Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt"

Transkript

1 Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt

2 Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Vi kombinerer vitenskapelige arbeidsmetoder med kreativ idéutvikling for å tilføre våre kunder ny kunnskap. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og regionalutvikling, forskning og utdanning samt velferds- og utdanningspolitikk. Oxford Research har kontorer i Kristiansand, Stockholm, København og Brussel og retter sitt arbeid mot det nordiske og det europeiske markedet. Se for mer informasjon om selskapet Bilde på for- og bakside: Lofoten Aktiv Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Østre Strandgate Kristiansand Norge Telefon: (+47) DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Telefon: (+45) Fax: (+45) SVERIGE Oxford Research AB Box 7578 Norrlandsgatan Stockholm Telefon: (+46) BELGIA Oxford Research c/o ENSR 5, Rue Archimède, Box Brussels Phone Fax

3 Tittel: Undertittel: Oppdragsgiver: Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Visit Bodø Prosjektperiode: Juni september 2012 Prosjektleder: Forfattere: Kort sammendrag: André Flatnes André Flatnes, Harald Furre Arena Innovative Opplevelser ble etablert som et Arena-prosjekt i 2008, som et nettverk for bedrifter innen reiselivssegmentet med fokus på opplevelsesproduksjon. Nettverkets tyngdepunkt er i Nordland. I denne rapporten evalueres resultatene av Arena Innovative Opplevelser ut fra prosjektets egenformulerte målsetninger og målsetningene for Arena-programmet. Oxford Research AS 3

4 Forord Prosjektet Arena Innovative Opplevelser blir gjennomført i perioden I henhold til programbeskrivelsen for Arena-programmet skal det gjennomføres en ekstern evaluering ved avslutningen av prosjekter. Hensikten med evalueringen er å gi en analyse og vurdering av prosjektets aktiviteter, resultater og målrealisering, for å gi innspill til en eventuell videreføring av samarbeidsarenaen utenfor Arena-programmet, samt å bidra til læring på programnivå. Prosjektet er evaluert av Oxford Research AS. Oxford Research har omfattende erfaring med evalueringer og analyser innen temaer som næringsklynger, forskning og utvikling, innovasjon og regional utvikling. Denne evalueringen har vært gjennomført i perioden fra juni til september Vår tilnærming har vært å benytte kvalitative og kvantitative metoder for å analysere Arena-prosjektets måloppnåelse og resultater. Arbeidet med evalueringen har vært utført av senioranalytiker André Flatnes, mens administrerende direktør Harald Furre har bistått i og kvalitetssikret arbeidet. Underveis i evalueringen har vi hatt dialog med prosjektleder Bård Jervan i Arena Innovative Opplevelser. Vi takker for oppdraget og et godt samarbeid. Vi vil også takke alle som har stilt opp til intervjuer og alle som har respondert på det utsendte spørreskjemaet. Til sammen er det en lang rekke personer som har bidratt med informasjon og synspunkter som evalueringen bygger på. Kristiansand, september 2012 Harald Furre Adm. dir. Oxford Research AS 4 Oxford Research AS

5 Innhold Kapittel 1. Sammendrag...7 Kapittel 2. Bakgrunn og metode Beskrivelse av Arena-programmet Arena-programmets målsetninger Evalueringens bakgrunn og formål Evalueringsmetode Litteraturstudie Intervjuer Spørreskjema Rapportens oppbygning Kapittel 3. Beskrivelse av Arena Innovative Opplevelser Om Arena Innovative Opplevelser Formulerte målsetninger Nettverksstrategiske aktiviteter Etablering av kunnskapsgrunnlag Nettverksbygging Synliggjøring Strategiske innsatsområder Kompetanseutvikling og innovasjon Internasjonalisering og markedsutvikling Rammebetingelser...18 Kapittel 4. Budskapet fra intervjuene Initieringen av Arena Innovative Opplevelser Synergi mellom virkemidler Nettverksutvikling Kritisk masse Møteplasser og nettverksbygging Tillitsfulle relasjoner Forankring Prosjektorganisasjonen Satsingsområder Kompetanseutvikling og innovasjon Internasjonalisering og marked Rammebetingelser...25 Oxford Research AS 5

6 4.5 Exit-strategi Kapittel 5. Medlemmenes vurdering av Arena Innovative Opplevelser Måloppnåelse for Arena Innovative Opplevelser Bedriftene/institusjonenes deltakelse i Arena Innovative Opplevelser Prosjektledelsens funksjon Innovasjon Kapittel 6. Vurdering av Arena Innovative Opplevelser Vurdering av grad av måloppnåelse Overordnet vurdering CORE Governance CORE Impact CORE Effects Tabelliste Tabell 1: Informanter Tabell 2: Medlemmer i Arena Innovative Opplevelser Tabell 3: Deltakelse i Arena Innovative Opplevelser Tabell 4: Suksesshistorier i Arena-prosjektet Tabell 5: Møteplasser i Arena Innovative Opplevelser Tabell 6: Aktiviteter i Arena Innovative Opplevelser Tabell 7: Innovasjonsprosjekter initiert gjennom Arena Innovative Opplevelser. Beløper i mill. kroner Tabell 8: Utvikling i samarbeidsklima Tabell 9: Andel bedrifter som har gjennomført ulike typer innovasjon siste tre år Tabell 10: Andel bedrifter som mener ulike faktorer er barrierer mot innovasjon Tabell 11: Andel bedrifter som mener ulike kilder er viktige for bedriftens innovasjonsaktivitet Tabell 12: Vurdering av grad av måloppnåelse for egenformulerte målsetninger Tabell 13: Vurdering av grad av måloppnåelse for Arena-programmets målsetninger Figurliste Figur 1: Illustrasjon av forankring og bruk av konseptet... 9 Figur 2: Illustrasjon av CORE... 9 Figur 3: Grad av måloppnåelse for egenformulerte målsetninger Figur 4: Grad av måloppnåelse for Arena-programmets målsetninger Figur 5: Utvikling av relasjoner Figur 6: Utvikling av kunnskap Figur 7: Tilgang til eksterne FoU-ressurser Figur 8: Viktigheten av Arena Innovative Opplevelser for egen bedrift Figur 9: Innfrielse av forventninger Figur 10: Nytte av Arena Innovative Opplevelser Figur 11: Samarbeidsklima Figur 12: Forankring av deltakelsen Figur 13: Prosjektledelsens rolleutøvelse Figur 14: Vurdering av prosjektledelsens funksjon Figur 15: Tilfredshet med prosjektledelsen Figur 16: Innovasjonsgrad siste tre år for ulike typer innovasjon Figur 17: Barrierer mot innovasjon Figur 18: Kilder til innovasjon Oxford Research AS

7 Kapittel 1. Sammendrag Om Arena Innovative Opplevelser Arena Innovative Opplevelser er et nettverksprosjekt for bedrifter innen reiselivssegmentet med fokus på opplevelsesproduksjon. Nettverkets tyngdepunkt er i Nordland. Arena-prosjektet startet opp i 2008, med hensikt å stimulere til samarbeid og felles utviklingsprosjekter i bransjen. Om evalueringen I denne rapporten evalueres resultatene av Arena Innovative Opplevelser ut fra prosjektets egenformulerte målsetninger og målsetningene for Arenaprogrammet. Data er innhentet gjennom dokumentstudier, intervjuer med sentrale aktører og en spørreundersøkelse til medlemsaktørene. Vurdering av Arena Innovative Opplevelser Arena Innovative Opplevelser kan vise stor grad av måloppnåelse for sine egenformulerte målsetninger og målsetningene for Arena-programmet. Arena Innovative Opplevelser vurderes av evaluator som et svært vellykket Arena-prosjekt. Til tross for at prosjektet gjennomføres i reiselivsbransjen, som preges av små, lite forskningstunge bedrifter som for det meste ikke har mulighet til å generere betydelige overskudd og dermed opererer med små marginer, er måloppnåelsen stor og bedriftenes rapporterte nytte betydelig. Effekten på bedriftene som har vært aktive i Arena-prosjektet er vesentlig. Kompetansetilførselen har styrket og profesjonalisert bedriftene, som er blitt svært bevisste på innholdet i opplevelsesproduktet som tilbys. Bedriftene er blitt mer innovative som et resultat av Arena-prosjektet, og forskning ligger til grunn for innovasjonsaktiviteten. Bedriftenes positive holdning til nettverkssamarbeid som utviklingsstrategi er solid befestet, hvilket reflekteres i den store interessen for å videreføre nettverket utenfor Arena-programmet. Evaluator har identifisert en rekke suksesskriterier i implementeringen og gjennomføringen av Arena Innovative Opplevelser. Det ble gjort et solid arbeid i forprosjektfasen, der engasjement og forankring i bedriftsporteføljen ble sikret. Seleksjonen av bedrifter sørget for en relevant portefølje, som er blitt foredlet i løpet av prosjektet, og bedriftene var førende i innrettingen av prosjektet, det vil si utvikling av målstruktur og satsingsområder. Bruken av LEO-konseptet (et faglig basisverktøy) ga et felles kunnskapsgrunnlag og en terminologi som kunne anvendes i prosjektet. Det er brukt ressurser på relasjons- og nettverksbygging, og det er etablert et svært tilfredsstillende samarbeidsklima i nettverket. Evaluator oppfatter at kjernen i Arena-prosjektet har vært generering og formidling av kompetanse. Arena Innovative Opplevelser er solid forankret blant FoUaktørene som deltar i prosjektet, og en rekke FoUprosjekter er gjennomført i regi av eller med støtte fra Arena-prosjektet. Prosjektene er initiert delvis av bedriftene selv og delvis av FoU-aktørene og prosjektleder, og deres relevans for bedriftsporteføljen har vært god. Den utviklede kompetansen er formidlet til bedriftene blant annet gjennom nettverkssamlinger, og bedriftene har aktivt anvendt kompetansen i sin forskningsbaserte innovasjon. Bedriftene er betydelig mer innovative ved avslutningen enn ved oppstarten av Arena-prosjektet. Synergien mellom Arena Innovative Opplevelser og satsingene Opplevelser i nord og VRI har medført en omfattende samlet innsats på reiselivsforskning i Nordland, til fordel for Arena-prosjektet. Arena Innovative Opplevelser har hatt meget stort utbytte av denne synergien og ville muligens ikke kunne vist til like gode resultater uten Norges forskningsråds initiering av VRI-programmet og Forskningsløft i nord. Samtidig grep Arena-prosjektet muligheten som bød seg og var sterkt medvirkende til at de to satsingene fikk reiseliv som ett av flere satsingsområder. Fasilitator har vært svært viktig for resultatene til Arena Innovative Opplevelser. Prosjektledelsen har vært en pådriver for initiering av prosjekter og kobling av aktører, og har ikke minst vært viktig som et bindeledd mellom bedriftene og FoU-aktørene. Prosjektet har vært veldrevet og har hatt god fremdrift og kvalitet, og blir av programledelsen betraktet som et av de bedre prosjektene i porteføljen. Bedriftene ønsker å videreføre bedriftsnettverket utenfor Arena-programmet, og også FoU-aktørene, som har bygd seg opp på reiselivsfeltet, ønsker å opprettholde aktiviteten. Oxford Research AS 7

8 Kapittel 2. Bakgrunn og metode I dette kapittelet beskrives Arena-programmet, evalueringens bakgrunn og formål og den praktiske metoden benyttet i gjennomføringen av evalueringen. Delmål Programmets engasjement i Arena-prosjekter skal resultere i: 1. Økt internt og eksternt samspill 2.1 Beskrivelse av Arena-programmet Arena-programmet tilbyr faglig og finansielle støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Miljøene kan ha karakter av næringsklynger eller kan representere mer umodne relasjoner mellom bedrifter og relaterte kunnskaps- og utviklingsaktører. Formålet med utviklingsprosessene er å forsterke miljøenes evne til innovasjon, dette gjennom å etablere et sterkere og mer dynamisk samspill mellom næringsaktører, FoU- og utdanningsaktører og offentlige aktører. Utgangspunktet skal være et klart uttrykt potensial for økt verdiskaping. Samarbeidet skal være langsiktig og målrettet, men samtidig være bredt orientert mot å forsterke innovasjonssamarbeidet, den internasjonale orienteringen, tilgangen på kompetanse, nyetableringer, m.m. Arena-programmet støtter ordinært hovedprosjekter i en treårs periode, men kan forlenge perioden med ytterligere to år når det er særskilte grunner for det. Arena er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Programmet godkjenner nye prosjekter med grunnlag i åpne utlysninger, faste utvelgelseskriterier og -prosedyrer. Programmet har en nær dialog med det regionale virkemiddelapparatet, som har ansvaret for å støtte utviklingen av nye prosjektinitiativ, gjennom forstudier og forprosjekter Arena-programmets målsetninger Arena-programmet har følgende hoved- og delmål, jf. programbeskrivelsen: Hovedmål Arena skal styrke regionale næringsmiljøers evne til innovasjon og verdiskaping gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer og det offentlige. 1 Programbeskrivelse for Arena-programmet, Faste, organiserte samarbeidsfora og møteplasser. Økt tillit og reduserte barrierer for samarbeid mellom deltakerne. Nye eller forsterkede relasjoner med eksterne aktører, nasjonalt og internasjonalt. 2. Mer innovative og samarbeidsorienterte bedrifter Samarbeidsgrupperinger med innovasjon som formål. Konkrete innovasjonsprosjekter basert på samarbeid mellom flere aktører. Deltakerbedrifter med høyere innovasjonsevne og -aktivitet. 3. Mer næringslivsorienterte FoU- og utdanningsmiljøer Økt engasjement fra FoU-miljøene i utviklingsprosesser og -prosjekter. Økt engasjement fra utdanningsinstitusjoner for å bidra til langsiktig tilgang på kvalifisert personell. Programmets samlede virksomhet skal i tillegg resultere i: 4. Økt forståelse i nærings- og kunnskapsmiljøer og hos offentlige utviklingsaktører for betydningen av langsiktig samarbeid Konkrete samarbeidsinitiativ og prosesser inspirert av erfaringer og arbeidsmetodikk fra Arenaprogrammet. 5. Økt kompetanse og engasjement fra policy- og virkemiddelaktørenes side Økt kunnskap om innretningen av offentlige stimuleringstiltak. Økt samspill mellom relaterte og komplementære offentlige virkemidler. Økt fokus på klyngeutvikling i innovasjons- og regionalpolitikken. 8 Oxford Research AS

9 2.2 Evalueringens bakgrunn og formål Arena Innovative Opplevelser avslutter i 2012 sitt fjerde år som Arena-prosjekt og i samsvar med programbeskrivelsen ønskes det nå utført en ekstern evaluering. Hensikten med evalueringen er å bidra til læring på prosjektnivå og programnivå. Evaluators konseptuelle forståelse av oppdraget er å beskrive hvilken betydning Arena-prosjektet har hatt for: Aktiviteter i Arena Innovative Opplevelser og dets hovedaktører (næringen, FoU, offentlig sektor) Prosesser som er blitt igangsatt av Arena Innovative Opplevelser Resultatene som er oppnådd i Arena Innovative Opplevelser Aktiviteter, prosesser og resultater vil bli vurdert ut fra Arena Innovative Opplevelser egne målsetninger og målsetningene for Arena-programmet. Figur 1: Illustrasjon av forankring og bruk av konseptet Klyngeteori Kilde: Oxford Research AS C O R E Konsept Metode CORE er inndelt i styring/organisering, resultat og effekt, eller CORE Governance, CORE Impact og CO- RE Effects. Figur 2: Illustrasjon av CORE Programteori 2.3 Konseptet CORE CORE (Cluster Organization Result Evaluation) er Oxford Researchs teoretiske og analytiske konsept for klynge- og nettverksevaluering, og er benyttet i evalueringen av Arena Innovative Opplevelser. CORE er forankret i generell klyngeteori og tradisjonell programteori, og har implikasjoner for metoden som anvendes i evalueringen. Programteori er en systematisk beskrivelse av en innsats, satsing, eller lignende, i dette tilfellet Arenaprogrammet. Beskrivelsen greier ut den teoretiske, logiske, forventede eller antatte påvirkning som en innsats fører til, med hensyn til å avhjelpe utfordringer, eller å nå målsettinger. Sentralt i denne forståelsen er en begrunnelse for hvordan og hvorfor aktivitetene forventes å få gitte resultater. Programteorien anvendes i CORE-konseptet for å identifisere hovedutfordringer, aktiviteter, og målsettinger. Slik kan evalueringen (primært) forholder seg til kjernen av programmets logikk, og teorigrunnlaget etterprøves via innsamling av data fra ulike kilder. Konseptet illustreres i figuren under. Kilde: Oxford Research AS CORE-konseptet klargjør på en systematisk måte ulike aspekter ved klynger og nettverk, og gir dermed føringer for hvordan evaluator går frem for å innhente relevante data og for hvordan disse dataene analyseres. Den konseptuelle tilnærmingen medfører en tydelig avgrensning og et klart fokus når data innsamles og analyseres. Av programbeskrivelsen for Arena fremgår det at fokus i programmet er på styring/organisering og resultat, mens det ikke ligger forventninger i programmet om realisering av effekter (økt verdiskaping, økt produktivitet, etc.) i løpet av perioden som Arena-prosjekt. Dette skyldes blant annet en erkjen- Oxford Research AS 9

10 nelse av at klynge- og nettverksutvikling er en langvarig prosess. Følgelig konsentrerer denne evalueringen primært seg om «Governance» og «Impact», men vi berører også spørsmålet om «Effects», ettersom prosjektet har målsetninger knyttet til dette. CORE Governance er den (kronologisk) første ringen på vei til kjernen. Når tiltak eller aktiviteter iverksettes er det sentralt hvilke organisering og styring tiltakene/aktivitetene underlegges. Disse forholdene forventes i henhold til programteorien å påvirke hvilke resultat eller «impact» som oppnås. Følgende indikatorer på organisering og styring av Arenaprosjektet er sentrale: Fasilitering og organisasjon Samarbeid og tillit Strategi og forankring Kritisk masse Synliggjøring og attraktivitet Etc. CORE Impact er den neste ringen på vei til kjernen. Tiltak eller aktiviteter er tenkt å føre til endringer. Disse endringene knytter seg til forhold som påvirker bedriftens fokus, prioriteringer og handlemåte. Om bedriften agerer forskjellig, forventes i henhold til programteorien det å påvirke effektene som oppnås. Følgende indikatorer på resultater av Arena-prosjektet er sentrale: Innovasjonsevne og -aktivitet Kompetanseheving Internasjonalisering CORE Effects er den siste ringen i modellen. Fokuset på forretningsdrift erkjennes av de fleste virkemidler for nyskaping og vekst, og CORE Effects omhandler effekter man kan spore knyttet til virksomhetenes kjernevirksomhet å drive business. Sentrale indikatorer på effekter er: Verdiskaping Konkurransekraft Lønnsomhet Produktivitet 2.4 Evalueringsmetode I gjennomføringen av evalueringen har Oxford Research benyttet seg en parallell utnyttelse av kvalitative og kvantitative tilnærminger. Dette innebærer at begge datatyper blir samlet inn og analysert, og dermed supplerer hverandre. De kvantitative dataene gir informasjon om fordelinger og sammenhenger knyttet til fenomenene som undersøkes, og de kvalitative dataene gir informasjon som utdyper og konkretiserer disse fenomenene. Totalt har dette bidratt til å sikre reliabilitet og validitet i undersøkelsen Litteraturstudie Evaluator mottok relevante dokumenter fra oppdragsgiver. Dokumentene utgjorde grunnlaget for utarbeidelsen av intervjuguider og spørreskjema. Følgende dokumenter er gjennomgått av evaluator: Søknad til Arena-programmet (2008) Referater fra styringsgruppemøter ( ) Årsrapporter for Arena Innovative Opplevelser ( ) Søknad om videreføring (2011) Analyser av Arena-prosjektet, slik som Nullpunktmåling og Midtveisevaluering Diverse presentasjoner og dokumenter produsert i prosjektet Arena Innovative Opplevelsers nettside Intervjuer Prosjektteamet innhentet kvalitative data ved å intervjue et utvalg sentrale aktører i Arena Innovative Opplevelser. Før intervjuene ble gjennomført ble det utarbeidet intervjuguider. Vi benyttet oss av semi-strukturerte intervjuer, der temaene var fastlagt på forhånd, men der rekkefølgen ble bestemt underveis. På den måten var det mulig for intervjuer å følge informantens fortelling, og likevel sørge for å få den informasjonen som er nødvendig. Informantene ble valgt ut delvis på grunnlag av innspill fra oppdragsgiver. I utvalget ble det vektlagt å inkludere representanter for deltakende bedrifter, FoU-aktører og offentlige aktører. Informantene fremgår av tabell Oxford Research AS

11 Tabell 1: Informanter Navn Aktør 1 Bård Jervan Mimir (prosjektleder) 2 Ann Heidi Hansen Visit Bodø (prosjektansvarlig) 3 May-Britt Paulsen Styringsgruppen Ingvill Turrell Bodil Børset Anders Løvik Gøran R. Åland Einar Lier Madsen Terje Haugen Eivind Sommerseth Liv Rask Sørensen Ann Heidi Hansen Bård Jervan 4 Harald Bodøgaard Galleri Bodøgaard AS 5 Knut Westvig Stella Polaris AS 6 Heidi Soløy NordNorsk Reiseliv AS 7 Elisabeth L. Johnston Tuvsjyen AS 8 Einar Lier Madsen Nordlandsforskning 9 Dorthe Eide Universitetet i Nordland 10 Børre Berglund Arena Lønnsomme Vinteropplevelser 11 Karin Kristensen Nordland FK - VRI 12 Eivind Sommerseth Norges forskningsråd 13 Terje Haugen Innovasjon Norge 14 Jon Kveine Innovasjon Norge Kilde: Oxford Research AS Spørreskjema Et spørreskjema ble utarbeidet av evaluator og sendt til medlemmene av Arena Innovative Opplevelser. Listen med medlemmer og kontaktpersoner ble utarbeidet av prosjektlederen for Arena Innovative Opplevelser. Det var 33 mottakere av spørreskjemaet, hvorav 28 responderte. Dette gir en svarprosent på 85. Medlemmene av Arena Innovative Opplevelser fremgår av tabell 2. Informasjonen fra informantene er behandlet konfidensielt, og kun samlede resultater blir presentert i rapporten. Den kvantitative tilnærmingen har gitt oss et bilde av omfanget av ulike forhold som har blitt undersøkt. I presentasjonen av dataene fra surveyen har vi holdt utenfor svarene i kategoriene vet ikke/ikke relevant, med mindre annet tydelig fremgår. 2.5 Rapportens oppbygning Datagrunnlaget for evalueringen presenteres i kapittel 3-5, mens evaluators vurderinger fremkommer i kapittel 6. I kapittel 3 beskrives Arena Innovative Opplevelsers bakgrunn, målsetninger og aktivitet basert på dokumenter produsert av prosjektledelsen selv. I kapittel 4 presenteres en syntese av synspunkter på Arena Innovative Opplevelser som er fremkommet i de gjennomførte intervjuene. I kapittel 5 presenteres de involverte aktørenes synspunkter på nettverkssamarbeidet. Medlemmene ble bedt om å gi sin vurdering av nettverkets funksjon, måloppnåelse, egen deltakelse i prosjektet og prosjektledelsens funksjon. I kapittel 6 presenteres evaluators vurderinger av Arena-prosjektet. Prosjektet blir vurdert ut fra egne målsetninger og målsetningene for Arena-programet. Tabell 2: Medlemmer i Arena Innovative Opplevelser Bedrift 1 Akvakultur 2 Andøy Friluftssenter 3 Basecamp Spitsbergen 4 Discover Arctic 5 Fargeklatten Veita 6 Galleri Bodøgaard 7 Hamsunsenteret 8 Henningsvær Bryggehotell 9 Hildringstimen 10 Hvalsafari 11 Inga Sámi Siida 12 Kobbelv Vertshus 13 Lofoten Aktiv 14 Lofotakvariet 15 Lofoten Golf Links 16 Njårds 17 Lofotr Vikingmuseum 18 Narvikfjellet 19 Nordnorsk Reiseliv 20 Nordland Turselskap 21 Norsk Luftfartsmuseum 22 Northern Alpine Guides 23 Nusfjord 24 Nyvågar Rorbuhotell 25 Ringstad Sjøhus Drift 26 Spitsbergen Travel 27 Stiftelsen Vinterfestuka 28 Stella Polaris 29 Svinøya Rorbuer 30 Thon Hotel Lofoten 31 Tuvsjyen 32 XXLofoten 33 Aalan Gård Kilde: Arena Innovative Opplevelser Oxford Research AS 11

12 Kapittel 3. Beskrivelse av Arena Innovative Opplevelser I dette kapittelet gis det en beskrivelse av Arena Innovative Opplevelser, inkludert prosjektets målsetninger og viktigste aktiviteter. Beskrivelsen bygger primært på skriftlige kilder utarbeidet av Arena Innovative Opplevelser Om Arena Innovative Opplevelser Arena Innovative Opplevelser ble iverksatt i oktober 2008, etter et forprosjekt som startet høsten Arena-prosjektet inkluderer 33 reiselivsbedrifter med fokus på kvalitet i opplevelsen som produseres. Bedriftene som deltar i nettverksprosjektet er lokalisert i den nordlige delen av Nordland, det vil si i regionene Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Salten, samt på Svalbard. I henhold til prosjektets vedtekter kan alle opplevelsesproduserende bedrifter i Nord- Norge og Svalbard bli medlem. Nettverket er også åpent for andre bedrifter og aktører man finner det formålstjenlig å ha som medlemmer, herunder bedrifter og aktører i andre land. Prosjektet har som retningslinje kun å rekruttere bedrifter som er modne for utvikling gjennom samarbeid og som har forståelse for at bedriften må avsette ressurser til samarbeidet. Arena Innovative Opplevelser inkluderer FoU-aktørene Nordlandsforskning, Universitetet i Nordland (som omfatter Handelshøgskolen i Bodø) og Universitetet i Tromsø. De offentlige virkemiddelaktørene som støtter opp om prosjektet er Innovasjon Norge Nordland, Norges forskningsråd, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. Kontraktspartner og prosjektansvarlig for Arena-prosjektet er destinasjonsselskapet Visit Bodø (fra 2010), mens Nordland/Nordnorsk Reiseliv AS var prosjektansvarlig frem til Prosjektledelsen håndteres av Mimir AS, et konsulentselskap med tematisk fokus innen reiseliv, som tidligere har ivaretatt prosjektledelsen for Arena Innovativ Fjellturisme ( ). Arena Innovative Opplevelser har hatt god kjønnsbalanse i styringsgruppen, prosjektledelsen, etc. 3.2 Formulerte målsetninger Målstrukturen til Arena Innovative Opplevelsers består av et hovedmål, fire delmål og fire strategiske satsingsområder. Hovedmål Prosjektet skal bidra til at bedriftene dobler egen omsetning i løpet av 5 år. Delmål Større verdiskaping per gjest Økt attraksjonskraft (opplevelsesverdi) herunder mer fornøyde gjester og økt grad av gjenkjøp på produktene hele året Etablere en ledende næringsklynge på fremmøtebasert opplevelsesproduksjon i Norge som motor i utviklingen av næringen i landsdelen Utvide klyngen til 35 bedrifter Strategiske innsatsområder Fornye og videreforedle opplevelsesproduksjonen (innovasjon) Økt internasjonalisering og styrket markedsutvikling Stimulere kompetanse- og nettverksutvikling (kompetanseheving, nettverksbygging, triple helix, utdanningstilbud) Rammebetingelser 3.3 Nettverksstrategiske aktiviteter Aktiviteten i Arena Innovative Opplevelser består av konkrete tiltak og delprosjekter knyttet til de fire definerte satsingsområdene for prosjektet. I tillegg gjennomføres ulike aktiviteter med formål å utvikle og forsterke samarbeidsarenaen. Disse aktivitetene omfatter fremskaffelse av kunnskapsgrunnlag for samarbeidet, styrking av tillit og forankring i nettverket, etablering av eksterne relasjoner, synliggjøring av Arena-prosjektet, etc. Disse aktivitetene betegnes med begrepet «governance» i CORE-konseptet. Tabell 3 gir en kvantitativ fremstilling av prosjektets omfang når det gjelder ulike aktørtypers deltakelse, antall møtesteder, etc. 2 Særlig viktige dokumenter er årsrapporter og søknad til Arena-programmet. 12 Oxford Research AS

13 Tabell 3: Deltakelse i Arena Innovative Opplevelser Deltakelse Antall kjerne /partnerbedrifter Antall FoU-miljøer som deltok aktivt Antall offentlige utviklingsaktører som deltok aktivt Antall deltakere i prosjektets styringsgruppe (ekskl. observatører) Antall bedriftsrepresentanter i styringsgruppen Antall faste møtesteder Antall prosjekter med sikte på internasjonal forretningsutvikling (inkludert studietur, hjemhenting av kunnskap og markedsundersøkelser) Kilde: Årsrapporter fra Arena Innovative Opplevelser Etablering av kunnskapsgrunnlag Arena Innovative Opplevelser har etablert et kunnskapsgrunnlag for arbeidet i Arena-prosjektet. Nullpunktmåling og midtveismåling En nullpunktmåling (2008) og en midtveisevaluering (2010) ble bestilt fra og utarbeidet av Nordlandsforskning. Målingene viste at det på måletidspunktene var omfattende innovasjonsaktivitet blant medlemsbedriftene, og at bedriftene er mer innovasjonsorientert enn snittet av norsk næringsliv. Foresight-prosess Det ble gjennomført en foresight-prosess i perioden oktober 2008 til april 2009, som en del av strategiutviklingen for nettverkssamarbeidet. Prosessen ble delvis finansiert av VRI Nordland, og scenarioene som ble utarbeidet i prosessen ble dokumentert i en rapport og gjennom fire animasjonsfilmer som presenterer ulike fremtidsbilder for det opplevelsesbaserte reiselivet i Nord-Norge Nettverksbygging Arena-prosjektet er tett integrert med de offentlige satsingene Opplevelser i nord og VRI Nordland (begge finansiert av Forskningsrådet), som tangerer virksomheten til prosjektet. Det er i tillegg etablert samarbeid med flere av de øvrige nettverksprosjektene på reiselivsfeltet. Opplevelser i nord Arena Innovative Opplevelser er nærings- og samarbeidspartner for konsortiet som gjennomfører forskningssatsingen Opplevelser i nord (OiN). Konsortiet består av Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Harstad, Nordlandsforskning, NORUT og Bioforsk. OiN er ett av fem forskningsprosjekter i satsingen Forskningsløft i nord ( ), som gjennomføres av Norges forskningsråd med midler fra Kommunal- og regionaldepartementet, og har som formål å styrke forsknings- og utdannelsesmiljøer i Nord-Norge. Bevilgningen til OiN er 35 millioner kroner, og skal gi et løft for landsdelen når det gjelder å utvikle et kunnskapsfundament for den videre satsningen på opplevelsesbasert reiseliv både i landsdelen og nasjonalt. Om lag 50 forskere er involvert i prosjektet, som er forankret i reiselivsnæringen i Nord-Norge gjennom Arena Innovative Opplevelser og andre nettverk. VRI Nordland Programmet «Virkemidler for regional FoU og innovasjon» (VRI) har som formål å styrke samhandlingen mellom næringsliv og forskning. Programmet eies av Norges forskningsråd, mens landets fylkeskommuner er sentrale aktører som eiere av 15 regionale prosjekter. I VRI Nordland er «opplevelsesbasert reiseliv» ett av tre satsingsområder. Arena Innovative Opplevelser er part i VRI Nordland sin reiselivstrategi for årene , og har hatt tett inngripen med VRI. Flere forprosjekter er gjennomført av Arenaprosjektet med finansiering fra VRI Nordland. Klynger og nettverk på reiselivsfeltet Arena Innovative Opplevelser har etablert relasjoner med flere av de øvrige norske klyngene og nettverkene på reiselivsfeltet. Arena-prosjektet har gjennomført flere prosjekter sammen med NCE Tourism og Arena Lønnsomme Vinteropplevelser. Det er også etablert kontakt med Arena Usus og Snowball, men med disse er samarbeidet i en tidlig fase. Det er videre etablert kontakt med tre internasjonale klynger/- bedriftsmiljøer (Opplevelsesunivers Bornholm, Innovation Center Iceland og LEO Finland). Initiering av bedriftsnettverket Arctic delight Syv av bedriftene i Arena-prosjektet lokalisert i Vesterålen har utviklet grunnlaget for bedriftsnettverket Arctic delight, som har fokus på nordlysturisme. Bedriftsnettverket involverer også andre i regionen, herunder NAROM (rakettskytefeltet på Andøya) som nå investerer 32 millioner kroner i et lærings- og Oxford Research AS 13

14 opplevelsessenter som blant annet blir et tilbud i forbindelse med nordlysturisme. Arena Innovative Opplevelser har deltatt i forprosjektfasen for dette senteret Synliggjøring Arena Innovative Opplevelser synliggjøres for bransjen ikke minst gjennom den årlige opplevelsekonferansen. Prosjektet har en grafisk design og visuell identitet som implementeres i alle sammenhenger. Prosjektet har dessuten et velfungerende nettsted som brukes til utadrettet kommunikasjon og som intranett for nettverksaktørene. I tillegg har prosjektet en facebook-profil med 516 tilhengere, i hovedsak bransjeaktører med tilknytning til opplevelsesbasert reiseliv, samt bedriftene i Arena Innovative Opplevelser. Profilen brukes aktivt til å formidle nyheter og gode historier fra prosjektet, og er direkte linket til prosjektets nettside. Bedriftene legger ut egne nyheter på facebook-siden, som også brukes av mange av bedriftene som kommunikasjonskanal internt i Arena-prosjektet. Arena Innovative Opplevelser synliggjøres gjennom formidling av suksesshistorier i form av utmerkelser, nominasjoner og priser som bedriftene i nettverket mottar. Tabell 4 lister opp enkelte slike suksesshistorier som er synliggjort gjennom prosjektet. Tabell 4: Suksesshistorier i Arena-prosjektet Bedrift/aktør Lofotr Vikingmuseum Hamsunsenteret Basecamp Spitsbergen Thon Hotell Lofoten 4 bedrifter i nettverket Ringstad Sjøhus 2 bedrifter i nettverket Lofoten GolfLink Forskere fra UiN Kilde: Arena Innovative Opplevelser Utmerkelse The European Museum of the Year Award Nominert Kåret til topp 5 i klassen for beste offentlige nye bygninger av magasinet Wallpaper Årets internasjonaliseringsstipend fra NORINT 2011 Årets reiselivsbedrift 2011 (Innovasjon Norge) - Nominert Reiselivsprisen i Lofoten Nominert Bransjepris i Tyskland - Årets mest innovative reiseprodukt - for sin nye nordlyssafari - Nominert Reiselivsprisen i Lofoten Nominert Reiselivsprisen i Lofoten Vinner Best Paper Award - Reiselivskonferanse i Istanbul 2011 Arena-prosjektet bruker aktivt nyhetsformidlingstjenesten Reiselivskunnskap.no og har annonsert i relevante temabilag i Dagens Næringsliv. Prosjektledelsen fikk i 2011 en suksesshistorie fra klyngen publisert i forbindelse med den nordeuropeiske Cluster Excellence-konferansen i København, hvor prosjektledelsen også holdt en presentasjon Møteplasser En rekke møteplasser er etablert i eller av Arena Innovative Opplevelser. De sentrale interne møteplassene har vært nettverkssamlingene og enkelte kurs. Disse møteplassene har hatt godt oppmøte. I tillegg er det avholdt møter i styringsgruppen og det er arrangert årlige studieturer. Destinasjonene for studieturene har vært Island, Svalbard, Skottland, Voss og Italia. Studieturene har hatt deltakere også fra andre nettverk innen reiselivsbransjen. Tabell 5 gir en oversikt over typer møteplasser i Arena-prosjektet, hyppighet i gjennomføring av disse og gjennomsnittlig antall deltakere på møteplassene. Tabell 5: Møteplasser i Arena Innovative Opplevelser Navn på møteplass Antall Antall deltagere (snitt) møter 1 Styringsgruppemøter Generalforsamling Opplevelseskonferansen Workshops ifm med Opplevelseskonferansen Studietur Nettverkssamlinger Kurs: Kulturforståelse Kurs: LEO Kurs: Kvinnetiltak 1 19 Kilde: Arena Innovative Opplevelser Nordnorsk Opplevelseskonferanse Konferansen arrangeres i fellesskap av Opplevelser i Nord, landsdelsselskapet Nordnorsk Reiseliv AS, Innovasjon Norge og Arena Innovative Opplevelser. NHO Reiseliv har også bidratt aktivt til konferansen, som er arrangert årlig siden Arena Innovative Opplevelser er en sentral fasilitator og arrangør av konferansen. Evalueringer gjort i etterkant av konferansene viser at deltakerne opplever stor nytte av konferansene. Opplevelseskonferansen er etablert som en permanent struktur som vil bli videreført også etter avviklingen av Arena-prosjektet, med Nordland fylkeskommune som finansiell bidragsyter. 14 Oxford Research AS

15 3.4 Strategiske innsatsområder Arena Innovative Opplevelse har hatt følgende strategiske innsatsområder: Innovasjon Kompetanseutvikling Internasjonalisering og marked Rammebetingelser Innsatsen har forekommet gjennom prosjektinitiering og prosjekter av ulik størrelse og lengde, og også i form av nettverkssamlinger, kurs og andre aktiviteter Kompetanseutvikling og innovasjon Hovedtyngden av aktivitet i Arena Innovative Opplevelser er knyttet til kompetanseutvikling og kompetansespredning, som medlemsbedriftene adoptert og anvendt til innovasjon i egen bedrift. Arena-prosjektet har vært plattform for initiering og utvikling av en rekke FoU-prosjekter, i samarbeid med FoUaktørene og gjerne i samarbeid med satsingene Opplevelser i nord og VRI Nordland. Arena-prosjektet bistår dessuten i utvikling av faglige verktøy som kan understøtte innovasjonsprosesser i bedriftene som driver med opplevelsesbasert reiseliv. Verktøyene har form av manualer eller veiledere, og bidrar til å tilgjengeliggjøre kompetansen for bedriftene. Tabell 6: Aktiviteter i Arena Innovative Opplevelser Aktivitet Antall innovasjonsprosjekter iverksatt som resultat av Arena Antall bedrifter som deltar i disse prosjektene Kilde: Årsrapporter fra Arena Innovative Opplevelser Totalt har prosjektporteføljen utløst eksterne FoUmidler på ca. 8,08 millioner kroner, av totale prosjektkostnader på ca. 10,025 millioner kroner. En oversikt over prosjektene, prosjektenes økonomiske ramme, utløste midler fra virkemiddelapparatet, deltakende aktører og Arena Innovative Opplevelsers rolle i prosjektene fremgår av tabell 7. Det arbeides med kompetanseutvikling på tre felt: Stimulering av FoU-miljøene til å framskaffe ny kunnskap (samarbeid med særlig forskningsprogrammet Opplevelser i Nord) Implementering av kompetanse i bedriftene (faglige samlinger, konferanser, etc.) Utvikling av formaliserte kompetansetilbud Prosjektet YouTube Gåsehud Prosjektet «YouTube Gåsehud» innebar produksjon av over 50 filmer som et felles fundament for å jobbe med markedsutvikling i nye medier og salgskanaler, ikke minst internasjonalt. Filmene presenterer leveransene til medlemsbedriftene i Arena-prosjektet, og er både et markedsutviklingsprosjekt og et kompetanseutviklingsprosjekt. I forbindelse med produksjonen av filmene ble det arbeidet systematisk med innholdet i og presentasjon av bedriftenes produkter. Gåsehud-filmene er brukt av den enkelte bedrift i deres markedsføring og av Nordnorsk Reiseliv, og presenteres også samlet på «Visit Norway» i et pilotprosjekt. Samarbeid med Norges Designråd Arena Innovative Opplevelser har inngått et samarbeid med Norsk Designråds rådgiverteam for å styrke medlemsbedriftenes lønnsomhet og konkurransekraft gjennom å satse på design. Dette er den største samlede satsning på design i reiselivsbedrifter i Norge. Norsk Designråd arrangerte et seminar der betydningen av design i næringsvirksomhet ble presentert, og tolv bedrifter valgte å påbegynne designprosesser med rådgivningsteamet. Ulike designbyråer er engasjert for å bistå bedriftene, med delfinansiering fra Innovasjon Norge Nordland. I tillegg har Arena Innovative Opplevelser deltatt i gjennomføringen av den nasjonale designdagen i 2012, der ett av temaene var å sette fokus på design i reiselivet, herunder behov og muligheter. Novadis Norsk forskningssenter for opplevelsesbasert reiseliv (Novadis) ved Nordlandsforskning ble etablert i 2011, med Universitetet i Nordland og Handelshøyskolen i Bodø som partnere. Nordlandsforskning er blant Norges fremste kunnskapsmiljøer på fagfeltet. Senteret har en koblingsfunksjon mellom næringsliv, FoU-sektoren og offentlig forvaltning. Oxford Research AS 15

16 Tabell 7: Innovasjonsprosjekter initiert gjennom Arena Innovative Opplevelser. Beløper i mill. kroner. Prosjektnavn Forprosjekt IO; Nullpunktmåling og oppstartanalyse Øk. ramme Ekstern finansiering Ekstern finansiør og ordning Aktører Arena-prosjektets rolle 0,15 0,15 NF og NFK IO og NF Initiativtaker, partner i gjennomføringen Foresight for IO 0,530 0,40 VRI Nordland IO og NF Initiativtaker, partner i gjennomføringen Måling av markedsverdi og kundetilfredshet 0,775 0,6 VRI Nordland IO og NF Senere slått sammen med «nye modeller for kunnskapsutvikling» til prosjektet «Å sette pris på en god opplevelse» Nye modeller for prissetting 0,775 0,6 VRI Nordland IO og NF Initiativtaker, partner i Oppfølging «Utprøving av systematisk bedriftspraksis i opplevelsesutvikling» «YouTube Gåsehud» - film og opplevelsesutvikling Midtveisevaluering av IOklyngen Forprosjekt «senter for måltidsopplevelser» Forprosjekt «senter for opplevelsesbasert verdiskaping» Effekter av sesongarbeidskraft ICT Toolbox in the experience economy Forprosjekt; casestudie, potensial i Fenomenbasert turisme Forprosjekt; benchmark om betydningen av sertifisering av reiselivsnæringen Forprosjekt; kursmodul i Opplevelsesdesign ved UiN Pilottesting av kurs i opplevelsesdesign Nordnorsk Opplevelseskonferanse 2012 Veileder for utendørs opplevelsesproduksjon gjennomføringen 0,16 VRI Nordland IO og NF Partner i gjennomføringen 1,2 0,6 Innovasjon Norge Nordland 0,15 0,15 33 % NFK og 67 % VRI Forskerprosjekt 0,24 0,18 Innovasjon Norge 0,45 0,30 VRI, egeninnsats IO og NF IO (25 bedrifter) og Govertsen Film IO og NF Utvalg av bedriftene i IO NF Initiativtaker, ansvarlig for gjennomføring Initiativtaker, partner i gjennomføring Initiativtaker, PA i gjennomføring Initiativtaker, partner i gjennomføringen?? VRI Nordland NF Initiativtaker til kunnskapsinnhenting 1,94 1,94 Nordic Innovation + 5 partnere i Norden 0,7 0,5 VRI Nordland, VRI Troms 0,49 0,45 VRI Nordland, VRI Troms 0,215 0,11 NFK, egeninnsats IO og UiN NOVADIS (PL), Arena USUS/Agderforskning, Service Cluster Denmark/Alexandra Institute, JAMK University of Applied Sciences, ETOUR Sweden, North Iceland Marketing Office IO og Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, NOVADIS utreder IO og Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, UiN/HHiB utreder UiN/HHiB 0,45 0,45 NFK Kurs gjennomføres i regi av UiN/HHiB, med forelesere også fra IO 1,0 1,0 NFK, deltakere 0,8 0,6 25 % fra hver partner Totalt 10,025 8,08 Kilde: Arena Innovative Opplevelser IO, Nordnorsk Reiseliv AS, OiN og NFK HANEN, NCE Tourism, Innovasjon Norge IO var aktive i fasiliteringen av dette klyngetil- klyngesamarbeidet og er partner sammen med NOVADIS Initiativtaker, dialogpartner, oppfølging av NOVADIS Initiativtaker, dialogpartner, oppfølging av HHiB, PA-funksjon UiN/HHiB ansvarlig, IObedrifter aktivt med i innholdsutvikling Innsalg, forelesere fra klyngen, deltakelse fra klyngebedrifter Initiativtaker, videreføre årlig møteplass som er skapt i Arena-perioden Felles initiativ, IO har PA ansvaret, HANEN utfører og er PL 16 Oxford Research AS

17 Arena Innovative Opplevelser har vært en viktig samarbeidspartner i prosessen med å få senteret realisert, og har allerede flere samarbeidsprosjekter med det nye senteret på trappene. Arena-prosjektet hadde representanter i ressursgruppen for realiseringen av senteret. Novadis er koordinator for et nordisk FoU-prosjekt for IKT i opplevelsesnæringene, finansiert av Nordic Innovation. Arena Innovative Opplevelser er en sentral aktør i dette initiativet. Samarbeid med Innoco om innovasjonsprosesser Arena Innovative Opplevelser innledet i 2010 et samarbeid med innovasjonsfirmaet Innoco AS om verktøy og prosesser for å stimulere innovasjon i bedrifter. Dette resulterte i en veileder i kartlegging av kundebehov som input til innovasjonsarbeid og samarbeid i forbindelse med Nordnorsk Opplevelseskonferanse 2010 og klyngesamlinger. I tillegg har Innoco i samarbeid med NTNU utredet om det er mulig å måle positiv kunderespons på opplevelser rent fysiologisk («gåsehud-o-meter»). Svaret var negativt, men forskningsformidlingen innovativ. Svaret ble gitt som en «YouTube-film» laget av studenter ved NTNU. Veileder for utendørs opplevelsesproduksjon Arena Innovative Opplevelser, NCE Tourism, HANEN (Norsk Bygdeturisme og Gardsmat) og Innovasjon Norge har samarbeidet om utviklingen av en nettbasert veileder for utendørs opplevelsesproduksjon, kalt «Hakkespettboken». Dette prosjektet har gjennom samarbeidet fått allokert ressurser til en egen prosjektleder i åtte måneder og har en ressursgruppe med ni bedrifter fra samarbeidspartnerne. Veilederen er et oppslagsverk der lover, regler, forsikring, risikoanalyse, matservering ute, fiske, utleie, HMS, opplevelsesproduksjon, kundebehandling, internasjonal kulturforståelse, bærekraft, etc. omtales og beskrives. Styrking av utdanningstilbud Arena Innovative Opplevelser har bidratt til utviklingen av studietilbudet «Kurs i opplevelsesdesign» ved Universitetet i Nordland. Studiet er samlingsbasert og gir 15 studiepoeng, og starter opp høsten Opplevelser i Nord (Handelshøgskolen i Bodø), Mimir AS og Nordland fylkeskommune har også bidratt til etableringen av tilbudet. Økt kunnskap om kulturforskjeller mellom nasjoner For fremmøtebasert næring, der kunden oppsøker produksjonsstedet, handler internasjonalisering blant annet om å forstå kundebehov og ulike nasjonaliteters særpreg som grunnlag for å levere opplevelser i tråd med kundenes forventninger. Arena Innovative Opplevelser har utviklet et skreddersydd kurs og et kurshefte for bruk i bedriftene. Målet er å hjelpe bedriftene og medarbeiderne å forstå sine internasjonale gjester bedre og om betydningen av kulturforskjeller mellom nasjoner. Økt kunnskap om fenomenbasert turisme Arena Innovative Opplevelser har igangsatt en kunnskapsinnhenting om potensialet i landsdelens fenomener (nordlys, det arktiske, møter med unik flora og fauna, eksepsjonelle landskap, mm.). Arbeidet gjøres som en casestudie som kartlegger hva andre land har bygd opp av turisme rundt tilsvarende fenomener, i samarbeid med Arena Lønnsomme Vinteropplevelser Internasjonalisering og markedsutvikling Internasjonalisering i form av å etablere relasjoner til utenlandske kunnskapsmiljøer og forretningspartnere er ikke prioritert i Arena Innovative Opplevelser. Det er imidlertid gjennomført ulike prosjekter knyttet til markedsutvikling, delvis i samarbeid med NCE Tourism. Hjemhentingsprosjekt I 2011 ble det gjennomført et hjemhentingsprosjekt i fellesskap med NCE Tourism. Dette har gitt en plattform for arbeidet med å identifisere aktuelle internasjonale målgrupper for bedriftene, og ny kunnskap om markedsmuligheter og aktuelle salgsledd i utvalgte internasjonale markeder. Prosjektet ble opprinnelig initiert som et hjemhentingsprosjekt via Innovasjon Norges utekontorer. Gjennomføringen av dette lot seg ikke gjøre i det omfang og med det tidsperspektivet NCE Tourism og Arena Innovative Opplevelser ble forespeilet, og kunnskapsinnhentingen ble derfor gjennomført som en ekstern bestilling. Tilrettelegging for Oppdrag Nord-Norge Arena Innovative Opplevelser har arbeidet med å tilrettelegge for gjennomføringen av NRK-serien Oppdrag Nord-Norge (oppfølgeren til Oppdrag Sognefjorden), sammen med blant andre Arena Lønnsomme vinteropplevelser. Serien lages av Flash Studio og Oxford Research AS 17

18 vises vinteren 2013, og setter gjennom sin bruk av kjente ekstremsportutøvere fokus på landsdelens opplevelsesmuligheter i vinterhalvåret. Prosjektet innebærer profilering av næringen, og det arbeides med oppfølgingstiltak og internasjonalt salg av serien. Samarbeid med Norsk Tindeklubb og bedriftsnettverket Lofoten Vinter Målsetningen med samarbeidet er å utforske mulighetene for å utvikle vinterklatring som en markedsmulighet for regionen. Det er gjennomført en årlig klatreevent, med stor deltakelse fra profilerte klatrere både nasjonalt og internasjonalt (trendsetterne). Arrangementet skaper medieeksponering og sprer budskapet om mulighetene i Lofoten gjennom disse profilerte klatrerens blogger, nettsider og reportasjer. Arrangementet avholdes i 2013 for tredje gang, og får økt oppmerksomhet Rammebetingelser Innsats for bedring av rammebetingelsene for den opplevelsesbaserte reiselivsnæringen i Nordland har vært et satsingsområde for Arena Innovative Opplevelser. Arena-prosjektet ga innspill til fokusområder i forbindelse med Olje- og energidepartementets kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av det nordøstlige Norskehavet. Arena Innovative Opplevelser deltok i forlengelsen av dette på et oppfølgingsseminar i regi av Nærings- og handelsdepartementet, Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet der det blant annet ble diskutert betydningen av et mer forskningsorientert opplevelsesbasert reiseliv, samt denne næringens potensial som verdiskaper i landsdelen. Det foregår nå en omfattende kunnskapsinnhenting om flere næringers potensial i landsdelen, og reiseliv er her inkludert på lik linje som fiskeri, havbruk og nye marine næringene, fornybar energi og mineralnæringen. Manualer og veiledere utarbeidet i Arena-prosjektet har blant annet tatt for seg lover og regelverk som er relevant for bransjen, og på den måten gjort rammebetingelser tilgjengelig for bedriftene. Det er også igangsatt et FoU-arbeid om betydningen av sertifiseringssystemer. Hypotesen er at slike systemer kan være effektive verktøy for å stimulere verdiskapingen, gi markedet nyttig informasjon og skape avstand mellom de seriøse og useriøse i bransjen. Dette arbeidet handler slik sett ikke minst om å få et faglig og kunnskapsbasert underlag til å kunne påvirke de politiske beslutningstakerne. Forprosjektet som pågår i 2012 er finansiert av VRI Nordland og VRI Troms og er et samarbeidsprosjekt med Arena Lønnsomme Vinteropplevelser. 3.5 Videreføring av samarbeidet Prosjektet søkte i 2011 om forlengelse for et fjerde år som Arena-prosjekt, og fikk innvilget dette. Prosjektet har utarbeidet en egen handlingsplan for exit-året fra Arena-programmet. Arbeidet med exitstrategien har pågått siden oppstarten av prosjektets tredje år. Exit-strategien er annerledes enn for de tre første årene. Konsolidering av prosesser og aktiviteter i mer permanente strukturer ble definert som et viktig resultatmål for år fire, samtidig som de eksisterende målsettingene ble opprettholdt. Arena-prosjektet løper frem til november Oxford Research AS

19 Kapittel 4. Budskapet fra intervjuene I dette kapittelet presenteres synspunkter på Arenaprosjektet fremkommet i de gjennomførte intervjuene. Intervjuene ble gjennomført basert på en mal utarbeidet av Oxford Research og de fleste informantene ga således uttrykk for synspunkter omkring de ulike punktene som omhandles i det følgende. Budskapet fra intervjuene er bearbeidet og formulert av Oxford Research og representerer en syntese av de utsagn som ble gitt. 4.1 Initieringen av Arena Innovative Opplevelser Arena Innovative Opplevelser hadde en meget positiv forprosjektfase der innrettingen av prosjektet ble klarlagt og prosjektet ble forankret. Det ble diskutert blant bedriftene hvilken bistand de behøvde for å kunne utvikle seg og det ble identifiserte aktiviteter for å imøtekomme disse behovene. Bedriftene var sentrale i defineringen av innholdet i prosjektet og er arkitektene bak målstrukturen. Fokus i prosjektet er «opplevelsen» i betydning bedriftenes leveranse til kundene. Bedriftenes sentrale medvirkning i utformingen av prosjektets innretting og målsetninger har sikret en solid forankring blant medlemsbedriftene. Forprosjektet bidro til å etablere tillitsforhold mellom bedriftene. Bedriftsrekrutteringen utført av Innovasjon Norge resulterte i en relevant og engasjert portefølje av medlemmer. De utvalgte bedriftene har, med unntak av enkelte bedrifter som har avsluttet deltakelsen, vist både evne og vilje til bedriftsutvikling i nettverk, med fokus på opplevelsesproduksjon. Det vurderes som svært viktig for prosjektets suksess at det ved oppstarten ble etablert et felles språk i form av det teoretiske konseptet «LEO-pyramiden». Modellen er utviklet av Lapland Centre of Expertise for the Experience Economy og er benyttet av Arena Innovative Opplevelser som et faglig basisverktøy. Dette ga bedriftene (og virkemiddelaktørene) en felles plattform og terminologi for aktiviteten i Arena Innovative Opplevelser, og betraktes som en suksessfaktor. Bedriftene fikk testet egne produkter mot dette verktøyet, og opplevde det som hensiktsmessig. Forprosjektfasen var preget av grundig forberedelse fra prosjektledelsen og Innovasjon Norges side, slik at hovedprosjektet ikke ble hemmet av forsinkelser, men opplevde god fremdrift helt fra oppstarten. Mange Arena-prosjekter har opplevd å få første søknad til programmet avvist og har dermed måtte bearbeide søknaden og søke på nytt, men søknaden fra Arena Innovative Opplevelser ble innvilget på første forsøk. Det ble gjennomført en oppstartsanalyse (nullpunktmåling) blant medlemsbedriftene som dokumenterte status angående deres innovasjonsvirksomhet, etc. Rapporten skisserte utfordringer og muligheter for Arena-prosjektet, og var et nyttig kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet. Det ble i tidlig fase av Arena-prosjektet også gjennomført en foresight-prosess som resulterte i et fremtidsblikk for næringen. Prosessen var omfattende, og det var noe frafall av deltakere fra samling til samling. Flere informanter uttrykker skepsis angående nytten av produktet og prosessen. Foresight-prosessen som ble gjennomført hadde et makroperspektiv, og resultatene fra prosessen viste seg å være noe uanvendbare. Det fremholdes at diskusjonen i det minste kunne vært nedskalert og fremdeles gitt den samme nytteeffekten. Prosjektledelsen har imidlertid benyttet prosessen blant annet som grunnlag for å synliggjøre næringens potensial, og mener filmene som ble laget har vært nyttige for å kommunisere fremtidsbilder overfor eksterne aktører. 4.2 Synergi mellom virkemidler Det finnes betydelige synergieffekter mellom Arena Innovative Opplevelser og satsingene VRI Nordland og Forskningsløft i nord, som begge har reiseliv som ett av flere satsingsområder. Arena Innovative Opplevelser har fungert som er gravitasjonspunkt for annen aktivitet innen reiseliv i regionen, og bidro til at reiseliv ble et satsingsområde innen disse to programmene. Arena-prosjektet har dermed hatt stor betydning for utviklingen av reiselivsegmentet i Nordland. Både VRI-programmet og Forskningsløft i nord eies av Norges forskningsråd, og har fokus på relasjonen mellom forskning og næringsutvikling. Oxford Research AS 19

20 Arena Innovative Opplevelser ble etablert før VRI Nordland, og Arena-prosjektet var sterkt medvirkende til at reiseliv ble valgt ut som ett av innsatsområdene for VRI-prosjektet. Det eksisterer et omfattende samarbeid mellom Arena-prosjektet og VRI. VRIprosjektet har midler til å støtte opp om initiativer fra blant andre Arena Innovative Opplevelser, og har bidratt med finansiering av flere prosjekter i regi av Arena Innovative Opplevelser. For eksempel ble etableringen av Novadis frontet av Arena-prosjektet, mens VRI bidro med midler i et forprosjekt. Foresight-prosessen ble også delfinansiert av VRI, og det samme er tilfelle med flere forprosjekter. I det første året var det nødvendig å finne en ryddig grenseoppgang mellom de to initiativene, på grunn av bokføringsrutiner knyttet til egeninnsats, og en slik avklaring kom etter hvert på plass. VRI lenet seg tungt på Arena-prosjektet den første tiden, mens tilfanget av prosjektideer, blant annet fra Helgeland, etter hvert er blitt bredere. Mens omtrent 90 prosent av VRI Nordlands midler til reiseliv i 2009 gikk til prosjekter tilknyttet Arena Innovative Opplevelser, er andelen sunket til omtrent en tredjedel i Arena Innovative Opplevelser er representert i ressursgruppen for VRI Nordlands satsing på reiseliv. I forbindelse med søknaden på reiselivsfeltet til Forskningsløft i nord var det behov for å ha inngripen med relevante, modne og proaktive bedrifter, og Arena Innovative Opplevelser oppfylte disse kriteriene. Ettersom det i søknaden kunne vises til et bedriftsnettverk på feltet som kunne benyttes som empirisk grunnlag, var Arena Innovative Opplevelser sterkt medvirkende til etableringen av Opplevelser i Nord. Arena-prosjektet var også en aktiv deltaker i referansegruppen i utviklingen av OiN. Arena Innovative Opplevelser samspiller på flere måter med OiN, særlig representert ved Universitetet i Nordland og Nordlandsforskning, som er sentrale aktører i satsingen. Aktørene samarbeidet i etableringen av OiN og prosjekter gjennomføres i fellesskap. UiN har også forsket på Arena-prosjektet og foretatt dypstudier av enkeltbedrifter i nettverket. UiN er involvert i en rekke reiselivsprosjekter, flere av dem med VRI-finansiering, der Arena Innovative Opplevelser er enten bestiller eller aktiv medvirker. Et eksempel er et prosjekt om effekter av sertifiseringsordninger, som gjennomføres av Arena-prosjektet og OiN i fellesskap, med finansiering fra VRI; det ble gjennomført et forprosjekt med bruk av sekundærdata i 2011, mens en oppfølging med innsamling av primærdata i tre land gjennomføres i Arena Innovative Opplevelser har arbeidet systematisk med kobling av de tre initiativene, som i sum har etablert et miljø innen reiselivsforskning som har en tyngde man ikke finner andre steder i Norge. Etableringen av Arena-prosjektet og de øvrige satsingene på reiseliv i Nordland medførte et markant skille i omfanget av reiselivsforskning i fylket. I årene før 2008 var det lite forskning på reiseliv i regionen, selv om Nordlandsforskning ved etableringen av Arenaprosjektet hadde planer om en sterkere orientering mot dette feltet. Ved Nordlandsforskning er det nå ca. ti personer inne på reiselivsfeltet, med varierende tyngde. OiN bringer om lag ti millioner kroner til instituttet i femårsperioden , og er det største oppdraget innen reiseliv på Nordlandsforskning. VRI og Arena Innovative Opplevelser er også viktige satsinger for Nordlandsforskning. Arena-prosjektet var en pådriver for etablering av Novadis. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune, samt Nordland Reiseliv, var støttespillere i realiseringen av senteret, som kan betraktes som en bestilling til forskningsmiljøene fra reiselivsnæringen. Arena-prosjektet deltok i referansegruppen for etableringen av senteret. Nordland fylkeskommune ga tilsagn til senteret på 1,6 millioner kroner i forbindelse med etableringen, og senteret mottok også midler fra DA Bodø. Midlene ble benyttet til å etablere en infrastruktur for senteret, inkludert en nettside. Novadis ble offisielt lansert på Opplevelseskonferansen i 2011, og er organisert som et prosjekt ved Nordlandsforskning. Senteret har en knutepunktfunksjon for aktører innen reiselivsforskning i Nord-Norge, inkludert Universitetet i Nordland og Handelshøgskolen i Bodø. Enkelte VRI-prosjekter og et prosjekt støttet av Nordic Innovation, som alle er initiert av Arena Innovative Opplevelser, er lagt til Novadis. Informantene vurderer det som meget positivt at det skjer en kraftsamling innen reiseliv i Nordland, med tre selvstendige og samtidig delvis sammenvevde satsinger. Arena Innovative Opplevelser, Opplevelser i Nord og VRI Reiseliv medfører en omfattende satsing på forskning og næringsutvikling innen reiselivssektoren. Satsingene innebærer omfattende synergieffekter, og det er etablert en kritisk masse av aktivitet på feltet. Det er etablert et innovasjonssystem innen reiselivsfeltet i regionen, der både kompetansesiden og næringssiden er integrert. 20 Oxford Research AS

Klyngebasert utvikling i opplevelsesnæringene. Bård Jervan prosjektleder

Klyngebasert utvikling i opplevelsesnæringene. Bård Jervan prosjektleder Klyngebasert utvikling i opplevelsesnæringene Bård Jervan prosjektleder Fasiliterte reiselivsklynger og erfaringsgrunnlaget: NCE Tourism Fjord Nordway ( 2009 - ) ARENA lønnsomme Vinteropplevelser, Troms

Detaljer

Bård Jervan prosjektleder.

Bård Jervan prosjektleder. Bård Jervan prosjektleder www.arenaprogrammet.no Andøy Friluftssenter Hamsunsenteret Lofoten Mat BA Fargeklatten Veita Galleri Bodøgaard Henningsvær Bryggehotell Hildringstimen Hvalsafari AS Inga Sámi

Detaljer

EVALUERING AV ARENA-PROSJEKTER BETRAKTNINGER OM FOKUS OG METODE

EVALUERING AV ARENA-PROSJEKTER BETRAKTNINGER OM FOKUS OG METODE EVALUERING AV ARENA-PROSJEKTER BETRAKTNINGER OM FOKUS OG METODE Nordnorsk Opplevelseskonferanse Harald Furre, 13. november 2012 Vi gjør en forskjell! Visjon «Kunnskap for et bedre samfunn» Forretningsidé

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Erfaringer fra ARENA-programmet. www.arenaprogrammet.no

Erfaringer fra ARENA-programmet. www.arenaprogrammet.no Erfaringer fra ARENA-programmet www.arenaprogrammet.no Hva er det nasjonale ARENA-programmet? Arenaprogrammet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder Første kontraktsperiode: 2009 2013 (3,5 år). Kontraktsperiode

Detaljer

- resultater og veien videre

- resultater og veien videre Innovativ Fjellturisme - resultater og veien videre Presentasjon av Bård Jervan Reserve Hovedprosjektleder www.fjellturisme.no Et nettverksprosjekt i Arena programmet i sitt fjerde år klyngen bakgrunn,

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Workshop Hurtigruten refleksjoner fra InnOpp

Workshop Hurtigruten refleksjoner fra InnOpp Workshop Hurtigruten refleksjoner fra InnOpp Foto: Iceland Travel 30 Companies, (2 R&D Institutes, Innovation Norway, Nordland County) Andøy Friluftssenter Hamsunsenteret Basecamp Spitsbergen AS Fargeklatten

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

Analyse av Forskningsløft i nord

Analyse av Forskningsløft i nord Analyse av Forskningsløft i nord Samling i Forskningsløft i nord Tromsø, 6. oktober 2015 Harald Furre og André Flatnes Vårt oppdrag Identifiser og beskriv lærdommer fra Forskningsløft i nord som et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

FORSKNINGSLØFT I NORD

FORSKNINGSLØFT I NORD FORSKNINGSLØFT I NORD Presentasjon av delrapport 1 fra følgeevalueringen Björn Eriksson og Harald Furre, Narvik 4. mai 2012 Oxford Research AS Visjon: «Kunnskap for et bedre samfunn» Forretningsidé: «Gjennom

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)" " Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) "

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)  Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) GÅSEHUDFOLDER 09 ANBEFALE HVERANDRE?! Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker) Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) Kan legges på et kart

Detaljer

Karin Kristensen, VRI Nordland. Ann-Jorid Pedersen ARENA Innovative Opplevelser (Mimir AS)

Karin Kristensen, VRI Nordland. Ann-Jorid Pedersen ARENA Innovative Opplevelser (Mimir AS) Karin Kristensen, VRI Nordland Ann-Jorid Pedersen ARENA Innovative Opplevelser (Mimir AS) VRI og ARENA Innovative Opplevelser Samarbeid med ARENA Innovative Opplevelser var definert i prosjektbeskrivelsen

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Søknadskonferanse Informasjon Arena

Søknadskonferanse Informasjon Arena Søknadskonferanse Informasjon Arena Hans Eirik Melandsø 30.03.2017 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Overordnede mål 3. Målgruppe og tilbud 4. Kriteriene 2016 5. Noen tips på

Detaljer

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Arktisk Marint Forum, Tromsø 03.02.2015 Olav Bardalen, Innovasjon Norge olbar@innovasjonnorge.no Jointly owned by Innovasjon Norges

Detaljer

Å sette pris på en god opplevelse - nye modeller for prissetting av opplevelsesprodukter. Jarle Løvland

Å sette pris på en god opplevelse - nye modeller for prissetting av opplevelsesprodukter. Jarle Løvland Å sette pris på en god opplevelse - nye modeller for prissetting av opplevelsesprodukter - Hvordan skal næringa bedre kunne ta ut verdien i produktene? Situasjonsbestemt betalingsvillighet, hva bør man

Detaljer

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana 18 19 februar Britt Hansen 24.02.2010 1 24.02.2010 2 VRI - Et program for innovasjon og utvikling. Periode 1: 2008-2010 Satsningsområde:

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Programsamling i Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken, 05.03.2012 Olav Bardalen, programansvarlig, Innovasjon Norge

Detaljer

Næringsmiljø innen opplevelsesdrevet reiseliv. Organisasjon med 50 medl. ARENA-prosjekt 2018-2012. Bård Jervan, klyngeleder

Næringsmiljø innen opplevelsesdrevet reiseliv. Organisasjon med 50 medl. ARENA-prosjekt 2018-2012. Bård Jervan, klyngeleder Næringsmiljø innen opplevelsesdrevet reiseliv Organisasjon med 50 medl. ARENA-prosjekt 2018-2012 Bård Jervan, klyngeleder Næringsmiljøet Innovative Opplevelser InnOpp er medlemsorganisasjonen som i 4 år

Detaljer

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Knut Senneseth Utvärderingsnätverket Stockholm 27 mai 2015 Formål: Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Kunnskapsbasert reiselivsutvikling- Hva er det?

Kunnskapsbasert reiselivsutvikling- Hva er det? Kunnskapsbasert reiselivsutvikling- Hva er det? Einar Lier Madsen Reiselivskonferansen 2017 Stormen kulturhus, Bodø 19. sept. 2017 Innhold 1. Hvorfor er det viktig? 2. Erfaringer fra forskningsprogrammet

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

[NAVN PÅ INSTITUSJON] Evaluering av Læringsmiljøutvalg Selvevalueringsskjema til universiteter og høyskoler

[NAVN PÅ INSTITUSJON] Evaluering av Læringsmiljøutvalg Selvevalueringsskjema til universiteter og høyskoler [NAVN PÅ INSTITUSJON] Evaluering av Læringsmiljøutvalg Selvevalueringsskjema til universiteter og høyskoler 1 Evaluering av Læringsmiljøutvalg Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Evaluator Oxford Research

Detaljer

Regional samhandling for regional utvikling. VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Bodø 02 desember 2010 Britt Hansen 22.12.2010 1

Regional samhandling for regional utvikling. VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Bodø 02 desember 2010 Britt Hansen 22.12.2010 1 Regional samhandling for regional utvikling VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Bodø 02 desember 2010 Britt Hansen 22.12.2010 1 VRI opplevelsesbasert reiseliv har bidratt til økt fokus på reiseliv som en

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Bedriftsnettverk. Side 1

Bedriftsnettverk. Side 1 Bedriftsnettverk Side 1 Formålet med tjenesten er: Stimulere til økt innovasjon, vekst og internasjonalisering gjennom samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter Side 2 Foto: Terje Rakke, Innovasjon

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Arenaprogrammet. Programbeskrivelse. Godkjent av Programrådet for Arena og NCE 20. februar 2008

Arenaprogrammet. Programbeskrivelse. Godkjent av Programrådet for Arena og NCE 20. februar 2008 Arenaprogrammet Programbeskrivelse Godkjent av Programrådet for Arena og NCE 20. februar 2008 Innovasjon Norge/TP/ISAM/olbar/22.02.2008 1. Kort beskrivelse av Arenaprogrammet Arenaprogrammet tilbyr faglig

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

Om Arena-programmet. Mo i Rana 5. november 2013. Bjørn Kymre, Innovasjon Norge. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Om Arena-programmet. Mo i Rana 5. november 2013. Bjørn Kymre, Innovasjon Norge. Et samarbeidsprosjekt mellom: Om Arena-programmet Mo i Rana 5. november 2013 Bjørn Kymre, Innovasjon Norge Et samarbeidsprosjekt mellom: Klynger: Legitimitet og forankring Tverrpolitisk oppslutning om klynger i nærings- og distriktspolitikken

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET VRI STORSAMLING Fredrikstad, 06.12. 2012 Oxford Research «Kunnskap for et bedre samfunn» Oxford Research er en nordisk kunnskapsvirksomhet. Oxford Research

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Evaluering av Arena Magica. Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Magica. Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Magica Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

FORESIGHT INNOVATIVE OPPLEVELSER

FORESIGHT INNOVATIVE OPPLEVELSER - 2. april 2009 - Klyngesamling i Nus4ord - Hvordan bruke bildene og forståelsen i strategiarbeid og utvikling av klyngen? FORESIGHT INNOVATIVE OPPLEVELSER Utvalgte drivkrefter som kombineres og polariseres

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 30.03.2017 Espen Warland Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Introduksjon om programmet 3. Utlysningen for 2017: Krav og kriterier

Detaljer

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder NCE Aquaculture Nasjonalt nettverksprogram eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer

Detaljer

Invitasjon til klyngutviklingskurs. Sarpsborg 28-29. april 2015

Invitasjon til klyngutviklingskurs. Sarpsborg 28-29. april 2015 Invitasjon til klyngutviklingskurs Sarpsborg 28-29. april 2015 Bakgrunn Klynger bestående av konkurransedyktige virksomheter og kunnskapsinstitusjoner har vist seg å være en viktig kilde til vekst og velstand,

Detaljer

Organisering og ledelse av klyngeprosjekter

Organisering og ledelse av klyngeprosjekter Organisering og ledelse av klyngeprosjekter Arena Prosjektledersamling 9. mars 2015 Jointly owned by Workshop 13.03.2015 1 Organisering og ledelse av klyngeprosjekter AGENDA 1. Hvorfor organisering og

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen

Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane. Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Førstelinjetjenesten i Sogn og Fjordane Forskningsparken 5. november 2015 Philip Lorentzen Forskningsrådet 2 15 departementer Forskningsrådet 8,6 mrd kr, 470 ansatte, adm kost 8% Næringsliv Institutter

Detaljer

Hvordan utvikle samspill mellom forskning og næringsliv?

Hvordan utvikle samspill mellom forskning og næringsliv? Hvordan utvikle samspill mellom forskning og næringsliv? Erfaringer fra opplevelsesbasert reiseliv Einar Lier Madsen Hvorfor er forskning viktig? Det fundamentale spørsmålet for alle virksomheter er hva

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE satsingen Noen suksess observasjoner Bjørn Arne Skogstad, leder, NCE-programmet

Detaljer

Samling for blå fremtid

Samling for blå fremtid Samling for blå fremtid Hva kan IN bidra med? Lista 15. april 2016 www.innovasjonnorge.no Formålet er: Stimulere til økt innovasjon, vekst og internasjonalisering gjennom samarbeid mellom små og mellomstore

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Sentre for forskningsdrevet innovasjon Sentre for forskningsdrevet innovasjon En ny ordning i regi av Norges forskningsråd 1 Oslo, desember 2004 1 Godkjent av Hovedstyret i Norges forskningsråd på møtet 16. desember 2004 Ambisjoner og mål Forskningsrådets

Detaljer

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2008/1558-6037/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

Detaljer

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet 1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Norges Eksportråd Utarbeidet av Marianne Rød og Kathleen Myklatun Oslo, Desember 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 15. april- Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 15. april- Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 15. april- Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Espen

Detaljer

VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING

VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING Velkommen til klyngesamling, og kick-off for år 7 av ALV Næringsskatt Kraftig økning i kunder de siste årene, mange fra andre siden av jorden. Ofte store skader på urørt natur.

Detaljer

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet

Næringsvennlig region. Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Næringsvennlig region Et verktøy som skal bidra til vekst og utvikling i næringslivet Strategisk næringsplan skal følges opp Endring, innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv Mulighetsområde FORSVAR

Detaljer

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Innovasjon i offentlig sektor RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Forskningsrådet har ønsket KUNNSKAPSOVERSIKT AKTØRDIALOG Regionale møter med forskere og forskningsbrukere POLICYDOKUMENT

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til REISELIVSSEMINAR Produktpakking og VelkommenpåtilHelgeland produktsamarbeid - muligheter og fallgruver SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVORDAN KAN KUNNSKAPSPARKEN BIDRA

Detaljer

Velkommen til søkerkonferanse for VRI- Virkemidler for regional FOU og innovasjon. Gardermoen, 8.mars 2007

Velkommen til søkerkonferanse for VRI- Virkemidler for regional FOU og innovasjon. Gardermoen, 8.mars 2007 Velkommen til søkerkonferanse for VRI- Virkemidler for regional FOU og innovasjon Gardermoen, 8.mars 2007 Dagens program 10.00 Velkommen 10.15 Regional innovasjon og samhandling: hva, hvorfor og hvordan?

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 21.01.2016 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Klyngeprogrammets formål og tilbud 3. Utlysningen for 2016: Krav og kriterier 4.

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Opplevelser i Nord. Trude Emaus Holm Nordlandsforskning trude.emaus.holm@nforsk.no

Opplevelser i Nord. Trude Emaus Holm Nordlandsforskning trude.emaus.holm@nforsk.no Opplevelser i Nord Trude Emaus Holm Nordlandsforskning trude.emaus.holm@nforsk.no Forskningsløft Nord Styrking av kompetansemiljøer i Nord-Norge Støtte til kompetanseoppbygging og langsiktig samarbeid

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder 16-17. september 2015, Sogndal Kilde: Regionaldirektør VAF Kilde: Arne Isaksen, leder forskningsprosjektet

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge InnoMed - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Kort om InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Informasjonsmøte om VRI 3, Oslo 22. april 2013 Anne Margrethe Olsen, adm. dir. (konstituert) Astri Pestalozzi, prosjektleder Kort om Fiskeri

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN Sluttseminar for Kompetanseoffensiven Sarpsborg 27. november 2015 André Flatnes Vår inngripen med Kompetanseoffensiven Engasjert av Østfold fylkeskommune for å evaluere

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Regional innovasjon i Nordland veien videre. Una Sjørbotten. VRI-samling 17. okt.2013. Foto: Peter Hamlin

Regional innovasjon i Nordland veien videre. Una Sjørbotten. VRI-samling 17. okt.2013. Foto: Peter Hamlin Regional innovasjon i Nordland veien videre. Una Sjørbotten VRI-samling 17. okt.2013 Foto: Peter Hamlin Hvordan jobber vi videre med regional innovasjon? Regional innovasjonsstrategi Ny VRI- periode Utvikling

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Forskningsrådets regionale engasjement Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Samfunnets utfordringer setter dagsorden Forskningsmeldingens målbilde Globale utfordringer Velferd og forskningsbasert

Detaljer