Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling"

Transkript

1 Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

2 Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG TILTREDELSE ALMINNELIG ORDEN BRUK AV SOSIALE MEDIER ARBEIDSTID DEFINISJONER OG FORKLARINGER OVERTID AVSPASERING FLEKSIBEL ARBEIDSTID Avregningsperiode Overføring av fleksitid utover 37,5 timer Utbetaling av overskudd på fleksitidssaldoen Underskudd på fleksitidssaldoen Fleksitidsordning - Enhetsledere med lederavtale Kontroll av tidsregistrering Misbruk av fleksitidsordningen FRAVÆR FRA ARBEID EGENMELDING EGEN SYKDOM EGENMELDING VED BARNS SYKDOM REISETID Reisetid Særskilte for ansatte i barnevernstjenesten FERIEBESTEMMELSENE ERSTATNING AV FERIE FORSKUDDSFERIE- OG OVERFØRING AV FERIE UTBETALING AV LØNN FRADRAG I LØNN FORSKUDD PÅ LØNN REISEOPPGJØR OG ANNET UTLEGG ANNET LØNNET ARBEID AVSLUTTING AV ARBEIDSFORHOLD, OPPSIGELSE OG AVSKJED OPPNÅDD ALDERSGRENSE MIDLERTIDIG TILSETTING OVER 1 ÅR FLYTTEGODTGJØRELSE SØKNAD REFUSJON FRADRAG I GODTGJØRELSEN AVGJØRELSESMYNDIGHET UTBETALING BINDINGSTID ARBEIDSGIVERFINANSIERT ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OVERSIKT OVER ANSVARSFORDELING MEDARBEIDERSAMTALE LØNNSSAMTALE... 14

3 15. FORSIKRING TJENESTEPENSJON ØVRIGE REGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT VEDTATT I PARTSSAMMENSATT UTVALG

4 1. Omfang Arbeidsreglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere og skal til enhver tid være i hht gjeldende lover, tariffavtaler eller andre særavtaler/ bestemmelser som er bindende for kommunen, jf aml Dette gjelder alle punktene som fremkommer i dette reglementet selv om henvisninger ikke er tatt med. 2. Tiltredelse Harstad kommune legger vekt på at arbeidstakere skal føle seg velkommen. Før tiltredelse skal enhetsleder/avdelingsleder ha utpekt en fadder som skal være den nytilsattes kontaktperson. I stillinger der det er påkrevd helseattest, må dette leveres for arkivering i ansattes personalmappe. I stillinger med krav om framvisning av politiattest, ikke eldre en 3 mnd, skal dette leveres før tiltredelse (1.vakt). Leder skal kvittere på eget skjema når dette er gjort. Skjemaet skal arkiveres i ansattes elektroniske personalmappe. Taushetserklæring skal underskrives og arkiveres i ansattes elektroniske personalmappe. Etter tilsetting har ansatte selv en plikt til å registrere og oppdatere egen CV, personlige opplysninger, pårørende. Dette gjøres på «min side», i web ansatt. 3. Alminnelig orden Arbeidstakeren må være på arbeidsstedet til fastsatt tid. Arbeidstakeren skal ikke forlate arbeidsstedet uten tillatelse. Arbeidstaker plikter å forholde seg til gjeldende retningslinjer i Harstad kommune samt gjeldende retningslinjer og prosedyrer på det enkelte arbeidssted. Arbeidstakere skal klarere kjente fravær som permisjoner og avspasering med leder i god tid (minimum 3 dager før). Arbeidstakeren må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i arbeidstiden. Det er røykeforbud for alle arbeidstakere på arbeidsplasser og inngangspartier i Harstad kommunes lokaler. I skolene og i barnehagene gjelder dette også i skolens og i barnehagens umiddelbare nærhet. Alt inventar, maskiner, verktøy, materialer m.v. må behandles med omhu. Det må vises forsiktighet ved behandlingen av ild, lys og ildsfarlige saker. Arbeidstakeren må rette seg etter bestemmelser og pålegg som er gitt for å trygge liv, helse og eiendom, og bruke det verneutstyret som etter lov og forskrifter er påbudt, jf IK - håndboka for Helse, miljø og sikkerhet i Harstad kommune. 4. Bruk av sosiale medier 1 Bruk av sosiale medier som for eks. oppslag på privat Facebook profil som ikke er arbeidsrelatert, legges til fritiden. Privat bruk av tlf/mobiltelefon begrenses til det som er strengt nødvendig. Ansatte skal bruke sosiale medier på en slik måte at en ikke kommer i konflikt med arbeidslivets og forvaltningens spilleregler. Det er ikke tillatt å publisere taushetsbelagte og sensitive personopplysninger. Hvis publikum oppfordres til å komme med kommentarer eller innlegg, må det informeres om hvilke kommentarer og ytringer som ikke aksepteres og hva kommunen vil gjøre dersom det publiseres slikt innhold eller sensitive personopplysninger. 1 Jf. Egne utarbeidet prosedyrer ARBEIDSREGLEMENT VEDTATT AV PARTSSAMMENSATT UTVALG L 2

5 Den ansvarlige for profilen skal oppfordre publikum til å rapportere uakseptabelt innhold og registrere eventuelle klager i kommunens meldesystem på hjemmesiden. Den ansvarlige skal fjerne personopplysninger og ytringer som åpenbart strider mot personopplysningsloven, straffelov o.a. Kommunen kan stilles til ansvar for slike opplysninger. Ansatte skal svare høflig, også på sjikanøse innlegg. Kommunens etiske retningslinjer skal følges. Ansatte skal ikke drive saksbehandling i sosiale medier, men sende saksrelatert innhold til postmottak for registrering i kommunens saksbehandlingssystem(ephorte). Ansatte skal være imøtekommende og profesjonelle og oppmuntre til tilbakemeldinger og diskusjon. Ansatte skal alltid opptre behersket og høflig i møte med engasjerte aktører og i sterke ordskifter. Ansatte skal vurdere nøye om en som privatperson skal ha kontakt med elever/brukere/pårørende eller leverandører i sosiale medier. Ansatte skal presisere at en ikke uttaler seg som ansatt i Harstad kommune hvis det kan reises tvil om ens rolle. Privat profil i sosiale medier skal ikke inneholde arbeidsrelaterte hendelser. 5. Arbeidstid Nærmeste leder med personalansvar har ansvaret for å informere den enkelte arbeidstaker om gjeldende arbeidstider på det enkelte arbeidssted. Den ordinære ukentlige arbeidstid skal være i henhold til hovedtariffavtalene, arbeidsmiljøloven og eventuelle særavtaler Ordinær arbeidstid / normalarbeidsdag for arbeidstakere i Harstad kommune som inngår under disse bestemmelsene er , i dette er inkludert 30 min. matpause. 5.1 Definisjoner og forklaringer Alminnelig arbeidstid menes den daglige arbeidstid i hht oppsatt arbeidsplan. Ukentlig arbeidstid for dagarbeidstakere er 37,5 timer. Ordinær arbeidstid / normalarbeidsdag avklares internt ved det enkelte tjenestested som også må være i samsvar med gjeldende regler. Ordinær arbeidstid / normalarbeidsdag for arbeidstakere som inngår i fleksitidsbestemmelsene er Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 35,5 timer i følgende tilfelle: - I turnusordninger hvor ordinært arbeid må utføres mellom kl og kl og / eller minst hver 3. søndag. - Ordinær arbeidstid / normalarbeidsdag avtales gjennom turnusplaner. Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 33,6 timer ved helkontinuerlig skiftarbeid eller i sammenlignbare turnusordninger. Ansatte i Harstad kommune har 30 min. matpause inkludert i arbeidstiden, når arbeidsdagen er på mer enn 5,5 timer. ARBEIDSREGLEMENT VEDTATT I PARTSSAMMENSATT UTVALG

6 5.2 Overtid Ordinær arbeidstid er opplistet i punkt 5.1. Definisjon i h.h.t. HTA kap.1 6: Pålagt arbeidstid utover den ordinære arbeidstid er overtidsarbeid og som følges slik: Arbeidstidtaker med fleksitidsordning må arbeide 7,5 t den enkelte dag før det kan gis godtgjøring for pålagt overtid. Arbeidstakere som ikke kommer inn under fleksitidsordningen omfattes av ordinære overtidsbestemmelser, som også åpner opp for avspasering time mot time + utbetaling av overtidstillegg. 5.3 Avspasering Opptjent plusstid kan avspaseres som hovedregel med inntil 5 dager pr. mnd., maks 24 dager pr. år. Avspasering må avtales med nærmeste leder. Avvik fra denne bestemmelsen kan i hvert enkelt tilfelle avtales med nærmeste leder. 5.4 Fleksibel arbeidstid Ansatte som omfattes av fleksitidsordningen er samtlige ansatte med unntak av vakt - og turnuspersonale, lærere, renholder, servicemedarbeidere som har sitt faste arbeidssted/oppgaver knyttet til fastsatte åpningstider for publikumsservice, I kjernetiden mellom kl må alle arbeidstakere være tilstede. Avvik må avklares med nærmeste leder. Ansatte som er omfattet av fleksitidsordningen kan velge sin arbeidstid innenfor en ytre ramme på og dersom arbeidsmengden og driften krever det. Dog maks 10 timer pr. dag. Dette betyr ikke at det gis anledning til å gjøre dette til ei fast ordinær arbeidstid av private hensyn. Dersom tjenestetilbudet/oppgaver tilsier det, kan enhetsleder pålegge arbeidstakere å møte på arbeide til et bestemt tidspunkt. Dette gjelder også utenfor kjernetiden Avregningsperiode Avregningsperioden for fleksitid er hver 3. måned. Arbeidstakerne er ikke bundet av å arbeide et bestemt antall arbeidstimer pr. dag utover kjernetiden, men må derimot ha arbeidet tilnærmelsesvis det fastsatte antall timer i løpet av avregningsperioden. Det tillates overført inntil pluss 37,5 timer til neste avregningsperiode. Det tillates overført inntil minus 10 timer til neste avregningsperiode. Det ytes ikke overtidsgodtgjørelse for pluss-saldo som inngår i ordinær arbeidstid, mellom og Plusstid over 37,5 timer ved avregningstidens slutt faller bort og kompenseres ikke med overtidsgodtgjøring. Reisetid (kompensert tid i Tidbank) håndteres særskilt, og strykes ikke Overføring av fleksitid utover 37,5 timer Det kan i helt spesielle tilfeller avtales overføring av fleksitid utover 37,5 timer fra en avregningsperiode til den neste. Eksempel: Avdelingsleder og merkantilt personale i skolene, kan samle opp timer til avspasering for uttak i forbindelse med skolenes ferieavviklinger. Ansatte som har vært sykemeldt en periode og ikke har hatt muligheter for å avspasere opparbeidet avspaseringstid som er opparbeidet før sykemeldingen. ARBEIDSREGLEMENT VEDTATT I PARTSSAMMENSATT UTVALG

7 Forutsetning: Det skal inngås særskilt skriftlig avtale om slik overføring. Det skal fremgå på hvilke dager avvikling av fleksitid utover 37,5 timer skal skje. Enhetsleder/avdelingsleder tillegges myndighet til å inngå slik avtale. Hvis avspasering / avvikling av fleksitid utover 37,5 timer ikke skjer som avtalt, strykes tiden og retten til avspasering faller bort Utbetaling av overskudd på fleksitidssaldoen Utbetaling kan skje i følgende tilfelle: Dersom det på arbeidsstedet er underbemanning / vakanser slik at avspasering er vanskelig gjennomførbart og medfører ulempe for publikum, kan fleksitid utover 37,5 times avtales utbetalt med timelønn. Ordningen kan kun brukes i spesielle tilfeller og åpner ikke for en generell praksis med økonomisk kompensasjon for fleksitid. Det må finnes budsjettmessig dekning for utgiften. Enhetsleder tillegges myndighet til å inngå en slik avtale Underskudd på fleksitidssaldoen Trekk i lønn kan skje i følgende tilfelle: Minustid større enn 10 timer ved avregningstidens slutt fører til trekk i lønn. Trekk med det antall hele timer som skal til for å bringe negativ fleksitidssaldo under 10 timer foretas. Ved negativ fleksitidssaldo ved fratreden foretas trekk i hele saldoen ved sluttoppgjøret. Fleksitidsordningen skal ikke nyttes til avkortning av normal arbeidstid ved jevnlig å la seg trekke i lønn for negativ saldo Fleksitidsordning - Enhetsledere med lederavtale Enhetsleder har ikke overtid, men fast lønn og fastsatt kompensasjon 7 dager lederfri. Enhetsleder skal jobbe et årsverk innenfor fleksitidsrammens begrensninger ( ) og benytter fleksitidsordningen og TidBank for selvadministrasjon av egen tid. For arbeid utenfor kontoret, møter, reisetid (og arbeid etter kl. 1800), får enhetsleder 7 lederfrie dager. Ved overgang fra et kvartal til et annen, vil fleksisaldo på inntil 37,5 timer overføres. Timer ut over dette strykes. Enhetsledere må påregne at noe mer tid blir strøket, men at en god lederlønn skal sammen med 7 dager lederfri, gi en rimelig kompensasjon. Lederfri (7 dager) skal planlegges avviklet og overføres ikke til neste kalenderår. (I helt spesielle tilfeller kan de utbetales, jf. gjeldende lederavtale. Enhetsleder er selv ansvarlig og er gitt tillit uten at nærmeste leder (rådmann/kommunalsjef) må godkjenne disponering av egen tid i TidBank. Unntaket er overføring av ferie, registrering av sykefravær og permisjoner Kontroll av tidsregistrering Arbeidstaker skal månedlig kontrollere og godkjenne egne tidsregistreringsrapporter som deretter skal godkjennes av leder Misbruk av fleksitidsordningen Dersom misbruk av fleksitidsordningen kan enhetsleder/avdelingsleder frata arbeidstaker retten til å benytte fleksitidsordningen. Arbeidstaker vil deretter omfattes av ordinære arbeidstidsbestemmelser. Dette må begrunnes til arbeidstaker før iverksettelsen ARBEIDSREGLEMENT VEDTATT I PARTSSAMMENSATT UTVALG

8 6. Fravær fra arbeid Heldagsfravær ved ferie, permisjon med lønn, sykdom og tjenestereiser regnes som normalarbeidsdag. Alle former for kjente fravær (ferie, avspasering og permisjoner) skal arbeidstaker i god tid søke å få klarert med sin leder. Fravær behandles etter gjeldende interne reglementer, lover og Hovedtariffavtalen. Fravær i forbindelse med egen eller barn/barnepassers sykdom (sykemeldt av lege og egenmeldinger) skal snarest mulig meldes nærmest overordnet, senest innen arbeidstidens slutt første fraværsdag. Dette med mindre det er spesielle grunner som umuliggjør dette. Fraværets sannsynlige varighet skal også meldes. Fravær fra arbeid som skyldes stengte broer, fjelloverganger eller innstilte ferger skal i begrenset grad belastes arbeidsgiver. Slikt fravær vil allikevel ikke medføre lønnstrekk / krav om inn-jobbing / avspasering / bruk av feriedag dersom det ikke overstiger 10 timer per kalenderår Egenmelding egen sykdom Egenmelding kan etter 2 måneders tilsettingsforhold benyttes inntil 8 kalenderdager pr. sykefraværstilfelle og med et samlet øvre tak på 24 dager pr. 12 måneders periode, jf. retningslinjene Nærvær ved fravær. Sykefravær utover 8 sammenhengende kalenderdager skal dokumenteres med sykemelding fra lege. Arbeidsgiver kan ved mistanke om /- misbruk inndra retten til bruk av egenmelding for kortere eller lengre perioder, jf folketrygdloven Dersom arbeidsgiver er i tvil om det foreligger rett til sykemelding, kan sykepenger/lønn holdes tilbake i påvente av ei endelig avklaring 6.2. Egenmelding ved barns sykdom Egenmelding for barn under 12 år eller for barnepassers sykdom, kan etter 14 dagers tilsettingsforhold nyttes for inntil tre - 3 kalenderdager om gangen, jf folketrygdloven 9-5 og 9-8. Fra og med den fjerde kalenderdagen kan arbeidsgiver nekte å betale sykepenger, hvis arbeidstakeren ikke legger fram sykemelding fra lege for barnet. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet gjelder ordningen ut det året barnet fyller 16 år. Rettigheter må dokumenteres fra NAV. Mor Alene om 2 Far omsorgen Barn under 12 år(gjelder det 10 dager 20 dager 10 dager kalenderåret barnet fyller 12 år) Flere enn 2 barn under 12 år 15 dager 30 dager 15 dager Kronisk sykt barn under 16 år. 20 dager 40 dager 20 dager Forøvrig vises til aml 12-9 og 3-22 og Harstad kommunes egne retningslinjer Nærvær ved fravær som benyttes i sykefraværsoppfølging. 2 Alene om omsorgen er betinget av dokumentasjon med vedtak fra NAV. ARBEIDSREGLEMENT VEDTATT I PARTSSAMMENSATT UTVALG

9 6.3 Reisetid Utdypende forklaringer hvordan dette skal praktiseres: Tjenestereiser er pålagte og/eller godkjente reiser av ikke fast karakter i oppdrag for arbeidsgiver, eks på arbeidsoppdrag som kan være møter, kurs initiert av arbeidsgiver. Reisetid i den alminnelige arbeidstid regnes fullt ut som arbeidstid. Reisetid innenfor fleksitidsbestemmelsenes yttergrense på hverdager regnes fullt ut som arbeidstid. Reisetid utenom den alminnelige arbeidstid på hverdager regnes som time for time (1:1). Arbeidstakere som gjennomfører reiser utenfor alminnelig arbeidstid gis fri et tilsvarende antall timer en annen virkedag. Dersom beregnet reisetid utenfor alminnelig arbeidstid ikke kan gis som fritid, utbetales timelønn etter timesats for 37,5 t/u for beregnet reisetid. Dersom beregnet reisetid utenfor alminnelig arbeidstid på frilørdager, søndager, ukefridager (turnusfridager) 3, påskeaften, helge- og høytidsdager samt etter kl på pinse-, jul - og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag ikke kan gis som fritid, utbetales timelønn med timesatsen pluss 50 % for beregnet reisetid. Reisetid mellom kl blir ikke regnet som arbeidstid når arbeidstakeren har rett til nattillegg eller nytter soveplass. Arbeidet tid utover den alminnelige arbeidstid regnes som overtid. Dette gjelder også nødvendig for- og etterarbeid som må tas under reisefraværet og som har tilknytning til reiseoppdraget. Reisetid er den tid som medgår på reisen mellom arbeidssted/bosted og forretningssted, inkludert nødvendig ventetid underveis. Dersom reisen omfatter flere forretningssteder, regnes tid for reiser mellom forretningsstedene som reisetid. Tid som tilbringes på hotell o.l. regnes ikke som reisetid. Bestemmelsene ovenfor gjelder ikke for arbeidstakere i ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling eller som har særskilt kompensasjon for reisetid. Det fastsettes ved lokale særavtaler hvilke arbeidstakere dette gjelder Reisetid Særskilte for ansatte i barnevernstjenesten Generelle bestemmelser: Tjenestereise uten klient (eks. møter, kurs, andre oppdrag) reguleres hit pakt 6.3. Ordinær arbeidstid er mellom kl og Reise innen ordinær arbeidstid hvor man følger klient/bruker en eller begge veier er regulert i Sentral generell særavtale Følge pasient/klient/elev, SGS Reise ut over ordinær arbeidstid, hvor man følger klient/bruker en eller begge veier regnes som arbeidstid. 3 Ukefridager (turnusfridager) som inngår i godtgjøring av reisetid er begrenset til F1 dag og første fridag etter arbeid på søndag. ARBEIDSREGLEMENT VEDTATT I PARTSSAMMENSATT UTVALG

10 Reisetid mellom kl og godtgjøres ikke dersom arbeidstaker mottar nattillegg eller nytter soveplass Lokal særavtale: Reise til/fra fosterhjem, møter og lignende som har med barnevernets virksomhet å gjøre, godtgjøres time for time med ordinær timelønn i fritid mellom kl og Godtgjøring med 100 % overtid mellom kl og Det kan inngås avtale om inntil 2 timers avspasering av reisetid den påfølgende arbeidsdag dersom reisen avsluttes mellom kl og Dersom reisen avsluttes etter kl , kan det avtales avspasering av hele den påfølgende arbeidsdag. 7. Feriebestemmelsene Ferieloven omfatter alle arbeidstakere. Grensen mellom arbeidstaker og oppdragstakerbegrepet fremkommer i B-rundskriv nr.4/2013. Definisjon på ordet «virkedag»: «Virkedag er alle sorte dager på kalenderen uavhengig om den ansatte har arbeidsdag eller fridag». Ferieloven og tariffavtalen sikrer at arbeidstakere får årlig feriefritid og feriepenger. Ferieåret følger kalenderåret, mens opptjeningsåret for feriepenger er det forutgående kalenderår (året før ferieåret). Arbeidstakere har rett til hovedferie i hovedferieperioden (18 virkedager) som er fra 1.juni til 30.september. Denne retten begrenser arbeidsgivers styringsrett med tanke på når (deler av) ferien skal tas og oppdeling Feriepengene utbetales i juni måned, med mindre annet er avtalt med den enkelte ansatte. Egne bestemmelser om feriefritid, lønn og feriepenger for undervisningspersonalet er nedfelt i HTA kapittel 1, 7. Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker får avviklet ferien i ferieåret. Arbeidstaker plikter å avvikle oppsatt ferie. Mer informasjon om arbeidsgivers styringsrett og begrensninger i denne er å finne i ferieloven. Ferieloven regulerer den lovfesta ferien. Den avtalefestede delen av ferien reguleres av HTA kap.1 7. Til sammen utgjør ferien 30 virkedager (5 uker) for ansatte under 60 år. For ansatte over 60 år utgjør ferien 36 virkedager (6 uker). Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsetting tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til, så fremst ikke særlige grunner er til hinder for det. Ferieavvikling i oppsigelsestiden reguleres av ferieloven Ferie som følger av ferielovens og HTA's bestemmelser og som ikke blir avviklet ved ferieårets utløp, overføres all ferie til påfølgende ferieår. Ikke-avviklet ferie vil aldri gå tapt. ARBEIDSREGLEMENT VEDTATT I PARTSSAMMENSATT UTVALG

11 7.1 Erstatning av ferie Arbeidstakere som blir heilt arbeidsufør før ferien, kan kreve ferien utsatt. Kravet må fremsettes senest siste arbeidsdag før ferien tar til. Arbeidstakere som har vært helt arbeidsufør i ferien, kan kreve at tilsvarende antall virkedager utsettes og gis som ferie senere i ferieåret. Ved sykdom i ferien må kravet fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Krav fremsatt innen to uker vil være å betrakte innenfor fristen. Felles for erstatning av ferie på grunn av sykdom er at kravet må dokumenteres med legeerklæring (sykemelding) og framsettes innenfor en gitt frist. 7.2 Forskuddsferie- og overføring av ferie Bestemmelse om forskudd og overføring av ferie finnes i ferieloven 7 og 9, samt i HTA kap1 7. Etter ferieloven 7, kan det gis adgang til å overføre 12 virkedager (2 uker). Den femte ferieuken + den ekstra ferieuken for de som er fylt 60 år, inngår i de 12 virkedagene. Ferie som ikke er avviklet pga sykdom og heller ikke er mulig å avvikle før ferieårets slutt, overføres i sin helhet, jf ferieloven 9. Overføringen av disse feriedagene kan bare skje til påfølgende ferieår. Avtale om forskudd eller overføring av ferie må være skriftlig. Dette gjøres kommunens elektroniske skjema, og som etter leders godkjenning går direkte til ansattes elektroniske personalmappe. 8. Utbetaling av lønn Lønnen utbetales den 12. i hver måned eller nærmeste foregående virkedag. Lønn utbetales til norsk bankkonto. For alle ansatte sendes lønnslipp på kommunal e-post. Lønnslipp er også tilgjengelig på Web, via kommunens hjemmeside, «Min side». Lønnslippene er der arkivert og tilgjengelig for den ansatte. Den enkelte arbeidstaker skal kontrollere at det er utbetalt riktig beløp. Eventuelle feil må meldes snarest mulig til nærmeste leder. Når arbeidstaker slutter i kommunen, må privat e-post meldes: Privat e-postadresse vil da bli brukt til utsendelse av lønns- og trekkoppgave og evt sluttoppgjør (inkl feriepenger) etter at arbeidsforholdet er avsluttet. 8.1 Fradrag i lønn Fradrag i lønn kan ikke gjøres unntatt i følgende tilfeller: Lovbestemte trekk Pensjonsinnskudd. Dette trekkes fra tiltredelsesdato. Beløp som på forhånd er skriftlig avtalt mellom arbeidstakeren og arbeidsgiver. Fagforeningskontingent dersom foreningen ønsker det. Ved negativ saldo utover 10 timer. ARBEIDSREGLEMENT VEDTATT I PARTSSAMMENSATT UTVALG

12 Lønnstrekk skal begrenses til den del av lønnen som overstiger det arbeidstakeren med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand. Før trekk gjennomføres, kan det etter arbeidstakers ønske konfereres med arbeidstakerens tillitsvalgte. 8.2 Forskudd på lønn Forskudd på lønn utbetales normalt ikke. Fullmakten er tillagt rådmann. Rådmannen tar endelig beslutning i tvilstilfeller. Manglende utbetalt lønn på bakgrunn av feil gjort av arbeidsgiver kan komme til utbetaling utenom kommunens ordinære lønnsutbetalinger. Fullmakt tilligger rådmann. 8.3 Reiseoppgjør og annet utlegg Utgifter i forbindelse med reiser og annet utlegg i hht vedlagte kvitteringer, utbetales 2 ganger i måneden. Utfylling av reiseregning må gjøres på elektroniske skjema. 9. Annet lønnet arbeid Kommunale arbeidstakere kan ikke ha mer enn 100 % stilling i Harstad kommune. Harstad kommune kan heller ikke medvirke til at ansatte innehar mer enn 100 % stilling i offentlig sektor. Kommunal arbeidstaker i 100 % stilling skal skriftlig meddele Harstad kommune om vedkommende har annet lønnet arbeid hos en annen arbeidsgiver, mottar honorar eller driver egen næringsvirksomhet. Annet arbeid må ikke medføre at hovedstillingen i Harstad kommune ikke kan ivaretas tilfredsstillende. Kommuneansatte kan ikke levere tilbud på varer eller tjenester til det tjenesteområdet i kommunen hvor de selv er ansatt, jf. kommunens etiske retningslinjer. Gjelder både fast og midlertidige ansatte. 10. Avslutting av arbeidsforhold, oppsigelse og avskjed Den myndighet som er tillagt retten til å foreta tilsetting har også rett til å meddele oppsigelse eller avskjed, jfr. HTA, aml og interne prosedyrer Oppnådd aldersgrense Melding om avslutting av arbeidsforholdet ved aldergrense sendes den ansatte 6 måneder før oppnådd aldersgrense (70 år/65 år/ 60 år). Ansvarlig for utsendelsen er enhetsleder i samarbeid med personal- og organisasjonsenheten. Arbeidstakere med særalder under 67 år, og som ikke har opptjent fulle pensjonsrettigheter, jf HTA pkt , kan fortsette i stillingen til fylte 67 år dersom vedkommende ønsker det. Det må inngås egen avtale om dette, jf. egne prosedyrer Midlertidig tilsetting over 1 år AML 14-9 Arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet. Dette gjelder likevel ikke deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten. Varselet skal anses for å være gitt når det er kommet fram til arbeidstakeren. Dersom fristen ARBEIDSREGLEMENT VEDTATT I PARTSSAMMENSATT UTVALG

13 ikke overholdes, kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeidstakeren fratrer før en måned etter at varslet er gitt. 11. Flyttegodtgjørelse Flyttegodtgjørelse kan tilstås etter disse regler når det gjelder flytting for å tiltre fast stilling i Harstad kommune. Flyttegodtgjørelse kan tilstås ved fast tilsetting både i full stilling og delstilling ned til halv stilling. Ved tiltredelse i delstilling refunderes en forholdsmessig del av utgiftene. Ved tiltredelse i tidsbegrensede stillinger (vikariater/engasjementer), kan refusjon av utgifter kun skje når særskilte grunner taler for det Søknad Søknad skrives på eget søknadsskjema, Søknad om refusjon av flytteutgifter og sendes tilsettingsorganet. Legitimerte regninger for utgiftene må vedlegges. Frist for innsending er 2 måneder etter avsluttet flytting Refusjon Den ansatte plikter å framskaffe 3 alternative tilbud. Godkjente legitimerte utgifter refunderes med inntil 50 % av faktiske utgifter. Dog maksimalt kr ,-. Gjenstand for refusjon er følgende legitimerte utgifter: Frakt, pakking, lasting/lossing, omlasting, ut- og innbæring samt forsikring av møbler, inventar og personlig utstyr til den enkelte ansatte og hans/hennes husstand (ektefelle, samboer og barn). Befraktning skal skje på rimelig måte og kan foregå med rutegående fraktmiddel, egen eller leid bil/båt. Følgende utgifter er ikke gjenstand for refusjon: Skyss- eller kostgodtgjørelse for tjenestemannen/-kvinnen eller hans/hennes husstand. Frakt for bil, campingvogn, lystbåt o l eiendeler Fradrag i godtgjørelsen Slike ytelser blir å samordne mellom arbeidsgiverne. Den ansatte plikter å oppgi ytelser mottatt fra arbeidsformidlingen til flyttehjelp. Slike ytelser kommer til fradrag i kommunens refusjon. Den ansatte plikter å oppgi ytelser som andre medlemmer av husstanden har mottatt i forbindelse med flyttingen, f.eks. av ektefelles/samboers arbeidsgiver Avgjørelsesmyndighet Søknaden behandles og avgjøres av tilsettingsmyndigheten. Avgjørelser tatt av tilsettingsmyndigheten kan forelegges partssammensatt utvalg når partene ikke kommer til enighet om forståelsen av reglementet Utbetaling Refusjonsbeløpet utbetales ved første lønnsutbetaling etter at søknaden er avgjort. Beløpet er oppgavepliktig, men ikke trekkpliktig. Forskudd kan utbetales dersom dette anses nødvendig. ARBEIDSREGLEMENT VEDTATT I PARTSSAMMENSATT UTVALG

14 11.6 Bindingstid Bindingstid settes til 2 år regnet fra tiltredelsesdato. Eventuell ulønnet permisjon før bindingstidens utløp, forlenger bindingstiden tilsvarende. Dersom den tilsatte slutter i kommunens tjeneste før bindingstidens utløp, skal en forholdsmessig del av refusjonsbeløpet tilbakebetales. Kommunen har i slike tilfeller rett til å foreta trekk for dette i sluttoppgjør. Ansatte godkjenner dette ved underskrift av eget søknadsskjema, jf. Arbeidsmiljølovens (2, bokstav b). Dersom den ansatte dør før bindingstidens utløp, frafaller kommunen krav om tilbakebetaling. 12. Arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon Hovedregel for tildeling av arbeidsgiverfinansiert mobiltelefon er at denne skal benyttes i ordinær arbeidssituasjon, dvs. i normal arbeidstid og/eller arbeidssted, etter arbeidsavtalen, inkl. pålagt overtid, tjenestereise mv og at den ikke skal disponeres privat. I tilfeller der tjenesten krever det (vakt, beredskap, unntak fra arbeidstidsbestemmelser mv) og hvor arbeidstakeren er pålagt å være tilgjengelig på mobiltelefon, gis det adgang til å disponere denne utenfor ordinær arbeidssituasjon også til private samtaler, dog i svært moderat omfang. Dette fører til fordelsbeskatning i hut skattelovens 5-12c. Dersom det vurderes som hensiktsmessig, kan det inngås avtale om at arbeidstaker stiller sin private mobiltelefon til disposisjon/ er tilgjengelig på privat telefon. Det innebærer at privat nr. oppføres på kommunale telefonlister. Hovedregel for tildeling av arbeidsgiverfinansiert hjemmekontor med internett-tilkobling, skal være et behov for å ha tilgang til dette for å kunne ivareta oppgaver og ansvar også utenom ordinær arbeidstid. Dersom retningslinjene og undertegnet avtale ikke blir fulgt, vil arbeidstakeren kunne miste retten til kommunalt mobiltelefon-abonnement og/eller hjemmekontor Oversikt over ansvarsfordeling Ansvar Tidspunkt Handling Enhetsleder eller rådmann Ved tiltredelse eller endring av behov Tildeling av mobiltelefon og/eller hjemmekontorlinjer Skal skje etter grundig vurdering av leder for den aktuelle resultatenhet/støtteenhet. Rådmannen har ansvar for tildeling til enhetslederne. For at en arbeidstaker skal tildeles en kommunal mobiltelefon, eller hjemmekontor, må det foreligge et særskilt behov for å disponere dette i arbeidssituasjonen. Til mobiltelefonen og/eller hjemmekontoret skal knyttes kommunalt abonnement hos den leverandøren kommunen har avtale med. ARBEIDSREGLEMENT VEDTATT I PARTSSAMMENSATT UTVALG

15 Den enkelte arbeidstaker og enhetsleder/rådmann Regnskapsenheten Ved tildeling av kommunal mobiltelefon eller hjemmekontorlinje. Avtaler registreres fortløpende. Det legges inn forskuddstrekk etter maks-beløp. Beregning skjer i desember måned for inneværende inntektsår. Avtaleinngåelse Inngåelse av skriftlig avtale om tildeling, bruk og eventuell fordelsbeskatning av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon. Avtaleskjema skrives i ephorte og blir automatisk lagret i ansattes personalmappe. Bilag går direkte til regnskapsenheten Fordelsbeskatning for den enkelte ansatte Ved utfylling av lønns- og trekkoppgave skal det, med bakgrunn i avtaler med aktuelle arbeidstaker og årsforbruk (abonnement og avgift), beregnes hvilket beløp som skal innberettes til fordelsbeskatning, jfr. skattelovens 5-12c. Beregning skjer ved uttak av forbruksrapport fra kommunens telefonileverandør. 13. Medarbeidersamtale Medarbeidersamtalen skal gjennomføres årlig for alle fast ansatte medarbeidere og skal medvirke til: Bedre samsvar mellom kommunens overordnede, avdelingenes og øvrige enheters mål og oppgaver, samt den enkelte medarbeiders personlige oppgaver og mål. Avklaring av arbeids- og ansvarsområde. Avklaring av forventninger og stillingskrav. avdekking av behov for og forslag til forbedringer av rutiner, metoder, systemer, prosedyrer og retningslinjer. Kartlegging av spesielle behov for kompetanseoppbygging og kompetanseplanlegging. større åpenhet, trygghet og bedret kommunikasjon i virksomheten. Fange opp signaler i virksomheten. Øke trivselen ved å klarlegge den enkeltes opplevelse av arbeidsmiljø og ressurssituasjon. Avdekke behov for internt kultur-/miljøarbeid. muligheter for gjensidig tilbakemelding på samarbeid, resultater og arbeidsmål. Forberedelsesfase: Før samtalen kan ansatte få i oppgave å tenke gjennom: I hvilke situasjoner opplever du å komme til din rett og få brukt dine evner, kvaliteter og ferdigheter? Hva kjennetegner disse situasjonene? Hva er det som gjør at du virkelig trives i disse situasjonene? Hvilke sterke sider og kvaliteter får du tatt i bruk i slike situasjoner? Hva gjør din leder og dine kollegaer da? Hvilke ønsker har du for videre utvikling? (Hvis vi tenker 1 år frem i tid hvor ønsker du å være? Hva skulle du ønske annerledes da?) Hva ønsker du at din leder eller dine kollegaer skal gjøre mer av eller annerledes? Før samtalen kan leder få i oppgave å tenke gjennom: Hva er medarbeiderens særegne kvaliteter og styrker? Hvilke konstruktive bidrag har du lagt merke til at medarbeideren har gitt organisasjonen? Hva skulle du ønske at medarbeideren bestrebet seg på å gjøre mer av? Hvilken rolle og utvikling ønsker du som leder at medarbeideren skal ha fremover i tid? ARBEIDSREGLEMENT VEDTATT I PARTSSAMMENSATT UTVALG

16 Burde jeg som leder ha sett denne medarbeideren mer konkret i hennes/hans arbeid før medarbeidersamtalen, slik at samtalen kunne starte ut med noe som vedkommende er stolt av og som gir trygghet for den videre dialogen? 14. Lønnssamtale Dersom den ansatte i gjennom 2 år oppnår en vesentlig lavere lønnsutvikling enn lønnsveksten for sammenliknbare stillinger i virksomheten, skal det gjennomføres lønnssamtale mellom arbeidsgiver og den ansatte. jf HTA kapittel 3, punkt Med arbeidsgiver i denne sammenheng menes enhetsleder. 15. Forsikring Ansatte i kommune er forsikret i hht HTA's bestemmelser 10 og 11. Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikring: For arbeidstakere som er tilsatt i kommunen, herunder arbeidstakere som går på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, utbetales et engangsbeløp til ektefelle/partner iht. lov om registrert partnerskap, samboer eller andre som for en vesentlig grad ble forsørget av arbeidstaker. Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom: Ved yrkesskade/yrkessykdom(godkjent av NAV som yrkesskade) som følge av arbeid i kommune, tilstås en engangserstatning utregnet etter folketrygdens grunnbeløp på skademeldingstidspunktet. Arbeidstakere må påse at det fylles ut skademelding til NAV snarest mulig dersom en ulykke skjer. Dersom det foreligger vedtak fra NAV, vil det bli vurdert hvorvidt dette skal meldes forsikringsselskapet, Skadens omfang vil ligge til grunn. Oppstår senskader der det kan påvises skyldes en tidligere ulykke, vil vedtaket fra NAV danne grunnlaget for melding til forsikringsselskapet Skade på reise: Dersom arbeidstaker skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted og tjenestereise, vil ha krav på ytelse etter HTA 11pkt I tilfeller der arbeidstaker blir personlig saksøkt i forhold til utøvelse av sin stilling, vil arbeidsgiver gå i dialog med berørt ansatt og vurdere arbeidsgivers rolle og bistand ifh til den enkelte sak spesielt. 16. Tjenestepensjon Alle ansatte (fast og midlertidige) er omfattet av kommunens pensjonsordning, jf. HTA pkt. 2. Pensjonsordningen skal garantere den ansatte en samlet alderspensjon på minst 66 % av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening. Pensjonsordningen skal også gi rett til uføre-, ektefelle- og barnepensjon. 17. Øvrige reglement Arbeidstakere bør gjøre seg kjent med flere viktige personalreglement som er viktige deler av kommunens personalpolitikk. Disse er tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem. ARBEIDSREGLEMENT VEDTATT I PARTSSAMMENSATT UTVALG

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Tvedestrand kommune Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Sist endret Januar 2011 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet 28.3.06 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 28.3.06 Revisjon vedttt 18.1.11

Detaljer

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Vadsø kommune 2011 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I VADSØ KOMMUNE. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 00/00 i møte 00.00.2011 1. OMFANG

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i Kommunestyret 18.11.13 1. GENERELT OM ARBEIDSTID I Arbeidsmiljøloven

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Fleksitidsreglement. for

Fleksitidsreglement. for 09/236-10064 Fleksitidsreglement for Vedtatt av Hemne formannskap i sak 164/08, den 07./10. - 2008 (revidert utgave pr. 27.03.09) 1. VILKÅR Ordningen med fleksitid i Hemne kommune er betinget av at følgende

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Formål.... 3 2. Omfang og vilkår.... 3 3. Kjernetid/ytre ramme for arbeidstid.... 3 4. Avspasering, avregningsperiode

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

Bilag 4 Arbeidsreglement

Bilag 4 Arbeidsreglement Bilag 4 Arbeidsreglement 1 Generelt 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder kommunale arbeidstakere inkl. undervisningspersonalet i skoleverket i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til Dok.id.: 1.2.2.1.10.0 Feriefritid og ferieoppgjør Utgave: 0.06 Skrevet av: Bente A. Reinnøk/ Hanne Augustinussen Gjelder fra: 01.09.2014 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 6 Nedenfor

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 24.09.2008, sak 08/863 Ansvarlig for dokument: Kontorleder REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID 1. HENSIKT. Ordningen

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Arbeidsreglement Vadsø kommune

Arbeidsreglement Vadsø kommune RÅDMANNEN 14.12.06 Side 1 av 7 Vadsø kommune Arbeidsreglement Vadsø kommune Vedtatt av Vadsø bystyre 14.12.06 RÅDMANNEN 14.12.06 Side 2 av 7 1. Innledende kommentar Av Arbeidsmiljølovens 14-17 fremgår

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei.

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven].

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1497-7 IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01, 1989-01-01, 1988-05-01. SIST-ENDRET:

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. Skriv ut DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN Sist oppdatert 23.05.2013 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I OPPLAND FYLKESKOMMUNES SENTRALADMINISTRASJON Vedtatt av administrasjonsutvalget

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

Modeller av arbeidsflyter i Petroleumstilsynet

Modeller av arbeidsflyter i Petroleumstilsynet Modeller av arbeidsflyter i Petroleumstilsynet Innholdsfortegnelse Vanlig arbeidsdag... 2 Reiser innenlands... 3 Planlagt tilsyn på land med reise... 4 Tilsyn... 5 Gransking... 6 Tilsyn og annet arbeid

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser i lov, avtaler og vedtekter for kommunens pensjonsleverandører.

ARBEIDSREGLEMENT. Pensjonsvilkårene følger av bestemmelser i lov, avtaler og vedtekter for kommunens pensjonsleverandører. ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens kap 1, 1. Reglene i reglementet gjelder ikke når de strider

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune.

Reglementet gjelder også ansatte i kommunale foretak, der arbeidsgiveransvaret er tillagt Asker kommune. ARBEIDSREGLEMENTET Vedtatt av Partssammensatt utvalg (PSU) 22. 05. 2012 - sak 8/12 Erstatter/endrer reglement vedtatt av PSU 11. 12. 2007 Bilag 4b 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle ansatte i

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [Velg dato] PERSONAL REISEREGLEMENT ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 26.06.08 Nytt reglement 1 Virkeområde og omfang 1. Dette reglementet gjelder for reiser i Norge. et omfatter

Detaljer

Arbeidsreglement. for. ansatte i. Tromsø kirkelige fellesråd

Arbeidsreglement. for. ansatte i. Tromsø kirkelige fellesråd Arbeidsreglement for ansatte i Tromsø kirkelige fellesråd Gjelder fra 19. mars 2015 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest... 3 2.2 Politiattest... 3

Detaljer

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01))

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Formål Formålet med å innføre fleksibel arbeidstid er

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon OVERENSKOMST DEL B Mellom Stiftelsen Music Norway og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden 1. april 2014

Detaljer

Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune

Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune Vadsø kommune Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 23.05.2007 Reglement for flyttegodtgjøring for ansatte i Vadsø kommune. Reglementet gjelder for alle kommunalt

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) Gyldig fra: 01.02.2009 Revisjon: 1.1 Godkjenningsdato: 01.02.2009 Godkjent av: For FLT: Vidar Pedersen.../... For Fellesforbundet:

Detaljer

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Endringer i ferieloven fra 01.07.2014 Reglene som ga anledning til å utbetale feriedager som ikke var avviklet på grunn av sykdom

Detaljer

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie Regnearket 30-2016 Aktiver innhold/makroer For å få fram gule felt som det skal skrives JA i for å vise fasitsvar: Trykk Ctrl + V For å få bort de gule feltene: Trykk Ctrl + S Hvis du vil ha skrevet JA

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG

Arbeidsreglement. Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG ID Nfk.HMS.2.6.2 Versjon 1.02 Gyldig fra 09.05.2014 Forfatter Vigleik Aas Verifisert Fylkesrådet Godkjent Stig Olsen Side 1 av14 Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG 2.

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune 1.3 Supplerende regler for overtid Når noen blir pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstid, jf HTA kap. 6, og overtidsarbeidet varer mer

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

For tidsregistreringssystem betyr dette at vi i utgangspunktet må ha følgende arbeidsplaner med utgangspunkt i hel stilling:

For tidsregistreringssystem betyr dette at vi i utgangspunktet må ha følgende arbeidsplaner med utgangspunkt i hel stilling: KRAVSPESIFIKASJON FOR FUNKSJONALITET FOR TIDSREGISTRERINGSSYSTEM 1. Arbeidsplaner Normalarbeidstiden i staten er 37,5 timer per uke jf Statens personalhåndbok (SPH) pkt 7.3.7 7 Arbeidstid. Iflg departementets

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge OVERENSKOMST DEL B mellom Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Særavtaler Sentrale og lokale. Bergenskurset ATG September 2015

Særavtaler Sentrale og lokale. Bergenskurset ATG September 2015 Særavtaler Sentrale og lokale Bergenskurset ATG September 2015 Morten Pedersen/Siv Fjeldseth Særavtaler Det er inngått en rekke sentrale generelle særavtaler og sentrale forbundsvise særavtaler som berører

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

HÅNDBOK OM FERIELOVEN

HÅNDBOK OM FERIELOVEN HÅNDBOK OM FERIELOVEN REVIDERT I FEBRUAR 2015 EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Innhold Oslo, februar 2015 Tillitsvalgte og medlemmer har ofte behov for utdypende kommentarer til lover og avtaler

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV GODTGJØRING FOR BRUK AV PRIVAT TELEFON / ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I TJENESTE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV GODTGJØRING FOR BRUK AV PRIVAT TELEFON / ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I TJENESTE 08/875-1 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV GODTGJØRING FOR BRUK AV PRIVAT TELEFON / ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I TJENESTE 1. Virkeområde 1.1 Hensikten/ omfanget med retningslinjene Hensikten med reglementet

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i møte den 01.09.97 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, og som ikke gjennom lov eller

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. Sosiale bestemmelser Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 1.1 Med full lønn etter disse bestemmelsene menes all godtgjøring

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer