OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: Saksnr Innhold PS 1/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll PS 2/11 Referatsaker PS 3/11 Orientering om framdrift og mandat for rehabiliteringsplanarbeidet i Levanger kommune PS 4/11 Videreføring av prosjekt for Felles Helse vedr. digital samhandling/fagprogrammer, felles saksbehandlingskontor og demensplan PS 5/11 Partnerskap for oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag Orienteringer: Arbeidet med Frivilligmelding v/ Åse Saltvik fra Levanger Frivilligsentral Levanger, den 9. februar 2011 Per Anker Johansen leder OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 PS 1/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll PS 2/11 Referatsaker 1/11 Kulturskoleutvalget uttalelse til Kulturskoleløftet - Kulturskolen for alle Side 2 av 17

3 Levanger kommune Sakspapir Orientering om framdrift og mandat for rehabiliteringsplanarbeidet i Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jon Ketil Vongraven Arkivref: 2011/796 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /11 Rådmannens forslag til vedtak: Driftskomiteen tar orienteringen om framdrift og mandatet for rehabiliteringsplanen til etterretning. Hjemmel/bakgrunn for saken: Viser med dette til tidligere muntlig orientering i Driftskomiteen om framdriften i nevnte sak. Viser også til PS 35/10 i Kommunestyret hvor det på bakgrunn av et innbyggerinitiativ ble fattet vedtak om å lage en plan for rehabilitering i kommunen. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Etter at nevnte vedtak ble gjort i Kommunestyret ble det startet et arbeid med å rigge et prosjekt høsten I påvente av statsbudsjett og forslag til ny helse og omsorgslov og folkehelselov ble det naturlig å vente litt med oppstart av arbeidet. Dette sammenfalt også med bytte av kommunalsjef og endringer i ledersituasjonen på Helse/Rehab enheten I muntlig orientering til Driftskomiteen ble det redegjort for denne situasjonen. Arbeidet er nå i gang og prosjektplanen er utarbeidet etter et mandat utarbeidet av kommunalsjef helse i Verdal og Levanger. Mandatet er også drøftet i RLG i Levanger. Siden Verdal kommune har en relativt ny rehabiliteringsplan så ønsker ikke Verdal å avse ressurser til å bistå i å utarbeide en plan for Levanger. De er imidlertid positive til å samarbeide i arbeidsgrupper når det er ønskelig og nødvendig. Side 3 av 17

4 Side 4 av 17 Levanger kommune Driftskomiteen Sakliste En av de større utfordringene som i aller høyeste grad vil ha betydning for arbeidet med planen er samhandlingen med Helse NT og det regionale helseforetaket. Fra trer Samhandlingsreformen i kraft, med nye krav og forventninger til kommunale tjenester og inngåelse av avtaler m.a. på rehabiliteringsområdet. Ved å samkjøre arbeidet med planen med det arbeidet kommunene skal gå i gang med for å lage avtaler om gode og effektive pasientforløp og tjenester er det viktig at utviklingsstaben i ISK og Samhandlingskoordinator arbeider tett med prosjektgruppa i det videre arbeidet. Mål og mandat for prosjektet. Målet med prosjektet er å imøtekomme vedtak i kommunestyret PS 56/10 hvor det heter: Det bes om at rådmannen utarbeider og fremmer forslag til fagplan for rehabilitering/-habilitering. Planen skal beskrive organisering, bemanning og kompetanse og behov også behovet for fysioterapitjeneste til de eldste i kommunen i institusjoner. Planen skal ferdigstilles i 2010 og ferdigbehandles politisk i køpet av 1 halvår Målet vil derfor være å lage en plan som hensyntar alle aldersgrupper, rehabilitering og habilitering. Målet skal være å sørge for en optimal bruk av kompetanse og ressurser på tvers av kommunegrenser. Å se rehabiliteringsplanen som en mulig samhandlingsarena for kommunene og det lokale helseforetaket i forhold til pågående reformer. Styringsgruppa for Prosjektet er RLG Levanger. SLG skal også orienteres om arbeidet og progresjon i f.h.t. rullering og samkjøring av planene før sommeren Prosjektansvarlig er kommunalsjef helse Levanger kommune og prosjektleder er Inger Lise Helgesen, Helse/Rehab. Mandat 1. Prosjektgruppa for utarbeidelse av ny rehabiliteringsplan for Levanger kommune må utarbeide en kartlegging og en status over de tilbud som pr.dato oppfattes som rehabilitering-/habiliteringstiltak i regi av både det offentlige, private og det frivillige i Levanger kommune. Både kapasitet, fysisk beliggenhet, sammensetning av kompetanse og dagens bruk av ressurser og finansieringsordninger må kartlegges og gis status. Det er viktig at planen plasserer seg tydelig i et Folkehelseperspektiv. Dette arbeidet skal være ferdig innen utgangen av april Generelle utviklingstrender og trekk må gjennomgås og vurderes. Det samme gjelder resultatet av forskning og FOU-prosjekter i forhold til å anbefale de riktige strategier å følge for det framtidige tjenestetilbudet. Prosjektet bør i den forbindelse benytte seg av faglige kompetente miljøer (kunnskapsbasert utvikling) som HINT/ HUNT og samarbeide tett med KS og Fagorganisasjoner. Ferdig: Utgangen av april Prosjektgruppen må foreta en kartlegging og en framskriving av den demografiske befolkningsutviklingen i kommunen, samt brukersammensetningen

5 Frist ultimo februar Utviklingstrekk skal beskrives og kvalitetssikres i en prosess hvor nye lover/forskrifter blir hensyntatt. Dette skal utformes som et analysegrunnlag for en vurdering av organisatoriske endringer og gis en status dersom funn vurderes å ha betydning for kommunens valg framover. Frist ultimo mars Prosjektgruppen må på bakgrunn av oversikt over status og befolkningsfremskriving ha fokus på en fremskriving i antatt ressursbehov, herunder rekrutteringsbehov. Frist primo april Prosjektgruppen bør legge opp til bred brukermedvirkning og benytte seg av tilgjengelige brukerundersøkelser fra brukere av kommunale tjenester. 7. Det er viktig at prosjektgruppa i sitt arbeid har fokus på å tilrettelegge for nødvendig fleksibilitet i utformingen av tjenestene innen et utvidet og re-definert rehabiliteringstilbud til etablerte og nye grupper brukere slik det legges opp til i nye statlige og fylkeskommunale satsinger, lover og forskrifter. Helseforetakets føringer strategier må også hensyntas ved planleggingen. 8. Prosjektgruppen må også vurdere og gi anbefalinger på organisering av nåtidige og framtidige tilbud i samkommunen (ISK) inkl. å utnytte eksisterende lokaliseringer, forvaltning og drift av disse, samt ledelsesmessige utfordringer. Tjenesten bør etter hvert bygges ut med tanke på en felles tjeneste for Verdal/Levanger som også kan bygges ut til å dekke behovet for flere kommune. Tjenestenekvaliteten bør derfor være lik uavhengig av kommunal tilhørighet. 9. Prosjektgruppen må også vurdere og hensynta andre planer for sektoren i sitt arbeid. 10. Det skal lages en milepælsplan i tilknytning til prosjektplanen som synliggjør framdrift og rapporteringspunkter. 11. Planen skal ha en tiltaksdel hvor praktiske, organisatoriske og økonomiske forhold ved enkelttiltak/delmål kommer fram. 12. Planen forventes å være nøktern, ressurseffektiv, realistisk og framtidsrettet. Frist for ferdig plan: 31. august Vurdering: På tross av forsinkelser i planlegging og oppstart av arbeidet med Rehabiliteringsplan for Levanger kommune så ser det nå ut til at vi kan få til en bredere og bedre samhandling med kommunale og interkommunale ressurser. Samtidig vet vi mer om hva som forventes og vi er da i en situasjon hvor vi kan tegne kartet etter terrenget i større grad enn hva tilfelle hadde vært for et halvt år siden. Side 5 av 17

6 Levanger kommune Sakspapir Videreføring av prosjekt for Felles Helse vedr. digital samhandling/fagprogrammer, felles saksbehandlingskontor og demensplan Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jon Ketil Vongraven Arkivref: 2009/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /11 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Driftskomiteen tar rådmannens informasjon om digital samhandling for bedre opplæring og utnyttelse av IKT verktøy for helseområdet, til orientering. 2. Driftskomiteen tar rådmannens informasjon om oppstart av utredning vedrørende felles saksbehandlingskontor og demensplan til orientering. Hjemmel/bakgrunn for saken: Bakgrunn for saken er behandlet i PO-plan og i sluttrapport OU-2009 Vedlegg: Sluttrapport forprosjekt Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Profil som system ble innført i Levanger kommune i Systemet ble først tatt i bruk som et fagprogram, og erstattet den gang Unique omsorg. Senere er profil også tatt i bruk for saksbehandling, og for fakturering. Viktig informasjonen som lagres og oppdateres i profil er avgjørende for at mobil profil skal ha en betydning. Det samme gjelder i forhold til fakturering av egenandeler for gitte tjenester. Profil er også avgjørende for at Elin-K sitt elektroniske meldingssystem mellom kommunehelsetjenesten, legene og helseforetaket skal kunne fungere. Ved system eller hendelsestilsyn fra Fylkesmannen eller Helsetilsynet, så er profil avgjørende viktig som dokumentasjonssystem for gitte tjenester. Individuell plan og Sampro: Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det. Side 6 av 17

7 Individuell plan er brukerens plan. Brukeren har rett til og oppfordres til å delta aktivt i å beskrive behov for tjenester, ønsker og mål som er viktig for brukeren selv i hverdagen og fremtiden. Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Det skal til enhver tid være èn tjenesteyter som har hovedansvaret for kontakt med brukeren og koordinering mellom dem som yter tjenester til brukeren. Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger i tjenesteapparatet. Kommunens helse- og sosialtjeneste har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidet med planen igangsettes. Har tjenestemottaker behov for tjenester fra andre tjenesteytere eller enheter, så har disse også en plikt til å samarbeide. IPLOS er betegnelsen på et nasjonalt helseregister som skal danne grunnlag for nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren. Det er et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statstikk for kommunene og for statlige myndigheter. Det er grunn til å tro at Iplos på sikt vil bli et avgjørende system for ressursfordeling mellom kommune og stat. Utfordringer: Det er fortsatt i dag utfordringer i bruken av Profil, Sampro og Iplos internt i de enheter som er pålagt bruk av disse IKT systemene, og det er utfordringer mellom de ulike enhetene i bruken av systemene for å sikre og dokumentere tjenester og tjenestekvalitet til felles brukere. Det er fortsatt noen utfordringer i samhandling med IKT. IKT sitter med spisskompetansen på bruken av Profil. Spisskompetanse på bruk, og innflytelse over innføring av nye versjoner må avklares nærmere gjennom prosjektet. Innføring av Mobil Profil stiller store krav til grunnlagsinformasjonen i profil. Elin-K utfordrer enhetene på Postmottak og behandling. Iplos rapporteringen er fortsatt meget mangelfull, og avviksrapporten er svært omfattende. Det er grunn til å tro at ikke alle enheter har samme prosedyrer. Rapporter angående tjenester og Iplos-funksjonsverdier viser ikke korrekte tall vedrørende omfanget av de tjenestene som kommunen yter til tjenenestemottakerne. Profil brukes også som Faktureringsprogram rett grunnlag i Profil = rett inntekt. Det er derfor særdeles viktig at alle data i profil til enhver tid er oppdaterte. Grunnlagsinformasjon ifht Iplos og tjenesteomfanget vil på sikt bli grunnlaget for statlige overføringer av ressurser til kommunen. Side 7 av 17

8 Det er behov for en opprydning i forhold til utrullering mobil profil, og nye versjoner i profil. Ansvarsforhold, og godkjenning av endringer må gjennomgås. Innføring av Elektronisk pasientjournal (EPJ). Dette stiller krav om at informasjon som omhandler brukerne skal samles i en elektronisk journal. Egen forskrift regulerer bruk av EPJ. Det er uklarhet rundt bruken av Ephorte som kommunens postjournal, dokumentasjonssystem og saksbehandlingssystem. I dag er det minst 2 systemer som fungerer på samme måte, mer eller mindre. Dette må prosjektet vurdere og fremme løsninger i forhold til. EPJ krever også at hever enkelt brukere har en journalansvarlig. Dette kompliseres når brukerne har tjenester fra flere enheter. Krever samhandling og avklaringer med Dokumentsenteret, IKT og internt ved Felles helse. Opplæringsbehovet i organisasjon på Profil (Mobil profil), Sampro og Iplos er stort, og Elin-K vil også kreve opplæring og ansvarsplassering, rutiner og samhandling. Alle opplæring som kan planlegges i forkant (og som ikke er et adhoctiltak utenfor Felles helse) skal i forkant inn i Kompetanseplan felles helse. Prosjektet må gå gjennom erfaringene og evt. foreslå bedre koordinering av opplæring i forhold til alle involverte i Felles helse. Felles saksbehandler-/tildelingskontor. OU-rapporten 2009 konkluderer med følgende: Fordeler med felles saksbehandling: Lettere å gjennomføre felles kjøreregler/prosedyrer Bedre ivaretakelse av felles tenkning/utøvelse av saksbehandling og medvirkning av tjenestemottaker. Felles henvendelse for tjenestemottaker. Bedre mulighet for samhandling mellom de ulike enheter i hvert enkelt tilfelle Tilråinga var som følger: Prosjektgruppen anbefaler felles saksbehandling for felles helse. Dette er en omfattende organisatorisk endring som krever konsekvensutredning. Det nedsettes et utvalg som får som oppgave og utrede konsekvenser og anbefale organisatorisk plassering for felles saksbehandling i felles helse Utvalget må videre vurdere bemanning, bruk av eksisterende ressurser, lokaler, inntaksnemndas oppgaver/arbeidsmåter. Der en tjenestemottaker har tildelt mer enn en tjeneste skal det være samlevedtak Kommunen bør videreutvikle samlevedtak til å omfatte tjenester fra flere enheter i samme vedtak. Demensplan Kommunestyret vedtok i møtet den en videreføring av PO-planen ved at det stertes planlegging for bygging av Demensavdeling og dagsenter på Staup (sak 63/10). Side 8 av 17

9 Side 9 av 17 Levanger kommune Driftskomiteen Sakliste Som et grunnlag for dette arbeidet er det viktig å sammenfatte utviklingstrekk, teknologi og ressursbruk i en Demensplan. Dette arbeidet tar sikte på å skaffe en oversikt over behov og ressurser før en slik utbygging kommer i gang. Mål og mandat for prosjektene: Prosjektansvarlig er kommunalsjef helse og prosjektleder er Jørgen Worum. Prosjektleder rapporterer månedlig til Prosjektansvarlig. På grunn av prosjektenes omfang og integrasjon vil rådmannens ledergruppe (RLG) fungere som styringsgruppe i prosjektperioden. Enhetsledere for helse vil stå som styringsgruppe for Hovedprosjekt Profil/IPLOS/Sampro. Budsjett for prosjektet settes opp av prosjektleder sammen med kommunalsjef innen utgangen av februar måned. Mål for prosjektet: 1. Komme over i en normal driftssituasjon med Profil/Sampro/IKT løsninger (inkludert implementering av meldingsløftet), herunder sørge for ansvarliggjøring og ansvarsplassering i enhetene 2. Innen første halvår 2012 skal saksbehandling og tildeling legges til et kommuneovergripende og tverrfaglig saksbehandlingskontor. 3. Demensplan ferdig til behandling første kvartal Mandat for prosjektene: Elektronisk samhandling/fagprogrammer 1. Utarbeide en samlet plan i tråd med milepæler i h.h.t. sluttrapport fra forprosjekt (Profil Sampro IPLOS ) og mandatet for de øvrige prosjektene innen utgangen av mars 2. Lede arbeidet med gjennomføring og kvalitetssikring av fagprogrammene (Profil-Sampro-IPLOS) i PO og i alle tjenesteledd og nivå som er relevante og nødvendige herunder introduksjon av Mobil.Profil 3. Innarbeide nødvendige kontrollpunkter for kvalitetssikring og tilgangsstyring i fagprogrammene. 4. Foreslå en modell for oppfølging etter prosjektperioden med ansvarsplassering og kompetanseplan. Felles saksbehandling/tildeling 5. Utrede og forslå organisering, plassering og innhold med tanke på felles kommuneovergripende saksbehandlerkontor med tanke på en oppstart i løpet av første halvår (jmfr. Sluttrapport OU 2009) 6. Tilrådning skal presenteres som en tiltaksplan hvor praktiske, organisatoriske og økonomiske konsekvenser synliggjøres. Demensplan 7. Lage prosjektplan på bakgrunn av mandat fra kommunalsjef/rlg innen

10 august Bemanne og lage milepælsplan for prosjektet før utgangen av september Foreslå styringsgruppe og arbeidsgrupper for prosjektet innen utgangen av september Prosjektet skal ha som mål å ferdigstille en demensplan før utgangen av første kvartal Generelt 11. Sørge for at de ulike delprosjektene integreres i arbeidet med andre utviklingsprosjekter som ny helsereform og planarbeid gjør relevant. 12. Sørge for å ivareta kravet om kunnskapsbasert og tverrfaglig samhandling også på tvers av kommunegrenser. 13. Ivareta en nøktern og praktisk tilnærming med vekt på gode løsninger for tjenesteutvikling og tjenesteyting. Vurdering: Fokuset i disse prosjektene er satt med bakgrunn i den utvikling vi står overfor med nye krav til samhandling og effektive pasientforløp. Dersom kommunen skal lykkes med å nå målene må vi sikre oss at plattformen for den digitale samhandlingen blir så bra som mulig. Dette knytter an til en rekke tjenesteområder og kvalitet på tjenestene slik det framkommer i lov og forskrift. Å ha rasjonelle prosesser er viktig for pasientforløp, men også for kommunen da det er svært ressurskrevende å måtte rette opp feil i etterkant. Planer og prosjekter for bedre ressursutnyttelse, tjenesteutvikling og tildeling må sees i sammenheng da mange av feilene som oppstår eller kan oppstå skjer som følge av ulikheter i bruk av skjønn og avstand i tjenesteledd. Grunnlaget for å starte opp arbeidet med å se på demensområdet og utvikle en demensplan handler også om å se muligheter før etableringen starter. På denne måten vil vi ha muligheten til å forme tidsriktige tjenester som igjen vil kunne skape rasjonelle løsninger til beste for brukere og kommune. Side 10 av 17

11 Levanger kommune Sakspapir Partnerskap for oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trude Marian Nøst Arkivref: 2011/655 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /11 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Levanger kommune slutter seg til Oppvekstkommisjonens sluttdokument. 2. Levanger kommune er positiv til at det etableres et oppvekstprogram for perioden for oppfølging av Oppvekstkommisjonens sluttdokument. 3. Levanger kommune vil delta i partnerskap med fylkeskommunen og andre kommuner i fylket vedrørende oppvekstprogrammet. 4. Levanger kommune er positiv til at fylkeskommunen gjennom sin rolle som regional planmyndighet tar ansvar for at planverket blir et viktig virkemiddel for å innfri Oppvekstkommisjonens intensjoner. 5. Levanger kommune vil søke å samordne prioriteringen av tiltak ved gjennomføring av kommunens vedtatte kommunedelplan oppvekst med de prioriteringer som vedtas i oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag. 6. Levanger kommune ønsker å prioritere tiltak for å styrke barn og unges leseferdigheter og å legge til rette for et systematisk arbeid med læringsmiljø først i programperioden. Hjemmel/bakgrunn for saken: 1. Kommunedelplan oppvekst mot Levanger kommune. 2. Invitasjon til partnerskap for oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag fra Nord- Trøndelag fylkeskommune, datert Vedlegg: 1 Invitasjon til partnerskapsprogrammet 2 Oppvekstkommisjonens sluttdokument Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Protokoll fra fylkestingssaken om Oppvekstkommisjonen og Flere gjennom, datert Uttalelse fra fylkesmøtet i KS Nord-Trøndelag datert Side 11 av 17

12 Saksopplysninger: Nord-Trøndelag fylkeskommune etablerte en Oppvekstkommisjon i februar Kommisjonen skulle gi innspill til hvilke områder innenfor opplæring, helse og kultur som det er nødvendig å bli enda bedre på i Nord-Trøndelag. Kommisjonen var samlet 3 ganger i løpet av 2010 og la fram et sluttdokument Sluttdokumentet sier at Oppvekstkommisjonen vil ha et mer forpliktende samarbeid i hele oppvekstløpet gjennom å etablere et program for oppvekst, og ønsker at skoleeiere i Nord-Trøndelag slutter seg til og forplikter seg på kommisjonens anbefalinger. Kommisjonen peker på 4 hovedområder programmet bør ha spesiell fokus på: 1. Et læringsmiljø som har plass for alle og som er preget av ambisjoner og forventninger. 2. Strategiske og forpliktende tiltak for å styrke barn og unges grunnleggende ferdigheter i Nord-Trøndelag. 3. Barn og unges helse, med vekt på forebyggende tiltak, fysisk fostring og styrking av helsetjenesten. 4. Samordning av hele oppvekstløpet i Nord-Trøndelag slik at tiltakene kan settes inn på de tidspunkt de gjør størst nytte. Anbefalte tiltak under de ulike hovedområdene framgår av vedlagte sluttdokument. Fylkeskommunen har i perioden gjennomført prosjektet Flere gjennom - en satsing på bedre gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Tiltak og virkemidler som har hatt effekt i forhold til økt gjennomføring ble i sak til fylkestinget oppsummert i følgende hovedområder: 1. Styrke grunnleggende ferdigheter. 2. Sikre kvaliteten ved overganger. 3. Styrke fag- og yrkesopplæring i skole og bedrift. 4. Sterkere læringsmiljø og styrket psykisk helse. Fylkestinget behandlet saken oppfølging etter Oppvekstkommisjonen og prosjektet Flere gjennom i fylkestingssamlingen Fylkestinget sluttet seg til Oppvekstkommisjonens sluttdokument og vedtok etablering av et oppvekstprogram for perioden som skal driftes av et programstyre. Det ble fattet vedtak om å invitere kommunene i fylket inn i et partnerskap for gjennomføring av oppvekstprogrammet og kommunene skulle inviteres til å gjøre likelydende vedtak om slikt partnerskap. Fylkestinget vedtok videre å finansiere et fagmiljø med spesialister innen området oppvekst i perioden ved bruk av deler av fylkeskommunens oppvekstfond. Fylkestinget la vekt på at fagmiljøet skulle være programstyrets viktigste virkemiddel og at det skulle ha hovedfokus på kommunesektoren. Fylkesrådet har oppnevnt et programstyre i sitt møte Programstyret får ansvar for å utarbeide oppvekstprogrammet med utgangspunkt i konklusjonene fra oppvekstkommisjonen og innspill fra kommunene. Fylkesmannen, NAV Nord- Trøndelag, KS Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune og NHO Trøndelag er representert i programstyret. Side 12 av 17

13 KS sitt fylkesmøte i Nord-Trøndelag har vedtatt en resolusjon som støtter oppvekstkommisjonens anbefalinger og oppfordrer kommunene til å gjøre liknende vedtak. Kommunene inviteres i brev fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, datert , til å gjøre vedtak om å gi sin tilslutning til Oppvekstkommisjonens sluttdokument og å vedta om deltakelse i partnerskap i Oppvekstprogrammet for Nord-Trøndelag. I tillegg bes kommunene komme med innspill til hvilke områder i Oppvekstkommisjonens sluttdokument de mener bør prioriteres. Vurdering: Rådmannen mener det er en styrke for oppvekstsektoren i Levanger kommune å ta del i en felles satsing i Nord-Trøndelag. Ved å delta i oppvekstprogrammet, vil våre fagmiljø få del i kompetansen i det fagmiljøet som fylkeskommunen stiller til disposisjon for kommunene. Kommunen vil måtte tilpasse sine satsinger i tid slik at man går i takt med fellessatsingene i programmet. Rådmannen forutsetter at kommunens økonomiske innsats i dette arbeidet går til å gjennomføre tiltak i Levanger og at nivået vurderes i den årlige behandlingen av økonomiplan og budsjett. Oppvekstkommisjonens fire hovedsatsingsområder er helt i tråd med innsatsområdene og tiltakene i kommunedelplan oppvekst, vedtatt i kommunestyret Det samme kan sies om fylkeskommunens prioriterte områder for oppfølging av prosjektet Flere gjennom. Levanger kommune er gang med en lesesatsing i skolene som vil gå over flere år. Barnehagene har jobbet med kommunikasjon og språk som tema i flere år og vil forsterke denne satsingen som en parallell til lesesatsingen i skolen. Videre vedtok kommunestyret under behandlingen av kommunedelplan oppvekst, å styrke arbeidet med å bedre barn og unges læringsmiljø. Disse to områdene bør derfor være kommunens innspill til felles fylkessatsing de første årene i programperioden. Side 13 av 17

14 Side 14 av 17 Levanger kommune Driftskomiteen Sakliste

15 Side 15 av 17 Levanger kommune Driftskomiteen Sakliste

16 Side 16 av 17 Levanger kommune Driftskomiteen Sakliste

17 Side 17 av 17 Levanger kommune Driftskomiteen Sakliste

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen.

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer

Kommunestyrets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.04.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer