Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt"

Transkript

1 Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt

2 Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Vi kombinerer vitenskapelige arbeidsmetoder med kreativ idéutvikling for å tilføre våre kunder ny kunnskap. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og regionalutvikling, forskning og utdanning samt velferds- og utdanningspolitikk. Oxford Research har kontorer i Kristiansand, Stockholm, København og Brussel og retter sitt arbeid mot det nordiske og det europeiske markedet. Se for mer informasjon om selskapet Bilde på for- og bakside: Lofoten Aktiv Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Østre Strandgate Kristiansand Norge Telefon: (+47) DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Telefon: (+45) Fax: (+45) SVERIGE Oxford Research AB Box 7578 Norrlandsgatan Stockholm Telefon: (+46) BELGIA Oxford Research c/o ENSR 5, Rue Archimède, Box Brussels Phone Fax

3 Tittel: Undertittel: Oppdragsgiver: Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Visit Bodø Prosjektperiode: Juni september 2012 Prosjektleder: Forfattere: Kort sammendrag: André Flatnes André Flatnes, Harald Furre Arena Innovative Opplevelser ble etablert som et Arena-prosjekt i 2008, som et nettverk for bedrifter innen reiselivssegmentet med fokus på opplevelsesproduksjon. Nettverkets tyngdepunkt er i Nordland. I denne rapporten evalueres resultatene av Arena Innovative Opplevelser ut fra prosjektets egenformulerte målsetninger og målsetningene for Arena-programmet. Oxford Research AS 3

4 Forord Prosjektet Arena Innovative Opplevelser blir gjennomført i perioden I henhold til programbeskrivelsen for Arena-programmet skal det gjennomføres en ekstern evaluering ved avslutningen av prosjekter. Hensikten med evalueringen er å gi en analyse og vurdering av prosjektets aktiviteter, resultater og målrealisering, for å gi innspill til en eventuell videreføring av samarbeidsarenaen utenfor Arena-programmet, samt å bidra til læring på programnivå. Prosjektet er evaluert av Oxford Research AS. Oxford Research har omfattende erfaring med evalueringer og analyser innen temaer som næringsklynger, forskning og utvikling, innovasjon og regional utvikling. Denne evalueringen har vært gjennomført i perioden fra juni til september Vår tilnærming har vært å benytte kvalitative og kvantitative metoder for å analysere Arena-prosjektets måloppnåelse og resultater. Arbeidet med evalueringen har vært utført av senioranalytiker André Flatnes, mens administrerende direktør Harald Furre har bistått i og kvalitetssikret arbeidet. Underveis i evalueringen har vi hatt dialog med prosjektleder Bård Jervan i Arena Innovative Opplevelser. Vi takker for oppdraget og et godt samarbeid. Vi vil også takke alle som har stilt opp til intervjuer og alle som har respondert på det utsendte spørreskjemaet. Til sammen er det en lang rekke personer som har bidratt med informasjon og synspunkter som evalueringen bygger på. Kristiansand, september 2012 Harald Furre Adm. dir. Oxford Research AS 4 Oxford Research AS

5 Innhold Kapittel 1. Sammendrag...7 Kapittel 2. Bakgrunn og metode Beskrivelse av Arena-programmet Arena-programmets målsetninger Evalueringens bakgrunn og formål Evalueringsmetode Litteraturstudie Intervjuer Spørreskjema Rapportens oppbygning Kapittel 3. Beskrivelse av Arena Innovative Opplevelser Om Arena Innovative Opplevelser Formulerte målsetninger Nettverksstrategiske aktiviteter Etablering av kunnskapsgrunnlag Nettverksbygging Synliggjøring Strategiske innsatsområder Kompetanseutvikling og innovasjon Internasjonalisering og markedsutvikling Rammebetingelser...18 Kapittel 4. Budskapet fra intervjuene Initieringen av Arena Innovative Opplevelser Synergi mellom virkemidler Nettverksutvikling Kritisk masse Møteplasser og nettverksbygging Tillitsfulle relasjoner Forankring Prosjektorganisasjonen Satsingsområder Kompetanseutvikling og innovasjon Internasjonalisering og marked Rammebetingelser...25 Oxford Research AS 5

6 4.5 Exit-strategi Kapittel 5. Medlemmenes vurdering av Arena Innovative Opplevelser Måloppnåelse for Arena Innovative Opplevelser Bedriftene/institusjonenes deltakelse i Arena Innovative Opplevelser Prosjektledelsens funksjon Innovasjon Kapittel 6. Vurdering av Arena Innovative Opplevelser Vurdering av grad av måloppnåelse Overordnet vurdering CORE Governance CORE Impact CORE Effects Tabelliste Tabell 1: Informanter Tabell 2: Medlemmer i Arena Innovative Opplevelser Tabell 3: Deltakelse i Arena Innovative Opplevelser Tabell 4: Suksesshistorier i Arena-prosjektet Tabell 5: Møteplasser i Arena Innovative Opplevelser Tabell 6: Aktiviteter i Arena Innovative Opplevelser Tabell 7: Innovasjonsprosjekter initiert gjennom Arena Innovative Opplevelser. Beløper i mill. kroner Tabell 8: Utvikling i samarbeidsklima Tabell 9: Andel bedrifter som har gjennomført ulike typer innovasjon siste tre år Tabell 10: Andel bedrifter som mener ulike faktorer er barrierer mot innovasjon Tabell 11: Andel bedrifter som mener ulike kilder er viktige for bedriftens innovasjonsaktivitet Tabell 12: Vurdering av grad av måloppnåelse for egenformulerte målsetninger Tabell 13: Vurdering av grad av måloppnåelse for Arena-programmets målsetninger Figurliste Figur 1: Illustrasjon av forankring og bruk av konseptet... 9 Figur 2: Illustrasjon av CORE... 9 Figur 3: Grad av måloppnåelse for egenformulerte målsetninger Figur 4: Grad av måloppnåelse for Arena-programmets målsetninger Figur 5: Utvikling av relasjoner Figur 6: Utvikling av kunnskap Figur 7: Tilgang til eksterne FoU-ressurser Figur 8: Viktigheten av Arena Innovative Opplevelser for egen bedrift Figur 9: Innfrielse av forventninger Figur 10: Nytte av Arena Innovative Opplevelser Figur 11: Samarbeidsklima Figur 12: Forankring av deltakelsen Figur 13: Prosjektledelsens rolleutøvelse Figur 14: Vurdering av prosjektledelsens funksjon Figur 15: Tilfredshet med prosjektledelsen Figur 16: Innovasjonsgrad siste tre år for ulike typer innovasjon Figur 17: Barrierer mot innovasjon Figur 18: Kilder til innovasjon Oxford Research AS

7 Kapittel 1. Sammendrag Om Arena Innovative Opplevelser Arena Innovative Opplevelser er et nettverksprosjekt for bedrifter innen reiselivssegmentet med fokus på opplevelsesproduksjon. Nettverkets tyngdepunkt er i Nordland. Arena-prosjektet startet opp i 2008, med hensikt å stimulere til samarbeid og felles utviklingsprosjekter i bransjen. Om evalueringen I denne rapporten evalueres resultatene av Arena Innovative Opplevelser ut fra prosjektets egenformulerte målsetninger og målsetningene for Arenaprogrammet. Data er innhentet gjennom dokumentstudier, intervjuer med sentrale aktører og en spørreundersøkelse til medlemsaktørene. Vurdering av Arena Innovative Opplevelser Arena Innovative Opplevelser kan vise stor grad av måloppnåelse for sine egenformulerte målsetninger og målsetningene for Arena-programmet. Arena Innovative Opplevelser vurderes av evaluator som et svært vellykket Arena-prosjekt. Til tross for at prosjektet gjennomføres i reiselivsbransjen, som preges av små, lite forskningstunge bedrifter som for det meste ikke har mulighet til å generere betydelige overskudd og dermed opererer med små marginer, er måloppnåelsen stor og bedriftenes rapporterte nytte betydelig. Effekten på bedriftene som har vært aktive i Arena-prosjektet er vesentlig. Kompetansetilførselen har styrket og profesjonalisert bedriftene, som er blitt svært bevisste på innholdet i opplevelsesproduktet som tilbys. Bedriftene er blitt mer innovative som et resultat av Arena-prosjektet, og forskning ligger til grunn for innovasjonsaktiviteten. Bedriftenes positive holdning til nettverkssamarbeid som utviklingsstrategi er solid befestet, hvilket reflekteres i den store interessen for å videreføre nettverket utenfor Arena-programmet. Evaluator har identifisert en rekke suksesskriterier i implementeringen og gjennomføringen av Arena Innovative Opplevelser. Det ble gjort et solid arbeid i forprosjektfasen, der engasjement og forankring i bedriftsporteføljen ble sikret. Seleksjonen av bedrifter sørget for en relevant portefølje, som er blitt foredlet i løpet av prosjektet, og bedriftene var førende i innrettingen av prosjektet, det vil si utvikling av målstruktur og satsingsområder. Bruken av LEO-konseptet (et faglig basisverktøy) ga et felles kunnskapsgrunnlag og en terminologi som kunne anvendes i prosjektet. Det er brukt ressurser på relasjons- og nettverksbygging, og det er etablert et svært tilfredsstillende samarbeidsklima i nettverket. Evaluator oppfatter at kjernen i Arena-prosjektet har vært generering og formidling av kompetanse. Arena Innovative Opplevelser er solid forankret blant FoUaktørene som deltar i prosjektet, og en rekke FoUprosjekter er gjennomført i regi av eller med støtte fra Arena-prosjektet. Prosjektene er initiert delvis av bedriftene selv og delvis av FoU-aktørene og prosjektleder, og deres relevans for bedriftsporteføljen har vært god. Den utviklede kompetansen er formidlet til bedriftene blant annet gjennom nettverkssamlinger, og bedriftene har aktivt anvendt kompetansen i sin forskningsbaserte innovasjon. Bedriftene er betydelig mer innovative ved avslutningen enn ved oppstarten av Arena-prosjektet. Synergien mellom Arena Innovative Opplevelser og satsingene Opplevelser i nord og VRI har medført en omfattende samlet innsats på reiselivsforskning i Nordland, til fordel for Arena-prosjektet. Arena Innovative Opplevelser har hatt meget stort utbytte av denne synergien og ville muligens ikke kunne vist til like gode resultater uten Norges forskningsråds initiering av VRI-programmet og Forskningsløft i nord. Samtidig grep Arena-prosjektet muligheten som bød seg og var sterkt medvirkende til at de to satsingene fikk reiseliv som ett av flere satsingsområder. Fasilitator har vært svært viktig for resultatene til Arena Innovative Opplevelser. Prosjektledelsen har vært en pådriver for initiering av prosjekter og kobling av aktører, og har ikke minst vært viktig som et bindeledd mellom bedriftene og FoU-aktørene. Prosjektet har vært veldrevet og har hatt god fremdrift og kvalitet, og blir av programledelsen betraktet som et av de bedre prosjektene i porteføljen. Bedriftene ønsker å videreføre bedriftsnettverket utenfor Arena-programmet, og også FoU-aktørene, som har bygd seg opp på reiselivsfeltet, ønsker å opprettholde aktiviteten. Oxford Research AS 7

8 Kapittel 2. Bakgrunn og metode I dette kapittelet beskrives Arena-programmet, evalueringens bakgrunn og formål og den praktiske metoden benyttet i gjennomføringen av evalueringen. Delmål Programmets engasjement i Arena-prosjekter skal resultere i: 1. Økt internt og eksternt samspill 2.1 Beskrivelse av Arena-programmet Arena-programmet tilbyr faglig og finansielle støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Miljøene kan ha karakter av næringsklynger eller kan representere mer umodne relasjoner mellom bedrifter og relaterte kunnskaps- og utviklingsaktører. Formålet med utviklingsprosessene er å forsterke miljøenes evne til innovasjon, dette gjennom å etablere et sterkere og mer dynamisk samspill mellom næringsaktører, FoU- og utdanningsaktører og offentlige aktører. Utgangspunktet skal være et klart uttrykt potensial for økt verdiskaping. Samarbeidet skal være langsiktig og målrettet, men samtidig være bredt orientert mot å forsterke innovasjonssamarbeidet, den internasjonale orienteringen, tilgangen på kompetanse, nyetableringer, m.m. Arena-programmet støtter ordinært hovedprosjekter i en treårs periode, men kan forlenge perioden med ytterligere to år når det er særskilte grunner for det. Arena er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Programmet godkjenner nye prosjekter med grunnlag i åpne utlysninger, faste utvelgelseskriterier og -prosedyrer. Programmet har en nær dialog med det regionale virkemiddelapparatet, som har ansvaret for å støtte utviklingen av nye prosjektinitiativ, gjennom forstudier og forprosjekter Arena-programmets målsetninger Arena-programmet har følgende hoved- og delmål, jf. programbeskrivelsen: Hovedmål Arena skal styrke regionale næringsmiljøers evne til innovasjon og verdiskaping gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer og det offentlige. 1 Programbeskrivelse for Arena-programmet, Faste, organiserte samarbeidsfora og møteplasser. Økt tillit og reduserte barrierer for samarbeid mellom deltakerne. Nye eller forsterkede relasjoner med eksterne aktører, nasjonalt og internasjonalt. 2. Mer innovative og samarbeidsorienterte bedrifter Samarbeidsgrupperinger med innovasjon som formål. Konkrete innovasjonsprosjekter basert på samarbeid mellom flere aktører. Deltakerbedrifter med høyere innovasjonsevne og -aktivitet. 3. Mer næringslivsorienterte FoU- og utdanningsmiljøer Økt engasjement fra FoU-miljøene i utviklingsprosesser og -prosjekter. Økt engasjement fra utdanningsinstitusjoner for å bidra til langsiktig tilgang på kvalifisert personell. Programmets samlede virksomhet skal i tillegg resultere i: 4. Økt forståelse i nærings- og kunnskapsmiljøer og hos offentlige utviklingsaktører for betydningen av langsiktig samarbeid Konkrete samarbeidsinitiativ og prosesser inspirert av erfaringer og arbeidsmetodikk fra Arenaprogrammet. 5. Økt kompetanse og engasjement fra policy- og virkemiddelaktørenes side Økt kunnskap om innretningen av offentlige stimuleringstiltak. Økt samspill mellom relaterte og komplementære offentlige virkemidler. Økt fokus på klyngeutvikling i innovasjons- og regionalpolitikken. 8 Oxford Research AS

9 2.2 Evalueringens bakgrunn og formål Arena Innovative Opplevelser avslutter i 2012 sitt fjerde år som Arena-prosjekt og i samsvar med programbeskrivelsen ønskes det nå utført en ekstern evaluering. Hensikten med evalueringen er å bidra til læring på prosjektnivå og programnivå. Evaluators konseptuelle forståelse av oppdraget er å beskrive hvilken betydning Arena-prosjektet har hatt for: Aktiviteter i Arena Innovative Opplevelser og dets hovedaktører (næringen, FoU, offentlig sektor) Prosesser som er blitt igangsatt av Arena Innovative Opplevelser Resultatene som er oppnådd i Arena Innovative Opplevelser Aktiviteter, prosesser og resultater vil bli vurdert ut fra Arena Innovative Opplevelser egne målsetninger og målsetningene for Arena-programmet. Figur 1: Illustrasjon av forankring og bruk av konseptet Klyngeteori Kilde: Oxford Research AS C O R E Konsept Metode CORE er inndelt i styring/organisering, resultat og effekt, eller CORE Governance, CORE Impact og CO- RE Effects. Figur 2: Illustrasjon av CORE Programteori 2.3 Konseptet CORE CORE (Cluster Organization Result Evaluation) er Oxford Researchs teoretiske og analytiske konsept for klynge- og nettverksevaluering, og er benyttet i evalueringen av Arena Innovative Opplevelser. CORE er forankret i generell klyngeteori og tradisjonell programteori, og har implikasjoner for metoden som anvendes i evalueringen. Programteori er en systematisk beskrivelse av en innsats, satsing, eller lignende, i dette tilfellet Arenaprogrammet. Beskrivelsen greier ut den teoretiske, logiske, forventede eller antatte påvirkning som en innsats fører til, med hensyn til å avhjelpe utfordringer, eller å nå målsettinger. Sentralt i denne forståelsen er en begrunnelse for hvordan og hvorfor aktivitetene forventes å få gitte resultater. Programteorien anvendes i CORE-konseptet for å identifisere hovedutfordringer, aktiviteter, og målsettinger. Slik kan evalueringen (primært) forholder seg til kjernen av programmets logikk, og teorigrunnlaget etterprøves via innsamling av data fra ulike kilder. Konseptet illustreres i figuren under. Kilde: Oxford Research AS CORE-konseptet klargjør på en systematisk måte ulike aspekter ved klynger og nettverk, og gir dermed føringer for hvordan evaluator går frem for å innhente relevante data og for hvordan disse dataene analyseres. Den konseptuelle tilnærmingen medfører en tydelig avgrensning og et klart fokus når data innsamles og analyseres. Av programbeskrivelsen for Arena fremgår det at fokus i programmet er på styring/organisering og resultat, mens det ikke ligger forventninger i programmet om realisering av effekter (økt verdiskaping, økt produktivitet, etc.) i løpet av perioden som Arena-prosjekt. Dette skyldes blant annet en erkjen- Oxford Research AS 9

10 nelse av at klynge- og nettverksutvikling er en langvarig prosess. Følgelig konsentrerer denne evalueringen primært seg om «Governance» og «Impact», men vi berører også spørsmålet om «Effects», ettersom prosjektet har målsetninger knyttet til dette. CORE Governance er den (kronologisk) første ringen på vei til kjernen. Når tiltak eller aktiviteter iverksettes er det sentralt hvilke organisering og styring tiltakene/aktivitetene underlegges. Disse forholdene forventes i henhold til programteorien å påvirke hvilke resultat eller «impact» som oppnås. Følgende indikatorer på organisering og styring av Arenaprosjektet er sentrale: Fasilitering og organisasjon Samarbeid og tillit Strategi og forankring Kritisk masse Synliggjøring og attraktivitet Etc. CORE Impact er den neste ringen på vei til kjernen. Tiltak eller aktiviteter er tenkt å føre til endringer. Disse endringene knytter seg til forhold som påvirker bedriftens fokus, prioriteringer og handlemåte. Om bedriften agerer forskjellig, forventes i henhold til programteorien det å påvirke effektene som oppnås. Følgende indikatorer på resultater av Arena-prosjektet er sentrale: Innovasjonsevne og -aktivitet Kompetanseheving Internasjonalisering CORE Effects er den siste ringen i modellen. Fokuset på forretningsdrift erkjennes av de fleste virkemidler for nyskaping og vekst, og CORE Effects omhandler effekter man kan spore knyttet til virksomhetenes kjernevirksomhet å drive business. Sentrale indikatorer på effekter er: Verdiskaping Konkurransekraft Lønnsomhet Produktivitet 2.4 Evalueringsmetode I gjennomføringen av evalueringen har Oxford Research benyttet seg en parallell utnyttelse av kvalitative og kvantitative tilnærminger. Dette innebærer at begge datatyper blir samlet inn og analysert, og dermed supplerer hverandre. De kvantitative dataene gir informasjon om fordelinger og sammenhenger knyttet til fenomenene som undersøkes, og de kvalitative dataene gir informasjon som utdyper og konkretiserer disse fenomenene. Totalt har dette bidratt til å sikre reliabilitet og validitet i undersøkelsen Litteraturstudie Evaluator mottok relevante dokumenter fra oppdragsgiver. Dokumentene utgjorde grunnlaget for utarbeidelsen av intervjuguider og spørreskjema. Følgende dokumenter er gjennomgått av evaluator: Søknad til Arena-programmet (2008) Referater fra styringsgruppemøter ( ) Årsrapporter for Arena Innovative Opplevelser ( ) Søknad om videreføring (2011) Analyser av Arena-prosjektet, slik som Nullpunktmåling og Midtveisevaluering Diverse presentasjoner og dokumenter produsert i prosjektet Arena Innovative Opplevelsers nettside Intervjuer Prosjektteamet innhentet kvalitative data ved å intervjue et utvalg sentrale aktører i Arena Innovative Opplevelser. Før intervjuene ble gjennomført ble det utarbeidet intervjuguider. Vi benyttet oss av semi-strukturerte intervjuer, der temaene var fastlagt på forhånd, men der rekkefølgen ble bestemt underveis. På den måten var det mulig for intervjuer å følge informantens fortelling, og likevel sørge for å få den informasjonen som er nødvendig. Informantene ble valgt ut delvis på grunnlag av innspill fra oppdragsgiver. I utvalget ble det vektlagt å inkludere representanter for deltakende bedrifter, FoU-aktører og offentlige aktører. Informantene fremgår av tabell Oxford Research AS

11 Tabell 1: Informanter Navn Aktør 1 Bård Jervan Mimir (prosjektleder) 2 Ann Heidi Hansen Visit Bodø (prosjektansvarlig) 3 May-Britt Paulsen Styringsgruppen Ingvill Turrell Bodil Børset Anders Løvik Gøran R. Åland Einar Lier Madsen Terje Haugen Eivind Sommerseth Liv Rask Sørensen Ann Heidi Hansen Bård Jervan 4 Harald Bodøgaard Galleri Bodøgaard AS 5 Knut Westvig Stella Polaris AS 6 Heidi Soløy NordNorsk Reiseliv AS 7 Elisabeth L. Johnston Tuvsjyen AS 8 Einar Lier Madsen Nordlandsforskning 9 Dorthe Eide Universitetet i Nordland 10 Børre Berglund Arena Lønnsomme Vinteropplevelser 11 Karin Kristensen Nordland FK - VRI 12 Eivind Sommerseth Norges forskningsråd 13 Terje Haugen Innovasjon Norge 14 Jon Kveine Innovasjon Norge Kilde: Oxford Research AS Spørreskjema Et spørreskjema ble utarbeidet av evaluator og sendt til medlemmene av Arena Innovative Opplevelser. Listen med medlemmer og kontaktpersoner ble utarbeidet av prosjektlederen for Arena Innovative Opplevelser. Det var 33 mottakere av spørreskjemaet, hvorav 28 responderte. Dette gir en svarprosent på 85. Medlemmene av Arena Innovative Opplevelser fremgår av tabell 2. Informasjonen fra informantene er behandlet konfidensielt, og kun samlede resultater blir presentert i rapporten. Den kvantitative tilnærmingen har gitt oss et bilde av omfanget av ulike forhold som har blitt undersøkt. I presentasjonen av dataene fra surveyen har vi holdt utenfor svarene i kategoriene vet ikke/ikke relevant, med mindre annet tydelig fremgår. 2.5 Rapportens oppbygning Datagrunnlaget for evalueringen presenteres i kapittel 3-5, mens evaluators vurderinger fremkommer i kapittel 6. I kapittel 3 beskrives Arena Innovative Opplevelsers bakgrunn, målsetninger og aktivitet basert på dokumenter produsert av prosjektledelsen selv. I kapittel 4 presenteres en syntese av synspunkter på Arena Innovative Opplevelser som er fremkommet i de gjennomførte intervjuene. I kapittel 5 presenteres de involverte aktørenes synspunkter på nettverkssamarbeidet. Medlemmene ble bedt om å gi sin vurdering av nettverkets funksjon, måloppnåelse, egen deltakelse i prosjektet og prosjektledelsens funksjon. I kapittel 6 presenteres evaluators vurderinger av Arena-prosjektet. Prosjektet blir vurdert ut fra egne målsetninger og målsetningene for Arena-programet. Tabell 2: Medlemmer i Arena Innovative Opplevelser Bedrift 1 Akvakultur 2 Andøy Friluftssenter 3 Basecamp Spitsbergen 4 Discover Arctic 5 Fargeklatten Veita 6 Galleri Bodøgaard 7 Hamsunsenteret 8 Henningsvær Bryggehotell 9 Hildringstimen 10 Hvalsafari 11 Inga Sámi Siida 12 Kobbelv Vertshus 13 Lofoten Aktiv 14 Lofotakvariet 15 Lofoten Golf Links 16 Njårds 17 Lofotr Vikingmuseum 18 Narvikfjellet 19 Nordnorsk Reiseliv 20 Nordland Turselskap 21 Norsk Luftfartsmuseum 22 Northern Alpine Guides 23 Nusfjord 24 Nyvågar Rorbuhotell 25 Ringstad Sjøhus Drift 26 Spitsbergen Travel 27 Stiftelsen Vinterfestuka 28 Stella Polaris 29 Svinøya Rorbuer 30 Thon Hotel Lofoten 31 Tuvsjyen 32 XXLofoten 33 Aalan Gård Kilde: Arena Innovative Opplevelser Oxford Research AS 11

12 Kapittel 3. Beskrivelse av Arena Innovative Opplevelser I dette kapittelet gis det en beskrivelse av Arena Innovative Opplevelser, inkludert prosjektets målsetninger og viktigste aktiviteter. Beskrivelsen bygger primært på skriftlige kilder utarbeidet av Arena Innovative Opplevelser Om Arena Innovative Opplevelser Arena Innovative Opplevelser ble iverksatt i oktober 2008, etter et forprosjekt som startet høsten Arena-prosjektet inkluderer 33 reiselivsbedrifter med fokus på kvalitet i opplevelsen som produseres. Bedriftene som deltar i nettverksprosjektet er lokalisert i den nordlige delen av Nordland, det vil si i regionene Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Salten, samt på Svalbard. I henhold til prosjektets vedtekter kan alle opplevelsesproduserende bedrifter i Nord- Norge og Svalbard bli medlem. Nettverket er også åpent for andre bedrifter og aktører man finner det formålstjenlig å ha som medlemmer, herunder bedrifter og aktører i andre land. Prosjektet har som retningslinje kun å rekruttere bedrifter som er modne for utvikling gjennom samarbeid og som har forståelse for at bedriften må avsette ressurser til samarbeidet. Arena Innovative Opplevelser inkluderer FoU-aktørene Nordlandsforskning, Universitetet i Nordland (som omfatter Handelshøgskolen i Bodø) og Universitetet i Tromsø. De offentlige virkemiddelaktørene som støtter opp om prosjektet er Innovasjon Norge Nordland, Norges forskningsråd, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. Kontraktspartner og prosjektansvarlig for Arena-prosjektet er destinasjonsselskapet Visit Bodø (fra 2010), mens Nordland/Nordnorsk Reiseliv AS var prosjektansvarlig frem til Prosjektledelsen håndteres av Mimir AS, et konsulentselskap med tematisk fokus innen reiseliv, som tidligere har ivaretatt prosjektledelsen for Arena Innovativ Fjellturisme ( ). Arena Innovative Opplevelser har hatt god kjønnsbalanse i styringsgruppen, prosjektledelsen, etc. 3.2 Formulerte målsetninger Målstrukturen til Arena Innovative Opplevelsers består av et hovedmål, fire delmål og fire strategiske satsingsområder. Hovedmål Prosjektet skal bidra til at bedriftene dobler egen omsetning i løpet av 5 år. Delmål Større verdiskaping per gjest Økt attraksjonskraft (opplevelsesverdi) herunder mer fornøyde gjester og økt grad av gjenkjøp på produktene hele året Etablere en ledende næringsklynge på fremmøtebasert opplevelsesproduksjon i Norge som motor i utviklingen av næringen i landsdelen Utvide klyngen til 35 bedrifter Strategiske innsatsområder Fornye og videreforedle opplevelsesproduksjonen (innovasjon) Økt internasjonalisering og styrket markedsutvikling Stimulere kompetanse- og nettverksutvikling (kompetanseheving, nettverksbygging, triple helix, utdanningstilbud) Rammebetingelser 3.3 Nettverksstrategiske aktiviteter Aktiviteten i Arena Innovative Opplevelser består av konkrete tiltak og delprosjekter knyttet til de fire definerte satsingsområdene for prosjektet. I tillegg gjennomføres ulike aktiviteter med formål å utvikle og forsterke samarbeidsarenaen. Disse aktivitetene omfatter fremskaffelse av kunnskapsgrunnlag for samarbeidet, styrking av tillit og forankring i nettverket, etablering av eksterne relasjoner, synliggjøring av Arena-prosjektet, etc. Disse aktivitetene betegnes med begrepet «governance» i CORE-konseptet. Tabell 3 gir en kvantitativ fremstilling av prosjektets omfang når det gjelder ulike aktørtypers deltakelse, antall møtesteder, etc. 2 Særlig viktige dokumenter er årsrapporter og søknad til Arena-programmet. 12 Oxford Research AS

13 Tabell 3: Deltakelse i Arena Innovative Opplevelser Deltakelse Antall kjerne /partnerbedrifter Antall FoU-miljøer som deltok aktivt Antall offentlige utviklingsaktører som deltok aktivt Antall deltakere i prosjektets styringsgruppe (ekskl. observatører) Antall bedriftsrepresentanter i styringsgruppen Antall faste møtesteder Antall prosjekter med sikte på internasjonal forretningsutvikling (inkludert studietur, hjemhenting av kunnskap og markedsundersøkelser) Kilde: Årsrapporter fra Arena Innovative Opplevelser Etablering av kunnskapsgrunnlag Arena Innovative Opplevelser har etablert et kunnskapsgrunnlag for arbeidet i Arena-prosjektet. Nullpunktmåling og midtveismåling En nullpunktmåling (2008) og en midtveisevaluering (2010) ble bestilt fra og utarbeidet av Nordlandsforskning. Målingene viste at det på måletidspunktene var omfattende innovasjonsaktivitet blant medlemsbedriftene, og at bedriftene er mer innovasjonsorientert enn snittet av norsk næringsliv. Foresight-prosess Det ble gjennomført en foresight-prosess i perioden oktober 2008 til april 2009, som en del av strategiutviklingen for nettverkssamarbeidet. Prosessen ble delvis finansiert av VRI Nordland, og scenarioene som ble utarbeidet i prosessen ble dokumentert i en rapport og gjennom fire animasjonsfilmer som presenterer ulike fremtidsbilder for det opplevelsesbaserte reiselivet i Nord-Norge Nettverksbygging Arena-prosjektet er tett integrert med de offentlige satsingene Opplevelser i nord og VRI Nordland (begge finansiert av Forskningsrådet), som tangerer virksomheten til prosjektet. Det er i tillegg etablert samarbeid med flere av de øvrige nettverksprosjektene på reiselivsfeltet. Opplevelser i nord Arena Innovative Opplevelser er nærings- og samarbeidspartner for konsortiet som gjennomfører forskningssatsingen Opplevelser i nord (OiN). Konsortiet består av Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Harstad, Nordlandsforskning, NORUT og Bioforsk. OiN er ett av fem forskningsprosjekter i satsingen Forskningsløft i nord ( ), som gjennomføres av Norges forskningsråd med midler fra Kommunal- og regionaldepartementet, og har som formål å styrke forsknings- og utdannelsesmiljøer i Nord-Norge. Bevilgningen til OiN er 35 millioner kroner, og skal gi et løft for landsdelen når det gjelder å utvikle et kunnskapsfundament for den videre satsningen på opplevelsesbasert reiseliv både i landsdelen og nasjonalt. Om lag 50 forskere er involvert i prosjektet, som er forankret i reiselivsnæringen i Nord-Norge gjennom Arena Innovative Opplevelser og andre nettverk. VRI Nordland Programmet «Virkemidler for regional FoU og innovasjon» (VRI) har som formål å styrke samhandlingen mellom næringsliv og forskning. Programmet eies av Norges forskningsråd, mens landets fylkeskommuner er sentrale aktører som eiere av 15 regionale prosjekter. I VRI Nordland er «opplevelsesbasert reiseliv» ett av tre satsingsområder. Arena Innovative Opplevelser er part i VRI Nordland sin reiselivstrategi for årene , og har hatt tett inngripen med VRI. Flere forprosjekter er gjennomført av Arenaprosjektet med finansiering fra VRI Nordland. Klynger og nettverk på reiselivsfeltet Arena Innovative Opplevelser har etablert relasjoner med flere av de øvrige norske klyngene og nettverkene på reiselivsfeltet. Arena-prosjektet har gjennomført flere prosjekter sammen med NCE Tourism og Arena Lønnsomme Vinteropplevelser. Det er også etablert kontakt med Arena Usus og Snowball, men med disse er samarbeidet i en tidlig fase. Det er videre etablert kontakt med tre internasjonale klynger/- bedriftsmiljøer (Opplevelsesunivers Bornholm, Innovation Center Iceland og LEO Finland). Initiering av bedriftsnettverket Arctic delight Syv av bedriftene i Arena-prosjektet lokalisert i Vesterålen har utviklet grunnlaget for bedriftsnettverket Arctic delight, som har fokus på nordlysturisme. Bedriftsnettverket involverer også andre i regionen, herunder NAROM (rakettskytefeltet på Andøya) som nå investerer 32 millioner kroner i et lærings- og Oxford Research AS 13

14 opplevelsessenter som blant annet blir et tilbud i forbindelse med nordlysturisme. Arena Innovative Opplevelser har deltatt i forprosjektfasen for dette senteret Synliggjøring Arena Innovative Opplevelser synliggjøres for bransjen ikke minst gjennom den årlige opplevelsekonferansen. Prosjektet har en grafisk design og visuell identitet som implementeres i alle sammenhenger. Prosjektet har dessuten et velfungerende nettsted som brukes til utadrettet kommunikasjon og som intranett for nettverksaktørene. I tillegg har prosjektet en facebook-profil med 516 tilhengere, i hovedsak bransjeaktører med tilknytning til opplevelsesbasert reiseliv, samt bedriftene i Arena Innovative Opplevelser. Profilen brukes aktivt til å formidle nyheter og gode historier fra prosjektet, og er direkte linket til prosjektets nettside. Bedriftene legger ut egne nyheter på facebook-siden, som også brukes av mange av bedriftene som kommunikasjonskanal internt i Arena-prosjektet. Arena Innovative Opplevelser synliggjøres gjennom formidling av suksesshistorier i form av utmerkelser, nominasjoner og priser som bedriftene i nettverket mottar. Tabell 4 lister opp enkelte slike suksesshistorier som er synliggjort gjennom prosjektet. Tabell 4: Suksesshistorier i Arena-prosjektet Bedrift/aktør Lofotr Vikingmuseum Hamsunsenteret Basecamp Spitsbergen Thon Hotell Lofoten 4 bedrifter i nettverket Ringstad Sjøhus 2 bedrifter i nettverket Lofoten GolfLink Forskere fra UiN Kilde: Arena Innovative Opplevelser Utmerkelse The European Museum of the Year Award Nominert Kåret til topp 5 i klassen for beste offentlige nye bygninger av magasinet Wallpaper Årets internasjonaliseringsstipend fra NORINT 2011 Årets reiselivsbedrift 2011 (Innovasjon Norge) - Nominert Reiselivsprisen i Lofoten Nominert Bransjepris i Tyskland - Årets mest innovative reiseprodukt - for sin nye nordlyssafari - Nominert Reiselivsprisen i Lofoten Nominert Reiselivsprisen i Lofoten Vinner Best Paper Award - Reiselivskonferanse i Istanbul 2011 Arena-prosjektet bruker aktivt nyhetsformidlingstjenesten Reiselivskunnskap.no og har annonsert i relevante temabilag i Dagens Næringsliv. Prosjektledelsen fikk i 2011 en suksesshistorie fra klyngen publisert i forbindelse med den nordeuropeiske Cluster Excellence-konferansen i København, hvor prosjektledelsen også holdt en presentasjon Møteplasser En rekke møteplasser er etablert i eller av Arena Innovative Opplevelser. De sentrale interne møteplassene har vært nettverkssamlingene og enkelte kurs. Disse møteplassene har hatt godt oppmøte. I tillegg er det avholdt møter i styringsgruppen og det er arrangert årlige studieturer. Destinasjonene for studieturene har vært Island, Svalbard, Skottland, Voss og Italia. Studieturene har hatt deltakere også fra andre nettverk innen reiselivsbransjen. Tabell 5 gir en oversikt over typer møteplasser i Arena-prosjektet, hyppighet i gjennomføring av disse og gjennomsnittlig antall deltakere på møteplassene. Tabell 5: Møteplasser i Arena Innovative Opplevelser Navn på møteplass Antall Antall deltagere (snitt) møter 1 Styringsgruppemøter Generalforsamling Opplevelseskonferansen Workshops ifm med Opplevelseskonferansen Studietur Nettverkssamlinger Kurs: Kulturforståelse Kurs: LEO Kurs: Kvinnetiltak 1 19 Kilde: Arena Innovative Opplevelser Nordnorsk Opplevelseskonferanse Konferansen arrangeres i fellesskap av Opplevelser i Nord, landsdelsselskapet Nordnorsk Reiseliv AS, Innovasjon Norge og Arena Innovative Opplevelser. NHO Reiseliv har også bidratt aktivt til konferansen, som er arrangert årlig siden Arena Innovative Opplevelser er en sentral fasilitator og arrangør av konferansen. Evalueringer gjort i etterkant av konferansene viser at deltakerne opplever stor nytte av konferansene. Opplevelseskonferansen er etablert som en permanent struktur som vil bli videreført også etter avviklingen av Arena-prosjektet, med Nordland fylkeskommune som finansiell bidragsyter. 14 Oxford Research AS

15 3.4 Strategiske innsatsområder Arena Innovative Opplevelse har hatt følgende strategiske innsatsområder: Innovasjon Kompetanseutvikling Internasjonalisering og marked Rammebetingelser Innsatsen har forekommet gjennom prosjektinitiering og prosjekter av ulik størrelse og lengde, og også i form av nettverkssamlinger, kurs og andre aktiviteter Kompetanseutvikling og innovasjon Hovedtyngden av aktivitet i Arena Innovative Opplevelser er knyttet til kompetanseutvikling og kompetansespredning, som medlemsbedriftene adoptert og anvendt til innovasjon i egen bedrift. Arena-prosjektet har vært plattform for initiering og utvikling av en rekke FoU-prosjekter, i samarbeid med FoUaktørene og gjerne i samarbeid med satsingene Opplevelser i nord og VRI Nordland. Arena-prosjektet bistår dessuten i utvikling av faglige verktøy som kan understøtte innovasjonsprosesser i bedriftene som driver med opplevelsesbasert reiseliv. Verktøyene har form av manualer eller veiledere, og bidrar til å tilgjengeliggjøre kompetansen for bedriftene. Tabell 6: Aktiviteter i Arena Innovative Opplevelser Aktivitet Antall innovasjonsprosjekter iverksatt som resultat av Arena Antall bedrifter som deltar i disse prosjektene Kilde: Årsrapporter fra Arena Innovative Opplevelser Totalt har prosjektporteføljen utløst eksterne FoUmidler på ca. 8,08 millioner kroner, av totale prosjektkostnader på ca. 10,025 millioner kroner. En oversikt over prosjektene, prosjektenes økonomiske ramme, utløste midler fra virkemiddelapparatet, deltakende aktører og Arena Innovative Opplevelsers rolle i prosjektene fremgår av tabell 7. Det arbeides med kompetanseutvikling på tre felt: Stimulering av FoU-miljøene til å framskaffe ny kunnskap (samarbeid med særlig forskningsprogrammet Opplevelser i Nord) Implementering av kompetanse i bedriftene (faglige samlinger, konferanser, etc.) Utvikling av formaliserte kompetansetilbud Prosjektet YouTube Gåsehud Prosjektet «YouTube Gåsehud» innebar produksjon av over 50 filmer som et felles fundament for å jobbe med markedsutvikling i nye medier og salgskanaler, ikke minst internasjonalt. Filmene presenterer leveransene til medlemsbedriftene i Arena-prosjektet, og er både et markedsutviklingsprosjekt og et kompetanseutviklingsprosjekt. I forbindelse med produksjonen av filmene ble det arbeidet systematisk med innholdet i og presentasjon av bedriftenes produkter. Gåsehud-filmene er brukt av den enkelte bedrift i deres markedsføring og av Nordnorsk Reiseliv, og presenteres også samlet på «Visit Norway» i et pilotprosjekt. Samarbeid med Norges Designråd Arena Innovative Opplevelser har inngått et samarbeid med Norsk Designråds rådgiverteam for å styrke medlemsbedriftenes lønnsomhet og konkurransekraft gjennom å satse på design. Dette er den største samlede satsning på design i reiselivsbedrifter i Norge. Norsk Designråd arrangerte et seminar der betydningen av design i næringsvirksomhet ble presentert, og tolv bedrifter valgte å påbegynne designprosesser med rådgivningsteamet. Ulike designbyråer er engasjert for å bistå bedriftene, med delfinansiering fra Innovasjon Norge Nordland. I tillegg har Arena Innovative Opplevelser deltatt i gjennomføringen av den nasjonale designdagen i 2012, der ett av temaene var å sette fokus på design i reiselivet, herunder behov og muligheter. Novadis Norsk forskningssenter for opplevelsesbasert reiseliv (Novadis) ved Nordlandsforskning ble etablert i 2011, med Universitetet i Nordland og Handelshøyskolen i Bodø som partnere. Nordlandsforskning er blant Norges fremste kunnskapsmiljøer på fagfeltet. Senteret har en koblingsfunksjon mellom næringsliv, FoU-sektoren og offentlig forvaltning. Oxford Research AS 15

16 Tabell 7: Innovasjonsprosjekter initiert gjennom Arena Innovative Opplevelser. Beløper i mill. kroner. Prosjektnavn Forprosjekt IO; Nullpunktmåling og oppstartanalyse Øk. ramme Ekstern finansiering Ekstern finansiør og ordning Aktører Arena-prosjektets rolle 0,15 0,15 NF og NFK IO og NF Initiativtaker, partner i gjennomføringen Foresight for IO 0,530 0,40 VRI Nordland IO og NF Initiativtaker, partner i gjennomføringen Måling av markedsverdi og kundetilfredshet 0,775 0,6 VRI Nordland IO og NF Senere slått sammen med «nye modeller for kunnskapsutvikling» til prosjektet «Å sette pris på en god opplevelse» Nye modeller for prissetting 0,775 0,6 VRI Nordland IO og NF Initiativtaker, partner i Oppfølging «Utprøving av systematisk bedriftspraksis i opplevelsesutvikling» «YouTube Gåsehud» - film og opplevelsesutvikling Midtveisevaluering av IOklyngen Forprosjekt «senter for måltidsopplevelser» Forprosjekt «senter for opplevelsesbasert verdiskaping» Effekter av sesongarbeidskraft ICT Toolbox in the experience economy Forprosjekt; casestudie, potensial i Fenomenbasert turisme Forprosjekt; benchmark om betydningen av sertifisering av reiselivsnæringen Forprosjekt; kursmodul i Opplevelsesdesign ved UiN Pilottesting av kurs i opplevelsesdesign Nordnorsk Opplevelseskonferanse 2012 Veileder for utendørs opplevelsesproduksjon gjennomføringen 0,16 VRI Nordland IO og NF Partner i gjennomføringen 1,2 0,6 Innovasjon Norge Nordland 0,15 0,15 33 % NFK og 67 % VRI Forskerprosjekt 0,24 0,18 Innovasjon Norge 0,45 0,30 VRI, egeninnsats IO og NF IO (25 bedrifter) og Govertsen Film IO og NF Utvalg av bedriftene i IO NF Initiativtaker, ansvarlig for gjennomføring Initiativtaker, partner i gjennomføring Initiativtaker, PA i gjennomføring Initiativtaker, partner i gjennomføringen?? VRI Nordland NF Initiativtaker til kunnskapsinnhenting 1,94 1,94 Nordic Innovation + 5 partnere i Norden 0,7 0,5 VRI Nordland, VRI Troms 0,49 0,45 VRI Nordland, VRI Troms 0,215 0,11 NFK, egeninnsats IO og UiN NOVADIS (PL), Arena USUS/Agderforskning, Service Cluster Denmark/Alexandra Institute, JAMK University of Applied Sciences, ETOUR Sweden, North Iceland Marketing Office IO og Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, NOVADIS utreder IO og Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, UiN/HHiB utreder UiN/HHiB 0,45 0,45 NFK Kurs gjennomføres i regi av UiN/HHiB, med forelesere også fra IO 1,0 1,0 NFK, deltakere 0,8 0,6 25 % fra hver partner Totalt 10,025 8,08 Kilde: Arena Innovative Opplevelser IO, Nordnorsk Reiseliv AS, OiN og NFK HANEN, NCE Tourism, Innovasjon Norge IO var aktive i fasiliteringen av dette klyngetil- klyngesamarbeidet og er partner sammen med NOVADIS Initiativtaker, dialogpartner, oppfølging av NOVADIS Initiativtaker, dialogpartner, oppfølging av HHiB, PA-funksjon UiN/HHiB ansvarlig, IObedrifter aktivt med i innholdsutvikling Innsalg, forelesere fra klyngen, deltakelse fra klyngebedrifter Initiativtaker, videreføre årlig møteplass som er skapt i Arena-perioden Felles initiativ, IO har PA ansvaret, HANEN utfører og er PL 16 Oxford Research AS

17 Arena Innovative Opplevelser har vært en viktig samarbeidspartner i prosessen med å få senteret realisert, og har allerede flere samarbeidsprosjekter med det nye senteret på trappene. Arena-prosjektet hadde representanter i ressursgruppen for realiseringen av senteret. Novadis er koordinator for et nordisk FoU-prosjekt for IKT i opplevelsesnæringene, finansiert av Nordic Innovation. Arena Innovative Opplevelser er en sentral aktør i dette initiativet. Samarbeid med Innoco om innovasjonsprosesser Arena Innovative Opplevelser innledet i 2010 et samarbeid med innovasjonsfirmaet Innoco AS om verktøy og prosesser for å stimulere innovasjon i bedrifter. Dette resulterte i en veileder i kartlegging av kundebehov som input til innovasjonsarbeid og samarbeid i forbindelse med Nordnorsk Opplevelseskonferanse 2010 og klyngesamlinger. I tillegg har Innoco i samarbeid med NTNU utredet om det er mulig å måle positiv kunderespons på opplevelser rent fysiologisk («gåsehud-o-meter»). Svaret var negativt, men forskningsformidlingen innovativ. Svaret ble gitt som en «YouTube-film» laget av studenter ved NTNU. Veileder for utendørs opplevelsesproduksjon Arena Innovative Opplevelser, NCE Tourism, HANEN (Norsk Bygdeturisme og Gardsmat) og Innovasjon Norge har samarbeidet om utviklingen av en nettbasert veileder for utendørs opplevelsesproduksjon, kalt «Hakkespettboken». Dette prosjektet har gjennom samarbeidet fått allokert ressurser til en egen prosjektleder i åtte måneder og har en ressursgruppe med ni bedrifter fra samarbeidspartnerne. Veilederen er et oppslagsverk der lover, regler, forsikring, risikoanalyse, matservering ute, fiske, utleie, HMS, opplevelsesproduksjon, kundebehandling, internasjonal kulturforståelse, bærekraft, etc. omtales og beskrives. Styrking av utdanningstilbud Arena Innovative Opplevelser har bidratt til utviklingen av studietilbudet «Kurs i opplevelsesdesign» ved Universitetet i Nordland. Studiet er samlingsbasert og gir 15 studiepoeng, og starter opp høsten Opplevelser i Nord (Handelshøgskolen i Bodø), Mimir AS og Nordland fylkeskommune har også bidratt til etableringen av tilbudet. Økt kunnskap om kulturforskjeller mellom nasjoner For fremmøtebasert næring, der kunden oppsøker produksjonsstedet, handler internasjonalisering blant annet om å forstå kundebehov og ulike nasjonaliteters særpreg som grunnlag for å levere opplevelser i tråd med kundenes forventninger. Arena Innovative Opplevelser har utviklet et skreddersydd kurs og et kurshefte for bruk i bedriftene. Målet er å hjelpe bedriftene og medarbeiderne å forstå sine internasjonale gjester bedre og om betydningen av kulturforskjeller mellom nasjoner. Økt kunnskap om fenomenbasert turisme Arena Innovative Opplevelser har igangsatt en kunnskapsinnhenting om potensialet i landsdelens fenomener (nordlys, det arktiske, møter med unik flora og fauna, eksepsjonelle landskap, mm.). Arbeidet gjøres som en casestudie som kartlegger hva andre land har bygd opp av turisme rundt tilsvarende fenomener, i samarbeid med Arena Lønnsomme Vinteropplevelser Internasjonalisering og markedsutvikling Internasjonalisering i form av å etablere relasjoner til utenlandske kunnskapsmiljøer og forretningspartnere er ikke prioritert i Arena Innovative Opplevelser. Det er imidlertid gjennomført ulike prosjekter knyttet til markedsutvikling, delvis i samarbeid med NCE Tourism. Hjemhentingsprosjekt I 2011 ble det gjennomført et hjemhentingsprosjekt i fellesskap med NCE Tourism. Dette har gitt en plattform for arbeidet med å identifisere aktuelle internasjonale målgrupper for bedriftene, og ny kunnskap om markedsmuligheter og aktuelle salgsledd i utvalgte internasjonale markeder. Prosjektet ble opprinnelig initiert som et hjemhentingsprosjekt via Innovasjon Norges utekontorer. Gjennomføringen av dette lot seg ikke gjøre i det omfang og med det tidsperspektivet NCE Tourism og Arena Innovative Opplevelser ble forespeilet, og kunnskapsinnhentingen ble derfor gjennomført som en ekstern bestilling. Tilrettelegging for Oppdrag Nord-Norge Arena Innovative Opplevelser har arbeidet med å tilrettelegge for gjennomføringen av NRK-serien Oppdrag Nord-Norge (oppfølgeren til Oppdrag Sognefjorden), sammen med blant andre Arena Lønnsomme vinteropplevelser. Serien lages av Flash Studio og Oxford Research AS 17

18 vises vinteren 2013, og setter gjennom sin bruk av kjente ekstremsportutøvere fokus på landsdelens opplevelsesmuligheter i vinterhalvåret. Prosjektet innebærer profilering av næringen, og det arbeides med oppfølgingstiltak og internasjonalt salg av serien. Samarbeid med Norsk Tindeklubb og bedriftsnettverket Lofoten Vinter Målsetningen med samarbeidet er å utforske mulighetene for å utvikle vinterklatring som en markedsmulighet for regionen. Det er gjennomført en årlig klatreevent, med stor deltakelse fra profilerte klatrere både nasjonalt og internasjonalt (trendsetterne). Arrangementet skaper medieeksponering og sprer budskapet om mulighetene i Lofoten gjennom disse profilerte klatrerens blogger, nettsider og reportasjer. Arrangementet avholdes i 2013 for tredje gang, og får økt oppmerksomhet Rammebetingelser Innsats for bedring av rammebetingelsene for den opplevelsesbaserte reiselivsnæringen i Nordland har vært et satsingsområde for Arena Innovative Opplevelser. Arena-prosjektet ga innspill til fokusområder i forbindelse med Olje- og energidepartementets kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av det nordøstlige Norskehavet. Arena Innovative Opplevelser deltok i forlengelsen av dette på et oppfølgingsseminar i regi av Nærings- og handelsdepartementet, Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet der det blant annet ble diskutert betydningen av et mer forskningsorientert opplevelsesbasert reiseliv, samt denne næringens potensial som verdiskaper i landsdelen. Det foregår nå en omfattende kunnskapsinnhenting om flere næringers potensial i landsdelen, og reiseliv er her inkludert på lik linje som fiskeri, havbruk og nye marine næringene, fornybar energi og mineralnæringen. Manualer og veiledere utarbeidet i Arena-prosjektet har blant annet tatt for seg lover og regelverk som er relevant for bransjen, og på den måten gjort rammebetingelser tilgjengelig for bedriftene. Det er også igangsatt et FoU-arbeid om betydningen av sertifiseringssystemer. Hypotesen er at slike systemer kan være effektive verktøy for å stimulere verdiskapingen, gi markedet nyttig informasjon og skape avstand mellom de seriøse og useriøse i bransjen. Dette arbeidet handler slik sett ikke minst om å få et faglig og kunnskapsbasert underlag til å kunne påvirke de politiske beslutningstakerne. Forprosjektet som pågår i 2012 er finansiert av VRI Nordland og VRI Troms og er et samarbeidsprosjekt med Arena Lønnsomme Vinteropplevelser. 3.5 Videreføring av samarbeidet Prosjektet søkte i 2011 om forlengelse for et fjerde år som Arena-prosjekt, og fikk innvilget dette. Prosjektet har utarbeidet en egen handlingsplan for exit-året fra Arena-programmet. Arbeidet med exitstrategien har pågått siden oppstarten av prosjektets tredje år. Exit-strategien er annerledes enn for de tre første årene. Konsolidering av prosesser og aktiviteter i mer permanente strukturer ble definert som et viktig resultatmål for år fire, samtidig som de eksisterende målsettingene ble opprettholdt. Arena-prosjektet løper frem til november Oxford Research AS

19 Kapittel 4. Budskapet fra intervjuene I dette kapittelet presenteres synspunkter på Arenaprosjektet fremkommet i de gjennomførte intervjuene. Intervjuene ble gjennomført basert på en mal utarbeidet av Oxford Research og de fleste informantene ga således uttrykk for synspunkter omkring de ulike punktene som omhandles i det følgende. Budskapet fra intervjuene er bearbeidet og formulert av Oxford Research og representerer en syntese av de utsagn som ble gitt. 4.1 Initieringen av Arena Innovative Opplevelser Arena Innovative Opplevelser hadde en meget positiv forprosjektfase der innrettingen av prosjektet ble klarlagt og prosjektet ble forankret. Det ble diskutert blant bedriftene hvilken bistand de behøvde for å kunne utvikle seg og det ble identifiserte aktiviteter for å imøtekomme disse behovene. Bedriftene var sentrale i defineringen av innholdet i prosjektet og er arkitektene bak målstrukturen. Fokus i prosjektet er «opplevelsen» i betydning bedriftenes leveranse til kundene. Bedriftenes sentrale medvirkning i utformingen av prosjektets innretting og målsetninger har sikret en solid forankring blant medlemsbedriftene. Forprosjektet bidro til å etablere tillitsforhold mellom bedriftene. Bedriftsrekrutteringen utført av Innovasjon Norge resulterte i en relevant og engasjert portefølje av medlemmer. De utvalgte bedriftene har, med unntak av enkelte bedrifter som har avsluttet deltakelsen, vist både evne og vilje til bedriftsutvikling i nettverk, med fokus på opplevelsesproduksjon. Det vurderes som svært viktig for prosjektets suksess at det ved oppstarten ble etablert et felles språk i form av det teoretiske konseptet «LEO-pyramiden». Modellen er utviklet av Lapland Centre of Expertise for the Experience Economy og er benyttet av Arena Innovative Opplevelser som et faglig basisverktøy. Dette ga bedriftene (og virkemiddelaktørene) en felles plattform og terminologi for aktiviteten i Arena Innovative Opplevelser, og betraktes som en suksessfaktor. Bedriftene fikk testet egne produkter mot dette verktøyet, og opplevde det som hensiktsmessig. Forprosjektfasen var preget av grundig forberedelse fra prosjektledelsen og Innovasjon Norges side, slik at hovedprosjektet ikke ble hemmet av forsinkelser, men opplevde god fremdrift helt fra oppstarten. Mange Arena-prosjekter har opplevd å få første søknad til programmet avvist og har dermed måtte bearbeide søknaden og søke på nytt, men søknaden fra Arena Innovative Opplevelser ble innvilget på første forsøk. Det ble gjennomført en oppstartsanalyse (nullpunktmåling) blant medlemsbedriftene som dokumenterte status angående deres innovasjonsvirksomhet, etc. Rapporten skisserte utfordringer og muligheter for Arena-prosjektet, og var et nyttig kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet. Det ble i tidlig fase av Arena-prosjektet også gjennomført en foresight-prosess som resulterte i et fremtidsblikk for næringen. Prosessen var omfattende, og det var noe frafall av deltakere fra samling til samling. Flere informanter uttrykker skepsis angående nytten av produktet og prosessen. Foresight-prosessen som ble gjennomført hadde et makroperspektiv, og resultatene fra prosessen viste seg å være noe uanvendbare. Det fremholdes at diskusjonen i det minste kunne vært nedskalert og fremdeles gitt den samme nytteeffekten. Prosjektledelsen har imidlertid benyttet prosessen blant annet som grunnlag for å synliggjøre næringens potensial, og mener filmene som ble laget har vært nyttige for å kommunisere fremtidsbilder overfor eksterne aktører. 4.2 Synergi mellom virkemidler Det finnes betydelige synergieffekter mellom Arena Innovative Opplevelser og satsingene VRI Nordland og Forskningsløft i nord, som begge har reiseliv som ett av flere satsingsområder. Arena Innovative Opplevelser har fungert som er gravitasjonspunkt for annen aktivitet innen reiseliv i regionen, og bidro til at reiseliv ble et satsingsområde innen disse to programmene. Arena-prosjektet har dermed hatt stor betydning for utviklingen av reiselivsegmentet i Nordland. Både VRI-programmet og Forskningsløft i nord eies av Norges forskningsråd, og har fokus på relasjonen mellom forskning og næringsutvikling. Oxford Research AS 19

20 Arena Innovative Opplevelser ble etablert før VRI Nordland, og Arena-prosjektet var sterkt medvirkende til at reiseliv ble valgt ut som ett av innsatsområdene for VRI-prosjektet. Det eksisterer et omfattende samarbeid mellom Arena-prosjektet og VRI. VRIprosjektet har midler til å støtte opp om initiativer fra blant andre Arena Innovative Opplevelser, og har bidratt med finansiering av flere prosjekter i regi av Arena Innovative Opplevelser. For eksempel ble etableringen av Novadis frontet av Arena-prosjektet, mens VRI bidro med midler i et forprosjekt. Foresight-prosessen ble også delfinansiert av VRI, og det samme er tilfelle med flere forprosjekter. I det første året var det nødvendig å finne en ryddig grenseoppgang mellom de to initiativene, på grunn av bokføringsrutiner knyttet til egeninnsats, og en slik avklaring kom etter hvert på plass. VRI lenet seg tungt på Arena-prosjektet den første tiden, mens tilfanget av prosjektideer, blant annet fra Helgeland, etter hvert er blitt bredere. Mens omtrent 90 prosent av VRI Nordlands midler til reiseliv i 2009 gikk til prosjekter tilknyttet Arena Innovative Opplevelser, er andelen sunket til omtrent en tredjedel i Arena Innovative Opplevelser er representert i ressursgruppen for VRI Nordlands satsing på reiseliv. I forbindelse med søknaden på reiselivsfeltet til Forskningsløft i nord var det behov for å ha inngripen med relevante, modne og proaktive bedrifter, og Arena Innovative Opplevelser oppfylte disse kriteriene. Ettersom det i søknaden kunne vises til et bedriftsnettverk på feltet som kunne benyttes som empirisk grunnlag, var Arena Innovative Opplevelser sterkt medvirkende til etableringen av Opplevelser i Nord. Arena-prosjektet var også en aktiv deltaker i referansegruppen i utviklingen av OiN. Arena Innovative Opplevelser samspiller på flere måter med OiN, særlig representert ved Universitetet i Nordland og Nordlandsforskning, som er sentrale aktører i satsingen. Aktørene samarbeidet i etableringen av OiN og prosjekter gjennomføres i fellesskap. UiN har også forsket på Arena-prosjektet og foretatt dypstudier av enkeltbedrifter i nettverket. UiN er involvert i en rekke reiselivsprosjekter, flere av dem med VRI-finansiering, der Arena Innovative Opplevelser er enten bestiller eller aktiv medvirker. Et eksempel er et prosjekt om effekter av sertifiseringsordninger, som gjennomføres av Arena-prosjektet og OiN i fellesskap, med finansiering fra VRI; det ble gjennomført et forprosjekt med bruk av sekundærdata i 2011, mens en oppfølging med innsamling av primærdata i tre land gjennomføres i Arena Innovative Opplevelser har arbeidet systematisk med kobling av de tre initiativene, som i sum har etablert et miljø innen reiselivsforskning som har en tyngde man ikke finner andre steder i Norge. Etableringen av Arena-prosjektet og de øvrige satsingene på reiseliv i Nordland medførte et markant skille i omfanget av reiselivsforskning i fylket. I årene før 2008 var det lite forskning på reiseliv i regionen, selv om Nordlandsforskning ved etableringen av Arenaprosjektet hadde planer om en sterkere orientering mot dette feltet. Ved Nordlandsforskning er det nå ca. ti personer inne på reiselivsfeltet, med varierende tyngde. OiN bringer om lag ti millioner kroner til instituttet i femårsperioden , og er det største oppdraget innen reiseliv på Nordlandsforskning. VRI og Arena Innovative Opplevelser er også viktige satsinger for Nordlandsforskning. Arena-prosjektet var en pådriver for etablering av Novadis. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune, samt Nordland Reiseliv, var støttespillere i realiseringen av senteret, som kan betraktes som en bestilling til forskningsmiljøene fra reiselivsnæringen. Arena-prosjektet deltok i referansegruppen for etableringen av senteret. Nordland fylkeskommune ga tilsagn til senteret på 1,6 millioner kroner i forbindelse med etableringen, og senteret mottok også midler fra DA Bodø. Midlene ble benyttet til å etablere en infrastruktur for senteret, inkludert en nettside. Novadis ble offisielt lansert på Opplevelseskonferansen i 2011, og er organisert som et prosjekt ved Nordlandsforskning. Senteret har en knutepunktfunksjon for aktører innen reiselivsforskning i Nord-Norge, inkludert Universitetet i Nordland og Handelshøgskolen i Bodø. Enkelte VRI-prosjekter og et prosjekt støttet av Nordic Innovation, som alle er initiert av Arena Innovative Opplevelser, er lagt til Novadis. Informantene vurderer det som meget positivt at det skjer en kraftsamling innen reiseliv i Nordland, med tre selvstendige og samtidig delvis sammenvevde satsinger. Arena Innovative Opplevelser, Opplevelser i Nord og VRI Reiseliv medfører en omfattende satsing på forskning og næringsutvikling innen reiselivssektoren. Satsingene innebærer omfattende synergieffekter, og det er etablert en kritisk masse av aktivitet på feltet. Det er etablert et innovasjonssystem innen reiselivsfeltet i regionen, der både kompetansesiden og næringssiden er integrert. 20 Oxford Research AS

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK

Detaljer

Analyse av Vestnordenfondet. Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd

Analyse av Vestnordenfondet. Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd Analyse av Vestnordenfondet Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund En ordning, et mangfold av løsninger Forskningsprosjekt om studieforbund Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring NF-notat nr. 1009/2013 Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring Tommy Clausen Evgueni Vinogradov Ragnhild Holmen Waldahl 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL?

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? Norut Tromsø Rapport nr.: 4/2010 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-226-6 VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? SAMHANDLINGEN MELLOM NÆRINGSLIV OG FOU-MILJØ I TROMS Geir Bye (red.) Trude Høgvold Olsen Didrik

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring Rapport til Innovasjon Norge Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring MENON-PUBLIKASJON 3/2014 Av Erik W. Jakobsen, Sveinung Fjose, Christian Mellbye, Kristina Wifstad og Magnus Utne Guldbrandsen

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for

Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP/AU) ved Aarhus Universitet

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer