Håndbok for KOSTRArapportering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for KOSTRArapportering"

Transkript

1 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006

2 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering) ble iverksatt av Kommunaldepartementet i 1994 som en oppfølging av Stortingsmelding nr. 23 ( ) "Om forholdet mellom staten og kommunene". Prosjektperioden ble avsluttet , og KOSTRA er nå i fullskala drift. KOSTRAs siktemål er tosidig: Å frambringe relevant, pålitelig og sammenlignbar styringsinformasjon om kommunenes prioriteringer, produktivitet og dekningsgrader. Å samordne og effektivisere rutinene og løsningene for utveksling av data, slik at statlige og kommunale myndigheter sikres rask og enkel tilgang til data. Rapporteringshåndboken skal være et hjelpemiddel for å sikre at datautvekslingen mellom kommunene og staten blir mest mulig effektiv, slik at begge parter raskere får tilgang til aktuelle data. Det er åttende året en slik rapporteringshåndbok lages. De statlige myndigheter henter inn både tjenestedata og økonomidata. Tjenestedataene skal i størst mulig grad innhentes fra offentlige registre og i lokale forvaltningssystemer ute på tjenestestedene. Tjenestedataene kobles sammen med økonomidataene for å fremskaffe kommunale og fylkeskommunale produktivitets- og kostnadsindikatorer, samt at det lages nøkkeltall for kommunale og fylkeskommunale prioriteringer og dekningsgrader. Håndboken omfatter kun informasjon vedrørende rapportering av økonomidata. For ytterligere informasjon om KOSTRA vises det blant annet til: Kommunal- og regionaldepartementet sin hjemmeside: Statistisk sentralbyrå sin hjemmeside: Rapporteringshåndboken er utarbeidet av førstekonsulent Anne Brit Thorud, førstekonsulent Bjørn Kjellin og førstesekretær Randi Strand. Statistisk sentralbyrå Oslo/Kongsvinger, oktober Øystein Olsen

3 Innhold Forord Innledning Definisjoner Hvilke regnskapsrapporter skal leveres for regnskapsåret 2006?... 6 Kommuner og fylkeskommuner... 6 Interkommunale selskaper Aktuelle frister for rapporteringen i Endringer i arter og funksjoner fra 2005 til Egen rapportering av Økonomiske oversikter utgår Kommuner Filbeskrivelse for regnskapsåret Bevilgningsregnskapet Gyldige funksjoner, regnskapsåret Utgåtte funksjoner fra regnskapsåret 2005 til Gyldige arter, regnskapsåret Utgåtte arter fra regnskapsåret 2005 til Ingen utgåtte arter Gyldige arter i henholdsvis drifts- og investeringsregnskapet Konsernregnskap Balanseregnskapet Gyldige kapitler, regnskapsåret Gyldige sektorer, regnskapsåret Logiske kombinasjoner av kapitler og sektorkoder Fylkeskommuner Filbeskrivelse for regnskapsåret Bevilgningsregnskapet Gyldige funksjoner, regnskapsåret Utgåtte funksjoner fra regnskapsåret 2005 til Gyldige funksjoner kun i driftsregnskapet Gyldige arter, regnskapsåret Utgåtte arter fra regnskapsåret 2005 til Ingen utgåtte arter Gyldige arter i henholdsvis drifts- og investeringsregnskapet Konsernregnskap Balanseregnskapet Gyldige kapitler, regnskapsåret Gyldige sektorer, regnskapsåret Utgåtte kapittel fra regnskapsåret 2005 til Utgåtte sektorer fra regnskapsåret 2005 til Logiske kombinasjoner av kapitler og sektorkoder Særbedrifter Filbeskrivelse for regnskapsåret Bevilgningsregnskapet Funksjoner for kommunale foretak og interkommunale selskaper Gyldige funksjoner, regnskapsåret

4 Utgåtte funksjoner fra regnskapsåret 2005 til Gyldige funksjoner kun i driftsregnskapet Funksjoner for fylkeskommunale foretak og interkommunale selskaper Gyldige funksjoner, regnskapsåret Utgåtte funksjoner fra regnskapsåret 2005 til Gyldige funksjoner kun i driftsregnskapet Gyldige arter, regnskapsåret Utgåtte arter fra regnskapsåret 2005 til Ingen utgåtte arter Gyldige arter i henholdsvis drifts- og investeringsregnskapet Balanseregnskapet Gyldige kapitler, regnskapsåret Gyldige sektorer, regnskapsåret Utgåtte kapittel fra regnskapsåret 2005 til Utgåtte sektorer fra regnskapsåret 2005 til Logiske kombinasjoner av kapitler og sektorkoder Konstruksjon av KOSTRA-regnskapsfil Transaksjoner mellom IKS og eierkommuner VEDLEGG Oversikt over institusjonelle sektorkoder De sist utgitte publikasjonene i serien Statistisk sentralbyrås håndbøker

5

6 1. Innledning Rapporteringshåndboken er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport. Erfaringene viser at det er behov for et oppslagsverk som kan brukes til konverteringen av årsregnskapet, men også for å vise hvilken filstruktur regnskapsrapporten skal ha. Konvertering av årsregnskapet tilgyldige koder, samt at filen har korrekt filstruktur er en viktig forutsetning for å få regnskapsrapporten godkjent i Statistisk sentralbyrås Sentrale Mottakstjener (SMT). Håndboken tar sikte på å liste opp de funksjoner og arter, kapitler og sektorer som var gyldige for regnskapsåret Vi har også presisert hvilke kombinasjoner av kontoklasse, funksjon og art i drifts- og/eller investeringsregnskapet som ikke godkjennes. De konkrete krav som stilles til regnskapsrapporten i mottaket er listet opp i kapittelet "Kontroller av regnskapsrapporten". Dersom disse krav ikke innfris vil ikke regnskapsrapporten bli godkjent, noe som er en forutsetning for at den registreres som mottatt i Statistisk sentralbyrå. Kommunene må selv holde seg informert om hvilken status regnskapsrapporten har etter at den er oversendt til Statistisk sentralbyrå. Rapporteringshåndboken legges også ut på SSBs hjemmeside: Det finnes en egen brukertjeneste som kommunene og fylkeskommunene kan henvende seg til dersom det skulle oppstå problemer med avleveringen av regnskapsrapporten. KOSTRA-support kan nås via telefon og e-post. Vi oppfordrer til bruk av e-post. E-postadresse: Åpningstid for telefonen er alle hverdager i periodene: (for testrapportering) og (for ordinær rapportering), Åpningstid er kl Telefonnummer: Dersom kommunene har spørsmål til det faglige innholdet i rapporteringen henvises det til fylkesmannsembetene. Spørsmål fra fylkeskommunene rettes til departementet Definisjoner Årsregnskap: Begrepet brukes om kommunenes og fylkeskommunenes interne regnskaper. Regnskapsrapport: Begrepet brukes om de konverterte årsregnskapene, dvs. en oppstilling av årsregnskapet i kontoklasse, funksjon og art. 5

7 1.2. Hvilke regnskapsrapporter skal leveres for regnskapsåret 2006? Kommuner og fylkeskommuner Hjemmel for innhenting av regnskapsopplysninger er kommunelovens 49 jf. Forskrift av 15. desember 2000 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner 1 og 9 og forskrift av 21. oktober 2003 nr om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet 1, 2.ledd og 9. I 2007, for regnskapsåret 2006, skal følgende rapporteres gjennom KOSTRA: kommunens regnskapsrapporter fylkeskommunens regnskapsrapporter regnskapsrapporter for kommunale og fylkeskommunale foretak (mer informasjon følger nedenfor) Inter(fylkes-)kommunale samarbeid Regnskaper fra inter(fylkes)kommunale samarbeid etter koml. 27 skal i sin helhet integreres i regnskapsrapporten til samarbeidets kontorkommune/vertskommune. Dette fremkommer av Forskrift om årsbudsjett av 15. desember , nr. 1 med kommentarer. Kommunale og fylkeskommunale foretak Kommunale og fylkeskommunale foretak, etablert med hjemmel i kommunelovens kapittel 11, skal føre særregnskaper, og skal også levere særskilte regnskapsrapporter gjennom KOSTRA. Særregnskapene skal føres i henhold til Forskrift om årsbudsjett, årsrekneskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av nr Rapporteringen av regnskapsrapporten skal skje etter Forskrift av 15. desember 2000 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner. Kommunale og fylkeskommunale foretak som etter 7 i Forskrift om årsbudsjett, årsrekneskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av nr fører etter regnskapsloven rapporterer etter Forskrift av 21. oktober 2003 nr om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet. Interkommunale selskaper Hjemmel for innhenting av regnskapsrapportene er Lov om interkommunale selskaper av nr jf. forskrift av 21. oktober 2003 nr om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet 1, 1.ledd og 9. I 2007, for regnskapsåret 2006, skal følgende rapporteres gjennom KOSTRA: Regnskapsrapporter for Interkommunale selskaper (IKS) (mer informasjon følger nedenfor) Oversikt over transaksjoner mellom IKS og eierkommuner Interkommunale selskap, etter lov om interkommunale selskaper, skal f.o.m. regnskapsåret 2004 levere regnskapsrapporter gjennom KOSTRA. Rapporteringen av regnskapsrapportene skal skje etter Forskrift av 21. oktober 2003 nr om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet. Interkommunale selskaper skal videre rapportere en spesifisering av transaksjoner mellom seg og sine eierkommuner. 6

8 1.3. Aktuelle frister for rapporteringen i 2007 Kommunene skal rapportere data til statlige myndigheter innen følgende datoer: 15. januar: Sensitive tjenestedata for sosialkontortjenesten, barnevern og barnehager 15. februar: Resterende tjenestedata og regnskapsrapporter 16. april: Innsending av korrigerte regnskapsrapporter og korrigerte tjenestedata Nøkkeltall publiseres på KOSTRAs hjemmeside følgende datoer: 15. mars: Foreløpige nøkkeltall 15. juni: Endelige nøkkeltall 1.4. Endringer i arter og funksjoner fra 2005 til 2006 Art 200 skal inneholde kjøp og finansiell leasing av driftsmidler. Art 220 skal inneholde leie av driftsmidler. Art 120 endrer navn til "Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester". Kantinetjenester flyttes til art 120. Flyttetjenester flyttes til art 170. Salgs- og skjenkeavgifter som er avgiftsfrie flyttes til art 620. Funksjon 170/470 endrer navn til "Årets premieavvik". Det opprettes ny funksjon 171/471 "Amortisering av tidligere års premieavvik". Funksjon 232 endrer navn til "Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten". Funksjon 300 fjernes. Det opprettes nye funksjoner 301, 302, og 303 for hhv.plan-, kart- og byggesak. Funksjonene og fjernes for gamle studieretninger videregående opplæring,fjernes. Det opprettes nye funksjoner for nye utdanningsprogrammer i videregående oppæring og som samleposter for gamle studieretninger. For ytterligere informasjon henvises til Hovedveileder på KOSTRA-dep.no 1.5. Egen rapportering av Økonomiske oversikter utgår Fra og med regnskapsåret 2006 er det ikke egen rapportering av økonomiske oversikter (skjema 30A og 30B for kommune, og skjema 30Cog 30D for fylkeskommune). Publisering av økonomiske oversikter baseres på (fylkes)kommunens regnskapsrapport hhv. 0A og 0B for kommune og 0C og 0D for fylkeskommune. 7

9 2. Kontroller av regnskapsrapporten Generelt Regnskapsrapportene avgis til statlige myndigheter via Sentral Mottakstjener (SMT) i Statistisk sentralbyrå. I SMT er det lagt inn noen automatiske kontroller av regnskapsrapportene som må tilfredsstilles for at de skal godkjennes, og dermed anses som mottatt hos oss. Dersom regnskapsrapporten(e) ikke blir godkjent, og ny(e) opprettet(e) regnskapsrapport(er) ikke sendes inn innen de oppgitte frister, kan vi ikke få publisert nøkkeltall som inneholder økonomidata. Denne håndboka inneholder en opplisting av krav til innholdet i regnskapsrapporten. Det kontrolleres også at regnskapet har korrekt filoppbygging. I installasjonsfila ligger et kontrollprogram for regnskap som blir tvunget kjørt før man xmlkonverterer regnskaps- og balansefila. De samme kravene som er lagt i SMT er også lagt inn i kontrollprogrammet, slik at en, ved å testkjøre rapporten der først, vil få utlistet de ev. feil eller mangler som medfører at den ikke vil bli godkjent. Feilene eller manglene kan dermed rettes opp før oversendelse av regnskapsrapporten til SMT. Dette har en tosidig gevinst; regnskapsrapportene får status som godkjent allerede ved første gangs innsendelse, og flere indikatorer publiseres i faktaarkene. Nøkkeltallene i publiseringen kan derfor bli mer interessante. Vi minner i denne forbindelse om rapporteringsforskriftens 8 hvor det fremkommer at (fylkes)kommunene plikter å benytte de kvalitetssikringsverktøy som stilles til disposisjon av Statistisk sentralbyrå. Kommunene og fylkeskommunene må selv bruke Internett for å se hvilken status de innsendte regnskapsrapportene har, dvs. om regnskapsrapportene er godkjent hos SSB. Dersom de ikke får status som godkjent, vil feilen(e) som medfører avvisning være oppgitt. Ingen tilbakemeldinger blir gitt direkte til (fylkes)kommunene. Adressen til statussidene er: Innrapportering 8

10 Kontrollene i Sentral Mottakstjener Regnskapsrapportene må tilfredsstille disse innholdsmessige krav for å bli godkjent. 1. Kun gyldig årgang. 2. Kun gyldige kommune- og fylkeskommunenummer. 3. Kun gyldige organisasjonsnummer. Vil ikke bli sjekket for kommune- og fylkeskommuneregnskapet. 4. Kun gyldige kontoklasser. Det skilles mellom (fylkes)kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale og fylkeskommunale foretak samt Interkommunale selskaper. 5. Kun gyldige funksjoner og kapitler. Det skilles mellom kommunale og fylkeskommunale funksjoner. 6. Kun gyldige arter og sektorer. Artene kontrolleres opp mot drifts- og investeringsregnskapet. 7. Kun gyldige kombinasjoner av kontoklasse, funksjon og art godtas. 8. Dubletter summeres sammen. 9. Drifts- og investeringsregnskapene hver for seg, og bevilgningsregnskapet totalt, skal balansere. Differanser over 30' godtas ikke. 10. Skatteinntekter og rammetilskudd i. Kommuner og fylkeskommuner skal ha skatteinntekter og rammetilskudd ført på gyldig kombinasjon av funksjon og art. ii. Kommunale og fylkeskommunale foretak samt Interkommunale selskaper skal ikke ha skatteinntekter og rammetilskudd 11. Interne overføringer, art 290 og 790 totalt skal balansere. Differanser opptil 50' godtas. 12. Summen av art 570 skal være lik summen av art 970. Differanser opptil 30' godtas. 13. For funksjon 1860 er bare art 990 lovlig. 14. Summen av art 590 skal være lik motpost 990 i driftsregnskapet. Differanser opptil 30' godtas. 15. Funksjon 1860, art Interne seviceenheter (f190/490) skal gå i 0. Differanser opptil 30' godtas. 17. I balansen skal aktiva være lik passiva. Avrundingsfeil opptil 10' godtas. 18. I balansen godtas bare gyldige kapitler og sektorer. Kontroller i SSB Ytterligere kontroller av regnskapsrapporten foretas også på Seksjon for offentlige finanser, som er ansvarlig for publiseringen av kommuneregnskapsstatistikk. Kontrollene går blant annet ut på: at det er ført beløp på en del sentrale funksjoner, f.eks. førskole, grunnskole, pleie og omsorg og økonomisk sosialhjelp. at det er logisk sammenheng i utgifts- og inntektsstrukturen i driftsregnskapet relevante regnskapsbegrep sjekkes mot forrige årgang og mot sammenlignbare (fylkes)kommuner at det er en logisk kombinasjon mellom kapittel og sektor i balansen. Vi anbefaler bruk av "oversikt over institusjonelle sektorkoder til bruk i balansen" som inngår som vedlegg i denne håndboka. i enkelte regnskap gjøres andre kontroller for å avdekke "merkeligheter", f.eks. dersom endringene i tallene fra fjoråret er så store at de utgjør utslag på makrostatistikken. Kontroller i (fylkes)kommunene Kommunene og fylkeskommunene har selv ansvar for at dataene som fremkommer i regnskapsrapporten er av tilstrekkelig kvalitet i henhold til rapporteringsforskriftens 10, 1. ledd. De har derfor en oppgave i å kontrollere tallene som publiseres i faktaarkene. Det at tallene nå i større grad brukes til sammenligninger og tidsserier, gjør det ekstra viktig at feil korrigeres. Dette gjøres ved å sende inn opprettet regnskapsrapport, evt. tjenesteskjema, alt avhengig av hvor feilen ligger. Opprettede rapporter/skjema kan sendes inn fortløpende. SSB garanterer at rapporter/skjema innsendt innen 15.2 kommer med i publiseringen av foreløpige tall 15.3, og tilsvarende at rapporter/skjema innsendt innen 16.4 kommer med i publiseringen av endelige/opprettede tall

11

12 Kommuner 11

13 2. Kommuner 2.1. Filbeskrivelse for regnskapsåret 2006 Hver enkelt record av investerings- og driftsregnskapet, hhv. kontoklasse 0 og 1, og balanseregnskapet, kontoklasse 2, ønskes organisert slik 1 : Posisjon Antall siffer 01-02: 2 Type regnskap (bev/bal, kommune/fylke/foretak) : 4 Årgang 07: 1 Kvartal : 6 Region (fylke, kommune, bydel) : 9 Organisasjonsnummer : 9 Foretaks-/bedriftsnummer 6 32: 1 Kontoklasse : 4 Funksjon/kapittel : 3 Art/sektor : 9 Beløpsfelt 10 1 Eksempel på riktig oppbygging, se neste side 2 0A for bevilgningsregnskap kommune, 0B for balanse kommune 3 Blank posisjon ved rapportering av årsregnskap. Ved rapportering av kvartalsregnskap benyttes kodene: 1 for første kvartal, 2 for andre kvartal, 3 for tredje kvartal, 4 for fjerde kvartal. 4 Kommunenummer. Dersom det ikke rapporteres på bydelsnivå markeres de to siste posisjoner med 00. Bydelsrapportering godtas kun fra Oslo i Blanke felt, kommuner skal ikke rapportere organisasjonsnummer 6 Blanke felt, kommuner skal ikke rapportere foretaks-/bedriftsnummer 7 Kontoklasse markeres med 0 investeringsregnskap, 1 driftsregnskap, 2 balanse 8 Funksjon gjelder bevilgningsregnskapet, kapittel gjelder balansen (se for øvrig gjeldende koder på de påfølgende sider) 9 Art gjelder bevilgningsregnskapet, sektor gjelder balansen (se for øvrig gjeldende koder på de påfølgende sider) 10 Utgifter (debet) rapporteres i positive verdier, mens inntekter (kredit) rapporteres i negative verdier (med minustegnet i posisjonen foran beløpet). For balansen rapporteres eiendeler i positive verdier, mens gjeld og egenkapital rapporteres i negative verdier (med minustegnet i posisjonen foran beløpet). Beløpet skal gis i 1000 kr og høyrejusteres. 12

14 Layout på overføring 1. Alle records avsluttes med linjeskift \n 2. Beløpet skal gis i 1000 kr og høyrejusteres. 3. Alle koder som gjelder funksjon/kapittel og art/sektor og som har færre posisjoner enn feltet avsatt til dette venstrejusteres med blanke posisjoner bak. 4. Inntekter og utgifter skal kun rapporteres på detaljnivå, ikke sumnivå. 5. Utgifter (debet) rapporteres i positive verdier, mens inntekter (kredit) rapporteres i negative verdier. For balansen rapporteres eiendeler i positive verdier, mens gjeld og egenkapital rapporteres i negative verdier. Minustegn for krediteringer markeres i posisjonen rett foran beløpet. Eksempel på korrekt oppbygging av regnskapsfilen (- = minus i beløpsfeltet, = blanke felt) i) Record fra investeringsregnskap: 0A A ii) iii) Record fra driftsregnskap: 0A A Record fra balanseregnskap: 0B B Ved mottak av regnskapsrapporten vil det bli foretatt kontroller, jf. kapitlet Kontroller av regnskapsrapporten. Rapporter som ikke tilfredsstiller de krav vi har satt vil ikke bli godkjent i Sentral Mottakstjener. 7. Merking av filer: Filene merkes slik: Bevilgningsregnskapet kalles: BEV+komm.nr.+K Balansen kalles: BAL+komm.nr.+K Eksempel: BEV0106K BAL0106K 13

15 2.2. Bevilgningsregnskapet Gyldige funksjoner, regnskapsåret 2006 Kommunene skal rapportere investerings- og driftsregnskapet på hhv. kontoklasse 0 og 1. Nye og/eller endrede arter er markert med uthevet skrift. Kode i filens Funksjon Tekst posisjon Politisk styring og kontrollorganer 100^ 120 Administrasjon 120^ 130 Administrasjonslokaler 130^ 170 Årets premieavvik 170^ 171 Amortisering av tidligere års premieavvik 171^ 180 Diverse fellesutgifter 180^ 190 Interne serviceenheter 190^ 201 Førskole 201^ 202 Grunnskole 202^ 211 Styrket tilbud til førskolebarn 211^ 213 Voksenopplæring 213^ 214 Spesialskoler 214^ 215 Skolefritidstilbud 215^ 221 Førskolelokaler og skyss 221^ 222 Skolelokaler og skyss 222^ 231 Aktivitetstilbud barn og unge 231^ 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten 232^ 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 233^ 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 234^ 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 241^ 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 242^ 243 Tilbud til personer med rusproblemer 243^ 244 Barneverntjeneste 244^ 251 Barneverntiltak i familien 251^ 252 Barneverntiltak utenfor familien 252^ 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 253^ 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 254^ 261 Institusjonslokaler 261^ 265 Kommunalt disponerte boliger 265^ 273 Kommunale sysselsettingstiltak 273^ 275 Introduksjonsordningen 275^ 281 Økonomisk sosialhjelp 283^ 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v 283^ 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 285^ 301 Plansaksbehandling 301^ 302 Bygge-, delings- og seksjoneringssaker 302^ 303 Kart og oppmåling 303^ 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 315^ 320 Kommunal næringsvirksomhet 320^ 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 325^ 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 330^ 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold 333^ 334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak 334^ 335 Rekreasjon i tettsted 335^ 338 Forebygging av branner og andre ulykker 338^ 339 Beredskap mot branner og andre ulykker 339^ 340 Produksjon av vann 340^ 14

16 345 Distribusjon av vann 345^ 350 Avløpsrensing 350^ 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 353^ 354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. 354^ 355 Innsamling av forbruksavfall 355^ 357 Gjenvinning og sluttbehandling av forbruksavfall 357^ 360 Naturforvaltning og friluftsliv 360^ 365 Kulturminnevern 365^ 370 Bibliotek 370^ 373 Kino 373^ 375 Muséer 375^ 377 Kunstformidling 377^ 380 Idrett 380^ 383 Musikk- og kulturskoler 383^ 385 Andre kulturaktiviteter 385^ 390 Den norske kirke 390^ 392 Andre religiøse formål 392^ 393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier 393^ 800 Skatt på inntekt og formue 800^ 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd 840^ 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. 850^ 860 Motpost avskrivninger 860^ 870 Renter/utbytte og lån 870^ 880 Interne finansieringstransaksjoner 880^ 899 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk 899^ Utgåtte funksjoner fra regnskapsåret 2005 til 2006 Funksjon 300 går ut. Gyldige funksjoner kun i driftsregnskapet Følgende funksjoner er kun gyldige i driftsregnskapet Funksjon 800 Skatt på inntekt og formue Funksjon 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd Funksjon 860 Motpost avskrivninger 15

17 Gyldige arter, regnskapsåret 2006 Artene som er skrevet kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 eller 0 er kun gyldig i det regnskapet. Alle andre arter benyttes i både drifts- og investeringsregnskap. Nye og/eller endrede arter er markert med uthevet skrift. Kontoklasse 1 Kontoklasse 0 DRIFTSREGNSKAP INVESTERINGSREGNSKAP UTGIFT/KOSTNAD Lønn Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 010 Fast lønn 020 Lønn til vikarer 030 Lønn til ekstrahjelp 040 Overtidslønn 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 070 Lønn vedlikehold 070 Lønn vedlikehold/nybygg, nyanlegg 080 Godtgjørelse folkevalgte 089 Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiverpliktig lønn 090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger 099 Arbeidsgiveravgift 100 Kontormateri ell 105 Undervisningsmateriell 110 Medisinsk forbruksmateriell 114 Medikamenter 115 Matvarer 120 Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester 130 Post, banktjenester, telefon 140 Annonse, reklame, informasjon 150 Opplæring og kurs 160 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv. som er oppgavepliktige 165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 170 Transportutgifter og drift av egne transportmidler 180 Energi 185 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 190 Leie av lokaler og grunn 195 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 200 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 209 Medisinsk utstyr 210 Kjøp,leie og leasing av transportmidler 210 Kjøp av transportmidler 220 Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler 230 Vedlikehold og byggetjenester 230 Vedlikehold, byggetjenester, nybygg 240 Serviceavtaler og reparasjoner 250 Materialer til vedlikehold 250 Materialer til vedlikehold og nybygg 260 Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester 270 Konsulenttjenester 280 Grunnerverv 285 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg 290 Internkjøp Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon Overføringer 300 Kjøp fra staten 330 Kjøp fra fylkeskommuner 350 Kjøp fra kommuner 370 Kjøp fra andre (private) 375 Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker 380 Kjøp fra foretak og bedrifter i egen (fylkes)kommune som fører særregnskap 400 Overføringer til staten 429 Merverdiavgift utenfor mva-loven 430 Overføringer til fylkeskommuner 450 Overføringer til kommuner 470 Overføringer til andre (private) 475 Overføing til IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker 480 Overføringer til foretak og bedrifter i egen (fylkes)kommune som fører særregnskap (490 Reserverte bevilgninger/avsetninger) 16

18 Kontoklasse 1 Kontoklasse 0 DRIFTSREGNSKAP INVESTERINGSREGNSKAP Finansieringsutgifter, finansieringstransaksjoner 500 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 510 Avdragsutgifter 520 Utlån 529 Kjøp av aksjer og andeler 530 Dekning av tidligere års 530 Dekning av tidligere års udekket regnskapsmessige merforbruk 540 Avsetninger til disposisjonsfond 548 Avsetninger til ubundne investeringsfond 550 Avsetninger til bundne fond 560 Avsetninger til likviditetsreserven 570 Overføring til investeringsregnskapet 580 Regnskapsmessig mindreforbruk 580 Udisponert 590 Avskrivninger INNTEKTER Salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Finansinntekter, finansieringstransaksjoner 600 Brukerbetaling for kommunale tjenester 620 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet 629 Billettinntekter 630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 640 Avgiftspliktig gebyrer 650 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester 660 Salg av driftsmidler 670 Salg av fast eiendom 690 Fordelte utgifter 700 Refusjon fra staten 710 Sykelønnsrefusjon 728 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet 729 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 730 Refusjon fra fylkeskommuner 750 Refusjon fra kommuner 770 Refusjon fra andre (private) 775 Refusjon fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker 780 Refusjon fra foretak og bedrifter i egen (fylkes)kommune som fører særregnskap 790 Internsalg 800 Rammetilskudd 810 Andre statlige overføringer 830 Overføring fra fylkeskommuner 850 Overføring fra kommuner 870 Skatt på inntekt og formue 874 Eiendomsskatt 877 Andre direkte og indirekte skatter 880 Overføringer fra foretak og bedrifter i egen (fylkes)kommune som fører særregnskap 890 Overføringer fra andre (private) 895 Overføring fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker 900 Renteinntekter 905 Utbytte og eieruttak 910 Bruk av lån 920 Mottatte avdrag på utlån 929 Salg av aksjer og andeler 930 Bruk av tidligere års 930 Bruk av tidligere års udisponert regnskapsmessige mindreforbruk 940 Bruk av disposisjonsfond 948 Bruk av ubundne investeringsfond 950 Bruk av bundne fond 960 Bruk av likviditetsreserve 970 Overføringer fra driftsregnskapet 980 Regnskapsmessig merforbruk 980 Udekket 990 Motpost avskrivninger 17

19 Utgåtte arter fra regnskapsåret 2005 til 2006 Ingen utgåtte arter Gyldige arter i henholdsvis drifts- og investeringsregnskapet Følgende arter er kun gyldige i investeringsregnskapet (kontoklasse = 0) Art 280 Art 285 Art 529 Art 548 Art 670 Art 910 Art 929 Art 948 Art 970 Grunnerverv Kjøp av eksisterende bygg og anlegg Kjøp av aksjer og andeler Avsetninger til ubundne investeringfond Salg av fast eiendom Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av ubundne investeringfond Overføring fra driftsregnskapet Følgende arter er kun gyldige i driftsregnskapet (kontoklasse = 1) Art 570 Art 590 Art 728 Art 729 Art 800 Art 870 Art 874 Art 877 Art 990 Overføring til investeringsregnskapet Avskrivninger Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Motpost avskrivninger Konsernregnskap For å kunne vise de totale kommunale prioriteringene uavhengig av kommunens organisering skal Statistisk sentralbyrå koble kommunens bevilgningsregnskap (kontoklasse 0 og 1) med kommunens særbedrifters bevilgningsregnskap (kontoklasse 3 og 4). Med særbedrifter menes kommunale foretak organisert etter kommunelovens kap. 11 og Interkommunale selskaper organisert etter lov om Interkommunale selskaper. I konsernregnskapet skal overføringer og kjøp og salg mellom kommunen og særbedriftene nettes ut. Dette for at konsernregnskapet ikke skal blåses opp. Det er derfor viktig at disse transaksjonene blir ført på riktige arter. Transaksjoner mellom kommuner og kommunale foretak: Art 380 Kjøp av tjenester fra foretak og bedrifter i egen kommune (i kommuneregnskapet) skal korrespondere med Art 780 i foretakets regnskap. Art 480 Overføringer til foretak og bedrifter i egen kommune (i kommuneregnskapet) skal korrespondere med Art 880 i foretakets regnskap. Art 780 Overføringer med krav om motytelse fra foretak og bedrifter i egen kommune (i kommuneregnskapet) skal korrespondere med Art 380 i foretakets regnskap. Art 880 Overføringer uten krav om motytelse fra foretak og bedrifter i egen kommune (i kommuneregnskapet) skal korrespondere med Art 480 i foretakets regnskap. 18

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \ Statistisk sentralbyrås håndbøker Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ k i.^ G.N. \t t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \,i 70 Statistisk

Detaljer

Notater. Randi Strand

Notater. Randi Strand 2009/60 Notater Randi Strand Notater Kyrkjeleg rapportering 2009 Fellesråd Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk og for elektronisk rapportering, via skjema for rekneskap Desember 2009 Avdeling for nasjonalregnskap

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

Veileder. Rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA. (Kvalitetssikring av konserntall)

Veileder. Rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA. (Kvalitetssikring av konserntall) Veileder Rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA (Kvalitetssikring av konserntall) KRD, november 2011 Forord Denne veilederen er utarbeidet av

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2015

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2015 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2015 SIDE 1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2015 Presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Mulighetenes KONTOPLAN 2014

Mulighetenes KONTOPLAN 2014 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONTOPLANEN... 4 Kontering... 4 Administrative grupper... 4 1.1 ANSVARSKONTOPLANEN... 6 1.2 FUNKSJONSKONTOPLANEN... 10 Hovedprinsipper for funksjonsinndelingen...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Mulighetenes KONTOPLAN 2013

Mulighetenes KONTOPLAN 2013 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE ENDRINGSLOGG... 5 ENDRINGER FRA 2012 TIL 2013... 5 1.0 Kontoplanen... 6 Kontering... 6 Opprulleringsgrupper... 6 1.1 Ansvarskontoplanen... 8 1.2

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006.

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. HATTFJELLDAL KOMMUNE 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. Innhold: Økonomireglement for Hattfjelldal kommune 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2 KOMMUNENS

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE 14. november 2006 BAKGRUNN I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 74-81, vart det laga

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer