Handlingsplan mot støy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan mot støy 2013-2018"

Transkript

1 Handlingsplan mot støy i henhold til kapittel 5 i forurensningsforskriften Byområde,, Randaberg og Sola Region vest Høringsutkast Utgreiingsseksjonen Dato:

2

3 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Større vegnett (og utbyggingsplaner) i byområdet Statens vegvesen som vegeier og vegforvalter Juridisk sammenheng og gjeldende grenseverdier Resultater fra støykartleggingen Utendørs støykartlegging Innendørs støykartlegging Rapport om de offentlige høringene som organiseres Gjennomførte og planlagte støyreduksjonstiltak (2007- ) T-1442-tiltak i vegprosjekter Støyskjermer Tiltak på boliger Kilderettet tiltak Støysvake vegdekker Miljøvennlig transport sykkel og kollektiv Jærenpakke Sykkelstrategi Trafikkregulerende virkemidler Informasjon Mulige støytiltak de neste fem år utover de som er beskrevet i kapittel Langsiktig strategi Arealplanlegging Miljøvennlig transport Forskning og utvikling Finansiering Oppfølging av handlingsplanen Vedlegg Beskrivelse av større gjennomførte prosjekt Beskrivelse av større planlagte prosjekt

4 1 Sammendrag Rogaland er et fylke preget av stor vekst og utvikling. Det er meget positivt, men byr på noen utfordringer som blant annet et høyt utbyggingstempo, befolkningsvekst og økt trafikkmengde. Statens vegvesen har som mål å sørge for et sikkert, miljørettet og effektivt transportsystem. For å begrense miljøulempene fra vegtrafikk har Statens vegvesen blant annet hatt som mål å redusere støybelastningen fra vegtrafikk. Når det gjelder støy fra vegtrafikk er det i all hovedsak to regelverk som gjelder: T-1442 Forurensningsforskriften Retningslinje for å redusere støy i arealplanlegging. Gjelder for nye utbyggingsprosjekt og skal virke forebyggende for fremtidige støyulemper. Retningslinjen gir anbefalte grenseverdier for både utendørs og innendørs støynivå. Veileder TA-2115 til retningslinjen gir mer utfyllende anbefalinger. 5.pdf Forskrift for å hjelpe å prioritere de mest støyutsatte. Gjelder for eksisterende situasjon. Setter tiltaksgrense kun for innendørs støynivå. Stiller krav til periodisk kartlegging av både innendørs og utendørs støynivå. Begge regelverkene definerer en kartleggings- og tiltaksplikt for Statens vegvesen. Statens vegvesen har utarbeidet en strategisk støykartlegging som kommunene kan bruke som grunnlag for utarbeiding av handlingsplaner mot støy og til å peke ut stille områder. Statens vegvesen har gjennomført omfattende innendørs kartlegginger, og i løpet av de siste årene har Statens vegvesen gjennomført støytiltak for flere hundre boenheter i Rogaland fylke, anslagsvis 70 millioner kroner. Ved nye vegprosjekter blir støysituasjonen vurdert, og eiendommer som ligger innenfor planområdet til et nytt vegprosjekt blir støymessig utredet etter støyretningslinjen T Statens vegvesen satser også på mer langsiktige støytiltak som arealplanlegging, sykkel- og kollektivstrategier. I HP-periode vil Statens vegvesen fortsette med å redusere støy etter T i forbindelse med nye vegprosjekter og etter forurensningsforskriften som gjør det mulig å prioritere de som er mest utsatt for støy. Ved siden av direkte støyreduserende tiltak informerer Statens vegvesen jevnlig om støy og støybehandling til publikum. 2

5 2 Større vegnett (og utbyggingsplaner) i byområdet Figur 1: Kartet viser oversikt over strekninger med nye større vegprosjekter på Nord-Jæren der T-1442 vil komme til anvendelse. (Kilde: Statens vegvesen) 3

6 3 Statens vegvesen som vegeier og vegforvalter Statens vegvesen har ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riksvegnettet. Etter forvaltningsreformen som trådde i kraft den 1. januar 2010 ble Fylkeskommunen anleggseier for fylkesvegene, men gjennom sams vegadministrasjon er det Statens vegvesen som på vegne av Rogaland fylkeskommune gjennomfører planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene. Statens vegvesen har i tillegg tilsyn med kjøretøy og trafikanter, og utarbeider bestemmelser og retningslinjer for vegutforming, vegtrafikk, trafikantopplæring og kjøretøy, og har ansvar for ferjetilbud. Under Vegdirektoratet er organisasjonen inndelt i fem regioner der Region vest omfatter fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland med regionvegkontor i Leikanger. 4 Juridisk sammenheng og gjeldende grenseverdier Det er i hovedsak forurensningsforskriften og Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T 1442) som regulerer hvordan støy fra vegtrafikk skal behandles. T 1442, støyretningslinjen legger føringer for behandling av støy ved planlegging av ny arealbruk, og omtaler flere typer støykilder. Forurensningsforskriften 5-4 setter tiltaksgrense for innendørs støynivå i bygninger langs eksisterende støykilder. I bygninger der detaljert gjennomgang dokumenterer at støynivået fra vegtrafikk er høyere enn denne grensen, er vegeier ansvarlig for å utbedre forholdet ved å gjøre tiltak på bygningen. Forurensningsforskriften hjelper dermed å kunne prioritere de som er utsatt for de høyeste støynivåene. Forurensningsforskriften setter også krav til at det skal utføres kartlegging av innendørs støynivå hvert femte år, og at det samtidig skal utføres kartlegging av utendørs støynivå for høyt trafikkerte veger og i byområder og utarbeides tilhørende handlingsplaner. 5 Resultater fra støykartleggingen Resultatene fra innendørs og utendørs støykartlegging gir en oversikt over hvor mange personer som utsettes for støy og hvilke områder og situasjoner som peker seg ut som mest støybelastet. 5.1 Utendørs støykartlegging Strategisk støykartlegging, jamfør forurensningsforskriften 5-11 er gjennomført, og rapporten for byområde,, Randaberg og Sola 2012 ligger her: ( Figur 2 viser et kart over det kartleggingspliktige byområdet. 4

7 Figur 2: Kart der lilla farge angir det kartleggingspliktige byområdet. Flest støyutsatte er det der det er bygget boliger nær hovedvegnettet. Vegtrafikk er hovedkilden til støybelastningen, og det genereres mest støy fra fylkesvegene og riksvegene. Kommende vegprosjekter vil i noen grad avhjelpe støyproblemene langs de aktuelle strekningene (se kapittel 7 og Figur 1). 5.2 Innendørs støykartlegging Statens vegvesen har ferdigstilt en innendørs støykartlegging for fylkesveger og riksveger i 2012, jamfør forurensningsforskriften 5-5. Resultatene er midlertidige og blir fortløpende kvalitetssikret i forbindelse med tiltaksutredningen i henhold til forurensningsforskriften. 5

8 6 Rapport om de offentlige høringene som organiseres Dette dokumentet vil inngå i en samlet handlingsplan for kommuner og anleggseiere innenfor byområde,, Randaberg og Sola. kommune organiserer de offentlige høringene. Rapporten om de offentlige høringene blir lagt ut på kommunes internettsider. Figur 3 gir en oversikt over de forskjellige faktorer som inngår i vurdering av støynivå, og som kan gi en innfallsvinkel til å prioritere mulige tiltak. Figur 3: Oversikt over de forskjellige faktorer som inngår i vurdering av støynivå. 7 Gjennomførte og planlagte støyreduksjonstiltak (2007- ) Kapitlet gir en oversikt over alle støyreduksjonstiltak som allerede er i kraft og alle prosjekter under forberedelse, herunder også tiltak for å redusere innendørs støynivå i boliger langs fylkesveger og riksveger innenfor byområdet. Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren gir viktige føringer for utviklingen av arealbruk og transportsystem i området. Som en del av Nasjonal transportplan er det utført en byanalyse organisert gjennom transportplansamarbeidet på Jæren. Strategier som er omtalt i analysen vil ha en indirekte positiv effekt med hensyn til reduksjon av støy. Blant annet satses det på å øke antall kollektivreiser til og fra arbeid i Forus-Lura-området. Det er også bygget dobbeltspor for persontog mellom og i T-1442-tiltak i vegprosjekter Statens vegvesen har ansvar for at anbefalingene i T 1442 er fulgt i alle nye vegprosjekter. Siden 2007 har det vært gjennomført mange vegprosjekter på fylkes og riksveger innenfor byområdet. Langs disse prosjektene er støysituasjonen vurdert og avbøtende tiltak utført i henhold til T Dersom støyfølsom bebyggelse langs et vegprosjekt har støy over anbefalte støyverdier, blir det i første rekke satt opp skjermingstiltak langs vegen. Der det ikke er tilstrekkelig eller kostnadseffektivt med tiltak nært vegen, utføres det lokale skjermingstiltak på støyutsatte bygg og eiendommer. De vanligste lokale tiltakene er støyskjerm for uteplass og fasadetiltak, eventuelt kan det være behov for balansert ventilasjon. Statens vegvesen vil fortsette å følge anbefalingene i T-1442 i vegprosjekter som skal gjennomføres i framtida. 6

9 Større prosjekter som er gjennomført siden 2007 er listet i Tabell 1 i vedlegget (kapittel 12). En omtale av de større prosjektene er gitt i kapittel 12.1 og 12.2 i vedlegget. Mange boliger langs disse strekningene har fått redusert støynivå etter at vegprosjektene ble realisert. 7.2 Støyskjermer Langs eksisterende veg er det ikke satt av midler til nye støyskjermer. Nye støyskjermer blir kun satt opp i forbindelse med nye utbyggingsprosjekter. Eksisterende støyskjermer er utformet i samsvar med krav på byggetidspunkt. Skader og mangler ved eksisterende støyskjermer blir utbedret over drifts- og vedlikeholdsbudsjettene. 7.3 Tiltak på boliger Med bakgrunn i forurensningsforskriften og støyretningslinjer har Statens vegvesen støyskjermet flere hundre boliger i byområdet i løpet av de siste årene. I 2007 kartla Statens vegvesen innendørs støynivå i alle boliger langs riks og fylkesveger med LpAeq, 24h 35 db. I løpet av de siste årene har langt over 200 boliger fått støyreduserende tiltak etter forurensningsforskriften. Eksempler på slike tiltak kan være utskifting av vinduer, etterisolering av vegger og eventuelt balansert ventilasjon. Etter en grovvurdering bekoster Statens vegvesen en detaljert utredning og prosjektering av tiltak som utarbeides av ekstern konsulent. Hvert femte år gjennomfører Statens vegvesen en kartleggingsrunde av innendørs støy, og gir oppdrag til en ekstern konsulent for detaljvurdering av støynivå og ved behov prosjektering av støyreduserende tiltak. 7.4 Kilderettet tiltak Stortingsmelding nr. 26 uttrykker behov for mer forskning og utvikling av kilderettede tiltak. For vegtrafikkstøy er både kjøretøy, bildekk og vegdekke kilder til støy. Kjøretøy og bildekk reguleres gjennom internasjonale regelverk og direktiver, mens vegdekker er tiltak støykildeeier selv har ansvar for og best kan styre utviklingen av. Utredninger har imidlertid vist at det er mest kostnadseffektivt å redusere støy fra bildekk og kjøretøy, og Statens vegvesen søker også å påvirke dette Støysvake vegdekker I Handlingsplan mot støy for Statens vegvesen Region vest ble det forventet økt bruk av støysvake vegdekker i form av såkalte tynndekker i perioden , men i et relativt beskjedent omfang da dette var en utviklingsperiode. I perioden ble det asfaltert støysvakt dekke (Ab 8 med polymer) på rv. 509 Madlaveien i. Dette ble frest opp sommeren 2012 på grunn av dype spor og ble erstattet med en ska 11 dekke. Per dags dato ligger det ingen støysvake dekker i Rogaland. Det er foreløpig ikke planlagt noen støysvake dekker i asfaltkontraktene for Erfaringene med støysvake dekker har vært at: De er dyrere enn «vanlige dekker» De har ca. 2 års kortere levetid enn «vanlige dekker» Det må være en hensikt å legge støysvakt dekke med tanke på bebyggelse/populasjon. Kriterier for valgte strekning må være gjennomgått med tanke på støyplage, populasjon, ÅDT, nytte-kostanalyser. 7

10 7.5 Miljøvennlig transport sykkel og kollektiv Jærenpakke Forslag til utbyggingsplan med midler fra Jærenpakke 2 tilsier tung satsing på miljøvennlig transport i byområdet tidlig i perioden (kollektiv og sykkel) samtidig som de mest kritiske flaskehalsene i hovedvegsystemet bygges ut Sykkelstrategi Statens vegvesen har vært pådriver for å øke sykkelbruken. har nest høyest sykkelandel av de ti største byene i Norge med 6,5 prosent. I handlingsprogramperiode ble det bygget 17,5 km gang og sykkelveg i Region vest. Av disse var 7 km innenfor byområde,, Randaberg og Sola. I handlingsprogramperiode blir det bygget noe gang- og sykkelveg innenfor byområdet. Rv. 44 Stangeland Skjæveland i ble åpnet i 2007 med en 6-7 km lang g/s-veg. Det ble også åpnet litt sykkelfelt på rv. 509 ved Madlakrossen. G/S-veg langs riksveg i byområdet for handlingsprogramperiode omfatter G/S-veg fra Smiene til Stokka. I tillegg blir det antagelig bygget sykkelveg på ca. 700 meter langs Diagonalen. Dette er et «strakstiltak» frem til det er avgjort hva Diagonalen skal være i fremtiden. Sykkelstamvegen mellom og er et indirekte støytiltak i seg selv, og samsvarer med regional sykkelstrategi i og med at den tilrettelegger for at arbeidsreiser skal foregå på sykkel. Sykkelstamvegen skal bygges langs E39 som er den mest trafikkerte hovedveien i byområdet, og standarden skal være så bra at den blir et attraktivt alternativ til bil. 7.6 Trafikkregulerende virkemidler Trafikkstyring i form av skilting, signalprioritering og ulike former for trafikksanering virker regulerende. Innenfor byområdet er det innført kollektivprioritering i alle lysregulerte kryss der det kjører buss. Indirekte kan dette ha en positiv effekt for støysituasjonen hvis et mer attraktivt busstilbud fører til færre biler. 7.7 Informasjon Informasjon til publikum om støy og støybehandling er et viktig tiltak. Statens vegvesen har oppdaterte nettsider om blant annet vegprosjekter, reguleringsplaner med bestemmelser, plankart og framdriftsplaner. Publikum kan abonnere på nyheter og finne informasjon om fagområder (som støy), presentasjoner, Nasjonal transportplan (NTP) med mer. Etaten tar i bruk andre informasjonskanaler som for eksempel folkemøter i forkant av og underveis i planarbeidet, høringsfase med tilgang til relevante dokumenter, og sosiale medier. Statens vegvesen har også utarbeidet egne brosjyrer med informasjon om støy. ( 8

11 8 Mulige støytiltak de neste fem år utover de som er beskrevet i kapittel 7 Statens vegvesen planlegger flere større og mindre utbyggingsprosjekter i byområdet (se kapittel 7 og kapittel 12). Mange av dem er sykkel- og kollektivprosjekter som i noen grad er indirekte støytiltak i seg selv eller utbygging av større veger som utløser krav om å inkludere omfattende støytiltak for støyømfintlig bebyggelse. Flere tiltak (se vil være avhengig av økte økonomiske bevilgninger. 9 Langsiktig strategi Hovedmål miljø i forslag til Nasjonal transportplan er at transportpolitikken skal bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport og bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet. Å bidra til å oppfylle nasjonale mål for støy betyr å redusere støy på bred basis, samtidig med en særskilt satsing på støyreduksjon for de som er mest støyutsatt. 9.1 Arealplanlegging Vegmyndighetene har ansvar for å avgrense støyulempene som blir påført naboer til det eksisterende vegnettet. For forurensing fra veier gjelder forurensingsloven så langt forurensingsstyresmaktene bestemmer, jf. forurensingsloven 5. Ved planlegging av nye boliger eller etablering av ny støykilde skal anbefalte støygrenser i retningslinje T-1442/2012 om støy i arealplanlegging legges til grunn. Det er kommunene som er plangodkjenningsmyndighet. I forslag til NTP står det at i de største byområdene må kollektivtrafikk, gåing og sykling ta veksten i persontransporten. I byene prioriteres derfor gode kollektive løsninger og tiltak for å legge til rette for gåing og sykling (se nasjonal gåstrategi Det legges også opp til miljøtiltak som støytiltak for å redusere støybelastningen i forbindelse med innendørs støy og reduksjon av støyplage om natta. 9.2 Miljøvennlig transport I etatenes forslag til NTP er det sagt at all vekst i persontransport i byområder må tas med gange, sykkel og kollektiv. I Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland er det satt som målsetning at kollektivtrafikkens andel av de totale reiser internt i fylket skal økes fra 8 % i 2005 til 12 % i 2012 i de bynære områdene på Jæren. Nasjonal sykkelstrategi Sats på Sykkel! har som hovedmål at sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre 8 % av alle reiser innen Regional sykkelstrategi for Nord-Jæren fra 2006 er under revisjon, og den nye utgaven har som mål å doble sykkelandelen fra 2005 til Sykkelandelen på Nord-Jæren skal økes fra 7 til 14 %. Sykkelandelen av arbeids- og skolereiser på Nord-Jæren skal økes fra 9 til 18 %. Visjonen til den regionale strategien er: Best på hverdagssykling! Strategien inneholder også en handlingsplan med prosjektlister i prioritert rekkefølge og planstatus for disse. 9.3 Forskning og utvikling Miljøverndepartementet har forlenget sin handlingsplan mot støy til 2015, som en oppfølging av Stortingsmelding 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. ( plan-mot-stoy html?id=465549). 9

12 10 Finansiering Økonomiske rammer og prioriterte vegprosjekter på riksveger blir vedtatt i handlingsprogrammer. Disse er utarbeidet på grunnlag av strategier og mål som er fastlagt i Nasjonal transportplan (NTP). Handlingsprogrammene revideres hvert fjerde år. Økonomiske rammer for riksveger i Region vest i perioden er vedtatt. Forslag til handlingsprogram blir vedtatt i Endelige bevilgningsrammer blir fastsatt ved Stortingets årlige behandling av statsbudsjettet. 11 Oppfølging av handlingsplanen Statens vegvesen gjennomfører støyreduserende tiltak etter forurensningsforskriften og i henhold til T-1442 i nye vegprosjekter. Det er planlagt større vegprosjekter der Statens vegvesen vil bruke store beløp på støyredusering for støy fra vegtrafikk. Den ferdige handlingsplanen har ingen egen økonomisk handlingsramme. Et godt kartleggingsgrunnlag av dagens støysituasjon i samfunnet gjør det mulig å prioritere tiltak mer strategisk dersom finansiering foreligger. Lokale støytiltak er effektive og er en betydelig andel av det som skal til for å redusere støyplagen i samfunnet. 10

13 12 Vedlegg Tabell 1: Oversikt over utbyggingsprosjekter (2007- ) hvor det er blitt utført eller skal utføres støyreduserende tiltak i henhold til T Prosjekt E39 Tjensvollkrysset Rv. 509 Madlakrossen-Ragbakken øst Fv. 44 Hillevåg, kollektivfelt Fv. 44 Hinnasvingene v. Hindalsveien Fv. 446 Randabergveien, miljøgate Fv. 446 Tanke Svilands gate, miljøgate E39 Sandved-Stangeland Fv. 332 Hanavn. og Gravarsvn., koll.felt Fv. 44 Gateterminal, Kvadrat Fv. 505 Foss-Eikeland bru Fv. 44 Stangeland-Skjæveland Rv. 510 Solasplitten E39 Mekjarvikveien x Torvmyrveien Randaberg sentrum miljøgater Rv. 13 Ryfast E39 Eiganestunnelen E39 Smiene-Harestad Rv. 509 Bråde-Hafrsfjord Rv. 509 Ragbakken vest Fv. 44 Sjøhagen- Zetlitsvegen Fv. 44 Mariero Fv. 44 Diagonalen-Gausel st. Fv. 44 Gausel st.-hans og Grete stien Fv. 44 Stokkaveien-Hans og Gretestien Fv. 44 Kollektivfelt Forussletta E39 Hove-Sandved E39 Osliveien-Myrlandkroken E39 Ålgård Hove Fv. 443 Stokka-Skadberg Fv. 509 Oalsgata Fv. 509 veien til fire felt Rv. 509 Sømmevågen vest og Flyplassvn. Rv. 509 Tanangervegen kryss Kolnesvegen Rv. 509 Transportkorridor vest E39 Rogfast Fv. 505 Foss-Eikeland-Kvernaland + tverrforb. Fv. 505 Skjæveland-Foss-Eikeland Kommune Sola/ Randaberg Randaberg, Strand, Randaberg, Sola Sola Sola Sola, Randaberg, Randaberg Sandes 11

14 12.1 Beskrivelse av større gjennomførte prosjekt E39 Sandved-Stangeland Dette er et av de største vegprosjektene i byområdet de siste årene meter av E39 i ble utvidet til firefelts motorvei. Vegen ble åpnet i juni Det ble bygd støyskjermer, enten frittstående eller på voll eller mur langs hele strekningen. Gjennomsnittlig høyde på skjermene er ca. 3,5 meter, men total høyde over vegbanen varierer langs prosjektet og er generelt en del høyere. I tillegg ble det tilbudt lokale støytiltak for flere boliger. Rv. 510 Solasplitten Prosjektet består av ny veg mellom E39 motorvegen i kommune og Sømmevågen i Sola kommune (Transportkorridor vest) like nord for Sola flyplass. Der den nye vegen går gjennom tettbygde boligområder er det bygd langsgående støyskjermer med en gjennomsnittlig høyde på ca. 2,5 meter. Noen av de langsgående skjermene er plassert på topp av en støyvoll, slik at den totale høyden er opptil seks meter over vegbanen. Blant annet med tanke på å redusere støy er også 300 meter av vegen bygd i en betongkulvert gjennom Kristensberget. I dette prosjektet har det blitt utført lokale skjermingstiltak på mange boliger. Den nye vegen har også flyttet mye trafikk fra Nesbuvegen som har betjent strekningen tidligere. Lavere trafikkmengde fører til redusert støynivå for boligene som ligger langs Nesbuvegen. Fv. 44 Stangeland-Skjæveland Ny firefelts hovedveg fra E39 ved Stangeland i til Skjæveland nært grensen til Klepp ble ferdigstilt i Det ble valgt en løsning der vegen ble senket i terrenget og det i tillegg ble lagt opp støyvoller langs vegen. Valget av løsning førte til at det kun enkelte steder var nødvendig å bygge skjermer langs vegen. I tillegg ble det utført lokale støytiltak på boliger. Fv. 44 Hillevåg, kollektivfelt Prosjektet er første etappe av bygging av kollektivfelt mellom Hillevåg og Vaulen. Det er bygd mye støyskjerming langs vegen. Hovedløsningen for dette er skjermer mellom bygg som står nært inntil vegen for å få en sammenhengende barriere mot støyen. Det er også bygd noen frittstående skjermer langs vegen og utført lokale støytiltak på noen boliger. Fv. 446 Randabergveien miljøgate Dette var et miljøgateprosjekt hvor det ble satt opp noe skjermer langs vegen. Det ble uført lokale støytiltak på boliger i rød sone dersom innendørs støynivå ble beregnet til å være over 35 db Beskrivelse av større planlagte prosjekt Det er planlagt mange større vegprosjekt i byområdet på Nord-Jæren framover. I forbindelsen med alle disse prosjektene vil det bli utført støytiltak i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T Rv. 13 Ryfast For å knytte Ryfylke tettere sammen med Nord-Jæren har Rogaland fylkeskommune og berørte kommuner gjennom flere år arbeidet med å etablere en fastlandsforbindelse, Ryfast. Realisering av Eiganestunnelen er en forutsetning for Ryfast. Det er vedtatt i Stortinget at Ryfast skal bygges og arbeidet startet på Ryfylkesiden i Strand kommune i november Regjeringen har i statsråd 16. november 2012 også gått inn for bygging av Eiganestunnelen. I forbindelse med Ryfast vil det bli utført skjermingstiltak langs ny veg på Hundvåg og Buøy i henhold til reguleringsplanen. I tillegg vil det utføres lokale støytiltak for de boligene som har krav på det. Det skal også bygges en kulvert som 12

15 binder sammen grøntområdene Vålandskogen og Mosvannsparken og som dermed utvikler et «stille område». E39 Eiganestunnelen Dagens E39 gjennom går gjennom boligområder og avvikler en betydelig lokaltrafikk i tillegg til gjennomgangstrafikken. Standarden på deler av E39 er ikke tilpasset trafikkmengdene. Dette fører til trafikksikkerhets- og miljøproblemer i tillegg til framkommelighetsproblemer i rushperiodene. Årsdøgntrafikken (2011) på strekningen varierer mellom og kjøretøy. Prosjektet omfatter bygging av ny firefelts E39 i tunnel fram til Smiene nord for sentrum. Prosjektet har nær sammenheng med rv. 13 Ryfast. Støytiltak vil utføres på samme måte langs E39 Eiganestunnelen som langs rv. 13 Ryfast. Prosjektet kan potensielt også flytte en del trafikk fra eksisterende E39 og dermed redusere støynivået fra vegtrafikk i disse områdene. E39 Smiene-Harestad Dette prosjektet kommer som en fortsettelse av firefelts E39 nord for Eiganestunnelen fram til Harestad i Randaberg der prosjektet E39 Rogfast (kryssing av Boknafjorden) starter. Prosjektet er prioritert i siste seksårsperiode av forslag til Nasjonal transportplan (NTP) og vil nok være nødvendig å få på plass i sammenheng med Rogfast. I forslaget til NTP er det også midler til bygging av Rogfast i siste seksårsperiode. E39 Ålgård-Hove og Hove-Sandved: E39 sørover fra er nå en firefelts veg fram til Hove i. I NTP er det foreslått midler til prosjektene Hove-Sandved og Ålgård-Hove. Dette betyr at det ligger an til bygging av ny firefelts E39 fra Hove i til Ålgård i kommende NTP-periode. Fv. 44 Kollektivfelt Det er et mål å få sammenhengende kollektivfelt på hele fv. 44 mellom og. I 2011 ble kollektivfeltet gjennom Hillevåg ferdigstilt. Fortsettelsen av dette forbi Mariero vil være ferdig i Videre prosjekter på strekningen vil bli prioritert i forlengelse av Nord-Jæren-pakken. Rv. 509 Transportkorridor vest Det er sannsynlig at Transportkorridor vest vil bli realisert i forbindelse med forlengelse av Nord- Jæren-pakken. Dette blir en sammenhengende veg mellom vestenden av Solasplitten-prosjektet i Sømmevågen i Sola og E39 nord for. Det ligger an til at rv. 509 Sømmevågen vest, med trolig oppstart i 2013, er det første prosjektet som blir bygd på denne strekningen. 13

16 Region vest Askedalen 4 N-6863 Leikanger Tlf.: 02030

Handlingsplan mot støy

Handlingsplan mot støy Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen Dato: 2013-06-17 Handlingsplan mot støy for fylkesveger og riksveger i Bergen Foto: Knut Opeide 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Praktisering av støyregelverket i Statens vegvesen

Praktisering av støyregelverket i Statens vegvesen Praktisering av støyregelverket i Statens vegvesen Innendørs støynivå - kartlegging og tiltak Strategisk støykartlegging Støyvarselkart Torunn Moltumyr Innendørs støynivå Kartlegging og tiltak «Opprydding»

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

Forslag til Handlingsplan mot støy for Randaberg kommune

Forslag til Handlingsplan mot støy for Randaberg kommune Forslag til Handlingsplan mot støy for Randaberg kommune Innhold 1. Bakgrunnen for handlingsplanen... 2 2. Om Randaberg kommune... 3 3. Støy fra Vei... 4 3.1 Veg informasjon:... 5 3.2 Geodata... 5 3.3

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Skal bidra til å imøtekomme regionale og nasjonale mål: Regionalplan for Jæren Belønningsordningen Framtidig bymiljøavtale Klimaforlik Nasjonal

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune.

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune. STØYRAPPORT Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Oppdragsgiver: Dato: 1. november 2011 Plan 0485 i Sola kommune FORORD Statens vegvesen har

Detaljer

Handlingsplan mot støy

Handlingsplan mot støy Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen Dato: 2013-06-19 Handlingsplan mot støy Kartlagte fylkes- og riksveger utenfor byområdene i henhold til kapittel 5 i forurensningsforskriften Foto:

Detaljer

Støyvarselkart for vegtrafikk et godt hjelpemiddel?

Støyvarselkart for vegtrafikk et godt hjelpemiddel? Forebygging av støyplage Støyvarselkart for vegtrafikk et godt hjelpemiddel? Torunn Moltumyr Støyvarselkart Hva er det? Støysonekart som vegvesenet utarbeide for eksisterende veger og oversender kommunene

Detaljer

Statens Vegvesen. E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING Oppdragsnr.:

Statens Vegvesen. E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING Oppdragsnr.: Statens Vegvesen E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING 2011-09-15 E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING 1 15.08.2011 IVVER JMA ATFOT Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Stavanger kommune Kultur og byutvikling Postboks 8001 4068 STAVANGER Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Ellen Njøs Slinde

Detaljer

Høy aktivitet på vegene i Sør-Rogaland!

Høy aktivitet på vegene i Sør-Rogaland! Høy aktivitet på vegene i Sør-Rogaland! I Sør-Rogaland distrikt er det i dag større aktivitet innen vegbygging og vegplanlegging enn det har vært på 15 år. Vi har i løpet av 2007 ansvar for bygging av

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Byggebørsen Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland

Bypakke Nord-Jæren. Byggebørsen Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Bypakke Nord-Jæren Byggebørsen 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39 Jæren: 4 prosjekter: 6,7 mrd.

Detaljer

Strategisk støykartlegging i Trondheim Oppsummering

Strategisk støykartlegging i Trondheim Oppsummering Strategisk støykartlegging i Trondheim 2012 - Oppsummering 1. Bakgrunn Forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy stiller blant annet krav til kartlegging av utendørs støy for større byområder (større

Detaljer

Samferdselsprosjekt i Rogaland

Samferdselsprosjekt i Rogaland Samferdselsprosjekt i Rogaland Ledermøte RIF, onsdag 11. mars 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39

Detaljer

Handlingsplan mot vegtrafikkstøy

Handlingsplan mot vegtrafikkstøy Region midt Strategi-, veg- og transportavdelingen Strategiseksjonen 15.04.2013 Handlingsplan mot vegtrafikkstøy Riks- og fylkesveger i Trondheim kommune Statens vegvesen Forord I forbindelse med strategisk

Detaljer

Forord. Transportplanavdelingen, 01. juni 2012. (Dette dokumentet er godkjent elektronisk)

Forord. Transportplanavdelingen, 01. juni 2012. (Dette dokumentet er godkjent elektronisk) Forord Støy er definert som uønsket lyd. Støy er det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge. I forurensningsforskriften er det krav om at byområder med over 100 000 innbyggere skal foreta strategisk

Detaljer

Nasjonalt støymål og handlingsplaner mot støy

Nasjonalt støymål og handlingsplaner mot støy Nasjonalt støymål og handlingsplaner mot støy Ingunn Milford Miljøseksjonen Statens vegvesen Vegdirektoratet Oppdrag: Nasjonalt støymål og handlingsplaner Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet

Detaljer

Revisjon - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Svein Klausen Fornebu 8. mai 2012

Revisjon - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Svein Klausen Fornebu 8. mai 2012 Revisjon - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Svein Klausen Fornebu 8. mai 2012 Hva og hvem er Klif? Tidligere SFT Vi ligger under Miljøverndepartementet Gir Miljøverndepartementet

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse.

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse. NOTAT Oppdrag Reguleringsplan Sveberg Hommelvik Støyanalyse Dato 2010-09-24 Notat nr. 001 Til Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM Kopi T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

RAPPORT - TRAFIKKSTØY

RAPPORT - TRAFIKKSTØY RAPPORT - TRAFIKKSTØY Rv 15 Rudilykkja - Nørdre Snerle, reguleringsplan Beregning av vegtrafikkstøy Utarbeidet for: Statens vegvesen region Øst 3602 Juni 2015 RAPPORT Tittel Dato Prosjektnummer Rv 15 Rudilykkja

Detaljer

Fagdag støy i arealplanleggingen 23. oktober 2013. Hvordan unngå støyproblemer langs riks- og fylkesveger

Fagdag støy i arealplanleggingen 23. oktober 2013. Hvordan unngå støyproblemer langs riks- og fylkesveger Fagdag støy i arealplanleggingen 23. oktober 2013 Hvordan unngå støyproblemer langs riks- og fylkesveger Vegvesenet har ansvar for å redusere støyproblem! Bortimot 1,7 mill nordmenn er plaget av støy Vegtrafikk

Detaljer

E39 Hjelset vest Støyutredning November 2016

E39 Hjelset vest Støyutredning November 2016 E39 Hjelset vest Støyutredning November 2016 EFLA hf. Hofdabakki 9 110 Reykjavik Iceland Tel: +354 412 6000 Fax: +354 412 6001 www.efla.no STØYRAPPORT INFO Rapport tittel Rapporttype Støykartlegging Beregninger

Detaljer

Rv 47 Åkra sør - Veakrossen

Rv 47 Åkra sør - Veakrossen Kilde Akustikk AS Rapport 5046-1 Rv 47 Åkra sør - Veakrossen Enkle støysonekart for Statens vegvesen. Region vest september 09 Rapport 5046-1 16 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

Kelly Nesheim Iversen. Miljøkoordinator. Statens vegvesen, Region vest

Kelly Nesheim Iversen. Miljøkoordinator. Statens vegvesen, Region vest Det gode i seg sjølv om bærekraft i planane Kelly Nesheim Iversen Miljøkoordinator Statens vegvesen, Region vest Bærekraftig utvikling en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige

Detaljer

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Svegatjørn - Rådal Statens Vegvesen v/ Marit H. Berge E39 Svegatjørn - Rådal STØYKARTLEGGING AV DAGSONE VED SVEGATJØRN 2011-12-22 Oppdragsnr.: 00603 Oppdragsnr.: 00603 A 22.12.2011 Tatt ut områdene Rådal og Skeivatnet da

Detaljer

E8 Riksgrensen - Skibotn

E8 Riksgrensen - Skibotn Statens vegvesen Region nord E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering Desember 2010 Statens vegvesen E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Detaljer

Det er beregnet utendørs støynivå ved fasade for boliger langs Fv 661, Vik - Vestnes. Støykartene viser at bebyggelsen langs Fv 661 er støybelastet.

Det er beregnet utendørs støynivå ved fasade for boliger langs Fv 661, Vik - Vestnes. Støykartene viser at bebyggelsen langs Fv 661 er støybelastet. NOTAT DOKUMENT KODE 3976-037-MIN-01-V01 PROSJEKT Fv 661, Vik - Leirvikbukta DATO OPPDRAGSGIVER 25.04.2017 Statens Vegvesen SENDER Margrét Aðalsteinsdóttir DISTRIBUSJON Asta Krattebøl TEMA Støykartlegging

Detaljer

E39 Otneselva - Hestnes

E39 Otneselva - Hestnes Statens Vegvesen og Halsa kommune E39 Otneselva - Hestnes Reguleringsplan - detaljregulering Støyrapport 22.01.2014 Oppdragsnr.: 5130975 Reguleringsplan - detaljregulering Oppdragsnr.: 5130975 Dokument

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levik v/rv 13 - Planlagt hytteområde Lyd

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levik v/rv 13 - Planlagt hytteområde Lyd Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Krav og retningslinjer... 3 3. Beregninger... 3 3.1 Beregningsforutsetninger... 4 3.2 Beregningsresultater... 4 VEDLEGG A : Definisjoner. VEDLEGG B : Støysonebestemmelser.

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001 Rapport_ Støyutredning - E18 Tangenkrysset OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: 313420-RIA-RAP-001 INNHOLDSFORTEGNELSE RAPPORT OPPDRAG 206151 E18 Tangenkrysset DOKUMENTKODE

Detaljer

Namsos kommune STØYBEREGNING BRUTOMTA

Namsos kommune STØYBEREGNING BRUTOMTA Namsos kommune STØYBEREGNING BRUTOMTA 27.09.11 Trønder-plan AS Støyberegning Brutomta Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 2 REGELVERK... 4 3 TRAFIKKDATA...

Detaljer

REGULERINGSPLAN Øvre Neslia. Gnr. 81, bnr. 3, 6 og 105 NESLIA KVINNHERAD KOMMUNE STØYBEREKNINGER

REGULERINGSPLAN Øvre Neslia. Gnr. 81, bnr. 3, 6 og 105 NESLIA KVINNHERAD KOMMUNE STØYBEREKNINGER REGULERINGSPLAN Øvre Neslia Gnr. 81, bnr. 3, 6 og 105 NESLIA KVINNHERAD KOMMUNE STØYBEREKNINGER Fusa 30.05.2011 1 1. Bakgrunn Øvre Neslia AS har planar om etablering av bustadfelt i Øvre Neslia på eigedom

Detaljer

Støyrapport REGULERINGSPLAN. Astrid Hanssen. Fv. 707 Berg - Stormyra Gang- og sykkelveg. Trondheim kommune

Støyrapport REGULERINGSPLAN. Astrid Hanssen. Fv. 707 Berg - Stormyra Gang- og sykkelveg. Trondheim kommune REGULERINGSPLAN Støyrapport Astrid Hanssen Fv. 707 Berg - Stormyra Gang- og sykkelveg Trondheim kommune Region midt Trondheim kontorsted 26.11.2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Grenseverdier for støy...

Detaljer

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og I. Styringsstruktur I. 1 Forutsetninger Finansieringen av en forsert utbygging av kollektivnettet, gang og sykkeltilbudet og utvalgte

Detaljer

INNKALLING MØTE 4 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 4 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 4 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 22.05 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 12:00 14:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

E39 Stord. Kartlegging av støy fra vegtrafikk. Strekning Kleivane Engevik, Fitjar kommune. Statens vegvesen Region vest

E39 Stord. Kartlegging av støy fra vegtrafikk. Strekning Kleivane Engevik, Fitjar kommune. Statens vegvesen Region vest Statens vegvesen Region vest E39 Stord Kartlegging av støy fra vegtrafikk Strekning Kleivane Engevik, Fitjar kommune 2013-03-04 Oppdragsnr.: 2 Oppdragsnr.: 2 A 2013-03-04 Oppdatert beregninger fra oppdrag

Detaljer

N o t a t

N o t a t N o t a t 312014-14-1 Oppdrag: E134 Gvammen Århus Dato: 13. januar 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312014-14-1 Til: Statens vegvesen Region sør Trude Holter Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av: Erling

Detaljer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer N o t a t 312850-02 Oppdrag: Midtdeler E16 Gile - Botilrud Dato: 5. desember 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312850 Til: Statens vegvesen Region sør Ingvild Skaug Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av:

Detaljer

Transportkorridor Vest

Transportkorridor Vest Risavika dagen 27.10.2011 Veien til realisering av Transportkorridor Vest v/avdelingsdirektør Astrid Eide Forutsetninger for utbygging av transportsystemet på Nord Jæren Statens vegvesen må forholde seg

Detaljer

Trafikkstøy og fortetting. Støyseminar 15. sept 2016 Kari Elisabeth Paulsen, Byplankontoret Trondheim kommune

Trafikkstøy og fortetting. Støyseminar 15. sept 2016 Kari Elisabeth Paulsen, Byplankontoret Trondheim kommune Trafikkstøy og fortetting Støyseminar 15. sept 2016 Kari Elisabeth Paulsen, Byplankontoret Trondheim kommune Støy= Søvnproblemer Stress Høyt blodtrykk Diabetes Overvekt Hjerte- og karlidelser.. Lyd Støy

Detaljer

gjeldende areal- og transportplaner, samt nasjonale og regionale klimamål. Det

gjeldende areal- og transportplaner, samt nasjonale og regionale klimamål. Det Forslag til vedtak i sak FT 90/14 fra Senterpartiet 1. Bypakke Nord-Jæren omfatter kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. 2. Gjennomføringen av Bypakke Nord-Jæren skal skje med grunnlag i de

Detaljer

MEMORANDUM. Tarzanskogen. Støyberegninger - trafikk. Ólafur Daníelsson, EFLA Finnur Pind, EFLA. Kjetil Bjørknes, Nyland.

MEMORANDUM. Tarzanskogen. Støyberegninger - trafikk. Ólafur Daníelsson, EFLA Finnur Pind, EFLA. Kjetil Bjørknes, Nyland. Prosjekt nr. Oppdragsgiver MEMORANDUM 4890-018 Randaberg kommune. okt 2014 Prosjekt/oppdrag Tarzanskogen Tema Støyberegninger - trafikk Sender Ólafur Daníelsson, EFLA Finnur Pind, EFLA Distribusjon Kjetil

Detaljer

STØYRAPPORT. Hovsvegen 4B. Gran i Gran kommune. Beregning av trafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området

STØYRAPPORT. Hovsvegen 4B. Gran i Gran kommune. Beregning av trafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området STØYRAPPORT Hovsvegen 4B Gran i Gran kommune. Beregning av trafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Rapport utarbeidet av Feste NordØst as Utarbeidet av: KOT Kontroll utført

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

Plangrunnlag Beregningene er basert på komplett prosjekteringsmodell i quadri fra ViaNova Lillehammer samt tegninger.

Plangrunnlag Beregningene er basert på komplett prosjekteringsmodell i quadri fra ViaNova Lillehammer samt tegninger. ViaNova Lillehammer Storgata 64 A 2609 Lillehammer Dato 08.12.2016 Saksbehandler AE Innvalgsnummer (+47) 38 12 08 37 Vår referanse 3757 Deres referanse JTS Fv 216 Skauboringen. Vegtrafikkstøy. I forbindelse

Detaljer

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl INNLEDNING Det er planlagt nytt boligområde langs fylkes vei sør for Tvedestrand. I forbindelse med reguleringsplan er det foretatt en trafikkstøyvurdering hvor det er beregnet støy fra trafikken på FV.

Detaljer

Strategisk støykartlegging 2017

Strategisk støykartlegging 2017 Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunns- og trafikksikkerhetsseksjon April 2017 Strategisk støykartlegging 2017 Byområde Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg Om rapporten Strategisk støykartlegging

Detaljer

Støyhensyn i arealplanlegging

Støyhensyn i arealplanlegging Støyhensyn i arealplanlegging Plan- og byggesakskonferansen 11.11.2015 Bjørn Arne Karlsen overingeniør FMTR Innhold i denne presentasjonen 1. Hvorfor støy som tema i arealplanlegging? 2. Regelverk/retningslinjer

Detaljer

Kartlegging av innendørs støynivå iht. forurensningsforskriftens 5-5. Møre og Romsdal fylke

Kartlegging av innendørs støynivå iht. forurensningsforskriftens 5-5. Møre og Romsdal fylke Kartlegging av innendørs støynivå iht. forurensningsforskriftens 5-5 Møre og Romsdal fylke Region midt Trondheim kontorsted Trafikkseksjonen Dato: 06.07.2012 Forord Statens vegvesen har for helårsboliger,

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

Reguleringsplan Godkjent

Reguleringsplan Godkjent Reguleringsplan 2006 129 Godkjent 27.04.2010 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR RV 44 FORUSSLETTA, FRA STOKKAVEIEN TIL HANS OG GRETE STIEN. Stavanger 12.03.2009; Sist revidert 08.02.2010

Detaljer

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Drivhusvegen Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 25.0.201 Kenneth Røed Larsen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

AKU01 Side: 2 av INNLEDNING

AKU01 Side: 2 av INNLEDNING Side: 2 av 14 1. INNLEDNING Norconsult AS er engasjert for å foreta en støyvurdering foreksisterende bebyggelse som følge ombygging av Flyplassvegen i Bergen kommune i forbindelse med reguleringsarbeid.

Detaljer

Kaisa Gjertsen 3 nov Støy som miljøproblem - og støy i arealplanlegging

Kaisa Gjertsen 3 nov Støy som miljøproblem - og støy i arealplanlegging Kaisa Gjertsen 3 nov. 2017 Støy som miljøproblem - og støy i arealplanlegging Støy er det lokale miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge Støy er det lokale miljøproblemet som rammer flest mennesker

Detaljer

Musskjerneset campingplass

Musskjerneset campingplass Kilde Akustikk AS Rapport 5884-1 Musskjerneset campingplass Støyvurdering Utsnitt av reguleringsplan. for Ing. Egil Ulvund AS juni 11 Rapport 5884-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

Strategisk støykartlegging 2017

Strategisk støykartlegging 2017 Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunns- og trafikksikkerhetsseksjon Juni 2017 Strategisk støykartlegging 2017 Region vest, veger med ÅDT>=8.200 Utklipp av strategisk støykart Region vest: Strategisk

Detaljer

Tromsø Bunkerdepot AS

Tromsø Bunkerdepot AS Tromsø Bunkerdepot AS Stenberg trinn 2 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Støy 01 501984 Kunde: Tromsø Bunkerdepot AS v/kontorfellesskapet John Kristoffersen Arkitektkontor AS og Dalsbøes

Detaljer

Status vegprosjekter i Rogaland

Status vegprosjekter i Rogaland Møte med Rogalandsbenken Sola den13. januar 2015 Organisering av Region vest Status vegprosjekter i Rogaland Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 13.01.2015 1 Region vest: NTP 2014-2023 Investeringar

Detaljer

Støyrapport R A P P O R T. Reguleringsplan fv. 47 Bygneskrysset. Ressursavdelingen. Region vest

Støyrapport R A P P O R T. Reguleringsplan fv. 47 Bygneskrysset. Ressursavdelingen. Region vest Støyrapport Reguleringsplan fv. 47 Bygneskrysset R A P P O R T Ressursavdelingen Region vest Planseksjonen Dato: 23.01.2011 Sammendrag I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for bygging av nytt Bygneskryss

Detaljer

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Organisering av Region vest Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Helge Eidsnes Regionvegsjef 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region vest: totalbudsjett 16 14 12 10 Fylkesveg

Detaljer

Stenging av Solaveien, plan Vurdering av endret støynivå i Syrinveien

Stenging av Solaveien, plan Vurdering av endret støynivå i Syrinveien RAPPORT : 10839700-0-R01 Revisjon : 0 Dato : 20.10.2016 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 0 Stenging av Solaveien, plan 2016 104 Vurdering av endret støynivå i Syrinveien Oppdragsgiver: Dimensjon Rådgivning

Detaljer

Arcon Prosjekt AS BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK

Arcon Prosjekt AS BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK Vedlegg 6 Arcon Prosjekt AS BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK HØKNESLIA Namsos kommune 26.04.12 Side Vedlegg 2 av 6 6 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 2 REGELVERK...

Detaljer

linje to linje Forslag to til planprogram nr: xxxxxxxxxxx

linje to linje Forslag to til planprogram nr: xxxxxxxxxxx Overskrift E39 Eiganes nord linje to Forklarende Reguleringsplan tittel med eller konsekvensutredning undertittel linje Forslag to til planprogram RAPPORTA P P O R T Ve Sør-Rogaland g - o g t r a f i kdistrikt

Detaljer

RAPPORT VEDRØRENDE TRAFIKKSTØY. Nygård Kirkegård

RAPPORT VEDRØRENDE TRAFIKKSTØY. Nygård Kirkegård RAPPORT VEDRØRENDE TRAFIKKSTØY Nygård Kirkegård For Bergen Kirkelige Fellesråd Desember 2012 Dato for første utgivelse: Rapport vedrørende: 23.08.2012 Trafikkstøy Nygård gravplass Prosjektnr. Prosjekt:

Detaljer

Tyrifjorden Brygge. Hole. Støyvurdering. Revidert utgave sept

Tyrifjorden Brygge. Hole. Støyvurdering. Revidert utgave sept Tyrifjorden Brygge. Hole. Støyvurdering Revidert utgave sept. 2016. Siv.ing Bjørn Leifsen AS, 13.9.2016 1 Forord Mitt firma har fått i oppdrag av via Spir Arkitekter AS å foreta en revidert støyvurdering

Detaljer

RAPPORT - VEGTRAFIKKSTØY

RAPPORT - VEGTRAFIKKSTØY RAPPORT - VEGTRAFIKKSTØY Setesdalsveien 53, Kristiansand Beregning av støy på tomt og fasade Utarbeidet for: Eiendomsutvikling 2963 September 2008 Revisjon okt 2009 RAPPORT Tittel Dato Prosjektnummer Setesdalsveien

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

Åpent informasjonsmøte Detaljregulering for trafikksikringstiltak langs fv. 393 Breidablikkveien. Tid: 7. april 2016, kl.

Åpent informasjonsmøte Detaljregulering for trafikksikringstiltak langs fv. 393 Breidablikkveien. Tid: 7. april 2016, kl. Åpent informasjonsmøte Detaljregulering for trafikksikringstiltak langs fv. 393 Breidablikkveien Møtested: Hetland vgs. Tid: 7. april 2016, kl. 18:00-20:00 Åpent informasjonsmøte Agenda Del 1: Orientering

Detaljer

STØYVURDERING RESET. GISKE KOMMUNE.

STØYVURDERING RESET. GISKE KOMMUNE. STØYVURDERING RESET. GISKE KOMMUNE. HØNEFOSS, 12.9.2016 1 Forord har fått i oppdrag fra Lampholmen AS, via Martin Ingjerd, å foreta en støyvurdering i forbindelse med regulering av boliger på Reset i Giske

Detaljer

STØYREGELVERKET I KOMMUNAL SAMMENHENG

STØYREGELVERKET I KOMMUNAL SAMMENHENG STØYREGELVERKET I KOMMUNAL SAMMENHENG Eva-Beate Rundereim Torsvik Arealplanlegger Bygg-Anlegg-Plan Mobil 924 56 591 eva-beate.torsvik@sweco.no Kristin Søfteland-Larsson Statens Vegvesen Region Vest (plan

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

Støyrapport for regulering

Støyrapport for regulering Askhøgda, Ask sentrum, felt 17 gnr. 42 bnr. 133 Gjerdrum kommune Støyrapport for regulering Prosjektnummer: 5091/2016 Dok. nr. Askhøgda, Gjerdrum kommune Rev.: Dato: 30.9. 2016 Utarbeidet av: Svein Klausen

Detaljer

STØYREGELVERKET HVA HVEM HVOR REGELVERK MYNDIGHET ANVENDELSE ET FORSØK PÅ ET OVERSIKTSBILDE. Fylkesmannen i Rogaland v/johan Tore Rødland

STØYREGELVERKET HVA HVEM HVOR REGELVERK MYNDIGHET ANVENDELSE ET FORSØK PÅ ET OVERSIKTSBILDE. Fylkesmannen i Rogaland v/johan Tore Rødland STØYREGELVERKET HVA HVEM HVOR REGELVERK MYNDIGHET ANVENDELSE ET FORSØK PÅ ET OVERSIKTSBILDE Fylkesmannen i Rogaland v/johan Tore Rødland 1 Lover Lover relevant for ulike typer støysaker (myndighet) Plan-

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

Status planbehandling. Ved Margrete Stople Sola kommune

Status planbehandling. Ved Margrete Stople Sola kommune Infomøte Status planbehandling ved Margrethe Stople Sola kommune Generell orientering om prosjektet ved Finn Estensen Statens vegvesen Bakgrunn for møte Trafikkberegninger Vegstandard Gjennomgang av traseen.

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Haugesund : Jæren pakke 2 / E39. Gunnar Eiterjord Samferdselssjef Rogaland fylkeskommune

Haugesund : Jæren pakke 2 / E39. Gunnar Eiterjord Samferdselssjef Rogaland fylkeskommune Haugesund 17.03. 2011: Jæren pakke 2 / E39 Gunnar Eiterjord Samferdselssjef Rogaland fylkeskommune E39 Stangeland-Sandved 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Kongsgårdmoen skole Kunde: Kongsberg Kommunale Eiendom KF v/ Brynjar Henriksen Sammendrag: Planlagt ny skole oppfyller retningslinje T 1442. Oppdragsnr: 47063 00 Dato: 13.08.2013 Rapportnr: AKU01

Detaljer

Rapport_. Fv. 185 Njøsavegen. Statens vegvesen Region vest. Støyvurdering OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001

Rapport_. Fv. 185 Njøsavegen. Statens vegvesen Region vest. Støyvurdering OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001 Rapport_ Fv. 185 Njøsavegen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region vest EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til

Detaljer

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune Nasjonal transportplan 2018-2029: Bysatsing gjennom byvekstavtaler Bjørne Grimsrud Formannskapet i Kongsberg kommune 18.10.2017 Strategiske mål 2030 Tilrettelegge for framtidens transportsystem Utvikle

Detaljer

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset. Parsell: Rv. 3 Grundset Nord Elverum kommune FAGRAPPORT STØYVURDERING

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset. Parsell: Rv. 3 Grundset Nord Elverum kommune FAGRAPPORT STØYVURDERING REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset Parsell: Rv. 3 Grundset Nord Elverum kommune Region øst FAGRAPPORT STØYVURDERING Juni 2016 STATENS VEGVESEN REGION ØST RV. 3/25 GRUNDSET

Detaljer

Strategisk støykartlegging 2011

Strategisk støykartlegging 2011 Strategisk støykartlegging 2011 Støy fra vegtrafikk i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg Region vest Veg- og transportavdelingen Dato: 20. april 2012 Om rapporten Rapport for vegtrafikkstøy i byområdet

Detaljer

Støyvurdering av eksisterende bebyggelse

Støyvurdering av eksisterende bebyggelse NOTAT Oppdragsgiver: Levanger kommune Oppdragsnr.: 8 Dokumentnr.: 001 Versjon: 00 Til: Fra: Levanger kommune v/john Helge Holmen Helle Stenkløv Dato 2016-04-14 Støyvurdering av eksisterende bebyggelse

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

KRAV OG RETNINGSLINJER...

KRAV OG RETNINGSLINJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KRAV OG RETNINGSLINJER... 4 2.1 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442... 4 2.2 M-128 (2014): VEILEDEREN TIL T-1442... 5 3 MÅLSETTING... 5 4 OM BEREGNINGENE...

Detaljer

STØYRAPPORT. for reguleringsplanen. Kollektivtrasse Rv 44 strekningen Gamleveien ved Vaulen til Hamneveien i Hillevåg

STØYRAPPORT. for reguleringsplanen. Kollektivtrasse Rv 44 strekningen Gamleveien ved Vaulen til Hamneveien i Hillevåg STØYRAPPORT for reguleringsplanen Kollektivtrasse Rv 44 strekningen Gamleveien ved Vaulen til Hamneveien i Hillevåg Desember 2006 Innhold INNLEDNING 3 RETNINGSLINJER FOR STØY (T-1442) 4 TRAFIKKDATA 4 BEREGNINGSMETODE

Detaljer

3. De finansielle forutsetningene for Bypakke Nord-Jæren er som følger:

3. De finansielle forutsetningene for Bypakke Nord-Jæren er som følger: 1 Sak 90/14 BYPAKKE NORD-JÆREN 2 3 4 5 Fellesforslag fremmet på vegne av: H, AP, KrF, V, SV, Terje Larsen, Fride Solbakken og Helge Solum Larsen 6 7 Forslag til vedtak: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

i nattperioden kl

i nattperioden kl 2. Krav og retningslinjer 2.1 T1442 Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T1442 1. Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EUregelverkets metoder og målestørrelser, og er

Detaljer

SOLHAUG BOLI GOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Gjeldende regelverk Støysoner 2. 3 Støyberegninger Underlag og metode 3 3.

SOLHAUG BOLI GOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Gjeldende regelverk Støysoner 2. 3 Støyberegninger Underlag og metode 3 3. ARKPLAN AS SOLHAUG BOLI GOMRÅDE STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Gjeldende regelverk 2 2.1 Støysoner 2 3 Støyberegninger

Detaljer

Gang og sykkelveg RV658

Gang og sykkelveg RV658 Kilde Akustikk AS Rapport 5356-1 Gang og sykkelveg RV658 Vegtrafikkstøy Flyfoto over planområdet. www.giske.kommune.no for Giske kommune juni 10 Rapport 5356-1 12 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk

Detaljer

Handlingsplan mot støy (2013-2017)

Handlingsplan mot støy (2013-2017) Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring 21. juni 2013 Handlingsplan mot støy (2013-2017) Riks- og fylkesveger i Region øst 1 Innledning... 3 2 Ansvarlig myndighet

Detaljer

MEMORANDUM. Figur 1: Alternativ 0, dagens situasjon

MEMORANDUM. Figur 1: Alternativ 0, dagens situasjon Prosjekt nr. Oppdragsgiver MEMORANDUM 4944-004 Ard Arealplan 19. nov. 2013 Prosjekt/oppdrag Kvamsvegen industri Tema Støyberegninger Sender Kristín Ómarsdóttir, EFLA hf Distribusjon Ann-Helen Nessen, Ard

Detaljer

Folkemøte E18 Vestkorridoren Etappe 1 E18 Lysaker - Strand. Grete Tvedt Hans Håkon Ruud Trym Johannessen Thon Oslofjord hotell 6.2.

Folkemøte E18 Vestkorridoren Etappe 1 E18 Lysaker - Strand. Grete Tvedt Hans Håkon Ruud Trym Johannessen Thon Oslofjord hotell 6.2. Folkemøte E18 Vestkorridoren Etappe 1 E18 Lysaker - Strand Grete Tvedt Hans Håkon Ruud Trym Johannessen Thon Oslofjord hotell 6.2.2017 07.02.2017 07.02.2017 E18 Vestkorridoren Inndeling av prosjektet E18

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG E134 Damåsen - Saggrenda, Teigen DOKUMENTKODE RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger Teigen TILGJENGELIGHET Åpen

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG E134 Damåsen - Saggrenda, Teigen DOKUMENTKODE RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger Teigen TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG E134 Damåsen - Saggrenda, Teigen DOKUMENTKODE 813749-RIA-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen, region sør OPPDRAGSLEDER Cecilie Øinæs Opsanger KONTAKTPERSON Lasse

Detaljer

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98437001 Kunde: Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Sammendrag:

Detaljer

Fauske kommune. Omsorgsboliger Eiaveien, Fauske. Vegtrafikkstøy

Fauske kommune. Omsorgsboliger Eiaveien, Fauske. Vegtrafikkstøy Fauske kommune Vegtrafikkstøy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 9860001 Kunde: Fauske kommune Georg de Besche dy Sammendrag: Sweco Norge har beregnet og vurdert støy fra vegtrafikk mot planlagte

Detaljer