Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING"

Transkript

1 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 92/10 09/982 93/10 08/ /10 09/ /10 10/425 96/10 10/544 97/10 10/664 98/10 10/806 99/10 09/1779 REGULERINGSPLAN HOV SENTRUM REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING OMLEGGING AV DELER AV LIGUTUA OG HAUGSVEGEN - GBNR 95/1 VA-PLAN FOR DELER AV ROSTBERGET-BLÅKOLLEN HYTTEFELT SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG SØKNAD OM KONSESJON - GBNR. 80/19, 36 UTVIDELSE/NY BRYGGE I BÅTHAVNA I HOV - GBNR 60/13 Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING AV VELVÆRESALONG 100/10 10/ /10 08/ /10 10/ /10 10/ /10 10/ /10 10/ /10 10/ /10 10/ /10 10/638 SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD TOMTEPRISER I SØNDRE LAND KOMMUNE UTVIDELSE AV BARNEHAGEPLASSENE I FLUBERG BARNEHAGE UTEAREALET FJORDBO NYTT HØYDEBASSENG OG LEDNINGSANLEGG ODNES - SIKRE BRANNVANN M.M. TIL OMRÅDET LAND SAG OG ODNES SKOLE. INNFØRING AV ILO - KONVENSJON NR. 94 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPRUSTING AV SCHEESGUTUA LANDINGSLAGET I AMERIKA REFERAT + HELSE OG OMSORG 109/10 10/812 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl Hov, Reidar Eriksen Ordfører Knut Viset

3 Sak 92/10 REGULERINGSPLAN HOV SENTRUM Saksbehandler: Tore Stenseng Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/982 Saksnr.: Utvalg Møtedato 198/09 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet Innstilling: Planutvalget vedtar å legge forslag til reguleringsplan for Hov sentrum ut til offentlig ettersyn fram til 1.juli Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 3/10 Behandling: Tore Stenseng og Bente Myhre Borgan møtte og orienterte om saken Avtalt nytt møte kl for ytterligere drøfting Vedtak: Saken tas til orientering og drøftes nærmere i møte Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 24/10 Behandling: Tore Stenseng, Tore Hjerkinn og Bente Myhre Borgan møtte og orienterte om saken. Side 3 av 64

4 Sak 92/10 Følgende forslag til framdriftsplan ble lagt fram: - Orientering i komite 3 og kommunestyret Kart ferdig i løpet av februar. - Planutvalget legger ut til off. ettersyn i møtet (sakspapirer ut ) - Møte med Statens Vegvesen i mars - Folkemøte/informasjonsmøte i mars - Frist for innspill (6 uker + litt pga påsken) - Innspillsbehandling i planutvalget (sakspapirer ut ) Vedtak i kommunestyret Vedtak: Formannskapet tar saken til etterretning. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 57/10 Behandling: Ordfører foreslår at saken utsettes for innarbeiding av synspunkt som kom fram i møtet. Forslag fra ordfører ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Bakgrunn: Planutvalget har arbeidet med planforslag for Hov sentrum i høst, vinter og vår. Arbeidet har vært tema på en rekke møter i denne tiden. Nye initiativ fra grunneiere og næringsdrivende er kommet mot slutten av arbeidet, som dermed har blitt utvidet i tid. I vedlagte planbeskrivelse redegjøres det nærmere for planprosessen, merknader ved oppstart og planens innhold mv. Reguleringsplan for Hov sentrum består av plankart, bestemmelser og støysonekart. VEDLAGT: PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSKART (del av planen) FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER (del av planen) STØYSONEKART (del av planen) Side 4 av 64

5 Sak 92/10 RISIKO OG SÅRBARHET SJEKKLISTE Endringer i henhold til siste behandling i Planutvalget: Området nord for fv 247 er tatt ut av planområdet. Teksten i planbeskrivelsen og bestemmelsene er tilpasset dette. Bestemmelsene for områdene NF1 og NF2 er endret og må tas stilling til av utvalget før offentlig ettersyn. Administrasjonens forslag er slik: 18 NÆRING/ FORRETNING NF1 og NF2 Innenfor byggeområdene tillates håndverks- og produksjonsbedrifter, forretningsdrift, dagligvarehandel/detaljhandel/butikksenter, kontor, lager, atkomstveg, bensinstasjon, parkeringsanlegg, bussoppstilling, uteoppholdsarealer og annet som naturlig hører til reguleringsformålet. Det tillates også salg av plasskrevende varegrupper som biler, båter, motorkjøretøy, trelast, landbruksmaskiner, møbler, større byggevarer og tilsvarende. I område NF2 tillates det etablert skysstasjon, bussholdeplass og parkeringsplasser til bebyggelsen i område FKB1. Det tillates ikke virksomhet som etter kommunens skjønn vil medføre uakseptabel støy eller ulempe for nærliggende boligmiljøer. Areal utenfor byggegrense skal gis parkmessig opparbeidelse og skjøtsel. Grad av utnytting skal ikke overstige 70 %-BYA for NF1, og 50%-BYA for NF2. Bebyggelsen skal en kombinasjon av skrå og flate tak, med overvekt av flate tak. Innslag av skråtak skal ha vinkel mellom 23 og 37 grader. Maksimal tillatt mønehøyde er 7,5m på flate tak og 11,75 m på skrå tak, målt fra bygningenes laveste punkt mot terreng. Bebyggelsen skal ha lyse og hvite farger. Mørkere farger kan brukes på dekor og omramninger. Områdene i sør er adkomsten til Hov sørfra. Det skal legges særlig vekt på at utforming presenterer Hov og stedets byggeskikk på en god måte, og at bebyggelsen utformes slik at den ikke stenger helt mot det bakenforliggende landskapet og Grette gård. Jfr. også estetikkbestemmelser under allmenne bestemmelser ovenfor. Graden av utnyttelse er satt lavere rundt Statoilbygget og verkstedet (NF2) enn i området sør for Hovlandsvegen (NF1) fordi det er behov for plass til store kjøretøy og passering av busser, taxi mv. Problematikken rundt skrå/flate tak, takvinkler og mønehøyder: Side 5 av 64

6 Sak 92/10 Utbyggerne ønsker store, brede bygg som vil bli ekstremt høye dersom takvinkelen kreves til grader. Det vanlige for slike bygg er grader og da helst nærmere 10 enn 20. Pr i dag framstår området med flate tak. Bestemmelsen er utformet slik at dét fortsatt blir framtredende, men at det kreves at byggene brytes opp slik at deler av byggene får takvinkel som er gjengs ellers i Hov sentrum. Krav og hensyn: Plan- og bygningsloven krever at forslag reguleringsplaner legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Konklusjon - forslag: Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med de endringer som utvalget eventuelt måtte vedta i dagens møte. Side 6 av 64

7 Sak 93/10 REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Saksbehandler: Tore Stenseng Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/1090 Saksnr.: Utvalg Møtedato 100/08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Kommunestyret /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Klagen fra Joker Enger tas til følge og det reguleres inn rasteplass ved Joker Enger i tillegg til at rasteplass ved profil opprettholdes. Søndre Land kommune ønsker om mulig at kontrollplass ved Øvre Enger lokaliseres ved tidligere vedtatt rasteplass, profil 10500, slik at disse to formålene kombineres der. Klagen fra Struksnæs, Nedre Enger tas delvis til følge ved at berørte grunneiere og fagmyndigheter kontaktes vedrørende innregulering av gang- og sykkelveg ca 1 km nordover fra Grimebakken. Dersom g/s-veg kan reguleres inn etter en begrenset høring gjøres dét. Videre tas regulert betongrekkverk ved 75/1 ut av planen. Klagen fra Halmrast gård tas til følge ved at kommunen tilkjennegir at det ikke er ønskelig med kombinert trasé for driftsveg i landbruket og gang/sykkelveg forbi Halmrast gård. Vedtaket forutsetter løsningsrettet dialog mellom Statens vegvesen og grunneierne på Halmrast og Nedre Enger - i henhold til Søndre Land kommunes tidligere uttalelser og vedtak, referert i saksutredningen til Formannskapet 10.mars Under forutsetning av berørte grunneiere og fagmyndigheters aksept vedtas følgende mindre vesentlige endring: Undergang sør for profil i vedtatt plan flyttes til sør for profil og gang-/sykkelveg på vestsiden av fv 34 forlenges tilsvarende nordover. Side 7 av 64

8 Sak 93/10 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 136/08 Behandling: Plan- miljø- og næringssjef møtte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet anbefaler at Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for rv.34 Grime-Vesleelva slik den foreligger fra SVV med kart datert og bestemmelser datert Desember Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 42/08 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for rv.34 Grime-Vesleelva slik den foreligger fra SVV med kart datert og bestemmelser datert Desember Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 37/10 Behandling: Rådmannen orienterte om saken som forelegges til behandling i neste møte. Vedtak: Saken tas til etterretning. Side 8 av 64

9 Sak 93/10 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 58/10 Behandling: Instillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Klagen fra Joker Enger tas til følge og det reguleres inn rasteplass ved Joker Enger. Søndre Land kommune ønsker om mulig at kontrollplass ved Øvre Enger lokaliseres ved tidligere vedtatt rasteplass, profil Klagen fra Struksnæs, Nedre Enger tas til følge og det reguleres inn sammenhengende gangog sykkelveg langs hele parsellen. Videre tas regulert betongrekkverk ved 75/1 ut av planen. Klagen fra Halmrast gård tas til følge ved at kommunen tilkjennegir at det ikke er ønskelig med kombinert trasé for driftsveg i landbruket og gang/sykkelveg forbi Halmrast gård. Vedtaket forutsetter løsningsrettet dialog mellom Statens vegvesen og grunneierne på Halmrast og Nedre Enger - i henhold til Søndre Land kommunes tidligere uttalelser og vedtak, referert i saksutredningen nedenfor. Under forutsetning av berørte grunneiere og fagmyndigheters aksept vedtas følgende mindre vesentlige endring: Undergang sør for profil i vedtatt plan flyttes til sør for profil og gang-/sykkelveg på vestsiden av fv 34 forlenges tilsvarende nordover. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 19/10 Behandling: På grunn av behov for nærmere avklaringer med Statens vegvesen foreslo ordføreren å utsette saken. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Bakgrunn: Det vises til tidligere utsendt saksutredning til Formannskapets møte 10.mars og til Kommunestyrets møte 15.mars - der saken ble utsatt. Side 9 av 64

10 Sak 93/10 Det var uklarheter i kommunikasjon mellom Statens Vegvesen (SVV) og kommunens administrasjon som måtte avklares før Kommunestyret behandlet klagene. Det gjaldt i hovedsak temaet gang- og sykkelveg. Det er nå på det rene at en omregulering vil føre til vesentlig utsettelse av prosjektet. Krav og hensyn: Dilemmaet er følgelig: Det er klaget på at planen ikke har regulert inn sammenhengende gang- og sykkelveg langs hele parsellen og spesielt mellom Grimebakken og Enger kirke (ca 1 km). Kommunen ønsker i utgangspunktet at dette både reguleres inn og anlegges. En reguleringsprosess for å legge sammenhengende gang- og sykkelveg inn i planen vil imidlertid medføre vesentlig forsinkelse av prosjektet som nå er kommet dit hen at arbeidet med den konkrete byggeplanen i henhold til vedtatt reguleringsplan - er startet og godt igang. Alternative løsninger: Vurdering: Kommunen etterkommer klagen og krever sammenhengende G/S-veg langs hele strekningen. Kommunen etterkommer klagen delvis og krever G/S-veg mellom Grimebakken og Enger kirke. Kommunen etterkommer ikke klagen og fastholder planvedtaket. I følge byggeleder hos vegvesenet kan det være mulig å legge om veglinja litt innenfor gjeldende reguleringsplan slik at det blir mulig å få fram g/s-veg ca 1 km nordover fra Grimebakken.Traseen for g/s-veg på denne strekningen krever endring av reguleringsplanen. Administrasjonen kontakter berørte grunneiere og fagmyndigheter for om mulig å få en slik reguleringsendring gjennomført etter en begrenset høring. SVV foreslår ellers å prosjektere det som foreligger i den vedtatte reguleringsplanen, men i tillegg legge til rette for at det blir plass til mer g/s-veg slik at det er mulig å bygge den frem i tid, uten at den nye vegen skaper konflikt. De kan ikke legge inn noen store ressurser på Side 10 av 64

11 Sak 93/10 detaljprosjektering av g/s-veg da areal til dette ikke er tilgjengelig, men vil innarbeide mulighet for framtidig g/s-veg i prosjekteringen så langt det er mulig. Konklusjon - forslag: Når det gjelder klagen fra Joker Fall og Halmrast gård er det ikke endringer siden forrige behandling, så vedtaksforslaget vedrørende disse blir som sist. Når det gjelder endring av undergang ved golfbanen og g/s-veg nord for Grimebakken kontaktes berørte grunneiere og fagmyndigheter. Saken fremmes deretter for Kommunestyret i møtet 21.juni Side 11 av 64

12 Sak 94/10 OMLEGGING AV DELER AV LIGUTUA OG HAUGSVEGEN - GBNR 95/1 Saksbehandler: Bente Myhre Borgan Arkiv: GBNR 95/1 Arkivsaksnr.: 09/2213 Saksnr.: Utvalg Møtedato 94/10 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 (ny plandel, i kraft 1. juli 2009) og 93 j (bygningsdel av 14. juni 1985) gir Søndre Land kommune dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og godkjenner omlegging av deler av Ligutua og Haugsvegen på eiendommen Engelien, gnr 95 bnr 1. I medhold av lov om jord av 12. mai og gjeldende delegasjonsfullmakter, gir Formannskapet samtidig tillatelse til omdisponering av ca 2 daa dyrket mark til vegomleggingen. Foretaket Jarle Bjørnerud, autorisert maskinentreprenør, gis ansvarsrett for bygging og kontroll av bygging av vegen. Vedtaket kan påklages, jf forvaltningslovens bestemmelser. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes via Søndre Land kommune, tjenesteområde Plan, miljø og næring. Bakgrunn: Eiendom : Engelien, gnr 95 bnr 1 Tiltak : Omlegging av veg Tiltakshaver : Gudbrand Engelien, Ligutua 3 Søker : Jarle Bjørnerud, Autorisert maskinentreprenør, Dokka. Organisasjonsnr Side 12 av 64

13 Sak 94/10 Oversiktskart over Ligutua og Haugsvegen. Ligutua tar av fra Vestsidevegen, rett overfor Joker-butikken i Ligarda. Eksisterende trasé av Ligutua Eksisterende trasé av Haugsvegen Side 13 av 64

14 Sak 94/10 Omsøkt ny trasé Situasjonskart over tunet på Engelien, gnr 95 bnr 1. Vi ser at dagens trasé av Ligutua og Haugsvegen går tvers gjennom tunet på Engelien. Ligutua ønskes lagt på nedsiden av driftsbygningen mens Haugsvegen får ny trasé ca 100 meter lenger sør. Kårboligen (fra ca 1930) er tidligere godkjent revet. Side 14 av 64

15 Sak 94/10 Krav og hensyn: Kommuneplan for Søndre Land Arealdelen med tilhørende bestemmelser. Det er egne bestemmelser knyttet til planens LNF-områder (landbriks-, natur- og friluftsområder) og i disse områdene skal det tas spesielt hensyn til landbruk, natur, friluftsliv, kulturlandskap og vassdrag. Arbeid og tiltak navnt i plan- og bygningsloven 81, 84, 86 a og 93 tillates kun i forbindelse med stedbunden næring i LNF-områder. Andre arbeid og tiltak i enhold til de samme paragrafene er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel og kan bare godkjennes ved dispensasjon eller endring av planen. Plan- og bygningslovens bestemmelser om dispensasjon Søknad om dispensasjon Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. Skogloven Side 15 av 64

16 Sak 94/10 Godkjenning av landbruksveier skjer etter forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål med hjemmel i skogbrukslovens 7. Forskriften legger vekt på at veibyggingen skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal også legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv. Vedtaket må bygge på at de landbruksressurser veien har betydning for skal kunne utnyttes på en rasjonell og regningssvarende måte. Ved vurdering av søknadene skal det bl.a. legges vekt på å finne helhetsløsninger for skogbruk, jordbruk og andre formål veien tjener, uavhengig av eiendomsgrenser. Videre skal det legges vekt på de miljømessige konsekvenser bygging og bruk av veien vil ha for naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv. I vedtaket skal det fastsettes en tidsfrist for gjennomføring av nybyggingen eller ombyggingen. Hvis fristen oversittes faller godkjenningen bort. Kommunen kan sette vilkår for linjeføring, teknisk utforming og miljømessig tilpasning av veien. For veier til skogbruksformål kan det dessuten settes vilkår for skogsdrift på avgrensede arealer innen veiens dekningsområde dersom dette er påkrevd for å ivareta dokumenterte miljøverdier. Vedtaket kan videre omfatte vilkår som begrenser motorisert ferdsel på veien, herunder stenging med bom. Jordloven Etter jordlovens 9 må dyrket jord ikke brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikke disponeres slik at den ikke blir egnet til jordbruksproduksjon i framtida. Departementet (delegert til kommunen) kan i særlige tilfelle gi dispensasjon dersom det etter en samlet vurdering finner at jordbruksinteressene bør vike. Ved avgjørelsen skal det bl. a. tas hensyn til godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet en omdisponering vil gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres til jordbruksproduksjon. Samtykke til omdisponering kan gis på slike vilkår som er nødvendige av hensyn til de formålene loven skal fremme. Høringsuttalelser: Saken ble sendt på høring den 19. januar Fylkesmannens landbruksavdeling har ingen motforestillinger mot at kommunens innstilling til vedtak kan vedtas. Oppland fylkeskommune, fagenhet for kulturvern, har følgende uttalelse: Bygningsvern/nyere tids kulturminner. På eiendommen står tre SEFRAK-bygninger; låve/fjøs fra 1800-tallet 2. kvartal, stabbur tallet og våningshus 1800-tallet 2. kvartal. I tillegg står det en kårbolig, oppført på 1930-tallet. Side 16 av 64

17 Sak 94/10 Det vurderes slik at miljøet rundt SEFRAK-bygningene på Engelien Søndre vil bli bedre ved en omlegging av veien enn eksisterende situasjon. Det opplyses at kårboligen har stått tom lenge og forfalt, og at det er søkt om rivetillatelse i forbindelse med omlegging av gutua. Det er trist at kårboligen har fått stå til forfall. Vi vil be om at det vurderes å legge veien utenom kårboligen. Videre at det vurderes om bygningen kan settes i stand og tas i bruk. Automatisk fredete kulturminner. Ut fra våre arkiv har vi ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med kulturminner. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaketkan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. Vurdering: Både Ligutua og Haugsvegen er kombinerte skogsbilveger og atkomstveger for flere boliger. Krysset mellom disse to vegene går tvers gjennom tunet på Engelien. Dette er ingen god løsning og derfor ønskes vegen lagt om. Kommunens skogbrukssjef har vært på befaring sammen med grunneier: Kommunen har valgt å behandle vegsøknaden etter plan- og bygningsloven. Det antas da at særskilt godkjenning etter skogloven ikke er nødvendig. Det kan likevel være god grunn til å vurdere de faglige hensyn som skogloven og tilhørende forskrifter nevner. Omleggingen medfører at en parsell av vegen med større stigningsforhold enn Landbruksdepartementets vegnormaler for skogsveger legges ned. Dette har betydning for skogsdriften fordi det innbærer at vegen nå kan benyttes til tømmertransport hele året, samtidig som oppsittere i vegen får en vesentlig bedre atkomstveg til sine eiendommer. Vegen har for øvrig betydning for ca 350 daa produktiv skog med relativt høy andel ungskog og ca m 3 tømmer i eldre skog. For å oppnå akseptable stigningsforhold går det med noe dyrket mark i kurven nederst på jordet og langs jordets øvre kant. Her er jordsmonnet tynt og rålendt pga skogen ovenfor, og den nye vegen med grøft i overkant vil derfor gi bedre drenering og raskere opptørking. Vegomleggingen legger beslag på anslagsvis 2 daa dyrket mark. Det antas at det må gis samtykke til omdisponering etter jordlovens 9. Den aktuelle jordteigen ble oppdyrket på tallet og steinfyllingene mot bekken stammer fra denne oppdyrkingen og er derfor ikke gjenstand for bevaringstiltak. Side 17 av 64

18 Sak 94/10 Vegen er planlagt av profesjonell vegplanlegger tilknyttet Fylkesmannen/Oppland Skogselskap. Vegen er skissert gjennom kårboligen på Engelien. Denne bygningen stod lenge tom og forfalt, det ble søkt om rivetillatelse i desember Søknaden ble innvilget i delegert vedtak nr 5/10 januar 2010 (ref. til Formannskap). Bygningen ble brukt som brannøvelsesobjekt for Søndre Land brannvesen, varm øvelse, fullskala. Konklusjon - forslag: Fordelene ved en omlegging har stor betydning for beboerne på Engelien, som dermed får et bedre og trafikkfritt tun, oppsitterne langs vegen ovenfor får bedre atkomstveg og skogsdriften rasjonaliseres som følge av kortere traktorkjøring. Side 18 av 64

19 Sak 95/10 VA-PLAN FOR DELER AV ROSTBERGET-BLÅKOLLEN HYTTEFELT Saksbehandler: Bente Myhre Borgan Arkiv: GBNR 7/26 Arkivsaksnr.: 10/425 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/10 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i forurensningsloven 11 og 16, forskrift om begrenseing av utslipp 12 og plan- og bygningsloven 93 og 95 a godkjenner Søndre Land kommune VA-plan for deler av Rostberget Blåkollen hyttefelt og gir rammetillatelse for utslipp av avløpsvann på følgende vilkår: 1. Anbefalt avløpsløsning må følges dersom ikke mer detaljerte grunnundersøkelser dokumenterer en annen mulig løsning. Annen løsning enn det som er beskrevet i rapporten må godkjennes av kommunen i egen søknad. 2. Alle slamavskillere og tanker må plasseres slik at de kan tømmes med tankbil i henhold til kommunens forkrift for tømming av private septiktanker/slamavskillere. 3. Infiltrasjonsfiltrene er lokalisert på kart i rapportens vedlegg 3, og er i tillegg staket ut i felt. Dette er den lokaliseringen som ble funnet best egnet ved gjennomgang i felt, men det kan gjøres mindre justeringer dersom det oppstår praktiske problemer ved etablering av filteret. Det forutsettes at eventuelle store steiner fjernes fra infiltrasjonsfiltrene ved anlegging av grøften. 4. Der det er mye vann i bakken må det dreneres ovenfor infiltrasjonsfiltre. Slike dreneringer er ikke avmerket på kartet i rapportens vedlegg 3, men prinsipptegninger av dreneringsgrøfter er vist i vedlegg 10. Mye vann i bakken kjennetegnes spesielt på innslag av fuktighetselskende vegetasjon (myrvegetasjon). Der infiltrasjonsfiltre etableres nedenfor hytter vil disse normalt avskjære sivevann. Taknedløp og grunnmursdreneringer ledes utenom infiltrasjonsfiltre. Ansvarlig utførende av de enkelte anlegg må vurdere om det er behov for drenering ovenfor infiltrasjonsfilteret. 5. Gråvannsrenseanlegg med biofilter og infiltrasjonsanlegg (etterpolering) skal følge gjeldende retningslinjer i tilsvarende VA/Miljøblad. Dersom det skal benyttes andre typer prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg enn anlegg som er i samsvar med VA/Miljøblad nr. 60, må det legges fram tilfredsstillende dokumentasjon på behandlingseffektivitet (dvs. renseeffekt og hydraulisk kapasitet). 6. Tanker for bruk i avløpsanleggene skal i hovedsak settes ned uten spregning av fjell. Side 19 av 64

20 Sak 95/10 1. Det anbefales felles vannpost(er) i samsvar med rapporten. Lokalisering av felles punkt(er) for vannforsyning godkjennes separat senere når fagfolk med den spesielle kompetansen har vurdert områet. Det settes en frist til for gjennomføring av dette. Det må forventes at noen hytteeiere forvente at noen hytteeiere velger å bore egne brønner. Slike brønner bør lokaliseres oppstrøms infiltrasjonsfiltrene og mulig lokalisering av brønner er vist i vedlegg 3 i rapporten. Det må tas ut representative vannprøver for bakteriologisk analyse i hver av drikkevannskildene. Prøvene skal analyseres ved akreditert laboratorium. Kopi av analyseresultatene skal oversendes kommunen. Det må monteres plugg i hvert borehull for sikring/tetting mot innsig av forurenset vann. 2. Gråvannsrenseanlegg med biofilter (oftest prefabrikerte anlegg) trenger regelmessig ettersyn for å sikre stabil drift. Det skal derfor tegnes en serviceavtale. En slik avtale inngås med leverandør eller et lokalt firma med nødvendig kompetanse. Slamavskiller skal tømmes i samsvar med kommunens forkrift for tømming av private septiktanker/slamavskillere. 3. Toalettavløp fra alle hyttene må behandles separat. Det skal benyttes annerkjente løsninger innen kategoriene samletanker, biologiske toaletter og forbrenningstoaletter. 4. Søknad om utslippstillatelse for hver tomt sendes inn sammen med søknad om byggetillatelse for hytte/fritidsbolig. Utførelse av anleggene skal gjøres av godkjent foretak med ansvarsrett i den konkrete saken. Vedtaket kan påklages, jf forvaltningslovens bestemmesler. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes via Søndre Land kommune, tjenesteområde Plan, miljø og næring. Bakgrunn: Område : Deler av Rostberget Blåkollen hyttefelt, Søndre Land Vestås Oppdragsgiver : Ole Chr. Rostad Søker : Bioforsk Jord og miljø (organisasjonsnummer NO MVA) Bioforsk Jord og miljø har utarbeidet en avløpsplan for hyttefeltet Rostberget Blåkollen på Veståsen i Søndre Land kommune. Rapporten er todelt. Del 1 er selve søknaden om rammetillatelse for utslipp. Del 2 beskriver naturgrunnlaget og utnyttelse av stedlige jordmasser som resipient og rensemedium for avløpsvann. I del 2 er det også gitt rammevilkår for vann og avløpsløsninger i området (rammeplan). Avløpsanleggene er beskrevet i vedlegg. Beskrivelsen er så detaljert at det kan gis tillatelse til utslipp iht. kravene i forurensningsforskriften, for hvert enkelt anlegg. Byggherrene må imidlertid selv søke om byggetillatelse og igangsettingstillatelse iht. plan- og bygningsloven. Hytteområdet som inngår i denne rapporten omfatter 13 hyttetomter, hvorav én tomt har eksisterende hytte. Jordmassene består i hovedsak av tynn morene. Morenejorda har generelt noe begrensede egenskaper som rensemedium og resipient for avløpsvann. Jorda har ikke kapasitet til å ta imot avløpsvann i større, felles infiltrasjonsanlegg. Det er derfor utarbeidet en Side 20 av 64

21 Sak 95/10 avløpsplan basert på separate avløpsrenseanlegg for hver hytte, samt en felles infiltrasjonsgrøft for to hytter. Bioforsk Jord og miljø anbefaler at det i størst mulig grad velges felles vannforsyning og at vannforsyningen baseres på borebrønner i fjell. Med de foreslåtte renseløsningene forventes det høy tilbakeholdelse av fosfor, organisk stoff og smittestoff, slik at lokale vannforekomster ikke får endret tilstand og slik at en får god sikkerhet mot forurensning av drikkevannskilder. Oversiktskart (Rapportens vedlegg 1). Viser beliggenheten av hyttefeltet Rostberget Blåkollen som ligger på Fluberg Vestås. Side 21 av 64

22 Sak 95/10 Utsnitt av reguleringsplan for Rostberget Blåkollen hyttefelt (rapportens vedlegg 2). Område for avløpsplan er markert med rødt omriss (i planens norvestre hjørne). Foreslått område for felles vannforsyning er merket med skravert blått felt (utenfor planområdet). Dette området viser seg i ettertid å kunne komme i konflikt med eksisterende hytter i området, som ikke var lagt inn i kartgrunnlaget som Bioforsk benyttet. Ny lokalisering av felles vannpost(er) gjøres i løpet av sommeren Side 22 av 64

23 Sak 95/10 Kart over de 13 undersøkte tomtene i hyttefeltet (rapportens vedlegg 3). Anbefalt lokalisering av infiltrasjonsfilter for de 13 tomtene er vist på kartet. Kummer til anbefalt renseløsninger må lokaliseres slik at de er tilgjengelige for tømming og service/vedlikehold. Vurdering: Rostberget Blåkollen hyttefelt ligger slik til at det ikke kan tilknyttes offentlig avløpsledningsnett. Under slike forhold infiltreres avløpsvann normalt i stedlige jordmasser dersom disse er egnet. Hyttefeltet Rostberget Blåkollen består av 70 fritidstomter. 40 av tomtene ligger på grunneiendommen til Ole Chr. Rostad, som er oppdragsgiver for denne rapporten. De andre 30 Side 23 av 64

24 Sak 95/10 ligger på grunneiendommen til Øivind Tandberg. Det er usikkert nå utbygging sørøst for vegen vil starte opp. De 13 tomtene som rapporten omhandler er et naturlig avgrenset område med 10 tomter nordvest for vegen, samt tre tomter sørøst for vegen. Grunneier ønsker å konsentrere utbyggingen de nærmeste årene til dette området. Rapporten viser detaljerte løsninger for hver enkelt hyttetomt. Løsningene er utarbeidet på bakrunn av feltundersøkelser og VA/Miljøblad som dimensjoneringsgrunnlag. Det er tatt høyde for høy standard, alle anleggene er dimensjonert for 700 l gråvann per døgn, noe som også fanger opp store belastninger som ofte forekommer i påsken. Gråvann fra samtlige hytter ledes til gråvannsrenseanlegg med biofiltre. Det rensede vannet ledes til etterpolering i infiltrasjonsfiltre. Med de foreslåtte renseløsningene forventes det høy tilbakeholdelse av fosfor, organisk stoff og smittestoff, slik at lokale vannforekomster ikke får endret tilstand og slik at en får god sikkerhet mot forurensning av drikkevannskilder. Det er i hovedsak forutsatt at vannforsyningen løses ved at det etableres borebrønner i fjell. Det anbefales felles vannforsyning for hyttene. Det er imidlertid grunn til å forvente at noen hytteeiere velger å bore egne brønner. Alternativet til fellesbrønn(er) er derfor brønner på hver enkelt tomt. Slike brønner bør lokaliseres oppstrøms infiltrasjonsfiltrene. Det bør tas ut representative vannprøver for bakteriologisk analyse i hver av drikkevannskildene. Toalettavløp må behandles separat. Alternative løsninger er blant annet biologiske toaletter, forbrenningstoaletter, vakuumtoalett og tradisjonelle vanntoaletter med lavt spylevolum og oppsamling i tanker. Konklusjon - forslag: Valg av type renseløsninger og plassering av renseanleggene er gjort på grunnlag av grunnundersøkelser utført av personer med nødvendig jord- og avløpsfaglige kunnskaper. Det forventes høy renseeffekt med hensyn til forurensningsstoffer som fosfor, organisk stoff og smittestoff, og slik at lokalt overflatevann ikke får endret tilstand som følge av utbyggingen. Det er lite sannsynlig at drikkevannskilder vil bli forurenset av utslipp fra de planlagte renseanleggene. Administrasjonen mener derfor det kan gis rammetillatelse for utslipp av avløpsvann fra fritidsbebyggelse på 13 tomter i del av Rostberget Blåkollen hyttefelt på Veståsen i Søndre Land. Side 24 av 64

25 Sak 96/10 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG Saksbehandler: Einar Struksnæs Arkiv: V83 Arkivsaksnr.: 10/544 Saksnr.: Utvalg Møtedato 96/10 Formannskapet Innstilling: I medhold av lov om skogbruk (skogbrukslova) og gjeldende delegasjonsreglement i Søndre Land kommune, godkjenner Skogbrukssjefen nyanlegg av 450 meter skogsbilvei (Mæritbrennveien) i Askvig nordre skog, gnr 89 bnr 1 i Søndre Land som omsøkt. Hvis det under gravearbeidene i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal kulturmyndighetene kontaktes dersom gravearbeidene berører kulturminnene eller deres sikringssone på 5 meter. Det forutsettes at de to miljøregistreringene merket 1 og 2/3 forvaltes som forutsatt i avtale mellom skogeier og kjøper av tømmer. Godkjenningen mister sin gyldighet dersom anlegget ikke er ferdigstilt innen 5 år. Skogbruksmyndigheten skal ha skriftlig beskjed når veianlegget er ferdig. Veisøknaden er med dette ferdig behandlet i kommunen. Bakgrunn: Ola Askvig søker om tillatelse til å bygge 450 meter ny skogsbilvei (Mæritbrennveien) på sin eiendom Askvig søndre. Veien er planlagt bygd fra skogsveien Bragernesveien som igjen er tilknyttet hovedveianlegget Lomsjøveien rett sør for Åmot, jf. kartutsnitt nedenfor. Veien er planlagt av skogeier som for detaljplanleggingen vil engasjere profesjonell veiplanlegger. Veien er oppgitt å ha betydning for 600 daa produktiv skog og m 3 hvorav m 3 i H. kl 4 og 5. Side 25 av 64

26 Sak 96/10 Det foreligger lønnsomhetsberegning for anlegget som viser positiv kapitalverdi og tilfredsstillende høy internrente (ca 7 %). Veien er oppgitt å ha 100 % skogbruksfunksjon. Figuren nedenfor viser detaljkart med grovplanlagt veilinje. Krav og hensyn: Godkjenning av landbruksveier skjer etter forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål med hjemmel i skogbrukslovens 7. Forskriften legger vekt på at veibyggingen skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal også legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv. Vedtaket må bygge på at de landbruksressurser veien har betydning for skal kunne utnyttes på en rasjonell og regningssvarende måte. Ved vurdering av søknadene skal det bl.a. legges vekt på å finne helhetsløsninger for skogbruk, jordbruk og andre formål veien tjener, uavhengig av eiendomsgrenser. Videre skal det legges vekt på de miljømessige konsekvenser bygging og bruk av veien vil ha for naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv. I vedtaket skal det fastsettes en tidsfrist for gjennomføring av nybyggingen eller ombyggingen. Hvis fristen oversittes faller godkjenningen bort. Side 26 av 64

27 Sak 96/10 Kommunen kan sette vilkår for linjeføring, teknisk utforming og miljømessig tilpasning av veien. For veier til skogbruksformål kan det dessuten settes vilkår for skogsdrift på avgrensede arealer innen veiens dekningsområde dersom dette er påkrevd for å ivareta dokumenterte miljøverdier. Vedtaket kan videre omfatte vilkår som begrenser motorisert ferdsel på veien, herunder stenging med bom. I den grad veibyggingen kommer i konflikt med hensynet til å ivareta naturens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser, gjelder også Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldsloven). Alternative løsninger: Vurdering: Dette er en mindre vei med samlefunksjon der det er mindre krav til helhetlige løsninger uavhengig av eiendomsgrenser. Veien har betydning for så vel tilsyn, avvirkning, planting og stell av ungskog ved at alle disse tiltakene lettes som følge av innkortet terrengavstand. Økonomiske kalkyler inneholder en rekke forutsetninger som kan være gjenstand for diskusjon, men beregningen viser klar lønnsomhet basert på realistiske forutsetninger. Det ligger to til tre områder med registrerte miljøverdier innenfor veiens dekningsområde. Dette er arealer registrert i forbindelse med skogeiendommens miljøsertifisering og er forutsatt holdt urørt. Ut over dette er ikke saksbehandler kjent med at det finnes miljøverdier eller viltregistreringer i veiens trasé eller dekningsområde som tilsier at veien ikke bør bygges. Konklusjon - forslag: Veien kan bygges som omsøkt. Side 27 av 64

28 Sak 97/10 SØKNAD OM KONSESJON - GBNR. 80/19, 36 Saksbehandler: Einar Struksnæs Arkiv: GBNR 80/19, 36 Arkivsaksnr.: 10/664 Saksnr.: Utvalg Møtedato 97/10 Formannskapet Innstilling: I medhold av lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. 2 og gjeldende delegasjonsfullmakter, gir formannskapet konsesjon på erverv av skogeiendommene, gnr 80 bnr 19 og 36 i Søndre Land til Erik Brænden som omsøkt. Kjøpesummen for fast eiendom, kr ,- godkjennes. Konsesjonssøknaden er med dette ferdig behandlet. (Vedtaket må sendes med ved tinglysing av skjøtet.) Bakgrunn: Erik Brænden har ervervet skogeiendommen Hornslien, gnr 80 bnr 19 og 36 fra Dag Olav Lomsdalen Kalvig, Eina. Eiendommen består av to skogteiger og består av ca 678 daa skog, hvorav 650 daa er produktiv. Til eiendommen hører også et skogshusvære, ca 30 kvm i brukbar stand. Eiendommens beliggenhet er vist på kartet nedenfor Side 28 av 64

29 Sak 97/10 Kjøpesummen er kr ,- Konsesjonsgebyr kr 1.110,- påløper saken. Erik Brænden eier og driver fra før landbrukseiendommen Brænden som består av ca 70 daa dyrket mark og ca daa produktiv skog. Den omsøkte østre og største teigen ligger inntil skogeiendommen Erik Brænden har fra før. Fordi selger har en større skogeiendom i Vestre Toten og dessuten en mindre skogteig beliggende i Søndre Land på grensen mot Vestre Toten som han ønsker å beholde og drive i sammenheng med de øvrige eiendommene sine. Delingssamtykke er gitt av Vestre Toten kommune i sak 2/10 datert Krav og hensyn: Ervervet er konsesjonspliktig fordi omsøkt skogeiendom er over 500 daa, jf konsesjonsloven 4 pkt 4. Konsesjonsloven har som formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov. 2. landbruksnæringen. 3. behovet for utbyggingsgrunn 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 5. hensynet til bosettingen. Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det iht. 9 legges særlig vekt på 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 2. om erververens formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad. Alternative løsninger: Side 29 av 64

30 Sak 97/10 Vurdering: Kjøpet innebærer et rasjonaliseringssalg og er således i tråd med landbrukspolitiske retningslinjer. Kjøpesummen er åpenbart ikke høyere enn at den tilgodeser er samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Konklusjon - forslag: Konsesjons bør innvilges som omsøkt. Side 30 av 64

31 Sak 98/10 UTVIDELSE/NY BRYGGE I BÅTHAVNA I HOV - GBNR 60/13 Saksbehandler: Bente Myhre Borgan Arkiv: GBNR 60/13 Arkivsaksnr.: 10/806 Saksnr.: Utvalg Møtedato 98/10 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i komunedelplan for Hov og Fall, arealdelen med tilhørende bestemmelser, godkjenner Formannskapet omsøkte utvidelse/nybygg av brygge i båthavna i Kråkvika, Hov. Det skal legges ut tydelige bøyer for å skille fergetrafikken fra badeområdet. Bakgrunn: Hov Båtforening ønsker å utvide båthavna i Hov med noen gjesteplasser. Det er enighet mellom Hov Båtforening og Kolbjørn Haug om at ferga kan ligge på nordsiden av moloen, slik at det frigjøres en del plass inni selve havna. SKISSE som viser planene til Hov Båtforening. Nye brygger/utvidelser av brygger er vist med gul farge. Side 31 av 64

32 Sak 98/10 FLYFOTO med ønsket situasjon inntegnet. Det vil bli lagt ut bøyer ca meter fra moloen nord for ny fergebrygge, for å skjerme badeplassen for båttrafikk (foto er tatt ved Side 32 av 64

33 Sak 98/10 lav vannstand i fjorden). Krav og hensyn: Kommunedelplan for Hov og Fall Arealdelen med tilhørende bestemmelser. I bestemmelsene punkt 7 står det: Innenfor eksisterende byggeområder som ikke er regulert kan fortetting og utbygging og fradeling til slike formål, som hovedregel bare skje etter godkjent reguleringsplan. I lite konfliktfylte områder kan planutvalget fravike dette kravet. Planutvalget i Søndre Land kommune = Formannskapet. Utsnitt av kommunedelplan for Hov og Fall. Området rundt båthavna er lagt inn som Byggeområde; nåværende småbåthavn. Forslag til reguleringsplan for Fagerlund industriområde Mo gård. I bestemmelsene punkt 8.3 som gjelder privat småbåtanlegg, står det: Eksisterende småbåthavn i Kråkvika. Anlegget kan utbedres innenfor avsatt område. Tiltak på anlegget byggemeldes. Side 33 av 64

34 Sak 98/10 Forslag til reguleringsplan for Fagerlund industri, Mo gård. Omsøkte tiltak blir innenfor området avsatt til PSV-1; Privat småbåtanlegg (vann). Alternative løsninger: Vurdering: Det ønskes en ny fergebrygge på nordsiden av moloen, se skissen over. Denne bryggen får en bredde på ca 1,5 2,0 meter og en lengde på 10 meter. I tillegg ønskes 10 meter ekstra brygge innenfor denne, hvor en kan gå med tau når båtene skal settes ut. Før brukte de den gamle fergekaia til båtslipp, men den er ødelagt. De fleste båter blir satt ut før badesesongen starter. Inne i selve havna ønsker båtforeningen å ha noen gjesteplasser. Disse er tenkt plassert langs den søndre delen av moloen. Brygga blir 1,5 meter bred og ca 25 meter lang. I den nordøstre delen av havna vil det bli merket av både båt- og bilplass reservert brannvesenet. Utenfor badebrygga på moloens vestside, samt nord for ny fergebrygge, vil det bli lagt ut gule bøyer. Det skal ikke være båttrafikk i badeområdet innenfor disse. Bøyene i nord vil ligge ca meter fra fergebrygga. Ferga trenger ikke å snu ved brygga, den kan bakke ut. Kolbjørn Haug har vært i kontakt med kommunen for å finne en mulig plass hvor ferga kan dras opp på land. Området rundt den gamle fergebrygga kan være en mulig løsning, men det krever en restaurering av slippen samt klargjøring av velikeholdsansvar for slippen og vegen ned til slippen. Dette kan bli en sak for Formannskapet på et senere tidspunkt. Side 34 av 64

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Søndre Land kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel92/10 09/982 SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset XX.XX.XX Saksbehandler: Bente Myhre Borgan

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset XX.XX.XX Saksbehandler: Bente Myhre Borgan SAKSFRAMLEGG Ark: V83 Arkivsaksnr.: 11/16 l.nr. 11/861 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset XX.XX.XX Saksbehandler: Bente Myhre Borgan Sak: FORESPØRSEL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15.00 Befaringer før møtet Avreise fra Turistinformasjon i Eggedal kl. 09.00

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 5/164 Arkivsaksnr.: 11/598 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR 164 Rådmannens innstilling: 1. Skånland kommune vedtar i medhold

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): -Søknad om

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerd A. Myklebust Wang, Erik Bjørnsveen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2017/612-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 15.01.2016 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 238/1/662 Lnr.: 4550/15 Arkivsaksnr.: 15/405-13

Saksframlegg. Ark.: GNR 238/1/662 Lnr.: 4550/15 Arkivsaksnr.: 15/405-13 Saksframlegg Ark.: GNR 238/1/662 Lnr.: 4550/15 Arkivsaksnr.: 15/405-13 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt RANDSFJORDMUSEENE AS- SØKNAD OM FLYTTING AV PARKERINGSPLASS VED KITTILBU UTMARKSMUSEUM G/BNR 238/1/662

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 52/2 Arkivsaksnr: 2016/3982-5 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 52/2 Alstad østre - deling og dispensasjon Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 23.01.2013 Tid: 09:00 11.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Ine Lindalen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: Kl. 09.00 Kl 10.00 Informasjon og drøfting om budsjett/virksomhetsplan Kl 13.00 Styringsgruppe strategisk

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 19.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2595-16 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 09/6040 I KJELL ELIASSEN, DJUPOS, VALNESFJORD - SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT AV GNR. 60 BNR. 12 - KLAGE PÅ VEDTAK

FAUSKE KOMMUNE 09/6040 I KJELL ELIASSEN, DJUPOS, VALNESFJORD - SØKNAD OM FRADELING AV HYTTETOMT AV GNR. 60 BNR. 12 - KLAGE PÅ VEDTAK ADMNSTRATVT VEDTAK FAUSKE KOMMUNE 09/6040 Arkiv JouralpostD: sakd: 09/464 Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 062/09 T PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i Plan-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 10.02.2016 Tid: 09:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune.

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/107-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Delegert landbruk 3/17 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNRLG 148/1 Lnr.: 752/14 Arkivsaksnr.: 13/972-5

Saksframlegg. Ark.: GNRLG 148/1 Lnr.: 752/14 Arkivsaksnr.: 13/972-5 Saksframlegg Ark.: GNRLG 148/1 Lnr.: 752/14 Arkivsaksnr.: 13/972-5 Saksbehandler: Geir Halvor Vedum G/BNRLG 67/20 - KONSESJON MIDTENGET SKOG Vedlegg: Kartutsnitt M 1:5000 Brev fra Ivar Steine til Planutvalget

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 11.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/792 Klageadgang: Ja DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN TONNES FOR FRADELING AV BOLIGTOMTER FRA GNR 47/20 Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv:

Detaljer

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2009 62103/2009 2009/4870 76/38 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/152 Planutvalget 24.11.2009 Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy,

Detaljer

Etter en samlet vurdering anser Planutvalget at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Etter en samlet vurdering anser Planutvalget at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Arkivsaknr: 2015/475 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA LEIF KRISTENSEN OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET FOR FRADELING AV TILLEGGSTOMT TIL HYTTETOMT, OTERSTRANDA

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 17.03.2009 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Øyvind Leirset, telefon 32 22 04 92 Varamedlemmer

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - bygging av vei til hytte - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 34/37

Dispensasjonsbehandling - bygging av vei til hytte - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 34/37 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/630-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - bygging av vei til hytte - fra kommuneplanens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/374 Klageadgang: Nei BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON/ BRUKSENDRING FOR INNREDNING AV NAUST Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: EIEND/GN/BN

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen,

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen, Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Gerd A. Myklebust Wang, Erik

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 08.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte

Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte Arkiv: 15/4 Arkivsaksnr: 2016/2089-0 Saksbehandler: Victor Gamst Saksframlegg Saknummer Utvalg Planutvalget Møtedato Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Tilleggsareal til fritidseiendom- fra gbnr 191/1 til gbnr 191/11 Dispensasjon fra reguleringsplan Hindbjørgen hytteområde

Dispensasjonsbehandling - Tilleggsareal til fritidseiendom- fra gbnr 191/1 til gbnr 191/11 Dispensasjon fra reguleringsplan Hindbjørgen hytteområde Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2016/3490-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Tilleggsareal til fritidseiendom- fra gbnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet. Søknad om deling av gnr 95 bnr 1 for overføring til gnr 95 bnr 8 for uendret bruk Balsfjord kommune Vår saksbehandler Gudmund Forseth, tlf 77 72 21 26 Saksframlegg Dato Referanse 16.03.2012 2011/947-2951/2012 Arkivkode: 95/1 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Møtedato

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5504 Dato: 08.12.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling:... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt.

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt. Arkivsaknr: 2017/387 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Ny søknad om ny plassering av flytebrygge på Nordfugløy Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Gnr 320 bnr søknad om oppføring av skogskoie - klagebehandling

Gnr 320 bnr søknad om oppføring av skogskoie - klagebehandling Arkivsak. Nr.: 2015/1548-14 Saksbehandler: Gjermund Gomo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Gnr 320 bnr 001 - søknad om oppføring av skogskoie - klagebehandling Rådmannens forslag

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av hytte - gbnr 53/26, 7288 Soknedal - søker Arvid Dahl

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av hytte - gbnr 53/26, 7288 Soknedal - søker Arvid Dahl Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2013/3403-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av hytte -

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utleiehytte for laksefiskere - gbnr 20/1 - søker Vibeke Nordmo

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av utleiehytte for laksefiskere - gbnr 20/1 - søker Vibeke Nordmo Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2013/2038-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Rannveig Singsaas Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Averøy kommune Landbruks- og matdepartementet postboks 8007 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2405-4 Astri Christine Bævre Istad 18.12.2014 Høring - Forslag om

Detaljer

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.05.2014 Referanse: 12838/2014 Arkiv: L12 Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Saksnr

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune

Detaljer

Klage på vedtak - Dispensasjon fra arealdelen - Ny boligtomt 113/1 i LNF-A1 område - PL-sak 047/08

Klage på vedtak - Dispensasjon fra arealdelen - Ny boligtomt 113/1 i LNF-A1 område - PL-sak 047/08 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 03.03.2009 007/09 EKBAS Planutvalget 26.05.2009 017/09 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv: GBR-113/1, K2- : Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.06.2015 Tid: 08:30 09:45 og 12:30 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje

Detaljer