Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til utvalgets leder. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John L. Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 56/15 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 68/15 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET /119 RS 69/15 RS 70/15 RS 71/15 PROTOKOLL FRA E-POSTMØTE I VERNEOMRÅDESTYRET FOR SKARDSFJELLA OG HYLLINGSDALEN PROTOKOLL FRA MØTE I VERNEOMRÅDESTYRET FOR SKARDSFJELLA OG HYLLINGSDALEN PROTOKOLL FRA MØTE I VERNEOMRÅDESTYRET FOR SKARDSFJELLA OG HYLLINGSDALEN RS 72/15 SVAR PÅ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - TYDAL KOMMUNE RS 73/15 SVAR PÅ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - TYDALSFESTIVALEN 2015 RS 74/15 SVAR PÅ SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - STORSYLEN OPP 2015 RS 75/15 SVAR PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLERING AV VOKSNE FRIVILLIGE OG ORGANISASJONSOPPLÆRING I TYDAL KOMMUNE SAKER TIL BEHANDLING 2013/ / / / / / /369 PS 57/15 PS 58/15 PS 59/15 PS 60/15 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE, ALLTJENESTE STUGUDAL AS SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN STUESJØ/HULVOLLEN GNR 185 BNR 1 I TYDAL - UTSETTELSE AV BOPLIKT KOMMUNAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR I TYDAL KOMMUNE OG INNFØRING AV SANITÆRREGLEMENT FOR VANN OG AVLØP - 2. GANGS BEHANDLING GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 2015/ / /120

3 PS56/15Referater

4 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Berit Øian Kåsen Varaordfører V/SP Lars Græsli Medlem AP/SV Mona Moan Lien Medlem AP/SV John Inge Sørensen Medlem TL Merknader Det ble orientert om :1.omstillingsprosjektet, 2. kulturscene, 3. budsjettstrategi (kommunestyret 18.06) Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lars-Erik Moxness Jo Vegard Hilmo Ingjerd Tuset Kristin Grytbakk rådmann konstituert nærings- og kultursjef sektorleder helse og omsorg konst. teamleder servicekontor Kristin Grytbakk Møtesekretær

5 Saksliste PS 52/15 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 63/15 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET /119 RS 64/15 SIGNERT MØTEPROTOKOLL 27/ /520 RS 65/15 RS 66/15 RS 67/15 TILSVAR - TILBAKEMELDING ETTER GJENNOMFØRT ÅRSREVISJON 2014 PROTOKOLL FRA MØTE I NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN OG ROLTDALEN OG SYLAN PROTOKOLL FRA MØTET I NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN OG ROLTDALEN OG SYLAN SAKER TIL BEHANDLING 2014/ / /490 PS 53/15 BUDSJETTJUSTERING - ANSVAR 4102 TYDAL NÆRINGSFOND 2015/39 PS 54/15 TV-AKSJONEN NRK REGNSKOGFONDET 2015/462 PS 55/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL PS 52/15 Referater Behandling i Formannskapet Ingen merknader PS 53/15 Budsjettjustering - ansvar 4102 Tydal næringsfond Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Ansvar 4102 Tydal næringsfond blir tilført kr ,-. 2. Beløpet belastas disposisjonsfondet.

6 PS 54/15 TV-aksjonen NRK Regnskogfondet Behandling i Formannskapet Forslag fra Lars Græsli om at formannskapet oppnevnes til kommunekomite for TV- aksjon NRK Ordfører er leder for TV- aksjon. Vedtak i Formannskapet Formannskapet oppnevnes til kommunekomite for TV- aksjon NRK Ordfører er leder for TV- aksjon. PS 55/15 Godkjenning av møteprotokoll Behandling i Formannskapet Møteprotokollen ble godkjent

7 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold Knut Tørresdal John Paulsby Elisabeth Paulsen Ellen Bull Jonassen MEDL MEDL LEDER MEDL MEDL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Jan Erik Andersen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

8

9 Saksliste Utvalgssaksnr ST 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - søknad om transport med snøscooter for oppfølging av åtestasjoner - NINA 2015/1871 ST 1/15 Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - søknad om transport med snøscooter for oppfølging av åtestasjoner - NINA Forvalters innstilling På bakgrunn av vurderingene over gir Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen NINA tillatelse til bruk av snøscooter til/fra godkjente åteplasser i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde i Røros og Tydal kommuner, på disse vilkår: 1. Tillatelsen gjelder for nødvendig transport med snøscooter til/fra åteplassene. Transportene må i størst mulig grad koordineres med annen transport til/fra fórautomater og kunstige hi. Det forutsettes at de korteste og mest hensiktsmessige traseene benyttes ved transportene. 2. Denne dispensasjonen gjelder fra og med den til og med den , samt for vintrene 2016, 2017 og 2018, da med 1. mai som siste kjøredag. 3. Tillatelsen er personlig for de som arbeider med fjellrevprosjektet og kan ikke overdras til andre. 4. Kjøringen må skje med hensyn til naturmiljø, reindrift og friluftsliv. Dersom det er aktuelt med transport etter at reinen er kommet fra Femundsmarka, må dette avklares med reindrifta. Denne tillatelsen er gitt i medhold av forskrift om vern av Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde, 3 punkt 5.3e, hvor det heter at forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til transport av varer og utstyr til hytter, buer og setrer og lignende. Transport skal fortrinnsvis foregå på eksisterende veger og kjørespor eller med luftfartøy eller beltekjøretøy på vinterføre. Tillatelsen skal medbringes under transporten for fremvisning til oppsyn eller politi når dette kreves. Andre forhold og klageadgang For ordens skyld vil verneområdestyret gjøre oppmerksom på at denne tillatelsen bare gjelder i forhold til forskrift om vern av Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde og ikke i forhold til motorferdselsloven og forskrift gitt i medhold av denne. Grunneiers tillatelse må også innhentes der dette er påkrevd.

10 Dette vedtaket kan i medhold av forvaltningsloven påklages til Miljødirektoratet. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim innen tre uker fra mottakelsen av dette brevet. Saksprotokoll i Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Behandling: Det ble avgitt tre stemmer for innstillingen. Knut Tørresdal foreslo at saken utsettes til neste ordinære møte i verneområdestyret, som er den Dette forslaget fikk to stemmer. Som et kompromisforslag foreslo sekratariatet v/jan Erik Andersen å gi dispensasjon som i innstillingen, men bare for denne vinteren, med behandling for de kommende vintrene på møtet den Dette har fått tilslutning fra tre medlemmer, mens to så langt ikke har meldt tilbake. I og med at det er flertall for denne løsningen, blir dette vedtaket, med justering av startdato til dagens dato. Vedtak: På bakgrunn av vurderingene over gir Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen NINA tillatelse til bruk av snøscooter til/fra godkjente åteplasser i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde i Røros og Tydal kommuner, på disse vilkår: 1. Tillatelsen gjelder for nødvendig transport med snøscooter til/fra åteplassene. Transportene må i størst mulig grad koordineres med annen transport til/fra fórautomater og kunstige hi. Det forutsettes at de korteste og mest hensiktsmessige traseene benyttes ved transportene. 2. Denne dispensasjonen gjelder fra og med den til og med den Tillatelsen er personlig for de som arbeider med fjellrevprosjektet og kan ikke overdras til andre. 4. Kjøringen må skje med hensyn til naturmiljø, reindrift og friluftsliv. Dersom det er aktuelt med transport etter at reinen er kommet fra Femundsmarka, må dette avklares med reindrifta. Denne tillatelsen er gitt i medhold av forskrift om vern av Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde, 3 punkt 5.3e, hvor det heter at forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til transport av varer og utstyr til hytter, buer og setrer og lignende. Transport skal fortrinnsvis foregå på eksisterende veger og kjørespor eller med luftfartøy eller beltekjøretøy på vinterføre. Tillatelsen skal medbringes under transporten for fremvisning til oppsyn eller politi når dette kreves. Andre forhold og klageadgang For ordens skyld vil verneområdestyret gjøre oppmerksom på at denne tillatelsen bare gjelder i forhold til forskrift om vern av Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde og ikke i forhold til motorferdselsloven og forskrift gitt i medhold av denne. Grunneiers tillatelse må også innhentes der dette er påkrevd.

11 Dette vedtaket kan i medhold av forvaltningsloven påklages til Miljødirektoratet. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim innen tre uker fra mottakelsen av dette brevet.

12 file://varncores01/pdftemp/ephortetyd/85715_fix.html Side 1 av Fra: Berger, Marit Dato: :19:29 Til: Aina Kant; Arnfinn Nordfjell; Kåsen Berit; Elisabeth Paulsen; Ellen Bull Jonassen; Ordfører Røros; Paulsby John Lidvar; Knut Tørresdal; Signy Thorsvoll; Sivert Berg Kopi: Andersen, Jan-Erik; FMST Postmottak; Røros kommune; Sør-Trøndelag fylkeskommune; Tyd.Postmottak Tydal kommune Tittel: Møteprotokoll fra e-postmøte verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Vedlagt oversendes: Møteprotokoll fra e-postmøte verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Med vennlig hilsen Marit Sophie Berger nasjonalparkforvalter Skarvan og Roltdalen og Sylan Skardsfjella og Hyllingsdalen Mobil:

13

14

15

16

17

18

19

20

21 file://varncores01/pdftemp/ephortetyd/85713_fix.html Side 1 av Fra: Berger, Marit Dato: :15:06 Til: Aina Kant; Arnfinn Nordfjell; Kåsen Berit; Elisabeth Paulsen; Ellen Bull Jonassen; Ordfører Røros; Paulsby John Lidvar; Knut Tørresdal; Signy Thorsvoll; Sivert Berg Kopi: Andersen, Jan-Erik; Tom Johansen; FMST Postmottak; Røros kommune; Sør-Trøndelag fylkeskommune; Tyd.Postmottak Tydal kommune Tittel: Møteprotokoll fra møte i verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Vedlagt oversendes protokoll fra møte i verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Med vennlig hilsen Marit Sophie Berger nasjonalparkforvalter Skarvan og Roltdalen og Sylan Skardsfjella og Hyllingsdalen Mobil:

22

23

24

25

26

27 file://varncores01/pdftemp/ephortetyd/89185_fix.html Side 1 av Fra: Berger, Marit Dato: :52:35 Til: Aina Kant; Arnfinn Nordfjell; Kåsen Berit; Elisabeth Paulsen; Ellen Bull Jonassen; Ordfører Røros; Paulsby John Lidvar; Knut Tørresdal; Signy Thorsvoll; Sivert Berg Kopi: Andersen, Jan-Erik; FMST Postmottak; Røros kommune; Sør-Trøndelag fylkeskommune; Tyd.Postmottak Tydal kommune Tittel: Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - møteprotokoll Vedlagt oversendes møteprotokoll fra møte i verneområdestyre for Skardsfjella og Hyllingsdalen Med vennlig hilsen Marit Sophie Berger nasjonalparkforvalter Skarvan og Roltdalen og Sylan Skardsfjella og Hyllingsdalen Mobil:

28 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Tydal kommune v/rådmannen 7590 TYDAL Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2015/ /2015 Saksbehandler Olav Harry Østby Dato Tlf Svar på søknad om skjenkebevilling - Tydal kommune Saken er behandlet med vedtaksnr. 14/15 etter myndighet delegert fra formannskapet Vedtak: Tydal kommune v/rådmannen innvilges skjenkebevilling i forbindelse med sommerfest i Vertshuslokalene den Dette er et lukket selskap. Det tillates skjenking av øl og vin i tidsrommet , samt brennevin i tidsrommet Skjenkeansvarlig er Rådmann Lars Erik Moxness. Bevilling i medhold av Alkohollovens 1-6, 3.ledd. All skjenking skal skje i eller innenfor avgrenset område utenfor Vertshusets lokaler. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Jo Vegard Hilmo konstituert sektorleder næring, kultur og landbruk Olav Harry Østby nærings- og ungdomskonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

29 Saksnr. 2015/588-2 Side 2 av 2

30 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Tydalsfestivalen v/mari Evjen 7590 TYDAL Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2015/ /2015 Saksbehandler Olav Harry Østby Dato Tlf Svar på søknad om skjenkebevilling - Tydalsfestivalen 2015 Saken er behandlet med vedtaksnr. 16/15 etter myndighet delegert fra formannskapet Vedtak: Tydalsfestivalen v/leder Mari Evjen innvilges skjenkebevilling i forbindelse med arrangementet den 17. og 18.juli 2015 på Stuguvoldmoen. Det gis tillatelse til skjenking av øl og vin i følgende tidsrom; Fredag fra kl Lørdag fra kl Det presiseres at all skjenking i tidsrommet på lørdag foregår kun i serveringsteltet og i lavvoen. Skjenkeansvarlig er Anne Randi Græsli, med Tone Cesilie Fremo som stedfortreder. All skjenking skal innen et avgrenset skjenkeområde, som er under kontinuerlig kontroll av vaktmannskapene. Skjenking tillatt på følgende steder: - Serveringsteltet - Lavvoen - Grillen Vedlagte kartskisse over området legges til grunn for bevillingen. Det har vært kontaktmøte med politiet, for å få avdekket de beste løsningene for alle parter. Bevilling gis i medhold av Alkohollovens 1-7. Gjeldende aldersgrense for skjenking må overholdes, og det forutsettes at skjenkeansvarlige har satt seg inn i regelverket som regulerer alkoholholdige drikker. Ingen skjenking til åpenbart berusede personer, og nekte disse adgang til skjenkeområdet. Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

31 Saksnr. 2015/160-5 Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Jo Vegard Hilmo konstituert sektorleder næring, kultur og landbruk Olav Harry Østby nærings- og ungdomskonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 2 av 2

32 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Storsylen Opp v/niklas Dyrhaug 7590 TYDAL Delegert vedtak Deres ref: Vår ref 2015/ /2015 Saksbehandler Olav Harry Østby Dato Tlf Svar på søknad om økonomisk støtte - Storsylen Opp 2015 Saken er behandlet med vedtaksnr. 15/15 etter myndighet delegert fra formannskapet Vedtak: Storsylen Opp v/niklas Dyrhaug innvilges et tilskudd på kr til profilering, markedsføring og videreutvikling av arrangementet. Beløpet tas fra Omdømmefondet. Løpet arrangeres for 7. gang, og har blitt et etablert og velfungerende tilskudd på arrangementskalenderen i Tydal. Løpet har Norgescupstatus for 2.året på rad, og har som målsetting å få tildelt NM i motbakkeløp. Sikkerheten har vært en suksessfaktor for arrangøren, og det har ikke forekommet alvorlige skader i det spektakulære løpets historie. Arrangøren samarbeider godt og konstruktivt med Norsk Folkehjelp i Tydal, Ambulansetjenesten, Reindriftsnæringa og Tydal Idrettslag. Tilskuddet kan utbetales ved henvendelse til kommunen, og det kreves regnskap og rapport om arrangementet i etterkant. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Lars Erik Moxness rådmann Olav Harry Østby nærings- og ungdomskonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

33 Saksnr. 2015/490-2 Side 2 av 2

34 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» «KONTAKT» Delegert vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2014/ /2015 Jo Vegard Hilmo Svar på søknad om støtte til skolering av voksne frivillige og organisasjonsopplæring i Tydal kommune Saken er behandlet med vedtaksnr. 13/15 etter myndighet delegert fra formannskapet Sør-Trøndelag 4H søkjer Tydal kommune om tilskott til skolering av vaksne frivillige og organisasjonsopplæring. Tilsaman blir det søkt om kr 5000,-. Tydal 4H er eit aktivt og veldrive lokallag som gjer ein stor innsats for barn og unge i Tydal. Tydal kommune støttar drifta i laget kvart år gjennom tildeling av kulturmidlar. Vi støtter gjerne opp om 4H lokalt, men då gjennom direkte støtte til Tydal 4H. Det finst ikkje rom for å støtte regionale eller nasjonale paraplyorganisasjonar av typen Sør-Trøndelag 4H gjennom vårt næringsfond. Vedtak: Søknadane avslås. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

35 Saksnr. 2014/369-5 Med hilsen Jo Vegard Hilmo konstituert sektorleder næring, kultur og landbruk Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 2 av 2

36 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2015/533-2 Saksbehandler: Jo Vegard Hilmo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 57/ Søknad om etableringsstøtte, Alltjeneste Stugudal AS Vedlegg: Søknad om oppstartmidler Saksopplysninger Alltjeneste Stugudal AS er eit nystarta enkeltpersonsføretak på Stugudal. Føretaket skal utføre eit breitt spekter av praktiske tenester, i hovudsak til hyttefolk i området. I søknaden nemnast «snømåking, både på vei og fra tak, vindusvasking, vasking, maling, trefelling, hagearbeid og andre enklere vaktmestertjenester både hos hyttefolk, men også hos fastboende» som potensielle arbeidsoppgåver. Føretaket har estimert oppstartskostnader på til saman kr. Dette omfattar både kontormaterielle og diverse utstyr (sjå søknad for detaljar). Finansieringa er tenkt fordelt slik: Eigenkapital: kr Lån: kr Oppstartstilskott kr Totalt kr Personen bak føretaket, Sebastian Kvithammer, har jobba i mange år ved Væktarstua og er slik sett godt kjend både blant hyttefolk og fastbuande på Stugudal. Vurdering Søknaden er grundig gjennomtenkt og det blir vurdert som særleg positivt at søkjaren har gjort avtalar med andre aktørar i området. Det er vidare liten tvil om at det er behov for denne typen

37 tenester på Stugudal og det er sannsynleg at etterspurnaden etter slike tenester vil auke i framtida. Søknaden må kunne seiast å vera i tråd med strategisk næringsplan der hytteturisme blir omtalt som eit viktig satsingsområde. Formannskapet har tidlegare praktisert ei ordning med å gi eit visst tilskott til nyetableringar av denne typen. Tilskotta har vori på mellom kr og kr. I dette tilfelle er det søkt om kr kr. Formannskapet har tidlegare hatt eit relativt restriktiv praksis på å gi tilskott til utstyr som ikkje medfører faste installasjonar. Det visast her til tidlegare saker der «utstyr» som t.d. traktorar, mjølkerobot, naudstraumaggregat ikkje har vorti godtatt som investeringar som kan få tilskott. Kostnadsoverslaget frå Alltjeneste Stugudal AS inneheld for ein stor del investeringar i form av utstyr som i teorien kan omsettast vidare. Det tilrås difor at ein her gir eit etableringstilskott på kr i samsvar med tidlegare saker. Rådmannens innstilling 1. Alltjeneste Stugudal får innvilga eit tilskott på kr ,-. 2. Tilskottet blir belasta ansvar 4102 Næringsfondet. 3. Utbetaling vil skje ved framlagt dokumentasjon på utgifter og firmaattest. 4. Tilsagnet er gyldig i to år frå tilsagnsdato.

38 Alltjeneste Stugudal AS v/sebastian Kvithammer Stugudalsvegen Tydal Tydal Kommune V/Næringsetaten 7590 Tydal Søknad om oppstartsmidler Jeg har i en lengre tid sett at et firma som kan ta seg av enklere oppgaver for å forenkle hyttefolk og fastboende sin hverdag, er noe vi behøver i Tydal. Etter å ha bodd i Tydal siden i 2008, og jobbet i en bedrift som har mye kontakt med hyttefolk, ser jeg at det er økende etterspørsel etter enklere vaktmestertjenester. Bare på Stugudalen er det ca 1300 hytter, og mange av disse ønsker ikke å bruke all sin fritid på å vedlikeholde hytta si. Når de er på hytta, er det fjellet og naturen som Tydal har å tilby som betyr noe. Det er det de vil bruke fritiden på. Min tanke er at mitt firma skal kunne tilby tjenester som snømåking, både på vei og fra tak, vindusvasking, vasking, maling, trefelling, hagearbeid og andre enklere vaktmestertjenester både hos hyttefolk, men også hos fastboende. Min andre tanke er at jeg også kan bistå allerede eksisterende firma. Jeg kan stille som en «hjelpemann» hos ulike firma, og i og med at jeg har både førerkort klasse BE, C, S og T er dette noe som gjør at jeg også kan stille som sjåfør på ulike oppdrag. Kort om bakgrunnen til firmanavnet. Jeg valgte navnet Alltjeneste, fordi jeg ville ha et navn som ikke satte noen begrensninger i forhold til hva jeg kan tilby for tjenester. Det vil si alle mulige slags tjenester. Alltjeneste! Jeg har allerede sikret meg noen samarbeidspartnere og de er følgende: Væktarstua Hotell - Oppussing/vask/vedlikehold innendørs Sylene Eiendom - Vedlikehold utendørs av bygningsmassen til Væktarstua Hotell Ellen, Stugudal Hytteservice - Samarbeid om kunder og arbeidsoppgaver Tydal Utleieservice - Leier meg ut som hjelpemann Selbu Fysikalske - Vasking og vedlikehold av hus Mebia - Leier meg ut som hjelpemann I næringsplanen for Tydal står det blant annet at: «Det er nødvendig å fokusere på videreutvikling av dagens bedrifter samtidig som det stimuleres til nyetablering innenfor områder der kommunen har fortrinn. En økning i privat næringsliv er nødvendig bl.a. med sikte på å gjøre lokalsamfunnet mindre avhengig av kommunale arbeidsplasser.» Med oppstart av mitt firma, vil det skape en egen arbeidsplass for meg, samtidig som det frigjør en 100%-stilling ved Væktarstua Hotell, hvor jeg har jobbet de seneste 7 årene. Ved å starte et nytt firma vil også muligheten finnes for utvidelse av firmaet med nyansettelser i fremtiden, slik som Næringsplanen for Tydal kommune legger vekt på.

39 Investeringer Kontormateriell Skrivebord og stol, 3000kr Datamaskin, ASUS ROG G671JM, 8990kr (Art.nr ) Faktureringsprogram 2000kr oppstart, 180kr/måned Printer, HP Officejet Pro X476dw, 3990kr (Art.no ) Verneutstyr Støvel, Stihl, 1260kr (Art.nr ) Sko, Stihl, 1160kr, (Art.nr ) Jakke, Stihl, 3400kr (Art.nr ) Bukse, Stihl, 3750kr (Art.nr ) T-skjorte, 200kr Briller, 490kr Hansker, Stihl Dynamic, 690kr /Art.nr /12-15) Hørselvern med radio, Stihl, 990kr Skogshjelm med hørselvern og visir, Stihl, 630kr (Art.nr ) Arbeidsklær med firmalogo, 3000kr Malerklær med firmalogo, 3000kr Plenklipper, Viking MB 4 RTP Bioklipper, 8490kr Plentraktor, Viking MT 4097 SX, 26490kr (Art.nr ) Ryddesag/gresstrimmer, Stihl FS 410, 8190kr (Art.nr ) Motorsag, Stihl MS 241 C-M, 7190kr (Art.nr ) Hjelpemidler motorsagarbeid 67kr Jordfreser, Viking HB 445, 6390kr, (Art.nr ) Høytrykkspyler, Stihl RE 163 PLUS, 6690kr (Art.nr ) Våt-/Tørrstøvsuger, Stihl SE 62 E, 1690kr (Art.no ) Kostmaskin, Stihl KG 550, 2100kr (Art.nr ) Snøfreser, Husqvarna, ST 327 PT, 30449kr (Art.no ) Snøspade, Fiskars, 499kr Snøskuffe, Fiskars, 990kr Hageutstyr Trillebår, Fiskars, 899kr Stige, Fiskars, 890kr Plastrake, Fiskars, 299kr Jernrake, Fiskars, 399kr Rive, Fiskars, 399kr Krafse, Fiskars, 450kr Spade, Fiskars 390kr Spisspade, Fiskars, 390kr Spett, Fiskars, 490kr Arbeidsbil med firmalogo, Peugeot Partner 1,4, 25000kr Henger, BK-hengeren PL 0730T, 15000kr ATV (med vinsj) med henger, Polaris, 75000kr Vaskeutstyr ( Klut, mopp, moppstativ, vaskemiddel, med mere) 2000kr

40 Vindusvasker, Kärcher WV 70 plus, 499kr Bilpleieutstyr (Svamp, avfetting, sjampo, interiørvask, med mere) 2000kr Totalt: kr Finansieringsplan Eget kapital 85000kr Lån 85000kr Oppstartsstøtte 85000kr Totalt kr Jeg håper på en positiv behandling av søknaden og ser fram til et godt samarbeid med Tydal Kommune. Med vennlig hilsen Sebastian Kvithammer, Alltjeneste Stugudal AS

41 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 185/001 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Gunhild Fløttum Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 58/ Formannskapet 58/ Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Stuesjø/Hulvolden gnr 185 bnr 1 i Tydal - utsettelse av boplikt Vedlegg: 185/1 Søknad om fritak eller utsettelse av boplikt Utsnitt gårdskart 185/1, M: 1:10000 Utsnitt gårdskart m/ kartlag dyrkbar jord, M: 1:10000 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. Saksopplysninger Mary Ingebjørg Aas fra Narvik søker i brev datert om fritak, evt. utsettelse av boplikten ved erverv av eiendommen Stuesjø-Hulvolden gnr 185 bnr 1 i Tydal. Søker fikk i sak FS-39/10 utsettelse av boplikt fram til En søknad om fritak er å betrakte som konsesjonssøknad på erverv av eiendommen da boplikten etter konsesjonslovens 5 2. ledd ikke skal oppfylles. Søknaden skal vurderes i henhold til konsesjonsloven 9. Opplysninger om eiendommen: Stuesjø-Hulvolden ligger ved nordvestenden av Stuggusjøen i Tydal. Eiendommen består av én teig. I følge gårdskart fra Skog og landskap består eiendommen av 29 daa fulldyrka areal, 554 produktiv skog og 208 daa annet areal. Innmarksareal leies i dag ut til søkers bror, eier av Patrusli (176/3), som nytter det til hestebeite. Eiendommen har siden 1940-tallet blitt drevet sammen med Patrusli 176/3.

42 Husene på eiendommen ble brukt som helårsbolig til Fra 1942 ble husene brukt om sommeren frem til I perioden bodde søkers farfar og onkel der som pensjonister. Søker har benyttet husene og eiendommen til fritidsformål etter at hun overtok eiendommen i Våningshus: Ble bygd i Huset er av middels standard. 1,5 etasjes bygg med full kjeller. En del av rommene er oppgradert innvendig. I stua ble vinduer skiftet for noen år siden, da ble det delvis etterisolert rundt vinduene. Det er innredd et lite bad i kjeller. Omtrent halve huskassen er påbygd med del fra eldre bolig på eiendommen. Denne delen er tømra, resten er reisverk. Det er foretatt en restaurering av drenering rundt huset for 3 år siden. Det er innlagt strøm, vann og kloakk. Driftsbygning: ble bygd i Tømmerbygning av bra standard. To-etasjes bygg. Innredning fra den tid bygget ble oppsatt, men en solid og godt ivaretatt bygning. Brukes i dag som lager. Låvebru er av dårlig standard. Det står deler av eldre bolig av dårlig forfatning på tunet. Det er bygd eget redskapshus på 1980-tallet, men setningsskader har gjort huset dårlig. Dette brukes også som lager. Opplysninger om søker: Søker bor i Narvik og arbeider der som sykepleier. Hun er oppvokst på Patrusli 176/3, og kjøpte eiendommen Stuesjø-Hulvolden av sin far i Det opplyses at hvis dagens pensjonsregler ikke endres vil søker blir pensjonist fra Dette oppgis som grunn til utsettelse av boplikten. Vurdering Lovgrunnlag: Saken behandles etter Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven). En følge av lovendringen i 2009 er at muligheten for å søke fritak fra boplikt opphørt, og eiere som ikke kan eller vil oppfylle boplikten, må søke konsesjon. Konsesjonslovens formål ( 1) skal regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, allmenne naturinteresser og friluftsinteresser og hensynet til bosettingen. 5: Ved erverv av bebygd eiendom hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 25 dekar, eller mer enn 500 dekar skog er konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 1 og 2 betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst 5 år. Som bebygd eiendom regnes her eiendom med bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig. Saken behandles etter 6 (bopliktens innhold): Erverver som etter 5 2. ledd har boplikt på en eiendom, skal ta eiendommen som sin reelle bolig. En eiendom er tatt som reell bolig hvis eieren er registrert bosatt på eiendommen etter regler fastsatt i eller medhold av lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering. Det vil si personer regnes som bosatt der de regelmessig har sin døgnhvile. Lovbestemt boplikt påhviler eieren selv. Konsesjonsmyndighetene skal ut fra hensynet til en helhetlig ressursforvaltning, bosetting og kulturlandskap ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig plikt for eier. Ved tvil om hvordan samfunnsinteressene best kan ivaretas skal det legges korrigerende vekt på søkers tilknytning til eiendommen og søkers livssituasjon ( 9).

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Stuesjø/Hulvolden gnr 185 bnr 1 i Tydal - utsettelse av boplikt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Stuesjø/Hulvolden gnr 185 bnr 1 i Tydal - utsettelse av boplikt TYDAL KOMMUNE Arkiv: 185/001 Arkivsaksnr: 2010/190-11 Saksbehandler: Gunhild Fløttum Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Søknad om konsesjon på erverv

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 24.08.2015 Tidspunkt: 09:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

TYDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak om avslag på fritak fra boplikt på Stuesjø/Hulvolden gnr 185 bnr 1 i Tydal

TYDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak om avslag på fritak fra boplikt på Stuesjø/Hulvolden gnr 185 bnr 1 i Tydal TYDAL KOMMUNE Arkiv: 185/001 Arkivsaksnr: 2010/190-18 Saksbehandler: Hege Hopen Amundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Behandling av klage på vedtak om avslag på fritak fra boplikt

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. John Inge Sørensen MEDL TL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. John Inge Sørensen MEDL TL TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 09:00-12.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 16 MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Averøy kommune Landbruks- og matdepartementet postboks 8007 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2405-4 Astri Christine Bævre Istad 18.12.2014 Høring - Forslag om

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/8667 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg for areal, miljø og teknikk

Utvalg for areal, miljø og teknikk TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ketil Nilsen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 49/7/15 Arkivsak: JournalpostID: 16/6585 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Sørflata Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 78/8 Arkivsak: JournalpostID: 16/6128 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 03.08.2016 Konsesjon på erverv av eiendom som tilleggsjord Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven MEDL TL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven MEDL TL TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 19:00-20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2 Saksframlegg Arkivnr. V62 Saksnr. 2010/1236-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr Dokumenter i saken:

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/189 14/1881 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING NY BEHANDLING - SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR.85 BNR.2. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkivsak: 09/1232-7 Arkivkode: GBNR 085/002 Klageadgang:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 49/7/15 16/914 16/6585 Ragnhild Haugen 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPE T TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPE T TILLEGGSSAKLISTE TOLGA KOMMUNE Møtested: Storstua, kommunehuset Møtedato: 09.04.2015 Tid: kl. 09.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPE T TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 23/15 Tittel SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM EGGEN/NYTRØ

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling:... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13

Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13 Mona og Oddvar Henninge Skaraåsvegen 900 3550 Gol 11.11.2013 Utval for natur og næring 3550 Gol Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13 Søknaden gjelder fradeling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås Saksframlegg Arkivnr. 174/4 Saksnr. 2016/1361-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise

Detaljer

Utvalg for areal, miljø og teknikk

Utvalg for areal, miljø og teknikk TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for areal, miljø og teknikk Væktarstua, Stugudal Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 17:00-22:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ketil Nilsen

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen Fræna kommune Landbruk Det kongelige landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2841-3 Jermund Vågen 16.12.2014 Høringsuttalelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 100/33/87 Arkivsaksnr.: 17/215-2 GUNN SYNNØVE STRØMME BJØRAVÅG - SØKNAD OM KONSESJON UTEN BOPLIKT VED ERVERV AV FAST EIENDOM. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 28.06.2016 2016/1021-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Astrid Helene Opedal Follafossvegen 1335 7796 FOLLAFOSS Melding

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM KONSESJON PÅ GULLHAUGEN GNR. 156 BNR. 8,12 - VEDR. BOPLIKTA RÅDMANNENS FORSLAG

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 19.03.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 Dato: 19.01.2017 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Saksbehandler: Ivar Dybdahl 1633/26/2. SØKNAD OM KONSESJON GRUNNET MANGLENDE BOSETTING

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 07.04.2015 008/15 Kommunestyret 13.04.2015 023/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 07.04.2015 008/15 Kommunestyret 13.04.2015 023/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 7 GBNR-74/7 15/198 15/1372 Ragnhild Haugen 17.02.2015 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Berit Øian Kåsen Lars Græsli Mona Moan Lien John Inge Sørensen

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Berit Øian Kåsen Lars Græsli Mona Moan Lien John Inge Sørensen TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møtested Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 31.10.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Berit

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.06.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.06.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 04.06.2015 Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.06.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): -Søknad om

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 38/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/4809 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 14.06.2016 Behandling av konsesjonssøknad Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Saksfremlegg Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens 11 innvilges

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/1913-11 ROLV VIDAR OG JAN EVEN LIAN. SØKNAD OM KONSESJON. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: Søknad om konsesjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune.

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/107-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Delegert landbruk 3/17 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Mildrid Einmo Steinsveien 96 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/5339-3 Kirsti Jakobsen, 27.10.2016 Søknad fra Mildrid

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 59/1 16/1252 16/8681 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Linvik i Varntresk Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.12.2016 2016/1051-16 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Terje Haugan Olav Myntmesters gt. 71 2315 HAMAR Melding om

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom. Fagsamling i Loen Anne Pernille Asplin

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom. Fagsamling i Loen Anne Pernille Asplin Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom Fagsamling i Loen 23.10.13 Anne Pernille Asplin Hvorfor konsesjon? 1 (lovens formål) Loven har til formål å regulere og kontrollere

Detaljer

E 32:4=;-. : "i?.'~i 1. Ansvarlig advokat: Steinar Fagerholt

E 32:4=;-. : i?.'~i 1. Ansvarlig advokat: Steinar Fagerholt i 3 E 32:4=;-. : "i?.'~i 1 «_ i ['2.: PP. Ziliä.. Eukojpgys Sør-Troms regionråd Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad Vår ref.: Deres ref.: SF/2938 Ansvarlig advokat: Steinar Fagerholt Harstad: 29. april

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, 27/46 og 27/47 22.05.2009

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 07.07.2016 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 23.05.2013 Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM HAMARØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 MELDING OM POLITISK VEDTAK FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM Kommunestyret

Detaljer

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 9/6 9/12 Arkivsak: JournalpostID: 16/6614 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 30.08.2016 Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583 SØKNAD OM OPPHEVELSE AV BOPLIKT I LYUBRÅTEN GNR. 71/12 OG 17 KNUT RUGLAND Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD Rådmannens innstilling: 1. Viser til søknad om konsesjon

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom FMHEs fagligsamling for kommunal landbruksforvaltning 3.10.2013 aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven 1 formål: Loven

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

GBNR.52/1. EVELYN SCHEI. M.FL. KLAGE. AVSLÅTT SØKNAD OM KONSESJON. Vedlagt følger utskrift av ovennevnte sak sammen med alle dokumentene i saken.

GBNR.52/1. EVELYN SCHEI. M.FL. KLAGE. AVSLÅTT SØKNAD OM KONSESJON. Vedlagt følger utskrift av ovennevnte sak sammen med alle dokumentene i saken. Rissa kommune Fylkesmannen i Sør Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 Trondheim Deres ref. Vår ref. Dato 36816/2014//5MWA 26.11.2014 GBNR.52/1. EVELYN SCHEI. M.FL. KLAGE. AVSLÅTT SØKNAD OM KONSESJON. Vedlagt

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 1/8, GBNR - 1/216 16/1193 16/8169 Ragnhild Haugen 03.11.2016 Konsesjon på erverv av eiendom, Utigård Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunen som landbruksmyndighet

Kommunen som landbruksmyndighet Kommunen som landbruksmyndighet Konsesjonsloven Gravberget, 25. oktober 2017 Seniorrådgiver Jon Jamtli 1 Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98 1 Lovens formål Loven har til formål å regulere og kontrollere

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 11.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe Saksframlegg Arkivnr. 187/3 Saksnr. 2010/3397-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord landbruks- og utmarksnemnd Møtested: Åfjord rådhus Stokksund Møtedato: 13.01.2016 Tid: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord landbruks- og utmarksnemnd Møtested: Åfjord rådhus Stokksund Møtedato: 13.01.2016 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Åfjord landbruks- og utmarksnemnd Møtested: Åfjord rådhus Stokksund Møtedato: 13.01.2016 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Solgunn Barsleth som sørger for innkalling

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 5/164 Arkivsaksnr.: 11/598 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR 164 Rådmannens innstilling: 1. Skånland kommune vedtar i medhold

Detaljer

Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune - Vurdering av innføring av nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) etter 7 i konsesjonsloven.

Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune - Vurdering av innføring av nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) etter 7 i konsesjonsloven. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L70 Arkivsaksnr: 2016/840-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 46/2016 02.06.2016 Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune

Detaljer

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 29.10.2013 EIBE/2013/1017-6

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 29.10.2013 EIBE/2013/1017-6 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift 1 av 5 Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 29.10.2013 EIBE/2013/1017-6 Lise og Vidar Solem Høeg Jarlheimsbakken 5 7041 TRONDHEIM Vår saksbehandler Direkte

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: Tidspunkt: Befaring Møte

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: Tidspunkt: Befaring Møte Møteprotokoll Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: 17-18.08.2016 Tidspunkt: Befaring 17. 18.08.2016. Møte 17.08.2016 20.30-21.30 Følgende faste

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 19.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Hovedutvalg for nærmiljø og kultur behandlet i møte sak 8/14. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Hovedutvalg for nærmiljø og kultur behandlet i møte sak 8/14. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Randaberg kommune Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement Postboks 8007, Dep 0030 OSLO postmottak@lmd.dep.no Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato: 13/2529-5 105 V60 &13 PLA/JOR/AGBC 29.01.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.09.2015 Tid: 13:00 14:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 14.10.2011 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, Per Arild Torsen, May-Britt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 15.01.2016 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06.

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-V60 12/165 12/3170 Hilgunn Anita Iversen 30.04.12 Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 12.10.15. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 12.10.15. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 12.10.15 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Inge Svelmo. Varaordfører Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Inge Svelmo. Varaordfører Medlem TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører

Detaljer