Landrapport - NORGE Situasjonen ved norske universitet og høgskoler. Møte i Nordisk parallelspråksnettverk Marielyst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landrapport - NORGE Situasjonen ved norske universitet og høgskoler. Møte i Nordisk parallelspråksnettverk Marielyst 30.-31."

Transkript

1 Landrapport - NORGE Situasjonen ved norske universitet og høgskoler Møte i Nordisk parallelspråksnettverk Marielyst mai 2011

2 Mål og meining Ein heilskapleg norsk språkpolitikk St. meld. nr. 35 ( ) Overordna språkpolitisk mål: at norsk skal vera hovudspråk og nasjonalspråk i Noreg, at norsk skal vera eit samfunnsberande og fullverdig språk (s. 22) Tiltak regjeringa vil fremja forslag om å lovfesta at universitet og høgskular har ansvar for vedlikehald og vidare utvikling av norsk fagspråk (s. 23)

3 Domenetap Mål og meining framhevar domenetap som ei av dei største utfordringane i utforminga av ein nasjonal språkpolitikk. Begrepet domenetap brukes både om prosessen der et språk gradvis presser et annet til side innenfor et domene eller fagområde, og om resultatet der et språk har gått ut av bruk innenfor et gitt fagområde (Ja takk, begge deler).

4 Parallellspråkbruk I samsvar med Norsk i hundre! er det målet om såkalla parallellspråkbruk som står fram som svaret på det som i dag kan sjå ut til å vera ei tiltakande utvikling i retning av domenetap for norsk språk. (Mål og meining s. 98) Det er grunn til å streka under at styrking av norsk språk på ingen måte dreier seg om å halda engelsk ute (Mål og meining s. 96).

5 Hva forstås med parallellspråklighet? domener der to eller flere språk er i bruk, og der ett språk, i vårt tilfelle norsk, alltid vil være det foretrukne språkvalget når det ikke er nødvendig å bruke et fremmedspråk (Norsk i hundre! 2005:16) det overordnede målet for språkpolitikken må være å hindre slike domenetap for norsk ved at en greier å etablere de utsatte domenene som parallellspråklige (Norsk i hundre! 2005:36)

6 Klar politisk språkvilje Parallellspråksbruk med preferanse for norsk: Norge er et lite språkområde, og det norske språket er under konstant press. Det er behov for en offensiv språkpolitikk, slik at norsk forblir det foretrukne språk i alle deler av norsk samfunnsliv (Soria Moria-erklæringa)

7 Følger styresmaktene opp? Hva har skjedd etter stortingsbehandlingen av Mål og meining? Tilføyelse til universitets- og høyskoleloven i 2009, 1-7: Universiteter og høyskoler har ansvar for vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk.

8 Følger sektor for høgare utdanning opp? Universitets- og høgskolerådet (UHR) har vedteke ei språkpolitisk plattform (2006) kor ein framhevar parallellspråklegheit som sentralt og overordna prinsipp. UHR tilrår at dei enkelte institusjonane utformar eigne språkstrategiar.

9 Generelt for UH-institusjonane i Norge Mange har etablert språkpolitiske retningslinjer, nokre har vedtatt meir omfattande strategidokument Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Høgskulen i Oslo (HiO) Norges Handelshøyskole (NHH) (NTNU) Det eksisterer lite praktisk implementering til no

10 UH-sektorens språkpolitikk språkpolitisk konsensus: norsk er hovudspråket norsk som fagspråk må styrkast parallellspråklegheit er viktig a)i undervising: norsk som hovudspråk på bachelornivå, høgre aksept for meir engelsk på masternivå og anbefaling eller krav om engelsk på ph.d.-nivå b)i forsking: «tellekantreformen», finansieringssystem for forsking innført i 2006 legg føringar for kva språk ein kan/bør publisere på (favoriserar engelsk) c)i administrative samanhengar: norsk er hovudspråket, parallellspråklegheit er likevel eit viktig prinsipp

11 Undervisning Undersøking av undervisningsspråk på høgare nivå NIFU STEP 2009: % av den samla undervisninga på masternivå er på engelsk Men meir enn 8 av 10 studentar på engelskspråklege program er norskspråklege Fleire av programma er i realiteten parallellspråklege

12 Pensumlitteratur Tal fra Gjeld berre grunnnivået. Språkrådet har nyleg gjennomført ein pilotstudie, men ein omfattande analyse er nødvendig. Språkstatus 2010: 50 % på norsk ved dei tradisjonelle faga ved universiteta, men det er stor variasjon mellom ulike fag. Berre % norsk på filosofi. 90 % norsk ved profesjonsutdanningane på høgskulane

13 Forsking Publisering på engelsk ser ikkje ut til å ha auka etter omlegginga av finansieringssystemet UoH-sektoren i % norsk av all forsking som var publisert (2005/2006 til 2007/2008) Stor variasjon mellom ulike fag (50-60 % norsk innafor humaniora og samfunnsvitskap Ca 90 % av alle avhandlingar er publiserte på engelsk (2007; UiO, UiB, NTNU & NHH)

14 Universitetet i Oslo Strategiplanen Snart to hundre blei overlevert i mars Den foreslår at: Norsk er hovedspråk ved UiO, og universitetet har et ansvar for å ivareta og utvikle norsk som fagspråk. Så skjedde lite Først 4 ½ år etter, høsten 2010 vedtas språklige retningslinjer for UiO: UiO skal fremme parallellspråklighet. Dette betyr at norsk ivaretas som hovedspråk samtidig som det tilrettelegges for språklig mangfold, hvor engelsk er det primære fremmedspråket. Norsk er hovedspråket i undervisningen

15 Universitetet i Oslo I forskriftene for ph.d.-programmet ved UiO 10.1 står det at kvart fakultet kan bestemme kva for språk som kan nyttast i avhandlinga % av alle avhandlingar blir skrivne på engelsk

16 HF, UiO Det humanistiske fakultet (2007): Det oppfordres til at doktoravhandlingen skrives på engelsk eller andre fremmedspråk som faller naturlig i forhold til avhandlingens forskningstradisjon (Vedtatt i fakultetsstyret 20. juni 2007). Det humanistiske fakultetet (2010): Det oppfordres til at doktorgradsavhandlingen skrives på engelsk eller det språket som vurderes som mest faglig relevant. Fakultetet bestemmer hvilke språk som kan benyttes i en avhandling. Dersom kandidaten ønsker å skrive avhandlingen på annet språk enn norsk eller engelsk, må det søkes om tillatelse til dette ved opptak på ph.d.- programmet. (Vedtatt mars 2010).

17 Universitetet i Bergen Både i pose og sekk: Forslag til språkpolitikk for UiB utarbeidet av utvalg ledet av Helge Sandøy (2007) Behandlet i universitetsstyret Vedtak: Målformulering (se neste bilde) Styret ber om at universitetsdirektøren arbeider videre med forslag til tiltak som kan realisere målsettingen [ ] ovenfor

18 UiBs målformulering Ved Universitetet i Bergen er undervisningsspråket, administrasjonsspråket og det daglege arbeidsspråket til vanleg norsk. Som eit internasjonalt forskingsuniversitet legg universitetet vekt på at delar av verksemda skjer på engelsk eller andre internasjonale språk. For å vareta desse målsetjingane og ansvaret overfor det norske og internasjonale samfunnet har universitetet som mål å utvikle mest mogleg parallellspråkleg praksis. Det skal praktiserast godt språk både på norsk og på framandspråk.

19 UiB Oppfølging av siste pkt i vedtaket Nettside etablert: En lenke gjelder parallellspråklighet, dvs. fagspråk og terminologi. Denne lenken er foreløpig tom En halv administrativ stilling etablert Prosjekt for språktjenester opprettet Et språkpolitisk seminar i mars i år der diskusjon av terminologi og parallellspråklige lister ble diskutert

20 UiB Hva er ikke gjort? Retningslinjer for bruk av norsk og engelsk som undervisningsspråk Oppstart av systematisk arbeid med utvikling av parallellspråklige terminologilister Universitetsstrategien har med språkpolitikk. Fakultetsstrategier er under utarbeidelse, men stikkordet språk er fraværende i de tre som er ferdige

21 Norges Handelshøyskole (NHH) Ja takk, begge deler: Språkpolitiske retningslinjer for NHH / Language guidelines for NHH (utarbeidet av utvalg ledet av Marita Kristiansen (2010)) Overordnede retningslinjer: 1.Norsk er hovedspråket ved NHH. Norsk omfatter både bokmål og nynorsk. 2.NHH har et nasjonalt ansvar når det gjelder vedlikehold og videreutvikling av norsk som fagspråk innenfor de økonomiskadministrative fagområdene. NHHs termbase for norsk-engelsk terminologi skal videreutvikles og utvides til en nasjonal termbase for økonomisk-administrative fag. 3.NHH skal tilstrebe god språklig kvalitet i all kommunikasjon, uansett språk. 4.Kommunikasjonen bør skje på det språket som er mest formålstjenelig for de mottakerne kommunikasjonen retter seg mot. 5.NHH skal praktisere parallellspråklighet, der dette er hensiktsmessig.

22 Norges Handelshøyskole (NHH) Oppfølging av pkt. 2 -elektronisk termbaseløsing etablert og det blir arbeidd med å utvide innhaldet (norsk-engelsk terminologi) -samarbeid med UHR om tilretteleggjing av nasjonal løysing for samankobling med UHRs studieadminstrative termbase og tilretteleggjing for eventuell bruk av andre institusjonar

23 Norges Handelshøyskole (NHH) Oppfølging av pkt 5. -utdanning: - norsk på bachelor, norsk og engelsk på master, engelsk på ph.d.-programmet - praktiserer parallellspråkligheit i kommunikasjon med studentane, der dette er hensiktsmessig (inkl. informasjon om studieprogram, kurs- og profititlar) -forsking og formidling - val av publiseringsspråk blir bestemt ut frå målgruppe, men fokus mot viktigheten av å kunne formidle til samfunnet generelt, samandrag i avhandlingar og artiklar -administrasjonsspråk - parallellspråkligheit der det er hensiktsmessig og ansatte bør beherska både norsk og engelsk

24 Litteratur og lenkesamling(1/3) Hveem, H. et al. (2006): Snart to hundre - Universitetet i Oslo og språket i internasjonaliseringens tidsalder. UiO. Ja takk, begge deler. Språkpolitiske retningslinjer for NHH / Language guidelines for NHH. NHH. Jahr, E. H. et al. (2006): Framlegg til ein språkpolitikk for universitet og høgskolar i Noreg. Universitets- og høgskolerådet. Kristoffersen, G. et al. (2005): Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi. Språkrådet. Myking, J. og Ch. Laurén (2011): Akademiske språksenter sukessformel for norsk fagspråk? I Mål og Makt Ot.prp. nr. 71 ( Om lov om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler DDDPDFS.pdf

25 Litteratur og lenkesamling (2/3) Sandøy H. Et al. (2007): Både i pose og sekk - Framlegg til ein språkpolitikk for Universitetet i Bergen. UiB. Soria Moria-erklæringa (Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ) ter/2005/soria-moria-erklaringen.html Språkrådet (2011): Språkstatus Kunnskap frå elleve språkpolitiske område. St. meld. nr. 35 ( ): Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk. St.meld.nr. 14 ( ) Internasjonalisering av utdanning DDDPDFS.pdf

26 Litteratur og lenkesamling (3/3) UHRs termbase for Universitets- og høyskolesektorenhttp://termbase.uhr.no/ Universitets- og høyskolerådets språkpolitiske plattform form Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, UHR (2004) forskning sluttrapport.pdf Wadsten, M. (2008): Viljen til språk. Vilje til forsking. Masteroppgåve i nynorsk skriftkultur. Høgskulen i Volda.

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Strategi for Språkrådet 2013 2015 Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Språksituasjonen og språkpolitikken Språksituasjonen i Noreg er i endring. Norsk med dei mange dialektane og dei to skriftlege

Detaljer

Engelsken og de nordiske 1 språkene på høgskoler og universitet En konferanse om parallellspråklighet Voksenåsen, 7. og 8.

Engelsken og de nordiske 1 språkene på høgskoler og universitet En konferanse om parallellspråklighet Voksenåsen, 7. og 8. REFERAT TGD/DFS 13.9.04 Engelsken og de nordiske 1 språkene på høgskoler og universitet En konferanse om parallellspråklighet Voksenåsen, 7. og 8. juni 2004 Det følgende er et konsentrert meningsreferat

Detaljer

Engelsk eller norsk? Den offisielle norske språkpolitikken fra 1990 til 2009

Engelsk eller norsk? Den offisielle norske språkpolitikken fra 1990 til 2009 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Tereza Blatná Engelsk eller norsk? Den offisielle norske språkpolitikken fra 1990 til 2009 Magisterská diplomová

Detaljer

«Det gikk på engelsk og norsk, engelsk og norsk» En undersøkelse av språk i pensum på grunnivå i høyere utdanning

«Det gikk på engelsk og norsk, engelsk og norsk» En undersøkelse av språk i pensum på grunnivå i høyere utdanning «Det gikk på engelsk og norsk, engelsk og norsk» En undersøkelse av språk i pensum på grunnivå i høyere utdanning Vera Schwach, Synnøve S. Brandt og Carmen F. Dalseng Rapport 7/2012 «Det gikk på engelsk

Detaljer

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk.

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Framtidens norskfag Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Rapport Arbeidsgruppe nedsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet Januar

Detaljer

Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning

Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning ARBEIDSNOTAT 18/2005 Synnøve Skjersli Brandt og Vera Schwach Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning En pilotstudie om bruk av engelsk i fem fagtilbud ved fire læresteder NIFU STEP Studier av

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer

Masterprogrammer på engelsk i Norge. I bredde og nisjer

Masterprogrammer på engelsk i Norge. I bredde og nisjer RAPPORT 36/2009 Masterprogrammer på engelsk i Norge. I bredde og nisjer Vera Schwach Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 HØRINGSUTKAST Forord Utvalget som ble nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør i august 2007 leverer med dette sitt

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

SPRÅKnytt. UTGITT AV SPRÅKRÅDET 33. årgang 4/2005

SPRÅKnytt. UTGITT AV SPRÅKRÅDET 33. årgang 4/2005 SPRÅKnytt UTGITT AV SPRÅKRÅDET 33. årgang 4/2005 Quo vadis, Språkrådet? IN AV VÅRE språkprofessorar skreiv Enyleg at ingen vet noe om språkrøktens framtidige organisering i Norge. Påstanden er vel ei lita

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 Gunnar Skirbekk. 2 Oddrun Grønvik

1 Gunnar Skirbekk. 2 Oddrun Grønvik 1 Gunnar Skirbekk Vi har hatt tre innlegg av språkvitarar, og dei har i stor monn snakka om samfunn og makt, og ikkje berre om språk i språkvitskapleg forstand. Dette viser at det er eit par grep som departementet

Detaljer

NOVEMBER 2013 NUMMER 9 ÅRGANG 45. Stanger mot glasset

NOVEMBER 2013 NUMMER 9 ÅRGANG 45. Stanger mot glasset NOVEMBER 2013 NUMMER 9 ÅRGANG 45 F Stanger mot glasset Mye framforsket kunnskap blir ikke brukt av dem som utformer politikken. Det er ikke bare politikernes skyld, mener forskningsleder Asun St. Clair.

Detaljer

Ny norsk språkpolitikk?

Ny norsk språkpolitikk? Ny norsk språkpolitikk? Av Lars S. Vikør I alle nordiske land arbeides det nå for å komme på høyde med de språkpolitiske utfordringene i vår tid. Det får uttrykk i en rekke store analyser og strategidokumenter

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Språknytt. Ett eller to ord?, s. 26

Språknytt. Ett eller to ord?, s. 26 Foto: Språkrådet Ett eller to ord?, s. 26 Språknytt Utgitt av Språkrådet 37. årgang 2/2009 Meninger om engelsk i næringslivet, s. 10 Språkdugnad på Facebook, s. 14 Når internasjonalisering betyr anglifisering,

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

PLAN FOR ETABLERING AV NORSK SPRÅKBANK 15. august 2008. Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Språkrådet

PLAN FOR ETABLERING AV NORSK SPRÅKBANK 15. august 2008. Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Språkrådet PLAN FOR ETABLERING AV NORSK SPRÅKBANK 15. august 2008 Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Språkrådet Forord Regjeringa har i to stortingsmeldinger omtalt etablering av en norsk språkbank som det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer