Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport"

Transkript

1 Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER FOR VANN - OG AVLØP 5 5. LØPENDE SELVKOSTGEBYRER FOR VANN- OG AVLØP 9 6. VURDERINGER KONKLUSJON 15 østfold kommunerevisjon iks 2

3 1. INNLEDNING Plan for forvaltningsrevisjon for ble behandlet i kontrollutvalget den 18. februar 2010, sak 10/4, og i kommunestyret den 3. mars 2010, sak 12/10. I prosjektplanen har kontrollutvalget støttet at regnskapsrevisjonen skal samkjøre sine handlinger på dette området i forhold til forvaltningsprosjektet. I prosjektplanen som kontrollutvalget vedtok den 17/ ble revisjonen bedt om å : Undersøke Hvaler kommunes etterlevelse av politiske vedtak vedrørende vann- og avløpsutbyggingen, samt kommunens systemer i forhold til tilkopling og drift av vann- og avløpsnettet. Videre fremkommer at regnskapsrevisjonen skal fokusere på følgende: Tilknytningsavgifter for vann- og avløp:: - Hva er reglene for beregning av tilknytningsavgift og er kommunens beregninger i tråd med regelverket? - Hva sier regnskapet for vann- og avløpsutbyggingen i forhold til budsjett og selvkost? - Åpner regelverket for å gi redusert tilknytningsavgift ved innbetaling av forskudd? - Er alle som har betalt forskudd tilkoplet? - Dersom ikke alle forskuddbetalere er tilkoplet, har kommunen midlene stående ubenyttet? - Åpner regelverket for å gi redusert tilknytningsavgift uten innbetaling av forskudd? - Hva er årsaken til redusert tilknytningsavgift uten innbetalt forskudd? - Er tilknytningsavgiftene spesielt høye på Hvaler i forhold til sammenlignbare kommuner? Løpende selvkostgebyrer for vann- og avløp: - Hva er reglene for beregning av løpende selvkostgebyrer og er kommunens beregninger i tråd med regelverket? - Dekker løpende selvkostgebyrer tilhørende kostnader? - Er fakturerte vann- og avløpsgebyrer riktige i forhold til forbruk og andre kriterier? - Er løpende selvkostgebyrer spesielt høye på Hvaler i forhold til sammenlignbare kommuner? 2. METODE OG AVGRENSNING Arbeidet er gjennomført av revisor Ole Hagen og Seksjonsleder for regnskapsrevisjon Jolanta Betker. Det er brukt ulike metoder i revisjonens kartlegging av kommunens praktisering av regelverket: - Gjennomgang av eksisterende rutiner og systemer - Intervju - Regnskapsanalyse østfold kommunerevisjon iks 3

4 Utdrag av retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, kommunens rutiner og beskrevet praksis utgjør faktagrunnlaget for å vurdere kommunens internkontroll og legges til grunn som revisjonskriterier for vurdering av etterlevelse av regelverket. Det er foretatt stikkprøvekontroll av kommunens fakturering av løpende vann - og avløpsgebyrer. Utgangspunktet for revisjonens utplukk er GAB- registeret (Nasjonalt register og informasjonssystem med data om landets grunneiendommer, eiere, adresser og bygninger). Kontrollbesøk er foretatt i løpet av sommeren 2011 og omfatter blant annet innhenting og kontroll av dokumentasjon som foreligger i kommunens faktureringssystem. Arbeidet omfatter kun forhold av betydning for vurdering av kommunens internkontroll, samt etterlevelse av regelverket. Arbeidet er utført i henhold til prinsipper om god kommunal revisjonsskikk. Kommunens kommentarer er vurdert og innarbeidet i rapporten. 3. SELVKOST H-2140 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet i januar Rundskriv T-9/86 fra Miljødepartementet: Retningslinjer for beregning av avgiftsgrunnlaget Selvkostkalkyle Av forskrift om vann og avløpsgebyrer i Hvaler kommune fremkommer det at kommunens nødvendige kostnader skal beregnes med utgangspunkt i selvkostprinsippet. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester definerer selvkost som den merkostnaden kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Bare kostnader som har en direkte, normal sammenheng med en forsvarlig forretningsdrift av vann- og avløpssektoren, skal legges inn i gebyrgrunnlaget. Videre er det valgt en modell der ytelsen splittes i tre delkomponenter : kjerneprodukt tilleggsytelser støttefunksjoner I selvkostkalkylen inngår også kapitalkostnader. Denne kostnaden representerer den årlige andelen av investeringskostnader som kan belastes brukerne. Investeringer i anleggsmidler kan ikke finansieres direkte av selvkostfond. Kapitalkostnadene (en beregnet størrelse) i gebyrgrunnlaget kalles også kalkulatoriske kostnader. Årlige kapitalkostnader består av to elementer: - Avskrivningskostnader, dvs. forringelsen av et driftsmiddels verdi ut fra slitasje og elde. - Alternativkostnaden, dvs. den avkastning kommunen alternativt kunne oppnå ved å plassere penger tilsvarende investeringsbeløpet i markedet. Videre er generasjonsprinsippet sentralt innenfor selvkostområdene, dvs. dagens brukere betaler dagens kostnader. østfold kommunerevisjon iks 4

5 Avsetning til og bruk av fond Dersom avgiftsnivået er satt for høyt, vil det oppstå overskudd innen vann- og avløpssektoren. Det kan også oppstå underskudd innen vann- og avløpsområdet, fordi kommunen ikke er pålagt å dekke alle kostnader innen området gjennom gebyrer. Dersom underskuddet ikke dekkes inn gjennom bruk av fond eller fremføres/overføres til kommende år, blir deler av kostnadene på vann- og avløpsområdet finansiert av andre deler av kommunebudsjettet. Kommunene bør kompensere brukerne for det rentetapet som påføres ved å binde kapital i kommunen, ved å renteberegne fondene. Det skal videre skilles mellom gebyr for vann og gebyr for avløp på grunnlag av kommunens kostnader forbundet med hver av disse sektorene.. Bruk av og avsetning til vann- og avløpsfond må av den grunn behandles særskilt. 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER FOR VANN - OG AVLØP Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 og rammeforskrift av 10. januar 1995 med senere endringer regulerer behandling av vann og avløp. Utgangspunktet for loven og forskriften er at brukerne av tjenesten i kommunen bør bære kostnadene forbundet med tjenesten. Hva er reglene for beregning av tilknytningsavgift og er kommunens beregninger i tråd med regelverket? I Forurensningslovens 25(Utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg), fremkommer at utgiftene til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg som drives av kommunen, dekkes av kommunen. Kommunen kan kreve full eller delvis dekning av sine kostnader ved innkreving av avgift i samsvar med Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. Videre kan vi i 23.(Rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg), lese at hvis det skjer tilknytning til kommunal avløpsledning, betales tilknytningsavgift etter ovennevnte lov. Tiknytningsavgifter inngår i beregning av selvkostkalkyle. Kommunestyret på Hvaler har for 2011 vedtatt følgende engangsgebyrer for tilknytning av vann og avløp. Gebyr 2011 Tilkobling bolig Tilkobling bolig Tilkobling hytte Tilkobling u/mva m/mva u/mva hytte m/mva Vann Avløp Gebyr størrelse for tilknytningsavgifter for boliger har økt gradvis fra 1995, hvor dette var på til sammen ca kr ,- til 2011, hvor det er på kr ,- inkl mva. Hytter hadde i begynnelsen noe lavere tilknytningsgebyrer enn boliger, men dette er i dag likt. For offentlig bygg, industri, næringsbygg fastsettes tilkoplingsavgiften etter byggets bruttoareal. østfold kommunerevisjon iks 5

6 I kommunens regnskap føres engangsgebyrene på ansvar Vann og avløp og art Tilknytningsavgifter MVA. Opplysninger om bergning av selvkost, herav vann- og avløp, fremkommer i kommunens årsregnskap og GKRS note 12. Beregning av tilknytningsavgift revideres i årsoppgjøret og revisjonen har, med unntak av behandling av forskuddsbetalte tilknytningsavgifter, ikke funnet vesentlige feil. Hva sier regnskapet for vann- og avløpsutbyggingen i forhold til budsjett og selvkost? Revisjonen har laget en oversikt over resultat, selvkostfond samt investeringer for perioden (se tabell under) for både bolig- og fritidseiendommer. Beløpene finnes i kommuneregnskapet, under ansvar vann og avløp og tjeneste vannforsyning og avløp. I tillegg har vi innhentet budsjettopplysninger for denne perioden og sammenlignet med regnskapet. År V o g A Årstall Inntekt årsgebyr (art 1640 og ) Regnskap Budsjett Inntekt tilknytning (art 1641) Regn- Bud- Skap sjett Kostnad Beregnet netto (inkl avskr og renter på inv) Resultat selvkost Avsetni ng og bruk (art 1550 og 1950) Selvkost- Fond Utgåend e balanse (selvkost note) Investert På det enkelte år (dette er inkl i kostnade r foran inkl avskr og renter) Abon. Antall 2006 V A V A V A V A V A Vi ser at budsjetterte tall for inntekter vdr. årsgebyr samsvarer godt med budsjettet, mens det er noe avvik mellom budsjettert inntekt for tilknytningsavgifter i år 2009 og Åpner regelverket for å gi redusert tilknytningsavgift ved innbetaling av forskudd? Regelverket for selvkost tilsier at engangs- og årsgebyrer for vann og avløp ikke kan overstige kommunens kostnader. Det er derimot ikke noe i veien for at kommunen tar lavere gebyrer enn sine kostnader. østfold kommunerevisjon iks 6

7 Administrasjonen opplyser at ordningen med innbetaling av forskudd på engangsgebyrer for tilknytning til vann og avløp startet i Videre opplyses at det pr er ca abonnenter som ikke er tilkoblet. Kommunen understreker at det er ikke lenger anledning til innbetaling av forskudd. Revisjonen har stilt spørsmål om det er blitt gitt i rabatt ved innbetaling av forskudd. Kommunen har i av den 31/8-2011sendt følgende svar: Det er ikke blitt gitt noe rabatt ved de eiendommer som foretok en innbetaling av tilkoblingsavgifter på forskudd. De hus/ hytter som innbetalte tilkoblingsavgifter i for eksempel 2003, betalte 2003 avgiften. Selve tilkoblingen kunne blitt utført flere år etter at innbetalingen ble foretatt. Tidlig på 2000 tallet steg avgiften for hytter med ca 40 % i løpet av en 2 års periode. Er alle som har betalt forskudd tilkoplet? Ordningen med mulighet for innbetaling av forskudd på engangsgebyrer for tilknytning til VA er i følge kommunen avsluttet i regnskapet Som nevnt tidligere har revisjonen fått informasjon om at det er ca abonnenter som ikke er tilkoblet. Kommunen har i en senere presisert at det er 77 abonnenter som har innbetalt forskudd er fortsatt ikke er tilkoblet. Forskuddet er ført på selvkostfond og ikke som gjeldspost i balansen. Dersom ikke alle forskuddbetalere er tilkoplet, har kommunen midlene stående ubenyttet? Ved en gjennomgang av kommunens regnskap for 2009 har revisjonen blitt oppmerksom på at kr ,- på selvkostfond avløp gjelder overføring av forskuddsbetaling til tilknytning av vann og avløp. Dette er ført i kommunens regnskap på ansvar Vann og avløp og art Teknisk. Som nevnt(se ovenfor) er det mange abonnenter som har innbetalt forskudd, men som fortsatt ikke er tilkoblet. Forskudd er ført på selvkostfond og ikke som gjeldspost i balansen. Beløpet utgjør kr ,- og fordeler seg slik: År Antall Kr Til sammen Kommunen forklarer at tilknytningsgebyrene har vært stigende og kommunen har (i tidligere år) gitt innbyggere og hytteeiere mulighet til å betale tilknytningsgebyrer på forskudd til gjeldende satser. På denne måten har abonnentene fått tilknytning til en lavere pris og kommunen har fått inn tilligere finansiering. Før kommunen begynte med selvkostfond i 2003 østfold kommunerevisjon iks 7

8 var forskuddene ført som egen post i balansen. Ved opprettelse av selvkostfond er forskuddene blitt ført på selvkostfond istedenfor som gjeld. Åpner regelverket for å gi redusert tilknytningsavgift uten innbetaling av forskudd? Hva er årsaken til redusert tilknytningsavgift uten innbetalt forskudd? På spørsmål om også andre enn de som har innbetalt forskudd har fått rabatt har kommunen henvist til kommunestyre sak 54/97 og informert om at Denne er blitt brukt ved flere anlegg der hvor kommunen har overtatt anlegget. Vi har også fått kopi av formannskaps sak 004/04. Her fremkommer at 2002 satser skulle gjelde frem til , denne ble forlenget frem til Dette gjelder for abonnenter på Nordre Sandøy, Søndre Sandøy og Herføl. Videre kan vi lese at i formannskapet vedtak av den ble det gitt klarsignal for utbygging av vann og avløp på Nordre Kirkøy.Her fremkommer at abonnentene skal betale inn et beløp som tilsvarer tilknytningsgebyret til anlegget. Dette beløpet var på kr ,- for ca 170 abonnenter. Etter at anlegget var nedbetalt overtok kommunen eierskapet. Andre som har koblet seg til i etterkant har betalt ordinær tilkoblingsavgift etter gjeldende satser. Det informeres også om at eiere av private vannkilder(brønner) som kom i konflikt med bygging av tunnelen ble håndtert av Statens Vegvesen da disse bygget tunnelen. Når det gjelder eiendommer som hadde private vannkilder og fikk disse ødelagt ved fremføring av vann og avløpsledninger fikk noen eiendommer gratis (slapp å betale tilkoblingsavgiften for vann) tilkobling til den kommunale vannledningen, uten at det ble stilt krav til dokumentasjon på vannkilden. Etter hvert stilte kommunen krav til en slik dokumentasjon (kvalitet, kapasitet), før de eventuelt fikk en erstatning. Kommunen har senere, via konsulent, tatt vannprøver selv i forkant før man startet opp graving ved slike områder. Er tilknytningsavgiftene spesielt høye på Hvaler i forhold til sammenlignbare kommuner? Revisjonen har innhentet Kostra- tall for kommuner som vi mener er sammenlignbare med Hvaler kommune. Deretter har vi satt opp en tabell (vedlegg 1)for å kunne sammenligne engangsgebyrer for tilknytning i Kommuner kan ha lave engangsgebyrer og isteden høyere årlige gebyrer. Det finnes trolig kommuner med generelt og samlede høyere gebyrer i landet, men det har ikke vært et poeng å søke spesielt etter dette her, men kun sammenlignbare kommuner. Som en slags fasit er det tatt med landsgjennomsnittet, som viser at Hvaler har en del høyere tilknytningsavgifter, men at forskjellen er mindre for årlige gebyrer Udrag fra tabell for bolig Gebyr 2011 inkl mva for bolig Sum gebyr bolig engang VA Hvaler (4.000 Fredrikstad ( Nøtterøy ( Smøla (2.148 Tjømø (4.700 Gjennomsni tt hele landet Kostra østfold kommunerevisjon iks 8

9 For hytter er tilknytningsgebyrer like med boliger for de sammenlignbare kommuner i tabellen over. Vi ser at Hvaler kommune har de høyeste gebyrene. Dette gjelder både i f.t. nabokommune på fastlandet og andre øykommuner. Smøla kommune har imidlertid høyeste årlige gebyrer for vann for boliger og hytter, og Tjøme er høyest når det gjelder engangs gebyr for avløp. Hvaler blir likevel dyrere når årlige gebyrer for vann og avløp vurderes samlet. Når også engangsgebyrer tas med er Hvaler høyest. 5. LØPENDE SELVKOSTGEBYRER FOR VANN- OG AVLØP Hva er reglene for beregning av løpende selvkostgebyrer og er kommunens beregninger i tråd med regelverket? Avgiftene, herav engangsgebyrer og løpende gebyrer skal ikke være større enn kommunens årlige utgifter til vann og avløp. Kommunen fastsetter størrelsen på tilknytnings- og årlige avgifter innenfor dette. Over- og underskudd det enkelte år justeres mot separate selvkostfond for vann og avløp. (Jfr Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Se H-2140, Kommunal og regionaldepartementet Kommunalavdelingen, januar 2003.) Selvkostregnskapet for de enkelte år revideres særskilt og vi har ikke funnet vesentlig feil eller avvik, unntatt feilføring av forskuddsbetalte tilknytningsavgifter. Dekker løpende selvkostgebyrer tilhørende kostnader? Løpende selvkostgebyrene dekker tilhørende kostnader og må også sees i sammenheng med engangsgebyrene. Dette er gjennomgått ved de årlige revisjonene og viser at de samlede selvkostgebyrene i hovedsak dekker de tilhørende kostnader, enten ved overskudd på det enkelte år, eller når det er underskudd dekkes dette av selvkostfondene. Resultat selvkost Avsetning og bruk (art 1550 og 1950) Selvkost- Fond Utgående balanse (selvkostnote) Vann Avløp Vann Avløp Vann Avløp Vann Avløp Vann Avløp østfold kommunerevisjon iks 9

10 Er fakturerte vann- og avløpsgebyrer riktige i forhold til forbruk og andre kriterier? Vi har foretatt stikkprøvekontroll av ca 50 eiendommer, med tre forskjellige typer eiendommer og deres plasseringer. Disse eiendommene ble valgt med utgangspunkt i kart med påtegnet gårds- og bruksnummer. Denne angrepsvinkelen ble valgt for å sikre å få med eventuelle eiendommer som ikke er med i KomTek(faktureringsprogram), da disse i tilfelle ikke ville fremkomme eller bli fakturert. Det ble gjennomgått 13 eiendommer fra Ødegårdskilen på Vesterøy, i hovedsak næring, 19 eiendommer fra øst på Vikerhavn på Asmaløy, i hovedsak hytter og 14 eiendommer fra Mørkedal (Gilbo) på Kirkøy, i hovedsak boliger. Dette utgjør 46 eiendommer, hvor noen av disse inneholder flere enheter. Gjennomgangen ble utvidet til også å gjelde renovasjon, feiing og slamtømming, da dette ligger inne på eiendommene på KomTek, sammen med fakturering av vann og avløp på den enkelte eiendom. Fakturering Vi har ikke funnet noen systematisk svikt (manglende fakturering)for VA eller andre relaterte selvkosttjenester. Men det er en bolig (Vikerhavn) som falt helt ut av fakturasystemet KomTek for alle typer kommunale avgifter. Dette skal ha skjedd ved overgang til KomTek fra fakturasystemet Proaktiv etter 4 termin Vi har beregnet at manglende fakturering utgjør ca kr ,- pr år, dvs. totalt ca kr ,- til reduksjon og fordeling av selvkostgebyrene i kommunen. Dette ble tatt opp med administrasjonen og revisjonen ble informert om at dette er korrigert den er blitt lagt inn med vann, avløp, renovasjon og feiing fra Det er ikke blitt etterfakturert for de 3 foregående år. Ut av et utvalg på 46 er det funnet en manglende fakturering. Allikevel har vi utvidet antall stikkprøver noe i det samme området, men det ble ikke funnet flere avvik. Stipulering for boliger Hvis kommunen ikke mottar måleravlesning av vannforbruk fra abonnentene har kommunen rett til å stipulere forbruket. I f.t. størrelsene på husene så er det vanligvis 170 m3 som skal stipuleres, i h.h.t. kommunens forskrifter 6. Ved revisjonens stikkprøver (et utvalg på 46 eiendommer) har vi funnet 7 avvik (15 %). Det gjelder en bolig (Vikerhavn) som er stipulert for 100 m3 og seks boliger (Mørkedal) som er stipulert til 130 m3. Disse funnene viser en lavere verdi enn det som burde ha vært i forhold til kommunens reglement. Vi har stilt spørsmål om hvor mange boliger som er fakturert med et stipulert forbruk lavere enn 170 m3. Kommunen har i den 19/7 informert at: For vann er det 427 abonnenter som har stipulert forbruk. Av disse har 396 abonnenter et forbruk under 170 m3. For avløp er det 533 abonnenter som har stipulert forbruk. Av disse har alle et stipulert forbruk under 170 m3. På vårt spørsmål om hvordan stipulert m3 forbruk ble lagt inn i fakturasystemet svarer kommunen at systemet legger inn fjorårets forbruk. østfold kommunerevisjon iks 10

11 Det betyr at manglende innrapportering fra forbrukere om måleravlesning av vannforbruk løses av kommunen enten ved å stipulere( noen ganger for lavt ), eller at fjorårets avlesning blir fakturert. Kommunen innrømmer at dette er feil måte og stipulere på. Pr. 31/ er det registrert (til fakturering) abonnenter tilknyttet vann og abonnenter tilknyttet avløp. I følge kommunes opplysninger utgjør antall abonnenter som er blitt for lite stipulert for vannforbruk på 13 % og for avløp 17 %. Etter våre beregninger er det ca 15 % av abonnentene som er blitt fakturert lavere enn kommunestyrets vedtatte gebyrsatser. Kommunen opplyser at det stipulerte forbruket er ikke blitt endret, men at dette vil skje i løpet av Revisjonen har laget beregning på hvor mye for lite stipulert og dermed for lite utfakturert gebyr utgjør for 1. halvår 2011 Stipulert for lite inkl mva Vann stipulert for lite a kr 15,84 Avløp stipulert for lite a kr 23,71 Sum VA bolig stipulert for lite Forbruk 20 m3 (1. halvår 2011) Forbruk 20 m3 Forbruk 20 m3 Antall bolig abonnenter 396 abonnenter vann 533 abonnenter avløp Sum inkl mva i forbruk for 1. halvår 2011 For lite fakturert 2011 i f.t. totalt fakturert for ,8 % ,8 % Våre beregninger viser at for lite fakturert 1. halvår 2011 i forhold til faktisk utfakturert utgjør 3,8 % for vann og 4,8 % for avløp. Fakturering - flere boenheter på samme eiendom I tilfeller der det finnes flere boenheter på en eiendom, skal alle enheter faktureres. Revisjonens har ikke funnet avvik ved stikkprøvekontroll. Vi har imidlertid stilt spørsmål om en eiendom (Mørkedal) inneholder tre istedenfor to boenhetene som denne eiendommen er blitt fakturert for. Kommunen har undersøkt det nærmere og det viser seg at: En bolig i Mørkedalen ligger i matrikkelen inne med 2 boliger og 1 garasje. I KomTek ligger eiendommen inne med 2 stk avløp, (fast/variabel), 2 stk. renovasjon og 2 stk feiing, men på 2 forskjellige avtale nummer, dvs. kommunen sender ut 2 separate fakturaer på eiendommen. Ut i fra gjeldende forskrift sitat; tilkoblingsgebyret skal være likt for alle abonnenter med unntak av eiendom med flere enn to bruksenheter. Videre opplyses det at kommunen ikke kan fakturere for 2 tilkoblingsgebyrer med mindre garasjen kan defineres som bruksenhet og hvor denne enheten er lagt inn med vann og avløp. De forskjellige varegruppene for årsavgift stemmer i hht matrikkelen, men den variable satsen er ikke korrekt ettersom det ikke er registrert noen vannmåler på eiendommen. Det understrekes at eiendommer som kommunen ikke har registrert vannmålernummer på, vil få et pålegg om dette i løpet av østfold kommunerevisjon iks 11

12 Har alle vannmålere i h.h.t. regelverket Kommunens reglement tilsier at selv om en abonnent ikke har innlagt kommunalt vann, men kun kommunalt avløp, så er det pålegg om å ha vannmåler på det alternative vannet. Dette for å kunne måle hvor mye det skal faktureres for vedrørende avløp. Kommunen informerer at det finnes abonnenter som er tilkoblet kommunalt avløp, men hvor kommunen ikke har fått registrert vannmålernummeret på eiendommen i avgiftsystemet. I henhold til gjeldende forskrift skal det installeres vannmåler på de eiendommer som er tilkoblet kommunalt vann og/eller avløpsnett. Målernummeret skal også være registrert i avgiftsystemet slik at kommunen kan sende ut måleravlesningskort til sine abonnenter. Bruk av måleravlesning - kontroll av faktisk forbruk og boplikten Det er naturlig at det er en viss variasjon i det avleste og innrapporterte vannforbruket fra den enkelte boligabonnent. I tilfeller der det innrapporterte forbruket var veldig lavt har revisjonen stilt spørsmål om måleravlesningen er korrekt eller om boligen benyttes i h.h.t. boplikten. Kommunen har gitt oss følgende svar Det er ingen rutiner mot boplikten innen vann og avløp. For å teste dette har revisor plukket ut en konkret bolig (Ødegårdskilen) som ikke har innrapportert mer enn et forbruk i 2009 på 60 m3 og i 2010 på 20 m3. Dette er veldig lavt sammenlignet med kommunens reglement for stipulering av forbruk på boliger som er på 170 m3. Tilknytning til vann og avløp i h.h.t. regelverket Av boenheter (SSB for Hvaler 2010) og hytter (Hvaler kommune sin hjemmeside pr 6/9-2011), til sammen eiendommer, er av tilknyttet vann og tilknyttet avløp. Kommunen har ikke et regelverk som sier at alle boenheter skal være tilknyttet, men at der vannkvaliteten er for dårlig på alternativt vann så kan boenheten pålegges å forbedre dette selv eller ved å legge inn kommunalt vann (vedtak i kommunestyret i 1997 sak nr 54 (KS 54/97). Innleggelse vann stiller automatisk krav til behandling av avløpsvann for alle typer eiendommer. Det fremkommer av undersøkelsen at ikke alle som etter kommunestyrevedtak skulle vært tilknyttet det kommunale vannettet er tilknyttet. Kommunen svar er som følger nei dette har ikke blitt fulgt opp med eventuelle pålegg. Dette med bakgrunn i kapasitetsmangel / omorganisering på personer innefor vann og avløpsavdelingen. Oppdatering og ajourføring av faktureringsprogrammet Faktureringsprogrammet KomTek gir mulighet for synkronisering mot GAB-registeret og vasking mot matrikkelen. Synkronisering mot GAB-registeret vil si at det er en rutine i fakturaprogrammet som kobler seg opp mot kartverket, som kommunen gjør for å ajourføre eierskifter og andre endringer rundt eiendommen, som dødsfall og lignende. Vasking mot matrikkelen er en større handling enn synkronisering, og er noe kommunen kan bestille hos Geokart, som viser sannsynligheten for at eiendommen mangler et gebyr. Vår kontroll viser at det foretas Gab synkronisering (ved eierskifte /dødsfall etc) ca 10 dager før kjøring av de kommunale avgiftene. og at sist vasking ble foretatt i forbindelse med endring av avgiftsystem fra Proaktiv til KomTek. Hvaler kommune gikk over til KomTek fra 1. termin i østfold kommunerevisjon iks 12

13 Annet Revisjonen har i tillegg til vann og avløp, foretatt stikkprøvekontroll av selvkostgebyr for renovasjon, slamtømming og feiing. Vi opplever at internkontroll er ivaretatt, men at denne kan ha blitt noe redusert for feiing etter at kommunen begynte å kjøpe denne tjenesten av Fredrikstad kommune i Det var 21 av de 46 i utvalget som er blitt fakturert for feiing. Dette er relativt mange som ikke faktureres, men vi har ikke undersøkt dette nærmere og det bør nevnes at det kan være naturlige årsaker til dette, som f. eks fyringsforbud eller at det er stor andel med hytter (mindre vanlig å ha pipe). Vi har bedt om informasjon om hvilken kommunikasjon (rutiner) kommunen har med feiervesenet i Fredrikstad, som gjennomfører feiingen. Dette i forhold til hvem som skal faktureres og hvilke eiendommer som feier har gitt fyringsforbud. Kommunen svarer at det har ikke vært noen kommunikasjon med feiervesenet i Fredrikstad etter at det ble inngått ny samarbeidsavtale med Fredrikstad Kommune. Er løpende selvkostgebyrer spesielt høye på Hvaler i forhold til sammenlignbare kommuner? I en undersøkelse vdr. løpende selvkostgebyr inkl. eiendomsskatt som er publisert i Kommunal rapport den 24/8-2011, kom Hvaler gunstig ut. Der har den rimeligste kommunen årlige gebyrer på kr 4.676,- og den dyreste kommunen kr ,-. Hvaler havnet i nedre halvdel med kr ,-. Da disse tallene oppgis å være hentet fra Kostra må trolig alle beløp legges til mva, for å se hva abonnentene faktisk må betale. Tallene er ikke helt sammenlignbare, da det ikke er alle kommuner som har eiendomsskatt, men beløpene sier likevel noe generelt om de kommunale avgiftene. I tillegg har revisjonen innhentet Kostra- tall for kommuner som vi mener er sammenlignbare med Hvaler kommune (vedlegg1)for å kunne sammenligne engangsgebyrer for tilknytning for Udrag fra tabell for bolig Gebyr 2011 inkl mva for bolig Hvaler (4.000 Fredrikstad ( Nøtterøy ( Smøla (2.148 Tjømø (4.700 Gjennomsn itt hele landet Kostra Sum gebyr bolig årlig vann Sum gebyr bolig årlig avløp Udrag fra tabell for hytte Sum gebyr hytte årlig vann Sum gebyr hytte årlig avløp Revisjonen har foretatt noe forenkelet analyse ved å legge 1/30-del av engangsgebyret, som er gjennomsnittlig avskrivingstid av 20 og 40 år på vann og avløp, til de løpende selvkostgebyrene. Dette gir et årlig løpende gebyr på kr ,- ((årsgebyr vann og avløp på kr 6.330,- + årsgebyr renovasjon kr 3.001,-+ årsgebyr feiing kr engangs kr (kr ,- delt på 30 år)). I praksis blir det omregnede engangsgebyret lavere da mange kommuner har en lavere utskiftingstakt en gjennomsittet her på 30 år. Det er her også tatt med østfold kommunerevisjon iks 13

14 renovasjon og feiing, da dette er med i oversikten i Kommunal rapport. Hvaler har ikke eiendomsskatt så kan ikke dette tas med. 6. VURDERINGER Revisjonen har i denne rapporten vurdert om kommunens etterlevelse av regelverker for vann- og avløp. Vi har også foretatt en vurdering av den interne kontrollen med hensyn til fullstendigheten av salgsinntekter (gebyrer). Det er avdekket forhold ved de gjennomgåtte kontrollpunkter, som revisjonen mener viser en del svakheter i den interne kontrollen. Hvaler kommune sine selvkostgebyrer for VA (tilknytningsgebyrer) kan vurderes som høye i f.t. andre kommuner. For lite stipulert forbruk kan gjøre at innbyggere vil få lavere kostnadsutvikling av selvkostgebyrene. Vår undersøkelse viser at kommunens fastsettelse av gebyrer er i tråd med regelverker, med unntak av feilføring av innbetalte forskudd for tilknytningsavgifter på kr ,- Revisjonen synes at det er positivt at kommunen i sitt svar utrykker at da disse pengene er ført inn på dagens selvkostfond vil det være aktuelt å kanskje splitte disse i et eget fond. Vår undersøkelse har vist at inntekter vdr. gebyrer samsvarer ganske godt med budsjett, men det fremkommer noe avvik for tilknytningsinntekter. Dette kan ha sammenheng med at det fortsatt er 77 abonnenter som ikke er tilknyttet til det kommunale nettet selv om de har betalt forskudd. Revisjonen mener at kommunen bør følge opp sitt eget kommunestyrevedtak KS 54/97 og sikre at innbyggerne har god vannkvalitet og at det håndheves at de som kan pålegges tilknytning blir fulgt opp. Samtidig får kommunen kontrollert at de eiendommer og boenheter som ikke er registrert med kommunalt vann og avløp faktisk ikke er tilkoblet. Revisjonen tolker regelverker dit hen at kommunens tidligere praksis med mulighet for innbetaling av forskudd på tilknytningsavgift, i h.h.t den til en hver tid vedtatte gebyrsats, ikke strider mot sentrale regelverket. I vår undersøkelse fremkommer at noen abonnenter har betalt lave tilknytnings gebyrer. Revisjonen er av den oppfatning tatt det har vært likebehandling, så lenge alle innbyggere har fått tilbud om å benytte seg av muligheten til å betale forskudd og at abonnenter til en hver tid må betale gjeldende tilknytningsgebyrer. Det skal ikke ha blitt gitt mulighet for å innbetale lavere tilknytningsavgift, enn den som er gjeldende på tidspunktet dersom det ikke er betalt forskudd. Vi opplever at kommunen har gitt oversiktlig og pålitelig info om boligabonnenter som er blitt stipulert for lite og kommunen har opplyst at dette vil bli rettet i Vi mener at det kan være vanskelig å vurdere antall boenheter på en eiendom, ved for eksempel spørsmål om det er innlagt vann og avløp i en garasje og hvordan disse garasjene benyttes. Dette med tanke på at det er høye priser på boliger og hytter i kommunen, og at det har vært utbyggingsstopp for hytter og mangel på boligtomter. Dette kan medføre risiko for at det finnes eiendommer som har bygninger som kan bli benyttet på en annen måte enn det som er søkt om og er registrert av kommunen. østfold kommunerevisjon iks 14

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN... 3 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 15.02.2017 i sak 17/16 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Økonomiplanperioden 2013-2016 Loppa kommune Behandlet i kommunestyret den 25.10.2012 Arne Dag Isaksen Driftssjef Monika Olsen Økonomisjef/ass.rådmann

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 19.1.2016 INFORMASJONSSKRIV 1/2016 REVISORS OPPGAVER VED REVISJON AV SELVKOSTOMRÅDER I ÅRSREGNSKAPET 0. Innledning Revisjonskomiteens informasjonsskriv

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 28.11.2016 nr. 1933 Forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 15.02.2017 nr. 197 Forskrift om

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.: Dyrøy kommune Den lærende kommune Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.: 77 18 92 35 231 04.12.2013 Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer Med

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 6. oktober 2017 15.05.2017 nr. 1305 Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE

FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE HOV, 12.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 11/1807 040 TDR/TDR/BRE FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 16.03.2012 nr.12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift om begrensning av forurensning 01.06.2004

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune 1 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/xx, den xx.xx.2011 med hjemmel i Lov om kommunale vass-

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr gjeldende fra 1.januar 2016. Vedtatt med hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012 nr.12 3 og 5 og lov mot vern om forurensning

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER Vedtatt av Spydeberg kommunestyre 17.6.2014 og Enebakk kommunestyre 31.3.2014 i medhold av lov om kommunale vass-

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune 02.12.13 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HARSTAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2013 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder:

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder: Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder: a) Sidene 41, 44-52 vedr. VA i budsjettdokumentet for 2015 tas ut, og erstattes med nye ved saksutsendelse til

Detaljer

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Hemsedal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

1. Formål. med lokal tilpassing til den sentrale. avløpsgebyrer. 2. Definisjoner og begreper 2. Definisjoner og begreper 2.1 Vann- og avløpsgebyrene

1. Formål. med lokal tilpassing til den sentrale. avløpsgebyrer. 2. Definisjoner og begreper 2. Definisjoner og begreper 2.1 Vann- og avløpsgebyrene Nåværende forskrift 1. Formål Denne forskrift gir utfyllende bestemmelser med lokal tilpassing til den nasjonale forskriften og tilrettelegger for størst mulig forutsigbarhet ved beregning av vann- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyre den XX.XX.XXXX i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Komunal drift FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 09.12.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Saksfremstilling: Forslag til endring i «Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune»

Saksfremstilling: Forslag til endring i «Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune» Saksfremstilling: Forslag til endring i «Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune» 1 Bakgrunn Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune ble vedtatt av bystyret 21.12.09

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE Vedtatt av bystyre den 17.desember 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing 2016 Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 16.12.2015 sak 142/15 Innhold Rammer for gebyrberegning... 3 Vann, avløp og septik... 3 Engangsgebyr

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE Kvæfjord kommune teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den18.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER HAMMERFEST KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer

Detaljer

ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017 BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER OG FORSLAG TIL VANN- OG AVLØPSGEBYR I SYNNFJELL ØST

ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017 BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER OG FORSLAG TIL VANN- OG AVLØPSGEBYR I SYNNFJELL ØST ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017 BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER OG FORSLAG TIL VANN- OG AVLØPSGEBYR I SYNNFJELL ØST Sammendrag: Forslag til forskrift har ligget ute til høring

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER - DYRØY KOMMUNE Vedtatt av Dyrøy kommunestyre

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. vedtatt av Rauma kommunestyre den 24. juni 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 09.12.2009 i sak 98/09 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017.

Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017. Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 80/16 med ikrafttredelse fra 01.01.2017. Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige kommunens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR vedtatt av kommunestyre i Borre den 5. november 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: M20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/332-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: M20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/332-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: M20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/332-3 Evaluering av ny vann- og avløpsforskrift og betalingsregulativet Rådmannens innstilling Kommunestyret tar rådmannens

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M00 &00 Arkivsaksnr-dok.nr: 03/460-15

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M00 &00 Arkivsaksnr-dok.nr: 03/460-15 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M00 &00 Arkivsaksnr-dok.nr: 03/460-15 NY FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR 3. GANGS BEHANDLING ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannens

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 1000 kr 1000 kr Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 Dønna kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrtyper 5 Engangsgebyr for tilknytning 6 Årsgebyr 7 Abonnementsgebyr

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. RENNESØY KOMMUNE Teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. vedtatt av kommunestyre den 22 mai 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER ØYER KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ØYER KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 25.11.2004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 25. juli 2017 15.06.2017 nr. 862 Forskrift om vann

Detaljer

VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2015

VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2015 SKIEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2015 1. Tilknytningsgebyr Ingen endringer i 2015 Betales for: Nye bygninger som tilkoples offentlig vann- og / eller avløpsnett Utvidelse > 20 m 2 av bygninger som

Detaljer

Innhold. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune. Kap.1 Generelle bestemmelser. 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner

Innhold. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune. Kap.1 Generelle bestemmelser. 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner Innhold Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune Kap.1 Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrer 5 Tilkoblingsgebyr 6 Årsgebyr 7

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift 1 Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2015 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Melhus er en mangfoldig kommune der

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

KOMMUNALE AVGIFTER FOR VANN, KLOAKK OG SEPTIKSLAM

KOMMUNALE AVGIFTER FOR VANN, KLOAKK OG SEPTIKSLAM Midtre Gauldal Kommune KOMMUNALE AVGIFTER FOR VANN, KLOAKK OG SEPTIKSLAM Gjelder for alle kommunale vannverk og avløpsanlegg GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2012 Vedtatt av kommunestyret, K-sak 74/10 Med hjemmel

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer

Kommunale avgifter 2017

Kommunale avgifter 2017 Kommunale avgifter 2017 Vevelstad kommune A. Vann, avløp og slamtømming vedtatt 14.12.2016 i PS 130/16, gjelder fom 1.1.2017 Pris for slamtømming indeksregulert 1.1.2016, med transportindeks 0,6 %. Pris

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland. Kapittel 1. Generelle bestemmelser

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland. Kapittel 1. Generelle bestemmelser Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland. Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre.. med hjemmel i forskrift 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 13/2322 Saksbehandler: Knut Terje Ellefsen Forslag til ny kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer, samt forslag til ny gebyrberegning Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE Holmestrand kommune Kommunaltekniske tjenester FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra 01.01.2009. Vedtatt av Trysil kommunestyre den 16.12.2009 i medhold 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 05.03.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøter: AP og SV kl. 08.30 ØVRIGE: kl. 09.00. Eventuelle

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet i styremøte av 07.10.2009 Vedtatt i representantskapet av 04.11.2009 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS abonnenter

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Gebyrregulativ for vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2011 64618/2011 2010/4293 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/139 Formannskapet 23.11.2011 11/168 Bystyret 08.12.2011 Gebyrregulativ

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE Fastsatt av Trøgstad kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift 1. juni

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Dønna kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Roger Bratland Kirsti Hoff Dato 20.11.12 Unntatt offentlighet.: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap 29.11. Kommunestyre

Detaljer

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser Side

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSKRIFT Rennebu kommune 1635-6000-6011 FORSKRIFT OM VANN- OG Side 1 av 6 AVLØPSGEBYRER Gyldig fra: 01.01.2009 Revidert: Revisjon nr: Formål og omfang Forskriften er vedtatt av Rennebu kommunestyre i

Detaljer

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter SELVKOSTREGNSKAPET Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter Egne erfaringer Bakgrunn Revisor i 6 år Økonomikonsulent/økonomisjef 6 år Selvkostregnskap i Narvik VAR Etterkalkulasjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

Vann- og Avløpsforskrift i Balsfjord kommune -2013

Vann- og Avløpsforskrift i Balsfjord kommune -2013 Lokal forskrift gjelder fra den 11.12.2013 og er hjemlet i: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr. 17 med endringar, seinast ved lov av 15. mars 2002 nr.5 Forskrift om kommunale vann-

Detaljer

TILKNYTNINGS- OG ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP E I G E R S U N D K O M M U N E. 1.0 Tilknytningsgebyr

TILKNYTNINGS- OG ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP E I G E R S U N D K O M M U N E. 1.0 Tilknytningsgebyr TILKNYTNINGS- OG ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP I E I G E R S U N D K O M M U N E Vedtatt av Eigersund kommunestyre 13.12.1976, med tillegg vedtatt av Eigersund formannskap 16.12.1976. Punkt 1.6 vedtatt av

Detaljer

Fellesnemnd Færder. Utvalg Møtedato Saksnummer Færder fellesnemnd /030

Fellesnemnd Færder. Utvalg Møtedato Saksnummer Færder fellesnemnd /030 Fellesnemnd Færder JournalpostID: 17/44117 Arkiv: Saksbehandler: Britt Helleren Jordhøy Telefon: 415 89 133 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Færder 2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Færder fellesnemnd

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 20.12. 2001, med endringer vedtatt i kommunestyret den 21.06.07 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE. Vedtatt i Storfjord kommunestyre den 12.12.2013. Forskriften trer i kraft 01.01.2014 I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra xx.xx.2015 Vedtatt av Trysil kommunestyre den XXXX i medhold 3 i lov av 16.03.2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forurensingsforskriften

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP Vedtatt av Fredrikstad bystyre den 09.02.2017, sak 13/17 Forskriften trer i kraft fra 09.02.2017 Med hjemmel i: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 16. mars 2012 nr

Detaljer

Gebyrregulativ FDV Vann, Avløp, Renovasjon, Slam, Septik

Gebyrregulativ FDV Vann, Avløp, Renovasjon, Slam, Septik Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/3195-1 Saksbehandler: Magnus Åhl Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 108/16 21.11.2016 Kommunestyret 77/16 12.12.2016 Gebyrregulativ FDV - 2017 - Vann, Avløp,

Detaljer

Vann- og avløpsetaten. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsetaten. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer Vann- og avløpsetaten Forskrift for vann- og avløpsgebyrer Forskriften er vedttatt av Bergen bystyre 10.12.2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og rammeforskrifter etter lovens

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER Vedtatt av Spydeberg kommunestyre dd.mm.åååå og Enebakk kommunestyre dd.mm.åååå i medhold av lov om kommunale

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kåfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kåfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2007 vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Jostein Barstad Saksmappe: 2009/6779-28577/2009 Arkiv: Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr gjeldende fra 1.januar 2018. Vedtatt med hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012 nr.12 3 og 5, lov mot vern om forurensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE Saksnr: 105/06 Gjeldende fra 1. april 2006 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 16. februar 2006, som sak nr. 08/06, i medhold av lov om kommunale vass- og

Detaljer

Gebyrregulativ vann og avløp Vedtatt i Notodden kommunestyre i sak xx /16 med ikrafttredelse fra

Gebyrregulativ vann og avløp Vedtatt i Notodden kommunestyre i sak xx /16 med ikrafttredelse fra Vedlegg 2 Gebyrregulativ vann og avløp - 2017 Vedtatt i Notodden kommunestyre i sak xx /16 med ikrafttredelse fra 01.01.2017. Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE Vedtatt av styre 22.10.2002 sak 110/02 Side 1 av 10 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE Vedtatt av styre 22.10.2002 sak 110/02 Side 2 av 10 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE...

Detaljer