Håndbok for KOSTRArapportering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for KOSTRArapportering"

Transkript

1 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2007 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering, regnskap. Oktober 2007

2

3 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering) ble iverksatt av Kommunaldepartementet i 1994 som en oppfølging av Stortingsmelding nr. 23 ( ) "Om forholdet mellom staten og kommunene". Prosjektperioden ble avsluttet , og KOSTRA er nå i fullskala drift. KOSTRAs siktemål er tosidig: Å frambringe relevant, pålitelig og sammenlignbar styringsinformasjon om kommunenes prioriteringer, produktivitet og dekningsgrader. Å samordne og effektivisere rutinene og løsningene for utveksling av data, slik at statlige og kommunale myndigheter sikres rask og enkel tilgang til data. Rapporteringshåndboken skal være et hjelpemiddel for å sikre at datautvekslingen mellom kommunene og staten blir mest mulig effektiv, slik at begge parter raskere får tilgang til aktuelle data. Det er niende året en slik rapporteringshåndbok lages. De statlige myndigheter henter inn både tjenestedata og økonomidata. Tjenestedataene skal i størst mulig grad innhentes fra offentlige registre og i lokale forvaltningssystemer ute på tjenestestedene. Tjenestedataene kobles sammen med økonomidataene for å fremskaffe kommunale og fylkeskommunale produktivitets- og kostnadsindikatorer, samt at det lages nøkkeltall for kommunale og fylkeskommunale prioriteringer og dekningsgrader. Håndboken omfatter kun informasjon vedrørende rapportering av økonomidata. For ytterligere informasjon om KOSTRA vises det blant annet til: Kommunal- og regionaldepartementet sin hjemmeside: Statistisk sentralbyrå sin hjemmeside: Rapporteringshåndboken er utarbeidet av rådgiver Anne Brit Thorud, rådgiver Bjørn Kjellin og førstesekretær Randi Strand. Statistisk sentralbyrå Oslo/Kongsvinger, oktober Øystein Olsen 1

4 Innhold Forord Innledning Definisjoner Hvilke regnskapsrapporter skal leveres for regnskapsåret 2007?... 6 Kommuner og fylkeskommuner... 6 Interkommunale selskaper Aktuelle frister for rapporteringen i Endringer i arter og funksjoner fra 2006 til Endringer i kontrollprogram ved rapportering Kontroller av regnskapsrapporten Kontrollene i Kontrollprogrammet og i Sentral Mottakstjener Kontroller i SSB Kontroller i (fylkes)kommunene Kommuner Filbeskrivelse for regnskapsåret Bevilgningsregnskapet Gyldige funksjoner, regnskapsåret Gyldige funksjoner kun i driftsregnskapet Gyldige arter, regnskapsåret Utgåtte arter fra regnskapsåret 2006 til Gyldige arter i henholdsvis drifts- og investeringsregnskapet Konsernregnskap Balanseregnskapet Gyldige kapitler, regnskapsåret Gyldige sektorer, regnskapsåret Utgåtte kapittel fra regnskapsåret 2006 til Utgåtte sektorer fra regnskapsåret 2006 til Logiske kombinasjoner av kapitler og sektorkoder Fylkeskommuner Filbeskrivelse for regnskapsåret Bevilgningsregnskapet Gyldige funksjoner, regnskapsåret Utgåtte funksjoner fra regnskapsåret 2006 til Gyldige funksjoner kun i driftsregnskapet Gyldige arter, regnskapsåret Utgåtte arter fra regnskapsåret 2006 til Gyldige arter i henholdsvis drifts- og investeringsregnskapet Konsernregnskap Balanseregnskapet Gyldige kapitler, regnskapsåret Gyldige sektorer, regnskapsåret Utgåtte kapittel fra regnskapsåret 2006 til Utgåtte sektorer fra regnskapsåret 2006 til Logiske kombinasjoner av kapitler og sektorkoder Særbedrifter Filbeskrivelse for regnskapsåret Bevilgningsregnskapet Funksjoner for kommunale foretak og interkommunale selskaper

5 Utgåtte funksjoner fra regnskapsåret 2006 til Gyldige funksjoner kun i driftsregnskapet Funksjoner for fylkeskommunale foretak og interkommunale selskaper Gyldige funksjoner, regnskapsåret Utgåtte funksjoner fra regnskapsåret 2006 til Gyldige funksjoner kun i driftsregnskapet Gyldige arter, regnskapsåret Utgåtte arter fra regnskapsåret 2006 til Gyldige arter i henholdsvis drifts- og investeringsregnskapet Balanseregnskapet Gyldige kapitler, regnskapsåret Gyldige sektorer, regnskapsåret Utgåtte kapittel fra regnskapsåret 2006 til Utgåtte sektorer fra regnskapsåret 2006 til Logiske kombinasjoner av kapitler og sektorkoder Konstruksjon av KOSTRA-regnskapsfil Transaksjoner mellom IKS og eierkommuner Vedlegg: Oversikt over institusjonelle sektorkoder

6 4

7 1. Innledning Rapporteringshåndboken er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport. Erfaringene viser at det er behov for et oppslagsverk som kan brukes til konverteringen av årsregnskapet, men også for å vise hvilken filstruktur regnskapsrapporten skal ha. Konvertering av årsregnskapet til gyldige koder, samt at filen har korrekt filstruktur er en viktig forutsetning for å få regnskapsrapporten godkjent. Håndboken tar sikte på å liste opp de funksjoner og arter, kapitler og sektorer som var gyldige for regnskapsåret Vi har også presisert hvilke kombinasjoner av kontoklasse, funksjon og art i drifts- og/eller investeringsregnskapet som ikke godkjennes. De konkrete krav som stilles til regnskapsrapporten i mottaket er listet opp i kapittelet "Kontroller av regnskapsrapporten". Dersom disse krav ikke innfris vil ikke regnskapsrapporten bli godkjent, noe som er en forutsetning for at den registreres som mottatt i Statistisk sentralbyrå. Kommunene må selv holde seg informert om hvilken status regnskapsrapporten har etter at den er oversendt til Statistisk sentralbyrå. Rapporteringshåndboken legges også ut på SSBs hjemmeside: Det finnes en egen brukertjeneste som kommunene og fylkeskommunene kan henvende seg til dersom det skulle oppstå problemer med avleveringen av regnskapsrapporten. KOSTRA-support kan nås via telefon og e-post. Vi oppfordrer til bruk av e-post. E-postadresse: Åpningstid for telefonen er alle hverdager i periodene: (for testrapportering) og (for ordinær rapportering), Åpningstid er kl Telefonnummer: Dersom kommunene har spørsmål til det faglige innholdet i rapporteringen henvises det til fylkesmannsembetene. Spørsmål fra fylkeskommunene rettes til departementet Definisjoner Årsregnskap: Begrepet brukes om kommunenes og fylkeskommunenes interne regnskaper. Regnskapsrapport: Begrepet brukes om de konverterte årsregnskapene, dvs. en oppstilling av årsregnskapet i kontoklasse, funksjon og art. 5

8 1.2. Hvilke regnskapsrapporter skal leveres for regnskapsåret 2007? Kommuner og fylkeskommuner Hjemmel for innhenting av regnskapsopplysninger er kommunelovens 49 jf. Forskrift av 15. desember 2000 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner 1 og 9 og forskrift av 21. oktober 2003 nr om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet 1, 2.ledd og 9. I 2008, for regnskapsåret 2007, skal følgende rapporteres gjennom KOSTRA: kommunens regnskapsrapporter fylkeskommunens regnskapsrapporter regnskapsrapporter for kommunale og fylkeskommunale foretak (mer informasjon følger nedenfor) Inter(fylkes-)kommunale samarbeid Regnskaper fra inter(fylkes)kommunale samarbeid etter koml. 27 skal i sin helhet integreres i regnskapsrapporten til samarbeidets kontorkommune/vertskommune. Dette fremkommer av Forskrift om årsbudsjett av 15. desember , nr. 1 med kommentarer. Kommunale og fylkeskommunale foretak Kommunale og fylkeskommunale foretak, etablert med hjemmel i kommunelovens kapittel 11, skal føre særregnskaper, og skal også levere særskilte regnskapsrapporter gjennom KOSTRA. Særregnskapene skal føres i henhold til Forskrift om årsbudsjett, årsrekneskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av nr Rapporteringen av regnskapsrapporten skal skje etter Forskrift av 15. desember 2000 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner. Kommunale og fylkeskommunale foretak som etter 7 i Forskrift om årsbudsjett, årsrekneskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av nr fører etter regnskapsloven rapporterer etter Forskrift av 21. oktober 2003 nr om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet. Interkommunale selskaper Hjemmel for innhenting av regnskapsrapportene er Lov om interkommunale selskaper av nr jf. forskrift av 21. oktober 2003 nr om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet 1, 1.ledd og 9. I 2008, for regnskapsåret 2007, skal følgende rapporteres gjennom KOSTRA: Regnskapsrapporter for Interkommunale selskaper (IKS) (mer informasjon følger nedenfor) Oversikt over transaksjoner mellom IKS og eierkommuner Interkommunale selskap, etter lov om interkommunale selskaper, skal f.o.m. regnskapsåret 2004 levere regnskapsrapporter gjennom KOSTRA. Rapporteringen av regnskapsrapportene skal skje etter Forskrift av 21. oktober 2003 nr om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet. Interkommunale selskaper skal videre rapportere en spesifisering av transaksjoner mellom seg og sine eierkommuner. 6

9 1.3. Aktuelle frister for rapporteringen i 2008 Kommunene skal rapportere data til statlige myndigheter innen følgende datoer: 15. januar: Sensitive tjenestedata for sosialkontortjenesten, barnevern og barnehager 15. februar: Resterende tjenestedata og regnskapsrapporter 15. april: Innsending av korrigerte regnskapsrapporter og korrigerte tjenestedata Nøkkeltall publiseres på KOSTRAs hjemmeside følgende datoer: 14. mars: Foreløpige nøkkeltall 16. juni: Reviderte nøkkeltall 1.4. Endringer i arter og funksjoner fra 2006 til 2007 Inntekter fra eiendomsskatt fordeles på to arter: Art 874 Eiendomsskatt Verk og bruk Art 875 Eiendomsskatt Annen fast eiendom For ytterligere informasjon henvises til Endringer i kontrollprogram ved rapportering Kommunal- og regionaldepartementet har presisert følgende: Art 220 (Leie av driftsmidler) er kun åpen for posteringer i driftsregnskapet. Art 280 (Grunnerverv) og Art 285 (Kjøp av eksisterende bygg/anlegg) er åpne for posteringer i både drifts- og investeringsregnskapet. 7

10 1.6. Kontroller av regnskapsrapporten Generelt Regnskapsrapportene avgis til statlige myndigheter via Sentral Mottakstjener (SMT) i Statistisk sentralbyrå. I SMT er det lagt inn noen automatiske kontroller av regnskapsrapportene som må tilfredsstilles for at de skal godkjennes, og dermed anses som mottatt hos oss. Dersom regnskapsrapporten(e) ikke blir godkjent, og ny(e) opprettet(e) regnskapsrapport(er) ikke sendes inn innen de oppgitte frister, kan vi ikke få publisert nøkkeltall som inneholder økonomidata. Denne håndboka inneholder en opplisting av krav til innholdet i regnskapsrapporten. Det kontrolleres også at regnskapet har korrekt filoppbygging. I nettleseren ligger et kontrollprogram for regnskap som blir automatisk kjørt før man xml-konverterer regnskaps- og balansefila. De samme kravene som er lagt i SMT er også lagt inn i kontrollprogrammet, slik at en, ved å testkjøre rapporten der først, vil få utlistet de ev. feil eller mangler som medfører at den ikke vil bli godkjent. Feilene eller manglene kan dermed rettes opp før oversendelse av regnskapsrapporten til SMT. Dette har en tosidig gevinst; regnskapsrapportene får status som godkjent allerede ved første gangs innsendelse, og flere indikatorer publiseres i faktaarkene. Nøkkeltallene i publiseringen kan derfor bli mer interessante. Vi minner i denne forbindelse om rapporteringsforskriftens 8 hvor det fremkommer at (fylkes)kommunene plikter å benytte de kvalitetssikringsverktøy som stilles til disposisjon av Statistisk sentralbyrå. Kommunene og fylkeskommunene må selv bruke Internett for å se hvilken status de innsendte regnskapsrapportene har, dvs. om regnskapsrapportene er godkjent hos SSB. Dersom de ikke får status som godkjent, vil feilen(e) som medfører avvisning være oppgitt. Ingen tilbakemeldinger blir gitt direkte til (fylkes)kommunene. Adressen til statussidene er: Innrapportering 8

11 1.7. Kontrollene i Kontrollprogrammet Regnskapsrapportene må tilfredsstille disse innholdsmessige krav for å bli godkjent. 1. Kun gyldig årgang. 2. Kun gyldige kommune- og fylkeskommunenummer. 3. Årsregnskapet skal ikke ha utfylt feltet for kvartalsrapportering. 4. Kun gyldige organisasjonsnummer (for KF/FKF/IKS). Kommune- og fylkeskommuneregnskapet skal ikke ha utfylt organisasjonsnummer. 5. Kun gyldige kontoklasser. Det skilles mellom (fylkes)kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale og fylkeskommunale foretak samt Interkommunale selskaper. 6. Kun gyldige funksjoner og kapitler. Det skilles mellom kommunale og fylkeskommunale funksjoner. 7. Kun gyldige arter og sektorer. Artene kontrolleres opp mot drifts- og investeringsregnskapet. 8. Kun gyldige kombinasjoner av kontoklasse, funksjon og art godtas. 9. Dubletter summeres sammen. 10. Drifts- og investeringsregnskapene hver for seg, og bevilgningsregnskapet totalt, skal balansere. Differanser over 30' godtas ikke. 11. Skatteinntekter og rammetilskudd i. Kommuner og fylkeskommuner skal ha skatteinntekter og rammetilskudd ført på gyldig kombinasjon av funksjon og art. ii. Kommunale og fylkeskommunale foretak samt Interkommunale selskaper skal ikke ha skatteinntekter og rammetilskudd 12. Interne overføringer, art 290 og 790 totalt skal balansere. Differanser opptil 50' godtas. 13. Summen av art 570 skal være lik summen av art 970. Differanser opptil 30' godtas. 14. For funksjon 1860 er bare art 990 lovlig. 15. Avskrivninger i Summen av art 590 skal være lik motpost 990 i driftsregnskapet. Differanser opptil 30' godtas. ii At avskrivningskostnadene er ført og motpostert iii At avskrivningskostnadene er ført på tjenestefunksjon iv At motpost avskrivninger er ført på funksjon 1860, art Interne seviceenheter (f190/490) skal gå i 0. Differanser opptil 30' godtas. 17. I balansen skal aktiva være lik passiva. Avrundingsfeil opptil 10' godtas. 18. I balansen skal summen av memoriakontiene være lik motkonto for memoriakontiene Kontroller i SSB Ytterligere kontroller av regnskapsrapporten foretas også på Seksjon for offentlige finanser, som er ansvarlig for publiseringen av kommuneregnskapsstatistikk. Kontrollene går blant annet ut på: at det er ført beløp på en del sentrale funksjoner, f.eks. førskole, grunnskole, pleie og omsorg og økonomisk sosialhjelp. at det er logisk sammenheng i utgifts- og inntektsstrukturen i driftsregnskapet relevante regnskapsbegrep sjekkes mot forrige årgang og mot sammenlignbare (fylkes)kommuner at det er en logisk kombinasjon mellom kapitell og sektor i balansen. Vi anbefaler bruk av "oversikt over institusjonelle sektorkoder til bruk i balansen" som inngår som vedlegg i denne håndboka. i enkelte regnskap gjøres andre kontroller for å avdekke "merkeligheter", f.eks. dersom endringene i tallene fra fjoråret er så store at de utgjør utslag på makrostatistikken. 9

12 1.9. Kontroller i (fylkes)kommunene Kommunene og fylkeskommunene har selv ansvar for at dataene som fremkommer i regnskapsrapporten er av tilstrekkelig kvalitet i henhold til rapporteringsforskriftens 10, 1. ledd. De har derfor en oppgave i å kontrollere tallene som publiseres i faktaarkene. Det at tallene nå i større grad brukes til sammenligninger og tidsserier, gjør det ekstra viktig at feil korrigeres. Dette gjøres ved å sende inn opprettet regnskapsrapport, evt. tjenesteskjema, alt avhengig av hvor feilen ligger. Opprettede rapporter/skjema kan sendes inn fortløpende. SSB garanterer at rapporter/skjema innsendt innen 15.2 kommer med i publiseringen av foreløpige tall 14.3, og tilsvarende at rapporter/skjema innsendt innen 15.4 kommer med i publiseringen av reviderte/opprettede tall

13 Kommuner 11

14 2. Kommuner 2.1. Filbeskrivelse for regnskapsåret 2007 Hver enkelt record av investerings- og driftsregnskapet, hhv. kontoklasse 0 og 1, og balanseregnskapet, kontoklasse 2, ønskes organisert slik 1 : Posisjon Antall siffer 01-02: 2 Type regnskap (bev/bal, kommune/fylke/foretak) : 4 Årgang 07: 1 Kvartal : 6 Region (fylke, kommune, bydel) : 9 Organisasjonsnummer : 9 Foretaks-/bedriftsnummer 6 32: 1 Kontoklasse : 4 Funksjon/kapittel : 3 Art/sektor : 9 Beløpsfelt 10 1 Eksempel på riktig oppbygging, se neste side 2 0A for bevilgningsregnskap kommune, 0B for balanse kommune 3 Blank posisjon ved rapportering av årsregnskap. Ved rapportering av kvartalsregnskap benyttes kodene: 1 for første kvartal, 2 for andre kvartal, 3 for tredje kvartal, 4 for fjerde kvartal. 4 Kommunenummer. Dersom det ikke rapporteres på bydelsnivå markeres de to siste posisjoner med 00. Bydelsrapportering godtas kun fra Oslo i Blanke felt, kommuner skal ikke rapportere organisasjonsnummer 6 Blanke felt, kommuner skal ikke rapportere foretaks-/bedriftsnummer 7 Kontoklasse markeres med 0 investeringsregnskap, 1 driftsregnskap, 2 balanse 8 Funksjon gjelder bevilgningsregnskapet, kapittel gjelder balansen (se for øvrig gjeldende koder på de påfølgende sider) 9 Art gjelder bevilgningsregnskapet, sektor gjelder balansen (se for øvrig gjeldende koder på de påfølgende sider) 10 Utgifter (debet) rapporteres i positive verdier, mens inntekter (kredit) rapporteres i negative verdier (med minustegnet i posisjonen foran beløpet). For balansen rapporteres eiendeler i positive verdier, mens gjeld og egenkapital rapporteres i negative verdier (med minustegnet i posisjonen foran beløpet). Beløpet skal gis i 1000 kr og høyrejusteres. 12

15 Layout på overføring 1. Alle records avsluttes med linjeskift \n 2. Beløpet skal gis i 1000 kr og høyrejusteres. 3. Alle koder som gjelder funksjon/kapittel og art/sektor og som har færre posisjoner enn feltet avsatt til dette venstrejusteres med blanke posisjoner bak. 4. Inntekter og utgifter skal kun rapporteres på detaljnivå, ikke sumnivå. 5. Utgifter (debet) rapporteres i positive verdier, mens inntekter (kredit) rapporteres i negative verdier. For balansen rapporteres eiendeler i positive verdier, mens gjeld og egenkapital rapporteres i negative verdier. Minustegn for krediteringer markeres i posisjonen rett foran beløpet. Eksempel på korrekt oppbygging av regnskapsfilen (- = minus i beløpsfeltet, = blanke felt) i) Record fra investeringsregnskap: 0A A ii) iii) Record fra driftsregnskap: 0A A Record fra balanseregnskap: 0B B Ved mottak av regnskapsrapporten vil det bli foretatt kontroller, jf. kapitlet Kontroller av regnskapsrapporten. Rapporter som ikke tilfredsstiller de krav vi har satt vil ikke bli godkjent i Sentral Mottakstjener. 7. Merking av filer: Filene merkes slik: Bevilgningsregnskapet kalles: BEV+komm.nr.+K Balansen kalles: BAL+komm.nr.+K Eksempel: BEV0106K BAL0106K 13

16 2.2. Bevilgningsregnskapet Gyldige funksjoner, regnskapsåret 2007 Kommunene skal rapportere investerings- og driftsregnskapet på hhv. kontoklasse 0 og 1. Nye og/eller endrede funksjoner er markert med uthevet skrift. Kode i filens Funksjon Tekst posisjon Politisk styring og kontrollorganer 100^ 120 Administrasjon 120^ 130 Administrasjonslokaler 130^ 170 Årets premieavvik 170^ 171 Amortisering av tidligere års premieavvik 171^ 180 Diverse fellesutgifter 180^ 190 Interne serviceenheter 190^ 201 Førskole 201^ 202 Grunnskole 202^ 211 Styrket tilbud til førskolebarn 211^ 213 Voksenopplæring 213^ 214 Spesialskoler 214^ 215 Skolefritidstilbud 215^ 221 Førskolelokaler og skyss 221^ 222 Skolelokaler og skyss 222^ 231 Aktivitetstilbud barn og unge 231^ 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 232^ 233 Annet forebyggende helsearbeid 233^ 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 234^ 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 241^ 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 242^ 243 Tilbud til personer med rusproblemer 243^ 244 Barneverntjeneste 244^ 251 Barneverntiltak i familien 251^ 252 Barneverntiltak utenfor familien 252^ 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon 253^ 254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 254^ 261 Institusjonslokaler 261^ 265 Kommunalt disponerte boliger 265^ 273 Kommunale sysselsettingstiltak 273^ 275 Introduksjonsordningen 275^ 281 Økonomisk sosialhjelp 281^ 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 283^ 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 285^ 301 Plansaksbehandling 301^ 302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering 302^ 303 Kart og oppmåling 303^ 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 315^ 320 Kommunal næringsvirksomhet 320^ 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 325^ 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 330^ 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold 333^ 334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak 334^ 335 Rekreasjon i tettsted 335^ 338 Forebygging av branner og andre ulykker 338^ 339 Beredskap mot branner og andre ulykker 339^ 340 Produksjon av vann 340^ 345 Distribusjon av vann 345^ 14

17 350 Avløpsrensing 350^ 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 353^ 354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. 354^ 355 Innsamling av husholdningsavfall 355^ 357 Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall 357^ 360 Naturforvaltning og friluftsliv 360^ 365 Kulturminnevern 365^ 370 Bibliotek 370^ 373 Kino 373^ 375 Muséer 375^ 377 Kunstformidling 377^ 380 Idrett 380^ 383 Musikk- og kulturskoler 383^ 385 Andre kulturaktiviteter og utgifter til kulturbygg 385^ 390 Den norske kirke 390^ 392 Andre religiøse formål 392^ 393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier 393^ 800 Skatt på inntekt og formue 800^ 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd 840^ 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. 850^ 860 Motpost avskrivninger 860^ 870 Renter/utbytte og lån 870^ 880 Interne finansieringstransaksjoner 880^ 899 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk 899^ Gyldige funksjoner kun i driftsregnskapet Følgende funksjoner er kun gyldige i driftsregnskapet Funksjon 800 Skatt på inntekt og formue Funksjon 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd Funksjon 860 Motpost avskrivninger 15

18 Gyldige arter, regnskapsåret 2007 Artene som er skrevet kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 eller 0 er kun gyldig i det regnskapet. Alle andre arter benyttes i både drifts- og investeringsregnskap. Nye og/eller endrede arter er markert med uthevet skrift. Kontoklasse 1 Kontoklasse 0 DRIFTSREGNSKAP INVESTERINGSREGNSKAP UTGIFT/KOSTNAD Lønn Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 010 Fastlønn 020 Lønn til vikarer 030 Lønn til ekstrahjelp 040 Overtidslønn 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 070 Lønn vedlikehold 070 Lønn vedlikehold/nybygg og nyanlegg 080 Godtgjørelse folkevalgte 089 Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiverpliktig lønn 090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 099 Arbeidsgiveravgift 100 Kontormateriell 105 Undervisningsmateriell 110 Medisinsk forbruksmateriell 114 Medikamenter 115 Matvarer 120 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 130 Post, banktjenester, telefon 140 Annonse, reklame, informasjon 150 Opplæring og kurs 160 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv. som er oppgavepliktige 165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 170 Transport/drift av egne transportmidler 180 Energi 185 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 190 Leie av lokaler og grunn 195 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 200 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 209 Medisinsk utstyr 210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 210 Kjøp av transportmidler 220 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler 230 Vedlikehold og byggetjenester 230 Vedlikehold, byggetjenester, nybygg 240 Serviceavtaler og reparasjoner 250 Materialer til vedlikehold 250 Materialer til vedlikehold og nybygg 260 Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester 270 Konsulenttjenester 280 Grunnerverv 285 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg 290 Internkjøp Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon Overføringer 300 Kjøp fra staten 330 Kjøp fra fylkeskommuner 350 Kjøp fra kommuner 370 Kjøp fra andre (private) 375 Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker 380 Kjøp fra foretak og bedrifter i egen (fylkes)kommune som fører særregnskap 400 Overføringer til staten 429 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 430 Overføringer til fylkeskommuner 450 Overføringer til kommuner 470 Overføringer til andre (private) 475 Overføing til IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker 480 Overføringer til foretak og bedrifter i egen (fylkes)kommune som fører særregnskap (490 Reserverte bevilgninger/avsetninger) 16

19 Kontoklasse 1 Kontoklasse 0 DRIFTSREGNSKAP INVESTERINGSREGNSKAP Finansieringsutgifter, finansieringstransaksjoner 500 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 510 Avdragsutgifter 520 Utlån 529 Kjøp av aksjer og andeler 530 Dekning av tidligere års 530 Dekning av tidligere års udekket regnskapsmessige merforbruk 540 Avsetninger til disposisjonsfond 548 Avsetninger til ubundne investeringsfond 550 Avsetninger til bundne fond 560 Avsetninger til likviditetsreserven 570 Overføring til investeringsregnskapet 580 Regnskapsmessig mindreforbruk 580 Udisponert 590 Avskrivninger INNTEKTER Salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter, finansieringstransaksjoner 600 Brukerbetaling for kommunale tjenester 620 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 629 Billettinntekter 630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 640 Avgiftspliktig gebyrer 650 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester 660 Salg av driftsmidler 670 Salg av fast eiendom 690 Fordelte utgifter 700 Refusjon fra staten 710 Sykelønnsrefusjon 728 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet 729 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 730 Refusjon fra fylkeskommuner 750 Refusjon fra kommuner 770 Refusjon fra andre (private) 775 Refusjon fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker 780 Refusjon fra foretak og bedrifter i egen (fylkes)kommune som fører særregnskap 790 Internsalg 800 Rammetilskudd 810 Andre statlige overføringer 830 Overføring fra fylkeskommuner 850 Overføring fra kommuner 870 Skatt på inntekt og formue 874 Eiendomsskatt Verk og bruk 875 Eiendomsskatt Annen fast eiendom 877 Andre direkte og indirekte skatter 880 Overføringer fra foretak og bedrifter i egen (fylkes)kommune som fører særregnskap 890 Overføringer fra andre (private) 895 Overføring fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker 900 Renteinntekter 905 Utbytte og eieruttak 910 Bruk av lån 920 Mottatte avdrag på utlån 929 Salg av aksjer og andeler 930 Bruk av tidligere års 930 Bruk av tidligere års udisponert regnskapsmessige mindreforbruk 940 Bruk av disposisjonsfond 948 Bruk av ubundne investeringsfond 950 Bruk av bundne fond 960 Bruk av likviditetsreserve 970 Overføringer fra driftsregnskapet 980 Regnskapsmessig merforbruk 980 Udekket 990 Motpost avskrivninger 17

20 Utgåtte arter fra regnskapsåret 2006 til 2007 Ingen utgåtte arter Gyldige arter i henholdsvis drifts- og investeringsregnskapet Følgende arter er kun gyldige i investeringsregnskapet (kontoklasse = 0) Art 529 Art 548 Art 670 Art 910 Art 929 Art 948 Art 970 Kjøp av aksjer og andeler Avsetninger til ubundne investeringfond Salg av fast eiendom Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av ubundne investeringfond Overføring fra driftsregnskapet Følgende arter er kun gyldige i driftsregnskapet (kontoklasse = 1) Art 220 Art 540 Art 570 Art 590 Art 728 Art 729 Art 800 Art 870 Art 874 Art 875 Art 877 Art 990 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler Avsetninger til disposisjonsfond Overføring til investeringsregnskapet Avskrivninger Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Verk og bruk Eiendomsskatt Annen fast eiendom Andre direkte og indirekte skatter Motpost avskrivninger Konsernregnskap For å kunne vise de totale kommunale prioriteringene uavhengig av kommunens organisering skal Statistisk sentralbyrå koble kommunens bevilgningsregnskap (kontoklasse 0 og 1) med kommunens særbedrifters bevilgningsregnskap (kontoklasse 3 og 4). Med særbedrifter menes kommunale foretak organisert etter kommunelovens kap. 11 og Interkommunale selskaper organisert etter lov om Interkommunale selskaper. I konsernregnskapet skal overføringer og kjøp og salg mellom kommunen og særbedriftene elimineres (nettes) ut. Dette for at konsernregnskapet ikke skal blåses opp. Det er derfor viktig at disse transaksjonene blir ført på riktige arter. Transaksjoner mellom kommuner og kommunale foretak: Art 380 Kjøp av tjenester fra foretak og bedrifter i egen kommune (i kommuneregnskapet) skal korrespondere med Art 780 i foretakets regnskap. Art 480 Overføringer til foretak og bedrifter i egen kommune (i kommuneregnskapet) skal korrespondere med Art 880 i foretakets regnskap. Art 780 Overføringer med krav om motytelse fra foretak og bedrifter i egen kommune (i kommuneregnskapet) skal korrespondere med Art 380 i foretakets regnskap. Art 880 Overføringer uten krav om motytelse fra foretak og bedrifter i egen kommune (i kommuneregnskapet) skal korrespondere med Art 480 i foretakets regnskap. 18

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Notater. Randi Strand

Notater. Randi Strand 2007/52 Notater Randi Strand Notater Kirkelig rapportering 2007 Felles- og menighetsråd Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk og for elektronisk rapportering, via skjema for regnskap November 2007 Avdeling

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \ Statistisk sentralbyrås håndbøker Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ k i.^ G.N. \t t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \,i 70 Statistisk

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Håndbok for KOSTRA -rapportering 2013

Håndbok for KOSTRA -rapportering 2013 Håndbok for KOSTRA -rapportering 2013 Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap. Oktober 2013 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRA- rapportering 2013 Oppslagshefte til

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

KOSTRA- rapportering 2015

KOSTRA- rapportering 2015 Notater Documents 2015/39 Else Bredeli KOSTRA- rapportering 2015 Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRArapportering av regnskap Notater 2015/39 Else Bredeli KOSTRA- rapportering 2015 Oppslagshefte til hjelp

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 funksjon Ansatte Årsverk Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 400 Politisk styring 20 19 40.881 269 76 100,8. 410 Kontroll og revisjon 33

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Randi Strand. November fl Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket 2007/52. Notater

Randi Strand. November fl Nasjonalbiblioteket Depotbiblioteket 2007/52. Notater 2007/52 Notater 4-*.S2 rø l/j Randi Strand Kirkelig rapportering 2007 Felles- og menighetsråd Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk og for elektronisk rapportering, via skjema for regnskap oflj JD November

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Handbok for Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2013. Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen

Handbok for Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2013. Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen Handbok for Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2013 Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen November 2013 Føreord Kyrkjelege fellesråd (inkludert sokneråd i

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

F_. pps_^agshe#te t hjel p. vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng ~^-- so V.,^ ^--, KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. Statistisk sentralbyrås håndbøker

F_. pps_^agshe#te t hjel p. vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng ~^-- so V.,^ ^--, KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. Statistisk sentralbyrås håndbøker Statistisk sentralbyrås håndbøker Ra pp orterin gshåndb KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. ~^--,,,' ' '' o Ÿ so V.,^ ^--, pps_^agshe#te t hjel p ~, vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng F_. "^ ib ^ 7 \ - '''''S'

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE 100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

KOSTRA-rapportering 2016

KOSTRA-rapportering 2016 Notater Documents 2016/28 Else Bredeli KOSTRA-rapportering 2016 Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap Notater 2016/28 Else Bredeli KOSTRA-rapportering 2016 Oppslagshefte til hjelp

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

KOSTRA-rapportering 2014

KOSTRA-rapportering 2014 KOSTRA-rapportering 2014 Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap Notater Documents 2014/36 Notater 2014/36 KOSTRA-rapportering 2014 Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Prestasjonsmåling av renovasjonsbransjen tilknyttet husholdningsavfall.

Prestasjonsmåling av renovasjonsbransjen tilknyttet husholdningsavfall. Prestasjonsmåling av renovasjonsbransjen tilknyttet husholdningsavfall. Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi av Halvor Dahlberg Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole

Detaljer

Notater. Randi Strand

Notater. Randi Strand 2009/60 Notater Randi Strand Notater Kyrkjeleg rapportering 2009 Fellesråd Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk og for elektronisk rapportering, via skjema for rekneskap Desember 2009 Avdeling for nasjonalregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Notater. Randi Strand

Notater. Randi Strand 2006/68 Notater Randi Strand Notater Kirkelig rapportering 2006 Felles- og menighetsråd Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk og for elektronisk rapportering, via skjema for regnskap November 2006 Avdeling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2009

ÅRSREGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2009 ÅRSREGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2009 08.03.2011 INNHOLD 1 VADSØ KOMMUNE - 2011 21.02.2011 HOVEDOVERSIKTER.. SIDE 3 DRIFTSREGNSKAP...SIDE 14 INVESTERINGSREGNSKAP SIDE 101 BALANSEREGNSKAP.. SIDE 115 NOTER...

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Beregning av satser til frittstående videregående skoler

Beregning av satser til frittstående videregående skoler Beregning av satser til frittstående videregående skoler - 2016 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til frittstående videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler - 2014

Beregning av satser til private videregående skoler - 2014 Beregning av satser til private videregående skoler - 2014 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av Tilskudd til private videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale videregående

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer