sektor modell hvor begge sektorene produserer goder under stigende skalautbytte og hensikten er å vise hvordan handelsliberalisering kan føre til at land og regioner blir mer spesialiserte i forskjellige industrier. Vi ønsker i stedet å illustrere hvordan tettere økonomisk integrasjon kan påvirke et lite lands konkurransedyktighet i en sektor med stigende skalautbytte, og har derfor antatt konstant skalautbytte i sektor 1. Alternativt kunne vi antatt avtagende skala i sektor 1, eller tilføyd denne som en tredje sektor, men det ville gjøre algebraen betydelig mer komplisert. 7 Krugman og Venables (1995) benytter denne modellrammen til å vise hvordan to land som i utgangspunktet er symmetriske, kan ende opp med diamentralt forskjellige næringsstrukturer når det åpnes for handel. Det ene landet Syd omdannes til et lav-inntektsland som hovedsakelig produserer jordbruksvarer, mens Nord utvikler seg til et rikt industriland. Inntektsnivåene og næringsstrukturene vil imidlertid igjen konvergere dersom Nord og Syd blir tilstrekkelig integrert.

9 133 sialiserte og komplementære innsatsvarene er. Disse to forutsetningene er oppfylt dersom vi antar at Z er en CES-funksjon av de forskjellige innsatsvarene, og som en forenkling skal vi la Z ha samme form som C2. Denne antagelsen medfører at algebraen blir betydelig enklere, uten at de sentrale resultatene endres. Produktfunksjonen for en representativ produsent av vare 2 i land i er implisitt gitt ved AL 21i-"Ki 4 = a -I- Oxi, (5) hvor A, a og p er positive konstanter 0 E (0,1), ri E (0,1), xi betegner produksjonsvolum og (6) k=1 I fremstillingen av produktene i sektor 2 benyttes med andre ord et aggregat av arbeidskraft, kapital og innsatsvarer. Produksjonen for en bedrift i sektor 2 er forbundet med bruk av en fast mengde a og en variabel mengde ßxi av dette aggregatet. Av (5) følger videre at næringen er karakterisert ved markedsmessige koblinger mellom bedriftene dersom 77 > 0. Legg merke til at produktiviteten til Z er strengt økende i antall varianter som produseres (n). (Dette er enklest å se dersom vi antar at alle innsatsvarene benyttes i samme mengde, slik at vi kan skrive Zi Følgelig gir introduksjon av en ekstra variant opphav til økende skalautbytte på aggregert nivå. Det økonomiske rasjonalet for en sådan formulering går tilbake til Young (1928), som understreket betydningen av økt industriell spesialisering (og indirekte benyttelse av arbeidskraft) i den økonomiske utviklingen. Ethier (1982) benytter en tilsvarende formulering for åvise hvordan handel i innsatsvarer kan gi statiske produktivitetseffekter ved å tillate en større grad av internasjonal spesialisering. Også innen moderne endogen vekstteori blir de aggregerte gevinstene av stadig Økende spesialisering tillagt stor vekt, se for eksempel Evans, Honkapohja og Paul Romer (1998). (For en detaljert diskusjon av implikasjoner og anvendelser av produktfunksjoner som (5) og (6) vises det til Matsuyama (1995).) Under utledningen av etterpørselsfunksjonene viser det seg hensiktsmessig å arbeide med kostnadsfunksjoner i stedet for produktfunksjonen i ligning (5). Gjennom et passende valg av konstanten A kan vi benytte dua-

10 134 litetsteorien til å skrive en representativ bedrifts totalkostnadsfunksjon SOM 7ri=wil-e-TiriV(04 ßx), (7) hvor ri er leieprisen på kapital og qi er prisen på Z-aggregatet. De faste kostnadene medfører at det ikke er lønnsomt for to produsenter å fremstille det samme produktet. I appendikset er det vist at den oppfattede etterspørselselastisiteten er lik CY dersom vi antar at det er monopolistisk konkurranse og et stort antall bedrifter i sektor 2. Vi kan således benytte den inverse elastisitetsregelen til å finne at profittmaksimerende pris fra en representativ produsent i land i er lik et konstant påslag over marginalkostnaden MCi : 8 p, = a 1 MCi. (8) Eksport og import av varer fra sektor 2 er forbundet med handelskostnader. Begrepet «handelskostnader» må tolkes vidt, og inkluderer såvel rene fysiske transportutgifter som kostnader knyttet til kommunikasjon og forskjeller i tekniske standarder. Vi skal imidlertid anta at handelskostnadene ikke genererer fiskale inntekter. Handelskostnadene modelleres som Samuelson isfjell-kostnader; av hver enhet som eksporteres er det kun som når frem til bestemmelsesstedet (r 1). 9 Siden hver enkelt produsent benytter et konstant påslag over marginalkostnadene, blir prisen på et importert gode 't ganger høyere enn hva det blir solgt for i hjemmemarkedet. I appendikset er det vist at prisen på det sammensatte godet er lik qi = [flipn j j y) a 1-cr (9) hvor n. (n.) er antall varianter som produseres i land i 8 Merk at ligningen for pi kun gjelder dersom o >1 (som vi har forutsatt) og det produseres et så «høyt antall» varianter at vi kan se bort fra strategiske interaksjoner. Ellers må den eksakte ligningen for etterspørselselastisiteten benyttes, se også appendiks. 9 En av fordelene med denne fremgangsmåten er at vi slipper å modellere noen transportsektor. 10 Merk at dette er dualen til ligningene (2) og (6).

11 135 Vi antar at fravær av etableringshindringer medfører at det ikke er noen renprofitt i sektor 2. Ved å sette salgsinntektene lik totalkostnadene finner vi at hver variant uavhengig av land produseres i en mengde x = ct(a 1) (10) Uten tap av generalitet kan vi velge enhetsstørrelse slik at ß = (% 1), og la koeffisienten a for faste kostnader være lik -L. Dermed blir likevektskvantum av hver variant lik 1. I likevekt må samlet etterspørsel etter arbeidskraft i de to sektorene være lik tilbudet, hvilket innebærer at Li L1i L2i Ved å benytte Shepard's lemma på ligning (7) finner vi at etterspørselen etter arbeidskraft i sektor 2 er gitt ved L2i = (1 e 77) (12) All kapital eies av konsumentene som følgelig mottar både realkapitalinntekt (Ri) og arbeidsinntekt (w il i). Fra Cobb-Douglas nyttefunksjonen i ligning (1) følger at konsumentene benytter y(wili + Ri) på goder fra sektor 2. Videre impliserer ligning (7) at en andel ri av produsentenes kostnader benyttes til kjøp av innsatsvarer, og med fri inntreden (ingen renprofitt) har vi følgelig ritci = = rip i. Dette innebærer at utgifter i land i knyttet til kjøp av varer fra sektor 2 er = Ri) (13)

12 136 I land i omsettes det Ei enheter av det sammensatte godet. Ved å benytte Shepard's lemma på ligning (9) følger det at den innenlandske etter-. k gk aq,-u a-177 spørsel etter variant k er qz ap, Pk gi mens den utenlandske etterspørselen er lik xicj = = pk-'r Ej. Etterq3 a(pk -r) 3 spørselen for en representativ produsent i land i på henholdsvis hjemmemarkedet (i) og eksportmarkedet (j) kan følgelig uttrykkes som xii = xii = -- q3(t-1e3. (14) I likevekt må tilbudet av den enkelte variant være lik etterspørselen. Ved å benytte ligningene (10) og (14) finner vi at dette krever 1 = ivcr [c lei T 1 cr q3cr-1ei ] (15) Ligningssettet (4), (8), (9), (11), (12), (13) og (15) - som vi skal kalle (GL) - gir syv relasjoner. I tillegg har vi ytterligere to relasjoner, hvis form er avhengig av forutsetningene om kapitalmobilitet. Sammen med (GL) determinerer de ni ligningene de endogene variablene wh, pi, qi, Lli, L2, Ri, ri, Ei og ni I de tre neste avsnittene vil vi studere virkningen av ulike antagelser om graden av kapital- og varemobilitet (handelskostnader) på næringsstruktur, handel og velferd i det lille landet. 3 EN MODELL MED INTERNASJONALT IMMOBIL KAPITAL Uten kapitalmobilitet må innenlandsk tilbud av kapital være lik innenlandsk etterspørsel. Ved hjelp av Shepard's lemma finner vi fra ligning (7) at likevekt i det innenlandske kapitalmarked medfører mens realkapitalinntekten er lik = (16) R, = riki. (17)

13 137 Ligningene (16) og (17) sammen med (GL) beskriver nå likevekten. Handelsmonster og næringsstruktur Stordriftsfordelene i sektor 2 medfører at det store landet har et konkurransemessig fortrinn i produksjonen av de differensierte godene. Denne markedsstørrelseseffekten («market size effect») fører til at det store landet spesialiserer seg i fremstillingen av de differensierte godene. 11 Siden kun sektor 2 benytter kapital i produksjonen og kapitalen ikke er internasjonalt mobil, vil imidlertid begge land produsere differensierte goder. 12 Det er ikke opplagt hvorvidt det lille landets konkurranseulempe i sektor 2 øker eller avtar etter en handelsliberalisering: Reduksjoner i handelskostnadene gir såvel sterkere importkonkurranse som bedret eksporttilgang. Krugman og Venables (1990) har vist at den første effekten dominerer hvis handelskostnadene opprinnelig er høye, mens den siste dominerer hvis handelskostnadene er lave i utgangspunktet. Denne asymmetrien skyldes at eksportinntektene er lave når handelskostnadene er høye, slik at det hovedsakelig er hjemmemarkedet som har betydning for bedriftenes profitt. Handelsliberalisering fører til at importkonkurransen øker, hvilket særlig er merkbart for bedriftene i det lille landet som møter sterkere konkurranse fra et relativt stort antall utenlandske bedrifter (nu > nh) Hvis handelskostnadene allerede er lave, vil imidlertid en forbedret tilgang til det store eksportmarkedet ha større betydning enn økt importkonkurranse i det lille hjemmemarkedet for bedrifter i h. I så fall vil handelsliberalisering være gunstig fra disse bedriftenes synsvinkel. I vår modell impliserer asymmetrien at kapitalavkastningen rh synker i forhold til ru i den første liberaliseringsfasen (T høy), for deretter å stige (T lav). 13 Dersom vi har 11 Dette er et standard resultat innen nyere handelsteori og vil ikke bli nærmere utdypet (se Krugman (1980) for en detaljert redegjørelse). Merk at dette også er en pekuninær eksternalitet. 12 Vi antar i dette avsnittet at andelen av konsumentenes inntekt som benyttes på gode 1 er så høy at godet produseres i begge land. Dette impliserer Wh = wt, = 1 siden gode 1 produseres under konstant skalautbytte med kun arbeidskraft som innsatsfaktor (se appendiks for parameterverdier). 13 Bade rt, (T) vil kunne være U-formede dersom etterspørselen etter det arbeidsintensive godet er så lav at all produksjon kan finne sted i h. Grunnen er at mens det lille landet fortsatt vil beholde en diversifisert næringsstruktur, vil det store landet blir fullstendig spesialisert i sektor 2. Dermed åpnes det for internasjonale forskjeller i lønnsnivået. Divergerende lønnsstruktur vil bli nærmere diskutert i kapittel 4.

14 138 frihandel (t =1) vil rh = ru, siden markedsadgangen da er uavhengig av lokalisering. Et interessant poeng er betydningen de markedsmessige koblingene (fl >0) i sektor 2 har for relativ kapitalavkastning (se figur 1): FOlsomheten overfor handelskostnader blir sterkere og U-formen dypere. Grunnen er at de eksterne skalafordelene representert ved etterspørsels- og kostnadskoblinger medfører at konkurransefortrinnene til bedriftene i det store landet forsterkes: Ikke bare har disse en fordel i form av et større lokalt salgsmarked for ferdigvarer, men de har også adgang til flere lokale underleverandører. Hvis handelskostnadene er positive, bidrar dette til å redusere prisen på innsatsvarer i u i forhold til i h. FIGUR 1 Sammenhengen mellom handelskostnader og kapitalavkastning Siden det store landet har et komparativt fortrinn i produksjonen av goder fra sektor 2, har det lille landet per definisjon et komparativt for-

15 139 trinn i sektor 1. Følgelig er det lille landet eksportør av det arbeidsintensive godet, mens det er nettoimportør av de differensierte godene. Figur 2 viser utviklingen i eksporten fra sektor 1 og sektor 2 for det lille landet når handelskostnadene endres. Av figuren ser vi at eksporten fra sektor 1 øker etter en handelsliberalisering dersom 't er høyere enn 1.6, mens det motsatte er tilfelle dersom -r <1.6. Årsaken til denne inverterte U-formen er den ikke-monotone sammenhengen mellom konkurransedyktighet og handelskostnader. I tidlige stadier av integrasjonsprosessen skjer det en overføring av ressurser fra sektor 2 til sektor 1 i det lille landet, mens denne utviklingen reverseres under senere stadier av integrasjonsprosessen. Legg merke til at under fravær av transportkostnader (-r =1.0) handles det kun i differensierte goder. Dette skyldes antagelsene om internasjonalt immobile produksjonsfaktorer og fravær av komparative fortrinn. 14 FIGUR 2 EksportmOnster fra det lille landet 14 Se Dixit og Norman (1980), kapittel 9, for en modell uten handelskostnader hvor det vises at nceringsintern handel kan forklares ved hjelp av produktdifferensiering, mens relativ faktortilgang bestemmer sektorspesialisering.

16 140 Vi kan oppsummere diskusjonen hittil slik: Handel har liten betydning når transportkostnadene er høye, og landenes produksjonsmønstre er derfor relativt like (men det store landet vil være nettoeksportør av de differensierte godene). For middels høye handelskostnader er det markedsstørrelseseffekter og markedsmessige koblinger som dominerer, og gir opphav til sterkere grad av geografisk konsentrasjon av likeartede aktiviteter. Når handelskostnadene kommer under et gitt nivå, er det konkurransen i faktormarkedene som blir mest dominerende, noe som fører til geografisk spredning av bedriftene. Faktorpriseffekter er med andre ord avgjørende for at avindustrialiseringen i det lille landet reverseres. I en énfaktormodell uten faktorprisforskjeller vil handelsliberalisering alltid medføre en overføring av ressurser fra sektor 2 til sektor 1 i det lille landet, og avindustrialiseringen vil således følge en monoton utvikling (se Krugman og Venables, 1990, for en god illustrasjon av dette poenget). Eksistensen av markedsmessige koblinger vil på sin side bidra til å påskynde denne utviklingen. Velferd Med nyttefunksjonen (1) er konsumprisindeksen i land i lik Siden fri inntreden medfører at det ikke er noen renprofitt, kan velferden per capita i land i defineres som nominell arbeids- og kapitalinntekt dividert på prisindeksen: = + ri /i' " 1--y -y Pl qi (18) Det er ikke umiddelbart opplagt hva som skjer med velferden i det lille landet når -C reduseres. Anta at handelskostnadene initialt er høye, men at det deretter finner sted en liberalisering. Markedsstørrelseseffekten medfører da at det relative antallet bedrifter i det lille landet reduseres. Dette øker importbehovet for goder fra sektor 2, slik at det lille landet må betale handelskostnader på en større andel av disse godene (økte «effektive handelskostnader»). Konsekvensen av handelsliberalisering kan derfor paradoksalt nok være at de samlede handelskostnadene øker, og dermed kan også det totale antallet varianter (nh + nu) bli lavere. Både økte effektive handelskostnader og færre varianter gir i seg selv et velferdstap for det

17 141 lille landet (qh blir høyere, jevnfør ligning (9)). I tillegg så vi i figur 1 at kapitalavkastningen rh, og dermed realkapitalinntekten Rh, sank som følge av handelsliberalisering. Figur 3 illustrerer velferdseffekten av handelsliberalisering for det lille landet (h landet), og viser at handelsliberalisering alltid øker velferden i det lille landet. Grunnen er at den direkte effekten lavere handelskostnader reduserer prisen på importerte goder og at denne effekten dominerer over de indirekte effektene skissert ovenfor. Dette resultatet vil imidlertid ikke alltid gjelde. Det vil kunne eksistere tilfeller hvor man i tidlige faser av en integrasjonsprosess ser en nedgang i det lille landets velferd en utvikling som reverseres i senere faser av integrasjonen. Avgjørende for hvilket resultat man får er blant annet etterspørselsmønsteret, den internasjonale fordelingen av faktorbeholdninger og spesifiseringen av hvordan innsatsfaktorene inngår i produktfunksjonen. Gevinsten for begge land ved handelsliberalisering kan forventes å være spesielt stor dersom det eksisterer markedsmessige koblinger, siden geografisk konsentrasjon forer til kostnadsbesparelser på produksjonssiden. Imidlertid vil koblingene ha den bieffekt at det internasjonale velferdsgapet øker. 15 Dersom etterspørselen etter det arbeidsintensive godet er så lav at all produksjon av dette godet finner sted i land h, vil det eksistere internasjonale lønnsforskjeller (se her også fotnote 13). I likhet med koblinger fører eksistensen av slike lønnsforskjeller til at det internasjonale velferdsgapet Oker. 15 Wu er høyere enn Wh for alle T. >1. Dette skyldes både at kapitalavkastningen er høyere i det største landet, og at <q siden nu > nh.

18 142 FIGUR 3 Sammenhengen mellom velferdsnivå i det lille landet og handelskostnader Wh(t)/Wh(1) EN MODELL MED INTERNASJONAL KAPITALMOBILITET La oss nå tillate full internasjonal kapitalmobilitet. Som følge av fri kapitalmobilitet vil avkastningen på kapital i likevekt være den samme på tvers av landegrensene. Hvis vi benevner den felles kapitalavkastningen med r, vil følgelig realkapitalinntekten i land i være = rki, (19) og likevekt i det internasjonale kapitalmarkedet innebærer at 77,h9w1h g;i n uvw r qu Ku Kh. (20) Den generelle likevekten fremkommer nå fra ligningene (19), (20) og (GL).

19 143 Handelsmonster og næringsstruktur Under fravær av kapitalmobilitet fant vi at handelsliberalisering i varer medførte at bedriftenes profitabilitet ble påvirket av endringer i kapitalavkastningen. Hvis vi har fri flyt av kapital, vil bedriftenes profitabilitet bli reflektert gjennom endringer i kapitaleksporten. Figur 4 viser andelen av kapitalen i h som eksporteres. Kapitaleksporten er i overensstemmelse med resultatene i forrige kapittel høyest hvis det eksisterer markedsmessige koblinger, men i begge tilfeller medfører den ikke-monotone sammenhengen mellom handelskostnader og landets konkurransekraft at kurvene har en invertert U-form. Kapitaleksporten når et maksimum for -r.1.6 når ril= 0.3, for deretter å bli redusert etter en liberalisering. 16 Kap. eksport A 80% FIGUR 4 Kapitaleksport fra det lille landet = % - 40% 20% _,,,,,, 0% ,,,,,..,,,,,...,,,,, En liten digresjon: Hva om en viss andel av arbeidskraften hadde vært mobil? I så fall ville arbeiderne, alt annet likt, foretrekke å bosette seg i det markedet som har flest lokale leverandører. Antall leverandører vil imidlertid også være høyest der hvor arbeiderne er konsentrert, siden dette gir et høyere markedspotensiale. Disse markedsmessige koblingene har visse likhetstrekk med dem vi har beskrevet over, men med én viktig forskjell: Arbeiderne flytter med seg kjøpekraften, og dermed kan handelsliberalisering entydig føre til økt eksport av innsatsfaktorer. Dette er drøftet av Krugman (1991) i en modell uten næringsinterne koblinger og kapital. 2 - NOT

20 144 Antagelsen om at kapitalen er mobil medfører vesentlige endringer i produksjons- og handelsmønster. Figur 2 viste at uten handel i faktorer blir eksporten av varer fra sektor 1 forsvinnende liten når landene blir tilstrekkelig tett integrert. Venstre del av figur 5 viser at så ikke lenger er tilfelle. Tvert i mot, arbeidsintensive goder dominerer eksporten fra det lille landet for alle. t-verdier. 17 Den økte graden av faktormobilitet tillater økt internasjonal spesialisering et resultat som er i tråd med andre arbeider som har studert sammenhengen mellom vare- og faktormobilitet (se f.eks. Venables (1997)). Siden kapitalmobilitet tillater en høyere grad av internasjonal spesialisering, øker også sannsynligheten for internasjonalt divergerende lønninger. Dette er illustrert i høyre del av figur 5, hvor vi ser at wh (T ) er U- formet. Grunnen er at det store landet blir fullstendig spesialisert i sektor 2, mens det lille landet overtar all produksjon av det arbeidsintensive godet ved -r = Tidlig i integrasjonsprosessen, dvs. for -r e (1.4,2.2), blir konkurranseulempen til bedriftene lokalisert i det lille landet mer markert, hvilket gir seg utslag i lavere avlønning for den immobile innsatsfaktoren arbeidskraft (Wh synker). Men samtidig som handelskostnadene reduseres, blir bedriftene også stadig mer følsomme overfor forskjeller i faktorkostnader. Dette er grunnen til at handelsliberalisering fører til økt bedriftsetablering, reversering av kapitaleksporten og høyere lønn i h når < 1.4. Velferd I figur 3 så vi at handelsliberalisering økte velferden i det lille landet når kapitalen var immobil, men vi nevnte flere årsaker til at dette ikke nødvendigvis er tilfelle (spesielt dersom handelskostnadene opprinnelig er høye). Figur 6, hvor parameterverdiene er de samme som for figur 3, viser at handelsliberalisering nå reduserer Wh hvis det eksisterer markedsmessige koblinger (fl > 0) i sektor 2 og > 2. Grunnen er at kapitalmobilitet tillater en større omlokalisering av de kapitalintensive bedriftene fra h til u. Følgelig må konsumentene betale handelskostnader på en høyere andel av godene fra sektor Dette skyldes ikke endringer i parameterverdier; disse er de samme som i figur Næringsstrukturen i h vil imidlertid fortsatt være diversifisert det ville være en ren tilfeldighet om begge land kunne spesialisere seg fullstendig.

Mot en ny økonomisk geografi? Implikasjoner av økonomisk integrasjon for velferd og. næringsstruktur i et lite land.

Mot en ny økonomisk geografi? Implikasjoner av økonomisk integrasjon for velferd og. næringsstruktur i et lite land. Mot en ny økonomisk geografi? Implikasjoner av økonomisk integrasjon for velferd og næringsstruktur i et lite land. Hans Jarle Kind, Karen Helene Midelfart Knarvik og Guttorm Schjelderup Norsk Økonomisk

Detaljer

ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel

ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel 1 / 42 ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel Andreas Moxnes 7.april 2015 0 / 42 Introduksjon til ny handelsteori Så langt har vi sett på handel med ulike

Detaljer

Næringsklynger og handel

Næringsklynger og handel Næringsklynger og handel Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi UiO, Vår 2006 Eksterne stordriftsfordeler og Ny økonomisk geografi Eksterne stordriftsfordeler genereres når kostnad pr.

Detaljer

Næringsintern handel, stordriftsfordeler og dumping

Næringsintern handel, stordriftsfordeler og dumping Næringsintern handel, stordriftsfordeler og dumping Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Oversikt Ulike typer stordriftsfordeler Ulike typer ufullkommen konkurranse

Detaljer

Ricardos modell (1817)

Ricardos modell (1817) Ricardos modell (1817) Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Ricardo med èn faktor: Modellskisse To land: Hjemland og Utland Kun to varer produseres og konsumeres:

Detaljer

201303 ECON2200 Obligatorisk Oppgave

201303 ECON2200 Obligatorisk Oppgave 201303 ECON2200 Obligatorisk Oppgave Oppgave 1 Vi deriverer i denne oppgaven de gitte funksjonene med hensyn på alle argumenter. a) b) c),, der d) deriveres med hensyn på både og. Vi kan benytte dee generelle

Detaljer

SENSURVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE ECON 1410 VÅR 2006

SENSURVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE ECON 1410 VÅR 2006 SENSURVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE ECON 1410 VÅR 2006 GENERELL INFORMASJON OM PENSUM. PENSUM ER ANGITT I FORELESNINGSPLANEN FOR KURSET. SE http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/econ1410/v06/. SVÆRT

Detaljer

Næringsstruktur 1. Innledning. Økonomiske sektorer og næringsstruktur. 2 x 2-modelering. ECON2915 Høsten 2008

Næringsstruktur 1. Innledning. Økonomiske sektorer og næringsstruktur. 2 x 2-modelering. ECON2915 Høsten 2008 Spørsmål Økonomiske sektorer og næringsstruktur. 2 x 2-modelering. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo ECON295 Høsten 2008 Innledning Spørsmål 4 forelesninger om næringsstruktur: 4. okt: Økonomiske

Detaljer

Økning i enten L eller K.

Økning i enten L eller K. NÆRINGSSTRUKTUR I EN LITEN, ÅPEN ØKONOMI Prisene på verdensmarkedet gitt Faktorbeholdningene i økonomien gitt Fire ligninger som bestemmer fire endogene variable: w = w(p 1, p 2 ) q = q(p 1, p 2 ) Y 1

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Internasjonal økonomi ECON1410 Fernanda.w.eggen@gmail.com 24.01.2018 1 Oversikt Forrige uke lærte vi at komparative fortrinn kan brukes til å forklare handelsmønstre Et land har komparativt fortrinn i

Detaljer

Handel viktigste samkvem mellom land, kilde til velstand, fisk fra Lofoten, Hansatiden, olje og gass

Handel viktigste samkvem mellom land, kilde til velstand, fisk fra Lofoten, Hansatiden, olje og gass 1 Forelesning 11 NO kapittel 5 Internasjonal handel Innledning Handel viktigste samkvem mellom land, kilde til velstand, fisk fra Lofoten, Hansatiden, olje og gass 5.1 Handel og komparative fortrinn (se

Detaljer

Komparative fortrinn: Heckscher-Ohlins teori

Komparative fortrinn: Heckscher-Ohlins teori Komparative fortrinn: Heckscher-Ohlins teori Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Introduksjon Ricardo Forklarer handel med forskjeller i arbeidsproduktivitet

Detaljer

ECON3610 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Forelesning 3

ECON3610 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Forelesning 3 ECON360 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Forelesning 3 Diderik Lund Økonomisk institutt Universitetet i Oslo 9. september 20 Diderik Lund, Økonomisk inst., UiO () ECON360 Forelesning

Detaljer

OPPGAVE 1: a. Hva menes med begrepet et lands bytteforhold (terms of trade)?

OPPGAVE 1: a. Hva menes med begrepet et lands bytteforhold (terms of trade)? Eksamen Econ 1410 Vår 2007 Sensurveiledning OPPGAVE 1: a. Hva menes med begrepet et lands bytteforhold (terms of trade)? Svar: Med et lands bytteforhold forstår vi prisen på eksport relativt til prisen

Detaljer

NÆRINGSINTERNHANDEL OG NÆRINGSKLYNGER. Karen Helene Ulltveit-Moe ECON 1410

NÆRINGSINTERNHANDEL OG NÆRINGSKLYNGER. Karen Helene Ulltveit-Moe ECON 1410 NÆRINGSINTERNHANDEL OG NÆRINGSKLYNGER Karen Helene Ulltveit-Moe ECON 1410 Oversikt Ny handelsteori Ulike typer stordriftsfordeler Ulike typer ufullkommen konkurranse Monopolistisk konkurranse og handel

Detaljer

(1) Etterspørsel, tilbud og markedskrysset (S & W kapittel 4, RH 2.3) (2) Produsenters profittmaksimerende tilpasning ( S & W kapittel 8, RH 3.

(1) Etterspørsel, tilbud og markedskrysset (S & W kapittel 4, RH 2.3) (2) Produsenters profittmaksimerende tilpasning ( S & W kapittel 8, RH 3. Økonomisk Institutt, september 2005 Robert G. Hansen, rom 208 Oppsummering av forelesningen 09.09 Hovedtemaer: () Etterspørsel, tilbud og markedskrysset (S & W kapittel 4, RH 2.3) (2) Produsenters profittmaksimerende

Detaljer

ECON 2915 forelesning 9. Fredag 18. oktober

ECON 2915 forelesning 9. Fredag 18. oktober ECON 2915 Fredag 18. oktober Vi skiller mellom: Handel med varer Flyt av innsatsfaktorer Flyt av innsatsfaktorer Innsatsfaktorer flyter ikke like fritt mellom land som varer Fysisk kapital flyter friere

Detaljer

Næringsklynger * av Karen Helene Midelfart Knarvik og Linda Orvedal

Næringsklynger * av Karen Helene Midelfart Knarvik og Linda Orvedal Artikkel i Sosialøkonomen Nr.5 Mai 1997-51. ÅRG. Næringsklynger * av Karen Helene Midelfart Knarvik og Linda Orvedal Det er to fenomen som er spesielle for næringsklynger. Det ene er selve klyngemekanismene

Detaljer

Næringsstruktur 5. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. ECON2915 Høsten 2008

Næringsstruktur 5. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. ECON2915 Høsten 2008 , og næringsstruktur. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo ECON291 Høsten 2008 av resultater fra to-sektor-modellen Vi har studert en liten åpen økonomi med 2 sektorer, som hver produserer en ferdigvare

Detaljer

Gevinster ved handel. Karen Helene Ulltveit-Moe. Økonomisk institutt, UiO

Gevinster ved handel. Karen Helene Ulltveit-Moe. Økonomisk institutt, UiO Gevinster ved handel Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Kilder til gevinster ved handel Effektiv ressursbruk: Handel tillater

Detaljer

Mikroøkonomi del 2 - D5. Innledning. Definisjoner, modell og avgrensninger

Mikroøkonomi del 2 - D5. Innledning. Definisjoner, modell og avgrensninger Mikroøkonomi del 2 Innledning Et firma som selger en merkevare vil ha et annet utgangspunkt enn andre firma. I denne oppgaven vil markedstilpasningen belyses, da med fokus på kosnadsstrukturen. Resultatet

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Mikroøkonomi I Bokmål Dato: Torsdag 1. desember 013 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside): 7 Antall oppgaver: 3 Tillatte

Detaljer

ECON 2915 forelesning 13. Oppsummering. Oppsummering. Fredag 22.november

ECON 2915 forelesning 13. Oppsummering. Oppsummering. Fredag 22.november ECON 2915 Fredag 22.november Solow modellen med befolkningsvekst Modellen: Y = F (K, L) (1) Y = C + I (2) K = I D (3) I = γy, 0 < γ < 1 (4) D = δk, 0 < δ < 1 (5) n = L L (6) Solow modellen med befolkningsvekst

Detaljer

ECON1410 Internasjonal økonomi Handel, produksjon, konsum & velferd

ECON1410 Internasjonal økonomi Handel, produksjon, konsum & velferd 1 / 29 ECON1410 Internasjonal økonomi Handel, produksjon, konsum & velferd Karen Helene Ulltveit-Moe 10. mars 2015 0 / 29 Ricardo: komparative fortrinn skyldes produktivitetsforskjeller - Kun én innsatsfaktor

Detaljer

c) En bedrift ønsker å produsere en gitt mengde av en vare, og finner de minimerte

c) En bedrift ønsker å produsere en gitt mengde av en vare, og finner de minimerte Oppgave 1 (10 poeng) Finn den første- og annenderiverte til følgende funksjoner. Er funksjonen strengt konkav eller konveks i hele sitt definisjonsområde? Hvis ikke, bestem for hvilke verdier av x den

Detaljer

ECON1410 Internasjonal økonomi Komparative fortrinn

ECON1410 Internasjonal økonomi Komparative fortrinn 1 / 12 ECON1410 Internasjonal økonomi Komparative fortrinn Karen Helene Ulltveit-Moe 20. januar 2015 0 / 12 Hva skal vi med handelsteorier? Forklarer og predikerer handelsmønster. Forklarer hvorfor handel

Detaljer

Forelesning i konsumentteori

Forelesning i konsumentteori Forelesning i konsumentteori Drago Bergholt (Drago.Bergholt@bi.no) 1. Konsumentens problem 1.1 Nyttemaksimeringsproblemet Vi starter med en liten repetisjon. Betrakt to goder 1 og 2. Mer av et av godene

Detaljer

Del 1: Arbeidsmarked og likevektsledighet. 8. Forelesning ECON

Del 1: Arbeidsmarked og likevektsledighet. 8. Forelesning ECON Del 1: Arbeidsmarked og likevektsledighet 8. Forelesning ECON 1310 3.3.2009 Del 3: Litteraturreferanse arbeidsmarked og likevektsledighet Kjernepensum: B 6, H 8 Øvrig pensum: B 8 Kronikk i DN 6. feb. 2009

Detaljer

ECON 2915 forelesning 2. Kapital som innsatsfaktor. Solow-modellen. Solowmodellen. Fredag 30.august, 2013

ECON 2915 forelesning 2. Kapital som innsatsfaktor. Solow-modellen. Solowmodellen. Fredag 30.august, 2013 ECON 2915 Solow-modellen. Fredag 30.august, 2013 Kapital ( physical capital ) som innsatsfaktor i produksjonen Kapital er verktøy i produksjonen. Eksempler: maskiner, bygninger, veier, kjøretøy, datamaskiner

Detaljer

Arbeidskraftbegrensning med helning = - alternativkostnaden av tøy målt i enheter mat. Mengde tøy

Arbeidskraftbegrensning med helning = - alternativkostnaden av tøy målt i enheter mat. Mengde tøy Løsningsforslag til seminar i ECON1410 Internasjonal økonomi, 2. seminaruke. Oppgave 1. Produksjonen av en vare foregår ved bruk av visse innsatsfaktorer for eksempel landareal, arbeidskraft og maskiner.

Detaljer

ECON3730, Løsningsforslag seminar 5

ECON3730, Løsningsforslag seminar 5 ECON3730, Løsningsforslag seminar 5 Eva Kløve eva.klove@esop.uio.no 8.mai Oppgave 5 Ta utgangspunkt i en økonomi med full sysselsetting og drøft mulige virkninger av innvandring på lønnsnivået for ulike

Detaljer

Næringsøkonomi i et historisk perspektiv

Næringsøkonomi i et historisk perspektiv Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (1997), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget Næringsøkonomi i et historisk perspektiv Næringsøkonomi (=Ind. Org.= Ind. Ecs.) Studier av enkeltmarkeder Partiell likevekt

Detaljer

Den realøkonomiske rammen i denne økonomien er gitt ved funksjonene (1) (3). Siden økonomien er lukket er c1 x1. (4), og c2 x2

Den realøkonomiske rammen i denne økonomien er gitt ved funksjonene (1) (3). Siden økonomien er lukket er c1 x1. (4), og c2 x2 EKSMANESBESVARELSE ECON 3610/4610 Karakter A Oppgave 1 a) Den realøkonomiske rammen i denne økonomien er gitt ved funksjonene (1) (3). Siden økonomien er lukket er c1 x1 (4), og c x (5). Vi har 6 endogene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON00 Matematikk 1 / Mikro 1 Eksamensdag: 14.06.01 Tid for eksamen: kl. 09:00 1:00 Oppgavesettet er på sider Tillatte hjelpemidler: Ingen tillatte

Detaljer

Forelesning 10 Kapittel 3.2, Bævre og Vislie (2007): Næringsstruktur, internasjonal handel og vekst

Forelesning 10 Kapittel 3.2, Bævre og Vislie (2007): Næringsstruktur, internasjonal handel og vekst Forelesning 0 Kapittel 3., Bævre og Vislie (007): Næringsstruktur, internasjonal handel og vekst Faktorprisutjevningsteoremet Forutsetninger: Liten åpen økonomi Priser på ferdigvarer gitt på verdensmarkedet,

Detaljer

AS-AD -modellen 1. Steinar Holden, 16. september 04 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no!

AS-AD -modellen 1. Steinar Holden, 16. september 04 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no! AS-AD -modellen 1 Steinar Holden, 16. september 04 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no! AS-AD -modellen... 1 AD-kurven... 1 AS-kurven... 2 Tidsperspektiver for bruk av modellen... 2 Analyse

Detaljer

Obligatorisk øvelsesoppgave ECON 3610/4610 HØST 2007 (Begge oppgaver bør fortrinnsvis besvares individuell besvarelse.)

Obligatorisk øvelsesoppgave ECON 3610/4610 HØST 2007 (Begge oppgaver bør fortrinnsvis besvares individuell besvarelse.) Obligatorisk øvelsesoppgave ECON 36/46 HØST 7 (Begge oppgaver bør fortrinnsvis besvares individuell besvarelse.) Oppgave. Betrakt en lukket økonomi der det produseres en vare, i mengde x, kun ved hjelp

Detaljer

A-besvarelse i ECON2915, Høstsemesteret 2012

A-besvarelse i ECON2915, Høstsemesteret 2012 A-besvarelse i ECON2915, Høstsemesteret 2012 Oppgave 1a) er produktfunksjonen og uttrykker her at bruttonasjonalproduktet (BNP) Y er avhengig av tilgangen på produksjonsfaktorene K -kapital og L -arbeidskraft.

Detaljer

Sensorveiledning til eksamen i ECON

Sensorveiledning til eksamen i ECON Sensorveiledning til eksamen i ECON 0 0..003 Oppgave (vekt 40%) (a) Markedslikevekten under fri konkurranse: Tilbud = Etterspørsel 00 + = 400 = 300 = 50 p = 50. (b) Forurensningen som oppstår ved produksjonen

Detaljer

Veiledning til Obligatorisk øvelsesoppgave ECON 3610/4610 høsten 2009

Veiledning til Obligatorisk øvelsesoppgave ECON 3610/4610 høsten 2009 Jon Vislie Oktober 009 Veiledning til Obligatorisk øvelsesogave ECON 360/460 høsten 009 Ogave. I den lukkede økonomien du betrakter er det to gruer av arbeidstakere; en grue vi kaller og en grue vi kaller.

Detaljer

5. Forelesning. Arbeidsmarked og likevektsledighet

5. Forelesning. Arbeidsmarked og likevektsledighet 5. Forelesning Arbeidsmarked og likevektsledighet Til nå har vi sett på disse enkle Enkel Keynes modell Keynes modellene Løsning matematisk og grafisk Multiplikator Med offentlig sektor Utvidelse av enkel

Detaljer

Om betydningen av en avansert sektor for gevinster av handel

Om betydningen av en avansert sektor for gevinster av handel Master thesis for the Master of Philosophy in Economics degree Om betydningen av en avansert sektor for gevinster av handel Kirsti Mellbye 31.01.2008 II Økonomisk institutt Universitetet i Oslo i Forord

Detaljer

Mikroøkonomien med matematikk

Mikroøkonomien med matematikk Mikroøkonomien med matematikk Kjell Arne Brekke March 11, 2011 1 Innledning I Varian: Intermediate Microeconomics, er teorien i stor grad presentert med gurer og verbale diskusjoner. Da vi som økonomer

Detaljer

MARKED OG KONKURRANSE

MARKED OG KONKURRANSE ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked Forelesningsnotater 18.09.07 Nils-Henrik von der Fehr MARKED OG KONKURRANSE Innledning I foregående deler er bedriften sett isolert. I det tilfellet at bedriften

Detaljer

Oppgave 12.1 (a) Monopol betyr en tilbyder. I varemarkedet betraktes produsentene som tilbydere. Ved monopol er det derfor kun en produsent.

Oppgave 12.1 (a) Monopol betyr en tilbyder. I varemarkedet betraktes produsentene som tilbydere. Ved monopol er det derfor kun en produsent. Kapittel 12 Monopol Løsninger Oppgave 12.1 (a) Monopol betyr en tilbyder. I varemarkedet betraktes produsentene som tilbydere. Ved monopol er det derfor kun en produsent. (b) Dette er hindringer som gjør

Detaljer

Globalisering utfordringer og muligheter for næringslivet. Rektor Jan I. Haaland NHH

Globalisering utfordringer og muligheter for næringslivet. Rektor Jan I. Haaland NHH Globalisering utfordringer og muligheter for næringslivet Rektor Jan I. Haaland NHH Globalisering og integrasjon Globaliseringsprosessen innebærer bl.a. Friere handel i varer og tjenester Større internasjonale

Detaljer

Seminar 6 - Løsningsforslag

Seminar 6 - Løsningsforslag Seminar 6 - Løsningsforslag Econ 3610/4610, Høst 2016 Oppgave 1 Vi skal her se på hvordan en energiressurs - som finnes i en gitt mengde Z - fordeles mellom konsum for en representativ konsument, og produksjon

Detaljer

ECON3610 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Forelesning 5

ECON3610 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Forelesning 5 ECON3610 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Forelesning 5 Diderik Lund Økonomisk institutt Universitetet i Oslo 23. september 2011 Vil først se nærmere på de siste sidene fra forelesning

Detaljer

Nå skal vi vurdere det som skjer: Er det en samfunnsøkonomisk forbedring eller ikke?

Nå skal vi vurdere det som skjer: Er det en samfunnsøkonomisk forbedring eller ikke? Effektivitet Læreboka kap. 7 og 8 Hittil har vi analysert hva som skjer i markedet ved ulike inngrep Nå skal vi vurdere det som skjer: Er det en samfunnsøkonomisk forbedring eller ikke? Eksempel: 1. En

Detaljer

Obligatorisk innleveringsoppgave - Veiledning Econ 3610, Høst 2013

Obligatorisk innleveringsoppgave - Veiledning Econ 3610, Høst 2013 Obligatorisk innleveringsoppgave - Veiledning Econ 3610, Høst 2013 Oppgave 1 Vi ser på en økonomi der det kun produseres ett gode, ved hjelp av arbeidskraft, av mange, like bedrifter. Disse kan representeres

Detaljer

Moms på ebøker. Espen R. Moen og Christian Riis. Mai 2010

Moms på ebøker. Espen R. Moen og Christian Riis. Mai 2010 Moms på ebøker Espen R. Moen og Christian Riis Mai 2010 Notatet har følgende struktur. Vi redegjør først for premissene for diskusjonen. Dernest skisserer vi grunnprinsippene for analyser av hvilke virkninger

Detaljer

Gevinster ved handel. Karen Helene Ulltveit-Moe. Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO

Gevinster ved handel. Karen Helene Ulltveit-Moe. Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Gevinster ved handel Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Kilder til gevinster ved handel Effektiv ressursbruk: Handel tillater spesialisering i den type produksjon

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i ECON 2200 vår løsningen på problemet må oppfylle:

Løsningsforslag til eksamen i ECON 2200 vår løsningen på problemet må oppfylle: Oppgave 3 Løsningsforslag til eksamen i ECON vår 5 = + +, og i) Lagrangefunksjonen er L(, y, λ) y A λ[ p y m] løsningen på problemet må oppfylle: L y = λ = λ = = λ = p + y = m L A p Bruker vi at Lagrangemultiplikatoren

Detaljer

ARBEIDSMIGRASJON. FLERNASJONALE SELSKAPER. Karen Helene Ulltveit-moe ECON 1410

ARBEIDSMIGRASJON. FLERNASJONALE SELSKAPER. Karen Helene Ulltveit-moe ECON 1410 ARBEIDSMIGRASJON. KAPITALBEVEGELSER OG FLERNASJONALE SELSKAPER Karen Helene Ulltveit-moe ECON 1410 Oversikt over internasjonale faktorbevegelser Internasjonale faktorbevegelser omfatter Utenlandske direkte

Detaljer

Arbeidsmarked og lønnsdannelse

Arbeidsmarked og lønnsdannelse Arbeidsmarked og lønnsdannelse Hvorfor er lønnsdannelse så viktig? Lønnsdannelsen bestemmer Samlet arbeidsinnsats Allokering av arbeidskraft mellom bedriftene Inntektsfordeling Hvorfor har vi lønnsforskjeller?

Detaljer

Teorien om komparative fortrinn

Teorien om komparative fortrinn Teorien om komparative fortrinn Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Handelsteorier forklarer og predikerer handelsmønster forklarer hvorfor handel gir gevinster

Detaljer

Veiledning oppgave 3 kap. 2 i Strøm & Vislie (2007) ECON 3610/4610 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk

Veiledning oppgave 3 kap. 2 i Strøm & Vislie (2007) ECON 3610/4610 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk 1 Jon Vislie; august 27 Veiledning oppgave 3 kap. 2 i Strøm & Vislie (27) ECON 361/461 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Vi betrakter en lukket økonomi der vi ser utelukkende på bruk av

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave ECON 1310, h15

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave ECON 1310, h15 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave ECON 30, h5 Ved sensuren tillegges oppgave vekt 20%, oppgave 2 vekt 60%, og oppgave 3 vekt 20%. For å få godkjent besvarelsen,

Detaljer

Tradisjonell forklaring: Utnyttelse av komparative fortrinn. - Ulike land bytter ulike varer

Tradisjonell forklaring: Utnyttelse av komparative fortrinn. - Ulike land bytter ulike varer Internasjonal handel Hvordan oppstår internasjonal handel? Tradisjonell forklaring: Utnyttelse av komparative fortrinn. - Ulike land bytter ulike varer Men: Mye av verdenshandelen er mellom ganske like

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON2200 Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) Eksamensdag: 19.05.2017 Sensur kunngjøres: 09.06.2017 Tid for eksamen: kl. 09:00 15:00 Oppgavesettet er på 6 sider

Detaljer

Vårt utgangspunkt er de to betingelsene for et profittmaksimum: der vi har

Vårt utgangspunkt er de to betingelsene for et profittmaksimum: der vi har Jon Vislie ECON vår 7: Produsenttilpasning II Oppfølging fra notatet Produsenttilpasning I : En liten oppklaring i forbindelse med diskusjonen om virkningen på tilbudt kvantum av en prisendring (symboler

Detaljer

Mandag 10.september, 2012

Mandag 10.september, 2012 ECON 2915 Mandag 10.september, 2012 Tema på forelesning de første seks gangene Økonomisk vekst (1) Innledning til økonomisk vekst. Rammeverk for analysen. (2) Produksjonsfunksjonen. Solow-modellen. (3)

Detaljer

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Forelesningsnotat nr 3, januar 2009, Steinar Holden Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Notatet er ment som supplement til forelesninger med sikte på å gi en enkel innføring

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR I EN LITEN, ÅPEN ØKONOMI

NÆRINGSSTRUKTUR I EN LITEN, ÅPEN ØKONOMI NÆRINGSSTRUKTUR I EN LITEN, ÅPEN ØKONOMI Prisene på verdensmarkedet gitt Faktorbeholdningene i økonomien gitt Fire ligninger som bestemmer fire endogene variable: w = w(p, p 2 ) q = q(p, p 2 ) Y = Y (p,

Detaljer

Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 05

Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 05 Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 05 Oppgave 1 (vekt 50%) (a) Markedslikevekten under fri konkurranse: Tilbud = Etterspørsel 100 + x = 400 x 2x = 300 x = 150 p = 250. (b)

Detaljer

Oppgave 1 (20%) Forklar kort følgende begreper (1-2 sider på hvert begrep) a) (10%) Lorenzkurve b) (10%) Samfunnsøkonomisk overskudd

Oppgave 1 (20%) Forklar kort følgende begreper (1-2 sider på hvert begrep) a) (10%) Lorenzkurve b) (10%) Samfunnsøkonomisk overskudd Oppgave 1 (20%) Forklar kort følgende begreper (1-2 sider på hvert begrep) a) (10%) Lorenzkurve b) (10%) Samfunnsøkonomisk overskudd Lorenz-kurve : Definert I læreboka som The relationship between the

Detaljer

PRODUKTSAMMENBINDING - Oligopol

PRODUKTSAMMENBINDING - Oligopol Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (1997), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget PRODUKTSAMMENBINDING - Oligopol Whinston, Michael D., Tying, Foreclosure and Exclusion, American Economic Review, 80 (1990),

Detaljer

Løsningsveiledning, Seminar 10 Econ 3610/4610, Høst 2014

Løsningsveiledning, Seminar 10 Econ 3610/4610, Høst 2014 Løsningsveiledning, Seminar 10 Econ 3610/4610, Høst 014 Oppgave 1 (oppg. 3 eksamen H11 med noen små endringer) Vi betrakter en aktør på to tidspunkter, 1 og. Denne aktøren representerer mange aktører i

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON00 Matematikk /Mikro (MM) Eksamensdag: 0.06.05 Sensur kunngjøres: 0.07.05 Tid for eksamen: kl. 09:00 5:00 Oppgavesettet er på 4 sider Tillatte

Detaljer

Anvendt internasjonal handel: Økonomisk vekst og handelspolitikk:

Anvendt internasjonal handel: Økonomisk vekst og handelspolitikk: Anvendt internasjonal handel: Økonomisk vekst og handelspolitikk: Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Økonomisk vekst og handelspolitikk Velferd og bytteforhold

Detaljer

Lukket økonomi (forts.) Paretooptimum Markedet

Lukket økonomi (forts.) Paretooptimum Markedet ECON3610 Forelesning 2: Lukket økonomi (forts.) Paretooptimum Markedet c 2, x 2 Modell for en lukket økonomi Preferanser: Én nyttemaksimerende konsument Teknologi: To profittmaksimerende bedrifter Atferd:

Detaljer

Konsumentteori. Grensenytte er økningen i nytte ved å konsumere én enhet til av et gode.

Konsumentteori. Grensenytte er økningen i nytte ved å konsumere én enhet til av et gode. Konsumentteori Nyttefunksjonen U(x 1, x 2 ) forteller oss hvordan vår nytte avhenger av konsumet av x 1 og x 2. En indifferenskurve viser godekombinasjonene som gir konsumenten samme nytte. Grensenytte

Detaljer

Forelesningsnotater ECON 2910 VEKST OG UTVIKLING, HØST Litt om endogen vekstteori

Forelesningsnotater ECON 2910 VEKST OG UTVIKLING, HØST Litt om endogen vekstteori 4. oktober 2004 Forelesningsnotater ECON 2910 VEST OG UTVIING, HØST 2004 7. itt om endogen vekstteori I matematiske fremstillinger hvor vi ser på endringer i variable over tid er det vanlig å betegne de

Detaljer

ECON2200 Matematikk 1/Mikroøkonomi 1 Diderik Lund, 22. februar Monopol

ECON2200 Matematikk 1/Mikroøkonomi 1 Diderik Lund, 22. februar Monopol Monopol Forskjellige typer atferd i produktmarkedet Forrige gang: Prisfast kvantumstipasser I dag motsatt ytterlighet: Monopol, ØABL avsn. 6.1 Fortsatt prisfast kvantumstilpasser i faktormarkedene Monopol

Detaljer

Econ 2200 H04 Litt om anvendelser av matematikk i samfunnsøkonomi.

Econ 2200 H04 Litt om anvendelser av matematikk i samfunnsøkonomi. Vidar Christiansen Econ 00 H04 Litt om anvendelser av matematikk i samfunnsøkonomi. Et viktig formål med kurset er at matematikk skal kunne anvendes i økonomi, og at de matematiske anvendelser skal kunne

Detaljer

INEC1800 ØKONOMI, FINANS OG REGNSKAP EINAR BELSOM

INEC1800 ØKONOMI, FINANS OG REGNSKAP EINAR BELSOM INEC1800 ØONOMI, FINANS OG REGNSAP EINAR BESOM HØST 2017 FOREESNINGSNOTAT 5 Produksjonsteknologi og kostnader* Dette notatet tar sikte på å gi innsikt om hva som ligger bak kostnadsbegrepet i mikroøkonomi

Detaljer

Fint hvis studenten illustrerer ved hjelp av en figur, men dette er ikke nødvendig for å få full pott

Fint hvis studenten illustrerer ved hjelp av en figur, men dette er ikke nødvendig for å få full pott Eksamen i ECON1210 V17 Oppgave 1 (vekt 20 %) Forklar kort følgende begreper (1/2-1 side på hver): a) Naturlig monopol (s. 293 i M&T) Naturlig monopol: Monopol med fallende gjennomsnittskostnader i hele

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Ved sensuren tillegges oppgave og 2 lik vekt. Oppgave (a) De finanspolitiske virkemidlene i denne modellen er knyttet til det offentlige konsumet (G) og skattesatsen

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Produksjon og etterspørsel

Produksjon og etterspørsel Produksjon og etterspørsel Forelesning 2, ECON 1310: Anders Grøn Kjelsrud 29.8.2014 Oversikt 1. Tilbud 2. Etterspørsel 3. Den nøytrale realrenten Produksjon Hva kreves for å produsere en vare eller tjenester?

Detaljer

Oppdatert 7/11. Kjennskap til begreper og modeller : A. Noen begreper du skal kunne forklare:

Oppdatert 7/11. Kjennskap til begreper og modeller : A. Noen begreper du skal kunne forklare: Oppdatert 7/11. Kjennskap til begreper og modeller : A. Noen begreper du skal kunne forklare: Alternativkostnader Marginalkostnader Gjennomsnittskostnader Marginal betalingsvillighet Etterspørselskurve

Detaljer

Vi starter med et lite kontroversielt krav til fornuftig disponering og organisering av økonomien:

Vi starter med et lite kontroversielt krav til fornuftig disponering og organisering av økonomien: Leseveiledning til 22.09.14 Tema: Effektivitet Læreboka kap.7 og 9 Hvilken allokering av ressursene gir størst mulig velferd? Det vi produserer bør produseres med minst mulig bruk av ressurser (kostnadseffektivitet)

Detaljer

Forelesning i konkurranseteori imperfekt konkurranse

Forelesning i konkurranseteori imperfekt konkurranse Forelesning i konkurranseteori imperfekt konkurranse Drago Bergholt (Drago.Bergholt@bi.no) 1. Innledning 1.1 Generell profittmaksimering Profitten til en bedrift er inntekter minus kostnader. Dette gjelder

Detaljer

ECON2915 - Forelesning 10. Likevekt i en liten åpen økonomi. Mandag 28.oktober

ECON2915 - Forelesning 10. Likevekt i en liten åpen økonomi. Mandag 28.oktober ECON2915 - Mandag 28.oktober Forts. fra modellen presentert i forelesning 9 En (prisene gitte på verdensmarkedet) To innsatsfaktorer K og L i gitte mengder To sektorer (1 og 2) Konstant skalautbytte Likevektsbetingelser

Detaljer

ANVENDT INTERNASJONAL HANDEL: HANDELSPOLITIKK. Karen Helene Ulltveit-Moe ECON 1410

ANVENDT INTERNASJONAL HANDEL: HANDELSPOLITIKK. Karen Helene Ulltveit-Moe ECON 1410 ANVENDT INTERNASJONAL HANDEL: ØKONOMISK VEKST OG HANDELSPOLITIKK Karen Helene Ulltveit-Moe ECON 1410 Økonomisk vekst og handelspolitikk Velferd og bytteforhold (terms of trade) Effekter av økonomisk vekst

Detaljer

Innhold. Symboler anvendt i læreboka... Forord... Råd på veien mot eksamen i mikroøkonomi... Inndeling av læreboka i fem deler...

Innhold. Symboler anvendt i læreboka... Forord... Råd på veien mot eksamen i mikroøkonomi... Inndeling av læreboka i fem deler... Innhold Symboler anvendt i læreboka... Forord... Råd på veien mot eksamen i mikroøkonomi... Inndeling av læreboka i fem deler... Kapittel 1 Presentasjon av samfunnsøkonomi som fag... 1.1 Hvorfor skal vi

Detaljer

Markedssvikt. Fra forrige kapittel: Pareto Effektiv allokering. Hva skjer når disse ideelle forholdene ikke oppfylt?

Markedssvikt. Fra forrige kapittel: Pareto Effektiv allokering. Hva skjer når disse ideelle forholdene ikke oppfylt? Markedssvikt J. S kapittel 4 Fra forrige kapittel: Under ideelle forhold gir frikonkurranse en Pareto Effektiv allokering. I dette kapittelet: Hva skjer når disse ideelle forholdene ikke oppfylt? 1 2 Hva

Detaljer

Faktor. Eksamen høst 2004 SØK 1002: Innføring i mikroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen høst 2004 SØK 1002: Innføring i mikroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen høst 2004 SØK 1002: Innføring i mikroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

Wiljar Hansen Transportøkonomisk institutt

Wiljar Hansen Transportøkonomisk institutt Regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer - hvilke effekter fanges opp av nytte kostnadsanalysen og hvilke effekter må vurderes med andre metoder? Wiljar Hansen (wha@toi.no) Transportøkonomisk

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Effektivitet og fordeling Vi skal svare på spørsmål som dette: Hva betyr det at noe er samfunnsøkonomisk effektivt? Er det forskjell på samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk effektivitet? Er det en motsetning

Detaljer

Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 04

Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 04 Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 0 høsten 04 Oppgave (vekt 50%) (a) Markedslikevekten under fri konkurranse: Tilbud = Etterspørsel 00 + = 400 = 300 = 50 p = 50. (b) Forurensningen

Detaljer

Handout 12. forelesning ECON 1500 - Monopol og Arbeidsmarked

Handout 12. forelesning ECON 1500 - Monopol og Arbeidsmarked Handout 2. forelesning ECON 500 - Monopol og Arbeidsmarked April 202 Monopol Pensum: SN Kap 4 fram til SECOND-DEGREE... s. 465 og unntatt: "A formal treatment of quality", (p 459). (466-47 er altså ikke

Detaljer

ECON 3610/4610 høsten 2017 Veiledning til seminaroppgave 2 uke 38. a) Avtakende MSB mellom de to godene er forklart i boka; antakelsen om at

ECON 3610/4610 høsten 2017 Veiledning til seminaroppgave 2 uke 38. a) Avtakende MSB mellom de to godene er forklart i boka; antakelsen om at Jon Vislie ECO 360/460 høsten 07 Veiledning til seminarogave uke 38 Ogave. a) Avtakende MSB mellom de to godene er forklart i boka; antakelsen om at er voksende, sier at «for å jobbe en time ekstra, må

Detaljer

Fasit til øvelsesoppgave 1 ECON 1310 høsten 2014

Fasit til øvelsesoppgave 1 ECON 1310 høsten 2014 Fasit til øvelsesoppgave EON 30 høsten 204 Keynes-modell i en åpen økonomi (i) Ta utgangspunkt i følgende modell for en åpen økonomi () Y = + + G + X - Q (2) = z + c( Y T) cr 2, der 0 < c < og c 2 > 0,

Detaljer

BNP, Y. Fra ligning (8) ser vi at renten er en lineær funksjon av BNP, med stigningstall d 1β+d 2

BNP, Y. Fra ligning (8) ser vi at renten er en lineær funksjon av BNP, med stigningstall d 1β+d 2 Oppgave 1 a og c) b) Høy ledighet -> Vanskelig å finne en ny jobb om du mister din nåværende jobb. Det er dessuten relativt lett for bedriftene å finne erstattere. Arbeiderne er derfor villige til å godta

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVER I SV SØ 342: Makroøkonomisk analyse av utviklingsland. 2 av 3 oppgaver skal besvares

EKSAMENSOPPGAVER I SV SØ 342: Makroøkonomisk analyse av utviklingsland. 2 av 3 oppgaver skal besvares Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosialøkonomi EKSAMENSOPPGAVER I SV SØ 342: Makroøkonomisk analyse av utviklingsland 2 av 3 oppgaver skal besvares V-1991 1. Mange utviklingsland

Detaljer

Hvordan modellere et marked med heterogene produkter?

Hvordan modellere et marked med heterogene produkter? Heterogene produkter eller Differensierte produkter Eksempler: - biler - frokostblandinger - reisetider mange produktvarianter på markedet konsumentene har ulike preferanser: noen liker best den ene varianten,

Detaljer

Mulig å analysere produsentens beslutning uavhengig av andre selgere

Mulig å analysere produsentens beslutning uavhengig av andre selgere Hva er markedsmakt? ulighet til å sette pris høyere enn marginalkostnadene. Vi skal se på monopol (eneselger ) ulig å analysere produsentens beslutning uavhengig av andre selgere Teorien kan også brukes

Detaljer

I marked opererer mange forskjellige virksomheter.

I marked opererer mange forskjellige virksomheter. ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked Forelesningsnotater 28.08.07 Nils-Henrik von der Fehr DRIFT OG LØNNSOMHET Innledning I marked opererer mange forskjellige virksomheter. Fellestrekk oppsummeres i

Detaljer

Gjennomgang av Obligatorisk Øvelsesoppgave. ECON oktober 2015

Gjennomgang av Obligatorisk Øvelsesoppgave. ECON oktober 2015 Gjennomgang av Obligatorisk Øvelsesoppgave ECON 1310 26. oktober 2015 Oppgave 1 Fremgangsmåte: Forklare med ord, men holde det kort Forholde seg til den virkelige verden mer enn modellene Vise at man kan

Detaljer